Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky"

Transkript

1 ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic

2 vybrané ukazatee sovo hosta úvodní sovo generáního ředitee vedení spoečnosti dozorčí rada profi podniku integrovaný systém managementu evropská integrace TM ochrana před protiprávními činy vyhodnocení ročního pánu pro rok provoz regionání sužby a ogistika rozvoj a investice etecká škoa oitika idských zdrojů spoečenská odpovědnost zpráva o hospodaření podniku v roce výkony ve vzdušném prostoru a etištích čr zpráva dozorčí rady zpráva nezávisého auditora - české účetní standardy účetní závěrka pode českých účetních standardů zpráva nezávisého auditora - mezinárodní účetní standardy účetní závěrka pode mezinárodních účetních standardů zpráva nezávisého auditora - konsoidovaná účetní závěrka konsoidovaná účetní závěrka zpráva nezávisého auditora - ověření výroční zprávy organizační struktura seznam zkratek

3 99 ředpovědi C pro český vzdušný prostor očekávay pro první poovinu devadesátých et meziroční nárůsty provozu okoo 4%, reaita však často překonávaa i desetiprocentní hranici. Cekový objem etového provoz tak v roce 99 dosáh pohybů. yche se zvyšující etových provoz vytváře i tak na zvýšení počtu řídících sektorů i na úpravu hranic vzdušných prostorů. eaizovány byy také významné úpravy profiu tratí etových provozních sužeb.

4 eský vzdušný prostor patří s ohedem na kvaitu poskytovaných sužeb, zákaznicky vstřícnou cenu a nejvyšší úroveň bezpečnosti mezi nejatraktivnější v Evropě. Cekový počet pohybů ve vzdušném prostoru eské repubiky za rok čini 7 6 a v provozních špičkách v průběhu etní sezóny provoz přesahuje pohybů za den. průběhu jednoho roku se tak při průměrné kapacitě jednoho etada o 5 místech přepraví vzdušným prostorem eské repubiky vice než sto miionů cestujících.

5 ybrané ukazatee ybrané ukazatee 9 ohyby ve F raha ohyby na etištích brat (tis. Kč) opatek za traťovou sužbu řízení (Kč) opatek za přibižovací sužbu řízení (Kč) očet zaměstnanců cekem ohyby ve F raha brat v miiardách Kč 9,,,,4,6,8,,,4,6,88,,,6,, ohyby na etištích v eské repubice ývoj počtu zaměstnanců

6 Sovo hosta Státní podnik ízení etového provozu eské repubiky patří mezi těch někoik máo státních podniků, které ze jednoznačně označit za douhodobě prosperující a z hediska výkonu kontroních funkcí zakadatee rovněž bezprobémové. žádném případě ae za úspěchem podniku neze hedat pouze jeho významné a takřka monoponí postavení při poskytování etových provozních sužeb, ae zejména, a to bych rád podtrh, opravdovou profesionaitu a neutuchající chuť všech jeho zaměstnanců i přímého vedení na zdokonaování a zvyšování efektivity poskytovaných sužeb. to více je obdivuhodné, že vše se daří skoubit v prostředí, které za posedních pár et doznao nejen mnoho technoogických, ae zejména významných reguatorních změn. ení, možná kromě ochrany civiního etectví před protiprávními činy, žádné jiné obasti v civiním etectví, na kterou by dopad předpisový rámec Evropské unie s větší vehementností a důrazem. Koncept Jednotného evropského nebe se od doby původní myšenky na konci minuého stoetí přes prvotní egisativní baíček z roku 4 dosta dnes do fáze, kdy jsou poskytovateé etových provozních sužeb kontroováni ze strany svých zákazníků a státní správy, ae také Evropské komise, která stanovuje přísné ceoevropské výkonnostní ukazatee pro obast bezpečnosti, kapacity nabízených sužeb, životního prostředí a nákadové efektivity. še se děje opravdu v enormním tempu, kdy předpisy jsou přijímány či měněny ve stáe kratších intervaech, což samozřejmě kade zvýšené nároky na kvaitu personáu podniku, který je musí buď přímo pnit či je promítat do vnitřních předpisů. řesto ze i za těchto sožitých podmínek vysovit uspokojení a rovněž poděkování státnímu podniku, který vše zvádá de normativních požadavků a zejména za trvaého zvyšování bezpečnosti a kapacity, a naopak při snižování ceny za poskytované sužby (z pohedu stáých cen roku 9). 4 Kdybych ae mě specificky zmínit aespoň jeden z významných a neekonomických ukazateů, kterým se státní podnik jednoznačně v roce zařadi mezi evropskou špičku ve svém oboru, tak by se napříkad jednao o zavedení fenoménu spravedivé kutury (Just Cuture) do vnitropodnikového prostředí. Tímto krokem da podnik jasně najevo, že řídícím a provozním sožkám záeží na tom nejpodstatnějším, a tím vždy zůstane bezpečné poskytování etových provozních sužeb. rávě pro tento úče by před dvaceti ety státní podnik zaožen. přání na závěr? říští roky nebudou vůbec snadné. Bude pokračovat začeňování podniku do užší spoupráce v rámci funkčního boku vzdušného prostoru, postupný přechod na nový systém řízení, a neze zapomenout ani na sožité rozhodování pro zapojení se do projektu centraizovaných sužeb. roto přeji všem zaměstnancům, ať je síy neopouští a havně, ať jsou hrdí na to, co dokázai. ng. Jaromír Štoc edite odboru civiního etectví Ministertvo dopravy eské repubiky

