Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******"

Transkript

1 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16:11 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Název a sídlo úèetní jednotky : Mìsto Benešov Masarykovo námìstí 100, Benešov I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f , , ,17 98,71 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,88 196,19 101, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , ,85 124,41 103, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,00 119,10 103, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 78,88 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,54 95,55 100, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 8 000, , ,00 192,50 118, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdní 6 000, , ,00 17,50 105, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí le 0,00 0,00 10,00 ******* ******* Poplatek za komunální odpad ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 0, , ,82 ******* 99, Poplatek ze psù , , ,00 92,74 92, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 77,11 77, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 67,26 91, Poplatek ze vstupného , , ,00 61,15 61, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 64,36 64, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných , , ,00 165,25 73, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 0, , ,00 ******* 99, Odvod loterií a podobných her kromì výh. hr , , ,44 40,24 154, Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øid , , ,00 88,32 99, Odvod z výherních hracích pøístrojù 0, , ,16 ******* 108, Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Správní poplatky , , ,00 101,61 103, Daò z nemovitostí , , ,39 106,02 106, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv , , ,00 76,03 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp , , ,00 136,55 82, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 101,89 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp , , ,06 490,58 99, Neinvestièní pøevody z Národního fondu 0, , ,00 ******* 99, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 110,56 105, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,14 171,37 100, Neinvestièní pøijaté transfery od regionáln ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat , , ,00 69,23 100,00

2 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0, ,49 ******* ******* Ostatní pøevody z vlastních fondù , , ,38 101,51 101, Investièní pøijaté transfery ze státních fo 0, , ,84 ******* 100, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r , , ,35 122,69 100,00 * 0000 **** Bez ODPA , , ,51 253,33 257, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 175,00 ******* ******* * 2119 **** Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energe 0,00 0,00 175,00 ******* ******* Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 214,43 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 105,88 105,88 * 2169 **** Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službác , , ,00 208,70 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 2212 **** Silnice 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 107,81 100,62 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 107,81 100, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,10 98,96 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 125,72 118,85 * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì , , ,10 100,40 101, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 54,33 54,33 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,00 54,33 54, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 107,44 100,58 * 3113 **** Základní školy , , ,00 107,44 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0, , ,60 ******* 100,34 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 0, , ,60 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0, , ,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 0, , ,00 ******* 100,00

3 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Pøíjmy z úrokù (èást) 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0, , ,00 ******* 86, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0, , ,00 ******* 98, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8 000, , ,46 941,06 221, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 303,57 88, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. ma 0, , ,00 ******* 99,86 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,46 398,36 92, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 79,58 102,98 * 3725 **** Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 79,58 102, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 185,56 119, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 153,33 92,00 * 3769 **** Ostatní správa v ochranì životního prostøed , , ,00 183,08 117, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4134 **** Rodièovský pøíspìvek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0, , ,00 ******* 160, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 3 000, , ,00 79,90 85,61 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 3 000, , ,00 ******* 154, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,40 95,26 94, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 398,40 134,59 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek , , ,40 114,95 101, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0, , ,00 ******* 82, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 112,80 112, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,36 769,44 769, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 6171 **** Èinnost místní správy , , ,36 170,00 160, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,55 106,09 79,06 * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,55 106,09 79, Pøijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ******* 100,73

4 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16:13 * 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 0, , ,00 ******* 100, Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0, ,00 ******* ******* Pøijaté neinvestièní dary , , ,00 170,00 114, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 0,00 0,00 0, Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 881,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní èinnosti j.n , , ,00 261,03 199,71 Celkem: , , ,98 248,60 248,20

5 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16:13 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , ,00 914,00 18,28 18, Nákup ostatních služeb , , ,00 60,02 92, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve , , ,00 60,48 91, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 99,97 * 1036 **** Správa v lesním hospodáøství 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 99,93 * 1037 **** Celospoleèenské funkce lesù , , ,00 234,28 74, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 ******* 94, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0, , ,00 ******* 62, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0, , ,00 ******* 47, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 98, Služby pošt 0,00 300,00 134,00 ******* 44, Služby penìžních ústavù 0,00 0,00 24,50 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,80 8,58 63, Opravy a udržování 0, , ,80 ******* 97, Ostatní nákupy j.n. 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 18,50 98, Dopravní prostøedky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-práv 0, , ,00 ******* 99,97 * 2143 **** Cestovní ruch , , ,10 49,52 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 98,19 98, Nákup ostatních služeb , , ,60 3,45 5, Opravy a udržování , , ,22 57,07 68, Budovy, haly a stavby , , ,30 13,39 97,73 * 2212 **** Silnice , , ,12 19,75 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 62,54 63, Opravy a udržování , , ,54 743,33 87, Budovy, haly a stavby , , ,68 26,55 93,01 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,22 53,03 91,15

