11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)"

Transkript

1 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této léčby, patrný až na základě četných meta-analýz a nezanedbatelnou toxicitu. Vzhledem k omezené účinnosti adjuvantní léčby interferonem alfa je dnes proto nejvhodnějším postupem u nemocných po radikální operaci zařazení do klinické studie s novými léky. Ve stádiu IIB-III lze podávat interferon alfa ve středních dávkách (2B). Prodloužení celkového přežití při použití středních dávek interferonu alfa lze očekávat u pacientů stádia IIB s ulcerací primárního nádoru, u stádia III s ulcerací primárního nádoru a mikroskopickým postižením spádových uzlin (subanalýza studie EORTC 18952). dávka opakování cyklu interferon alfa 9 (10) MIU s.c. 5 týdně po dobu 4 týdnů následně 9 (10) MIU s.c. 3 týdně po dobu 48 týdnů Ve stádiu III je možno pro vysoce rizikovou skupinu pacientů využít vysokodávkovaný interferon alfa-2b (2B). dávka opakování cyklu interferon alfa-2b 20 MIU/m 2 i.v. 5 týdně po dobu 4 týdnů následně 10 MIU/m 2 s.c. 3 týdně 11 měsíců U pacientů klinického stádia IIB-III je možno také zvážit kombinaci dakarbazin + multiferon (start multiferonu za 3 týdny po DTIC) (2B). dávka opakování cyklu DTIC 850 mg/m 2 à 3 týdny 2 cykly *Multiferon 3 MIU s.c. 3 týdně po dobu 6 měsíců * : léčba vysoce rizikových pacientů se stádiem IIB-III kožního melanomu po dvou počátečních cyklech dakarbazinu, u kterých není použití vysokodávkovaného rekombinantního interferonu vhodné Neoadjuvantní léčba Neoadjuvantní chemo či imunoterapie u melanomu není indikována Paliativní léčba Standardem léčby pokročilého maligního melanomu je cílená léčba (vemurafenib, dabrafenib a trametinib u nemocných s mutací genu BRAF V600) a moderní imunoterapie (ipilimumab, nivolumab, ). Na rozdíl od cytotoxické chemoterapie bylo v randomizovaných klinických studiích u těchto léků prokázáno prodloužení celkového přežití, a to v první i dalších liniích léčby. Extrakutánní melanomy patří mezi vzácné diagnózy. Nicméně dostupná data ukazují srovnatelnou účinnost moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory i u těchto nádorů a tyto léky by měly být u nemocných s metastatickými extrakutánními melanomy zvažovány podobně jako v případě metastatického kožního melanomu. U pacientů, kteří nejsou vhodní k cílené léčbě a moderní imunoterapii (medicínské důvody, indikační omezení úhrady) je nadále indikována paliativní chemoterapie. Na rozdíl od předchozích preparátů jsou všechny režimy cytotoxické chemoterapie účinné jen omezeně a nebyl zde prokázán benefit v prodloužení celkového přežití. ČOS: Stupně evidence a doporučení Stupeň 1 Založeno na vysokém stupni důkazů, jednotné doporučení ČOS, že léčba je vhodná. Stupeň 2A Založeno na nižším stupni důkazů, jednotné doporučení ČOS, že léčba je vhodná. Stupeň 2B Založeno na nižším stupni důkazů, doporučení ČOS, že léčba je vhodná. Stupeň 3 Založeno na jakémkoliv stupni důkazů, v rámci ČOS není shoda o vhodnosti léčby. 75

2 Léčebný algoritmus u pokročilého maligního melanomu s mutací genu BRAF V600 (inoperabilní stádium III a IV) 1. linie Vemurafenib (1) Dabrafenib (1) Trametinib (1) Nivolumab (1) Pembrolizumab (1) linie Ipilimumab (2B) BRAF nebo MEK inhibitor (2A) (po ipilimumabu ) BRAF nebo MEK inhibitor (1) 3. linie (po cílené léčbě a ipilimumabu nebo chemoterapii) Ipilimumab (2B) (po chemoterapii) BRAF nebo MEK inhibitor (2A) (po imunoterapii a chemoterapii) (po ipilimumabu a cílené léčbě nebo chemoterapii) BRAF nebo MEK inhibitor (2A) (po imunoterapii) (po ipilimumabu nebo cílené léčbě) Preference cílené léčby s BRAF inhibitorem u agresivního symptomatického onemocnění s elevací LDH (trametinib v monoterapii použít pouze v případech, kdy nelze indikovat BRAF inhibitor). Chemoterapie je indikována jen v případech, kdy není vhodná cílená léčba nebo moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory (medicínské důvody, indikační omezení úhrady dle SÚKL). Nutno dodržovat aktuální indikační omezení úhrady dle SÚKL. Léčebný algoritmus u pokročilého maligního melanomu bez mutace genu BRAF V600 (inoperabilní stádium III a IV) 1. linie Nivolumab (1) Pembrolizumab (1) linie (po ipilimumabu) 3. linie (po ipilimumabu) Chemoterapie je indikována jen v případech, kdy není vhodná moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory (medicínské důvody, indikační omezení úhrady dle SÚKL). Nutno dodržovat aktuální indikační omezení úhrady dle SÚKL. 76

