RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012"

Transkript

1 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk Bortlíček RNDr. Daniel Klimeš, PhD.

2 Základní informace o projektu Odborní garanti projektu: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fínek, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Analýzu zpracovali: Mgr. Zbyněk Bortlíček; Mgr. Karel Hejduk; Ing. Petr Brabec; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; RNDr. Daniel Klimeš, PhD.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Technická podpora: Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

3 Zapojená centra Název centra Masarykův onkologický ústav Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Plzeň Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní nemocnice v Motole Krajská nemocnice Liberec, a.s. Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Nemocnice Jihlava Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Nemocnice České Budějovice, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Brno Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z Nemocnice Chomutov Pardubická krajská nemocnice, a.s. Nemocnice Na Homolce Přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prim. MUDr. Jana Prausová MUDr. Jiří Bartoš, MBA MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., prim. MUDr. Lubomír Slavíček prim. MUDr. Milan Kohoutek prim. MUDr. Václav Janovský prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. prim. doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA prim. MUDr. Milan Lysý prim. MUDr. Martina Chodacká prim. doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. MUDr. Martin Šafanda Děkujeme participujícím centrům, které pod hlavičkou ČOS ČLS JEP participují na projektu a napomáhají monitorovat kvalitu a výsledky péče v klinické praxi

4 Úvod Nádory ledvin tvoří 3-4% malignit dospělé populace. V mezinárodním srovnáním má Česká republika nejvyšší incidenci i mortalitu tohoto onemocnění na světě (1). V roce 2008 činila incidence v ČR 35,28/ u mužů a 19,3/ u žen (2). Tyto nádory patří mezi malignity s vysokou rezistencí vůči chemoterapii, radioterapii a imunoterapii (3). Velkým přínosem v léčbě generalizovaného konvenčního světlobuněčného karcinomu, který tvoří 85% všech histologických typů, se stala cílená léčba. Optimální sekvence jednotlivých preparátů a jejich kombinace je předmětem řady klinických studií (4) a neintervenčních sledování. Projekt RENIS byl iniciován z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP v červnu Jeho hlavním záměrem je neintervenční sledování pacientů s nádory ledvin v České republice, u kterých byla indikována cílená léčba sorafenibem, sunitinibem, everolimem, temsirolimem, bevacizumabem a pazopanibem a posouzení léčebné odpovědi těchto přípravků v běžné klinické praxi. Od roku 2007 na projektu aktivně spolupracuje 20 onkologických pracovišť České republiky, včetně všech 13 komplexních onkologických center, které se dlouhodobě zabývají problematikou léčby pacientů s karcinomy ledvin. Do registru byly konsekutivně zařazovány záznamy o pacientech, u kterých byl diagnostikován renální karcinom a u kterých byla zahájena léčba některým ze sledovaných přípravků. K databáze obsahovala 1736 záznamů, které obsahovaly informace potřebné pro základní analýzu (data stanovení primární diagnózy, údaje o cílené léčbě a aktuální stav pacienta).

5 I. Databáze RENIS

6 I.1 Definice analyzovaného souboru Všichni pacienti registru RENIS se založeným záznamem N= 1774 N= 38 N= 1736 Pacienti bez zadaného data primární diagnózy nebo zahájení cílené léčby. Pacienti s neúplným záznamem o léčbě či aktuálním stavem pacienta Pacienti se založenými a vyplněnými údaji o cílené léčbě, vyplněným datem primární diagnózy a aktuálním stavem pacienta

7 I.3 Vývoj počtu pacientů v registru dle roku zahájení cílené léčby 500 N = 1736 Počet pacientů se zahájenou léčbou * Rok zahájení léčby * Jedná se o průběžné údaje k

8 I.4 Základní charakteristika pacientů Pohlaví Věk pacientů N = ,0% Věk při DG Věk při zahájení cílené léčby Průměr 59 let 62 let Medián 59 let 63 let Min - Max let let 30 Muži N = ,0% % pacientů ,8 21,3 21,9 18,719,8 19,5 16,6 14,9 13,4 10,0 8,8 8,0 Ženy N = ,2 2,6 0,3 0,7 1,5 0,2 0,3 0,9 < , Věk (roky) ,1 75 a více

9 Věk a pohlaví pacientů Nádory ledvin se vyskytují přibližně 2 x častěji u mužů než u žen. Střední věk v čase diagnózy tohoto onemocnění je přibližně 60 let. Nejčastěji se tyto nádory objevují ve věkové kategorii let (1). Těmto údajům rámcově odpovídají i data z registru RENIS, kde muži (71,0%) převažují nad ženami (29,0%). Střední věk pacientů při diagnóze zařazených do registru je 59 let, průměrný věk při zahájení cílené léčby je 62 let.

