Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále"

Transkript

1 Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen pro obyvatelstvo mìsta Strakonice, ale i pro regionální a místní veøejnou správu, podnikatelskou sféru a také pro návštìvníky mìsta Strakonice. Projekt lze rozdìlit do nìkolika hlavních èástí, které mají za cíl zlepšit pøístup obyvatel mìsta a jeho návštìvníkù k moderním komunikaèním technologiím a také umo nit mìstu samotnému lépe vyu ívat moderní technologie ve prospìch vlastních obèanù. V rámci tohoto projektu vznikne páteøní metropolitní sí mìsta s navazujícími slu bami. Spoleèné slu by poskytované všem lokalitám: Mìstský úøad i organizace mìsta budou mít zajištìné kvalitní a bezpeèné pøipojení do internetu. Bude jednotnì øešen firewall, zabezpeèení a ochrana celé sítì proti virùm a spamu. Dojde k propojení vnitøních lokálních poèítaèových sítí organizací sídlících v nìkolika lokalitách. Budou vytvoøeny virtuální privátní sítì pro jednotlivé organizace, a to jak uvnitø sítì (intranetu), tak z vnìjší sítì (internetu). Bude vytvoøen prostor pro www stránky na adrese nejen pro mìstský úøad, ale i pro organizace mìsta a další aktivity související s mìstem. Obèané a návštìvníci mìsta budou mít k dispozici 5 infokioskù s veøejným internetem. Bude spuštìno vysílání infokanálu pomocí streamovacího serveru na internetu a umístìny ètyøi webové kamery ve mìstì, které umo ní vzdálený náhled na vybraná místa ve mìstì. Pøipojené organizace a lokality: Mìstský úøad Strakonice dojde k posile propojení vnitøních poèítaèových sítí mezi stávajícími budovami a pøipojení budovy mìstské policie. MP získá pøístup k dokumentùm a databázím úøadu vèetnì grafického informaèního systému (= GIS). V pøípadì zasedání krizového štábu bude mo né sledovat kamery mìstského kamerového systému i v budovách mìstského úøadu. V obou budovách MìÚ (Velké námìstí a Smetanova ulice) budou umístìny infokiosky, na budovì na Velkém námìstí bude webkamera. Technické slu by Strakonice propojí se hlavní budovy s èistírnou odpadních vod, høbitovem, zahradou s mo ností pøipojení budovaného psího útulku, sbìrným dvorem, s úpravnami vody Hajská a Pracejovice, èerpací stanicí Za Rájem, vodojemem Podsrp. Propojení sítí bude umo òovat vyu ití serverù v hlavní budovì technických slu eb ve všech poboèkách, dále k øízení technologií v oblasti vodovodù a kanalizací a k dohledu nad nimi. Hrad v rámci rekonstrukce hradu byl polo en optický kabel po celém areálu. Do sítì bude pøipojeno Muzeum støedního Pootaví jako partnerská organizace. V pokladnì muzea bude umístìn infokiosek a na nádvoøí webkamera. Šmidingerovì knihovnì sí umo ní propojení s poboèkou za parkem. Knihovna také dostala 6 poèítaèù na rozšíøení svých slu eb. Polo ení optického kabelu na hradì umo ní budoucí pøipojení i mìstské galerie, reprezentaèních prostorù mìsta a dalších objektù, kde se rekonstrukce teprve pøipravuje. Správa tìlovýchovných a rekreaèních zaøízení budou propojeny administrativní budovy s areálem plaveckého stadionu a sportovními halami v ulici Máchovì. Propojení sítí bude umo òovat vyu ití serverù pro celou organizaci. Dále bude v hale na plaveckém stadionu umístìn infokiosek, pøipojena stávající webkamera v krytém bazénu, nová webkamera u venkovního bazénu a návštìvníci budou moci vyu ít volné wifi pøipojení internetu v okolí venkovního bazénu. Mìstský ústav sociálních slu eb dojde k propojení všech budov ústavu. Obou domovù pro seniory, peèovatelské slu by, ÚSP, azylového domu a penzionu. Propojení sítí bude umo òovat vyu ití serverù ve všech budovách. Mìstské kulturní støedisko dojde k propojení budovy kulturního domu s obìma kiny a také k pøipojení strakonického infokanálu. Infokanál bude schopen vysílat prostøednictvím internetu. V hale kulturního domu bude umístìn infokiosek a na budovì kina Oko webkamera. Základní školy a mateøské školy budou pøipojeny všechny základní a mateøské školy zøizované mìstem Strakonice. Základním školám bude tak nahrazeno internetové pøipojení, které pøinesl projekt Internet do škol MŠMT. ZŠ obdr ely v souvislosti s realizací metropolitní sítì dotaci od mìsta Strakonice v celkové výši pøibli nì 1,2 mil. Kè na doplnìní poèítaèového vybavení. Dále dojde k napojení Hasièského záchranného sboru Strakonice (HZS) na celý systém tak, aby bylo mo no zabezpeèit aktuální a pøesné informace z mìstského kamerového systému, napøíklad sledování hladiny øeky v reálném èase v pøípadì povodní, pro bezpeènostní radu a krizový štáb, které v pøípadì problému mohou zasedat v objektu HZS. V porovnání se souèasným stavem dojde k nárùstu vyu ívání moderních informaèních a komunikaèních technologií nejen ve mìstì samém, ale v celém regionu. Realizace projektu je souèástí mìstské informaèní reformy. Mìsto a jeho úlohy v 21. století se rychle mìní a cílem je vytvoøit urèitou platformu pro pøedávání informací. Veškeré èásti projektu mají za cíl zjednodušit, zpøehlednit a okam itì nabídnout informaèní servis v mìøítku odpovídajícím velikosti mìsta a po adavkùm jeho obèanù. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci spoleèného regionálního operaèního programu, Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury, Opatøení 2.2: Rozvoj informaèních a komunikaèních technologií v regionech. Termín realizace projektu: 8/2006 9/2007. Celkový rozpoèet akce: ,- Kè (dle smlouvy o dílo uzavøené s dodavatelem projektu spoleèností Vegacom, a. s., Praha). Dotace ze strukturálních fondù EU: ,- Kè. Pøíspìvek ze státního rozpoètu: ,- Kè. Zbylé finanèní zdroje budou zajištìny z rozpoètu mìsta Strakonice. Ing. Rudolf Ulè, vedoucí oddìlení informatiky MìÚ Umístìní pøístupových bodù metropolitní sítì. Foto: Archiv MìÚ

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2007 Upozornìní pro obèany V souvislosti s opravou nadjezdu nad eleznièní tratí Èeské Budìjovice Plzeò dojde k úplné uzavírce stávající komunikace vedoucí na letištì za letním kinem. Uzavírka pro vozidla bude dva mìsíce, tj. od do S touto stavbou bude spojeno i omezení pro pìší a cyklisty. V termínu od do bude prostor stavby uzavøen úplnì i pro chodce. I v ostatní dobì bude znaènì šíøkovì omezen prùchod, a proto prosíme spoluobèany smìøující smìrem na letištì o pochopení. Prodej, pronájem Nabídka volné bytové jednotky obsazované dle pravidel pro byty nad 50 m 2 bytová jednotka I. kategorie o velikosti 1+1, è.b.j. 026, v 7. podla í domu èp. 988, ul. Ellerova ve Strakonicích I Rozmìry/m 2 : pokoj 15,80, pokoj 15,80, pøedsíò 9,30, chodba 5,40, sprchový kout 0,90, WC 1,00, balkon 6,10. Celkem plocha: 54,30 m 2. Celkem mìsíèní nájemné bez slu eb: 1.804,- Kè (dvojnásobek nájemného 1.751,- Kè, vybavení bytu: 53,- Kè) Bli ší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Bezbariérová bytová jednotka ul. Zvolenská èp. 805, Strakonice Rada mìsta Strakonice dne 27. èervna 2007 rozhodla o mo nosti podávání ádostí o nájem bezbariérové bytové jednotky o velikosti 1+1 (79,68 m 2 ) situované v bytovém domì èp. 805 ul. Zvolenská, Strakonice. Jedná se o volnì bezbariérovì upravitelnou bytovou jednotku (naøízení vlády è. 146/2003 Sb.), tzn. byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména pro osoby posti ené pohybovì, zrakovì, sluchovì, mentálnì, osoby pokroèilého vìku apod. ádosti budou pøijímány pouze prostøednictvím pøíslušných formuláøù vèetnì všech potøebných pøíloh. ádost o nájem bytu si mù ete vyzvednout bìhem mìsíce srpna a podat na majetkovém odboru nejpozdìji do 21. záøí Bli ší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Nabídka bytové jednotky k pøímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit ní e uvedenou bytovou jednotku k pøímému prodeji do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 6 o velikosti 2+1 v èp. 333 v