Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky"

Transkript

1 ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic

2 vybrané ukazatee sovo hosta úvodní sovo generáního ředitee vedení spoečnosti dozorčí rada profi podniku integrovaný systém managementu evropská integrace TM ochrana před protiprávními činy vyhodnocení ročního pánu pro rok provoz regionání sužby a ogistika rozvoj a investice etecká škoa oitika idských zdrojů spoečenská odpovědnost zpráva o hospodaření podniku v roce výkony ve vzdušném prostoru a etištích čr zpráva dozorčí rady zpráva nezávisého auditora - české účetní standardy účetní závěrka pode českých účetních standardů zpráva nezávisého auditora - mezinárodní účetní standardy účetní závěrka pode mezinárodních účetních standardů zpráva nezávisého auditora - konsoidovaná účetní závěrka konsoidovaná účetní závěrka zpráva nezávisého auditora - ověření výroční zprávy organizační struktura seznam zkratek

3 99 ředpovědi C pro český vzdušný prostor očekávay pro první poovinu devadesátých et meziroční nárůsty provozu okoo 4%, reaita však často překonávaa i desetiprocentní hranici. Cekový objem etového provoz tak v roce 99 dosáh pohybů. yche se zvyšující etových provoz vytváře i tak na zvýšení počtu řídících sektorů i na úpravu hranic vzdušných prostorů. eaizovány byy také významné úpravy profiu tratí etových provozních sužeb.

4 eský vzdušný prostor patří s ohedem na kvaitu poskytovaných sužeb, zákaznicky vstřícnou cenu a nejvyšší úroveň bezpečnosti mezi nejatraktivnější v Evropě. Cekový počet pohybů ve vzdušném prostoru eské repubiky za rok čini 7 6 a v provozních špičkách v průběhu etní sezóny provoz přesahuje pohybů za den. průběhu jednoho roku se tak při průměrné kapacitě jednoho etada o 5 místech přepraví vzdušným prostorem eské repubiky vice než sto miionů cestujících.

5 ybrané ukazatee ybrané ukazatee 9 ohyby ve F raha ohyby na etištích brat (tis. Kč) opatek za traťovou sužbu řízení (Kč) opatek za přibižovací sužbu řízení (Kč) očet zaměstnanců cekem ohyby ve F raha brat v miiardách Kč 9,,,,4,6,8,,,4,6,88,,,6,, ohyby na etištích v eské repubice ývoj počtu zaměstnanců

6 Sovo hosta Státní podnik ízení etového provozu eské repubiky patří mezi těch někoik máo státních podniků, které ze jednoznačně označit za douhodobě prosperující a z hediska výkonu kontroních funkcí zakadatee rovněž bezprobémové. žádném případě ae za úspěchem podniku neze hedat pouze jeho významné a takřka monoponí postavení při poskytování etových provozních sužeb, ae zejména, a to bych rád podtrh, opravdovou profesionaitu a neutuchající chuť všech jeho zaměstnanců i přímého vedení na zdokonaování a zvyšování efektivity poskytovaných sužeb. to více je obdivuhodné, že vše se daří skoubit v prostředí, které za posedních pár et doznao nejen mnoho technoogických, ae zejména významných reguatorních změn. ení, možná kromě ochrany civiního etectví před protiprávními činy, žádné jiné obasti v civiním etectví, na kterou by dopad předpisový rámec Evropské unie s větší vehementností a důrazem. Koncept Jednotného evropského nebe se od doby původní myšenky na konci minuého stoetí přes prvotní egisativní baíček z roku 4 dosta dnes do fáze, kdy jsou poskytovateé etových provozních sužeb kontroováni ze strany svých zákazníků a státní správy, ae také Evropské komise, která stanovuje přísné ceoevropské výkonnostní ukazatee pro obast bezpečnosti, kapacity nabízených sužeb, životního prostředí a nákadové efektivity. še se děje opravdu v enormním tempu, kdy předpisy jsou přijímány či měněny ve stáe kratších intervaech, což samozřejmě kade zvýšené nároky na kvaitu personáu podniku, který je musí buď přímo pnit či je promítat do vnitřních předpisů. řesto ze i za těchto sožitých podmínek vysovit uspokojení a rovněž poděkování státnímu podniku, který vše zvádá de normativních požadavků a zejména za trvaého zvyšování bezpečnosti a kapacity, a naopak při snižování ceny za poskytované sužby (z pohedu stáých cen roku 9). 4 Kdybych ae mě specificky zmínit aespoň jeden z významných a neekonomických ukazateů, kterým se státní podnik jednoznačně v roce zařadi mezi evropskou špičku ve svém oboru, tak by se napříkad jednao o zavedení fenoménu spravedivé kutury (Just Cuture) do vnitropodnikového prostředí. Tímto krokem da podnik jasně najevo, že řídícím a provozním sožkám záeží na tom nejpodstatnějším, a tím vždy zůstane bezpečné poskytování etových provozních sužeb. rávě pro tento úče by před dvaceti ety státní podnik zaožen. přání na závěr? říští roky nebudou vůbec snadné. Bude pokračovat začeňování podniku do užší spoupráce v rámci funkčního boku vzdušného prostoru, postupný přechod na nový systém řízení, a neze zapomenout ani na sožité rozhodování pro zapojení se do projektu centraizovaných sužeb. roto přeji všem zaměstnancům, ať je síy neopouští a havně, ať jsou hrdí na to, co dokázai. ng. Jaromír Štoc edite odboru civiního etectví Ministertvo dopravy eské repubiky

