Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky"

Transkript

1 ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic

2 vybrané ukazatee sovo hosta úvodní sovo generáního ředitee vedení spoečnosti dozorčí rada profi podniku integrovaný systém managementu evropská integrace TM ochrana před protiprávními činy vyhodnocení ročního pánu pro rok provoz regionání sužby a ogistika rozvoj a investice etecká škoa oitika idských zdrojů spoečenská odpovědnost zpráva o hospodaření podniku v roce výkony ve vzdušném prostoru a etištích čr zpráva dozorčí rady zpráva nezávisého auditora - české účetní standardy účetní závěrka pode českých účetních standardů zpráva nezávisého auditora - mezinárodní účetní standardy účetní závěrka pode mezinárodních účetních standardů zpráva nezávisého auditora - konsoidovaná účetní závěrka konsoidovaná účetní závěrka zpráva nezávisého auditora - ověření výroční zprávy organizační struktura seznam zkratek

3 99 ředpovědi C pro český vzdušný prostor očekávay pro první poovinu devadesátých et meziroční nárůsty provozu okoo 4%, reaita však často překonávaa i desetiprocentní hranici. Cekový objem etového provoz tak v roce 99 dosáh pohybů. yche se zvyšující etových provoz vytváře i tak na zvýšení počtu řídících sektorů i na úpravu hranic vzdušných prostorů. eaizovány byy také významné úpravy profiu tratí etových provozních sužeb.

4 eský vzdušný prostor patří s ohedem na kvaitu poskytovaných sužeb, zákaznicky vstřícnou cenu a nejvyšší úroveň bezpečnosti mezi nejatraktivnější v Evropě. Cekový počet pohybů ve vzdušném prostoru eské repubiky za rok čini 7 6 a v provozních špičkách v průběhu etní sezóny provoz přesahuje pohybů za den. průběhu jednoho roku se tak při průměrné kapacitě jednoho etada o 5 místech přepraví vzdušným prostorem eské repubiky vice než sto miionů cestujících.

5 ybrané ukazatee ybrané ukazatee 9 ohyby ve F raha ohyby na etištích brat (tis. Kč) opatek za traťovou sužbu řízení (Kč) opatek za přibižovací sužbu řízení (Kč) očet zaměstnanců cekem ohyby ve F raha brat v miiardách Kč 9,,,,4,6,8,,,4,6,88,,,6,, ohyby na etištích v eské repubice ývoj počtu zaměstnanců

6 Sovo hosta Státní podnik ízení etového provozu eské repubiky patří mezi těch někoik máo státních podniků, které ze jednoznačně označit za douhodobě prosperující a z hediska výkonu kontroních funkcí zakadatee rovněž bezprobémové. žádném případě ae za úspěchem podniku neze hedat pouze jeho významné a takřka monoponí postavení při poskytování etových provozních sužeb, ae zejména, a to bych rád podtrh, opravdovou profesionaitu a neutuchající chuť všech jeho zaměstnanců i přímého vedení na zdokonaování a zvyšování efektivity poskytovaných sužeb. to více je obdivuhodné, že vše se daří skoubit v prostředí, které za posedních pár et doznao nejen mnoho technoogických, ae zejména významných reguatorních změn. ení, možná kromě ochrany civiního etectví před protiprávními činy, žádné jiné obasti v civiním etectví, na kterou by dopad předpisový rámec Evropské unie s větší vehementností a důrazem. Koncept Jednotného evropského nebe se od doby původní myšenky na konci minuého stoetí přes prvotní egisativní baíček z roku 4 dosta dnes do fáze, kdy jsou poskytovateé etových provozních sužeb kontroováni ze strany svých zákazníků a státní správy, ae také Evropské komise, která stanovuje přísné ceoevropské výkonnostní ukazatee pro obast bezpečnosti, kapacity nabízených sužeb, životního prostředí a nákadové efektivity. še se děje opravdu v enormním tempu, kdy předpisy jsou přijímány či měněny ve stáe kratších intervaech, což samozřejmě kade zvýšené nároky na kvaitu personáu podniku, který je musí buď přímo pnit či je promítat do vnitřních předpisů. řesto ze i za těchto sožitých podmínek vysovit uspokojení a rovněž poděkování státnímu podniku, který vše zvádá de normativních požadavků a zejména za trvaého zvyšování bezpečnosti a kapacity, a naopak při snižování ceny za poskytované sužby (z pohedu stáých cen roku 9). 4 Kdybych ae mě specificky zmínit aespoň jeden z významných a neekonomických ukazateů, kterým se státní podnik jednoznačně v roce zařadi mezi evropskou špičku ve svém oboru, tak by se napříkad jednao o zavedení fenoménu spravedivé kutury (Just Cuture) do vnitropodnikového prostředí. Tímto krokem da podnik jasně najevo, že řídícím a provozním sožkám záeží na tom nejpodstatnějším, a tím vždy zůstane bezpečné poskytování etových provozních sužeb. rávě pro tento úče by před dvaceti ety státní podnik zaožen. přání na závěr? říští roky nebudou vůbec snadné. Bude pokračovat začeňování podniku do užší spoupráce v rámci funkčního boku vzdušného prostoru, postupný přechod na nový systém řízení, a neze zapomenout ani na sožité rozhodování pro zapojení se do projektu centraizovaných sužeb. roto přeji všem zaměstnancům, ať je síy neopouští a havně, ať jsou hrdí na to, co dokázai. ng. Jaromír Štoc edite odboru civiního etectví Ministertvo dopravy eské repubiky

