Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská (SV) ke konci roku 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská 2225-8 (SV) ke konci roku 2004"

Transkript

1 Zprá va o hospodaření Společenstvívlastníků Nedvězská (SV) ke konci roku 2004 Toto je zprá va o hospodařenísv, resp. jejípředběžná verze (kterou ješ tě upravím podle případný ch připomínek, např. z příštího shromážděnísv). Byl bych rá d, kdybyste se s nísezná mili ješ tě před shromážděním a případně navrhli, co by se v ní mělo upřesnit, doplnit nebo opravit. Tato zprá va bude zveřejněna na ná stěnká ch a na našíinternetové adrese (http://www.sweb.cz/nedvezska2225-8/). 1. Ú četnízá vě rka roku 2003 Podle Stanov SV (čl. IV, odst. 7d) vý bor SV (VSV) předklá dá shromážděníke schvá leníú četnízá věrku. Letos k naplněnítéto čá sti Stanov SV dojde poprvé. Předklá dá m účetnízá věrku za rok Účetnízá věrka je ovš em poměrně rozsá hlý (6 str.) a laikovi má lo srozumitelný dokument, sklá dajícíse z Vý kazu zisků a ztrá t a Rozvahy, který pro ná s zpracová vá SBD. Proto v této zprá vě z nívybírá m důležitější informace a některé i přidá vá m. Zá jemcům zapůjčím jejíkopii. (SBD zpracovalo také Přizná ník dani z příjmu (8 str.).) Na našíinternetové strá nce jsou ve formě Komplexnípředvahy uvedeny detailnějšíúdaje, které účetnízá věrce odpovídají. 2 (Přístupové heslo sdělíing. Jansa.) Proč má te účetnízá věrku vlastně schvalovat? Např. proto, že v poměru vaš ich spoluvlastnický ch poměrů ručíte za zá vazky SV. Proto by vá s mělo třeba zajímat, komu co dlužíme a kdo dlužíná m, jak platíme / neplatíme ná jemné ap. Měli byste si nechat vysvětlit vš echny pojmy, který m nerozumíte. (To jsem si nevymyslel sá m, to jsem v podstatě opsal z jedné kníž ky, kterou také případně zapůjčím.) Já jsem se s účetnízá věrkou a mnoha ná vazný mi dokumenty sezná mil tak, abych jim (doufá m) rozuměl. Hospodařeníjednoho roku je ale propojeno s rokem předchozím a ná sledujícím. S nimi jsem se sezná mil, zejména s rokem 2002, pouze orientačně. Hospodaření2003 a přísluš né dokumenty, domnívá m se, jsou až na několik drobností(uvedu je dá le) v pořá dku. V této zprá vě uvá dím také informace o současném stavu a vý hledu hospodařenísv, tj. informace tý kajícíse roku 2004 i Rok 2002 Rok 2002 jsem nekontroloval, ale narazil jsem na to, že ve zprá vě Přehled hospodařenísv za r. 2002, kterou předklá dal shromážděnísv předchozívsv, jsou uvá děny některé hodnoty odpovídajícípouze vlastníkům (např. stavy fondu oprav, ná klady na opravy), ne celému SV (tj. uvá děné hodnoty jsou asi o 3% nižší). V této zprá vě uvá dím hodnoty za celé SV. 3. Rok 2003 Pozná mky k ná sledujícím tabulká m: 1 Účetnízá věrku předklá dá m dost pozdě. Nevím zda za to může SBD nebo předchozívsv. 2 Účetnízá věrku ná m SBD v elektronické formě nedalo. 1

