Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014"

Transkript

1 Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1, Mgr. Michal Burger 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 3, Mgr. Petr Klika 2, RNDr. Jir ı Jarkovsky, Ph.D. 2, RNDr. Denisa Malúšková 2, Mgr. Michaela Kučerová 2, Ing. Petr Brabec, Ph.D. 2, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 2, 1 Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika 2 Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz 3 Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče Epidemiologie Maligní melanom (kód diagnózy C43 podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize) je nádorové onemocnění vznikající transformací melanocytů. V průběhu několika posledních desetiletí jeho výskyt dramaticky narůstá. Nejvyšší incidence na světě v přepočtu na obyvatel je uváděna v Austrálii v oblasti Queenslandu (57/ ) a také v Izraeli (40/ ). V USA se odhaduje, že v roce 2015 se objeví téměř nových případů a tento typ onemocnění zaujímá ve srovnání s incidencí ostatních nádorových onemocnění páté místo u mužů a sedmé u žen. Zatímco u mladších pacientů je incidence stabilní, u pacientů nad 50 let věku Spojené státy udávají nárůst incidence téměř 3 % ročně. Největší relativní incidence v přepočtu na počet obyvatel je u bílé populace ve státě Hawaii a na jihozápadě USA, jedná se přibližně o nových případů na obyvatel (1). V České republice je podle dat NOR relativní incidence na podobné úrovni 21 případů na osob s celkovým nárůstem o 35,8 % za posledních 10 let. V posledních několika letech lze u nás však sledovat v incidenci maligního melanomu spíše stagnaci. Podle predikce každoročně odhadované v České republice z dat Národního onkologického registru podle metodiky IBA MU očekáváme v roce 2015 incidenci zhoubného melanomu na úrovni nových případů (2). Patří nám tak 9. místo v Evropě v incidenci a 23. místo v mortalitě na maligní melanom (8). Přežití Pravděpodobnost pětiletého přežití s maligním melanomem v USA je podle dat z let ve výši 91 %, prudce však klesá v závislosti na stadiu onemocnění, a u metastatického onemocnění zaznamenáváme již pouze 16% pravděpodobnost pětiletého přežití (3). V České republice u léčených pacientů je hodnota pětiletého relativního přežití udávána ve výši 85 %, u stadia IV pak 27 %, přičemž ve srovnání období a došlo ke zlepšení v tomto parametru o 3,4 %, respektive 8,6 % (4). Další zvýšení naděje na přežití pacientů s touto diagnózou lze zejména očekávat v souvislosti s příchodem nových léčebných možností u neresekovatelného a metastatického stadia. Odhaduje se (2), že v roce 2015 bude léčeno pro metastatický a neresekabilní

