HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL)."

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria členění provozních úvěrů /metody poskytování, účel pouţití, způsob krytí/. Druhy provozních úvěrů /na provozní potřeby, na sezónní náklady, na přechodný nedostatek zdrojů, úvěr na investice, produktivní úvěr MSP klientely/. Oddělené úvěrování provozu. Průběţné úvěrování provozu.) 2) Dlouhodobé bankovní úvěry (Charakteristika hypotéčního úvěru. Metody anuitního splácení. Úvěrové postupy hypotéčního úvěru /přípravné, schvalovací, realizační. Hypotéční zástavní listy. Termínované půjčky a jejich znaky. Oficiální podpora exportu. Pojišťování exportních úvěrů. Druhy exportních úvěrů. Proces konsorciálního úvěru.) 3) Emisní půjčka (Identifikace potřeb financování. Charakteristika emise. Výběr manaţera emise. Význam ratingu. Úpis emise.) Studijní cíle 1) Studenti by měli pochopit vliv trvale vázaných oběţných aktiv při rozhodování o úvěru. Rozlišit a charakterizovat varianty splátkového modelu. Studenti by měli pochopit zásady úvěrování podle stavu objektu, úvěrování provozních a investičních potřeb. Studenti by měli znát moţnosti vyuţití záruk ČMZRB a specifika segmentů MSP klientely. 2) Umět vysvětlit způsob financování hypotéční banky. Popsat hlavní typy oceňování nemovitostí. Rozebrat zvláštnosti investičních úvěrů. Vyloţit úlohu ČEB. Objasnit rostoucí význam konsorciálních úvěrů. 3) Pochopit konstrukci rozhodnutí o emisi dluhopisu, načasování emise, variant kuponu. Znát emisní podmínky dluhopisu a stanovení kuponové sazby. Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. 1) Úvěr na zásoby, Úvěr na náklady, Úvěr na pohledávky, Revolvingový úvěr, Kontokorentní úvěr, Úvěrová facilita, Úvěrová výpomoc, Kreditní karta pro podnikatele. 2) Hypotéka, Anuita. Spolufinancování, Konsensus, OECD, Participant. 3) Veřejná emise, Kuponová sazba, Náleţitosti prospektu emitenta dluhopisu, Identifikace rizik. Financování a finanční rozhodování podniku je těsně svázáno s peněţním a kapitálovým trhem. Podniky vystupují na těchto trzích jak na straně nabídky, tak na straně poptávky po penězích. Mobilizace a přerozdělování volných peněţních prostředků na finančních trzích přispívá k vyšší produktivitě a efektivnosti podnikání. 1. Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry ve firemním financování

2 Střednědobé bankovní úvěry mají splatnost v intervalu více neţ jeden rok aţ do čtyř let. Svou formou jsou ve většině případů jenom modifikovanými variantami některých druhů krátkodobých bankovních úvěrů. Z hlediska účelu je nejčastějším případem střednědobého bankovního úvěru provozní úvěr, jehoţ funkcí je zajistit pro podnik zdroje pro financování podnikových oběţných aktiv. Dlouhodobě splatné bankovní úvěry jsou obvykle podnikům poskytovány na realizaci jejich investiční obnovy a rozvoje. Protoţe jde o úvěry účelově vázané na financování podnikových investic, říká se jim investiční úvěry. Syndikované dlouhodobé bankovní úvěry jsou zvláštním případem bankovních investičních úvěrů, které se vztahují k investičním operacím velkých a známých podniků, které vyţadují velké objemy úvěrových zdrojů bank. HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). Pro získání hypotečního úvěru musí mít klient určité předpoklady: - dostatečný příjem k zaplacení jistiny, úroku a poplatků, - musí vlastnit nemovitost, kterou nabídne bance, - splátka úvěru by neměla přesáhnout 30 % čistých příjmů klienta, - hypoteční úvěr je investicí do nemovitosti, jeho splacení je zajištěno zástavním právem, - nemovitost musí mít tři vlastnosti: existující, funkční, prodejná, - v širším smyslu s hypotečním úvěrem míní střednědobý i dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti (hypotéka). 2. Dlouhodobé bankovní úvěry a firemní financování Těţiště návratného financování podnikových investic spočívá ve střednědobých a dlouhodobých úvěrech (s delší splatností neţ l rok).

