VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s."

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014

2 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím prošel pøedevším program Svaèinkárna, který absolvoval ovìøování své životaschopnosti. Najít zákazníky, pøizpùsobit provoz, udìlat reklamu, zefektivnit distribuci atd. Mìli jsme velmi málo èasu na jakékoliv experimenty. Náš vstupní kapitál (dá-li se o tom tak vùbec v tomto pøípadì hovoøit) byl velmi nízký. Uspìli jsme, našli jsme své zákazníky a v tomto programu zaèaly vznikat bez nadsázky špièkové produkty. Kromì svaèin pøibyla øada objednávek na rauty. Navázali jsme živý a pøátelský kontakt se svými zákazníky. Vážíme si jich, protože svoji práci dìláme pro nì a mùžeme ji dìlat díky nim. Program úklidu je stabilizovaný, høištì a parky na Ba ovì ve vymezené lokalitì máme na starost a snažíme se je udržovat. Pracovní místa v administrativì zajiš ují hladký chod naší malé firmy. Našli jsme pracovní pøíležitosti pro další lidi se zdravotním postižením. To je hlavní smysl veškerého našeho snažení. Dìkuji všem našim zamìstnancùm (se zdravotním postižením i bez nìj), všem našim zákazníkùm, sponzorùm a dobrovolníkùm. Rok 2014 byl pro nás dobrým rokem. Musíme se snažit, aby každý další byl o kousek lepší než ten pøedchozí. Je to na nás. Pavel Polák strana 2

3 STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2014 øeditel organizace vedoucí podporovaného zamìstnávání lidí se ZP (program Svaèinkárna) vedoucí programu Úklid, projektový manažer vedoucí programu Administrativa, personalista a úèetní pomocný pracovník ve studené kuchyni pomocný pracovník ve službách pomocný administrativní pracovník pomocník v kuchyni pomocný pracovník ve službách pomocník v kuchyni pomocný pracovník ve službách pomocný pracovník ve službách strana 3

4 HLAVNÍ ÈINNOST ORGANIZACE obecnì prospìšné služby Vytváøení pracovních pøíležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteøí jsou znevýhodnìni na trhu práce. Osvìta v oblasti zamìstnávání lidí se zdravotním postižením. Podpora kulturních a volnoèasových aktivit lidí se zdravotním postižením. Prakticky byly v prùbìhu roku 2014 jednotlivé body hlavní èinnosti naplòovány následujícím zpùsobem: Vytváøení pracovních pøíležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteøí jsou znevýhodnìni na trhu práce. Vytvoøili jsme celkem 8 pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením v rámci tøí programù zamìstnávání (podrobnìji viz dále). Pro lidi se zdravotním postižením vytváøíme kontinuální pracovní pøíležitosti tak, aby mohli být zamìstnáni dlouhodobì. Osvìta v oblasti zamìstnávání lidí se zdravotním postižením. O našich aktivitách, úspìších a dalších záležitostech souvisejících se zamìstnáváním lidí se zdravotním postižením veøejnost informujeme zejména prostøednictvím webových stránek, facebooku, èasopisù zakladatelské organizace NADÌJE (Mezi námi, Pozdrav). V roce 2014 byla veøejnost otrokovicka ve velkém rozsahu informována o naší èinnosti v rámci Otrokovických letních slavností. Na slavnostech probíhala veøejná sbírka urèená pro naši organizaci a zaznìlo nìkolik vstupù, v jejichž rámci byli úèastníci informováni o naší èinnosti. strana 4

5 Na praktickém pøíkladu zamìstnávání lidí se zdravotním postižením nabízíme veøejnosti, a už obyvatelùm sídlištì, kde uklízíme, nebo zákazníkùm Svaèinkárny, jiný pohled na lidi s postižením. Potkávají se, mluví spolu, vzájemnì si nìco pøedávají. Propojují se tak nìkdy rozdìlené svìty. O našich aktivitách a problematice zamìstnávání lidí se zdravotním postižením pravidelnì informujeme v rámci procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování, které na Otrokovicku dlouhodobì probíhá. Podpora kulturních a volnoèasových aktivit lidí se zdravotním postižením. Nadìje, otrokovická o.p.s. se spolupracovala pøi poøádání nìkolika akcí, na nichž se lidé se zdravotním postižením podíleli nebo byli jejich úèastníky. Jednalo se o jarmarky a zahradní slavnost NADÌJE, poboèky Otrokovice a Open handicap festival Jeden den. V roce 2014 jsme zamìstnali: Celkem 13 osob na pracovní smlouvu s celkovým pøepoèteným úvazkem 4,155 a 3 osoby na dohodu o provedení práce. Z celkového poètu zamìstnancù má 8 lidí zdravotní postižení. Jana Bartošková strana 5