6 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro , , ,00 99,99 99,99 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 99,99 99, Budovy, haly a stavby , , ,20 126,92 90,28 * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu , , ,20 126,92 90, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , ,00 0,00 0,00 0, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 32,74 54, Nákup ostatních služeb , , ,00 69,52 86, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì , , ,00 39,94 64, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Budovy, haly a stavby 0,00 800,00 800,00 ******* 100,00 * 2310 **** Pitná voda ,00 800,00 800,00 0,04 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 6,31 59, Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fy , , ,50 15,92 15,92 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k , , ,50 6,50 57, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,24 ******* 99, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 100,00 * 2333 **** Úpravy drobných vodních tokù 0, , ,24 ******* 99, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0, ,26 ******* ******* Budovy, haly a stavby , , ,80 17,13 99,96 * 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì , , ,06 17,29 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 98,82 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 74,34 98, Stroje, pøístroje a zaøízení 0, , ,00 ******* 100, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 41,94 100,00

7 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16:15 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení , , ,00 81,33 99, Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 420,00 ******* 84, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 102,85 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0, , ,14 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 94,28 86,58 * 3113 **** Základní školy , , ,14 112,81 98, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 125,40 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0, , ,80 ******* 99, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3114 **** Speciální základní školy , , ,80 180,00 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 113,18 100, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi , , ,00 99,99 99,99 * 3141 **** Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìláv , , ,00 111,83 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 65, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 70,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 ******* 5, Investièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 99, Invest.pùjèené prostø.obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3149 **** Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mlád , , ,00 595,48 96, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 100,00 100,00 * 3231 **** Základní umìlecké školy , , ,00 100,00 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3311 **** Divadelní èinnost 0, , ,00 ******* 100, Nájemné 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 188,55 99,71 * 3312 **** Hudební èinnost , , ,00 326,96 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 ******* 100, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 0,14 2,68

8 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16:15 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio , , ,00 1,64 24, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 102,56 100, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 0, , ,00 ******* 100,00 * 3314 **** Èinnosti knihovnické , , ,00 103,99 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 106,54 106, Ostatní osobní výdaje , , ,00 62,59 62, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 100,75 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 100,52 100, Léky a zdravotnický materiál 0,00 400,00 319,00 ******* 79, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 106,37 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 312,89 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 156,14 106, Studená voda 6 000, , ,02 233,02 99, Teplo , , ,00 99,87 99, Plyn , , ,20 172,63 99, Elektrická energie , , ,40 141,74 99, Služby pošt 3 000, , ,00 215,67 113, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,07 112,97 95, Služby penìžních ústavù 6 000, , ,00 118,10 101, Nájemné , , ,00 80,99 103, Služby školení a vzdìlávání 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,40 125,08 95, Opravy a udržování , , ,00 154,01 99, Programové vybavení ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 66,43 92, Pohoštìní 4 000, , ,00 99,65 99, Úèastnické poplatky na konference 2 000, , ,00 55,50 100, Nákup umìleckých pøedmìtù ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jed 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 53,79 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 71, Umìlecká díla a pøedmìty 0, , ,00 ******* 97,65 * 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií , , ,09 114,66 101, Ostatní osobní výdaje , , ,00 121,20 121, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,20 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 81,97 55, Studená voda 3 490, , ,00 94,56 94, Plyn , , ,00 100,00 100, Elektrická energie 4 010, , ,00 100,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , ,47 85,92 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 117,27 82, Pohoštìní 0, , ,00 ******* 86, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 5 600, , ,00 98,88 98,88

