PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH"

Transkript

1 Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA ( / ) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 Č.položky Název položky Účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,02 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,24- Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,56 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) ,21- A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Změna stavu opravných položek ,35 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,60- A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku ,96- A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) ,55- A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,40- A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ,15- A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku ,96 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,55- B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,55- B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,00 B.III.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.III.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.III.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,00 B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,39 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,50 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) ,11- C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 3 795,00- F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,40- R. ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitimní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.) ,62 KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.) , h 9m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1

2 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ********************************************************************************************************* IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:28 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH za období 13/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGUTUA :05 ********************************************************************************************************* PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2011 I È O Název a sídlo úèetní jednotky Název nadøízeného orgánu, právní forma Mìstská èást Praha 2 Praha, Nám. Míru 20/600 mìstská èást Èíslo Název položky Úèetní období položky P. Stav penìžních prostøedkù k 1. lednu , A. Penìžní toky z provozní èinnosti , Z. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním ,01 A.I. Úpravy o nepenìžní operace (+/-) ,68 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 A.I.2. Zmìna stavu opravných položek ,56 A.I.3. Zmìna stavu rezerv 0,00 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,00 A.I.5. Výnosy z dividend a podílù na zisku ,24 A.I.6. Ostatní úpravy o nepenìžní operace 0,00 A.II. Penìžní toky ze zmìny obìžných aktiv a krátkodobých závazkù (+/-) ,05 A.II.1. Zmìna stavu krátkodobých pohledávek ,33 A.II.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù ,28 A.II.3. Zmìna stavu zásob 0,00 A.II.4. Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku 0,00 A.III. Zaplacená daò z pøíjmù vèetnì domìrkù (-) 0,00 A.IV. Pøijaté dividendy a podíly na zisku , B. Penìžní toky z dlouhodobých aktiv , B.I. Výdaje na poøízení dlouhodobých aktiv ,66 B.II. Výdaje na pùjèky osobám ve skupinì 0,00 B.III. Pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,00 B.III.1 Pøíjmy z privatizace státního majetku 0,00 B.III.2 Pøíjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu Èeské republiky 0,00 B.III.3 Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku urèeného k prodeji ,00 B.III.4 Ostatní pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 B.IV. Pøíjmy z vrácených pùjèek osobám ve skupinì 0,00 B.V. Ostatní penìžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0, C. Penìžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazkù a dlouhodob.pohl , C.I. Penìžní toky vyplývající ze zmìny vlastního kapitálu (+/-) ,41 C.II. Zmìna stavu dlouhodobých závazkù (+/-) ,24 C.III. Zmìna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) , F. Celková zmìna stavu penìžních prostøedkù , R. ROZVAHA - Stav penìžních prostøedkù k okamžiku sestavení mezitimní úèetní ,54 závìrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy úèetní jednotky a zároveò podle vzorce: R.=P.+F.) KONTROLNÍ ÈÍSLO (R.=P.+F.) , *** Konec sestavy *** Topologické omezení: IÈO: Pevné omezení dat:

3 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ********************************************************************************************************* IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 16:55:48 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGUTUA :47 ********************************************************************************************************* PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2012 I È O Název a sídlo úèetní jednotky Název nadøízeného orgánu, právní forma Mìstská èást Praha 2 Praha, Nám. Míru 20/600 mìstská èást Èíslo Název položky Úèetní období položky P. Stav penìžních prostøedkù k 1. lednu , A. Penìžní toky z provozní èinnosti , Z. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním ,73 A.I. Úpravy o nepenìžní operace (+/-) ,01 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku ,14 A.I.2. Zmìna stavu opravných položek ,20 A.I.3. Zmìna stavu rezerv 0,00 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,60 A.I.5. Výnosy z dividend a podílù na zisku ,80 A.I.6. Ostatní úpravy o nepenìžní operace ,55 A.II. Penìžní toky ze zmìny obìžných aktiv a krátkodobých závazkù (+/-) ,09 A.II.1. Zmìna stavu krátkodobých pohledávek ,70 A.II.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù ,79 A.II.3. Zmìna stavu zásob 0,00 A.II.4. Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku 0,00 A.III. Zaplacená daò z pøíjmù vèetnì domìrkù (-) 0,00 A.IV. Pøijaté dividendy a podíly na zisku , B. Penìžní toky z dlouhodobých aktiv , B.I. Výdaje na poøízení dlouhodobých aktiv ,71 B.II. Pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,00 B.II.1. Pøíjmy z privatizace státního majetku 0,00 B.II.2. Pøíjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu Èeské republiky 0,00 B.II.3. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku urèeného k prodeji ,00 B.II.4. Ostatní pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 B.III. Ostatní penìžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0, C. Penìžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazkù a dlouhodob.pohl , C.I. Penìžní toky vyplývající ze zmìny vlastního kapitálu (+/-) ,94 C.II. Zmìna stavu dlouhodobých závazkù (+/-) ,11 C.III. Zmìna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) , F. Celková zmìna stavu penìžních prostøedkù , H. Pøíjmové a výdajové úèty rozpoètového hospodaøení (+,-) 0,00 R. Stav penìžních prostøedkù k rozvahovému dni R. = P. + F. + H , KONTROLNÍ ÈÍSLO (v tom) ,95 ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV ,95 PØÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚÈTY 0, *** Konec sestavy *** Topologické omezení: IÈO: Pevné omezení dat:

4 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:06 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M Rok Mìsíc I È O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 13/2009 (v tis. Kè na dvì desetinná místa) Název nadøízeného orgánu :... Název a sídlo úèetní jednotky : Mìstská èást Praha 2 Nám. Míru 20/600, Praha Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Poplatky za zneèiš ování ovzduší 0,00 0,00 1,50 ******* ******* Poplatek ze psù 1 500, , ,39 99,09 99, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 1 500, ,00 849,25 56,62 56, Poplatek za užívání veøejného prostranství 6 500, , ,05 162,65 162, Poplatek ze vstupného 300,00 300,00 234,46 78,15 78, Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 546,75 109,35 109, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst , , ,44 88,96 88, Odvod výtìžku z provozování loterií , , ,31 87,58 81, Správní poplatky , , ,54 78,16 78, Daò z nemovitostí , , ,01 116,77 116, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0, , ,31 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 91,83 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0, , ,00 ******* 96, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,32 118,12 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0,00 310,80 310,76 ******* 99, Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní 0,00-850,00-850,00 ******* 100, Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat , , ,55 101,67 100, Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0, ,93 ******* ******* Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. sp 0, , ,99 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od obcí 0, , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od krajù 0, , ,00 ******* 100, Ostatní inv.pøij.transf.od rozpoètù územní 0, , ,00 ******* 100,00 * 0000 **** Bez ODPA , , ,56 292,14 201, Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 34,18 ******* ******* * 3111 **** Pøedškolní zaøízení 0,00 0,00 34,18 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 296,08 ******* *******

5 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:07 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 3113 **** Základní školy 0,00 0,00 296,08 ******* ******* Pøijaté neinvestièní dary 0,00 75,00 75,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 0,00 75,00 75,00 ******* 100, Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 45,90 ******* ******* * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 0,00 0,00 45,90 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 55,63 ******* ******* * 3632 **** Pohøebnictví 0,00 0,00 55,63 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00-4,08 ******* ******* * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00-4,08 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4181 **** Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 1,00 ******* ******* * 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 1,00 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 1,35 ******* ******* * 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 1,35 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00-4,75 ******* ******* * 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 0,00-4,75 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4,00 4,00 3,60 90,00 90, Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 27,30 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 34,44 ******* *******

6 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:07 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 6171 **** Èinnost místní správy 4,00 4,00 65,34 ******* ******* Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,59 46,26 46,26 * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,59 46,26 46, Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00-901,80-901,75 ******* 99,99 * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00-901,80-901,75 ******* 99, Pøijaté sankèní platby 0,00 0, ,72 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 33,51 ******* ******* Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 588,80 ******* ******* * 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0, ,03 ******* ******* Celkem: , , ,08 285,00 199,03

