DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA"

Transkript

1 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY prgram č. 1 (dtace na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni) PRO ROK 2017 tel.: ,

2 OBSAH 1. Úvd Cíle a zaměření dtačníh prgramu Rezidenční místa Zaměření prjektu Vysvětlení termínů Cíle dtačníh prgramu jsu: Žadatelé dtaci Finanční pdmínky Žádst pskytnutí dtace Pdrbný ppis náležitstí a přílh k Žádsti Další pdmínky pr pdání Žádstí Administrátr Rzhdnutí MZ pskytnutí dtace Způsb pskytvání a pdmínky čerpání dtace a pvinnsti akreditvanéh zařízení s rezidenčním místem Pdmínky čerpání dtace Přerušení pskytvání dtace Změna akreditvanéh zařízení Žádst změnu Zastavení pskytvání dtace Další pdmínky pskytvání dtace Hdncení a realizace prjektu Průběžná zpráva za rzpčtvý rk u víceletéh prjektu Závěrečná zpráva p uknčení celéh víceletéh prjektu Vypřádání vztahů se státním rzpčtem Kntrlní zpráva Kntaktní údaje Přílhy tel.: , 2/15

3 1. Úvd Ministerstv zdravtnictví (dále jen MZ ) v suladu se záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen Rzpčtvá pravidla ) a na základě ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb., pdmínkách získávání a uznávání dbrné způsbilsti a specializvané způsbilsti k výknu zdravtnickéh pvlání lékaře, zubníh lékaře a farmaceuta, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn č. 95/2004 Sb. ) vydává Metdiku dtačníh řízení na rezidenční místa pr rk 2017 (dále jen Metdika ), kteru upřesňuje pdmínky pr získání dtace na rezidenční míst a dále určuje pstup při pskytvání dtací a vypřádání finančních prstředků se státním rzpčtem prstřednictvím ústředníh rgánu státní správy - MZ. Na pskytvání dtací ze státníh rzpčtu se nevztahuje usnesení vlády České republiky ze dne č. 479, Zásadách vlády pr pskytvání dtací ze státníh rzpčtu České republiky nestátním neziskvým rganizacím ústředními rgány státní správy. MZ si vyhrazuje práv změnit pdmínky stanvené v tét Metdice v případě, že djde ke změně suvisejících právních předpisů. Případné změny v pdmínkách tht dtačníh prgramu budu uveřejněny ve Věstníku MZ způsbem umžňujícím dálkvý přístup. Dle ustanvení 14 až 14f Rzpčtvých pravidel upravujících pskytvání dtací a návratných finančních výpmcí ze státníh rzpčtu a řízení jejich dnětí a dle ustanvení 21a dst. 1 zákna č. 95/2004 Sb. není na pskytnutí dtace z dtačníh prgramu Rezidenční místa právní nárk. 2. Cíle a zaměření dtačníh prgramu Rezidenční místa Zaměření prjektu Prjekt je zaměřen na pdpru specializačníh vzdělávání lékařských zdravtnických pracvníků v základních kmenech, které jsu sučástí základních brů uvedených ve vyhlášce č. 185/2009 Sb., brech specializačníh vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a brech certifikvaných kurzů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 185/2009 Sb. ). 2.2 Vysvětlení termínů Prjekt definuje pžadvanu finanční pdpru vzdělávacíh prcesu směřujícíh ke splnění pdmínek pr získání certifikátu abslvvání základníh kmene frmu víceleté dtace pskytnuté ze státníh rzpčtu na úhradu nákladů spjených se specializačním vzděláváním rezidenta, neb více rezidentů v jednm bru a v jednm základním kmeni schválené v příslušném kalendářním rce. Ke každému prjektu se vydává samstatné rzhdnutí. tel.: , 3/15