2 melanom v ČR okolo 400 pacientů (součet nově odhalených případů a progresí z předchozích let). Léčba Terapeutické možnosti pacientů s metastatickým melanomem byly velmi limitované a všechna doporučení jak amerických (NCCN), tak evropských (ESMO) onkologických společností do poloviny roku 2011 směrovala tyto pacienty do klinických studií, protože jejich prognóza byla velmi špatná (udáván byl medián přežití 6,2 měsíce, přežití po 1 roce cca 25 % (5). Prognóza pacientů s pokročilým melanomem je do velké míry určována místem a rozsahem metastatického postižení. Pacienti s postižením kůže, podkoží, plic či vzdálených lymfatických uzlin mají ve srovnání s pacienty s postižením jater, kostí nebo mozku lepší prognózu (6). Donedávna byly tedy léčebné možnosti jen velice omezené a neuspokojivé. Byly zkoušeny různé cytotoxické léky a jejich kombinace s imunoterapií (interleukin 2, interferon alfa), bohužel bez zásadního ovlivnění přežití. K základním cytotoxickým lékům pro léčbu diseminovaného melanomu patřil, a zatím stále patří, dakarbazin s četností léčebných odpovědí do 20 % (7). Kombinace dakarbazinu s dalšími cytotoxickými léky nebo imunoterapií podle studií přinesly vyšší četnost léčebných odpovědí, ale za cenu vyšší toxicity, bez benefitu v prodloužení přežití ve srovnání s dakarbazinem samotným. V USA je dnes schválena i léčba s vysoce dávkovaným interleukinem 2 (IL-2), a to na základě výsledků klinických studií 2. fáze, ve kterých byly cca v 7 % zaznamenány dlouhodobé kompletní remise. Vzhledem k omezeným možnostem chemoterapie se výzkum zaměřený na systémovou léčbu u diseminovaného melanomu v posledních letech zaměřil na dvě hlavní oblasti imunoterapie a cílená léčba. Na základě pozitivních výsledků posledních klinických studií se zdá, že v léčbě neresekovatelného a metastatického melanomu dochází konečně k významnému průlomu. K novým a již standardně používaným nadějným lékům dnes patří ipilimumab, vemurafenib a od roku 2015 i dabrafenib (6). Další progresivní přípravky budou postupně uváděny na trh (nivolumab, pembrolizumab, trametinib, cobimetinib...). Ipilimumab a vemurafenib jsou k dispozici od roku 2010 v rámci klinických studií a od roku 2013 hrazené z v.z.p. také v České republice a výrazným způsobem zasáhly do změny léčebných postupů u pokročilého melanomu. Jejich preskripce je omezena na Komplexní onkologická centra a úhrada je dočasná na dobu 2 let s možností prodloužení o další rok v režimu Vysoce inovativních přípravků. V léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF je kromě Zelborafu (vemurafenib) od ledna 2015 v ČR indikován také Tafinlar (dabrafenib), oba léky lze zatím použít jen v 1. linii léčby (indikační omezení úhrady dle SÚKL). Yervoy (ipilimumab) lze podat bez ohledu na stav mutace genu BRAF. Do srpna 2015 byl v ČR hrazen jen u pacientů předléčených jedním nebo více léčiv ze skupiny chemoterapeutik či cytokinů. Nyní je možno podat Yervoy i u nepředléčených pacientů. Další léky jako Mekinist (trametinib),

3 Opdivo (nivolumab) a Keytruda (pembrolizumab) jsou již registrovány v EU k léčbě pokročilého melanomu, úhrada v ČR ale zatím nebyla stanovena. Mapování epidemiologické situace a léčebných postupů u metastatického melanomu v České republice V souvislosti s příchodem nových molekul dochází k výrazným změnám v léčebných postupech maligního melanomu. Autoři práce si kladou za cíl zmapovat epidemiologickou situaci související s výskytem melanomu v jednotlivých krajích ČR, vývoj epidemiologie, dostupnost pacientů s tímto onemocněním k moderní biologické léčbě ve spádových oblastech Komplexních onkologických center, léčebnou zátěž v těchto centrech, zastoupení léčebných modalit a analýzu přežití pacientů na těchto léčebných modalitách a srovnání s obdobím před dostupností biologické léčby. V oblasti mapování terapeutických postupů se soustředíme na léčbu pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu v 1. linii léčby. Metastatický melanom patří v České republice mezi osm nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění a ve srovnání v rámci Evropy nám patří deváté místo v incidenci a třiadvacáté místo v mortalitě (obr. 1). Celkový každoroční počet nových případů tohoto onemocnění ve spojení s faktem, že průměrný meziroční růst v letech v incidenci byl 1,6 %, v mortalitě o 4,0 % a prevalence pacientů žijících s touto diagnózou stoupala meziročně o 5,3 %, vytváří významnou organizační a ekonomickou zátěž pro zdravotnický systém (9,10). obr. 1 C43: Srovnání incidence a mortality v Evropě v roce 2012 (8)

4 Pozitivním zjištěním je fakt, že celých 84 % případů je odhaleno ve stadiu I nebo II, tedy ve stavu s vysokou nadějí na vyléčení. Pouze něco málo přes 4 % případů zhoubného melanomu je diagnostikováno ve stadiu IV (tab. 1). Z hlediska zátěže incidencí melanomu po jednotlivých krajích v ČR je na tom nejhůře Praha, Plzeňský kraj a oba východočeské kraje Královehradecký a Pardubický. Zajímavé je sledovat, jak se pořadí změní, pokud se zaměříme pouze na incidenci melanomu ve stadiu IV, kdy se do popředí dostávají regiony na severozápadě Čech Ústecký a Karlovarský region (obr. 2 a 3), což může souviset s úrovní vzdělanosti obyvatelstva ve vazbě na schopnost pravidelně vyhledávat preventivní vyšetření a samovyšetřením odhalit včas možný vznikající zdravotní problém. tab. 1 C43: Srovnání incidence a mortality podle stadií v ČR (9,10) obr. 2 C43: Incidence zhoubného melanomu v krajích ČR (období )

