VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD"

Transkript

1 Sídl: Berní 2261/1, Ústí nad Labem tel.: Pracviště: Závdní 379/84A, Karlvy Vary tel.: , fax: VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD blast pdpry 2.2 Investice pr zlepšení fyzické infrastruktury 18. listpadu /10

2 Reginální rada reginu sudržnsti Severzápad vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádstí dtace v rámci Reginálníh peračníh prgramu NUTS II Severzápad pr bdbí Čísl výzvy: Čísl výzvy: Prgram, priritní sa, blast pdpry: Prgram: Reginální perační prgram NUTS II Severzápad pr bdbí Priritní sa: 2 Integrvaná pdpra místníh rzvje Oblast pdpry: 2.2 Investice pr zlepšení fyzické infrastruktury 3. Cíle blasti pdpry: Hlavní cíl priritní sy: Oživení a vyvážený rzvj venkvských blastí a jejich kmunit prstřednictvím realizace cílených integrvaných prjektů vycházejících z místní pptávky. Specifický cíl priritní sy: Rzvj a zkvalitnění infrastruktury a fyzickéh a kulturníh prstředí. Glbální cíl blasti pdpry: Zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prstředí pr živt byvatel. Operační cíle blasti pdpry: Regenerace a revitalizace částí bcí včetně kvalitní, dbře vybavené a dstupné infrastruktury pr bčansku vybavenst, kulturní a kmunitní živt Mdernizace a reknstrukce infrastruktury pr vzdělávání, sciální péči a zdravtnictví Reknstrukce a regenerace infrastruktury pr hspdářský rzvj 4. Pdprvané aktivity: Předmětem pdpry jsu prjekty zaměřené na: Revitalizace, regenerace a rzvj bcí a jejich částí prstřednictvím: 2/10

3 stavební bnvy a dstavby veřejných prstranství (včetně venkvských nezemědělských brwnfieldů ), náměstí, architektnických prvků; reknstrukce a regenerace zchátralých bjektů 1 a výrbních a jiných areálů dříve využívaných pr průmyslvé, dpravní, vjenské a administrativní účely (brwnfields 2 ), včetně venkvských nezemědělských brwnfieldů, pr jejich další využití jak sučásti knceptu regenerace určitéh území; dekntaminace a sanace území brwnfields (pkud nespadá d půsbnsti OP ŽP); výstavby, reknstrukce a vybavení bjektů pr kulturní a kmunitní živt, veřejný sektr (včetně značení a úprav pr tělesně pstižené); včetně (pkud je sučástí kmplexníh řešení): reknstrukce a výstavby chdníků, pěších zón, pdchdů, pásů pr cyklisty včetně značení a úprav pr tělesně pstižené; reknstrukce a výstavby veřejnéh světlení; renvace a zakládání veřejných zelených plch, parků, rekreačních zón apd. (bez vazby na cestvní ruch); reknstrukce a bnvy histrických a kulturních památek 3 (bez vazby na cestvní ruch); reknstrukce, mdernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sprtvišť a plch pr vlnčasvé aktivity; investic d zlepšení dstupnsti a bezpečnsti veřejné dpravy (autbusvé zastávky); reknstrukce a výstavby místních kmunikací včetně parkvacích plch; reknstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rzvdů datvých (kmunikačních) sítí; investic na pdpru zvýšenéh využití bnvitelných zdrjů energie (OZE) ve venkvských bcích. Infrastruktura pr rzvj lidských zdrjů: výstavba, reknstrukce, mdernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (střední a vyšší dbrné šklství, celživtní vzdělávání, APZ, knihvny); výstavba, reknstrukce, mdernizace a vybavení institucí služících skupinám hrženým vylučením ze splečnsti, pdprující sciální začlenění uživatele d splečnsti; výstavba, reknstrukce, mdernizace a vybavení zdravtnických zařízení; výstavba, reknstrukce, mdernizace a vybavení zařízení předšklní a mimšklní péče děti; výstavba, reknstrukce, mdernizace a vybavení zařízení péče seniry. 1 Pd pjmem bjekt lze rzumět jak individuální bjekt, tak areál. 2 Pdpra brwnfields se bude řídit pstupem vymezeným v kapitle 2 Prváděcíh dkumentu - Vymezení pjmů. 3 Histrické a kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na základě zákna státní památkvé péči č. 20/1987 Sb. ve znění zákna ČNR č. 425/1990 Sb. a pzdějších předpisů. 3/10