7 úvodní sovo generáního ředitee ážení přáteé, v roce upynuo právě dvacet et od chvíe, kdy se po rozpadu bývaého eskosovenska začay ve vzdušném prostoru nově vzniké eské repubiky poskytovat a samostatně vyvíjet sužby řízení etového provozu. Dvacet et intenzivní práce, reaizace významných rozvojových projektů, apikace nových technoogií provázené důežitými změnami v poitickém a institucionáním uspořádání eské repubiky a současně také širšího evropského prostředí, rozvoj i dnešní podobu našeho podniku významně ovivniy a formovay., s.p. se se svým aktivním přístupem a vhodně zvoenou strategií v období recesí i konjunktur, na které byy posední dvě desítky et bohaté, vypracova na místo, které mu právem náeží. áš podnik je tak v současné době v souadu se svojí vizí moderním a dynamickým prvkem českého civiního etectví, který patří mezi kíčové a konkurenceschopné hráče v obasti evropské integrace etových provozních sužeb. Spoečnou nejvyšší hodnotou, která v našem oboru časovým měřítkům nepodéhá a je naprosto stejná jako v roce 99, je provozní bezpečnost. Jsem rád, že tato výroční zpráva opět přináší důkaz toho, že právě v této obasti patříme mezi špičku v oboru. správou a našimi zahraničními partnery z oboru jsme však byi naopak schopni důrazně reagovat na nový egisativní návrh Evropské komise při reaizace programu Jednotného evropského nebe (SES +) a hájit nejenom oprávněné zájmy poskytovateů sužeb, ae v konečném důsedku i pravomoci samotných čenských států v této obasti. Komunita evropských poskytovateů tak očekává přiměřenou refexi Evropské komise v tomto případě, který rozhodně nepředstavuje optimání nástroj pro reguaci sužeb řízení etového provozu v evropském prostředí., s.p. se daří také na komerční úrovni, zejména při výcviku icencovaného eteckého personáu. otvrzuje se tak správnost našeho rozhodnutí v případě akvizice bývaého výcvikového střediska S, které si dnes pod jménem Czech viation Training Centre cíevědomě vytváří a napňuje svoji obchodní strategii. S ohedem na úspěšné završení rekonstrukce budovy etecké škoy, s.p. v roce nám tato výcviková synergie umožňuje intenzivně pokračovat v přípravách reaizace naší kompexní vzděávací koncepce viation cademy pro domácí i zahraniční kienteu. 5 jak ze hodnotit samotný rok? Určitě s sebou přines již všechny znaky douho očekávaného zotavení civiní etecké dopravy. případě českého vzdušného prostoru jsme zaznamenai daší nárůst poptávky po našich sužbách, která v etní sezóně překonaa i dosavadní historická maxima. a bezprobémové zvádnutí etní sezóny pynue navázaa důežitá a potřebná změna ve formě nové sektorizace českého vzdušného prostoru, která zajistí napnění budoucích požadavků na kapacitu a propustnost. ítanou skutečností také je, že zájem eteckých dopravců se vrací zpět i na pražské etiště. ovzbudivé informace ze najít i na gobání úrovni, protože obchodní pány největších eteckých dopravců počítají s významným rozšířením jejich foti v nejbižší budoucnosti. Tyto rozvojové pány potvrzuje i rekordní množství objednávek na nové stroje, které v průběhu roku etečtí výrobci obdržey. rovozní výsedky, s.p. se odráží i v našich výsedcích hospodářských. S ohedem na trvae upatňované striktní řízení nákadů a v souvisosti s osabením kurzu koruny po intervencích eské národní banky dosáhy výsedky podniku v obasti zisku druhých nejepších hodnot v historii podniku., s.p. tak stejně jako vždy spni všechny svoje závazky vůči zakadatei, svým zaměstnancům i dodavateům a moh dostát i svým douhodobým aktivitám v rámci spoečensky odpovědné firmy. ozitivně vnímám i fakt, že jsme ejvyššímu kontronímu úřadu eské repubiky, který v podmínkách, s.p. provádě houbkovou kontroní činnost, byi schopni prokázat dodržování všech závazných právních, daňových i účetních předpisů. ýsedky a aktuání stav podniku nás tak opravňují vstoupit do roku 4 s posíeným sebevědomím. ůstávám optimistou a v roce 4, a to především v etních měsících, očekávám pokračující nárůst požadavků eteckých dopravců na kapacitu našich sužeb. Důsedná příprava a systémová modernizace nám pro tento vývoj zajišťuje dobrou výchozí pozici a současně i schopnost bez probémů nároky našich zákazníků zvádnout. roce 4 jsme rozhodnuti navázat i na naše dosavadní činnosti v rámci projektu ETEYX, jehož cíem je výběr nového havního systému řízení etového provozu pro poskytování bezpečných a kvaitních etových provozních sužeb daeko za horizont roku 5. ýznamnou změnou roku 4, jejíž důežité miníky byy napněny v roce, bude také reaizace civině vojenské integrace obastních sužeb řízení, která kromě dašího zvýšení bezpečnosti civiního i vojenského etového provozu přispěje také k nemaým úsporám pro státní rozpočet. Dovote mi proto, abych závěrem poděkova všem zaměstnancům podniku a externím partnerům za profesionáně odvedenou práci i jejich podporu v roce. Havně díky nim má, s.p. nezaměnitenou pozici na domácí i mezinárodní úrovni po ceou dobu existence samostatné eské repubiky a naše kvaity jsou proto eteckými dopravci vysoce uznávány. ěřím, že ám výroční zpráva poskytne co nejúpnější obraz a zajímavé informace o aktivitách, s.p. v průběhu upynuého roku. rámci čenských závazků eské repubiky je důežité konstatování, že se nám v souadu s naším ročním pánem podařio spnit všechny cíe, které pro, s.p. stanovia Evropská komise v obasti bezpečnosti, kapacity i nákadové efektivnosti. úzké spoupráci se sociáními partnery, českou státní ng. Jan Kas Generání ředite

