HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL)."

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria členění provozních úvěrů /metody poskytování, účel pouţití, způsob krytí/. Druhy provozních úvěrů /na provozní potřeby, na sezónní náklady, na přechodný nedostatek zdrojů, úvěr na investice, produktivní úvěr MSP klientely/. Oddělené úvěrování provozu. Průběţné úvěrování provozu.) 2) Dlouhodobé bankovní úvěry (Charakteristika hypotéčního úvěru. Metody anuitního splácení. Úvěrové postupy hypotéčního úvěru /přípravné, schvalovací, realizační. Hypotéční zástavní listy. Termínované půjčky a jejich znaky. Oficiální podpora exportu. Pojišťování exportních úvěrů. Druhy exportních úvěrů. Proces konsorciálního úvěru.) 3) Emisní půjčka (Identifikace potřeb financování. Charakteristika emise. Výběr manaţera emise. Význam ratingu. Úpis emise.) Studijní cíle 1) Studenti by měli pochopit vliv trvale vázaných oběţných aktiv při rozhodování o úvěru. Rozlišit a charakterizovat varianty splátkového modelu. Studenti by měli pochopit zásady úvěrování podle stavu objektu, úvěrování provozních a investičních potřeb. Studenti by měli znát moţnosti vyuţití záruk ČMZRB a specifika segmentů MSP klientely. 2) Umět vysvětlit způsob financování hypotéční banky. Popsat hlavní typy oceňování nemovitostí. Rozebrat zvláštnosti investičních úvěrů. Vyloţit úlohu ČEB. Objasnit rostoucí význam konsorciálních úvěrů. 3) Pochopit konstrukci rozhodnutí o emisi dluhopisu, načasování emise, variant kuponu. Znát emisní podmínky dluhopisu a stanovení kuponové sazby. Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. 1) Úvěr na zásoby, Úvěr na náklady, Úvěr na pohledávky, Revolvingový úvěr, Kontokorentní úvěr, Úvěrová facilita, Úvěrová výpomoc, Kreditní karta pro podnikatele. 2) Hypotéka, Anuita. Spolufinancování, Konsensus, OECD, Participant. 3) Veřejná emise, Kuponová sazba, Náleţitosti prospektu emitenta dluhopisu, Identifikace rizik. Financování a finanční rozhodování podniku je těsně svázáno s peněţním a kapitálovým trhem. Podniky vystupují na těchto trzích jak na straně nabídky, tak na straně poptávky po penězích. Mobilizace a přerozdělování volných peněţních prostředků na finančních trzích přispívá k vyšší produktivitě a efektivnosti podnikání. 1. Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry ve firemním financování

2 Střednědobé bankovní úvěry mají splatnost v intervalu více neţ jeden rok aţ do čtyř let. Svou formou jsou ve většině případů jenom modifikovanými variantami některých druhů krátkodobých bankovních úvěrů. Z hlediska účelu je nejčastějším případem střednědobého bankovního úvěru provozní úvěr, jehoţ funkcí je zajistit pro podnik zdroje pro financování podnikových oběţných aktiv. Dlouhodobě splatné bankovní úvěry jsou obvykle podnikům poskytovány na realizaci jejich investiční obnovy a rozvoje. Protoţe jde o úvěry účelově vázané na financování podnikových investic, říká se jim investiční úvěry. Syndikované dlouhodobé bankovní úvěry jsou zvláštním případem bankovních investičních úvěrů, které se vztahují k investičním operacím velkých a známých podniků, které vyţadují velké objemy úvěrových zdrojů bank. HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). Pro získání hypotečního úvěru musí mít klient určité předpoklady: - dostatečný příjem k zaplacení jistiny, úroku a poplatků, - musí vlastnit nemovitost, kterou nabídne bance, - splátka úvěru by neměla přesáhnout 30 % čistých příjmů klienta, - hypoteční úvěr je investicí do nemovitosti, jeho splacení je zajištěno zástavním právem, - nemovitost musí mít tři vlastnosti: existující, funkční, prodejná, - v širším smyslu s hypotečním úvěrem míní střednědobý i dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti (hypotéka). 2. Dlouhodobé bankovní úvěry a firemní financování Těţiště návratného financování podnikových investic spočívá ve střednědobých a dlouhodobých úvěrech (s delší splatností neţ l rok).

