VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ"

Transkript

1 VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 1 z 10

2 Název subjektu (vyhlašvatele): Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Název dbru (vyhlašvatele): Odbr řízení pmci z ESF Rle v implementační struktuře OP LZZ: Řídící rgán Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr řízení pmci z ESF (Řídící rgán OP LZZ) vyhlašuje: VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST pr: Orgány ústřední státní správy uvedené v zákně 2/1969 Sb., ve znění pzdějších předpisů, neb OÚSS, kterých jejich rli ústředníh rgánu státní správy stanví zvláštní zákn; rganizační slžky státu řízené/zřízené rgány ústřední státní správy uvedenými v zákně 2/1969 Sb., ve znění pzdějších předpisů, Řídící rgán, Zprstředkující subjekty a Úřad práce ČR Čísl výzvy: 81 Název výzvy: 1. výzva pr předkládání individuálních prjektů v rámci 5.1 Mezinárdní splupráce Název a čísl priritní sy: 5 Mezinárdní splupráce Název a čísl blasti pdpry: 5.1 Mezinárdní splupráce Glbální a specifické cíle blasti pdpry: Glbálním cílem tét blasti pdpry je přispět ke zintenzivnění mezinárdní splupráce v blasti rzvje lidských zdrjů a zaměstnansti. Specifické cíle jsu: Zvýšit efektivnst strategií a plitik v blasti lidských zdrjů a zaměstnansti. Rzvj partnerství, paktů a iniciativ v blasti lidských zdrjů a zaměstnansti. 2. Ppis výzvy Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 2 z 10

3 2.1. Pdprvané činnsti: Splečný vývj neb přens invací a jejich zavedení v ČR Vymezení invace: Invace může představvat zcela nvý přístup k řešené prblematice, ale i využití určitých nástrjů či pstupů známých zatím puze z jiné blasti. Jedná se dsud nepužívaný, nvý pstup či přístup, přidanu hdntu k dsavadním prduktům a službám na sučasném trhu. Invace může být dsažen např. zaměřením aktivit prjektu na vývj nvých pracvních metd, nástrjů a přístupů, resp. aplikace existujících metd, nástrjů a přístupů v nvé blasti; zaměření prjektu na prsazvání změn v zavedených systémech v blasti trhu práce. Cílem prjektu musí být vytvření invace, prkázání její funkčnsti a prveditelnsti, příprava jejíh systémvéh zavedení d praxe a pak samtné zavedení d praxe (alespň frmu piltáže, tj. věření funkčnsti a vhdnsti invace v malém měřítku). Neumžňuje-li charakter vytvářené invace její zavedení d praxe v průběhu prjektu, je třeba tut skutečnst řádně bjasnit a zdůvdnit v pvinné přílze žádsti Vstupní analýza. Pdprvané aktivity: v rámci mezinárdní splupráce vyvinut neb d ČR přenést invativní nástrje k řešení prblémů cílvých skupin OP LZZ na trhu práce, tyt nástrje testvat, zhdntit jejich uplatnitelnst v prstředí ČR, zavést je d praxe na místní, reginální neb celstátní úrvni sdílení zkušenstí a znalstí mezi prjekty s bdbnu tematiku. Tematické sítě Cílem tematické sítě je zaměřit se na již existující, v praxi úspěšně využívané nástrje. Má djít k výměně infrmací a knw-hw mezi subjekty v ČR a mezi zahraničními partnery, k jejich prvnání a vyhdncení a jejich prpagaci s cílem dalšíh rzšíření. Práce tematické sítě nespčívá nutně ve vývji invací neb přensu a adaptaci zahraničních invativních nástrjů prduktů. Pdprvané aktivity: zalžení a/neb rzvj tematické sítě na základě sdílení zkušenstí a dvednstí se zahraničními partnery; výměna zkušenstí a přens dbré praxe mezi tuzemsku a zahraniční tematicku sítí; šíření získanéh knw-hw a výstupů prjektu. Náplň výše jmenvaných aktivit může být zejména: identifikace a sdílení existujících nástrjů, patření a plitik v ČR v dané blasti; vyhdncení a prvnávání nástrjů a plitik veducí k určení dbré praxe v ČR; vyhdncení a prvnání dbré praxe v ČR s dbru praxí v zahraničí veducí k identifikaci přensitelných nástrjů a plitik, případně k určení jejich přensitelných prvků (silných stránek); Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 3 z 10