3 Dlouhodobý úvěr můţe podnik získat ve dvou podobách: a) bankovní (finanční) úvěr, poskytovaný ve formě peněz komerčními bankami, pojišťovacími společnostmi, penzijními fondy, b) dodavatelský úvěr, poskytovaný v podobě dodávek některých druhů fixního majetku (strojů, zařízení) dodavatelem odběrateli i dlouhodobě přijaté zálohy od odběratelů a vydané dlouhodobé směnky. V ČR jsou všechny návratné dlouhodobé zdroje financování rozděleny na: 1) dlouhodobé závazky (emitované dluhopisy, dlouhodobě přijaté zálohy, dlouhodobé směnky, jiné dlouhodobé závazky), 2) bankovní úvěry dlouhodobé. Dlouhodobý bankovní úvěr mohou podniky získávat jako: a) termínovanou půjčku, b) hypotekární úvěr. Termínované půjčky jsou poskytovány na rozšiřování hmotného investičního majetku podniku (investiční úvěry), na trvalé rozšíření oběţného majetku (zásob), na pořízení nehmotného majetku (licence, pořízení nehmotného majetku vlastním výzkumem), na několikaleté rozlišování nákladů příštích období (na povrchové skrývky v dolech), na nákup dlouhodobých CP. 3. Specifický charakter termínovaných půjček a) Postupné umořování termínované půjčky během doby její splatnosti. Umořovací plán - čtvrtletní, pololetní či roční splátky úvěru a úroků. Splátky mají často charakter anuitních splátek (stejná výše splátek po celou dobu splatnosti s tím, ţe v rámci

4 anuitní splátky postupně klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru). Jiné typy splátek: Stejné splátky na úmor půjčky s tím, ţe úroky se počítají z klesajícího stavu půjčky (souhrnné splátky úroku a úmoru pak neustále klesají). Rozdílné splátky na úmor s klesajícími úroky ze zůstatku půjčky. Anuitní souhrnné splátky, které jen částečně umoří půjčku. Zbytek půjčky je splacen jednorázově na konci doby splatnosti (ballon loan). Jednorázová splátka na konci doby splatnosti v kombinaci s pravidelnými (čtvrtletními) úrokovými splátkami po celou dobu splatnosti (bullet loan). Při anuitním splácení stejnou souhrnnou splátkou je pro podnik důleţité rozdělení souhrnné splátky na úmor a úrok (daňově uznatelný náklad). b) Převládající pevná úroková sazba. Úroková sazba termínovaných půjček je závislá na všeobecné úrovni úroků v ekonomice, na rozměru půjčky, lhůtě splatnosti, dosavadním stupni zadluţenosti podniku apod. Převládají pevné úrokové sazby během doby splatnosti. U velkých termínových půjček se někdy objevují pohyblivé úrokové sazby, odvozené od prime rate bankovní sazby, jestliţe se tato mění, mění se v určité relaci i úrok z půjčky. Úrok z dlouhodobých úvěrů bývá vyšší neţ z krátkodobých, banka podstupuje vyšší riziko. Často platí, ţe úrok z velkých úvěrů bývá niţší (fixní náklady spojené se získáním úvěru se nemění úměrně rozsahu půjčky). c) Podílová účast termínované půjčky na investičních výdajích. U vysoce úvěruschopných a finančně zdatných podniků poskytují banky úvěr na příslušný objekt v plné výši. Obvyklejší je, ţe poskytují jen určitý podíl a poţadují účast podniku ve formě interních zdrojů, aby sníţily své riziko. d) Záruční podmínky a ochranná ujednání. Termínované půjčky jsou pro svůj vyšší stupeň rizikovosti intenzivněji spojovány s různými zárukami a ochrannými ujednáními neţ krátkodobé úvěry. Záruky termínovaných půjček mohou mít charakter osobního zajištění či reálného zajištění. Při osobním zajištění přejímá třetí osoba (ručitel) na sebe závazek, ţe splní závazek vůči věřiteli v případě platební neschopnosti dluţníka. Ručitelem můţe být mateřská společnost vůči dceřiným společnostem, jiné velké podniky, komerční banky, speciální záruční společnosti, stát. Při reálném zajištění dluţník předává bance zástavy (CP, varanty, zboţí, práva - např. patentní) nebo jiné věci (movité) či postupuje své

