Účetnictví. Eva Chlopčiková. V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví. Eva Chlopčiková. V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy."

Transkript

1 Účetnictví Eva Chlopčiková V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy. Tomáš Drábek 2007

2 51. h Komplexní náklady příštího období tento účet lze charakterizovat: a) představuje komplex neboli souhrn nejrůznějších nákladů (spotřeba materiálů, mzdové náklady, spotřeba energie ) vynaložených na jeden účet - v oblasti výzkumu vývoje zavádění nového výrobku na trh dlouhodobou propagaci technický rozvoj - účtujeme: 1) vzniklé náklady se zaznamenají v účtové třídě 5 na příslušné nákladové účty 2) protože účel na který byly tyto náklady vynaloženy bude realizován i v dalších účetních obdobích musíme použít účet 382 souvztažně se zápisem a účet 555 z účtování komplexních nákladů příštích období 3) z účtování komplexních nákladů na příští období se provede v těch účetních obdobích se kterém věcně a časově souvisí a nejpozději do 4 let od jejich vzniku V běžném období vznikly tyto náklady na dlouhodobou propagaci, která bude vedle běžného účetního období využívaná i další 3 roky. 1) a) spotřeba nakoupeného materiálu , b) mzdy navrhovatele , c) pojistné na zdrav. A soc. poj. Hrazené firmě , d) expertízy a ostatní náklady hrazené hotově , ) aktivace komplexních nákladů , ) podíl komplexních nákladů v běžném roce (2006) , ) zúčtování dalším období (2007) , (2008) , (2009) , Výdaje příštích období - (383) Jedná se o nedoplatky nákladů. Náklady sice vznikly, ale nebyl na ně uskutečněn výdaj peněžních prostředků (nájemné placené dozadu a prémie placené dozadu) 52. h Z Bú v roce 2009 bylo zaplaceno nájemné podnikatelských prostorů ve výší ,- z toho ,- se týká roku 2007, )Zúčtování nájemného v r , ) ) ) Úhrada nájemného z Bú (na r. 2007,8,9) , výnosy příštích období - zachycuje příjmy ke kterým došlo v běžném účetním období, ale které patří účetně do období následujících. - je např. o nájemné přijaté předem přijaté předplatné (větší suma peněz) částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb.

3 1) příjem nájemného na Běžný účet , ) předem přijatého nájemného do výnosu , ) h Příjmy příštích období - jedná se o nedoplatky výnosů tzn. Firma vyúčtuje provedení nějakého výkonu, ale dostane za něj zaplaceno až v příštím účetním období - účet 385 na přechodnou dobu nahrazuje účet 211 nebo 221 proto se jedná o přechodné aktivum 1) Vyúčtování nájemného r (648) 2) (648) 3) Příjem nájemného na Bú Nájemce poslal ze svého účtu pronajimateli ,- na úhradu nájemného za druhé pololetí roku 2007 a celý rok Platba proběhla v červnu Účtování u nájemce 1) úhrada z Bú , ) zúčtování nájemného do r Výpočet: : 18= /měs 6 měsíců = 6 x = , ) zúčtování nájemného r Výpočet: 12 měsíců x ,- = , Účtování u pronajimatele 1) Na bú přijato nájemné , ) zúčtování nájemného do r , (602) 3) r , (602) Nájemce zaplatil pronajimateli nájem za prosinec 2007 v lednu Platba proběhla v hotovosti ,- Účtování u nájemce 1) VÚD zúčtování nájemného za prosinec, dosud nezaplacených , ) V lednu zaplaceno nájemné z bú , Účtování u pronajimatele 1) zúčtování nájemného za prosinec , (602) 2) V lednu přijato v hotovosti ,

