Listopad na Vinohradech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listopad na Vinohradech"

Transkript

1 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu od 9.00 do hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je pro v s p ipravena bohat nabìdka sortimentu od vìce jak Ëty iceti prodejc. Pro holky a kluky je opït p ipraven DÃTSK KOUTEK v Ëase od 9.00 do hodin (klubovna pod radnicì), tentokr t se bude kor lkovat a vyr bït ozdobnè zvoneëky. K dobrè pohodï zahraje KVIC Band. VeökerÈ info naleznete na (red.) Druhé trhy v baboletním počasí... Anna S sserov (sedìcì druh z leva), textilnì v tvarnice, kter darovala gobelìn s n zvem ÑVinohradyì naöì mïstskè Ë sti ke Dni Vinohrad v roce V ûenì vinohradötì spoluobëanè, podzim ñ i ten letoönì ñ p edznamen v konec roku. DÈöù po suchèm lètï svlaûujìcì zemi, pestrobarevnè listì na stromech, v povït Ì, v tr vnìcìch a na cest ch, dozr vajìcì rèva ve vinohradsk ch vinicìch, dubovè bukvice praskajìcì pod podr ûkami bot i kaötany, kterè jiû Ñsklidilyì dïti ñ to vöe tvo Ì vinohradsk podzim, kter n s prov zì na cestï k adventu, na cestï k V noc m. PodzimnÌ n lada p edznamen v obdobì konce roku, spojenè ËasovÏ s v - noënìmi sv tky. TÏm letoönìm bude na Vinohradech opït vèvodit v noënì strom p ed radnicì. Letos bude v noënì strom svìtit do noci novou svïtelnou v zdobou. OstatnÏ, nechte se p ekvapit. PoprvÈ se rozz Ì v sobotu 5. prosince v pït hodin odpoledne. Mal slavnost zaûehnutì vinohradskèho v noënìho stromu bude doprov zena v noënì hudbou a zpïvem koled. Sou- ËasnÏ s onìm slavnostnìm rozsvìcenìm v noënìho stromu budou v kol probìhat VinohradskÈ v noënì trhy. VÏ Ìm, ûe pod v noënìm stromem i na v noënìch trzìch se n s sejde co nejvìce. V ûenì VinohraÔanÈ, jsem velmi potïöen pov tce kladn mi ohlasy na z ÌzenÌ novèho venkovnìho Ñfitnessì cviëiötï (p i tenisov ch kurtech v are lu b valè Z kladnì ökoly Bzeneck ), kterè mi od v s zhusta p ich zejì, Ëi mi je osobnï sdïlujete. Jiû p i instalaci cviëebnìho za ÌzenÌ jsem slìbil, ûe pokud bude z jem vinohradskè ve ejnosti o vyuûìv nì cviëebnìho are lku dostateën, p ikoupìme dalöì prvky. VÌcekr t jsem se byl p esvïdëit, zda se cviëebnì prvky vyuûìvajì. A vyuûìvajì se p ekvapivï znaënï. StaröÌmi i mladöìmi z jemci o protaûenì tïla. TakovÈ obsazenì cviëiötï mne i mè kolegy doslova p ekvapilo. A tak, jak jsem slìbil, v p ÌötÌm roce rozöì Ìme venkovnì cviëiötï o dalöìch minim lnï pït cviëebnìch prvk. Do rozpoëtu mïstskè Ë sti pro n sledujìcì rok jiû za azuji p Ìsluönou Ë stku, kter by poûadavky cviëìcì ve ejnosti alespoú Ë steënï uspokojila. Pokud by z jem o cviëenì neochaboval, pokud by byl neutuchajìcì, opït bychom p idali po konzultaci s cviëenci dalöì prvky. P i opravdu velkèm z jmu bychom mohli uvaûovat o umìstïnì cviëebnìch prvk i v jin ch (t eba i okrajov ch) Ë stech Vinohrad. Tak tedy: lvì silou letem sokolìm (jak ekli by naöi p edci) nebo sportu zdar, jak chcete. V polovinï mïsìce Ìjna jsem mïl velkou Ëest b t Ëasten p i p evzetì a umìstïnì daru ñ gobelìnu ñ kter vïnovala naöì mïstskè Ë sti obyvatelka Vinohrad a autorka vïnovanèho umïleckèho dìla panì Anna S sserov. MusÌm ovöem up esnit, aby se panì autorka na mne p Ìliö nehnïvala, ûe jejì dìlo ñ gobelìn ñ ztv rúujìcì Vinohrady v plnè jejich barevnosti a jedineënè zvl ötnosti, vëetnï v znamn ch mìstnìch dominant, darovala naöì obci spolu s postiûen mi lidmi, kter m vinohradsk mïstsk Ë st nïjak m zp sobem pomohla. GobelÌn, h ÌcÌ (pokraëov nì na stranï 3) DruhÈho termìnu Vinohradsk ch trh se z Ëastnilo 31 prodejc s nejr znïjöìm sortimentem. P ibyla vìna, medy, medovina, rozrostl se poëet öperka, ko en i zelin, nechybïly dom cì moöty a produkty z rakytnìku. OblÌbenÈ peka stvì Makovec zdvojn sobilo prod van sortiment, takûe i nakupujìcì byli spokojeni. R no panoval sice z hlediska dopravnìho pomïrnï velk chaos, ale poda ilo se jej zvl dnout, takûe v sledkem bylo p ÌjemnÏ str venè dopoledne s fajn lidmi, cimb lkou a poëasìm doslova ÑbaboletnÌmì. Vöem z ËastnÏn m dïkujeme a tïöìme se na listopad v duchu lampionovèm. Na trhu 7. listopadu se m ûete v r mci doprovodnèho programu tïöit na skupinu KVIC Band pod vedenìm kapelnìka Vlasty Tr vnìëka a dïti na tvo ivou dìlniëku, kde si pod vedenìm sleëny éanety vyrobì zvoneëky a dïvëata kor lkovè n ramky. BliûöÌ informace a fotogalerii z Vinohradsk ch trh naleznete novï i na Facebooku na str nce: https://www.facebook.com/trhyvinohradybrno. ä rka Beruch KoneËn, redakce KVIC se uskuteënily druhè VinohradskÈ trhy.