8 6

9 7 ng. Jan Kas ng. Jan štind ng. uboš Hinovský, MB MG. etr fajt ng. miosava mezerová ng. roman náhončík

10 edení spoečnosti ng. Jan Kas Generání ředite bsovent ysoké škoy dopravy a spojů v Žiině se speciaizací na etectví. oboru řízení etového provozu pracuje od roku 986, přičemž proše řadou manažerských funkcí. roce 999 zača pracovat pro EUCT (Evropská organizace pro bezpečnost etového provozu) jako ředite její organizační jednotky CSDU (CETS Strategy anning and Deveopment Unit) v raze, která bya odpovědná za metodiku a rozvoj středoevropských sužeb řízení etového provozu v rámci projektu CETS. Generáním řediteem, s.p., by jmenován. října 7. ng. Jan Štind edite divize provozní bsovent eského vysokého učení technického, fakuty eektrotechnické. podniku pracuje od roku 98, nejprve ve funkci inženýra zabezpečovací etecké techniky a od roku 988 jako vedoucí etecké teekomunikační sužby. o organizační změně podniku by v roce jmenován náměstkem ředitee divize provozní pro sekci systémů TM. Dne. září by jmenován řediteem divize provozní. ng. Miosava Mezerová editeka divize personání a finanční bsoventka ysoké škoy ekonomické, fakuty obchodní. o studiu pracovaa v podniku zaměřeném na zahraniční obchod. podniku pracuje od roku 998. d roku zastávaa funkci vedoucí odděení práce a mezd na divizi personání. Do funkce řediteky divize personání bya jmenována k. únoru 8, od. edna působí jako řediteka divize personání a finační. ng. oman áhončík edite divize regionáních sužeb a ogistiky bsovent ysoké vojenské škoy pozemního vojska ve yškově na Moravě, fakuty ekonomické. etech 4 6 pracova jako výkonný ředite pro sociání a mzdovou poitiku v eských aeroiniích, a.s. e spoečnosti M. C. Triton působi jako senior consutant od roku 7 do roku 8. podniku pracuje od. dubna 8, kdy by jmenován řediteem kanceáře projektu transformace.. dubna 9 by jmenován řediteem divize regionáních 8 sužeb a ogistiky. ng. uboš Hinovský, MB edite útvaru strategie a manažerské podpory bsovent ysoké škoy ekonomické, fakuty národohospodářské. roce 6 absovova Maastricht Schoo of Management, kde získa titu Master of Business dministration. podniku, do něhož přiše z Ekonomického ústavu eskosovenské akademie věd, pracuje od roku 99. áměstkem ředitee pro řízení Sekce finanční by jmenován. května 998. d. edna by řediteem divize finanční, dne. edna by jmenován řediteem Útvaru strategie a manažerské podpory. Mgr. etr Fajt edite divize pánování a rozvoje etových navigačních sužeb bsovent ápadočeské univerzity v zni, fakuty právnické. podniku pracuje od roku 987. etech pracova jako řídící etového provozu na CC raha. edoucím ýcvikového střediska by od. prosince 995 do. října. áměstkem ředitee pro řízení Sekce systémů a postupů by jmenován. istopadu. d. edna je řediteem divize pánování a rozvoje etových navigačních sužeb.