4 Uknčení prjektu nastává splněním všech pžadavků stanvených příslušným vzdělávacím prgramem nezbytných k získání certifikátu abslvvání základníh kmene. V případě většíh pčtu šklenců (rezidentů) v jednm prjektu je uknčen prjekt splněním pdmínek k získání certifikátu abslvvání základníh kmene psledníh rezidenta. Dalším důvdem může být předčasné uknčení prjektu např. uknčením pracvníh pměru, dstupením rezidenta ze specializačníh vzdělávání, úmrtím rezidenta, úmrtím šklitele (u OSVČ) apd. Akreditvané zařízení zařízení, kterému byla udělena akreditace pdle ustanvení 17 zákna č. 95/2004 Sb. 2.3 Cíle dtačníh prgramu jsu: a) finanční pdpra abslventů lékařských fakult pr následné pstgraduální studium lékařských brů (specializační vzdělávání) v základním kmeni, b) finanční pdpra lékařských zdravtnických pracvníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni abslvvali. Dsud nezískali certifikát abslvvání základníh kmene. 3. Žadatelé dtaci Žadatelem dtaci se může stát zařízení akreditvané pdle ustanvení 13 zákna č. 95/2004 Sb., které má sídl/míst pdnikání na území České republiky. Údaje sídle právnické sby/trvalém pbytu fyzické sby musí dpvídat údajům uvedeným v Rzhdnutí registraci neb Rzhdnutí udělení právnění k pskytvání zdravtních služeb. 4. Finanční pdmínky Dtace ze státníh rzpčtu přidělená MZ na realizaci prjektu je výhradně účelvě vázána a lze ji pužít jen na úhradu nákladů, které jsu v suladu s dtačním prgramem Rezidenční místa a dále se schválenu Žádstí. DOTACE SE POSKYTUJE NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ZÍSKÁNÍM DOTACE SE ŽADATEL ZAVAZUJE ČÁST NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ. Účelvé finanční prstředky se mhu pužít puze na splufinancvání: mzdvých nákladů na rezidenta v minimální výši 55 % z celkvé výše dtace (hrubá mzda, resp. plat - dále jen hrubá mzda a dvdy na zdravtní a sciální pjištění za zaměstnavatele), tel.: , 4/15

5 mzdvých nákladů na šklitele (zaměstnance) v maximální výši 20 % z celkvé výše dtace - hrubá mzda a dvdy na zdravtní a sciální pjištění zaměstnavatele, příjmu šklitele - určen pr OSVČ, úhrad pvinných kurzů a stáží stanvených platnými vzdělávacími prgramy pr jedntlivé bry, materiálvých nákladů. MZ pskytuje dtaci nejdéle na celu dbu 24 měsíců vzdělávání v základním kmeni při rzsahu stanvené týdenní pracvní dby. Pdmínky pskytnutí dtace jedntlivým žadatelům stanvuje MZ v písemném Rzhdnutí. Příjemce dtace je pvinen prkazatelně a dlžitelným způsbem vést evidenci pracvní dby rezidenta. 5. Žádst pskytnutí dtace O dtaci na rezidenční míst pdle ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb. může akreditvané zařízení pžádat, pkud účastník specializačníh vzdělávání zahájí specializační vzdělávání u tht akreditvanéh zařízení a sučasně má akreditvané zařízení s účastníkem specializačníh vzdělávání uzavřenu pracvní smluvu v rzsahu minimálně plviny stanvené týdenní pracvní dby a minimálně na dbu délky specializačníh vzdělávání stanvené vzdělávacím prgramem v příslušném bru (rzumí se celá délka vzdělávacíh prgramu včetně základníh kmene). Žádsti pskytnutí dtace na rezidenční míst (dále jen Žádst, viz Přílha č. 1 tét Metdiky) pdle ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb., se pdávají v průběhu celéh rku. Na Žádsti pskytnutí dtace na rezidenční míst pdané p 31. říjnu bude pskytnuta dtace na rezidenční míst nejdříve d 1. ledna následujícíh kalendářníh rku. Žádá-li akreditvané zařízení dtaci na rezidenční míst pr více základních kmenů, je nutné pdat Žádst pr každý základní kmen zvlášť. V případě, že akreditvané zařízení žádá rezidenční místa v jednm základním kmeni pr více rganizačních slžek (např. dštěpných závdů, středisek, apd.), pdává vždy jednu Žádst, v níž budu bsaženy všechny pžadavky na pskytnutí dtace na rezidenční místa pr jeden pžadvaný základní kmen specializačníh vzdělávání. Tedy akreditvané zařízení pdává jednu suhrnnu Žádst pr jeden základní kmen specializačníh vzdělávání. Každé akreditvané zařízení však může pdat Žádsti pr více základních kmenů specializačníh vzdělávání. V případě, kdy akreditvané zařízení žádá dtaci na rezidenční míst pr některu ze svých rganizačních slžek, musí v Žádsti uvést její název a adresu. Pjmem Žádst pskytnutí dtace ze státníh rzpčtu na rezidenční míst pr rk 2017 se rzumí subr následujících dkumentů (viz Přílha č. 1 tét Metdiky): tel.: , 5/15

