Peroperační diagnostické metody při operaci achalázie jícnu. První zkušenosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peroperační diagnostické metody při operaci achalázie jícnu. První zkušenosti"

Transkript

1 Peroperační diagnostické metody při operaci achalázie jícnu. První zkušenosti Loveček M., Gryga A., Herman J., Švach I., Duda M. II. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, přednosta prof. MUDr. M. Duda, DrSc. Souhrn Loveček M., Gryga A., Herman J., Švach I., Duda M.: Peroperační diagnostické metody při operaci achalázie jícnu. První zkušenosti Cíl práce: Autoři předkládají první zkušenosti s použitím peroperační jícnové manometrie při operaci achalázie jícnu. Úplnost provedené myotomie je hodnocena na základě poklesu tlaku v oblasti dolního jícnového svěrače (DJS). Metodika: Stacionární průtahová čtyřkanálová manometrie byla v průběhu operace provedena dvakrát: před založením kapnoperitonea k lokalizaci DJS s posouzením jeho délky a tonu a po provedení myotomie po zrušení kapnoperitonea k ověření dostatečného rozsahu myotomie. Následovala endoskopická kontrola k vyloučení poranění sliznice jícnu. Výsledky: Za poslední rok 2002/2003 jsme operovali čtyři nemocné s ezofagokardiální achalázií, kde jsme využili manometrie k peroperační lokalizaci DJS a posouzení rozsahu myotomie. Peroperační manometrie prokázala pokles tonu DJS (prům. 42,06 mmhg před myotomií a prům. 20,03 mmhg po myotomii) a v jednom případě nás nález donutil myotomii rozšířit.

2 Závěry: Na základě naší předběžné zkušenosti s peroperační manometrií u operací achalázie jícnu můžeme konstatovat, že se jedná o velmi užitečnou metodu k objektivizaci kompletnosti myotomie, která neprodlouží výrazně operační dobu, naopak umožní včas reagovat při přetrvávání hypertonické oblasti v myotomovaném DJS, která může být příčinou přetrvávajících potíží nemocných po operaci. Klíčová slova: achalázie peroperační manometrie myotomie laparoskopie peroperační endoskopie Summary Loveček M., Gryga A., Herman J., Švach I., Duda M.: Peroperative Diagnostic Methods during the Operation on Achalasia of Esophagus. First Experience Aim of the Study: The authors present their first experience with the application of esophagus manometry during the operation on achalasia of esophagus. The completeness of performed myotomy is evaluated on the basis of decreased pressure in the region of lower esophagus sphincter (LES). Methods: Stationary passage four-channel manometry was performed twice during the operation: before the application of capnoperitoneum to localize LES with evaluation of its length and tonus and after the myotomy was performed after capnoperitoneum was abolished to verify sufficient extent of myotomy. The subsequent endoscopic control was used to exclude damage of esophagus mucous membrane. Results: In the period of one year during 2002/2003 the authors operated on four patients with esophagus-cardial achalasia, when manometry was used for peroperative localization of LES and evaluation of the extent of myotonia. The peroperation manometry demonstrated decreased tonus of LES (the mean mmhg before myotomia and the mean mmhg after myotomia) and in one case the finding resulted in necessary extension of myotomia. Conclusions: Based on our preliminary experience with peroperation manometry in operations on achalasia of esophagus it may be stated that it is a useful method for objectivization of the completeness of myotomy, which does not significantly prolong the period of operation. It contrast, it makes it possible to respond to lasting hypertonic area in LES subjected to myotomy, which may be the cause of lasting complaints of patients after the operation. Key words: achalasia peroperative manometry myotomy laparoscopy peroperative endoscopy Rozhl. Chir., 2003, roč. 82, č. 11, s. ÚVOD Cílem léčby achalázie jícnu je zlepšení pasáže polknuté stravy dolním jícnovým svěračem. Toho se docílí zrušením jeho zvýšeného tonu. Poruchu relaxace svaloviny dolního jícnového svěrače žádnou chirurgickou ani jinou léčbou ovlivnit nelze. Terciární aktivitu jícnu, která se u achalázie prokazuje vždy taktéž chirurgickou léčbou ovlivnit nelze, ačkoliv jsou literární zmínky o znovuobjevení se peristaltiky po úspěšné dilatační či botoxové terapii [1, 2, 3]. Tato situace nastává u asi % pacientů v těchto sestavách. Cílem operace je kompletní přerušení svaloviny dolního jícnového svěrače, který je morfologicky nedefinovanou strukturou [4]. Tato skutečnost znesnadňuje stanovení