5 obr. 3 C43: Incidence zhoubného melanomu stadium IV v krajích ČR (období ) Datové zdroje analýzy Výše uvedené informace lze velice dobře čerpat z dat Národního onkologického registru, která zpracovává IBA MU Brno a jsou k dispozici na portálu Tento datový zdroj je však nedostatečný, pokud chceme získat celkový obraz léčebné péče o pacienty s metastatickým melanomem, včetně přehledu o používání jednotlivých léčivých přípravků a jejich účinnosti. Za tímto účelem byl navržen a je realizován ve spolupráci s převážnou většinou center komplexní onkologické péče v ČR projekt Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech, zkráceně I-COP (obr. 4). Díky tomuto projektu, který pracuje s reálnými daty z prostředí spolupracujících Komplexních onkologických center, lze získat přístup ke zcela nové kvalitě zpracovaných a komentovaných informací o praktickém průběhu léčby onkologicky nemocných pacientů. Data jsou využívána v souladu s pravidly projektu striktně anonymně. Tento informační zdroj, jenž vychází z popisu reálných procesů uvnitř nemocnic, nabízí zpracované údaje o léčebných postupech prováděných v klinické praxi. Jedná se o komplexní pohled na reálně probíhající průřezovou léčbu onkologicky nemocných pacientů, nikoli jen kazuistickou deskripci jednotlivých případů. Průběh léčby, v našem případě metastatického melanomu ve stadiu IV, je vždy vzhledem k jejímu typu a

6 diagnóze v maximální možné míře popsán parametrickými údaji, analyzován a porovnáván s referenčními či doporučenými hodnotami (11). Výsledky analýzy V rámci analýzy dat o léčbě metastatického melanomu v ČR byly využity údaje z 16 pracovišť, která jsou součástí sítě Komplexních onkologických center. Zaměřili jsme se na analýzu pacientů léčených v 1. linii paliativní systémové léčby maligního melanomu v ČR, protože v této indikaci dochází díky vstupu nových molekul k nejvýraznějším změnám léčebných postupů a byla využita jak administrativní data výše uvedených pracovišť, tak i data Národního onkologického registru z období leden 2007 až prosinec obr. 4 ukázka stránky projektu I-COP (11) projekt byl podporován MŠMT ČR, z programu OP VK, CZ.1.07/2.4.00/ Význam propojení dat Národního onkologického registru a administrativních dat zdravotnických zařízení je zejména v synergii některých informací o průběhu léčby konkrétního pacienta a ve validaci některých dat. Národní onkologický registr ČR identifikuje léčené i neléčené pacienty a doplňuje specifické, zejména diagnostické, informace, které nejsou z běžných zdrojů dostupné. Naproti tomu administrativní data zdravotnických zařízení, se kterými pracujeme v rámci projektu I-COP, identifikují jakými prostředky a kdy je pacient léčen ve zdravotnickém zařízení. Každý z použitých datových zdrojů představuje velmi cenný zdroj informací, který však má své limity jak v informačním obsahu,