10 I.5 Charakteristiky primárního onemocnění Grade primárního nádoru Rozsah primárního onemocnění N = ,3% 2,1% 9,0% 10,8% 35,1% 44,4% 33,5% 44,8% G1 dobře diferencovaný (N = 157) G2 středně diferencovaný (N = 609) G3-4 špatně diferencovaný / nediferencovaný (N = 581) GX stupeň diferenciace nelze hodnotit (N = 353) Neuvedeno (N = 36) Primárně metastatické onemocnění (N = 770) Lokalizované/lokálně pokročilé onemocnění (N = 778) Neznámo/Neuvedeno (N = 188) Primárně metastazující nádor odpovídá stádiu primárního nádoru IV.

11 I.6 Morfologická klasifikace a performance status při zahájení cílené léčby N = 1736 Morfologická klasifikace Performance status při zahájení cílené léčby 0,6% 0,2% 0,1% 4,0% 0,1% 1,3% 9,6% 1,7% 29,8% 95,0% 57,7% Karcinom ze světlých buněk (N = 1649) Papilární karcinom (N = 70) Chromofóbní karcinom (N = 11) Karcinom ductus Bellini (N = 3) Onkocytární karcinom (N = 1) Neuvedeno (N = 2) 0 (N = 517) 1 (N = 1001) 2 (N = 166) 3 (N = 23) Neuvedeno (N = 29) Pozn. Definice PS dle ECOG

12 Morfologie primárního nádoru a výkonnostní stav pacientů v době zahájení cílené léčby Přibližně 85% renálních karcinomů tvoří nádory ze světlých buněk. Méně častými histologickými typy jsou papilární karcinom, chromofóbní karcinom a karcinom ductus Bellini (3). U pacientů zařazených do registru RENIS se světlebuněčný karcinom vyskytoval u 95,0%, papilární karcinom u 4,0% pacientů. Chromofóbní karcinom, karcinom ductus Bellini či onkocytární karcinom byl zaznamenán u 0,9% pacientů. Cílená léčba je podávána převážně pacientům v dobrém fyzickém stavu v době diagnózy. V době zahájení cílené léčby bylo 29,8 % pacientů bez jakýchkoliv potíží, 57,7 % pacientů bylo symptomatických, neschopných těžší fyzické práce, 9,6 % nemocných trávilo na lůžku méně než 50% dne, 1,3% pacientů trávilo na lůžku více než 50% dne.

13 II. Pacienti léčeni pazopanibem (VOTRIENT )

14 Základní informace o léčivém přípravku Votrient (pazopanib) Pazopanib (Votrient) byl v červnu 2010 registrován Evropskou lékovou agenturou na základě výsledků randomizované, placebem kontrolované studie fáze 3 (5). Přípravek Votrient je určen k podávání v první linii léčby pokročilého karcinomu ledviny a k léčbě pacientů, kterým byly dříve podávány cytokiny pro pokročilé onemocnění (6). K bylo v databázi registru RENIS 46 pacientů léčených pazopanibem.

15 II.1 Základní charakteristika pacientů Pohlaví Věk pacientů N = 46 28,3% Věk při DG Věk při zahájení léčby pazopanibem Průměr 63 let 66 let Medián 64 let 68 let Min - Max let let ,4 26,1 28,3 Muži N = 33 71,7% % pacientů ,7 21,7 17,4 17,4 15,2 15,2 8,7 Ženy N = ,0 <40 2,2 2,2 2,2 0, , , Věk (roky) ,2 75 a více

16 II.2 Charakteristiky primárního onemocnění Grade primárního nádoru Rozsah primárního onemocnění N = 46 13,0% 6,5% 34,8% 10,9% 50,0% 39,1% 45,7% G1 dobře diferencovaný (N = 3) G2 středně diferencovaný (N = 16) G3-4 špatně diferencovaný / nediferencovaný (N = 21) GX stupeň diferenciace nelze hodnotit (N = 6) Primárně metastatické onemocnění (N = 23) Lokalizované/lokálně pokročilé onemocnění (N = 18) Neznámé / neuvedeno (N = 5) Primárně metastazující nádor odpovídá IV. stádiu primárního nádoru.

