JINÝ RYTMUS OBSAH. ale jednalo se pouze o odpovìï na ètenáøskou otázku. - Všem dìkujeme za rozvíjející se spolupráci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINÝ RYTMUS OBSAH. ale jednalo se pouze o odpovìï na ètenáøskou otázku. - Všem dìkujeme za rozvíjející se spolupráci."

Transkript

1 Vážení ètenáøi, na stránkách tohoto èísla Dingiru se setkáte opìt s nìkolika novými autory: s absolventem Husitské teologické fakulty UK Ladislavem Hajnalem, publicistkou Vìrou Noskovou, hudební pedagožkou a magistrou náboženských vìd Martinou Hoškovou a Zdeòkem Bauerem, který se vìnuje dokumentaci holocaustu. K tomuto seznamu mùžeme pøidat ještì jméno arabisty a islamisty Luboše Kropáèka, který sice kdysi na stránkách Dingiru již publikoval, ale jednalo se pouze o odpovìï na ètenáøskou otázku. - Všem dìkujeme za rozvíjející se spolupráci. V zahranièní rubrice se pøedstavuje i èeským ètenáøùm klinický psychoterapeut Colin Goldner, který vede mnichovskou spoleènost Fórum kritické psychologie. Èlánek z èasopisu Berliner Dialog 1/98 pøeložila a zkrátila Zuzana Froòková. Redakèní tým našeho èasopisu není velký, a tak pøíprava dalšího èísla Dingiru teï bude na nìkolik mìsícù pøerušena kvùli mé studijní cestì do zahranièí. Prosím tedy o pochopení, že nový Dingir nevyjde døíve než v samém závìru tohoto kalendáøního roku. Zpoždìní se pokusíme v dalším roèníku vyrovnat. Zdenìk Vojtíšek OBSAH Jiný rytmus (Zdenìk Vojtíšek) 1 Co je a co není šarí a (Luboš Kropáèek) 2 Základy haitského voodoo (Ladislav Hajnal) 5 Z domova Až do poslední kapky (Petr Velechovský, Zdenìk Vojtíšek) 8 Rozdìlení dokonáno (Zdenìk Vojtíšek) 11 Kladivo na léèitele (Vìra Nosková) 13 Zahranièí Krásný nový svìt (Colin Goldner) 14 Téma Náboženské komunity (Eva Fišerová, Martin Fojtíèek, Jiøí Koubek, Miloš Mrázek a Zdenìk Vojtíšek) 16 Komunity v církvi (Ivan O. Štampach) 20 Ostrovy i slepá ramena (Aleš Opatrný) 22 Komunita bratøí v Taizé (Martina Hošková) 25 Rozhovor Komunita se mùže stát vìzením bez møíží - rozhovor s Kundalí-dásem (Zdenìk Vojtíšek) 26 Info-servis 28 Recenze Peck v rytmu komunity (Prokop Remeš) 30 Reflexe Multikulturní sòatky (Zdeòka Vasiljevová) 31 Hnutí Pozdního deštì a William Branham II. (Aleš Franc a Vladimír Bíba) 32 Ad: Fialové trojúhelníky (Zdenìk Bauer) 34 Dopisy 36 Komunita pøináší nový rozmìr JINÝ RYTMUS Zdenìk Vojtíšek Náboženská komunita je jedním z pojmù, které vzbuzují opaèné reakce. Pøedstava spoleèného bydlení, spoleèného režimu dne, spoleèného jídla z jednoho kastrùlku (øeèeno slovy mesiáše Jana Dvorského) èi napøíklad spoleèných hygienických zaøízení mùže být pro nìkoho zcela odpuzující a nepøijatelná. Jiný naopak bez mrknutí oka pøekoná všechny možné obtíže spoleèného života pro výsadu intenzivního duchovního rùstu, pro možnost poznání sebe samého, kvùli spojení a znásobení potenciálu jednotlivcù a v neposlední øadì jistì i pro zážitek lidské pospolitosti a vzájemnosti. Tyto pøínosy komunity mohou být pro nìkoho natolik lákavé, že s komunitou (bez ohledu na její ideovou motivaci) spojuje i ty nejhlubší nadìje: V komunitì a skrze komunitu lze dojít ke spáse svìta, 1 øíká v Úvodu k jedné ze svých knih psychiatr a známý autor Scott Peck a podle všeho toto tvrzení myslí opravdu vážnì. Velká touha a velké nadìje znamenají i velkou ochotu k sebeobìti. Komunita od jednotlivce totiž bezpochyby vyžaduje vzdát se nemála ze sebe samého v její prospìch. A sebeobìtování pro ideu je jednou z nejvìtších hodnot. Velká hodnota pochopitelnì láká k velkému zneužití. Ten, kdo nežije v iluzi o vlastní síle, se pokouší zneužití hodnot v komunitì zabránit. Ne vždy se to ovšem podaøí - zvláštì v tìch náboženských komunitách, které jsou silnì zaujaty apokalyptickými myšlenkami nebo pøesvìdèením o vlastní dùležitosti, prostì není na vytváøení obranných mechanismù èas. Náboženských komunit ani dnes neubývá možná bychom naopak mohli spolu s Peckem spíše oèekávat jejich vzrùstající poèet vzhledem k (snad) narùstajícímu pocitu osamìlosti a vykoøenìnosti v západním svìtì. Jistì se komunity (jako i jiné spoleèenské jevy) v posledních desetiletích vyskytují ve výraznì pestøejším spektru. Napø. vedle tradièních mužských a ženských øeholí se v øímskokatolické církvi objevují i smíšená a rodinná spoleèenství, nìkterá vedená i laiky. Mimo tuto církev se stala pojmem posledních let 2 duchovní centra - malé komunity, které si pøejí být náboženským servisem pro ty, kdo se pro komunitní zpùsob života nemohou nebo ani nechtìjí rozhodnout. Nìkteré projekty naopak jakoby èasem trochu vyèpìly - napø. Auroville, duchovní mìsto budoucnosti, nedosáhlo ani poètu obyvatel ani toho významu, jaký si pøed tøiceti lety jeho tvùrci slibovali. Stále ale - stejnì jako napø. ještì starší komunita ve skotském Findhornu - jsou atraktivními cíli návštìvníkù a pro mnohé z nich opravdovou laboratoøí nového zpùsobu života 3. n Poznámky 1 Peck, M. Scott: V jiném rytmu. Vytváøení komunit. Pøeložili Tomáš Zábranský a David Záleský, Votobia, Olomouc 1995, str O nìkterých zahranièních komunitách hnutí Nového vìku viz: Marek, Vlastimil: Prototypy spoleèenství zítøka, Mana, léto Tato slova použila jako název svého èlánku o Findhornu Miluše Kubíèková, Gemma 5/1991 1

2 Muslimové se o ni pøou, Západ se mraèí CO JE A CO NENÍ ŠARÍ A Luboš Kropáèek Slovo šarí a patøí v dnešním islámském svìtì a ve svìtových médiích, která o nìm referují, jistì k nejužívanìjším. Oznaèovaný pojem však rozhodnì není chápán jednoznaènì z hlediska vìcného obsahu, a ještì více se rozcházejí emocionální asociace, které vzbuzuje. Zkrátka, problémù na krátký èlánek víc než dost. Problém èeštináøský Tøetím konsonantem arabského slova šarí a je stará semitská ostrá hrdelnice C ajn, kterou èeština nezná. Pøi zvážení všech prostøedkù našeho fonetického inventáøe se jí nejvíce pøiblížíme prostým hlasovým odsazením; na jejím místì tedy vyslovíme ráz, jakým Èech bezdìènì od sebe oddìluje dvì samohlásky (napø. na / oknì). V písmu to mùžeme vyznaèit apostrofem: šarí a. S vìdomím správné výslovnosti je možné psát také šaría, nevhodnì zavádìjící je však psaní typu šaríja, jaké v èeském tisku rovnìž najdeme. Slovo nám ovšem dìlá potíže také pøi skloòování. Doporuèuji je skloòovat podle vzoru žena a vyhýbat se užití ve 3. a v 6. pádì. Je tøeba ještì dodat, že v arabštinì ke slovùm ženského rodu této formy pøistupuje v nìkterých kontextech koncovka s konsonantem -t-. Proto hovoøíme o šarí atském právu, šarí atských soudech apod. V ruštinì slovo zdomácnìlo na tomto základì v mužském rodì, takže Rusové šarí u nazývají šaríatem. Konkrétní pokyny, použitelné bezprostøednì k formulacím právních norem, vyslovuje Korán zvláštì v súrách z medínského období, kdy Muhammadova obec zaèínala žít podle zásad nové víry. Zvláštì zøetelné pokyny se týkají manželství, dìdictví a nìkterých pravidel obchodu. Na nìkterých místech se hovoøí také o pøísných trestech, jaké si zaslouží provinilci pøi urèitých èinech. Celkovì však zákonodárné verše tvoøí jen pomìrnì nevelkou èást koránského textu (asi 80 z celkových více než 6200 veršù) a samy by nestaèily k vybudování komplexního právního systému. Muslimská spoleènost rané doby se proto øídila do znaèné míry postupnì upravovaným zvykovým právem. Dùležitou roli pøi islamizaci práva hrála tradice, odvolávající se na Muhammadovy výroky a osobní pøíklad. Tato tradice - sunna - se stala po Koránu druhým zdrojem pøi formulaci šarí y jako hypostáze Bohem urèeného øádu. Sbírání a kritické pøezkoumávání hadísù, tj. jednotlivých tradic, vyvrcholilo až ve století po hidžøe, tedy v století køes anského letopoètu. Šlo ruku v ruce s ustavováním právních škol (mazhabù), budujících ucelené systémy. Nìkteré pozdìji zanikly, ètyøi nejvýznamnìjší se uchovaly do dnešní doby. V sunnitském, tj. vìtšinovém islámu má tedy šarí atské právo ètyøi v drobnostech se lišící verze. Všechny se navzájem uznávají jako pravovìrné, jejich vliv se liší podle oblastí. V Turecku, na Balkánì, ve Støední Asii a Pákistánu pøevládá smìr hanafíjský, v zemích Maghribu a v subsaharské Africe pøísnìjší smìr málikovský, v Indonésii smìr šáfi ovský a v Saúdské Arábii nejpøísnìjší smìr hanbalovský. - Šíité* mají své vlastní tradice a vlastní právo, oznaèované nìkdy jako dža farovské. Metodiku nalézání Božího práva, tj. šarí y, propracoval poèátkem 9. století jeden ze zakladatelù mazhabù imám aš-šáfi í. Podle jeho obecnì pøijatého výkladu se právní vìda (fiqh) opírá o 4 základy: Korán, tradici (sunna), analogii (qijás) a konsenzus (idžmá ). Metoda bádání se musí øídit pevnými pravidly vyluèujícími vlastní nahodilé názory. Analogie a konsenzus nastupují teprve tehdy, pokud se základní zdroje k nìkteré otázce pøímo nevyslovují. Napøíklad drogy se pøísnì zakazují, protože analogicky k alkoholu zbavují èlovìka støízlivého uvažování. Princip konsenzu se zakládá na tradici, podle níž Bùh své obci pøislíbil, že se nikdy nesjednotí na omylu. Šarí a svým zábìrem široce pøekraèuje naše pojetí zákona a práva. Zahrnuje totiž jak povinnosti èlovìka k Bohu (tj. pìt pilíøù: vyznání víry, modlitbu v náležitém stavu èistoty, pùst, charitativní daò zakát a pou do Mekky), tak úpravu vzájemných vztahù mezi lidmi (mu ámalát) a pokyny k oblé- * šíité - vedle poèetnìjších sunnitù druhá hlavní vìtev islámu. Výchozí pojetí a rozpracování Pøedislámští Arabové oznaèovali slovem šarí a známou, bezpeènou cestu, vedoucí napøíklad pouští k vodnímu zdroji. Tento význam doznívá ještì v Koránu, kde je plnìní Boží vùle zjevované èlovìku pøirovnáno právì k takovéto osvìdèené, vyšlapané cestì. V plnì náboženském smyslu tu jde o cestu Zákona, po níž vìøící bezpeènì dojde k žádoucímu eschatologickému horizontu, jak mu pøislíbil Pán. Pojetí Zákona jako vyznaèené cesty nalezneme ostatnì i v jiných náboženských systémech. Islámské pojetí pøipomíná svým názvem i dalším podrobným rozpracováním zvláštì židovskou talmudickou halachu. Islám je jednotou víry, práva i kultury Islámský právní systém je jedním z nejpropracovanìjších právních systémù na svìtì a má pro všechny oblasti a záležitosti zákony a pøedpisy. Žádnou dùležitou otázku života od narození až po smrt èlovìka Islám neponechává bez zákonné úpravy. Islám se snaží vychovat èlovìka, který by mìl zákony naplòovat dobrovolnì a samostatnì. Islámská práva se nazývají Šarí a, Šar a, ztìlesòují souhrn islámského právního øádu, nemìnný morální zákon. Šarí a je stejnì jako Korán chápán jako vìèný, nestvoøený. Zákonodárce (Šári ) je v islámském náboženství sám Bùh (Alláh). Islám je jednotné dogma ( Aqída)*, právo (Šarí a) a kultura (Hadára). To znamená, že islámský právní systém upravuje a reguluje i oblast víry ( aqída - akída). * Prvními pìti z hlavních pilíøù víry ( Akídy) jsou: 1 - kelimah šahádah (vyznání víry), 2 - salát (modlitba), 3 - zakát (náboženská daò), sawm (pùst), 5 - hadždž (pou do Mekky). Tento tematický okruh, vztahy èlovìka k Bohu, se nazývá Ibádát, který patøí do oblasti akídy. Okruh vzájemných vztahù èlovìka k druhému èlovìku se nazývá Mu amalát. z èlánku Mgr. Salahuddina Sayediho Právní systém islámu, Hlas muslimských náboženských obcí a organizací v ÈR, øíjen 1994, titulek doplnìn v redakci Dingiru 2