7 tak v kvalitě. Zcela novou informační hodnotu však získáme spojením těchto datových zdrojů. Anonymizovaným spojením těchto datových zdrojů na úrovni zdravotnického zařízení získáváme naprosto jedinečný lokalizovaný zdroj informací o onkologické péči (11). Celkový počet pacientů léčených nebo ošetřených ve spolupracujících zdravotnických zařízeních za období leden 2007 až prosinec 2014 byl ve výši 9,6 milionu. Z nich byli po propojení s daty Národního onkologického registru (NOR) vyloučeni neonkologičtí pacienti (8,9 milionu) a dětští onkologičtí pacienti (12 tisíc). Bylo tak identifikováno celkem 717 tisíc ošetřených nebo léčených pacientů s novotvarem. Mezi nimi bylo identifikováno pacientů (100 %) s hlášením NOR a/nebo s péčí vykázanou v administrativních datech nemocnice ve vztahu k diagnóze novotvaru kůže. Tato kohorta pacientů byla rozdělena následovně: 1. Celkem pacientů bylo v období 1/ /2014 prokazatelně v centrech léčeno (protinádorová léčba a/nebo dispenzarizace). 2. Relativně malá skupina pacientů byla pouze nahlášena do NOR s přiřazením k centru, avšak bez vykázané léčby v administrativních datech centra. 3. U celkem pacientů byla vykázána určitá péče ve vztahu k diagnóze kožního novotvaru (diagnostika, jiná péče), zhoubný nádor ale nebyl prokázán, pacienti nemají protinádorovou léčbu nebo nemají záznam v NOR. Někteří z nich mohou být v budoucnu identifikováni jako onkologičtí pacienti. Z tohoto počtu má pacientů vykázánu diagnózu melanomu v dospělém věku. Z více než 139 tisíc pacientů byla vyloučena skupina pacientů s jiným nádorem kůže (C44, D03,...), než je maligní melanom. V konečné fázi byla tedy analyzována data celkem dospělých pacientů s diagnózou C43. Pokud jde o léčivé přípravky, které jsou předmětem analýzy, byla provedena rešerše dostupných datových zdrojů týkajících se doporučených léčebných postupů u neresekabilního a metastatického melanomu (2, 12,13) na jejímž základě byly identifikovány účinné látky uvedené v přehledu v tab. 2. Radioterapie nebo jiná léčba nebyla v analýze uvažována. Protože jsme se ve své analýze rozhodli zaměřit se pouze na prvoliniovou léčbu pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu, použili jsme předpoklad, že za zahájení paliativní léčby je považována léčba, která splňuje některou z následujících podmínek: 1. Jakákoliv chemoterapie, v případě dakarbazinu byli vyloučeni pacienti s následným podáním Multiferonu (INF alfa přírodní). 2. Cílená protinádorová léčba s vemurafenibem. 3. Léčba dakarbazinem, pokud a. začíná spolu s další chemoterapií nebo do 6 měsíců před úmrtím, b. následuje po předchozí léčbě imunoterapií

8 Pacienti, u kterých nebylo možno spolehlivě určit, zda se jedná o paliaci nebo adjuvanci, případně o kterou linii paliace jde, byli z analýzy vyřazeni. Byli vyřazeni i pacienti, u kterých byl jako první přípravek nalezen ipilimumab (YERVOY), který byl určen pro druhou a vyšší linii léčby. Další analýzy se po této redukci týkají 977 dospělých pacientů s identifikovanou 1. linií paliativní léčby melanomu, léčených v centrech v období 1/ /2014. Z tohoto souboru bylo 43 % žen a 57 % mužů. Zajímavé je srovnání rozložení podle pohlaví s celkovým analyzovaným souborem (n = ), kde byla naopak převaha žen (52 %). Muži pravděpodobně nedbají na prevenci melanomu tak jako ženy a tak dochází k procentuálně vyššímu výskytu melanomu v pozdějších stadiích právě u mužské části populace. tab. 2 C43: molekuly v léčbě neresekabilního a metastatického melanomu v období leden 2007 prosinec 2014 (2, 12, 13) ATC kód L03AB04 L03AB05 L03AC01 L01AD01 L01AD02 L01AD05 L01AX03 L01AX04 L01CA01 L01CA02 L01DC01 L01XA01 L01XA02 L01XE15 Látka Interferon alfa-2a Interferon alfa-2b Aldesleukin Karmustin Lomustin Fotemustin Temozolomid Dakarbazin Vinblastin Vinkristin Bleomycin Cisplatina Karboplatina Vemurafenib Pokud jde o věk při diagnóze, zde není mezi celkovým souborem všech pacientů s melanomem ve srovnání se souborem pacientů s léčbou metastatického melanomu žádný výrazný rozdíl. Průměrný věk v době diagnózy je v obou souborech 57 let. Ze souboru pacientů léčených v letech v 16 centrech v 1. linii paliace, bylo jen 11 % v době primární diagnózy ve stádiu IV. Stadium I mělo 28,5 % pacientů, stadium II i stadium III vykazovalo 22 % pacientů (obr. 5).