17 II.3 Morfologie a performance status N = 46 Morfologická klasifikace 100,0% Performance status při zahájení léčby pazopanibem 7,5% N = 40* 50,0% 42,5% Karcinom ze světlých buněk (N = 46) 0 (N = 20) 2 (N = 3) 1 (N = 17) 3 (N = 0) Pozn. Definice PS dle ECOG * Performance status v době zahájení léčby pazopanibem je znám pouze u 40 pacientů.

18 II.4 Lokalizace metastáz v čase zahájení první cílené léčby N = 46 Výskyt metastáz v čase zahájení cílené léčby 6,5% Lokalizace metastáz % pacientů 0% 25% 50% 75% Plíce 69,6 N=32 Kosti 28,3 N=13 Lymfatické uzliny 26,1 N=12 Játra 19,6 N=9 Jiné viscerální metastázy 17,4 N=8 93,5% Peritoneum 8,7 N=4 Ano (N = 43) Kůže 6,5 N=3 Ne (N = 3) Jiná lokalita 10,9 N=5 Pouze u 3 pacientů nebyly v době zahájení cílené léčby zaznamenány metastázy. U těchto pacientů se jedná o léčbu lokální progrese onemocnění. Jeden pacient může mít metastázy ve více lokalitách.

19 Základní charakteristiky pacientů léčených pazopanibem Základní charakteristiky pacientů léčených pazopanibem (věk, pohlaví, grade a stadium onemocnění) se zásadně neliší od celého souboru pacientů sledovaných v rámci projektu RENIS. 71,7 % pacientů bylo mužského pohlaví, 28,3 % tvořili ženy. Střední věk při zahájení léčby pazopanibem byl 66 let. Z celkového počtu 46 pacientů léčených pazopanibem byl u 41,3 % primární nádor dobře či středně diferencovaný (grade 1 a 2). V 45,7 % případů se jednalo o karcinom špatně diferencovaný, případně nediferencovaný (grade 3+4). U zbylých pacientů stupeň diferenciace nelze hodnotit. V případě 50,0 % pacientů se jedná o primárně metastatické onemocnění. U 10,9 % pacientů není známo stadium primárního onemocnění. Pazopanibem byli léčeni pouze pacienti se světlebuněčným renálním karcinomem. 50,0 % pacientů bylo v čase zahájení léčby pazopanibem bez symptomů onemocnění, 42,5 % bylo symptomatických, neschopných těžší práce. Soběstačných, ale neschopných práce bylo 7,5 % pacientů.

20 II.5 Předchozí chirurgické výkony a radioterapie N = 46 Chirurgické výkony před zahájením cílené léčby Radioterapie před zahájením cílené léčby 13,0% Provedený výkon * N % pacientů 0% 25% 50% 75% 100% Nefrektomie 35 76,1 Parciální nefrektomie 1 2,2 Jiný výkon 10 21,7 87,0% Bez chirurgického výkonu 8 17,4 * U jednoho pacienta mohlo být provedeno více chirurgických výkonů Ano (N = 6) Ne (N = 40) Je zaznamenáno pouze 8 (17,4 %) pacientů bez předchozího chirurgického výkonu.

21 Předchozí chirurgická léčba a radioterapie Nefrektomie, celková nebo částečná, patří mezi standardní léčbu lokalizovaného onemocnění. V závislosti na celkovém stavu pacienta a rozsahu onemocnění má z cytoredukční nebo paliativní nefrektomie prospěch také mnoho pacientů s metastatickým onemocněním (3). U pacientů léčených pazopanibem byla nefrektomie (celková nebo částečná), provedena u 78 % pacientů. 21,7 % pacientů podstoupilo jiný chirurgický výkon, nejčastěji chirurgickou léčbu metastatického procesu či komplikací vzniklých v souvislosti s metastázami. U 8 (17,4 %) pacientů nebyl proveden žádný chirurgický výkon. Paliativní radioterapie byla podána u 13,0 % pacientů.