6 HOSPODAØENÍ SPOLEÈNOSTI V ROCE 2014 VÝNOSY v Kè NÁKLADY v Kè Tržby za vlastní výkony programu Svaèinkárna Osobní náklady Pøijaté pøíspìvky (dary) ,5 Služby Provozní dotace Spotøeba materiálu Ostatní ,06 Ostatní Výnosy celkem ,56 Náklady celkem Náklady na realizaci hlavní èinnosti Náklady na realizaci vedlejší èinnosti Náklady celkem Kè Kè Kè ROK 2014 V PROGRAMU ÚKLID Úklidový program byl po celý rok realizován na základì Deklarace o spolupráci uzavøené s mìstem Otrokovice a Technickými službami Otrokovice s.r.o. na sídlišti Štìrkovištì v Otrokovicích. Ètyøi zamìstnanci se zdravotním postižením v rámci úklidového programu odpracovali cca 8 tis. hodin. Pøevážnou èást èinnosti pracovníkù úklidového programu tvoøí úklid odpadkù na zelených plochách, chodnících a dìtských høištích. Doplòkovì pak provádíme hrabání a zametání listí a od-klízení snìhu. Úklidový program je stabilizovanou èinností a setkává se s pøíznivými ohlasy od obyvatel sídlištì. Naši úklidovou èetu práce baví, a to nejvíce vysypávání odpadkových košù. A když je pochválí nìkdo z náhodných kolemjdoucích, mají radost z dobøe vykonané práce tak, jako my všichni. V práci všichni chtìjí nejen pokraèovat, ale chodit uklízet také do dalších lokalit a pracovat více hodin v týdnu. Jana Bartošková strana 6

7 ROK 2014 V PROGRAMU ADMINISTRATIVA Jak to tak bývá, program Administrativa zaèal fungovat od prvního dne roku Jedním z prvních pracovníkù byl administrativní pracovník, na jehož bedrech byla práce spojená s pøijímáním pošty, odesíláním projektových zámìrù, žádostí o dary a dalších ne pøíliš atraktivních kanceláøských prací. Zajištìní informací, jak si stojíme po ekonomické stránce, je dalším nezbytným úkolem Administrativy. O tuto práci se v prùbìhu roku 2014 staraly postupnì dvì pracovnice, protože kolegynì odešla zajiš ovat rovnìž radostný projekt, a sice péèi o své narozené dítì. Jak øíká kolega: Od zaèátku letošního roku si myslím, že se nám bez nadsázky daøilo. A když øíkám, že se nám daøilo, tak to myslím smrtelnì vážnì. Dostali jsme spoustu nových zakázek, spoustu nových podmìtù, co a kde by se mohlo zlepšit. No prostì máme toho kolikrát až nad hlavu, že ani nevíme, kde nám hlava stojí. Ale jenom a se kšefty hrnou. Martina Langerová ROK 2014 V PROGRAMU SVAÈINKÁRNA Mùžeme jí øíkat naše aprílové dítì, nebo zahájení provozu Svaèinkárny se datuje dnem 1. dubna Tak jako všichni mladí rodièe, i realizátoøi plánu rozjet provoz pøípravy studené kuchynì a pekaøských výrobkù byli plní plánù, nápadù, velkého nadšení, ale také starostí a obav, které víc nebo míò zakrývali ještì vìtším pracovním nasazením. To, co je spojovalo, byl poctivý zámìr vytvoøit pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením, kteøí jsou za podpory ochotní a schopní PRACOVAT, a zároveò vybudovat fungující, na otevøeném trhu udržitelný sociální podnik. To se neobešlo, a jak se ukazuje po roce fungování, ani do budoucna neobejde bez podpory zvenèí. Postupnì v prùbìhu prvních mìsícù od narození našeho milého dítìte se stabilizuje pracovní tým, což je základ jejího dobrého fungování, provoz se zaøizuje potøebným vybavením a hlavnì rozšiøuje se poèet zákazníkù, kterým dodáváme svaèiny. Souèasnì s tím se její rodièe a pøíbuzní prokousávají legislativou, hygienickými normami, hledají vhodné dodavatele surovin, oslovují další potencionální zákazníky, shánìjí peníze na provoz, který zatím není samostatný, vždy je to ještì dítì Je tøeba pøipomenout, že Svaèinkárna se v prùbìhu svého prvního roku fungování stala také tréninkovým pracovištìm pro klienty sociálnì terapeutické strana 7

