Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* *******

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* *******"

Transkript

1 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 05/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Název a sídlo úèetní jednotky : Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f , , ,49 42,12 42, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,79 39,64 39, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , ,57 46,00 46, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,70 42,80 42, Daò z pøidané hodnoty , , ,09 44,24 44, Správní poplatky , , ,00 30,65 44, Splátky pùjèených prostøedkù od pøísp.organ 0, , ,56 ******* 138, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv 0,00 0, ,00 ******* ******* Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0, , ,60 ******* 126, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 41,67 41, Neinvestièní pøijaté transfery za státních 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp , , ,57 41,09 40, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøevody z ostatních vlastních fondù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøevody z rozpoètových úètù , , ,93 ******* ******* Ostatní pøevody z vlastních fondù 0,00 0, ,43 ******* ******* Neinvestièní transfery pøijaté od Evropské 0, , ,60 ******* 79, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0, , ,00 ******* 99, Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* ******* * 0000 **** Bez ODPA , , ,33 56,08 54, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0, ,00 ******* ******* * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní odvody pøíspìvkových organizací 0,00 0, ,56 ******* ******* * 2212 **** Silnice 0,00 0, ,56 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0, ,00 0,00 ******* 0,00

2 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 0, ,00 0,00 ******* 0, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0, ,00 ******* ******* * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì , , ,00 ******* ******* Platby za odebrané množství podzemní vody 0,00 0, ,00 ******* ******* * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodáøství 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní odvody pøíspìvkových organizací 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 3113 **** Základní školy 0, ,00 0,00 ******* 0, Odvody pøíspìvkových organizací 4 000, , ,00 25,00 25,00 * 3114 **** Speciální základní školy 4 000, , ,00 25,00 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25,00 * 3121 **** Gymnázia , , ,00 25,00 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25, Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3122 **** Støední odborné školy , , ,00 25,14 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25,00 * 3123 **** Støední odborná uèilištì a uèilištì , , ,00 25,00 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25,00 * 3124 **** Speciální støední školy , , ,00 25,00 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 100,00 100,00 * 3125 **** Støediska prakt. vyuèování a školní hospodá , , ,00 100,00 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25, Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0,00 157,00 ******* ******* * 3146 **** Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.p , , ,00 25,09 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25,00

3 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 * 3147 **** Domovy mládeže , , ,00 25,00 25, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kra 0,00 0, ,64 ******* ******* Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0, , ,48 ******* 261,98 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdìlávání 0, , ,12 ******* 292, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25, Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 580,00 ******* ******* * 3314 **** Èinnosti knihovnické , , ,00 25,02 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25,00 * 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií , , ,00 25,00 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25, Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 43,83 43, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25,00 * 3529 **** Ostatní ústavní péèe , , ,00 25,00 25, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25,00 * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba , , ,00 25,00 25, Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 556,00 ******* ******* * 3599 **** Ostatní èinnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 556,00 ******* ******* Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kra 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00 0, ,67 ******* ******* Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3636 **** Územní rozvoj , , ,67 62,07 62, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0, ,40 ******* ******* Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z pronájmu pozemkù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0, , ,28 ******* 104, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , ,00 0,00 0,00 0,00

4 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:33 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,68 ******* 98, Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0, ,00 ******* ******* * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0, ,00 ******* ******* Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 25,00 25, Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0, ,07 ******* ******* * 4322 **** Ústavy péèe pro mládež , , ,07 25,16 25, Odvody pøíspìvkových organizací , ,00 0,00 0,00 0,00 * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se , ,00 0,00 0,00 0, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,39 ******* ******* Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0,00 414,00 ******* ******* Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 0,00 0, ,00 ******* ******* Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0, , ,83 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* Neidentifikované pøíjmy 0,00 0, ,95 ******* ******* Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0, ,98 ******* ******* * 6172 **** Èinnost regionální správy 0, , ,15 ******* ******* Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6173 **** Místní referendum 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,16 42,31 42, Pøíjmy z prodeje akcií 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,16 43,78 43, Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00 0, ,57 ******* ******* Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0, ,07 ******* ******* Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a 0, , ,85 ******* 218, Ostatní pøijaté vratky transferù 0, , ,94 ******* 337,50 * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0, , ,43 ******* ******* Celkem: , , ,17 56,52 54,74

