STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY"

Transkript

1 STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/

2 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU- EŠENÍ 10 OBRÁZKY K ROZSTÍHÁNÍ A ROZDLENÍ 11 PÍPRAVA 2 12 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE ÚVODNÍ TEXT 14 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 1 16 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 1- EŠENÍ 18 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 2 [21] STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- NAKLÁDAE 20 PÍPRAVA 1 21 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- ÚVODNÍ TEXT PRO UITELE 22 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- OBRÁZEK PRO HRU ASOCIACE [25] 23 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- KARTIKY K ROZTÍDNÍ STROJE PRO TRANSPORT- PEVOZ MATERIÁLU 25 PÍPRAVA 1 26 STROJE PRO TRANSPORT- ÚVODNÍ TEXT PRO UITELE 28 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- ŠABLONA PEDNÍ ÁSTI 29 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- ŠABLONA ZADNÍ ÁSTI 30 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- FOTO 31 DEVNÉ NÁKLADNÍ AUTO 32 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI 33 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 34 SLOVNÍ ÚLOHY- MLADŠÍ ŽÁCI 35 SLOVNÍ ÚLOHY- MLADŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 36 PÍPRAVA DOPRAVNÍ PROSTEDKY

3 PÍPRAVA 1 48 DOPRAVNÍ PROSTEDKY ÚVODNÍ TEXT 49 ROZDLENÍ DOPRAVNÍCH PROSTEDK TEXT PRO UITELE 50 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PRACOVNÍ LIST 1 51 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PRACOVNÍ LIST 2 52 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PEXESO 1. ÁST 53 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PEXESO 2. ÁST 54 PÍPRAVA 2 55 DOPRAVNÍ PROSTEDKY- VYLUŠTI TAJENKU 56 DOPRAVNÍ PROSTEDKY- EŠENÍ 57 JEDNOSTOPÁ A DVOUSTOPÁ VOZIDLA - PRACOVNÍ LIST KOLO 60 PÍPRAVA 1 61 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 62 PRACOVNÍ LIST- PRÁCE S TEXTEM 63 PRACOVNÍ LIST- PRÁCE S TEXTEM - EŠENÍ 65 PÍPRAVA 2 67 VTY K ROZSTÍHÁNÍ 68 PRACOVNÍ LIST- POVINNÁ VÝBAVA KOLA 69 DOMÝŠLENÍ PÍBH- KARTIKY K ROZSTÍHÁNÍ DO SKUPIN 70 DOPLOVAKA 71 DOPLOVAKA- EŠENÍ OSOBNÍ AUTOMOBIL 73 PÍPRAVA 1 74 OSOBNÍ AUTOMOBIL ÚVODNÍ TEXT 75 AUTOMOBIL SKLÁDANKA Z PAPÍRU 76 ŠABLONA AUTA NA PEKLÁDÁNÍ 78 OSOBNÍ AUTOMOBIL PRACOVNÍ LIST 1, MLADŠÍ ŽÁCI 79 OSOBNÍ AUTOMOBIL PRACOVNÍ LIST 2, STARŠÍ ŽÁCI [30] 80 OSOBNÍ AUTO PRACOVNÍ LIST 3 81 PÍPRAVA 2 82 SEZNÁMENÍ S ELEKTRONICKOU STAVEBNICÍ BOFFIN 83 PÍPRAVA

4 ÚVODNÍ TEXT 2- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 90 TAJNÁ ZPRÁVA- TEXT K ROZSTIHÁNÍ 91 ORIGAMI- AUTO 92 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 1 93 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 1- EŠENÍ 94 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 2 95 KÍŽOVKA 96 KÍŽOVKA- EŠENÍ 97 PÍPRAVA 3 98 DEVNÉ AUTÍKO 99 STAVBA SILNIC ZE STAVEBNICE KAPLA LETADLO 101 LETADLO ÚVODNÍ TEXT 102 PÍPRAVA LETADLO PRACOVNÍ LIST MLADŠÍ ŽÁCI 104 LETADLO PRACOVNÍ LIST STARŠÍ ŽÁCI 108 LETADLO SKLÁDANKA Z PAPÍRU 112 PÍPRAVA LETADLO- ŠABLONY 115 LETADLO- FOTO 117 PRACOVNÍ LIST LETADLO- 1. TÍDA 118 PRACOVNÍ LIST LETADLO- 2. TÍDA LOD 120 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 121 PÍPRAVA ŠIFRA 123 OTÁZKY NA POROZUMNÍ- K ÚVODNÍMU TEXTU 124 LOD - PRACOVNÍ LIST LOD - PRACOVNÍ LIST 1 - EŠENÍ 126 LOD - PRACOVNÍ LIST PÍPRAVA PÍBH JEDNOHO CHLAPCE 130 SOUADNICE- ODHALENÍ VYNÁLEZCOVA JMÉNA