7 úvodní sovo generáního ředitee ážení přáteé, v roce upynuo právě dvacet et od chvíe, kdy se po rozpadu bývaého eskosovenska začay ve vzdušném prostoru nově vzniké eské repubiky poskytovat a samostatně vyvíjet sužby řízení etového provozu. Dvacet et intenzivní práce, reaizace významných rozvojových projektů, apikace nových technoogií provázené důežitými změnami v poitickém a institucionáním uspořádání eské repubiky a současně také širšího evropského prostředí, rozvoj i dnešní podobu našeho podniku významně ovivniy a formovay., s.p. se se svým aktivním přístupem a vhodně zvoenou strategií v období recesí i konjunktur, na které byy posední dvě desítky et bohaté, vypracova na místo, které mu právem náeží. áš podnik je tak v současné době v souadu se svojí vizí moderním a dynamickým prvkem českého civiního etectví, který patří mezi kíčové a konkurenceschopné hráče v obasti evropské integrace etových provozních sužeb. Spoečnou nejvyšší hodnotou, která v našem oboru časovým měřítkům nepodéhá a je naprosto stejná jako v roce 99, je provozní bezpečnost. Jsem rád, že tato výroční zpráva opět přináší důkaz toho, že právě v této obasti patříme mezi špičku v oboru. správou a našimi zahraničními partnery z oboru jsme však byi naopak schopni důrazně reagovat na nový egisativní návrh Evropské komise při reaizace programu Jednotného evropského nebe (SES +) a hájit nejenom oprávněné zájmy poskytovateů sužeb, ae v konečném důsedku i pravomoci samotných čenských států v této obasti. Komunita evropských poskytovateů tak očekává přiměřenou refexi Evropské komise v tomto případě, který rozhodně nepředstavuje optimání nástroj pro reguaci sužeb řízení etového provozu v evropském prostředí., s.p. se daří také na komerční úrovni, zejména při výcviku icencovaného eteckého personáu. otvrzuje se tak správnost našeho rozhodnutí v případě akvizice bývaého výcvikového střediska S, které si dnes pod jménem Czech viation Training Centre cíevědomě vytváří a napňuje svoji obchodní strategii. S ohedem na úspěšné završení rekonstrukce budovy etecké škoy, s.p. v roce nám tato výcviková synergie umožňuje intenzivně pokračovat v přípravách reaizace naší kompexní vzděávací koncepce viation cademy pro domácí i zahraniční kienteu. 5 jak ze hodnotit samotný rok? Určitě s sebou přines již všechny znaky douho očekávaného zotavení civiní etecké dopravy. případě českého vzdušného prostoru jsme zaznamenai daší nárůst poptávky po našich sužbách, která v etní sezóně překonaa i dosavadní historická maxima. a bezprobémové zvádnutí etní sezóny pynue navázaa důežitá a potřebná změna ve formě nové sektorizace českého vzdušného prostoru, která zajistí napnění budoucích požadavků na kapacitu a propustnost. ítanou skutečností také je, že zájem eteckých dopravců se vrací zpět i na pražské etiště. ovzbudivé informace ze najít i na gobání úrovni, protože obchodní pány největších eteckých dopravců počítají s významným rozšířením jejich foti v nejbižší budoucnosti. Tyto rozvojové pány potvrzuje i rekordní množství objednávek na nové stroje, které v průběhu roku etečtí výrobci obdržey. rovozní výsedky, s.p. se odráží i v našich výsedcích hospodářských. S ohedem na trvae upatňované striktní řízení nákadů a v souvisosti s osabením kurzu koruny po intervencích eské národní banky dosáhy výsedky podniku v obasti zisku druhých nejepších hodnot v historii podniku., s.p. tak stejně jako vždy spni všechny svoje závazky vůči zakadatei, svým zaměstnancům i dodavateům a moh dostát i svým douhodobým aktivitám v rámci spoečensky odpovědné firmy. ozitivně vnímám i fakt, že jsme ejvyššímu kontronímu úřadu eské repubiky, který v podmínkách, s.p. provádě houbkovou kontroní činnost, byi schopni prokázat dodržování všech závazných právních, daňových i účetních předpisů. ýsedky a aktuání stav podniku nás tak opravňují vstoupit do roku 4 s posíeným sebevědomím. ůstávám optimistou a v roce 4, a to především v etních měsících, očekávám pokračující nárůst požadavků eteckých dopravců na kapacitu našich sužeb. Důsedná příprava a systémová modernizace nám pro tento vývoj zajišťuje dobrou výchozí pozici a současně i schopnost bez probémů nároky našich zákazníků zvádnout. roce 4 jsme rozhodnuti navázat i na naše dosavadní činnosti v rámci projektu ETEYX, jehož cíem je výběr nového havního systému řízení etového provozu pro poskytování bezpečných a kvaitních etových provozních sužeb daeko za horizont roku 5. ýznamnou změnou roku 4, jejíž důežité miníky byy napněny v roce, bude také reaizace civině vojenské integrace obastních sužeb řízení, která kromě dašího zvýšení bezpečnosti civiního i vojenského etového provozu přispěje také k nemaým úsporám pro státní rozpočet. Dovote mi proto, abych závěrem poděkova všem zaměstnancům podniku a externím partnerům za profesionáně odvedenou práci i jejich podporu v roce. Havně díky nim má, s.p. nezaměnitenou pozici na domácí i mezinárodní úrovni po ceou dobu existence samostatné eské repubiky a naše kvaity jsou proto eteckými dopravci vysoce uznávány. ěřím, že ám výroční zpráva poskytne co nejúpnější obraz a zajímavé informace o aktivitách, s.p. v průběhu upynuého roku. rámci čenských závazků eské repubiky je důežité konstatování, že se nám v souadu s naším ročním pánem podařio spnit všechny cíe, které pro, s.p. stanovia Evropská komise v obasti bezpečnosti, kapacity i nákadové efektivnosti. úzké spoupráci se sociáními partnery, českou státní ng. Jan Kas Generání ředite