6 průvdní list k Žádsti, infrmace žadateli, infrmace vlastnické struktuře, infrmace rezidentvi (rezidentech) tent frmulář pužijte pr každéh rezidenta samstatně, vyplněné šablny vzdělávacích plánů pr každéh rezidenta samstatně, prhlášení sb dpvědných za vyplnění Žádsti včetně prhlášení člena statutárníh rgánu neb zástupce právnické sby, čestné prhlášení bezdlužnsti. Pvinné přílhy k Žádsti: kpie pracvní smluvy uzavřené s účastníkem specializačníh vzdělávání, kpie Rzhdnutí udělení prdlužení akreditace, kpie smluvy s akreditvaným zařízením, kpie dkladu vzniku pskytvatele zdravtních služeb, kpie dkladu registraci neb rzhdnutí udělení právnění k pskytvání zdravtních služeb, CD. Žádst 5.1 Pdrbný ppis náležitstí a přílh k Žádsti Žádst včetně všech pžadvaných dkladů se pdává v písemné a v elektrnické pdbě. CD musí být značen přesným názvem akreditvanéh zařízení, brem, značením Dtační prgram pr lékařské bry a dále značením: RM V Žádsti je nutné vyplnit všechny plžky, a t v českém jazyce. Písemná frma Žádsti a CD musí být shdné. Žádst bude na CD naskenvána jak jeden subr včetně všech pžadvaných pdpisů a přílh. V případě, že Žádst nebude splňvat některu z náležitstí zde uvedených, bude akreditvané zařízení vyzván k dplnění Žádsti. V tmt případě se v dpvídajícím rzsahu prdlužuje lhůta pr vydání Rzhdnutí dle ustanvení 21ab dst. 1 zákna č. 95/2004 Sb. Psuzvána bude puze kmpletní Žádst. Další infrmace k přílhám a k dkladům, které je nutné dlžit k Žádsti, jsu následující. 1) Infrmace rezidentvi V části Pžadvaná výše dtace na základní kmen příjemce dtace vyplní pžadvanu výši dtace na základní kmen na jednh rezidenta, která se vypčítá pčtem měsíců, na které má být dtace pskytnuta x stanvená částka na měsíc v Kč. V případě, že dtace bude pskytvána puze na část základníh kmene vzdělávacíh prgramu (rezident již část vzdělávacíh prgramu základníh kmene abslvval), bude dtace pskytnuta na zbývající pčet měsíců, kdy budu splněny pdmínky pr její pskytnutí tel.: , 6/15