4 testvání a uplatnění zahraničních zkušenstí v plitikách rgánů veřejné správy, zejména na nárdní úrvni; šíření, prpagace a pdpra využití svědčených nástrjů (dbré praxe) z ČR a ze zahraničí v rámci příslušných plitik v ČR, s mžným vlivem na plitiku EU. Pdrbnější charakteristika, další infrmace a dpručení k tematickým sítím jsu ppsány v přílze tét výzvy Tematické sítě - dpručení (přílha č. 2) Cílvé skupiny: zaměstnavatelé a zaměstnanci pdniků, které mají perspektivu dalšíh rzvje; zaměstnanci pdniků půsbících v brech a dvětvích, které prcházejí strukturálními změnami a jejichž zaměstnanci jsu hrženi nezaměstnanstí; uchazeči zaměstnání a zájemci zaměstnání; sby se zdravtním pstižením sby, jejichž zdravtní pstižení představuje určité znevýhdnění ve vztahu k statním členům splečnsti; sby s chrnickým duševním nemcněním; děti, mládež a mladí dspělí (s důrazem na sby ve věku let); etnické menšiny a sby z jinéh scikulturníh prstředí nárdnstní menšiny, které setrvale a dluhdbě žijí na území ČR; imigranti a azylanti skupina přistěhvalců v ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným vízem k pbytu nad 90 dnů, dluhdbým neb trvalým pbytem v ČR; sby bez přístřeší sby, které nemají ubytvací mžnsti, ppř. bývají nuzvá bydlí; sby hržené závislstmi neb sby závislé na návykvých látkách, které abslvvaly ústavní léčbu ve zdravtnickém zařízení, abslvvaly ambulantní léčbu neb se jí pdrbují, neb sby, které abstinují; sby puštějící zařízení pr výkn ústavní neb chranné výchvy a sby puštějící zařízení pr výkn trestu dnětí svbdy; běti trestné činnsti, běti dmácíh násilí, běti bchdu s lidmi, sby kmerčně zneužívané; sby hržené předluženstí; sby pečující sbu blízku fyzické sby pečující sbu, která je příjemcem příspěvku na péči, a která je z různých příčin hržena sciálním vylučením; příslušníci sciálně vylučených rmských kmunit; sby starší 50 let; dluhdbě nezaměstnané ženy (jedná se ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců) ženy se dluhdbě nezaměstnanými stávají z důvdu kumulace handicapů z phledu trhu práce; ženy hržené nezaměstnanstí k prpuštění žen dchází přednstně před muži, významně jsu ženy z tht důvdy hrženy především v pdnicích prcházejících restrukturalizací; ženy vracející se p rdičvské dvlené neb péči závisléh člena rdiny na trh práce - ženy, které ztratily kntakt s trhem práce p uknčení mateřské neb rdičvské dvlené, ženy pečující jinéh člena rdiny jedná se skupinu, která se ptýká s diskriminací ze strany zaměstnavatelů vzhledem k péči závisléh člena rdiny, btížně nacházející pracvní uplatnění p uplynutí dby péče člena rdiny či uknčení mateřské či rdičvské dvlené z důvdu delšíh přerušení zaměstnání a bavy zaměstnavatelů z časté absence v zaměstnání; Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 4 z 10

5 ženy s malými dětmi (tj. dětmi d 15ti let věku); ženy se základním vzděláním neb s nízku úrvní kvalifikace s důrazem na ženy se základním neb žádným vzděláním; ženy v předdůchdvém věku jedná se skupinu žen, které sice již nejsu vázány péčí děti, ale nejsu zaměstnavateli pvažvány za dstatečně perspektivní vzhledem k věku a mžným zdravtním ptížím; ženy začínající pdnikání a vyknávající samstatnu výdělečnu činnst; muži v bdbné situaci jak ženy s malými dětmi (včetně mužů vracejících se p rdičvské dvlené neb péči závisléh člena rdiny na trh práce); rdiče s dětmi; rdiče samživitelé/samživitelky; ptencinální/buducí rdiče lidé, jenž kriticky analyzují knkrétní pdmínky slaďvání při rzhdvání zalžení rdiny, pčtu a dbě narzení dětí; sby pečující závislé členy rdiny; zaměstnavatelé; Úřad práce České republiky; územní samsprávné celky a úřady územních samsprávných celků, jejich rgány a jimi zřízené neb zalžené rganizace a jejich zaměstnanci; nestátní neziskvé rganizace; výzkumné a vzdělávací instituce; místní partnerství; dbrvé rganizace a sciální partneři (Svaz průmyslu a dpravy ČR, Knfederace zaměstnavatelských a pdnikatelských svazů ČR, Českmravská knfederace dbrvých svazů, Asciace samstatných dbrů, Okresní hspdářské kmry); rgány ústřední státní správy uvedené v zákně 2/1969 Sb., ve znění pzdějších předpisů, neb OÚSS, kterých jejich rli ústředníh rgánu státní správy stanví zvláštní zákn; rganizační slžky státu řízené/zřízené rgány ústřední státní správy uvedenými v zákně 2/1969 Sb., ve znění pzdějších předpisů; Řídící rgán OP LZZ; zprstředkující subjekty OP LZZ Vymezení žadatelů finanční pdpru: rgány ústřední státní správy uvedené v zákně 2/1969 Sb., ve znění pzdějších předpisů, neb OÚSS, kterých jejich rli ústředníh rgánu státní správy stanví zvláštní zákn; rganizační slžky státu řízené/zřízené rgány ústřední státní správy uvedenými v zákně 2/1969 Sb., ve znění pzdějších předpisů; Řídící rgán OP LZZ a Zprstředkující subjekty OP LZZ; Úřad práce České republiky Pvinné sučásti žádsti: Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 5 z 10