8 6

9 7 ng. Jan Kas ng. Jan štind ng. uboš Hinovský, MB MG. etr fajt ng. miosava mezerová ng. roman náhončík

10 edení spoečnosti ng. Jan Kas Generání ředite bsovent ysoké škoy dopravy a spojů v Žiině se speciaizací na etectví. oboru řízení etového provozu pracuje od roku 986, přičemž proše řadou manažerských funkcí. roce 999 zača pracovat pro EUCT (Evropská organizace pro bezpečnost etového provozu) jako ředite její organizační jednotky CSDU (CETS Strategy anning and Deveopment Unit) v raze, která bya odpovědná za metodiku a rozvoj středoevropských sužeb řízení etového provozu v rámci projektu CETS. Generáním řediteem, s.p., by jmenován. října 7. ng. Jan Štind edite divize provozní bsovent eského vysokého učení technického, fakuty eektrotechnické. podniku pracuje od roku 98, nejprve ve funkci inženýra zabezpečovací etecké techniky a od roku 988 jako vedoucí etecké teekomunikační sužby. o organizační změně podniku by v roce jmenován náměstkem ředitee divize provozní pro sekci systémů TM. Dne. září by jmenován řediteem divize provozní. ng. Miosava Mezerová editeka divize personání a finanční bsoventka ysoké škoy ekonomické, fakuty obchodní. o studiu pracovaa v podniku zaměřeném na zahraniční obchod. podniku pracuje od roku 998. d roku zastávaa funkci vedoucí odděení práce a mezd na divizi personání. Do funkce řediteky divize personání bya jmenována k. únoru 8, od. edna působí jako řediteka divize personání a finační. ng. oman áhončík edite divize regionáních sužeb a ogistiky bsovent ysoké vojenské škoy pozemního vojska ve yškově na Moravě, fakuty ekonomické. etech 4 6 pracova jako výkonný ředite pro sociání a mzdovou poitiku v eských aeroiniích, a.s. e spoečnosti M. C. Triton působi jako senior consutant od roku 7 do roku 8. podniku pracuje od. dubna 8, kdy by jmenován řediteem kanceáře projektu transformace.. dubna 9 by jmenován řediteem divize regionáních 8 sužeb a ogistiky. ng. uboš Hinovský, MB edite útvaru strategie a manažerské podpory bsovent ysoké škoy ekonomické, fakuty národohospodářské. roce 6 absovova Maastricht Schoo of Management, kde získa titu Master of Business dministration. podniku, do něhož přiše z Ekonomického ústavu eskosovenské akademie věd, pracuje od roku 99. áměstkem ředitee pro řízení Sekce finanční by jmenován. května 998. d. edna by řediteem divize finanční, dne. edna by jmenován řediteem Útvaru strategie a manažerské podpory. Mgr. etr Fajt edite divize pánování a rozvoje etových navigačních sužeb bsovent ápadočeské univerzity v zni, fakuty právnické. podniku pracuje od roku 987. etech pracova jako řídící etového provozu na CC raha. edoucím ýcvikového střediska by od. prosince 995 do. října. áměstkem ředitee pro řízení Sekce systémů a postupů by jmenován. istopadu. d. edna je řediteem divize pánování a rozvoje etových navigačních sužeb.