5 pohledávky vůči třetím osobám (cese pohledávek). Zajištěním můţe být i nemovitý majetek dluţníka (hypotekární zajištění). Podnik je v tomto případě omezen v disponování se svými nemovitostmi. Zatíţení nemovitosti (hypotéka) je vţdy úředně zachyceno v katastru nemovitostí. Ochranná ujednání mají za cíl ještě dále zvýšit účinnost záruk a zajistit splacení termínovaných půjček věřitelům. Ochranná ujednání jsou trojího typu: Pozitivní ochranná ujednání - podnik souhlasí s určitými opatřeními v průběhu poskytnutí půjčky (předkládání periodických finančních výkazů věřiteli, pojištění podnikového majetku, zachování minimální úrovně pracovního kapitálu aj.). Negativní ochranná ujednání - podnik se zavazuje neprovádět bez souhlasu banky určité činnosti (neposkytovat svůj majetek jako záruku jiným věřitelům, neprodávat či nepronajímat svůj majetek, neslučovat se s jinými podniky bez souhlasu banky). Restriktivní ochranná ujednání - podniku jsou stanoveny určité limity, které musí dodrţovat (limit celkové částky vyplacených dividend, limit celkových mezd, limit rozvojových investic, limit dalších úvěrů). Restriktivní opatření směřují k posílení vlastní kapitálové báze podniku a zvyšují tak zajištění termínované půjčky. e) Podmínky pro případ neplnění závazků. Termínované půjčky obsahují ujednání, která umoţňují bance trvat na okamţitém splacení celé půjčky za určitých podmínek. Těmito podmínkami můţe být neplacení úroků a jistiny, zkreslené, nepřesné informace o finanční situaci podniku, neplnění ochranných ujednání ve smlouvě. Banky poţadují okamţité splacení celé zbývající půjčky výjimečně (poslední alternativa). Snaţí dohodnout s podnikem určitá opatření, k obnovení plnění závazků (modifikovaný umořovací plán apod.). 4. Hypotéční úvěry a jejich využití v podnikové sféře Hypotekární úvěr můţe podnik obdrţet oproti zástavě nemovitého majetku (pozemkový a bytový majetek - nikoliv majetek průmyslový, jehoţ hodnota je kolísavá). Hypotekární úvěr je refinancován emisí hypotečních zástavních listů. Hypoteční zástavní listy emitují jen banky, které k tomu mají oprávnění a ručí za ně především svým vlastním jměním. Postup získání hypotečního úvěru podnikem, v krocích: nabídka nemovitého majetku podniku k zástavě, zatíţení tohoto majetku hypotékou, tj. zápisem do veřejné evidence nemovitostí (pozemkového katastru),

6 emise hypotečních záloţních listů bankou do určitě výše sumy zastaveného majetku a jejich předání podniku, prodej záloţních listů na kapitálovém trhu a získání úvěru. Podnik pověřuje v hypoteční smlouvě banku správou hypotéky, tj. vyplácením úroků a nakonec nominální hodnoty dluhopisu majitelům záloţních listů. Dochází k tomu, ţe banka emitované hypoteční listy investuje na trhu sama a pak poskytuje podniku hypoteční úvěr. Běţným způsobem splácení hypotekárních úvěrů jsou roční anuity. Otázkou hypotečního úvěrování je odhad trţní ceny nemovitosti a její dynamiky v budoucnosti. Nadcenění zastavovaného majetku můţe - v případě nutného prodeje zastavené nemovitosti - způsobit bance obtíţe se splácením hypotečních listů. Banky jsou opatrné při oceňování nemovitostí, nestačí jim ocenění, zjištěné veřejnými orgány, a samy si určují vlastní postupy pro oceňování. Získávání hypotekárních úvěrů pro podnik je obvykle zdlouhavější a sloţitější, neţ u jiných druhů dlouhodobých úvěrů. Vyplývá to z nutnosti prokazovat vlastnictví nemovitosti a její kvality, z nutnosti záznamu zástavního práva v pozemkových knihách, ze sloţitého procesu odhadování ceny apod. Hypoteční úvěr můţe být někdy pro podniky výhodný (podniky, provádějící bytovou výstavbu). Státní orgány poskytují často těmto podnikům ze státního rozpočtu dotace na pokrytí části úroků z hypotekárních úvěrů. V praxi českých podniků je vyuţívání klasických hypotekárních úvěrů jako zdroje dlouhodobého financování prozatím ojedinělé. Dodavatelské úvěry Dodavatelské úvěry poskytují dodavatelé tak, ţe dodávají jednotlivé investiční celky, které odběratel splácí postupně (event. najednou) včetně úroků. Dodavatelské úvěry se vyskytují u dodávek investičních celků na vývoz - je to způsob podpory exportu, pouţívá se jako konkurenční nástroj při zajišťování exportních zakázek. Jsou pouţívány i pro vnitřní investiční dodávky. V bilancích českých podniků jsou zachyceny - spolu s obligacemi a dlouhodobými zálohami jako dlouhodobé závazky. Jsou prozatím několikrát rozsáhlejší neţ emitované podnikové obligace, ale podstatně niţší, neţ bankovní dlouhodobé úvěry. Dodavatelské úvěry se většinou poskytují jen na určitou část aktuální