6 Vstupní analýza Sučástí prjektvé žádsti musí být analýza situace v blasti, v rámci které hdlá žadatel realizvat svůj prjekt. Tat tzv. Vstupní analýza je pvinnu přílhu žádsti. Rzsah vstupní analýzy: 2-10 stran. Vstupní analýza by měla bsahvat ppis výchzí situace a návrh řešení prblému s důrazem na splupráci se zahraničním partnerem. Vstupní analýza by měla pdrbně mapvat sučasnu krátkdbu i dluhdbu situaci řešenéh prblému na trhu práce v ČR. Výchdiskem analýzy mhu být jak vlastní data, tak data převzatá z důvěryhdných zdrjů. Nečekává se zpracvání rzsáhléh a finančně nárčnéh průzkumu. Smyslem analýzy je pskytnut žadateli dstatek prstru pr pdrbnější rzpracvání zdůvdnění ptřebnsti prjektu a přínsu zahraničníh partnera pr prjekt Partnerství Rle partnera, včetně jeh pdílu na knkrétních aktivitách prjektu, musí být ppsána žadatelem již v žádsti finanční pdpru z OP LZZ, knkrétně v části Způsb zapjení partnerů d realizace prjektu. V případě realizace prjektu s partnery je žadatel pvinen zajistit, aby vztahy mezi ním a jeh partnery dpvídaly pdmínkám a principům partnerství uvedených v Příručce pr žadatele z OP LZZ, dstupné ke stažení na webvých stránkách Individuální prjekty mhu být realizvány frmu partnerství puze bez finančníh příspěvku. Každý prjekt musí mít nejméně jednh zahraničníh partnera z členskéh státu EU. Další partneři mhu mim EU pcházet i ze zemí Evrpskéh sdružení vlnéh bchdu (tj. Island, Lichtenštejnsk, Nrsk a Švýcarsk), vždy však musí být splněna pdmínka partnerství s nejméně jedním partnerem z členské země EU. Zahraniční partner je partnerem bez finančníh příspěvku. Jeh právní frma není nijak mezená (fyzická sba/právnická sba). Za zahraničníh partnera však nemůže být pvažván zahraniční ddavatel. Pvaha právních vztahů mezi žadatelem a jeh partnery nesmí být zalžena na pskytvání služeb. Realizace principu partnerství tak nesmí být v rzpru s příslušnými právními předpisy ČR, zejména principu partnerství nesmí být zneužit k bcházení zákna veřejných zakázkách. Identifikační údaje a způsb zapjení zahraničníh partnera d prjektu je ptřeba uvést d aplikace Benefit7. Návd na jeh vyplnění naleznete na webvých stránkách U zahraničníh partnera musí být prkázána přidaná hdnta mezinárdní splupráce, žadatel dlží svůj záměr splupracvat se zahraničním/i partnerem/-y frmu dpisu Ptvrzení záměru splupráci se zahraničním partnerem (tzv. Letter f Intent ), který je pvinnu přílhu prjektvé žádsti. Pr úspěšné žadatele bude před pdpisem právníh aktu financvání z OP LZZ pvinnst dlžit pdepsanu Smluvu mezinárdní splupráci. Oba uvedené dkumenty jsu k dispzici na webvých stránkách Výdaje na tzv. mezinárdní aktivity musí ve finančním vyjádření představvat minimálně 25 % z celkvých přímých způsbilých výdajů rzpčtu prjektu Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 6 z 10