11 Dozorčí rada ng. ukáš Hamp ředseda dozorčí rady bsovent ysoké škoy ekonomické v raze. roce by jmenován do funkce vrchního ředitee Ministerstva dopravy odpovědného za Úsek ekonomiky a fondů EU a v dubnu se sta. náměstkem ministra dopravy pro Sekci ekonomiky a fondů EU. Jiří edoma Místopředseda dozorčí rady Je absoventem nástavbového studia radiookační eektrotechniky na SŠ strojnické. d 4 do roku by čenem Senátu aramentu za DS, od roku 6 předsedou odvýboru pro dopravu senátního ýboru pro hospodářství, zeměděství a dopravu a v roce 7 se rovněž sta čenem stáé meziparamentní komise při T. Dříve působi jako starosta obce doena oda a jako technik kontroy zaétávacího provozu v ero odochody. ng. Mian ondra en dozorčí rady bsovent eského vysokého učení technického v raze, fakuty eektrotechnické. Do podniku nastoupi v roce 985, od roku 5 zastává pozici inspektora zabezpečovací etecké techniky v odděení interního auditu. Mirosav Jindra en dozorčí rady Je absoventem Střední průmysové škoy strojnické v raze. Do podniku nastoupi v roce 997, od roku 999 zastává pozici řídícího etového provozu na obastním středisku řízení etového provozu raha. 9 Mgr. etr ršuík en dozorčí rady bsovent fiozofické fakuty University aackého v omouci, obor andragogika. osedních dvacet et zastáva různé manažerské pozice v obasti finanční a od roku 6 působí v obasti dopravy. enem Dozorčí rady, s.p. je od. července. ng. Miosav Haa en dozorčí rady bsovent ysoké škoy ekonomické v raze. ůsobi na vysokých manažerských postech ve spoečnostech Ernst&Young CS Consuting a CDS C a.s. áměstkem ministra dopravy pro Sekci etecké a žeezniční dopravy by jmenován v červnu.

