Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014"

Transkript

1 Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1, Mgr. Michal Burger 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 3, Mgr. Petr Klika 2, RNDr. Jir ı Jarkovsky, Ph.D. 2, RNDr. Denisa Malúšková 2, Mgr. Michaela Kučerová 2, Ing. Petr Brabec, Ph.D. 2, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 2, 1 Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika 2 Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz 3 Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče Epidemiologie Maligní melanom (kód diagnózy C43 podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize) je nádorové onemocnění vznikající transformací melanocytů. V průběhu několika posledních desetiletí jeho výskyt dramaticky narůstá. Nejvyšší incidence na světě v přepočtu na obyvatel je uváděna v Austrálii v oblasti Queenslandu (57/ ) a také v Izraeli (40/ ). V USA se odhaduje, že v roce 2015 se objeví téměř nových případů a tento typ onemocnění zaujímá ve srovnání s incidencí ostatních nádorových onemocnění páté místo u mužů a sedmé u žen. Zatímco u mladších pacientů je incidence stabilní, u pacientů nad 50 let věku Spojené státy udávají nárůst incidence téměř 3 % ročně. Největší relativní incidence v přepočtu na počet obyvatel je u bílé populace ve státě Hawaii a na jihozápadě USA, jedná se přibližně o nových případů na obyvatel (1). V České republice je podle dat NOR relativní incidence na podobné úrovni 21 případů na osob s celkovým nárůstem o 35,8 % za posledních 10 let. V posledních několika letech lze u nás však sledovat v incidenci maligního melanomu spíše stagnaci. Podle predikce každoročně odhadované v České republice z dat Národního onkologického registru podle metodiky IBA MU očekáváme v roce 2015 incidenci zhoubného melanomu na úrovni nových případů (2). Patří nám tak 9. místo v Evropě v incidenci a 23. místo v mortalitě na maligní melanom (8). Přežití Pravděpodobnost pětiletého přežití s maligním melanomem v USA je podle dat z let ve výši 91 %, prudce však klesá v závislosti na stadiu onemocnění, a u metastatického onemocnění zaznamenáváme již pouze 16% pravděpodobnost pětiletého přežití (3). V České republice u léčených pacientů je hodnota pětiletého relativního přežití udávána ve výši 85 %, u stadia IV pak 27 %, přičemž ve srovnání období a došlo ke zlepšení v tomto parametru o 3,4 %, respektive 8,6 % (4). Další zvýšení naděje na přežití pacientů s touto diagnózou lze zejména očekávat v souvislosti s příchodem nových léčebných možností u neresekovatelného a metastatického stadia. Odhaduje se (2), že v roce 2015 bude léčeno pro metastatický a neresekabilní

2 melanom v ČR okolo 400 pacientů (součet nově odhalených případů a progresí z předchozích let). Léčba Terapeutické možnosti pacientů s metastatickým melanomem byly velmi limitované a všechna doporučení jak amerických (NCCN), tak evropských (ESMO) onkologických společností do poloviny roku 2011 směrovala tyto pacienty do klinických studií, protože jejich prognóza byla velmi špatná (udáván byl medián přežití 6,2 měsíce, přežití po 1 roce cca 25 % (5). Prognóza pacientů s pokročilým melanomem je do velké míry určována místem a rozsahem metastatického postižení. Pacienti s postižením kůže, podkoží, plic či vzdálených lymfatických uzlin mají ve srovnání s pacienty s postižením jater, kostí nebo mozku lepší prognózu (6). Donedávna byly tedy léčebné možnosti jen velice omezené a neuspokojivé. Byly zkoušeny různé cytotoxické léky a jejich kombinace s imunoterapií (interleukin 2, interferon alfa), bohužel bez zásadního ovlivnění přežití. K základním cytotoxickým lékům pro léčbu diseminovaného melanomu patřil, a zatím stále patří, dakarbazin s četností léčebných odpovědí do 20 % (7). Kombinace dakarbazinu s dalšími cytotoxickými léky nebo imunoterapií podle studií přinesly vyšší četnost léčebných odpovědí, ale za cenu vyšší toxicity, bez benefitu v prodloužení přežití ve srovnání s dakarbazinem samotným. V USA je dnes schválena i léčba s vysoce dávkovaným interleukinem 2 (IL-2), a to na základě výsledků klinických studií 2. fáze, ve kterých byly cca v 7 % zaznamenány dlouhodobé kompletní remise. Vzhledem k omezeným možnostem chemoterapie se výzkum zaměřený na systémovou léčbu u diseminovaného melanomu v posledních letech zaměřil na dvě hlavní oblasti imunoterapie a cílená léčba. Na základě pozitivních výsledků posledních klinických studií se zdá, že v léčbě neresekovatelného a metastatického melanomu dochází konečně k významnému průlomu. K novým a již standardně používaným nadějným lékům dnes patří ipilimumab, vemurafenib a od roku 2015 i dabrafenib (6). Další progresivní přípravky budou postupně uváděny na trh (nivolumab, pembrolizumab, trametinib, cobimetinib...). Ipilimumab a vemurafenib jsou k dispozici od roku 2010 v rámci klinických studií a od roku 2013 hrazené z v.z.p. také v České republice a výrazným způsobem zasáhly do změny léčebných postupů u pokročilého melanomu. Jejich preskripce je omezena na Komplexní onkologická centra a úhrada je dočasná na dobu 2 let s možností prodloužení o další rok v režimu Vysoce inovativních přípravků. V léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF je kromě Zelborafu (vemurafenib) od ledna 2015 v ČR indikován také Tafinlar (dabrafenib), oba léky lze zatím použít jen v 1. linii léčby (indikační omezení úhrady dle SÚKL). Yervoy (ipilimumab) lze podat bez ohledu na stav mutace genu BRAF. Do srpna 2015 byl v ČR hrazen jen u pacientů předléčených jedním nebo více léčiv ze skupiny chemoterapeutik či cytokinů. Nyní je možno podat Yervoy i u nepředléčených pacientů. Další léky jako Mekinist (trametinib),

3 Opdivo (nivolumab) a Keytruda (pembrolizumab) jsou již registrovány v EU k léčbě pokročilého melanomu, úhrada v ČR ale zatím nebyla stanovena. Mapování epidemiologické situace a léčebných postupů u metastatického melanomu v České republice V souvislosti s příchodem nových molekul dochází k výrazným změnám v léčebných postupech maligního melanomu. Autoři práce si kladou za cíl zmapovat epidemiologickou situaci související s výskytem melanomu v jednotlivých krajích ČR, vývoj epidemiologie, dostupnost pacientů s tímto onemocněním k moderní biologické léčbě ve spádových oblastech Komplexních onkologických center, léčebnou zátěž v těchto centrech, zastoupení léčebných modalit a analýzu přežití pacientů na těchto léčebných modalitách a srovnání s obdobím před dostupností biologické léčby. V oblasti mapování terapeutických postupů se soustředíme na léčbu pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu v 1. linii léčby. Metastatický melanom patří v České republice mezi osm nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění a ve srovnání v rámci Evropy nám patří deváté místo v incidenci a třiadvacáté místo v mortalitě (obr. 1). Celkový každoroční počet nových případů tohoto onemocnění ve spojení s faktem, že průměrný meziroční růst v letech v incidenci byl 1,6 %, v mortalitě o 4,0 % a prevalence pacientů žijících s touto diagnózou stoupala meziročně o 5,3 %, vytváří významnou organizační a ekonomickou zátěž pro zdravotnický systém (9,10). obr. 1 C43: Srovnání incidence a mortality v Evropě v roce 2012 (8)

4 Pozitivním zjištěním je fakt, že celých 84 % případů je odhaleno ve stadiu I nebo II, tedy ve stavu s vysokou nadějí na vyléčení. Pouze něco málo přes 4 % případů zhoubného melanomu je diagnostikováno ve stadiu IV (tab. 1). Z hlediska zátěže incidencí melanomu po jednotlivých krajích v ČR je na tom nejhůře Praha, Plzeňský kraj a oba východočeské kraje Královehradecký a Pardubický. Zajímavé je sledovat, jak se pořadí změní, pokud se zaměříme pouze na incidenci melanomu ve stadiu IV, kdy se do popředí dostávají regiony na severozápadě Čech Ústecký a Karlovarský region (obr. 2 a 3), což může souviset s úrovní vzdělanosti obyvatelstva ve vazbě na schopnost pravidelně vyhledávat preventivní vyšetření a samovyšetřením odhalit včas možný vznikající zdravotní problém. tab. 1 C43: Srovnání incidence a mortality podle stadií v ČR (9,10) obr. 2 C43: Incidence zhoubného melanomu v krajích ČR (období )

5 obr. 3 C43: Incidence zhoubného melanomu stadium IV v krajích ČR (období ) Datové zdroje analýzy Výše uvedené informace lze velice dobře čerpat z dat Národního onkologického registru, která zpracovává IBA MU Brno a jsou k dispozici na portálu Tento datový zdroj je však nedostatečný, pokud chceme získat celkový obraz léčebné péče o pacienty s metastatickým melanomem, včetně přehledu o používání jednotlivých léčivých přípravků a jejich účinnosti. Za tímto účelem byl navržen a je realizován ve spolupráci s převážnou většinou center komplexní onkologické péče v ČR projekt Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech, zkráceně I-COP (obr. 4). Díky tomuto projektu, který pracuje s reálnými daty z prostředí spolupracujících Komplexních onkologických center, lze získat přístup ke zcela nové kvalitě zpracovaných a komentovaných informací o praktickém průběhu léčby onkologicky nemocných pacientů. Data jsou využívána v souladu s pravidly projektu striktně anonymně. Tento informační zdroj, jenž vychází z popisu reálných procesů uvnitř nemocnic, nabízí zpracované údaje o léčebných postupech prováděných v klinické praxi. Jedná se o komplexní pohled na reálně probíhající průřezovou léčbu onkologicky nemocných pacientů, nikoli jen kazuistickou deskripci jednotlivých případů. Průběh léčby, v našem případě metastatického melanomu ve stadiu IV, je vždy vzhledem k jejímu typu a

6 diagnóze v maximální možné míře popsán parametrickými údaji, analyzován a porovnáván s referenčními či doporučenými hodnotami (11). Výsledky analýzy V rámci analýzy dat o léčbě metastatického melanomu v ČR byly využity údaje z 16 pracovišť, která jsou součástí sítě Komplexních onkologických center. Zaměřili jsme se na analýzu pacientů léčených v 1. linii paliativní systémové léčby maligního melanomu v ČR, protože v této indikaci dochází díky vstupu nových molekul k nejvýraznějším změnám léčebných postupů a byla využita jak administrativní data výše uvedených pracovišť, tak i data Národního onkologického registru z období leden 2007 až prosinec obr. 4 ukázka stránky projektu I-COP (11) projekt byl podporován MŠMT ČR, z programu OP VK, CZ.1.07/2.4.00/ Význam propojení dat Národního onkologického registru a administrativních dat zdravotnických zařízení je zejména v synergii některých informací o průběhu léčby konkrétního pacienta a ve validaci některých dat. Národní onkologický registr ČR identifikuje léčené i neléčené pacienty a doplňuje specifické, zejména diagnostické, informace, které nejsou z běžných zdrojů dostupné. Naproti tomu administrativní data zdravotnických zařízení, se kterými pracujeme v rámci projektu I-COP, identifikují jakými prostředky a kdy je pacient léčen ve zdravotnickém zařízení. Každý z použitých datových zdrojů představuje velmi cenný zdroj informací, který však má své limity jak v informačním obsahu,

7 tak v kvalitě. Zcela novou informační hodnotu však získáme spojením těchto datových zdrojů. Anonymizovaným spojením těchto datových zdrojů na úrovni zdravotnického zařízení získáváme naprosto jedinečný lokalizovaný zdroj informací o onkologické péči (11). Celkový počet pacientů léčených nebo ošetřených ve spolupracujících zdravotnických zařízeních za období leden 2007 až prosinec 2014 byl ve výši 9,6 milionu. Z nich byli po propojení s daty Národního onkologického registru (NOR) vyloučeni neonkologičtí pacienti (8,9 milionu) a dětští onkologičtí pacienti (12 tisíc). Bylo tak identifikováno celkem 717 tisíc ošetřených nebo léčených pacientů s novotvarem. Mezi nimi bylo identifikováno pacientů (100 %) s hlášením NOR a/nebo s péčí vykázanou v administrativních datech nemocnice ve vztahu k diagnóze novotvaru kůže. Tato kohorta pacientů byla rozdělena následovně: 1. Celkem pacientů bylo v období 1/ /2014 prokazatelně v centrech léčeno (protinádorová léčba a/nebo dispenzarizace). 2. Relativně malá skupina pacientů byla pouze nahlášena do NOR s přiřazením k centru, avšak bez vykázané léčby v administrativních datech centra. 3. U celkem pacientů byla vykázána určitá péče ve vztahu k diagnóze kožního novotvaru (diagnostika, jiná péče), zhoubný nádor ale nebyl prokázán, pacienti nemají protinádorovou léčbu nebo nemají záznam v NOR. Někteří z nich mohou být v budoucnu identifikováni jako onkologičtí pacienti. Z tohoto počtu má pacientů vykázánu diagnózu melanomu v dospělém věku. Z více než 139 tisíc pacientů byla vyloučena skupina pacientů s jiným nádorem kůže (C44, D03,...), než je maligní melanom. V konečné fázi byla tedy analyzována data celkem dospělých pacientů s diagnózou C43. Pokud jde o léčivé přípravky, které jsou předmětem analýzy, byla provedena rešerše dostupných datových zdrojů týkajících se doporučených léčebných postupů u neresekabilního a metastatického melanomu (2, 12,13) na jejímž základě byly identifikovány účinné látky uvedené v přehledu v tab. 2. Radioterapie nebo jiná léčba nebyla v analýze uvažována. Protože jsme se ve své analýze rozhodli zaměřit se pouze na prvoliniovou léčbu pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu, použili jsme předpoklad, že za zahájení paliativní léčby je považována léčba, která splňuje některou z následujících podmínek: 1. Jakákoliv chemoterapie, v případě dakarbazinu byli vyloučeni pacienti s následným podáním Multiferonu (INF alfa přírodní). 2. Cílená protinádorová léčba s vemurafenibem. 3. Léčba dakarbazinem, pokud a. začíná spolu s další chemoterapií nebo do 6 měsíců před úmrtím, b. následuje po předchozí léčbě imunoterapií

8 Pacienti, u kterých nebylo možno spolehlivě určit, zda se jedná o paliaci nebo adjuvanci, případně o kterou linii paliace jde, byli z analýzy vyřazeni. Byli vyřazeni i pacienti, u kterých byl jako první přípravek nalezen ipilimumab (YERVOY), který byl určen pro druhou a vyšší linii léčby. Další analýzy se po této redukci týkají 977 dospělých pacientů s identifikovanou 1. linií paliativní léčby melanomu, léčených v centrech v období 1/ /2014. Z tohoto souboru bylo 43 % žen a 57 % mužů. Zajímavé je srovnání rozložení podle pohlaví s celkovým analyzovaným souborem (n = ), kde byla naopak převaha žen (52 %). Muži pravděpodobně nedbají na prevenci melanomu tak jako ženy a tak dochází k procentuálně vyššímu výskytu melanomu v pozdějších stadiích právě u mužské části populace. tab. 2 C43: molekuly v léčbě neresekabilního a metastatického melanomu v období leden 2007 prosinec 2014 (2, 12, 13) ATC kód L03AB04 L03AB05 L03AC01 L01AD01 L01AD02 L01AD05 L01AX03 L01AX04 L01CA01 L01CA02 L01DC01 L01XA01 L01XA02 L01XE15 Látka Interferon alfa-2a Interferon alfa-2b Aldesleukin Karmustin Lomustin Fotemustin Temozolomid Dakarbazin Vinblastin Vinkristin Bleomycin Cisplatina Karboplatina Vemurafenib Pokud jde o věk při diagnóze, zde není mezi celkovým souborem všech pacientů s melanomem ve srovnání se souborem pacientů s léčbou metastatického melanomu žádný výrazný rozdíl. Průměrný věk v době diagnózy je v obou souborech 57 let. Ze souboru pacientů léčených v letech v 16 centrech v 1. linii paliace, bylo jen 11 % v době primární diagnózy ve stádiu IV. Stadium I mělo 28,5 % pacientů, stadium II i stadium III vykazovalo 22 % pacientů (obr. 5).

9 obr. 5 analýza léčby zhoubného melanomu ve stádiu IV primární stadium v době diagnózy Na obr. 6, popisujícím data o migraci pacientů za léčbou ve vztahu ke stadiu onemocnění v době primární diagnózy, je vidět, že v největší míře za léčbou do Komplexních onkologických center (KOC) putují pacienti diagnostikovaní ve stadiu IV. U nižších stadií v době diagnózy lze sledovat tendenci takové případy po diagnostice předávat na primární léčbu mimo KOC.

10 obr. 6 analýza léčby zhoubného melanomu ve stadiu IV migrace pacientů ve vztahu k primárnímu stadiu v době diagnózy. V 1. linii paliativní léčby pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu je v 16 centrech léčeno, podle dat z těchto center získaných, každý rok okolo 150 pacientů. Vezmeme-li do úvahy, že v datech, která jsme analyzovali, je zachycena jen část pacientů, protože chybí data ze tří komplexních onkologických center, lze odhadovat, že v celé České republice se jedná každoročně o 200 pacientů léčených v této indikaci v Komplexních onkologických centrech. Tato čísla jsou zhruba poloviční v porovnání s predikcí počtu léčených pacientů každoročně prováděných IBA MU a zveřejňovaných v Modré knize COS ČLS JEP (2), což se dá vysvětlit faktem, že 50 % pacientů léčených ve stádiu neresekabilního a metastatického melanomu v 1. linii paliativní léčby je léčeno mimo síť KOC. Další údaje získané z analýzy potvrzují, že naprostá většina pacientů je léčena primárně chirurgicky. Podle získaných dat jen cca 10 % pacientů ve stadiu IV nepodstupuje chirurgické řešení (obr. 7).

11 obr. 7 analýza léčby zhoubného melanomu ve stadiu IV chirurgická léčba ve vztahu k primárnímu stadiu v době diagnózy. Pokud jde o strukturu používaných léčivých přípravků v 1. linii paliativní léčby neresekabilního a metastatického melanomu ve sledovaném období , je dlouhodobě nejvíce používaným přípravkem dakarbazin v monoterapii nebo v kombinaci s platinou a vinblastinem. Bylo nalezeno i 64 pacientů v minulosti léčených kombinací chemoterapie a imunoterapie. Dakarbazinem bylo léčeno 84 % ze všech léčených pacientů v 1. linii paliace v roce 2012 (tab. 3). Od roku 2013 začíná strukturu léčby ovlivňovat vstup inovativního biologického léčivého přípravku Zelboraf (vemurafenib). V roce 2014 byla léčena tímto přípravkem více než čtvrtina ze všech pacientů v první linii paliace zhoubného melanomu (obr. 8). Protože Zelboraf (vemurafenib) je indikován jen u pacientů s pozitivní mutací V600 genu BRAF, kterých je okolo 50 %. Z analýzy vyplývá, že je zde stále prostor pro větší využití tohoto přípravku ve zkoumané indikaci. Důvodem toho, že přípravkem nebyli léčeni všichni potenciálně indikovaní pacienti bylo pravděpodobně indikační omezení stanovené SÚKL.