3 Dlouhodobý úvěr můţe podnik získat ve dvou podobách: a) bankovní (finanční) úvěr, poskytovaný ve formě peněz komerčními bankami, pojišťovacími společnostmi, penzijními fondy, b) dodavatelský úvěr, poskytovaný v podobě dodávek některých druhů fixního majetku (strojů, zařízení) dodavatelem odběrateli i dlouhodobě přijaté zálohy od odběratelů a vydané dlouhodobé směnky. V ČR jsou všechny návratné dlouhodobé zdroje financování rozděleny na: 1) dlouhodobé závazky (emitované dluhopisy, dlouhodobě přijaté zálohy, dlouhodobé směnky, jiné dlouhodobé závazky), 2) bankovní úvěry dlouhodobé. Dlouhodobý bankovní úvěr mohou podniky získávat jako: a) termínovanou půjčku, b) hypotekární úvěr. Termínované půjčky jsou poskytovány na rozšiřování hmotného investičního majetku podniku (investiční úvěry), na trvalé rozšíření oběţného majetku (zásob), na pořízení nehmotného majetku (licence, pořízení nehmotného majetku vlastním výzkumem), na několikaleté rozlišování nákladů příštích období (na povrchové skrývky v dolech), na nákup dlouhodobých CP. 3. Specifický charakter termínovaných půjček a) Postupné umořování termínované půjčky během doby její splatnosti. Umořovací plán - čtvrtletní, pololetní či roční splátky úvěru a úroků. Splátky mají často charakter anuitních splátek (stejná výše splátek po celou dobu splatnosti s tím, ţe v rámci

4 anuitní splátky postupně klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru). Jiné typy splátek: Stejné splátky na úmor půjčky s tím, ţe úroky se počítají z klesajícího stavu půjčky (souhrnné splátky úroku a úmoru pak neustále klesají). Rozdílné splátky na úmor s klesajícími úroky ze zůstatku půjčky. Anuitní souhrnné splátky, které jen částečně umoří půjčku. Zbytek půjčky je splacen jednorázově na konci doby splatnosti (ballon loan). Jednorázová splátka na konci doby splatnosti v kombinaci s pravidelnými (čtvrtletními) úrokovými splátkami po celou dobu splatnosti (bullet loan). Při anuitním splácení stejnou souhrnnou splátkou je pro podnik důleţité rozdělení souhrnné splátky na úmor a úrok (daňově uznatelný náklad). b) Převládající pevná úroková sazba. Úroková sazba termínovaných půjček je závislá na všeobecné úrovni úroků v ekonomice, na rozměru půjčky, lhůtě splatnosti, dosavadním stupni zadluţenosti podniku apod. Převládají pevné úrokové sazby během doby splatnosti. U velkých termínových půjček se někdy objevují pohyblivé úrokové sazby, odvozené od prime rate bankovní sazby, jestliţe se tato mění, mění se v určité relaci i úrok z půjčky. Úrok z dlouhodobých úvěrů bývá vyšší neţ z krátkodobých, banka podstupuje vyšší riziko. Často platí, ţe úrok z velkých úvěrů bývá niţší (fixní náklady spojené se získáním úvěru se nemění úměrně rozsahu půjčky). c) Podílová účast termínované půjčky na investičních výdajích. U vysoce úvěruschopných a finančně zdatných podniků poskytují banky úvěr na příslušný objekt v plné výši. Obvyklejší je, ţe poskytují jen určitý podíl a poţadují účast podniku ve formě interních zdrojů, aby sníţily své riziko. d) Záruční podmínky a ochranná ujednání. Termínované půjčky jsou pro svůj vyšší stupeň rizikovosti intenzivněji spojovány s různými zárukami a ochrannými ujednáními neţ krátkodobé úvěry. Záruky termínovaných půjček mohou mít charakter osobního zajištění či reálného zajištění. Při osobním zajištění přejímá třetí osoba (ručitel) na sebe závazek, ţe splní závazek vůči věřiteli v případě platební neschopnosti dluţníka. Ručitelem můţe být mateřská společnost vůči dceřiným společnostem, jiné velké podniky, komerční banky, speciální záruční společnosti, stát. Při reálném zajištění dluţník předává bance zástavy (CP, varanty, zboţí, práva - např. patentní) nebo jiné věci (movité) či postupuje své