11 Dozorčí rada ng. ukáš Hamp ředseda dozorčí rady bsovent ysoké škoy ekonomické v raze. roce by jmenován do funkce vrchního ředitee Ministerstva dopravy odpovědného za Úsek ekonomiky a fondů EU a v dubnu se sta. náměstkem ministra dopravy pro Sekci ekonomiky a fondů EU. Jiří edoma Místopředseda dozorčí rady Je absoventem nástavbového studia radiookační eektrotechniky na SŠ strojnické. d 4 do roku by čenem Senátu aramentu za DS, od roku 6 předsedou odvýboru pro dopravu senátního ýboru pro hospodářství, zeměděství a dopravu a v roce 7 se rovněž sta čenem stáé meziparamentní komise při T. Dříve působi jako starosta obce doena oda a jako technik kontroy zaétávacího provozu v ero odochody. ng. Mian ondra en dozorčí rady bsovent eského vysokého učení technického v raze, fakuty eektrotechnické. Do podniku nastoupi v roce 985, od roku 5 zastává pozici inspektora zabezpečovací etecké techniky v odděení interního auditu. Mirosav Jindra en dozorčí rady Je absoventem Střední průmysové škoy strojnické v raze. Do podniku nastoupi v roce 997, od roku 999 zastává pozici řídícího etového provozu na obastním středisku řízení etového provozu raha. 9 Mgr. etr ršuík en dozorčí rady bsovent fiozofické fakuty University aackého v omouci, obor andragogika. osedních dvacet et zastáva různé manažerské pozice v obasti finanční a od roku 6 působí v obasti dopravy. enem Dozorčí rady, s.p. je od. července. ng. Miosav Haa en dozorčí rady bsovent ysoké škoy ekonomické v raze. ůsobi na vysokých manažerských postech ve spoečnostech Ernst&Young CS Consuting a CDS C a.s. áměstkem ministra dopravy pro Sekci etecké a žeezniční dopravy by jmenován v červnu.