7 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:07 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb 30,00 31,00 27,97 93,23 90,23 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 30,00 31,00 27,97 93,23 90, Nákup ostatních služeb 180,00 170,00 100,00 55,56 58, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 980, ,00 956,00 97,55 85, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 ******* 100,00 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 160, , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb 37,00 37,00 20,57 55,59 55, Opravy a udržování 1 770, , ,25 82,95 61, Neinvestièní transfery obcím 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 106,76 99, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0,00 335,80 335,78 ******* 99, Dary obyvatelstvu 880,00 16,50 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 3 100, , ,45 47,79 13, Pozemky 0,00 500,00 250,00 ******* 50,00 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,05 94,76 66, Nákup ostatních služeb 15,00 515,00 449,98 ******* 87, Opravy a udržování 2 400, , ,91 116,91 94, Neinvestièní transfery obcím 10,00 10,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,29 114,88 99, Dary obyvatelstvu 1 720,00 102,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,96 67,70 68,81 * 3113 **** Základní školy , , ,14 100,30 91, Nákup ostatních služeb 460,00 460,00 390,32 84,85 84,85 * 3119 **** Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl.v 460,00 460,00 390,32 84,85 84, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 130,00 130,00 52,00 40,00 40,00 * 3121 **** Gymnázia 130,00 130,00 52,00 40,00 40, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 3 495, , ,00 104,32 100,00 * 3314 **** Èinnosti knihovnické 3 495, , ,00 104,32 100, Nákup ostatních služeb 700,00 840,00 805,53 115,08 95, Pohoštìní 400,00 260,00 205,33 51,33 78, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 101,80 101,80 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 450,00 591,20 575,00 127,78 97,26

8 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:08 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 55,00 55,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 800,00 472,00 472,00 59,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 80,00 80,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 4 600, , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 0,00 90,60 90,60 ******* 100,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 6 950, , ,26 100,51 98, Konzultaèní, poradenské a právní služby 500,00 474,80 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 0,00 68,80 12,35 ******* 17, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,99 135,77 86, Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 739,00 689,52 ******* 93, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n , , ,51 23,39 81,03 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek , , ,37 106,28 84, Nákup ostatních služeb 70,00 70,00 70,00 100,00 100, Opravy a udržování 80,00 80,00 79,30 99,13 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 50,00 50,00 ******* 100, Umìlecká díla a pøedmìty 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00 * 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 300,00 350,00 349,30 116,43 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 430,00 428,40 ******* 99, Nákup ostatních služeb 230,00 310,00 292,50 127,17 94,35 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 230,00 740,00 720,90 313,43 97, Odmìny za užití duševního vlastnictví 50,00 50,00 0,00 0,00 0, Nájemné 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 2 600, , ,83 102,88 99, Pohoštìní 200,00 200,00 200,00 100,00 100, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 15,00 15,00 6,65 44,33 44, Vìcné dary 1 360, , ,24 87,74 87,74 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 4 245, , ,72 95,99 94, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 0,89 89,00 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 50,00 49,44 32,96 98, Nákup materiálu j.n. 45,00 45,00 12,51 27,80 27, Studená voda 65,00 65,00 14,20 21,85 21, Elektrická energie 353,00 583,00 464,08 131,47 79, Služby pošt 1,00 1,00 0,00 0,00 0, Služby penìžních ústavù 45,00 45,00 6,66 14,80 14, Nájemné 42,00 42,00 20,44 48,67 48, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 62,40 62,40 ******* 100,00