12

13 rofi podniku Historie Státní podnik ízení etového provozu eské repubiky (, s.p.) vznik. edna 995 rozhodnutím ministra dopravy a spojů ze dne 8. prosince 994., s.p. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v raze, oddí, vožka 77. Úspěšnost aším cíem je být na špici v rozvoji a kvaitě poskytovaných sužeb ve srovnání s nejepšími poskytovatei v oboru. ákadní strategie podniku osání osáním, s.p. je podíet se na zajišťování bezpečných, nákadově efektivních a douhodobě udržitených etových navigačních sužeb v prostředí vytvářejících se funkčních boků vzdušného prostoru, které napní očekávání všech uživateů z pohedu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí etecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje TM v Evropě. ize, s.p., jako spoehivá a předvídatená součást civiního etectví v aktivně podporující jeho daší dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a iberaizačních procesů v TM prostředí, v jehož rámci bude dáe zvyšována jeho ceková hodnota a konkurenceschopnost. Hodnoty rofesionaita Jsme tým zkušených profesionáů se zavedeným systémem trvaého vzděávání. aměstnanci spoečnosti jsou naším nejcennějším aktivem. Maximání hodnota pro zákazníky oskytujeme zákazníkům kompexní sužby s optimáním poměrem kvaity a ceny. Spokojenost zákazníků asoucháme našim zákazníkům. Sedujeme a vyhodnocujeme reakce na kvaitu našich sužeb. aměření na kíčové schopnosti Soustředíme se na to, co umíme nejépe. Kvaita partnerů Spoupracujeme s kvaitními a spoehivými partnery. novace Sedujeme dění v oboru a zdokonaujeme naše řešení a sužby. Usiujeme o neustáé zepšování, inovace a rozvoj. Strategické cíe, s.p., jsou stanoveny s ohedem na dynamicky se měnící vnější i vnitřní podmínky. Kíčovým vivem vnějšího prostředí je úsií o integraci a iberaizaci etových navigačních sužeb. e vnitřním prostředí je kíčová stabiizace personání situace v provozní obasti, správné směrování dašího rozvoje TM systému a zaměření na výkonnost, zejména nákadovou efektivitu. reakci na tyto podmínky je zákadní strategií podniku: podporovat rozvoj stávajících (kmenových) sužeb a pode možností rozšiřovat jejich rozsah při zachování vysoké kvaity za přiměřenou cenu, orientovat rozvojové aktivity, s.p., na impementaci jednotného evropského nebe a středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru a aktivně se podíet na reaizaci těchto iniciativ rozšiřovat komerční aktivity s maximáním využitím synergie s kmenovými sužbami. ro napnění zákadní strategie jsou definovány strategické cíe ve čtyřech perspektivách: erspektiva ákaznická Finanční rocesní ůstová Strategický cí ajistit trvae bezpečné, vysoce kvaitní, transparentní a douhodobě udržitené etové provozní sužby všem uživateům vzdušného prostoru v odpovědnosti, s.p. Být vůdčím subjektem při vytváření a provozování funkčního boku vzdušného prostoru v regionu střední Evropy. odporovat reaizaci vybraných mezinárodních programů a projektů. ajistit nákadově efektivní etové provozní sužby všem uživateům vzdušného prostoru v odpovědnosti, s.p., v souadu s douhodobými ceoevropskými trendy snižování nákadů. Trvae udržovat a posiovat finanční stabiitu a zvyšovat cekovou hodnotu podniku. ozšiřovat portfoio a objem komerčních sužeb, primárně v obastech kíčových kompetencí, s.p. vyšovat efektivitu a vyspěost podnikových procesů upatňováním nejepší světové praxe. ozvíjet znaostní potenciá zaměstnanců podniku. rosazovat zákaznickou a výkonnostní orientaci zaměstnanců podniku. ozvíjet organizační uspořádání s ohedem na požadavky mezinárodní spoupráce. ozvíjet národní systém TM v souadu s vývojem evropského prostředí, zejména vytváření středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru.

14 Havní předmět činnosti ředmětem činnosti, s.p. je zejména: poskytování etových provozních sužeb ve vzdušném prostoru eské repubiky a na etištích raha, Brno, strava a Karovy ary, řízení toku etového provozu, organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, poskytování pátrací a záchranné sužby, poskytování etecké informační sužby, zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování sužeb, organizace a zajištění odborného výcviku a vzděávání pro zaměstnance, s.p. v etecké škoe, s.p./czech ir avigation nstitute etecké práce a daší etecké činnosti. Havní zákazníci Havními uživatei sužeb, s.p. byy v roce tyto etecké spoečnosti: ufthansa, Emirates, Turkish irines, eské aeroinie, erofot, British irways, Trave Service, Wizz ir, Swiss nternationa irines, Qatar irines, yanair, ustrian irines a daší. Havní partneři a dodavateé TC (ir Traffic Contro ssociation, nc.) se sídem v ringtonu (US), od roku 995. Tato asociace má za cí podporovat daší rozvoj v civiním etectví, zejména v obasti poskytování etových provozních sužeb. (sociace eteckých výrobců ), jejímž cíem je účinně podporovat rozvoj českého eteckého průmysu jako strategického odvětví s výrazným vivem na daší obory. Hospodářské komory eské repubiky od roku 9. Komora je subjektem zastupujícím českou podnikateskou veřejnost, chrání zájmy svých čenů sdružujících se prostřednictvím regionání sítě komor a začeněných živnostenských spoečenstev. Havním posáním komory je vytvářet příežitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v a tím i k cekové ekonomické stabiitě státu. Mezinárodní obchodní komory eské repubiky (nternationa Chamber of Commerce) od roku 9. osáním CC v eské repubice je napomáhat českým podnikům i daším spoečnostem začenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. rámci své činnosti CC aktivně spoupracuje na vytváření stanovisek k tématům zasíaným centráou CC k posouzení, zároveň tuto agendu ovivňuje tak, aby odpovídaa zájmům svých čenů. sdružení GSS Centre of Exceence od roku, jehož cíem je spoupráce a intenzivní zapojení do ceoevropských rozvojových programů v obasti sateitních navigačních technoogií (konstrukce a pubikace GSS přibižovacích postupů) a které současně souží jako inkubátor podnikateských aktivit při využívání gobáního navigačního systému Gaieo. GSS Centre of Exceence současně podporuje image čenů sdružení jako inovativních spoečností, které vyvíjejí a používají moderní technoogie. Mezi havní partnery a dodavatee, s.p. patří zejména: Thaes TM, ark ir System, ohde & Schwarz, CS SFT, fied Computer Consutancy td., Teéfonica, Det orske eritas, rthogon, Siemens, Catex Software, rtysis, E, SB, Komerční banka, Kato Busch a daší. enství v organizacích a sdruženích, s.p. je čenem: CS (Civi ir avigation Services rganization) se sídem v msterdamu, od roku 998. Havním posáním CS je vytvoření ceosvětové patformy pro vzájemnou výměnu informací a podporu zákaznické orientace při poskytování etových navigačních sužeb., s.p. má zastoupení ve dvacetipěti pracovních skupinách CS, které jsou zaměřeny na široké spektrum činností týkajících se zejména sběru a výměny informací z obasti řízení etového provozu, jako např. bezpečnosti, CS/TM, životního prostředí, idských zdrojů, práva, financí apod., s.p. se aktivně podíí na zastupování : v Evropské organizaci pro bezpečnost etového provozu EUCT (European rganisation for the Safety of ir avigation) se sídem v Bruseu, jejímž čenem je od roku 996. EUCT je mezinárodní vádní organizací sdružující 9 států a Evropské spoečenství, jejímž cíem je rozvíjet systém TM v ceoevropském měřítku. v Mezinárodní organizaci civiního etectví C (nternationa Civi viation rganization), jejímž čenem je od roku 944. C je nejreprezentativnější vádní organizací v oboru civiního etectví, která má významný statut ve struktuře S. v projektu Středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru (FB CE)