7 úvodní sovo generáního ředitee ážení přáteé, v roce upynuo právě dvacet et od chvíe, kdy se po rozpadu bývaého eskosovenska začay ve vzdušném prostoru nově vzniké eské repubiky poskytovat a samostatně vyvíjet sužby řízení etového provozu. Dvacet et intenzivní práce, reaizace významných rozvojových projektů, apikace nových technoogií provázené důežitými změnami v poitickém a institucionáním uspořádání eské repubiky a současně také širšího evropského prostředí, rozvoj i dnešní podobu našeho podniku významně ovivniy a formovay., s.p. se se svým aktivním přístupem a vhodně zvoenou strategií v období recesí i konjunktur, na které byy posední dvě desítky et bohaté, vypracova na místo, které mu právem náeží. áš podnik je tak v současné době v souadu se svojí vizí moderním a dynamickým prvkem českého civiního etectví, který patří mezi kíčové a konkurenceschopné hráče v obasti evropské integrace etových provozních sužeb. Spoečnou nejvyšší hodnotou, která v našem oboru časovým měřítkům nepodéhá a je naprosto stejná jako v roce 99, je provozní bezpečnost. Jsem rád, že tato výroční zpráva opět přináší důkaz toho, že právě v této obasti patříme mezi špičku v oboru. správou a našimi zahraničními partnery z oboru jsme však byi naopak schopni důrazně reagovat na nový egisativní návrh Evropské komise při reaizace programu Jednotného evropského nebe (SES +) a hájit nejenom oprávněné zájmy poskytovateů sužeb, ae v konečném důsedku i pravomoci samotných čenských států v této obasti. Komunita evropských poskytovateů tak očekává přiměřenou refexi Evropské komise v tomto případě, který rozhodně nepředstavuje optimání nástroj pro reguaci sužeb řízení etového provozu v evropském prostředí., s.p. se daří také na komerční úrovni, zejména při výcviku icencovaného eteckého personáu. otvrzuje se tak správnost našeho rozhodnutí v případě akvizice bývaého výcvikového střediska S, které si dnes pod jménem Czech viation Training Centre cíevědomě vytváří a napňuje svoji obchodní strategii. S ohedem na úspěšné završení rekonstrukce budovy etecké škoy, s.p. v roce nám tato výcviková synergie umožňuje intenzivně pokračovat v přípravách reaizace naší kompexní vzděávací koncepce viation cademy pro domácí i zahraniční kienteu. 5 jak ze hodnotit samotný rok? Určitě s sebou přines již všechny znaky douho očekávaného zotavení civiní etecké dopravy. případě českého vzdušného prostoru jsme zaznamenai daší nárůst poptávky po našich sužbách, která v etní sezóně překonaa i dosavadní historická maxima. a bezprobémové zvádnutí etní sezóny pynue navázaa důežitá a potřebná změna ve formě nové sektorizace českého vzdušného prostoru, která zajistí napnění budoucích požadavků na kapacitu a propustnost. ítanou skutečností také je, že zájem eteckých dopravců se vrací zpět i na pražské etiště. ovzbudivé informace ze najít i na gobání úrovni, protože obchodní pány největších eteckých dopravců počítají s významným rozšířením jejich foti v nejbižší budoucnosti. Tyto rozvojové pány potvrzuje i rekordní množství objednávek na nové stroje, které v průběhu roku etečtí výrobci obdržey. rovozní výsedky, s.p. se odráží i v našich výsedcích hospodářských. S ohedem na trvae upatňované striktní řízení nákadů a v souvisosti s osabením kurzu koruny po intervencích eské národní banky dosáhy výsedky podniku v obasti zisku druhých nejepších hodnot v historii podniku., s.p. tak stejně jako vždy spni všechny svoje závazky vůči zakadatei, svým zaměstnancům i dodavateům a moh dostát i svým douhodobým aktivitám v rámci spoečensky odpovědné firmy. ozitivně vnímám i fakt, že jsme ejvyššímu kontronímu úřadu eské repubiky, který v podmínkách, s.p. provádě houbkovou kontroní činnost, byi schopni prokázat dodržování všech závazných právních, daňových i účetních předpisů. ýsedky a aktuání stav podniku nás tak opravňují vstoupit do roku 4 s posíeným sebevědomím. ůstávám optimistou a v roce 4, a to především v etních měsících, očekávám pokračující nárůst požadavků eteckých dopravců na kapacitu našich sužeb. Důsedná příprava a systémová modernizace nám pro tento vývoj zajišťuje dobrou výchozí pozici a současně i schopnost bez probémů nároky našich zákazníků zvádnout. roce 4 jsme rozhodnuti navázat i na naše dosavadní činnosti v rámci projektu ETEYX, jehož cíem je výběr nového havního systému řízení etového provozu pro poskytování bezpečných a kvaitních etových provozních sužeb daeko za horizont roku 5. ýznamnou změnou roku 4, jejíž důežité miníky byy napněny v roce, bude také reaizace civině vojenské integrace obastních sužeb řízení, která kromě dašího zvýšení bezpečnosti civiního i vojenského etového provozu přispěje také k nemaým úsporám pro státní rozpočet. Dovote mi proto, abych závěrem poděkova všem zaměstnancům podniku a externím partnerům za profesionáně odvedenou práci i jejich podporu v roce. Havně díky nim má, s.p. nezaměnitenou pozici na domácí i mezinárodní úrovni po ceou dobu existence samostatné eské repubiky a naše kvaity jsou proto eteckými dopravci vysoce uznávány. ěřím, že ám výroční zpráva poskytne co nejúpnější obraz a zajímavé informace o aktivitách, s.p. v průběhu upynuého roku. rámci čenských závazků eské repubiky je důežité konstatování, že se nám v souadu s naším ročním pánem podařio spnit všechny cíe, které pro, s.p. stanovia Evropská komise v obasti bezpečnosti, kapacity i nákadové efektivnosti. úzké spoupráci se sociáními partnery, českou státní ng. Jan Kas Generání ředite