9 obr. 5 analýza léčby zhoubného melanomu ve stádiu IV primární stadium v době diagnózy Na obr. 6, popisujícím data o migraci pacientů za léčbou ve vztahu ke stadiu onemocnění v době primární diagnózy, je vidět, že v největší míře za léčbou do Komplexních onkologických center (KOC) putují pacienti diagnostikovaní ve stadiu IV. U nižších stadií v době diagnózy lze sledovat tendenci takové případy po diagnostice předávat na primární léčbu mimo KOC.

10 obr. 6 analýza léčby zhoubného melanomu ve stadiu IV migrace pacientů ve vztahu k primárnímu stadiu v době diagnózy. V 1. linii paliativní léčby pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu je v 16 centrech léčeno, podle dat z těchto center získaných, každý rok okolo 150 pacientů. Vezmeme-li do úvahy, že v datech, která jsme analyzovali, je zachycena jen část pacientů, protože chybí data ze tří komplexních onkologických center, lze odhadovat, že v celé České republice se jedná každoročně o 200 pacientů léčených v této indikaci v Komplexních onkologických centrech. Tato čísla jsou zhruba poloviční v porovnání s predikcí počtu léčených pacientů každoročně prováděných IBA MU a zveřejňovaných v Modré knize COS ČLS JEP (2), což se dá vysvětlit faktem, že 50 % pacientů léčených ve stádiu neresekabilního a metastatického melanomu v 1. linii paliativní léčby je léčeno mimo síť KOC. Další údaje získané z analýzy potvrzují, že naprostá většina pacientů je léčena primárně chirurgicky. Podle získaných dat jen cca 10 % pacientů ve stadiu IV nepodstupuje chirurgické řešení (obr. 7).

11 obr. 7 analýza léčby zhoubného melanomu ve stadiu IV chirurgická léčba ve vztahu k primárnímu stadiu v době diagnózy. Pokud jde o strukturu používaných léčivých přípravků v 1. linii paliativní léčby neresekabilního a metastatického melanomu ve sledovaném období , je dlouhodobě nejvíce používaným přípravkem dakarbazin v monoterapii nebo v kombinaci s platinou a vinblastinem. Bylo nalezeno i 64 pacientů v minulosti léčených kombinací chemoterapie a imunoterapie. Dakarbazinem bylo léčeno 84 % ze všech léčených pacientů v 1. linii paliace v roce 2012 (tab. 3). Od roku 2013 začíná strukturu léčby ovlivňovat vstup inovativního biologického léčivého přípravku Zelboraf (vemurafenib). V roce 2014 byla léčena tímto přípravkem více než čtvrtina ze všech pacientů v první linii paliace zhoubného melanomu (obr. 8). Protože Zelboraf (vemurafenib) je indikován jen u pacientů s pozitivní mutací V600 genu BRAF, kterých je okolo 50 %. Z analýzy vyplývá, že je zde stále prostor pro větší využití tohoto přípravku ve zkoumané indikaci. Důvodem toho, že přípravkem nebyli léčeni všichni potenciálně indikovaní pacienti bylo pravděpodobně indikační omezení stanovené SÚKL.

12 obr. 8 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace typ léčby podle roku zahájení léčby. Pro úspěšnost léčby je důležité, aby byla nasazena co nejdříve od doby, kdy bylo u pacienta pokročilé onemocnění diagnostikováno. Průměrná doba od diagnózy k nasazení terapie byla zjištěna na úrovni 40 měsíců. Zajímavé je, že pokud jde o léčbu novým přípravkem s obsahem vemurafenibu, zde je čas od diagnózy k nasazení léčby nejdelší, v průměru 51 měsíců (obr. 9). Tento údaj je potřeba podrobit ještě detailnější analýze. Zajímavým údajem popisujícím chování lékařů při výběru pacientů pro léčbu přípravkem Zelboraf (vemurafenib) je zjištění, že tímto léčivým přípravkem nejsou léčeni téměř vůbec pacienti, kteří jsou primárně diagnostikovaní ve stadiu IV, ale lékaři spíše preferují pacienty, kteří progredují ze stadií I III (obr. 10). Pravděpodobně pacient diagnostikovaný ve st. IV má nádorové onemocnění vyznačující se rychlou progresí a nesplnil kritéria pro nasazení léku. Naopak dispenzarizovaní pacienti ve stádiu I III byli zachyceni v případě relapsu dříve a bylo možno u nich léčbu vemurafenibem indikovat. Také tento údaj je potřeba podrobit dalšímu zkoumání. Při analýze údajů, zda typ léčby nějakým způsobem ovlivňuje migraci pacientů za léčbou v Komplexních onkologických centrech, nebyl zjištěn žádný rozdíl.