3 kání, hygienì apod. V rozpracování islámských právníkù od støedovìku do dnešní doby šarí a nabyla povahy systému (by v nejednotných verzích), který èlovìku jako jednotlivci, èlenu rodiny a èlenu spoleènosti vyznaèuje cestu životem skuteènì ve všech myslitelných situacích. Právní realita v prùbìhu staletí Pøi vší své šíøi, komplexnosti a promýšlení všemožných detailù se šarí a nikdy nestala jediným právním systémem muslimských spoleèností. Vedle ní se v rùzné míøe uplatòovalo také místní zvykové právo ( urf, adat) a zákony a naøízení vydávané vladaøi (qánún, nizám). Jako právo náboženské se šarí a vztahovala jen na muslimy. Jinovìrcùm byla pøiznána právní autonomie podle stanovených pravidel. Køes ané a židé se tedy ve svém rodinném a náboženském životì uvnitø své komunity øídili podle vlastních zásad. Poèetné intelektuální a duchovní proudy abbásovského vìku a navazujících období nevnímaly šarí u jako nejzávažnìjší jádro islámu. Filozofové ji pøijímali jako urèitý samozøejmý základ, od nìhož je potøeba kráèet dál k hlubšímu poznání a internalizaci ušlechtilých hodnot, tøebas na základì aristotelské etiky (Miskawajh) nebo snahy pøiblížit se k univerzálnímu aktivnímu rozumu. Šarí a nestaèila ani zaníceným mystikùm, súfíjùm, kteøí rovnìž usilovali dospìt dál od jejích studených závazných formálních norem k živé zkušenosti Boha. Ve století se islámská spoleènost setkala poprvé s dosud neznámým jevem: po mongolském vpádu do východních èástí øíše se nìkteré oblasti ocitly pod nadvládou nemuslimù. I poté, co mongolští vládci postupnì pøijali islám, se pøi výkonu moci øídili i nadále svým støedoasijským zvykovým právem (jásá), které se v mnoha ohledech znaènì rozcházelo s blízkovýchodními zvyklostmi a zvláštì se šarí ou. Teologické a právní reflexi tohoto stavu se nejdùraznìji vìnoval Ahmad Ibn Tajmíja ( ). Vyzdvihl dùsledné dodržování šarí y jako zásadní kritérium islámu, a to jak z hlediska jednotlivce, tak zpùsobu vlády. Stoupenci tohoto názoru opøeli své pøesvìdèení o koránský verš (5.44): Ti pak, kdož nevládnou (lam jahkum) podle toho, co seslal Bùh, jsou nevìøící. Dnes, na konci 20. století, se Ibn Tajmíja stal nejcitovanìjším autorem radikálních fundamentalistických proudù politizujícího islámu. Islámský svìt pøed prahem naší doby propadl na nìkolik generací stagnaci, zeslábl a stal se z velké èásti koøistí dravých imperiálních zámìrù dynamických evropských mocností. Muslimské spoleènosti se snažily stagnaci pøekonat a dostat se znovu do popøedí ve svìtì, který se tolik zmìnil a vzdálil od jejich tradic. V širokém spektru hledaných øešení nalezneme dva rozdílné akcenty: více se pøizpùsobit, nebo prohloubit vlastní základ. Oba se bytostnì dotýkají postavení šarí y. Pro èlovìka zvyklého na západní pojetí lidských práv je èasto nepøijatelné postavení muslimských žen. Na snímku malajská muslimka. Foto: archiv Dvì cesty k dnešku V 19. století se muslimské spoleènosti postupnì vydávaly cestou modernizaèních reforem právních systémù. Reformy mìly spoleènost posílit tváøí v tváø koloniální hrozbì, tak tomu bylo napøíklad v Osmanské øíši. Nìkdy však probíhaly již pøímo pod koloniální nadvládou, napøíklad v britské Indii nebo ve francouzském Alžírsku. Prostor uplatnìní šarí y se vìtšinou zúžil jenom na pìt pilíøových povinností k Bohu a na oblast nazvanou personální statut, tj. na právo rodinné a dìdické. Na tomto poli se islámské právo opírá o jednoznaèné podrobné pokyny Koránu, takže jakákoliv reforma je myslitelná jenom pøi nové interpretaci svatého textu. Na poli trestního práva témìø všechny muslimské státy upravily svou praxi podle evropských vzorù. V hospodáøském životì k tradièní koexistenci šarí y se zvyklostmi a vladaøskými pøíkazy pøistoupily navíc ještì britské, francouzské i jiné modely, takže v praxi se mohly prolínat tøeba 3-4 rùzné systémy pravidel. Moderní muslimské státy usilují vìtšinou o sjednocení právních norem. Pøi tom postupují ovšem rùznì, jak ukazuje nejlépe místo šarí y v národních legislativách. Turecko ji za kemalistické revoluce ve 20. letech zcela odložilo a nahradilo obèanským zákoníkem podle švýcarského vzoru. Tunisko pøi své nezávislosti (1956) rovnìž pøijalo moderní obèanský zákoník, který mimo jiné zakazuje polygamii. Tuto úpravu ospravedlnili muslimští liberální právníci dùrazem na pasáž koránského textu, kde se øíká, že požadavek spravedlivého pøístupu k vícerým ženám je pro muže vlastnì nesplnitelný. Jinde se šarí atské právo uplatòuje v rodinných a dìdických otázkách, zpravidla s rùznými drobnými modifikacemi. Ve vìtšinì muslimských státù, které mají ústavu, bývá v její preambuli definováno, že zákony respektují šarí u. Ta je podle stupnì sekularizace uvádìna buï jako hlavní zdroj, nebo jako jeden ze zdrojù legislativy. Nejvolnìjší formulace mùže znít, že zákony nesmìjí být v rozporu se šarí ou. Zajímavý je vývoj novelizací ústavy v Egyptì, který svìdèí o stoupajícím vlivu islámu. Podle poslední novely z roku 1980 bylo oznaèení šarí y za hlavní zdroj zákonodárství opatøeno urèitým èlenem (al-masdar ar-ra ísí), což ukazuje, alespoò rétoricky, na její zcela výsadní postavení. 3

4 Druhou cestu klestí ti, kdo argumentují, že islámský svìt propadl stagnaci proto, že nežil podle zásad své víry, a tedy pøedevším proto, že neprosadil zpùsob vlády podle šarí y. Cestu k nápravì - a zároveò k vybøednutí ze souèasné tìžké situace nìkterých vrstev i celých spoleèností - vidí v plošném uplatnìní šarí y ve všech oblastech života, tedy nejenom v otázkách osobního statutu, ale i v trestním právu, hospodáøském životì, zpùsobu odívání, zpùsobech zábavy atd. Významnì se rozvíjí myšlenka i praxe islámského bankovnictví, které respektuje šarí atský zákaz úroku a uplatòuje rùzné formy bezúroèných finanèních operací. Prosazovatelé plošného zavádìní šarí y cestou státního zákonodárství (a již bezdìènì nebo cílevìdomì) pøitom mìní její charakter zákona urèeného pouze vìøícím muslimùm. Pojetí zákona platného pro všechny obyvatele územnì vymezeného státu je tu inovací, jež se nepøiznanì inspiruje legislativními modely západních zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v Nigérii* je ovšem na místì dodat, že plošné zavádìní šarí y státní mocí má nìkteré historické precedenty. Na samém poèátku 19. století zvítìzil v severní Nigérii džihád**, který vedl fulbský duchovní Usuman dan Fodio proti vládcùm hauských mìstských státù. Obvinil je, že eklekticky spojují prvky islámu s africkými pohanskými zvyklostmi, a jeho stoupenci vítìznými taženími ustavili na severu Nigérie a v jejím sousedství soustavu emírátù, završených chalífátem v Sokotu, které mìly být realizací právního státu ve smyslu vlády šarí y administrované náboženskými soudy. Velká èást * Zprávu z Nigérie, jejíž jeden stát (Zamfara) zavedl šarí u a potrestal podle ní prvního zloèince useknutím ruky, pøinesl Dingir 2/2000 na str. 27. ** džihád - úsilí pro islám; v nìkterých pøípadech násilné šíøení islámu Islámské centrum v Praze. Svatynì Kaaba v Mekce. Foto: Vladimír Sáòka emírátù pøežívá dodnes, dìjinný vývoj jim však vtiskl jinou podobu, než zamýšlel asketický dan Fodio, jehož boj za èistotu šarí y proti pohanským pøímìsím pøipomíná nìkdejší étos odporu Ibn Tajmíji proti mongolskému právu. Zápas idejí a praxe Heslo prosadit šarí u se stalo jádrem dnešních více nebo ménì militantních snah o u- stavení nejednotnì chápaného islámského státu nebo islámského øádu. Odpùrci tìchto proudù poukazují na chybná chápání šarí y. Samy klíèové koránské verše 5:44-45 mìly zøejmì pùvodnì jiný význam: man lam jahkum znamená primárnì kdož nesoudí a nikoli kdož nevládnou a ukazuje na pùvodní zámìr úpravy pouze nìkterých mezilidských vztahù. Egyp an Ašmáwí zdùrazòuje, že Bùh chtìl, aby islám byl náboženstvím, a lidé ho chybnì pøetváøejí na politiku. Syøan Ghaljún zase ukazuje, že vnucovat šarí u jako státní pozitivní právo - jakým byl v dìjinách vždy jen zákon (qánún) dekretovaný vládci - jde nejenom Foto: Vladimír Sáòka proti historické tradici, ale znamená fakticky degradaci náboženského niterného základu islámu faktickou sekularizací norem urèených peèlivému svìdomí vìøících. V tomto duchu liberální muslimové interpretují také pøísné tìlesné tresty, o jakých Korán hovoøí v souvislosti s nìkterými èiny. Jde o mravní názor, co si provinilec zaslouží, bude-li spoleènost dokonalá. V nìkterých státech (napø. Spojené arabské emíráty) se proto koránské tresty soudnì deklarují, ale vlastní trest se vykoná jinak. Nìkteré státy v souèasných vlnách islamizace zavedly šarí atské tresty zákonem: Írán, Súdán, zèásti Pákistán a v další vlnì afghánští Tálibáni, Èeèensko, Somaliland, a k témuž cíli smìøují nìkteré svazové státy v severní Nigérii. Nìkde se již tradiènì uplatòují bez zvláštního zákona pøímou aplikací šarí y (Saúdská Arábie, Mauritánie). Pøedstava, že pøísné šarí atské tresty pomohou obrodit spoleènost, pøipomíná typovì mentalitu tìch, kdo tøeba u nás volají po obnovì trestu smrti. Spor o šarí u se citelnì dotýká významného tématu dnešního svìta: lidských práv. Nìkteré šarí atské normy jsou pøi fundamentalistické interpretaci v rozporu s univerzálním pojetím lidských práv. Jde zvláštì o nìkteré stránky náboženské svobody a rovnoprávnosti žen a o tìlesné tresty. Podrobnìjší rozbor tìchto otázek by si vyžádal rozsáhlejší zvláštní studii. Obecnì lze øíci, že na tomto poli probíhá dnes úporný zápas rozdílných pojetí. Pomìrnì silný myšlenkový proud hájí názor, že lidská práva lze spojit s náboženským jádrem a pozitivními rysy islámské kultury v ústrojné syntéze svobody a mravního øádu. Rozložení sil a názorù se liší podle jednotlivých zemí i oblastí. n 4

5 Štyristo rokov staré karibské synkretické náboženstvo zostává tajomné (a lákavé) dodnes ZÁKLADY HAITSKÉHO VOODOO Ladislav Hajnal Voodoo (vaudou, wodu): Synkrézia náboženstiev a rituálov afrického pôvodu, ktorá v spojení s niektorými katolíckymi obradmi tvorí najrozšírenejšiu formu náboženstva na Haiti. Keï sa opýtame, èo od neho veriaci oèakávajú a èo pre nich znamená, dostávame prekvapivo jednoduchú odpoveï: liek na neš astia, uspokojenie potrieb a nádej pre život. Voodoo je náboženstvom protestu a zmeny, bojom proti útlaku a snahou o rovnos. To však v koneènom dôsledku je i väèšina ostatných náboženstiev. 1 Korene haitského voodoo Dejiny voodoo zaèínajú v druhej polovici 16. storoèia príchodom prvých kontingentov otrokov na ostrov, ktorý bol nazývaný Hispaniola, Santo Domingo alebo Haiti. Väèšiu èas ostrova dnes zaberá Dominikánska republika, na druhej polovici sa rozprestiera Haitská republika. Väèšina afrických otrokov privezených na Haiti pochádzala z oblasti Beninského zálivu 2, ktorý sa od istého èasu nazýval pobrežím otrokov. 3 Rozdiely medzi jednotlivými èiernymi národmi už nie sú na Haiti rozoznate¾né. Rôzne etnické skupiny Beninského zálivu, ich jazykové rozdiely ale aj hlboké antagonizmy vytvárali už na pôvodnom kontinente ve¾mi zaujímavé kultúrne zmesi. Èasté obchodné styky, vojny a vzájomné zotroèovanie vytvorili zárodok spoloènej kultúry, ktorá sa Haiti pod vplyvom spoloènej poroby mohla pretavi do podoby nového typu synkretického náboženstva. Africké korene je možné rozpozna aj na samom termíne voodoo. Niektorí vedci v snahe vyvodzova kult voodoo z belošských koreòov vysvet¾ovali pôvod tohto slova z termínu Vaudois, pod¾a hnutia založeného v 12. storoèí Pierrom Valdésom. Toto je však zjavná dezinterpretácia. Národy Dahomeje a Toga, jazyk ktorých tvorí jednoznaène významnú súèas kreolštiny, patria do jazykovej skupiny Fónov, kde vodu je boh, duch, manifestácia, skrátka to všetko, èo etnológia nazýva fetišom èi tabu. Vodu sú vyznavaèmi oslavované objekty úcty, zároveò sa však cez svojich veriacich zjavujú a pomáhajú im. Každé vodu má svojich verných, ktorí mu slúžia. Veriaci tanèia pre svoje vodu, sú ním navštevovaní, starajú sa o obetište a prinášajú mu dary. 4 Je pravdou, že kreolský slovník vychádza v podstate z francúzštiny, spolu s malou prímesou anglických a španielskych výrazov. Nemôžme však opomenú ve¾ké množstvo pôvodných afrických názvov a mnohé gramatické javy, ktoré ukazujú na úzku spätos kreolštiny s pôvodným jazykom dahomejských Fónov. Služobníèky božstiev sa napríklad nazývajú hounsi (v jazyku fon je hu božstvo a si manželka), kòaz je houngan, to znamená ten, ktorý privoláva bohov èi ten, ktorý je strážcom. Dahomejský pôvod má i množstvo iných kultových výrazov: gôvi (trúbka), zê (hrniec), asô (posvätné strapce), azê (sväté znaky), hûntó (bubon). 5 Ak sa pozrieme na slovník liturgie èi na zoznam duchov a božstiev voodoo, musíme konštatova, že dôsledne vychádza z jazyka a panteónu Jorubov. 6 Hai ania a africkí Jorubovia udržujú medzi sebou spojenie už dve storoèia, i keï vzdialenos, ktorá ich delí, by predpokladala vymiznutie akýchko¾vek vzájomných kontaktov. Pre Hai anov je Afrika (Lau Guinen) autochtónnou mýtickou krajinou. Jorubská kultúra sa zachovala jak v oblasti náboženskej, kde si našla svojský výrazový jazyk, tak i v umení. I keï na Haiti je ve¾ký poèet iných afrických národov, ich vplyv sa takmer úplne rozplynul v množstve Jorubov. Ale i tieto africké národy obohatili panteón voodoo nieko¾kými svojimi bohmi, mnohými liturgickými prvkami, rôznymi tancami a hudobnými výrazmi im vlastnými. Toto všetko však nemalo významnejší vplyv na fakt, že voodoo vo svojej štruktúre a duchu zostalo typicky jorubské. 7 Pôvodné africké náboženské prvky a africké náboženské systémy nemôžeme kvalifikova ako primitívne. Pod¾a niektorých teórií mnohé z nich vychádzajú zo starých náboženstiev klasického Orientu a egejského regiónu, majú teda viac než hlboké korene a mimoriadne rozvinutú históriu. 8 Z mnohých zdrojov Èo teda nájdeme dnes na Haiti? Chrámy, organizovaných laikov, profesionálne kòažstvo, komplikované rituály, posvätné tance, charakteristickú kultúru a svojbytný slovník. Napriek drastickému prenasledovaniu a ve¾mi zlým spoloèenským podmienkam boli èierny otroci schopní v zemi exilu znovu postavi oporné ståpy náboženstva, v ktorom boli vychovaní. Bocorovia a vodu no 9 odovzdávali z generácie na generáciu mená bohov, ich okruh pôsobenia a príslušné rituály, uèili svojich potomkov správnemu uctievaniu a primeraným obetiam. Jednou zo zvláštností náboženstiev západnej Afriky je ich domáci charakter. Len mimoriadne ve¾ké sviatky sa musia slávi v chrámoch a na obetištiach. Väèšina rituálov môže by praktikovaná doma. Tento fakt bezpochyby prispel vo významnej miere k prežitiu a rozvinutiu rituálneho života. Náboženský vplyv pôvodných obyvate¾ov Santo Domingo (tainských Indiánov) èi moslimských èernochov na kult voodoo je zanedbate¾ný. Stopy týchto náboženstiev a etník môžeme vidie len v nemnohých výrazoch, ako alahim kalabudu èi salama salay gebo. 10 Všetci veriaci èernosi boli oficiálne kres ania. Policajné nariadenie vydané roku 1664 generálporuèíkom de Tracym, krá- ¾ovským zmocnencom pre francúzske ostrovy v Amerike, zaväzovalo všetkých majite¾ov k pokrsteniu otrokov. Èlánok 2 Code noir uvádza: Všetci otroci, ktorý sú v našich kolóniách, budú pokrstený a privedený do lona rímskokatolískej apoštolskej církve. Prikazujeme všetkým obyva- 5