4 Infrastruktura pr hspdářský rzvj: reknstrukce a regenerace zchátralých bjektů 4 a výrbních a jiných areálů dříve využívaných pr průmyslvé, dpravní, vjenské a administrativní účely (brwnfields 5 ) pr nvé využití - eknmické aktivity nevýrbní pvahy a bčansku vybavenst včetně rzšíření nvé susedící plchy; reknstrukce a výstavba suvisející technické infrastruktury (kanalizace, vdvdy, světlení, značení), včetně rzvdů datvých (kmunikačních) sítí; reknstrukce a výstavba přístupvých kmunikací. 5. Příjemci pdpry: Příjemci Kraje v případě prjektů realizvaných na území bce s byvateli Odkaz na legislativu Zákn č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů Obce s pčtem byvatel v rzmezí 500 Zákn č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů Organizace zřízené či zalžené městem či bcí s pčtem byvatel v rzmezí neb krajem Dbrvlné svazky bcí v případě realizace prjektů s převažujícím dpadem na bce s pčtem byvatel v rzmezí Nestátní neziskvé rganizace, v případě realizace prjektu s převažujícím dpadem na bce s pčtem byvatel v rzmezí a další zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů 46 a další zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů Zákn č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů, ve znění pzdějších předpisů; Zákn č.248/1995 Sb. becně prspěšných splečnstech a změně a dplnění některých záknů, ve znění pzdějších předpisů; Zákn č. 3/2002 Sb. svbdě nábženskéh vyznání a pstavení církví a nábženských splečnstí a změně některých záknů (zákn církvích a nábženských splečnstech), ve znění pzdějších předpisů 4 Pd pjmem bjekt lze rzumět jak individuální bjekt, tak areál. 5 Pdpra brwnfields se bude řídit pstupem vymezeným v kapitle 2 Prváděcíh dkumentu - Vymezení pjmů. 6 V rámci priritní sy budu v návaznsti na zpracvanu analýzu a dhdu eliminaci překryvů mezi ROP a PRV a dalšími prgramy pdpřeny bce v rzmezí byvatel, respektive byvatel u vybraných aktivit. 4/10

5 Šklská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitu zařazená d šklskéh rejstříku v případě prjektů realizvaných na území měst a bcí v rzmezí byvatel Zákn č. 561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů 6. Frma pdpry: Pdpra je pskytvána frmu nevratné přímé pmci (dtace). Výše pdpry ze Strukturálních fndů EU (ERDF) může dsáhnut až 85 % celkvých veřejných způsbilých výdajů prjektů. Výše pdpry ze Strukturálních fndů EU (ERDF) se v případě prjektů vytvářejících příjmy vypčítá metdu finanční mezery 7. Míra splufinancvání z veřejných zdrjů ČR (nárdní veřejné zdrje) musí dsáhnut, v návaznsti na pskytnuté zdrje Strukturálních fndů EU, minimálně 15 % z celkvých veřejných způsbilých výdajů prjektů 8. Splufinancvání ČR bude zajištěn z rzpčtu krajů, bcí a veřejných neziskvých rganizací. Příjemce zajistí částečné splufinancvání prjektu z vlastních zdrjů. V případě, kdy prjekty předkládají veřejnprávní subjekty neb jimi zřizvané rganizace, představují vlastní zdrje žadatele zárveň veřejné zdrje ČR. V případě prjektů zakládajících veřejnu pdpru bude pstupván v suladu s nařízením Kmise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 pužití článků 87 a 88 Smluvy na vnitrstátní reginální investiční pdpru (OJ L 302, , s. 29). Intenzita pdpry pr velké pdniky nesmí přesáhnut 40 %, pr střední 50 % a pr malé 60 % celkvých způsbilých výdajů prjektů. 7. Křížvé financvání: Křížvé financvání bude využit pr: zahájení prvzu v nvých zařízeních sciálních služeb a služeb pr rizikvé skupiny mládeže; vzdělávání persnálu pdpřených vzdělávacích a sciálních zařízení; dprvdné aktivity k infrastruktuře veřejných služeb; šklení persnálu ve vzdělávacích zařízeních; šklení persnálu v zařízeních služících skupinám hrženým vylučením ze splečnsti; 8. Dpručená struktura financvání: Dpručená struktura financvání je ppsána v Prváděcím dkumentu ROP SZ v kapitle 11.4 Struktura kfinancvání prjektů v rámci ROP SZ. 7 Viz Metdická příručka způsbilých výdajů pr prgramy splufinancvané ze strukturálních fndů a Fndu sudržnsti na prgramvé bdbí a Metdika pr výpčet finanční mezery u prjektů vytvářejících příjem ROP SZ. 8 Veřejné způsbilé výdaje jsu způsbilé výdaje financvané z veřejných zdrjů (pdíl strukturálních fndů EU a veřejných zdrjů ČR na způsbilých výdajích prjektu). 5/10