8 6

9 7 ng. Jan Kas ng. Jan štind ng. uboš Hinovský, MB MG. etr fajt ng. miosava mezerová ng. roman náhončík

10 edení spoečnosti ng. Jan Kas Generání ředite bsovent ysoké škoy dopravy a spojů v Žiině se speciaizací na etectví. oboru řízení etového provozu pracuje od roku 986, přičemž proše řadou manažerských funkcí. roce 999 zača pracovat pro EUCT (Evropská organizace pro bezpečnost etového provozu) jako ředite její organizační jednotky CSDU (CETS Strategy anning and Deveopment Unit) v raze, která bya odpovědná za metodiku a rozvoj středoevropských sužeb řízení etového provozu v rámci projektu CETS. Generáním řediteem, s.p., by jmenován. října 7. ng. Jan Štind edite divize provozní bsovent eského vysokého učení technického, fakuty eektrotechnické. podniku pracuje od roku 98, nejprve ve funkci inženýra zabezpečovací etecké techniky a od roku 988 jako vedoucí etecké teekomunikační sužby. o organizační změně podniku by v roce jmenován náměstkem ředitee divize provozní pro sekci systémů TM. Dne. září by jmenován řediteem divize provozní. ng. Miosava Mezerová editeka divize personání a finanční bsoventka ysoké škoy ekonomické, fakuty obchodní. o studiu pracovaa v podniku zaměřeném na zahraniční obchod. podniku pracuje od roku 998. d roku zastávaa funkci vedoucí odděení práce a mezd na divizi personání. Do funkce řediteky divize personání bya jmenována k. únoru 8, od. edna působí jako řediteka divize personání a finační. ng. oman áhončík edite divize regionáních sužeb a ogistiky bsovent ysoké vojenské škoy pozemního vojska ve yškově na Moravě, fakuty ekonomické. etech 4 6 pracova jako výkonný ředite pro sociání a mzdovou poitiku v eských aeroiniích, a.s. e spoečnosti M. C. Triton působi jako senior consutant od roku 7 do roku 8. podniku pracuje od. dubna 8, kdy by jmenován řediteem kanceáře projektu transformace.. dubna 9 by jmenován řediteem divize regionáních 8 sužeb a ogistiky. ng. uboš Hinovský, MB edite útvaru strategie a manažerské podpory bsovent ysoké škoy ekonomické, fakuty národohospodářské. roce 6 absovova Maastricht Schoo of Management, kde získa titu Master of Business dministration. podniku, do něhož přiše z Ekonomického ústavu eskosovenské akademie věd, pracuje od roku 99. áměstkem ředitee pro řízení Sekce finanční by jmenován. května 998. d. edna by řediteem divize finanční, dne. edna by jmenován řediteem Útvaru strategie a manažerské podpory. Mgr. etr Fajt edite divize pánování a rozvoje etových navigačních sužeb bsovent ápadočeské univerzity v zni, fakuty právnické. podniku pracuje od roku 987. etech pracova jako řídící etového provozu na CC raha. edoucím ýcvikového střediska by od. prosince 995 do. října. áměstkem ředitee pro řízení Sekce systémů a postupů by jmenován. istopadu. d. edna je řediteem divize pánování a rozvoje etových navigačních sužeb.