6 te¾om, ktorý kupujú nových èernochov, aby o tom upovedomili najneskôr do týždòa správcov a poruèníkov zmienených ostrovov, ktorí vykonajú nutné opatrenia, aby mohli èernochov pouèi a pokrsti v primeranom èase. 11 Krá¾ovská moc pripisovala ve¾kú dôležitos týmto opatreniam, nako¾ko pokrstenie èierneho obyvate¾stva bolo jediným morálnym ospravedlnením otroctva. Ale skutoènos bola úplne iná. Obrad krstu väèšinou vykonávaný hromadne - znamenal pre èernochov len vstup do otroctva. Po tomto obrade bol majite¾ o mnoho dôležitejší než Boh èi krá¾. Na otrokov sa nevz ahovali žiadne náboženské nariadenia a nebolo im poskytnuté ani duchovné vedenie. Ve¾mi málo plantážnikov sa staralo o praktikovanie náboženstva u svojich otrokov. Ba èo viac, strachovali sa revoluèných myšlienok, ktoré boli obsiahnuté v názoroch kres anských kazate¾ov. Majitelia teda nevyvodzovali žiadne dôsledky z toho, že ich otroci neplnili náboženské úlohy. Pre ve¾kú èas z nich neznamenalo oficiálne náboženstvo niè viac, než relikt starých èasov. Kolónie sa dokonca domáhali od krá¾a vyžiadania dekrétu od pápežskej stolice, ktorý by znižoval poèet záväzných cirkevných sviatkov na desa. Ešte iní h¾adeli ve¾mi odmietavo na úèas èernochov na náboženských sviatkoch, pretože v nich videli len dôvod k prerušeniu práce a zmenšeniu ziskov. 12 V týchto podmienkach bolo viac ako jasné, že pôvodné africké kulty, ktoré boli jediným stabilným záchytným bodom v živote otrokov, mali medzi èernochmi vynikajúcu živnú pôdu. Katolícke rituály, ktoré boli bezpochyby fascinujúce, našli svoj odraz v rituáloch voodoo a stali sa organickou súèas ou náboženského života haitských èernochov. Jediní èernosi, ktorí mali skutoènú možnos zaži kres anský náboženský život, boli tí otroci, ktorí slúžili v domoch bielych dôstojníkov a iných hodnostárov, doprevádzali ich na omše a úèastnili sa ráno a veèer sviatosti prijímania. Èernosi ochotne prijímali vonkajšie známky kres anskej religiozity, ale naplòovali ich duchom afrických rituálov. 13 Bohovia a duchovia haitského voodoo Nadprirodzený svet haitského voodoo je ve¾mi zložitý a rozmanitý. Okrem pôvodných jorubských bohov tu nájdeme i transformovaný panteón kres anský. Kres anskí svätí sú mnohokrát stotožòovaní s božstvami voodoo. Nápadnos a pestros katolíckeho rituálu sa mnohokrát spája s pôvodnými africkými extatickými obradmi. Nadprirodzené bytosti v kulte voodoo sú nazývané loa (tajomstvo, svätos ). Výraz loa je obyèajne prekladaný ako boh, ale výraz duch èi génius sa približuje omnoho viac skutoènej podobe týchto nadprirodzených bytností. Poèet týchto duchov je neznámy, líšia sa od miesta k miestu. Duchovia, ktorí nie sú schopní preukazova žiadané dobrodenia, upadnú do zabudnutia a strácajú ctite¾ov. Toto sa samozrejme netýka hlavných Jorubská polievková misa (Egbado, Nigéria). Pod¾a jorubských tradícií polievková misa naplnená rieènimi kameòmi a vodou zapezpeèuje dlhý život. Táto tradícia je živá v celej oblasti Ve¾kých Antíl a na Kube. Foto z knihy Isetenek arca, Néprajzi Múzeum, Budapest postáv kultu voodoo. Popri uctievaní nadprirodzených duchov vystupuje i uctievanie predkov, úcta k màtvym a udobrovanie si prírodných síl. V klasickom voodoo je neznámy pojem jedného všemocného Boha, ktorý je bezvýhradne dobrý. Výraz Boh tu znamená deus otiosus, neèinného Boha. Nevyvoláva žiadnu konkrétnu predstavu a je príliš ïaleko, než aby sa na neho mohlo obraca s modlitbami a prosbami. 14 Súhlasí s našim pojatím osudu èi prírody. Jednoduché choroby, ktoré sú príliš obecné, než aby boli dielom konkrétneho zlého ducha èi èarodejníka, sú na Haiti nazvané maladies du Bon Dieu. Meteorologické fenomény èi katastrofy, ktoré sa prejavujú bez znate¾ného vplyvu konkrétneho loa, sú tiež Božím dielom. Voèi tomuto neosobnému pojatiu Boha je úplne opaèné pojatie loa. Loa sú duchovia, ktorí ukazujú cestu. Sú ako rodièia, ktorí dozerajú na svoje deti, trestajú a odmeòujú, ale zároveò ich potrebujú k životu. Každý loa sa môže prejavi pozitívne i negatívne. Pravdou ale je, že niektorí duchovia sú vo svojej podstate dobrí, iní zlí. V tradiènom voodoo neexistuje ani pojem diabla ako obecného zla. Pretože sa voodooistické a katolícke náboženské predstavy do znaènej miery míòajú, neprekvapí, že mnohí vyznavaèi voodoo sa zároveò považujú za dobrých katolíkov a nevidia žiaden problém v úèasti na oboch rituáloch. Medzi miestnymi duchmi (loa) je bezpochyby ve¾ké množstvo hounganov a mambo, ktorí sa po svojej smrti stali loa. Panteón voodoo sa nebráni obohateniu o nových èlenov. Tak, ako sú niektorí duchovia zabúdaní, nieko¾ko veriacich staèí na to, aby ustanovili nové, neznáme božstvo. Toto nové božstvo sa môže zjavi vo sne, môže posadnú vyvoleného èloveka èi sa prejavi náhlou pomocou na významnom mieste. Pokia¾ sa nejaký slávny houngan rozhodne propagova nové loa, staèí mu predloži ako dôkaz veštecký sen èi zázrak. Ale udrža veriacich pri uctievaní nového loa je o mnoho ažšie. Urèitý menší loa sa viažu aj niektorým fetišom a talizmanom. 15 Teológia voodoo rozde¾uje loa do skupín a podskupín, na neš astie však tento systém zïaleka nie je jednotný. Neexistujú ani dva zoznamy loa, ktoré by boli úplne identické. Zaradenie loa sa líši pod¾a regiónu ale i pod¾a obdobia, kedy sa výskum konal. Je pravdou, že väèšina ve¾kých 6

7 Vnútorna èas skriòového oltára, zvaného canastillero. Na spodných policiach sú umiestnené rôzne drevené a keramické nádoby, predstavujúce jednotlivé božstvá v poradí z ¾ava: Ogun, Agwé, Xango, Inle a Yemanyá. Foto z knihy Isetenek arca, Néprajzi Múzeum, Budapest loa má stálu a neoddiskutovate¾nú pozíciu, na druhej strane sú však raz zaradený do jednej skupiny, inokedy do druhej. Tam, kde je voodoo na ústupe, prejavuje sa tendencia k zjednodušovaniu. Rozdelenie a rozšírenie haitského voodoo Keby sme slovo voodoo prekladali presne a dôsledne, došli by sme k výrazu by všemohúci a nadprirodzený. Vodu predvádza svoju moc a vyjavuje svoju vô¾u väèšinou prostredníctvom kòaza a kòažky, ktorí sú zosobnením krá¾a a krá¾ovny, uèite¾a a uèite¾ky, otca a matky. Tieto osobnosti, ktoré sú na Haiti nazývané houngan a mambo, sú èelnými predstavite¾mi ve¾kej rodinu voodoo a majú právo na bezmedzný rešpekt a úctu. Sú to oni, ktorí prijímajú alebo odmietajú kandidátov na zasvätenie, ktorí urèujú pravidlá, rozde¾ujú úlohy, a v koneènom dôsledku sú zodpovední za vykladanie vôle a privolanie priazne bohov. V prípade potreby si musia vedie bohov udobri správnymi obe ami, aby tak odvrátili ve¾ké neš astia. 16 Voodooistické rituály sa delia do dvoch ve¾kých skupín: rada a petro. Pôvod slova rada je jasný: jedná sa o skrátenú formu názvu dahomejského mesta Arada. Petro sa odvodzuje od Dona alebo Joana Pedra, španielskeho èierneho otroka, ktorý obrady petro vymyslel ako pomstu zotroèovate- ¾om. Liturgia petro je ale nato¾ko zložitá a prepracovaná, že nemôže by dielom jediného èloveka. Zvyky, rituály a hudba petro - i keï nie sú výhradne dahomejské - nemôžu poprie africký pôvod. V súèasnom voodoo je Dompédre mocným bohom, ktorý je uctievaný na celom Haiti. Je možné, že tento boh skutoène pochádza zo zbožšteného Dona Pedra, ktorého vplyv pretrval až dodnes. 17 V rámci týchto dvoch skupín nájdeme poèetné podskupiny duchov, ktorí nesú názvy pôvodných afrických miest (Ibo, Nago, Bambara, Anmine), alebo afrických oblastí. 18 Z toho dôvodu sú tieto skupiny nazývané nanchon, èo je pokleslá forma francúzskeho nations. Termín nanchon sa zároveò aplikuje i na celú skupinu náboženských charakterov, ktoré združujú jednu skupinu veriacich. Nakoniec je nanchon i skupina ¾udí, patriaca k jednému hounganovi (napr. nanchon Dodo). Voodooistické zhromaždenia sa väèšinou konajú tajne v noci na území, ktoré je dôkladne oddelené od všetkých svetských vplyvov. V urèených rituáloch hrajú hlavnú úlohu kòaz a kòažka, ale i všetci ostatní veriaci presne poznajú svoju úlohu. Zúèastnení vyjadrujú svoje túžby a snažia sa o naklonenie si bohov, prípadne odvracajú ich hnev, alebo im ïakujú za priazeò. Po obetných rituáloch èasto upadajú veriaci do extáze a tanèia rituálne tance. Voodooistické rituály sú dokázate¾né už od konca 18 str. a ich podoba sa nijak významne nezmenila. Autorita kòazov, ich obleèenie, dôležitos tranzu, spôsoby obetovania èi sakrálne obrazce zostali prakticky tie isté. 19 Pod¾a neoficiálnych správ patrí v súèasnej dobe k prívržencom niektorého z mnohých voodooistických kultov asi 90% obyvate¾stva Haiti. Napriek tomu, že politická a hospodárska situácia v tejto republike je katastrofálna (cca 95% obyvate¾stva žije pod hranicou absolútnej biedy), zvedavos turistov zo Západu ustala len mierne. Haiti navštevujú dobrodruhovia, politický pozorovatelia, rôzne misie OSN, novinári, ale i niektoré charitatívne organizácie. Vïaka mimoriadnemu záujmu Západu o akéko¾vek netradièné duchovné hnutia a náboženstvá sa niektoré rituály a obrady a ve¾ké množstvo zvykov a pseudonáboženskej literatúry dostávajú za hranice Haiti. Tak sa kult voodoo ktorý je v zemi pôvodu zdrojom nádeje a pomoci v Európe a v Amerike stáva turistickou atrakciou a ozvláštnením špiritistických seancí, prípadne zdrojom príjmov pre podnikavých obchodníkov. A pravý obraz voodoo, jeho korene, dôvody a ciele zostávajú pre nás skryté a nepochopené. n Poznámky 1 Cornevin, R.: Haïti; Presses Universitaire de France; Paris 1982; str Súèasní africký Jorubovia nezabudli na svojich bratov, ktorí boli odvezení za more. Môžeme to vidie i v niektorých súèasných modlitebných piesòach: Ó bohovia, urobte všetko, èo je vo vašej moci, aby princovia a š¾achtici, ktorí nám vládnu, neboli nikdy odoslaný ako otroci do Ameriky... Prosíme vás, aby ste urobili všetko pre potrestanie ¾udí, ktorí predali našich rodièov, aby sme ich nikdy viac neuvideli. Pošlite ich lode k Ouidahovi (na dno mora) a než doplávu, spôsobte, aby sa ich náklad potopil a každé bohatstvo, ktoré dosiahnu, aby sme získali my. (Métraux, A.: Le Vaudou haïtien; Gallimard; Paris 1958; str. 21). 3 Dapper, O.: Description de l Afrique; Foundation Dapper; Paris 1990; str Por.: Rosenthal, J.: Possesion, Ecstasy and Law in Ewe Voodoo; University Press of Virginia; Charlottesville 1998; str. 157nn. 5 Cornevin, R.: Haïti; Presses Universitaire de France; Paris 1982; str Métraux, A.: Le Vaudou haïtien; Gallimard; Paris 1958; str Métraux, str Por.: Herskovits, M. J.: Dahomey, an ancient West African kingdom; J. J. Augustin; New York 1938; str Bocor: lieèite¾ a kòaz, schopný odháòa zlé sily a vyvoláva dobrých duchov v prospech pacienta; vodu-no: v haitskom voodoo ten, ktorý má pamä, väèšinou starší èlovek, ktorý dozerá na tradíciu, pamätá si množstvo príbehov a jeho úlohou je vyuèova mladých tradícii a dejinám. 10 Métraux, str Métraux, str Por.: Métraux, str Szentirmay, L.: A vudu mint társadalmi mozgalom; Anno Budapest; Budapest 1998; str Por.: Métraux, str Barnes, S. T.: Ogun: An Old God for a New Age; ISHI; Philadelphia 1980; str. 74n. 16 Szentirmay, str. 34n. 17 Por.: Métraux, str Por.: Métraux, str Por.: Métraux, str

8 z d o m o v a Texty svìdkù Jehovových o transfúzi krve AŽ DO POSLEDNÍ KAPKY Petr Velechovský a Zdenìk Vojtíšek Od èervna tohoto roku se znovu rozproudila debata o tom, jaký vlastnì má Náboženská spoleènost Svìdkové Jehovovi (NSSJ) postoj k transfúzi krve, a to zvláštì s ohledem k nezletilým dìtem svých èlenù. 1 - Jako pøíspìvek k této diskusi pøinášíme nìkolik citátù z publikací vydávaných touto náboženskou spoleèností. Chronologie kauzy transfúze krve v Lidových novinách vychází èlánek Svìdkové Jehovovi zrušili zákaz transfúze krve v deníku Právo vychází èlánek Jehovisté zrušili zákaz transfúzí Lidové noviny otiskly reakce na èlánek z od Lubomíra Müllera, právníka NSSJ, pod názvem Biblický pøíkaz zùstává a od Jaromíra Leneèka, èlena výboru NSSJ, pod názvem Transfúze je opuštìním víry prvá polovina èervence 2000 Ministerstvo kultury ÈR odeslalo dopis NSSJ se ètyømi otázkami, které se týkají postoje NSSJ k transfúzi krve; odpovìï je oèekávána do konce srpna Chraòme své dìti pøed zneužíváním krve, Naše služba Království 2, záøí 1992, str. 3-6:...Udìlali jste napøíklad dostateèná opatøení, abyste své dìti ochránili pøed transfúzí krve?...mùžete jako rodièe udìlat pøedem hodnì pro to, abyste své dìti ochránili pøed transfúzí. Kdybyste tuto povinnost zanedbávali, mohlo by to dospìt tak daleko, že by vaše dítì pøi nìjakém léèení dostalo transfúzi. Co je možné udìlat?... Lékaø možná tvrdí, že krev upraví zdravotní stav vašeho nemocného dítìte. Vy však musíte být pevnì rozhodnuti odmítnout krev za sebe a za své dìti døíve, než se dostanete do nìjaké naléhavé situace, protože si ceníte svého vztahu k Jehovovi více než jakéhokoli domnìlého prodloužení života za cenu porušení božského zákona.... Jasnì ovšem vysvìtlete, že svolením k léèbì svého dítìte nedáváte svolení k transfúzi krve.... Jedním z prvních krokù, které by mìli rodièesvìdkové Jehovovi podniknout, když pøijdou do nemocnice nebo když potøebují služby lékaøe, je to, že s lékaøem promluví o svém postoji ke krvi.... jasnì na pøijímací formuláø napište, že z náboženských a zdravotních dùvodù nechcete krev a za žádných okolností nedáte souhlas k jejímu pøijetí. Pomoc od Jehovovy organizace: Jaká opatøení Jehovova organizace udìlala pro to, aby nám pomohla ochránit naše dìti pøed krví? Je jich mnoho.... v místním sboru jsou bratøi a sestry, kteøí nám mohou poskytnout znaènou pomoc a podporu. Když nastane krizová situace, budou možná starší považovat za rozumné zaøídit, aby nìkterý starší spolu s rodièem pacienta èi jiným blízkým èlenem rodiny hlídali v nemocnici celých 24 hodin. Transfúze krve se èasto dávají, až když pøíbuzní a pøátelé odejdou na noc domù.... Jak pøedvídat soudní zásah a jak potom postupovat: Co když má nemocnice nebo lékaø v úmyslu opatøit si soudní pøíkaz k transfúzi pro vaše dítì? Je to chvíle, kdy se vzdáme a usoudíme, že se už nedá nic víc udìlat? Rozhodnì ne! Možná se ještì dá transfúzi zabránit. Na tuto eventualitu bychom se mìli pøipravit dostateènì dopøedu.... Co øeknete, jestliže se vás advokát nebo soudce zeptají, proè pro své dítì odmítáte transfúzi pro záchranu života? Máte možná sklon zaèít hned vysvìtlovat své pøesvìdèení o vzkøíšení a mluvit o své silné víøe v Boha, který vám dítì vrátí, i kdyby zemøelo. Ale taková odpovìï by zøejmì pouze pøesvìdèila soudce, jehož prvoøadým zájmem je tìlesný prospìch dítìte, že jste náboženští fanatikové a že on musí nìco udìlat pro ochranu vašeho dítìte.... Mùžete... také øíci, že na to, že ve snaze udržet život byla použita krev jiného èlovìka, byste se jakožto køes anští rodièe dívali jako na závažné porušení Božího zákona a že násilné zavedení krve vašemu dítìti byste považovali za vìc rovnocennou znásilnìní....jako rodièe máte povinnost neustále dìlat všechno, co mùžete, abyste se transfúzi vyhnuli.... Rodièe, je nutné, abyste se na to, jak budete své dìti chránit pøed duchovnì zneèiš ující transfúzí, pøedem pøipravili. (Pøísl. 16:20) Dìti, poslouchejte rodièe, když dìlají tyto pøípravy, a berte si to k srdci. Mladí lidé, kteøí dali Boha na první místo, Probuïte se!, 22. kvìtna 1994, str. 1-8: V minulosti zemøely tisíce mladých lidí proto, že dali Boha na první místo. To se dìje i dnes, jenomže ty dnešní tragické události se odehrávají v nemocnicích a soudních síních a týkají se otázky krevní transfúze.... Doktor Jardine se zeptal: Uvìdomuješ si, že mùžeš zemøít, jestliže transfúzi nepøijmeš? Ano. A ty to chceš? Jestli to bude muset být. Adrianova matka, která tam byla, se zeptala: Proè jsi se k tomu rozhodl? Adrian odpovìdìl: Mami, to by nebyla dobrá výmìna. Neposlechnout Boha a prodloužit si teï život o nìkolik let, a pak pro svou neposlušnost pøijít o vzkøíšení a vìèný život na jeho rajské zemi - to prostì není rozumné!... U Nejvyššího soudu Newfoundlandu... Nebudu souhlasit s krví, ani nedovolím, aby byla použita, rozhodnì ne. Vím, že mohu zemøít, když nedostanu krev. Je to však moje rozhodnutí. Nikdo mi do toho nemluvil.... Pokud bych dostal nìjakou krev, mìl bych stejný pocit, jako kdybych byl znásilnìn, jako by nìkdo nemravnì zacházel s mým tìlem. Jestli k tomu dojde, já své tìlo nechci. Není možné, abych žil za takovou cenu. Nepøeji si žádnou léèbu, pøi které by se používala krev, a ani léèbu, pøi které by dokonce jen pøicházela v úvahu možnost použití krve. Podání krve se budu bránit.... A již krev pomáhá, nebo ne, moje víra je v rozporu s podáním krve záøí zemøel.... Tím, že odmítl transfúzi, která by mohla pøípadnì prodloužit jeho souèasný život, Adrian Yeatts prokázal, že patøí k tìm mnoha mladým lidem, kteøí dávají Boha na první místo. Mladí lidé, kteøí mìli moc nad to, co je normální, Probuïte se!, 22. kvìtna 1994, str. 9-10: Dvanáctiletá Lenae Martinezová: Byla pøijata pro onemocnìní, které vypadalo jako zánìt ledvin. Pøi vyšetøení se však ukázalo, že má leukémii. Lékaøi, kteøí Lenae ošetøo- 8