2 Mentoři na ZŠ Brno, Mutěnická 23 V uplynulèm ökolnìm roce jsme zaëali na naöì ökole uplatúovat podporu studia za pomocì mentor. CÌlem projektu je zv öenì kvality z kladnìho vzdïl v nì v BrnÏ. V projektu je celkem 67 z kladnìch ökol, vëetnï Zä MutÏnick. Na ökole p sobì mento i, kte Ì pracujì se û ky ohroûen mi ökolnìm ne spïchem a jsou to p ev ûnï û ci s poruchami uëenì. V souëasnè dobï p sobì na naöì ökole 3 mento i. Na prvnìm stupni se panì mentorka vïnuje dvan cti û k m z 1.ñ4. roënìku. Kaûd z û k absolvuje 1 vyuëovacì hodinu t dnï. DalöÌ dva mento i pracujì se û ky od 5. do 9. roënìku. Byly vytvo eny dvï sekce, a to p ÌrodovÏdn (matematika, fyzika) a humanitnì (Ëesk jazyk, anglick jazyk). Kaûd z mentor p ipravuje 12 û k, kte Ì majì vûdy po jednè hodinï p ÌrodovÏdn ch p edmït a humanitnìch p edmït t dnï. Ze zkuöenosti z minulèho ökolnìho roku je z ejmè, ûe mnozì û ci po n leûitèm zopakov nì a procviëenì l tky nalezli vïtöì motivaci pro samostatnou p Ìpravu na vyuëov nì a dìky tomu si tak zlepöili sv j prospïch. PaedDr. Ji Ì Boudn, koordin tor Přípravná třída na ZŠ Mutěnická P Ìpravn t Ìda na naöì ökole ñ Zä MutÏnick 23 ñ byla z Ìzena od ökolnìho roku 2015/2016. Do tèto t Ìdy jsou editelkou ökoly p ijìm ny dïti v poslednìm roce p ed zah jenìm ökolnì doch zky, a to na z kladï û dosti rodië a doporuëenì ze ökolskèho poradenskèho za ÌzenÌ. Prostory, ve kter ch se p Ìpravn t Ìda nach zì, poskytujì dostatek mìsta pro spont nnì hru i vzdïl v nì a jsou podnïtnï a esteticky upraveny. Herna je vybavena hraëkami a dalöìmi pom ckami tak, aby dïtem poskytovala dostateënou nabìdku ËinnostÌ manipulaënìch, experiment lnìch, tvo iv ch, pozn vacìch, relaxaënìch, poslechov ch a v tvarn ch. Z kladem v uky je organizovan Ëinnost dïtì. Jsou to p edevöìm r znè didaktickè a konstruktivnì hry, rozhovory s dïtmi, uëenì, d le pracovnì, pohybovè, hudebnì a v tvarnè Ëinnosti a takè vych zky. VzdÏl v nì dïtì je zaloûeno na individu lnì pr ci s kaûd m dìtïtem, probìh v dopolednìch hodin ch v rozsahu 4 vyuëovacìch hodin s celkov m poëtem 20 hodin t dnï.»innosti jsou rozdïleny na kratöì ËasovÈ seky se st Ìd nìm ËinnostÌ podle pot eb dïtì. DÏti jsou pravidelnï a systematicky sledov ny, zda a jak se rozvìjì. Jejich pokroky jsou vyhodnocov ny. é ci mohou vyuûìvat i prostor ökolnì zahrady, h iötï i tïlocviënu ökoly. DÏti chodì do ökoly na osmou hodinu. VyuËov nì zaëìn me tìm, ûe si sedneme na koberec a povykl - d me si. TÌm se rozvìjì eëovè dovednosti a schopnost umït se vyj d it. DÏti se uëì r znè b sniëky a pìsniëky. BÏhem svaëinky db me na spr vnè stolov nì, nezapomìn me na klid a spr vnè hygienickè n vyky. Po skonëenì dopolednì v uky jdou dïti na obïd. Po obïdï nïkterè odch zì dom, jinè z st vajì ve ökolnì druûinï, kde se ËastnÌ programu s ostatnìmi staröìmi spoluû ky. DÏtem se u n s ve ökole lìbì a tïöì se na kaûd dalöì den. Mgr. Libuöe Kroupov, uëitelka Ze 14., 15. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech 19. září, 22. září a 7. října 2015 Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ RozpoËtov opat enì Ë. 18 a 19; ñ p ijetì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na realizaci projektu V stava vìn 2015; ñ zah jenì zad vacìho ÌzenÌ na ve ejnou zak zku na sluûby Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom m. Ë. Brno-Vinohrady 2015ì; ñ v povïô n jmu bytu z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy spoëìvajìcì v nehrazenì n jemnèho a hrad za plnïnì poskytovan s uûìv nìm bytu delöì neû 3 mïsìce; ñ bod, ûadatel m o byt v 43 p Ìpadech; ñ pron jem bytu ve 4 p Ìpadech; ñ prodlouûenì smlouvy o n jmu bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o vz jemnèm postoupenì smluv o n jmu bytu; ñ zve ejnïnì z mïru na pron jem nebytov ch prostor ve 2 p Ìpadech; ñ podn jem bytu ve 3 p Ìpadech; ñ smlouvu o dìlo mezi statut rnìm mïstem Brno m. Ë. Brno-Vinohrady a firmou; ñ smlouvu na autorsk dozor pro akci ÑStavebnÌ pravy objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23 ñ SO 01 vìce Ëelov s l ñ 1. etapaì mezi Statut rnìm mïstem Brno m. Ë. Brno-Vinohrady a firmou; ñ zad vacì dokumentaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ÑProjektov p Ìprava a administrace akce SnÌûenÌ energetickè n roënosti tïlov chovnèho pavilonu ñ Bzeneck 23, Brno-Vinohradyì; ñ pron jem tïlocviëen v objektu Bzeneck 23 na ökolnì rok 2015/2016; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië v BrnÏ Vinohradech, zap j- ËenÌ asfaltovè plochy a soci lnìho z zemì v objektu Bzeneck 23 na soutïû mlad ch hasië ; ñ poûadavek na realizaci pravy dopravnìho znaëenì na ulici VÏstonick tak, aby bylo osazeno SDZ ñ B29 (z kaz st nì) + E9 (dodatkov tabulka ñ n kladnì vozidla) v seku od P lavskèho n mïstì po ulici K tinsk v obou smïrech; ñ poûadavek na realizaci pravy vodorovnèho dopravnìho znaëenì na komunikaci P lavskè n - mïstì ñ zv raznit jednosmïrn provoz öipkami na vozovce po okruhu P lavskèho n mïstì; ñ poûadavek na realizaci pravy dopravnìho znaëenì tak, aby byla umoûnïna obousmïrn cyklistick doprava na ulici Tvrdonick ; ñ p ijetì dotacì z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na realizaci projekt MladÈ kapely a BavÌme se na Vinohradech; ñ v jimku z poëtu dïtì ve vöech t Ìd ch mate skè ökoly Pruö neck 8 na dobu neurëitou, a to na 28 dïtì ve t ÌdÏ; ñ spl tkov kalend za dluûenè n jemnè a sluûby spojenè s uûìv nìm bytu; ñ rozöì enì n jmu bytu ve 3 p Ìpadech; ñ dohodu o vystoupenì ze spoleënèho n jmu bytu; ñ text v zvy k pod nì nabìdky, ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ÑV mïna vstupnìch dve Ì u objektu Velkopavlovick 25ì; ñ zve ejnïnì z mïru pron jmu Ë sti nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ñ v ukov pavilon; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu; ñ hradu dluhu formou spl tkovèho kalend e na dobu 8 mïsìc ; ñ dohodu o centralizovanèm zad nì ve ejnè zak zky; ñ v povïô n jmu prostoru slouûìcìho k podnik nì v objektu Bzeneck 23 ve 2 p Ìpadech. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s umìstïnìm a provedenìm novè elektrickè p Ìpojky ñ nap jenì svïtelnèho signalizaënìho za ÌzenÌ k iûovatky éaroöick ñ P lavskè n m. zemnìm kabelem; ñ se zvl ötnìm uûìv nìm komunikace k umìstïnì vyhrazenèho parkovacìho st nì pro ûadatele v 6 p Ìpadech; ñ s pod nìm û dosti o za azenì akce ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötï ñ I. etapaì do kapit lov ch v daj mïsta Brna v r. 2016; ñ s pod nìm û dosti Odboru dopravy MMB o z ÌzenÌ sekovèho mï enì rychlosti na ulici éaroöick ve smïru od mïstskè Ë sti Brno-éidenice v seku hranice mïstskè Ë sti od ulice Rokytova po k iûovatku ulice éaroöick s ulicì VlËnovsk a o za azenì akce do investiënìho pl nu na rok Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady promìjì: ñ 50 % poplatku z dluhu v 1 p ÌpadÏ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu m. Ë. Brno-Vinohrady ñ nepoûadovat za azenì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady do realizace rezidentnìho parkov nì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ dodatek ke smlouvï o dìlo ÑStavebnÌ pravy objektu Zä Bzeneck 23 ñ v mïna zb vajìcìch v plnì otvor sekce A a Bì; ñ hradu dluhu formou spl tkovèho kalend e na dobu 10 mïsìc. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno- Vinohradyì dva dodavatele; ñ uchazeëe z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom m. Ë. Brno-Vinohrady 2015ì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 503/15/7 Rady m. Ë. Brno-Vinohrady z 13. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ Ë st usnesenì RM» Ë. 228/15/7 ve znïnì ÑPoûaduje za azenì do realizace rezidentnìho parkov nì po p edchozìm projedn nì z sad rezidentnìho parkov nìì; ñ usnesenì 167/15/7 p ijatè Radou m. Ë. Brno-Vinohrady dne ; ñ usnesenì 527/15/7 p ijatè Radou m. Ë. Brno-Vinohrady dne Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p edloûen n vrh Zad nì zmïn zemnìho pl nu mïsta Brna celomïstskèho v znamu; ñ informaci o pr bïhu v bïrovèho ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohradyì ñ v bïr nejvhodnïjöì nabìdky; ñ skuteënost, ûe po smrti n jemce, z stala jedinou n jemkynì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vybìr : ñ pro nadlimitnì ve ejnou zak zku na sluûby ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohradyì nejvhodnïjöì nabìdky. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s investiënìm z mïrem ÑMultifunkËnÌ sportovnì centrumì p i ulici Jedovnick ; ñ se zmïnou svï enì pozemk. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) vinohradsk mi motivy, byl za pomoci autorky zavïöen na stïnï zasedacì mìstnosti zastupitelstva mïstskè Ë sti, slouûìcì takè p ÌleûitostnÏ jako ob adnì sìú. Jin mi slovy, vinohradskè ve ejnosti byla tìmto zp sobem poskytnuta moûnost sezn mit se a prohlèdnout si darovanè dìlo panì S sserovè. TextilnÌ v tvarnice Anna S sserov absolvovala v oboru textilnì tvorba se zamï enìm na bytov textil. Je û kynì akademickèho malì e Karla JÌlka, profesora Hrbka a dalöìch autorit. PanÌ S sserov vystavovala svè pr ce na mnoha mìstech v celè republice, jako n vrh ka se uplatnila i za hranicemi naöeho st tu. Nap Ìklad v roce 1969 se ocitla v katalogu mezin rodnìch textilnìch n vrh na n vrh skèm veletrhu v italskèm Mil nï. PanÌ Anna S sserov n leûì k p ednìm vinohradsk m osobnostem. Nejen jako velmi zdatn v tvarnice se öirok m rozhledem a osobit m stylem, nejen jako kulturnì hybatelka a v öniv pïvkynï sborov ch folklornìch zpïv (inu, poch zì p ece z HodonÌna), ale a to zejmèna, jako Ëist, houûevnat, plnokrevn ËlovÏk. Tak ji zn m p edevöìm. A nejen j. Nutno snad jeötï dodat, ûe mnoho jejìch zn m ch (i j se k nim adìm) a p tel si panì S sserovou cenì a p edch zì si ji takè coby autorku b jeënè a vyhl öenè ökvarkovè pomaz nky. V ûen panì S sserov, dïkuji v m za dar i v bec za pr ci pro Vinohrady. HodnÏ tv rëìch let v m p eji za n s, VinohraÔany. V ûenì spoluobëanè, p eji v m p ÌjemnÈ p ekon v nì nevlìdn ch dn pozdnìho podzimu a klidnè chvìle nadch zejìcìho adventnìho Ëasu. HodnÏ radosti a vlìdn ch z ûitk cestou k v noënìm sv tk m. Ji Ì»ejka, starosta Sdělení pro listopadové jubilanty V ûenì vinohradötì jubilanti, v ned vnè dobï se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem v s doposud ve chvìli vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì jubileì oslovoval a blahop l v m. Praxe byla takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè umoûúovaly poslat kaûd mïsìc mè pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si i osobnì n vötïvu a gratulaci starosty. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2015, p eji naöim vinohradsk m jubilant m ve VinohradskÈm informu. Ti listopadovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì v listopadu oslavì ÑkulatÈì nebo ÑpolokulatÈì v roëì a p li by si osobnì n vötïvu spojenou s gratulacì starosty mïstskè Ë sti, si mohou do p tku 13. listopadu 2015 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty Jany ValovÈ na telefon. ËÌsle V p ÌpadÏ z jmu se mohou listopadovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì ValovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk nì jubilant, po danèm v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì je spojenè s blahop - nìm jubilant m starostou a p edstaviteli Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze Z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm a s dobrou n ladou. ListopadovÌ jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì majì z jem se setk nì v Senior klubu z Ëastnit, se mohou p ihl sit rovnïû u panì ValovÈ (tel ) do p tku 13. listopadu. Do Senior klubu na ÑBlahop nì jubilant mì m moûnost si slavìcì jubilant s sebou p ivèst jednoëlenn doprovod: partnera, partnerku Ëi jinèho blìzkèho ËlovÏka. TÏöÌme se na v s. Ji Ì»ejka, starosta Jubileum na ZŠ Čejkovická Dne 10. Ìjna oslavila kr snè ûivotnì jubileum panì Marcela Havliöov, vedoucì vychovatelka ökolnì druûiny a od roku 2014 tèû p edsedkynï ökolskè rady p i Zä Brno,»ejkovick 10. Ve ökolnì druûinï str vila neskuteën ch 29 let, z toho 16 let ve vedoucì funkci. Je pracovnï i organizaënï nadpr mïrnï schopn a svou kreativitu vyuûìv hojnï p i v chovnï-vzdïl vacìm procesu. UplatÚuje vzhledem k û k m modernì pedagogickè a vychovatelskè trendy vë. aplikace v poëetnì techniky. Je hlavnì autorkou ävp pro ökolnì druûinu. St le se vzdïl v v systèmu DVPP a zìskanè poznatky a dovednosti obratem implementuje do praxe. AktivnÏ publikuje na webu ökoly a v mìstnìm tisku. Organizuje adu ökolnìch i mimoökolnìch aktivit pro û ky, Ëasto ve svèm volnèm Ëase a mimo pracovnì dny. PodÌlÌ se na celkovè strategickè koncepci rozvoje ökoly a je jednou z v dëìch osobnostì na Zä»ejkovick. Cel kolektiv zamïstnanc si jì dovoluje touto cestou pop t hodnï zdravì, ötïstì, radosti z rodiny i pr ce a mnoho dalöìch ûivotnìch spïch... Marcelko, vöe nejlepöì!!! Libor Bab k, editel ökoly Chřipky, virózy a naše imunita Je tady podzim. Mlhy, tma, vlhko, studen vìtr, nachlazenì a horeëky. NÏkdo nem ûe nachlazenì vyleûet, protoûe m neodkladnè koly v zamïstn nì, jinèmu to nedovolì jeho vlastnì firma. I maminky se o dïti starat nep estanou jenom proto, ûe je bolì v krku, majì r mu a bolì je hlava. JeötÏ ûe v lèk rn ch majì KOLD- REX. Pom ûe, ale je to ÑnÏco za nïcoì. S lèkem to ËlovÏk nïjak v pr ci vydrûì, ale Ëas uk ûe, ûe to nebyl spr vn postup. P echozen ch ipka, nebo virûza zanech svè znamenì na org nech a kloubech. Virov z pal plic, nebo virov z nït srdeënèho svalu ËlovÏka dokonce ohrozì i na ûivotï. Lze vöak tïmto nemocem p edejìt, nebo aspoú docìlit jejich lehëìho pr bïhu? Vöe z visì od sìly imunitnìho systèmu. A jak p ipravit imunitnì systèm na zimu se dozvìte v n sledujìcìch p edn ök ch. TermÌn TÈma P edn öejìcì Cukrovka a diabetick noha. P ÌËiny vzniku. Jak pomohou byliny, Duöan MiöÌk zelenina, ovoce a ZelenÈ potraviny. V znam pohybu v prevenci a lèëenì. Bonus recept bezmasèho jìdla Prevence proti ch ipce a virov m onemocnïnìm. Jak pomohou byliny, Milan Siklenka zelenina, ovoce a ZelenÈ potraviny. V znam pohybu v prevenci a lèëenì. Bonus recept bezmasèho jìdla Rafinovan cukr a imunitnì systèm, Bonus recept bezmasèho jìdla. Duöan MiöÌk Posilujeme imunitnì systèm. Bonus recept bezmasèho jìdla. Eva Silva Lago ZelenÈ potraviny proti ch ipce i virûz m. Milan Siklenka PÿEDN äky JSOU BEZPLATN (p ÌspÏvek 10 KË na n jem mìstnosti). KonajÌ se kaûdè pondïlì v v KlubovnÏ UM» Vinohrady, kter se nach zì v rohu parku s font nou, pod radnicì, vedle vin rny, pizzerie a kade nictvì. Dotazy na tel.: , P nì listopadov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v rozfoukanèm leë pestrostì kr snèm mïsìci listopadu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a takè jmènem sv m vöe dobrè k vaöim ctihodn m narozenin m. S ctou a s pokorou v m mohu sdïlit, ûe si velmi v ûìm vaöich ûivotnìch krok, ûe se skl nìm p ed ûivotnìmi osudy vöech v s, a ûe si cenìm vaöich Ëin i vaöich ûivot, kterè jste ûili pro svè blìzkè i pro celou spoleënost. ObÏtovali jste svou sìlu, energii, svè schopnosti a mnohdy tèû zdravì generacìm, kterè nastoupily po v s. P ipravovali jste a vytv eli jste z klady a podstatu dneöka. I let nastupujìcìch. Pat Ì v m za to nemalè podïkov nì. P eji v m, drazì listopadovì jubilanti, zdravì, dobrou a nezdolnou mysl, neochvïjn ûivotnì optimismus a pohodu. P eji l sku a klid v m i vaöim rodin m. Vöe nejlepöì a velkè podïkov nì za vöe dobrè a p ÌnosnÈ, co jste v ûivotï vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Poznej kouzlo řemesel na ZŠ Čejkovická»eöi majì zlatè ruëiëky, Ìk valo se o generaci naöich rodië i prarodië. O tom, zda ve zruënosti a zvl dnutì emesln ch pracì obstojì se ctì i souëasn generace, jsme se mohli p esvïdëit dne 23. z Ì v r mci akce Poznej kouzlo emesel. Ten den na naöi ökolu zavìtali studenti brnïnskèho SOU tradiënìch emesel a VOä, St ednì 59. Na ökolnìm h iöti p edv dïli svè umïnì kov i, ezb i, kucha i-ëìönìci, kosmetiëky, kade nice a restauratè i. MÏli jsme moûnost zhlèdnout i uk zky designu interièru. P Ìjemnou atmosfèru dotv el jeden ze student sv m zpïvem a hrou na kytaru. Pod rukama kade nic a kosmetiëek se mïnila viz û naöich dìvek. Spoluû ci obdivovali jejich Ëesy a z ivè barvy neht. Kluci d vali p ednost obor m ezb stvì a umïleckè kov stvì. MnozÌ z nich si s nadöenìm vyzkouöeli, jak obtìûnè je pomocì tèmï 2 kg tïûkèho kladiva vytvarovat tenk kovov hrot nebo dl tem vytvo it jemnè a pravidelnè ezby do o echovèho d eva. ZruËnÌ barmani ochotnï p ipravovali dïtem nealko koktejly. O tom, ûe akce dïti zaujala, svïdëì jejich slovnì hodnocenì: ÑVöe se n m to moc lìbilo, koktejly byly v bornè, studenti byli vst ÌcnÌ a öikovnì. TÏöÌme se na jejich dalöì n vötïvu.ì VÏra Brlicov, Martina Sklen ov 3