3 délky myotomie této funkční struktury. Rozsah myotomie byl empiricky stanoven na až 6 cm na distálním jícnu a 1 2 cm na žaludku. V kontrastu tomu stojí manometrické studie, které definují dolní jícnový svěrač jako tzv. zónu vysokého tlaku (high pressure zone HPZ), jejíž délka bývá přibližně kolem 4 cm. Rozsáhlé myotomie obvykle mohou vyústit v nechtěný pooperační gastroezofageální reflux (GER), čímž dochází k pokračování iritace jícnu, předoperačně stagnační ezofagitidou, pooperačně refluxní ezofagitidou. Tato pooperační situace může být řešena spektrem doplňujících antirefluxních valvuloplastik (Nissen, Nissen-Rossetti, Thal, Toupet aj.). Tyto však s sebou mohou nést riziko určitého stupně dysfagie. Díky přesně stanovené délce dolního jícnového svěrače (DJS) se domníváme, že je možné provést myotomii kratší, která postačuje k usnadnění pasáže kardií a zároveň zachovat ještě dostatečnou antirefluxní bariéru bránící patologickému pooperačnímu GER. Typický manometrický nález zahrnuje ztrátu koordinované peristaltiky v těle jícnu, která je nahrazena neefektivní terciární aktivitou, a neschopnost DJS relaxovat při polknutí (Obr. 1). Kontrakce zaznamenané v různých etážích jícnu jsou simultánní a obvykle nízké amplitudy [5, 6]. Ostatní nálezy zahrnují zvýšení intraluminálního jícnového tlaku a zvýšený či normální tonus DJS. Kombinace selhání peristaltiky jícnu a chybějící relaxace svěrače způsobuje zadržení spolknutého obsahu v jícnu a vyúsťuje v postupnou dilataci jícnového těla. Časem se funkční postižení podmíněné degenerací nervových zakončení a ganglií ve stěně jícnu, změní v anatomickou alteraci, která se na RTG pasáži projeví dilatací jícnu se zašpičatělým zobáčkovitým zúžením distálního úseku jícnu. Hladinka vzduchu v jícnu obvykle odráží stupeň odporu způsobeného nerelaxujícím svěračem. Postupuje-li onemocnění, jícen se masivně dilatuje a stává se vinutým. V žaludku obvykle chybí při prostém rentgenovém snímku břicha žaludeční bublina. Obr. 1. Typický manometrický nález u achalázie. Řádky 1 4 postupně vykazují zvýšený klidový tonus DJS (40 50 mmhg). Při polknutí tekutiny (symbol skleničky) vykazuje jícen terciární nepropulzivní aktivitu, DJS nerelaxuje. Fig. 1. A typical manometric finding in achalasia. Lines 1 to 4 gradually display increased tonus of resting LES (40 50 mmhg). The gulping of a liquid (symbol of a glass) shows an esophagus non-propulsion activity, LES does not relax.

4 VLASTNÍ SESTAVA A METODA U ezofagokardiální achalázie provádíme laparoskopickou modifikaci Hellerovy extramukózní myotomie. K peroperační manometrii je použito zařízení Polygraf společnosti Synectics Medical (Medtronic), které umožňuje stacionární průtahovou metodu měření intraluminálních tlaků v jícnu. Nemocný v celkové anestezii leží na zádech s abdukovanými dolními končetinami a v antitrendelenburgově poloze s umístěním trokarů pro laparoskopické operace na hiátu. Následuje insuflace kapnoperitonea Verresovou jehlou přibližně v polovině vzdálenosti umbilikusprocessus xiphoideus mírně paramediálně vlevo přes m. rectus abdominis. Třicetistupňová šikmá optika s kamerou poskytuje velmi dobrý přehled operované oblasti. Elevátor na levý lalok jater zavádíme 10mm portem v pravém mezogastriu, operační porty pod žeberními oblouky podle klenutí hrudního koše tak, aby úhel nástrojů svíral cca 60. Po založení kapnoperitonea vyšetřujeme pohledem břišní dutinu a operační pole. Poté následuje desuflace a vyrovnání základní polohy operačního stolu a zavedení manometrické sondy do žaludku. Tím se snažíme předejít vlivu kapnoperitonea na zkreslení manometrických měření [7]. Využíváme kompresní manévry k zjištění správné polohy sondy. Vyšetření předcházela kalibrace systému na nulovou hodnotu operačního stolu. Obě vyšetření je nutné provést ve stejné pozici stolu k předejití zkreslení. Měřením před provedením myotomie (Obr. 2) zjišťujeme tonus a délku DJS. Peristaltika těla jícnu při operaci posoudit nelze. Poté zavede anesteziolog silnou sondu k usnadnění identifikace jícnu pro operatéra. Chirurg uvolní abdominální jícen z přední strany, a identifikuje průběh přední větve n. vagus. Neplánuje-li přidat antirefluxní valvuloplastiku, není nutné rušit všechny fixační mechanismy jícnu. Identifikuje oblast kardie, Hisova úhlu, polohu krur a průběh přední větve n. vagus. Poté provede podélnou myotomii, která přesahuje částečně na žaludek. Zřetelný granulomatózní charakter zevní strany žaludeční sliznice ubezpečuje operatéra o rozsahu myotomie na žaludku. Sliznice jícnu a kardie prolabuje zevně skrze myotomii. Následuje druhé manometrické vyšetření je nutná opět desuflace, návrat operačního stolu do původní polohy a provedení studie po myotomii (Obr. 3). Je-li myotomie dostatečného rozsahu posoudíme podle hodnot tlaků snímaných při stacionární průtahové metodě a porovnáním s předoperačním nálezem. V případě nedostatečné myotomie sledujeme přetrvávající segment hypertonu a zde je nutno rozrušení svaloviny dokončit (Obr. 4). Obr. 2. Peroperační manometrie jícnu před myotomií. Kanály 3 a 4 prokazují zvýšený tonus DJS dosahující hodnot přes 35 mmhg, délka svěrače je 3 4 cm. Fig. 2. Peroperative manometry of esophagus performed before myotomy. Channels 3 and 4 display an increased LES tonus reaching values over 35 mmhg, the length of the sphincter is 3 4 cm.