9 z d o m o v a vali, rozhodli, že je okamžitì potøeba podat transfúzi koncentrovaných èervených krvinek s destièkami a zahájit chemoterapii. Lenae øekla, že nechce žádnou krev ani krevní produkty, že ji rodièe uèili, že to Bùh zakazuje, jak je patrné z biblických knih 3. Mojžíšovy a Skutkù.... Nechci žádnou krev ani krevní produkty. Radìji zemøu, bude-li to nutné, než abych porušila svùj slib Jehovovi, že budu èinit jeho vùli.... Sloužila jsem Jehovovi po celý svùj život, dvanáct let. Slíbil mi vìèný život v ráji, když ho budu poslouchat. Neodvrátím se teï od nìho kvùli šesti mìsícùm života. Chci být vìrná až do smrti. Vím, že pak mì v patøièném èase vzkøísí ze smrti a dá mi vìèný život. Budu mít pak spoustu èasu, abych dìlala to, co chci.... Po dlouhé tìžké nemoci, 22. záøí 1993 v pùl sedmé ráno, zemøela Lenae v náruèí své matky. Mladí lidé, kteøí mìli moc nad to, co je normální, Probuïte se!, 22. kvìtna 1994, str : Sedmnáctiletá Crystal Mooreová: Trpìla zánìtlivým onemocnìním støev.... Lékaøi, kteøí Crystal ošetøovali, si byli jisti, že za Kartu Žádnou krev vyplòuje každý pokøtìný svìdek Jehovùv. Jeho podpis má být notáøsky ovìøen. Pro dìti svìdkù Jehovových je ve sborech k dispozici podobná karta, nazvaná Prùkaz. této situace je potøeba krevní transfúze.... Crystal øekla, že bude køièet a bránit se, jestliže se pokusí dát jí transfúzi, a že jako svìdek Jehovùv bude pokládat jakékoli násilné podání krve za stejnì odporné jako znásilnìní. Mladí lidé, kteøí mìli moc nad to, co je normální, Probuïte se!, 22. kvìtna 1994, str : Dvanáctiletá Lisa Kosacková: O pùlnoci vešla sestøièka a øekla:,mám ti dát krev. Vykøikla jsem:,nemohu si vzít krev, protože jsem svìdek Jehovùv. Myslela jsem, že to víte! Myslela jsem, že to víte!,no jo, to vím, øekla a vzápìtí vyndala jehlu a pøipojila na ni krev. Køièela jsem a byla jsem hysterická.... Ètvrtý den soudního øízení byla Lisa vyslechnuta. Jedna z otázek, kterou dostala, byla, jak se cítila, když jí u- prostøed noci násilím vnutili transfúzi. Øekla, že se cítila jako pes, na kterém se provádí nìjaký pokus, že mìla pocit, jako by byla znásilnìna, a že nìkteøí lidé mají pocit, že si k ní mohou cokoliv dovolit, protože není plnoletá. Bylo pro ni hrozné, když vidìla, jak krev nìkoho jiného proudí do ní, a uvažovala, zda z krve nedostane AIDS nebo hepatitidu èi nìjakou jinou infekci. A hlavnì mìla obavy, jak se Jehova bude dívat na to, že porušila jeho zákon nepøijímat krev jiného èlovìka do svého tìla. Øekla, že pokud k tomu dojde znovu, bude se bránit, skopne stojan s transfúzní soupravou, vytrhne si nitrožilní jehlu, bez ohledu na to, jak bolestivé to bude, a znièí sáèek s krví. (Na základì tìchto jejích slov rozhodl soud o propuštìní Lisy domù - poznámka autorù Dingiru.) Ten den opustila Lisa a její rodina nemocnici. Lisa opravdu zápasila se svou nemocí dùstojnì a s klidnou myslí. Zemøela pokojnì doma, v láskyplném objetí své matky a otce. Pøipojila se tak k øadì mnoha jiných mladých svìdkù Jehovových, kteøí dali Boha na první místo. Strážná vìž, 15. srpna 1991, str. 29: Jak mohou køes anští rodièe a mladí køes- ané zvýšit pravdìpodobnost, že námitka nezletilého proti krevní transfúzi bude respektována? I když mladý køes an ještì není plnoletý, mìl by být schopen jasnì a rozhodnì vysvìtlit, v èem tkví jeho silná náboženská námitka proti pøijetí krve. Rodièe, mohou s dìtmi provést praktický nácvik, aby dìti získaly zkušenost a umìly vysvìtlit, o èem jsou pøesvìdèeny. Strážná vìž, 15. èervna 2000, str : Pøijímají svìdkové Jehovovi nìjaké léèebné pøípravky pocházející z krve? Základní odpovìï v zásadì je, že svìdkové Jehovovi krev nepøijímají.... Když se po druhé svìtové válce zaèala bìžnì transfundovat plná krev, svìdkové Jehovovi to pokládali za porušení Božího zákona a tento postoj mají stále. Medicína však èasem prošla urèitými zmìnami. Dnes se vìtšinou nepodává plná krev, ale podávají se nìkteré ze základních složek: (1) èervené krvinky, (2) bílé krvinky, (3) destièky a (4) plazma (sérum) neboli tekutá èást krve.... Svìdkové Jehovovi jsou pøesvìdèeni, že pøijmout plnou krev nebo kteroukoli z tìchto ètyø základních složek je porušením Božího zákona... Uvedený materiál ukazuje, že svìdkové Jehovovi odmítají transfúze plné krve i jejích základních složek. Strážná vìž, 15. srpna 2000, str. 30: Pøijímají svìdkové Jehovovi nìjaké léèebné pøípravky pocházející z krve? Jsme pøesvìdèeni o tom, že biblický pøíkaz,zdržovat se krve vyluèuje transfúze plné krve nebo jejích základních složek (èervených a bílých krvinek, destièek a plazmy). (Skutky 15:28, 29) Pokud jde o frakce získané ze základních složek, každý køes an èiní vlastní rozhodnutí a bere pøi tom v úvahu to, co øíká Bible, a svùj vztah k Bohu. Probuïte se!, 8. ledna 2000, str. 11: Svìdkové Jehovovi odmítají transfúze z biblických dùvodù. Strážná vìž, 15. èervna 1991, str. 8, 9, 12-18: Praví køes ané však projevují úctu k životu jedním zvláštním zpùsobem. V Žalmu 36:9 (36:10, KB) je øeèeno: U tebe (Bože) je zdroj života. Život je dar od Boha, a proto køes ané pøijímají jeho názor na krev života.... vyhýbat se krvi je z morálního hlediska stejnì dùležité jako vyhýbat se modláøství 9

10 z d o m o v a Obrázek z obálky èasopisu Probuïte se! 22. kvìtna a hrubé nemravnosti.... Svìdkové Jehovovi odmítají krevní transfúze již dlouho, ne pøedevším pro zdravotní riziko s nimi spojené, ale z poslušnosti Božího zákona o krvi.... Ale svìdkové Jehovovi nezaujímají svùj postoj ke krvi náhodou, a není to ani žádné pravidlo, které by si vymyslela nìjaká podivná sekta, postoj založený na obavì, že krev není bezpeèná. Svìdkové Jehovovi spíše odmítají krev proto, že jsou rozhodnuti chodit poslušnì pøed svým Vznešeným uèitelem - Bohem.... Ocenìní této hodnoty pomáhá svìdkùm Jehovovým, aby byli rozhodní a nedopustili se zneužití krve, i když lékaø upøímnì tvrdí, že je transfúze nezbytnì nutná. Je snad pøesvìdèen, že užitek z transfúze vyváží zdravotní rizika související s krví samotnou. Køes an však nemùže pøehlédnout riziko ještì závažnìjší, že by totiž ztratil Boží schválení, kdyby souhlasil se zneužitím krve.... Je tedy pravda, že malé dìti v køes anské domácnosti snad ještì neporozumìly Božímu zákonu o krvi a nerozhodly se, že jej budou poslouchat. Snažíme se však ze všech sil pouèit je o této životnì dùležité vìci? Køes anští rodièe by o tom mìli vážnì pøemýšlet. Zdá se totiž, že nìkteøí rodièe mají nesprávný názor na své dìti a na krev. Nìkteøí si zøejmì myslí, že ve skuteènosti nemohou dìlat mnoho, jde-li o to, zda dostanou jejich nedospìlé dìti transfúzi. Proè vzniká takový chybný názor?... Nìkteøí rodièe si uvìdomují, že lékaøský personál by mohl snadno získat podporu soudu k provedení transfúze nezletilému, a proto by mohli mít dojem, že se jim vìc vymyká z rukou a že rodièe nemohou ani nemusí nic dìlat. To je skuteènì nesprávný názor!... základním dùvodem, proè køes ané odmítají transfúze, není to, že je krev zneèištìná, ale to, že je vzácná pro našeho Boha a Životodárce. Naše dìti by to mìly vìdìt, stejnì jako by mìly vìdìt, že krev mùže být z lékaøského hlediska nebezpeèná, což ještì dodává našemu náboženskému postoji na vážnosti. Máš-li dìti, víš jistì, že souhlasí s biblickým postojem k transfúzi a že ho umìjí vysvìtlit? Vìøí opravdu, že si Bùh pøeje tento postoj? Jsou pøesvìdèeny, že porušení Božího zákona by bylo tak vážné, že by mohlo ohrozit køes- anovu vyhlídku na vìèný život? Moudøí rodièe budou opakovat tyto vìci se svými dìtmi, a jsou velmi malé nebo témìø dospìlé. Rodièe mohou nacvièovat situace, v nichž stojí každé z dìtí pøed otázkami, které by mu mohl pøedložit soudce nebo pracovník nemocnice. Strážná vìž, 15. èervna 1991, str. 31: Jak usilovnì by mìl køes an odmítat krevní transfúzi, která byla naøízena nebo schválena soudem? Každá situace je jiná, takže v té vìci neexistuje žádné univerzální pravidlo.... Dnešní køes ané musí být také neochvìjní, musí být pevnì rozhodnuti, že neporuší božský zákon, ani kdyby se tím dostali do nìjakého nebezpeèí ze strany svìtských vlád. Nejvyšší zákon vesmíru - zákon Boží - vyžaduje, aby se zdržovali krve, stejnì jako pro nì platí pøíkaz, aby se vyvarovali smilstva (sexuální nemravnosti). Bible oznaèuje tyto zákazy za,nutné vìci.... Boží zákon poslouchat musíme!... dvanáctiletá dívka... neponechala nikoho na pochybách, že bude,bojovat proti jakékoli soudnì naøízené transfúzi celou svou silou, že bude køièet a zápasit, že si vytrhne z paže injekèní zaøízení a bude se snažit znièit krev ve vaku nad svou postelí.... Køes an se snad tedy všemožnì snaží, aby se vyvaroval porušení Božího zákona o krvi. Mùže se však stát, že ho budou autority považovat za èlovìka, který porušuje zákony, nebo ho mohou vystavit pronásledování. Kdyby skuteènì došlo k trestu, køes an by jej mohl považovat za utrpení pro spravedlnost. Co od nás Bùh vyžaduje?, 1996, str. 25, odst. 6: Je špatné pøijmout transfúzi krve? Nezapomeòte, že Jehova vyžaduje, abychom se zdržovali krve. To znamená, že nesmíme žádným zpùsobem pøijímat do tìla krev jiných lidí ani vlastní krev, která byla uskladnìna. (Skutky 21:25) Praví køes ané tedy transfúzi krve nepøijmou. Pøijmou jiné druhy léèby, napøíklad transfúzi bezkrevních produktù. Chtìjí žít, ale nebudou se snažit zachránit si život porušováním Božích zákonù. (Matouš 16:25) Svìdkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království, 1994, str : Tìm, kteøí nedbají na božský požadavek, pøijímají transfúze krve a projevují nekajícný postoj, je v souladu s tímto porozumìním od roku 1961 odnímána pospolitost se sbory svìdkù Jehovových. V Itálii byli rodièe, kteøí s láskyplným úsilím hledali ve ètyøech zemích lékaøskou pomoc pro svou nevyléèitelnì nemocnou dcerku, v roce 1982 odsouzeni ke 14 rokùm Druhá strana karty Žádnou krev. 10