7 bez sbních nákladů. Výdaje na tyt aktivity je třeba v rzpčtu viditelně dlišit. K relevantním plžkám rzpčtu je třeba přidat řádek, ve kterém budu uvedeny výdaje na danu plžku, které mají vztah k mezinárdním aktivitám. U každé z klíčvých aktivit prjektu, které jsu ze své pvahy mezinárdní, je ptřeba uvést, na jaké plžky v rzpčtu jsu navázány. Každý řádek vlžený za tímt účelem d rzpčtu je ptřeba jasně značit, a t uvedením hesla TNC d závrky na začátek řádku. Např. u plžky Náklady na knference/kurzy tedy bude přidán řádek značený: (TNC) Náklady na knference/kurzy Dba trvání realizace individuálních prjektů: Maximální délka trvání prjektu, předkládanéh v rámci tét výzvy, je 3 rky (36 měsíců), jeh realizace musí být uknčena nejpzději d Limity finanční pdpry: Na tut výzvu je určen celkem ,- Kč. Minimální výše pdpry na jeden prjekt: ,- Kč. Maximální výše pdpry na jeden prjekt: ,- Kč. Ve výzvě budu pdpřeny prjekty jen d výše alkace určené na výzvu. Uvedené limity pr výši pdpry se týkají puze způsbilých výdajů. Výší pdpry se rzumí částka pskytnutá prjektu z veřejných zdrjů (nikli celkvé náklady prjektu) Limity křížvéh financvání: Maximální bjem prstředků, které mhu být v rámci výzvy přiděleny na realizaci prjektů, je ,- Kč; Maximální bjem prstředků, které mhu být v rámci výzvy přiděleny pr křížvé financvání, je ,- Kč (tj. 9 % prstředků alkvaných na výzvu); Garantvaný maximální pdíl způsbilých výdajů prjektu, které mhu být hrazeny z křížvéh financvání, představuje 3 % způsbilých výdajů prjektu; Maximální pdíl způsbilých výdajů jednh prjektu, které mhu být hrazeny z křížvéh financvání, představuje 40 % způsbilých výdajů prjektu s tím, že v suhrnu nesmí být překrčen 9 % z prstředků alkvaných na danu výzvu. 3. Míst realizace individuálních prjektů: Prjekt může být žadatelem realizván na celém území České republiky včetně hlavníh města Prahy. 4. Typ individuálníh prjektu: Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 7 z 10

8 Systémvý. 5. Ppis individuálníh prjektu: Prjekty zalžené na přímém přidělení prstředků prgramu na rzvj nárdních plitik a prgramů a na mdernizaci, rzšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, na navržení nvých systémů neb na úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení d praxe. Tyt prjekty jsu předkládány výhradně Zprstředkujícími subjekty neb subjekty vyzvanými ŘO, příp. ZS. 6. Termín výzvy: Výzva je tevřená, vyhlášena s platnstí d Způsb, míst a termín předlžení návrhu individuálníh prjektu: Žádst finanční pdpru z OP LZZ je žadatelem vypracvána n-line v aplikaci Benefit7 (elektrnická žádst) přím na webvých stránkách neb Na těcht webvých stránkách jsu k dispzici Pkyny Řídícíh rgánu, které služí žadateli/příjemci jak pstup při registraci d aplikace Benefit7 a rvněž jak pmůcka pr vyplnění žádsti finanční pdpru v rámci knkrétní výzvy. Pr žadatele je zřízena htline adresa na kteru mhu psílat případné dtazy technickéh rázu. Žádst je zárveň předlžena vyhlašvateli výzvy v listinné pdbě. Listinná pdba žádsti (včetně přílh) musí být dručena v zalepené bálce dpručenu zásilku neb předána sbně (dručitel bdrží datvané a pdepsané ptvrzení převzetí) vyhlašvateli výzvy, který ji bude hdntit. Žádsti zaslané jiným než výše uvedeným způsbem (např. faxem neb em) neb dručené jinému subjektu nebudu akceptvány. Tištěná verze finálně ulžené žádsti musí být předlžena v 1 výtisku a pdepsaná na příslušném místě žádsti sbu právněnu jednat jménem žadatele (statutárním zástupcem). Tištěná verze předkládané žádsti a žádst finálně ulžená v aplikaci Benefit7 musí mít stejný unikátní kód žádsti tzv. Hash. Listy výtisku žádsti je nutn pevně spjit, tj. pdepsaná žádst musí být sešita a přelepena pásku v levém hrním rhu (na přední i zadní straně) neb jiným bdbným způsbem zamezujícím neprávněnému nakládání s žádstí. Páska musí být značena pdpisem (případně pdpisem a razítkem) statutárníh zástupce žadatele právněnéh jednat jeh jménem na první a pslední straně žádsti. Pžadvané přílhy nejsu sučástí sešité žádsti. Za pevné spjení není pvažvána kružkvá vazba či vazba d hřbetu. Všechny pvinné a případně další přílhy musí být předlženy v 1 výtisku (riginál/ntářsky věřená kpie). Každá z přílh žádsti musí být značena přadvým číslem pdle jejíh Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 8 z 10