5 pohledávky vůči třetím osobám (cese pohledávek). Zajištěním můţe být i nemovitý majetek dluţníka (hypotekární zajištění). Podnik je v tomto případě omezen v disponování se svými nemovitostmi. Zatíţení nemovitosti (hypotéka) je vţdy úředně zachyceno v katastru nemovitostí. Ochranná ujednání mají za cíl ještě dále zvýšit účinnost záruk a zajistit splacení termínovaných půjček věřitelům. Ochranná ujednání jsou trojího typu: Pozitivní ochranná ujednání - podnik souhlasí s určitými opatřeními v průběhu poskytnutí půjčky (předkládání periodických finančních výkazů věřiteli, pojištění podnikového majetku, zachování minimální úrovně pracovního kapitálu aj.). Negativní ochranná ujednání - podnik se zavazuje neprovádět bez souhlasu banky určité činnosti (neposkytovat svůj majetek jako záruku jiným věřitelům, neprodávat či nepronajímat svůj majetek, neslučovat se s jinými podniky bez souhlasu banky). Restriktivní ochranná ujednání - podniku jsou stanoveny určité limity, které musí dodrţovat (limit celkové částky vyplacených dividend, limit celkových mezd, limit rozvojových investic, limit dalších úvěrů). Restriktivní opatření směřují k posílení vlastní kapitálové báze podniku a zvyšují tak zajištění termínované půjčky. e) Podmínky pro případ neplnění závazků. Termínované půjčky obsahují ujednání, která umoţňují bance trvat na okamţitém splacení celé půjčky za určitých podmínek. Těmito podmínkami můţe být neplacení úroků a jistiny, zkreslené, nepřesné informace o finanční situaci podniku, neplnění ochranných ujednání ve smlouvě. Banky poţadují okamţité splacení celé zbývající půjčky výjimečně (poslední alternativa). Snaţí dohodnout s podnikem určitá opatření, k obnovení plnění závazků (modifikovaný umořovací plán apod.). 4. Hypotéční úvěry a jejich využití v podnikové sféře Hypotekární úvěr můţe podnik obdrţet oproti zástavě nemovitého majetku (pozemkový a bytový majetek - nikoliv majetek průmyslový, jehoţ hodnota je kolísavá). Hypotekární úvěr je refinancován emisí hypotečních zástavních listů. Hypoteční zástavní listy emitují jen banky, které k tomu mají oprávnění a ručí za ně především svým vlastním jměním. Postup získání hypotečního úvěru podnikem, v krocích: nabídka nemovitého majetku podniku k zástavě, zatíţení tohoto majetku hypotékou, tj. zápisem do veřejné evidence nemovitostí (pozemkového katastru),

6 emise hypotečních záloţních listů bankou do určitě výše sumy zastaveného majetku a jejich předání podniku, prodej záloţních listů na kapitálovém trhu a získání úvěru. Podnik pověřuje v hypoteční smlouvě banku správou hypotéky, tj. vyplácením úroků a nakonec nominální hodnoty dluhopisu majitelům záloţních listů. Dochází k tomu, ţe banka emitované hypoteční listy investuje na trhu sama a pak poskytuje podniku hypoteční úvěr. Běţným způsobem splácení hypotekárních úvěrů jsou roční anuity. Otázkou hypotečního úvěrování je odhad trţní ceny nemovitosti a její dynamiky v budoucnosti. Nadcenění zastavovaného majetku můţe - v případě nutného prodeje zastavené nemovitosti - způsobit bance obtíţe se splácením hypotečních listů. Banky jsou opatrné při oceňování nemovitostí, nestačí jim ocenění, zjištěné veřejnými orgány, a samy si určují vlastní postupy pro oceňování. Získávání hypotekárních úvěrů pro podnik je obvykle zdlouhavější a sloţitější, neţ u jiných druhů dlouhodobých úvěrů. Vyplývá to z nutnosti prokazovat vlastnictví nemovitosti a její kvality, z nutnosti záznamu zástavního práva v pozemkových knihách, ze sloţitého procesu odhadování ceny apod. Hypoteční úvěr můţe být někdy pro podniky výhodný (podniky, provádějící bytovou výstavbu). Státní orgány poskytují často těmto podnikům ze státního rozpočtu dotace na pokrytí části úroků z hypotekárních úvěrů. V praxi českých podniků je vyuţívání klasických hypotekárních úvěrů jako zdroje dlouhodobého financování prozatím ojedinělé. Dodavatelské úvěry Dodavatelské úvěry poskytují dodavatelé tak, ţe dodávají jednotlivé investiční celky, které odběratel splácí postupně (event. najednou) včetně úroků. Dodavatelské úvěry se vyskytují u dodávek investičních celků na vývoz - je to způsob podpory exportu, pouţívá se jako konkurenční nástroj při zajišťování exportních zakázek. Jsou pouţívány i pro vnitřní investiční dodávky. V bilancích českých podniků jsou zachyceny - spolu s obligacemi a dlouhodobými zálohami jako dlouhodobé závazky. Jsou prozatím několikrát rozsáhlejší neţ emitované podnikové obligace, ale podstatně niţší, neţ bankovní dlouhodobé úvěry. Dodavatelské úvěry se většinou poskytují jen na určitou část aktuální

