Listopad na Vinohradech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listopad na Vinohradech"

Transkript

1 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu od 9.00 do hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je pro v s p ipravena bohat nabìdka sortimentu od vìce jak Ëty iceti prodejc. Pro holky a kluky je opït p ipraven DÃTSK KOUTEK v Ëase od 9.00 do hodin (klubovna pod radnicì), tentokr t se bude kor lkovat a vyr bït ozdobnè zvoneëky. K dobrè pohodï zahraje KVIC Band. VeökerÈ info naleznete na (red.) Druhé trhy v baboletním počasí... Anna S sserov (sedìcì druh z leva), textilnì v tvarnice, kter darovala gobelìn s n zvem ÑVinohradyì naöì mïstskè Ë sti ke Dni Vinohrad v roce V ûenì vinohradötì spoluobëanè, podzim ñ i ten letoönì ñ p edznamen v konec roku. DÈöù po suchèm lètï svlaûujìcì zemi, pestrobarevnè listì na stromech, v povït Ì, v tr vnìcìch a na cest ch, dozr vajìcì rèva ve vinohradsk ch vinicìch, dubovè bukvice praskajìcì pod podr ûkami bot i kaötany, kterè jiû Ñsklidilyì dïti ñ to vöe tvo Ì vinohradsk podzim, kter n s prov zì na cestï k adventu, na cestï k V noc m. PodzimnÌ n lada p edznamen v obdobì konce roku, spojenè ËasovÏ s v - noënìmi sv tky. TÏm letoönìm bude na Vinohradech opït vèvodit v noënì strom p ed radnicì. Letos bude v noënì strom svìtit do noci novou svïtelnou v zdobou. OstatnÏ, nechte se p ekvapit. PoprvÈ se rozz Ì v sobotu 5. prosince v pït hodin odpoledne. Mal slavnost zaûehnutì vinohradskèho v noënìho stromu bude doprov zena v noënì hudbou a zpïvem koled. Sou- ËasnÏ s onìm slavnostnìm rozsvìcenìm v noënìho stromu budou v kol probìhat VinohradskÈ v noënì trhy. VÏ Ìm, ûe pod v noënìm stromem i na v noënìch trzìch se n s sejde co nejvìce. V ûenì VinohraÔanÈ, jsem velmi potïöen pov tce kladn mi ohlasy na z ÌzenÌ novèho venkovnìho Ñfitnessì cviëiötï (p i tenisov ch kurtech v are lu b valè Z kladnì ökoly Bzeneck ), kterè mi od v s zhusta p ich zejì, Ëi mi je osobnï sdïlujete. Jiû p i instalaci cviëebnìho za ÌzenÌ jsem slìbil, ûe pokud bude z jem vinohradskè ve ejnosti o vyuûìv nì cviëebnìho are lku dostateën, p ikoupìme dalöì prvky. VÌcekr t jsem se byl p esvïdëit, zda se cviëebnì prvky vyuûìvajì. A vyuûìvajì se p ekvapivï znaënï. StaröÌmi i mladöìmi z jemci o protaûenì tïla. TakovÈ obsazenì cviëiötï mne i mè kolegy doslova p ekvapilo. A tak, jak jsem slìbil, v p ÌötÌm roce rozöì Ìme venkovnì cviëiötï o dalöìch minim lnï pït cviëebnìch prvk. Do rozpoëtu mïstskè Ë sti pro n sledujìcì rok jiû za azuji p Ìsluönou Ë stku, kter by poûadavky cviëìcì ve ejnosti alespoú Ë steënï uspokojila. Pokud by z jem o cviëenì neochaboval, pokud by byl neutuchajìcì, opït bychom p idali po konzultaci s cviëenci dalöì prvky. P i opravdu velkèm z jmu bychom mohli uvaûovat o umìstïnì cviëebnìch prvk i v jin ch (t eba i okrajov ch) Ë stech Vinohrad. Tak tedy: lvì silou letem sokolìm (jak ekli by naöi p edci) nebo sportu zdar, jak chcete. V polovinï mïsìce Ìjna jsem mïl velkou Ëest b t Ëasten p i p evzetì a umìstïnì daru ñ gobelìnu ñ kter vïnovala naöì mïstskè Ë sti obyvatelka Vinohrad a autorka vïnovanèho umïleckèho dìla panì Anna S sserov. MusÌm ovöem up esnit, aby se panì autorka na mne p Ìliö nehnïvala, ûe jejì dìlo ñ gobelìn ñ ztv rúujìcì Vinohrady v plnè jejich barevnosti a jedineënè zvl ötnosti, vëetnï v znamn ch mìstnìch dominant, darovala naöì obci spolu s postiûen mi lidmi, kter m vinohradsk mïstsk Ë st nïjak m zp sobem pomohla. GobelÌn, h ÌcÌ (pokraëov nì na stranï 3) DruhÈho termìnu Vinohradsk ch trh se z Ëastnilo 31 prodejc s nejr znïjöìm sortimentem. P ibyla vìna, medy, medovina, rozrostl se poëet öperka, ko en i zelin, nechybïly dom cì moöty a produkty z rakytnìku. OblÌbenÈ peka stvì Makovec zdvojn sobilo prod van sortiment, takûe i nakupujìcì byli spokojeni. R no panoval sice z hlediska dopravnìho pomïrnï velk chaos, ale poda ilo se jej zvl dnout, takûe v sledkem bylo p ÌjemnÏ str venè dopoledne s fajn lidmi, cimb lkou a poëasìm doslova ÑbaboletnÌmì. Vöem z ËastnÏn m dïkujeme a tïöìme se na listopad v duchu lampionovèm. Na trhu 7. listopadu se m ûete v r mci doprovodnèho programu tïöit na skupinu KVIC Band pod vedenìm kapelnìka Vlasty Tr vnìëka a dïti na tvo ivou dìlniëku, kde si pod vedenìm sleëny éanety vyrobì zvoneëky a dïvëata kor lkovè n ramky. BliûöÌ informace a fotogalerii z Vinohradsk ch trh naleznete novï i na Facebooku na str nce: ä rka Beruch KoneËn, redakce KVIC se uskuteënily druhè VinohradskÈ trhy.

2 Mentoři na ZŠ Brno, Mutěnická 23 V uplynulèm ökolnìm roce jsme zaëali na naöì ökole uplatúovat podporu studia za pomocì mentor. CÌlem projektu je zv öenì kvality z kladnìho vzdïl v nì v BrnÏ. V projektu je celkem 67 z kladnìch ökol, vëetnï Zä MutÏnick. Na ökole p sobì mento i, kte Ì pracujì se û ky ohroûen mi ökolnìm ne spïchem a jsou to p ev ûnï û ci s poruchami uëenì. V souëasnè dobï p sobì na naöì ökole 3 mento i. Na prvnìm stupni se panì mentorka vïnuje dvan cti û k m z 1.ñ4. roënìku. Kaûd z û k absolvuje 1 vyuëovacì hodinu t dnï. DalöÌ dva mento i pracujì se û ky od 5. do 9. roënìku. Byly vytvo eny dvï sekce, a to p ÌrodovÏdn (matematika, fyzika) a humanitnì (Ëesk jazyk, anglick jazyk). Kaûd z mentor p ipravuje 12 û k, kte Ì majì vûdy po jednè hodinï p ÌrodovÏdn ch p edmït a humanitnìch p edmït t dnï. Ze zkuöenosti z minulèho ökolnìho roku je z ejmè, ûe mnozì û ci po n leûitèm zopakov nì a procviëenì l tky nalezli vïtöì motivaci pro samostatnou p Ìpravu na vyuëov nì a dìky tomu si tak zlepöili sv j prospïch. PaedDr. Ji Ì Boudn, koordin tor Přípravná třída na ZŠ Mutěnická P Ìpravn t Ìda na naöì ökole ñ Zä MutÏnick 23 ñ byla z Ìzena od ökolnìho roku 2015/2016. Do tèto t Ìdy jsou editelkou ökoly p ijìm ny dïti v poslednìm roce p ed zah jenìm ökolnì doch zky, a to na z kladï û dosti rodië a doporuëenì ze ökolskèho poradenskèho za ÌzenÌ. Prostory, ve kter ch se p Ìpravn t Ìda nach zì, poskytujì dostatek mìsta pro spont nnì hru i vzdïl v nì a jsou podnïtnï a esteticky upraveny. Herna je vybavena hraëkami a dalöìmi pom ckami tak, aby dïtem poskytovala dostateënou nabìdku ËinnostÌ manipulaënìch, experiment lnìch, tvo iv ch, pozn vacìch, relaxaënìch, poslechov ch a v tvarn ch. Z kladem v uky je organizovan Ëinnost dïtì. Jsou to p edevöìm r znè didaktickè a konstruktivnì hry, rozhovory s dïtmi, uëenì, d le pracovnì, pohybovè, hudebnì a v tvarnè Ëinnosti a takè vych zky. VzdÏl v nì dïtì je zaloûeno na individu lnì pr ci s kaûd m dìtïtem, probìh v dopolednìch hodin ch v rozsahu 4 vyuëovacìch hodin s celkov m poëtem 20 hodin t dnï.»innosti jsou rozdïleny na kratöì ËasovÈ seky se st Ìd nìm ËinnostÌ podle pot eb dïtì. DÏti jsou pravidelnï a systematicky sledov ny, zda a jak se rozvìjì. Jejich pokroky jsou vyhodnocov ny. é ci mohou vyuûìvat i prostor ökolnì zahrady, h iötï i tïlocviënu ökoly. DÏti chodì do ökoly na osmou hodinu. VyuËov nì zaëìn me tìm, ûe si sedneme na koberec a povykl - d me si. TÌm se rozvìjì eëovè dovednosti a schopnost umït se vyj d it. DÏti se uëì r znè b sniëky a pìsniëky. BÏhem svaëinky db me na spr vnè stolov nì, nezapomìn me na klid a spr vnè hygienickè n vyky. Po skonëenì dopolednì v uky jdou dïti na obïd. Po obïdï nïkterè odch zì dom, jinè z st vajì ve ökolnì druûinï, kde se ËastnÌ programu s ostatnìmi staröìmi spoluû ky. DÏtem se u n s ve ökole lìbì a tïöì se na kaûd dalöì den. Mgr. Libuöe Kroupov, uëitelka Ze 14., 15. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech 19. září, 22. září a 7. října 2015 Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ RozpoËtov opat enì Ë. 18 a 19; ñ p ijetì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na realizaci projektu V stava vìn 2015; ñ zah jenì zad vacìho ÌzenÌ na ve ejnou zak zku na sluûby Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom m. Ë. Brno-Vinohrady 2015ì; ñ v povïô n jmu bytu z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy spoëìvajìcì v nehrazenì n jemnèho a hrad za plnïnì poskytovan s uûìv nìm bytu delöì neû 3 mïsìce; ñ bod, ûadatel m o byt v 43 p Ìpadech; ñ pron jem bytu ve 4 p Ìpadech; ñ prodlouûenì smlouvy o n jmu bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o vz jemnèm postoupenì smluv o n jmu bytu; ñ zve ejnïnì z mïru na pron jem nebytov ch prostor ve 2 p Ìpadech; ñ podn jem bytu ve 3 p Ìpadech; ñ smlouvu o dìlo mezi statut rnìm mïstem Brno m. Ë. Brno-Vinohrady a firmou; ñ smlouvu na autorsk dozor pro akci ÑStavebnÌ pravy objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23 ñ SO 01 vìce Ëelov s l ñ 1. etapaì mezi Statut rnìm mïstem Brno m. Ë. Brno-Vinohrady a firmou; ñ zad vacì dokumentaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ÑProjektov p Ìprava a administrace akce SnÌûenÌ energetickè n roënosti tïlov chovnèho pavilonu ñ Bzeneck 23, Brno-Vinohradyì; ñ pron jem tïlocviëen v objektu Bzeneck 23 na ökolnì rok 2015/2016; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië v BrnÏ Vinohradech, zap j- ËenÌ asfaltovè plochy a soci lnìho z zemì v objektu Bzeneck 23 na soutïû mlad ch hasië ; ñ poûadavek na realizaci pravy dopravnìho znaëenì na ulici VÏstonick tak, aby bylo osazeno SDZ ñ B29 (z kaz st nì) + E9 (dodatkov tabulka ñ n kladnì vozidla) v seku od P lavskèho n mïstì po ulici K tinsk v obou smïrech; ñ poûadavek na realizaci pravy vodorovnèho dopravnìho znaëenì na komunikaci P lavskè n - mïstì ñ zv raznit jednosmïrn provoz öipkami na vozovce po okruhu P lavskèho n mïstì; ñ poûadavek na realizaci pravy dopravnìho znaëenì tak, aby byla umoûnïna obousmïrn cyklistick doprava na ulici Tvrdonick ; ñ p ijetì dotacì z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na realizaci projekt MladÈ kapely a BavÌme se na Vinohradech; ñ v jimku z poëtu dïtì ve vöech t Ìd ch mate skè ökoly Pruö neck 8 na dobu neurëitou, a to na 28 dïtì ve t ÌdÏ; ñ spl tkov kalend za dluûenè n jemnè a sluûby spojenè s uûìv nìm bytu; ñ rozöì enì n jmu bytu ve 3 p Ìpadech; ñ dohodu o vystoupenì ze spoleënèho n jmu bytu; ñ text v zvy k pod nì nabìdky, ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce ÑV mïna vstupnìch dve Ì u objektu Velkopavlovick 25ì; ñ zve ejnïnì z mïru pron jmu Ë sti nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ñ v ukov pavilon; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu; ñ hradu dluhu formou spl tkovèho kalend e na dobu 8 mïsìc ; ñ dohodu o centralizovanèm zad nì ve ejnè zak zky; ñ v povïô n jmu prostoru slouûìcìho k podnik nì v objektu Bzeneck 23 ve 2 p Ìpadech. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s umìstïnìm a provedenìm novè elektrickè p Ìpojky ñ nap jenì svïtelnèho signalizaënìho za ÌzenÌ k iûovatky éaroöick ñ P lavskè n m. zemnìm kabelem; ñ se zvl ötnìm uûìv nìm komunikace k umìstïnì vyhrazenèho parkovacìho st nì pro ûadatele v 6 p Ìpadech; ñ s pod nìm û dosti o za azenì akce ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötï ñ I. etapaì do kapit lov ch v daj mïsta Brna v r. 2016; ñ s pod nìm û dosti Odboru dopravy MMB o z ÌzenÌ sekovèho mï enì rychlosti na ulici éaroöick ve smïru od mïstskè Ë sti Brno-éidenice v seku hranice mïstskè Ë sti od ulice Rokytova po k iûovatku ulice éaroöick s ulicì VlËnovsk a o za azenì akce do investiënìho pl nu na rok Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady promìjì: ñ 50 % poplatku z dluhu v 1 p ÌpadÏ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu m. Ë. Brno-Vinohrady ñ nepoûadovat za azenì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady do realizace rezidentnìho parkov nì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ dodatek ke smlouvï o dìlo ÑStavebnÌ pravy objektu Zä Bzeneck 23 ñ v mïna zb vajìcìch v plnì otvor sekce A a Bì; ñ hradu dluhu formou spl tkovèho kalend e na dobu 10 mïsìc. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno- Vinohradyì dva dodavatele; ñ uchazeëe z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom m. Ë. Brno-Vinohrady 2015ì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 503/15/7 Rady m. Ë. Brno-Vinohrady z 13. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ Ë st usnesenì RM» Ë. 228/15/7 ve znïnì ÑPoûaduje za azenì do realizace rezidentnìho parkov nì po p edchozìm projedn nì z sad rezidentnìho parkov nìì; ñ usnesenì 167/15/7 p ijatè Radou m. Ë. Brno-Vinohrady dne ; ñ usnesenì 527/15/7 p ijatè Radou m. Ë. Brno-Vinohrady dne Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p edloûen n vrh Zad nì zmïn zemnìho pl nu mïsta Brna celomïstskèho v znamu; ñ informaci o pr bïhu v bïrovèho ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohradyì ñ v bïr nejvhodnïjöì nabìdky; ñ skuteënost, ûe po smrti n jemce, z stala jedinou n jemkynì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vybìr : ñ pro nadlimitnì ve ejnou zak zku na sluûby ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohradyì nejvhodnïjöì nabìdky. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s investiënìm z mïrem ÑMultifunkËnÌ sportovnì centrumì p i ulici Jedovnick ; ñ se zmïnou svï enì pozemk. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) vinohradsk mi motivy, byl za pomoci autorky zavïöen na stïnï zasedacì mìstnosti zastupitelstva mïstskè Ë sti, slouûìcì takè p ÌleûitostnÏ jako ob adnì sìú. Jin mi slovy, vinohradskè ve ejnosti byla tìmto zp sobem poskytnuta moûnost sezn mit se a prohlèdnout si darovanè dìlo panì S sserovè. TextilnÌ v tvarnice Anna S sserov absolvovala v oboru textilnì tvorba se zamï enìm na bytov textil. Je û kynì akademickèho malì e Karla JÌlka, profesora Hrbka a dalöìch autorit. PanÌ S sserov vystavovala svè pr ce na mnoha mìstech v celè republice, jako n vrh ka se uplatnila i za hranicemi naöeho st tu. Nap Ìklad v roce 1969 se ocitla v katalogu mezin rodnìch textilnìch n vrh na n vrh skèm veletrhu v italskèm Mil nï. PanÌ Anna S sserov n leûì k p ednìm vinohradsk m osobnostem. Nejen jako velmi zdatn v tvarnice se öirok m rozhledem a osobit m stylem, nejen jako kulturnì hybatelka a v öniv pïvkynï sborov ch folklornìch zpïv (inu, poch zì p ece z HodonÌna), ale a to zejmèna, jako Ëist, houûevnat, plnokrevn ËlovÏk. Tak ji zn m p edevöìm. A nejen j. Nutno snad jeötï dodat, ûe mnoho jejìch zn m ch (i j se k nim adìm) a p tel si panì S sserovou cenì a p edch zì si ji takè coby autorku b jeënè a vyhl öenè ökvarkovè pomaz nky. V ûen panì S sserov, dïkuji v m za dar i v bec za pr ci pro Vinohrady. HodnÏ tv rëìch let v m p eji za n s, VinohraÔany. V ûenì spoluobëanè, p eji v m p ÌjemnÈ p ekon v nì nevlìdn ch dn pozdnìho podzimu a klidnè chvìle nadch zejìcìho adventnìho Ëasu. HodnÏ radosti a vlìdn ch z ûitk cestou k v noënìm sv tk m. Ji Ì»ejka, starosta Sdělení pro listopadové jubilanty V ûenì vinohradötì jubilanti, v ned vnè dobï se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem v s doposud ve chvìli vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì jubileì oslovoval a blahop l v m. Praxe byla takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè umoûúovaly poslat kaûd mïsìc mè pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si i osobnì n vötïvu a gratulaci starosty. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2015, p eji naöim vinohradsk m jubilant m ve VinohradskÈm informu. Ti listopadovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì v listopadu oslavì ÑkulatÈì nebo ÑpolokulatÈì v roëì a p li by si osobnì n vötïvu spojenou s gratulacì starosty mïstskè Ë sti, si mohou do p tku 13. listopadu 2015 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty Jany ValovÈ na telefon. ËÌsle V p ÌpadÏ z jmu se mohou listopadovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì ValovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk nì jubilant, po danèm v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì je spojenè s blahop - nìm jubilant m starostou a p edstaviteli Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze Z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm a s dobrou n ladou. ListopadovÌ jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì majì z jem se setk nì v Senior klubu z Ëastnit, se mohou p ihl sit rovnïû u panì ValovÈ (tel ) do p tku 13. listopadu. Do Senior klubu na ÑBlahop nì jubilant mì m moûnost si slavìcì jubilant s sebou p ivèst jednoëlenn doprovod: partnera, partnerku Ëi jinèho blìzkèho ËlovÏka. TÏöÌme se na v s. Ji Ì»ejka, starosta Jubileum na ZŠ Čejkovická Dne 10. Ìjna oslavila kr snè ûivotnì jubileum panì Marcela Havliöov, vedoucì vychovatelka ökolnì druûiny a od roku 2014 tèû p edsedkynï ökolskè rady p i Zä Brno,»ejkovick 10. Ve ökolnì druûinï str vila neskuteën ch 29 let, z toho 16 let ve vedoucì funkci. Je pracovnï i organizaënï nadpr mïrnï schopn a svou kreativitu vyuûìv hojnï p i v chovnï-vzdïl vacìm procesu. UplatÚuje vzhledem k û k m modernì pedagogickè a vychovatelskè trendy vë. aplikace v poëetnì techniky. Je hlavnì autorkou ävp pro ökolnì druûinu. St le se vzdïl v v systèmu DVPP a zìskanè poznatky a dovednosti obratem implementuje do praxe. AktivnÏ publikuje na webu ökoly a v mìstnìm tisku. Organizuje adu ökolnìch i mimoökolnìch aktivit pro û ky, Ëasto ve svèm volnèm Ëase a mimo pracovnì dny. PodÌlÌ se na celkovè strategickè koncepci rozvoje ökoly a je jednou z v dëìch osobnostì na Zä»ejkovick. Cel kolektiv zamïstnanc si jì dovoluje touto cestou pop t hodnï zdravì, ötïstì, radosti z rodiny i pr ce a mnoho dalöìch ûivotnìch spïch... Marcelko, vöe nejlepöì!!! Libor Bab k, editel ökoly Chřipky, virózy a naše imunita Je tady podzim. Mlhy, tma, vlhko, studen vìtr, nachlazenì a horeëky. NÏkdo nem ûe nachlazenì vyleûet, protoûe m neodkladnè koly v zamïstn nì, jinèmu to nedovolì jeho vlastnì firma. I maminky se o dïti starat nep estanou jenom proto, ûe je bolì v krku, majì r mu a bolì je hlava. JeötÏ ûe v lèk rn ch majì KOLD- REX. Pom ûe, ale je to ÑnÏco za nïcoì. S lèkem to ËlovÏk nïjak v pr ci vydrûì, ale Ëas uk ûe, ûe to nebyl spr vn postup. P echozen ch ipka, nebo virûza zanech svè znamenì na org nech a kloubech. Virov z pal plic, nebo virov z nït srdeënèho svalu ËlovÏka dokonce ohrozì i na ûivotï. Lze vöak tïmto nemocem p edejìt, nebo aspoú docìlit jejich lehëìho pr bïhu? Vöe z visì od sìly imunitnìho systèmu. A jak p ipravit imunitnì systèm na zimu se dozvìte v n sledujìcìch p edn ök ch. TermÌn TÈma P edn öejìcì Cukrovka a diabetick noha. P ÌËiny vzniku. Jak pomohou byliny, Duöan MiöÌk zelenina, ovoce a ZelenÈ potraviny. V znam pohybu v prevenci a lèëenì. Bonus recept bezmasèho jìdla Prevence proti ch ipce a virov m onemocnïnìm. Jak pomohou byliny, Milan Siklenka zelenina, ovoce a ZelenÈ potraviny. V znam pohybu v prevenci a lèëenì. Bonus recept bezmasèho jìdla Rafinovan cukr a imunitnì systèm, Bonus recept bezmasèho jìdla. Duöan MiöÌk Posilujeme imunitnì systèm. Bonus recept bezmasèho jìdla. Eva Silva Lago ZelenÈ potraviny proti ch ipce i virûz m. Milan Siklenka PÿEDN äky JSOU BEZPLATN (p ÌspÏvek 10 KË na n jem mìstnosti). KonajÌ se kaûdè pondïlì v v KlubovnÏ UM» Vinohrady, kter se nach zì v rohu parku s font nou, pod radnicì, vedle vin rny, pizzerie a kade nictvì. Dotazy na tel.: , P nì listopadov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v rozfoukanèm leë pestrostì kr snèm mïsìci listopadu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a takè jmènem sv m vöe dobrè k vaöim ctihodn m narozenin m. S ctou a s pokorou v m mohu sdïlit, ûe si velmi v ûìm vaöich ûivotnìch krok, ûe se skl nìm p ed ûivotnìmi osudy vöech v s, a ûe si cenìm vaöich Ëin i vaöich ûivot, kterè jste ûili pro svè blìzkè i pro celou spoleënost. ObÏtovali jste svou sìlu, energii, svè schopnosti a mnohdy tèû zdravì generacìm, kterè nastoupily po v s. P ipravovali jste a vytv eli jste z klady a podstatu dneöka. I let nastupujìcìch. Pat Ì v m za to nemalè podïkov nì. P eji v m, drazì listopadovì jubilanti, zdravì, dobrou a nezdolnou mysl, neochvïjn ûivotnì optimismus a pohodu. P eji l sku a klid v m i vaöim rodin m. Vöe nejlepöì a velkè podïkov nì za vöe dobrè a p ÌnosnÈ, co jste v ûivotï vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Poznej kouzlo řemesel na ZŠ Čejkovická»eöi majì zlatè ruëiëky, Ìk valo se o generaci naöich rodië i prarodië. O tom, zda ve zruënosti a zvl dnutì emesln ch pracì obstojì se ctì i souëasn generace, jsme se mohli p esvïdëit dne 23. z Ì v r mci akce Poznej kouzlo emesel. Ten den na naöi ökolu zavìtali studenti brnïnskèho SOU tradiënìch emesel a VOä, St ednì 59. Na ökolnìm h iöti p edv dïli svè umïnì kov i, ezb i, kucha i-ëìönìci, kosmetiëky, kade nice a restauratè i. MÏli jsme moûnost zhlèdnout i uk zky designu interièru. P Ìjemnou atmosfèru dotv el jeden ze student sv m zpïvem a hrou na kytaru. Pod rukama kade nic a kosmetiëek se mïnila viz û naöich dìvek. Spoluû ci obdivovali jejich Ëesy a z ivè barvy neht. Kluci d vali p ednost obor m ezb stvì a umïleckè kov stvì. MnozÌ z nich si s nadöenìm vyzkouöeli, jak obtìûnè je pomocì tèmï 2 kg tïûkèho kladiva vytvarovat tenk kovov hrot nebo dl tem vytvo it jemnè a pravidelnè ezby do o echovèho d eva. ZruËnÌ barmani ochotnï p ipravovali dïtem nealko koktejly. O tom, ûe akce dïti zaujala, svïdëì jejich slovnì hodnocenì: ÑVöe se n m to moc lìbilo, koktejly byly v bornè, studenti byli vst ÌcnÌ a öikovnì. TÏöÌme se na jejich dalöì n vötïvu.ì VÏra Brlicov, Martina Sklen ov 3

4 S lampionky za vílou Maceškou Zveme vöechny dïti i jejich rodiëe na dev - t roënìk tradiënìho lampionovèho pr vodu ÑS lampionky za vìlou Maceökouì. Jako v p edchozìch letech, tak i letos bude kolem vydat se do noci za dobrodruûstvìm a zachr nit vìlu Maceöku p ed loupeûnìky a cestou se sezn mit s r zn mi poh dkov mi postavami. Akce se bude konat od na luû neckèm pracoviöti Louka (Bzeneck 23). DÏti si nejd Ìve na v tvarnè dìlnï vyrobì vlastnì lampion, a pak se s nìm vydajì na dobrodruûnou z chrannou v pravu lesoparkem Ak tky. Na cestï je budou Ëekat r znè koly a n strahy, kterè budou muset zdolat. Pokud se jim poda Ì najìt a zachr nit vìlu Maceöku, Ëek je sladk odmïna. Pokud se nem ûete z Ëastnit v roby lampionku nebo jiû m te doma vlastnì, je moûnè jìt pouze v pr vodu, kter bude zaëìnat v p ed naöìm pracoviötïm. Podrobnosti o akci najdete na naöem webu DÌky velkèmu z jmu z loúsk ch let je poëet mìst na akci omezen a je nutnè si zakoupit vstupenku p edem v kancel i Louky Poñ»t od do TÏöÌme se na Vaöi n vötïvu. Za kolektiv pracovnìk Louky Mgr. Eva Petr öov SV» Luû nky, pracoviötï Louka Podzim v MŠ Bořetická 7 PodÏkov nì vöem ochotn m mamink m, tatìnk m, babiëk m, dïdeëk m i person lu, kte Ì se Ëastnili a velkè podzimnì brig dy na ökolnì zahradï Mä. PracovnÌch ËinnostÌ bylo velkè mnoûstvì, jako n tïry vöech d evïn ch prvk, prava dopadov ch ploch, vyhrabov nì listì a nepo dku mezi ke i a stromy, klid loûn ch prostor. Na posilnïnou p ipravily panì kucha ky tepl bylinkov a ovocn Ëaj, öest druh pomaz nek a r znè peëivo, s recepturami, aby rodiëe mohli ochutnat svaëinky, kterè jsou p ipravov ny pro dïti. Odezvou byla spokojenost maminek, kterè pomaz nky r dy vyzkouöì. Jako p ÌjemnÈ dovröenì pr ce bylo n sledujìcì den Country odpoledne, kdy k poslechu, zpïvu i tanci hr la skupina ZIMOUR. Grilov nì klob sk je jiû 11. rok nedìlnou souë stì tohoto spoleënèho neform lnìho setk nì rodië, p tel a person lu ökoly. Podzim na naöì Mä vyvrcholì spoleënou akcì nazvanou ÑD Úov nìì, kdy rodiëe se sv mi dïtmi vytvo Ì ÑD Ú kyì a p ÌrodnÌ etïzy, kter mi n m vyzdobì plot a vstup do Mä. Vöem p eji kr sn barevn podzim. Eva NÏmËansk, editelka Mate sk ökola Bo etick 7 Lipka pro seniory: na úspěšné letní akce navazuje klub NovÌ p telè a z ûitky, kterè zpest Ì kaûdodennì kolobïh ñ i tak lze vnìmat aktivity pro d Ìve narozenè, kterè nabìzì Lipka. P ÌmÏstskÈ t bory pro seniory i tradiënì setk nì senior s vnouëaty si ËastnÌci oblìbili. NynÌ k nim p ib v jako novinka Seniorsk klub. TÏöit se m ûete nap Ìklad na v robu p ÌrodnÌch ËisticÌch prost edk, tiffany vitr û, vych zky, fotografie z cest Ëi sdìlenì zkuöenostì. LetnÌ seniorskè t bory na Lipce se tïöì velkè oblibï, stejnï jako setk nì senior s vnouëaty. ÑNa zaë tku pr zdnin jsem zjistila, ûe m j di,aktivnì babiëkyë je pln termìn, kdy se m m postarat o nïkterè z naöich sedmi vnouëat. Jedin t den, kter jsem mïla voln, byl ten od 10. srpna. ÿekla jsem si, ûe je to dobr p Ìleûitost, vïnovat tïch pït dn jen sobï. Proto jsem se rozhodla, ûe vyzkouöìm novinku, a p ihl sìm se na t bor pro seniory éivly v emeslech. Trochu jsem se b la, zda zvl dnu vöechny rukodïlnè aktivity, ale pak mï moc potïöilo, ûe se mi povedl i koöìk, hedv bn ö la, zvonkohra z hlìny, origami atd. Cel t den byl moc p Ìjemn. Poznala jsem dvï pracoviötï Lipky a takè jsem se sezn mila se zajìmav mi lidmi,ì hodnotì s radostì jedna z t borov ch Ëastnic Irena Zimov. Od listopadu doplnì tyto jiû zabïhlè akce zajìmav novinka ñ seniorsk klub, kde budou mìt d Ìve narozenì moûnost setkat se s nov mi lidmi, poznat nov mìsta a vyzkouöet si novè vïci. Setk nì klubu budou kaûd druh Ëtvrtek v mïsìci a ËastnÌci se mohou tïöit nap Ìklad na rukodïlnè Ëinnosti, cestopisnè okènko, vych zky na pozoruhodn mìsta a takè sdìlenì zkuöenostì. ÑChtÏli bychom se odch lit od tradiënìho pojetì p edem p ipravenèho programu do A do Z, r di bychom senior m nabìdli moûnost se na n plni klubu aktivnï podìlet podle sv ch moûnostì. Budou moci sami navrhovat, kam by se r di podìvali nebo co by si r di vyzkouöeli. Podle toho, co je zajìm. Anebo t eba takè ostatnì nïco nauëit,ì uv dì k novince koordin torka klubu Pavla ävecov. PrvnÌ setk nì klubu probïhne jiû ve Ëtvrtek 19. listopadu na pracoviöti Kamenn, vìce informacì najdete na anebo u koordin torky Pavly ävecovè cz, ). V ûenì Ëten i, v r mci mapov nì vinohradskè kultury v m tentokr t p ibliûujeme Ëinnost PÏveckÈho sboru Blahoslava Hajnce, kter pravidelnï bïhem roku vystupuje na r zn ch kulturnìch akcìch v naöì mïstskè Ë sti. Naposledy sbor vystoupil dne 28. z Ì ke dni zaloûenì M» Brno-Vinohrady.»l nek vznikl ve spolupr ci s KulturnÌ komisì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady. Bc. Michal Krejsa, p edseda KulturnÌ komise Z kulturního života na Vinohradech: Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce NavötÏvujete nïkdy kulturnì akce po danè M» Vinohrady? Setkali jste se na plak tech se zkratkou PSBH? Dovolte, abychom se p edstavili. N ö soubor vznikl v roce 1969 jako PÏveck sbor uëitel Brno-venkov (PSU) a p i p Ìleûitosti 30. v roëì zaloûenì byl na poëest svèho zakladatele a dlouholetèho dirigenta p ejmenov n na PÏveck sbor Blahoslava Hajnce (PSBH). Od roku 2000 p evzala taktovku dcera MgA. B. Hajnce ñ Mgr. Eva Hajncov, pod jejìmû vedenìm soubor d le rozvìjì svè aktivity. ËastnÌ se festival a soutïûnìch p ehlìdek doma i v zahraniëì: Olomouc (Festa Musicale), Praha (Festival adventnì a v noënì hudby s cenou Petra Ebena), Vlachovo B ezì (HudebnÌ romantismus ñ cena Bed icha Pr chy za nejlepöì provedenì lidovè pìsnï), Vyökov (Festival dr. AntonÌna TuËapskÈho ñ zlatè p smo a cena poroty sbormistryni za dramaturgii), Bratislava (Musica Sacra), Krakow (Festival adventnì a v noënì hudby) aj. Po d me pravidelnè jarnì, adventnì a charitativnì koncerty, spolupracujeme s dalöìmi tïlesy: s IvanËick m dixielandem, s komornìm sborem ze slovinskè LublanÏ a p edevöìm s partnersk m pïveck m sborem Creche N Do z Francie, kde jsme jiû dvakr t absolvovali spïönè koncertnì turnè. Spolupr ce PSBH s M» Vinohrady se ofici lnï datuje od 8. Ìjna 2005, kdy n ö soubor Ëinkoval v programu p i slavnostnìm otev enì vinohradskèho vìce ËelovÈho spoleëenskèho s lu. Od tè doby p ich zìme VinohraÔan m zazpìvat nïkolikr t do roka, p edevöìm na akcìch spojen ch s Vinohrady: na svatov clavskèm sv tku dne 28. z Ì, na tradiënìch adventnìch koncertech, vystupujeme pro seniory DD VÏstonick, u p Ìleûitosti VÌt nì jara apod. PhDr. Ji Ì»ejka n s nïkdy naz v vinohradsk m Ñdomovsk mì sborem, ostatnï mezi Ëleny souboru najdeme skuteënï i obyvatele naöeho sìdliötï. Vz - jemnè p telskè vztahy jsme potvrdili takè p i oslavï 45. v roëì zaloûenì PSBH, na kterè pan starosta pok til naöe t etì CD nazvanè Moravo lìbezn. Reperto r tïlesa je velmi r znorod, stejnï pestrè je i vïkovè sloûenì Ëlen sboru ñ od student vysok ch ökol po zpïv ky v d chodovèm vïku. Vöechny spojuje l ska k hudbï, pot eba spoleënï vytv et pocit harmonie, dosahovat souznïnì nejen pïveckèho, ale i lidskèho. Pokud r di zpìv te, je v m dob e mezi lidmi a m te smysl pro odpovïdnost za v sledky spoleënèho snaûenì, p ijôte se podìvat na naöe zkouöky Ëi vystoupenì. VÌce informacì na cz, nebo na tel , TÏöÌme se na v s. Mgr. Eva Hajncov Festival AntonÌna TuËapskÈho,

5 Vinohradští hasiči si připomínají 10 let od založení sboru 10 let, pr vï tolik uplynulo od zaloûenì vinohradskèho sboru dobrovoln ch hasië. Na poë tku byla pïtice kamar d, kter mïla zkuöenosti s Ëinnostmi dobrovoln ch hasië a chuù se pustit do budov nì nïëeho novèho. Dnes m me na Vinohradech spolek, kter m za sebou adu aktivit, vïnuje se p edevöìm pr ci s dïtmi a ml deûì a poû rnì prevenci. A jak to vlastnï zaëalo? P i jednè akci na brnïnskè p ehradï jsme se zkontaktovali s tehdejöìmi vinohradsk mi zastupiteli. Ti n m ekli, ûe by velmi r di i v M» Vinohrady mïli sbor dobrovoln ch hasië, tedy fungujìcì spolek, kter je schopen nejen hasit a zachraúovat, ale i obëas p iloûit ruku ke spoleënèmu dìlu, kdyû je t eba a vychovat z dïtì öikovnè mladè lidi, kte Ì vì co chtïjì a kterè se jen nebudou potulovat bezcìlnï po sìdliöti. Na podzim roku 2005 jsme tedy zaregistrovali Sbor dobrovoln ch hasië v BrnÏ Vinohradech, jako organizaënì jednotku SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska a zaëali ps t historii jednoho z nejmladöìch hasiësk ch sbor v BrnÏ. Dnes jsou v BrnÏ jeötï dva mladöì sbory. PoË tkem roku 2006 jsme provedli na Zä MutÏnick a tehdy jeötï i Zä Bzeneck prvnì n bory dïtì do novèho krouûku ñ do oddìlu mlad ch hasië a zaëali s p Ìpravou dïtì na prvnì hasiëskè z vody v poû rnìm sportu. Svou ËinnostÌ jsme z ejmï p esvïdëili tehdejöì vinohradskè radnì, protoûe netrvalo dlouho a M» Vinohrady n m darovala hasiëskè auto. Byla jì cisternov automobilov st ÌkaËka Sachs 16 TLF, kterou M» Vinohrady zìskala p evodem po vy azenì a n hradï jin m autem u jednotky poû rnì ochrany v M» éebïtìn. Co vöechno dïlajì vinohradötì hasiëi, kdyû nïjak ten poû r nebo ho ÌcÌ popelnice na Vinohradech zlikvidujì vïtöinou profesion lovè z HasiËskÈho z chrannèho sboru»r? HasiËi jiû d vno nejsou pouze tïmi, kte Ì hasì poû ry.»innostì je st le dost. Jednou z nejv znamnïjöìch aktivit je oddìl mlad ch hasië. DÏti se tak v prostor ch b valè ökolnì kuchynï Zä Bzeneck pravidelnï setk vajì na sch zk ch. Jejich n plú se bïhem roku mïnì. Na ja e a na podzim probìhajì hasiëskè soutïûe. Za uplynul ch 10 let se poda ilo vinohradsk m dïtem dos hnout ady spïch a nejednou stoupnout na pomyslnou bednu pro vìtïze. P ipomìnkou toho je ve sborovè klubovnï docela poëetn sbìrka poh r a trofejì z hasiësk ch kl nì. V lètï dïti vyr ûejì na letnì soust edïnì. BÏhem existence naöì organizace jsme se tak dìky soust edïnìm dostali na adu zajìmav ch mìst, proûili mnoho nezapomenuteln ch chvil a uk zali dïtem, jak si poradit na nezn mem mìstï a v p ÌrodÏ. ZimnÌ n plnì sch zek pro dïti je nauka o tom, proë a jak m ûe dojìt k poû r m, nehod m a dalöìm nebezpeën m situacìm a jak jim p edch zet nebo jak se v takovè nelehkè situaci zachovat. NaöÌ v hodou pro Ëinnost s dïtmi je fakt, ûe nïkte Ì naöi ËlenovÈ jsou souëasnï p ÌsluönÌky HasiËskÈho z chrannèho sboru»r. Jako profesion lnì hasiëi tak majì dobr p ehled o poû rnì i civilnì obranï a mohou p edat dïtem informace zajìmavou formou na p Ìkladech nïkter ch konkrètnìch situacì. Za dobu existence oddìlu proölo jeho adami mnoho dïtì. NÏkterÈ naöe Ëinnost doslova nadchla a potè, co se stali dospïl mi, se zapojili do Ëinnosti nïkterè z brnïnsk ch jednotek poû rnì ochrany a Ëastokr t v roce vyjìûdïjì spoleënï s profesion lnìmi hasiëi zachraúovat ûivoty, zdravì a majetek. Za zmìnku jistï stojì naöe spolupr ce s dobrovoln mi hasiëi ze éidenic. V jejich z sahovè jednotce slouûì v r mci spolupr ce nïkolik naöich Ëlen. M me tak kontakt p Ìmo s pracì dobrovoln ch hasië v terènu. Spolupr ce se ûidenick mi hasiëi vöak nestojì jen na v jezdech k poû r m. Navz jem se navötïvujeme na tradiënìch hasiësk ch plesech a v minulosti jsme spoleënï p ipravili nïkolik uk - zek z hasiëskè Ëinnosti pro ve ejnost. KromÏ pr ce s dïtmi a ml deûì v r mci oddìlu mlad ch hasië se vïnujeme tèû poû rnì nebo chcete-li hasiëskè prevenci. PrvnÌ akcì, kterou jsme se v r mci tèto aktivity provedli, byly uk zky a soutïûe pro dïti u restaurace Hattrick v roce 2006 a uû zde n m p ijeli pomoci pr vï kolegovè ze éidenic. DalöÌmi akcemi byly uk zky haöenì s koment em pro û ky Zä MutÏnick a Zä HornÌkova a r znè akce pro öirokou ve ejnost. Pro po d nì tïchto akcì se n m v bornï osvïdëila pr vï naöe automobilov cisterna Sachs. P ed 10 lety jsme pro svè aktivity hledali vhodnè prostory. Na poë tku jsme dìky pomoci Zuzky KovandovÈ a jejì pion rskè skupiny mohli vyuûìt prostor v likus ku na»ejkovickè ulici. PostupnÏ v tïchto prostor ch p estala s ËinnostÌ pion rsk skupina a odstïhoval se i sousednì nìzkoprahov klub Likus k. Objekt jsme tak mïli v tomto obdobì z velkè Ë sti pro sebe. OkolÌ nabìzelo vhodnè podmìnky pro trènink mlad ch hasië a p Ìmo p ed objektem jsme uspo dali i soutïû pro ostatnì hasiëskè sbory. V hodou taky bylo, ûe jsme bez problèmu mohli parkovat i naöe hasiësk auta p Ìmo v oplocenè ploöe u objektu. ProblÈmem vöak byl provoz klubovny v zimï. V likus ku bylo moûnè pouze elektrickè topenì a stïny p ece jen nebyly dost tepelnï izolovanè, a tak byly n klady na provoz v zimnï znaënè. Z dneönìho pohledu m ûeme Ìci, ûe se pro n s naötïstì zaëala budovat tïlocviëna EvropskÈ z - kladnì ökoly a Rada mïstskè Ë sti n m vyöla vst Ìc a nabìdla prostory v tè dobï jiû zruöenè kuchynï p i Zä Bzeneck. Dnes m me v are lu Zä Bzeneck po nïkolika letech vybudov no z zemì pro Ëinnost mlad ch hasië a parkovacì mìsto pro naöi hasiëskou Avii. JakÈ aktivity pl nujeme do budoucna? VedenÌ oddìlu mlad ch hasië pomalu p ebìr nastupujìcì generace vedoucìch a instruktor, kte Ì proöli oddìlem od svèho dïtstvì a nynì p ed vajì svè nabytè zkuöenosti zase tïm mladöìm. Stabilizovala se i Ëlensk z kladna dospïl ch. KaûdoroËnÏ po d - me hasiësk ples a soutïû pro ostatnì hasiëskè sbory. Naöi Ëerstvou aktivitou je oprava automobilovè cisterny Sachs. S tou jsme urëitou dobu v hali, p ece jen to nenì ani jednoduch, ani levn kol. Profesion lnì hasiëi v BrnÏ slavili svè kulatè jubileum loni a vzhledem k tomu, ûe pr vï naöe historickè auto bylo v roce 1966 zakoupeno pr vï do Brna profesion lnìm poû rnìk m, bylo to impulsem i pro n s. A tak jsme si jako velk d rek a z vazek sou- ËasnÏ nadïlili opravu tohoto ÑbrnÏnskÈhoì hasiëskèho auta. Po dokonëenì opravy bychom chtïli s naöì st ÌkaËkou prov dït preventivnì akce pro dïti a dospïlè a p ispït tak k tomu, aby mïli vöichni hasiëi p ece jen o troöku mènï tè aktivnì n roënè pr ce. Ing. Martin Elstner Snížení výskytu domácího násilí si žádá pomoc všem, kterých se týká Na z kladï mnohalet ch zkuöenostì z praxe jsme vybudovali systèm komplexnì pomoci obïtem dom cìho a sexu lnìho n silì a v roce 2007 jsme zaloûili organizaci Persefona. Naöim stïûejnìm cìlem je neust le upozorúovat öirokou a odbornou ve ejnost na problematiku dom cìho n silì a samoz ejmï jeho v skyt skrze naöe sluûby sniûovat. Aktu lnì projekt Z labyrintu n silì n m umoû- Úuje eöit problematiku dom cìho n silì ze vöech stran. ObÏtem dom cìho n silì, sexu lnìho zneuûìv nì a zn silnïnì pom h me p ekonat tìûivou ûivotnì zkuöenost a nalèzt vhodnou cestu p edevöìm prost ednictvìm sluûeb poradenstvì. Po prvotnìm zmapov nì situace se naöe setk nì zamï- ujì na soci lnì, pr vnì nebo psychologickou str nku eöenì problèmu. Klient si na zaë tku stanovì cìl, k nïmuû mu pracovnìci pom hajì dojìt. BÏhem spolupr ce se soust edìme na rozvinutì vlastnìch zdroj a schopnostì klienta, aby byl p ipraven Ëelit dan m ûivotnìm ud lostem. Konzultace nabìzìme takè rodinï, p tel m a jin m blìzk m osob m, kterè chtïjì pomoci nïkomu, kdo tato p Ìko Ì zaûìv. PoradenstvÌ poskytujeme osob m staröìm 18 let osobnï, telefonicky a em v pracovnì dny od 9 do 17 hodin. Z jemci o sluûbu n s mohou kontaktovat na ËÌsle a u SmÏ ov nì ËinnostÌ organizace vych zì z komplexnìho p Ìstupu k problematice n silì. Podle naöich dlouholet ch zkuöenostì je orientace pouze na pomoc obïtem jednostrann. ÑSnaha o snìûenì v skytu dom cìho n silì ve spoleënosti m ûe b t vìce efektivnì, pracujeme-li se vöemi jeho aktèry. Proto takè nabìzìme terapie osob m, kterè majì potìûe se zvl d nìm agrese,ì vysvïtlila editelka Persefony Mgr. Jitka»echov. Na prvnì informaënì sch zce se podrobnïji sezn mìme s klientovou situacì a domluvìme se na vyuûitì konkrètnìch sluûeb ñ individu lnì terapii, skupinovè terapii nebo poradenstvì. Vöichni pracovnìci se drûì z sad, jako jsou respekt, cta, diskrètnost a klienta berou takovèho, jak je, neodsuzujì ho a nesrovn vajì. V r mci poradenstvì se zamï ujeme hlavnï na dobrè zmapov nì situace, podle nïhoû pom h me se z kladnì orientacì nap. v problematice vyk z nì, systèmu soci lnìch d vek a dalöìch moûnostech v p ÌpadÏ ztr ty bydlenì Ëi zamïstn nì. D le je otev en moûnost individu lnì terapie smï ujìcì ke zvl d nì n silnèho chov nì. D leûitou roli hraje zìsk nì vhledu na vlastnì agresi a porozumïnì, proë tomu tak je. Terapeut vede klienta k p ijetì odpovïdnosti za svè chov nì a podporuje ho ke zmïnï. SpoleËnÏ pracujì na tom, aby se agrese nestupúovala a klient se nauëil eöit spory konstruktivnï, bez ubliûov nì druh m. Pokud se terapeut domnìv, ûe by pr ce ve skupinï lidì se stejn m problèmem byla pro klienta p Ìnosn, doporuëì mu skupinovou terapii. V konkrètnìch p Ìpadech a se svolenìm klienta oslovìme s nabìdkou spolupr ce takè partnera, partnerku Ëi jinou osobu, kterè se problèm n silì dot k. Pro z jemce o terapie smï ujìcì ke zvl d nì agrese ñ ûeny a muûe staröì 18 let, je k dispozici telefon a persefona.cz. VeökerÈ nabìzenè sluûby jsou bezplatnè a vìce informacì o nich a PersefonÏ m ûete najìt na webu Projekt Z labyrintu n silì podpo ila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (ûe)n m öanci, kter je financov n z Norsk ch fond. Mgr. PavlÌna DoËkalov, PR manaûer

6 Klub maminek Domeček, Valtická 23, Vinohrady, (pondělí ) ñ BF botiëky St le vìce lidì eöì, jak zdravïji chodit a jak spr vnï vybrat pohodlnou a zdravou obuv. P ijôte si popovìdat o Barefoot bot ch a botiëk ch. Moûnost osahat a vyzkouöet BF botiëky ñ Jak spr vnï cviëit Trocha teorie o cviëenì. Jak a co cviëit, co je to aerobnì a silov trènink. PovÌme si spoustu d leûit ch a zajìmav ch informacì ñ H Ëkovan n krënìk Uh Ëkujete si dïtsk n krënìk, je to jednoduchè a z bavnè. P ijôte se to k n m nauëit a p ipravit se na zimu. VezmÏte si s sebou vlnu a h Ëek ñ BazÈn Luû nky Sraz v 9.30 p ed vstupem do MÏstskÈho plaveckèho stadionu Luû nky. K dispozici bude lektorka plav nì dïtì. VstupnÈ hradì Klub maminek. Pro dïti k dispozici herna. Z jemci piöte na tel.: TÏöÌm se na p ÌjemnÏ str ven dopoledne. Mgr. Alena RaËkov Náklady na bydlení a možnosti, jak ušetřit ZaËala dalöì topn sezûna a je tedy na mìstï, abych V m dle vlastnìch zkuöenostì poradila, jak je moûnè snìûit n klady na bydlenì. ZÌskala jsem data o n kladech na bydlenì u t Ì Ëty podlaûnìch bytov ch dom na naöem sìdliöti. Jedn se o n klady za rok D m Tepl voda Teplo Studen voda klid Spol. elekt ina N klady celkem VlËnovsk KË KË KË KË KË KË MutÏnick KË KË KË KË KË KË Bzeneck KË KË KË KË KË KË NejvyööÌm n kladem u vöech dom je n klad na teplou vodu. SnÌûenÌm jejì spot eby by se n klady na bydlenì daly v raznï snìûit. Cena vody neust le poroste a lidstvo se jiû nynì pot k v nïkter ch zemìch s nedostatkem pitnè vody. OdbornÌci se vïtöinou shodujì, ûe problèm nenì v nedostatku vody jako takovè, ale ve öpatnèm hospoda enì s nì. Jak tedy snìûit jejì spot ebu? Na vodovodnì baterie se osvïdëilo namontov nì tzv. perl - tor, d le je ekonomiëtïjöì se rychle osprchovat, neû se koupat ve vanï a dalöì spora vody se projevì urëitï po v mïnï staröìch elektrospot ebië (myëek, praëek) za novè elektrospot ebiëe s niûöì spot ebou vody. Druh m nejvyööìm n kladem je dod vka tepla. MusÌm podotknout, ûe cena za teplo dod vanè z Tepl ren mïsta Brna, z st v uû nïkolik let ve stejnè v öi. Uöet it se d hlavnï spr vn m vïtr nìm. Spr vnè vïtr nì spoëìv v kr tkodobèm intenzivnìm vyvïtr nì celèho bytu, tj. otev enìm vöech oken v bytï na zhruba deset minut, aby se pouze vymïnil vzduch v mìstnostech a nedoölo k ochlazenì zdì. Tento postup je moûnè opakovat i vìcekr t dennï. P i dodrûenì postupu spr vnèho vïtr nì se takè eliminuje riziko vzniku plìsnì. ZejmÈna v zimnìch mïsìcìch se setk v m s nejëastïjöì chybou, ûe lidè p ed odchodem do pr ce otev ou okno na ventilaci, tzv. ventilaëku, a nechajì jej otev enè po cel den. Po p Ìchodu z pr ce majì sice mìstnost d kladnï vyvïtranou, ale z roveú i vychlazenou a na n slednè oh tì se spot ebuje mnohem vìce tepelnè energie. Dokonce i vypnut termostatick hlavice na tento chlad z otev enèho okna reaguje tak, ûe se spustì, aby nedoölo k z mrzu mìstnosti, a topì se tzv. p nubohu do oken. Teplo opït zaplatì majitel (n jemce) bytu. Studen voda se d uöet it podobnï jako tepl voda mont ûì perl tor. TakÈ doporuëuji vöem kontrolu vodovodnìch bateriì a toalet, protoûe protèkajìcì toaleta nebo kapajìcì kohoutek mohou nav öit spot ebu i o nïkolik desìtek procent. RozdÌl v n kladech na studenou vodu jednotliv ch dom je celkem nìzk a urëitï ho ovlivúuje i poëet osob bydlìcìch v jednotliv ch bytov ch domech. VÏtöÌ rozdìl ve v öi n klad je pak u poloûky za klid. VyööÌ n klad na klid u bytov ch dom VlËnovsk a MutÏnick je z d vodu vyklizenì spoleën ch sklepnìch prostor. Apeluji tìmto na obyvatele byt, aby si svoje vy azenè vïci odv ûeli do sbïrn ch st edisek odpad (tzv. ekodvor ) na svè vlastnì n klady. P ijde mi nespravedlivè, ûe za odvoz vïcì pak platì vöichni obyvatelè bytovèho domu. Ve spot ebï spoleënè elekt iny m v raznï niûöì n klady bytov d m na ulici VlËnovsk. N klady na spoleënou elekt inu lze snìûit nastavenìm kratöìho intervalu dèlky svìcenì spoleën ch prostor, instalacì spornïjöìch LED û rovek, p ÌpadnÏ instalacì novèho systèmu osvïtlenì, nap. spìnanì osvïtlenì pohybov mi Ëidly. Pokud m te k tèto problematice dalöì n vrhy a n pady, jak snìûit n klady a uöet it, prosìm nev hejte a napiöte mi. Moje schr nka zastupitelky je na radnici u vchodu do lèk rny. Ing. Majtanov Marie, zastupitelka mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady LISTOPAD V DOMEČKU Divadlo pro nejmenöì DalöÌm p edstavenìm LoutkovÈho divadla V. Schildera a O. MarkovÈ budou opït zn mè poh dky: ÑO neposluön ch k zlatechì a ÑO t ech pras tk chì. TÏöÌme se na dïti i rodiëe ve st edu 11. listopadu 2015 v hodin v s le na P lavskèm n m. VstupnÈ 50 KË za osobu. Mikul ösk nadìlka V sobotu 5. prosince 2015 od hodin probïhne v s le na P lavskèm n m. Mikul ösk besìdka. LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje dïtem poh dku ÑO KoblÌûkoviì a po nì p ijdou nadïlovat Mikul ö,»ert a AndÏl. Vstupenky a nadìlku je pot eba si zajistit p edem, p edprodej zah jìme v kancel i DomeËku 18. listopadu. JednotnÈ vstupnè za dìtï i dospïlèho je 50 KË, nadìlka v hodnotï 40 KË. SOBOTNÕ DÕLNY LapaË sn : , 9.30ñ11.00 Podle starè indi nskè legendy chr nì tento amulet p ed zl mi sny. Jak to ale vlastnï funguje? P ijôte to zjistit na n ö sobotnì kurz, kde si takè vyrobìte sv j origin lnì lapaë sn. Pro dïti od 9 let i dospïlè. Info na tel.: Cena 110 KË, p ihl öky s platbou do st edy v DomeËku, Valtick 23. V noënì keramika: , 9.00ñ11.30 PotÏöte svè blìzkè vlastnoruënï vyroben m d rkem nebo dekoracì z keramickè hlìny. Misky na ovoce, svìcny, andìlci, keramickè adventnì vïnce... VhodnÈ pro dïti od 6 let a dospïlè. Cena 180 KË zahrnuje materi l, v pal a n slednè glazov nì. P ihl öky v DomeËku nebo na tel. Ë.: , AdventnÌ vïnce: , 9.00ñ11.30 P ijôte str vit sobotnì dopoledne v robou a zdobenìm vlastnìho adventnìho vïnce. Zveme dïti od 10 let i dospïlè. Cena 200 KË zahrnuje materi l vëetnï z pichu na svìëky. S sebou 4 svìëky! P ihl öky s platbou do st edy v DomeËku, Valtick 23. Info na tel.:

7 M TE R DI POHYB? ZAMILUJETE SE DO MOVIDY! P ijôte si vyzkouöet novinku ñ MOVIDA fitness! KaûdÈ pondïlì od 17 hodin v Zä MutÏnick 23. Lenka äilerov, mob KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! PEKAŘSTVÍ U ROHLÍČKU PÁLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 13 (dříve cykloobchod). Nabízíme denně čerstvé pečivo dle tradičních receptur. Pekárny: MAKOVEC VELATICE, KŘÍŽÁK BOLERADICE, KULHANEK & DRÁPAL VINIČNÉ ŠUMICE, REŠOVI ČEBÍN Dále si u nás můžete vybrat z nabídky skvělých zákusků či chlebíčků a nově u nás najdete i VÁNOČNÍ CUKROVÍ. Přijímáme objednávky na jakékoli množství. OTEVŘENO MÁME: PO PÁ: 6:00 18:00, Sobota 7:00 12:00 PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , Pronajmu gar û, VlËnovsk, novostavba. Tel Pronajmu gar û na ul. VÏstonick. Tel Hled m pron jem pïknèho bytu na Vinohradech. BalkÛn v hodou DÏkuji. T: KoupÌm byt na Vinohradech do 3 mil. RK nevolat. Tel.: Elektrik : opravy, mont û, revize. T: KoupÌm gar û p i ulici VÏstonick. Platba hotovï. Tel.: Hled m dlouhodob klid panel ku (na DPP, DP»). T: Hled me 2+KK, Brno-LÌöeÚ, Vinohrady. Tel Hled me 4+1, 5+1, Brno-Vinohrady. Tel Hled m pron jem bytu 3+1 (max. 4+1 dle ceny). SpÏch. T R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel Veterin rnì klinika ANIMED, Blatnick 9, tel , MalÌ skè a natïraëskè pr ce. Cena dle domluvy. Tel DlouhodobÏ pronajmu gar û. Ulice Valtick. T Půjčky s dárkovou poukázkou Kč. Tel ÚTERÝ PILATES 19 h ČTVRTEK POWER YOGA 19 h Sál Pálavské náměstí 15, Vinohrady (nad Albertem) Najdete nás na facebooku: kvic-brno-vinohrady /?ref=hl V sobotu probïhl tenisov turnaj Ëty her Vinohrady Open. ZvÌtÏzila dvojice Miloö a Luk ö DolnÌËci nad dvojicì Tupec a T ma. VÌtÏz m blahop ejeme. Fotogalerii ze z pasu najdete na inform.brno.vinohrady. Turnaj čtyřher Foto: ä rka Beruch KoneËn Přijďte se s námi seznámit na veletrhy středních škol! V listopadu probïhne na z kladnìch ökol ch nejen na Vinohradech nïkolik burz a veletrh st ednìch ökol a z stupci za St ednì ökolu KNIH, o.p.s. a Gymn zium Globe, s.r.o. na nich samoz ejmï nebudou chybït. M ûete tak p ijìt zeptat se na cokoliv, co v s zajìm o studiu na naöich ökol ch, a zìskat uûiteënè informace. Najdete n s nap Ìklad na z kladnì ökole na NovolÌöeÚskÈ zde na Vinohradech Ëi na HolzovÏ a MasarovÏ v LÌöni. Zapomenout nesmìme ani na tradiënì Veletrh st ednìch ökol na brnïnskèm v staviöti, kter se kon 20. aû 21. listopadu, kde budeme mìt sv j st nek. Nestihnete-li ani jeden z veletrh, nezoufejte. Hned 10. prosince m me totiû od den otev en ch dve Ì, kde v s velmi r di uvìt me. V Ìjnu navìc St ednì ökola KNIH, o.p.s. zìskala certifikaci POHODA pro v uku ËetnictvÌ a za adila se tak po bok pouze dvou dalöìch ökol v BrnÏ, kterè tuto certifikaci zìskaly! V uka ËetnÌho softwaru na naöì ökole je nynì zabezpeëena drûitelem certifik t Certifikovan uëitel/certifikovan expert POHODA. Jsme r di, ûe naöim student m m ûeme p ed vat praktickè informace od specialist. 7

8 SENIOR KLUB V LISTOPADU V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme V s k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï 14.00ñ16.00 bïûì kurz PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i konzultace zdarma ñ TER P»E SENIORŸ O ZDRAVÕ, PODPŸRN PROSTÿEDKY, Mgr. Bedna Ìkov ñ»tvrtek TANZ NIE ñ SETK NÕ SE äamanem POD KILIMANDé REM Ing. A. Grunt (povìd nì s diapozitivy) ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E.Vackov ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V LISTOPADU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ P TEK (14ñ17) ñ SOBOTA (10ñ17) V STAVA V ROBKŸ ñ PATCHWORK Renata Spurn ñ TER»ESK HRADY (BOR U TACHOVA, BOROTÕN, BRAND S n. L.), Dr. L. äubert ñ»tvrtek JEäTà JEDNOU O TAJEMSTVÕCH PAMÃTI A MOZKU, Mgr. L. Brabenec Informace o akcích Senior klubu Druh polovina z Ì i cel Ìjen byly v klubu bohatè na ud losti. S velmi zajìmavou p edn ökou o historii hromadnè dopravy v BrnÏ se v klubu p edstavil PhDr. Luk ö Karnet, a proto se z - jmem oëek v me jeho slìbenè vystoupenì v lednu. Z ijovè blahop nì srpnov m a z ijov m jubilant m probïhlo za hojnè Ëasti oslavenc i host. S nejvïtöìm aplausem byla p ivìt na dlouholet Ëlenka klubu panì Roh Ëkov, kter spolu s n mi oslavila svè 95. narozeniny, a kter, aë byvöe p ivezena vnuëkami na vozìëku, i p es svè zdravotnì potìûe p Ìmo sröì optimismem a dobrou n ladou a p enesla je na vöechny p ÌtomnÈ ñ jeötï jednou jì p ejeme co nejvìc zdravì a tïöìme se na jejì dalöì n vötïvu v klubu, nejen p i oslavï jejìch p ÌötÌch narozenin (viz fota na naöem webu). Dr. äubert zah jil BeËovem nad Teplou nov cyklus svèho p ipomìn nì historie Ëesk ch hrad ñ tentokr t jeötï bez promìt nì fotografiì, protoûe j jako technick person l klubu jsem se toulal mimo»r, ale p i jeho dalöìch vystoupenìch mu to vynahradìm. PodobnÏ i vych zka do Sherwoodu byla bez mè Ëasti, ale protoûe bylo hezky a trata byla na m j Ëet, Ëast byla docela hojn a Vlasta JelÌnkov mne spïönï zastoupila... J S neëekanou a o to radostnïjöì hojnou ËastÌ probïhlo dvojì p ipomenutì Dne senior ñ do klubu p iölo p es pades t host a k jejich dobrè n ladï p ispïlo nejen pohoötïnì, ale takè vystoupenì dvou mal ch harmonik a mladè kytaristky s jejich koncertnìm reperto rem ze Z - kladnì umïleckè ökoly ZbyÚka Mrkose a jiû tradiënì vystoupenì souboru ÑStar LÌöeÚì. HojnÏ navötìvena byla i naöe prvnì akce pro ve ejnost Vinohrad ke dni Senior , jak se lze p esvïdëit na fotk ch na naöem webu. Do prostoru mezi OC1 a OC2 sice duo ÑKarel Gott Revivalì p ijelo s vìce neû p lhodinov m zpoûdïnìm, ale naötïstì n mi pozvanì hostè, dïti ze ökolnì druûiny Zä MutÏnick pod vedenìm vychovatelky panì BlaûkovÈ se sv m vystoupenìm maûoretek a kr snï krojovan soubor Star LