Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014"

Transkript

1 Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1, Mgr. Michal Burger 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 3, Mgr. Petr Klika 2, RNDr. Jir ı Jarkovsky, Ph.D. 2, RNDr. Denisa Malúšková 2, Mgr. Michaela Kučerová 2, Ing. Petr Brabec, Ph.D. 2, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 2, 1 Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika 2 Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz 3 Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče Epidemiologie Maligní melanom (kód diagnózy C43 podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize) je nádorové onemocnění vznikající transformací melanocytů. V průběhu několika posledních desetiletí jeho výskyt dramaticky narůstá. Nejvyšší incidence na světě v přepočtu na obyvatel je uváděna v Austrálii v oblasti Queenslandu (57/ ) a také v Izraeli (40/ ). V USA se odhaduje, že v roce 2015 se objeví téměř nových případů a tento typ onemocnění zaujímá ve srovnání s incidencí ostatních nádorových onemocnění páté místo u mužů a sedmé u žen. Zatímco u mladších pacientů je incidence stabilní, u pacientů nad 50 let věku Spojené státy udávají nárůst incidence téměř 3 % ročně. Největší relativní incidence v přepočtu na počet obyvatel je u bílé populace ve státě Hawaii a na jihozápadě USA, jedná se přibližně o nových případů na obyvatel (1). V České republice je podle dat NOR relativní incidence na podobné úrovni 21 případů na osob s celkovým nárůstem o 35,8 % za posledních 10 let. V posledních několika letech lze u nás však sledovat v incidenci maligního melanomu spíše stagnaci. Podle predikce každoročně odhadované v České republice z dat Národního onkologického registru podle metodiky IBA MU očekáváme v roce 2015 incidenci zhoubného melanomu na úrovni nových případů (2). Patří nám tak 9. místo v Evropě v incidenci a 23. místo v mortalitě na maligní melanom (8). Přežití Pravděpodobnost pětiletého přežití s maligním melanomem v USA je podle dat z let ve výši 91 %, prudce však klesá v závislosti na stadiu onemocnění, a u metastatického onemocnění zaznamenáváme již pouze 16% pravděpodobnost pětiletého přežití (3). V České republice u léčených pacientů je hodnota pětiletého relativního přežití udávána ve výši 85 %, u stadia IV pak 27 %, přičemž ve srovnání období a došlo ke zlepšení v tomto parametru o 3,4 %, respektive 8,6 % (4). Další zvýšení naděje na přežití pacientů s touto diagnózou lze zejména očekávat v souvislosti s příchodem nových léčebných možností u neresekovatelného a metastatického stadia. Odhaduje se (2), že v roce 2015 bude léčeno pro metastatický a neresekabilní

2 melanom v ČR okolo 400 pacientů (součet nově odhalených případů a progresí z předchozích let). Léčba Terapeutické možnosti pacientů s metastatickým melanomem byly velmi limitované a všechna doporučení jak amerických (NCCN), tak evropských (ESMO) onkologických společností do poloviny roku 2011 směrovala tyto pacienty do klinických studií, protože jejich prognóza byla velmi špatná (udáván byl medián přežití 6,2 měsíce, přežití po 1 roce cca 25 % (5). Prognóza pacientů s pokročilým melanomem je do velké míry určována místem a rozsahem metastatického postižení. Pacienti s postižením kůže, podkoží, plic či vzdálených lymfatických uzlin mají ve srovnání s pacienty s postižením jater, kostí nebo mozku lepší prognózu (6). Donedávna byly tedy léčebné možnosti jen velice omezené a neuspokojivé. Byly zkoušeny různé cytotoxické léky a jejich kombinace s imunoterapií (interleukin 2, interferon alfa), bohužel bez zásadního ovlivnění přežití. K základním cytotoxickým lékům pro léčbu diseminovaného melanomu patřil, a zatím stále patří, dakarbazin s četností léčebných odpovědí do 20 % (7). Kombinace dakarbazinu s dalšími cytotoxickými léky nebo imunoterapií podle studií přinesly vyšší četnost léčebných odpovědí, ale za cenu vyšší toxicity, bez benefitu v prodloužení přežití ve srovnání s dakarbazinem samotným. V USA je dnes schválena i léčba s vysoce dávkovaným interleukinem 2 (IL-2), a to na základě výsledků klinických studií 2. fáze, ve kterých byly cca v 7 % zaznamenány dlouhodobé kompletní remise. Vzhledem k omezeným možnostem chemoterapie se výzkum zaměřený na systémovou léčbu u diseminovaného melanomu v posledních letech zaměřil na dvě hlavní oblasti imunoterapie a cílená léčba. Na základě pozitivních výsledků posledních klinických studií se zdá, že v léčbě neresekovatelného a metastatického melanomu dochází konečně k významnému průlomu. K novým a již standardně používaným nadějným lékům dnes patří ipilimumab, vemurafenib a od roku 2015 i dabrafenib (6). Další progresivní přípravky budou postupně uváděny na trh (nivolumab, pembrolizumab, trametinib, cobimetinib...). Ipilimumab a vemurafenib jsou k dispozici od roku 2010 v rámci klinických studií a od roku 2013 hrazené z v.z.p. také v České republice a výrazným způsobem zasáhly do změny léčebných postupů u pokročilého melanomu. Jejich preskripce je omezena na Komplexní onkologická centra a úhrada je dočasná na dobu 2 let s možností prodloužení o další rok v režimu Vysoce inovativních přípravků. V léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF je kromě Zelborafu (vemurafenib) od ledna 2015 v ČR indikován také Tafinlar (dabrafenib), oba léky lze zatím použít jen v 1. linii léčby (indikační omezení úhrady dle SÚKL). Yervoy (ipilimumab) lze podat bez ohledu na stav mutace genu BRAF. Do srpna 2015 byl v ČR hrazen jen u pacientů předléčených jedním nebo více léčiv ze skupiny chemoterapeutik či cytokinů. Nyní je možno podat Yervoy i u nepředléčených pacientů. Další léky jako Mekinist (trametinib),

3 Opdivo (nivolumab) a Keytruda (pembrolizumab) jsou již registrovány v EU k léčbě pokročilého melanomu, úhrada v ČR ale zatím nebyla stanovena. Mapování epidemiologické situace a léčebných postupů u metastatického melanomu v České republice V souvislosti s příchodem nových molekul dochází k výrazným změnám v léčebných postupech maligního melanomu. Autoři práce si kladou za cíl zmapovat epidemiologickou situaci související s výskytem melanomu v jednotlivých krajích ČR, vývoj epidemiologie, dostupnost pacientů s tímto onemocněním k moderní biologické léčbě ve spádových oblastech Komplexních onkologických center, léčebnou zátěž v těchto centrech, zastoupení léčebných modalit a analýzu přežití pacientů na těchto léčebných modalitách a srovnání s obdobím před dostupností biologické léčby. V oblasti mapování terapeutických postupů se soustředíme na léčbu pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu v 1. linii léčby. Metastatický melanom patří v České republice mezi osm nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění a ve srovnání v rámci Evropy nám patří deváté místo v incidenci a třiadvacáté místo v mortalitě (obr. 1). Celkový každoroční počet nových případů tohoto onemocnění ve spojení s faktem, že průměrný meziroční růst v letech v incidenci byl 1,6 %, v mortalitě o 4,0 % a prevalence pacientů žijících s touto diagnózou stoupala meziročně o 5,3 %, vytváří významnou organizační a ekonomickou zátěž pro zdravotnický systém (9,10). obr. 1 C43: Srovnání incidence a mortality v Evropě v roce 2012 (8)

4 Pozitivním zjištěním je fakt, že celých 84 % případů je odhaleno ve stadiu I nebo II, tedy ve stavu s vysokou nadějí na vyléčení. Pouze něco málo přes 4 % případů zhoubného melanomu je diagnostikováno ve stadiu IV (tab. 1). Z hlediska zátěže incidencí melanomu po jednotlivých krajích v ČR je na tom nejhůře Praha, Plzeňský kraj a oba východočeské kraje Královehradecký a Pardubický. Zajímavé je sledovat, jak se pořadí změní, pokud se zaměříme pouze na incidenci melanomu ve stadiu IV, kdy se do popředí dostávají regiony na severozápadě Čech Ústecký a Karlovarský region (obr. 2 a 3), což může souviset s úrovní vzdělanosti obyvatelstva ve vazbě na schopnost pravidelně vyhledávat preventivní vyšetření a samovyšetřením odhalit včas možný vznikající zdravotní problém. tab. 1 C43: Srovnání incidence a mortality podle stadií v ČR (9,10) obr. 2 C43: Incidence zhoubného melanomu v krajích ČR (období )

5 obr. 3 C43: Incidence zhoubného melanomu stadium IV v krajích ČR (období ) Datové zdroje analýzy Výše uvedené informace lze velice dobře čerpat z dat Národního onkologického registru, která zpracovává IBA MU Brno a jsou k dispozici na portálu Tento datový zdroj je však nedostatečný, pokud chceme získat celkový obraz léčebné péče o pacienty s metastatickým melanomem, včetně přehledu o používání jednotlivých léčivých přípravků a jejich účinnosti. Za tímto účelem byl navržen a je realizován ve spolupráci s převážnou většinou center komplexní onkologické péče v ČR projekt Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech, zkráceně I-COP (obr. 4). Díky tomuto projektu, který pracuje s reálnými daty z prostředí spolupracujících Komplexních onkologických center, lze získat přístup ke zcela nové kvalitě zpracovaných a komentovaných informací o praktickém průběhu léčby onkologicky nemocných pacientů. Data jsou využívána v souladu s pravidly projektu striktně anonymně. Tento informační zdroj, jenž vychází z popisu reálných procesů uvnitř nemocnic, nabízí zpracované údaje o léčebných postupech prováděných v klinické praxi. Jedná se o komplexní pohled na reálně probíhající průřezovou léčbu onkologicky nemocných pacientů, nikoli jen kazuistickou deskripci jednotlivých případů. Průběh léčby, v našem případě metastatického melanomu ve stadiu IV, je vždy vzhledem k jejímu typu a

6 diagnóze v maximální možné míře popsán parametrickými údaji, analyzován a porovnáván s referenčními či doporučenými hodnotami (11). Výsledky analýzy V rámci analýzy dat o léčbě metastatického melanomu v ČR byly využity údaje z 16 pracovišť, která jsou součástí sítě Komplexních onkologických center. Zaměřili jsme se na analýzu pacientů léčených v 1. linii paliativní systémové léčby maligního melanomu v ČR, protože v této indikaci dochází díky vstupu nových molekul k nejvýraznějším změnám léčebných postupů a byla využita jak administrativní data výše uvedených pracovišť, tak i data Národního onkologického registru z období leden 2007 až prosinec obr. 4 ukázka stránky projektu I-COP (11) projekt byl podporován MŠMT ČR, z programu OP VK, CZ.1.07/2.4.00/ Význam propojení dat Národního onkologického registru a administrativních dat zdravotnických zařízení je zejména v synergii některých informací o průběhu léčby konkrétního pacienta a ve validaci některých dat. Národní onkologický registr ČR identifikuje léčené i neléčené pacienty a doplňuje specifické, zejména diagnostické, informace, které nejsou z běžných zdrojů dostupné. Naproti tomu administrativní data zdravotnických zařízení, se kterými pracujeme v rámci projektu I-COP, identifikují jakými prostředky a kdy je pacient léčen ve zdravotnickém zařízení. Každý z použitých datových zdrojů představuje velmi cenný zdroj informací, který však má své limity jak v informačním obsahu,