4 Na dlouhodobou propagaci ( rozmístění reklamních tabulí) účetní jednotka vynaložila ,- tato částka je součtem těchto nákladových účtů (501,512,518,521,524,538) účinnost reklamy se předpokládá na dva roky (od do ) Dodělat sami. 54. h Dohadné účty - dohadné položky aktivní nebo pasivní jsou položky neurčité výše, které lze pouze odhadnout tzn. nemáme příslušný doklad (Fa, výpis z Bú) - časově a věcně patří tyto účetní případy, jako náklady nebo výnos do běžného účetního období proto je v něm musíme zaúčtovat - dohadnými položkami aktivními jsou především pohledávky u nichž neznáme přesnou částku, ale výnos patří do běžného roku (např. škoda dosud pojišťovnou neuhrazená, nevyúčtovaná) Dohadné účty aktivní 1. Vyúčtování dohodnuté položky aktivní která nebyla do konce roku vyúčtována , pojišťovna vyúčtovala skutečnou pohledávku příští rok , zúčtování rozdílu 2000, Dohadné účty pasivní - nemůže vyúčtovat jako běžný závazek (nemáme,= a), ale do běžného účetního roku to patří. - Částku odhadneme a zaúčtujeme do nákladů běžného období souvztažně s účtem Do konce roku nepřišla Faktura za opravu stroje , Leden Faktura přijatá a) bez DPH ,- 389 b) DPH 3230,- 343 c) celkem , Zaúčtování rozdílu 2000, h Dohadné účty aktivní i pasivní Stav k Led. Bud. Uč.Ob. 1. Nevyfakturované dodávky materiálu Bankou dosud nevyúčtované placené úroky Očekávaný závazek ze soudního rozhodnutí o odpovědnosti za způ. Šk Bankou dosud neúčtované výnosové úroky Očekávaný nárok na náhradu od pojišťovny

5 Leasing Definice leasingu - je to pronájem dlouhodobého majetku a je to vztah mezi pronajimatelem a nájemcem Leasingovou smlouva - musí tam přesná identifikace nájemce a pronajimatele (ičo, dičo) - předmět smlouvy ( co kupujeme) - doba trvání (minimální doba je 3 roky) - a u budov minimální doba 8 let - pořizovací cena majetku - marže leasingové společnosti Výhody leasingu - leasing umožňuje nájemci užívat majetek aniž by musel uhradit celou jeho hodnotu - leasing ve srovnání s úvěrem dostupnější a jeho vyřízení je rychlejší - hodnotu najatého majetku účetní jednotka dostane do nákladů zpravidla dříve než kdyby majetek vlastnila Předmět leasingu - pořizovací cena za kterou to koupi společnost - marže leasingové společnosti (30%) - doba trvaní minimálně 6 měsíců - datum předání předmětu Splátkový kalendář - přesný rozpis měsíčních leasingových splátek; kdy a na jaký účet Z hlediska účtování - majitelem předmětu je po celou dobu trvání leasingové smlouvy leasingová společnost, ta majetek odepisuje a nájemce tento majetek vede pouze v pod rozvahové evidenci tzn. nesmí ho zavádět do svých aktiv v rozvaze - jelikož se leasing týká minimálně tří účetních období, musíme první navýšenou akontační splátku časově rozlišit to je zaúčtovat ji na účet 381. Ostatní měsíční leasingové splátky účtujeme na běžný nákladový účet u finančního leasingu dochází ke změně vlastnických práv a nájemce účtuje o takto nabytém majetku jako by ho nakupovatel tzn. rozhodující je výše pořizovací ceny. - pokud nájemce nakoupí majetek za cenu vyšší více než ,- nájemce to účtuje jako dlouhodobý majetek a nájemce to odpisuje - pokud je cena nižší než ,- může to dát rovnou do spotřeby účet 501. Problematika daně z přidané hodnoty - pokud je nájemce plátce DPH má právo si tuto daň zaúčtovat jako nárok na odpočet - pokud nájemce není plátce DPH daň z přidané hodnoty zvyšuje hodnotu splátek a nájemce nemůže si zaúčtovat nárok na odpočet - u osobního automobilu není nikdy nájem na odpočet 1. Finanční leasing 1. dlouhodobý pronájem majetku (doba pronájmu je delší než 3 roky) 2. doba pronájmu je nevypověditelná 3. nájemce hradí pronajímateli dohodnuté splátky 4. náklady na majetek x výroba a příslušný zisk z této transakce 5. po ukončení doby pronájmu přechází majetek do vlastnictví nájemce Výhody získání majetku bez úhrady celé ceny, rychleji se majetek dostane do nákladů (odpisy), pronajimatel dostane vyšší cenu a snižuje riziko 2. Operativní leasing