3 Příklady léčebných paliativních schémat dávka mg/m 2 den aplikace opakování cyklu *ipilimumab ipilimumab 3 mg/kg i.v. inf. 1. à 3 týdny, 4 **nivolumab nivolumab 3 mg/kg i.v. inf. 1. à 2 týdny do progrese ** 2 mg/kg i. v. inf. 1. à 3 týdny do progrese *vemurafenib vemurafenib 960 mg p. o. 2 denně denně do progrese *dabrafenib dabrafenib 150 mg p. o. 2 denně denně do progrese **trametinib trametinib 2 mg p. o. 1 denně denně do progrese Vysokodávkovaný dakarbazin (HD DTIC) DTIC à 3 týdny CVD DDP VBL 1, DTIC à 3 týdny BOLD BLM 15 mg/den 1., 4. VCR 1,5 mg/den 1., 5. CCNU DTIC à 4 týdny fotemustin fotemustin , 8., týdnů interval bez terapie s následnou udržovací fází den 1., 2 *: viz vybrané informace k novým léčivům. **O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo k rozhodnuto. Vybrané informace k novým léčivům Vybrané informace k ipilimumabu Ipilimumab je indikován k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Doporučený indukční režim: 3 mg/kg t.hm., i.v. infuzí po dobu 90 minut, každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Pacienti by měli dostat celý indukční režim (4 dávky) dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Hodnocení odpovědi nádoru by se mělo provést pouze po dokončení indukční terapie. Podrobné pokyny pro přerušení léčby nebo vynechání dávek jsou uvedeny v SPC. 77

4 Základní úhrada Ipilimumab je v monoterapii hrazen u dospělých pacientů k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného stádia III nebo metastatického stádia IV) u pacientů, kteří doposud nebyli léčeni chemoterapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění, za kumulativního splnění následujících podmínek: a) pacient má výkonnostní stav 0? 1 dle ECOG; b) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce; c) pacient nevykazuje přítomnost aktivních mozkových metastáz, primárního okulárního melanomu nebo primárního melanomu CNS; d) pacient není dlouhodobě léčen kortikosteroidy nebo dalšími imunosupresivy; e) pacient má přijatelnou funkci ledvin a jater (hladina kreatininu je menší nebo rovna 2 ULN, hladina bilirubinu je menší nebo rovna 2 ULN, hladina AST je menší nebo rovna 2 ULN), a současně uspokojivé hodnoty krevního obrazu (hematokrit je větší nebo rovna 30%, hladina hemoglobinu je větší nebo rovna 100 g/l, počet leukocytů je větší nebo rovna 2 500/mm 3, počet neutrofilů je větší nebo rovna 1 500/mm 3, počet trombocytů je větší nebo rovna /mm 3 ); f) pacient nemá diagnostikované autoimunitní onemocnění. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazeno podání maximálně čtyř samostatných dávek ipilimumabu 3 mg/kg hmotnosti pacienta, opakovaný (reindukční) režim není ze zdravotního pojištění hrazen. Druhá úhrada Ipilimumab je v monoterapii hrazen k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného stádia III nebo metastatického stádia IV) u pacientů, kteří dostávali jedno nebo více léčiv ze skupiny chemoterapeutik či cytokinů předchozí volby (dakarbazin, interleukin 2, fotemustin, karboplatina nebo temozolomid) za kumulativního splnění následujících podmínek: a) pacient má výkonnostní stav 0 1 dle ECOG; b) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce; c) pacient nevykazuje přítomnost aktivních mozkových metastáz, primárního okulárního melanomu nebo primárního melanomu CNS; d) pacient není dlouhodobě léčen kortikosteroidy nebo dalšími imunosupresivy; e) pacient má přijatelnou funkci ledvin a jater (hladina kreatininu je menší nebo rovna 2 ULN, hladina bilirubinu menší nebo rovna 2 ULN, hladina AST menší nebo rovna 2 ULN), a současně uspokojivé hodnoty krevního obrazu (hematokrit je větší nebo roven 3 0%, hladina hemoglobinu větší nebo rovna 100 g/l, počet leukocytů větší nebo roven 500/mm 3, počet neutrofilů větší nebo roven 1 500/mm 3, počet trombocytů větší nebo roven /mm 3 ); f) pacient nemá diagnostikované autoimunitní onemocnění. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazeno podání maximálně čtyř samostatných dávek ipilimumabu 3 mg/kg hmotnosti pacienta, opakovaný (reindukční) režim není ze zdravotního pojištění hrazen Vybrané informace k nivolumabu Nivolumab je indikován jako monoterapie k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých. Doporučená dávka je 3 mg/kg podávaná intravenózně po dobu 60 minut každé dva týdny. Léčba by měla pokračovat, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší. Zvyšování nebo snižování dávky se nedoporučuje. Pokyny pro trvalé ukončení léčby nebo přerušení dávek a řešení imunitně podmíněných nežádoucích účinků jsou uvedeny v SPC. *O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo k rozhodnuto Vybrané informace k u Pembrolizumab je v monoterapii indikován k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastázujícího) melanomu u dospělých. Doporučená dávka je 2 mg/kg podávaná intravenózně po dobu 30 minut každé 3 týdny. Pacienty je nutno léčit do progrese nemoci nebo do vzniku nepřijatelné toxicity. Byly pozorovány atypické odpovědi (tj. počáteční přechodné zvětšení nádoru nebo vznik nových malých lézí během prvních několika měsíců, následované zmenšením nádoru). Klinicky stabilní pacienty s počátečními známkami progrese nemoci se doporučuje léčit dál, dokud se progrese nemoci nepotvrdí. Pokyny k dočasnému vysazení nebo ukončení podávání přípravku a řešení imunitně podmíněných nežádoucích účinků jsou uvedeny v SPC. *O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo k rozhodnuto. 78