4 S lampionky za vílou Maceškou Zveme vöechny dïti i jejich rodiëe na dev - t roënìk tradiënìho lampionovèho pr vodu ÑS lampionky za vìlou Maceökouì. Jako v p edchozìch letech, tak i letos bude kolem vydat se do noci za dobrodruûstvìm a zachr nit vìlu Maceöku p ed loupeûnìky a cestou se sezn mit s r zn mi poh dkov mi postavami. Akce se bude konat od na luû neckèm pracoviöti Louka (Bzeneck 23). DÏti si nejd Ìve na v tvarnè dìlnï vyrobì vlastnì lampion, a pak se s nìm vydajì na dobrodruûnou z chrannou v pravu lesoparkem Ak tky. Na cestï je budou Ëekat r znè koly a n strahy, kterè budou muset zdolat. Pokud se jim poda Ì najìt a zachr nit vìlu Maceöku, Ëek je sladk odmïna. Pokud se nem ûete z Ëastnit v roby lampionku nebo jiû m te doma vlastnì, je moûnè jìt pouze v pr vodu, kter bude zaëìnat v p ed naöìm pracoviötïm. Podrobnosti o akci najdete na naöem webu DÌky velkèmu z jmu z loúsk ch let je poëet mìst na akci omezen a je nutnè si zakoupit vstupenku p edem v kancel i Louky Poñ»t od do TÏöÌme se na Vaöi n vötïvu. Za kolektiv pracovnìk Louky Mgr. Eva Petr öov SV» Luû nky, pracoviötï Louka Podzim v MŠ Bořetická 7 PodÏkov nì vöem ochotn m mamink m, tatìnk m, babiëk m, dïdeëk m i person lu, kte Ì se Ëastnili a velkè podzimnì brig dy na ökolnì zahradï Mä. PracovnÌch ËinnostÌ bylo velkè mnoûstvì, jako n tïry vöech d evïn ch prvk, prava dopadov ch ploch, vyhrabov nì listì a nepo dku mezi ke i a stromy, klid loûn ch prostor. Na posilnïnou p ipravily panì kucha ky tepl bylinkov a ovocn Ëaj, öest druh pomaz nek a r znè peëivo, s recepturami, aby rodiëe mohli ochutnat svaëinky, kterè jsou p ipravov ny pro dïti. Odezvou byla spokojenost maminek, kterè pomaz nky r dy vyzkouöì. Jako p ÌjemnÈ dovröenì pr ce bylo n sledujìcì den Country odpoledne, kdy k poslechu, zpïvu i tanci hr la skupina ZIMOUR. Grilov nì klob sk je jiû 11. rok nedìlnou souë stì tohoto spoleënèho neform lnìho setk nì rodië, p tel a person lu ökoly. Podzim na naöì Mä vyvrcholì spoleënou akcì nazvanou ÑD Úov nìì, kdy rodiëe se sv mi dïtmi vytvo Ì ÑD Ú kyì a p ÌrodnÌ etïzy, kter mi n m vyzdobì plot a vstup do Mä. Vöem p eji kr sn barevn podzim. Eva NÏmËansk, editelka Mate sk ökola Bo etick 7 Lipka pro seniory: na úspěšné letní akce navazuje klub NovÌ p telè a z ûitky, kterè zpest Ì kaûdodennì kolobïh ñ i tak lze vnìmat aktivity pro d Ìve narozenè, kterè nabìzì Lipka. P ÌmÏstskÈ t bory pro seniory i tradiënì setk nì senior s vnouëaty si ËastnÌci oblìbili. NynÌ k nim p ib v jako novinka Seniorsk klub. TÏöit se m ûete nap Ìklad na v robu p ÌrodnÌch ËisticÌch prost edk, tiffany vitr û, vych zky, fotografie z cest Ëi sdìlenì zkuöenostì. LetnÌ seniorskè t bory na Lipce se tïöì velkè oblibï, stejnï jako setk nì senior s vnouëaty. ÑNa zaë tku pr zdnin jsem zjistila, ûe m j di,aktivnì babiëkyë je pln termìn, kdy se m m postarat o nïkterè z naöich sedmi vnouëat. Jedin t den, kter jsem mïla voln, byl ten od 10. srpna. ÿekla jsem si, ûe je to dobr p Ìleûitost, vïnovat tïch pït dn jen sobï. Proto jsem se rozhodla, ûe vyzkouöìm novinku, a p ihl sìm se na t bor pro seniory éivly v emeslech. Trochu jsem se b la, zda zvl dnu vöechny rukodïlnè aktivity, ale pak mï moc potïöilo, ûe se mi povedl i koöìk, hedv bn ö la, zvonkohra z hlìny, origami atd. Cel t den byl moc p Ìjemn. Poznala jsem dvï pracoviötï Lipky a takè jsem se sezn mila se zajìmav mi lidmi,ì hodnotì s radostì jedna z t borov ch Ëastnic Irena Zimov. Od listopadu doplnì tyto jiû zabïhlè akce zajìmav novinka ñ seniorsk klub, kde budou mìt d Ìve narozenì moûnost setkat se s nov mi lidmi, poznat nov mìsta a vyzkouöet si novè vïci. Setk nì klubu budou kaûd druh Ëtvrtek v mïsìci a ËastnÌci se mohou tïöit nap Ìklad na rukodïlnè Ëinnosti, cestopisnè okènko, vych zky na pozoruhodn mìsta a takè sdìlenì zkuöenostì. ÑChtÏli bychom se odch lit od tradiënìho pojetì p edem p ipravenèho programu do A do Z, r di bychom senior m nabìdli moûnost se na n plni klubu aktivnï podìlet podle sv ch moûnostì. Budou moci sami navrhovat, kam by se r di podìvali nebo co by si r di vyzkouöeli. Podle toho, co je zajìm. Anebo t eba takè ostatnì nïco nauëit,ì uv dì k novince koordin torka klubu Pavla ävecov. PrvnÌ setk nì klubu probïhne jiû ve Ëtvrtek 19. listopadu na pracoviöti Kamenn, vìce informacì najdete na anebo u koordin torky Pavly ävecovè cz, ). V ûenì Ëten i, v r mci mapov nì vinohradskè kultury v m tentokr t p ibliûujeme Ëinnost PÏveckÈho sboru Blahoslava Hajnce, kter pravidelnï bïhem roku vystupuje na r zn ch kulturnìch akcìch v naöì mïstskè Ë sti. Naposledy sbor vystoupil dne 28. z Ì ke dni zaloûenì M» Brno-Vinohrady.»l nek vznikl ve spolupr ci s KulturnÌ komisì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady. Bc. Michal Krejsa, p edseda KulturnÌ komise Z kulturního života na Vinohradech: Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce NavötÏvujete nïkdy kulturnì akce po danè M» Vinohrady? Setkali jste se na plak tech se zkratkou PSBH? Dovolte, abychom se p edstavili. N ö soubor vznikl v roce 1969 jako PÏveck sbor uëitel Brno-venkov (PSU) a p i p Ìleûitosti 30. v roëì zaloûenì byl na poëest svèho zakladatele a dlouholetèho dirigenta p ejmenov n na PÏveck sbor Blahoslava Hajnce (PSBH). Od roku 2000 p evzala taktovku dcera MgA. B. Hajnce ñ Mgr. Eva Hajncov, pod jejìmû vedenìm soubor d le rozvìjì svè aktivity. ËastnÌ se festival a soutïûnìch p ehlìdek doma i v zahraniëì: Olomouc (Festa Musicale), Praha (Festival adventnì a v noënì hudby s cenou Petra Ebena), Vlachovo B ezì (HudebnÌ romantismus ñ cena Bed icha Pr chy za nejlepöì provedenì lidovè pìsnï), Vyökov (Festival dr. AntonÌna TuËapskÈho ñ zlatè p smo a cena poroty sbormistryni za dramaturgii), Bratislava (Musica Sacra), Krakow (Festival adventnì a v noënì hudby) aj. Po d me pravidelnè jarnì, adventnì a charitativnì koncerty, spolupracujeme s dalöìmi tïlesy: s IvanËick m dixielandem, s komornìm sborem ze slovinskè LublanÏ a p edevöìm s partnersk m pïveck m sborem Creche N Do z Francie, kde jsme jiû dvakr t absolvovali spïönè koncertnì turnè. Spolupr ce PSBH s M» Vinohrady se ofici lnï datuje od 8. Ìjna 2005, kdy n ö soubor Ëinkoval v programu p i slavnostnìm otev enì vinohradskèho vìce ËelovÈho spoleëenskèho s lu. Od tè doby p ich zìme VinohraÔan m zazpìvat nïkolikr t do roka, p edevöìm na akcìch spojen ch s Vinohrady: na svatov clavskèm sv tku dne 28. z Ì, na tradiënìch adventnìch koncertech, vystupujeme pro seniory DD VÏstonick, u p Ìleûitosti VÌt nì jara apod. PhDr. Ji Ì»ejka n s nïkdy naz v vinohradsk m Ñdomovsk mì sborem, ostatnï mezi Ëleny souboru najdeme skuteënï i obyvatele naöeho sìdliötï. Vz - jemnè p telskè vztahy jsme potvrdili takè p i oslavï 45. v roëì zaloûenì PSBH, na kterè pan starosta pok til naöe t etì CD nazvanè Moravo lìbezn. Reperto r tïlesa je velmi r znorod, stejnï pestrè je i vïkovè sloûenì Ëlen sboru ñ od student vysok ch ökol po zpïv ky v d chodovèm vïku. Vöechny spojuje l ska k hudbï, pot eba spoleënï vytv et pocit harmonie, dosahovat souznïnì nejen pïveckèho, ale i lidskèho. Pokud r di zpìv te, je v m dob e mezi lidmi a m te smysl pro odpovïdnost za v sledky spoleënèho snaûenì, p ijôte se podìvat na naöe zkouöky Ëi vystoupenì. VÌce informacì na cz, nebo na tel , TÏöÌme se na v s. Mgr. Eva Hajncov Festival AntonÌna TuËapskÈho,