5 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:33 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nájemné 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a pot , , ,00 2,04 2, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, ,00 0,00 ******* 0, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00 * 1029 **** Ost.zál.reg.zemìd.produkce,org.zem.trhu a p , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje , ,00 0,00 0,00 0,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 2125 **** Podpora podnikání a inovací 0, , ,00 ******* 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 11,28 10, Nájemné , , ,89 59,64 59, Konzultaèní, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,04 44,77 44, Pohoštìní , , ,00 40,93 40, Úèastnické poplatky na konference 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, ,00 0,00 ******* 0, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, ,00 0,00 ******* 0, Neinvestièní transfery obcím 0, ,00 0,00 ******* 0, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, ,00 0,00 ******* 0, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2143 **** Cestovní ruch , , ,93 14,71 14, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,70 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 37,77 37, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 32,26 32, Rezervy kapitálových výdajù , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 **** Silnice , , ,70 36,79 36, Nákup ostatních služeb 0, , ,29 ******* 11,92 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,29 ******* 11,92

6 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55: Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,99 40,98 40,98 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,99 41,35 41, Nákup ostatních služeb , , ,01 12,00 12,00 * 2222 **** Kontrola technické zpùsobilosti vozidel , , ,01 12,00 12, Nákup ostatních služeb , , ,00 14,43 14,43 * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 14,43 14, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 39,64 39,64 * 2242 **** Provoz veøejné železnièní dopravy , , ,00 39,64 39, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,96 ******* 100,00 * 2251 **** Letištì 0, , ,96 ******* 100, Neinvestièní transfery cizím státùm , , ,42 87,32 87,32 * 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravì , , ,42 87,32 87, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 52,03 47,14 * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì , , ,00 50,01 45, Rezervy kapitálových výdajù , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k , ,00 0,00 0,00 0, Nájemné , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, ,00 0,00 ******* 0, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0, , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodáøství , , ,00 40,33 17, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a ,00 0,00 0,00 0,00 *******

7 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55: Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o , , ,00 50,96 50,33 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,00 50,87 50, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 98, Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a , , ,00 48,90 50, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o , , ,00 50,47 50,58 * 3113 **** Základní školy , , ,00 50,85 50, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 79, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,52 46,30 45, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 52,69 50, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o , , ,00 50,13 51, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 150,63 100,00 * 3114 **** Speciální základní školy , , ,52 51,01 50, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o , , ,00 49,81 50,34 * 3117 **** První stupeò základních škol , , ,00 49,81 50, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,70 49,47 46, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,66 50,46 50, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 3,58 3,58 * 3121 **** Gymnázia , , ,36 50,60 39, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,78 48,95 47, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,02 50,10 50, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 2,07 2, Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organi 0, , ,89 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3122 **** Støední odborné školy , , ,69 44,22 43, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,76 50,82 50, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 51,69 50, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , ,00 0,00 0,00 0,00

8 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:35 * 3123 **** Støední odborná uèilištì a uèilištì , , ,76 49,71 46, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,56 57,58 57, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 52,87 50,34 * 3124 **** Speciální støední školy , , ,56 53,95 51, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,93 53,79 53,71 * 3125 **** Støediska prakt. vyuèování a školní hospodá , , ,93 128,94 73, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o , , ,00 51,92 50,40 * 3141 **** Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìláv , , ,00 51,92 50, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 3142 **** Ostatní školní stravování 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,92 41,70 41, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 50,93 50,33 * 3146 **** Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.p , , ,92 49,67 49, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,16 46,12 46, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 47,98 50, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3147 **** Domovy mládeže , , ,16 44,01 45, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,53 66,17 53, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 49,99 50, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o , , ,00 51,53 50, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3231 **** Základní umìlecké školy , , ,53 51,37 50, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 9, Knihy, uèební pomùcky a tisk 0, ,27 0,00 ******* 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,17 ******* 4, Nájemné 0, , ,00 ******* 37, Služby zpracování dat 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,83 145,13 55, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0, , ,00 ******* 4, Pohoštìní 0, , ,07 ******* 30, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,07 ******* 99,90

9 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55: Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,16 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,92 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,68 ******* 100, Neinv.transfery státnímu rozpoètu , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,67 ******* 99, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0, , ,51 ******* 100, Neinvestièní transfery vysokým školám 0, , ,11 ******* 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0, , ,05 ******* 99, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0, , ,73 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,87 0,00 0,00 0, Investièní transf.obecnì prospìšným spoleèn 0, , ,00 ******* 100, Investièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organi 0, , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù 0, ,35 0,00 ******* 0,00 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdìlávání , , ,97 456,94 26, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 22, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 70, Neinvestièní transfery obcím , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3311 **** Divadelní èinnost , , ,00 18,68 15, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 90, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 33, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole , , ,00 146,67 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 45,76 30, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, ,00 0,00 ******* 0, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 50, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební èinnost , , ,00 97,30 48, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv , , ,00 117,65 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obcím , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio , , ,00 7,03 7, Neinvestièní transfery obcím , , ,00 33,33 33, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 41,67 41, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3314 **** Èinnosti knihovnické , , ,00 43,13 43, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,25 46,94 46,25