7 trţní ceny investiční dodávky (70-80 %). Jejich splatnost je podstatně kratší neţ ekonomická ţivotnost zařízení. Dodavatelé poskytují dlouhodobý úvěr buď přímo, nebo - coţ bývá častěji pomocí refinancování prostřednictvím bankovních úvěrů. Ačkoliv při prvém pohledu úroková sazba dodavatelských úvěrů se můţe zdát niţší neţ u úvěrů finančních institucí, ve skutečnosti to bývá opačně. Dodavatelé, prostřednictvím ocenění své dodávky, zohledňují způsob její úhrady: při dodávce na úvěr bývá cena vyšší neţ při okamţitě splatné dodávce Z hlediska záruky dlouhodobé dodavatelské úvěry rozdělujeme na dva typy: a) podmíněný prodejní kontrakt (conditional sale contract), b) úvěr na movitou zástavu (chattel mortgage). Při podmíněném prodejním kontraktu zůstává dodavatel vlastníkem dodávky aţ do okamţiku úhrady všech splátek. Při koupi odběratel uhradí menší část ceny dodavateli a vydá vlastní směnku na zbytek ceny. Odběratel pak uhrazuje dodavateli jistinu a úrok tak dlouho, dokud směnka není splacena. Teprve po poslední splátce přechází majetek do vlastnictví odběratele. V případě nesplacení můţe dodavatel majetek převzít zpět. Při úvěru na movitou zástavu zařízení přechází do vlastnictví odběratele, který postupně splácí hodnotu dodávky. Zařízení však slouţí pro věřitele jako záruka. Od získávání zdrojů na investice upisováním podnikových obligací se bankovní a dodavatelské úvěry liší v několika směrech: Jako věřitel funguje jedna instituce, nikoliv celý kapitálový trh. Podmínky poskytnutí úvěru a systém jeho splacení je proto moţné lépe přizpůsobit individuální situaci budoucího věřitele i dluţníka. Bankovní a dodavatelské dlouhodobé úvěry mohou získat na prokazatelně efektivní akce i méně známé a menší firmy, coţ při upisování obligací na kapitálovém trhu většinou neplatí. Úvěry nevyţadují - na rozdíl od obligací - povolení a registraci státními orgány, nemusí být veřejně oznamovány a nejsou s nimi spojeny rozsáhlé emisní náklady. Na druhé straně obvykle úroky z úvěrů bývají vyšší, neţ úroky z obligací s ohledem na vyšší riziko individuálního věřitele. Úvěry, poskytované na základě úvěrové smlouvy, nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. DLUHOPIS je cenný papír, s nímţ je spojeno právo majitele na splacení dluţné částky ve jmenovité hodnotě a na vyplácení výnosů z něj. Dluhopisy mohou emitovat fyzické osoby (podnikatelé) a osoby právnické, jen s povolením Komise pro cenné papíry. Zvláštním druhem dluhopisů jsou státní dluhopisy, hypotéční zástavní listy,