15 99 ostoucí požadavky eteckých dopravců na využití etiště raha se ryche promíty i do potřeby provést zásadní rekonstrukce stanoviště řídící věže. ánované stavební činnosti přímo na TW raha vyučovay v období jejich průběhu poskytování etových provozních sužeb a tak se hedaa možnost náhradního stanoviště. ešením se nakonec sta objekt TW na starém etišti, kde byo po dohodě s jeho provozovateem vybudováno náhradní stanoviště etištní sužby. rotože nebyo možno využít přímo prostor bývaého stanoviště TW v nejvyšším patře objektu, odkud byy etové sužby poskytovány až do roku 97, byo provizorní stanoviště vybudováno v nižším podaží. izuání kontakt na dráhu 6/4 z toho pracoviště možný neby vůbec, stejně tak ani na odbavovací pochu Sever. Stejně jako řídícím na obastním i přibižovacím stanovišti, je nutno sožit dodatečný hod i řídícím na TW raha za toto období osmi měsíců ve sožitých a naprosto nestandardních podmínkách. Daší zásadní modernizací proša TW raha v roce 997, kdy by vrcho Technického boku osazen oceovou nástavbou umožňující výhed v rozsahu 6 stupňů.

16 4 o zahájení poskytování obastních a přibižovacích sužeb z TCC raha v roce 7 by rozhodnuto o zásadní rekonstrukci objektu Technického boku, která bya úspěšně završena v roce. současné době tak objekt zajišťuje všechny podmínky pro moderní stanoviště etištního řízení etového provozu, vytváří vhodné prostředí pro vývoj nových technoogií a systémů a to včetně jejich testování. případě potřeby jsou připraveny prostory pro záožní stanoviště řídící etištní věže a technoogické zázemí napňuje požadavky pro kapacitu etiště, včetně budoucího uspořádání paraeního dráhového systému