5 KAPLANOVA TURBÍNA- POSTUP SESTAVENÍ JEDNODUCHÉHO MODELU 132 PÍPRAVA ZÁVODY LODÍ - PRACOVNÍ LIST 134 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI 135 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 136 PÍPRAVA ORIGAMI- LODIKA A PARNÍK 138 PÍPRAVA LO- ŠABLONA 140 LO- ŠABLONA SPODNÍ DÍL 141 LO- FOTO 142 PÍPRAVA VOR- FOTO DOPRAVNÍ ZNAKY 145 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 146 DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST 1- POROZUMNÍ TEXTU 148 DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST DOPRAVNÍ ZNAKY - KNIHA 150 BLUDIŠT 152 PÍPRAVA DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST PÍBH- MALOVANÉ TENÍ 155 DESKOVÁ HRA 156 DOMEEK- FOTO 157 DOMEEK- ŠABLONA SPODNÍHO DÍLU 158 DOMEEK- ŠABLONA PEDNÍHO DÍLU 159 DOPORUENÁ LITERATURA, ODKAZY

6 Co jsou to stroje? Stroje jsou taková zaízení, která lidem usnadují práci nebo jejich práci nahrazují. Nkteré stroje jsou velice jednoduché, jiné jsou složeny z mnoha pohyblivých dílk a souástí. Mezi nejjednodušší stroje patí páka, kolo i kladka. Páka je ty, která je v jednom svém míst podepena (nap. o kámen, kládu, atd.). Páku lze využít pro nadzvednutí kamene, i jiného tžkého pedmtu. Mezi páky patí také nástroje bžn potebné, jako nap. klešt, nžky, otvírák na láhve i konzervy. Dále zde patí také kolo, které patí mezi nejstarší a nejužitenjší stroje vbec. Využití nalezne v mnoha oborech a samozejm pi každodenní práci (kolo u koleek, mlýnské kolo, atd.). Kladka je stroj, který je složený z koleka, kolem kterého je omotáno lano. Její využití je nap. u splachovadla. Pokud se kladka skládá ze dvou a více koleek, nazýváme tento stroj kladkostroj. Mnoho stroj je velice složitých a jsou složeny vtšinou z propojených díl, které spolen spolupracují a tím uvádí stroj do pohybu. V dnešní moderní dob, kdy lidé potebují stavt nová msta, silnice nebo budovy je poteba vynakládat mnoho úsilí. Pro tuto práci nám proto slouží stavební stroje. Ty vykonávají velice namáhavou práci. Pímo na míst vykopávají buldozery, i rypadla hluboké jámy, nákladní vozy odvážejí zeminu nebo jiný materiál, stavební míchaky pivážejí beton, který pevážejí v otáivém bubnu, aby neztvrdl. Jeáby pesouvají materiál z jednoho místa na druhé. Pro obasné využití nám slouží jeáby umístné na nákladních autech. Všechny tyto stroje musí ovládat vyškolený dlník- idi, který pesn ví, jak se strojem zacházet. Lidé stále pemýšlejí, jak si ješt více usnadnit práci. V souasné dob taktéž probíhají výzkumy složitých mechanism- robot, jejichž využití lidé vidí v nedaleké budoucnosti. Kdo ví, co bude za pár let. Teba lidská práce nebude již poteba. Vše budou vykonávat stroje a roboti je budou ovládat? A co budeme potom dlat my, lidé? [13] - 6 -

7 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE - 7 -

8 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Co jsou stroje? CÍL: Žák dokáže strun charakterizovat stroje a uvést píklady nejjednodušších a nejstarších stroj. POMCKY: - úvodní text do dvojic - pracovní list- porozumní textu - kartiky k roztídní NOV VYTVÁENÉ POJMY: Páka, kladka, kolo, kladkostroj VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: - UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Krátká vstupní diskuse- zamyslete se a vzpomete si, které stroje výrazn ovlivnily lidskou innost v historii, jak lidem usnadnily práci? Uve píklady. (10 min.) HLAVNÍ ÁST Spolené tení úvodního textu- je poteba nakopírovat úvodní text každému žáku nebo do dvojic, následné vysvtlení si neznámých slov i slovních spojení. (5 min.) Pracovní list- porozumní textu (10 min.) Tídní obrázk k názvm jednoduchých stroj (páka, kladka, kolo)+ vysvtlení si jejich pínosu lidstvu, které další píklady z praxe znáš? Jak využíváte tyto jednoduché stroje u vás doma? (10 min.) ZÁVR Reflexe, diskuse, spolená kontrola - 8 -

9 PRACOVNÍ LIST- porozumní textu 1. Napiš poet odstavc v textu. 2. Vyhledej slova v textu dle instrukcí a zapiš do doplovaky. Odmnou ti bude tajenka odstavec, 1 ádek, 5 slovo odstavec, 2 ádek, 1 slovo odstavec, 1 ádek, 3 slovo odstavec, 4 ádek, 10 slovo odstavec, 1 ádek, 8 slovo odstavec, 5 ádek, 1 slovo odstavec, 6 ádek, 2 slovo odstavec, 1 ádek, 9 slovo odstavec, 3 ádek, 8 slovo odstavec, 4 ádek, 2 slovo Tajenka: byl eský spisovatel a noviná. Spolen s bratrem Josefem jsou autory knihy Devatero pohádek a Dášeka, ili život štnte. Také vymyslel slovo ROBOT, které se dnes používá po celém svt. 3. Peti si text ješt jednou a uprav následující vty. Stroje jsou taková zaízení, která Mezi nejjednodušší stroje patí Do stavebních stroj adíme lidem usnadují i nahrazují jejich práci. omezují lidskou innost. zdržují lidskou práci. páka, klešt a jeáb. páka, kolo a kladka. kladkostroj, domícháva a kolo. jeáb, buldozer, splachovadlo. mlýnské kolo, nákladní auto, výtah. nákladní auto, domícháva, rypadla

