STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY"

Transkript

1 STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/

2 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU- EŠENÍ 10 OBRÁZKY K ROZSTÍHÁNÍ A ROZDLENÍ 11 PÍPRAVA 2 12 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE ÚVODNÍ TEXT 14 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 1 16 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 1- EŠENÍ 18 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- PRACOVNÍ LIST 2 [21] STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- NAKLÁDAE 20 PÍPRAVA 1 21 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- ÚVODNÍ TEXT PRO UITELE 22 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- OBRÁZEK PRO HRU ASOCIACE [25] 23 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- KARTIKY K ROZTÍDNÍ STROJE PRO TRANSPORT- PEVOZ MATERIÁLU 25 PÍPRAVA 1 26 STROJE PRO TRANSPORT- ÚVODNÍ TEXT PRO UITELE 28 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- ŠABLONA PEDNÍ ÁSTI 29 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- ŠABLONA ZADNÍ ÁSTI 30 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- FOTO 31 DEVNÉ NÁKLADNÍ AUTO 32 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI 33 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 34 SLOVNÍ ÚLOHY- MLADŠÍ ŽÁCI 35 SLOVNÍ ÚLOHY- MLADŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 36 PÍPRAVA DOPRAVNÍ PROSTEDKY

3 PÍPRAVA 1 48 DOPRAVNÍ PROSTEDKY ÚVODNÍ TEXT 49 ROZDLENÍ DOPRAVNÍCH PROSTEDK TEXT PRO UITELE 50 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PRACOVNÍ LIST 1 51 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PRACOVNÍ LIST 2 52 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PEXESO 1. ÁST 53 DOPRAVNÍ PROSTEDKY PEXESO 2. ÁST 54 PÍPRAVA 2 55 DOPRAVNÍ PROSTEDKY- VYLUŠTI TAJENKU 56 DOPRAVNÍ PROSTEDKY- EŠENÍ 57 JEDNOSTOPÁ A DVOUSTOPÁ VOZIDLA - PRACOVNÍ LIST KOLO 60 PÍPRAVA 1 61 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 62 PRACOVNÍ LIST- PRÁCE S TEXTEM 63 PRACOVNÍ LIST- PRÁCE S TEXTEM - EŠENÍ 65 PÍPRAVA 2 67 VTY K ROZSTÍHÁNÍ 68 PRACOVNÍ LIST- POVINNÁ VÝBAVA KOLA 69 DOMÝŠLENÍ PÍBH- KARTIKY K ROZSTÍHÁNÍ DO SKUPIN 70 DOPLOVAKA 71 DOPLOVAKA- EŠENÍ OSOBNÍ AUTOMOBIL 73 PÍPRAVA 1 74 OSOBNÍ AUTOMOBIL ÚVODNÍ TEXT 75 AUTOMOBIL SKLÁDANKA Z PAPÍRU 76 ŠABLONA AUTA NA PEKLÁDÁNÍ 78 OSOBNÍ AUTOMOBIL PRACOVNÍ LIST 1, MLADŠÍ ŽÁCI 79 OSOBNÍ AUTOMOBIL PRACOVNÍ LIST 2, STARŠÍ ŽÁCI [30] 80 OSOBNÍ AUTO PRACOVNÍ LIST 3 81 PÍPRAVA 2 82 SEZNÁMENÍ S ELEKTRONICKOU STAVEBNICÍ BOFFIN 83 PÍPRAVA

4 ÚVODNÍ TEXT 2- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 90 TAJNÁ ZPRÁVA- TEXT K ROZSTIHÁNÍ 91 ORIGAMI- AUTO 92 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 1 93 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 1- EŠENÍ 94 AUTOMOBIL- PRACOVNÍ LIST 2 95 KÍŽOVKA 96 KÍŽOVKA- EŠENÍ 97 PÍPRAVA 3 98 DEVNÉ AUTÍKO 99 STAVBA SILNIC ZE STAVEBNICE KAPLA LETADLO 101 LETADLO ÚVODNÍ TEXT 102 PÍPRAVA LETADLO PRACOVNÍ LIST MLADŠÍ ŽÁCI 104 LETADLO PRACOVNÍ LIST STARŠÍ ŽÁCI 108 LETADLO SKLÁDANKA Z PAPÍRU 112 PÍPRAVA LETADLO- ŠABLONY 115 LETADLO- FOTO 117 PRACOVNÍ LIST LETADLO- 1. TÍDA 118 PRACOVNÍ LIST LETADLO- 2. TÍDA LOD 120 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 121 PÍPRAVA ŠIFRA 123 OTÁZKY NA POROZUMNÍ- K ÚVODNÍMU TEXTU 124 LOD - PRACOVNÍ LIST LOD - PRACOVNÍ LIST 1 - EŠENÍ 126 LOD - PRACOVNÍ LIST PÍPRAVA PÍBH JEDNOHO CHLAPCE 130 SOUADNICE- ODHALENÍ VYNÁLEZCOVA JMÉNA

