POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství"

Transkript

1 POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání: Hotel Duo, Stížkov Vaše úast je pro rozhodování o našem spoleném majetku NUTNÁ Program: 1. Úvod, volba zapisovatele a ovovatele zápisu 2. Volba orgán spoleenství (výboru) 3. Schválení úetní závrky za rok 2012 a zprávy o stavu hospodaení 4. Stanovení výše záloh na správu domu a záloh na služby související s užíváním jednotek pro rok 2013/ Schválení úvru na opravy domu, viz. bod Schválení dílích oprav domu dle pedložených nabídek a plánu oprav v další perspektiv 7. Rzné informace a dotazy 8. Závr Poznámky a informace: 1. Z dvodu velkého potu spoluvlastník prosíme o vasný píchod na schzi, abychom zajistili bez prtah úvodní formality a schze mohla zaít vas. 2. Prosíme všechny vlastníky i jejich zmocnnce, aby si s sebou vzali svj obanský prkaz a psací poteby. 3. Nemžete-li se osobn schze zúastnit, prosíme o zplnomocnní kterékoliv jiné osoby na základ vzoru plné moci v píloze, jinak hrozí zmaení schze v dsledku nedostatené úasti. Podpis na plné moci nemusí být úedn oven. 4. Zplnomocnní není nutné u manžel, kteí vlastní byt v rámci spoleného jmní manžel, kdy staí úast jednoho z nich, a to bez plné moci. 5. U podílových spoluvlastník jednotky staí úast toho spoluvlastníka, který vlastní podíl na jednotce vtší než 1/2, a to rovnž bez plné moci. U ostatních pípad podílového spoluvlastnictví jednotky je teba úast/zmocnní od tch spoluvlastník, kteí dohromady vlastní podíl na jednotce vtší než 1/2. 6. Plnou moc pedejte prosím svému zmocnnci, který ji odevzdá u prezence. 7. U vlastník právnických osob je nutné pedložit originál i ovenou kopii výpisu z obchodního rejstíku za úelem zjištní oprávnní jednat za právnickou osobu. 8. S podklady k bodm programu schze se mžete seznámit u výboru SVJ a v pípad dotaz týkajících se schze shromáždní vlastník jednotek se prosím obracejte též na výbor SVJ, Poznámky k jednotlivým bodm: K bodu 2 programu schze je vhodné, aby pípadní zájemci o práci ve výboru bu kontaktovali pí Pikovou, poslali nebo vhodili svou nabídku do schránky SVJ do Stávající složení výboru: Floriánek Jan, Holík Slavomír, Janský Michael, Musil Miloslav, Pajer Miloslav, Novák Richard, Ržek Jan Bod 3 byl pipraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je pílohou této pozvánky. Bod 4 byl pipraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je pílohou této pozvánky. K bodu 5 programu schze je piložena nabídka vybraného úvrování s vysvtlením této volby. K bodu 6 programu schze je piložen návrh s rozvrhem a kalkulací prací dle pedložených nabídek. K bodu 7 nap. informace o vypoádání s neplatii, pevodu vlastnických podíl na pozemku pro nástavbové byty, zdvodnní výstavby bezbariérového pístupu a projekt Plazza, kde probíhá ízení EIA. Pílohy: Zpráva správce + Úetní závrka + Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty, Návrh kalkulace plateb, Kalkulace úvru, Rozvrh a kalkulace prací na opravách domu + plán oprav v další perspektiv, Vzor (formulá) plné moci k zastoupení na schzi shromáždní vlastník jednotek. Výbor SVJ v Praze dne

2 Píloha 1 k bodu 3 ZPRÁVA SPRÁVCE SBD PRAHA O SPRÁV SPOLENÝCH ÁSTÍ DOMU Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p Stížkov, Praha 9 v roce 2012 SPRÁVNÍ INNOSTI zajišovali zamstnanci úseku pedsedy pedstavenstva SBD Praha: Klient mže prbžn využívat bezplatné právní konzultace pi úpravách smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli. Statutárnímu orgánu SVJ i lenm spoleenství je trvale k dispozici možnost on-line konzultace na webových stránkách prbžn je možné klást dotazy týkající se problematiky bydlení v oblasti práva, úetnictví, pípadn i z oblasti technicko-provozní. Úsek pedsedy pedstavenstva nabízí organizaní innosti spojené s konáním shromáždní vlastník jednotek administrativní pomoc pi píprav a rozeslání podklad na schzi, kontrolu evidence len SVJ dle platného výpisu s KN, píprava hlasovacích lístk s árovým kódem, vedení hlasovacího protokolu, zajištní služeb skrutátor, zajištní audiozáznamu, pepis záznamu atd. TECHNICKÝ SERVIS zajišoval jménem technicko-provozního úseku SBD Praha pan Dalibor Svoboda. 1. Úvod Kontaktní osoby technického úseku - Provozní technik: Dalibor Svoboda - Domovní asistent: Vladimír Smáha 2. Havárie V tomto období byly akutní havárie ešeny v rámci služby Global Assistance. 3. Reklamace ešily se reklamace vchodových dveí, domovních telefon a vodomr. 4. Pojištní domu SVJ 699 je pojištno pod rámcovou smlouvou SBD Praha u pojišovny Kooperativa. Pojištní zahrnuje: - Živelné pojištní - Pojištní pro pípad odcizení - Pojištní skel - Pojištní pro pípad vandalismu - Pojištní elektronických zaízení - Pojištní odpovdnosti za škodu Pojistné události: V roce 2012 byla ešena pojistná událost: - krádež elektroinstalace v technickém podlaží. Informace pro SVJ: Obecné požadavky pojišovny pro likvidaci pojistných událostí: - pojistnou událost, pokud možno ihned, co nejlépe zdokumentovat (zajistit fotodokumentaci) - v pípad ODCIZENÍ i VANDALISMU je nutné vždy nahlásit daný pípad neprodlen na Policii R a vyžádat si úední záznam, který bude doložen pojišovn - co nejdíve pojistnou událost nahlásit pojišovn (pes zamstnance SBD Praha) - v pípad pedpokládané škody nad ,- K je nutné si ped odstranním následk 2

3 škodní události vždy vyžádat návštvu likvidátora pojišovny (pes zamstnance SBD Praha). -soustedit a pojišovn pedložit (pes zamstnance SBD Praha) všechny faktury související s likvidací škodní události, a po dodavatelích vždy požadovat vyspecifikování ástky za montáž a ástky za dodávaný materiál. 5. Pravidelná údržba, domovní asistence - seízení vchodových dveí, výmnu žárovek atd. zajišuje domovní asistent - údržbu a opravy výtah provádí fa. Otis - úklid spolených prostor domu zajišuje fa. TREBO s.r.o. 6. Revize a prohlídky Pehled revizí a prohlídek: periodická roní preventivní požární kontrola závady odstranny periodická roní kontrolní prohlídka hydranty - bez závad periodická roní kontrolní prohlídka hasicí pístroje závady odstranny mimoádná revize plynu po rekonstrukci 7. Opravy Na objektu byly v prbhu roku provádny potebné údržbové práce a opravy domovním asistentem a dodavatelskými firmami po domluv se leny výboru SVJ. 8. Rekonstrukce investice V roce 2012 probhly tyto rekonstrukce: - rekonstrukce vodovodních pípojek SV - rekonstrukce stoupacího vedení plynového potrubí (garsoniéry) - rekonstrukce vchod V nejbližším období se uvažuje o tchto investicích: - výmna oken ve spolených ástech domu - rekonstrukce výtah pednostn vch rekonstrukce interiér spolených ástí domu. 9. Energie, média Dodávku elektrické energie zajišuje PRE a.s Dodávku tepla a teplé vody zajišuje Pražská Teplárenská Dodávku plynu zajišuje Pražská teplárenská a.s. 10. Ostatní požadavky V prbhu roku byly ešeny technikem správce objektu tyto požadavky a havárie: -poruchy výtah -nefunkní osvtlení -nedostatené vytápní bytových jednotek a následné opakované odvzdušnní topné soustavy -zatékání dešové vody -havárie stoupaek vody -zpístupnní technického podlaží z dvodu rekonstrukcí bytových jednotek. -vyjádení ke stavebním úpravám bytových jednotek -zpístupnní a sanace bytové jednotky 11. Technická dokumentace domu Technická dokumentace, revizní zprávy, kontrolní prohlídky, technické prohlídky, vyjádení ke stavebním úpravám uloženo u technika správce objektu na sídle SBD Praha, Stižkovská 1/29a Praha 8. EKONOMICKÉ SLUŽBY zajišovala v roce 2012 jménem ekonomického úseku SBD Praha paní Ing. Yvona Turková. SVJ nezamstnává zamstnance v hlavním pracovním pomru, vyplácí odmny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní innosti, pípadn za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce. Na základ dohody o provedení práce administrativní innost-bylo vyplaceno ,- K Vyplacené odmny statutárnímu orgánu v roce 2012 iní 0,-K. SVJ nemlo ve sledovaném období uzavené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteí jsou rodinnými píslušníky statutárního orgánu. 3

4 SVJ má samostatné bankovní úty. Zstatek 1. bankovního útu SOB a.s k iní Zstatek 2. bankovního útu SOB a.s k iní ,38 K ,77 K. SVJ vede úetnictví v souladu se zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví ve znní pozdjších pedpis,vyhláškou. 504/2002 Sb. a eskými úetními standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Správcem SBD Praha je pro vedení úetnictví SVJ používán program firmy MIKROS, a.s., Brno pro vedení podvojného úetnictví i pro sledování a vyútování pedpisu a úhrad poplatk na správu domu a pozemku a záloh na služby. SVJ útuje na útech zútovacích vztah, ostatní osobní náklady útuje prostednictvím út útové tídy 5 se souasným zútováním do výnos a na úty zútovacích vztah. SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani pjky. SVJ mže poizovat majetek urený výhradn ke správ spolených ástí domu. SVJ nepijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary. Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové úty. Krátkodobé pohledávky: Nejvyšší ástku krátkodobých pohledávek tvoí náklady na služby, které jsou zútovávány každoron s jednotlivými vlastníky bytových, pípadn nebytových jednotek. Zstatek krátkodobých pohledávek k iní ,88 K. Dlouhodobé pohledávky: SVJ nemá dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé závazky: Nejvyšší ástku krátkodobých závazk tvoí zálohy na služby, které jsou zútovávány každoron s jednotlivými vlastníky bytových, pípadn nebytových jednotek. Zstatek krátkodobých závazk k iní ,-- K Dlouhodobé závazky: Zstatek dlouhodobých závazk tvoí pijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou pedmtem každoroního vyútování s jednotlivými vlastníky bytových, pípadn nebytových jednotek. Zstatek pijaté dlouhodobé zálohy k iní ,83 K. Výsledek hospodaení za rok 2012 Výsledek hospodaení za hlavní innost k iní zisk ve výši ,34 K. Tento bude v roce 2013 peveden do rezervního fondu a následn použit k úhrad náklad souvisejících se správou domu. V Praze dne Za SBD Praha zpracovala Jana Krajiová, v. r. 4

5 5

6 6

7 Píloha 2 k bodu 4 Návrh kalkulace plateb pro vlastníky Teplická pro období od do Poet jednotek 261 Celkový souet spoluvlastnických podíl (tj. cm) Roní náklady Cena Podíl na centimetr a rok Cena za m 2 na msíc Správa / 261 (130,00 + DPH 20%) K 0,3175 2,65 Spolená el. energie K 0,0939 0,78 Odvoz odpadu K 0,1847 1,54 Provoz výtahu K 0,1393 1,16 Úklid K 0, Ostatní služby (bžná údržba, aj.) K 0,3538 2,95 Roní pojistné K 0,0356 0,30 Celkem za rok bez fondu oprav K 1, ,40 Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) K 2, ,60 Celkem za rok K 3, ,00 Jedná se tedy o zvýšení pedpokládaných náklad o 1 K za m 2 msín u ostatních služeb, které jsou vyšší oproti pedešlému odhadu pedevším v souvislosti s pokrytím vymáhání pohledávek a oekávanými souvisejícími opravami v souvislosti s pracemi které budou hrazeny z fondu oprav. Pravidla: Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni lenové spoleenství podle výše svých spoluvlastnických podíl na jednotkách. Podle stejného pravidla bude provedeno i rozútování náklad hrazených z výše uvedených záloh. Každý len spoleenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu, teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutené spoteb, resp. skuteným nákladm jeho jednotky v pedchozím období navýšené o 10%. Platnost pedpisu tchto záloh se mní vždy k 1.7. bžného roku, prvn k Splatnost pedpis záloh je 15.den kalendáního msíce. Na Dlouhodobé záloze na opravy (fondu oprav) jsou povinni se podílet všichni lenové spoleenství, a to podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. Tato záloha není pedmtem roního vyútování záloh a její zstatek pechází vždy do dalšího kalendáního roku. Shromáždní bere na vdomí, že v pedpisu záloh pro jednotlivé jednotky mže dojít ke korunovým rozdílm z dvodu zaokrouhlení. Shromáždní ukládá všem lenm spoleenství hradit msíní zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby související s užíváním jednotky ádn a vas. Shromáždní ukládá statutárnímu orgánu spoleenství, aby vždy nejpozdji pedcházející msíc ped platností zajistil pedání / zaslání nových pedpis záloh všem lenm spoleenství. 7

8 Píloha 3 k bodu 5 Návrh na úvr Obnova (nejvýhodnjší nabídka) od: Stavební spoitelna eské spoitelny poskytován: právnickým osobám pro financování oprav a stavebních úprav nemovitostí. Nabídka na úvr ve výši: K Lhta erpání: 2 roky Zajištní úvru: bez zajištní Poplatky: Úhrada za správu a vedení útu úvrové smlouvy 310,- K/rok + jednorázová úhrada ,- K za uzavení smlouvy o poskytnutí úvru Splatnost: 15 let Pi fixaci úrokové sazby na 5 let: Úroková sazba: 2,31 % ron Msíní splátka vetn všech poplatk: Pi fixaci úrokové sazby na 15 let: Úroková sazba: 3,39 % ron Msíní splátka vetn všech poplatk: ,- K ,- K Vzhledem k parametrm úvru, které je možno dosáhnout, výbor navrhuje cestu vlastního úvru oproti erpání dotace zejména z tchto dvod: pokud se využívá dotace, musí se plnit písná kritéria dotace, jako je harmonogram a poadí prací, musí se dokladovat rzné etapy výstavby a musí se využívat certifikovaných, t.j. dražších dodavatel a realizovat i práce, které pímo nepotebujeme. získání dotace je do poslední chvíle nejisté a jsme vázáni procesem schvalování, nikoli našimi termínovými potebami. Rozdíl na úrocích iní max. 1-2 % procenta (v závislosti na zvolené úrokové sazb související s fixací) 8

9 Píloha 4 k bodu 6 Tabulka obsahuje kalkulace a dodavatele vybrané výborem na základ výbrových ízení. POPIS INVESTINÍCH PRACÍ Cena s DPH (cca) Plastová okna ve spolených prostorách (pedpokládaná realizace v lét 2013) K H&M spol. s. r.o. z fondu oprav Zdvodnní:Jde o ešení havarijního stavu s návazností na další rekonstrukní práce. Byla vybrána nejlevnjší komplexní nabídka. Stání na popelnice mimo silnici K pravdpodobn z M fondu oprav Zdvodnní: Jde o vynucenou akci tuto povinnost musíme splnit do konce roku 2013, pak by následovala pokuta od magistrátu. Interiéry spolených prostor (schránky, PVC, malba, osvtlení..) (pedpokládaná realizace prosinec únor 2014 z dvodu nižší ceny) Belstav CZ s.r.o. Zdvodnní: jednotné a komplexní ešení zanedbaného stavu interiéru domu nejnižší cena, dobré reference, výhodné smluvní podmínky. Zateplení domu (fasády) (pedpokládaná realizace jaro po dokonení interiér) do K z úvru do K (jde o horní odhad, cena by mla být nižší) z úvru zatím nevybráno Zdvodnní: Dokonení revitalizace domu a snížení jeho energetické náronosti nabídkové ceny v Výtahy (pedpokládaná realizace prosinec 2013-únor 2014 z rozsahu 7 8,5 dvodu nižší ceny) milion K Výbr z 6ti dodavatel po posouzení soudním znalcem (pi výbru se bude brát zetel na kvalitu a udržitelnost technického ešení) z úvru Zdvodnní: Vycházíme ze zpracované znalecké zprávy, která konstatuje nutnost výmny do 5ti let a opravy nejsou vzhledem k použitým technologiím stávajících výtah ekonomické. 9

10 Píloha 5 PLNÁ MOC Já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne bytem..., vlastník bytu/garáže. a já, níže podepsaný(á), narozený(á) dne... bytem., vlastník bytu/garáže.. zmoc uji/jeme tímto pana/paní/firmu. nar. dne/i bytem/sídlo.. k zastupování na schzi shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p Stížkov, Praha 9 konané dne , s právem hlasovat o všech bodech programu tohoto shromáždní, a to ve výši mého (našeho) spoluvlastnického podílu. V Praze dne... podpis vlastníka podpis vlastníka Plnou moc v plném rozsahu pijímám v Praze dne: podpis zmocnnce 10

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více