10 PRACOVNÍ LIST- porozumní textu- ešení 1. Napiš poet odstavc v textu Vyhledej slova v textu dle instrukcí a zapiš do doplovaky. Odmnou ti bude tajenka odstavec, 1 ádek, 5 slovo. K T E R Á 2. 1 odstavec, 2 ádek, 1 slovo odstavec, 1 ádek, 3 slovo odstavec, 4 ádek, 10 slovo odstavec, 1 ádek, 8 slovo odstavec, 5 ádek, 1 slovo odstavec, 6 ádek, 2 slovo odstavec, 1 ádek, 9 slovo odstavec, 3 ádek, 8 slovo odstavec, 4 ádek, 2 slovo N A H R A Z U J Í S T R O J E K O N Z E R V Y 5. S L O Ž E N Y M Í CH A K Y M A T E R I Á L 8. P R Á C I L E T V Y K O N Á V A T Tajenka: KAREL APEK byl eský spisovatel a noviná. Spolen s bratrem Josefem jsou autory knihy Devatero pohádek a Dášeka, ili život štnte. Také vymyslel slovo ROBOT, které se dnes používá po celém svt. 3. Peti si text ješt jednou a uprav následující vty. Stroje jsou taková zaízení, která Mezi nejjednodušší stroje patí Do stavebních stroj adíme lidem usnadují i nahrazují jejich práci. omezují lidskou innost. zdržují lidskou práci. páka, klešt a jeáb. páka, kolo a kladka. kladkostroj, domícháva a kolo. jeáb, buldozer, splachovadlo. mlýnské kolo, nákladní auto, výtah. nákladní auto, domícháva, rypadla

11 Obrázky k rozstíhání a rozdlení

12 PÍPRAVA 2 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro zemní práce CÍL: Žák dokáže rozpoznat a pojmenovat zástupce jednotlivých kategorií stroj urených pro zemní práce. POMCKY: - úvodní text do dvojic - obálky s rozstíhaným úvodním textem (zvláš obrázky i text) do skupinek - pracovní listy pro každého žáka NOV VYTVÁENÉ POJMY: Stroje pro zemní práce, ruchadlo, rypadlo, scraper, dozer, kolesový podvozek, buldozer, tiltdozer, anglodozer, zhutovací stroje VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stroje usnadující lidskou innost (lopata, krumpá, koleko, kladka, pluh, hráb, atd) UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Pojmová mapa- brainstorming- dti dostanou balicí papír formátu A0, jejich úkolem je napsat vše, co je napadne se slovním spojením stroje pro zemní práce (10 min.) Spolená diskuse- procházíme jednotlivé body pojmové mapy a spolen tídíme získané informace (5 min.) HLAVNÍ ÁST Hromadné tení úvodního textu- stroje pro zemní práce- dbáme na tení správné s porozumním+ dti si podtrhávají slova, která jsou pro n nová/

13 neznámá (10 15 min.) Skupinová innost- dtem pvodní text odebereme a rozdáme do skupinek obálky, ve kterých naleznou rozstíhaný pvodní text na obrázky stroj a text samotný. Jejich úkolem je k obrázkm piadit správný text. Pokud si neví rady, rozdáme opt pvodní text jako nápovdu i kontrolu. (10 min.) Pracovní list- žáci vyplují samostatn pracovní list (10 15 min.) ZÁVR Reflexe, diskuse+ zadání domácího úkolu- každý žák napíše na kartiku jednu vc/informaci, kterou by se rád dovdl o pozemních strojích, kartiky se dají do klobouku, každý žák si vylosuje kartiku s otázkou, odpov na ni musí vyhledat z dostupných zdroj (literatura, elektronický zdroj, diskuse s odborníkem v rodin, atd.) a v následující hodin pinést její odpov a prezentovat ped ostatními. (5 min.) POZNÁMKY: Pracovní listy jsou vytvoeny ve dvou verzích. Jedna verze je urena pro žáky tíd, druhá verze je urena pro žáky tíd. Doporuuji zaadit pro žáky tíd motivaní video (Boek stavitel- Václavova nová garáž ), [22] kde mohou vidt praktické užití jednotlivých stroj ve zjednodušené a jim pochopitelné situaci. Taktéž lze zaadit etbu této knihy namísto Úvodního textu