5 KAPLANOVA TURBÍNA- POSTUP SESTAVENÍ JEDNODUCHÉHO MODELU 132 PÍPRAVA ZÁVODY LODÍ - PRACOVNÍ LIST 134 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI 135 SLOVNÍ ÚLOHY- STARŠÍ ŽÁCI EŠENÍ 136 PÍPRAVA ORIGAMI- LODIKA A PARNÍK 138 PÍPRAVA LO- ŠABLONA 140 LO- ŠABLONA SPODNÍ DÍL 141 LO- FOTO 142 PÍPRAVA VOR- FOTO DOPRAVNÍ ZNAKY 145 ÚVODNÍ TEXT- PRO UITELE A STARŠÍ ŽÁKY 146 DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST 1- POROZUMNÍ TEXTU 148 DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST DOPRAVNÍ ZNAKY - KNIHA 150 BLUDIŠT 152 PÍPRAVA DOPRAVNÍ ZNAKY - PRACOVNÍ LIST PÍBH- MALOVANÉ TENÍ 155 DESKOVÁ HRA 156 DOMEEK- FOTO 157 DOMEEK- ŠABLONA SPODNÍHO DÍLU 158 DOMEEK- ŠABLONA PEDNÍHO DÍLU 159 DOPORUENÁ LITERATURA, ODKAZY

6 Co jsou to stroje? Stroje jsou taková zaízení, která lidem usnadují práci nebo jejich práci nahrazují. Nkteré stroje jsou velice jednoduché, jiné jsou složeny z mnoha pohyblivých dílk a souástí. Mezi nejjednodušší stroje patí páka, kolo i kladka. Páka je ty, která je v jednom svém míst podepena (nap. o kámen, kládu, atd.). Páku lze využít pro nadzvednutí kamene, i jiného tžkého pedmtu. Mezi páky patí také nástroje bžn potebné, jako nap. klešt, nžky, otvírák na láhve i konzervy. Dále zde patí také kolo, které patí mezi nejstarší a nejužitenjší stroje vbec. Využití nalezne v mnoha oborech a samozejm pi každodenní práci (kolo u koleek, mlýnské kolo, atd.). Kladka je stroj, který je složený z koleka, kolem kterého je omotáno lano. Její využití je nap. u splachovadla. Pokud se kladka skládá ze dvou a více koleek, nazýváme tento stroj kladkostroj. Mnoho stroj je velice složitých a jsou složeny vtšinou z propojených díl, které spolen spolupracují a tím uvádí stroj do pohybu. V dnešní moderní dob, kdy lidé potebují stavt nová msta, silnice nebo budovy je poteba vynakládat mnoho úsilí. Pro tuto práci nám proto slouží stavební stroje. Ty vykonávají velice namáhavou práci. Pímo na míst vykopávají buldozery, i rypadla hluboké jámy, nákladní vozy odvážejí zeminu nebo jiný materiál, stavební míchaky pivážejí beton, který pevážejí v otáivém bubnu, aby neztvrdl. Jeáby pesouvají materiál z jednoho místa na druhé. Pro obasné využití nám slouží jeáby umístné na nákladních autech. Všechny tyto stroje musí ovládat vyškolený dlník- idi, který pesn ví, jak se strojem zacházet. Lidé stále pemýšlejí, jak si ješt více usnadnit práci. V souasné dob taktéž probíhají výzkumy složitých mechanism- robot, jejichž využití lidé vidí v nedaleké budoucnosti. Kdo ví, co bude za pár let. Teba lidská práce nebude již poteba. Vše budou vykonávat stroje a roboti je budou ovládat? A co budeme potom dlat my, lidé? [13] - 6 -

7 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE - 7 -

8 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Co jsou stroje? CÍL: Žák dokáže strun charakterizovat stroje a uvést píklady nejjednodušších a nejstarších stroj. POMCKY: - úvodní text do dvojic - pracovní list- porozumní textu - kartiky k roztídní NOV VYTVÁENÉ POJMY: Páka, kladka, kolo, kladkostroj VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: - UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Krátká vstupní diskuse- zamyslete se a vzpomete si, které stroje výrazn ovlivnily lidskou innost v historii, jak lidem usnadnily práci? Uve píklady. (10 min.) HLAVNÍ ÁST Spolené tení úvodního textu- je poteba nakopírovat úvodní text každému žáku nebo do dvojic, následné vysvtlení si neznámých slov i slovních spojení. (5 min.) Pracovní list- porozumní textu (10 min.) Tídní obrázk k názvm jednoduchých stroj (páka, kladka, kolo)+ vysvtlení si jejich pínosu lidstvu, které další píklady z praxe znáš? Jak využíváte tyto jednoduché stroje u vás doma? (10 min.) ZÁVR Reflexe, diskuse, spolená kontrola - 8 -