5 Vybrané informace k vemurafenibu Vemurafenib je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Doporučená dávka vemurafenibu je 960 mg (4 tablety po 240 mg) dvakrát denně (odpovídá celkové denní dávce 1920 mg). První dávka se užívá ráno a druhá dávka přibližně o 12 hodin později večer. Každá dávka ráno/večer má být užita vždy stejným způsobem, tedy buď s jídlem, nebo bez jídla. V léčbě vemurafenibem se má pokračovat až do progrese onemocnění nebo do rozvoje nepřijatelné toxicity. Podrobné pokyny pro úpravu dávek nebo přerušení léčby jsou uvedeny v SPC. Vemurafenib je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií ani ipilimumabem pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění. Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek: a) pacient má výkonnostní stav 0-1 dle ECOG; b) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz. Terapie je hrazena do progrese onemocnění Vybrané informace k dabrafenibu Dabrafenib je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF. Doporučená dávka dabrafenibu je 150 mg (dvě 75mg tobolky) dvakrát denně (což odpovídá celkové denní dávce 300 mg). Dabrafenib je třeba užít nejméně 1 hodinu před jídlem nebo alespoň 2 hodiny po jídle a mezi jednotlivými dávkami je třeba ponechat interval přibližně 12 hodin. Pokud dojde k vynechání dávky, nemá se tato dávka užívat, pokud do další dávky zbývá méně než 6 hodin. V léčbě se pokračuje dokud z ní má pacient prospěch nebo dokud se neobjeví nepřijatelná toxicita. Podrobné pokyny pro úpravu dávek nebo přerušení léčby jsou uvedeny v SPC. Dabrafenib je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií ani ipilimumabem pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění. Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek: a) pacient má výkonnostní stav 0-1 dle ECOG; b) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz. Terapie je hrazena do progrese onemocnění Vybrané informace k trametinibu Trametinib je indikován k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF. Doporučená dávka trametinibu je 2 mg jednou denně. V léčbě trametinibem je doporučeno pokračovat, dokud z ní má pacient prospěch, nebo dokud se neobjeví nepřijatelná toxicita. Pacienti by měli užívat trametinib alespoň jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle, vzhledem k vlivu jídla na absorpci trametinibu. *O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo k rozhodnuto. 79