13 obr. 9 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace čas od diagnózy do nasazení léčby obr. 10 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace primární stadium ve vztahu k typu léčby

14 Pokud jde o přežití pacientů v 1. linii paliativní léčby, od zahájení léčby je v souboru pacientů z ČR (n = 997) na úrovni 0,8 roku (0,7 0,9) v době od zahájení léčby do úmrtí (obr. 11). Při analýze tohoto parametru v závislosti na typu léčby nejdéle přežívají pacienti léčení kombinační léčbou, konkrétně kombinací vinblastinu s platinou nebo trojkombinací dakarbazin + vinblastin + platina (obr. 12). Naopak nejkratší dobu přežívají pacienti léčení v 1. linii paliace fotemustinem (medián přežití 0,5 roku). Rozdíly ale nejsou statisticky signifikantní a mohou souviset se selekcí pacientů. obr. 11 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace přežití pacientů v době od zahájení léčby

15 obr. 12 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace přežití pacientů v době od zahájení léčby podle typu léčby tab. 3 C43: počty a podíly pacientů léčených v 1. linii metastatického melanomu jednotlivými molekulami v období leden 2007 prosinec 2014 Preparáty* Celkem Dakarbazin (36 %) (41 %) (40 %) (37 %) (61 %) (64 %) (50 %) (56 %) (48,3 %) Dakarbazin+Vinblastin +Platina 28 (33 %) 47 (36 %) 33 (27 %) 11 (8 %) 17 (12 %) 21 (20 %) 32 (25 %) 9 (7 %) 198 (20,3 %) Fotemustin ( (4 %) (5 %) (7 %) (10 %) (10 %) %) (5 %) (4 %) (6,7 %) Vinblastin+Platina (1 %) (1 %) (12 %) (23 %) (7 %) (1 %) (1 %) (6,2 %) Vemurafenib (12 %) (27 %) (5,0 %) Platina (5 %) (6 %) (5 %) (5 %) (2 %) (5 %) (3 %) (3 %) (4,1 %) Temozolomid (6 %) (5 %) (7 %) (2 %) (2 %) (1 %) (2,9 %) Ostatní (14 %) (11 %) (4 %) (10 %) (6 %) (2 %) (3 %) (3 %) (6,6 %) Celkem *pozn.: platina slučuje cisplatinu a karboplatinu, pacienti s kombinací imunoterapie a chemoterapie jsou zahrnutí ve skupinách léčených chemoterapií