8 komunální obligace a zaměstnanecké obligace. 5. Dluhopisy, účetní aspekt Dluhopisy rozdělujeme na: dlouhodobé (se splatností nad l rok), krátkodobé (se splatností do l roku), dluhopisy k obchodování, dluhopisy klasifikované jako finanční investice. Oceňováni dluhopisů je v souladu s oceňováním INVESTIC. Specifickou oblastí je zachycování naběhlého úroku, tzv. alikvotního úrokového výnosu. Pokud má dluhopis kupón (dlouhodobé dluhopisy), účtuje se na zvláštní účet kupónu a na zvláštním účtu dluhopis. Na vrub účtu kupónu se časově rozlišuje naběhlý úrok od data předchozí výplaty kupónu (na počátku od data emise) do data následující výplaty ve prospěch účtu úrokových výnosů. Hospodářský výsledek ovlivňuje u této kategorie dluhopisů ještě časové rozlišení rozdílu mezi cenou pořízení dluhopisu a jeho nominální hodnotou (za kterou je dluhopis na konci splatnosti odkoupen emitentem). Při prodeji dluhopisu se do hospodářského výsledku dostává ještě rozdíl mezi prodejní cenou dluhopisu a účetní hodnotou dluhopisu k danému okamţiku (tzn. se zahrnutím kupónových úroků i úroků z vlastního cenného papíru). Zvláštní kategorií dluhopisů jsou dluhopisy krátkodobé, obvykle pokladniční a pokladní poukázky, které jsou emitentem odprodány pod pari (pod úroveň nominální hodnoty). Ty nemají kupón a alikvotní úrokový výnos se časově rozlišuje z částky odpovídající rozdílu nominální hodnoty a hodnoty, za kterou byl takový dluhopis, emitovaný pod pari, nakoupen. U těchto dluhopisů se zachycuje stejně jako u dlouhodobých dluhopisů při jejich prodeji rozdíl mezi jeho prodejní cenou a účetní hodnotou (tj. hodnotou včetně naběhlého úroku). Mezinárodní obligace jsou souběţně upisovány a prodávány na několika peněţních trzích v zahraničí. Prioritní obligace jsou dluhopisy s určitými přednostními prvky pro věřitele, Zahraniční obligace jsou vydávány na jediném peněţním trhu v zahraničí. Obligace emitované podnikem jsou formou externího financování investic podniku (účelem obligace je získat doplňkové finanční prostředky a jsou formou úvěru). Nakoupené obligace jsou součástí finančního majetku podniku.

9 OBLIGACE (dílčí úpisy, dluhopisy) je cenný papír (na nějţ se rozkládá půjčka uzavřená podnikem), který vyjadřuje závazek dluţníka (emitenta) vůči majiteli (věřiteli). Jde o dlouhodobý úvěrový CP, charakteristický těmito znaky: splatností do určitého termínu, do něhoţ jej ten, kdo dluţní úpis vydá, musí od majitele odkoupit (ev. převést na jiný cenný papír), předem stanoveným úrokem, nemoţností věřitele podílet se na rozhodování podniku, nemá - aţ na výjimky - hlasovací právo, znějí obvykle na doručitele. Druhy obligací: podle emitenta (podnikové, bankovní, státní, místních orgánů), podle úroku (s pevným úrokem, proměnlivým úrokem ev. bezúročné, prodávané za cenu sníţenou o diskont), podle způsobu emise (veřejná emise prostřednictvím investičních bank velkému okruhu věřitelů nebo soukromá emise přímo několika málo věřitelům), podle způsobu ručení emitenta. Emise obligací jsou usměrňovány zákonnými předpisy - upravují náleţitosti obligací, podmínky povolení emise, formu emise a splácení obligací, způsoby stanovení výnosů (úroků) z obligací a zvláštnosti různých druhů obligací. Výhody dlouhodobého financování prostřednictvím obligací pro podnik: Úrok z obligací (cena získaného kapitálu) je pevně stanoven (majitel obligace se nepodílí na zvýšeném zisku). Pokud je rentabilita kapitálu vyšší, neţ úrok z obligací, vzniká pákový efekt - v důsledku růstu zadluţení se zvyšuje zisk na l akcii. Úrok z obligací je daňově uznatelný náklad (úrokový daňový štít část úroku dopadá na stát) - úrok z obligací je plně odpočitatelnou poloţkou pro účely daně ze zisku. Úroky z obligací jsou na rozvinutém kapitálovém trhu niţší neţ výnosy z kmenových i prioritních akcií, coţ sniţuje náklady kapitálu. Emise obligací umoţňuje udrţet kontrolu stávajících vlastníků nad činností podniku (na rozdíl od emise akcií) - akcionáři neztrácejí svou kontrolu nad činností podniku při vyšším vyuţívání obligací. Dochází k umístění obligací u velkého počtu věřitelů, coţ umoţňuje soustředění velkého a dlouhodobého kapitálu. Obligace umoţňují dosáhnout větší flexibility v kapitálové struktuře podniku (pruţnější reakce na potřebu rozšíření kapitálu neţ interní zdroje; některé typy obligací mohou být podnikem předčasně splaceny - jde o zvláštní typ obligací s předčasným splacením za vyšší neţ nominální cenu).