17 ntegrovaný systém managementu ntegrovaný systém managementu impementovaný v, s.p. zahrnuje obasti řízení bezpečnosti, kvaity, životního prostředí, ochrany a informační bezpečnosti. nejepší poskytovatee etových navigačních sužeb a výrazně převyšuje pánovanou hodnotu (75%). 5 průběhu roku pokračova pozitivní trend v rozvoji integrovaného systému managementu. Úroveň vyspěosti jednotivých obastí odpovídá požadavkům stanoveným reevantními předpisy. ýkonnostní i rozvojové cíe MS, stanovené očním pánem, s.p., byy spněny. Tyto cíe byy zaměřeny zejména na zvyšování vyspěosti jednotivých obastí MS v souadu se střednědobým pánem rozvoje. rámci organizačních změn provedených v roce by ustanoven Útvar provozní bezpečnosti (ÚB). edite útvaru je přímo podřízen generánímu ředitei podniku. Mezi havní odpovědnosti ÚB patří rozvoj integrovaného systému managementu a jeho jednotivých obastí. rganizační změna bya provedena v souadu s požadavky reevantních předpisů i s doporučeními interních a externích auditů. Systém managementu kvaity obasti řízení kvaity úspěšně proběh periodický externí audit systému managementu kvaity, jehož cíem byo ověření pnění požadavků normy S E S 9:9. udit by zaměřený zejména na procesy a činnosti týkající se pánování v rámci ceého podniku. udit potvrdi vysokou úroveň řízení procesů systému managementu kvaity v, s.p. okračova trend z upynuého období se stoupajícím počtem zpracovaných hodnocení provozní bezpečnosti, které dokumentují úroveň provozní bezpečnosti systémů i postupů poskytovatee etových navigačních sužeb a poskytují zároveň argumenty k obhájení udržitenosti úrovně provozní bezpečnosti. Systém managementu životního prostředí ozitivní trend rozvoje systému managementu životního prostředí dekaruje mimo jiné i výsedek externího auditu uskutečněného v roce. Jeho cíem byo ověření pnění požadavků patných právních předpisů v dané obasti a pnění požadavků normy S E S 4:5. udit by zaměřen na probematiku hospodaření s energiemi a komunikaci v rámci podniku v obasti životního prostředí. rámci zavedeného systému nebyy v průběhu auditu shedány žádné neshody. průběhu roku pokračovaa činnost pracovní skupiny CEM Coaborative Environmenta Management, která je zaměřena na řešení probematiky v obasti ochrany životního prostředí mezi kíčovými partnery projektu etiště raha, a. s.,, s.p., eské aeroinie, a. s. a Úřad pro civiní etectví. roce by dokončen cykus hodnocení vyspěosti systému managementu kvaity mezinárodní srovnávací metodikou SS. rámci této metodiky je systém managementu hodnocen v patnácti havních procesech. tomto roce byy hodnoceny zbývající čtyři procesy (idské zdroje, výcvik a způsobiost, komunikace a propagace, výsedky a přezkoumání). Stejně jako v předchozích etech bya průměrná hodnota měřených procesů nad 8%. návaznosti na metodický pokyn Metodika hodnocení efektivnosti a účinnosti EMS, byo provedeno daší sebehodnocení pro definované obasti de podrobných prvků normy S E S 94: z hediska pnění požadavků v obasti životního prostředí. ýsedky sebehodnocení za rok vykazují v porovnání s rokem výrazný posun, který je ve shodě s výsedky externího auditu. Systém managementu bezpečnosti Systém managementu informační bezpečnosti roce byo v rámci systému managementu bezpečnosti zavedeno prostředí Just Cuture dekarované v Memorandu podepsaném generáním řediteem podniku a prezidentem CTC. By tak v předstihu spněn jeden z kíčových výkonnostních indikátorů stanovených Evropskou komisí pro první referenční období. pikace Just Cuture umožňuje větší zapojení řídících etového provozu do procesu zepšování provozní bezpečnosti. roce bya generáním řediteem, s.p. ustanovena pracovní skupina k přípravě a zpracování dokumentace k rozhodnutí o zavedení systému managementu informační bezpečnosti v podniku. racovní skupina předožia poradě generáního ředitee návrh SMS vycházející z doporučení norem S řady 7, včetně zbytkových rizik a stanovení zákadních odpovědností v rámci systému managementu informační bezpečnosti. Úroveň vyspěosti systému managementu bezpečnosti bya, stejně jako v minuých etech, hodnocena organizací EUCT. Dosažená hodnota 8,% řadí, s.p. opět mezi