16 Závěr Zatímco incidence maligního melanomu v České republice po dramatickém nárůstu z druhé poloviny devadesátých let a počátku tohoto století v poslední době stagnuje, v mortalitě můžeme stále sledovat mírný nárůst. Ten byl způsobený neuspokojivými výsledky dříve používané terapie maligního melanomu. Určitou naději přináší příchod nových léčivých přípravků na bázi cílené léčby, zejména do léčby neresekabilního a metastatického melanomu. V souvislosti s příchodem těchto nových molekul dochází k výrazným změnám v léčebných postupech maligního melanomu. V rámci léčby první linie pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu byla analyzována data NOR a data o vykázané péči ze 16 center tvořících KOC. Pokud jde o strukturu používaných léčebných přípravků v 1. linii paliativní léčby neresekabilního a metastatického melanomu ve sledovaném období , je dlouhodobě nejvíce používaným přípravkem dakarbazin v monoterapii nebo v kombinaci s platinou a vinblastinem, od roku 2013 se výrazněji v léčbě 1. linie paliace prosazuje přípravek Zelboraf (vemurafenib). Vzhledem k prokázané účinnosti ve zkoumané indikaci by však jeho zařazení do léčebného schématu mělo být výraznější (bránila indikační omezení úhrady stanovená SÚKL), přípravek je také nasazován s určitým zpožděním oproti jiné terapii, které pravděpodobně souvisí s jeho úhradou ze zdravotního pojištění v kategorii vysoce inovativního přípravku. Tento typ úhrady s sebou přináší administrativní bariéry, jejichž možnou příčinou je časově a množstevně omezený přístup indikovaných pacientů (přísná indikační omezení) k léčivému přípravku. Dalším faktorem, který omezuje přístup pacientů ve zkoumané indikaci, je fakt, že v KOC je patrně léčeno pouze 50 % pacientů ze všech diagnostikovaných pro melanom ve stádiu IV. Pokud jde o data přežití u pacientů léčených v 1. linii paliativní léčby metastatického melanomu v letech , bylo zjištěno, že pacienti léčení v KOC v České republice nejčastěji používanou monoterapií dakarbazinem nebo kombinací dakarbazin, platina a vinblastin, přežívají výrazně déle, než je zahraniční literaturou (5) udávaných 6,2 měsíce. Tento údaj získaný z dat na české populaci zcela jistě v budoucnu vylepší vliv léčbou přípravkem s obsahem vemurafenibu, který z důvodu krátké doby sledování nebyl zařazen do analýzy celkového přežití. Například v registrační studii BRIM-3 (n = 337) (14) bylo s léčbou vemurafenibem dosaženo mediánu času přežití 13,6 měsíce. Léčba pokročilého melanomu se velmi rychle vyvíjí. V oblasti cílené léčby bude u pacientů s mutací genu BRAF V600 v blízké době standardem kombinace BRAF a MEK inhibitorů (duální blokáda MAPK signální dráhy). V případě imunoterapie se velké naděje vkládají do anti-pd-1 protilátek (nivolumab, pembrolizumab) a jejich kombinací s ipilimumabem či cílenou léčbou.

17 Literatura 1. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures American Cancer Society.Dostupná online na acspc pdf. Accessed: June 15th, : Modrá kniha České onkologické společnosti. Dostupná online na Accessed: June 15th, Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. (eds). SEER Cancer Statistics Review, , National Cancer Institute, Bethesda, MD, based on November 2013 SEER data submission. 4. Pavlik T. et al. (2014). Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period Cancer Epidemiology DOI: /j.canep Korn et al Meta-Analysis of Phase II Cooperative Group Trials in Metastatic Stage IV Melanoma to Determine Progression-Free and Overall Survival Benchmarks for Future Phase II Trials. J Clin Oncol 26: Lakomý R et al. Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib). Postgraduální medicína 03/ Serrone L et al. Dacarbazine-based chemotherapy for metastatic melanoma: thirty-year experience overview. J Exp Clin Cancer Res, 2000, 19, p Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: accessed on 15/4/ NCCN Guidelines, verze I.2015, dostupné online na ( Chapman PB et al. J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 8502^)

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10.

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. 2005 Cílem lékové politiky pojišťovny je zajistit bezpečné,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m VYUŽITÍ REGISTRU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ K HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ PÉČE EXPLOITATION OF THE CANCER REGISTRY FOR THE EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT CARE BEŠKA F., TVRDÍK J., LORENC J. REGIONÁLNÍ

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiology of Cancers with Implemented Screening Programmes in an International Comparison Dušek L. 1,2, Mužík J. 1,2,

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře Obsah Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře 1/11 Obsah Obsah Obsah 2 Přehled 3 Část 1: Rakovina vaječníků 4 i. Typy rakoviny 4 ii. Příčiny a rizikové faktory 5 iii Příznaky

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2014 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Komentáře k léčbě onkologických onemocnění

Komentáře k léčbě onkologických onemocnění Praha 22. 1. 2014 Komentáře k léčbě onkologických onemocnění Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Poslanec, předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ Brno

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Jiří Vorlíček Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Údaje z ČR Počet nových onkologických onemocnění v registru ČR: 1977: 37 000 nových onemocnění 1999:

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více