6 1. krátkodobý pronájem majetku 2. doba pronájmu je odvolatelná 3. doba pronájmu je mnohem kratší než předpokládána životnost majetku (může být pronájem vícekrát) 4. po skončení doby pronájmu se majetek vrací majetek 3. Prodej a zpětný leasing 1. zvl. Firma finanční Leasingu, leasingová společnost odkoupí od podniku nové nebo částečně použité zařízení, které podniku ihned zpětně pronajme. Po uhrazení splátek a zůstatkové hodnoty přechází zpět do podniku 56. h Nájemce zaplatil pronajimateli nájem za prosinec roku 2006 až v lednu 2007 platba proběhla v hotovosti ,- Nájemce Prosinec 2006 zúčtování nájemného , Leden 2007 úhrada nájemného , Pronajimatel Prosinec 2006 neuhrazeno nájemné , nebo 648 Leden 2007 uhrazené nájemné , Nájemce poslal ze svého Bú částku ,- na úhradu nájemného za druhé pololetí 2006 a celý rok 2007 Nájemce Úhrada z Bú , K zúčtování nájemného , K Zúčtování Pronajimatel Příjem nájemného na Bú , K příjem nájemného , K příjem nájemného , Pořizujeme si osobní automobil na leasing. Cena je ,-, 1. Splátka je ,- Měsíční splátky ,- Období 5/2005 4/2008 V hotovos. 1) Předpis 1. Akontační splátky , ) Výpis z Běžného účtu úhrada 1. Splátky , úhrada běžné měsíční splát , ) Červen Prosinec účtujeme úhradu měs. Splát , ) K Časová rozlišení akontační splátky : 36 = 7000 x 8 měsíců = , ) Rok 2006 Účtuje 12 x , ) K Časová rozlišení akontace 12 x 7 000, , ) Rok 2007 Účtuje 12 x , ) K Časová rozlišení akontace 12 x 7 000, , ) Rok 2006 Účtuje 4 x , ) K 31.4 Časová rozlišení akontace 4 x 7 000, ,

7 59. h Opravné položky Úkolem opravných položek je upravit ocenění příslušného majetku v případě, že se při jeho inventarizaci prokáže, že tržní hodnota tohoto majetku je nižší než cena, ve které je majetek evidován v účetnictví. Opravné položky se vytvářejí k dlouhodobému majetku k zásobám a k pohledávkám. Nikdy se nevytváří opravná položka na zvýšení ceny majetku a nelze současně vytvářet rezervu a opravnou položku. Opravné položky k pohledávkám Pohledávky po lhůtě splatnosti se znehodnocují stoupajícím rizikem z hlediska inkasa a mohou se přeměnit na pohledávky nedobytné. Účetní jednotky mají možnost si vytvářet podle zákona o rezervách zákonné opravné položky účtujeme Tyto opravné položky jsou daňově uznatelné. Výše opravných položek závisí na době, která uplynula od sjednané lhůty splatnosti: - uplynulo-li více než 6 měsíců po lhůtě splatnosti, lze vytvářet zákonnou opravnou položku ve výši 20% - uplynulo-li více než 12 měsíců po lhůtě splatnosti, lze vytvářet zákonnou opravnou položku ve výši 30% - uplynulo-li více než 18 měsíců po lhůtě splatnosti, lze vytvářet zákonnou opravnou položku ve výši 50% - uplynulo-li více než 36 měsíců po lhůtě splatnosti, lze vytvářet zákonnou opravnou položku ve výši 100% Firma Axu s. r. o. má pohledávku ve výši ,- která je 7 měsíců po lhůtě splatnosti. Firma se rozhodla vytvořit si 50% opravnou položku k této pohledávce. 1) Tvorba opravné položky 50% - z toho 20% je zákonná OP , z toho 30% je OP daňově neuznatelná , ) Po 10 měsících byla pohledávka uhrazena na Bú příj , ) Zrušení opravných položek , , Pokud se stane pohledávka zcela nedobytná můžeme je tzv. odepsat. Opis pohledávky (100% pohledávka) - lze udělat pokut by náklady na vymáhání pohledávky převýšili výnos z ní - pokud byl vyhlášen soudem konkurz na firmu - pokud soud zrušil - pokud dlužník zemřel a nemůžeme to vymoct na dědicích 60 h. Opakování na pololetní test 1. Zúčtování hrubé mzdy , Srážka soc. a zdr. Pojištění 4,5% + 8% , Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti , Ostatní srážky spoření, splátky, životní poj , Zúčtování nároků na dávky soc. pojištění , Soc. a zdrav. Poj. Hrazené zaměstnavatelem 9%+26% , Výpis Bú - odvod soc. a zdrav. Poj. Sníženého o dávky np , odvod zálohy daně z příjmu ze závislé činnosti , odvod ostatních srážek ,