6 9. Minimální přípustná výše celkvých způsbilých výdajů na jeden prjekt: 5 miliónů Kč Celkvé výdaje individuálníh prjektu (tj. způsbilé a nezpůsbilé) nesmí při předlžení žádsti dtaci překrčit hranici EUR, tj. kritérium pr velký prjekt dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pr přepčet měn platí kurz tét výzvy. 10. Alkace prstředků (pdíl ERDF) pr výzvu: Alkace rku Částka v EUR Částka v Kč Celkem přepčten kurzem 1 EUR = 24 CZK Výzva je vyhlášena v tzv. režimu závěrečných výzev (viz kapitla 1.8 Příručky pr žadatele). Alkace určená pr tut výzvu je rzdělena mezi bezpečnu a nejistu část v pměru 95: Míst realizace prjektů: Regin sudržnsti Severzápad 12. Maximální délka realizace prjektu: Datum zahájení prjektu: Datum zahájení fyzické realizace prjektu nepdléhajícíh režimu veřejné pdpry Datum zahájení fyzické realizace prjektu pdléhajícíh režimu veřejné pdpry Od a zárveň před datem registrace prjektu. Nejdříve dnem registrace prjektu. (Fyzická realizace prjektu nepdléhajícíh režimu veřejné pdpry může být zahájena před datem registrace prjektu, avšak výdaje vynalžené na fyzicku realizaci prjektu před datem registrace prjektu nebudu způsbilé.) Nejdříve v den vystavení Osvědčení způsbilsti prjektu Řídícím rgánem ROP Severzápad (blíže viz Příručka pr žadatele). Jednetapvý prjekt: Datum uknčení prjektu (předlžení MZ s ŽP) Nejpzději /10

7 Dvuetapvý prjekt: Datum předlžení MZ s ŽP za první etapu Nejpzději K tmut datu musí být prfinancván min. 15 % celkvých způsbilých výdajů. Datum uknčení prjektu (předlžení závěrečné MZ s ŽP) Tří a víceetapvý prjekt: Nejpzději Datum předlžení MZ s ŽP za první etapu Nejpzději K tmut datu musí být prfinancván min. 15 % celkvých způsbilých výdajů. Datum předlžení MZ s ŽP za předpslední etapu Nejpzději Datum uknčení prjektu (předlžení závěrečné MZ s ŽP) Nejpzději Způsbilé výdaje: Za způsbilé výdaje jsu pvažvány puze ty výdaje prjektů, které mhu být splufinancvány ze strukturálních fndů EU, tj. ty, které jsu v suladu s příslušnými předpisy Evrpské unie a České republiky a dpvídají zaměření dané priritní sy a blasti pdpry Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti NUTS II Severzápad pr bdbí Způsbilé výdaje musí být zárveň v suladu s Pravidly způsbilých výdajů pr prgramy splufinancvané ze SF a FS na prgramvé bdbí a s Přílhu č. 1 Příručky pr příjemce (Pravidla způsbilých výdajů), přičemž úprava v Přílze č. 1 Příručky pr příjemce má přednst. Za způsbilé jsu pvažvány výdaje, které vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den registrace žádsti s výjimku výdajů uvedených v Přílze č. 1 Příručky pr příjemce (Pravidla způsbilých výdajů), které jsu způsbilé, pkud vznikly a byly skutečně uhrazeny i před registrací prjektu, avšak nejdříve d Výdaje prjektů zakládajících veřejnu pdpru, které budu pdpřeny na základě nařízení Kmise (ES) č. 1628/2006 pužití článků 87 a 88 Smluvy ES na vnitrstátní reginální investiční pdpru, jsu způsbilé de dne vystavení Osvědčení způsbilsti prjektů Řídícím rgánem ROP Severzápad. Za způsbilé jsu v tét blasti pdpry pvažvány zejména následující typy výdajů: Hlavní způsbilé výdaje: nákup pzemků (d 10 % CZV prjektu), výkup budv určených k demlici ve výjimečných a řádně důvdněných případech (d 10 % CZV prjektu), zabezpečení stavby (inženýrská činnst), dstranění stavby, 7/10