9 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:09 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Nákup ostatních služeb 4 415, , ,42 119,62 97, Opravy a udržování 500,00 202,00 139,98 28,00 69, Pohoštìní 30,00 30,00 7,39 24,63 24, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 3,00 3,00 1,67 55,67 55, Vìcné dary 10,00 10,00 0,00 0,00 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 120,00 173,30 173,35 144,46 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 30,00 0,00 0,00 0,00 ******* Neinvestièní transfery obèanským sdružením 403,00 429,70 429,65 106,61 99, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 50,00 10,00 10,00 20,00 100, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 40,00 40,00 14,35 35,88 35, Budovy, haly a stavby , , ,72 174,47 87, Stroje, pøístroje a zaøízení 1 500,00 200,00 162,84 10,86 81,42 * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,99 144,95 88, Nákup materiálu j.n. 12,00 12,00 11,74 97,83 97, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 120,00 120,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 580,00 530,00 530,00 91,38 100,00 * 3541 **** Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk 592,00 662,00 661,74 111,78 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 50,00 50,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 900,00 745,00 745,00 82,78 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 105,00 105,00 ******* 100,00 * 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péèe 900,00 900,00 900,00 100,00 100, Konzultaèní, poradenské a právní služby 53,00 53,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 10,00 10,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 240,00 240,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0,00 1,00 1,00 ******* 100, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0,00 15,00 15,00 ******* 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 244,10 168,98 ******* 69, Budovy, haly a stavby , , ,22 65,94 65, Ostatní investièní transfery obyvatelstvu 0,00 196,50 196,47 ******* 99,98 * 3612 **** Bytové hospodáøství , , ,67 66,14 65, Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 599,08 99,85 99,85 * 3631 **** Veøejné osvìtlení 600,00 600,00 599,08 99,85 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 300,00 300,00 102,80 34,27 34, Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3632 **** Pohøebnictví 300,00 300,00 102,80 34,27 34,27

10 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:09 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Konzultaèní, poradenské a právní služby 300,00 150,00 96,39 32,13 64, Nákup ostatních služeb 280,00 280,00 279,55 99,84 99,84 * 3635 **** Územní plánování 580,00 430,00 375,94 64,82 87, Nákup ostatních služeb 8 873, , ,29 96,15 95, Budovy, haly a stavby 0,00 150,00 131,83 ******* 87,89 * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 8 873, , ,12 97,63 95, Nákup ostatních služeb 932, ,00 985,10 105,70 98,31 * 3725 **** Využívání a zneškodòování komun.odpadù 932, ,00 985,10 105,70 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,00 300,00 298,10 99,37 99, Nákup materiálu j.n. 20,00 27,00 26,78 133,90 99, Studená voda 520,00 465,20 426,70 82,06 91, Elektrická energie 200,00 185,50 158,73 79,37 85, Nájemné 0,00 314,20 0,00 ******* 0, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 952,20 607,50 ******* 63, Nákup ostatních služeb , , ,75 103,76 96, Opravy a udržování 2 127, , ,42 139,65 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 31,00 30,79 ******* 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 200,00 107,00 100,00 50,00 93, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 435,00 0,00 0,00 0,00 ******* Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 400, , ,67 107,33 99, Budovy, haly a stavby , , ,05 66,45 46, Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 57,60 43,01 ******* 74, Umìlecká díla a pøedmìty 400,00 136,00 0,00 0,00 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 334,00 333,20 ******* 99, Ostatní kapitálové výdaje j.n ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,70 79,48 66, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 999,66 99,97 86,93 * 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 1 000, ,00 999,66 99,97 86, Sociální dávky 0, , ,51 ******* 92,50 * 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0, , ,51 ******* 92, Sociální dávky 0, ,00 864,87 ******* 72,07 * 4172 **** Doplatek na bydlení 0, ,00 864,87 ******* 72, Sociální dávky 0, ,00 707,17 ******* 70,72

11 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:10 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0, ,00 707,17 ******* 70, Sociální dávky 0,00 100,00 18,15 ******* 18,15 * 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 0,00 100,00 18,15 ******* 18, Sociální dávky 0, , ,29 ******* 70,31 * 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0, , ,29 ******* 70, Sociální dávky 0,00 200,00 39,61 ******* 19,81 * 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 200,00 39,61 ******* 19, Sociální dávky 0, ,00 615,00 ******* 61,50 * 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0, ,00 615,00 ******* 61, Sociální dávky 0, , ,33 ******* 86,94 * 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0, , ,33 ******* 86, Sociální dávky 0,00 500,00 242,42 ******* 48,48 * 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 0,00 500,00 242,42 ******* 48, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 98,29 * 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0, , ,00 ******* 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 40,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb 13,00 13,00 1,00 7,69 7, Opravy a udržování 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Vìcné dary 25,00 25,00 16,86 67,44 67, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 620,00 620,00 620,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 500,00 500,00 65,45 13,09 13,09 * 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 1 203, ,00 703,31 58,46 58, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 100,71 100,00 * 4345 **** Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb , , ,00 100,71 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 600,00 600,00 600,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 1 700, , ,79 97,34 98,63

12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:10 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,79 98,03 98, Opravy a udržování 90,00 90,00 30,00 33,33 33, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 150,00 150,00 31,05 20,70 20,70 * 4352 **** Tísòová péèe 240,00 240,00 61,05 25,44 25, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 1 200, ,00 53,55 4,46 4,46 * 4354 **** Chránìné bydlení 1 300, ,00 153,55 11,81 11, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 967,36 ******* 96, Služby pošt 265,00 265,00 196,49 74,15 74, Pohoštìní 30,00 30,00 30,00 100,00 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 30,00 30,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 50,00 50,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 200,00 200,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 764, ,40 764,40 43,33 52, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 760,00 760,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 50,00 50,00 ******* 100,00 * 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln 2 059, , ,25 148,05 79, Konzultaèní, poradenské a právní služby 50,00 50,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 600,00 600,00 6,00 1,00 1,00 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 650,00 650,00 6,00 0,92 0, Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 * 5199 **** Ostatní záležitosti obrany 2,00 2,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obcím 0,00 150,00 150,00 ******* 100,00 * 5269 **** Ost.správa v obl.hosp.opatøení pro kriziové 0,00 150,00 150,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 100,00 94,57 94,57 94, Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 13,24 44,13 44, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 850,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 980,00 130,00 107,81 11,00 82, Ostatní platy 100,00 200,00 126,03 126,03 63, Ostatní osobní výdaje 600,00 550,00 263,30 43,88 47, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 4 370, , ,40 93,97 93, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 863,00 863,00 808,55 93,69 93,69

13 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:11 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 393,00 443,00 421,68 107,30 95, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 15,00 15,00 13,36 89,07 89, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 10,00 10,00 0,00 0,00 0, Knihy, uèební pomùcky a tisk 30,00 25,00 4,41 14,70 17, Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb 300,00 220,00 39,20 13,07 17, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 300,00 300,00 5,42 1,81 1, Pohoštìní 500,00 500,00 318,88 63,78 63, Ostatní nákupy j.n. 85,00 85,00 77,72 91,44 91, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 50,00 55,00 51,67 103,34 93, Vìcné dary 150,00 150,00 129,16 86,11 86, Dary obyvatelstvu 74,00 74,00 73,00 98,65 98, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 104,00 104,00 90,18 86,71 86,71 * 6112 **** Zastupitelstva obcí 7 944, , ,96 82,19 81, Ostatní osobní výdaje 0,00 200,00 0,00 ******* 0,00 * 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 200,00 0,00 ******* 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 851,70 851,70 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0,00 36,50 28,09 ******* 76, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1,50 1,41 ******* 94, Nákup materiálu j.n. 0,00 61,70 59,94 ******* 97, Nákup ostatních služeb 0,00 124,50 124,50 ******* 100, Pohoštìní 0,00 66,10 56,07 ******* 84,83 * 6117 **** Volby do Evropského parlamentu 0, , ,71 ******* 98, Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6147 **** Všeobecné personální øízení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,10 105,23 99, Ostatní platy 186,00 186,00 84,00 45,16 45, Ostatní osobní výdaje 620,00 820,00 820,00 132,26 100, Odstupné 0,00 200,00 184,70 ******* 92, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,12 103,50 97, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6 115, , ,80 106,02 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 285,90 320,60 320,31 112,04 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 8,00 8,00 0,00 0,00 0, Potraviny 50,00 50,00 46,74 93,48 93, Ochranné pomùcky 4,00 4,00 2,80 70,00 70, Léky a zdravotnický materiál 3,00 3,00 1,87 62,33 62, Knihy, uèební pomùcky a tisk 400,00 430,00 382,97 95,74 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 845, , ,94 97,22 93, Nákup materiálu j.n , , ,43 92,19 87,53

14 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:11 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Studená voda 300,00 309,00 141,33 47,11 45, Teplo 1 500, , ,76 94,78 89, Plyn 350,00 350,00 9,69 2,77 2, Elektrická energie 2 200, , ,76 102,53 94, Pohonné hmoty a maziva 60,00 60,00 56,64 94,40 94, Služby pošt 1 900, , ,85 66,41 64, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 700, , ,27 93,12 93, Služby penìžních ústavù 1 280, , ,83 99,99 99, Nájemné 170,00 170,00 113,64 66,85 66, Konzultaèní, poradenské a právní služby 830, , ,52 194,88 69, Služby školení a vzdìlávání 1 475, , ,02 92,20 78, Služby zpracování dat 300,00 320,00 313,66 104,55 98, Nákup ostatních služeb , , ,07 83,32 77, Opravy a udržování 1 450, , ,65 83,08 96, Programové vybavení 400,00 520,00 503,41 125,85 96, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 870,00 933,00 924,43 106,26 99, Pohoštìní 51,00 51,00 46,18 90,55 90, Úèastnické poplatky na konference 35,00 35,00 20,17 57,63 57, Nájemné za nájem s právem koupì 700,00 0,00 0,00 0,00 ******* Ostatní nákupy j.n. 85,00 85,00 78,50 92,35 92, Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 1,00 ******* ******* Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 6,00 238,00 17,03 283,83 7, Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. p 50,00 50,00 0,00 0,00 0, Nákup kolkù 5,00 5,00 0,35 7,00 7, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5,00 5,00 4,85 97,00 97, Náhrady mezd v dobì nemoci 1 066,00 696,00 473,54 44,42 68, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 2 019, , ,56 67,54 74, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 40,00 40,00 7,27 18,18 18, Programové vybavení 5 500, , ,98 124,33 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 200,00 750,00 547,40 45,62 72, Budovy, haly a stavby , , ,54 87,70 98, Stroje, pøístroje a zaøízení 300,00 255,00 238,63 79,54 93, Dopravní prostøedky 0,00 715,00 715,00 ******* 100, Výpoèetní technika 5 500, , ,10 110,69 99, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 160,00 156,18 ******* 97,61 * 6171 **** Èinnost místní správy , , ,59 99,96 94, Úroky vlastní 35,00 35,00 34,78 99,37 99, Služby penìžních ústavù 500,00 500,00 169,72 33,94 33,94 * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 535,00 535,00 204,50 38,22 38, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0, ,93 ******* *******

15 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:12 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b * 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 0,00 0, ,93 ******* ******* Služby pošt 40,00 40,00 3,01 7,53 7, Služby penìžních ústavù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb 300,00 350,00 315,15 105,05 90, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 17,00 17,00 0,00 0,00 0, Nákup kolkù 10,00 10,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 10,00 10,00 0,00 0,00 0, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 12,00 12,00 2,00 16,67 16, Nespecifikované rezervy 3 000, ,20 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00-0,94 ******* ******* Rezervy kapitálových výdajù 0, ,10 0,00 ******* 0,00 * 6409 **** Ostatní èinnosti j.n , ,30 319,22 9,42 1,98 Celkem: , , ,85 201,55 154,97

16 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:13 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od N á z e v položky po zmìnách poèátku roku /øádku/ text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) ,00 0,00 0,00 Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) , , ,36 Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) ,00 0, ,00 Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) ,00 0, ,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) ,00-580,00-579,73 Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) ,00 572,00 571,43 Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) ,00 0,00 0,00 Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) ,00 0,00 0,00 Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) ,00 0,00 0,00 Nerealizované kurzové rozdíly (+-) ,00 0,00-5,32 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,74