9 PRACOVNÍ LIST- porozumní textu 1. Napiš poet odstavc v textu. 2. Vyhledej slova v textu dle instrukcí a zapiš do doplovaky. Odmnou ti bude tajenka odstavec, 1 ádek, 5 slovo odstavec, 2 ádek, 1 slovo odstavec, 1 ádek, 3 slovo odstavec, 4 ádek, 10 slovo odstavec, 1 ádek, 8 slovo odstavec, 5 ádek, 1 slovo odstavec, 6 ádek, 2 slovo odstavec, 1 ádek, 9 slovo odstavec, 3 ádek, 8 slovo odstavec, 4 ádek, 2 slovo Tajenka: byl eský spisovatel a noviná. Spolen s bratrem Josefem jsou autory knihy Devatero pohádek a Dášeka, ili život štnte. Také vymyslel slovo ROBOT, které se dnes používá po celém svt. 3. Peti si text ješt jednou a uprav následující vty. Stroje jsou taková zaízení, která Mezi nejjednodušší stroje patí Do stavebních stroj adíme lidem usnadují i nahrazují jejich práci. omezují lidskou innost. zdržují lidskou práci. páka, klešt a jeáb. páka, kolo a kladka. kladkostroj, domícháva a kolo. jeáb, buldozer, splachovadlo. mlýnské kolo, nákladní auto, výtah. nákladní auto, domícháva, rypadla

10 PRACOVNÍ LIST- porozumní textu- ešení 1. Napiš poet odstavc v textu Vyhledej slova v textu dle instrukcí a zapiš do doplovaky. Odmnou ti bude tajenka odstavec, 1 ádek, 5 slovo. K T E R Á 2. 1 odstavec, 2 ádek, 1 slovo odstavec, 1 ádek, 3 slovo odstavec, 4 ádek, 10 slovo odstavec, 1 ádek, 8 slovo odstavec, 5 ádek, 1 slovo odstavec, 6 ádek, 2 slovo odstavec, 1 ádek, 9 slovo odstavec, 3 ádek, 8 slovo odstavec, 4 ádek, 2 slovo N A H R A Z U J Í S T R O J E K O N Z E R V Y 5. S L O Ž E N Y M Í CH A K Y M A T E R I Á L 8. P R Á C I L E T V Y K O N Á V A T Tajenka: KAREL APEK byl eský spisovatel a noviná. Spolen s bratrem Josefem jsou autory knihy Devatero pohádek a Dášeka, ili život štnte. Také vymyslel slovo ROBOT, které se dnes používá po celém svt. 3. Peti si text ješt jednou a uprav následující vty. Stroje jsou taková zaízení, která Mezi nejjednodušší stroje patí Do stavebních stroj adíme lidem usnadují i nahrazují jejich práci. omezují lidskou innost. zdržují lidskou práci. páka, klešt a jeáb. páka, kolo a kladka. kladkostroj, domícháva a kolo. jeáb, buldozer, splachovadlo. mlýnské kolo, nákladní auto, výtah. nákladní auto, domícháva, rypadla

11 Obrázky k rozstíhání a rozdlení

12 PÍPRAVA 2 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro zemní práce CÍL: Žák dokáže rozpoznat a pojmenovat zástupce jednotlivých kategorií stroj urených pro zemní práce. POMCKY: - úvodní text do dvojic - obálky s rozstíhaným úvodním textem (zvláš obrázky i text) do skupinek - pracovní listy pro každého žáka NOV VYTVÁENÉ POJMY: Stroje pro zemní práce, ruchadlo, rypadlo, scraper, dozer, kolesový podvozek, buldozer, tiltdozer, anglodozer, zhutovací stroje VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stroje usnadující lidskou innost (lopata, krumpá, koleko, kladka, pluh, hráb, atd) UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Pojmová mapa- brainstorming- dti dostanou balicí papír formátu A0, jejich úkolem je napsat vše, co je napadne se slovním spojením stroje pro zemní práce (10 min.) Spolená diskuse- procházíme jednotlivé body pojmové mapy a spolen tídíme získané informace (5 min.) HLAVNÍ ÁST Hromadné tení úvodního textu- stroje pro zemní práce- dbáme na tení správné s porozumním+ dti si podtrhávají slova, která jsou pro n nová/

13 neznámá (10 15 min.) Skupinová innost- dtem pvodní text odebereme a rozdáme do skupinek obálky, ve kterých naleznou rozstíhaný pvodní text na obrázky stroj a text samotný. Jejich úkolem je k obrázkm piadit správný text. Pokud si neví rady, rozdáme opt pvodní text jako nápovdu i kontrolu. (10 min.) Pracovní list- žáci vyplují samostatn pracovní list (10 15 min.) ZÁVR Reflexe, diskuse+ zadání domácího úkolu- každý žák napíše na kartiku jednu vc/informaci, kterou by se rád dovdl o pozemních strojích, kartiky se dají do klobouku, každý žák si vylosuje kartiku s otázkou, odpov na ni musí vyhledat z dostupných zdroj (literatura, elektronický zdroj, diskuse s odborníkem v rodin, atd.) a v následující hodin pinést její odpov a prezentovat ped ostatními. (5 min.) POZNÁMKY: Pracovní listy jsou vytvoeny ve dvou verzích. Jedna verze je urena pro žáky tíd, druhá verze je urena pro žáky tíd. Doporuuji zaadit pro žáky tíd motivaní video (Boek stavitel- Václavova nová garáž ), [22] kde mohou vidt praktické užití jednotlivých stroj ve zjednodušené a jim pochopitelné situaci. Taktéž lze zaadit etbu této knihy namísto Úvodního textu