9 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Vìcné dary 0, , ,00 ******* 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte , ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,67 41,60 55, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 3330 **** Èinnost registrovaných církví a nábožen. sp 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 107,39 99,94 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,60 107,39 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 124,64 99, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 166,40 97, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 132,78 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 9 000, , ,00 123,17 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 656,01 87, Opravy a udržování , , ,10 307,24 66, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 102,18 100, Programové vybavení ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Budovy, haly a stavby , , ,00 53,03 97, Stroje, pøístroje a zaøízení ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 0, , ,00 ******* 99,98 * 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe , , ,10 91,62 95, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 120,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb 0, , ,50 ******* 98, Pohoštìní 0, , ,73 ******* 101, Vìcné dary , , ,00 104,89 71, Ostatní pøevody vlastním fondùm 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dary obyvatelstvu , , ,00 90,32 109, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p , , ,23 125,31 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 83, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 98,78 100, Budovy, haly a stavby , , ,20 116,63 78, Stroje, pøístroje a zaøízení 0, , ,00 ******* 99, Investièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 99, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 0, , ,00 ******* 99,74

10 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Invest.pùjèené prostø.obèanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,20 118,18 97, Prádlo, odìv a obuv 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 75,63 79, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100,00 * 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 78,07 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 104,57 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 16, Opravy a udržování , , ,00 87,90 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 73,38 * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 140,97 85, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 13,75 90,66 * 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 13,75 90, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3543 **** Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nemo 0, , ,00 ******* 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby , , ,77 78,24 78, Stroje, pøístroje a zaøízení 0, , ,00 ******* 65,59 * 3612 **** Bytové hospodáøství , , ,77 79,12 78, Budovy, haly a stavby , , ,50 101,80 68,73 * 3613 **** Nebytové hospodáøství , , ,50 101,80 68, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , , ,00 91,17 91, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 ******* 99, Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3631 **** Veøejné osvìtlení , , ,00 190,26 95, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 41,86 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,27 98, Programové vybavení , , ,20 23,84 79, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje , , ,00 6,57 75,60

11 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16:18 * 3635 **** Územní plánování , , ,20 14,27 83, Služby zpracování dat , , ,00 43,70 84,04 * 3636 **** Územní rozvoj , , ,00 43,70 84, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 60,02 60, Ostatní osobní výdaje , , ,00 47,52 48, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 54,84 56, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 54,76 56, Ochranné pomùcky , , ,00 187,34 99, Prádlo, odìv a obuv 0, , ,00 ******* 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 96, Nákup materiálu j.n , , ,80 30,86 84, Studená voda , , ,11 116,42 99, Plyn , , ,07 97,57 61, Elektrická energie , , ,01 51,65 44, Nájemné , , ,00 68,90 85, Konzultaèní, poradenské a právní služby 0, , ,00 ******* 32, Nákup ostatních služeb , , ,40 90,90 97, Opravy a udržování , , ,79 53,28 60, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0, , ,50 ******* 81, Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup kolkù 5 000, , ,00 300,00 147, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 72,53 84, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0,00 500,00 500,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 130, Pozemky , , ,00 563,35 77,82 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,68 127,32 85, Prádlo, odìv a obuv 0, , ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 22,76 97, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 ******* 98, Nájemné 0, , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 96, Opravy a udržování , , ,00 87,91 84, Pohoštìní , , ,00 95,59 98, Vìcné dary 0, , ,00 ******* 96, Budovy, haly a stavby , , ,00 8,64 83, Dopravní prostøedky 0, , ,00 ******* 100,00 * 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ , , ,00 51,16 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 96,19 89, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 117,35 100,00

12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Opravy a udržování , , ,00 103,85 99,84 * 3721 **** Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 116,39 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,05 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 49,37 49,37 * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 98,67 98, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 98,19 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 0, , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3724 **** Využívání a zneškodòování nebezpeèných odpa , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 326,41 87, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3729 **** Ostatní nakládání s odpady , , ,00 15,54 60, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,52 10,08 * 3733 **** Monitoring pùdy a podzemní vody , , ,00 2,52 10, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3741 **** Ochrana druhù a stanoviš , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100,00 * 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 0, , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,00 93, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0, , ,00 ******* 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 10,38 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 96, Nájemné 0, , ,00 ******* 65, Nákup ostatních služeb , , ,00 44,04 55, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 98,33 * 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 51,47 59, Prádlo, odìv a obuv 0, , ,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , ,00 960,00 0,38 0, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, ,00 0,00 ******* 0,00