5 Obr. 3. Peroperační manometrie jícnu po provedení myotomie. Kanály 3 a 4 prokazují snížení tonu DJS na hodnoty 8 10 mmhg (pokles na 25 % výchozích hodnot). Fig. 3. Peroperative manometry of esophagus after myotomy was performed. Channels 3 and 4 demonstrate decreased LES tonus to values of 8 10 mmhg (decrease to 25% starting values). Obr. 4. Peroperační manometrie jícnu po provedení myotomie. Kanál 4 ukazuje DJS se segmentem zvýšeného tonu DJS při jeho horním okraji, který si vyžádal rozšíření myotomie na jícen.

6 Fig. 4. Peroperative manometry of esophagus after myotomy was performed. Channel 4 shows LES with a segment of increased LES tonus by the upper margin, which required extension of myotomy to include esophagus. Po ukončení manometrie následuje peroperační ezofagogastroskopie [8]. Cílem tohoto vyšetření je kontrola integrity sliznice po myotomii. Toto vyšetření je již opět sledováno operatérem jak na monitoru videoendoskopu tak pomocí laparoskopické kamery intraabdominálně. Endoskopicky zjistíme vyklenutí sliznice v oblasti provedené myotomie při insuflaci a zcela snadný průchod endoskopu kardií. Chirurg sleduje průchod endoskopu skrze kardii, zevní vyklenutí sliznice a hledá eventuální poranění sliznice, které by se projevilo únikem insuflovaného vzduchu. Poté používáme luminiscenční zkoušku, která prokáže ponechání příčných vláken ve spodní vrstvě svaloviny DJS (Obr. 5), které mohou být příčinou přetrvávající dysfagie. Při dokonalé myotomii je sliznice prosvícena světlem endoskopu a po zhasnutí světla kamery je vidět transparentní sliznici s cévní kresbou. S využitím těchto metod jsme dosud operovali 4 nemocné s achalázií 2. a 3. stupně. Nemocní jsou dále námi sledování stran polykacích obtíží či pooperačních refluxních potíží ambulantně. Obr. 5. Luminiscence při endoskopii po myotomii (viz text). Fig. 5. Luminiscence in endoscopy after myotomy (see text).