2 1. V tabulká ch se snažím postihnout to co jsme v roce 2003 skutečně přijali a vydali. Neuvá dím v nich hodnoty, majícípřechodný charakter, např. stav naš eho bankovního konta ( ,67), pokladny (21.355,50), dluhy ( ,80 - ty byly způsobeny tím, jak SBD účtovalo a my jsme je hned začá tkem roku 2004 vyrovnali), neuhrazené ná jemné (13.859,- - ná jemné hradíme v podstatě bez problémů). 2. Proto je v tabulká ch také stav DZOI o oproti dokumentům SBD nižší(viz dá le nedostatek 1). 3. Příjmy Ná jem Telecomu a Ú roky se zohledníaž v roce 2004 ( ). Podobně se zohlednírozdíl mezi zá lohami a skutečný m vydá ním za Pojiš tění, Ostatnía Daň ( ,90). Podobně se v příjmech zohlednily rozdíly roku 2002 (Převod 2002). 4. Skutečné vý daje na TUV byly o 9.008,5 nižší, což se projevilo již ve vyúčtová ní 2003 (přeplatcích a nedoplatcích), ale v celkové vý sledovce se projevíaž v roce Drobné nedostatky Kč za stavebníprá ce (Schody+podezdívka) bylo VSV uhrazeno přímo platebním příkazem, a SBD platbu interpretovalo jako bankovnípoplatek. Finančně se SV nic nestalo, časem by se to stejně promítlo do DZOI, kam to patřilo, ale takto se to nesprá vně dostalo i do Přizná ník dani z příjmu. Podle informace SBD to nevadía opravovat to také nenítřeba (v DZOI 2004 to je už zohledněno). 2. Nedoplatek za DPH sprá vního poplatku (1.248,50) byl převeden na účet Nevyúčtované služby, který se hradíz DZOI. Problém je ale v tom, že se jedná o ná klady, které jsou stejné pro vš echny byty, ale DZOI se vyúčtová vá úměrně spoluvlastnický m podílům. Tím dojde k chybá m ve vyúčtová ní, max cca 5 Kč/ byt P. Říha (2226) zaplatil o 1 m 3 SV méně, tj. o 43 Kč méně (při nemožnosti odečíst spotřebu na vodoměru se podle technika SBD počítá průměrná spotřeba za poslednídva roky). Předpis platby asi určil předchozívsv. 4. V účtu úklid je položka Kč; nejedná se o úklid, ale o odměny funkcionářům VSV. 5. Jedním dodavatelem ná m byly nesprá vně vrá cené 4940 Kč. My opět vrá tili v r V Přizná ník dani z příjmu neníuvedeno, kdo ho sestavil. 4 Organizačnínedostatky 1. Trvalo velmi dlouho, než jsem od SBD získal vš echny podklady a potřebné informace (vysvětlení). (Posledníinformace Neníale jisté, zda se některé podklady ztratily u ná s (předchozívsv), nebo zda ná m je SBD vůbec předalo.) 3 SBD tvrdilo, že se s tím nedá nic dělat. To neodpovídá skutečnosti. 4 SBD: asi bylo paníchadrabovou zapomenuto. Nenítak podstatný údaj, pro který by přizná ní finančníúřad vrá til. 2

3 Příjmy Skutečnost Ná jemné Vyú čtová ní Vstupnípoplatky Převod Ná jem Telecomu Ú roky Celkem Fond oprav Poč.stav Vybrá no Schody+podezdívka Kancelář Výměna hl.uzá věru plynu Revize plynu Revize požá rní Sanace Oprava Ostatní 144 Celkem Vlož eno Odvod do FO Vstupnípoplatky Převod Celkem Konečný stav Vydá ní Zá lohy Skutečnost Teplo TUV SV Ú klid Elektřina Odpadky Přeplatky Pojištění Ostatní Sprá vce Daň DZOI Bankovnípoplatky Celkem

4 2. Trvalo velmi dlouho, než jsem od SBD získal popisy jednotlivý ch účtů, nutné pro celkové porozumění. 3. SBD má sice plá ny na budoucírozsá hlé zpřístupněníinformacívlastníkům (třeba přes internet), ale dneš nírealita je vý razně přízemnější(a nemusela by bý t); setkal jsem se tak s 50% porozuměním svý m ná vrhům. 4. Některé informace poskytované SBD byly matoucía rozporné (větš inou neumím posoudit, čívinou, zda např. vinou rozporný ch vyhlášek nebo SBD), což moji kontrolu neulehčovalo. Fond oprav 2004 Plá n Skutečnost Poč.stav Vybrá no Termoregulace Portá ly Portá ly-zvonky Portá ly-klíče Portá ly-stříšky Malová ní Odměny VSV Převod Pařezy Instalatéři (leden) Ná jezdy pro kočá rky Deratizace Požá rnírevize Oprava osvětlení Instalatéři - filtry Topenáři - havá rie Instalatéři - ventil 962 Vodoměr 633 Oprava osvětlení Celkem Vlož eno Odvod do FO Vstupnípoplatky Ná jem Telecomu Ú roky Celkem Konečný stav Stanovisko SBD (možná i oprá vněné) je: Když tomu přes veš keré naš e vysvětlová nístá le ješ tě nerozumíte, musíte jít na přísluš né školení. Když tomu nebudou rozumět vaš i vlastníci, musíjít na š kolení. Takové informace, jako jsme poskytli vá m od ná s chce jen několik SV a tak detailníuž jen vy. 6. Myslím, že SBD by ná m mělo dodá vat také celkový roč ní hospodá řský plá n SV. 4. Rok 2004 Předklá dané údaje jsou předběžné. Drobné nedostatky 1. P. Říha (2225) nezaplatil vý měnu vodoměru. PředchozíVSV to nepožadovalo. (P. Říha (2226) zaplatil.) 2. V listopadu 2004 dostal VSV kopii předpisů třípená le ze nezaplacení doplatků topné sezóny Pená le se zdá la vysoká, např. za doplatek okolo Kč pená le přes Kč. Zá ležitost s SBD vyjasněna a to předpis sníž ilo. 3. Ventily v bytě p. Pipka byly instalová ny později, v době společné instalace nebyl byt zpřístupněn. Tím vznikly vícená klady (na dopravu, tj. 238 Kč), které VSV na p. Pipkovi požadoval. P. Pipek argumentuje tím, že od dodavatele nedostal potřebné informace, resp. dostal informace nesprá vné a zaplatit 4