5 Vinohradští hasiči si připomínají 10 let od založení sboru 10 let, pr vï tolik uplynulo od zaloûenì vinohradskèho sboru dobrovoln ch hasië. Na poë tku byla pïtice kamar d, kter mïla zkuöenosti s Ëinnostmi dobrovoln ch hasië a chuù se pustit do budov nì nïëeho novèho. Dnes m me na Vinohradech spolek, kter m za sebou adu aktivit, vïnuje se p edevöìm pr ci s dïtmi a ml deûì a poû rnì prevenci. A jak to vlastnï zaëalo? P i jednè akci na brnïnskè p ehradï jsme se zkontaktovali s tehdejöìmi vinohradsk mi zastupiteli. Ti n m ekli, ûe by velmi r di i v M» Vinohrady mïli sbor dobrovoln ch hasië, tedy fungujìcì spolek, kter je schopen nejen hasit a zachraúovat, ale i obëas p iloûit ruku ke spoleënèmu dìlu, kdyû je t eba a vychovat z dïtì öikovnè mladè lidi, kte Ì vì co chtïjì a kterè se jen nebudou potulovat bezcìlnï po sìdliöti. Na podzim roku 2005 jsme tedy zaregistrovali Sbor dobrovoln ch hasië v BrnÏ Vinohradech, jako organizaënì jednotku SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska a zaëali ps t historii jednoho z nejmladöìch hasiësk ch sbor v BrnÏ. Dnes jsou v BrnÏ jeötï dva mladöì sbory. PoË tkem roku 2006 jsme provedli na Zä MutÏnick a tehdy jeötï i Zä Bzeneck prvnì n bory dïtì do novèho krouûku ñ do oddìlu mlad ch hasië a zaëali s p Ìpravou dïtì na prvnì hasiëskè z vody v poû rnìm sportu. Svou ËinnostÌ jsme z ejmï p esvïdëili tehdejöì vinohradskè radnì, protoûe netrvalo dlouho a M» Vinohrady n m darovala hasiëskè auto. Byla jì cisternov automobilov st ÌkaËka Sachs 16 TLF, kterou M» Vinohrady zìskala p evodem po vy azenì a n hradï jin m autem u jednotky poû rnì ochrany v M» éebïtìn. Co vöechno dïlajì vinohradötì hasiëi, kdyû nïjak ten poû r nebo ho ÌcÌ popelnice na Vinohradech zlikvidujì vïtöinou profesion lovè z HasiËskÈho z chrannèho sboru»r? HasiËi jiû d vno nejsou pouze tïmi, kte Ì hasì poû ry.»innostì je st le dost. Jednou z nejv znamnïjöìch aktivit je oddìl mlad ch hasië. DÏti se tak v prostor ch b valè ökolnì kuchynï Zä Bzeneck pravidelnï setk vajì na sch zk ch. Jejich n plú se bïhem roku mïnì. Na ja e a na podzim probìhajì hasiëskè soutïûe. Za uplynul ch 10 let se poda ilo vinohradsk m dïtem dos hnout ady spïch a nejednou stoupnout na pomyslnou bednu pro vìtïze. P ipomìnkou toho je ve sborovè klubovnï docela poëetn sbìrka poh r a trofejì z hasiësk ch kl nì. V lètï dïti vyr ûejì na letnì soust edïnì. BÏhem existence naöì organizace jsme se tak dìky soust edïnìm dostali na adu zajìmav ch mìst, proûili mnoho nezapomenuteln ch chvil a uk zali dïtem, jak si poradit na nezn mem mìstï a v p ÌrodÏ. ZimnÌ n plnì sch zek pro dïti je nauka o tom, proë a jak m ûe dojìt k poû r m, nehod m a dalöìm nebezpeën m situacìm a jak jim p edch zet nebo jak se v takovè nelehkè situaci zachovat. NaöÌ v hodou pro Ëinnost s dïtmi je fakt, ûe nïkte Ì naöi ËlenovÈ jsou souëasnï p ÌsluönÌky HasiËskÈho z chrannèho sboru»r. Jako profesion lnì hasiëi tak majì dobr p ehled o poû rnì i civilnì obranï a mohou p edat dïtem informace zajìmavou formou na p Ìkladech nïkter ch konkrètnìch situacì. Za dobu existence oddìlu proölo jeho adami mnoho dïtì. NÏkterÈ naöe Ëinnost doslova nadchla a potè, co se stali dospïl mi, se zapojili do Ëinnosti nïkterè z brnïnsk ch jednotek poû rnì ochrany a Ëastokr t v roce vyjìûdïjì spoleënï s profesion lnìmi hasiëi zachraúovat ûivoty, zdravì a majetek. Za zmìnku jistï stojì naöe spolupr ce s dobrovoln mi hasiëi ze éidenic. V jejich z sahovè jednotce slouûì v r mci spolupr ce nïkolik naöich Ëlen. M me tak kontakt p Ìmo s pracì dobrovoln ch hasië v terènu. Spolupr ce se ûidenick mi hasiëi vöak nestojì jen na v jezdech k poû r m. Navz jem se navötïvujeme na tradiënìch hasiësk ch plesech a v minulosti jsme spoleënï p ipravili nïkolik uk - zek z hasiëskè Ëinnosti pro ve ejnost. KromÏ pr ce s dïtmi a ml deûì v r mci oddìlu mlad ch hasië se vïnujeme tèû poû rnì nebo chcete-li hasiëskè prevenci. PrvnÌ akcì, kterou jsme se v r mci tèto aktivity provedli, byly uk zky a soutïûe pro dïti u restaurace Hattrick v roce 2006 a uû zde n m p ijeli pomoci pr vï kolegovè ze éidenic. DalöÌmi akcemi byly uk zky haöenì s koment em pro û ky Zä MutÏnick a Zä HornÌkova a r znè akce pro öirokou ve ejnost. Pro po d nì tïchto akcì se n m v bornï osvïdëila pr vï naöe automobilov cisterna Sachs. P ed 10 lety jsme pro svè aktivity hledali vhodnè prostory. Na poë tku jsme dìky pomoci Zuzky KovandovÈ a jejì pion rskè skupiny mohli vyuûìt prostor v likus ku na»ejkovickè ulici. PostupnÏ v tïchto prostor ch p estala s ËinnostÌ pion rsk skupina a odstïhoval se i sousednì nìzkoprahov klub Likus k. Objekt jsme tak mïli v tomto obdobì z velkè Ë sti pro sebe. OkolÌ nabìzelo vhodnè podmìnky pro trènink mlad ch hasië a p Ìmo p ed objektem jsme uspo dali i soutïû pro ostatnì hasiëskè sbory. V hodou taky bylo, ûe jsme bez problèmu mohli parkovat i naöe hasiësk auta p Ìmo v oplocenè ploöe u objektu. ProblÈmem vöak byl provoz klubovny v zimï. V likus ku bylo moûnè pouze elektrickè topenì a stïny p ece jen nebyly dost tepelnï izolovanè, a tak byly n klady na provoz v zimnï znaënè. Z dneönìho pohledu m ûeme Ìci, ûe se pro n s naötïstì zaëala budovat tïlocviëna EvropskÈ z - kladnì ökoly a Rada mïstskè Ë sti n m vyöla vst Ìc a nabìdla prostory v tè dobï jiû zruöenè kuchynï p i Zä Bzeneck. Dnes m me v are lu Zä Bzeneck po nïkolika letech vybudov no z zemì pro Ëinnost mlad ch hasië a parkovacì mìsto pro naöi hasiëskou Avii. JakÈ aktivity pl nujeme do budoucna? VedenÌ oddìlu mlad ch hasië pomalu p ebìr nastupujìcì generace vedoucìch a instruktor, kte Ì proöli oddìlem od svèho dïtstvì a nynì p ed vajì svè nabytè zkuöenosti zase tïm mladöìm. Stabilizovala se i Ëlensk z kladna dospïl ch. KaûdoroËnÏ po d - me hasiësk ples a soutïû pro ostatnì hasiëskè sbory. Naöi Ëerstvou aktivitou je oprava automobilovè cisterny Sachs. S tou jsme urëitou dobu v hali, p ece jen to nenì ani jednoduch, ani levn kol. Profesion lnì hasiëi v BrnÏ slavili svè kulatè jubileum loni a vzhledem k tomu, ûe pr vï naöe historickè auto bylo v roce 1966 zakoupeno pr vï do Brna profesion lnìm poû rnìk m, bylo to impulsem i pro n s. A tak jsme si jako velk d rek a z vazek sou- ËasnÏ nadïlili opravu tohoto ÑbrnÏnskÈhoì hasiëskèho auta. Po dokonëenì opravy bychom chtïli s naöì st ÌkaËkou prov dït preventivnì akce pro dïti a dospïlè a p ispït tak k tomu, aby mïli vöichni hasiëi p ece jen o troöku mènï tè aktivnì n roënè pr ce. Ing. Martin Elstner Snížení výskytu domácího násilí si žádá pomoc všem, kterých se týká Na z kladï mnohalet ch zkuöenostì z praxe jsme vybudovali systèm komplexnì pomoci obïtem dom cìho a sexu lnìho n silì a v roce 2007 jsme zaloûili organizaci Persefona. Naöim stïûejnìm cìlem je neust le upozorúovat öirokou a odbornou ve ejnost na problematiku dom cìho n silì a samoz ejmï jeho v skyt skrze naöe sluûby sniûovat. Aktu lnì projekt Z labyrintu n silì n m umoû- Úuje eöit problematiku dom cìho n silì ze vöech stran. ObÏtem dom cìho n silì, sexu lnìho zneuûìv nì a zn silnïnì pom h me p ekonat tìûivou ûivotnì zkuöenost a nalèzt vhodnou cestu p edevöìm prost ednictvìm sluûeb poradenstvì. Po prvotnìm zmapov nì situace se naöe setk nì zamï- ujì na soci lnì, pr vnì nebo psychologickou str nku eöenì problèmu. Klient si na zaë tku stanovì cìl, k nïmuû mu pracovnìci pom hajì dojìt. BÏhem spolupr ce se soust edìme na rozvinutì vlastnìch zdroj a schopnostì klienta, aby byl p ipraven Ëelit dan m ûivotnìm ud lostem. Konzultace nabìzìme takè rodinï, p tel m a jin m blìzk m osob m, kterè chtïjì pomoci nïkomu, kdo tato p Ìko Ì zaûìv. PoradenstvÌ poskytujeme osob m staröìm 18 let osobnï, telefonicky a em v pracovnì dny od 9 do 17 hodin. Z jemci o sluûbu n s mohou kontaktovat na ËÌsle a u SmÏ ov nì ËinnostÌ organizace vych zì z komplexnìho p Ìstupu k problematice n silì. Podle naöich dlouholet ch zkuöenostì je orientace pouze na pomoc obïtem jednostrann. ÑSnaha o snìûenì v skytu dom cìho n silì ve spoleënosti m ûe b t vìce efektivnì, pracujeme-li se vöemi jeho aktèry. Proto takè nabìzìme terapie osob m, kterè majì potìûe se zvl d nìm agrese,ì vysvïtlila editelka Persefony Mgr. Jitka»echov. Na prvnì informaënì sch zce se podrobnïji sezn mìme s klientovou situacì a domluvìme se na vyuûitì konkrètnìch sluûeb ñ individu lnì terapii, skupinovè terapii nebo poradenstvì. Vöichni pracovnìci se drûì z sad, jako jsou respekt, cta, diskrètnost a klienta berou takovèho, jak je, neodsuzujì ho a nesrovn vajì. V r mci poradenstvì se zamï ujeme hlavnï na dobrè zmapov nì situace, podle nïhoû pom h me se z kladnì orientacì nap. v problematice vyk z nì, systèmu soci lnìch d vek a dalöìch moûnostech v p ÌpadÏ ztr ty bydlenì Ëi zamïstn nì. D le je otev en moûnost individu lnì terapie smï ujìcì ke zvl d nì n silnèho chov nì. D leûitou roli hraje zìsk nì vhledu na vlastnì agresi a porozumïnì, proë tomu tak je. Terapeut vede klienta k p ijetì odpovïdnosti za svè chov nì a podporuje ho ke zmïnï. SpoleËnÏ pracujì na tom, aby se agrese nestupúovala a klient se nauëil eöit spory konstruktivnï, bez ubliûov nì druh m. Pokud se terapeut domnìv, ûe by pr ce ve skupinï lidì se stejn m problèmem byla pro klienta p Ìnosn, doporuëì mu skupinovou terapii. V konkrètnìch p Ìpadech a se svolenìm klienta oslovìme s nabìdkou spolupr ce takè partnera, partnerku Ëi jinou osobu, kterè se problèm n silì dot k. Pro z jemce o terapie smï ujìcì ke zvl d nì agrese ñ ûeny a muûe staröì 18 let, je k dispozici telefon a persefona.cz. VeökerÈ nabìzenè sluûby jsou bezplatnè a vìce informacì o nich a PersefonÏ m ûete najìt na webu Projekt Z labyrintu n silì podpo ila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (ûe)n m öanci, kter je financov n z Norsk ch fond. Mgr. PavlÌna DoËkalov, PR manaûer