10 Nevýhody získávání kapitálu formou emise obligací pro emitující podnik: Růst finančního rizika (zvýšení podílu dluhu na celkovém kapitálu). Mohou vzrůstat průměrné náklady kapitálu (růst poţadovaných úroků z dluhu u více zadluţených firem, moţnost vzniku nákladů finanční tísně). Pevné splátky úroku z obligací jsou nevýhodné v případech, kdy dochází k poklesu (kolísání) podnikového zisku (majitel obligace se nepodílí na sníţení zisku). Emisní náklady obligací (ve srovnání s bankovním dlouhodobým úvěrem). Různé omezující podmínky, které mohou klást věřitelé na emitující podnik. Vysoké riziko změn podmínek, za kterých byly obligace emitovány s ohledem na dlouhou dobu jejich splacení. Obligace můţe podnik vyuţívat, jestliţe má stabilní trţby a výnosy nebo předpokládá jejich růst (z věcných příčin nebo v důsledku růstu prodejních cen). Dále by neměl mít příliš vysoké zadluţení. Vhodné je pouţívat obligace tehdy, kdyţ trţní ceny kmenových akcií ve vztahu k cenám obligací dočasně klesají a podnik nemůţe rozšiřovat akciový kapitál. Při získávání externích zdrojů podniku prostřednictvím obligací je významný problém záruky a celkové spolehlivosti emitenta. Rozeznávají se: a) Obligace, zaručené určitým konkrétním druhem majetku emitenta (nemovitostmi, zařízením, cennými papíry) nebo zaručené jiným právním subjektem (bankou, jinou společností, státem). Obligace zaručené státem jsou zařazovány mezi nejspolehlivější. Informace o ručiteli jsou vyţadovány při ţádosti o povolení emise. b) Obligace nezaručené konkrétním majetkem či jiným subjektem. Zárukou je zde celková finanční situace emitenta; často zákon nedovoluje těmto emitentům pouţít aktiva jako záruky za jiné dluhy. Mezi ně patří i tzv. druhořadé obligace, jejichţ majitelé se v případě úpadku uspokojují aţ jako poslední z věřitelů před majiteli akcií. Existují různé systémy hodnocení obligací podle finanční spolehlivosti (bonity) emitenta. Zabývají se jimi speciální instituce, které třídí obligace od nejlépe zajištěných, s nejniţším rizikem, aţ po obligace nejméně spolehlivé u spekulačního investování ( junk bond - jejich úrok je vyšší neţ u prvotřídních investic, ale jsou značně riskantní). Rozhodování finančních manaţerů podniku o vyuţití podnikových obligací jako zdroje financování investic je závislé na poţadované výnosnosti (úroku) z obligace, době ţivotnosti (dospělosti) obligace, způsobu splacení úroku a na hodnocení bonity emitujícího podniku pomocí speciálních ratingových společností. Působí zde i různé

11 formy záruk za obligace, omezující podmínky věřitelů (např. maximální výše dividend, kterou podnik můţe vyplatit akcionářům). Podnikové obligace jako zdroj financování investic Splácení úroku z obligací věřiteli je povaţováno v účetních a daňových předpisech za náklad podniku (sniţuje zdanitelný zisk). Podnik tak získává úrokový daňový štít, podobně jako u většiny úroků z úvěru. Úrokový daňový štít představuje pro podnik daňovou úsporu, je to ta část úroků, která dopadá na stát. Matematicky vyjádřeno je to součin úroků z různých forem dluhu a daňového koeficientu: UŠ = U * T kde: UŠ = úrokový daňový štít v Kč, U = úrok v Kč, T = daňový koeficient (daňová sazba v % / 100). Můţeme jej kvantifikovat i relativně, v % - v tomto případě nahradíme ve vzorci úrok v Kč úrokem v %. Emise podnikových obligací se uskutečňuje přibliţně stejným způsobem, jako u akcií, veřejnou emisí nebo soukromou emisí. Veřejná emise je určena pro všechny zájemce, soukromá emise pro menší počet věřitelů - jde zpravidla o institucionální investory (banky, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy ap.). Emisi můţe uskutečňovat podnik sám, nebo pouţívá sluţeb investičních zprostředkovatelů. Platí jim za to určitou provizi, která sniţuje celkový výnos emise pro emitenta. Emitent můţe vydávat obligace svým jménem nebo jménem banky. Kdyţ vydává obligace svým jménem, připadá čistý výtěţek emise jemu, kdyţ jménem banky, připadá čistý výtěţek bance, a ta z těchto prostředků poskytuje úvěr emitentovi. Soukromá emise je zpravidla levnější neţ veřejná. Její výhodou je i to, ţe celková dohoda o emisi můţe více respektovat specifické podmínky příslušné firmy, protoţe několik málo věřitelů můţe podrobněji analyzovat situaci emitenta a také akceptovat jeho zvláštní situaci. Protoţe věřitelé zde podstupují větší riziko a mají náklady, spojené s vyhodnocením emitenta, úrok ze soukromě emitovaných obligací je zpravidla o něco vyšší, neţ u veřejně emitovaných. Emise podnikových obligací je regulována státem (Zákon o dluhopisech č. 530/90 Sb.) emitent musí v ţádosti o povolení emise uvést účel pouţití emise, současnou i předpokládanou finanční situaci, u zaručených dluhopisů údaje o ručiteli, způsob zveřejnění emisních podmínek a výsledků hospodaření, návrh emisních podmínek (název dluhopisu, celkovou částku emise, emisní a