11 z d o m o v a bratrské oznaèil právì Evalda Ruckého. S touto možností 6 se nemohla smíøit ta èást Jednoty, která na jeho pùvìzení na základì obvinìní z vraždy poté, co dìvèátko zemøelo, když mu byla dána soudem naøízená transfúze. Naše služba Království, leden 1994: Kdyby ses z nìjakého dùvodu ocitl v nemocnici, co udìláš, abys zachoval ryzost v situaci, kdy ti tam nìkdo øekne, že bez transfúze krve zemøeš? Pøipustíš ukvapenì, že toto tvrzení pravdivì vystihuje tvùj stav?... Úspìch pøi odmítání nežádoucí, duchovnì zneèiš ující transfúze krve zaèíná pevným pøesvìdèením. Takové pøesvìdèení musí být založeno na jasném porozumìní tomu, co o krvi øíká Bible. Jinak se mùže stát, že nìkdo, kdo tvrdí, že o situaci ví více než ty, tì ve chvíli rozrušení snadno zastraší. Svede tì k názoru, že lékaøi tøeba vìdí o krvi více než Bùh?... Spoleènost udìlala øadu opatøení pro lidi, kteøí potøebují pomoc, protože se ocitli pøed problémem spojeným s transfúzí krve.... Nezbytná pøedbìžná opatøení - už jsi je udìlal? V první øadì se pøesvìdè, že všichni èlenové tvé rodiny mají peèlivì vyplnìný dokument pro lékaøskou péèi... A mají všechny tvé nepokøtìné dìti svùj vyplnìný prùkaz?... Dále se ujisti, že všichni NEUSTÁLE nosí tyto dokumenty s sebou. Ptej se na to dìtí každý den, než jdou do školy, ano, dokonce než jdou na høištì nebo nìkam za zábavou.... Co udìláš, abys byl pøipraven? Zopakovali jsme si nìkteré vìci, které musíš udìlat, abys sebe i svou rodinu ochránil pøed nežádoucí transfúzí krve. (Doufáme, že pozdìji poskytneme více podrobností o øešení problémù, které vznikají, když hrozí transfúze kojencùm èi malým dìtem.) Vidìli jsme také, že nám Spoleènost poskytuje pomoc v dobì, kdy je to potøeba. Naše služba Království, leden 1995, str. 7: Všichni pokøtìní zvìstovatelé, kteøí nemají dosud øádnì vyplnìný Dokument pro lékaøskou péèi, o nìj mohou požádat tajemníka sboru. Pokøtìní zvìstovatelé, kteøí jsou rodièi, mohou dostat pro své dìti Prùkaz. n Poznámky 1 Opìt byla v médiích pøipomenuta odpovìï NSSJ Ministerstvu kultury pøi øízení o registraci této náboženské spoleènosti. Na otázku registrujícího orgánu Uèí NSSJ, že rodiè - èlen NSSJ má bránit poskytnutí transfúze krve svému nezletilému dítìti v pøípadì, kdy neposkytnutí transfúze mùže podle vyjádøení ošetøujícího lékaøe zpùsobit dítìti poškození zdraví nebo smrt? odpovìdìl pøípravný výbor NSSJ v dopise ze takto: Ne, NSSJ to nevyuèuje. 2 Jedná se o interní bulletin, který je k dispozici pouze pokøtìným pøíslušníkùm Náboženské spoleènosti Svìdkové Jehovovi. Èeská Jednota bratrská dva roky po konfliktu ROZDÌLENÍ DOKONÁNO Zdenìk Vojtíšek Pøes padesát lidí se tísní na nedìlní bohoslužbì v turnovské modlitebnì, která právì prochází rekonstrukcí. Bohoslužba Jednoty bratrské zde má podobný ráz jako v desítkách sborù charismatických køes anù u nás - svìdectví o vysvobození z moci démona, uctívání s typickými písnìmi a s vlajkami, kázání s naléhavou výzvou, možnost aktivního zapojení do bohoslužby pro všechny úèastníky. O pár stovek metrù dál, v pronajaté místnosti v areálu bývalých kasáren se k nedìlní bohoslužbì sešel ještì jeden sbor, který je souèástí svìtové Jednoty bratrské. Pøed nìkolika mìsíci mìli modlitebnu spoleènou, teï jsou v Turnovì Jednoty bratrské dvì. Jsou výsledkem procesu rozdìlení v této církvi, k nìmuž se schylovalo od zaèátku 90. let a který je nyní pravdìpodobnì již uzavøen. Jednota bratrská je protestantskou církví, jejíž koøeny sahají k èeské reformaci. První sbor Jednoty èeských bratøí byl založen již roku Jednota se brzy rozšíøila po Èechách a Moravì a první desetiletí jejího pùsobení jsou zdobena takovými jmény, jako je Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský. Po Bílé hoøe odešla èást pøíslušníkù Jednoty do exilu, èást se setkávala tajnì i za habsburské vlády. Nìkteøí z tìchto skrytých bratøí vytvoøili za hranicemi v Horní Lužici na území hrabìte Zinzendorfa roku 1722 obec obnovené Jednoty bratrské a nazvali ji Herrnhut (Ochranov). Odtud se vypravovali køes anští misionáøi do celého svìta. Po roce 1861 jim bylo dovoleno pùsobit i na našem území, takže od r vznikaly sbory Jednoty bratrské opìt i u nás. Naproti tomu historie charismatického hnutí není tak dlouhá. Zaèíná se o nìm hovoøit v 60. letech tohoto století jako o druhé vlnì tzv. letnièního hnutí, které v rámci protestantského køes anství zdùraznilo emocionální zbožnost a nadpøirozené boží pùsobení (více viz Dingir, téma èísla 3/1999). Charismatická entusiastická zbožnost ovlivòovala od 80. let vìtšinu církví u nás (všechny protestantské, øímskokatolickou i èeskoslovenskou husitskou) a tyto církve ji nakonec døíve èi pozdìji a s vìtšími èi menšími výhradami v podstatì pøijaly jako jednu z možností vyjádøení køes anské víry. Hlavní branou pro ovlivnìní Jednoty bratrské charismatickou zbožností se stal sbor v Liberci pod vedením jeho kazatele Evalda Ruckého 1. Charismatická zbožnost pøinášela zvláštì v 90. letech do Liberce a pak i do celé Jednoty bratrské øadu nových jevù, na jejichž hodnocení se èlenové této církve nemohou dodnes shodnout. Jedni oceòují, že liberecký sbor a po nìm i nìkteré další sbory byly schopny získat desítky èi stovky nových èlenù, vytvoøit zázemí pro lidi z okraje spoleènosti a uvést do života charitativní a výchovné projekty. Druzí poukazují spíše na problematické metody náboru, autoritáøství, škody ve vztazích k rodièùm a pøátelùm nových èlenù, a dokonce na jejich nestabilní psychický stav, zpùsobený nadšeneckým vedením, uèením o démonech a tzv. teologií prosperity 2. Kritická èást Jednoty je také znepokojena postupným sbližováním se sbory Køes anského spoleèenství a vyhlídkou možného sjednocení s touto charismatickou církví 3. Rozbuškou definitivního rozdìlení 4 Jednoty bratrské se stal èlánek v Lidových novinách 5, který za možného budoucího biskupa Jednoty Kristus jako beránek boží a slova Zvítìzil Beránek náš, následujme jej se objevují ve znacích sborù Jednoty bratrské. V tomto provedení slouží jako znak Jednoty bratrské v ÈR. 11

12 z d o m o v a Hrabì Mikuláš Zinzendorf ( ) sobení hledìla s rozpaky a obavami. Probudili se i ti, kdo doposud mlèeli, a dosáhli toho, že dva ze tøí èlenù výkonného orgánu Jednoty bratrské (Úzké rady) Ruckému omezili výkon duchovenské èinnosti 7. Ovšem již za nìkolik týdnù na dramatickém synodu (nejvyšším orgánu Jednoty bratrské) v kvìtnu získali Ruckého pøíznivci pøevahu. Rozdìlení církve se ocitlo ve fázi zápasu dvou frakcí, který se dále vyhrocoval a který nepostrádal ani takové momenty, jako obstavení úètù nebo výmìnu zámkù ve snaze nového vedení církve získat kontrolu nad nìkterými sbory 9. Sedm sborù (a další zástupci, dohromady více než tøetina všech úèastníkù) odmítlo legitimitu kvìtnového synodu, a tím i novì zvolené vedení církve (Úzkou radu). Pìt z tìchto sedmi sborù bylo v øíjnu 1999 novým vedením zrušeno, šestý byl zrušen v èervnu Po jednáních, do nichž se zapojily mezinárodní orgány Jednoty bratrské, Ekumenická rada církví a øada dalších subjektù a která nevedla ke shodì, nakonec odpùrci Ruckého linie dobrovolnì i nedobrovolnì Jednotu bratrskou opouštìjí. Prvního ledna tohoto roku se jako Ochranovský seniorát stávají souèástí Èeskobratrské církve evangelické. 10 Pomìrnì volný svazek s touto církví jim zaruèuje 11 kromì jiného i možnost vazby na evropskou provincii Svìtové Jednoty bratrské, a tedy zachování identity 12 v tradici Jednoty bratrské. Skonèilo to, návrat by byl tìžký, odpovídá na otázku po definitivnosti rozchodu kazatel ochranovského sboru v Turnovì Ondøej Halama. I kdyby došlo ke znovusjednocení provincie, v místních podmínkách by asi zùstaly sbory dva. Okolnosti, za nichž jsme byli nuceni odejít, hluboce poznamenaly vzájemné vztahy. Podobnì se vyjadøuje i Jan Votrubec, který je kazatelem na Halamovì místì ve sboru Jednoty bratrské: Je to uzavøená kapitola, do níž bych se nechtìl vracet, øíká. Majetkové záležitosti se našeho sboru netýkají, takže to má následky jen na osobní rovinì. Nìkolik lidí se tìžko vyrovnává s tím, že se oslabily nìkteré jejich rodinné a pøátelské vztahy. Jeden èas se mezi ochranovskými mluvilo o vytvoøení nového církevního subjektu, Ochranovské Jednoty bratrské, která by rozšíøila už tak dost pestré spektrum protestantských církví u nás. Z této myšlenky ale postupnì sešlo. Když jsme se nerozhodli registrovat nový subjekt teï, už tak asi neuèiníme, pøiznává neúspìch tohoto zámìru Ondøej Halama a dodává: Ale myslím si, že to je dobøe. V rámci evangelické církve máme dost prostoru pro rozvíjení vlastní identity. A veøejnost to také vnímá daleko lépe, než kdybychom vytvoøili novou církvièku. Podle všeho se tedy i nadále v Turnovì budeme setkávat se dvìma sbory, které se hlásí k Jednotì bratrské. I ten menší ochranovský má totiž smìlé plány. Zakoupil Obnovená Jednota bratrská Vznikla r v Ochranovì (dnešní Sasko), již r vyslala první misionáøe do Grónska a do Západní Indie. Misijní èinnost Jednoty je dodnes patrná v poètu a rozšíøení jejích 19 provincií: evropská (kontinentální), britská, èeská, dvì severoamerické (severní a jižní), na Labradoru, na Aljašce, jihoafrická, ètyøi tanzánské, po jedné na Jamajce, na Západoindických ostrovech, v Nicaragui, Guayanì, Kostarice, Hondurasu, Surinamu. Udává pøes 600 tis. èlenù. Zde vznikl její první sbor v Potštejnì (1870). Do roku 1921 pod názvem Evangelická církev bratrská. Dnes sdružuje 15 sborù a více než jeden tisíc èlenù. Pøedseda Úzké rady: Jaroslav Pleva. Ochranovský seniorát Èeskobratrské církve evangelické Sdružuje 9 sborù se 718 èleny. Senior: Jiøí Polma. Podle Filipi P., Køes anstvo, CDK, Brno 1998, a dalších zdrojù zpracoval Z. V. Zinzendorf na dobové malbì jako Uèitel národù. historicky cenný turnovský dùm Na sboøe, na jehož místì se èeští bratøí scházeli od roku 1580 až do pobìlohorského exilu. V našem pøípadì rozhodla skuteènost, že v Turnovì není žádný evangelický sbor. Pokud by tady byl, asi bychom žádný nový nezakládali. Ale takto cítíme, že zde máme své místo, uzavírá Ondøej Halama optimisticky. n Poznámky 1 Od roku 1996 pod vedením jeho blízkých spolupracovníkù. 2 Teologie prosperity hlásá nárok vìøícího na všestrannou prosperitu duchovní, fyzickou, finanèní apod. Jejími u nás známými pøedstaviteli jsou napø. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland ad. Køes any je vìtšinou považována za nepravovìrnou. 3 O možném sjednocení Køes anských spoleèenství a Jednoty bratrské se v charismatických kruzích více hovoøilo od roku 1994 (viz napø. Dittrich T., Jednota s jakým J, Život víry, øíjen 1994, str. 272; Halama O., Spoleèná pastorálka, tamtéž, duben 1995, str. 105), ale v uzavøené spoleènosti byla tato možnost diskutována nejpozdìji již v roce 1992 viz nedatovaný dopis Evalda Ruckého Všem bratøím, kteøí naslouchají hlasu Ducha svatého (http.www.volny.cz/jiri.kouba/1999/ojb/init.htm) 4 O rozdìlení mluví již Otevøený dopis bratøím a sestrám v Jednotì bratrské ze záøí Hampl, P.: Køes ané se nestaví proti muslimùm, LN Pravdìpodobnost této možnosti zvýšil i fakt, že od r byl Evald Rucký uvolnìn z vedení sboru v Liberci pro duchovní péèi o kazatele tedy fakticky pro biskupskou èinnost V Nové Pace, Na základì tìchto a dalších událostí Øídící výbor Ekumenické rady církví v èervnu 1999 dokonce pohrozil návrhem na vylouèení Jednoty bratrské z této vrcholné organizace èeských køes anù. 10 O zaèlenìní sborù, patøících dosud do Jednoty bratrské, do struktury Èeskobratrské církve evangelické (ÈCE) a o vytvoøení Ochranovského seniorátu rozhodl na jejich žádost 30. synod ÈCE, který se konal Viz rozhovor s tiskovým mluvèím ÈCE Miroslavem Brožem, Nové Bratrské Listy, 1/2000, str Vrcholný orgán Svìtové Jednoty bratrské (tzv. Unity Board) doporuèil, aby ochranovský seniorát ÈCE byl pøidružen ( affiliated ) k Evropské kontinentální provincii. To se stalo na synodu této provincie ve dnech