7 a v Žádsti se uvede přesný pčet abslvvaných měsíců splu s názvem akreditvanéh zařízení, ve kterém je abslvval. 2) Označení bálky Obálka musí být patřena zpáteční adresu adresa subjektu žádajícíh dtaci na rezidenční míst. Dále je nutné bálku značit slvy Dtační řízení: Rezidenční místa 2017 a značením Dtační prgram pr lékařské bry. 6. Další pdmínky pr pdání Žádstí MZ upzrňuje žadatele rezidenční míst na nutnst a pvinnst ddržvání stanvených termínů v celé délce realizace dtačníh prgramu. Metdika pr žadatele dtaci ze státníh rzpčtu na rezidenční míst je jak pr pskytvatele dtace (tj. MZ) tak pr příjemce dtace závazná. MZ upzrňuje žadatele, že pdáním Žádsti vyslvuje s tut závaznstí suhlas. Žádst může být pdána de dne následujícíh p dni, kdy MZ na svých webvých stránkách uveřejní Metdiku včetně všech přílh. Dtace na rezidenční míst se pskytuje za celé kalendářní měsíce, kdy jsu splněny pdmínky pr její pskytnutí. Ke splnění pdmínek pr pskytnutí dtace za celý kalendářní měsíc musí být Žádst pdána k 1. dni příslušnéh měsíce. V případě pdání žádsti v pzdějším termínu bude přiznána dtace d 1. dne následujícíh měsíce. Nejpzději k tmut datu musí být sjednán vznik pracvníh pměru s účastníkem specializačníh vzdělávání (viz 36 zákna č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů), rezident musí být zařazen d bru a musí být zahájen specializační vzdělávání. Na Žádsti pskytnutí dtace na rezidenční míst pdle ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb. pdané p 31. říjnu bude pskytnuta dtace na rezidenční míst nejdříve d 1. ledna Adresa pr písemné pdání žádsti (administrátr): Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví Ruská Praha 10 Adresa pr sbní pdání žádstí (administrátr): Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví Ruská Praha Administrátr tel.: , 7/15

8 Administraci prvádí Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví, ddělení rezidenčních míst, na adrese: Ruská 85, Praha Rzhdnutí MZ pskytnutí dtace MZ rzhdne pskytnutí dtace na rezidenční míst d 60 dnů de dne bdržení Žádsti. Je-li pracvní smluva mezi akreditvaným zařízením pskytující zdravtní služby, které žádá pskytnutí dtace na rezidenční míst pdle ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb. a účastníkem specializačníh vzdělávání uzavřena v rzsahu kratším, než je stanvená týdenní pracvní dba, MZ pskytne dtaci na rezidenční míst v pměrně snížené výši na dbu pměrně delší. Písemná frma Rzhdnutí bude zaslána na knkrétní adresu uvedenu v Žádsti. 8. Způsb pskytvání a pdmínky čerpání dtace a pvinnsti akreditvanéh zařízení s rezidenčním místem 8.1 Pdmínky čerpání dtace MZ finanční prstředky pskytne na specializační vzdělávání v základním kmeni u brů specializačníh vzdělávání, a t nejdéle na dbu 24 měsíců. Výše měsíční dtace pr příslušný br specializačníh vzdělávání v základním kmeni je uvedena v Přílze č. 2 tét Metdiky. Dtace na rezidenční míst se akreditvanému zařízení pskytuje za celé kalendářní měsíce, kdy jsu splněny pdmínky pr její pskytnutí. Tt ustanvení se vztahuje bdbně na zahájení, uknčení i přerušení specializačníh vzdělávání jak ze strany rezidenta, tak ze strany akreditvanéh zařízení, který je příjemcem dtace. Dtaci na rezidenční míst nelze pskytnut zpětně za kalendářní měsíce, které předcházely pdání Žádsti. Finanční prstředky budu MZ uvlňvány 1x rčně. Prvnímu uvlnění prstředků předchází vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace. Finanční prstředky budu převedeny na čísl účtu akreditvanéh zařízení pskytující zdravtní služby s rezidenčním místem, které bude uveden v Žádsti. V případě, že zřizvatelem akreditvanéh zařízení s rezidenčním místem je kraj neb bec, uvede žadatel (akreditvané zařízení s rezidenčním místem) v Žádsti čísl účtu zřizvatele. 8.2 Přerušení pskytvání dtace MZ přeruší pskytvání dtace na rezidenční míst p dbu přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta. Celkvá dba přerušení nesmí přesáhnut 5 let. V případě zahájení a uknčení přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta v akreditvaném zařízení s rezidenčním místem příjemce dtace tét skutečnsti uvědmí MZ prstřednictvím administrátra, a t nejpzději d 10 dnů de dne, kdy tat skutečnst nastala, pmcí frmuláře Žádst změnu, který bude uveřejněn na webvých stránkách MZ v sekci Rezidenční místa. 8.3 Změna akreditvanéh zařízení tel.: , 8/15