10 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55: Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0, , ,74 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 53,88 51, Rezervy kapitálových výdajù , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií , , ,99 27,42 27, Nákup materiálu j.n , , ,00 62,28 72, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 ******* 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 3316 **** Vydavatelská èinnost , , ,00 72,66 66, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 106,67 100, Neinvestièní transfery obcím 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 3317 **** Výstavní èinnosti v kultuøe , , ,00 120,00 92, Nákup ostatních služeb , , ,70 46,72 47, Pohoštìní , ,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, , ,45 ******* 63, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 72, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 111,79 81, Neinvestièní transfery obcím 0, ,00 0,00 ******* 0, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte , ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,15 60,61 67, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 22,13 17, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 87, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 88, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 91, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0, Investièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Investièní transf. ostat.pøíspìvkovým organ 0, , ,00 ******* 100, Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100,00

11 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:37 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 72,30 65, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, ,00 0,00 ******* 0, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 73, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 0, , ,00 ******* 76, Prádlo, odìv a obuv , , ,00 11,56 11, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,12 36, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv , , ,00 66,79 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 84,46 61, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 66,48 66, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 3, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,83 59,66 45, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 63,31 50, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o , , ,00 52,36 50,33 * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,83 53,94 49, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 61,82 * 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0, , ,00 ******* 61, Nákup ostatních služeb 0, , ,80 ******* 100,00 * 3511 **** Všeobecná ambulantní péèe 0, , ,80 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 37,50 37,50 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe , , ,00 37,50 37, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,51 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù , ,22 0,00 0,00 0,00 * 3522 **** Ostatní nemocnice , , ,51 11,59 10, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 399,87 399,87 ******* 100,00

12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:38 * 3523 **** Odborné léèebné ústavy 0,00 399,87 399,87 ******* 100, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3524 **** Léèebny dlouhodobì nemocných , , ,00 100,00 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,71 42,09 42,08 * 3529 **** Ostatní ústavní péèe , , ,71 42,09 42, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 151, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 37, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,26 47,79 47, Programové vybavení 0, , ,00 ******* 276, Stroje, pøístroje a zaøízení 0, , ,92 ******* 71, Výpoèetní technika 0, , ,00 ******* 21, Rezervy kapitálových výdajù ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba , , ,18 58,48 46, Nákup ostatních služeb , , ,20 115,07 100, Pohoštìní , ,00 475,00 3,39 3, Nespecifikované rezervy , ,80 0,00 0,00 0,00 * 3599 **** Ostatní èinnost ve zdravotnictví , , ,20 6,50 64, Konzultaèní, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 52,44 52, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje , ,00 0,00 0,00 0, Investièní transfery obcím , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3635 **** Územní plánování , , ,00 2,17 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 240,00 0,48 0, Nájemné , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 17,09 17, Pohoštìní , , ,00 36,12 36, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv , , ,00 5,45 6, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole , , ,00 910,53 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 213,33 68, Neinvestièní transfery obcím , , ,00 17,45 32, Neinvestièní transfery regionálním radám , , ,00 22,03 22, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 41,67 41, Investièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 42, Investièní transfery regionálním radám 0, , ,00 ******* 100,00

13 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:39 * 3636 **** Územní rozvoj , , ,00 37,36 37, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3719 **** Ostatní èinnosti k ochranì ovzduší , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 266,62 29, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 17,20 17, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 100,00 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 15,00 13, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0, , ,00 ******* 60, Nákup ostatních služeb , , ,00 49,67 51,75 * 3724 **** Využívání a zneškodòování nebezpeèných odpa , , ,00 80,14 54, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,30 ******* 100,00 * 3741 **** Ochrana druhù a stanoviš 0, , ,30 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 470,53 87, Pohoštìní , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3742 **** Chránìné èásti pøírody , , ,00 468,07 87, Nákup ostatních služeb 0, ,45 254,10 ******* 0, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 87,14 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0, ,00 0,00 ******* 0, Nespecifikované rezervy , ,04 0,00 0,00 0,00 * 3749 **** Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajin , , ,10 0,75 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 29,00 22, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 90,00 100,00