13 z d o m o v a Novela živnostenského zákona znemožòuje léèit laikùm KLADIVO NA LÉÈITELE Vìra Nosková Novela živnostenského zákona, která platí od , vyluèuje z práva získat živnostenský list léèitele. Ocitají se teï mimo zákon? Jakého druhu je vlastnì jejich profese, a jaká nese rizika? Pod slovem léèitelství se dnes skrývají desítky, nìkdy i dosti bizarních, praktik. Za léèitele se mùže prohlásit vlastnì kdokoliv. Pøedstava, že léèitel je prostý èlovìk nadaný zvláštními schopnostmi, který chce jen pomáhat lidem a s rozpaky pøijme trochu penìz, dnes neodpovídá skuteènosti. Léèitelé také už nehrají hru na zázraènost, ta ponìkud vyèpìla, ale žonglují rádobyvìdeckými výrazy. Jejich honoráøe jsou pevnì stanovené a nìkdy nehorázné. Nedá se také pøehlédnout, že se právì v tomto oboru vyskytuje urèité procento lidí vyšinutých, a na druhé stranì podvodníkù. V každém pøípadì je to èinnost, která nemá mantinely jako jiná øemesla èi povolání. Léèitel nemusí mít žádné zdravotní vzdìlání. I když podle zákona nesmí poskytovat zdravotní péèi, èiní tak. Nevede si vìtšinou úèetnictví a na své pøíjmy nemá doklady. Dá se s úspìchem pochybovat o tom, že své pøíjmy zdaòuje. Nevede zdravotní dokumentaci. Situace v léèitelství je podobná potížím s prostitucí. V obou oborech je nejasno a vládnou v nich ponìkud divoké pomìry a daòové úniky. Obì profese oficiálnì neexistují, ale fakticky jsou èástí populace žádány a mohou být velmi lukrativní. Obì balancují na hranici zákona nebo spíše za ní. Novela živnostenského zákona, která platí od , léèitelskou živnost výslovnì zakazuje. Pøesto lze tìžko oèekávat, že se léèitelé vzdají své èinnosti. Lidé poškození léèitelskými praktikami a radami se vìtšinou domnívají, že léèitel nenese za jejich újmu právní odpovìdnost a že by se tedy marnì domáhali odškodnìní. JUDr. Zdenìk Zeman z obèanského sdružení Sisyfos tuto pøedstavu vyvrací: Léèitelé jsou postižitelní zákonem jako každý, kdo jinému zpùsobí újmu na zdraví. V pøípadì, že dají svému klientovi špatnou nebo nebezpeènou radu, mùže to být kvalifikováno jako trestný èin. Když nejen léèitel, ale napøíklad i právník špatnì radí, za vzniklou škodu odpovídá a také vzniklou škodu hradí. Jenže na rozdíl od léèitelù jsou právníci pro tento pøípad pojištìni. Také každé soukromé zdravotnické zaøízení je pojištìno. Léèitel v takovém pøípadì jen pokrèí rameny a øekne, že peníze nemá. Návštìvníky léèitele by to mìlo vést k obezøetnosti. V této oblasti pùsobí ale zvláštní psychologický faktor. Èlovìk, který je postižen léèitelskými radami nebo léèitelem nepøimìøenì zinkasován, si vìtšinou nestìžuje. Zøejmì svou újmu bere jako daò za naivitu a dùvìøivost. Existuje typ léèitelù, kteøí diagnostikují tøeba siderickým kyvadlem vážnou chorobu, nejèastìji zhoubný nádor. Èlovìk uvìøí, že jím skuteènì trpí, nechá se léèit, platí èasto velké sumy. Po èase je také vyléèen. JUDr. Zeman k podobným pøípadùm poznamenává: Je to jeden z nejstarších podvodù v oblasti léèení, podobné pøípady jsou známé už z antického Øíma. Kdyby byl dotyèný žalován, jistì by byl odsouzen pro podvod. Léèiteli mnohdy nahrává, že za ním pøicházejí lidé v nepøíjemném psychickém stavu. Jejich rozhodování nemusí být uvážlivé, chytají se každé nadìje. Veøejnost by mìla vìdìt, že léèitelské metody jsou medicínou neakceptovatelné a že mohou mít úspìch vìtšinou jen v rovinì subjektivních pocitù úlevy, k níž dochází pod dojmem celkové atmosféry u léèitele, víry v nìj a jisté psychologické manipulace. V zákonì è. 20 o péèi o zdraví z roku 1966 (byl již šestatøicetkrát novelizován, naposled roku 2000) je stanoveno, že zdravotní péèe se musí poskytovat v souladu se souèasnými poznatky vìdy. Tu mohou poskytovat jen lékaøi ve zdravotnických zaøízeních. Ostatnì také lékaø mùže být postižen, když ve své praxi nejedná v souladu s lékaøskou vìdou, upozoròuje dr. Zeman. Jsou známy pøípady, kdy pacient léèiteli dùvìøuje natolik, že opustí léèbu ordinovanou lékaøem. Diabetik pøestane brát inzulín, èlovìk s onkologickým nálezem odmítne nepøíjemnou chemoterapii nebo operaci. Nìkdy je k takovému jednání vyzve právì sebevìdomý léèitel. V tom pøípadì je odpovìdnost léèitele za poškozené zdraví a zhoršení nemoci èi dokonce úmrtí nepochybná, øíká JUDr. Zeman. Ale z nìkolika takových tragicky konèících pøípadù, které pronikly na veøejnost, se vìtšina léèitelù už pouèila, a dnes naopak zdùrazòují, že proti lékaøùm nic nemají, a své klienty od soubìžné léèby lékaøskou vìdou neodrazují. Mohou z toho jen profitovat. Pacient se uzdravuje díky lékaøské péèi, ale svùj vdìk a otevøenou penìženku obrátí smìrem k léèiteli, který si s ním o jeho potížích povídá a má zajímavé metody léèení, které nebolí. Na otázku, zda by se èlovìk poškozený radami, léèbou nebo vysokými finanèními nároky léèitele mìl obrátit na soud, odpovídá JUDr. Zeman opatrnì. Spíš bych mu doporuèoval, aby vìc nejdøíve konzultoval s odborníky. Je tady napøíklad obèanské sdružení Èeský klub skeptikù Sisyfos, který se ujal zpochybòování a odhalování iracionálních a šarlatánských praktik všeho druhu. Jeho odborníci mu zdarma poskytnou právní pomoc, lékaø a právník s ním provedou jakýsi rozbor situace a promyslí strategii obrany. V mnoha pøípadech je léèitelství zøejmì neškodné, ostatnì vìtšina pacientù, kteøí navštíví takového laika, je soubìžnì v péèi lékaøù. V této oblasti ale existují i zjevné pøípady hyenismu. U nás si úøady zatím amatérù, kteøí tvrdí, že umí léèit zhoubné choroby, nevšímají. I když se tito léèitelé pravdìpodobnì dopouštìjí trestného èinu. n Živnostenský zákon (zákon o poskytování zdravotní péèe), 3, odst. 2: Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonù èinnost fyzických osob: a) lékaøù, lékarníkù, stomatologù, psychoterapeutù, pøírodních léèitelù, klinických logopedù, klinických psychologù a støedních zdravotnických pracovníkù s výjimkou oèních optikù a protetikù, ortopedicko protetických technikù a zubních technikù. V pøedchozí novele chybìli právì pøírodní léèitelé, tedy laici bez pøíslušného vzdìlání poskytující zdravotní péèi. - Platnost od

14 Osobnost duchovního vùdce Oberto Airaudi pochází z okolí Turína. Hlavní mìsto Piemontu bylo v druhé poloz a h r a n i è í Severoitalský psychokult Damanhur KRÁSNÝ NOVÝ SVÌT Colin Goldner V naší laboratoøi pracujeme na technikách øízeného znovuzrození: teprve nedávno jsme mohli povolat zpátky jednoho zemøelého èlena naší komunity. Nyní se nachází mezi námi jako dítì. Oberto Airaudi vypráví zábavným tónem o synchronních energiích, astrálním vìdomí, kosmických zákonech, alchymii a spagirice, o tajných znalostech starých Egyp anù, pro které je vyvolávání duší z podsvìtí dìtskou hrou. Airaudimu je 47. Tento muž, který je v Itálii známý jako zázraèný léèitel, se vzdal pøed více než dvaceti lety své vzkvétající praxe v Turínì a odstìhoval se se skupinkou stejnì smýšlejících do okolí Ivrey, dobrou hodinu autem severnì od piemontského hlavního mìsta. Zde v hloubi severoitalské oblasti leží podle Airaudio nejvýznamnìjší svìtové centrum síly. Hned ètyøi synchronní energetické meridiány, kterými je zemì obepnuta jako sítí pulsujících tepen, se sbíhají v údolí Valchiusella. Døívìjší generace mìly prý ještì pøímý pøístup ke geomantickým znalostem. Pyramidy nebo gotické katedrály byly s obezøetností postaveny pøesnì na prùnicích tìchto tepen a to teprve propùjèilo tìmto stavbám zvláštní sílu. On, Airaudi, objevil jedineèný magický silový areál pøi jedné astrální cestì. Zároveò se mu dostalo v jedné vizi jistoty, že zde vznikne Mìsto svìtla, které vidìl ve snu již v pubertì. Nejvìtší esoterická komuna na svìtì Magický areál byl zakoupen za finanèní podpory turínské okultní scény. Roku 1975 založil Airaudi Spirituální spoleènost Damanhur. Dnes žije na území okolo 185 hektarù pøes 700 jejích èlenù. Damanhur, Mìsto svìtla, je považován za nejvìtší Poutaè na cestì ke komunitì. Foto: Colin Goldner esoterickou komunitu na svìtì. Disponuje pøísnou organizací s vlastní vládou, soudnictvím, pojiš ovnou a požární obranou. Vzdìlávání dorostu je øízeno od školky až po vlastní universitu. Mají zde vlastní noviny, vlastní televizní vysílání, vlastní peníze, dokonce i vlastní tajnou øeè. Komunita bydlí rozptýlena pøibližnì v šedesáti domech. Na upravených cestièkách se èlovìk setkává se všemi myslitelnými symboly okultní tradice. V rozlièných podobách se objevuje pøedevším Horus, staroegyptský bùh svìtla a vìdìní. K vidìní jsou ale i indiánské totemy, keltské menhiry a sochy øeckých bohù a satyrù. Také domy jsou pomalovány nejen esoterickými symboly, ale i všelijakými skøítky, nymfami a fauny. Mezi nimi se nacházejí kvìtinové záhonky, fontánky a malý pavilon. Na jednom návrší leží Otevøený chrám, nìco na zpùsob øecké Agory se dvìma sloupoøadími, která jsou na èelní stranì ohranièena Hórovým oltáøem. Zde se provádìjí rituály, jejichž význam je zachováván v tajnosti. Nezasvìcení by podle Airaudiho stejnì nerozumìli tomu, co se zde odehrává. Animální energie vesmíru Na první pohled se Damanhur jeví spíše jako neškodná spoleènost snílkù se spoleèným zájmem o mystiku: Z rozhlasu se rozeznívá tiše bublající hudba sfér, lidé se navzájem setkávají s éterickým pozdravem noc te jsem s tebou. Mnoho obyvatel dochází za pravidelnou prací vnì komunity, velká èást je ovšem èinná ve vlastních podnicích, v nichž se vyrábìjí pøírodní barvené tkaniny a pøírodní strava. Módní obleèení, navrhované a vyrábìné v Damanhuru, je rozesíláno do butikù po celém svìtì. Polovina výdìlku se odvádí komunitì. K normální pracovní dobì musí každý èlen vykonávat ještì pøesnì pøedepsanou službu komunitì. Kouøení je Damanhurianùm pøísnì zakázáno, alkohol naproti tomu teèe plným proudem. Aby se pøišlo do souznìní s animální energií kosmu, jak vysvìtluje Airaudi, jsou zvíøata nejenom na denním jídelníèku, ale používají se i jako symboly pro totemy. Pøi vstupu do komunity pøijímá každý novì pøíchozí èlen jméno zvíøete, které se k nìmu hodí. Damanhuriáni se oslovují jaguáre, žirafo, fretko, kobro nebo chobotnice. Airaudi se nìjaký èas jmenoval sokol, dnes se ale jako jediný v Damanhuru nechává oslovovat svým obèanským jménem Oberto. I jinak se zdá, že animalita tu hraje velkou roli. Nápadnì èasto je v Airaudových výkladech øeè o tom, že v Damanhuru neexistují žádné restrikce týkající se sexuálního života. Esoterické spirály Vstup do komuny vyžaduje podle Airaudiho víceletou pøípravu, bìhem níž je aspirant krok za krokem uvádìn do tajemství Damanhuru, které by se nezasvìceným mohlo jevit jako hrubá smìs z dávno zapadlých mysterijních kultù, theosoficko-spiritistických uèení o spáse svìta a esoterických spoleèných kouzel ve stylu New Age. Nezasvìcenému nepomùže ani více než 150 Airaudiho spisù, které vycházejí ve vlastní edici Horus. Tituly jako Morire per imparare (Zemøít pro uèení) nebo Il mistero della reincarnatione (Tajemství znovuzrození) pro nìho zùstanou neproniknutelné stejnì jako damanuhurské uèení o silách esoterických spirál naší osobnosti. V návaznosti na experimenty Wilhelma Reichse se životní energií vyvinul Airaudi nejrùznìjší spirálovité útvary z mìdìného drátu, které na jemnohmotné úrovni zpùsobují oèistu od každé negativity. Jako øetízky nebo náramky ochraòují prý nositele pøed nemocí. V nákladnì provedené verzi s mysteriózními sklenìnými fiólami mají dokonce zpùsobit imunitu vùèi radioaktivitì. Prostøednictvím speciálních aparatur jsou prý umožnìny astrální cesty do jiných svìtù. 14

15 z a h r a n i è í vinì 19. století považováno za metropoli evropského okultismu. Piemontský panovnický rod Savojù spojil poèetné malé státy Itálie do spoleèné královské øíše. Roku 1861 bylo i pøes rozhoøèený odpor Vatikánu vyhlášeno italské království. Aby Savojové oslabili vliv katolické církve, povolovali náboženská hnutí, která byla odnepamìti alternativní. Nejenom mormoni a adventisté sedmého dne, ale také okultisté, spiritisté a mesmeristé, kteøí byli na jiných místech Itálie pøísnì zakázáni, našli v Turínì vítané pøijetí. Papež Savoje obvinil, že chrání satanisty a Turín byl vyhlášen ïáblovým mìstem. Airaudi vykazoval už jako mladík sklon k magii a okultismu. Ve vìku 17 let uveøejnil svou prvotinu s titulem Cronaca del mio suicidio (Kronika mé sebevraždy), sbírku morbidních esoterických fantasmagorií. Po dovršení dvacátého roku mìl již vybudovánu úspìšnou praxi pránického léèení - metody léèení pøikládáním rukou. Nyní má každý ètvrtek pøednášku: bez papíru a bez pøestávky uvádí své adepty celé hodiny do hlubokých tajemství Damanhuru. Pro vnìjšího pozorovatele nedávají jeho slova ani ten nejmenší smysl. Diskuse není ovšem oèekávána ani povolena. I ty nejfantastiètìjší neuvìøitelnosti zùstanou bez odporu. Damanhuriáni visí pøipoutáni na rtech svého duchovního vùdce. Podle oficiálního výkladu damanhurské ústavy je úèast na Airaudiho pøednáškách a ètení jeho èetných knih a sešitkù dobrovolné. Ve skuteènosti je ale prezence registrována v jedné speciální studijní knize. Naším bohem je spoleèenství I jinde se v Damanhuru ukazují nápadné nesrovnalosti mezi ústavou a skuteèností. Oficiálnì není v komunì ani svìtský, ani duchovní vùdce. Pro Damanhuriány je bohem spoleèenství. Esperide, který v komunitì pracuje v oblasti styku s veøejností, klade velký dùraz na fakt, že Damanhur nevykazuje žádnou sektáøskou strukturu. Právì naopak zde prý panuje absolutní demokracie. Vláda se skládá ze tøí duchovních vùdcù, kteøí jsou zodpovìdní za dlouhodobé plánování a koordinaci. Každého pùl roku je vláda novì volena ze všech 700 èlenù komunity. Airaudi byl ovšem za posledních 20 let pøi všech volbách potvrzen jako èlen vlády. Pøesto - jak sám zdùrazòuje nemá nic spoleèného se sektáøskými vùdci typu Bhagawana Rajneeshe, Šókó Asahary nebo Davida Koreshe. Mnohem víc vnímá sám sebe jako skromného služebníka spoleèenství. Airaudiho nenápadný zevnìjšek, jeho lehce nahnuté držení tìla pøi chùzi, jeho zaraženì a nejistì pùsobící vystupování v rozhovoru s neèleny komunity mùže skuteènì tento dojem budit. Avšak jeho znudìnì blahosklonný zpùsob, jakým komunikuje se svými pøívrženci, mluví proti jeho tvrzení, že je rovnìjší mezi rovnými, stejnì jako ponížené postavení, které zaujímají èlenové Damanhuru v jeho pøítomnosti. Také jeho úplnì nový Mitsubishi space runner nebo soukromý vrtulník mluví spíše proti, nemluvì ani o vile snù v horách, kterou obývá spoleènì se svými nejbližšími. Podzemní labyrint Nedávno vyšlo najevo, že výstavba autonomní komunity byla jen zastíracím manévrem pro jinou stavební akci. Damanhur, pojmenovaný po jednom staroegyptském mìstì s podzemním chrámem, vytvoøil sám v prùbìhu osmnácti let podzemní chrám v dimenzích, které pøesahují lidskou pøedstavivost. Gigantický komplex tajných chodeb, koridorù, komnat a hal je vytesaný do jedné hory a není zvenku viditelný. Tvoøí bludištní systém, velký více než m 2, který odpovídá výšce jedenáctiposchoïového domu. V jedné ze sousedních laboratoøí jsou provádìny reinkarnaèní experimenty. Podle Aiuraudiho se právì podaøilo opakovanì povolat zpátky zemøelé èleny Damanhuru ve formì novì narozených dìtí ve spoleèenství. Další laboratoø obsahuje stroj èasu. Žádost o praktické pøedvedení je ovšem ignorována. Cílem cesty bludištìm do našeho nitra je sál zrcadel : nìco na zpùsob podzemního domu se ètvercovým, zrcadly vyloženým podlažím a zrcadlovými stìnami ve tvaru pyramidy smìøující dovnitø. Ve výšce 15 m pøeklenuje prostor sklenìná kupole od Tiffaniho. Je to nejvìtší sklenìná kupole na svìtì složená z 82 tis. dílù. I když chrám slouží k rituálùm, pøesto se zdá, že tím podstatným hnacím motivem pro spoleènost Damanhuru je stavba samotná: konstrukce gigantické selfické energetické spirály za úèelem znovusjednocení lidstva s božským poèátkem. Existence podzemního chrámu byla do nedávna držena v tajnosti ani obyvatelé Valchiusely o ní nevìdìli. Až jeden bývalý èlen, který se dostal s Airaudim do sporu, o ní informoval úøady. Bylo naøízeno okamžité zastavení stavby. Hrozí chrámu znièení, nebo pøemìna v turistickou atrakci? Oberto Airaudi. Foto: Colin Goldner Lidé ve vesnicích v okolí Damanhuru nechtìjí mít se spirituální komunitou v horách nic spoleèného: Jsou to jenom pomatenci, øíkají u výèepního pultu jediné hospody v sousedství. Také strach pøed Damanhuriány je vnímatelný, dobyli již 13 míst v radnicích okolních obcí. Proslýchá se, že dokonce útoèili na kritiky kyselinou. Mezi místními obyvateli je ale také mnoho pøátel Damanhuru. Díky ozdravení jedné sýrárny byl místní mlékárenský prùmysl pravdìpodobnì uchránìn pøed úplným krachem. Bez investic pomatencù by se asi mnoho sedlákù muselo vzdát. Nové možnosti výdìlku vznikly také díky zadávání tkalcovských zakázek místním rodinám. Místní øímskokatolická církev obviòuje Damanhur z nemorálních a satanistických praktik, které ovšem monsignor Luigi Bettazi, biskup tamní diecéze Ivrea, není ochoten objasnit. Mìsto svìtla I znalec esoteriky stojí po návštìvì chrámu ponìkud bezradnì. Jsou to relativnì neškodní snílci, kteøí hledají lepší svìt, nebo je to jeden z vykoøis ujících totalitnì strukturovaných psychokultù, jako jsou kulty Rona Hubbarda, Otto Mühla nebo Bhagwana Rajneeshe? Je Airaudi navzdory všem tvrzením pøece jen nìkdo jako Šókó Asahara nebo David Koresh? Také nová vláda v Øímì je bezradná. Pøíslušný ministr by se do celé záležitosti musel nejdøíve vpracovat. A to trvá. Zvláštì, když vešlo ve známost, že Damanhur se tìší pøízni Forza Italia, pravicových kruhù okolo Silvia Berlusconiho. Dokud nedojde ze strany vlády k nìjakému rozhodnutí, bude Mìsto svìtla pilnì získávat nové èleny. Mimo komunitu je ve svìtì již údajnì více než 20 tisíc pøíznivcù. n 15