22 II.6 Předchozí imunoterapie Imunoterapie před zahájením cílené léčby Zaznamenané režimy N = 46 19,6% Režim Počet pacientů % pacientů INF alfa 5-9 MIU - 3x týdně 8 17,4 INF alfa MIU + IL-2 10MIU 1 2,2 80,4% Ano (N = 9) Ne (N = 37)

23 Předchozí imunoterapie Základní systémovou modalitou pro léčbu nemocných s metastazujícím karcinomem ledviny byla dlouhou dobu imunoterapie cytokiny (3). Na základě výsledků klinických studií z poslední doby imunoterapie prodlužuje přežití jen u nemocných v dobré prognostické skupině podle MSKCC (7). 17,4 % pacientů byl podán interferon α, u 2,2 % pacientů byla podána kombinace interleukin 2 a interferon α. U 80,4 % pacientů byla v rámci systémové léčby podána jen cílená léčba.

24 II.7 Předchozí cílená léčba Předchozí cílená léčba Zaznamenané kombinace N = 46 19,6% % pacientů 0% 25% 50% 75% 100 % Bez předchozí léčby 80,4 N= 37 80,4% Sunitinib v monoterapii 8,7 N= 4 Jiná léčba * 10,9 N= 5 Ano (N = 9) Ne (N = 37) Celkem 9 (19,6 %) pacientů má záznam o cílené léčbě předcházející nasazení pazopanibu. Naopak 37 (80,4 %) pacientů nemá záznam o předchozí cílené léčbě jiným preparátem. * Bylo zaznamenáno celkem pět různých kombinací.

25 Cílená léčba před podáním pazopanibu Celkem 9 (19,6 %) pacientů má záznam o cílené léčbě předcházející nasazení pazopanibu. Naopak 37 (80,4 %) pacientů nemá záznam o předchozí cílené léčbě jiným preparátem.

26 II.9 Zahájení léčby pazopanibem 20 N = 46 Počet pacientů se zahájenou léčbou * Zahájení léčby (rok-měsíc) * Jedná se o průběžné údaje k

27 II.10 Počáteční denní dávka pazopanibu N = 46 4,3% 8,7% 2,2% 200 mg (N = 4) 300 mg (N = 1) 37,0% 28,3% 400 mg (N= 13) 600 mg (N = 9) 19,6% 800 mg (N = 17) Neuvedeno (N = 2) Nejčastější počáteční denní dávkou (N= 17; 37,0 %) je 800 mg. Druhou nejčastější počáteční denní dávkou bylo 400 mg (N= 13; 28,3 %).

28 Dávkování pazopanibu Votrient je registrován ve formě potahovaných 200 mg a 400 mg tabletek. Celková doporučená denní dávka je 800 mg per os jednou denně. (6) U pacientů zařazených do registru RENIS je nejčastější počáteční denní dávkou 800 mg (N= 17; 37,0 %). Druhou nejčastější počáteční denní dávkou je 400 mg (N= 13; 28,3 %).

29 II.11 Stav léčby pazopanibem k datu poslední aktualizace záznamu důvody ukončení léčby Stav léčby pazopanibem Důvody ukončení léčby pazopanibem N = 46 6,5% Počet pacientů Nežádoucí účinek 2 Jiný důvod 1 93,5% Celkem 3 Pacienti s probíhající léčbou Pacienti s ukončenou léčbou N = 43 N = 3 U většiny pacientů léčba pazopanibem stále probíhá, tedy prozatím není možné hodnotit efekt léčby.

30 Diskuze a závěr Jedná se o pilotní data pacientů léčených Votrientem z registru RENIS. Léčba u většiny pacientu stále probíhá, tedy prozatím není možné vyhodnocovat efekt léčby, stejně tak není prozatím možné provést analýzu přežití. Po získání reprezentativního vzorku pacientů pro tento typ analýz bude prezentace o tato vyhodnocení rozšířena.