12 nominální cenu obligace, datum emise a splatnosti dluhopisů, způsob emise, výnos dluhopisu) a poslední roční účetní závěrku, ověřenou auditorem. Pro rozhodování podniku o emisi podnikových obligací mají největší význam následující faktory: a) výnos (úrok) z obligace, b) doba ţivotnosti (dospělosti) a způsob splacení obligací, c) hodnocení bonity emitenta pomocí ratingu. 6. Nominální výnos (nominální úroková sazba, kupónová sazba) Nominální výnos (nominální úroková sazba, kupónová sazba) z obligací je východiskem pro určení nákladů dluhu a tím i nákladů celkového kapitálu podniku. Nejběţněji je úrok z podnikových obligací stanoven formou pevné úrokové sazby z nominální ceny. Sazba je neměnná pro celou dobu ţivotnosti obligace. Při stanovení této úrokové sazby musí podnik respektovat výši úroků, kterou vyplácejí z dlouhodobých vkladů spořitelny, banky a jiné finanční instituce. Navíc musí brát v úvahu i eventuální rozdíly ve zdanění úroků z obligací a úroků z jiných dlouhodobých vkladů. Úrok, nabízený investorům, musí respektovat i jedinečné riziko podnikání v příslušném oboru či odvětví (veřejně prospěšné podniky si mohou dovolit nabízet niţší úroky, neţ ostatní podniky). Pevné úrokové sazby z podnikových obligací jsou výhodné pro emitenta v období inflace, protoţe reálná hodnota úroků i splátky klesá. Výhodné jsou i v podmínkách očekávaného růstu podnikových trţeb. Jejich nevýhoda se projevuje při poklesu trţeb, protoţe jako fixní závazný výdaj musí být uhrazeny a zisk podniku můţe klesat rychleji neţ trţby. V podmínkách vyšší inflace si emitující podnik někdy vyhrazuje v textu obligace právo změnit (zvýšit) úrokové sazby. I kdyţ je to pro něj momentálně nevýhodné, z dlouhodobého hlediska se mu zvýšení úrokových sazeb vrátí ve větší důvěře investorů v další emisi, v růstu trţní ceny obligace. Změna úrokových podmínek se můţe uskutečnit i drastičtějším způsobem: okolkováním podnikových obligací (pro okolkované obligace platí nové podmínky), nebo výměnou starých obligací za nové. Podnikové obligace s pohyblivou úrokovou sazbou jsou typické tím, ţe není určena fixní úroková sazba, ale jsou stanoveny jen způsoby a podmínky, podle kterých se úrok mění po určitém období. Úrok se obvykle odvozuje od změn diskontní sazby emisní banky nebo od oficiálně vykazované míry inflace.