16 t é m a Komunitní zpùsob života pøináší nadìje i rizika NÁBOŽENSKÉ KOMUNITY Eva Fišerová, Martin Fojtíèek, Jiøí Koubek, Miloš Mrázek a Zdenìk Vojtíšek Fotografie z Kršnova dvora: Günter Bartoš Náboženskou komunitou 1 rozumíme relativnì stálou skupinu lidí, žijících na jednom místì a øídících se spoleènými životními pravidly, která jsou z vìtší èi menší èásti motivována nábožensky. Z celé øady komunit se zde soustøedíme pouze na pìt z nich 2 - na ty, které nám reprezentují urèité typy, a ve struènosti srovnáme nìkteré jejich charakteristické rysy. Pøíkladem exotické komunity, která se spolu s praktikováním netradièního náboženství pokouší importovat též kulturu prostøedí, v nìmž toto náboženství vzniklo, je pro nás ekologická farma Kršnùv dvùr, která je souèástí Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Kršny, populárnì nazývané hnutí Haré Kršna 3. Naproti tomu rozvoj domácí tradice (øímskokatolické) byl úèelem církevnì neschválené komunity Filadelfia / Metanoia pod vedením knìze Vladimíra Mikulici 4. Kromì komunit, které podporují tradièní náboženství a už u nás exotické èi domácí, vznikají též komunity na podporu nového životního stylu, nazývaného Nový vìk (New Age). Tento životní styl má i svùj náboženský rozmìr, díky nìmuž vznikají i tzv. duchovní centra. V nìkterých z nich je náboženský obraz svìta uspoøádán ve více èi ménì pevnou doktrínu - takovým pøíkladem je nám komunita Most ke svobodì 5, - nebo se jedná v podstatì o náboženskou improvizaci, s jakou bylo možno se setkat v komunitì ing. Zdeòka Lukáše. Oèekávání vibraèního zlomu v Mostu ke svobodì nás pøivádí k poslednímu našemu typu komunity, který oznaèujeme jako apokalyptickou komunitu. Pøíkladem je nám spoleèenství Pomocníkù Syna èlovìka, které utvoøil Parsifal Imanuel (Jan D. Dvorský) 6. Typologie komunit by samozøejmì mohla být i jiná: mohli bychom napø. rozdìlit komunity podle toho, zda jsou napojeny do vìtší (tøeba mezinárodní) sítì (Kršnùv dvùr, Most ke svobodì), nebo zda jsou zcela samostatné, atp. Záleží i na poètu èlenù komunity v tìch, které jsme zde sledovali (kromì komunity kolem Zdeòka Lukáše) pøesáhl nejménì jednu desítku. Proè vùbec komunita Každý z tìchto pìti typù komunit reprezentuje i ponìkud jiný dùvod vzniku komunity. Jak uvidíme, tyto dùvody se navíc mohou bìhem vývoje komunity mìnit. V poèátcích hnutí Haré Kršna byla komunita považována za jedinou možnost, jak realizovat vìdomí Kršny v rámci Prabhupádovy misie. Netradièní, vaišnavský zpùsob života byl v 60. letech tohoto století natolik kulturnì cizorodý, že v Prabhupádovì dobì bylo rovnítko mezi hnutím Haré Kršna a souètem jeho komunit. Postupem doby se ovšem kršnovský zpùsob života natolik zaèlenil do pestré a tolerantní západní civilizace a život oddaných se mnohém tak pøiblížil vìtšinovému systému, že se život v komunitì stal pouze jednou z možností: èlenem hnutí Haré Kršna je dnes možné být i bez pøebývání v komunitì. Pomìr komunit k celému hnutí Haré Kršna je tak podobný jako pomìr mnišských køes anských komunit k ostatním køes anùm. Sami oddaní nazývají své komunity jako mnišské, i když v nich mohou žít i celé rodiny. Zatímco kršnovské komunity byly pokusem vytvoøit ostrov jiné kultury uprostøed západní civilizace, katolický knìz Vladimír Mikulica je pøíkladem zakládání komunit obrodných, do kterých lidé pøicházejí, aby obnovovali svùj vztah k tradici a uèinit ji pøitažlivìjší pro svìt. Podle pùvodní Mikulicovy vize se komunita mìla stát prùchozím místem, kde lidé najdou své povolání v církvi a pomohou ji ve svém místì obnovit. I zde však pojetí komunity prošlo vývojem: navzdory poèáteènímu úmyslu, aby obnovení øímští katolíci odešli pozitivnì pùsobit do svých farností, se komunita èím dál více svému okolí uzavírala, až vyvinula dokonce velmi úèinné konspirativní metody. Vizi obrody (nikoli ovšem v intencích øímského katolictví) mìli i Ing. Zdenìk Lukáš v Ozdravném centru Pasovary u obce Svìtlík na Èeskokrumlovsku a Ladislava Kujalová-Jurová v Mostu ke svobodì v bývalé hájovnì u obce Kuroslepy na Blanensku. Ani Lukášovi ani Jurové se ale nepodaøilo oslovit vìtší poèet lidí, takže Lukášova komunita se po nìkolika letech rozpadla. Most ke svobodì èeká témìø v izolaci stále na pøíliv zájemcù, který má nastat v dobì pøedpovídaného vibraèního zlomu. Ještì naléhavìjší apokalyptická oèekávání zformovaly komunitu kolem Parsifala Imanuele, která jako skupinka vyvolených intenzivnì pøipravovala pøíchod Tisícileté øíše. Když tato øíše ani po nìkolika konkrét- 16

17 t é m a ních pøedpovìdích nenastala, pomalu, ale dramaticky se zaèala rozpadávat i tato komunita. V souèasné dobì ji tvoøí již jen nìkolik málo pomocníkù. Typem komunity se øídí i oèekávání lidí, kteøí do ní vstupují. Nadìjí mou i mé manželky bylo uskuteènìní naší touhy dìlat nìco s tímhle poškozeným svìtem a podílet se na záchranì lidí, øíká bývalý blízký spolupracovník ( pravá ruka ) Dvorského v jeho komunitì Ing. Petr Koneèný. Touha napravit tento svìt byla jistì i jedním z motivù, proè se k aktivnímu a schopnému faráøi Mikulicovi pøidávali mladí èeští katolíci. Naproti tomu komunity v moravských lesích a v Pošumaví lákaly spíše èistým životním prostøedím a možností žít alternativním zpùsobem života. Alternativní, ale pøedevším intenzivní duchovní život je pøitažlivý na komunitách hnutí Haré Kršna. Je ovšem tøeba pøipomenout, že motivy jednotlivých lidí se samozøejmì liší 7. Jak ji øídit Komunitní život vyžaduje pomìrnì vysokou míru organizace, která bývá svìøena v rukou jednoho pøedstaveného. V náboženské komunitì je pochopitelné, že postavení pøedstaveného mùže být podepøeno jeho náboženskou rolí (nejen mesiáš Dvorský, ale i guruma Kujalová-Jurová a katolický knìz Vladimír Mikulica byli respektováni z náboženských dùvodù), nebo založeno na pøirozené autoritì (Lukáš). U Dvorského byla tato autorita vždy potvrzována nejbližším spolupracovníkem, jasnovidcem, který za mesiáše èasto rozhodoval v nepøíjemných záležitostech. Vzhledem k nároènosti života v komunitì soustøeïuje tento pøedstavený ve svých rukou znaènou moc. Jednotliví èlenové mu - pokud to pøijme - rádi pøenechají nìkdy až neèekanì velkou èást odpovìdnosti za svùj život v oplátku za výsadu být komunitou akceptován. Náboženská pozice ovšem nestaèí (napø. ne každý knìz si založí komunitu) - pøedstavený musí být skuteènì charismatickou osobností, schopnou strhávat ostatní. Tam, kde komunita není souèástí vìtší struktury (napø. øímskokatolické komunity èi hnutí Haré Kršna), musí být nutnì též kontroverzní osobností, která jedny láká, zatímco druhé odpuzuje. V takových pøípadech bývá patrnìjší, že autorita tohoto pøedstaveného nahrazuje (zvláštì mladým) èlenùm komunity chybìjící autoritu v rodinì. Nemùže nás proto pøekvapit, že pøi pøíchodu na hájenku u Kuroslep za Matkou Lá Jurovou odevzdali dobrovolnì èlenové komunity veškerý svùj majetek. Stejnì - navíc pod dojmem zdùrazòovaného brzkého pøíchodu Tisícileté øíše - jednali i následovníci Dvorského. Podobnì i v Mikulicovì komunitì se pøedpokládalo, že èlovìk dá k dispozici veškeré své pøíjmy a pøípadné úspory. Mikulicova Metanoia, která byla registrována zároveò jako spoleènost s ruèením omezeným i jako obèanské sdružení, vedla nìkteré èleny jako své zamìstnance, ovšem platy vyplácela pouze formálnì. Souèástí komunitiního hospodaøení byly i osobní vìci, napø. obleèení. Spoleènì se pøirozenì hospodaøí i na Kršnovì dvoøe, ale zde má každý i své soukromé finance, a rodiny jsou dokonce povzbuzovány, aby byly finanènì samostatné. V urèitém období Kršnova dvora se obyvatelé pokoušeli øešit rozpor mezi spoleèným hospodaøením a potøebou osobních prostøedkù interními penìzi - poukázkami za urèitou vykonanou práci ve prospìch komunity, ale od této praxe brzy upustili. Nástrojem organizace komunity je její denní režim: 8 chlapci v Mikulicovì komunitì vstávali mezi pùl pátou a pùl šestou, následovala krátká modlitba odevzdanosti do boží vùle, studená sprcha zásadnì bez ruèníku (oschnout bylo možné pøi následující rozcvièce), dále modlitba v kostele, bohoslužba podle liturgického kalendáøe, snídanì a po ní služby podle rozpisu napø. úklid v kostele, návštìva starých lidí, stìhování, pomocné práce apod. V poledne obìd, modlitba rùžence, práce, pøíp. spoleèné studium, které vedl P. Vladimír Mikulica. Veèer bohoslužby v kostele, spoleèné setkání na faøe, veèeøe, èekání na P. Vladimíra (až nìkolik hodin, nazí, zabalení v dekách). Po jeho pøíchodu zhodnocení dne a pøíp. výkon trestù. V noci další èinnosti, provádìné vìtšinou individuálnì celonoèní adorace* (v nich se èlenové komunity støídali po jedné až dvou hodinách, nìkdy i vícekrát za noc), pøíprava farního èasopisu apod. U gurumy Jurové se vstává v pùl páté, od pìti do šesti meditace, pak hodina cvièení na dvoøe, snídanì (vegetariánská a vydatná), odvoz dìtí do školy. V osm Matka upøesòuje každému jeho více èi ménì stálé úkoly: kuchynì, prádelna, práce pro firmy na poèítaèi, hospodáøství, péèe o dìti. Po obìdì hodina poledního klidu. Dále práce, pøed sedmou díkùvzdání a modlitby, veèeøe. Veèer (zpoèátku každý, pozdìji nikoliv) povídání, meditace, hodnocení dne. 9 Program konèil asi v jedenáct veèer, sprcha, spánek okolo pùlnoci. Volné nedìlní odpoledne èasto využívali èlenové komunity k dohánìní spánkového dluhu. Ten stereotyp byl hrozný, vzpomíná Bohumil Molnár na život v komunitì ve Svìtlíku. Každý úkon musel být proveden v urèitý èas. Vstávali jsme kolem páté, v šest jsme se všichni sešli, zazpívali jsme nìkolik každodenních písní. Jedna se napøíklad jmenovala Dobré ráno a bylo to v podstatì opakování tìchto dvou slov na rùzné melodie. Zpívali jsme také písnì ke guruùm, napø. k Ježíšovi, Buddhovi, Maha- * adorace uctívání 17

18 t é m a rišimu nebo Janì z Arku. Následovala spoleèná dohoda o práci, kterou bylo potøeba vykonat. Kromì fyzické práce jsme napø. psali dopisy, jichž bylo kvùli neustálým problémùm s úøady potøeba spousta. Pomocníci Syna èlovìka nechodili spát pøed druhou hodinou v noci (Parsifal je nìkdy kontroloval), protože noc má být pøíznivìjší duchovnímu pùsobení. Vstávalo se ovšem až pozdì dopoledne. Jak tento obrácený režim, tak i spánkový deficit v jiných komunitách je spolu se zvýšenou fyzickou námahou nároèný i na psychický stav. Nìkteré komunity nároènost zeslabují dobrým jídlem (Kršnùv dvùr se stravou již proslavil, i v Mostu ke svobodì jí byl dostatek, v obou pøípadech samozøejmì vegetariánské), jinde je strava ponìkud problematická: Stravování mìlo pøísná pravidla, popisuje Lukášovu komunitu Bohumil Molnár. K snídani byla polévka pøesnì urèeného druhu. Musel v ní napø. být jeden druh koøenové zeleniny, jedna ze zelenin byla trochu osmahlá Druhy zelenin se obmìòovaly. Po polévce byla tøeba vloèková nebo ovesná kaše. Malý objem stravy a její nízká výživnost mìly pravdìpodobnì rozhodující podíl na smrti jednadvacetilétého èlena Lukášovy komunity Pavla D. Život tam ho úplnì vycucal, øíká jeho pøítel z komunity Bohumil Molnár. Byl strašnì hubený a podvyživený. Já sám jsem si pøipadal jako živoucí mrtvola. Mìl nadvakrát pøeražený vaz a policie pøípad uzavøela jako neš astnou náhodu. S nedostatkem jídla se setkávali èlenové komunit Parsifala (tam se jednalo o pøísné oèistné diety), èásteènì též u Mikulici (bìžná byla napø. dávka jednoho krajíce chleba k snídani, èas od èasu ovšem byla tzv. žranice ). Jak v ní žít Organizace života v komunitì nebere (èasto ani nemùže brát) vždy ohled na lidskou potøebu svobodného pohybu a soukromí. Manželé na Kršnovì dvoøe mají možnost samostatného bydlení v rámci komunity a mají tak více volnosti než celibátní èlenové komunity. Nìkteré rodiny Dvorského Pomocníkù sice také žily samostatnì, pøesto se však cítily stále kontrolováni a po rozpadu komunity si stìžovali na atmosféru donášení a špiclování. 10 V komunitách Jurové a Mikulici byla zase práce natolik intenzivní, že obyvatelé nenacházeli èas na setkávání a osobní rozhovory (u Jurové to byl problém i pro manžele a jejich dìti, o nìž se vìtšinou staral nìkdo jiný než oni). V Mostu ke svobodì navíc ani v tìchto chvílích nesmìjí jednotliví èlenové spolu hovoøit o osobních a duchovních problémech nebo nejasnostech. Strávit nìjaký èas o samotì nebo v rozhovoru s pøítelem bylo u Mikulici témìø nemožné. Soukromý rozhovor èlena chlapecké komunity s pøíslušnicí komunity sester u Mikulici už vùbec nepøicházel v úvahu (podobnì se ani na Kršnovì dvoøe nesluší, aby spolu hovoøili nesezdaní obyvatelé rùzného pohlaví), mluvit o komunitì s neèleny bylo pøísnì zakázáno. Již z podstaty své existence musí každá komunita do jisté míry omezovat své èleny v kontaktu se svým okolím. I hájenka Mostu ke svobodì uprostøed lesù je svým zpùsobem omezující, a tak je tøeba uvítat, že dìti jejích obyvatel mají pravidelnou školní docházku v bìžné škole. Nìkdy se komunita mùže dostat do izolace pro svùj vyhranìný vztah k okolnímu svìtu, jak se to stalo následovníkùm Parsifala, kteøí se od svìta a jeho zpùsobù ostøe distancovali. Komunita Zdeòka Lukáše zase se svìtem, reprezentovaným obyvateli obce Svìtlík a rùznými úøady, neustále tvrdì bojovala dopisy, peticemi a výzvami. Jiný dùvod - mohli bychom ho nazvat vojenským - mìla izolace chlapcù Mikulicovy komunity od jejich rodièù: K návštìvám rodièù (pokud o to èlenové žádali, což po rùzných kritikách a konfliktech s rodièi nebylo samozøejmostí), byla vyhrazena nejèastìji jen jedna sobota v mìsíci. Odjíždìli jsme v pátek v noci a v nedìli v 7 hodin ráno jsme už striktnì museli být v kostele, vzpomíná jeden z bývalých èlenù komunity Karel Koubský. Nároèný komunitní život vyžaduje od jednotlivých obyvatelù i jiné projevy káznì. V náboženské komunitì má její vedoucí v rukou velmi silný kázeòský prostøedek - náboženské odsouzení. Nejdále ze sledovaných komunit v tomto smìru zašel Dvorský: problémoví Pomocníci (nakonec to byli témìø všichni) byli jeden po druhém vyluèováni s vìdomím, že svou šanci vstoupit do Tisícileté øíše v tomto životì již promarnili. S tímto nejvyšším trestem se tak pojilo náboženské zavržení, které sloužilo jako odstrašující pøíklad, protože se vylouèeného provázelo vìdomí neodpustitelné viny, mravní špíny, marnosti a prohry. S vìdomím nehodnoty v náboženském i lidském smyslu úèinnì zachází i vedoucí komunity Mostu ke svobodì. K nápravì chybujícího ci rebelujícího je tøeba napø. probdít celou noc pred oltáøem v modlitbách, setrvat v meditaèní poloze (vsedì se zkøíženýma nohama) o hodinu až dvì déle, apod. S problémovým èlovìkem (staèí, když má otázky nebo nìco namítá) není dovoleno ani mluvit a platí pro nìho zákaz úèasti na spoleèných modlitbách. Fyzické tresty (obvykle rány páskem na nahé tìlo), které veøejnost v pøípadì Mikulicovy komunity tak odsoudila, tedy zdaleka nemusejí být pro lidské sebevìdomí tím nejhorším. I sami bývalí pøíslušníci Mikulicovy chlapecké komunity øíkají, že daleko tìžší pro nì byly skryté tresty ve formì organizaèní šikany. Pøíkladem takového skrytého potrestání je náhlé odvelení na nìkolik dní na dislokované pracovištì 18