17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:13 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,70 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,52 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY ,00 0,00 0,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,86 PØÍJMY CELKEM , , ,08 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,00 0, ,93 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0, Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí ,00 0,00 0, Splátky pùjèených prostøedkù od krajù ,00 0,00 0, Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad ,00 0,00 0, Ostatní splátky pùjèených prostøedkù ,00 0,00 0,00 od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù ,00 310,80 310, Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad ,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní pøijaté transfery ,00-850,00-850,00 od rozpoètù územní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù ,00 0,00 0,00 * Pøevody z rozpoètových úètù ,00 0, ,93 * Ostatní pøevody z vlastních fondù ,00 0,00 0, Investièní pøijaté transfery od obcí , , , Investièní pøijaté transfery od krajù , , , Investièní pøijaté transfery od regionálních rad ,00 0,00 0, Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù , , ,00 územní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých ,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých ,00 0,00 0,00 z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,21 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,64 VÝDAJE CELKEM , , ,85

18 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:13 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,00 0, ,93 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím ,00 165,00 150, Neinvestièní transfery krajùm ,00 0,00 0, Neinvestièní transfery regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní transfery veøejným ,00 0,00 0,00 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù ,00 0,00 0,00 * Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù ,00 0,00 0,00 * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 0, ,93 * Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 0,00 0, Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0, Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let ,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím ,00 0,00 0, Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm ,00 0,00 0, Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky ,00 0,00 0,00 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím ,00 0,00 0, Investièní transfery krajùm ,00 0,00 0, Investièní transfery regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní investièní transfery veøejným ,00 0,00 0,00 rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím ,00 0,00 0, Investièní pùjèené prostøedky krajùm ,00 0,00 0, Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám ,00 0,00 0, Ostatní investièní pùjèené prostøedky ,00 0,00 0,00 veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 165,00 150,00 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,77 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,74 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ ,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,74!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace!!!

19 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:13 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A :14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,30 Bìzné úèty fondù ÚSC ,00 0,00 0,00 BÌŽNÉ ÚÈTY CELKEM , , ,93 Termínované vklady dlouhodobé , , ,36 Termínované vklady krátkodobé ,00 0, ,00 Výdajový úèet OSS ,00 0,00 0,00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 v tom položky: Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì ,00 0,00 0, Investièní pøijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr ,00 0,00 0,00 v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí ,00 0,00 0, Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím ,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Investièní transfery obcím ,00 0,00 0, Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì ,00 0,00 0,00 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím ,00 0,00 0, Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì ,00 0,00 0, Investièní pùjèené prostøedky obcím ,00 0,00 0, Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 v tom položky:

20 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 IÈO: Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:25:13 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kè za období 13/2009 za vykazující jednotku UCRGBM1A : Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0, Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù ,00 0,00 0, Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì ,00 0,00 0, Investièní pøijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Investièní pøijaté transfery od krajù ,00 0,00 0, Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí ,00 0,00 0, Splátky pùjèených prostøedkù od krajù ,00 0,00 0, Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 165,00 150,00 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím ,00 165,00 150, Neinvestièní transfery krajùm ,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Investièní transfery obcím ,00 0,00 0, Investièní transfery krajùm ,00 0,00 0, Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì ,00 0,00 0,00 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím ,00 0,00 0, Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm ,00 0,00 0, Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì ,00 0,00 0, Investièní pùjèené prostøedky obcím ,00 0,00 0, Investièní pùjèené prostøedky krajùm ,00 0,00 0, Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì ,00 0,00 0,00 VIII. Doplòující ukazatele Název ukazatele Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

Licence: D5PU XCRGUVXA VXA (05022013 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK!, DOBROVOLNÝCH SVAZK! OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kè, s pøesností na dvì desetinná

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více