12 obr. 8 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace typ léčby podle roku zahájení léčby. Pro úspěšnost léčby je důležité, aby byla nasazena co nejdříve od doby, kdy bylo u pacienta pokročilé onemocnění diagnostikováno. Průměrná doba od diagnózy k nasazení terapie byla zjištěna na úrovni 40 měsíců. Zajímavé je, že pokud jde o léčbu novým přípravkem s obsahem vemurafenibu, zde je čas od diagnózy k nasazení léčby nejdelší, v průměru 51 měsíců (obr. 9). Tento údaj je potřeba podrobit ještě detailnější analýze. Zajímavým údajem popisujícím chování lékařů při výběru pacientů pro léčbu přípravkem Zelboraf (vemurafenib) je zjištění, že tímto léčivým přípravkem nejsou léčeni téměř vůbec pacienti, kteří jsou primárně diagnostikovaní ve stadiu IV, ale lékaři spíše preferují pacienty, kteří progredují ze stadií I III (obr. 10). Pravděpodobně pacient diagnostikovaný ve st. IV má nádorové onemocnění vyznačující se rychlou progresí a nesplnil kritéria pro nasazení léku. Naopak dispenzarizovaní pacienti ve stádiu I III byli zachyceni v případě relapsu dříve a bylo možno u nich léčbu vemurafenibem indikovat. Také tento údaj je potřeba podrobit dalšímu zkoumání. Při analýze údajů, zda typ léčby nějakým způsobem ovlivňuje migraci pacientů za léčbou v Komplexních onkologických centrech, nebyl zjištěn žádný rozdíl.

13 obr. 9 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace čas od diagnózy do nasazení léčby obr. 10 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace primární stadium ve vztahu k typu léčby

14 Pokud jde o přežití pacientů v 1. linii paliativní léčby, od zahájení léčby je v souboru pacientů z ČR (n = 997) na úrovni 0,8 roku (0,7 0,9) v době od zahájení léčby do úmrtí (obr. 11). Při analýze tohoto parametru v závislosti na typu léčby nejdéle přežívají pacienti léčení kombinační léčbou, konkrétně kombinací vinblastinu s platinou nebo trojkombinací dakarbazin + vinblastin + platina (obr. 12). Naopak nejkratší dobu přežívají pacienti léčení v 1. linii paliace fotemustinem (medián přežití 0,5 roku). Rozdíly ale nejsou statisticky signifikantní a mohou souviset se selekcí pacientů. obr. 11 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace přežití pacientů v době od zahájení léčby

15 obr. 12 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace přežití pacientů v době od zahájení léčby podle typu léčby tab. 3 C43: počty a podíly pacientů léčených v 1. linii metastatického melanomu jednotlivými molekulami v období leden 2007 prosinec 2014 Preparáty* Celkem Dakarbazin (36 %) (41 %) (40 %) (37 %) (61 %) (64 %) (50 %) (56 %) (48,3 %) Dakarbazin+Vinblastin +Platina 28 (33 %) 47 (36 %) 33 (27 %) 11 (8 %) 17 (12 %) 21 (20 %) 32 (25 %) 9 (7 %) 198 (20,3 %) Fotemustin ( (4 %) (5 %) (7 %) (10 %) (10 %) %) (5 %) (4 %) (6,7 %) Vinblastin+Platina (1 %) (1 %) (12 %) (23 %) (7 %) (1 %) (1 %) (6,2 %) Vemurafenib (12 %) (27 %) (5,0 %) Platina (5 %) (6 %) (5 %) (5 %) (2 %) (5 %) (3 %) (3 %) (4,1 %) Temozolomid (6 %) (5 %) (7 %) (2 %) (2 %) (1 %) (2,9 %) Ostatní (14 %) (11 %) (4 %) (10 %) (6 %) (2 %) (3 %) (3 %) (6,6 %) Celkem *pozn.: platina slučuje cisplatinu a karboplatinu, pacienti s kombinací imunoterapie a chemoterapie jsou zahrnutí ve skupinách léčených chemoterapií