14 CZ.1. 07/1.1.16/ / STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE úvodníí text lovk byl od nepamti zvyklý vykonávat tžkou a namáhavou runí práci. Vše se zmnilo s píchodem prvních jednoduchých stroj (nap. kola, ruchadla- pluhu, apod.), které usnadnily lidskou innost. Stroje se postupn zdokonalovz valy až do podoby dnešních moderních tžkopádných velikán, bez kterých si lze život jen tžko pedstavit. Stroje pro zemní práce vykonávají vtšinou hrubou a tžkou práci, jako je nakládání a pemisování zeminy, výkopy, vyrovnávání nerovností povrchu, zhutování zeminy, atd. To vše je poteba pro výstavbu silnic a železnic, dom,, tunel, obchodních h center, pístav, aj. Stroje pro zemní práce (práce vykonávané na povrchu zem) jsou rozdleny do následujících kategorií. Základními druhy stroj pro zemní práce jsou rypadla, scrapery (škrabáky), dozery (shrnovae), buldozery a zhutovací stroje. Rypadla patí mezi nejbžnjší stroje, které umožují tžit, nakládat a pesouvat zeminu. Jejím hlavním znakem je nakládací lopata umístná na dlouhém rameni. Rypadlaa se pohybují pomocí pásového (Obr. A) nebo kolesového (Obr. B) podvozku. Ovládat rypadla patí mezi nebezpené povolání, nebo idi pracuje v tžkých podmínkách lomu nebo dolu. Proto lidé pemýšlejí nadd novými stroji, který by bylo možné ídit na dálku. Tak, aby idi mohl zstatt v bezpeí. [2] Obr. A [15] Obr. B B [15] Scrapery neboli škrabáky see využívají k nakládání, rozprostírání a peváženíí horniny. Korba scraperu se plní zespodu, kdyy se dno oteve a za pomocí ezného nožee nebere píslušný materiál. Poté se poklop uzave a je pipraven k odvozu. Následn se dno opt oteve a na stanovené místo je materiál vysypán do potebné tloušky. [1] [14] [15]

15 Dozery (shrnovae) jsou stroje pipomínající traktor, které se pohybují bu na pásovém, nebo kolovém podvozku. Používají se zejména k odstraování strom, ke, balvan a ornice (pdy). Pro bžné použití rozlišujeme 3 typy dozer: buldozer, tiltdozer a angledozer. [16] a) Buldozer má radlici, se kterou lze hýbat pouze nahoru a dol. Slouží k rozrývání terén a úprav nerovností. [18] b) Tiltdozer dokáže radlici zvedat a vytáet na hranu. Výborn slouží k odstranní balvan, vytvoení rýhy i rozrývání zeminy. c) Angledozer svou radlici zvedá a vyklání do stran, což je výhodné k zahrnování výkop i odklízení cest. [19] Zhutovací stroje se používají pro zpevnní povrchu. Využívají se k tomu tžké zhutovací válce, které svou tíhou a vibracemi zhutují používaný materiál (zemina, hlína, štrk, aj.). Tyto stroje naleznou uplatnní pi stavbách silnic, železnic, tunel, [17] [20] obchodních center, sklad, atd

16 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 1 1. Spoj název stroje s jeho správným popisem. Shrnova, jehož radlici lze zvedat i vytáet na hranu. Lidem pomáhá s odstranním balvan i jiných pekážek. Rypadlo Angledozer Nejbžnjší druh dozeru, který se používá k rozrývání a úprav terén. Jeho radlice se pohybuje pouze nahoru a dol. Scraper Jeho nejvtší síla se skrývá ve válci, který zpevuje zeminu nebo jiný materiál. Využití nachází ve výstavb silnic i železnic. Buldozer Zhutovací válec Tiltdozer Stroj pro nakládání a pesouvání zeminy s dlouhým ramenem, pohybuje se na pásovém nebo kolesovém podvozku. Stroj, který se plní zespodu. Zeminu škrábe pomocí ezného nože. Také se mu pezdívá škrabák. Dozer sloužící k zahrnování výkop i odklízení cest. Radlici lze zvedat a vyklánt do stran. 2. Dopl správn text. Mezi stroje pro zemní práce patí,, a dozery neboli. Dozery rozdlujeme do 3 skupin podle manipulace s radlicí na, a. Všechny tyto stroje vykonávají a práci. Slouží k, nebo zeminy. Využívají se pro stavbu,, i

17 CZ.1. 07/1.1.16/ / Vyber správná slova k jednotlivým ástem buldozeru a pipiš je k šipkám. POHYBLIVÁ RAMENA RADLICE VÝFUK ÍZENÍ (KABINA) MOTOR PÁSOVÝ PODVOZEK 4. Odpovz na otázky. a) Kde a s jakými stroji pro zemní práce ses už setkal? b) Myslíš si, že by dnešní lovk mohl bez tchto stroj žít? Jak by to asi vypadalo?

18 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 1- ešení 1. Spoj název stroje s jeho správným popisem. Shrnova, jehož radlici lze zvedat i vytáet na hranu. Lidem pomáhá s odstranním balvan i jiných pekážek. Rypadlo Angledozer Scraper Nejbžnjší druh dozeru, který se používá k rozrývání a úprav terén. Jeho radlice se pohybuje pouze nahoru a dol. Jeho nejvtší síla se skrývá ve válci, který zpevuje zeminu nebo jiný materiál. Využití nachází ve výstavb silnic i železnic. Buldozer Stroj pro nakládání a pesouvání zeminy s dlouhým ramenem, pohybuje se na pásovém nebo kolesovém podvozku. Zhutovací válec Tiltdozer Stroj, který se plní zespodu. Zeminu škrábe pomocí ezného nože. Také se mu pezdívá škrabák. Dozer sloužící k zahrnování výkop i odklízení cest. Radlici lze zvedat a vyklánt do stran. 2. Dopl správn text. Mezi stroje pro zemní práce patí rypadla, scrapery, zhutovací válce a dozery neboli shrnovae. Dozery rozdlujeme do 3 skupin podle manipulace s radlicí na buldozery, tiltdozery a angledozery. Všechny tyto stroje vykonávají tžkou a hrubou práci. Slouží k nabírání, shrnování nebo pemisování zeminy. Využívají se pro stavbu silnic, železnic, tunel i obchodních center