11 Dozorčí rada ng. ukáš Hamp ředseda dozorčí rady bsovent ysoké škoy ekonomické v raze. roce by jmenován do funkce vrchního ředitee Ministerstva dopravy odpovědného za Úsek ekonomiky a fondů EU a v dubnu se sta. náměstkem ministra dopravy pro Sekci ekonomiky a fondů EU. Jiří edoma Místopředseda dozorčí rady Je absoventem nástavbového studia radiookační eektrotechniky na SŠ strojnické. d 4 do roku by čenem Senátu aramentu za DS, od roku 6 předsedou odvýboru pro dopravu senátního ýboru pro hospodářství, zeměděství a dopravu a v roce 7 se rovněž sta čenem stáé meziparamentní komise při T. Dříve působi jako starosta obce doena oda a jako technik kontroy zaétávacího provozu v ero odochody. ng. Mian ondra en dozorčí rady bsovent eského vysokého učení technického v raze, fakuty eektrotechnické. Do podniku nastoupi v roce 985, od roku 5 zastává pozici inspektora zabezpečovací etecké techniky v odděení interního auditu. Mirosav Jindra en dozorčí rady Je absoventem Střední průmysové škoy strojnické v raze. Do podniku nastoupi v roce 997, od roku 999 zastává pozici řídícího etového provozu na obastním středisku řízení etového provozu raha. 9 Mgr. etr ršuík en dozorčí rady bsovent fiozofické fakuty University aackého v omouci, obor andragogika. osedních dvacet et zastáva různé manažerské pozice v obasti finanční a od roku 6 působí v obasti dopravy. enem Dozorčí rady, s.p. je od. července. ng. Miosav Haa en dozorčí rady bsovent ysoké škoy ekonomické v raze. ůsobi na vysokých manažerských postech ve spoečnostech Ernst&Young CS Consuting a CDS C a.s. áměstkem ministra dopravy pro Sekci etecké a žeezniční dopravy by jmenován v červnu.