12

13 rofi podniku Historie Státní podnik ízení etového provozu eské repubiky (, s.p.) vznik. edna 995 rozhodnutím ministra dopravy a spojů ze dne 8. prosince 994., s.p. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v raze, oddí, vožka 77. Úspěšnost aším cíem je být na špici v rozvoji a kvaitě poskytovaných sužeb ve srovnání s nejepšími poskytovatei v oboru. ákadní strategie podniku osání osáním, s.p. je podíet se na zajišťování bezpečných, nákadově efektivních a douhodobě udržitených etových navigačních sužeb v prostředí vytvářejících se funkčních boků vzdušného prostoru, které napní očekávání všech uživateů z pohedu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí etecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje TM v Evropě. ize, s.p., jako spoehivá a předvídatená součást civiního etectví v aktivně podporující jeho daší dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a iberaizačních procesů v TM prostředí, v jehož rámci bude dáe zvyšována jeho ceková hodnota a konkurenceschopnost. Hodnoty rofesionaita Jsme tým zkušených profesionáů se zavedeným systémem trvaého vzděávání. aměstnanci spoečnosti jsou naším nejcennějším aktivem. Maximání hodnota pro zákazníky oskytujeme zákazníkům kompexní sužby s optimáním poměrem kvaity a ceny. Spokojenost zákazníků asoucháme našim zákazníkům. Sedujeme a vyhodnocujeme reakce na kvaitu našich sužeb. aměření na kíčové schopnosti Soustředíme se na to, co umíme nejépe. Kvaita partnerů Spoupracujeme s kvaitními a spoehivými partnery. novace Sedujeme dění v oboru a zdokonaujeme naše řešení a sužby. Usiujeme o neustáé zepšování, inovace a rozvoj. Strategické cíe, s.p., jsou stanoveny s ohedem na dynamicky se měnící vnější i vnitřní podmínky. Kíčovým vivem vnějšího prostředí je úsií o integraci a iberaizaci etových navigačních sužeb. e vnitřním prostředí je kíčová stabiizace personání situace v provozní obasti, správné směrování dašího rozvoje TM systému a zaměření na výkonnost, zejména nákadovou efektivitu. reakci na tyto podmínky je zákadní strategií podniku: podporovat rozvoj stávajících (kmenových) sužeb a pode možností rozšiřovat jejich rozsah při zachování vysoké kvaity za přiměřenou cenu, orientovat rozvojové aktivity, s.p., na impementaci jednotného evropského nebe a středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru a aktivně se podíet na reaizaci těchto iniciativ rozšiřovat komerční aktivity s maximáním využitím synergie s kmenovými sužbami. ro napnění zákadní strategie jsou definovány strategické cíe ve čtyřech perspektivách: erspektiva ákaznická Finanční rocesní ůstová Strategický cí ajistit trvae bezpečné, vysoce kvaitní, transparentní a douhodobě udržitené etové provozní sužby všem uživateům vzdušného prostoru v odpovědnosti, s.p. Být vůdčím subjektem při vytváření a provozování funkčního boku vzdušného prostoru v regionu střední Evropy. odporovat reaizaci vybraných mezinárodních programů a projektů. ajistit nákadově efektivní etové provozní sužby všem uživateům vzdušného prostoru v odpovědnosti, s.p., v souadu s douhodobými ceoevropskými trendy snižování nákadů. Trvae udržovat a posiovat finanční stabiitu a zvyšovat cekovou hodnotu podniku. ozšiřovat portfoio a objem komerčních sužeb, primárně v obastech kíčových kompetencí, s.p. vyšovat efektivitu a vyspěost podnikových procesů upatňováním nejepší světové praxe. ozvíjet znaostní potenciá zaměstnanců podniku. rosazovat zákaznickou a výkonnostní orientaci zaměstnanců podniku. ozvíjet organizační uspořádání s ohedem na požadavky mezinárodní spoupráce. ozvíjet národní systém TM v souadu s vývojem evropského prostředí, zejména vytváření středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru.

14 Havní předmět činnosti ředmětem činnosti, s.p. je zejména: poskytování etových provozních sužeb ve vzdušném prostoru eské repubiky a na etištích raha, Brno, strava a Karovy ary, řízení toku etového provozu, organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, poskytování pátrací a záchranné sužby, poskytování etecké informační sužby, zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování sužeb, organizace a zajištění odborného výcviku a vzděávání pro zaměstnance, s.p. v etecké škoe, s.p./czech ir avigation nstitute etecké práce a daší etecké činnosti. Havní zákazníci Havními uživatei sužeb, s.p. byy v roce tyto etecké spoečnosti: ufthansa, Emirates, Turkish irines, eské aeroinie, erofot, British irways, Trave Service, Wizz ir, Swiss nternationa irines, Qatar irines, yanair, ustrian irines a daší. Havní partneři a dodavateé TC (ir Traffic Contro ssociation, nc.) se sídem v ringtonu (US), od roku 995. Tato asociace má za cí podporovat daší rozvoj v civiním etectví, zejména v obasti poskytování etových provozních sužeb. (sociace eteckých výrobců ), jejímž cíem je účinně podporovat rozvoj českého eteckého průmysu jako strategického odvětví s výrazným vivem na daší obory. Hospodářské komory eské repubiky od roku 9. Komora je subjektem zastupujícím českou podnikateskou veřejnost, chrání zájmy svých čenů sdružujících se prostřednictvím regionání sítě komor a začeněných živnostenských spoečenstev. Havním posáním komory je vytvářet příežitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v a tím i k cekové ekonomické stabiitě státu. Mezinárodní obchodní komory eské repubiky (nternationa Chamber of Commerce) od roku 9. osáním CC v eské repubice je napomáhat českým podnikům i daším spoečnostem začenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. rámci své činnosti CC aktivně spoupracuje na vytváření stanovisek k tématům zasíaným centráou CC k posouzení, zároveň tuto agendu ovivňuje tak, aby odpovídaa zájmům svých čenů. sdružení GSS Centre of Exceence od roku, jehož cíem je spoupráce a intenzivní zapojení do ceoevropských rozvojových programů v obasti sateitních navigačních technoogií (konstrukce a pubikace GSS přibižovacích postupů) a které současně souží jako inkubátor podnikateských aktivit při využívání gobáního navigačního systému Gaieo. GSS Centre of Exceence současně podporuje image čenů sdružení jako inovativních spoečností, které vyvíjejí a používají moderní technoogie. Mezi havní partnery a dodavatee, s.p. patří zejména: Thaes TM, ark ir System, ohde & Schwarz, CS SFT, fied Computer Consutancy td., Teéfonica, Det orske eritas, rthogon, Siemens, Catex Software, rtysis, E, SB, Komerční banka, Kato Busch a daší. enství v organizacích a sdruženích, s.p. je čenem: CS (Civi ir avigation Services rganization) se sídem v msterdamu, od roku 998. Havním posáním CS je vytvoření ceosvětové patformy pro vzájemnou výměnu informací a podporu zákaznické orientace při poskytování etových navigačních sužeb., s.p. má zastoupení ve dvacetipěti pracovních skupinách CS, které jsou zaměřeny na široké spektrum činností týkajících se zejména sběru a výměny informací z obasti řízení etového provozu, jako např. bezpečnosti, CS/TM, životního prostředí, idských zdrojů, práva, financí apod., s.p. se aktivně podíí na zastupování : v Evropské organizaci pro bezpečnost etového provozu EUCT (European rganisation for the Safety of ir avigation) se sídem v Bruseu, jejímž čenem je od roku 996. EUCT je mezinárodní vádní organizací sdružující 9 států a Evropské spoečenství, jejímž cíem je rozvíjet systém TM v ceoevropském měřítku. v Mezinárodní organizaci civiního etectví C (nternationa Civi viation rganization), jejímž čenem je od roku 944. C je nejreprezentativnější vádní organizací v oboru civiního etectví, která má významný statut ve struktuře S. v projektu Středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru (FB CE)