16 Závěr Zatímco incidence maligního melanomu v České republice po dramatickém nárůstu z druhé poloviny devadesátých let a počátku tohoto století v poslední době stagnuje, v mortalitě můžeme stále sledovat mírný nárůst. Ten byl způsobený neuspokojivými výsledky dříve používané terapie maligního melanomu. Určitou naději přináší příchod nových léčivých přípravků na bázi cílené léčby, zejména do léčby neresekabilního a metastatického melanomu. V souvislosti s příchodem těchto nových molekul dochází k výrazným změnám v léčebných postupech maligního melanomu. V rámci léčby první linie pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu byla analyzována data NOR a data o vykázané péči ze 16 center tvořících KOC. Pokud jde o strukturu používaných léčebných přípravků v 1. linii paliativní léčby neresekabilního a metastatického melanomu ve sledovaném období , je dlouhodobě nejvíce používaným přípravkem dakarbazin v monoterapii nebo v kombinaci s platinou a vinblastinem, od roku 2013 se výrazněji v léčbě 1. linie paliace prosazuje přípravek Zelboraf (vemurafenib). Vzhledem k prokázané účinnosti ve zkoumané indikaci by však jeho zařazení do léčebného schématu mělo být výraznější (bránila indikační omezení úhrady stanovená SÚKL), přípravek je také nasazován s určitým zpožděním oproti jiné terapii, které pravděpodobně souvisí s jeho úhradou ze zdravotního pojištění v kategorii vysoce inovativního přípravku. Tento typ úhrady s sebou přináší administrativní bariéry, jejichž možnou příčinou je časově a množstevně omezený přístup indikovaných pacientů (přísná indikační omezení) k léčivému přípravku. Dalším faktorem, který omezuje přístup pacientů ve zkoumané indikaci, je fakt, že v KOC je patrně léčeno pouze 50 % pacientů ze všech diagnostikovaných pro melanom ve stádiu IV. Pokud jde o data přežití u pacientů léčených v 1. linii paliativní léčby metastatického melanomu v letech , bylo zjištěno, že pacienti léčení v KOC v České republice nejčastěji používanou monoterapií dakarbazinem nebo kombinací dakarbazin, platina a vinblastin, přežívají výrazně déle, než je zahraniční literaturou (5) udávaných 6,2 měsíce. Tento údaj získaný z dat na české populaci zcela jistě v budoucnu vylepší vliv léčbou přípravkem s obsahem vemurafenibu, který z důvodu krátké doby sledování nebyl zařazen do analýzy celkového přežití. Například v registrační studii BRIM-3 (n = 337) (14) bylo s léčbou vemurafenibem dosaženo mediánu času přežití 13,6 měsíce. Léčba pokročilého melanomu se velmi rychle vyvíjí. V oblasti cílené léčby bude u pacientů s mutací genu BRAF V600 v blízké době standardem kombinace BRAF a MEK inhibitorů (duální blokáda MAPK signální dráhy). V případě imunoterapie se velké naděje vkládají do anti-pd-1 protilátek (nivolumab, pembrolizumab) a jejich kombinací s ipilimumabem či cílenou léčbou.