19 CZ.1. 07/1.1.16/ / STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 2 [21 Vybarvi Rolíka, Bokova dobrého kamaráda ] zelená erná žlutá ervená modrá hndá = = = = = = = = = = = = 20 6 = 18 7 = 13 4 = 20 3 = 19 4 = 12 6 = 16 2 = 15 4 = 18 9 = 17 0 = 20 5 = =

20 2. STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- NAKLÁDAE

21 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro nakládání- nakládae CÍL: Žák rozumí slohovému útvaru popis a sám tvoí jednoduchý písemný projev. POMCKY: - Obrázek Bédi z Boka Stavitele - text k úprav NOV VYTVÁENÉ POJMY: Nakládae, vidlice VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stroje pro zemní práce, lopaty UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Hra na asociace- Ukážu žákm obrázek- Béa z Boka Stavitele, ale nic nekomentujikteré slovo je jako první napadne pi pohledu na obrázek? (10 min.) Spolená diskuse- Kdo je to? Odkud pochází? Jaké je jeho jméno? Jak vypadá? Co si asi mže myslet? Kam má práv namíeno? Apod. (5min.) HLAVNÍ ÁST Skupinová innost- Žáci obdrží obálky, ve kterých naleznou rzná slova. Jejich úkolem je vybrat správná a pravdivá tvrzení na základ pozorování. (5 min.) Následn si tvrzení spolen projde s uitelem a odvodní. (5 min.) Oprava textu- žáci obdrží popis nákladního stroje (viz píloha)- jejich úkolem je si text peíst a podtrhnout slova, která se jim nelíbí (možná diskuse se spolužákem). Slova musejí zárove nahradit jiným. O jaký slohový útvar se jedná? Pro? ím se vyznauje? Následn text pepíšou do sešitu. (15 min.) ZÁVR Shrnutí, reflexe, diskuse. (5 min.)

22 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- úvodní text pro uitele Nakládae jsou stavební stroje ureny k nakládání a pemísování sypkých materiál (písek, štrk, hlína, kamení). Jsou vybaveny lopatou, kterou materiál nabírají. Místo lopaty mohou mít nakládae také vidlice, které slouží k pemísování devných beden nebo palet. Takový nakláda známe pod pojmem vysokozdvižný vozík. Ten ovládají lidé, kterým íkáme skladníci. Nejastji se využívájí pro tžké práce na stavbách, pi pemísování zeminy u výkopových pracích, i ve skladištích pro pevážení tžkých beden, devných i plastových palet, aj. Také se využívají v lomech a dolech, kde je poteba pevést obrovské množství kamení. Nakládae patí mezi nejvtší stroje na zemi, a to proto, že dokážou pevést nkolik tun materiál najednou. Nkteré nakládae se sestrojují až pímo na míst použití, protože by bylo obtížné je dostat po normální silnici díky své velikosti. Nakládae ídí vtšinou jeden idi, který sedí v kabin a ovládá ízení. Stroj je [23] [24] dále vybaven lopatou i vidlicí pro náklad materiál

23 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- obrázek pro hru asociace [25]

24 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- kartiky k roztídní LOPATA 4 KOLA MOTOR VÝFUK KABINA VÝSTUPNÍ ŽEBÍK SVTLA JEÁB KRUMPÁ 3 IDII KUFR MÍCHAKA VÁLEC PÁSOVÝ PODVOZEK PÍVS 2 KOLA Text ke korekci Béa má žlutou barvu. Vepedu má širokou lopatu, do které nakládá rzný materiál. Dále má vepedu dv menší kola a vzadu má dv vtší kola. Nahoe má kabinu, ve které sedí jenom jeden idi. Ten se tam dostane po schdcích, které má nakláda na boku. Dležitou roli mají pední svtla, která slouží pro práci v noci. Béa má dležitou funkci pro práci na stavbách. Tam usnaduje lidem pemisovat tžký náklad. Tento stroj je velice prospšný

25 3. STROJE PRO TRANSPORT- PEVOZ MATERIÁLU Obr. 1 [26] Obr. 2 [28] Obr. 3 [27]

26 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro transport CÍL: Žák dokáže složit nákladní auto podle jednoduchého návodu. Žák eší slovní úlohy a hledá smysluplná ešení. POMCKY: - šablony rozloženého nákladního auta, nžky, lepidlo, papír, pastelky nebo fixy, pero, devné hranoly 8x 4x 4 cm/ 11x 4x 4 cm, pilka na devo, svrák, smirkový papír, závitová ty, podložky (8x), matice (16x), háek, oko, tužka, metr NOV VYTVÁENÉ POJMY: Sí krychle, kvádru UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Diskuse- vstupní rozhovor s žáky o strojích, které pepravují materiál, které druhy znají? Co všechno mohou stroje pevážet? (5min.) HLAVNÍ ÁST Papírové nákladní auto- Žáci obdrží papírové šablony potebné ke složení nákladního vozidla. Jejich úkolem je si šablony obkreslit tužkou na tvrdý bílý papír a vozidlo vybarvit dle své fantazie. Dále všechny komponenty vystihnout (k výrob kola je poteba 2 kus, které se slepí dohromady- tím se zajistí lepší podstava pro hotový výrobek), jednotlivé okraje ohnou, ty budou sloužit k nalepení. Nákladní auto slepí do požadovaného tvaru. Slepí krychli s kvádrem a po stranách pilepí kola. Vše je vyrobeno z tvrdého papíru, proto by se kola nemla pod tíhou nákladního vozidla ohýbat. (40 min.) Výroba devného nákladního auta- žák má dva devné hranoly, v prvním hranolu vytvoí záez 2,5 x 2, 5 cm, ímž vytvoí kapotu auta. Jednotlivé hrany zbrousí