14 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:39 * 3792 **** Ekologická výchova a osvìta , , ,50 60,93 53, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100,00 * 3809 **** Ostatní výzkum a vývoj odvìtvovì nespecifik 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4312 **** Odborné sociální poradentství 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,36 50,62 49, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or , , ,00 49,44 50, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 72,73 72,73 * 4322 **** Ústavy péèe pro mládež , , ,36 49,13 49, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Konzultaèní, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,18 13, Pohoštìní , ,00 0,00 0,00 0,00 * 4339 **** Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manž , , ,00 1,83 3, Knihy, uèební pomùcky a tisk 0,00 620,00 620,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, ,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 4342 **** Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným , , ,00 10,41 10, Nákup ostatních služeb 0, , ,85 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4344 **** Sociální rehabilitace 0, , ,85 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100,00

15 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:40 * 4352 **** Tísòová péèe 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4353 **** Prùvodcovské a pøedèitatelské služby 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4354 **** Chránìné bydlení 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4355 **** Týdenní stacionáøe 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4356 **** Denní stacionáøe a centra denních služeb 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,97 101,64 100, Investièní transfery obcím 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 13,50 13, Rezervy kapitálových výdajù , ,00 0,00 0,00 0,00 * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se , , ,97 41,68 41, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4371 **** Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4373 **** Domy na pùl cesty 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00

16 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:40 * 4375 **** Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4376 **** Sl.násl.péèe,terapeutické komunity a kontak 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,48 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4377 **** Sociálnì terapeutické dílny 0, , ,48 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,07 ******* 98, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4378 **** Terénní programy 0, , ,07 ******* 98, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4379 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. pr 0, , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 80, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 504,30 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 440,03 70, Opravy a udržování 0, , ,70 ******* 100, Pohoštìní 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 92, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , ,00 0,00 0,00 0, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0, , ,14 ******* 74, Nespecifikované rezervy , ,43 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,26 ******* 269, Rezervy kapitálových výdajù 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam , , ,10 115,47 42, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100,00 * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 17,13 20,14 * 5272 **** Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v o , , ,00 17,13 20, Neinvestièní transfery obcím , ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy 0, ,00 0,00 ******* 0,00

17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 IÈO: Karlovarský kraj Èas : 15:55:41 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 5519 **** Ostatní záležitosti požární ochrany 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 57,69 57, Neinv.transfery státnímu rozpoètu , , ,00 103,96 100, Invest.transfery státnímu rozpoètu , , ,00 96,32 100,00 * 5563 **** Èinnost ost. org. st. správy v int. záchr , , ,00 93,00 93, Nákup materiálu j.n , , ,21 11,63 15, Nájemné 0, , ,00 ******* 12, Nákup ostatních služeb , , ,00 18,88 23, Pohoštìní 0, , ,79 ******* 56,72 * 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách , , ,00 25,65 25, Ostatní osobní výdaje , , ,00 1,35 1, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 32,16 32, Ostatní platby za provedenou práci jinde ne , , ,69 73,39 73, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 29,41 29, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 21,68 21, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava , , ,31 68,80 68, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,50 54,04 54, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,49 57,50 57, Pohonné hmoty a maziva , , ,06 29,04 29, Služby pošt , , ,90 16,61 16, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 22,28 25, Služby penìžních ústavù , , ,00 47,25 47, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0, , ,10 ******* 17, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 23,89 23, Nákup ostatních služeb , , ,79 33,35 32, Opravy a udržování , , ,83 42,23 42, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,93 31,93 31, Pohoštìní , , ,66 46,29 46, Úèastnické poplatky na konference , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , ,80 15,46 15, Vìcné dary , , ,00 8,65 8, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 77,78 77, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 98,64 98, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.f 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v dobì nemoci , ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* *******

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2008 (v tis. Kè) Rok

Více

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:11 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2012 12 00231401 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Panicová Romana Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni Mìstys Stonaøov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00286656 název Mìstys Stonaøov ulice, è.p. è. 232 obec Stonaøov PSÈ, pošta 588 33 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 17.05.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno èj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kè

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Sluneèková Datum zpracování: 05.03.2013 Èas zpracování: 9h58m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 *********************************************************************************************************************************** * IČO: 00283924

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nepolisy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 21.04.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00269212 název Obec Nepolisy ulice, è.p. èp. 75 obec Nepolisy PSÈ, pošta 503 63 Kontaktní

Více

Rok Měsíc I Č O

Rok Měsíc I Č O (s00r M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:10:23 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2015 08 00283061 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 19.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni Obec Bukovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00637726 název Obec Bukovice ulice, è.p. è.p. 36 obec Bukovice PSÈ, pošta 679 23 Kontaktní

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1 IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 13:09:05 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2003 12 70891320 VÝKAZ

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Účtový rozvrh - opis použitých účtů

Účtový rozvrh - opis použitých účtů Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 20 Období: Do 2. měsíce J 08 : Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 09 : Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obecní Úřad Tuklaty Tuklaty, Na Rafané 14,250 82 ÚVALY ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m21s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více