9 Pkud rezident v průběhu kalendářníh rku uzavře pracvní pměr za účelem specializačníh vzdělávání, na které se pskytuje dtace na rezidenční míst pdle ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb., s jiným akreditvaným zařízením, může tt akreditvané zařízení pžádat pskytnutí dtace na rezidenční míst pdle ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb. Pr takt žádající akreditvaná zařízení platí všechna ustanvení tét Metdiky. 8.4 Žádst změnu Příjemce dtace může v průběhu specializačníh vzdělávání pžádat schválení změn (např. změna jména rezidenta, změna čísla bankvníh spjení, změna člena statutárníh rgánu neb zástupce právnické sby, změna jména/názvu příjemce, adresy apd.) nejpzději d 10 dnů, kdy tat změna nastala. Žádst změnu se pdává na frmuláři, který bude zveřejněn na webvých stránkách MZ, a t prstřednictvím administrátra. Přílhu Žádsti změnu musí být dklady prkazující právněnst pžadvané změny. Pslední žádst tut změnu příjemce zašle nejpzději d 15. listpadu, v případě rganizační slžky státu nejpzději d 15. října. Žádst změnu bude MZ psuzena a v případě, že změna bude schválena, vydá se změnvé Rzhdnutí. Jestliže změna nebude vyžadvat vydání změnvéh Rzhdnutí, bude příjemci dtace zaslán známení, zda změna byla akceptvána. O případnu změnu v čerpání finančních prstředků (stanvených v Rzhdnutí) v průběhu rzpčtvéh rku, je příjemce dtace pvinen písemně pžádat prstřednictvím administrátra, a t nejpzději d 10 dnů de dne, kdy změna nastala. V psledním čtvrtletí kalendářníh rku je nutné žádst změnu zaslat nejpzději d 15. listpadu. Žádst změnu bude MZ psuzena a v případě, že změna bude schválena, bude vydán změnvé Rzhdnutí. 8.5 Zastavení pskytvání dtace MZ zastaví pskytvání dtace na rezidenční míst, pkud: a) je uknčen specializační vzdělávání rezidenta v základním kmeni bru, pr který je dtace na rezidenční míst pskytvána, b) je sknčen pracvní pměr rezidenta u akreditvanéh zařízení pskytující zdravtní služby, kterému je pskytvána dtace, c) akreditvané zařízení pskytující zdravtní služby pruší pvinnsti pdle ustanvení 18 a 21d zákna č. 95/2004 Sb., neb d) přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta přesáhne 5 let. V případě předčasnéh uknčení specializačníh vzdělávání rezidenta neb v případě uknčení pracvníh pměru rezidenta u akreditvanéh zařízení s rezidenčním místem, příjemce dtace tét skutečnsti uvědmí MZ prstřednictvím administrátra, a t nejpzději d 15 dnů de dne, kdy uvedená tel.: , 9/15