14 CZ.1. 07/1.1.16/ / STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE úvodníí text lovk byl od nepamti zvyklý vykonávat tžkou a namáhavou runí práci. Vše se zmnilo s píchodem prvních jednoduchých stroj (nap. kola, ruchadla- pluhu, apod.), které usnadnily lidskou innost. Stroje se postupn zdokonalovz valy až do podoby dnešních moderních tžkopádných velikán, bez kterých si lze život jen tžko pedstavit. Stroje pro zemní práce vykonávají vtšinou hrubou a tžkou práci, jako je nakládání a pemisování zeminy, výkopy, vyrovnávání nerovností povrchu, zhutování zeminy, atd. To vše je poteba pro výstavbu silnic a železnic, dom,, tunel, obchodních h center, pístav, aj. Stroje pro zemní práce (práce vykonávané na povrchu zem) jsou rozdleny do následujících kategorií. Základními druhy stroj pro zemní práce jsou rypadla, scrapery (škrabáky), dozery (shrnovae), buldozery a zhutovací stroje. Rypadla patí mezi nejbžnjší stroje, které umožují tžit, nakládat a pesouvat zeminu. Jejím hlavním znakem je nakládací lopata umístná na dlouhém rameni. Rypadlaa se pohybují pomocí pásového (Obr. A) nebo kolesového (Obr. B) podvozku. Ovládat rypadla patí mezi nebezpené povolání, nebo idi pracuje v tžkých podmínkách lomu nebo dolu. Proto lidé pemýšlejí nadd novými stroji, který by bylo možné ídit na dálku. Tak, aby idi mohl zstatt v bezpeí. [2] Obr. A [15] Obr. B B [15] Scrapery neboli škrabáky see využívají k nakládání, rozprostírání a peváženíí horniny. Korba scraperu se plní zespodu, kdyy se dno oteve a za pomocí ezného nožee nebere píslušný materiál. Poté se poklop uzave a je pipraven k odvozu. Následn se dno opt oteve a na stanovené místo je materiál vysypán do potebné tloušky. [1] [14] [15]

15 Dozery (shrnovae) jsou stroje pipomínající traktor, které se pohybují bu na pásovém, nebo kolovém podvozku. Používají se zejména k odstraování strom, ke, balvan a ornice (pdy). Pro bžné použití rozlišujeme 3 typy dozer: buldozer, tiltdozer a angledozer. [16] a) Buldozer má radlici, se kterou lze hýbat pouze nahoru a dol. Slouží k rozrývání terén a úprav nerovností. [18] b) Tiltdozer dokáže radlici zvedat a vytáet na hranu. Výborn slouží k odstranní balvan, vytvoení rýhy i rozrývání zeminy. c) Angledozer svou radlici zvedá a vyklání do stran, což je výhodné k zahrnování výkop i odklízení cest. [19] Zhutovací stroje se používají pro zpevnní povrchu. Využívají se k tomu tžké zhutovací válce, které svou tíhou a vibracemi zhutují používaný materiál (zemina, hlína, štrk, aj.). Tyto stroje naleznou uplatnní pi stavbách silnic, železnic, tunel, [17] [20] obchodních center, sklad, atd

16 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 1 1. Spoj název stroje s jeho správným popisem. Shrnova, jehož radlici lze zvedat i vytáet na hranu. Lidem pomáhá s odstranním balvan i jiných pekážek. Rypadlo Angledozer Nejbžnjší druh dozeru, který se používá k rozrývání a úprav terén. Jeho radlice se pohybuje pouze nahoru a dol. Scraper Jeho nejvtší síla se skrývá ve válci, který zpevuje zeminu nebo jiný materiál. Využití nachází ve výstavb silnic i železnic. Buldozer Zhutovací válec Tiltdozer Stroj pro nakládání a pesouvání zeminy s dlouhým ramenem, pohybuje se na pásovém nebo kolesovém podvozku. Stroj, který se plní zespodu. Zeminu škrábe pomocí ezného nože. Také se mu pezdívá škrabák. Dozer sloužící k zahrnování výkop i odklízení cest. Radlici lze zvedat a vyklánt do stran. 2. Dopl správn text. Mezi stroje pro zemní práce patí,, a dozery neboli. Dozery rozdlujeme do 3 skupin podle manipulace s radlicí na, a. Všechny tyto stroje vykonávají a práci. Slouží k, nebo zeminy. Využívají se pro stavbu,, i

17 CZ.1. 07/1.1.16/ / Vyber správná slova k jednotlivým ástem buldozeru a pipiš je k šipkám. POHYBLIVÁ RAMENA RADLICE VÝFUK ÍZENÍ (KABINA) MOTOR PÁSOVÝ PODVOZEK 4. Odpovz na otázky. a) Kde a s jakými stroji pro zemní práce ses už setkal? b) Myslíš si, že by dnešní lovk mohl bez tchto stroj žít? Jak by to asi vypadalo?