8 stavební části stavby (pvrchvé terénní úpravy, hrubá stavba, střecha, vnitřní úpravy, vnější úpravy) včetně předem plánvaných vyvlaných nákladů, technické zařízení budv (vzduchtechnika, elektrinstalace atd.) a zařizvací předměty (zdravtní technika), technlgická zařízení (nákup strjů a zařízení vč. mntáže), rzvdy datvých (kmunikačních) sítí (d 10% CZV prjektu), vybavení budv nezbytné k naplnění cílů prjektu (např. nábytek) 9, nákup dluhdbéh nehmtnéh majetku (patenty, licence, knw-hw aj.), DPH (za pdmínky, že příjemce plnění nemá nárk na dpčet DPH na vstupu). Ostatní způsbilé výdaje (d 10 % CZV, není-li uveden jinak) tyt výdaje nejsu způsbilé u prjektů spadajících d režimu reginální investiční pdpry: výdaje na ddržení pravidel publicity, prjektvá dkumentace (prjektvá dkumentace stavby, dkumentace pr územní řízení a vydání územníh rzhdnutí, dkumentace pr pdání žádsti, EIA, studie prveditelnsti, CBA, pdnikatelský plán), výdaje na finanční služby (pplatky za zřízení, za vedení zvláštníh bankvníh účtu a za transakce spjené s realizací prjektu), výdaje na audit a nezbytné psudky, jsu-li vyžadvány ŘO, výdaje na realizaci výběrvých řízení, výdaje na pradenství, expertní, knzultační a jiné služby, mzdvé výdaje hrubé mzdy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení prjektů včetně sciálníh a zdravtníh pjištění placenéh zaměstnavatelem. Pdrbněji jsu způsbilé výdaje definvány v Přílze č. 1 Příručky pr příjemce (Pravidla způsbilých výdajů). 14. Termíny výzvy: Zahájení příjmu žádstí dtaci: 18. listpadu 2013 Uknčení příjmu žádstí dtaci: 13. prsince 2013, 12:00 hd. Žádsti dručené mim stanvené bdbí nebudu převzaty. 15. Míst předkládání žádsti dtaci: Žádst dtaci bude předkládána sbně územně příslušnému Územnímu dbru realizace prgramu (ÚORP) na ddělení administrace prjektů (OAP) pdle následujících pravidel: 9 O tmt zařízení musí být účtván jak subru mvitých věcí. 8/10