10 skutečnst nastala, pmcí frmuláře Žádsti změnu, který bude uveřejněn na webvých stránkách MZ v sekci Rezidenční místa. MZ pté zastaví uvlňvání dtace. Akreditvané zařízení je dále pvinn ddržvat pdmínky stanvené v ustanvení 18 a 21d zákna č. 95/2004 Sb. 8.6 Další pdmínky pskytvání dtace Pskytnutá dtace bude MZ uvlňvána 1 x rčně pdle Rzhdnutí a v suladu s regulací výdajů státníh rzpčtu na rk 2017 stanvenu Ministerstvem financí ČR. V případě, že vláda ČR rzhdne vázání rzpčtvých prstředků v suladu s Rzpčtvými pravidly, může MZ snížit Rzhdnutím stanvenu částku dtace. Příjemce dtace je pvinen vypřádat přednstně, před případným zánikem rganizace, vztahy se státním rzpčtem. Příjemce dtace je pvinen vrátit nevyčerpané prstředky splu s vypřádáním dtace nejpzději d 30 dnů d známení dstupení d prjektu neb jeh uknčení, pkud se prjekt neuskuteční neb je předčasně uknčen. V takvém případě je příjemce dtace pvinen finanční prstředky vrátit na výdajvý účet MZ, ze kteréh mu byla dtace pskytnuta. Jestliže příjemce dtace není schpen prjekt vůbec zrealizvat, a z tht důvdu čerpat dtaci, je pvinen známit tut skutečnst písemnu frmu MZ (prstřednictvím administrátra) nejpzději d 15 kalendářních dnů d dručení Rzhdnutí. Vyplacené mzdvé prstředky (ppř. příjem šklitele u OSVČ) musí být pdlženy prvtními dklady umžňujícími kntrlu skutečně prvedené práce. Příjemce dtace je pvinen jednznačně prkazatelným a dlžitelným způsbem vést evidenci pracvní dby rezidenta. Příjemce dtace je pvinen umžnit pskytvateli (správci rzpčtu) kntrlu ve vztahu k přiděleným finančním prstředkům. Kntrlní systém je zaveden a nastaven v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, a záknem č. 255/2012 Sb., kntrle. Neddržení (prušení) daných pdmínek pr pskytnutí dtace a neddržení pdmínek pr pužití těcht finančních prstředků je klasifikván jak neprávněné pužití prstředků státníh rzpčtu, resp. prstředků pskytnutých ze státníh rzpčtu (ustanvení 3 písm. e) Rzpčtvých pravidel). Příjemce dtace je pvinen pstupvat v suladu se záknem č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pkud pužije prstředky státníh rzpčtu k úhradě zakázky, která je veřejnu zakázku. Ministerstv zdravtnictví upzrňuje na situaci, při které djde k zániku akreditvanéh zařízení v důsledku změny právní frmy žadatele akreditvanéh zařízení v průběhu specializačníh vzdělávání (např. žadatel pdnikající fyzická sba (OSVČ) má v úmyslu se transfrmvat na právnicku sbu, např. s.r..). V těcht případech je nutné upzrnit na skutečnst, že v případě, že bude v suvislsti s výše uvedeným uknčen pracvní pměr rezidenta, djde k zastavení pskytvání dtace, pněvadž dtace se pskytuje subjektu, který dtaci pžádal. Změna subjektu v průběhu čerpání dtace tak tel.: , /15

11 není mžná, nebť se p právní stránce nejedná právníh nástupce, nýbrž nvý subjekt. Určitá výjimka by mhla existvat v případě převdu závdu (dříve pdniku), v takvém případě by přešel na nvý právní subjekt též i půvdní zaměstnanec a vše, c tvří závd, tedy i práva a závazky z rzhdnutí dtaci. V případě změny subjektu příjemce dtace, MZ zastaví čerpání dtace subjektu, který dtaci zažádal. Tent subjekt musí prvést finanční vypřádání dtace a nesptřebvané finanční prstředky převést na výdajvý účet MZ. Nvý subjekt tak musí pdat nvu žádst pskytnutí dtace. 9. Hdncení a realizace prjektu 9.1 Průběžná zpráva za rzpčtvý rk u víceletéh prjektu Příjemce dtace je pvinen MZ (prstřednictvím administrátra) předkládat v řádných termínech na stanveném frmuláři Průběžné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2017, zahrnující přehled abslvvaných částí v daném rce, přehled zbývajících částí stanvených vzdělávacím prgramem a finanční vyúčtvání (výkaz čerpání finančních prstředků s kmentářem k čerpání pskytnutých dtačních finančních prstředků v členění pdle Rzhdnutí pr příslušný rzpčtvý, tj. kalendářní rk). Tat pvinnst platí i v případě, že MZ přerušil pskytvání dtace na rezidenční míst p dbu přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta. Frmulář Průběžné zprávy se předkládá za každé Rzhdnutí samstatně. Frmulář Průběžné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2017 splu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webvých stránkách MZ. Knečný termín pr deslání Průběžné zprávy za rk 2017 na MZ je , nebude-li stanven v Rzhdnutí jinak. 9.2 Závěrečná zpráva p uknčení celéh víceletéh prjektu Na knci prjektu je příjemce dtace pvinen MZ (prstřednictvím administrátra) předlžit Závěrečnu zprávu plnění prgramu Rezidenční místa 2017 zahrnující ppis a zhdncení realizace dbrné části prjektu, finanční vyúčtvání (výkaz čerpání finančních prstředků s kmentářem k čerpání pskytnutých dtačních finančních prstředků v členění pdle Rzhdnutí) nejpzději d následujícíh rku p rce, ve kterém byl celý prjekt uknčen řádným splněním pdmínek pr získání certifikátu abslvvání základníh kmene příslušnéh bru specializačníh vzdělávání psledníh rezidenta. Frmulář Závěrečné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2017 splu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webvých stránkách MZ. Závěrečnu zprávu musí předlžit i příjemci dtace, u kterých dšl k uknčení pracvníh pměru rezidenta, a tím k předčasnému sknčení abslvvání základníh kmene specializačníh vzdělávání. 10. Vypřádání vztahů se státním rzpčtem Pr všechny typy rganizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., zásadách a lhůtách finančníh vypřádání vztahů se státním rzpčtem, státními finančními aktivy a Nárdním fndem (vyhláška finančním vypřádání). Každrční finanční vypřádání tel.: , /15