6 Vybrané klinické studie u pokročilého maligního melanomu preparát Název studie fáze linie léčby počet pacientů design RR (%) PFS (měsíce) OS (měsíce) citace vemurafenib BRIM-2 II 132 jednoramenná studie 53 6,8 15,9 6 vemurafenib BRIM-3 III vem vs DTIC 48 6,9 13,6 7, 8 dabrafenib BREAK-2 II 76 (V600E) + 16 (V600K) jednoramenná studie ,3 4,5 13,1 12,9 9 dabrafenib BREAK-3 III dabra vs DTIC 59 6,9 18,2 10 trametinib METRIC III 1. a 322 tram vs DTIC nebo paclitaxel 22 4,8 NS 11 ipilimumab 10 mg/kg III IPI + DTIC vs DTIC 15,2 NS 11,2 12 ipilimumab 3 mg/kg MDX III 676 ipilimumab vs ipilimumab + gp 100 vs gp ,9 2,86 10,1 13 nivolumab 3 mg/kg Check Mate-066 III (wt-braf) nivolumab vs DTIC 40 5,1 NS 14 nivolumab 3 mg/kg Check Mate-037 III 405 nivolumab vs DTIC nebo CBDCA+paclitaxel 32 NS NS mg/kg à 2 nebo 3 týdny KEYNOTE-006 III 1. a 834 vs ipilimumab 33 NS NS 16 2 nebo 10 mg/kg à 3 týdny KEYNOTE-002 II 540 vs chemoterapie 23 NS NS 17,18 Literatura: 1. Kirkwood JM, Strawderman MH, Ernstoff MS, et al. Interferon alfa-2b adjuvant therapy of high-risk resected cutaneous melanoma: the Eastern Cooperative Oncology Group Trial EST J Clin Oncol 1996;14:7-17. Eggermont AM, Suciu S, Testori A, et al. Ulceration of primary melanoma and responsiveness to adjuvant interferon therapy: Analysis of the adjuvant trials EORTC and EORTC in 2,644 patients. J Clin Oncol 2009;27(Suppl 15): Serrone L, Zeuli M, Sega FM, Cognetti F. Dacarbazine-based chemotherapy for metastatic melanoma: thirty-year experience overview. J Exp Clin Cancer Res 2000;19: Ives NJ, Stowe RL, Lorigan P, Wheatley K. Chemotherapy compared with biochemotherapy for the treatment of metastatic melanoma: a meta-analysis of 18 trials involving 2,621 patients. J Clin Oncol 2007; 25(34): Atkins MB, Hsu J, Lee S, et al. Phase III trial comparing concurrent biochemotherapy with cisplatin, vinblastine, dacarbazine, interleukin-2, and interferon alfa-2b with cisplatin, vinblastine, and dacarbazine alone in patients with metastatic malignant melanoma (E3695): a trial coordinated by the eastern cooperative oncology group. J Clin Oncol 2008 Dec 10; 26(35): Sosman JA, Kim KB, Schuchter L, et al. Survival in BRAF V600-mutant advanced melanoma treated with vemurafenib. N Engl J Med 2012,366: Chapman PB, Hauschild A, Robert C, et al. Improved Survival with Vemurafenib in Melanoma with BRAF V600E Mutation. New England Journal of Medicine 2011;364: McArthur GA, Chapman PB, Robert C et al. Safety and efficacy of vemurafenib in BRAF(V600E) and BRAF(V600K) mutation-positive melanoma (BRIM-3): extended follow-up of a phase 3, randomised, open-label study. Lancet Oncol. 2014;15(3): Ascierto PA, Minor D, Ribas A, et al. Phase II trial (BREAK-2) of the BRAF inhibitor dabrafenib (GSK ) in patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol Sep 10;31(26): Hauschild A, Grob JJ, Demidov LV et al. Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma: a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Jul 28;380(9839): Flaherty KT, Robert C, Hersey P, et al. METRIC Study Group. Improved survival with MEK inhibition in BRAF-mutated melanoma. N Engl J Med. 2012;367(2): Robert C, Thomas L, Bondarenko I, et al. Ipilimumab plus dacarbazine for previously untreated metastatic melanoma. N Engl J Med 2011;364(26): Hodi FS, O Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med 2010;363: Robert C, Long GV, Brady B et al. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. N Engl J Med. 2015; 372(4): Weber J, Minor DR, D Angelo S et al. A phase 3 randomized, open-label study of nivolumab (anti-pd-1; BMS ; ONO-4538) versus investigator s choice chemotherapy (ICC) in patients with advanced melanoma after prior anti-ctla-4 therapy. ESMO 2014 abstract #LBA3_PR, presented Monday 29 September