7 trţní ceny investiční dodávky (70-80 %). Jejich splatnost je podstatně kratší neţ ekonomická ţivotnost zařízení. Dodavatelé poskytují dlouhodobý úvěr buď přímo, nebo - coţ bývá častěji pomocí refinancování prostřednictvím bankovních úvěrů. Ačkoliv při prvém pohledu úroková sazba dodavatelských úvěrů se můţe zdát niţší neţ u úvěrů finančních institucí, ve skutečnosti to bývá opačně. Dodavatelé, prostřednictvím ocenění své dodávky, zohledňují způsob její úhrady: při dodávce na úvěr bývá cena vyšší neţ při okamţitě splatné dodávce Z hlediska záruky dlouhodobé dodavatelské úvěry rozdělujeme na dva typy: a) podmíněný prodejní kontrakt (conditional sale contract), b) úvěr na movitou zástavu (chattel mortgage). Při podmíněném prodejním kontraktu zůstává dodavatel vlastníkem dodávky aţ do okamţiku úhrady všech splátek. Při koupi odběratel uhradí menší část ceny dodavateli a vydá vlastní směnku na zbytek ceny. Odběratel pak uhrazuje dodavateli jistinu a úrok tak dlouho, dokud směnka není splacena. Teprve po poslední splátce přechází majetek do vlastnictví odběratele. V případě nesplacení můţe dodavatel majetek převzít zpět. Při úvěru na movitou zástavu zařízení přechází do vlastnictví odběratele, který postupně splácí hodnotu dodávky. Zařízení však slouţí pro věřitele jako záruka. Od získávání zdrojů na investice upisováním podnikových obligací se bankovní a dodavatelské úvěry liší v několika směrech: Jako věřitel funguje jedna instituce, nikoliv celý kapitálový trh. Podmínky poskytnutí úvěru a systém jeho splacení je proto moţné lépe přizpůsobit individuální situaci budoucího věřitele i dluţníka. Bankovní a dodavatelské dlouhodobé úvěry mohou získat na prokazatelně efektivní akce i méně známé a menší firmy, coţ při upisování obligací na kapitálovém trhu většinou neplatí. Úvěry nevyţadují - na rozdíl od obligací - povolení a registraci státními orgány, nemusí být veřejně oznamovány a nejsou s nimi spojeny rozsáhlé emisní náklady. Na druhé straně obvykle úroky z úvěrů bývají vyšší, neţ úroky z obligací s ohledem na vyšší riziko individuálního věřitele. Úvěry, poskytované na základě úvěrové smlouvy, nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. DLUHOPIS je cenný papír, s nímţ je spojeno právo majitele na splacení dluţné částky ve jmenovité hodnotě a na vyplácení výnosů z něj. Dluhopisy mohou emitovat fyzické osoby (podnikatelé) a osoby právnické, jen s povolením Komise pro cenné papíry. Zvláštním druhem dluhopisů jsou státní dluhopisy, hypotéční zástavní listy,

