. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Energetický regulaní úad stanoví podle 98 odst. 7 zákona.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Energetický regulaní úad stanoví podle 98 odst. 7 zákona."

Transkript

1 . 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Energetický regulaní úad stanoví podle 98 odst. 7 zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní zákona. 670/2004 Sb., k provedení 17 odst. 7 písm. d) a h) energetického zákona: 1 Pedmt úpravy Tato vyhláška stanoví podmínky pipojení výroben elektiny, distribuních soustav a odbrných míst konených zákazník k elektrizaní soustav, zpsob výpotu podílu náklad spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu, podmínky dodávek elektiny a zpsob výpotu náhrady škody pi neoprávnném odbru elektiny. 2 Základní ustanovení Pro úely této vyhlášky se rozumí a) rezervovaným píkonem 1. hodnota elektrického píkonu v pedávacím míst penosové soustavy v MW v základním zapojení, sjednaná s provozovatelem penosové soustavy na základ požadovaného píkonu a technických parametr zaízení penosové soustavy v pedávacím míst, nebo 2. hodnota elektrického píkonu sjednaná s provozovatelem distribuní soustavy na základ požadovaného píkonu pro odbrné místo v kw na hladin velmi vysokého nebo vysokého naptí nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jistie ped elektromrem v A na hladin nízkého naptí, b) rezervovaným výkonem hodnota pipojovaného výkonu výrobny elektiny v pedacím míst penosové nebo distribuní soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spoteby elektiny na výrobu elektiny nebo na výrobu elektiny a tepla, c) konenou spotebou pemna elektrické energie v jinou formu energie, využití elektrické energie k mení, penosu a zpracování dat a ostatním úelm v souladu s eskou technickou normou 1 ), d) místem pipojení místo v penosové nebo distribuní soustav, v nmž je zaízení pipojeno, a to pímo, prostednictvím domovní instalace nebo prostednictvím pípojky a domovní instalace, e) odbrným zaízením odbrné elektrické zaízení koneného zákazníka sloužící pro konenou spotebu elektiny pipojené k penosové soustav nebo distribuní soustav, a to pímo, elektrickou pípojkou nebo prostednictvím domovní instalace, f) zaízením výrobna elektiny, distribuní soustava nebo odbrné zaízení, g) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o pipojení zaízení k penosové nebo distribuní soustav nebo o zvýšení rezervovaného píkonu nebo výkonu stávajícího zaízení, a která je oprávnna zaízení užívat na základ vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovnž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu výrobny elektiny nebo jiného zaízení. 3 Podmínky pipojení zaízení žadatele (1) Podmínkami pipojení zaízení žadatele k penosové nebo distribuní soustav jsou a) podání žádosti o pipojení, b) souhlasné stanovisko provozovatele penosové nebo distribuní soustavy k žádosti o pipojení, vydané postupem podle 5, a c) uzavení smlouvy o pipojení mezi žadatelem a provozovatelem penosové nebo distribuní soustavy nebo zmna stávající smlouvy o pipojení 2 ). (2) Pokud nedochází ke zmn technických podmínek pipojení, pi a) zmn koneného zákazníka ve stávajícím odbrném míst, pokud probhla ve lht do 12 msíc, nebo b) nahrazení nebo úprav stávajícího zaízení výrobny elektiny, kdy nedochází k pekroení existující technické kapacity vyvedení výkonu do penosové nebo distribuní soustavy pi zachování standardních podmínek penosu nebo distribuce elektiny,