17 Literatura 1. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures American Cancer Society.Dostupná online na acspc pdf. Accessed: June 15th, : Modrá kniha České onkologické společnosti. Dostupná online na Accessed: June 15th, Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. (eds). SEER Cancer Statistics Review, , National Cancer Institute, Bethesda, MD, based on November 2013 SEER data submission. 4. Pavlik T. et al. (2014). Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period Cancer Epidemiology DOI: /j.canep Korn et al Meta-Analysis of Phase II Cooperative Group Trials in Metastatic Stage IV Melanoma to Determine Progression-Free and Overall Survival Benchmarks for Future Phase II Trials. J Clin Oncol 26: Lakomý R et al. Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib). Postgraduální medicína 03/ Serrone L et al. Dacarbazine-based chemotherapy for metastatic melanoma: thirty-year experience overview. J Exp Clin Cancer Res, 2000, 19, p Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: accessed on 15/4/ NCCN Guidelines, verze I.2015, dostupné online na ( Chapman PB et al. J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 8502^)

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice Hambálek J. ČFES Bratislava 23.11.2016 Trochu legislativy na začátek 39b odst. 2 ZoVZP: Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU

Projekt edukační platforma I-COP EDU Projekt edukační platforma I-COP V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Lysý M., Pukyová J., Šulc D., Dušek L. Motivace projektu

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi L. Dušek, D. Schwarz Formy elektronické

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů. R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP

Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů. R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP Základní předpoklady úspěšného screeningu Cíl screeningu: Snížení mortality Zachování QoL vyjádřené

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 27 38 Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 26 Activity in X-ray oncology

Více

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 STRUKTURA CENTROVÉ PÉČE Centrová péče 2014: 53 poskytovatelů zdravotnických

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Národní onkologický registr (NOR) rodinné stříbro české onkologie ONKOFORUM BRNO 4112011 Prof MUDr Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Publikace Novotvary

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA

DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA DIABETOLOGIČTÍ PACIENTI V REGIONECH ČESKA Luděk Šídlo Boris Burcin 49. konference České demografické společnosti Demografie město venkov 23. května 2019, Lednice Příspěvek zpracován v rámci projektu TAČR

Více

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR - CELOSTÁTNÍ SBĚR STRUKTUROVANÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE OD ROKU 1976 Miroslav Zvolský, Pavel Langhammer

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR - CELOSTÁTNÍ SBĚR STRUKTUROVANÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE OD ROKU 1976 Miroslav Zvolský, Pavel Langhammer Miroslav Zvolský, Pavel Langhammer NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR - CELOSTÁTNÍ SBĚR STRUKTUROVANÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE OD ROKU 1976 Miroslav Zvolský, Pavel Langhammer Anotace Národní onkologický registr

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

IMUNOTERAPIE NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. Michaela Matoušková

IMUNOTERAPIE NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. Michaela Matoušková IMUNOTERAPIE NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Michaela Matoušková IMUNOTERAPIE ZN Z UROTELU lokalizovaná onemocnění - BCG VAKCÍNA pokročilá onemocnění BCG VAKCÍNA po instilaci vazba BCG k fibronektinu produkovanému

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu je standardem cílená léčba s kombinací BRAF a MEK inhibitoru a imunoterapie s checkpoint inhibitory. Z

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Markery systému CZ-DRG jako základ implementace nového systému úhrad akutní lůžkové péče. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

Markery systému CZ-DRG jako základ implementace nového systému úhrad akutní lůžkové péče. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Markery systému CZ-DRG jako základ implementace nového systému úhrad akutní lůžkové péče Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 31.8. 2018 Systém CZ-DRG je vydán ve sdělení ČSÚ ve verzi

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty

Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty Nová organizace péče o vyléčené onkologické pacienty Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví ČR MUDr. Petr Šonka Sdružení praktických lékařů ČR doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Společnost všeobecného

Více

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167 Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2007 41 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006 Activity of health

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.. X.Cerebrovaskulární seminář, 23.9.2011 Kunětická Hora Sympozium firmy ZENTIVA Význam registru Odkud máme informace : ÚZIS

Více