8 komunální obligace a zaměstnanecké obligace. 5. Dluhopisy, účetní aspekt Dluhopisy rozdělujeme na: dlouhodobé (se splatností nad l rok), krátkodobé (se splatností do l roku), dluhopisy k obchodování, dluhopisy klasifikované jako finanční investice. Oceňováni dluhopisů je v souladu s oceňováním INVESTIC. Specifickou oblastí je zachycování naběhlého úroku, tzv. alikvotního úrokového výnosu. Pokud má dluhopis kupón (dlouhodobé dluhopisy), účtuje se na zvláštní účet kupónu a na zvláštním účtu dluhopis. Na vrub účtu kupónu se časově rozlišuje naběhlý úrok od data předchozí výplaty kupónu (na počátku od data emise) do data následující výplaty ve prospěch účtu úrokových výnosů. Hospodářský výsledek ovlivňuje u této kategorie dluhopisů ještě časové rozlišení rozdílu mezi cenou pořízení dluhopisu a jeho nominální hodnotou (za kterou je dluhopis na konci splatnosti odkoupen emitentem). Při prodeji dluhopisu se do hospodářského výsledku dostává ještě rozdíl mezi prodejní cenou dluhopisu a účetní hodnotou dluhopisu k danému okamţiku (tzn. se zahrnutím kupónových úroků i úroků z vlastního cenného papíru). Zvláštní kategorií dluhopisů jsou dluhopisy krátkodobé, obvykle pokladniční a pokladní poukázky, které jsou emitentem odprodány pod pari (pod úroveň nominální hodnoty). Ty nemají kupón a alikvotní úrokový výnos se časově rozlišuje z částky odpovídající rozdílu nominální hodnoty a hodnoty, za kterou byl takový dluhopis, emitovaný pod pari, nakoupen. U těchto dluhopisů se zachycuje stejně jako u dlouhodobých dluhopisů při jejich prodeji rozdíl mezi jeho prodejní cenou a účetní hodnotou (tj. hodnotou včetně naběhlého úroku). Mezinárodní obligace jsou souběţně upisovány a prodávány na několika peněţních trzích v zahraničí. Prioritní obligace jsou dluhopisy s určitými přednostními prvky pro věřitele, Zahraniční obligace jsou vydávány na jediném peněţním trhu v zahraničí. Obligace emitované podnikem jsou formou externího financování investic podniku (účelem obligace je získat doplňkové finanční prostředky a jsou formou úvěru). Nakoupené obligace jsou součástí finančního majetku podniku.

9 OBLIGACE (dílčí úpisy, dluhopisy) je cenný papír (na nějţ se rozkládá půjčka uzavřená podnikem), který vyjadřuje závazek dluţníka (emitenta) vůči majiteli (věřiteli). Jde o dlouhodobý úvěrový CP, charakteristický těmito znaky: splatností do určitého termínu, do něhoţ jej ten, kdo dluţní úpis vydá, musí od majitele odkoupit (ev. převést na jiný cenný papír), předem stanoveným úrokem, nemoţností věřitele podílet se na rozhodování podniku, nemá - aţ na výjimky - hlasovací právo, znějí obvykle na doručitele. Druhy obligací: podle emitenta (podnikové, bankovní, státní, místních orgánů), podle úroku (s pevným úrokem, proměnlivým úrokem ev. bezúročné, prodávané za cenu sníţenou o diskont), podle způsobu emise (veřejná emise prostřednictvím investičních bank velkému okruhu věřitelů nebo soukromá emise přímo několika málo věřitelům), podle způsobu ručení emitenta. Emise obligací jsou usměrňovány zákonnými předpisy - upravují náleţitosti obligací, podmínky povolení emise, formu emise a splácení obligací, způsoby stanovení výnosů (úroků) z obligací a zvláštnosti různých druhů obligací. Výhody dlouhodobého financování prostřednictvím obligací pro podnik: Úrok z obligací (cena získaného kapitálu) je pevně stanoven (majitel obligace se nepodílí na zvýšeném zisku). Pokud je rentabilita kapitálu vyšší, neţ úrok z obligací, vzniká pákový efekt - v důsledku růstu zadluţení se zvyšuje zisk na l akcii. Úrok z obligací je daňově uznatelný náklad (úrokový daňový štít část úroku dopadá na stát) - úrok z obligací je plně odpočitatelnou poloţkou pro účely daně ze zisku. Úroky z obligací jsou na rozvinutém kapitálovém trhu niţší neţ výnosy z kmenových i prioritních akcií, coţ sniţuje náklady kapitálu. Emise obligací umoţňuje udrţet kontrolu stávajících vlastníků nad činností podniku (na rozdíl od emise akcií) - akcionáři neztrácejí svou kontrolu nad činností podniku při vyšším vyuţívání obligací. Dochází k umístění obligací u velkého počtu věřitelů, coţ umoţňuje soustředění velkého a dlouhodobého kapitálu. Obligace umoţňují dosáhnout větší flexibility v kapitálové struktuře podniku (pruţnější reakce na potřebu rozšíření kapitálu neţ interní zdroje; některé typy obligací mohou být podnikem předčasně splaceny - jde o zvláštní typ obligací s předčasným splacením za vyšší neţ nominální cenu).