7 tak v kvalitě. Zcela novou informační hodnotu však získáme spojením těchto datových zdrojů. Anonymizovaným spojením těchto datových zdrojů na úrovni zdravotnického zařízení získáváme naprosto jedinečný lokalizovaný zdroj informací o onkologické péči (11). Celkový počet pacientů léčených nebo ošetřených ve spolupracujících zdravotnických zařízeních za období leden 2007 až prosinec 2014 byl ve výši 9,6 milionu. Z nich byli po propojení s daty Národního onkologického registru (NOR) vyloučeni neonkologičtí pacienti (8,9 milionu) a dětští onkologičtí pacienti (12 tisíc). Bylo tak identifikováno celkem 717 tisíc ošetřených nebo léčených pacientů s novotvarem. Mezi nimi bylo identifikováno pacientů (100 %) s hlášením NOR a/nebo s péčí vykázanou v administrativních datech nemocnice ve vztahu k diagnóze novotvaru kůže. Tato kohorta pacientů byla rozdělena následovně: 1. Celkem pacientů bylo v období 1/ /2014 prokazatelně v centrech léčeno (protinádorová léčba a/nebo dispenzarizace). 2. Relativně malá skupina pacientů byla pouze nahlášena do NOR s přiřazením k centru, avšak bez vykázané léčby v administrativních datech centra. 3. U celkem pacientů byla vykázána určitá péče ve vztahu k diagnóze kožního novotvaru (diagnostika, jiná péče), zhoubný nádor ale nebyl prokázán, pacienti nemají protinádorovou léčbu nebo nemají záznam v NOR. Někteří z nich mohou být v budoucnu identifikováni jako onkologičtí pacienti. Z tohoto počtu má pacientů vykázánu diagnózu melanomu v dospělém věku. Z více než 139 tisíc pacientů byla vyloučena skupina pacientů s jiným nádorem kůže (C44, D03,...), než je maligní melanom. V konečné fázi byla tedy analyzována data celkem dospělých pacientů s diagnózou C43. Pokud jde o léčivé přípravky, které jsou předmětem analýzy, byla provedena rešerše dostupných datových zdrojů týkajících se doporučených léčebných postupů u neresekabilního a metastatického melanomu (2, 12,13) na jejímž základě byly identifikovány účinné látky uvedené v přehledu v tab. 2. Radioterapie nebo jiná léčba nebyla v analýze uvažována. Protože jsme se ve své analýze rozhodli zaměřit se pouze na prvoliniovou léčbu pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu, použili jsme předpoklad, že za zahájení paliativní léčby je považována léčba, která splňuje některou z následujících podmínek: 1. Jakákoliv chemoterapie, v případě dakarbazinu byli vyloučeni pacienti s následným podáním Multiferonu (INF alfa přírodní). 2. Cílená protinádorová léčba s vemurafenibem. 3. Léčba dakarbazinem, pokud a. začíná spolu s další chemoterapií nebo do 6 měsíců před úmrtím, b. následuje po předchozí léčbě imunoterapií

8 Pacienti, u kterých nebylo možno spolehlivě určit, zda se jedná o paliaci nebo adjuvanci, případně o kterou linii paliace jde, byli z analýzy vyřazeni. Byli vyřazeni i pacienti, u kterých byl jako první přípravek nalezen ipilimumab (YERVOY), který byl určen pro druhou a vyšší linii léčby. Další analýzy se po této redukci týkají 977 dospělých pacientů s identifikovanou 1. linií paliativní léčby melanomu, léčených v centrech v období 1/ /2014. Z tohoto souboru bylo 43 % žen a 57 % mužů. Zajímavé je srovnání rozložení podle pohlaví s celkovým analyzovaným souborem (n = ), kde byla naopak převaha žen (52 %). Muži pravděpodobně nedbají na prevenci melanomu tak jako ženy a tak dochází k procentuálně vyššímu výskytu melanomu v pozdějších stadiích právě u mužské části populace. tab. 2 C43: molekuly v léčbě neresekabilního a metastatického melanomu v období leden 2007 prosinec 2014 (2, 12, 13) ATC kód L03AB04 L03AB05 L03AC01 L01AD01 L01AD02 L01AD05 L01AX03 L01AX04 L01CA01 L01CA02 L01DC01 L01XA01 L01XA02 L01XE15 Látka Interferon alfa-2a Interferon alfa-2b Aldesleukin Karmustin Lomustin Fotemustin Temozolomid Dakarbazin Vinblastin Vinkristin Bleomycin Cisplatina Karboplatina Vemurafenib Pokud jde o věk při diagnóze, zde není mezi celkovým souborem všech pacientů s melanomem ve srovnání se souborem pacientů s léčbou metastatického melanomu žádný výrazný rozdíl. Průměrný věk v době diagnózy je v obou souborech 57 let. Ze souboru pacientů léčených v letech v 16 centrech v 1. linii paliace, bylo jen 11 % v době primární diagnózy ve stádiu IV. Stadium I mělo 28,5 % pacientů, stadium II i stadium III vykazovalo 22 % pacientů (obr. 5).

9 obr. 5 analýza léčby zhoubného melanomu ve stádiu IV primární stadium v době diagnózy Na obr. 6, popisujícím data o migraci pacientů za léčbou ve vztahu ke stadiu onemocnění v době primární diagnózy, je vidět, že v největší míře za léčbou do Komplexních onkologických center (KOC) putují pacienti diagnostikovaní ve stadiu IV. U nižších stadií v době diagnózy lze sledovat tendenci takové případy po diagnostice předávat na primární léčbu mimo KOC.

10 obr. 6 analýza léčby zhoubného melanomu ve stadiu IV migrace pacientů ve vztahu k primárnímu stadiu v době diagnózy. V 1. linii paliativní léčby pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu je v 16 centrech léčeno, podle dat z těchto center získaných, každý rok okolo 150 pacientů. Vezmeme-li do úvahy, že v datech, která jsme analyzovali, je zachycena jen část pacientů, protože chybí data ze tří komplexních onkologických center, lze odhadovat, že v celé České republice se jedná každoročně o 200 pacientů léčených v této indikaci v Komplexních onkologických centrech. Tato čísla jsou zhruba poloviční v porovnání s predikcí počtu léčených pacientů každoročně prováděných IBA MU a zveřejňovaných v Modré knize COS ČLS JEP (2), což se dá vysvětlit faktem, že 50 % pacientů léčených ve stádiu neresekabilního a metastatického melanomu v 1. linii paliativní léčby je léčeno mimo síť KOC. Další údaje získané z analýzy potvrzují, že naprostá většina pacientů je léčena primárně chirurgicky. Podle získaných dat jen cca 10 % pacientů ve stadiu IV nepodstupuje chirurgické řešení (obr. 7).

11 obr. 7 analýza léčby zhoubného melanomu ve stadiu IV chirurgická léčba ve vztahu k primárnímu stadiu v době diagnózy. Pokud jde o strukturu používaných léčivých přípravků v 1. linii paliativní léčby neresekabilního a metastatického melanomu ve sledovaném období , je dlouhodobě nejvíce používaným přípravkem dakarbazin v monoterapii nebo v kombinaci s platinou a vinblastinem. Bylo nalezeno i 64 pacientů v minulosti léčených kombinací chemoterapie a imunoterapie. Dakarbazinem bylo léčeno 84 % ze všech léčených pacientů v 1. linii paliace v roce 2012 (tab. 3). Od roku 2013 začíná strukturu léčby ovlivňovat vstup inovativního biologického léčivého přípravku Zelboraf (vemurafenib). V roce 2014 byla léčena tímto přípravkem více než čtvrtina ze všech pacientů v první linii paliace zhoubného melanomu (obr. 8). Protože Zelboraf (vemurafenib) je indikován jen u pacientů s pozitivní mutací V600 genu BRAF, kterých je okolo 50 %. Z analýzy vyplývá, že je zde stále prostor pro větší využití tohoto přípravku ve zkoumané indikaci. Důvodem toho, že přípravkem nebyli léčeni všichni potenciálně indikovaní pacienti bylo pravděpodobně indikační omezení stanovené SÚKL.

12 obr. 8 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace typ léčby podle roku zahájení léčby. Pro úspěšnost léčby je důležité, aby byla nasazena co nejdříve od doby, kdy bylo u pacienta pokročilé onemocnění diagnostikováno. Průměrná doba od diagnózy k nasazení terapie byla zjištěna na úrovni 40 měsíců. Zajímavé je, že pokud jde o léčbu novým přípravkem s obsahem vemurafenibu, zde je čas od diagnózy k nasazení léčby nejdelší, v průměru 51 měsíců (obr. 9). Tento údaj je potřeba podrobit ještě detailnější analýze. Zajímavým údajem popisujícím chování lékařů při výběru pacientů pro léčbu přípravkem Zelboraf (vemurafenib) je zjištění, že tímto léčivým přípravkem nejsou léčeni téměř vůbec pacienti, kteří jsou primárně diagnostikovaní ve stadiu IV, ale lékaři spíše preferují pacienty, kteří progredují ze stadií I III (obr. 10). Pravděpodobně pacient diagnostikovaný ve st. IV má nádorové onemocnění vyznačující se rychlou progresí a nesplnil kritéria pro nasazení léku. Naopak dispenzarizovaní pacienti ve stádiu I III byli zachyceni v případě relapsu dříve a bylo možno u nich léčbu vemurafenibem indikovat. Také tento údaj je potřeba podrobit dalšímu zkoumání. Při analýze údajů, zda typ léčby nějakým způsobem ovlivňuje migraci pacientů za léčbou v Komplexních onkologických centrech, nebyl zjištěn žádný rozdíl.

13 obr. 9 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace čas od diagnózy do nasazení léčby obr. 10 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace primární stadium ve vztahu k typu léčby

14 Pokud jde o přežití pacientů v 1. linii paliativní léčby, od zahájení léčby je v souboru pacientů z ČR (n = 997) na úrovni 0,8 roku (0,7 0,9) v době od zahájení léčby do úmrtí (obr. 11). Při analýze tohoto parametru v závislosti na typu léčby nejdéle přežívají pacienti léčení kombinační léčbou, konkrétně kombinací vinblastinu s platinou nebo trojkombinací dakarbazin + vinblastin + platina (obr. 12). Naopak nejkratší dobu přežívají pacienti léčení v 1. linii paliace fotemustinem (medián přežití 0,5 roku). Rozdíly ale nejsou statisticky signifikantní a mohou souviset se selekcí pacientů. obr. 11 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace přežití pacientů v době od zahájení léčby

15 obr. 12 analýza léčby zhoubného melanomu v 1. linii paliace přežití pacientů v době od zahájení léčby podle typu léčby tab. 3 C43: počty a podíly pacientů léčených v 1. linii metastatického melanomu jednotlivými molekulami v období leden 2007 prosinec 2014 Preparáty* Celkem Dakarbazin (36 %) (41 %) (40 %) (37 %) (61 %) (64 %) (50 %) (56 %) (48,3 %) Dakarbazin+Vinblastin +Platina 28 (33 %) 47 (36 %) 33 (27 %) 11 (8 %) 17 (12 %) 21 (20 %) 32 (25 %) 9 (7 %) 198 (20,3 %) Fotemustin ( (4 %) (5 %) (7 %) (10 %) (10 %) %) (5 %) (4 %) (6,7 %) Vinblastin+Platina (1 %) (1 %) (12 %) (23 %) (7 %) (1 %) (1 %) (6,2 %) Vemurafenib (12 %) (27 %) (5,0 %) Platina (5 %) (6 %) (5 %) (5 %) (2 %) (5 %) (3 %) (3 %) (4,1 %) Temozolomid (6 %) (5 %) (7 %) (2 %) (2 %) (1 %) (2,9 %) Ostatní (14 %) (11 %) (4 %) (10 %) (6 %) (2 %) (3 %) (3 %) (6,6 %) Celkem *pozn.: platina slučuje cisplatinu a karboplatinu, pacienti s kombinací imunoterapie a chemoterapie jsou zahrnutí ve skupinách léčených chemoterapií

16 Závěr Zatímco incidence maligního melanomu v České republice po dramatickém nárůstu z druhé poloviny devadesátých let a počátku tohoto století v poslední době stagnuje, v mortalitě můžeme stále sledovat mírný nárůst. Ten byl způsobený neuspokojivými výsledky dříve používané terapie maligního melanomu. Určitou naději přináší příchod nových léčivých přípravků na bázi cílené léčby, zejména do léčby neresekabilního a metastatického melanomu. V souvislosti s příchodem těchto nových molekul dochází k výrazným změnám v léčebných postupech maligního melanomu. V rámci léčby první linie pokročilého neresekabilního a metastatického melanomu byla analyzována data NOR a data o vykázané péči ze 16 center tvořících KOC. Pokud jde o strukturu používaných léčebných přípravků v 1. linii paliativní léčby neresekabilního a metastatického melanomu ve sledovaném období , je dlouhodobě nejvíce používaným přípravkem dakarbazin v monoterapii nebo v kombinaci s platinou a vinblastinem, od roku 2013 se výrazněji v léčbě 1. linie paliace prosazuje přípravek Zelboraf (vemurafenib). Vzhledem k prokázané účinnosti ve zkoumané indikaci by však jeho zařazení do léčebného schématu mělo být výraznější (bránila indikační omezení úhrady stanovená SÚKL), přípravek je také nasazován s určitým zpožděním oproti jiné terapii, které pravděpodobně souvisí s jeho úhradou ze zdravotního pojištění v kategorii vysoce inovativního přípravku. Tento typ úhrady s sebou přináší administrativní bariéry, jejichž možnou příčinou je časově a množstevně omezený přístup indikovaných pacientů (přísná indikační omezení) k léčivému přípravku. Dalším faktorem, který omezuje přístup pacientů ve zkoumané indikaci, je fakt, že v KOC je patrně léčeno pouze 50 % pacientů ze všech diagnostikovaných pro melanom ve stádiu IV. Pokud jde o data přežití u pacientů léčených v 1. linii paliativní léčby metastatického melanomu v letech , bylo zjištěno, že pacienti léčení v KOC v České republice nejčastěji používanou monoterapií dakarbazinem nebo kombinací dakarbazin, platina a vinblastin, přežívají výrazně déle, než je zahraniční literaturou (5) udávaných 6,2 měsíce. Tento údaj získaný z dat na české populaci zcela jistě v budoucnu vylepší vliv léčbou přípravkem s obsahem vemurafenibu, který z důvodu krátké doby sledování nebyl zařazen do analýzy celkového přežití. Například v registrační studii BRIM-3 (n = 337) (14) bylo s léčbou vemurafenibem dosaženo mediánu času přežití 13,6 měsíce. Léčba pokročilého melanomu se velmi rychle vyvíjí. V oblasti cílené léčby bude u pacientů s mutací genu BRAF V600 v blízké době standardem kombinace BRAF a MEK inhibitorů (duální blokáda MAPK signální dráhy). V případě imunoterapie se velké naděje vkládají do anti-pd-1 protilátek (nivolumab, pembrolizumab) a jejich kombinací s ipilimumabem či cílenou léčbou.

17 Literatura 1. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures American Cancer Society.Dostupná online na acspc pdf. Accessed: June 15th, : Modrá kniha České onkologické společnosti. Dostupná online na Accessed: June 15th, Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. (eds). SEER Cancer Statistics Review, , National Cancer Institute, Bethesda, MD, based on November 2013 SEER data submission. 4. Pavlik T. et al. (2014). Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period Cancer Epidemiology DOI: /j.canep Korn et al Meta-Analysis of Phase II Cooperative Group Trials in Metastatic Stage IV Melanoma to Determine Progression-Free and Overall Survival Benchmarks for Future Phase II Trials. J Clin Oncol 26: Lakomý R et al. Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib). Postgraduální medicína 03/ Serrone L et al. Dacarbazine-based chemotherapy for metastatic melanoma: thirty-year experience overview. J Exp Clin Cancer Res, 2000, 19, p Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: accessed on 15/4/ NCCN Guidelines, verze I.2015, dostupné online na (http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/melanoma.pdf) Chapman PB et al. J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 8502^)

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009. Účastníci:

ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009. Účastníci: ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009 Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České urologické společnosti

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

15. ZHOUBNÉ NÁDORY KŮŽE (C43, C44)

15. ZHOUBNÉ NÁDORY KŮŽE (C43, C44) 15. ZHOUBNÉ NÁDORY KŮŽE (C43, C44) 15.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 15.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10.

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. 2005 Cílem lékové politiky pojišťovny je zajistit bezpečné,

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy 10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy Z procesu zvaní do screeningových programů budou vyřazeni všichni pacienti, u kterých byla identifikována léčba dané diagnózy

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. OBECNÁ SEKCE prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 1. místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP předseda Komise pro screening kolorektálního karcinomu

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 3 31.5.24 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více