12 dtace musí být prveden ve smyslu Rzpčtvých pravidel a v suladu s tut vyhlášku d následujícíh kalendářníh rku včetně pukázání nesptřebvané částky dtace na účet cizích prstředků MZ ČR č /0710 u České nárdní banky (tzn., že bude připsána na uvedený účet nejpzději v tent den). Pzději připsané částky budu pukázány zpět na účet desílatele, kterému vznikne pvinnst vypřádání se státním rzpčtem prstřednictvím příslušnéh finančníh úřadu. Finanční vypřádání se státním rzpčtem prvedu na frmuláři, který je přílhu uvedené vyhlášky tak, aby byl dručen pskytvateli dtace nejpzději d Organizace, jejichž zřizvatelem je bec neb kraj, prvedu vypřádání se státním rzpčtem prstřednictvím kraje, jemuž předlží pdklady d 5. únra 2018 (na tiskpise, který je přílhu vyhlášky č. 367/2015 Sb.) a sučasně převedu ke stejnému datu na účet kraje případnu vratku dtace. Pkud djde k prušení rzpčtvé kázně ve smyslu ustanvení 44 Rzpčtvých pravidel (tzn., že prstředky státní dtace budu využity neprávněně neb zadrženy a jejich nesptřebvaná část nebude vypřádána pdle uvedenéh zákna a vrácena na účet MZ d 15. únra), pdléhají subjekty, kterým byla státní dtace pskytnuta, sankcím ve smyslu ustanvení 44a Rzpčtvých pravidel. Příjemce dtace je rvněž pvinen předlžit finanční vypřádání dtace na frmuláři Závěrečné finanční vypřádání dtace ze státníh rzpčtu prstřednictvím administrátra a sučasně zaslat avíz dbru VLP MZ. Frmuláře k Závěrečnému finančnímu vypřádání dtace ze státníh rzpčtu splu se stanvením termínu pr jeh zaslání a bližšími instrukcemi budu uveřejněny na webvých stránkách MZ. Pkud budu skutečné náklady nižší, než je uvlněná částka dle Rzhdnutí, musí příjemce dtace zbývající finanční prstředky vrátit d státníh rzpčtu převdem na účet cizích prstředků MZ čísl účtu /0710 u České nárdní banky, a t nejpzději d 15. únra následujícíh rku (k tmut dni musí být finanční prstředky připsány na účet MZ). T ustanvení neplatí pr rganizační slžky státu. Organizační slžky státu nesptřebvané finanční prstředky bdržené frmu rzpčtvéh patření nevracejí a nechávají si je v nárcích z nesptřebvaných výdajů pr případné pužití v dalším bdbí pr pkračvání financvání dle stejnéh Rzhdnutí. Při převdu nesptřebvané části dtace příjemci dtace uvedu jak variabilní symbl kód 5222 (splky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (becně prspěšné splečnsti), 5229 (statní neziskvé rganizace, zejména fundace a ústavy), 5212 (fyzické sby), 5213 (statní právnické sby a.s., s.r.. atp.), 5321 (rganizace zřízené bcemi), 5323 (rganizace zřízené krajem), 5332 (VŠ), 5336 (příspěvkvé rganizace MZ) a článek 4331 (např ). 11. Kntrlní zpráva tel.: , /15