10 Nevýhody získávání kapitálu formou emise obligací pro emitující podnik: Růst finančního rizika (zvýšení podílu dluhu na celkovém kapitálu). Mohou vzrůstat průměrné náklady kapitálu (růst poţadovaných úroků z dluhu u více zadluţených firem, moţnost vzniku nákladů finanční tísně). Pevné splátky úroku z obligací jsou nevýhodné v případech, kdy dochází k poklesu (kolísání) podnikového zisku (majitel obligace se nepodílí na sníţení zisku). Emisní náklady obligací (ve srovnání s bankovním dlouhodobým úvěrem). Různé omezující podmínky, které mohou klást věřitelé na emitující podnik. Vysoké riziko změn podmínek, za kterých byly obligace emitovány s ohledem na dlouhou dobu jejich splacení. Obligace můţe podnik vyuţívat, jestliţe má stabilní trţby a výnosy nebo předpokládá jejich růst (z věcných příčin nebo v důsledku růstu prodejních cen). Dále by neměl mít příliš vysoké zadluţení. Vhodné je pouţívat obligace tehdy, kdyţ trţní ceny kmenových akcií ve vztahu k cenám obligací dočasně klesají a podnik nemůţe rozšiřovat akciový kapitál. Při získávání externích zdrojů podniku prostřednictvím obligací je významný problém záruky a celkové spolehlivosti emitenta. Rozeznávají se: a) Obligace, zaručené určitým konkrétním druhem majetku emitenta (nemovitostmi, zařízením, cennými papíry) nebo zaručené jiným právním subjektem (bankou, jinou společností, státem). Obligace zaručené státem jsou zařazovány mezi nejspolehlivější. Informace o ručiteli jsou vyţadovány při ţádosti o povolení emise. b) Obligace nezaručené konkrétním majetkem či jiným subjektem. Zárukou je zde celková finanční situace emitenta; často zákon nedovoluje těmto emitentům pouţít aktiva jako záruky za jiné dluhy. Mezi ně patří i tzv. druhořadé obligace, jejichţ majitelé se v případě úpadku uspokojují aţ jako poslední z věřitelů před majiteli akcií. Existují různé systémy hodnocení obligací podle finanční spolehlivosti (bonity) emitenta. Zabývají se jimi speciální instituce, které třídí obligace od nejlépe zajištěných, s nejniţším rizikem, aţ po obligace nejméně spolehlivé u spekulačního investování ( junk bond - jejich úrok je vyšší neţ u prvotřídních investic, ale jsou značně riskantní). Rozhodování finančních manaţerů podniku o vyuţití podnikových obligací jako zdroje financování investic je závislé na poţadované výnosnosti (úroku) z obligace, době ţivotnosti (dospělosti) obligace, způsobu splacení úroku a na hodnocení bonity emitujícího podniku pomocí speciálních ratingových společností. Působí zde i různé