ul. Dukelská o výmìøe 66,00 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Bli ší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Z jednání zastupitelstva mìsta Pravidla pro obsazování tzv. startovacích bytù byla upravena Na svém 5. zasedání dne zastupitelstvo mìsta upravilo pravidla pro obsazování tzv. startovacích bytù ve vlastnictví mìsta Strakonice schválená Zastupitelstvem mìsta Strakonice dne a takto: 1) èl. V, tøetí vìta Mìsíèní nájemné pro první rok nájmu je stanoveno dle zákona è. 107/2006 Sb. ve výši 20,32 Kè/m 2 s tím, e se výše nájemného upraví v dy k pøíslušného roku podle míry inflace za pøedcházející rok, pro druhý a tøetí rok nájmu pak ve výši 35,- Kè/m 2, ètvrtý rok 50,- Kè/m 2, pátý rok 60,- Kè/m 2. Psí útulek - další krok ve spolupráci mìst Strakonice a Písek Na svém 5. zasedání dne zastupitelstvo mìsta souhlasilo s uzavøením dohody mìst Strakonice a Písek o spoleèném postupu v oblasti výstavby a provozování útulku pro nalezené psy. Uzavøená dohoda je ekonomicky výhodná pro obì mìsta. Náklady spojené s výstavbou a pak se samotným provozem psího útulku budou rozlo eny do rozpoètù obou mìst, a to rovným dílem. Plné znìní usnesení z 5. jednání ZM naleznete na MìÚ. Z jednání rady mìsta áci ZŠ a MŠ Pová ská budou mít školní autobus Na svém 27. jednání dne rada mìsta souhlasila se zøízením objednávkového školního autobusu na ranní pøepravu ákù ZŠ a MŠ Pová ská do budovy Lidická na období do ve dnech školního vyuèování. Sazba za pøepravu èiní 39,27 Kè/km (vèetnì DPH). Budova ZŠ Pová ská je zcela nevyhovující a mìsto usiluje o výstavbu nové školy. Od školního roku 2002/2003, kdy došlo k uzavøení jednoho ze dvou pavilonù, probíhala výuka 1. a 2. tøíd v budovì MŠ Šumavská, výuka 3. tøíd ve druhém pavilonu základní školy, kde je umístìn 2. stupeò, a výuka 4. a 5. tøíd v budovì Lidická. Vzhledem k naplnìnosti mateøských škol ve Strakonicích, vyplývající z rostoucího poètu narozených dìtí, mìsto pøistoupilo k obnovení provozu ve všech tøídách MŠ Šumavská. Z tohoto dùvodu bude od záøí 2007 dojí dìt do budovy Lidická i 3. tøída. V zájmu zlepšení podmínek dojí dìjících ákù byl mìstem zøízen spoj, který je urèen pouze pro potøeby školy a jejích ákù. Jízdné áci hradit nebudou. Výsledky výbìrových øízení Na svém 27. jednání dne rada mìsta souhlasila s doporuèením komise a se zadáním zakázky: Výmìna oken tìlocvièny ZŠ Dukelská firmì OTHERM, s. r. o., Husinec, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Oprava chodníkù MŠ Pová ská firmì František ahour Garanstav Strakonice za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Oprava oplocení MŠ Pová ská firmì Prima, a. s., Strakonice za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Dále souhlasila s doporuèením komise pro otevírání a hodnocení nabídek v souvislosti s výbìrem dodavatele provádìcí projektové dokumentace ní e uvedených staveb a se zadáním zakázky spoleènosti HYDROPROJEKT CZ, a. s., odštìpný závod Èeské Budìjovice: ÚV Hajská rozšíøení kalového hospodáøství kalolis za cenu ,- Kè. ÚV Pracejovice doplnìní technologie úpravy vody ozonizaèní jednotka za cenu ,- Kè. Na svém 29. jednání dne rada mìsta souhlasila s doporuèením komise pro otevírání a hodnocení nabídek vybrat pro realizaci zakázky Významný krajinný prvek park Rennerovy sady ošetøení vzrostlých stromù firmu Baobab péèe o zeleò, s. r. o., Únìtice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Rennerovy sady v novém Na svém 27. jednání dne rada mìsta rozhodla zadat veøejnou zakázku na realizaci stavby Revitalizace Rennerových sadù ve Strakonicích východní èást dle 21 odst. 1 písm. a) otevøené øízení zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní. Pøi revitalizaci Rennerových sadù východní èásti (ul. Sokolská a ul. Radomyšlská) dojde k vybudovány nových komunikací. Na stávajících a nových komunikacích bude polo ena kamenná dla ba. Probìhne rekonstrukce veøejného osvìtlení vèetnì osvìtlení stromù, dále sadové úpravy, kácení, pìstební zásahy. Souèástí také bude oprava opìrné zdi v ulici Sokolská a bude osazen nový mobiliáø lavièky a koše. Vše bude realizované do konce roku Èerpání vodohospodáøského fondu v roce 2007 Na svém 27. jednání dne rada mìsta schválila návrh èerpání vodohospodáøského fondu mìsta Strakonice na rok 2007 v celkové výši ,- Kè (vèetnì DPH). Vodohospodáøský fond je èást nájemného, kterou mìsto Strakonice vyèleòuje pro potøeby krytí investic a jmenovitých oprav realizovaných v daném vodohospodáøském roce na vodohospodáøském infrastrukturním majetku mìsta Strakonice. V minulých letech z nìho byla splácena i stavba èistírny odpadních vod. Akce realizované z tohoto fondu jsou ka doroènì pøedkládány mìstu ke schválení a ka doroènì je vyhodnocováno i plnìní tohoto plánu.

3 SRPEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Pravidla pro umis ování reklamních tabulí typu A Na svém 28. jednání dne rada mìsta stanovila, kde lze na území mìsta Strakonice umis ovat reklamní zaøízení typu A. Umis ovat ádné zaøízení typu A nelze v lokalitách Velké námìstí, ul. Lidická (od Velkého námìstí ke køi ovatce ul. Ellerova), ul. U Sv. Markéty (k mostu Jana Palacha), ul. Podskalská, Palackého námìstí. V ostatních pøípadech lze na veøejném prostranství umístit pouze jedno reklamní zaøízení tohoto typu. Granty pro oblast kultury byly pøidìleny Na svém 29. jednání dne rada mìsta souhlasila s pøidìlením grantù pro oblast kultury vybraným adatelùm: Obèanskému sdru- ení Shivers na projekt Mladé dudy ve výši ,- Kè, ZŠ a MŠ Strakonice na projekt Znáš své mìsto ve výši ,- Kè, MSP na projekt Tváø mìsta Strakonice v roce 640. výroèí ve výši 6.000,- Kè a na projekt Pøiblí ení nejvýznamnìjších historických osobností, které ovlivnily vývoj mìsta, ve výši ,- Kè, Nadaènímu fondu Gymnázia Strakonice na projekt CD pìveckého sboru ve výši ,- Kè, Sdru ení pro obnovu Øepice a okolí na projekt Blues ve mìstì ve výši ,- Kè a na projekt Strakonický malíø Antonín Zellerin ve výši ,- Kè, Pošumavské dudácké muzice, o. s., na hudební CD Nad Strakonici ve výši ,- Kè. Zasedala sociální komise Na svém 29. jednání dne rada mìsta souhlasila s poskytnutím finanèních pøíspìvkù tìmto organizacím: Oblastní charitì Strakonice: ,- Kè na vodu, plyn a elekøinu pro stacionáø; Centru pro zdravotnì posti ené JK, pracovišti Strakonice: ,- Kè na pùjèovnu pomùcek a ,- Kè na stacionární slu by a poèítaèové kurzy; Sdru ení zdravotnì posti ených v ÈR OV: ,- Kè na provozní náklady budovy; Obèanské sdru ení Polidon: ,- Kè na úhradu nájmu a energií; Svazu diabetikù ÈR ÚO Strakonice: 6.000,- Kè na rehabilitaèní plavání a zdravotnì výchovnou èinnost; Støedisku rané SPRP Èeské Budìjovice: ,- Kè na provoz; Obèanskému sdru ení Prevent KKC: ,- Kè na úhradu nájmu a likvidaci infekèního odpadu; Sdru ení pro pomoc mentálnì posti eným OV: ,- Kè na úhradu pronájmu budovy; DYS Centrum Strakonice: ,- Kè na nákup softwarových programù pro nápravy specifikovaných poruch uèení; Mateøské centrum Beruška Strakonice: ,- Kè na úhradu nájmu a odvozu domovního odpadu. Nová veøejná osvìtlení pøechodù pro chodce Na svém 29. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: Veøejné osvìtlení pøechodù pro chodce køi ovatky u nemocnice a u Hvìzdy a na veøejné osvìtlení ulice Zvolenská za podmínek uvedených ve výzvì tìmto dodavatelùm: Unielektro, s. r. o., Strakonice, Elektrostav, s. r. o., Strakonice, Elstav, v. o. s., Strakonice. Výzva bude uveøejnìna na www stránkách mìsta Strakonice, kdy mù e podat nabídku neomezený poèet uchazeèù. Mìsto zadává další výbìrové øízení Na svém 29. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla Zregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Topení, voda, plyn Petr Novotný, Strakonice, Instalaterské a topenáøské Aleš Hromek, Strakonice, Vodoinstalatérství, topenáøství Roman Koutenský, Èejetice. Výzva bude uveøejnìna na www stránkách mìsta Strakonice, kdy mù e podat nabídku neomezený poèet uchazeèù. Školám byla vyplacena kompenzace Na svém 29. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením finanèních prostøedkù ve výši ,- Kè jako kompenzaci ušlých pøíjmù za sportovní èinnost mláde e do 18 let od do v tìlocviènách ZŠ. Finanèní kompenzace poskytovaná mìstem Strakonice základním školám pokrývá náklady ZŠ, které jsou spojené s provozem tìlocvièen pøi pravidelné sportovní èinnosti mláde e do 18 let ve sportovních klubech, kteøí sportují za korunovou sazbu za hodinu. Správce hradu bude mít své zázemí Na svém 29. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla Hrad Strakonice stavební úpravy pro zázemí správce hradu, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Protom Strakonice, s. r. o., Jihospol, a. s., Strakonice, Stavební spoleènost H&T, spol. s r. o., Strakonice, Salvete, spol. s r. o., Strakonice, VKS stavební, s. r. o., Strakonice, Prima, a. s., Strakonice, Znakon, a. s., Sousedovice. Výzva bude uveøejnìna na www stránkách mìsta Strakonice, kdy mù e podat nabídku neomezený poèet uchazeèù Zázemí pro správce bude umístìno u západní brány hradu. Pokraèuje se v protipovodòových opatøeních Na svém 29. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: Strakonice prvky pasivní protipovodòové ochrany centra, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Stavební spoleènost H&T, spol. s r. o., Strakonice, Protom Strakonice, s. r. o., Znakon, a. s., Sousedovice, VKS stavební, s. r. o., Strakonice, Jihospol, a. s., Strakonice. Výzva bude uveøejnìna na www stránkách mìsta Strakonice, kdy mù e podat nabídku neomezený poèet uchazeèù Komunikace Pod Hájovnou se bude rekonstruovat Na svém 30. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Rekonstrukce komunikace Pod Hájovnou, Strakonice. Souhlasila s uzavøením smlouvy na výše zmínìné s firmou Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Psí útulek výbìr zhotovitele Na svém 30. jednání dne rada mìsta po projednání na základì dohody mìst Strakonice a Písek o spoleèném postupu v oblasti výstavby a provozování útulku pro nalezené a opuštìné psy souhlasila s provedením elektronické podoby výzvy na veøejnou zakázku malého rozsahu s výbìrem dodavatele stavby Útulek pro nalezené a opuštìné psy, Strakonice. Rozhodla zaslat výzvu a podmínky veøejné zakázky malého rozsahu tìmto zájemcùm: Jihospol, a. s., Strakonice, Prima, a. s., Strakonice, Stavbení spoleènost H&T, Strakonice, Koèí, a. s., Písek, Casta, a. s., Písek, Casta Invest, a. s., Písek. Výzva bude uveøejnìna na www stránkách mìsta Strakonice, kdy mù e podat nabídku neomezený poèet uchazeèù. Územní plán ekologické stability Na svém 30. jednání dne rada mìsta souhlasila se zadáním veøejné zakázky malého rozsahu na zpracování Plánu lokálního územního systému ekologické stability (= ÚSES) v obvodu ORP Strakonice. Výzva bude uveøejnìna na www stránkách mìsta Strakonice, kdy mù e podat nabídku neomezený poèet uchazeèù Jedná se o soubor vzájemnì propojených, pøírodních i pozmìnìných (avšak pøírodì blízkých) ekosystémù. Rozlišujeme nìkolik úrovní územního systému ekologické stability (= ÚSES) místní (lokální), regionální a nadregionální. Zjednodušenì øeèeno lze ÚSES charakterizovat jako sí jednotlivých ekologicky stabilních center (tzv. biocentra lokální, regionální, nadregionální), která jsou vzájemnì propojena tzv. biokoridory (opìt na tøech úrovních biokoridory lokální, regionální a nadregionální). Dùvodem digitálního zpracování je vyhotovení územnì-analytických podkladù, které budou slou it pro práci všech orgánù ochrany pøírody v obvodu ORP Strakonice jako podklady pro zpracování územních a regulaèních plánù, plánování krajinných úprav a realizací opatøení pro obnovu krajinných struktur. Plán ÚSES bude zpracován na 69 katastrálních územích o celkové rozloze ha. Plné znìní usnesení ze jednání RM naleznete na MìÚ.

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2007 Mìstská policie Strakonice Dne krátce pøed ètvrtou hodinou ranní bylo na slu ebnu mìstské policie automatem nahlášeno narušení objektu technických slu eb. Vyslaná hlídka mìstské policie nalezla na místì násilnì otevøené okno a pachatele zøejmì pøi pokusu loupe e vyrušila. Strá níci zabezpeèili místo mo ného trestného èinu a pøivolali hlídku Policie ÈR a zástupce TS. Pou ít donucovacích prostøedkù museli strá níci dne krátce po šesté hodinì proti devìtadvacetiletému mu i, který pøed jednou z místních heren napadl fyzicky zamìstnance baru. Útoèník byl strá níky omezen na osobní svobodì a do pøíjezdu hlídky Policie ÈR byli zajištìni svìdci celé události. Tého dne byl krátce pøed ètrnáctou hodinou zastaven hlídkou mìstské policie devatenáctiletý øidiè, který s vozidlem Škoda Octavia vjel do zákazu vjezdu. Nepøedlo il øidièský prùkaz a tvrdil, e jej zapomnìl doma. Strá ník si ovìøil pomocí stálé slu by, e mladík nikdy øidièské oprávnìní nevlastnil, proto byl pøedán Policii ÈR. Hodinu a pùl po pùlnoci dne bylo zastaveno na chodníku a na nìkolikátý pokus na sídlišti 1. máje vozidlo tovární znaèky Toyota. Šestatøicetiletá ena si sedla za volant po po ití alkoholu, proto byla pøivolána hlídka Obvodního oddìlení Policie ÈR. Pøes pootevøené støešní okno se protáhl do bytu na sídlišti Stavbaøù strá ník mìstské policie dne odpoledne, aby mohl otevøít majitelce omylem zabouchnuté vchodové dveøe. Rychlou záchrannou slu bu pøivolali strá níci k opilému osmnáctiletému mladíkovi dne veèer. Na to, e si mladý mu ustlal pøed jednou ze strakonických restaurací, jsme byli upozornìni anonymním telefonátem. Mladík nebyl schopen komunikovat a nebyl podle lékaøe schopen ani pøevozu na záchytnou stanici. Desetkrát jsme v uplynulém mìsíci kontrolovali vybrané podniky a restauraèní zaøízení s dùrazem na zákaz nalévání alkoholu mladistvým. Ve dvou pøípadech došlo k porušení výše uvedeného zákazu a pøestupci byli na místì hlídkou MP pokutováni. Dne odpoledne získala hlídka procházející støed mìsta popis osoby, která si ve vchodì jednoho z domù nejdøíve ustlala a poté vykonala tìlesnou potøebu. Mladého mu e z Prachaticka pak zachytil strá ník za pomoci kamerového systému na lavièce u lékárny. Jeho jednání bude øešit oddìlení pøestupkù pøi MÚ ve Strakonicích. Kamera odhalila dne v noci poèínání osmnáctileté sleèny, která na Velkém námìstí poškozovala no em lavièku urèenou k odpoèinku. Za pøestupek, který spáchala, byla na místì ohodnocena blokovou pokutou. Ve stejné situaci se octl osmnáctiletý mladík, který krátce po tøiadvacáté hodinì v centru mìsta kopl do odpadkového koše. Veèer pøišel na slu ebnu mìstské policie mu z Prachaticka s tím, e zhruba pøed dvìma hodinami pùjèil mladíkovi, jeho zná od vidìní, na otoèku malý motocykl (skútr), ten mu jej však doposud nevrátil. Podle popisu byl mladík i s motocyklem zachycen kamerou, kterak se sna í vyjet z mìsta. Mladík byl zastaven hlídkou mìstské policie, je zjistila, e motocykl je nabouraný a šestnáctiletý hoch nevlastní ani øidièské oprávnìní. Dne byl odpoledne na základì oznámení pøedveden na Obvodní oddìlení Policie ÈR tøiadvacetiletý mu Písku, který byl pøisti en v jednom ze strakonických marketù pøi drobné kráde i. V ulici Luèní nìjaký mu brutálnì mlátí mladou enu. Takovéto oznámení jsme pøijali dne veèer. Jeliko u eny ji byli svìdkové a byla pøivolána RZS, vydali se strá níci za násilníkem, kterého dopadli na sídlišti Stavbaøù. Jedenatøicetiletý mu z Brnìnska poté putoval na Obvodní oddìlení Policie ÈR ve Strakonicích. Krátce po tøiadvacáté hodinì dne jsme pøijali oznámení, e dva mladíci rozbili u jednoho z domù v ulici Ellerovì vchodové dveøe. Hlídka mìstské policie oba dostihla na Palackého námìstí, a jeliko ani