8 dílny Nadìje, poboèky Otrokovice. To v praxi znamená, že tøikrát v týdnu pracují spolu se svými asistentkami ti z klientù, kteøí by v budoucnu mìli zájem ve Svaèinkárnì skuteènì pracovat, nebo by si tuto práci chtìli vyzkoušet, zda je to to jejich. Každý z nich se ve svém vlastním tempu uèil, trénoval v kuchaøských dovednostech, zpùsobech servírování, úklidových pracech, samostatnosti, komunikaci s novými lidmi. Neobešlo se to bez drobných zakopnutí, ale s trpìlivostí a pøipraveností se pøekážky zdolávají lehèeji. Tak jako se na nìkteré aprílové vtípky mùžeme s úsmìvem a nadhledem podívat až s odstupem, tak i Svaèinkárna byla vlastnì od zaèátku velmi nároèná disciplína, kterou ne každý ustál bez šrámu. Ti, kdo vydrželi, a je jich naprostá vìtšina, si po roce fungování mohou v duchu øíct, že adrenalinový duatlon v kombinaci sociální podnik zamìstnávající lidi se zdravotním postižením + výroba a prodej produktù studené kuchynì je jejich práce, vášeò, starost a pøedevším radost. A tak naše dítì má nakroèeno do dalšího roku svého života, už samostatnìjší, ale pøesto stále vyžadující podporu, zaèíná se více orientovat ve svém prostoru, vystrkuje odvážné rùžky a hledá, co nového zkusí, obèas zazlobí, ale pøedevším roste a vyvíjí se smìrem k samostatnosti. Všichni vždycky chtìjí vìdìt, jak to dítì roste, kolik má zubù, kdy si samo sedlo. Tak pro ilustraci trochu èísel: Celkový pøehled produkce Svaèinkárny v roce 2014 Celkové tržby za rok: 337 tis. Kè Vývoj celkových tržeb Svaèinkárny v jednotlivých mìsících roku strana 8

9 Celkový poèet dodaných svaèinek: Celkové poèty dodávaných svaèinek v jednotlivých mìsících roku Poèet akcí, na nichž jsme zajiš ovali obèerstvení: cca 30 NAŠE NEJ Významní zákazníci s nejvyšším odbìrem: Zamìstnanci Mìstského úøadu Otrokovice Mìstský úøad Otrokovice Nadìje, poboèka Otrokovice Jednotlivci (individuální objednávky) Gymnázium Otrokovice (volný prodej svaèinek) Nejvìtší realizovaná zakázka: semináøe Ba a obuvník èi génius? raut pro cca 300 osob Mìsíc s nejvyššími tržbami: záøí Nejvyšší poèet dodaných svaèinek za mìsíc: øíjen 880 svaèinek Nejvìtší zakázky na vánoèní dáreèky: Mìstský úøad Otrokovice 250 balíèkù sušenek Teplárna Otrokovice, a.s. 35 vánoèních balíèkù (výrobky Svaèinkárny a sociálnì terapeutické dílny) Stanislav Zezulka 30 sklenièek Dobré medové (smìsi naložené v medu) strana 9