11 formy záruk za obligace, omezující podmínky věřitelů (např. maximální výše dividend, kterou podnik můţe vyplatit akcionářům). Podnikové obligace jako zdroj financování investic Splácení úroku z obligací věřiteli je povaţováno v účetních a daňových předpisech za náklad podniku (sniţuje zdanitelný zisk). Podnik tak získává úrokový daňový štít, podobně jako u většiny úroků z úvěru. Úrokový daňový štít představuje pro podnik daňovou úsporu, je to ta část úroků, která dopadá na stát. Matematicky vyjádřeno je to součin úroků z různých forem dluhu a daňového koeficientu: UŠ = U * T kde: UŠ = úrokový daňový štít v Kč, U = úrok v Kč, T = daňový koeficient (daňová sazba v % / 100). Můţeme jej kvantifikovat i relativně, v % - v tomto případě nahradíme ve vzorci úrok v Kč úrokem v %. Emise podnikových obligací se uskutečňuje přibliţně stejným způsobem, jako u akcií, veřejnou emisí nebo soukromou emisí. Veřejná emise je určena pro všechny zájemce, soukromá emise pro menší počet věřitelů - jde zpravidla o institucionální investory (banky, investiční společnosti, pojišťovny, penzijní fondy ap.). Emisi můţe uskutečňovat podnik sám, nebo pouţívá sluţeb investičních zprostředkovatelů. Platí jim za to určitou provizi, která sniţuje celkový výnos emise pro emitenta. Emitent můţe vydávat obligace svým jménem nebo jménem banky. Kdyţ vydává obligace svým jménem, připadá čistý výtěţek emise jemu, kdyţ jménem banky, připadá čistý výtěţek bance, a ta z těchto prostředků poskytuje úvěr emitentovi. Soukromá emise je zpravidla levnější neţ veřejná. Její výhodou je i to, ţe celková dohoda o emisi můţe více respektovat specifické podmínky příslušné firmy, protoţe několik málo věřitelů můţe podrobněji analyzovat situaci emitenta a také akceptovat jeho zvláštní situaci. Protoţe věřitelé zde podstupují větší riziko a mají náklady, spojené s vyhodnocením emitenta, úrok ze soukromě emitovaných obligací je zpravidla o něco vyšší, neţ u veřejně emitovaných. Emise podnikových obligací je regulována státem (Zákon o dluhopisech č. 530/90 Sb.) emitent musí v ţádosti o povolení emise uvést účel pouţití emise, současnou i předpokládanou finanční situaci, u zaručených dluhopisů údaje o ručiteli, způsob zveřejnění emisních podmínek a výsledků hospodaření, návrh emisních podmínek (název dluhopisu, celkovou částku emise, emisní a

12 nominální cenu obligace, datum emise a splatnosti dluhopisů, způsob emise, výnos dluhopisu) a poslední roční účetní závěrku, ověřenou auditorem. Pro rozhodování podniku o emisi podnikových obligací mají největší význam následující faktory: a) výnos (úrok) z obligace, b) doba ţivotnosti (dospělosti) a způsob splacení obligací, c) hodnocení bonity emitenta pomocí ratingu. 6. Nominální výnos (nominální úroková sazba, kupónová sazba) Nominální výnos (nominální úroková sazba, kupónová sazba) z obligací je východiskem pro určení nákladů dluhu a tím i nákladů celkového kapitálu podniku. Nejběţněji je úrok z podnikových obligací stanoven formou pevné úrokové sazby z nominální ceny. Sazba je neměnná pro celou dobu ţivotnosti obligace. Při stanovení této úrokové sazby musí podnik respektovat výši úroků, kterou vyplácejí z dlouhodobých vkladů spořitelny, banky a jiné finanční instituce. Navíc musí brát v úvahu i eventuální rozdíly ve zdanění úroků z obligací a úroků z jiných dlouhodobých vkladů. Úrok, nabízený investorům, musí respektovat i jedinečné riziko podnikání v příslušném oboru či odvětví (veřejně prospěšné podniky si mohou dovolit nabízet niţší úroky, neţ ostatní podniky). Pevné úrokové sazby z podnikových obligací jsou výhodné pro emitenta v období inflace, protoţe reálná hodnota úroků i splátky klesá. Výhodné jsou i v podmínkách očekávaného růstu podnikových trţeb. Jejich nevýhoda se projevuje při poklesu trţeb, protoţe jako fixní závazný výdaj musí být uhrazeny a zisk podniku můţe klesat rychleji neţ trţby. V podmínkách vyšší inflace si emitující podnik někdy vyhrazuje v textu obligace právo změnit (zvýšit) úrokové sazby. I kdyţ je to pro něj momentálně nevýhodné, z dlouhodobého hlediska se mu zvýšení úrokových sazeb vrátí ve větší důvěře investorů v další emisi, v růstu trţní ceny obligace. Změna úrokových podmínek se můţe uskutečnit i drastičtějším způsobem: okolkováním podnikových obligací (pro okolkované obligace platí nové podmínky), nebo výměnou starých obligací za nové. Podnikové obligace s pohyblivou úrokovou sazbou jsou typické tím, ţe není určena fixní úroková sazba, ale jsou stanoveny jen způsoby a podmínky, podle kterých se úrok mění po určitém období. Úrok se obvykle odvozuje od změn diskontní sazby emisní banky nebo od oficiálně vykazované míry inflace.