5 odmítá. To odmítá dodavatel. Tvrzeníproti tvrzení. Navrhuji nechat bý t. 4. P. Vernar se stal vlastníkem. VSV dosud nepožá dal o zaplacenívstupního poplatku. 5. Rok 2005 SBD zvýšilo (vrá tilo) sprá vnípoplatek opět na 140 Kč/měsíc a byt. VSV s tím se zdrá há ním nakonec souhlasil. Podle dodatečného ústního sdělenísbd, bylo jeho sníž enív roce 2004 přechodné, motivované snahou o sníž enídph; kdybychom nesouhlasili, SBD by s ná mi zruš ilo smlouvu o sprá vě. Kromě toho je pro ná s (údajně) sprá va SBD vý hodná, protože např. na pojiš těnídostá vá me vý raznou slevu. Pro rok 2005 se očeká vá také zvýšenícen energií. Vzhledem k tomu ná m SBD navrhovalo zvýšit ná jemné. VSV se rozhodl ponechat ná jemné stejné (aby nebylo nutné měnit trvalé příkazy v banká ch) s tím, že koncem roku budou asi vyšší doplatky. Na zvýšeníná jemného (od 2. čtvrtletí) se ovš em můžeme na shromáždění dohodnout. VSV si zatím nerozmyslel možnost uloženífinančních prostředků u více bank. Upřesnili jsme si také ú hradu ná kladů za telefony. 5 SBD doporučuje nechat si shromážděním SV odsouhlasit úhradu buď a) podle čestného prohlášenídoloženého seznamem hovorů, kde případně budou ná klady nějak shora omezeny, nebo b) při vyšších ná kladech doložením vý pisem hovorů (za úplatu), nebo c) dle měsíč n ího paušálu založeném na třímě síč n ím sledová nía zprůměrová ní. Vyjasnili jsme si také úhradu ná kladů na dřívě jšíúdržbu, např. dřívě jšívý měnu oken před vý měnou společnou: Takové ná klady je možné hradit po odsouhlasení shromážděním SV. Navrhujeme usnesení: Uhrazeníná kladů na dřívě jšíú držbu bude provedeno po společné vý měně, podle předložený ch účtů, do výše společný ch ná kladů. Vyjasnili jsme si také, že žá dná vyhláška apod. neupravuje vlastnictvíbytový ch vodoměrů (což má dopad na způsob jejich úhrady při individuá lnívý měně). Doporučuji, abychom se ne jedné variantě dohodli. SBD ná m doporučuje, abychom pokud možno udělali rozsá hlejšíadaptace do r. 2006, protože pak bude zvýšena sazba DPH na stavebníprá ce. Doporučuji shromážděníschvá lit (viz výše) 1. účetnízá věrku převod přebytků/ztrá t hospodaření2003, např. ná jemné Telekomu, úroky, do fondu oprav (DZOI) 3. způsob úhrady telefonů 4. způsob úhrady dřívě jšíúdržby 5. způsob úhrady individuá lnívý měny vodoměrů 6. nepožadovat uhrazenívícená kladů (na dopravu) u p. Pipka. Jindřich Bůcha předseda VSV, Tuto úhradu (rá mcově) schvá lilo již předchozíshromážděnísv. 5

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

k projednávaným bodům

k projednávaným bodům Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 4, Prostějov Prostějov, Dolní 379/1, PSČ 796 03 IČO: 6 94 095 PODKLADY k projednávaným bodům SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 5. května 011 V Prostějově

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru.

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Napsal: Ing.David Bureš Finanční a realitní expert 2014 David Bureš, www.realitnivyjednavac.cz

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

JAK PRODAT NEMOVITOST

JAK PRODAT NEMOVITOST JAK PRODAT NEMOVITOST Předkládám Vám zjednodušený manuál prodeje nemovitosti. PETR MIKYSKA OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ 2014 Petr Mikyska, JAK PRODAT NEMOVITOST Tento ebook jsem vytvořil pro Vás a Vaše známé,

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

I 18 Dohadné položky v cizí měně

I 18 Dohadné položky v cizí měně I 18 Dohadné položky v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

srpen 2012 6/2012 Radosti léta Obsah:

srpen 2012 6/2012 Radosti léta Obsah: srpen 2012 6/2012 Radosti léta Léto je v plném proudu, za týden jej budeme mít polovinu za sebou a celý rok 2012 už nějaký ten čas tahá za kratší konec. Nedá se ale říci, že by v našem království nastala,

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT!

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! Plán vyučovací hodiny (č. 8) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Finanční vzdělávání se bude hodit! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více