18 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 1- ešení 1. Spoj název stroje s jeho správným popisem. Shrnova, jehož radlici lze zvedat i vytáet na hranu. Lidem pomáhá s odstranním balvan i jiných pekážek. Rypadlo Angledozer Scraper Nejbžnjší druh dozeru, který se používá k rozrývání a úprav terén. Jeho radlice se pohybuje pouze nahoru a dol. Jeho nejvtší síla se skrývá ve válci, který zpevuje zeminu nebo jiný materiál. Využití nachází ve výstavb silnic i železnic. Buldozer Stroj pro nakládání a pesouvání zeminy s dlouhým ramenem, pohybuje se na pásovém nebo kolesovém podvozku. Zhutovací válec Tiltdozer Stroj, který se plní zespodu. Zeminu škrábe pomocí ezného nože. Také se mu pezdívá škrabák. Dozer sloužící k zahrnování výkop i odklízení cest. Radlici lze zvedat a vyklánt do stran. 2. Dopl správn text. Mezi stroje pro zemní práce patí rypadla, scrapery, zhutovací válce a dozery neboli shrnovae. Dozery rozdlujeme do 3 skupin podle manipulace s radlicí na buldozery, tiltdozery a angledozery. Všechny tyto stroje vykonávají tžkou a hrubou práci. Slouží k nabírání, shrnování nebo pemisování zeminy. Využívají se pro stavbu silnic, železnic, tunel i obchodních center

19 CZ.1. 07/1.1.16/ / STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE- pracovní list 2 [21 Vybarvi Rolíka, Bokova dobrého kamaráda ] zelená erná žlutá ervená modrá hndá = = = = = = = = = = = = 20 6 = 18 7 = 13 4 = 20 3 = 19 4 = 12 6 = 16 2 = 15 4 = 18 9 = 17 0 = 20 5 = =

20 2. STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- NAKLÁDAE

21 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro nakládání- nakládae CÍL: Žák rozumí slohovému útvaru popis a sám tvoí jednoduchý písemný projev. POMCKY: - Obrázek Bédi z Boka Stavitele - text k úprav NOV VYTVÁENÉ POJMY: Nakládae, vidlice VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stroje pro zemní práce, lopaty UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Hra na asociace- Ukážu žákm obrázek- Béa z Boka Stavitele, ale nic nekomentujikteré slovo je jako první napadne pi pohledu na obrázek? (10 min.) Spolená diskuse- Kdo je to? Odkud pochází? Jaké je jeho jméno? Jak vypadá? Co si asi mže myslet? Kam má práv namíeno? Apod. (5min.) HLAVNÍ ÁST Skupinová innost- Žáci obdrží obálky, ve kterých naleznou rzná slova. Jejich úkolem je vybrat správná a pravdivá tvrzení na základ pozorování. (5 min.) Následn si tvrzení spolen projde s uitelem a odvodní. (5 min.) Oprava textu- žáci obdrží popis nákladního stroje (viz píloha)- jejich úkolem je si text peíst a podtrhnout slova, která se jim nelíbí (možná diskuse se spolužákem). Slova musejí zárove nahradit jiným. O jaký slohový útvar se jedná? Pro? ím se vyznauje? Následn text pepíšou do sešitu. (15 min.) ZÁVR Shrnutí, reflexe, diskuse. (5 min.)

22 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- úvodní text pro uitele Nakládae jsou stavební stroje ureny k nakládání a pemísování sypkých materiál (písek, štrk, hlína, kamení). Jsou vybaveny lopatou, kterou materiál nabírají. Místo lopaty mohou mít nakládae také vidlice, které slouží k pemísování devných beden nebo palet. Takový nakláda známe pod pojmem vysokozdvižný vozík. Ten ovládají lidé, kterým íkáme skladníci. Nejastji se využívájí pro tžké práce na stavbách, pi pemísování zeminy u výkopových pracích, i ve skladištích pro pevážení tžkých beden, devných i plastových palet, aj. Také se využívají v lomech a dolech, kde je poteba pevést obrovské množství kamení. Nakládae patí mezi nejvtší stroje na zemi, a to proto, že dokážou pevést nkolik tun materiál najednou. Nkteré nakládae se sestrojují až pímo na míst použití, protože by bylo obtížné je dostat po normální silnici díky své velikosti. Nakládae ídí vtšinou jeden idi, který sedí v kabin a ovládá ízení. Stroj je [23] [24] dále vybaven lopatou i vidlicí pro náklad materiál

23 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- obrázek pro hru asociace [25]