15 99 ostoucí požadavky eteckých dopravců na využití etiště raha se ryche promíty i do potřeby provést zásadní rekonstrukce stanoviště řídící věže. ánované stavební činnosti přímo na TW raha vyučovay v období jejich průběhu poskytování etových provozních sužeb a tak se hedaa možnost náhradního stanoviště. ešením se nakonec sta objekt TW na starém etišti, kde byo po dohodě s jeho provozovateem vybudováno náhradní stanoviště etištní sužby. rotože nebyo možno využít přímo prostor bývaého stanoviště TW v nejvyšším patře objektu, odkud byy etové sužby poskytovány až do roku 97, byo provizorní stanoviště vybudováno v nižším podaží. izuání kontakt na dráhu 6/4 z toho pracoviště možný neby vůbec, stejně tak ani na odbavovací pochu Sever. Stejně jako řídícím na obastním i přibižovacím stanovišti, je nutno sožit dodatečný hod i řídícím na TW raha za toto období osmi měsíců ve sožitých a naprosto nestandardních podmínkách. Daší zásadní modernizací proša TW raha v roce 997, kdy by vrcho Technického boku osazen oceovou nástavbou umožňující výhed v rozsahu 6 stupňů.

16 4 o zahájení poskytování obastních a přibižovacích sužeb z TCC raha v roce 7 by rozhodnuto o zásadní rekonstrukci objektu Technického boku, která bya úspěšně završena v roce. současné době tak objekt zajišťuje všechny podmínky pro moderní stanoviště etištního řízení etového provozu, vytváří vhodné prostředí pro vývoj nových technoogií a systémů a to včetně jejich testování. případě potřeby jsou připraveny prostory pro záožní stanoviště řídící etištní věže a technoogické zázemí napňuje požadavky pro kapacitu etiště, včetně budoucího uspořádání paraeního dráhového systému