18 Evropská integrace TM Jednotné evropské nebe (SES) Jednotné evropské nebe, ve zkratce označováno jako SES z angického výrazu Singe European Sky, je významnou iniciativou Evropské komise v obasti etecké dopravy. Cíem SES je především zdokonaení bezpečnostních norem pro etecký provoz, zajištění udržiteného rozvoje systému etecké dopravy a zepšení cekové výkonnosti systému uspořádání etového provozu a etových navigačních sužeb pro všeobecný etový provoz v Evropě tak, aby byy spněny požadavky všech uživateů vzdušného prostoru. zejména pak v obasti bezpečnosti a obrany státu. eská repubika má rovněž značné pochybnosti o vhodnosti a správném načasování navrhovaných opatření uvedených v předoženém návrhu nařízení. ýsedná podoba nařízení má být dáe projednána na půdě Evropského paramentu v roce 4. rogram SES Historie této iniciativy sahá již do roku 4, kdy bya přijata první čtveřice zákadních nařízení, později označována jako SES. Havním cíem v té době byo navýšení kapacity a propustnosti vzdušného prostoru. S ohedem na pozdější požadavek Komise na vytvoření cekově výkonnějšího systému uspořádání etového provozu v Evropě bya v roce 9 egisativa noveizována v podobě přijetí druhého právního baíčku - SES. Ten se nově zaměři na výkonnost v kíčových obastech (bezpečnost, kapacita, životní prostředí a nákadová efektivita), pro které byy čenskými státy EU násedně přijaty závazné výkonnostní cíe v rámci tzv. systému sedování výkonnosti. kušenosti nabyté s iniciativou SES a SES ukázay, že zásady a směr poitiky jednotného evropského nebe jsou patné a že je třeba pokračovat v jejich provádění. icméně pode Komise dochází ke značným prodevám v provádění této egisativy a to zejména v dosahování výkonnostních cíů a při zavádění jejích zákadních prvků (např. funkčních boků vzdušného prostoru nebo vnitrostátních dozorových orgánů). Jednotné evropské nebe se nezaměřuje pouze na výkonnost prostřednictvím institucionáních změn a reguačního rámce, ae zahrnuje také významný technoogický piíř v podobě programu SES, resp. Singe European Sky TM esearch. Tento program si kade za úko vyvinout a impementovat novou generaci evropského systému uspořádání etového provozu pro. stoetí. Jádrem programu SES je evropský havní pán TM, který představuje zákadní rámec spoupráce spojující všechny zúčastněné strany. S ohedem na skutečnost, že se program SES během násedujících et přesune do fáze impementace nově vyvinutých technoogií, přijaa Evropská komise v květnu prováděcí nařízení o definici spoečných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského havního pánu TM. Tato egisativní norma má zabezpečit včasné, koordinované a synchronizované zavádění programu SES, který má zásadní význam pro dosažení výkonnostních cíů jednotného evropského nebe a cekového ekonomického přínosu očekávaného díky modernizaci současného systému uspořádání etového provozu. 6 červnu tak Evropské komise předožia návrh na aktuaizaci stávající egisativy označený jako SES +. řepracování dává de Komise možnost posoudit účinnost stávajících právních předpisů vzhedem k opožděnému provádění iniciativ SES a SES. roces revize právního rámce jednotného evropského nebe má provádění reformy etových navigačních sužeb urychit, aniž by se odchýia od svých původních cíů a zásad. Účeem baíčku SES + by měo být zepšení dohedu nad pravidy, zepšení systém sedování výkonnosti, vyšší míra orientace poskytovateů etových navigačních sužeb na zákazníka a dosažení vyšší cekové výkonnosti. U příežitosti neformáního jednání ministrů dopravy během itevského předsednictví EU se však v září vyjádřia většina čenských států EU odmítavě k předožené podobě navrhovaného nařízení. čkoiv eská repubika doposud vždy podporovaa principy a cíe iniciativy jednotného evropského nebe, k návrhu SES + zaujaa negativní postoj, neboť představuje mj. značná rizika v podobě výrazného omezení pravomocí čenských států v obasti řízení etového provozu, a to především v obasti suverenity nad vzdušným prostorem,, s.p., je, mimo jiné, do programu SES zapojen prostřednictvím okáního pánu impementace Singe Sky v eské repubice. ároveň počítá s dosažením souadu s jednotivými koncepty projektu SES v rámci svých rozvojových aktivit v podobě pánovaných investic do modernizace vastní infrastruktury. Středoevropský funkční bok vzdušného prostoru FB CE rojektu, jehož cíem je vytvoření středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru je každoročně věnována veká pozornost zaměstnanců, s. p. Tato skutečnost vychází mj. z faktu, že projekt FB CE patří ke kíčovým prioritám podniku. ejinak tomu byo i v roce.

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 Příoha č. 8b) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 2 Regionání

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Mgr. Jaroslav Mach, odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_6ciso12.qxd 7.12.2012 7:44 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva o činnosti metano v Ústeckém kraji A) popis situace v regionu (vývoj intoxikace, počet úmrtí, počet intoxikovaných): V Ústeckém kraji bo šetřeno někoik podezření na intoxikaci metakohoem,

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio ZJ 06.2015 / 23. duben 14. ročník Manipuovaný LIBOR Poctivý PRIBOR Po někoik et manipuovay banky s referenční úrokovou sazbou tzv. LIBOR. Tato sazba má veký viv na ceý finanční trh a je podkadem pro obchody

Více

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016 Izoace Druhé vydání Duben 2016 K15 Fasádní deska NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY Vysoce účinná izoační deska z tuhé pěny se součiniteem tepené vodivosti (λ) již od 0,020 W/(m K) Požadovaná

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY PŘÍLOHA č. 8d) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 3 Verze č. 4.5 Účinnost od 7. 8. 2013 SEZNAM ZMĚN Změny v textu oproti verzi

Více

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET STATISTIKA 2015 JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET Partnerem magazínu je EK009345 pomozte nám osvobodit data připojte se k manifestu fóra pro otevřená data na www.otevrenadata.cz/manifest

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více