7 VÝSLEDKY Za poslední rok (V 2002/V 2003) jsme peroperační manometrie využili u 4 operovaných. Prokázali jsme délku svěrače v průměru 3,87 cm před operací, klidový tonus DJS v průměru 42,06 mmhg. Manometrie bezprostředně po myotomii prokazovala průměrnou délku zóny HPZ (high pressure zone) 3,37 cm a klidový tonus výrazně nižší, v průměru 20,03 mmhg. Klidový tonus tak klesá na průměrných 47 % původních hodnot. Operační časy se pohybovaly mezi 60 a 90 minutami (prům. 70 minut). Subjektivní pooperační hodnocení nemocných je dobré, bez dysfagických obtíží či přítomnosti pyroz. Nebyla nutná léčba blokující tvorbu žaludeční HCl. DISKUSE Achalázie jícnu je onemocnění postihující celkovou motilitu jícnu. Část jícnu tvořená převážně hladkou svalovinou (střední a dolní část jícnu) nemá koordinovanou peristaltiku při přesunu sousta. Pro tuto část jícnu jsou charakteristické spíše jen simultánní nepropulzivní kontrakce s nízkou amplitudou. Chybí relaxace DJS která za normálních okolností navazuje na vznik kontrakční peristaltické vlny v horním jícnu. Trvalá porucha relaxace a často i hypertonus DJS tvoří překážku v pasáži jícnem a spolykaný obsah prostupuje spíše pasivně v důsledku vlastní tíže či zvýšením tlaku intraluminálně při uzavřeném horním jícnovém svěrači. Někteří nemocní mají vytrénované manévry, které zvýší tlak v hrudníku a umožní protlačení sousta přes kardii. Je známo zapíjení studenou vodou, které napomáhá pasáži kardií. Ve snaze provést co nejméně extenzivní výkon ale zároveň funkčně dostatečný preferujeme dosud samostatnou myotomii. Připojení fundoplikace nebylo jednoznačně prokázáno jako účelné v prevenci pooperačního refluxu [8]. Endoskopická a laparoskopická kritéria pro identifikaci gastroezofageální junkce (GEJ) se rozcházejí více jak v 50 %. Při endoskopii se jeví kardie uložena níže než je identifikováno při laparoskopii [9, 10]. Protože při laparoskopii nemáme možnost odhadnout přesnou délku svěrače a tedy i dostatečnou délku myotomie, použili jsme peroperační manometrii oblasti dolního jícnového svěrače k průkazu dostatečnosti výkonu [11, 12, 13]. Zjištěné nálezy prokázaly pokles tlaku DJS v celém rozsahu na průměrných 47 % výchozích hodnot. Pro posouzení rozsahu myotomie je toto vyšetření zcela dostačující. Nález u jednoho ze čtyř nemocných prokazoval krátký segment hypertonického dolního jícnového svěrače po primární myotomii. Zde jsme myotomii ihned prodloužili na dostatečný rozsah. Celkový rozsah myotomie mohl být výrazně kratší než dříve prováděné dlouhé myotomie, zejména část na žaludku, která by mohla být zdrojem pooperačního refluxu. V pooperačním sledování má samozřejmý význam i provedení ph-metrie k vyloučení patologického pooperačního refluxu. Tito naši nemocní dosud nevyžadovali žádnou následnou terapii ve smyslu dilatací či antirefluxní medikaci. Zůstávají však v našem ambulantním sledování nadále. ZÁVĚR Peroperační využití manometrie a endoskopie k posouzení rozsahu myotomie se jeví jako užitečné využití možností, které tyto metody poskytují. Umožňuje bezprostřední objektivizaci provedené myotomie, zmenšení rozsahu myotomie při zachování jejího efektu. Využití těchto metod nevede k zásadnímu prodloužení operační doby. Dlouhodobé sledování nemocných se zaměřením na objektivizaci pooperačního refluxu však považujeme za vhodné.

8 LITERATURA 1. Hep, A., Dolina, J., Dite, P., et al. Restoration of propulsive peristalsis of the esophagus in achalasia. Hepatogastroenterology, 2000, roč. 47, s Bielefeldt, K., Enck, P., Erckenbrecht, J. F. Motility changes in primary achalasia following pneumatic dilatation. Dysphagia, 1990, roč. 5, č. 3, s Papo, M., Mearin, F., Castro, A., et al. Chest pain and reappearance of esophageal peristalsis in treated achalasia. Scand. J. Gastroenterol., 1997, roč. 32, č. 12, s Peillon, C., Fromont, G., Auvray, S., et al. Achalasia: the case for primary laparoscopic treatment. Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech., 2001, roč. 11, č. 2, s Loveček, M., Dlouhý, M. Funkční diagnostika onemocnění jícnu (manometrie a phmetrie jícnu na chirurgickém pracovišti). Prakt. Lék., 2000, roč. 80, č. 3, s Loveček, M., Duda, M., Gryga, A., et al. Manometrie u achalázie jícnu. Rozhl. Chir., 2002, roč. 81, č. 4, s Kamiike, W., Taniguchi, E., Iwase, K., et al. ntraoperative manometry during laparoscopic operation for esophageal achalasia: does pneumoperitoneum affect manometry? World. J. Surg., 1996, roč. 20, č. 8, s Lyass, S., Thoman, D., Steiner, J. P., et al. Current status of an antireflux procedure in laparoscopic Heller myotomy. Surg. Endosc., 2003, roč. 17, č. 4, s Alves, A., Perniceni, T., Godeberge, P., et al. Laparoscopic Heller s cardiomyotomy in achalasia. Is intraoperative endoscopy useful, and why? Surg. Endosc., 1999, roč. 13, č. 6, s Donahue, P. E., Teresi, M., Patel, S., et al. Laparoscopic myotomy in achalasia: intraoperative evidence for myotomy of the gastric cardia. Dis. Esophagus, 1999, roč. 12, č. 1, s Tatum, R. P., Kahrilas, P. J., Manka, M., et al. Operative manometry and endoscopy during laparoscopic Heller myotomy. An initial experience. Surg. Endosc., 1999, roč. 13, č. 10, s Popiela, T., Kawiorski, W., Herman, R. M., et al. Intraoperative manometry in laparoscopic antireflux procedures indications, methods and clinical results. Przegl. Lek., 1999, roč. 56, č. 10, s Corcione, F., Cristinzio, G., Cimmino, V., et al. Surgical laparoscopy with intraoperative manometry in the treatment of esophageal achalasia. Surg. Laparosc. Endosc., 1997, roč. 7, č. 3, s MUDr. M. Loveček II. chirurgická klinika FN a LF UP I. P. Pavlova Olomouc