jeden z nich nemìl u sebe doklad toto nosti, byli pøedvedeni na Policii ÈR. Jeden z mladíkù se k èinu doznal a jeho chování bude øešeno na odboru vnitøních vìcí oddìlení pøestupkù. Husarský kousek se podaøil jednomu z našich kolegù, který dne v èasných ranních hodinách, ani by byl ve slu bì, zadr el pachatele, který se sna il vykrást novinový stánek v ulici Hrnèíøské. Kdy mu e omezil na osobní svobodì, pøijela na místo ji uniformovaná hlídka mìstské policie, která mladíkovi nasadila pouta a dále pøedala policistùm Obvodního oddìlení PÈR ve Strakonicích. Díky tomuto zásahu se následnì podaøilo policistùm doøešit nìkolik pøípadù vloupání do objektù èi vozidel po celých Strakonicích. V ulici Mlýnská tøi mladíci rozbili reklamní tabuli. Toto oznámení jsme pøijali krátce po tøinácté hodinì dne Strá níci pachatele dostihli. Otci pak byl pøedán jeden z nich, tøináctiletý hoch, který se k èinu doznal. Milan Michálek, velitel strá níkù MP Strakonice Ke studii parku u vlakového nádra í se mohou vyjádøit i obèané Vá ení spoluobèané, chcete se podílet na budoucí podobì mìsta Strakonice? Dovolujeme si vás tímto pozvat na veøejné projednání studie parku u vlakového nádra í ve Strakonicích. Prezentace a veøejné projednání studie se bude konat ve ètvrtek dne od hod. ve velké zasedací místnosti Mìstského úøadu Strakonice (hlavní budova 1. patro vlevo). Na jednání bude autorkou Ing. arch. Danou Zákosteleckou prezentována rozpracovaná studie uvedeného prostoru, k ní budete mít mo nost pøedlo it své pøipomínky a námìty. Ty budou zohlednìny v koneèném dopracování studie. Podrobnìji jsme vás o pøipravované studii parku u vlakového nádra í informovali v èervnovém èísle Zpravodaje mìsta Strakonice. Tìšíme se na vaši úèast a na vaše námìty k øešenému prostoru. Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje První etapa rekonstrukce zámecké èásti strakonického hradu byla dokonèena Celá rekonstrukce zámecké èásti strakonického hradu (obnova mìstské èásti SO 04) je rozdìlena do dvou etap. První etapa rekonstrukce byla zapoèata na podzim loòského roku a ukonèena v èervenci Rekonstrukce byla plnì hrazena z rozpoètu mìsta Strakonice a stála asi 10,5 milionù korun. Pøi první etapì došlo k odvlhèení místností, opravám vnitøních omítek, výmì- Foto: Archiv MìÚ nì podlahové krytiny, bylo vybudováno nové sociální zaøízení v základní umìlecké škole. Byl zmìnìn zpùsob vytápìní z elektrického na teplovodní z teplárny. Dále došlo k výmìnì osvìtlení, elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí, k opravì a èásteèné výmìnì oken, zateplení stropu na pùdì a byly zrestaurovány nástìnné malby v koncertním sále základní umìlecké školy. V pøípadì získání dotace se bude v pøíštím roce pokraèovat druhou etapou, která by mìla zahrnout èásteènou opravu krovu, opravu støešní krytiny a fasády. OZNÁMENÍ v souvislosti se zahájením stavby: eleznièní most na trati Èeské Budìjovice Plzeò ve Strakonicích Vá ení spoluobèané, v termínu od do je provádìna stavba eleznièní most na trati Èeské Budìjovice Plzeò ve Strakonicích. V této dobì bude pro silnièní dopravu úplnì uzavøen stávající podjezd mezi ulicí 5. kvìtna a ulicí Tovární a stanovena objízdná trasa podjezdem na státní silnici I/4 (viadukt u nádra í). Zároveò upøesòujeme dobu provádìní stavebních prací vy adující úplnou Foto: Archiv MìÚ uzavírku podchodu (podjezdu) pro chodce a cyklisty, a to následovnì: Práce provádìné v dobì krátkých hodinových výluk ÈD ve dnech od do v dobì od hodin, od hodin, od hodin a od hodin. V dobì provádìní stavebních prací nutno respektovat pokynù pracovníkù stavby. Po dobu krátkých výluk, pokud bude tøeba, a v dobì úplné uzavírky od od 9.30 hodin do do 5.00 hodin (hlavní výluka na trati) stanovujeme náhradní trasu pro chodce a cyklisty podjezdem na státní silnici I/4 (viadukt u nádra í). Po dobu èásteèné uzavírky bude stanoven koridor pro umo nìní prùchodu pro pìší a cyklisty. Mìsto Strakonice zajistí dohled pro zvýšení bezpeènosti prostøednictvím mìstské policie. Vá ení spoluobèané, omlouváme se, e vás bude obtì ovat zvýšený hluk, prašnost a omezení po dobu výstavby.

5 SRPEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na srpen 2007 Úterý 28. srpna Koncert skupiny ÈECHOMOR v rámci turné KOOPERATIVA TOUR 2007 Jako host vystoupí skupina japonských bubeníkù TAIKO DRUMS. Vstupné v pøedprodeji 250,- Kè, na místì 300,- Kè. Kapacita hradního nádvoøí je omezena. Nádvoøí strakonického hradu hod. Pátek 31. srpna Koncert skupiny MIG 21 Letní kino hod. Na záøí 2007 pøipravujeme: Støeda 12. záøí Koncert Vojta Kiïák Tomáško Ètvrtek 13. záøí Divadelní pøedplatné PUDL A MAGNOLIE Stanislav Remunda a Iva Jan urová Úterý 18. záøí KPH Koncert ŠPORCL HRAJE DVOØÁKA Pavel Šporcl Støeda 19. záøí Koncert skupiny JAVORY Ètvrtek 20. záøí Veèery pro eny Jindra Vojíková Sebevìdomí eny Nedìle 23. záøí Posezení s písnièkou Malá muzika Nauše Pepíka Sobota 29. záøí Pou ová diskotéka Miloše Zemena Mìstské kulturní støedisko Strakonice vypisuje KONKURZ NA PØIJETÍ NOVÝCH ÈLENEK DO STRAKONICKÝCH MA ORETKOVÝCH SKUPIN Konkurz probìhne ve ètvrtek 6. záøí 2007 od hodin v domì kultury. Pøijímáme dìti od 4 6 let (rok narození ) do pøípravné skupiny a k doplnìní stávajících skupin, dìti starší (rok narození 1997, 1998, 1999) a juniorky mladší (rok narození 1995, 1996, 1997). K doplnìní stávajících skupin budou upøednostnìny dìti s taneèní prùpravou! Písemné pøihlášky se jménem, adresou, tel. èíslem a vìkem dítìte zasílejte do konce srpna na adresu MìKS Strakonice, Mírová 831, Strakonice. Pøípadné informace na tel. èísle , pí Dresslerová, pí Rábová. Mìstské kulturní støedisko Strakonice nabízí pøi akcích v MìDK PRONÁJEM PROJEKÈNÍHO ZAØÍZENÍ Cena i s obsluhou 5.500,- Kè. Bli ší informace na tel.: Výstavy foyer MìDK 3. záøí Zahájení výstavy Roman Rù ièka: V Bruselu jako doma 18. záøí Zahájení výstavy Fotografie ze zahranièních misí èeských vojákù Hypotéka 2 v 1 byt i jeho zařízení z jedné hypotéky Hypotéka bez dokládání příjmů už nemusíte dokládat své příjmy Předhypoteční úvěr máme pro Vás prostředky předtím, než máte k dispozici zástavu Hypotéka na družstevní bydlení společně s předhypotečním úvěrem získáte peníze na družstevní byt Americká hypotéka když nechcete dokládat účel hypotéky Půjčka na lepší bydlení půjčka na bydlení bez zástavy nemovitosti pobočka: Lidická 514, Strakonice Karel Šmrha, DiS. tel.: pobočka: Palackého 104, Strakonice Marie Táborová tel.:

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2007 KINO OKO STRAKONICE Støeda 1. srpna Francie/V. Británie/ÈR, ivotopisný/drama, titulky, 140 dop. pøíst.: od 15 let EDITH PIAF vstupné: 80,- Kè Narodila se na chodníku, vyrùstala v nevìstinci, vydìlávala si poulièním zpìvem... Pøesto se z ní stala svìtoznámá hvìzda první velikosti. Re ie: Olivier Dahan Hrají: Marion Cotillard, Silvie Testud, Hrají: Pascal Greggory, Marc Barbé ad. Bioscop Sobota 4. nedìle 5. srpna USA, akèní/thriller, titulky, 128 doporuèená pøístupnost: od 12 let SMRTONOSNÁ PAST 4.0 vstupné 60,- Kè Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli. Re ie: Len Wiseman Hrají: Bruce Willis, Timothy Olyphant, Hrají: Maggie Quigley ad. Pondìlí 6. úterý 7. srpna Velká Británie, drama, titulky, 92 doporuèená pøístupnost: od 15 let ZÁPISKY O SKANDÁLU vstupné 55,- Kè V centru pøíbìhu jsou dvì eny, které se díky svým touhám a neèekané zradì ocitnou ve velmi vyhrocené situaci. Re ie: Richard Eyre Hrají: Judi Dench, Cate Blanchett, Tom Georgeson ad. Støeda 8. srpna Velká Británie/USA, sci-fi thriller, 107 doporuèená pøístupnost: od 12 let SUNSHINE vstupné 70,- Kè Slunce umírá Re ie: Danny Boyle Hrají: Chris Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne ad. Sobota 11. nedìle 12. srpna USA, romantická komedie, titulky, 102 doporuèená pøístupnost: od 15 let NORBIT vstupné 60,- Kè U jste nìkdy udìlali opravdu velkou chybu? Re ie: Brian Robins Hrají: Eddie Murphy, Thandie Newton, Terry Crews ad. Pondìlí 13. støeda 15. srpna USA/Velká Británie, thriller/drama, titulky, 97 dopor. pøístupnost: od 12 let PØEDTUCHA vstupné 60,- Kè Vìøte vlastním pøedstavám. Re ie: Mennan Yapo Hrají: Sandra Bullock, Julian McMahon, Shyann McClure ad. Sobota 18. nedìle 19. srpna USA, dobrodru ný/parodie, titulky, 84 doporuèená pøístupnost: od 12 let VELKEJ BIJÁK vstupné 60,- Kè Víme, e je velkej. Zmìøili jsme ho. Re ie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Hrají: Kall Penn, Adam Campbell, Jennifer Coolidge ad. Pondìlí 20. støeda 22. srpna USA, horor, titulky, 100 doporuèená pøístupnost: od 18 let HOSTEL 2 vstupné 70,- Kè Historie se opakuje. Nyní se v situaci, ve které jim pùjde o ivot, ocitnou tøi mladé dívky, které se ve vidinì odpoèinku a relaxace nechají pøemluvit oslnivou Axelle (Vìra Jordánová), aby si zajely na Slovensko trochu se pobavit. Nevìdí však, e hotel, ve kterém se ubytovaly, je jen souèást krvavého prùmyslu zbohatlíkù, kteøí se rádi dívají na utrpení a bolest svých obìtí. Re ie: Eli Roth Hrají: Lauren German, Bijou Phillips, Hrají: Richard Burgi, Vìra Jordánová ad. Falcon Sobota 25. pondìlí 27. srpna USA, drama, titulky, 90 doporuèená pøístupnost: od 15 let WARHOLKA vstupné 75,- Kè Pøíbìh dívky, která zásadnì ovlivnila díla Andyho Warhola. Dokud ho ještì nepotkala, byla to docela obyèejná dívka s velkými ambicemi a charismatem na rozdávaní. On z ní udìlal hvìzdu. Re ie: George Hickenlooper Hrají: Sienna Miller, Guy Pearce, Hrají: Hayden Christensen ad. Bioscop Úterý 28. støeda 29. srpna POZOR! od a hod. V. Británie/USA, rodinný/dobrodru ný/fantasy/drama, dabing, 138 HARRY POTTER doporuèená pøístupnost: všem A FÉNIXÙV ØÁD Co to vlastnì je ten Fénixùv øád a co se to sna í Voldemort získat? Odpovìï na tyto a mnohé jiné otázky vám zodpoví další z øady filmù podle kni ní série J. K. Rowlingové. Re ie: David Yates Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Hrají: Helen Bonham Carter, Robbie Coltrane ad. vstupné 80,- Kè Warner Bros LETNÍ KINO Ètvrtek 2. srpna hod. ÈR, hudební komedie, 106 doporuèená pøístupnost: od 12 let KVASKA vstupné: 70,- Kè První èeský film ze zákulisí muzikálu. Hudba Daniela Landy! Re ie: Mirjam Landa Hrají: Lucie Vondráèková, Filip Tomsa, Jiøí Korn, Hrají: Rudolf Hrušínský, Daniel Landa, Roman Pomajbo ad. HCE + 35mm Pátek 3. srpna hod. USA, akèní/thriller, titulky, 128 doporuèená pøístupnost: od 12 let SMRTONOSNÁ PAST 4.0 vstupné 60,- Kè Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli. Re ie: Len Wiseman Hrají: Bruce Willis, Timothy Olyphant, Maggie Quigley ad. Ètvrtek 9. srpna hod. Velká Británie/USA, sci-fi thriller, 107 doporuèená pøístupnost: od 12 let SUNSHINE vstupné 70,- Kè Slunce umírá Re ie: Danny Boyle Hrají: Chris Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne ad. Pátek 10. srpna hod. USA, romantická komedie/drama, titulky, 102 doporuèená pøístupnost: od 12 let VDÁŠ SE, A BASTA! vstupné 70,- Kè Proè? Proto e jsem øekla! Re ie: Michael Lehmann Hrají: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht, Hrají: Tom Everett Scott, Lauren Graham ad. SPI Ètvrtek 16. srpna od hod. Dánsko, animovaný/èerná komedie, dabing, 75 dopor. pøístupnost: od 15 let TERKEL MÁ PROBLÉM vstupné 70,- Kè Film, který musíte vidìt døív, ne vám ho doma zaká ou Pozor tento film není pro dìti! Re ie: Kresten Vestbjerg Andersen, Thorbjorn Christoffersen, Stefan Fjeldmark Dabing: Vojta Kotek, Filip Švarc, Zdenìk Izer, Dabing: Roman Øíèaø, Marek Eben ad. Falcon Pátek 17. srpna od hod. ÈR/SR/SRN, adaptace románu, 119 doporuèená pøístupnost: od 12 let OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE Dlouho oèekávaný film Jiøího Menzela podle slavného románu Bohumila Hrabala. Re ie: Jiøí Menzel Hrají: Julia Jentsch, Ivan Barnev, Oldøich Kaiser ad. vstupné: 80,- Kè Bioscop MIMOØÁDNÉ PØEDSTAVENÍ! Sobota 18. srpna od hod. ÈR, adaptace, 86 doporuèená pøístupnost: od 15 let A BUDE HÙØ vstupné: 70,- Kè Kniha...a bude hùø poprvé vyšla v 80. letech. Líèí osudy party mánièek ze severních Èech, která pøed budováním socialistické vlasti dává v éøe normalizace pøednost alkoholickým dýchánkùm, drogám a sexu. Román byl samozøejmì zakázán, o to vìtším kultem se tehdy stal. Re ie: Petr Nikolaev Hraje: Jiøí Maria Sieber Ètvrtek 23. srpna od hod. Francie/V. Británie/ÈR, ivotopisný/drama, titulky, 140 dopor. pøíst.: od 15 let EDITH PIAF vstupné: 80,- Kè Narodila se na chodníku, vyrùstala v nevìstinci, vydìlávala si poulièním zpìvem... Pøesto se z ní stala svìtoznámá hvìzda první velikosti. Re ie: Olivier Dahan Hrají: Marion Cotillard, Silvie Testud, Pascal Greggory, Marc Barbé ad. Bioscop Pátek 24. srpna od hod. USA, akèní/sci-fi, 92 doporuèená pøístupnost: všem FANTASTICKÁ ÈTYØKA A SILVER SURFER vstupné 70,- Kè Tentokrát èeká ètveøici superhrdinù dosud nejtì ší protivník tajemný posel Silver Surfer, který pøiletìl z hlubin vesmíru, aby naši planetu pøipravil na její zánik. Re ie: Tim Story Hrají: Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Hrají: Michael Chilklis, Doug Jones ad. Pátek 30. srpna od hod. V. Británie/USA, rodinný/dobrodru ný/fantasy/drama, dabing, 138 HARRY POTTER doporuèená pøístupnost: všem A FÉNIXÙV ØÁD vstupné 80,- Kè Co to vlastnì je ten Fénixùv øád a co se to sna í Voldemort získat? Odpovìï na tyto a mnohé jiné otázky vám zodpoví další z øady filmù podle kni ní série J. K. Rowlingové. Re ie: David Yates Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Hrají: Helen Bonham Carter, Robbie Coltrane ad. Zmìna programu vyhrazena. Warner Bros

7 SRPEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Zasedala komise pro rozvoj mìsta V pondìlí 4. èervna 2007 se uskuteènilo druhé jednání komise pro rozvoj mìsta Strakonice poradního a iniciativního orgánu jmenovaného Radou mìsta Strakonice. Na programu byla tøi nosná témata. Nejprve byly podány aktuální informace o postupu prací na pøípravì strategického plánu rozvoje mìsta Strakonice na léta zásadním koncepèním dokumentu, který bude shrnovat veškeré rozvojové zámìry mìsta a souèasnì slou it jako nezbytný podklad pro èerpání finanèních prostøedkù z fondù EU. V souèasné dobì (od èervence do øíjna) probíhá ve Zpravodaji mìsta informaèní kampaò, kde se s tímto dokumentem i postupem jeho pøípravy mù ete detailnìji seznámit. Pokraèovala rovnì debata o budoucím vyu ití a náplni areálu bývalé Správy a údr by silnic Strakonice v ulici J. z Podìbrad, který mìsto získalo od Jihoèeského kraje. Komise obdr ela nìkolik velmi podnìtných návrhù od vyu ití pro sportovní úèely (výstavba sportovnì zábavného centra zamìøeného pøedevším na bowling, squash, šipky atd.) pøes výstavbu administrativních budov (napø. umístìní odboru dopravy MìÚ Strakonice), vyu ití pro volnoèasové aktivity dìtí a mláde e a po návrhy na zøízení parkovacích kapacit, kterých je v této èásti mìsta skuteènì nedostatek. Vzhledem k rozlehlosti a dispozicím areálu rozvojová komise doporuèila Radì mìsta Strakonice pokusit se o vhodný kompromis a spojení nìkolika výše uvedených funkcí dohromady, tak aby areál úèelnì fungoval a byl ivý v dopoledních, odpoledních i veèerních hodinách. Souèasnì byl Radì mìsta Strakonice pøedlo en návrh oslovit v souvislosti s øešením další podoby tohoto areálu Fakultu architektury ÈVUT Praha, kde by se studenti v rámci svých semestrálních prací mohli touto problematikou komplexnì zabývat. Posledním ve výètu, ale rozhodnì ne nezajímavým tématem je øešení tzv. plochy u parku. Jedná se o prostor za zdí hranièící s jihozápadní èástí Rennerových sadù za bytovými domy è.p v ulici Èelakovského. Tento pozemek byl v prùbìhu loòského a poèátkem letošního roku vyklizen