12

13 rofi podniku Historie Státní podnik ízení etového provozu eské repubiky (, s.p.) vznik. edna 995 rozhodnutím ministra dopravy a spojů ze dne 8. prosince 994., s.p. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v raze, oddí, vožka 77. Úspěšnost aším cíem je být na špici v rozvoji a kvaitě poskytovaných sužeb ve srovnání s nejepšími poskytovatei v oboru. ákadní strategie podniku osání osáním, s.p. je podíet se na zajišťování bezpečných, nákadově efektivních a douhodobě udržitených etových navigačních sužeb v prostředí vytvářejících se funkčních boků vzdušného prostoru, které napní očekávání všech uživateů z pohedu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí etecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje TM v Evropě. ize, s.p., jako spoehivá a předvídatená součást civiního etectví v aktivně podporující jeho daší dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a iberaizačních procesů v TM prostředí, v jehož rámci bude dáe zvyšována jeho ceková hodnota a konkurenceschopnost. Hodnoty rofesionaita Jsme tým zkušených profesionáů se zavedeným systémem trvaého vzděávání. aměstnanci spoečnosti jsou naším nejcennějším aktivem. Maximání hodnota pro zákazníky oskytujeme zákazníkům kompexní sužby s optimáním poměrem kvaity a ceny. Spokojenost zákazníků asoucháme našim zákazníkům. Sedujeme a vyhodnocujeme reakce na kvaitu našich sužeb. aměření na kíčové schopnosti Soustředíme se na to, co umíme nejépe. Kvaita partnerů Spoupracujeme s kvaitními a spoehivými partnery. novace Sedujeme dění v oboru a zdokonaujeme naše řešení a sužby. Usiujeme o neustáé zepšování, inovace a rozvoj. Strategické cíe, s.p., jsou stanoveny s ohedem na dynamicky se měnící vnější i vnitřní podmínky. Kíčovým vivem vnějšího prostředí je úsií o integraci a iberaizaci etových navigačních sužeb. e vnitřním prostředí je kíčová stabiizace personání situace v provozní obasti, správné směrování dašího rozvoje TM systému a zaměření na výkonnost, zejména nákadovou efektivitu. reakci na tyto podmínky je zákadní strategií podniku: podporovat rozvoj stávajících (kmenových) sužeb a pode možností rozšiřovat jejich rozsah při zachování vysoké kvaity za přiměřenou cenu, orientovat rozvojové aktivity, s.p., na impementaci jednotného evropského nebe a středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru a aktivně se podíet na reaizaci těchto iniciativ rozšiřovat komerční aktivity s maximáním využitím synergie s kmenovými sužbami. ro napnění zákadní strategie jsou definovány strategické cíe ve čtyřech perspektivách: erspektiva ákaznická Finanční rocesní ůstová Strategický cí ajistit trvae bezpečné, vysoce kvaitní, transparentní a douhodobě udržitené etové provozní sužby všem uživateům vzdušného prostoru v odpovědnosti, s.p. Být vůdčím subjektem při vytváření a provozování funkčního boku vzdušného prostoru v regionu střední Evropy. odporovat reaizaci vybraných mezinárodních programů a projektů. ajistit nákadově efektivní etové provozní sužby všem uživateům vzdušného prostoru v odpovědnosti, s.p., v souadu s douhodobými ceoevropskými trendy snižování nákadů. Trvae udržovat a posiovat finanční stabiitu a zvyšovat cekovou hodnotu podniku. ozšiřovat portfoio a objem komerčních sužeb, primárně v obastech kíčových kompetencí, s.p. vyšovat efektivitu a vyspěost podnikových procesů upatňováním nejepší světové praxe. ozvíjet znaostní potenciá zaměstnanců podniku. rosazovat zákaznickou a výkonnostní orientaci zaměstnanců podniku. ozvíjet organizační uspořádání s ohedem na požadavky mezinárodní spoupráce. ozvíjet národní systém TM v souadu s vývojem evropského prostředí, zejména vytváření středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru.