13 Obligace s pohyblivou úrokovou sazbou se lépe přizpůsobují situaci na kapitálovém trhu, emitent v tomto případě obtíţně kalkuluje výši úroku a náklady dluhu. Hybridní obligace - kombinuje se fixní úroková sazba s pohyblivou, nebo se fixní úroková sazba spojuje s dodatečnými prémiemi nebo i s podílem na zisku. Prémie či podíly na zisku zvyšují kredit emitenta v očích věřitelů, umoţňují také prodat obligace, které se doposud nepodařilo umístit, a zůstávají u zprostředkovatelů. Podnikové obligace s nulovým zúročením (kdy se úrok za celé období ţivotnosti obligace odečte předem od nominální ceny a obligace se prodává za cenu niţší o tento diskont) se v praxi našich podniků prozatím nevyskytují. Úroky z podnikových obligací se v evropských zemích vyplácejí obvykle pololetně. Od nominálního výnosového (úrokového) procenta je třeba odlišovat ještě jiné možné kategorie výnosů z podnikových obligací: běţné výnosové procento, výnosové procento do doby dospělosti obligace, výnosové procento po dobu drţení. Běţné výnosové procento podnikových obligací vyjadřuje poměr ročního úroku z obligace k trţní ceně obligace. Jestliţe je trţní cena větší neţ nominální, je přirozeně běţná výnosnost niţší neţ nominální úroková sazba. V opačném případě (trţní cena je menší neţ nominální) bude běţné výnosové procento vyšší neţ nominální úrok. Běţné výnosové procento je málo přesný ukazatel výnosnosti, nepřihlíţí k reziduální době splatnosti obligace do okamţiku její dospělosti. Pouţívá se přesnější stanovení výnosu, které zohledňuje úrokové platby během doby dospělosti (nebo drţení), diferencí mezi trţní a nominální cenou obligace a časový faktor. Technika stanovení výnosového procenta do doby dospělosti (po dobu drţení) obligace je obdobná, jako u stanovení vnitřního výnosového procenta. Je to taková úroková sazba, při níţ diskontované úroky v jednotlivých letech dospělosti (drţení) obligace a diskontovaná nominální (umořovaná) cena se rovnají trţní ceně podnikové obligace. Doba životnosti (dospělosti) a způsob splacení podnikových obligací

14 Lhůta dospělosti dlouhodobých podnikových obligací je v USA let, v obdobích vyšších temp inflace doba splatnosti kolísá okolo 10 let. Podnikové obligace emitované českými podniky mají splatnost 1 rok aţ 10 let, mohou být splaceny věřitelům buď jednorázově po uplynutí ţivotnosti nebo v dílčích rovnoměrných či nerovnoměrných splátkách. Při jednorázovém splacení emitující podnik disponuje plnou částkou emise pro celé období ţivotnosti a v pravidelných ročních (půlročních) intervalech vyplácí investorovi úrok. Při dílčím splacení podnik platí průběţně (rovnoměrně či nerovnoměrně) určité části nominální ceny i úrok, jeho dispozice se získaným kapitálem se tedy v průběhu ţivotnosti obligace neustále sniţuje. Nejčastěji probíhá dílčí splacení obligací anuitním způsobem - tj. v pravidelných (ročních) intervalech a ve stejné výši. Anuitní splátka zahrnuje úmor dluhu i splátku úroku a určí se známým způsobem pomocí umořovatele: kde: A = anuitní roční splátka obligace, N = nominální (umořovaná) cena obligace, i = úroková míra, n = doba ţivotnosti obligace. Umořování s využitím zvláštního fondu na splácení obligací (umořovací fond, sinking Hind) Podnik sniţuje původní hodnotu emitovaných dluhů tím, ţe postupně ročně (pololetně) po určitou dobu dává stranou do zvláštního fondu, řízeného správcem, dohodnutou část celkové emise. Fond je pak pouţíván správcem k zpětnému nákupu obligaci na sekundárním trhu. Splacení obligací pomocí tvorby zvláštního fondu chrání emitující podnik před potřebou značného soustředění peněţních prostředků, nutných při jednorázovém splacení obligaci na konci jejich dospělosti. Nutí podnik k průběţnému, postupnému soustřeďování peněţních prostředků na úhradu části emitovaných obligací. Umoření podnikových obligací pomocí jejich výpovědi (odvolání) Emitující podnik si vyhrazuje právo ještě před uplynutím doby splatnosti obligaci splatit je svým věřitelům. Tento způsob splacení

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1 (ZFP_1) (Aktualizovaná verze 05/06) Úvodní charakteristika předmětu: Hlavním cílem dvousemestrálního kurzu předmětu Zdroje

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví bank. Navazujeme

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize, Otázka: Finanční trhy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Surmař Finanční trhy -finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ 1. Faktor času ve finančním rozhodování Uplatňuje se zejména při: a) rozhodování o investicích (výběr investičních variant) hodnotíme efektivnost investičních

Více