13 Na knci prjektu prvede kntrlu nezávislý kntrlní rgán. Tímt rgánem se rzumí daňvý neb eknmický pradce neb účetní kancelář, kteří nezpracvávali účetnictví. Tat kntrlní zpráva bude předlžena d následujícíh rku, ve kterém dšl k uknčení prjektu. Pkud celkvá výše bdržené dtace na prjekt překrčí dvjnásbek nejvyšší celkvé dtace na 1 rezidenta na celé specializační vzdělávání u vybranéh základníh bru, kde je stanvena nejvyšší výše dtace, příjemce dtace předlží kntrlní zprávu vypracvanu externím kntrlním rgánem (jedná se fyzicku neb právnicku sbu zapsanu d seznamu auditrů; externí auditr musí být nezávislý jak na státních rgánech, tak na vedení auditvané splečnsti neb fyzické sby i na statních zájmvých skupinách). V kntrlní zprávě je nezbytné výslvně uvést: zda čerpání dtace za příslušný prjekt prbíhal v suladu s Rzhdnutím č.j. /2017/VLP/RM/ROZ, pskytnutí dtace na rezidenční míst vydaným MZ dne a dále, zda čerpání prbíhal v suladu se zásadami stanvenými ústředním rgánem státní správy - MZ. Kntrlní zprávu pdepíše zpracvatel. 12. Kntaktní údaje Kntaktní sby pr lékařské zdravtnické bry: Ing. Mirslav Jindřich, CSc., tel: Kntaktní adresa: Ministerstv zdravtnictví ČR Odbr vědy a lékařských pvlání Palackéh náměstí Praha 2 Kntaktní adresa administrátra prjektu: Institut pstgraduálníh vzdělávání ve zdravtnictví Ruská Praha 10 Kntaktní sby administrátra: Bc. Jan Barták tel Ing. Marie Karlvá tel Ing. Iva Urbancvá tel V Praze dne MUDr. Tm Philipp, Ph.D., MBA náměstek pr zdravtní pjištění zastupující náměstka pr zdravtní péči tel.: , /15

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY prgram č. 2 (dtace na celé specializační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - REZ I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO OBORY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ prgram č. 3 (dtace na celé specializační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - REZ I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY prgram č. 2 (dtace

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany KU(1SP00RMSRB m H. w/f &C Smluva.3 závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: IČ: bankvní spjení: čísl účtu: (dálejen Kraj") 28.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY program č. 1 (dotace

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádsti infrmace pdle zákna 106/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím se pdávají ústně v kanceláři úřadu písemně sbně v kanceláři úřadu neb pštu na adresu úřadu Obecní úřad Úherce K Mexiku 94, Úherce 330

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení Infrmace k žádstem ve věcech rejstříku škl a šklských zařízení Kntaktní infrmace: Rejstřík škl a šklských zařízení becní, sukrmé a církevní škly a šklská zařízení (vyjma středních škl, škl a šklských zařízení

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9004/2015 Př. čísl Odbr: Oddělení: Vyřizuje: Odbr rganizační ddělení právní a kntrlní Gdálvá Jana Mgr. (Veducí ddělení) Materiál pr 8. zasedání

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I Veřejnprávní smluva pskytnutí dtace IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MHMPP07K4JM9 DVS/04/03/006765/2018 uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku pdle zákna č. 250/2000

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Ev. čísl prgramu D2017-SP2 Datum vyhlášení dtačníh prgramu: 12.7.2017 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Název dtačníh prgramu Dtační prgram statutárníh města Chmutva (dále jen Chmutv ) Sprt a vlný čas

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více