14 Havní předmět činnosti ředmětem činnosti, s.p. je zejména: poskytování etových provozních sužeb ve vzdušném prostoru eské repubiky a na etištích raha, Brno, strava a Karovy ary, řízení toku etového provozu, organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, poskytování pátrací a záchranné sužby, poskytování etecké informační sužby, zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování sužeb, organizace a zajištění odborného výcviku a vzděávání pro zaměstnance, s.p. v etecké škoe, s.p./czech ir avigation nstitute etecké práce a daší etecké činnosti. Havní zákazníci Havními uživatei sužeb, s.p. byy v roce tyto etecké spoečnosti: ufthansa, Emirates, Turkish irines, eské aeroinie, erofot, British irways, Trave Service, Wizz ir, Swiss nternationa irines, Qatar irines, yanair, ustrian irines a daší. Havní partneři a dodavateé TC (ir Traffic Contro ssociation, nc.) se sídem v ringtonu (US), od roku 995. Tato asociace má za cí podporovat daší rozvoj v civiním etectví, zejména v obasti poskytování etových provozních sužeb. (sociace eteckých výrobců ), jejímž cíem je účinně podporovat rozvoj českého eteckého průmysu jako strategického odvětví s výrazným vivem na daší obory. Hospodářské komory eské repubiky od roku 9. Komora je subjektem zastupujícím českou podnikateskou veřejnost, chrání zájmy svých čenů sdružujících se prostřednictvím regionání sítě komor a začeněných živnostenských spoečenstev. Havním posáním komory je vytvářet příežitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v a tím i k cekové ekonomické stabiitě státu. Mezinárodní obchodní komory eské repubiky (nternationa Chamber of Commerce) od roku 9. osáním CC v eské repubice je napomáhat českým podnikům i daším spoečnostem začenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. rámci své činnosti CC aktivně spoupracuje na vytváření stanovisek k tématům zasíaným centráou CC k posouzení, zároveň tuto agendu ovivňuje tak, aby odpovídaa zájmům svých čenů. sdružení GSS Centre of Exceence od roku, jehož cíem je spoupráce a intenzivní zapojení do ceoevropských rozvojových programů v obasti sateitních navigačních technoogií (konstrukce a pubikace GSS přibižovacích postupů) a které současně souží jako inkubátor podnikateských aktivit při využívání gobáního navigačního systému Gaieo. GSS Centre of Exceence současně podporuje image čenů sdružení jako inovativních spoečností, které vyvíjejí a používají moderní technoogie. Mezi havní partnery a dodavatee, s.p. patří zejména: Thaes TM, ark ir System, ohde & Schwarz, CS SFT, fied Computer Consutancy td., Teéfonica, Det orske eritas, rthogon, Siemens, Catex Software, rtysis, E, SB, Komerční banka, Kato Busch a daší. enství v organizacích a sdruženích, s.p. je čenem: CS (Civi ir avigation Services rganization) se sídem v msterdamu, od roku 998. Havním posáním CS je vytvoření ceosvětové patformy pro vzájemnou výměnu informací a podporu zákaznické orientace při poskytování etových navigačních sužeb., s.p. má zastoupení ve dvacetipěti pracovních skupinách CS, které jsou zaměřeny na široké spektrum činností týkajících se zejména sběru a výměny informací z obasti řízení etového provozu, jako např. bezpečnosti, CS/TM, životního prostředí, idských zdrojů, práva, financí apod., s.p. se aktivně podíí na zastupování : v Evropské organizaci pro bezpečnost etového provozu EUCT (European rganisation for the Safety of ir avigation) se sídem v Bruseu, jejímž čenem je od roku 996. EUCT je mezinárodní vádní organizací sdružující 9 států a Evropské spoečenství, jejímž cíem je rozvíjet systém TM v ceoevropském měřítku. v Mezinárodní organizaci civiního etectví C (nternationa Civi viation rganization), jejímž čenem je od roku 944. C je nejreprezentativnější vádní organizací v oboru civiního etectví, která má významný statut ve struktuře S. v projektu Středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru (FB CE)

15 99 ostoucí požadavky eteckých dopravců na využití etiště raha se ryche promíty i do potřeby provést zásadní rekonstrukce stanoviště řídící věže. ánované stavební činnosti přímo na TW raha vyučovay v období jejich průběhu poskytování etových provozních sužeb a tak se hedaa možnost náhradního stanoviště. ešením se nakonec sta objekt TW na starém etišti, kde byo po dohodě s jeho provozovateem vybudováno náhradní stanoviště etištní sužby. rotože nebyo možno využít přímo prostor bývaého stanoviště TW v nejvyšším patře objektu, odkud byy etové sužby poskytovány až do roku 97, byo provizorní stanoviště vybudováno v nižším podaží. izuání kontakt na dráhu 6/4 z toho pracoviště možný neby vůbec, stejně tak ani na odbavovací pochu Sever. Stejně jako řídícím na obastním i přibižovacím stanovišti, je nutno sožit dodatečný hod i řídícím na TW raha za toto období osmi měsíců ve sožitých a naprosto nestandardních podmínkách. Daší zásadní modernizací proša TW raha v roce 997, kdy by vrcho Technického boku osazen oceovou nástavbou umožňující výhed v rozsahu 6 stupňů.

16 4 o zahájení poskytování obastních a přibižovacích sužeb z TCC raha v roce 7 by rozhodnuto o zásadní rekonstrukci objektu Technického boku, která bya úspěšně završena v roce. současné době tak objekt zajišťuje všechny podmínky pro moderní stanoviště etištního řízení etového provozu, vytváří vhodné prostředí pro vývoj nových technoogií a systémů a to včetně jejich testování. případě potřeby jsou připraveny prostory pro záožní stanoviště řídící etištní věže a technoogické zázemí napňuje požadavky pro kapacitu etiště, včetně budoucího uspořádání paraeního dráhového systému