7 16. Robert C, Schachter J, Long GV et al. Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med 2015; 372: Ribas A, Puzanov I, Dummer R et al. Pembrolizumab versus investigator-choice chemotherapy for ipilimumab-refractory melanoma (KEYNOTE-002): a randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015; (June 24, 2015.) Puzanov I, Dummer R, Schachter J et al. Efficacy based on tumor PD-L1 expression in KEYNOTE-002, a randomized comparison of (pembro; MK-3475) versus chemotherapy in patients (pts) with ipilimumab-refractory (IPI-R) advanced melanoma (MEL). J Clin Oncol 2015; 33 (suppl; abstr 3012). 19. Souhrn údajů o přípravku (SPC) Yervoy, Opdivo, Keytruda, Zelboraf, Tafinlar a Mekinist. 11. Pokročilý bazocelulární karcinom (C44) 11.1 Lokálně pokročilý bazocelulární karcinom Lokálně pokročilý bazocelulární karcinom představují kožní léze, které nejsou vhodné k chirurgické léčbě (inoperabilní, opakovaně rekurentní, kde kurativní resekce není pravděpodobná nebo kde by chirurgické řešení vedlo k významné deformitě nebo morbiditě) a kde nebyla úspěšná radioterapie, nebo kde je tato léčba kontraindikovaná nebo nevhodná Metastatický bazocelulární karcinom Metastatický bazocelulární karcinom je bazocelulární karcinom, který se rozšířil z kůže dále do jiných částí těla, včetně lymfatických uzlin, plic, kostí a/nebo vnitřních orgánů Vybrané informace k vismodegibu Přípravek Erivedge (vismodegib) je indikován k léčbě dospělých pacientů s: symptomatickým metastazujícím bazocelulárním karcinomem, lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii. Doporučená dávka je jedna 150 mg tobolka jednou denně. Léčba do progrese onemocnění nebo výskytu nepřijatelné toxicity. Vismodegib je hrazen při léčbě dospělých pacientů se: 1) s ymptomatickým metastazujícím bazocelulárním karcinomem, 2) lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii, nebo pokud je chirurgická léčba nebo radioterapie kontraindikována. Pacienti musí mít výkonnostní stav dle ECOG nejvýše 2, předpokládanou délku života minimálně 12 týdnů a přiměřenou funkci jater a ledvin. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. Literatura 1. Sekulic A, Migden MR, Oro AE, et al. Efficacy and safety of vismodegib in advanced basal-cell carcinoma. N Engl J Med 2012;366: Souhrn údajů o přípravku (SPC) Erivedge. 81

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

Antiangiogenní léčba metastatického kolorektálního karcinomu analýza dat z dvou center

Antiangiogenní léčba metastatického kolorektálního karcinomu analýza dat z dvou center 202 Antiangiogenní léčba metastatického kolorektálního karcinomu analýza dat z dvou center Radka Obermannová 1, Tomáš Büchler 2, Michal Štícha 3, Jiří Navrátil 1, Lenka Slamová 1, Jana Kaňáková 2, Jitka

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění

Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění 278 Hlavní téma Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění Jana Halámková 1, Jiří Tomášek 1, Šárka Bohatá 2, Igor Kiss 1 1 Klinika komplexní

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

v praxi 2/2012 19 Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny

v praxi 2/2012 19 Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny v praxi 2/2012 19 Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc., prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., doc. MUDr.

Více

Nivolumab je produkován v buňkách vaječníků čínských křečků rekombinantní DNA technologií.

Nivolumab je produkován v buňkách vaječníků čínských křečků rekombinantní DNA technologií. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 69 ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Oravcová I. Úvod Zytiga, jejíž účinnou látkou je abirateron acetát, byla registrována v

Více

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ KARCINOM VAJEČNÍKŮ Základní charakteristika onemocnění Karcinom vaječníků tvořil v roce 1998 4,2% všech maligních onemocnění žen a 30% gynekologických zhuobných novotvarů 1). Výskyt tohoto nádoru má mírně

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

v praxi Trendy v léčbě kolorektální karcinom Supplementum onkologie 1/2014 3 Léčba pokročilých nádorů kolorekta

v praxi Trendy v léčbě kolorektální karcinom Supplementum onkologie 1/2014 3 Léčba pokročilých nádorů kolorekta v praxi Supplementum onkologie 1/2014 Trendy v léčbě kolorektální karcinom 3 Léčba pokročilých nádorů kolorekta MUDr. Pavel Vítek, Ph.D. 12 Aflibercept v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu MUDr.

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

bukální tablety s fentanylem

bukální tablety s fentanylem Zkrácená informace o přípravku bukální tablety s fentanylem Název přípravku: Effentora 100 resp. 200, 400, 600, 800 mikrogramů bukální tablety. Kvantitativní složení: Jedna bukální tableta obsahuje 100

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více