6 Klub maminek Domeček, Valtická 23, Vinohrady, (pondělí ) ñ BF botiëky St le vìce lidì eöì, jak zdravïji chodit a jak spr vnï vybrat pohodlnou a zdravou obuv. P ijôte si popovìdat o Barefoot bot ch a botiëk ch. Moûnost osahat a vyzkouöet BF botiëky ñ Jak spr vnï cviëit Trocha teorie o cviëenì. Jak a co cviëit, co je to aerobnì a silov trènink. PovÌme si spoustu d leûit ch a zajìmav ch informacì ñ H Ëkovan n krënìk Uh Ëkujete si dïtsk n krënìk, je to jednoduchè a z bavnè. P ijôte se to k n m nauëit a p ipravit se na zimu. VezmÏte si s sebou vlnu a h Ëek ñ BazÈn Luû nky Sraz v 9.30 p ed vstupem do MÏstskÈho plaveckèho stadionu Luû nky. K dispozici bude lektorka plav nì dïtì. VstupnÈ hradì Klub maminek. Pro dïti k dispozici herna. Z jemci piöte na tel.: TÏöÌm se na p ÌjemnÏ str ven dopoledne. Mgr. Alena RaËkov Náklady na bydlení a možnosti, jak ušetřit ZaËala dalöì topn sezûna a je tedy na mìstï, abych V m dle vlastnìch zkuöenostì poradila, jak je moûnè snìûit n klady na bydlenì. ZÌskala jsem data o n kladech na bydlenì u t Ì Ëty podlaûnìch bytov ch dom na naöem sìdliöti. Jedn se o n klady za rok D m Tepl voda Teplo Studen voda klid Spol. elekt ina N klady celkem VlËnovsk KË KË KË KË KË KË MutÏnick KË KË KË KË KË KË Bzeneck KË KË KË KË KË KË NejvyööÌm n kladem u vöech dom je n klad na teplou vodu. SnÌûenÌm jejì spot eby by se n klady na bydlenì daly v raznï snìûit. Cena vody neust le poroste a lidstvo se jiû nynì pot k v nïkter ch zemìch s nedostatkem pitnè vody. OdbornÌci se vïtöinou shodujì, ûe problèm nenì v nedostatku vody jako takovè, ale ve öpatnèm hospoda enì s nì. Jak tedy snìûit jejì spot ebu? Na vodovodnì baterie se osvïdëilo namontov nì tzv. perl - tor, d le je ekonomiëtïjöì se rychle osprchovat, neû se koupat ve vanï a dalöì spora vody se projevì urëitï po v mïnï staröìch elektrospot ebië (myëek, praëek) za novè elektrospot ebiëe s niûöì spot ebou vody. Druh m nejvyööìm n kladem je dod vka tepla. MusÌm podotknout, ûe cena za teplo dod vanè z Tepl ren mïsta Brna, z st v uû nïkolik let ve stejnè v öi. Uöet it se d hlavnï spr vn m vïtr nìm. Spr vnè vïtr nì spoëìv v kr tkodobèm intenzivnìm vyvïtr nì celèho bytu, tj. otev enìm vöech oken v bytï na zhruba deset minut, aby se pouze vymïnil vzduch v mìstnostech a nedoölo k ochlazenì zdì. Tento postup je moûnè opakovat i vìcekr t dennï. P i dodrûenì postupu spr vnèho vïtr nì se takè eliminuje riziko vzniku plìsnì. ZejmÈna v zimnìch mïsìcìch se setk v m s nejëastïjöì chybou, ûe lidè p ed odchodem do pr ce otev ou okno na ventilaci, tzv. ventilaëku, a nechajì jej otev enè po cel den. Po p Ìchodu z pr ce majì sice mìstnost d kladnï vyvïtranou, ale z roveú i vychlazenou a na n slednè oh tì se spot ebuje mnohem vìce tepelnè energie. Dokonce i vypnut termostatick hlavice na tento chlad z otev enèho okna reaguje tak, ûe se spustì, aby nedoölo k z mrzu mìstnosti, a topì se tzv. p nubohu do oken. Teplo opït zaplatì majitel (n jemce) bytu. Studen voda se d uöet it podobnï jako tepl voda mont ûì perl tor. TakÈ doporuëuji vöem kontrolu vodovodnìch bateriì a toalet, protoûe protèkajìcì toaleta nebo kapajìcì kohoutek mohou nav öit spot ebu i o nïkolik desìtek procent. RozdÌl v n kladech na studenou vodu jednotliv ch dom je celkem nìzk a urëitï ho ovlivúuje i poëet osob bydlìcìch v jednotliv ch bytov ch domech. VÏtöÌ rozdìl ve v öi n klad je pak u poloûky za klid. VyööÌ n klad na klid u bytov ch dom VlËnovsk a MutÏnick je z d vodu vyklizenì spoleën ch sklepnìch prostor. Apeluji tìmto na obyvatele byt, aby si svoje vy azenè vïci odv ûeli do sbïrn ch st edisek odpad (tzv. ekodvor ) na svè vlastnì n klady. P ijde mi nespravedlivè, ûe za odvoz vïcì pak platì vöichni obyvatelè bytovèho domu. Ve spot ebï spoleënè elekt iny m v raznï niûöì n klady bytov d m na ulici VlËnovsk. N klady na spoleënou elekt inu lze snìûit nastavenìm kratöìho intervalu dèlky svìcenì spoleën ch prostor, instalacì spornïjöìch LED û rovek, p ÌpadnÏ instalacì novèho systèmu osvïtlenì, nap. spìnanì osvïtlenì pohybov mi Ëidly. Pokud m te k tèto problematice dalöì n vrhy a n pady, jak snìûit n klady a uöet it, prosìm nev hejte a napiöte mi. Moje schr nka zastupitelky je na radnici u vchodu do lèk rny. Ing. Majtanov Marie, zastupitelka mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady LISTOPAD V DOMEČKU Divadlo pro nejmenöì DalöÌm p edstavenìm LoutkovÈho divadla V. Schildera a O. MarkovÈ budou opït zn mè poh dky: ÑO neposluön ch k zlatechì a ÑO t ech pras tk chì. TÏöÌme se na dïti i rodiëe ve st edu 11. listopadu 2015 v hodin v s le na P lavskèm n m. VstupnÈ 50 KË za osobu. Mikul ösk nadìlka V sobotu 5. prosince 2015 od hodin probïhne v s le na P lavskèm n m. Mikul ösk besìdka. LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje dïtem poh dku ÑO KoblÌûkoviì a po nì p ijdou nadïlovat Mikul ö,»ert a AndÏl. Vstupenky a nadìlku je pot eba si zajistit p edem, p edprodej zah jìme v kancel i DomeËku 18. listopadu. JednotnÈ vstupnè za dìtï i dospïlèho je 50 KË, nadìlka v hodnotï 40 KË. SOBOTNÕ DÕLNY LapaË sn : , 9.30ñ11.00 Podle starè indi nskè legendy chr nì tento amulet p ed zl mi sny. Jak to ale vlastnï funguje? P ijôte to zjistit na n ö sobotnì kurz, kde si takè vyrobìte sv j origin lnì lapaë sn. Pro dïti od 9 let i dospïlè. Info na tel.: Cena 110 KË, p ihl öky s platbou do st edy v DomeËku, Valtick 23. V noënì keramika: , 9.00ñ11.30 PotÏöte svè blìzkè vlastnoruënï vyroben m d rkem nebo dekoracì z keramickè hlìny. Misky na ovoce, svìcny, andìlci, keramickè adventnì vïnce... VhodnÈ pro dïti od 6 let a dospïlè. Cena 180 KË zahrnuje materi l, v pal a n slednè glazov nì. P ihl öky v DomeËku nebo na tel. Ë.: , AdventnÌ vïnce: , 9.00ñ11.30 P ijôte str vit sobotnì dopoledne v robou a zdobenìm vlastnìho adventnìho vïnce. Zveme dïti od 10 let i dospïlè. Cena 200 KË zahrnuje materi l vëetnï z pichu na svìëky. S sebou 4 svìëky! P ihl öky s platbou do st edy v DomeËku, Valtick 23. Info na tel.:

7 M TE R DI POHYB? ZAMILUJETE SE DO MOVIDY! P ijôte si vyzkouöet novinku ñ MOVIDA fitness! KaûdÈ pondïlì od 17 hodin v Zä MutÏnick 23. Lenka äilerov, mob KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! PEKAŘSTVÍ U ROHLÍČKU PÁLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 13 (dříve cykloobchod). Nabízíme denně čerstvé pečivo dle tradičních receptur. Pekárny: MAKOVEC VELATICE, KŘÍŽÁK BOLERADICE, KULHANEK & DRÁPAL VINIČNÉ ŠUMICE, REŠOVI ČEBÍN Dále si u nás můžete vybrat z nabídky skvělých zákusků či chlebíčků a nově u nás najdete i VÁNOČNÍ CUKROVÍ. Přijímáme objednávky na jakékoli množství. OTEVŘENO MÁME: PO PÁ: 6:00 18:00, Sobota 7:00 12:00 PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , Pronajmu gar û, VlËnovsk, novostavba. Tel Pronajmu gar û na ul. VÏstonick. Tel Hled m pron jem pïknèho bytu na Vinohradech. BalkÛn v hodou DÏkuji. T: KoupÌm byt na Vinohradech do 3 mil. RK nevolat. Tel.: Elektrik : opravy, mont û, revize. T: KoupÌm gar û p i ulici VÏstonick. Platba hotovï. Tel.: Hled m dlouhodob klid panel ku (na DPP, DP»). T: Hled me 2+KK, Brno-LÌöeÚ, Vinohrady. Tel Hled me 4+1, 5+1, Brno-Vinohrady. Tel Hled m pron jem bytu 3+1 (max. 4+1 dle ceny). SpÏch. T R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel Veterin rnì klinika ANIMED, Blatnick 9, tel , MalÌ skè a natïraëskè pr ce. Cena dle domluvy. Tel DlouhodobÏ pronajmu gar û. Ulice Valtick. T Půjčky s dárkovou poukázkou Kč. Tel ÚTERÝ PILATES 19 h ČTVRTEK POWER YOGA 19 h Sál Pálavské náměstí 15, Vinohrady (nad Albertem) Najdete nás na facebooku: https://www.facebook.com/ kvic-brno-vinohrady /?ref=hl V sobotu probïhl tenisov turnaj Ëty her Vinohrady Open. ZvÌtÏzila dvojice Miloö a Luk ö DolnÌËci nad dvojicì Tupec a T ma. VÌtÏz m blahop ejeme. Fotogalerii ze z pasu najdete na https://www.facebook.com/ inform.brno.vinohrady. Turnaj čtyřher Foto: ä rka Beruch KoneËn Přijďte se s námi seznámit na veletrhy středních škol! V listopadu probïhne na z kladnìch ökol ch nejen na Vinohradech nïkolik burz a veletrh st ednìch ökol a z stupci za St ednì ökolu KNIH, o.p.s. a Gymn zium Globe, s.r.o. na nich samoz ejmï nebudou chybït. M ûete tak p ijìt zeptat se na cokoliv, co v s zajìm o studiu na naöich ökol ch, a zìskat uûiteënè informace. Najdete n s nap Ìklad na z kladnì ökole na NovolÌöeÚskÈ zde na Vinohradech Ëi na HolzovÏ a MasarovÏ v LÌöni. Zapomenout nesmìme ani na tradiënì Veletrh st ednìch ökol na brnïnskèm v staviöti, kter se kon 20. aû 21. listopadu, kde budeme mìt sv j st nek. Nestihnete-li ani jeden z veletrh, nezoufejte. Hned 10. prosince m me totiû od den otev en ch dve Ì, kde v s velmi r di uvìt me. V Ìjnu navìc St ednì ökola KNIH, o.p.s. zìskala certifikaci POHODA pro v uku ËetnictvÌ a za adila se tak po bok pouze dvou dalöìch ökol v BrnÏ, kterè tuto certifikaci zìskaly! V uka ËetnÌho softwaru na naöì ökole je nynì zabezpeëena drûitelem certifik t Certifikovan uëitel/certifikovan expert POHODA. Jsme r di, ûe naöim student m m ûeme p ed vat praktickè informace od specialist. 7