Kdy indikovat jícnovou manometrii?

Kdy indikovat jícnovou manometrii? Kdy indikovat jícnovou manometrii? Zuzana Vacková Klinika hepatogastroenterologie, IKEM 13.11.2015 Jícnová manometrie Co to je? funkční vyšetření hodnotící motilitu jícnu Jak se provádí? transnasálně zavedená

Více

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM)

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) Vacková Z, Švecová H, Štirand P, Špičák J, Krajčíová J, Fremundová L, Loudová

Více

Loveček M., Duda M., Gryga A., Dlouhý M., Herman J., Švach I. II. chirurgická klinika FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Duda, DrSc.

Loveček M., Duda M., Gryga A., Dlouhý M., Herman J., Švach I. II. chirurgická klinika FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Duda, DrSc. Manometrie u achalázie jícnu Loveček M., Duda M., Gryga A., Dlouhý M., Herman J., Švach I. II. chirurgická klinika FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Duda, DrSc. Práce je součástí a navazuje na řešené

Více

Orofaryngeální dysfagie u poranění krční páteře a míchy

Orofaryngeální dysfagie u poranění krční páteře a míchy Orofaryngeální dysfagie u poranění krční páteře a míchy Marcela Dubová, ORL FN Brno Bohunice Naděžda Lasotová, neurologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice Polykání v orofaryngeální oblasti 6 z 12 hlavových

Více

Achalázie jícnu z pohledu chirurga

Achalázie jícnu z pohledu chirurga 72 Achalázie jícnu z pohledu chirurga MUDr. René Aujeský, CSc., doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., prof. MUDr. Michal Dlouhý, CSc., MUDr. Radek Vrba, Ph.D., MUDr. Katherine

Více

Funkční změny kardioezofageální oblasti po laparoskopické fundoplikaci

Funkční změny kardioezofageální oblasti po laparoskopické fundoplikaci Funkční změny kardioezofageální oblasti po laparoskopické fundoplikaci Loveček M., Vrba R., Aujeský R., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN Olomouc, přednosta: doc. MUDr. Č. Neoral, CSc. Souhrn Loveček

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Diagnostika a dispenzarizace chorob GIT Jan Trna

Diagnostika a dispenzarizace chorob GIT Jan Trna Diagnostika a dispenzarizace chorob GIT Jan Trna Diagnostika Organické choroby x funkční choroby Endoskopie + zobr. metody x metody funkčního vyšetřování Nejčastější symptomy Horní GIT Dolní GIT Pyróza

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v ČR k implantaci

První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v ČR k implantaci Klinická Hereditárny a experimentální angioedém gastroenterologie: ako príčina bolestí kazuistika brucha doi: 10.14735/amgh2017csgh.info04 První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače

Více

DYSFAGIE uvedení do problematiky

DYSFAGIE uvedení do problematiky DYSFAGIE uvedení do problematiky Košťálová M 1, 2 1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno 2 CEITEC MU, Brno DYSFAGIE uvedení do problematiky Dysfagie (z řeckého: dys s obtížemi, fagein polykat) Afagie

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

PŘEŽÍVÁNÍ NEMOCNÝCH PO EXTIRPACI JÍCNU V ZÁVISLOSTI NA STADIU CHOROBY

PŘEŽÍVÁNÍ NEMOCNÝCH PO EXTIRPACI JÍCNU V ZÁVISLOSTI NA STADIU CHOROBY PŘEŽÍVÁNÍ NEMOCNÝCH PO EXTIRPACI JÍCNU V ZÁVISLOSTI NA STADIU CHOROBY Autor: Petra Ochmanová Školitel: Aujeský R., doc. MUDr. CSc. Výskyt V oficiálních statistických hodnoceních se obvykle udává celková