2 podává žadatel pouze žádost o uzavení smlouvy nebo zmnu stávající smlouvy o pipojení. (3) Pi první zmn dodavatele koneného zákazníka podává žadatel žádost o uzavení smlouvy o pipojení, pokud taková smlouva není již uzavena. (4) V pípadech podle odstavc 2 a 3 uzave provozovatel penosové nebo distribuní soustavy smlouvu o pipojení ve lht podle 7 odst. 4 bez vydávání stanoviska podle 5. V tchto pípadech také žadatel nehradí podíl na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu podle 8. 4 Žádost o pipojení k penosové soustav nebo distribuní soustav (1) Žádost o pipojení zaízení žadatele k penosové nebo distribuní soustav se podává ped výstavbou nebo pipojením nového zaízení, ped zvýšením rezervovaného píkonu, popípad výkonu stávajícího pipojeného zaízení nebo ped zásadní zmnou charakteru odbru. Žádost se podává za každé odbrné nebo pedávací místo zvláš. (2) Náležitosti žádosti o pipojení výrobny elektiny nebo její ásti k penosové nebo distribuní soustav jsou uvedeny v píloze. 1 k této vyhlášce. (3) Náležitosti žádosti o pipojení zaízení distribuní soustavy k penosové nebo distribuní soustav jsou uvedeny v píloze. 2 k této vyhlášce. (4) Náležitosti žádosti o pipojení odbrného zaízení k penosové nebo distribuní soustav z napové hladiny zvláš vysokého naptí, velmi vysokého naptí a vysokého naptí jsou uvedeny v píloze. 3 k této vyhlášce. (5) Náležitosti žádosti o pipojení odbrného zaízení k distribuní soustav z napové hladiny nízkého naptí jsou uvedeny v píloze. 4 k této vyhlášce. (6) Neobsahuje-li žádost o pipojení všechny stanovené náležitosti, vyzve provozovatel penosové nebo distribuní soustavy bez zbyteného odkladu žadatele k jejímu doplnní. (7) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o pipojení, vyzve provozovatel penosové nebo distribuní soustavy žadatele nejpozdji do 10 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o doplnní poskytnutých údaj v potebném rozsahu. 5 Stanovisko k žádosti o pipojení zaízení (1) Provozovatel penosové nebo distribuní soustavy posuzuje žádost o pipojení s ohledem na a) místo a zpsob požadovaného pipojení, b) velikost požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu a asový prbh zatížení, c) spolehlivost dodávky elektiny, d) charakter zptného psobení zaízení žadatele na penosovou nebo distribuní soustavu. (2) Na základ posouzení žádosti o pipojení podle kritérií podle odstavce 1 vydá provozovatel penosové nebo distribuní soustavy žadateli stanovisko s tmito náležitostmi: a) místo a zpsob pipojení zaízení žadatele vetn urení odbrného nebo pedávacího místa a stanovení hranice vlastnictví zaízení, b) pedpokládaný termín pipojení a zajištní rezervovaného píkonu nebo výkonu, c) umístní a typ micích zaízení provozovatele penosové nebo distribuní soustavy, d) výše podílu žadatele na nákladech spojených s pipojením zaízení žadatele a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu, e) potvrzení požadavku na výši rezervovaného píkonu nebo výkonu a jeho asový prbh zatížení, f) doba závaznosti stanoviska. (3) Provozovatel penosové nebo distribuní soustavy vydá do 30 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o pipojení podle 4 odst. 1 nebo po obdržení všech doplujících údaj v potebném rozsahu podle 4 odst. 7 stanovisko. V pípad, že je nutné provést mení nebo u sít o napové úrovni 110 kv ovení chodu sít, prodlužuje se tento termín o dobu mení nebo ovení chodu sít, maximáln však na 60 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o pipojení. O nutnosti provedení mení nebo ovení chodu sít a prodloužení lhty musí provozovatel penosové nebo distribuní soustavy informovat žadatele nejpozdji do 15 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o pipojení. (4) Pokud nelze zaízení žadatele pipojit z dvod stanovených energetickým zákonem, vyrozumí provozovatel penosové nebo distribuní soustavy písemn žadatele o konkrétních dvodech zamítnutí jeho žádosti o pipojení ve lht podle pedchozího odstavce. V pípad, že je možné

3 zaízení žadatele pipojit za jiných podmínek, navrhne provozovatel penosové nebo distribuní soustavy v zamítavém stanovisku k žádosti o pipojení jiný možný zpsob pipojení. Tento návrh jiného možného zpsobu pipojení obsahuje náležitosti stanoviska podle odstavce 2 a je nadále považován za stanovisko. (5) Provozovatel penosové nebo distribuní soustavy je stanoviskem vázán po dobu nejmén 180 kalendáních dn ode dne odeslání stanoviska žadateli, pokud se žadatel s provozovatelem penosové nebo distribuní soustavy nedohodnou jinak. Je-li bhem této doby zahájeno na návrh žadatele ízení o udlení autorizace podle energetického zákona, pípadn územní nebo stavební ízení podle stavebního zákona, prodlužuje se doba závaznosti stanoviska o dobu trvání takového ízení. 6 Krátkodobé pipojení k distribuní soustav (1) Krátkodobým pipojením se rozumí pipojení prozatímního zaízení k distribuní soustav v souladu s eskou technickou normou 3 ) na pedem dohodnutou dobu. (2) V pípad krátkodobého pipojení podává žadatel žádost o krátkodobé pipojení k distribuní soustav zvláš za každé odbrné nebo pedávací místo. Náležitosti žádosti žadatele o krátkodobé pipojení jsou uvedeny v píloze. 5 k této vyhlášce. (3) Na vydávání stanoviska k žádosti o krátkodobé pipojení se pimen použijí ustanovení 5. Místo pipojení se pednostn uruje tak, aby nevyvolávalo nutnost náklad provozovatele distribuní soustavy s pipojením. (4) Vzniknou-li provozovateli distribuní soustavy náklady související se zajištním krátkodobého pipojení zaízení žadatele, uhradí žadatel o krátkodobé pipojení k distribuní soustav náklady spojené s pipojením vetn náklad na uvedení místa pipojení po ukonení odbru do pvodního stavu v plné výši. Podíl na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu podle 8 se v tomto pípad nehradí. (5) Krátkodobé pipojení k distribuní soustav se uskuteuje na základ smlouvy o pipojení na dobu uritou. Po ukonení takové smlouvy zaniká i rezervace píkonu bez postupu podle 7 odst Pipojení zaízení žadatele k penosové soustav nebo distribuní soustav (1) Pipojení zaízení žadatele k penosové nebo distribuní soustav se uskuteuje na základ uzavené smlouvy o pipojení. (2) Souástí podmínek pipojení zaízení sjednávaných ve smlouv o pipojení jsou také ujednání o typu mení a jeho umístní a výše podílu na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu. (3) Smlouva o pipojení jednoho žadatele mže zahrnovat více odbrných nebo pedávacích míst, pokud je každé z nich ve smlouv samostatn specifikováno. (4) Požádá-li žadatel v prbhu doby závaznosti stanoviska vydaného provozovatelem penosové nebo distribuní soustavy o uzavení smlouvy o pipojení, provozovatel penosové nebo distribuní soustavy uzave takovou smlouvu do 30 kalendáních dn ode dne podání žádosti. Totéž platí, zmnil-li se v prbhu doby závaznosti stanoviska žadatel. (5) V pípad, že dojde ke smluvnímu snížení rezervované kapacity nebo hodnoty jistie ped elektromrem na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému píkonu místa pipojení zaízení koneného zákazníka, po dobu delší než 24 msíc, snižuje se hodnota rezervovaného píkonu na tuto hodnotu. (6) V pípad zániku smlouvy o dodávce elektiny nebo zániku smlouvy o penosu nebo distribuci elektiny trvá rezervace píkonu pro místo pipojení 12 msíc ode dne zániku smlouvy. (7) V pípadech podle 3 odst. 2 zašle provozovatel penosové nebo distribuní soustavy konenému zákazníkovi návrh smlouvy o pipojení nejpozdji do 30 kalendáních dn ode dne obdržení žádosti o uzavení smlouvy o pipojení. 8 Náklady spojené s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu (1) Náklady provozovatele penosové nebo distribuní soustavy spojené s pipojením a se zajištním nebo navýšením požadovaného rezervovaného píkonu odbratele a výkonu výrobny elektiny na napové hladin nízkého naptí, vysokého naptí, velmi vysokého naptí a zvláš vysokého naptí jsou nezbytn nutné skuten vynaložené oprávnné náklady související s poízením,

4 výstavbou nebo úpravami penosové nebo distribuní soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a zpsobem pipojení jeho zaízení. Poízení, výstavba nebo úpravy penosové nebo distribuní soustavy jsou zajišovány v nezbytn nutném rozsahu odpovídajícím hodnot píkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a zpsobu pipojení jeho zaízení. (2) Do náklad dále patí náklady na poízení projektové dokumentace, geodetická zamení, vcná bemena a ostatní bezprostedn související investiní náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo poízení penosové nebo distribuní soustavy. (3) Do náklad nepatí náklady související s poízením, výstavbou nebo úpravami penosové nebo distribuní soustavy, které svým rozsahem pesahují nezbytn nutnou míru odpovídající hodnot píkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a zpsobu pipojení jeho zaízení. 9 Výstavba a úprava penosové nebo distribuní soustavy (1) Výstavba a úprava penosové soustavy je vymezena od místa pipojení zaízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v penosové soustav, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustav byl k dispozici požadovaný rezervovaný píkon nebo výkon. (2) Výstavba a úprava distribuní soustavy je vymezena od místa pipojení zaízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v distribuní soustav na shodné napové hladin, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustav byl k dispozici požadovaný rezervovaný píkon nebo výkon. 10 Podíl žadatele o pipojení (1) Mrný podíl žadatele o pipojení výrobny elektiny nebo odbrného zaízení k penosové nebo distribuní soustav na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu se urí podle zpsobu pipojení zaízení žadatele a v souladu s pílohou. 6 k této vyhlášce a) na úrovni penosové nebo distribuní soustavy o napové hladin zvlášt vysokého naptí, velmi vysokého naptí a vysokého naptí v K/MW, b) na úrovni distribuní soustavy o napové hladin nízkého naptí hodnotou v K za každý A rezervovaného píkonu. (2) Podíl žadatele na nákladech spojených s pipojením a se zajištním nebo navýšením požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu se vypoítá jako souin mrného podílu podle pílohy. 6 k této vyhlášce a žadatelem požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu. (3) Úhrada podílu žadatele na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu se neuplatuje v pípadech podle 3 odst. 2. (4) V pípad pipojování výrobny k penosové soustav hradí vývodové vedení do místa pipojení žadatel v plné výši. 11 Zvláštní požadavky žadatele o pipojení (1) V pípad požadavku žadatele na pipojení nad rámec standardních pipojení zaízení, stanovených Pravidly provozování penosové soustavy 4 ) nebo Pravidly provozování distribuní soustavy 5 ), nebo požadavku na specifický zpsob stavebního nebo technického provedení pipojení zaízení k penosové nebo distribuní soustav hradí žadatel náklady spojené s realizací tchto nadstandardních nebo specifických požadavk v plné výši. (2) Rezervovaný píkon je možné pevádt z jednoho místa pipojení do jiného v rámci jedné nemovitosti jen na základ dohody s provozovatelem distribuní soustavy. Pokud v rámci pevodu rezervovaného píkonu dojde ke snížení rezervovaného píkonu stávajícího místa pipojení, snižuje se hodnota rezervovaného píkonu sjednaného ve smlouv o pipojení na tuto hodnotu. Pokud v rámci pevodu rezervovaného píkonu dojde ve stávajícím míst pipojení ke snížení rezervovaného píkonu na nulovou hodnotu, platí 7 odst. 5 obdobn. (3) V pípad, že zaízení žadatele je již pipojeno, žadatel má zajištný penos nebo distribuci elektiny v požadované výši a kvalit a žádá o pipojení na jiné napové hladin, které není vynuceno zmnou technických podmínek pipojení, hradí žadatel náklady spojené s pipojením a se zajištním požadovaného rezervovaného píkonu nebo výkonu v plné výši. (4) Pi pipojování distribuní soustavy k jiné distribuní soustav se postupuje pi stanovení podílu na nákladech spojených s pipojením zaízení žadatele obdobn jako v pípad žádosti o pipojení koneného zákazníka.

5 12 Elektrická pípojka pro dodávku elektiny domácnostem (1) Délkou elektrické pípojky se rozumí délka nejkratší stavebn a technicky proveditelné trasy pípojky promítnuté do pdorysu mezi místem odboení z distribuní soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skíní. (2) Do délky elektrické pípojky se nezapoítává její ást vedená vertikáln. Stanovení výše škody pi neoprávnném odbru elektiny pro úely její náhrady 13 Pi neoprávnném odbru elektiny se skuten vzniklá škoda stanovuje na základ provozovatelem penosové nebo píslušným provozovatelem distribuní soustavy zmených nebo jinak zjištných prokazatelných údaj o neoprávnném odbru elektiny. 14 (1) V pípadech, kdy nelze skuten vzniklou škodu stanovit, a provozovatel penosové nebo distribuní soustavy se s koneným zákazníkem nedohodne jinak, stanoví se výše škody výpotem podle odstavc 2 až 5. (2) Pro stanovení výše škody se nejprve vypote denní množství neoprávnn odebrané elektiny, piemž a) v síti zvláš vysokého naptí, velmi vysokého naptí nebo vysokého naptí se 1. použije hodnota úiníku rovna jedné, 2. za maximální hodnotu elektrického píkonu použije sjednaná hodnota rezervované kapacity v MW pro pipojení zaízení k penosové soustav nebo v kw pro pipojení zaízení k distribuní soustav; pokud nelze použít sjednanou hodnotu rezervované kapacity, použije se za maximální hodnotu elektrického píkonu souet jmenovitých výkon všech využívaných transformátor v daném odbrném míst, 3. maximální hodnota elektrického píkonu podle bodu 2 vynásobí dobou využití 12 hodin, pokud nebyla zjištna jiná doba využití, b) v síti nízkého naptí se 1. za maximální hodnotu elektrického píkonu použije jmenovitá hodnota nejslabšího pedazeného jisticího prvku omezujícího velikost odebíraného píkonu, kterým je hlavní jisti ped elektromrem nebo jištní v hlavní domovní pojistkové nebo hlavní domovní kabelové skíni snížené o jednu úrove z typové ady jmenovitých proudových hodnot, pi využití maximálního odebíratelného píkonu na 60 %, 2. v pípad, že není možné stanovit maximální hodnotu elektrického píkonu postupem podle bodu 1, použije ke stanovení maximální hodnoty elektrického píkonu prez nejslabšího vodie umožujícího neoprávnný odbr pi využití maximálního odebíratelného píkonu na 50 %, 3. maximální hodnota elektrického píkonu podle bodu 1 nebo 2 vynásobí dobou využití 8 hodin, pokud nebyla zjištna doba využití delší. (3) Množství neoprávnn odebrané elektiny za dobu trvání neoprávnného odbru se stanoví vynásobením denního množství neoprávnn odebrané elektiny stanovené podle odstavce 2 a potem dn, po které neoprávnný odbr trval. Pokud provozovatel penosové nebo distribuní soustavy nezjistí jinou dobu trvání neoprávnného odbru, má se za to, že neoprávnný odbr trval ode dne následujícího po provedení posledního pravidelného odetu spoteby elektiny do dne zjištní neoprávnného odbru. (4) Výše škody vzniklé provozovateli penosové nebo distribuní soustavy se stanoví ocenním množství neoprávnn odebrané elektiny cenami v souladu s cenovým rozhodnutím platným v dob uskutenní neoprávnného odbru, piemž a) silová elektina se ocení pevnou cenou stanovenou pro zútování odchylky, b) ostatní regulované ceny se stanovují s ohledem na napovou hladinu a charakter odbru v daném míst odbru. 15 Výše vzniklé škody vypotená podle 14 se dále zvyšuje o náklady vynaložené na nápravu dsledk neoprávnného odbru, zejména náklady vynaložené na zjišování neoprávnného odbru a jeho perušení, a náklady na následné obnovení dodávky elektiny. 16

6 Podmínky dodávky elektiny v pípad poruchy na odbrném a micím zaízení a v pípad odmítnutí pístupu k micímu zaízení (1) Vznikne-li prokazateln na odbrném nebo micím zaízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektiny, urí se toto množství podle výše spoteby ve srovnatelném období a pi srovnatelném charakteru odbru, v nmž byla spoteba ádn mena. Nelze-li spotebu takto stanovit, urí se množství odebrané elektiny a) výpotem na základ zkušebního protokolu vypracovaného osobou oprávnnou podle zvláštního právního pedpisu 6 ), b) podle výše spoteby v pedchozím srovnatelném období a pi srovnatelném charakteru odbru, v nmž byl odbr elektiny ádn men, nebo c) dodaten podle výše spoteby v následujícím období. (2) Pokud vlivem poruchy v odbrném zaízení nebo poruchy zpsobené koneným zákazníkem na micím zaízení dojde k omezení nebo perušení penosu nebo distribuce elektiny, obnoví provozovatel penosové nebo distribuní soustavy na základ oznámení koneného zákazníka o odstranní poruchy na odbrném nebo micím zaízení penos nebo distribuci elektiny ve lht podle zvláštního právního pedpisu 7 ). Náklady spojené s obnovením penosu nebo distribuce elektiny hradí konený zákazník. (3) Neumožní-li konený zákazník pístup k micímu zaízení za úelem pravidelného odetu spoteby elektiny ani po písemném vyrozumní, vyútuje se spoteba elektiny na základ odetu spoteby elektiny poskytnutého koneným zákazníkem nebo podle spoteby v minulém srovnatelném období nebo podle hodnot sjednaných na píslušné období. 17 Pechodná ustanovení Pokud žadatel požádá na základ stanoviska provozovatele penosové nebo distribuní soustavy vydaného podle dosavadních právních pedpis o uzavení smlouvy o pipojení, provozovatel penosové nebo distribuní soustavy ped uzavením smlouvy o pipojení pehodnotí vydané stanovisko do 30 dn ode dne doruení žádosti tak, aby bylo v souladu s touto vyhláškou. Pi stanovení výše podílu žadatele na nákladech spojených s pipojením a se zajištním požadovaného píkonu nebo výkonu se postupuje podle právní úpravy výhodnjší pro žadatele. Souasn s takto pehodnoceným stanoviskem pedloží provozovatel penosové nebo distribuní soustavy žadateli návrh smlouvy o pipojení. Pvodní doba závaznosti stanoviska podle dosavadních právních pedpis se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo pehodnocení stanoviska podle pedchozí vty. 18 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pipojení a dodávek elektiny pro chránné zákazníky. 2. Vyhláška. 18/2002 Sb., o podmínkách pipojení a dopravy elektiny v elektrizaní soustav. 3. Vyhláška. 300/2003 Sb., kterou se mní vyhláška. 18/2002 Sb., o podmínkách pipojení a dopravy elektiny v elektrizaní soustav. 19 Úinnost Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. bezna Pedseda: Ing. Fit v. r. Píloha. 1 k vyhlášce. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTINY K PENOSOVÉ NEBO DISTRIBUNÍ SOUSTAV ást A - údaje o žadateli 1. Obchodní firma - vypluje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstíku 2. Jméno, píjmení a pípadný dodatek nebo název - vypluje žadatel nezapsaný v obchodním rejstíku 3. Datum narození - vypluje žadatel - fyzická osoba 4. Právní forma právnické osoby - vypluje žadatel - právnická osoba

7 5. Sídlo v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - právnická osoba/místo podnikání v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba podnikající 6. Jméno, píjmení a datum narození osoby, která je statutární orgánem, nebo všech osob, které jsou leny statutárního orgánu - vypluje žadatel - právnická osoba 7. Bydlišt v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, pípadn íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba nepodnikající 8. Spojení - telefon, 9. Adresa pro doruování do vlastních rukou 10. Identifikaní íslo, pokud bylo pidleno 11. Daové identifikaní íslo, pokud bylo pidleno ást B - údaje o zaízení 1. Umístní výrobny elektiny - kraj, obec, katastrální území, parcelní ísla pozemk, na nichž je výrobna elektiny situována, íslo popisné, pípadn íslo evidenní 2. Typ výrobny elektiny 3. Charakter výroby elektiny 4. Požadovaný termín pipojení 5. Základní údaje o výrobn elektiny: 5.1. zapojení výrobny elektiny do penosové soustavy nebo distribuní soustavy (napová hladina, pedpokládaná lokalita pipojení, jednopólové schéma, územní varianty jednotlivých variant pipojení) 5.2. popis výrobny elektiny [celkový instalovaný výkon elektrárny, výkon jednotlivých blok, elektrické schéma blok, typ bloku (uhelný, paroplynový, vodní, jiný), druh zdroje (špikový, základní), vyrobená energie za rok, jmenovitý úiník, odhadovaná spolehlivost bloku], 5.3. popis blokového transformátoru (typ, instalovaný výkon, jmenovité naptí, naptí nakrátko, zapojení vinutí, pevod, rozsah odboek, ztráty nakrátko a ztráty naprázdno, zkratová odolnost, Ith, Idyn, Ivyp, Izap) 5.4. popis generátoru (typ, instalovaný výkon zdánlivý i inný, jmenovité naptí, zapojení, typ budie, vypína, dynamické konstanty, jako jsou náhradní reaktance, asové konstanty, konstanty setrvanosti) 5.5. popis vlastní spoteby (celkový instalovaný píkon, jmenovité naptí, úiník, zábrový proud) 6. Požadovaná spolehlivost vyvedení výkonu Píloha. 2 k vyhlášce. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PIPOJENÍ ZAÍZENÍ DISTRIBUNÍ SOUSTAVY K PENOSOVÉ NEBO DISTRIBUNÍ SOUSTAV ást A - údaje o žadateli 1. Obchodní firma - vypluje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstíku 2. Jméno, píjmení a pípadný dodatek nebo název - vypluje žadatel nezapsaný v obchodním rejstíku 3. Datum narození - vypluje žadatel - fyzická osoba 4. Právní forma právnické osoby - vypluje žadatel - právnická osoba 5. Sídlo v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - právnická osoba/místo podnikání v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba podnikající 6. Jméno, píjmení a datum narození osoby, která je statutární orgánem, nebo všech osob, které jsou leny statutárního orgánu - vypluje žadatel - právnická osoba 7. Bydlišt v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, pípadn íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba nepodnikající 8. Spojení - telefon, 9. Adresa pro doruování do vlastních rukou 10. Identifikaní íslo, pokud bylo pidleno 11. Daové identifikaní íslo, pokud bylo pidleno ást B - údaje o zaízení 1. Požadovaný termín pipojení 2. Základní údaje pro zapojení do penosové soustavy nebo distribuní soustavy: 2.1. pedávací místo 2.2. nejvyšší napová hladina

8 2.3. jednopólové schéma 2.4. katastrální mapa území s umístním pedávacího místa 3. Údaje o odbru: 3.1. požadovaná hodnota rezervovaného píkonu 3.2. stávající hodnota rezervovaného píkonu 3.3. charakter odbru 3.4. asový prbh zatížení 3.5. úiník a kompenzace 3.6. plánovaný odbr energie za rok 4. Požadavky na spolehlivost dodávky (maximální doba perušení dodávky) 5. Možnosti zptného ovlivnní napájecí sít Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údaj. Píloha. 3 k vyhlášce. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PIPOJENÍ ODBRNÉHO ZAÍZENÍ K PENOSOVÉ NEBO DISTRIBUNÍ SOUSTAV Z NAPOVÉ HLADINY ZVLÁŠ VYSOKÉHO NAPTÍ, VELMI VYSOKÉHO NAPTÍ A VYSOKÉHO NAPTÍ ást A - údaje o žadateli 1. Obchodní firma - vypluje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstíku 2. Jméno, píjmení a pípadný dodatek nebo název - vypluje žadatel nezapsaný v obchodním rejstíku 3. Datum narození - vypluje žadatel - fyzická osoba 4. Právní forma právnické osoby - vypluje žadatel - právnická osoba 5. Sídlo v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - právnická osoba/místo podnikání v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba podnikající 6. Jméno, píjmení a datum narození osoby, která je statutární orgánem, nebo všech osob, které jsou leny statutárního orgánu - vypluje žadatel - právnická osoba 7. Bydlišt v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, pípadn íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba nepodnikající 8. Spojení - telefon, 9. Adresa pro doruování do vlastních rukou 10. Identifikaní íslo, pokud bylo pidleno 11. Daové identifikaní íslo, pokud bylo pidleno ást B - údaje o zaízení odbratele 1. Požadovaný termín pipojení 2. Základní údaje pro zapojení odbratele do penosové soustavy nebo distribuní soustavy: 2.1. odbrné/pedávací místo 2.2. nejvyšší napová hladina odbrného zaízení 2.3. jednopólové schéma 2.4. katastrální mapa území s umístním odbrného místa 3. Údaje o odbru: 3.1. požadovaná hodnota rezervovaného píkonu 3.2. stávající hodnota rezervovaného píkonu 3.3. charakter odbru 3.4. typ a odbr pipojovaných spotebi (zejména poet a výkon motor, elektrické pece a topení, elektrické sváecí zaízení, pohony apod.) 3.5. asový prbh zatížení 3.6. uiník a kompenzace 3.7. plánovaný odbr energie za rok 4. Požadavky na spolehlivost dodávky (maximální doba perušení dodávky) 5. Možnosti zptného ovlivnní napájecí sít Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údaj. Píloha. 4 k vyhlášce. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PIPOJENÍ ODBRNÉHO ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Z NAPOVÉ HLADINY NÍZKÉHO NAPTÍ ást A - údaje o žadateli

9 1. Obchodní firma - vypluje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstíku 2. Jméno, píjmení a pípadný dodatek nebo název - vypluje žadatel nezapsaný v obchodním rejstíku 3. Datum narození - vypluje žadatel - fyzická osoba 4. Právní forma právnické osoby - vypluje žadatel - právnická osoba 5. Sídlo v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - právnická osoba/místo podnikání v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba podnikající 6. Jméno, píjmení a datum narození osoby, která je statutární orgánem, nebo všech osob, které jsou leny statutárního orgánu - vypluje žadatel - právnická osoba 7. Bydlišt v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, pípadn íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba nepodnikající 8. Spojení - telefon, 9. Adresa pro doruování do vlastních rukou 10. Identifikaní íslo, pokud bylo pidleno 11. Daové identifikaní íslo, pokud bylo pidleno ást B - údaje o zaízení odbratele 1. Požadovaný termín pipojení 2. Základní údaje o zapojení odbratele do distribuní soustavy: 2.1. odbrné/pedávací místo (nap. provozovna, rod. domek, chata) 2.2. katastrální mapa území s umístním odbrného místa 3. Údaje o odbru: 3.1. požadovaná hodnota rezervovaného píkonu 3.2. stávající hodnota rezervovaného píkonu 3.3. charakter odbru 3.4. typ a odbr pipojovaných spotebi (pipojení jednotlivých spotebi se jmenovitým píkonem 5 kw a vyšším, zejména poet a výkon motor, elektrické pece a topení, elektrické sváecí zaízení, pohony apod.) 3.5. pedpoklad odebrané energie za rok (kwh) 4. Požadavky na spolehlivost dodávky (maximální doba perušení dodávky) 5. Možnosti zptného ovlivnní napájecí sít 6. Typ a výkon tepelných erpadel Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údaj. Píloha. 5 k vyhlášce. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O KRÁTKODOBÉ PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV ást A - údaje o žadateli 1. Obchodní firma - vypluje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstíku 2. Jméno, píjmení a pípadný dodatek nebo název - vypluje žadatel nezapsaný v obchodním rejstíku 3. Datum narození - vypluje žadatel - fyzická osoba 4. Právní forma právnické osoby - vypluje žadatel - právnická osoba 5. Sídlo v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - právnická osoba/místo podnikání v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, popípad íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba podnikající 6. Jméno, píjmení a datum narození osoby, která je statutární orgánem, nebo všech osob, které jsou leny statutárního orgánu - vypluje žadatel - právnická osoba 7. Bydlišt v lenní: stát, kraj, obec s PS, ulice a íslo popisné, pípadn íslo evidenní - vypluje žadatel - fyzická osoba nepodnikající 8. Spojení - telefon, 9. Adresa pro doruování do vlastních rukou 10. Identifikaní íslo, pokud bylo pidleno 11. Daové identifikaní íslo, pokud bylo pidleno ást B - údaje o zaízení odbratele 1. Požadovaný datum a as pipojení 2. Základní údaje o zapojení odbratele do distribuní soustavy: 3. odbrné/pedávací místo

10 4. lokalita odbrného zaízení 5. Údaje o odbru: 5.1. požadovaná hodnota rezervovaného píkonu/velikost hlavního jistie 5.2. charakter odbru Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údaj. Píloha. 6 k vyhlášce. 51/2006 Sb. MRNÝ PODÍL ŽADATELE O PIPOJENÍ NA NÁKLADECH SPOJENÝCH S PIPOJENÍM A ZAJIŠTNÍM POŽADOVANÉHO PÍKONU Místo pipojení k napové hladin ODBRNÉ ZAÍZENÍ Zp sob pipojení Mrný podíl žadatele penosová soustava standardní K/MW distribuní soustava VVN standardní - z pípojnic nové rozvodny, rozvodna typu H nestandardní - pipojení ve stávající stanici VVN, pímo z pípojnic nebo z vývodového pole vedením ve vlastnictví žadatele K/MW K/MW distribuní soustava VN standardní K/MW distribuní soustava NN 3 fázové pipojení 500 K/A 1 fázové pipojení 200 K/A Místo pipojení k napové hladin penosová soustava distribuní soustava VVN VÝROBNA Zp sob pipojení v míst pipojení podle stanoviska provozovatele penosové soustavy standardní - z pípojnic nové rozvodny, rozvodna typu H nestandardní - pipojení ve stávající stanici VVN, pímo z pípojnic nebo z vývodového pole vedením ve vlastnictví žadatele Mrný podíl žadatele K/MW K/MW K/MW distribuní soustava VN standardní K/MW nestandardní - bez vedení zdroj - rozvodna K/MW distribuní soustava NN 3 fázové pipojení 500 K/A Standardní zpsob pipojení zahrnuje potebné úpravy (výstavbu vstupních polí) v pípojné rozvodn (rozvodna typu H) vetn výstavby vedení VVN. Nestandardní zpsob pipojení zahrnuje pouze potebné úpravy v pípojné rozvodn (paprskové pipojení zaízení žadatele), bez výstavby pipojovacího vedení. 1 ) SN ) 50 odst. 3 energetického zákona. 3 ) SN ) 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona. 5 ) 25 odst. 11 písm. g) energetického zákona. 6 ) Zákon. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znní pozdjších pedpis. 7 ) Vyhláška. 540/2005 Sb., o kvalit dodávek elektiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Zdroj: http://portal.gov.cz/ Zákony. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Změna: 81/2010 Sb.

Zdroj: http://portal.gov.cz/ Zákony. 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Změna: 81/2010 Sb. Zdroj: http://portal.gov.cz/ Zákony 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona

Více

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Předmět úpravy. Základní ustanovení

Předmět úpravy. Základní ustanovení 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ve znění vyhlášek č. 81/2010 Sb. a č. 82/2011 Sb. Energetický regulační úřad stanoví

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Ze dne 23.03.2010 Částka 29/2010 Účinnost od 01.04.2010 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-81

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Nový tarifní model a p íprava IV. regula ního období v elektroenergetice

Nový tarifní model a p íprava IV. regula ního období v elektroenergetice Nový tarifní model a píprava IV. regulaního období v elektroenergetice Ing. Vojtch Jahoda, LL.M. editel odboru elektroenergetiky Špindlerv mlýn, duben 2014 Klíové úkoly ERÚ v nejbližší budoucnosti Nová

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

16/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

16/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 16/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle 98a odst. 2 písm. g)

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Strana 1 / /2016 Sb. VYHLÁKA. ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Strana 1 / /2016 Sb. VYHLÁKA. ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 16/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ Strana 626 Sbírka zákonů č. 62 / 2011 62 VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV FAKTURANÍ MENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV FAKTURANÍ MENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 5 FAKTURANÍ MENÍ Strana 3 Obsah 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY...4 1.1 ÚVOD...4 1.2 MICÍ MÍSTO, MICÍ BOD, MICÍ ZAÍZENÍ...4 1.3 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA FAKTURANÍ MENÍ...4

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 29 Rozeslána dne 29. března 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 81. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz strana 1 PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Komentář k vyhlášce č. 51/2006 Sb. společný materiál SEI a ERÚ

Komentář k vyhlášce č. 51/2006 Sb. společný materiál SEI a ERÚ 1 Komentář k vyhlášce č. 51/2006 Sb. společný materiál SEI a ERÚ Cílem komentáře je přispět k jednoznačné interpretaci ustanovení vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MICÍCH ZAÍZENÍ V ODBRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN

PIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MICÍCH ZAÍZENÍ V ODBRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN PIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MICÍCH ZAÍZENÍ V ODBRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává EZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 zmna. 1 k 1.4.2006 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více