8 ` 8. Faktura za nákup materiálu z Francie - smluvní cena 2860,- EUR /kurz/28,10/ , Samo vyměření DPH 19% , Doprava materiálu vlastními pracovníky , Příjemka materiálu na sklad , Výpis z Bu úhrada FAP do Francie 2860, , Zúčtování kurzového rozdílu 572, FAP za nákup zboží z Indie - smluvní cena 3880,- USD /kurz 21,20/ , Výměr celnice - clo , DPH 19 % , FAP tuzemského dodavatele za dopravu materiálu ze zahraničí - cena bez daně , DPH 19% 2850, celkem , Příjemka zboží na sklad a do prodejny , Výpis z Bú - úhrada faktury zahra. dodavateli 3880,- USD /20,9/ , Zúčtování kurzového rozdílu 1 164, Výpis z Bú - úhrada zálohové faktury na dodávku energie , Daňový doklad na DPH 19% 1900, Faktura přijata za energii - cena bez daně , DPH 19% 4 370, celkem , zúčtování zálohy , Zúčtování DPH 19% 1900, Výpis z Bú úhrada zbytku faktury , Výpis z Bú přijatá záloha od odběratele , Daňový doklad na DPH 19% 2396, FAV za prodej našich výrobků - cena bez daně , DPH 19% 6270, celkem , Zúčtování zálohy , Zúčtování DPH 19% 2396, Odběratel uhradil zbytek faktury , FAV za prodej zboží - cena bez daně , DPH 19% 8550, celkem , Výměr z celnice , DPH 19% ( ) x 0,19 = , Přejímka zboží na sklad , Úhrada 3800 x 21,40 = , Rozdíl

9 Opravné položky k dlouhodobému majetku Při inventarizaci dlouhodobého majetku se také musí provést posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě majetku. Je-li tržní hodnota nižší než cena majetku v účetnictví a tento rozdíl je dočasný, potom musí účetní jednotka vytvořit opravnou položku. Tvorba opravné položky se účtuje pomocí účtů: 091/559,092/ opravná položka k dlouhodobému nehmotného majetku 092 opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 559 tvorba opravných položek Opravné položky se zruší, jestli že pominou důvody pro jejich existenci. Odpis pohledávky Odpisují se ty pohledávky, které jsou prokazatelně nedobytné a jedná se tedy o trvalé snížení hodnoty pohledávky. Při stoprocentním odpisu dochází k vyřazení pohledávky majetku. Jednorázově lze do daňových nákladů zahrnout hodnotu pohledávky za dlužníkem zejména v těchto případech: - u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil konkurz, a to pro nedostatek majetku dlužníka. - který je v konkurzním a vyrovnávacím řízením. - který zemřel a pohledávky nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka. Příklad: Firma A+Z, s. r. o. vystavila v dubnu 2006 faktury za prodej zboží společnosti STAVO-BRNO, A to ve výši ,-Kč. Faktury nebyly do konce roku 2006 uhrazeny. V lednu 2007 byl na společnost STAVO-BRNO, a. s. vyhlášen konkurz a firma A+Z, s. r. o. přihlásila u únoru 2007 své pohledávky k soudu. V srpnu 2007 soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka. 1. 4/2006 FAV za prodej zboží ,-Kč 311/604, /2006 tvorba opravné položky ve výši 20% ,-Kč 558/ /2007 dotvoření opravné položky do 100% (po přihlášení pohledávky do konkurzu) ,-Kč 558/ /2007 zrušení konkurzu soudem pro nedostatek majetku dlužníka: a) Zrušení opravné položky ,-Kč b) Odpis pohledávky (daňové uznatelný) ,-Kč Opravné položky u zásob Jestliže se na základě inventarizace prokáže, že u části zboží je stanovena příliš vysoka prodejní cena, za kterou by bylo nemožné zboží prodat, lze vytvářet opravnou položku. Účtovací předpis: 559/196 opravná položka zboží. (191 opravná položka k materiálu, 194 opravná položka k výrobkům) Tyto opravné položky jsou vždy daňově neúčinné, tzn. nejedná se o daňově uznatelné náklady.

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více