9 značení v seznamu přílh a pdepsána sbu právněnu jednat jménem žadatele (statutárním zástupcem). Vícestránkvá přílha musí být sešita. Pvinné přílhy žádsti: Ptvrzení záměru splupráci se zahraničním partnerem, které lze stáhnut z webvých stránek Vstupní analýza Ptvrzení knzultaci prjektvéh záměru s MPSV (přílha č. 1 výzvy - žadateli vydá vyhlašvatel na základě prvedené knzultace prjektvéh záměru, viz níže) Žadatel je před předlžením žádsti pvinen její záměr knzultvat s vyhlašvatelem výzvy. Žádsti, které nebudu předběžně knzultvány s vyhlašvatelem, budu vyřazeny z hdncení pr nesplnění pdmínek výzvy. V případě, že bude žadatel úspěšný a jeh prjekt bude vybrán k pdpře z OP LZZ, bude před pdpisem právníh aktu financvání z OP LZZ pvinen dlžit některé další přílhy: Prhlášení partnerství s českým partnerem (puze v případě, že je prjekt realizván ve splupráci s českými partnery); Tyt frmuláře naleznete na webvých stránkách Označení bálky: Žádst musí být dručena v zalepené bálce, na které musí být uveden: adresa vyhlašvatele včetně jména příslušnéh řídícíh pracvníka; název peračníh prgramu; čísl priritní sy a blasti pdpry; čísl výzvy; název žádsti finanční pdpru; plný název a adresa žadatele; upzrnění v pdbě textu NEOTVÍRAT v levém hrním rhu. Pštvní adresa vyhlašvatele: Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr řízení pmci z ESF Na Příčním právu 1, Praha 2 Kntaktní míst (pr sbní dručení žádstí): Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr řízení pmci z ESF Detašvané pracviště: Kartuzská 200/4, Praha 5 Žádsti lze předkládat v těcht dnech a hdinách: pndělí až pátek hd. Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 9 z 10

10 Mim tyt hdiny lze žádst sbně dručit jen na základě předchzí dmluvy. 8. Kntakt na vyhlašvatele: Bc. Mnika Kcábkvá Tel.: (13-15 hd) 9. Kritéria věcnéh hdncení: Předlžené žádsti budu hdnceny na základě následujících kritérií věcnéh hdncení OP LZZ: A Smysl a cíle prjektu A1 Zdůvdnění ptřebnsti prjektu A2 Vazba na cíle výzvy (blasti pdpry OP LZZ) A3 Zhdncení cílů prjektu B Cílvá skupina B1 Jasné vymezení cílvé skupiny B2 Přiměřenst cílvé skupiny B3 Příns prjektu pr cílvu skupinu B4 Způsb zapjení cílvé skupiny C Žadatel C1 Kmpetence žadatele C2 Zkušensti žadatele a členů týmu C3 Partneři D Prjektvé řízení, udržitelnst a rizikvst prjektu D1 Vlba a ppis klíčvých aktivit, harmngram prjektu D2 Předpklady pr udržitelnst prjektu p sknčení financvání OP LZZ D3 Kvalita řízení rizik D4 Rizikvst prjektu E Rzpčet prjektu E1 Přiměřenst rzpčtu prjektu jeh bsahvé náplni a rzsahu E2 Přehlednst, srzumitelnst a věcná správnst rzpčtu F Výsledky a výstupy F1 Šíře a adekvátnst výběru mnitrvacích indikátrů F2 Reálnst kvantitativních hdnt mnitrvacích indikátrů F3 Přiměřenst výsledků vzhledem k pžadvaným prstředkům G H Rzpr s hrizntálními tématy Závěrečné zhdncení Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 10 z 10

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: 15. 9. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 03 Datum

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 03 Datum platnsti

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 02 Datum platnsti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašvatel: Ministerstv průmyslu a bchdu Verze č.: 01 Datum

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum platnsti

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více