24 STROJE PRO NAKLÁDÁNÍ- kartiky k roztídní LOPATA 4 KOLA MOTOR VÝFUK KABINA VÝSTUPNÍ ŽEBÍK SVTLA JEÁB KRUMPÁ 3 IDII KUFR MÍCHAKA VÁLEC PÁSOVÝ PODVOZEK PÍVS 2 KOLA Text ke korekci Béa má žlutou barvu. Vepedu má širokou lopatu, do které nakládá rzný materiál. Dále má vepedu dv menší kola a vzadu má dv vtší kola. Nahoe má kabinu, ve které sedí jenom jeden idi. Ten se tam dostane po schdcích, které má nakláda na boku. Dležitou roli mají pední svtla, která slouží pro práci v noci. Béa má dležitou funkci pro práci na stavbách. Tam usnaduje lidem pemisovat tžký náklad. Tento stroj je velice prospšný

25 3. STROJE PRO TRANSPORT- PEVOZ MATERIÁLU Obr. 1 [26] Obr. 2 [28] Obr. 3 [27]

26 PÍPRAVA 1 Jméno tvrce: Mgr. Libuše Štefková datum: TÉMA: Stroje pro transport CÍL: Žák dokáže složit nákladní auto podle jednoduchého návodu. Žák eší slovní úlohy a hledá smysluplná ešení. POMCKY: - šablony rozloženého nákladního auta, nžky, lepidlo, papír, pastelky nebo fixy, pero, devné hranoly 8x 4x 4 cm/ 11x 4x 4 cm, pilka na devo, svrák, smirkový papír, závitová ty, podložky (8x), matice (16x), háek, oko, tužka, metr NOV VYTVÁENÉ POJMY: Sí krychle, kvádru UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: ÚVOD Diskuse- vstupní rozhovor s žáky o strojích, které pepravují materiál, které druhy znají? Co všechno mohou stroje pevážet? (5min.) HLAVNÍ ÁST Papírové nákladní auto- Žáci obdrží papírové šablony potebné ke složení nákladního vozidla. Jejich úkolem je si šablony obkreslit tužkou na tvrdý bílý papír a vozidlo vybarvit dle své fantazie. Dále všechny komponenty vystihnout (k výrob kola je poteba 2 kus, které se slepí dohromady- tím se zajistí lepší podstava pro hotový výrobek), jednotlivé okraje ohnou, ty budou sloužit k nalepení. Nákladní auto slepí do požadovaného tvaru. Slepí krychli s kvádrem a po stranách pilepí kola. Vše je vyrobeno z tvrdého papíru, proto by se kola nemla pod tíhou nákladního vozidla ohýbat. (40 min.) Výroba devného nákladního auta- žák má dva devné hranoly, v prvním hranolu vytvoí záez 2,5 x 2, 5 cm, ímž vytvoí kapotu auta. Jednotlivé hrany zbrousí

27 smirkovým papírem. Za pomoci uitele vyvrtá 2 díry pro podvozek auta a dv díry pro podvozek pívsu. Ueže závitovou ty o délce 6 cm (4x), závitové tye vloží do vyvrtaných dr, dále z každé strany pidá matici, nasadí podložku a opt zašroubuje matici. Poté k autu pišroubuje závsný háek, to samé udlá k pívsu a zašroubuje oko. Oko zaklestí do háku a auto s pívsem je hotové. Žáci si jej mohou opt domalovat fixy. (40min.) Slovní úlohy- žák vyeší slovní úlohy, zapíše zápis, výpoet a odpov. (20 min.) ZÁVR Shrnutí, reflexe, diskuse. (5 min.)

28 STROJE PRO TRANSPORT- úvodní text pro uitele Dležitými stroji pro pevoz materiál jsou pásové dopravníky, které využíváme pro pesun vtšinou sypkých materiál (písek, štrk, kamení, aj.). Využívány jsou ve stavebnictví, pi pekládání z jednoho transportu do druhého a to pevážn na kratší vzdálenost. Nejbžnjšími transportními stroji jsou bezesporu silniní vozidla typu skláp. Dopravují materiál rzné charakteristiky na delší vzdálenosti. Vyznaují se sklápcí korbou, která za pomocí hydraulických sil, vysype náklad na místo urení, aniž by lovk musel zasáhnout svou prací. Autodomíchávae jsou dležitými stroji pro rozvoz betonu. Díky otáecímu mechanismu umístného na korb je možné dovést hotový beton pímo na místo urení. Stroje jsou prospšným pomocníkem ve stavebnictví, pi výstavb tunel, most, vodohospodáských staveb, aj. Jeáby jsou dopravní stroje, které pemisují tžká bemena (náklad) z jednoho místa na druhé. Používají se pedevším v tžkém prmyslu i stavebnictví. Podle toho, kde se jeáb vyskytuje je lze dlit na jeáby lodní, mostový, kolejový atd. [2]