17 ntegrovaný systém managementu ntegrovaný systém managementu impementovaný v, s.p. zahrnuje obasti řízení bezpečnosti, kvaity, životního prostředí, ochrany a informační bezpečnosti. nejepší poskytovatee etových navigačních sužeb a výrazně převyšuje pánovanou hodnotu (75%). 5 průběhu roku pokračova pozitivní trend v rozvoji integrovaného systému managementu. Úroveň vyspěosti jednotivých obastí odpovídá požadavkům stanoveným reevantními předpisy. ýkonnostní i rozvojové cíe MS, stanovené očním pánem, s.p., byy spněny. Tyto cíe byy zaměřeny zejména na zvyšování vyspěosti jednotivých obastí MS v souadu se střednědobým pánem rozvoje. rámci organizačních změn provedených v roce by ustanoven Útvar provozní bezpečnosti (ÚB). edite útvaru je přímo podřízen generánímu ředitei podniku. Mezi havní odpovědnosti ÚB patří rozvoj integrovaného systému managementu a jeho jednotivých obastí. rganizační změna bya provedena v souadu s požadavky reevantních předpisů i s doporučeními interních a externích auditů. Systém managementu kvaity obasti řízení kvaity úspěšně proběh periodický externí audit systému managementu kvaity, jehož cíem byo ověření pnění požadavků normy S E S 9:9. udit by zaměřený zejména na procesy a činnosti týkající se pánování v rámci ceého podniku. udit potvrdi vysokou úroveň řízení procesů systému managementu kvaity v, s.p. okračova trend z upynuého období se stoupajícím počtem zpracovaných hodnocení provozní bezpečnosti, které dokumentují úroveň provozní bezpečnosti systémů i postupů poskytovatee etových navigačních sužeb a poskytují zároveň argumenty k obhájení udržitenosti úrovně provozní bezpečnosti. Systém managementu životního prostředí ozitivní trend rozvoje systému managementu životního prostředí dekaruje mimo jiné i výsedek externího auditu uskutečněného v roce. Jeho cíem byo ověření pnění požadavků patných právních předpisů v dané obasti a pnění požadavků normy S E S 4:5. udit by zaměřen na probematiku hospodaření s energiemi a komunikaci v rámci podniku v obasti životního prostředí. rámci zavedeného systému nebyy v průběhu auditu shedány žádné neshody. průběhu roku pokračovaa činnost pracovní skupiny CEM Coaborative Environmenta Management, která je zaměřena na řešení probematiky v obasti ochrany životního prostředí mezi kíčovými partnery projektu etiště raha, a. s.,, s.p., eské aeroinie, a. s. a Úřad pro civiní etectví. roce by dokončen cykus hodnocení vyspěosti systému managementu kvaity mezinárodní srovnávací metodikou SS. rámci této metodiky je systém managementu hodnocen v patnácti havních procesech. tomto roce byy hodnoceny zbývající čtyři procesy (idské zdroje, výcvik a způsobiost, komunikace a propagace, výsedky a přezkoumání). Stejně jako v předchozích etech bya průměrná hodnota měřených procesů nad 8%. návaznosti na metodický pokyn Metodika hodnocení efektivnosti a účinnosti EMS, byo provedeno daší sebehodnocení pro definované obasti de podrobných prvků normy S E S 94: z hediska pnění požadavků v obasti životního prostředí. ýsedky sebehodnocení za rok vykazují v porovnání s rokem výrazný posun, který je ve shodě s výsedky externího auditu. Systém managementu bezpečnosti Systém managementu informační bezpečnosti roce byo v rámci systému managementu bezpečnosti zavedeno prostředí Just Cuture dekarované v Memorandu podepsaném generáním řediteem podniku a prezidentem CTC. By tak v předstihu spněn jeden z kíčových výkonnostních indikátorů stanovených Evropskou komisí pro první referenční období. pikace Just Cuture umožňuje větší zapojení řídících etového provozu do procesu zepšování provozní bezpečnosti. roce bya generáním řediteem, s.p. ustanovena pracovní skupina k přípravě a zpracování dokumentace k rozhodnutí o zavedení systému managementu informační bezpečnosti v podniku. racovní skupina předožia poradě generáního ředitee návrh SMS vycházející z doporučení norem S řady 7, včetně zbytkových rizik a stanovení zákadních odpovědností v rámci systému managementu informační bezpečnosti. Úroveň vyspěosti systému managementu bezpečnosti bya, stejně jako v minuých etech, hodnocena organizací EUCT. Dosažená hodnota 8,% řadí, s.p. opět mezi