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Již 40. robotická cévní operace v Brně rekonstrukce břišní aorty bez řezu na břiše Špičkové robotické operace, které jsou

Více

Často kladené dotazy na téma Benigní hyperplazie prostaty

Často kladené dotazy na téma Benigní hyperplazie prostaty Často kladené dotazy na téma Benigní hyperplazie prostaty Připravil: MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha Dotaz: Je možné, abych mohl mít najednou při nezhoubném zvětšení

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

CHIRURGICKÁ STABILIZACE HRUDNÍ STĚNY U POLYTRAUMATU S BLOKOVOU ZLOMENINOU ŽEBER

CHIRURGICKÁ STABILIZACE HRUDNÍ STĚNY U POLYTRAUMATU S BLOKOVOU ZLOMENINOU ŽEBER CHIRURGICKÁ STABILIZACE HRUDNÍ STĚNY U POLYTRAUMATU S BLOKOVOU ZLOMENINOU ŽEBER F. Vyhnánek +, M. Očadlík ++, D. Škrabalová +++ + Traumatologické centrum FNKV ++ Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV ++ +Radiodiagnostická

Více

Peroperační ultrazvuk

Peroperační ultrazvuk Peroperační ultrazvuk Andrašina Tomáš Radiologická klinika FN Brno a LF MU Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA Intraoperativní ultrazvuk ( IOUS) Metoda dynamická - sonda v přímém kontaktu

Více

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I.,

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Hrudní drenáž Při drenáži hrudníku zavádíme drén do pohrudniční dutiny k dlouhodobému odsávání vzduchu nebo tekutiny.

Více

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodontická léčba Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodoncie je jedním z oborů zubního lékařství, jehož náplní je léčba anomálií v postavení

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Hluboká nervosvalová blokáda - nový koncept nebo jen hledání důvodu pro sugamadex?

Hluboká nervosvalová blokáda - nový koncept nebo jen hledání důvodu pro sugamadex? Hluboká nervosvalová blokáda - nový koncept nebo jen hledání důvodu pro sugamadex? K. Cvachovec KARIM 2. LF UK v Praze KAIM IPVZ Praha ÚZS TU Liberec Celková anestézie Farmakologicky navozený reverzibilní

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 13.2. DO 19.2.2010

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 13.2. DO 19.2.2010 MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 13.2. DO 19.2.2010 1 www.clicmag.cz STR. 1/2 Robotické operace jsou stále dostupnější a vyhledávanější. V Centru robotické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Více

Gastroskopie (fibroskopie) (Endoskopické vyšetření horního zažívacího traktu - jícnu, žaludku a dvanáctníku)

Gastroskopie (fibroskopie) (Endoskopické vyšetření horního zažívacího traktu - jícnu, žaludku a dvanáctníku) Gastroskopie (fibroskopie) (Endoskopické vyšetření horního zažívacího traktu - jícnu, žaludku a dvanáctníku) Za začátek orální endoskopie lze pokládat rok 1868, kdy Kussmaul poprvé zavedl kovovou trubici

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Hodnocení radikality a kvality v onkologii

Hodnocení radikality a kvality v onkologii Miniinvazivní chirurgie v onkologii Ostrava, 20.-21.10.2005 Hodnocení radikality a kvality v onkologii Duda, M., Gryga,, A., Skalický, P. II.Chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Přednosta: Prof.MUDr.Miloslav

Více

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky Statistické výsledky budou prezentovány a jednou ročně aktualizovány na www stránkách Urologické kliniky

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

Refluxní nemoc jícnu v pohledu laparoskopické chirurgie

Refluxní nemoc jícnu v pohledu laparoskopické chirurgie 6 Refluxní nemoc jícnu v pohledu laparoskopické chirurgie MUDr. Václav Drahoňovský, MUDr. Patrik Pecák Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Neratovice V přehledném článku chceme upozornit na některé

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

MASIVNÍ TRANFUZNÍ PROTOKOL NENÍ JEN 1:1:1. Jana Berková, Jaromír Kočí Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

MASIVNÍ TRANFUZNÍ PROTOKOL NENÍ JEN 1:1:1. Jana Berková, Jaromír Kočí Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové MASIVNÍ TRANFUZNÍ PROTOKOL NENÍ JEN 1:1:1 Jana Berková, Jaromír Kočí Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové TRAUMATICKÉ KRVÁCENÍ Nejčastější příčina preventabilního úmrtí u závažných