13 Obligace s pohyblivou úrokovou sazbou se lépe přizpůsobují situaci na kapitálovém trhu, emitent v tomto případě obtíţně kalkuluje výši úroku a náklady dluhu. Hybridní obligace - kombinuje se fixní úroková sazba s pohyblivou, nebo se fixní úroková sazba spojuje s dodatečnými prémiemi nebo i s podílem na zisku. Prémie či podíly na zisku zvyšují kredit emitenta v očích věřitelů, umoţňují také prodat obligace, které se doposud nepodařilo umístit, a zůstávají u zprostředkovatelů. Podnikové obligace s nulovým zúročením (kdy se úrok za celé období ţivotnosti obligace odečte předem od nominální ceny a obligace se prodává za cenu niţší o tento diskont) se v praxi našich podniků prozatím nevyskytují. Úroky z podnikových obligací se v evropských zemích vyplácejí obvykle pololetně. Od nominálního výnosového (úrokového) procenta je třeba odlišovat ještě jiné možné kategorie výnosů z podnikových obligací: běţné výnosové procento, výnosové procento do doby dospělosti obligace, výnosové procento po dobu drţení. Běţné výnosové procento podnikových obligací vyjadřuje poměr ročního úroku z obligace k trţní ceně obligace. Jestliţe je trţní cena větší neţ nominální, je přirozeně běţná výnosnost niţší neţ nominální úroková sazba. V opačném případě (trţní cena je menší neţ nominální) bude běţné výnosové procento vyšší neţ nominální úrok. Běţné výnosové procento je málo přesný ukazatel výnosnosti, nepřihlíţí k reziduální době splatnosti obligace do okamţiku její dospělosti. Pouţívá se přesnější stanovení výnosu, které zohledňuje úrokové platby během doby dospělosti (nebo drţení), diferencí mezi trţní a nominální cenou obligace a časový faktor. Technika stanovení výnosového procenta do doby dospělosti (po dobu drţení) obligace je obdobná, jako u stanovení vnitřního výnosového procenta. Je to taková úroková sazba, při níţ diskontované úroky v jednotlivých letech dospělosti (drţení) obligace a diskontovaná nominální (umořovaná) cena se rovnají trţní ceně podnikové obligace. Doba životnosti (dospělosti) a způsob splacení podnikových obligací

14 Lhůta dospělosti dlouhodobých podnikových obligací je v USA let, v obdobích vyšších temp inflace doba splatnosti kolísá okolo 10 let. Podnikové obligace emitované českými podniky mají splatnost 1 rok aţ 10 let, mohou být splaceny věřitelům buď jednorázově po uplynutí ţivotnosti nebo v dílčích rovnoměrných či nerovnoměrných splátkách. Při jednorázovém splacení emitující podnik disponuje plnou částkou emise pro celé období ţivotnosti a v pravidelných ročních (půlročních) intervalech vyplácí investorovi úrok. Při dílčím splacení podnik platí průběţně (rovnoměrně či nerovnoměrně) určité části nominální ceny i úrok, jeho dispozice se získaným kapitálem se tedy v průběhu ţivotnosti obligace neustále sniţuje. Nejčastěji probíhá dílčí splacení obligací anuitním způsobem - tj. v pravidelných (ročních) intervalech a ve stejné výši. Anuitní splátka zahrnuje úmor dluhu i splátku úroku a určí se známým způsobem pomocí umořovatele: kde: A = anuitní roční splátka obligace, N = nominální (umořovaná) cena obligace, i = úroková míra, n = doba ţivotnosti obligace. Umořování s využitím zvláštního fondu na splácení obligací (umořovací fond, sinking Hind) Podnik sniţuje původní hodnotu emitovaných dluhů tím, ţe postupně ročně (pololetně) po určitou dobu dává stranou do zvláštního fondu, řízeného správcem, dohodnutou část celkové emise. Fond je pak pouţíván správcem k zpětnému nákupu obligaci na sekundárním trhu. Splacení obligací pomocí tvorby zvláštního fondu chrání emitující podnik před potřebou značného soustředění peněţních prostředků, nutných při jednorázovém splacení obligaci na konci jejich dospělosti. Nutí podnik k průběţnému, postupnému soustřeďování peněţních prostředků na úhradu části emitovaných obligací. Umoření podnikových obligací pomocí jejich výpovědi (odvolání) Emitující podnik si vyhrazuje právo ještě před uplynutím doby splatnosti obligaci splatit je svým věřitelům. Tento způsob splacení

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více