10 Z REFERENCÍ NA NAŠE SVAÈINKY VYBÍRÁME... Svaèinky ze Svaèinkárny už se staly denní souèástí našeho pracovního týdne. Výbìr je dostateèný, všechny svaèinky jsou velice chutné. Jsme rádi, že tuto možnost máme a nápad urèitì chválíme. Co bychom možná uvítali, by byla platba prostøednictvím stravenek. Každopádnì v odbìru svaèinek budeme pokraèovat a tìšíme se na nové svaèinky, protože poøád dokážete pøekvapit. Za oddìlení kanceláøe starosty Lenka Kvapilová Od zaèátku školního roku máme na našem gymnáziu svaèinky od Nadìje. Každý den èerstvé, pestrý výbìr a HLAVNÌ zdravé, což je v dnešním svìtì baget z automatù apod., prostì BÁJEÈNÉ:) Cena za svaèinky by vzhledem k tomu, že kupujícími jsou pøevážnì studenti, mohla být u nìkterých produktù asi pøimìøenìjší - napøíklad saláty jsou hodnì drahé. Nabídka je dobrá, pøesto by asi nebylo od vìci udìlat mini anketu mezi studenty, jaký sortiment svaèinek by vítali. Nicménì podtrženo seèteno - jít si u nás ve škole v koupit svaèinku od Nadìje znamená - nadìji, že jsme udìlali nìco pro své zdraví, udìlali trošku nìco pro druhé a setkali jsme se s velmi pøíjemnými lidmi, kteøí nám tyto svaèinky vozí:) Co si pøát víc?! :) Mgr. Jana Formánková, Gymnázium Otrokovice Již témìø rok využíváme služby SVAÈINKÁRNY a jsme spokojeni. Tato forma stravování je skvìlým zpestøením našeho jídelníèku, protože jako zamìstnanci ne moc velké firmy se stravujeme v místních restauracích. Nabídka zdravých lehkých obìdù je tudíž to, co nám, hlavnì v létì, obohatí jídelníèek. Se službami jsme velmi spokojeni, jak s formou dodávání jídelníèku, zpùsobu objednávání a samozøejmì i s dovozem v èase pøed obìdem. Tady není prostì co vytknout. Co jsme jako firma velmi ocenili, bylo zhotovení vánoèních balíèkù výborných sušenek, které mìly na všech místech, kde jsme dáreèky pøedávali, velký ohlas. Takže co dodat na závìr: dìkujeme za výborný nápad. Zamìstnanci firmy PERFECT, spol. s r.o. Svaèinkárna Nadìje Otrokovice zamìstnávající hendikepované vyrazila urèitì správným smìrem, smìrem k našim hladovým krkùm. Nabídka je na každý den pomìrnì velmi pestrá a s cenami v pøijatelných mezích. Nìkteré svaèiny pøekvapují svou velikostí, nìkteré zase vynikajícím nápadem a kombinací surovin. Rozhodnì s nadšením vzpomínám na celozrnnou bagetku s avokádem, nebo se velmi oblíbeným staly i jiné pokrmy napø. bagety nebo zapeèená brokolice v bulce, nakládaný strana 10

11 hermelín, vajeèina, drožïová pomazánka, rybí pomazánka, jogurtová kostka s kokosem, nebo èokoládová buchta s pøímìsí èervené øepy, muffiny atp. Servis, s kterým je tato služba poskytována, je podle mého soudu pøátelský, vstøícný a odráží tak nadšení pracovníkù i chránìncù nìco celospoleèensky zajímavého dìlat. Asi tato èinnost není zrovna výdìleèná, a tak nám konzumentùm nezbývá než utrácet co nejvíc, aby aspoò to pracovní nadšení ještì chvíli vydrželo. Donáška do kanceláøí nemá sice úplnì pravidelný èasový øád, což na pracovištích, kde se potkáváme pravidelnì s veøejností a ne vždy zrovna dobøe naladìnou, mùže trošku komplikovat situaci, ale to lze vždy pochopit a øešit, vyvažuje to úsmìv donáškové služby a ochota zaøídit nám jako zákazníkùm mnohdy i nestandardní požadavky a prosby. Mgr. Karel Ševèík, odbor životního prostøedí MìÚ Otrokovice Už podle zaklepání na dveøe poznáme, že jsou tu naše oblíbené svaèinky. Každý den nám je s úsmìvem pøinesou až do ordinace a už to samo o sobì je velký komfort. Velmi oceòujeme i originalitu a rùznorodost, která svaèinkám nikdy nechybí a vždy potìší naše chu ové buòky. Složení svaèinek obsahuje ingredience a potraviny, které by nás nikdy nenapadlo zkombinovat dohromady a svìte div se, výsledná chu je vždy vynikající. Jsme moc rádi, že svaèinky dennì odebíráme. Je urèitì skvìlé, že do výroby svaèinek jsou zapojeni lidé se zdravotním postižením a my je jejich zakoupením mùžeme podpoøit. Pøejeme tomuto projektu spoustu spokojených zákazníkù a celému týmu Svaèinkárny spoustu fantazie a nápadù pøi sestavování jídelníèkù. Za kolektiv oèní ambulance a Optiky Kotas, Kateøina Bartoòová strana 11