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Urologická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci

Urologická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci Fimóza MUDr. Jan Šarapatka, MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D. Urologická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci Vysvětlení pojmu a problému Při narození pokrývá předkožka u převážné většiny chlapců

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Roboticky asistované operace

Roboticky asistované operace Roboticky asistované operace Desinfekce a sterilizace Ing. Martin Mayer, MUDr. Daniel Struppl Nemocnice Na Homolce Praha Obsah Minimálně invazivní chirurgie (MICH) Robotika Laparoskopie Porovnání metod

Více

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12 Přínos diagnostiky refluxní choroby k diagnostice chorob v ORL oblasti chronické bolesti v krku, poruchy hlasu,recidivující a protrahovaný kašel-co s tím??? J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. Co je to reflux?

Více

ANO. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

ANO. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. OPIOIDY JSOU INDIKOVÁNY V ANALGETICKÉ PŘEDNEMOCNIČNÍ LÉČBĚ PACIENTŮ S NPB ANO MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Více

ICP více než jen číslo? MUDr. Josef Škola XXV. kongres ČSARIM, Praha, 4. října 2018

ICP více než jen číslo? MUDr. Josef Škola XXV. kongres ČSARIM, Praha, 4. října 2018 ICP více než jen číslo? MUDr. Josef Škola XXV. kongres ČSARIM, Praha, 4. října 2018 základní koncept ICP jako číslo ICP jako křivka ICP jako nástroj KONCEPT ICP Monroe Kellie doctrine (1783) Normální

Více

Refluxní choroba a její mimojícnové projevy

Refluxní choroba a její mimojícnové projevy MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Refluxní choroba a její mimojícnové projevy Hložková T., Gál B., Urbánková P. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní

Více

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Brno, Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity Vzdělávání pracovníků VaV MU a

Více

Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě

Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě Lubušký M. 1, Lubušká L. 2, Procházka M. 1, Hejtmánek P. 1, Machač Š. 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN v Olomouci, přednosta prof. MUDr. Milan

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení páteře Bolest u

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

ACS u rupturovaných aneuryzmat abdominální aorty

ACS u rupturovaných aneuryzmat abdominální aorty ACS u rupturovaných aneuryzmat abdominální aorty Daněk T., Pirkl M., Fořtová M., Bělobrádek Z., Černý M. Oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgická klinika Pardubické nemocnice Chirurgická klinika

Více

Zlomeniny v roce Fractures in 2005

Zlomeniny v roce Fractures in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.12.2006 58 Zlomeniny v roce 2005 Fractures in 2005 Souhrn Zlomeniny kostí jsou vážným následkem úrazů. Každý čtvrtý

Více

OPERAČNÍ LÉČBA KARCINOMU PROSTATY

OPERAČNÍ LÉČBA KARCINOMU PROSTATY MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY OPERAČNÍ LÉČBA KARCINOMU PROSTATY Petr Filipenský Primář Urologického oddělení Seminář pro pacienty Mám rakovinu prostaty, co dál? 08.11.2018

Více

Hrudní drenáž - existuje jediný správný způsob?

Hrudní drenáž - existuje jediný správný způsob? Hrudní drenáž - existuje jediný správný způsob? Ivo Hanke Kardiochirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové Hrudní drenáž Kdo Okolnosti Komu Hrudní drenáž Při drenáži hrudníku

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii.

Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii. MUDr. Tomáš Verner chirurgické oddělení ON Mladá Boleslav Klaudiánova nemocnice Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii. Workshop Mladá Boleslav 18.6.2008 Úvod Celkový počet recidiv

Více

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 1.1. Název veřejné zakázky: Nemocnice Kyjov pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie 1.2. Evidenční číslo veřejné

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Abdominální compartment syndrom, jako komplikace neuroblastomu pravé nadledviny

Abdominální compartment syndrom, jako komplikace neuroblastomu pravé nadledviny Abdominální compartment syndrom, jako komplikace neuroblastomu pravé nadledviny Zuzana Foralová Věra Nečasová Měření nitrobřišního tlaku je důležitým vyšetřením v časné diagnostice břišního compartment

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie

Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie MUDr. Viktor Čapek Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK MUDr. Helena Krejčí Foniatrická klinika

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Poranění jater Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1 1 Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Fakta Druhý nejčastější poraněný orgán při traumatu

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Bezpečnostní proces na operačním sále. Michálková Vladislava, DiS. Bc. Havlíková Ladislava