a upraven a hledá se pro nìj optimální náplò. Vzhledem k faktu, e souèástí vymezené lokality jsou i památkovì chránìné zbytky staré fortifikace, pøímo se nabízí zamìøení ladìné do sféry kultury. Nicménì jednání o tomto cenném prostoru jsou teprve na úplném zaèátku a ke koneènému øešení budeme muset ještì ujít dlouhou cestu vèetnì øady veøejných projednávání. Tolik tedy ve struènosti z druhého jednání rozvojové komise. Pokud budete mít zájem, se všemi výše uvedenými problémy vás podrobnì seznámíme na odboru rozvoje Mìstského úøadu Strakonice. Ing. Eva Krausová, odbor rozvoje MìÚ Plavání pro zdravotnì posti ené Sdru ení zdravotnì posti ených ve Strakonicích informuje o plavání zdravotnì posti ených ve 2. pololetí 2007: Plavání bude probíhat ka dé pondìlí od do hodin od 3. záøí Permanentky ve výši 20,- Kè za hodinu se budou vydávat na plaveckém stadionu v pondìlí 3. záøí od do hodin a v pondìlí 10. záøí od do hodin. Prázdninový provoz v mateøských školách v roce 2007 Mateøská škola Šumavská a a a a a provoz U Parku provoz provoz Ètyølístek provoz provoz A. B. Svojsíka provoz provoz Lidická provoz Holeèkova 413 provoz Školní provoz provoz Spojaøù provoz Organizace školního roku 2007/2008 v základních školách, støedních školách, základních umìleckých školách a konzervatoøích Období školního vyuèování ve školním roce 2007/2008 zaène v pondìlí 3. záøí Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno ve ètvrtek 31. ledna Období školního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno v pátek 27. èervna Podzimní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 25. øíjna a pátek 26. øíjna Vánoèní prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skonèí ve støedu 2. ledna Vyuèování zaène ve ètvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pøipadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Strakonice stanoveny na termín pondìlí 4. února 2008 a nedìle 10. února Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 20. bøezna a pátek 21. bøezna Hlavní prázdniny budou trvat od pondìlí 30. èervna 2008 do nedìle 31. srpna Období školního vyuèování ve školním roce 2008/2009 zaène v pondìlí 1. záøí Axis4.info Pomocná ruka podnikatelùm Axis4.info, projekt zamìøený na podporu podnikatelù a probíhající pod záštitou Hospodáøské komory ÈR, rozšíøil pùsobnost i do našeho regionu. Projekt Axis4.info se velice úspìšnì rozvíjí ji øadu let a do dnešního dne se do nìj zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektù. Vzhledem k pøínosùm v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspìchùm a dùvìryhodnosti mù eme podnikatelùm úèast v tomto projektu doporuèit. Co je Axis4.info? Centrální registr Axis4.info je aktivita Hospodáøské komory ÈR, její cílem je vybudování celorepublikového internetového katalogu výrobkù a èinností podnikatelských subjektù a institucí ze všech oborù prùmyslu, obchodu a slu eb. Podrobné údaje o vaší firmì jsou tak k dispozici vašim potencionálním zákazníkùm nebo partnerùm. Úèastí v projektu tak podnikatel získá mo nost široké propagace, na kterou by musel jinak vynalo it znaèné finanèní prostøedky. Co konkrétnì pøináší projekt Axis4.info vaší firmì: 1. Vstupem do registru podnikatelských subjektù Axis4.info se údaje o vaší firmì a nabízeném sortimentu stávají souèástí informací, které Hospodáøská komora ÈR spolu s regionální samosprávou krajù a mìst prezentují v tuzemsku i v zahranièí. 2. Vstupem do registru umo níte svým stávajícím i potencionálním zákazníkùm získávat aktuální informace o svých produktech a slu bách. Jak vyplývá z údajù Hospodáøské komory ÈR, stále více podnikatelù pou ívá k vyhledávání svých dodavatelù právì systém Axis4.info. 3. Axis4.info není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte také mo nost své údaje kdykoli upravovat nebo doplòovat. Tyto informace o sobì mù ete vyu ít i jako plnohodnotnou internetovou stránku, která slou í k prezentaci vaší spoleènosti. 4. Axis4.info umo òuje rychlé získávání informací o vašich zákaznících, dodavatelích i konkurentech. Vzhledem k pøínosùm v rozvoji podnikání v regionu se mìsto Strakonice rozhodlo projekt Axis4.info podpoøit. Informace obsa ené v katalogu budou propojené na internetové stránky regionu, co pøinese další výhody: Vaše spoleènost se zaøazením do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane souèástí podnikatelského prostøedí a celkové infrastruktury v našem mìstì. Více informací o projektu Axis4.info získáte na adrese informaèních centrech Hospodáøské komory ÈR nebo na zelené lince Axis4.info è

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2007 STARZ STRAKONICE Srpen 2007 Letní areál bude v srpnu v provozu dennì od do hodin (pokud bude nepøíznivé poèasí, nebude mo nost provozu pro veøejnost v krytém bazénu bazén bude vypuštìn a budou probíhat opravy a údr bové práce). I v srpnu se v letním areálu uskuteèní nìkolik soustøedìní sportovních oddílù. Proto prosíme návštìvníky, aby sledovali informaèní tabuli u vstupu do areálu, kde bude v dy napsán rozpis èasù a drah vyhrazených pro tréninky. Pro maminky s dìtmi bude k dispozici v prostorách dámských sprch BABY ROOM, kde bude moci maminka po zapùjèení klíèe od šatnáøky svou ratolest pøebalit, nakojit nebo ohøát jídlo v mikrovlnné troubì. M. Walter, vedoucí provozu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V SRPNU 2007 Krytý bazén a sauna jsou mimo provoz. LETNÍ AREÁL v provozu PO NE hod. Ceník plaveckého stadionu (letní areál) STARZ Strakonice Èas pøíchodu od hod. od hod. Dìti do 3 let (vèetnì) zdarma zdarma Dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 50,- Kè 40,- Kè Osoby starší 15 let 60,- Kè 50,- Kè Osoby s prùkazem ZTP 20,- Kè 20,- Kè Rodina 2 dospìlí + 1 dítì (do 15 let) platí 2 dospìlí Rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 1 dítì Rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 2 dìti Hromadná vstupenka (školy, tábory, sportovní oddíly) platí po celý den vstupné jako od hod. Rodinné vstupné platí v pøípadì, e rodièe nevyu ívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro volný vstup)! Permanentní vstupenky dìti od 4 do 15 let (vèetnì) Permanentní vstupenky osoby starší 15 let VÝJIMKY: SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ Czech open v. pólo Kontakt bb plavci vozíèkáøi TJ Tábor oddíl synchr. plavání Radbuza Plzeò plavci FKSP Brno plavci Sport. gym. Brno plavci 400,- Kè / 10 návštìv 500,- Kè / 10 návštìv FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO zavøeno NE zavøeno SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE STARZ Strakonice Na Køemelce 512, Strakonice web:

9 SRPEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 TRVALÁ ÚPRAVA VÁHY Vhodné i pro vyšší nadváhy. PORADENSTVÍ PÉÈE O PLE, LÍÈENÍ Konzultace: Centrum MUDr. Chvalové: Basketbalový klub Strakonice poøádá nábor pro pøípravku dìvèat roèníku narození Informovat se mù ete pøímo na trénincích ka dé úterý a ètvrtek od 4. záøí v tìlocviènì ZŠ Dukelská od hod. u trenérky Radky Drnkové nebo na telefonním èísle Nabízíme 2x týdnì sportovní vy ití s mo ností rozvíjení základních schopností a pohybových dovedností, zvládnutí základù míèových sportovních her s pozdìjší specializací na basketbal. Èlenské pøíspìvky èiní 1.200,- Kè za rok (trénuje se od záøí do èervna, tzn. 120,- Kè na mìsíc). Pro informace mù ete také navštívit internetové stránky klubu Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROU KU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice è. p. 108, a to ka dou støedu od 16,00 do 17,00 hodin. Zahájení je ve støedu 12. záøí 2007, mo no nezávaznì vyzkoušet. Sportování dìtí je zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na tel.: , mobil: Bli ší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp. 108.

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN : sto let svìtového skautingu Právì v tìchto dnech probíhá v Anglii nejvìtší skautské setkání svìtové Jamboree 2007, které navštívila také výprava strakonických skautù. Další skupina èlenù našeho støediska uvítala 1. srpna v 8 hodin ráno na vrcholu Boubína Úsvit druhého století skautingu, tak jako tisíce jiných skautù na rùzných horách naší republiky. A poslední akcí v rámci oslav století skautingu ve Strakonicích bude zábavný program pro školní mláde, který bude uspoøádán 14. záøí 2007 pod názvem 100 let skautingu aneb Z pohádky do skauta. Odpoledne potom probìhne v klubovnách na Køemelce Narozeninová párty setkání skautù všech generací. Jak ji bylo v pøedchozích èláncích uvedeno, prošlo za sto let na svìtì skautskou výchovou pùl miliardy mladých lidí a mnozí z nich pozdìji vynikli jako významné osobnosti. Skauty byli napø. anglická královna Al bìta II. a princ Charles, švédský král Karel XVI. Gustav, prezident Václav Havel. V Americe, kde je skauting velice rozšíøen (v souèasné dobì má pøes 4 miliony èlenù), byli od zalo ení Boys Scouts všichni prezidenti alespoò bìhem doby své funkce èleny této organizace. Ze 12 astronautù, kteøí stanuli na Mìsíci, bylo 11 skautù. Také v Èeské republice prošlo skautskými oddíly mnoho dnes známých osob. Z vìdcù napø. akademik MUDr. Josef Charvát, bývalý pøedseda Pen klubu Jiøí Stránský, všichni tøi poslední pøedsedové Èeské akademie vìd prof. Rudolf Zahradník, prof. Helena Illnerová, prof. Václav Paèes, astronom RNDr. Jiøí Grygar, øeditel Národního muzea Michal Lukeš, primátor mìsta Prahy Pavel Bém, herci Jiøí Suchý, Miroslav Šimek, Jiøí Grossman, re iséøi Jiøí Menzel, Václav Vorlíèek, fotograf Ladislav Sitenský. Ale i vìtšinì ostatních dala skautská výchova dobrý základ pro jejich další ivot.velice pochvalnì se o skautské výchovì vyjádøili napø. anglický premiér Tony Blair, bývalý prezident JAR Nelson Mandela, prezident Èeské køes anské akademie Tomáš Halík, filozof Erazim Kohák a mnozí další. Skauting prokázal za uplynulé století svou ivotnost a vìøíme, e i v následujících letech zùstane významnou slo kou výchovy mláde e. Za støedisko Junáka Strakonice M. Treybal Pozvánka Zveme všechny souèasné i bývalé skauty strakonického støediska na setkání, které se uskuteèní v rámci oslav stého výroèí skautingu v pátek 14. záøí 2007 odpoledne v klubovnì Na Køemelce. Vyhodnocení fotografické soutì e VODA IVÁ 2007 Fotografickou soutì Voda ivá vyhlásil Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí, k Svìtovému dni vody. Soutì probíhala od do v kategorii do patnácti let a nad 15 let. Jejím tématem byla jakákoliv podoba vody ve fotografii. Výsledky soutì e v kategorii nad 15 let: 1. místo: Richard Kopp, Strakonice 2. místo: Zdenìk Hromádka, Strakonice 3. místo: Václav itný, Štìkeò 4. místo: Miroslava Sur enková, Strakonice 5. místo: Bohuslav Petrášek, Strakonice 6. místo: Jana Hromádková, Strakonice. Soutì e v kategorii do patnácti let se bohu el nikdo nezúèastnil. Výše uvedení výherci obdr í vìcné ceny, které si osobnì vyzvednou na P MìÚ ve Strakonicích. Vítìzné fotografie budou uveøejnìny na webových stránkách mìsta Strakonice a v lokálním tisku. 1. místo 3. místo Ing. Martin Škoda, odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice 2. místo XIII. ROÈNÍK STRAKONICKÉHO BÌHU SOUÈÁST ÈESKOSLOVENSKÉHO POHÁRU MIZUNO CUP Poøadatel: OVV ÈSTV Strakonice pod záštitou mìsta Strakonice. Datum: úterý 21. srpna 2007 v hod. Start a cíl: za hotelem Bavor. Start je pro všechny kategorie spoleèný. Závodní kanceláø: 2. patro obchodního domu Labu. Startovné: 50,- Kè; pro dorostenecké kategorie 20,- Kè. Pøihlášky písemnì na adresu František Kouba, Vodárenská 32, Strakonice I, nebo v den závodu na místì. Trasa závodu: hotel Bavor, pøes most Jana Palacha, kolem pošty 1, Lázeòskou ulicí, kolem mìstského úøadu, ulicí Na Strá i, pøes Rennerovy sady, ulicí Sokolovskou, pøes Velké námìstí, Palackého námìstí, ulicí U Náhonu, Ellerovou ulicí (smìrem k OD Hvìzda), Lidickou ulicí, pøes pra ský most, kolem plaveckého stadionu a ulicí Na Ohradì zpìt k hotelu Bavor. Celkem m. Povrch asfalt, dla ba. Kategorie: áci a ákynì, dorostenky a dorostenci, juniorky a junioøi, eny a mu i, eny nad 35 let, veteráni A, veteráni B, veteráni C (kategorie dle atletického svazu). Další informace poskytne: František Kouba, Vodárenská 32, Strakonice I, tel.: ÈSOB Velká cena Strakonic spoleènosti Schaumann ÈR VI. roèník Èeského skokového poháru 2007 pod záštitou hejtmana RNDr. Jana Zahradníka na závodišti za letním kinem Zaèátky soutì í: pátek ve 12,00 hod. sobota v 10,00 hod. nedìle v 9,00 hod. Obèerstvení zajištìno bohatý doprovodný program Více informací: Švandova lípa je ve finále ankety Strom Èeské republiky 2007 Strakonicko má opìt svùj strom ve finále celonárodní ankety Strom Èeské republiky 2007, kterou ka doroènì poøádá Nadace Partnerství. V loòském roce podobný úspìch slavila Slanická lípa, která skonèila na celkovém osmém místì. V tomto roce o postup do finále bojovalo celkem 88 stromù z celé republiky. Jihoèeský kraj bude vedle Švandovy lípy reprezentovat i hrušeò rostoucí v Hrachovišti na Tøeboòsku. Porotu, v jejím èele stál hudebník Kryštof Eben, zaujal u Švandovy lípy vztah lidí ke stromu a souèasnì i povìst, která strom doprovází. O tom, který z dvanácti finalistù se stane Stromem roku 2007, rozhodne veøejnost hlasováním. Hlasování probíhá od 1. srpna do 11. øíjna Prùbì né výsledky hlasování budou uveøejòovány na a to do Od bude hlasování tajné. Hlasovat je mo né prostøednictvím dárcovských SMS, hromadných hlasovacích archù nebo originálních kuponù, které budou uveøejnìny v rùzných periodikách. Pøíští èíslo Zpravodaje mìsta Strakonice i tento hlasovací kupon pøinese. Slavnostní vyhlášení výsledkù celostátní ankety probìhne 20. øíjna v Den stromù v Brnì v rámci koncertu Pro stromy. Švandova lípa rostoucí na Kalvárii za strakonickým hradem je vítìzem regionálního kola ankety o Nejsympatiètìjší strom Strakonicka Toto regionální kolo bylo z velké èásti spolufinancováno grantem na podporu ekologické výchovy Jihoèeského kraje. Švandova lípa údajnì podle povìsti støe í hrob Švandy dudáka. Povìst o stromu ochraòující Švandùv odpoèinek je zøejmì jeden z dùvodù, proè tato smutná lípa je tak blízko srdci místním obyvatelùm. A pokud pøihlédneme i k tomu, e regionální kolo ankety probíhalo pøedevším prostøednictvím škol, je potìšující vidìt, e mladá generace ctí tradice mìsta, uznává a uvìdomuje si odkaz minulých generací. A to je jistì dobrá zpráva pro budoucnost mìsta Švandova. Mgr. Jaroslava Mrùzková, odbor ivotního prostøedí

11 SRPEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Osobností, která se zapsala do historie Strakonic, byl MUDr. Karel Hradecký, který byl bojovníkem za svobodu a èlenem jedné ze skupin domácího odboje. ÚVOD (Ústøední výbor odboje domácího) byla jednou z prvních ilegálních organizací pùsobících v Èechách se sídlem v Praze a také v Plzni. Jedna z jejích skupin se jmenovala Karel Strakonice, kterou vedl právì MUDr. Hradecký. Karel Hradecký (* ve Svìtlé nad Sázavou v Berlínì Plötzensee) Karel Hradecký se narodil rodièùm jako desáté dítì. Ve svém rodišti vychodil obecnou školu a poté i mìš anskou. Proto e byl nadaný a pilný, v druhé tøídì mìš anky udìlal pøijímací zkoušky do druhé tøídy Gymnázia v Havlíèkovì Brodì. Tady také v roce 1925 s vyznamenáním odmaturoval a pokraèoval ve studiu na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy. Po promování doktorem lékaøství pracoval nìjaký èas jako lékaø na pra ské klinice, a kdy nastoupil Retrofoto z publikace MUDr. Karel Hradecký, kterou je mo né zakoupit v mìstském informaèním centru. Støípky z historie vojenskou slu bu, sekundoval ve vojenské nemocnici. Po otevøení Masarykovy vojenské nemocnice ve Støešovicích se zde štábní kapitán MUDr. Hradecký stává pøednostou vnitøního oddìlení. Po rozpuštìní èeskoslovenské armády byl pøelo en do Strakonic, kde je 1. èervence 1939 jmenován primáøem interního oddìlení ve zdejší nemocnici. Na jaøe 1940 se novým okresním èetnickým velitelem ve Strakonicích stal nadporuèík Felix Peøka. Slu ebnì èasto jednal s primáøem Hradeckým. Postupem èasu pøerostla jejich slu ební známost v pevné pøátelství a následnou spolupráci. Na jaøe 1941 se Strakoniètí napojili na plzeòskou skupinu s krycím jménem Vašek. Strakonická nemocnice se nyní stala útulkem a výzbrojní stanicí pro parašutisty a osoby hledané gestapem. MUDr. Hradecký tyto pacienty léèil, faráø Jílek vystavoval falešné køestní listy, èetnický velitel Peøka, páter Blesík s dalšími spolupracovníky jim obstarávali falešné doklady, zbranì a potraviny. Skupina dr. Hradeckého se stala, by na krátký èas, také dùle itou slo kou zpravodajské vysílaèky ÚVODu. Období heydrichiády však znamenalo konec celé èinnosti. Dne zaèalo rozsáhlé zatýkání v plzeòském ÚVODu, odtud nebylo tì ké dostat se do Strakonic. Dne 5. srpna byl na okresním úøadì zatèen MUDr. Hradecký, v Èesticích i páter Jílek. Oba byli popraveni, MUDr. Karel Hradecký 7. záøí 1943 v Berlínì ve vìznici Plötzensee. Strakonická nemocnice, kde primáø Hradecký pùsobil, uctila památku tím, e pøejmenovala strakonickou nemocnici na Nemocnici primáøe MUDr. Karla Hradeckého. Soutì ní otázka pro mìsíc srpen zní: Kde najdete pamìtní desku, která byla odhalena na památku MUDr. Karla Hradeckého? Do 13. srpna oèekáváme v mìstském informaèním centru vaše odpovìdi. Správnou odpovìï z minulého i tohoto èísla se dozvíte v záøí. Šárka Kùsová odbor školství a cestovního ruchu Dne tomu bude deset let od úmrtí Dalibora Peška, známého strakonického básníka, autora reflexivní poezie opøené o bohaté ivotní zkušenosti. Jeho básnì nejsou zalo eny na klasickém verši nebo rytmu, ale na volnì spojených slovech, vycházejících z obecnì platných zákonitostí a filozofických úvah. Sbírky: Do moøe plyne øeka, Listy ze zápisníku, Nikdy nedokonèený obraz, Hledám pevný bod, Klaunská mše. MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH VÝSTAVY: Výstavní sínì hradu: Do 31. øíjna Obrázky z historie a rekonstrukce strakonického hradu Do 4. záøí Strakonický hrad v obrazech III. èást výstavy Obrázky z historie... Do 26. srpna Josef Synek obrazy Vlastimil Teska interiérové objekty Do 2. záøí VESNIÈKO MÁ JIHOÈESKÁ Typický kolorit vesnice Strakonicka v minulých dvou stoletích Zámecká galerie: Do 5. srpna UMKERA Miloslava Laiblová originální šperk, keramika Vladimír Šilhan Ohlédnutí retrospektivní výstava fotografií VES 8. srpna 30. záøí 2007 Galerie mladých: Eliška Èadková obrazy Galerie mladých: Jitka Petrášová obrazy a voskovaná batika na textilu Galerie mladých: Jan Babka kni ní vazba Muzeum a výstavy v hradu otevøeny: dennì mimo pondìlí 9 16 hod., èervenec srpen: 9 17 hod. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: , Základní umìlecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Tel./fax: E mail: Od záøí školního roku bude výuka probíhat v budovách: v ul. Kochana z Prachové (všechny obory) v zámku (èást hudebního oboru) v odlouèeném pracovišti v ZŠ Radomyšl První setkání uèitelù s áky a domluva rozvrhu probìhne v týdnu od 3. do 7. záøí 2007 Podrobný rozpis tøíd a termínù setkání je uveden: na vývìsce na budovì v ul. Kochana z Prachové na od lze získat informace osobnì nebo telefonicky v kanceláøi budovy zámku (dennì od 9 do 16 hodin) O prázdninách zatoèíme s nudou ve Volyni: tvoøivé dopoledne mozaika tvoøivé dopoledne mozaika výlet do okolí sportovní dopoledne Sraz zájemcù bude ve Volyni ka dý den v 8,00 hod. pøed starou radnicí, konec ve 12,00 hod. Poplatek za 4 dny: 250,- Kè, za jednotlivý den: 70,- Kè. Zájemci se mohou hlásit: Iva Šrámková, tel.: Vzhledem ke konání letních táborù a èerpání dovolených je prázdninový provoz na všech pracovištích DDM omezen. V pøízemí budovy DDM Strakonice na Ohradì bude ji bìhem prázdnin k dispozici nabídka zájmových krou kù vèetnì pøihlášek na další školní rok. Kontakty: Strakonice , Vodòany

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2007 V souèasné dobì se rozhoduje o budoucnosti našeho mìsta Zapojte se i vy do pøípravy strategického plánu rozvoje (2. díl) V minulém èísle Zpravodaje byl zveøejnìn úvodní èlánek týkající se pøipravovaného strategického plánu rozvoje mìsta Strakonice na období Informovali jsme vás o jeho významu pro naše mìsto (jedná se o základní koncepèní materiál, který øeší komplexnì celkový rozvoj mìsta, a souèasnì je nezbytným podkladem pøi podávání ádostí o finanèní prostøedky ze zdrojù EU), popsali jeho rozdìlení na pìt relativnì samostatných èástí (tj. úvodní èást, analytická èást, SWOT analýza, strategická èást a návrhová èást), nastínili postup a harmonogram zpracování a dále vám blí e pøedstavili první dvì èásti strategie, tj. úvodní a analytickou èást. V návaznosti na obecnìjší úvod bychom vás tentokráte rádi seznámili s další kapitolou strategie, a tou je tzv. SWOT analýza. Aèkoliv tato zkratka vypadá na první pohled velmi odbornì, zjednodušenì øeèeno se jedná o dokument, který charakterizuje silné stránky (z anglického Strengths S), slabé stránky (Weaknesses W), pøíle itosti (Opportunities O) a ohro ení (Threats T) popisovaného území, tedy mìsta Strakonice. V rámci SWOT analýzy rozlišujeme vnitøní a vnìjší prostøedí. Vnitøní prostøedí zachycuje silné (S) a slabé (W) stránky popisovaného území, a to pro následující pøedem specifikované prioritní oblasti rozvoje (tyto byly definovány v pøedstihu pracovníky odboru rozvoje MìÚ Strakonice ve spolupráci s komisí pro rozvoj mìsta Strakonice a následnì schváleny Radou mìsta Strakonice): 1. Infrastruktura a péèe o ivotní prostøedí 2. Cestovní ruch, památky, kultura a vnìjší vztahy 3. Rozvoj ekonomického prostøedí a lidských zdrojù 4. Kvalita ivota Pro názornost bychom vám nyní pøedstavili z ka dé prioritní oblasti nìkolik pøíkladù slabých a silných stránek mìsta (metoda SWOT analýzy je pochopitelnì mnohem slo itìjší a má i své zpùsoby znázoròování, ale ty zde pro zjednodušení zcela vynecháme). SWOT analýza prioritních oblastí vnitøní prostøedí PRIORITNÍ OBLAST SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) Infrastruktura a péèe o P CR, památky, kultura a vnìjší vztahy Rozvoj ekonomického prostøedí a lidských zdrojù Kvalita ivota výhodná poloha existence centrálního zdroje tepla pro mìsto Strakonice existence 2 nezávislých zdrojù pitné vody existence regionálního letištì ve Strakonicích zachovalé ivotní prostøedí atd klidné prostøedí, atraktivní krajina bohatá historie, lidové zvyky a tradice (dudáctví) vyu ívání potenciálu øeky Otavy pro vodáckou turistiku aktivní mìstské informaèní centrum existence významné památky strakonický hrad atd tradice prùmyslové výroby pøítomnost silných prùmyslových podnikù fungující institucionální základna podpory podnikání odpovídající sí vzdìlávací infrastruktury pøítomnost odlouèeného pracovištì VŠ atd odpovídající sí zdravotní péèe kvalitní sí organizací v sociální oblasti existence velkého mno ství sportovních a kulturních spolkù a organizací vysoká bezpeènost mìsta atd absence R4 a obchvatù nevyhovující technický stav nadøazené silnièní infrastruktury a místních komunikací pøetí ené komunikace I/4 a I/22 nedostateèná protipovodòová ochrana nevyhovující stav sídlištní zelenì atd sezonnost cestovního ruchu; krátká doba prùmìrného pobytu návštìvníkù nedostateèná infrastruktura pro kulturní vy ití, absence divadla nedokonèení Otavské cyklostezky nedostatek zajímavých produktù pro cestovní ruch atd nedostatek technicky vzdìlané pracovní síly absence koncepèních materiálù øešících podporu pøílivu investic nepøipravenost prùmyslových zón pro efektivní vyu ití neodpovídající stav infrastruktury pro vzdìlávání (ZŠ) atd nepøíznivá vìková struktura obyvatel stálý úbytek obyvatel stìhováním i pøirozenou zmìnou nepøíznivá urbanistická struktura mìsta nízká atraktivita centra mìsta atd Tolik tedy struèný výbìr ze slabých a silných stránek našeho mìsta, tak jak je vidí zpracovatelská firma RERA, a.s., Èeské Budìjovice a pøíslušné pracovní skupiny slo ené ze zástupcù rùzných organizací a subjektù pùsobících na území našeho mìsta. Vnìjší prostøedí ve SWOT analýze popisuje pøíle itosti (O) a ohro ení (T), je je tì ké nebo zcela nemo né ovlivnit z pozice mìsta Strakonice. Pro tvorbu strategie jsou dùle ité následující oblasti pøíle itostí a ohro ení: Legislativní zmìny Ekonomické zmìny Sociální a politické zmìny Demografické zmìny Národní a mezinárodní infrastruktura Kompletní návrh SWOT analýzy spoleènì s dalšími dosud zpracovanými kapitolami strategie mìsta budou ji v brzké dobì k dispozici na webových stránkách Mìstského úøadu Strakonice v odkazu Odbor rozvoje Strategický plán rozvoje mìsta Strakonice na období Pokud se jen trochu zajímáte o budoucnost svého mìsta, zapojte se do pøípravy strategického plánu seznamte se s jeho obsahem ji nyní v rozpracovanosti, vzneste podnìtné pøipomínky, podejte nové námìty! Na základì SWOT analýzy, tj. definovaných silných a slabých stránek, pøíle itostí a ohro ení, je získán podkladový materiál pro stanovení priorit, opatøení a cílù pro konkrétní zámìry, které budou na území mìsta Strakonice realizovány v období Jsou obsa eny v další èásti koncepce rozvoje, tzv. strategické èásti, se kterou vás seznámíme zase pøíštì. V souvislosti s problematikou pøípravy strategického plánu rozvoje mìsta Strakonice ještì znovu pøipomínáme datum 15. listopadu 2007, kdy se ve Strakonicích uskuteèní tzv. Fórum zdravého mìsta Strakonice. Zde budete mít mo nost veøejnì se vyjádøit k aktuálním problémùm, které vás nejvíce trápí. Podnìtné námìty a myšlenky z této veøejné diskuse budou rovnì zapracovány do pøipravované strategie. Své eventuální dotazy, pøipomínky èi námìty k tomuto tématu smìøujte prosím na ní e uvedené pracovnice odboru rozvoje MìÚ Strakonice: Ing. arch. Marta Slámová, tel.: , Ing. Eva Krausová, tel.: , Ing. Vìra Lou ilová, tel.: , Ing. Eva Krausová, odbor rozvoje MìÚ Strakonice Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí.

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více