8 SENIOR KLUB V LISTOPADU V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme V s k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï 14.00ñ16.00 bïûì kurz PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i konzultace zdarma ñ TER P»E SENIORŸ O ZDRAVÕ, PODPŸRN PROSTÿEDKY, Mgr. Bedna Ìkov ñ»tvrtek TANZ NIE ñ SETK NÕ SE äamanem POD KILIMANDé REM Ing. A. Grunt (povìd nì s diapozitivy) ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E.Vackov ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V LISTOPADU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ P TEK (14ñ17) ñ SOBOTA (10ñ17) V STAVA V ROBKŸ ñ PATCHWORK Renata Spurn ñ TER»ESK HRADY (BOR U TACHOVA, BOROTÕN, BRAND S n. L.), Dr. L. äubert ñ»tvrtek JEäTà JEDNOU O TAJEMSTVÕCH PAMÃTI A MOZKU, Mgr. L. Brabenec Informace o akcích Senior klubu Druh polovina z Ì i cel Ìjen byly v klubu bohatè na ud losti. S velmi zajìmavou p edn ökou o historii hromadnè dopravy v BrnÏ se v klubu p edstavil PhDr. Luk ö Karnet, a proto se z - jmem oëek v me jeho slìbenè vystoupenì v lednu. Z ijovè blahop nì srpnov m a z ijov m jubilant m probïhlo za hojnè Ëasti oslavenc i host. S nejvïtöìm aplausem byla p ivìt na dlouholet Ëlenka klubu panì Roh Ëkov, kter spolu s n mi oslavila svè 95. narozeniny, a kter, aë byvöe p ivezena vnuëkami na vozìëku, i p es svè zdravotnì potìûe p Ìmo sröì optimismem a dobrou n ladou a p enesla je na vöechny p ÌtomnÈ ñ jeötï jednou jì p ejeme co nejvìc zdravì a tïöìme se na jejì dalöì n vötïvu v klubu, nejen p i oslavï jejìch p ÌötÌch narozenin (viz fota na naöem webu). Dr. äubert zah jil BeËovem nad Teplou nov cyklus svèho p ipomìn nì historie Ëesk ch hrad ñ tentokr t jeötï bez promìt nì fotografiì, protoûe j jako technick person l klubu jsem se toulal mimo»r, ale p i jeho dalöìch vystoupenìch mu to vynahradìm. PodobnÏ i vych zka do Sherwoodu byla bez mè Ëasti, ale protoûe bylo hezky a trata byla na m j Ëet, Ëast byla docela hojn a Vlasta JelÌnkov mne spïönï zastoupila... J S neëekanou a o to radostnïjöì hojnou ËastÌ probïhlo dvojì p ipomenutì Dne senior ñ do klubu p iölo p es pades t host a k jejich dobrè n ladï p ispïlo nejen pohoötïnì, ale takè vystoupenì dvou mal ch harmonik a mladè kytaristky s jejich koncertnìm reperto rem ze Z - kladnì umïleckè ökoly ZbyÚka Mrkose a jiû tradiënì vystoupenì souboru ÑStar LÌöeÚì. HojnÏ navötìvena byla i naöe prvnì akce pro ve ejnost Vinohrad ke dni Senior , jak se lze p esvïdëit na fotk ch na naöem webu. Do prostoru mezi OC1 a OC2 sice duo ÑKarel Gott Revivalì p ijelo s vìce neû p lhodinov m zpoûdïnìm, ale naötïstì n mi pozvanì hostè, dïti ze ökolnì druûiny Zä MutÏnick pod vedenìm vychovatelky panì BlaûkovÈ se sv m vystoupenìm maûoretek a kr snï krojovan soubor Star LÌöeÚ p ipravili p Ìtomn m i p es nedostateënè ozvu- ËenÌ prostoru kr sn z ûitek. Nepl novanï pozdravil p ÌtomnÈ i starosta PhDr.»ejka a potè pan Bouda se sv m kl vesov m doprovodem sv m reperto rem potïöil p edevöìm fanynky Karla Gotta a Ë steënï tak napravil poë teënì komplikace akce. Ing. Grunt 6. Ìjna p iblìûil svè pracovnì p sobenì v S d nu i pomïrnï dramatickè chvìle po svèm kr tkèm osobnìm setk nì s Bin L dinem. V listopadu ukonëì svè vzpomìn nì o p sobenì v Africe svou nejoblìbenïjöì zemì ñ Tanz niì. PhDr.»ejka p ispïl do naöich historick ch znalostì p ipomenutìm obecnï asi velmi m lo zn mè ËeskÈ kr lovny, AlûbÏty Stuartovny, manûelky Fridricha FalckÈho, mj. matky 12 dïtì a jedinè protestantky na ËeskÈm tr nu ñ i p es kr tkost svèho kralov nì stojì jejì osudy za pozornost. V t etìm ÌjnovÈm t dnu Eliöka Vackov p iblìûila historii StaromÏstskÈho n mïstì i nïkter ch objekt na nïm nïkterè zajìmavosti, souvisejìcì s historiì N rodnìho divadla; tradiënï jsme takè poblahop li Ìjnov m jubilant m. MezitÌm se ale uskuteënila dalöì zvl ötnì akce ñ z jezdu do HvÏzd rny Brno na p edstavenì BlÌûe ke hvïzd m se z Ëastnilo 54 z jemc, kte Ì si projekci v digit riu opravdu uûili a vychutnali... J Sv j tiskov prostor i s m sebe jsem v öe uveden m psanìm skoro vyëerpal a tak mi nezb v neû pozvat ty, kterè naöe Ëinnost zaujala, k osobnì n vötïvï na naöich akcìch nebo alespoú na naöich webov ch str nk ch. Uû jenom struënï ñ dïkujeme p ispïvatel m za dioptrickè br le (odeöel dalöì balìëek charitï) a zveme z jemce na takè cviëenì, angliëtinu (Ëtvrtek dopoledne) a PC kurz. DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 13. listopadu Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Katalog školního nábytku