13 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16:20 * 3749 **** Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajin , , ,00 6,98 14, Neinvestièní transfery obèanským sdružením ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3769 **** Ostatní správa v ochranì životního prostøed ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva 0, , ,00 ******* 100, Sociální dávky 0, , ,00 ******* 100,00 * 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 98,91 * 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0, , ,00 ******* 99, Vìcné dary , , ,00 35,78 119,28 * 4339 **** Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manž , , ,00 35,78 119, Budovy, haly a stavby , , ,00 87,19 87,19 * 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøi , , ,00 87,19 87, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4344 **** Sociální rehabilitace 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4349 **** Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový , , ,00 96,13 100,00 * 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 96,13 100, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4356 **** Denní stacionáøe a centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0, , ,00 ******* 100,00 * 4357 **** Domovy 0, , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00

14 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Ochranné pomùcky 500,00 500,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 83,56 83, Studená voda 5 000, ,00 264,90 5,30 5, Teplo , , ,81 65,59 65, Elektrická energie , , ,23 53,63 53, Teplá voda , , ,06 29,90 29, Nákup ostatních služeb , , ,70 45,91 88, Opravy a udržování 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Pohoštìní 3 500, , ,00 78,31 78, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln , , ,70 139,71 80, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 50,00 * 4371 **** Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s 0, , ,00 ******* 50, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4373 **** Domy na pùl cesty 0, , ,00 ******* 100, Elektrická energie 0, , ,30 ******* 90, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0, , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 ******* 93,71 * 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 0, , ,30 ******* 95, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4379 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. pr 0, , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,59 38,74 55, Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Pohoštìní 3 000, , ,00 81,90 81, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady , , ,00 699,89 99, Vìcné dary 0,00 0,00 432,00 ******* ******* Neinvestièní transfery obèanským sdružením , ,00 0,00 0,00 0,00 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam , , ,59 8,32 18, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 105,37 99, Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 105,12 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 105,11 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 89,92 97, Ochranné pomùcky 3 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

15 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Léky a zdravotnický materiál 0,00 500,00 429,00 ******* 85, Prádlo, odìv a obuv , , ,10 52,33 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,48 161,62 99, Nákup materiálu j.n , , ,80 75,70 99, Elektrická energie 7 000,00 800,00 780,00 11,14 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 102,25 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 89,50 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 75,03 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 42,69 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 43,86 99, Opravy a udržování , , ,42 86,10 99, Programové vybavení 0, , ,00 ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) ,00 200,00 200,00 1,00 100, Pohoštìní 2 000,00 600,00 557,00 27,85 92, Ostatní nákupy j.n. 0, , ,00 ******* 100, Vìcné dary ,00 200,00 155,00 1,55 77, Nákup kolkù 0, , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5 000, , ,00 30,00 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 99, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,15 57,12 99, Dopravní prostøedky , , ,00 87,01 99,92 * 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek , , ,35 98,45 99, Neinvestièní transfery obcím 0, , ,00 ******* 100,00 * 5399 **** Ostatní záležitosti bezpeènosti veøejného p 0, , ,00 ******* 100, Ochranné pomùcky , , ,90 26,84 98, Prádlo, odìv a obuv 0, , ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 103,13 99, Nákup materiálu j.n , , ,10 278,55 99, Elektrická energie 5 000, , ,00 138,78 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 114,16 146, Služby penìžních ústavù 0, , ,00 ******* 99, Služby školení a vzdìlávání ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 9, Opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,00 135,77 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 200,00 200, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 85,75 85, Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 0,00 800,00 784,00 ******* 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 80,85 80, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 89,26 89,26