12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 PODPOØENÉ PROJEKTY Naše aktivity by se neobešly bez podpory pøíznivcù a dárcù. Èást této podpory jsme získali také díky zpracovaným projektùm, z nichž úspìšné byly tøi. Jejich realizace probíhá v letech a díky nim jsme mohli významnì posílit kapacity našeho programu zamìstnávání Svaèinkárna. Všem tøem institucím, které se rozhodly nás takto podpoøit, proto patøí velké podìkování. Název projektu: Svaèinkárna Nadìje Otrokovice Projekt podpoøila: GE Money Bank, a.s. Výše finanèní podpory: Kè Finanèní podpora je urèena na: nákup pøístrojù a vybavení pro Svaèinkárnu Název projektu: Vybavení Svaèinkárny Nadìje chránìné zamìstnávání Projekt podpoøil: Výbor dobré vùle Nadace Olgy Havlové Výše finanèní podpory: Kè Finanèní podpora je urèena na: poøízení pomùcek do kuchynì Název projektu: Svaèinkárna Nadìje pøíležitost k práci je Projekt podpoøil: Nadaèní fond pro podporu zamìstnávání osob se zdravotním postižením Srdcerváèi Výše finanèní podpory: Kè Finanèní podpora je urèena na: vybavení kuchynì Jana Bartošková strana 12

13 DÌKUJEME... Dìkujeme pøedstavitelùm mìsta Otrokovice za trvalou pøízeò a podporu našich aktivit. Bez ní bychom nemohli realizovat své vize ani každodenní aktivity. Mìstu Otrokovice a Otrokovické Besedì dìkujeme rovnìž za možnost uspoøádat veøejnou sbírku ve prospìch naší èinnosti v rámci Otrokovických letních slavností. kkjg Dìkujeme zákazníkùm naší Svaèinkárny - pravidelným, náhodným i vracejícím se, bez nichž by to všechno nedávalo smysl. Spoleènosti TEHOS s.r.o. a Technickým službám Otrokovice s.r.o. a jejich managementu dìkujeme za dlouhodobou spolupráci a vstøícnost, díky níž mùžeme realizovat naše programy zamìstnávání lidí se zdravotním postižením. Dobrovolníkùm, kteøí nám pomohli v pøekonání tìžkých chvil, zvládnutím velkých zakázek nebo pravidelnì pomáhají našim aktivitám, dìkujeme za èas, ochotu a trpìlivost. Za štìdrý finanèní dar dìkujeme hejtmanovi Zlínského kraje, MVDr. Stanislavu Mišákovi. Jeho neèekaná podpora pøišla v pravý èas, kdy jsme ji nejvíce potøebovali. Za podporu dìkujeme všem sponzorùm. Bez jejich štìdrosti a odvahy podpoøit novou vìc bychom nemohli nabídnout práci osmi lidem se zdravotním postižením. Zvláštní podìkování patøí spoleènosti Continental Barum s.r.o., která nám vìnovala nejen finanèní dar, ale také výhru, jež získalo její fotbalové mužstvo v rámci soutìže Conti Cup strana 13

14 Èíslo úètu: /0300 Dìkujeme Vám za podporu

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

DOMUS D OUM o POKOJ.

DOMUS D OUM o POKOJ. VÝROCNÍ ZPRAVA 2 11 DOMUS O DUM o POKOJ. 1 2 3 4 5 6 Obsah: 7 8 9 10 Ú vodní slovo...1 Jazykový koutek...1 Historie......2 Pøedstavení...3 3. 1 Proè pomáháme dìtem a jejich rodièùm...3 Veøejný závazek

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 I. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 MOTTO: POTØEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, pùsobnost, struktura Farní

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2008 Úvodní slovo Rok 2008 byl pro Pražskou informaèní službu v mnohém rokem pøelomovým. Pøipomínala si sice významné jubileum 50 let od svého založení, ale prošla

Více

Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra

Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra Informaèní brožura Obecnì prospìšná spoleènost DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk Sídlo: Kozinova è. 35/5, 787 01 Šumperk

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více