17 ntegrovaný systém managementu ntegrovaný systém managementu impementovaný v, s.p. zahrnuje obasti řízení bezpečnosti, kvaity, životního prostředí, ochrany a informační bezpečnosti. nejepší poskytovatee etových navigačních sužeb a výrazně převyšuje pánovanou hodnotu (75%). 5 průběhu roku pokračova pozitivní trend v rozvoji integrovaného systému managementu. Úroveň vyspěosti jednotivých obastí odpovídá požadavkům stanoveným reevantními předpisy. ýkonnostní i rozvojové cíe MS, stanovené očním pánem, s.p., byy spněny. Tyto cíe byy zaměřeny zejména na zvyšování vyspěosti jednotivých obastí MS v souadu se střednědobým pánem rozvoje. rámci organizačních změn provedených v roce by ustanoven Útvar provozní bezpečnosti (ÚB). edite útvaru je přímo podřízen generánímu ředitei podniku. Mezi havní odpovědnosti ÚB patří rozvoj integrovaného systému managementu a jeho jednotivých obastí. rganizační změna bya provedena v souadu s požadavky reevantních předpisů i s doporučeními interních a externích auditů. Systém managementu kvaity obasti řízení kvaity úspěšně proběh periodický externí audit systému managementu kvaity, jehož cíem byo ověření pnění požadavků normy S E S 9:9. udit by zaměřený zejména na procesy a činnosti týkající se pánování v rámci ceého podniku. udit potvrdi vysokou úroveň řízení procesů systému managementu kvaity v, s.p. okračova trend z upynuého období se stoupajícím počtem zpracovaných hodnocení provozní bezpečnosti, které dokumentují úroveň provozní bezpečnosti systémů i postupů poskytovatee etových navigačních sužeb a poskytují zároveň argumenty k obhájení udržitenosti úrovně provozní bezpečnosti. Systém managementu životního prostředí ozitivní trend rozvoje systému managementu životního prostředí dekaruje mimo jiné i výsedek externího auditu uskutečněného v roce. Jeho cíem byo ověření pnění požadavků patných právních předpisů v dané obasti a pnění požadavků normy S E S 4:5. udit by zaměřen na probematiku hospodaření s energiemi a komunikaci v rámci podniku v obasti životního prostředí. rámci zavedeného systému nebyy v průběhu auditu shedány žádné neshody. průběhu roku pokračovaa činnost pracovní skupiny CEM Coaborative Environmenta Management, která je zaměřena na řešení probematiky v obasti ochrany životního prostředí mezi kíčovými partnery projektu etiště raha, a. s.,, s.p., eské aeroinie, a. s. a Úřad pro civiní etectví. roce by dokončen cykus hodnocení vyspěosti systému managementu kvaity mezinárodní srovnávací metodikou SS. rámci této metodiky je systém managementu hodnocen v patnácti havních procesech. tomto roce byy hodnoceny zbývající čtyři procesy (idské zdroje, výcvik a způsobiost, komunikace a propagace, výsedky a přezkoumání). Stejně jako v předchozích etech bya průměrná hodnota měřených procesů nad 8%. návaznosti na metodický pokyn Metodika hodnocení efektivnosti a účinnosti EMS, byo provedeno daší sebehodnocení pro definované obasti de podrobných prvků normy S E S 94: z hediska pnění požadavků v obasti životního prostředí. ýsedky sebehodnocení za rok vykazují v porovnání s rokem výrazný posun, který je ve shodě s výsedky externího auditu. Systém managementu bezpečnosti Systém managementu informační bezpečnosti roce byo v rámci systému managementu bezpečnosti zavedeno prostředí Just Cuture dekarované v Memorandu podepsaném generáním řediteem podniku a prezidentem CTC. By tak v předstihu spněn jeden z kíčových výkonnostních indikátorů stanovených Evropskou komisí pro první referenční období. pikace Just Cuture umožňuje větší zapojení řídících etového provozu do procesu zepšování provozní bezpečnosti. roce bya generáním řediteem, s.p. ustanovena pracovní skupina k přípravě a zpracování dokumentace k rozhodnutí o zavedení systému managementu informační bezpečnosti v podniku. racovní skupina předožia poradě generáního ředitee návrh SMS vycházející z doporučení norem S řady 7, včetně zbytkových rizik a stanovení zákadních odpovědností v rámci systému managementu informační bezpečnosti. Úroveň vyspěosti systému managementu bezpečnosti bya, stejně jako v minuých etech, hodnocena organizací EUCT. Dosažená hodnota 8,% řadí, s.p. opět mezi