16 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 300,00 266,00 ******* 88, Pohoštìní , , ,00 62,44 55,75 * 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 88,34 88, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6113 **** Zastupitelstva krajù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0, , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 ******* 100, Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 0, , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0, , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0, , ,00 ******* 98, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0, , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 56, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 ******* 98, Služby pošt 0, , ,00 ******* 99, Nájemné 0, , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 98, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0, , ,00 ******* 99, Pohoštìní 0, , ,00 ******* 99,99 * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0, , ,00 ******* 97, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,46 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,78 91, Odstupné , , ,00 96,47 96, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , , ,00 97,83 97, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 97,79 97, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 88,59 88, Ochranné pomùcky , , ,00 8,91 178, Léky a zdravotnický materiál 6 000, , ,68 82,04 82, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,60 188,50 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,44 99,26 94, Nákup materiálu j.n , , ,57 90,19 92, Studená voda , , ,87 81,01 81, Plyn , , ,60 104,97 99, Elektrická energie , , ,00 77,29 79, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 84,39 84, Služby pošt , , ,80 62,27 82, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,91 78,17 78, Služby penìžních ústavù , , ,00 25,50 50, Nájemné , , ,00 83,51 58,13

17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 52,62 68, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 67,21 60, Služby zpracování dat 3 000, , ,00 60,70 60, Nákup ostatních služeb , , ,57 69,32 80, Opravy a udržování , , ,95 78,32 96, Programové vybavení , , ,60 65,15 63, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,06 63,29 63, Pohoštìní , , ,00 110,58 89, Úèastnické poplatky na konference , , ,00 13,34 13, Ostatní nákupy j.n , ,00 0,00 0,00 0, Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady , , ,00 17,22 15, Vìcné dary , , ,00 44,82 44, Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,40 86,04 98, Nákup kolkù 5 000, , ,00 120,00 75, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6 000, , ,00 158,33 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 0, , ,00 ******* 138, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu , , ,80 82,52 82, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Programové vybavení , , ,00 38,59 60, Budovy, haly a stavby , , ,00 8,26 24, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 75,59 88,19 * 6171 **** Èinnost místní správy , , ,85 90,47 93, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6174 **** Èinnost regionálních rad 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Služby penìžních ústavù , , ,90 72,74 72,74 * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,90 72,74 72, Služby penìžních ústavù , , ,00 100,37 100,02 * 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 100,37 100, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj , , ,00 100,00 100, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0, ,87 ******* ******* Ostatní pøevody vlastním fondùm , , ,00 100,00 100,00 * 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní , , ,87 ******* ******* Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 100,03 100,00 * 6399 **** Ostatní finanèní operace , , ,00 100,03 100,00

18 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 18 IÈO: Mìsto Benešov Èas : 11:16: Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a 0, , ,00 ******* 100,00 * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0, , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 13,33 13, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za , ,00 0,00 0,00 0, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0, , ,00 ******* 60, Nespecifikované rezervy , ,30 0,00 0,00 0, Rezervy kapitálových výdajù ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 6409 **** Ostatní èinnosti j.n , , ,00 3,92 10,96 Celkem: , , ,98 195,82 222,82

Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* *******

Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2013 05 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2008 (v tis. Kè) Rok

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Panicová Romana Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni Mìstys Stonaøov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00286656 název Mìstys Stonaøov ulice, è.p. è. 232 obec Stonaøov PSÈ, pošta 588 33 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Rok Měsíc I Č O

Rok Měsíc I Č O (s00r M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:10:23 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2015 08 00283061 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 17.05.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 *********************************************************************************************************************************** * IČO: 00283924

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nepolisy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 21.04.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00269212 název Obec Nepolisy ulice, è.p. èp. 75 obec Nepolisy PSÈ, pošta 503 63 Kontaktní

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 19.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni Obec Bukovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00637726 název Obec Bukovice ulice, è.p. è.p. 36 obec Bukovice PSÈ, pošta 679 23 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Sluneèková Datum zpracování: 05.03.2013 Èas zpracování: 9h58m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno èj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kè

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m21s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZUC ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZUC ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Strana: 1. (soor M) * * * GINIS Standard - U C R

Strana: 1. (soor M) * * * GINIS Standard - U C R (soor M) * * * GINIS Standard - U C R Ar Ar Strana: 1 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obecní Úřad Tuklaty Tuklaty, Na Rafané 14,250 82 ÚVALY ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Zamosti-Blata. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Zamosti-Blata. (v Kè) sestavený ke dni Obec Zamosti-Blata ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578665 název Obec Zamosti-Blata ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více