19 t é m a (peèovatelský dùm, farmu apod.) zrovna v dobì, kdy mìl potrestaný èlen komunity slíbenu návštìvu u rodièù. O takovou návštìvu pøitom bylo možno žádat jen v nìkolikatýdenní periodì. Charakteristické je, že Mikulica pøíkaz nevydával sám, ale prostøednictvím nìkterého staršího bratra. Nebylo tedy možné cokoli namítat - leda po návratu z tohoto vyhnanství. To už bylo ovšem pozdì. Je pøirozené, že komunitní zpùsob života vyžaduje ustanovení mechanismu øešení problémù a osobních krizí, jímž by se pøedešlo konfliktùm. Naneštìstí je slabina nìkterých komunit právì v tom, že namísto øešení je vyžadována absolutní poslušnost. Snažili jsme se dodržovat urèitý øád. Ale když se dnes zpìtnì ohlížím, pøiznává Bohumil Molnár, nešlo o nic jiného než o poslušnost Lukášovi. Jak problémy narùstaly, bylo už tìžké všechna pravidla dodržovat a Lukášovi zøejmì vadilo, že už nejsme všichni v pozoru. Právì konflikt s Ing. Lukášem nakonec Bohumila Molnára pøimìl k odchodu z komunity. Poslušnost vedoucímu je ovšem nìkdy zahalena do náboženského hávu. Krize v Mikulicovì komunitì se øešily mimoøádnými bohoslužbami, pøi nichž se odevzdávaly Bohu. Typickým rysem tìchto bohoslužeb bylo veøejné vyznávání høíchù. Mezi høíchy se nejèastìji objevovalo provinìní proti duchu spoleèenství, které spoèívalo napø. v tom, že si nìkterý èlen komunity koupil jídlo pouze pro vlastní potøebu. Otázky øádu, poslušnosti a pøípadných trestù nás pøivádìjí k dìtem v komunitì. V nìkterých komunitách (u Dvorského a Kulajové) pravdìpodobnì skuteènì trpí tím, že jejich chování je považováno za odraz duchovního stavu rodièù. Hrozba odebrání dìtí komunitou z dùvodu neschopnosti rodièù byla v obou komunitách nástrojem káznì, provádìné nad rodièi. Dìtem se v sektì líbilo, vzpomíná Ing. Petr Koneèný. Mohly se do sytosti vyspat, bylo s nimi zacházeno velmi hezky, uèily se, co samy chtìly a co je zajímalo. Do školy nechodily proto, že nechození do školy bylo souèástí svaté nauky. Narozdíl od Dvorských a jejich následovníkù, pro nìž je bìžná škola zcela zavrženíhodná ( hnusná ), je u Jurové docházka dìtí do vesnické školy dobøe organizována. Nekompromisní odstup od svìtské školy vyjádøili v polovinì 90. let tehdejší obyvatelé Kršnova dvora. S Ministerstvem školství svedli dvouletou bitvu o možnost zaøídit si svou vlastní školu pøímo na farmì (gurukulu). Aèkoli nakonec gurukule již nic nebránilo v cestì, zøízena nebyla, protože kvùli vnitøním sporùm rodiny s dìtmi z Kršnova dvora odešly. Jak ji opustit Každý odchod z komunity mùže znamenat problém pøi hledání bytu, zamìstnání apod. Nìkteré potíže se mohou objevit za delší dobu - ne každá komunita si napø. uvìdomuje dùsledky neplacení pojistného. Na Kršnovì dvoøe je placeno zdravotní pojištìní, sociální je ponecháno na každém obyvateli. Ovšem Parsifal (Dvorský) se státem neèinil žádné kompromisy. Protože stát je organizované násilí, nechtìli jsme s ním nic mít, tedy samozøejmì ani nic platit, uvádí Petr Koneèný. I knìz Mikulica se o tuto otázku zaèal zajímat až po letech a po upozornìní na možné námitky úøadù. Jinou a èastìjší otázkou je, zda komunita k možným potížím toho, kdo ji opouští, ještì nepøispívá. Napø. odchody z Kršnova dvora jsou èasté a pomìrnì hladké, naproti tomu - jak již bylo zmínìno - vyhození Dvorským bylo fakticky cestou do duševních pekel. Ve zlém (i když v menší míøe) se také odchází z Mostu ke svobodì. U Mikulici mìl teoreticky nastat hladký odchod tehdy, pokud odcházející splnil pøedem daný slib napø. roèní práce pro komunitu. V praxi se ovšem závazky pøekrývaly (než jeden skonèil, byl èlen veden k pøijetí nového) a již s pøedstihem nastávalo silné pøesvìdèování (citové vydírání, slzy atd.). Na ty, kdo vojnu u Mikulici nevydrželi a závazek porušili, se hledìlo jako na odpadlíky, kteøí jsou vinni problémy, jež komunita po jejich odchodu má. Pøes všechna možná negativa Aèkoliv se pøedchozí odstavce dotkly i nìkterých problematických bodù, nelze kvùli nim pominout skuteènost, že komunita mùže pøinést do života jedineèné kvality: sdílení a duchovní rùst ve víøe s podobnì smýšlejícími vìøícími, pøebývání v každodenním kontaktu s lidmi, kteøí mají co dát a od nichž je možné se uèit, nebo tøeba možnost zapojit se do již fungujícího programu sociální pomoci. Komunita je nevyhnutelná, øíká s nadsázkou v rozhovoru na závìr tohoto tématu Kršnùv oddaný Kundalí-dás. Nevyhnutelná jsou ale samozøejmì i rizika, která vyplývají ze samé pøirozenosti èlovìka, jako je touha ovládat a touha být ovládán. A kde jinde než právì v malých, od svìta oddìlených spoleènostech by tyto touhy mohly docházet svého naplnìní. n Poznámky 1 Komunita: soc. útvar charakterizovaný jednak zvl. typem soc. vazeb uvnitø, mezi èleny, jednak specif. postavením navenek, v rámci širšího soc. prostøedí. (Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996) 2 Nejvìtší èást celkového poètu náboženských komunit tvoøí u nás ty, které patøí k øímskokatolické církvi. O nich pojednávají èlánky na dalších stranách. 3 Více viz napø. Mrázek, M.: Dìti modrého boha, Dingir, Praha Více viz Koubek, J.: Otec Vladimír a jeho dìti, in: Dingir 4/99, str. 9 5 Více viz Grombiøíková, L.: Most ke svobodì, in: Dingir 2/98, str Více viz téma Dingir 2/99 7 Mrázek, M., Dìti modrého boha, str denní režim v komunitách hnutí Haré Kršna je popsán v publikaci Bhaktijóga (vydavatel ani rok vydání neuvedeny), str , nebo v Mrázek, M., Dìti modrého boha, str Jirkù, I., Doèekal, B., Ve jménu fialového plamene, Mladá fronta Dnes, 29. kvìtna dle svìdectví bývalého èlena Ing. Petra Koneèného 19

20 t é m a Tradièní i souèasné podoby zasvìceného života køes anù KOMUNITY V CÍRKVI Ivan O. Štampach Ježíš Kristus sám a nìkteøí z jeho apoštolù nebyli podle Nového zákona ženatí. Nerozdìlovali svou pozornost mezi rodinu a náboženský život. Již z 1. století máme zprávy o zasvìcených pannách a zasvìcených vdovách, jež se pro duchovní život a duchovní službu vzdaly (dalšího) manželství. Ve 3. století v Egyptì, možná také díky sporadickým kontaktùm s hinduismem a buddhismem, vzniká rané køes anské mnišství. Od nìj vede pøímá linie k dnešním podobám zasvìceného života v rùzných církvích. První mniši odcházeli z center tehdejší kultury a civilizace do tìžkých podmínek života na okraji pouštì a pomìrnì daleko od lidských sídel. Živili se fyzickou prací a vìnovali se modlitbì a rozjímání. Vyprávìní o nich máme v èeštinì zatím jen v úryvcích. Byli spíše poustevníky (anachoréty, eremity). Když se rozšíøila povìst o svatosti nìkterého z nich, vytváøely se kolem jejich cely (domku v poušti) jakési osady jejich žákù. Takový duchovní otec (abba) nebo staøec (geron) byl uèitelem a neformálním pøedstaveným obce mnichù. Vznikala koinobia (cenobie), život v uspoøádaných komunitách. Toto rané mnišství se šíøilo z Egypta do Palestiny a jiných oblastí východního Støedomoøí, též do centrálních oblastí vznikající Byzantské øíše a též na køes anský Západ. Sociální základnou raných mnišských komunit bylo spíše prosté negramotné obyvatelstvo mluvící pùvodním jazykem než poøeètìní egyptští vzdìlanci z Alexandrie a jiných pobøežních mìst. Ke snaze o radikální žití v duchu evangelia se snad pøipojily vlivy vulgarizovaného platonismu. Zasvìcení podle nich vyžadovalo vzdát se majetku, rodiny a rozhodování o sobì samém (chudoba, èistota a poslušnost). Nìkdy šlo o nepøátelství k tìlu vyjadøované tvrdými posty, bdìním a nedostateèným obleèením. Z mnichù v Egyptì se stávala ještì pøed oficiálním uznáním církve v Øímské øíši reálná síla. V tomto sociálním prostøedí se daøilo také nesnášenlivé krutosti. Jednou z jeho smutných ukázek je zavraždìní matematièky a filozofky Hypatie v Alexandrii r. 415 zfanatizovaným davem pod vedením mnichù. O jistou kultivaci mnišství s uspoøádaným cyklem denních bohoslužeb a se základním vzdìláním se na Východì pokusil Basil Veliký (asi ). Na nìj navazuje celé dnešní pravoslavné mnišství. Jednotlivé monastýry, a cenobitské (s plnì komunitním životem) nebo idiorythmické (s prvky poustevnictví) podléhají v zásadì vždy místnímu biskupovi. Èást (obvykle menšinu) duchovenstva tvoøí mniši. Biskupové se vybírají pouze z knìží, kteøí jsou zároveò mnichy. Významným centrem je už od raného støedovìku poloostrov Athos na severovýchodì Øecka. Tvoøí autonomní státní útvar s množstvím klášterù øeckého jazyka i jiných jazykù. Dnes je athonské mnišstvo v opozici vùèi caøihradskému patriarchovi, jemuž formálnì podléhá, a je v celém souèasném pravoslaví oporou ultrakonzervativních a protiekumenických* tendencí. Mniši ve starobylých východních církvích (koptické, etiopské, arménské, asyrské, malabarské atd.) vycházejí z pùvodní tradice, napø. z raných egyptských mnišských autorit, Antonie a Pachomie, ale žijí také v uklidnìné, reformované podobì, s vìtším dùrazem na vzdìlání a s využitím souèasných možností. Na latinském Západì analogický pokus o uspoøádání do té doby ponìkud anarchistického mnišství pøedstavuje Benedikt z Nursie (asi 480 asi 547). Z jeho pùsobení odvozené kláštery se rychle šíøily po západní Evropì. Staly se též centry vzdìlanosti. V èele pùvodních klášterù stáli opati (odvozeno od již uvedeného výrazu abba otec). Na poèátku mniši vèetnì pøedstavených nebyli knìžími, postupnì se ale tyto dva stavy v latinské církvi zaèaly propojovat. Kláštery byly propojeny napø. podle * ekumenismus - úsilí o sblížení køes anských církví principu klášterù zakladatelských a založených. Vytváøely se kongregace klášterù. Teprve r je papež Lev XIII. sjednotil v dnešní benediktinský øád (konfederaci) v èele s opatem primasem sídlícím v Øímì. Dnes jsou benediktinské kláštery kromì modlitby a tìlesné práce centry vzdìlání a duchovní péèe. Významný je i jejich pøínos ke knižní kultuøe, jakož i výtvarnému a hudebnímu umìní. U náš jsou nejvýznamnìjšími živými benediktinskými komunitami Bøevnov a Emauzy v Praze a Rajhrad na jižní Moravì. Dobový úpadek benediktinských klášterù øešily reformy. Jedna z nich dala vzniknout na pøelomu 11. a 12. století mnišskému øádu cisterciákù. Øád je proslaven kultivováním venkovského obyvatelstva v místech svého pùsobení. U nás tento øád v posledním desetiletí skromnì oživil èinnost v opatstvích Vyšší Brod a Osek. Jejich reformovanou, pøísnìjší vìtví jsou trapisté (založení 1664 v La Trapp ve Francii). Ti v této dobì poprvé vstupují do èeského prostøedí. Mezi benediktinskou cenobií a poustevnictvím se pohybuje malé øeholní spoleèenství kamaldulù. K mnišské tradici latinské církve patøí také jim podobní kartuziáni. Je tøeba též pøipomenout, že mnišské øády východní i západní tradice mají obvykle mužské a ženské vìtve. Vedle benediktinských klášterù vznikaly v pøibližnì stejné dobì také komunity øeholních kanovníkù*. Dovolávají se jako své zakladatelské postavy Augustina Aurelia ( ). Spojovaly ve své mužské vìtvi duchovenskou službu s nìkterými prvky mnišského života. Dnes se k této linii hlásí augustiniáni kanovníci s historicky nepøíliš pøesnì urèenými poèátky - a dále premonstráti (spolu s ženskou vìtví), založení r Norbertem z Xanten, u nás silnì zastoupení (Praha - Strahov, Teplá, Želiv, Nová Øíše). Rytíøské øády kromì knìží zahrnovaly i rytíøe s øeholními sliby chudoby, èistoty a poslušnosti. Jejich úkolem teoreticky bylo chránit poutníky do Svaté zemì, prakticky to byly vojenské a ekonomické mocnosti. Nejslavnìjší øád templáøù (založeni 1119) byl zlikvidován papežem Klementem V. na nátlak francouzského krále Filipa IV. Slièného r * kanovník (z lat. canon - pravidlo, zákon) - èlen církve žijící podle nìjakého zvláštního pravidla; èlenství v kolegiátních èi katedrálních kapitulách s titulem kanovník je poctou (pøípadnì spojenou s nìjakými privilegii èi povinnostmi), øeholní kanovníci jsou èlenové øádu s prvky popsanými v èlánku. 20

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více