Katalog školního nábytku Katalog školního nábytku Vám přináší 7:59 Rychle do lavic, zvoní! 8:00 8:50 9:40 10:00 12:00 12:30 13:15 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 rozvrh hodin chemie angličtina hudební výchova výtvarná výchova oběd

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

Střední škola Brno Charbulova

Střední škola Brno Charbulova Střední škola Brno Charbulova ADRESA ŠKOLY: Střední škola Brno Charbulova Sídlo: Charbulova 106 618 00 Brno Telefon recepce: + 420 548 424 111 e-mail: info@ssposbrno.cz www. ssposbrno.cz VEDENÍ ŠKOLY:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Ubytovací a požární řád

Ubytovací a požární řád Ubytovací a požární řád Ubytovatel: IČO 04297474, (dále jen ubytovatel ) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Honč, jednatel, tel. 602 189 285 Ing. Jana Burgárová, jednatel Správce: Iveta Hončová, tel. 607 171

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech 16 PROSINEC 2005 V ûenì spoluobëanè, opït po mïsìci se mi nask t moûnost promluvit s V mi prost ednictvìm naöeho periodika.»inìm tak r d a na mysli m m dnes p edevöìm dvï podstatn sdïlenì, kter povaûuji

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/005 z 5. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí - návrh tzv. long listů jednotlivých mateřských center CMR BOBEŠ Rámcově bychom měli

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut 38 PROSINEC 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, adventnì Ëas, kter m pr vï vöichni proch zìme, je dobou klidu, ticha, vnit nìho mìru a oëek v nì. VÏtöina z n s naplúuje onen Ëas kromï bïûn ch pracovnìch

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Zápis z jednání Kulturního fóra 6.5.2008 17:00-20:15 platforma pro všechny, kdo mají co říci ke kultuře v Písku Svolavatel: člen kulturní komise Ing. arch. Martin Zborník Místo: Divadelní kavárna DFŠ Písek

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více