27 smirkovým papírem. Za pomoci uitele vyvrtá 2 díry pro podvozek auta a dv díry pro podvozek pívsu. Ueže závitovou ty o délce 6 cm (4x), závitové tye vloží do vyvrtaných dr, dále z každé strany pidá matici, nasadí podložku a opt zašroubuje matici. Poté k autu pišroubuje závsný háek, to samé udlá k pívsu a zašroubuje oko. Oko zaklestí do háku a auto s pívsem je hotové. Žáci si jej mohou opt domalovat fixy. (40min.) Slovní úlohy- žák vyeší slovní úlohy, zapíše zápis, výpoet a odpov. (20 min.) ZÁVR Shrnutí, reflexe, diskuse. (5 min.)

28 STROJE PRO TRANSPORT- úvodní text pro uitele Dležitými stroji pro pevoz materiál jsou pásové dopravníky, které využíváme pro pesun vtšinou sypkých materiál (písek, štrk, kamení, aj.). Využívány jsou ve stavebnictví, pi pekládání z jednoho transportu do druhého a to pevážn na kratší vzdálenost. Nejbžnjšími transportními stroji jsou bezesporu silniní vozidla typu skláp. Dopravují materiál rzné charakteristiky na delší vzdálenosti. Vyznaují se sklápcí korbou, která za pomocí hydraulických sil, vysype náklad na místo urení, aniž by lovk musel zasáhnout svou prací. Autodomíchávae jsou dležitými stroji pro rozvoz betonu. Díky otáecímu mechanismu umístného na korb je možné dovést hotový beton pímo na místo urení. Stroje jsou prospšným pomocníkem ve stavebnictví, pi výstavb tunel, most, vodohospodáských staveb, aj. Jeáby jsou dopravní stroje, které pemisují tžká bemena (náklad) z jednoho místa na druhé. Používají se pedevším v tžkém prmyslu i stavebnictví. Podle toho, kde se jeáb vyskytuje je lze dlit na jeáby lodní, mostový, kolejový atd. [2]

29 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- šablona pední ásti

30 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- šablona zadní ásti

31 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- FOTO

32 DEVNÉ NÁKLADNÍ AUTO

33 SLOVNÍ ÚLOHY- starší žáci 1. V Plzni je most, pod kterým mohou projet vozidla vysoká maximáln 3,2 m. Rozhodni, které z následujících vozidel mže pod mostem projet a ozna je. Následující vozidla mají tuto výšku: a) mm b) 300,6 cm c) 2, 70 m d) 40,51 dm e) 0,00281 km 2. Autodomícháva veze 8 m 3 betonu na výstavbu nového skladišt. Nákladní auto pivezlo o cm 3 mén nákladu než autodomícháva. Kolik dm 3 veze nákladní auto? Kolik m 3 dovezli dohromady? 3. Autojeáb A uzdvihne zátž o hmotnosti 8 tun. Autojeáb B dokáže zdvihnout náklad 5 krát vtší než B. Kolik tun zátže zdvihne autojeáb B? Kolik Tun zdvihnou oba autojeáby? 4. Rameno jeábu je 19 m dlouhé. Kolik bys poteboval naskládat lavic vedle sebe, aby byly stejn dlouhé, jako rameno jeábu? 5. Jeden pytel cementu váží 50 Kg. Nákladní auto je schopno pevést 7 tun nákladu. Kolik takových pytl cementu by mohlo auto odvést? 6. Dlníci pracovali na výstavb nového mostu. V pondlí jich dopoledne pracovalo na stavb celkem 29, odpoledne 19. Porovnej ísla v tabulce. Nap Kolik dlník pracovalo celkem každý den? Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek Dopoledne Odpoledne Celkem 7. Každý den se postaví 135 m dálnice. Stihnou dlníci dostavt 4,1 km dálnice za celý ervenec?

34 SLOVNÍ ÚLOHY- starší žáci ešení 1. V Plzni je most, pod kterým mohou projet vozidla vysoká maximáln 3,2 m. Rozhodni, které z následujících vozidel mže pod mostem projet a ozna je. Vozidla mají tuto výšku: a) mm b) 300,6 cm c) 2, 70 m d) 40,51 dm e) 0,00281 km 2. Autodomícháva veze 8 m 3 betonu na výstavbu nového skladišt. Nákladní auto pivezlo o cm 3 mén nákladu než autodomícháva. Kolik dm 3 veze nákladní auto? Kolik m 3 dovezli dohromady? Nákladní auto doveze dm 3 Dohromady dovezou 13, 308 m 3 3. Autojeáb A uzdvihne zátž o hmotnosti 8 tun. Autojeáb B dokáže zdvihnout náklad 5 krát vtší než B. Kolik tun zátže zdvihne autojeáb B? Kolik Tun zdvihnou oba autojeáby? Autojeáb B zdvihne 40 tun Dohromady zdvihnou 48 tun 4. Rameno jeábu je 19 m dlouhé. Kolik bys poteboval naskládat lavic vedle sebe, aby byly stejn dlouhé, jako rameno jeábu? 5. Jeden pytel cementu váží 50 Kg. Nákladní auto je schopno pevést 7 tun nákladu. Kolik takových pytl cementu by mohlo auto odvést? 140 pytl 6. Dlníci pracovali na výstavb nového mostu. V pondlí jich dopoledne pracovalo na stavb celkem 29, odpoledne 19. Porovnej ísla v tabulce. Nap Kolik dlník pracovalo celkem každý den? Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek Dopoledne Odpoledne Celkem Každý den se postaví 135 m dálnice. Stihnou dlníci dostavt 4,1 km dálnice za celý ervenec? Dlníci stavbu stihnou dostavt = m