Bezpečnostní proces na operačním sále. Michálková Vladislava, DiS. Bc. Havlíková Ladislava Bezpečnostní proces na operačním sále Michálková Vladislava, DiS. Bc. Havlíková Ladislava Dokumentace na operačním sále Operační program Operační kniha Anesteziologická kniha Perioperační ošetřovatelský

Více

Život zachraňující výkony aneb 4H/4T z pohledu traumatologa. Milan Krtička Klinika úrazové chirurgie FN Brno, LF MU

Život zachraňující výkony aneb 4H/4T z pohledu traumatologa. Milan Krtička Klinika úrazové chirurgie FN Brno, LF MU Život zachraňující výkony aneb 4H/4T z pohledu traumatologa Milan Krtička Klinika úrazové chirurgie FN Brno, LF MU Cíl Seznámení s principy provedení akutní hrudní drenáže, perikardiocentézy a resuscitativní

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat

Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat Michal Crha Lucie Urbanová Alois Nečas Miniinvazivita:

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha 5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Úvod Provádění revizí je zákonnou povinností ZP ( 4 zákona č.

Více

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Fyziologický ústav Lékařská fakulta Masarykova univerzita 2015 Kateřina Fialová Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Vyšetření zevních projevů srdeční činnosti pomocí smyslů

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

LÉČBA STENÓZY VNITŘNÍ KAROTICKÉ TEPNY

LÉČBA STENÓZY VNITŘNÍ KAROTICKÉ TEPNY LÉČBA STENÓZY VNITŘNÍ KAROTICKÉ TEPNY Autor: Martin Baláž Školitel: MUDr. Petr Dráč, Ph.D. Charakteristika, výskyt Stenóza vnitřní krkavice je zúžení hlavní tepny zásobující mozek okysličenou krví. Nedostatečný

Více

Dysfagie a dysmotilita jícnu v antirefluxní chirurgii

Dysfagie a dysmotilita jícnu v antirefluxní chirurgii LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO Chirurgická klinika FN Brno Bohunice Dysfagie a dysmotilita jícnu v antirefluxní chirurgii Autoreferát disertační práce MUDr. Vladimír Procházka Vědní obor:

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY. ENDOSKOPIE- Umožňuje vyšetřit přímým pohledem tělní dutiny, duté orgány a orgány v tělních dutinách uložené

ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY. ENDOSKOPIE- Umožňuje vyšetřit přímým pohledem tělní dutiny, duté orgány a orgány v tělních dutinách uložené ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY ENDOSKOPIE- Umožňuje vyšetřit přímým pohledem tělní dutiny, duté orgány a orgány v tělních dutinách uložené ENDOSKOPY Přístroje vybavené optickými vlákny, studeným světlem,

Více

Vitreoretinální onemocnění

Vitreoretinální onemocnění Vitreoretinální onemocnění (onemocnění sítnice a sklivce) Petr Kolář Oční klinika LF MU a FN Brno Přednosta: Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. Petr Kolář 2014 1 Anatomie oka přední zadní segment Petr Kolář

Více

REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU

REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU Masarykova univerzita Lékařská fakulta REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Anna Klimová Autor: Kateřina Čabajová obor výživa člověka Brno, květen

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

ABDOMINÁLNÍ HYPERTENZE A OPEN ABDOMEN. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice

ABDOMINÁLNÍ HYPERTENZE A OPEN ABDOMEN. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice ABDOMINÁLNÍ HYPERTENZE A OPEN ABDOMEN Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice Kdy OPEN ABDOMEN Trauma Infekce intraabdominální (nezvládnutelná chirurgicky/ nepoměr hojení-stav nemocného) Second look (odložená

Více

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu MUDr. Vlašín P., MUDr. Pavková Š., Centrum prenatální diagnostiky Brno, Veveří 39, 60200, Brno www.prenatal.cz cpd@prenatal.cz Vyšetření

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Tondrová Irena Bc. Příprava k plánované operaci Operační výkony Plánované Urgentní Neodkladné

Více

RT 8 Aspirace cizích těles, poranění a poleptání polykacích cest

RT 8 Aspirace cizích těles, poranění a poleptání polykacích cest RT 8 Aspirace cizích těles, poranění a poleptání polykacích cest Z.Kabelka, P. Kordač, M. Maláčová, L. Murgašová, V. Koblížek, Z. Řeháčková, M. Jurovčík, D.Groh, J. Cyrány, P. Rozsíval, P. Rejtar bronchoskopie

Více

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Možnosti zobrazování trávicího systému MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Rentgenové Hlavní zobrazovací modality prostý rtg břicha rtg s použitím kontrastní látky (fluoroskopie) CT Nerentgenové ultrazvuk magnetická

Více