29 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- šablona pední ásti

30 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- šablona zadní ásti

31 PAPÍROVÉ NÁKLADNÍ AUTO- FOTO

32 DEVNÉ NÁKLADNÍ AUTO

33 SLOVNÍ ÚLOHY- starší žáci 1. V Plzni je most, pod kterým mohou projet vozidla vysoká maximáln 3,2 m. Rozhodni, které z následujících vozidel mže pod mostem projet a ozna je. Následující vozidla mají tuto výšku: a) mm b) 300,6 cm c) 2, 70 m d) 40,51 dm e) 0,00281 km 2. Autodomícháva veze 8 m 3 betonu na výstavbu nového skladišt. Nákladní auto pivezlo o cm 3 mén nákladu než autodomícháva. Kolik dm 3 veze nákladní auto? Kolik m 3 dovezli dohromady? 3. Autojeáb A uzdvihne zátž o hmotnosti 8 tun. Autojeáb B dokáže zdvihnout náklad 5 krát vtší než B. Kolik tun zátže zdvihne autojeáb B? Kolik Tun zdvihnou oba autojeáby? 4. Rameno jeábu je 19 m dlouhé. Kolik bys poteboval naskládat lavic vedle sebe, aby byly stejn dlouhé, jako rameno jeábu? 5. Jeden pytel cementu váží 50 Kg. Nákladní auto je schopno pevést 7 tun nákladu. Kolik takových pytl cementu by mohlo auto odvést? 6. Dlníci pracovali na výstavb nového mostu. V pondlí jich dopoledne pracovalo na stavb celkem 29, odpoledne 19. Porovnej ísla v tabulce. Nap Kolik dlník pracovalo celkem každý den? Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek Dopoledne Odpoledne Celkem 7. Každý den se postaví 135 m dálnice. Stihnou dlníci dostavt 4,1 km dálnice za celý ervenec?

34 SLOVNÍ ÚLOHY- starší žáci ešení 1. V Plzni je most, pod kterým mohou projet vozidla vysoká maximáln 3,2 m. Rozhodni, které z následujících vozidel mže pod mostem projet a ozna je. Vozidla mají tuto výšku: a) mm b) 300,6 cm c) 2, 70 m d) 40,51 dm e) 0,00281 km 2. Autodomícháva veze 8 m 3 betonu na výstavbu nového skladišt. Nákladní auto pivezlo o cm 3 mén nákladu než autodomícháva. Kolik dm 3 veze nákladní auto? Kolik m 3 dovezli dohromady? Nákladní auto doveze dm 3 Dohromady dovezou 13, 308 m 3 3. Autojeáb A uzdvihne zátž o hmotnosti 8 tun. Autojeáb B dokáže zdvihnout náklad 5 krát vtší než B. Kolik tun zátže zdvihne autojeáb B? Kolik Tun zdvihnou oba autojeáby? Autojeáb B zdvihne 40 tun Dohromady zdvihnou 48 tun 4. Rameno jeábu je 19 m dlouhé. Kolik bys poteboval naskládat lavic vedle sebe, aby byly stejn dlouhé, jako rameno jeábu? 5. Jeden pytel cementu váží 50 Kg. Nákladní auto je schopno pevést 7 tun nákladu. Kolik takových pytl cementu by mohlo auto odvést? 140 pytl 6. Dlníci pracovali na výstavb nového mostu. V pondlí jich dopoledne pracovalo na stavb celkem 29, odpoledne 19. Porovnej ísla v tabulce. Nap Kolik dlník pracovalo celkem každý den? Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek Dopoledne Odpoledne Celkem Každý den se postaví 135 m dálnice. Stihnou dlníci dostavt 4,1 km dálnice za celý ervenec? Dlníci stavbu stihnou dostavt = m

35 SLOVNÍ ÚLOHY- mladší žáci 1. Na stavb je 19 nákladních aut. Odjelo 8 aut. Kolik zstalo na stavb nákladních aut? 2. Jeábník si kupoval svainu. Za 3 rohlíky zaplatil 6 korun, za pomazánku 23 korun a za minerálku 20 korun. Kolik zaplatil za svainu? 3. Na výstavb domu pracovalo 17 lidí. Odpoledne 3 lidé odešli a 5 pišlo. Kolik lidí nyní pracuje na výstavb domu? 4. Zedník potebuje 65 cihel, aby dostavl ze. Na stavb zstalo pouze 27 cihel. Kolik cihel musí dokoupit, aby ze dostavl? 5. idi ml 100 korun. V restauraci si dal polévku za 19 korun, hlavní jídlo za 65 korun a nápoj za 12 korun. Kolik zaplatil celkem za obd? 6. Na výstavbu silnice pijelo 5 bagr. K výstavb dálnice dorazilo o 6 bagr více než k výstavb silnice. Kolik bagr pijelo ke stavb dálnice? 7. Dlník musel odstranit 65 kamen, zatím jich odstranil 39. Kolik dlníkovi zbývalo odstranit kamen, aby byl s prací hotov?