9 žádsti k prjektům, které budu realizvány na území Ústeckéh kraje, se předkládají na OAP ÚORP v Ústí nad Labem, Berní 2261/1, Ústí nad Labem; žádsti k prjektům, které budu realizvány na území Karlvarskéh kraje, se předkládají na OAP ÚORP v Karlvých Varech, Závdní 379/84A, Karlvy Vary (budva C krajskéh úřadu); žádsti k prjektům realizvaným na území bu krajů se předkládají na územně příslušném OAP pdle převažujícíh místa realizace prjektu. 16. Kritéria pr pskytnutí dtace: Výběr bude zalžen na principu sutěže mezi předlženými prjekty. Budu vybrány ty prjekty, které dsáhly nejlepšíh hdncení. Pčet pdpřených prjektů pak bude limitván výší alkace na danu blast pdpry. Prjekt musí splňvat kritéria přijatelnsti, kritéria frmálních náležitstí a dsáhnut minimální hranice bdvéh hdncení. Přesný ppis hdntících kritérií je uveden v přílze č. 4 Příručky pr žadatele. 17. Náležitsti žádsti pskytnutí dtace: Žádst musí být pdána na standardním frmuláři, který žadatel vyplní pmcí internetvé aplikace BENEFIT7 (internetvá adresa aplikace je v řádně zalepené bálce a musí bsahvat tyt části včetně pžadvanéh pčtu vyhtvení: tištěný výstup webvé žádsti s unikátním kódem žádsti - ve 3 vyhtveních (riginály), tištěný výstup všech pvinných (nepvinných) přílh včetně jejich seznamu - 1 vyhtvení (1 riginál/věřená kpie), s výjimku následujících pvinných přílh, které se předkládají ve 3 vyhtveních: a) Pdklady pr eknmické hdncení prjektu (1 riginál/věřená kpie a 2 prsté kpie) b) Příslušné územní rzhdnutí neb jiné patření (1 riginál/věřená kpie a 2 prsté kpie) c) Prjektvá dkumentace (3x prstá kpie, mapvé pdklady musí mít barevnu kpii). Pdrbný plžkvý rzpčet se předkládá 1x v tištěné a 3x v elektrnické pdbě na nsiči CD. Na bálce musí být nalepen štítek vytištěný při tisku žádsti dtaci. Žadatel se při přípravě a předlžení žádsti dtaci musí řídit základní dkumentací ROP Severzápad (tj. zejména prgramvý dkument, Prváděcí dkument, Příručka pr žadatele včetně přílh, Příručka pr příjemce včetně přílh) platnu ke dni vyhlášení výzvy a dále Metdickými pkyny Řídícíh rgánu ROP Severzápad. Dkumentace je k dispzici na internetvé adrese 9/10

10 O další infrmace se žadatel případně může brátit na pracvníky ddělení administrace prjektů: Ústí nad Labem: Jitka Štainervá veducí ddělení Lucie Bendlvá Bc. Zdenka Brumská Ing. Lenka Hlasvá Květa Mauervá, DiS Ing. Petra Salačvá Bc. Iva Sbíkvá Karlvy Vary: Ing. Marie Míškvá veducí ddělení Ing. Lenka Mdrvičvá Kamila Krupičkvá Ing. Lenka Kyrianvá /10

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD EXTERNÍ DOKUMENT VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 27. dubna 2010 1/10 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD EXTERNÍ DOKUMENT VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 27. května 2010 1/8 Regionální rada regionu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD EXTERNÍ DOKUMENT VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 27. dubna 2010 1/9 Regionální rada regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 2.2 25. listopadu 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutins čili infrastruktura, lidé, instituce Priritní sa 1 Knkurenceschpné, dstupné a bezpečné reginy INFRASTRUKTURA

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 4.2 25. listopadu 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjem žádstí: d 1. 12. 2017 d 30. 4. 2018 Vhdní žadatelé: bce, nestátní neziskvé rganizace, církve a církevní rganizace. Míra pdpry: 90% bce, 95%

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD EXTERNÍ DOKUMENT VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 27. dubna 2010 Regionální rada regionu soudržnosti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Informace pro žadatele a příjemce Podpora projektů Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019

Informace pro žadatele a příjemce Podpora projektů Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019 Infrmace pr žadatele a příjemce Pdpra prjektů Malý LEADER pr Mravsktřebvsk a Jevíčsk pr rk 2019 1. Infrmace pdpře prjektů Malý LEADER pr Mravsktřebvsk a Jevíčsk je financván z Prgramu bnvy venkva Pardubickéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 16. prosince 2009 Regionální operační program regionu soudr žnosti Severozápad

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ŽÁDOSTÍ O DOTACI ROP SEVEROZÁPAD

ŽÁDOSTÍ O DOTACI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 3.1 15. července 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad P odporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE. VERZE 1.2. po zapracování připomínek MMR ČR ze dne Strana 1 (celkem 28)

POKYNY PRO ŽADATELE. VERZE 1.2. po zapracování připomínek MMR ČR ze dne Strana 1 (celkem 28) POKYNY PRO ŽADATELE Knečný příjemce: Jihčeský kraj Gestr GS: Oddělení řízení grantů a prjektů Pdpatření SROP: 2.1.1 Název GS: GS na pdpru místních kmunikací v Jihčeském kraji Kl výzvy: III. - rk 2005 Datum:

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Prgram Nemvitsti Výzva II CO LZE FINANCOVAT Z dtačníh titulu lze financvat tyt prjektvé záměry: Prjekt reknstrukce bjektu prjekt,

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 2.1 14. dubna 2008 1/9 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více