18 Evropská integrace TM Jednotné evropské nebe (SES) Jednotné evropské nebe, ve zkratce označováno jako SES z angického výrazu Singe European Sky, je významnou iniciativou Evropské komise v obasti etecké dopravy. Cíem SES je především zdokonaení bezpečnostních norem pro etecký provoz, zajištění udržiteného rozvoje systému etecké dopravy a zepšení cekové výkonnosti systému uspořádání etového provozu a etových navigačních sužeb pro všeobecný etový provoz v Evropě tak, aby byy spněny požadavky všech uživateů vzdušného prostoru. zejména pak v obasti bezpečnosti a obrany státu. eská repubika má rovněž značné pochybnosti o vhodnosti a správném načasování navrhovaných opatření uvedených v předoženém návrhu nařízení. ýsedná podoba nařízení má být dáe projednána na půdě Evropského paramentu v roce 4. rogram SES Historie této iniciativy sahá již do roku 4, kdy bya přijata první čtveřice zákadních nařízení, později označována jako SES. Havním cíem v té době byo navýšení kapacity a propustnosti vzdušného prostoru. S ohedem na pozdější požadavek Komise na vytvoření cekově výkonnějšího systému uspořádání etového provozu v Evropě bya v roce 9 egisativa noveizována v podobě přijetí druhého právního baíčku - SES. Ten se nově zaměři na výkonnost v kíčových obastech (bezpečnost, kapacita, životní prostředí a nákadová efektivita), pro které byy čenskými státy EU násedně přijaty závazné výkonnostní cíe v rámci tzv. systému sedování výkonnosti. kušenosti nabyté s iniciativou SES a SES ukázay, že zásady a směr poitiky jednotného evropského nebe jsou patné a že je třeba pokračovat v jejich provádění. icméně pode Komise dochází ke značným prodevám v provádění této egisativy a to zejména v dosahování výkonnostních cíů a při zavádění jejích zákadních prvků (např. funkčních boků vzdušného prostoru nebo vnitrostátních dozorových orgánů). Jednotné evropské nebe se nezaměřuje pouze na výkonnost prostřednictvím institucionáních změn a reguačního rámce, ae zahrnuje také významný technoogický piíř v podobě programu SES, resp. Singe European Sky TM esearch. Tento program si kade za úko vyvinout a impementovat novou generaci evropského systému uspořádání etového provozu pro. stoetí. Jádrem programu SES je evropský havní pán TM, který představuje zákadní rámec spoupráce spojující všechny zúčastněné strany. S ohedem na skutečnost, že se program SES během násedujících et přesune do fáze impementace nově vyvinutých technoogií, přijaa Evropská komise v květnu prováděcí nařízení o definici spoečných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského havního pánu TM. Tato egisativní norma má zabezpečit včasné, koordinované a synchronizované zavádění programu SES, který má zásadní význam pro dosažení výkonnostních cíů jednotného evropského nebe a cekového ekonomického přínosu očekávaného díky modernizaci současného systému uspořádání etového provozu. 6 červnu tak Evropské komise předožia návrh na aktuaizaci stávající egisativy označený jako SES +. řepracování dává de Komise možnost posoudit účinnost stávajících právních předpisů vzhedem k opožděnému provádění iniciativ SES a SES. roces revize právního rámce jednotného evropského nebe má provádění reformy etových navigačních sužeb urychit, aniž by se odchýia od svých původních cíů a zásad. Účeem baíčku SES + by měo být zepšení dohedu nad pravidy, zepšení systém sedování výkonnosti, vyšší míra orientace poskytovateů etových navigačních sužeb na zákazníka a dosažení vyšší cekové výkonnosti. U příežitosti neformáního jednání ministrů dopravy během itevského předsednictví EU se však v září vyjádřia většina čenských států EU odmítavě k předožené podobě navrhovaného nařízení. čkoiv eská repubika doposud vždy podporovaa principy a cíe iniciativy jednotného evropského nebe, k návrhu SES + zaujaa negativní postoj, neboť představuje mj. značná rizika v podobě výrazného omezení pravomocí čenských států v obasti řízení etového provozu, a to především v obasti suverenity nad vzdušným prostorem,, s.p., je, mimo jiné, do programu SES zapojen prostřednictvím okáního pánu impementace Singe Sky v eské repubice. ároveň počítá s dosažením souadu s jednotivými koncepty projektu SES v rámci svých rozvojových aktivit v podobě pánovaných investic do modernizace vastní infrastruktury. Středoevropský funkční bok vzdušného prostoru FB CE rojektu, jehož cíem je vytvoření středoevropského funkčního boku vzdušného prostoru je každoročně věnována veká pozornost zaměstnanců, s. p. Tato skutečnost vychází mj. z faktu, že projekt FB CE patří ke kíčovým prioritám podniku. ejinak tomu byo i v roce.

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více