36 SLOVNÍ ÚLOHY- mladší žáci ešení 1. Na stavb je 19 nákladních aut. Odjelo 8 aut. Kolik zstalo na stavb nákladních aut? Na stavb zstalo 11 aut. 2. Jeábník si kupoval svainu. Za 3 rohlíky zaplatil 6 korun, za pomazánku 23 korun a za minerálku 20 korun. Kolik zaplatil za svainu? Dlník zaplatil 49 K. 3. Na výstavb domu pracovalo 17 lidí. Odpoledne 3 lidé odešli a 5 pišlo. Kolik lidí nyní pracuje na výstavb domu? Nyní pracuje na stavb 19 dlník. 4. Zedník potebuje 65 cihel, aby dostavl ze. Na stavb zstalo pouze 27 cihel. Kolik cihel musí dokoupit, aby ze dostavl? Zedník musí dokoupit 38 cihel. 5. idi ml 100 korun. V restauraci si dal polévku za 19 korun, hlavní jídlo za 65 korun a nápoj za 12 korun. Kolik zaplatil celkem za obd? idi zaplatil 96 K. 6. Na výstavbu silnice pijelo 5 bagr. K výstavb dálnice dorazilo o 6 bagr více než k výstavb silnice. Kolik bagr pijelo ke stavb dálnice? K výstavb dálnice odrazilo 11 bagr. 7. Dlník musel odstranit 65 kamen, zatím jich odstranil 39. Kolik dlníkovi zbývalo odstranit kamen, aby byl s prací hotov? Dlník musí ješt odstranit 26 kamen

37 PÍPRAVA 2 Jméno tvrce: Mgr. Helena Hlouchová datum: TÉMA: Nákladní automobil CÍL: POMCKY: Žák vytvoí model nákladního auta ze deva (balsa) asová dotace 2 vyuovací hodiny uitel vytvoí model nákladního auta lupinkovou pilku s podložkou, nžky, nožík vysouvací kanceláský papír, tuž, tužka, pravítko, barevné fixy, lepidlo, Herkules, Perfect G pracovní podložku, smirkový papír jemný a hrubší podélník rozmru 6 x 6mm, balzové prkénko tloušky 6mm a 3mm potebných rozmr koleka píslušné velikosti, hebíky píslušné velikosti Aku-vrtaka + vrtáky 1mm a 1,5mm NOV VYTVÁENÉ POJMY: Podvozek, náprava, kabina, valníková nástavba VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Dopravní prostedky opakování znalostí UIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Opakování znalostí o dopravních prostedcích, vozidlech. Seznámení s náiním, pouení o bezpenosti pi práci s pilkou 10 min. Ukázka modelu nákladního auta, pracovní postup 10 min. Obtáhnutí šablony podvozku na balsu, vyíznutí pilkou za pomoci uitele, zaištní smirkovým papírem 25 min. Obkreslení a vystihnutí kabiny auta, dokreslení oken, dveí a detail 25 min. Složení a slepení kabiny, kompletace nákladního auta 15 min. Prezentace, sebehodnocení 5 min. POZNÁMKY:

38 Nákladní auto valník Nákladní auto skíové

39 Materiál pro sestrojení podvozku: Lipové, balzové prkénko tl. 6 mm, rozmru 19 cm x 4 cm, Podélník 6 mm x 6 mm, délky cca 14 cm Koleka prmru mm 6 kus Hebík prmru 1 mm délky 2 cm 6 kus Pracovní postup sestrojení podvozku: 1. Vyíznutí plošiny píslušné velikosti z balzového prkénka tloušky 6mm. 2. Naezání z podélníku 6 x 6mm nápravy, které pilepíme na plošinu. 3. Na nápravy pipevníme pomocí hebík kola

40 Pracovní postup sestrojení kabiny: 1. Vyíznutí zadní ásti kabiny z balzy 6mm a postranních ástí z balzy 3mm, viz obrázek. 2. Kabinu slepíme dle obrázku, pední stnu a stechu kabiny vystihneme z kanceláského papíru. 3. Kabinu slepíme a vybarvíme fixou. Materiál pro sestrojení nástavby: Balza: tl. 3 mm - ( 14,5 cm x 3 cm ) tl. 6 mm - ( 7 cm x 14 cm ) tl. 3 mm - ( 8 cm x 4,5 cm ) tl. 3 mm - ( 8 cm x 3 cm ) 2 kusy 1 kus 1 kus 1 kus

41 Pracovní postup sestrojení nástavby: Valníkovou nástavbu vyrobíme z balzového prkénka tloušky 3mm, nebo z tvrdšího papíru. Po slepení nabarvíme. Sestrojení skíové nástavby: Balza 3 mm, skí má rozmry 7 cm x 6 cm x 13 cm. Po slepení nabarvíme zvolenou barvou

42 Podvozek nákladního automobilu

43 Kabina nákladního automobilu Bok kabiny vozidla 2x Zadní stna kabiny

44 Kabina nákladního automobilu Bok kabiny vozidla 2x Nákladní prostor Pední strana + zadní dvee