18 Evropská integrace TM Jednotné evropské nebe (SES) Jednotné evropské nebe, ve zkratce označováno jako SES z angického výrazu Singe European Sky, je významnou iniciativou Evropské komise v obasti etecké dopravy. Cíem SES je především zdokonaení bezpečnostních norem pro etecký provoz, zajištění udržiteného rozvoje systému etecké dopravy a zepšení cekové výkonnosti systému uspořádání etového provozu a etových navigačních sužeb pro všeobecný etový provoz v Evropě tak, aby byy spněny požadavky všech uživateů vzdušného prostoru. zejména pak v obasti bezpečnosti a obrany státu. eská repubika má rovněž značné pochybnosti o vhodnosti a správném načasování navrhovaných opatření uvedených v předoženém návrhu nařízení. ýsedná podoba nařízení má být dáe projednána na půdě Evropského paramentu v roce 4. rogram SES Historie této iniciativy sahá již do roku 4, kdy bya přijata první čtveřice zákadních nařízení, později označována jako SES. Havním cíem v té době byo navýšení kapacity a propustnosti vzdušného prostoru. S ohedem na pozdější požadavek Komise na vytvoření cekově výkonnějšího systému uspořádání etového provozu v Evropě bya v roce 9 egisativa noveizována v podobě přijetí druhého právního baíčku - SES. Ten se nově zaměři na výkonnost v kíčových obastech (bezpečnost, kapacita, životní prostředí a nákadová efektivita), pro které byy čenskými státy EU násedně přijaty závazné výkonnostní cíe v rámci tzv. systému sedování výkonnosti. kušenosti nabyté s iniciativou SES a SES ukázay, že zásady a směr poitiky jednotného evropského nebe jsou patné a že je třeba pokračovat v jejich provádění. icméně pode Komise dochází ke značným prodevám v provádění této egisativy a to zejména v dosahování výkonnostních cíů a při zavádění jejích zákadních prvků (např. funkčních boků vzdušného prostoru nebo vnitrostátních dozorových orgánů). Jednotné evropské nebe se nezaměřuje pouze na výkonnost prostřednictvím institucionáních změn a reguačního rámce, ae zahrnuje také významný technoogický piíř v podobě programu SES, resp. Singe European Sky TM esearch. Tento program si kade za úko vyvinout a impementovat novou generaci evropského systému uspořádání etového provozu pro. stoetí. Jádrem programu SES je evropský havní pán TM, který představuje zákadní rámec spoupráce spojující všechny zúčastněné strany. S ohedem na skutečnost, že se program SES během násedujících et přesune do fáze impementace nově vyvinutých technoogií, přijaa Evropská komise v květnu prováděcí nařízení o definici spoečných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského havního pánu TM. Tato egisativní norma má zabezpečit včasné, koordinované a synchronizované zavádění programu SES, který má zásadní význam pro dosažení výkonnostních cíů jednotného evropského nebe a cekového ekonomického přínosu očekávaného díky modernizaci současného systému uspořádání etového provozu. 6 červnu tak Evropské komise předožia návrh na aktuaizaci stávající egisativy označený jako SES +. řepracování dává de Komise možnost posoudit účinnost stávajících právních předpisů vzhedem k opožděnému provádění iniciativ SES a SES. roces revize právního rámce jednotného evropského nebe má provádění reformy etových navigačních sužeb urychit, aniž by se odchýia od svých původních cíů a zásad. Účeem baíčku SES + by měo být zepšení dohedu nad pravidy, zepšení systém sedování výkonnosti, vyšší míra orientace poskytovateů etových navigačních sužeb na zákazníka a dosažení vyšší cekové výkonnosti. U příežitosti neformáního jednání ministrů dopravy během itevského předsednictví EU se však v září vyjádřia většina čenských států EU odmítavě k předožené podobě navrhovaného nařízení. čkoiv eská repubika doposud vždy podporovaa principy a cíe iniciativy jednotného evropského nebe, k návrhu SES + zaujaa negativní postoj, neboť představuje mj. značná rizika v podobě výrazného omezení pravomocí čenských států v obasti řízení etového provozu, a to především v obasti suverenity nad vzdušným prostorem,, s.p., je, mimo jiné, do programu SES zapojen prostřednictvím okáního pánu impementace Singe Sky v eské repubice. ároveň počítá s dosažením souadu s jednotivými koncepty projektu SES v rámci svých rozvojových aktivit v podobě pánovaných investic do modernizace vastní infrastruktury. Středoevropský funkční bok vzdušného prostoru FB CE rojektu, jehož cíem je vytvoření středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru je každoročně věnována veká pozornost zaměstnanců, s. p. Tato skutečnost vychází mj. z faktu, že projekt FB CE patří ke kíčovým prioritám podniku. ejinak tomu byo i v roce.

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 03_OBALKA_3ciso13.qxd 7.6.2013 9:20 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně Design foors cick 1 2 Návod k instaaci Bahopřejeme Vám k zakoupení Vaší nové podahy Design Foors. Podaha je navržena tak, aby poskytovaa dokonaý pohed na detaiy a přírodní krásu, avšak s použitím ryché

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory 2/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! V tomto číse: ČLK jedná s poitiky o východiscích z krize českého zdravotnictví Příkady korupce

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Výroční zpráva 2014 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2014 Řízení letového provozu České republiky Výroční zpráva 214 Řízení letového provozu České republiky V ý r o č n í z p r á v a 2 1 4 Ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u Č e s k é r e p u b l i k y 3 4 6 8 9 1 12 16 19 25 28 3 35 36 38 43

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více