35 SLOVNÍ ÚLOHY- mladší žáci 1. Na stavb je 19 nákladních aut. Odjelo 8 aut. Kolik zstalo na stavb nákladních aut? 2. Jeábník si kupoval svainu. Za 3 rohlíky zaplatil 6 korun, za pomazánku 23 korun a za minerálku 20 korun. Kolik zaplatil za svainu? 3. Na výstavb domu pracovalo 17 lidí. Odpoledne 3 lidé odešli a 5 pišlo. Kolik lidí nyní pracuje na výstavb domu? 4. Zedník potebuje 65 cihel, aby dostavl ze. Na stavb zstalo pouze 27 cihel. Kolik cihel musí dokoupit, aby ze dostavl? 5. idi ml 100 korun. V restauraci si dal polévku za 19 korun, hlavní jídlo za 65 korun a nápoj za 12 korun. Kolik zaplatil celkem za obd? 6. Na výstavbu silnice pijelo 5 bagr. K výstavb dálnice dorazilo o 6 bagr více než k výstavb silnice. Kolik bagr pijelo ke stavb dálnice? 7. Dlník musel odstranit 65 kamen, zatím jich odstranil 39. Kolik dlníkovi zbývalo odstranit kamen, aby byl s prací hotov?

36 SLOVNÍ ÚLOHY- mladší žáci ešení 1. Na stavb je 19 nákladních aut. Odjelo 8 aut. Kolik zstalo na stavb nákladních aut? Na stavb zstalo 11 aut. 2. Jeábník si kupoval svainu. Za 3 rohlíky zaplatil 6 korun, za pomazánku 23 korun a za minerálku 20 korun. Kolik zaplatil za svainu? Dlník zaplatil 49 K. 3. Na výstavb domu pracovalo 17 lidí. Odpoledne 3 lidé odešli a 5 pišlo. Kolik lidí nyní pracuje na výstavb domu? Nyní pracuje na stavb 19 dlník. 4. Zedník potebuje 65 cihel, aby dostavl ze. Na stavb zstalo pouze 27 cihel. Kolik cihel musí dokoupit, aby ze dostavl? Zedník musí dokoupit 38 cihel. 5. idi ml 100 korun. V restauraci si dal polévku za 19 korun, hlavní jídlo za 65 korun a nápoj za 12 korun. Kolik zaplatil celkem za obd? idi zaplatil 96 K. 6. Na výstavbu silnice pijelo 5 bagr. K výstavb dálnice dorazilo o 6 bagr více než k výstavb silnice. Kolik bagr pijelo ke stavb dálnice? K výstavb dálnice odrazilo 11 bagr. 7. Dlník musel odstranit 65 kamen, zatím jich odstranil 39. Kolik dlníkovi zbývalo odstranit kamen, aby byl s prací hotov? Dlník musí ješt odstranit 26 kamen

37 PÍPRAVA 2 Jméno tvrce: Mgr. Helena Hlouchová datum: TÉMA: Nákladní automobil CÍL: POMCKY: Žák vytvoí model nákladního auta ze deva (balsa) asová dotace 2 vyuovací hodiny uitel vytvoí model nákladního auta lupinkovou pilku s podložkou, nžky, nožík vysouvací kanceláský papír, tuž, tužka, pravítko, barevné fixy, lepidlo, Herkules, Perfect G pracovní podložku, smirkový papír jemný a hrubší podélník rozmru 6 x 6mm, balzové prkénko tloušky 6mm a 3mm potebných rozmr koleka píslušné velikosti, hebíky píslušné velikosti Aku-vrtaka + vrtáky 1mm a 1,5mm NOV VYTVÁENÉ POJMY: Podvozek, náprava, kabina, valníková nástavba VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Dopravní prostedky opakování znalostí UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Opakování znalostí o dopravních prostedcích, vozidlech. Seznámení s náiním, pouení o bezpenosti pi práci s pilkou 10 min. Ukázka modelu nákladního auta, pracovní postup 10 min. Obtáhnutí šablony podvozku na balsu, vyíznutí pilkou za pomoci uitele, zaištní smirkovým papírem 25 min. Obkreslení a vystihnutí kabiny auta, dokreslení oken, dveí a detail 25 min. Složení a slepení kabiny, kompletace nákladního auta 15 min. Prezentace, sebehodnocení 5 min. POZNÁMKY:

38 Nákladní auto valník Nákladní auto skíové

39 Materiál pro sestrojení podvozku: Lipové, balzové prkénko tl. 6 mm, rozmru 19 cm x 4 cm, Podélník 6 mm x 6 mm, délky cca 14 cm Koleka prmru mm 6 kus Hebík prmru 1 mm délky 2 cm 6 kus Pracovní postup sestrojení podvozku: 1. Vyíznutí plošiny píslušné velikosti z balzového prkénka tloušky 6mm. 2. Naezání z podélníku 6 x 6mm nápravy, které pilepíme na plošinu. 3. Na nápravy pipevníme pomocí hebík kola

40 Pracovní postup sestrojení kabiny: 1. Vyíznutí zadní ásti kabiny z balzy 6mm a postranních ástí z balzy 3mm, viz obrázek. 2. Kabinu slepíme dle obrázku, pední stnu a stechu kabiny vystihneme z kanceláského papíru. 3. Kabinu slepíme a vybarvíme fixou. Materiál pro sestrojení nástavby: Balza: tl. 3 mm - ( 14,5 cm x 3 cm ) tl. 6 mm - ( 7 cm x 14 cm ) tl. 3 mm - ( 8 cm x 4,5 cm ) tl. 3 mm - ( 8 cm x 3 cm ) 2 kusy 1 kus 1 kus 1 kus

41 Pracovní postup sestrojení nástavby: Valníkovou nástavbu vyrobíme z balzového prkénka tloušky 3mm, nebo z tvrdšího papíru. Po slepení nabarvíme. Sestrojení skíové nástavby: Balza 3 mm, skí má rozmry 7 cm x 6 cm x 13 cm. Po slepení nabarvíme zvolenou barvou

42 Podvozek nákladního automobilu

43 Kabina nákladního automobilu Bok kabiny vozidla 2x Zadní stna kabiny

44 Kabina nákladního automobilu Bok kabiny vozidla 2x Nákladní prostor Pední strana + zadní dvee

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Pracovní listy a šablony pro METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE - 2 - PRACOVNÍ LIST- porozumění textu 1. Napiš počet odstavců

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Stedoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací stedoškolských student na VUT PARNÍ STROJ Petr Lukeš, Patrik Smékal SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Parní stroj, historie, princip funkce a využití.

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Metodika Mgr. Michal Schovánek kvten 2010 Newtonovy pohybové zákony patí mezi nejobtížnjší kapitoly stedoškolské mechaniky. Popisované situace jsou sice jednoduše demonstrovatelné,

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Pokud se pak procházíte ve ve erních hodinách v obci, asto poznáte, kde a kdo taková paliva spaluje.

Pokud se pak procházíte ve ve erních hodinách v obci, asto poznáte, kde a kdo taková paliva spaluje. Dýchání je nezbytnou podmínkou života lidí, živoich i rostlin. lovk vydrží bez jídla nkolik týdn, bez vody nkolik dn, ale bez kyslíku z ovzduší by nepežil víc než nkolik minut. Pesto lovk v civilizovaném

Více

DUM 09 téma: Kusovník

DUM 09 téma: Kusovník DUM 09 téma: Kusovník ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ureno pro :1. roník vzdlávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01 Informaní

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Zptná vazba: 1x týdn kratší pravopisné cviení/doplovaka, v prbhu ústní

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Stední odborná škola Luhaovice Masarykova 101 Luhaovice Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Mgr. Klára Masaová Ing. Iva Bšínská 2008 OBSAH 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words:

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words: Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu tínápravového pívsu pro pepravu odvalovacích kontejner. Celková hmotnost pívsu je 27 000 kg. Tento výpoet je proveden pomocí metody konených

Více

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Stavební stroje Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 2. ročník: 32 týdnů po 2 hodinách

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Pracovní list č. 4: Stavební stroje STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE. Lopatová rypadla. předmět GZS

Pracovní list č. 4: Stavební stroje STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE. Lopatová rypadla. předmět GZS STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE Rypadla, dozery a rozrývače Skrejpry Grejdry Meliorační stroje Zhutňovací technika Kompaktory 1 Lopatová rypadla rozpojování, nabírání a nakládání horniny, hloubení stavebních jam,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ DM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 34 MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSY 34.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace a montáže 34.10 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

= = 25

= = 25 Seznámení s Pythagorovou vtou (1 hodina) Opakování: zopakuj si poítání s druhými moninami ísla Motivae: Jsem leteký modelá. Práv jsem si ve své díln sestrojil model letadla a hybí mi pipevnit poslední

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

6. Stavební stroje. Klíčová slova: Stavba, stavební stroj, stavební práce, strojní zařízení, výroba, doprava, manipulace

6. Stavební stroje. Klíčová slova: Stavba, stavební stroj, stavební práce, strojní zařízení, výroba, doprava, manipulace 6. Stavební stroje Klíčová slova: Stavba, stavební stroj, stavební práce, strojní zařízení, výroba, doprava, manipulace Anotace textu: Stavební stroje zasahují do všech odvětví stavebních činností v rámci

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc Podešev Pilnavost Odolnost S rzným vzorkem pro poteby jednotlivých sport Mezipodešev Pohlcování

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod KA1 Analýza dopravních nehod a konflikt Úvod do soudního znalectví Doc. Ing. Aleš V É M O L A, Ph.D. Ústav soudního inženýrství Vysokého uení technického v Brn www.usi.cz e-mail: ales.vemola@usi.vutbr.cz

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více