31 Použitá literatura 1. Dušek, L., Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L. (2009). Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén. ISBN Institute of Biostatistics and Analyses. C64 - ZN ledviny mimo pánvičku. Nádory ledvin - Epidemiologie a populační data ČR. (n.d.). Retrieved from 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. V Available at: Accessed May 7, Escudier, B., & Kataja, V. (2010). Renal cell carcinoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 21(SUPPL. 5), v137-v Sternberg CN, et al. Pazopanib in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results of a randomized Phase III trial., J Clin Oncol 28, Votrient 200 mg and 400 mg film coated tablets (Updated on 11/4/2012). Retrieved from Negrier, S., Perol, D., Ravaud, A., Chevreau, C., Bay, J. -., Delva, R., et al. (2007). Medroxyprogesterone, interferon alfa-2a, interleukin 2, or combination of both cytokines in patients with metastatic renal carcinoma of intermediate prognosis: Results of a randomized controlled trial. Cancer, 110(11),

RENIS - Nexavar. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu

RENIS - Nexavar. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu RENIS - Nexavar Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk Bortlíček

Více

RENIS - Afinitor. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu

RENIS - Afinitor. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu RENIS - Afinitor Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi L. Dušek, D. Schwarz Formy elektronické

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167 Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Sekvenční bioterapie pokročilého karcinomu ledviny

Sekvenční bioterapie pokročilého karcinomu ledviny Sekvenční bioterapie pokročilého karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Úvod V incidenci karcinomu ledviny zaujímá Česká republika 1. místo na světě vysvětlení

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Kontroverze v onkologii

Kontroverze v onkologii 9. ROČNÍK Kontroverze v onkologii 16. 17. 5. 2019 Kongresové centrum Kunětická hora, Dříteč Záštitu nad odbornou konferencí převzali Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví ČR JUDr. Martin

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Renální karcinom přehled léčby pokročilého a metastatického onemocnění

Renální karcinom přehled léčby pokročilého a metastatického onemocnění Renální karcinom přehled léčby pokročilého a metastatického onemocnění Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Souhrn Büchler T.. Remedia 2013; 23 (Supl.

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73)

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy Papilární karcinom představuje 40 80% a folikulární karcinom 15 % tyreoidálních malignit. Léčba diferencovaných karcinomů

Více

Onkologické a radiologické centrum Multiscan, součást KOC Pardubického kraje

Onkologické a radiologické centrum Multiscan, součást KOC Pardubického kraje Onkologické a radiologické centrum Multiscan, součást KOC Pardubického kraje Vás zve na IX. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 16. - 17. 5. 2019 Místo konání: Kongresové centrum

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o. Vás zve na VII. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 11. - 12. 5. 2017 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 30. 1. 2014 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73)

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy Papilární karcinom představuje 40 80% a folikulární karcinom 15 % tyreoidálních malignit. Léčba diferencovaných karcinomů

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67)

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22.1 Stadium 0a (TaN0M0), stadium I (T1N0M0) 22.1.1 Základem léčby je transuretrální resekce (TUR). Doporučována je jednorázová intravezikální aplikace chemoterapeutika

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP za rok 2010 Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Martin Roubec Garant centra: MUDr. Michal Bar, Ph.D. Garant

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout?

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? MUDr. Eugen Kubala Klinika Radioterapie a Onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Co jsou neuroendokrinní tumory? Heterogenní

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny

Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny Přehledové články 63 Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Katedra klinické onkologie IPVZ Praha Léčba pokročilých a metastazujících

Více

M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol Operační léčba jako součást multimodálního přístupu k léčbě vysocerizikového karcinomu prostaty M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol Synopse Definice Výsledky a místo operační léčby Kombinace

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. Kooperující onkologická skupina Vysočina Karcinom ledviny. Diagnosticko-terapeutický protokol

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. Kooperující onkologická skupina Vysočina Karcinom ledviny. Diagnosticko-terapeutický protokol Diagnosticko-terapeutický protokol C64 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, přísp.org., Vypracovali: MUDr. Věra Benešová, MUDr. Jan Brázdil, MUDr. Martin Drábek, MUDr. Jiří Neubauer 1/2017

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled 115 Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. 1, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 1, MUDr. Jiří

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR XII. workshop mnohočetný myelom, hotel Galant, Mikulov 12. dubna 2014 Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (1.144 pacientů, 2007 3/2014) Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Jana Katolická FN u svaté Anny, Brno CZ/ONCO/617/0088 1 UROTELIÁLNÍ KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE CHEMOSENZITIVNÍ ONEMOCNĚNÍ. V době stanovení diagnózy je 15 % lokálně

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více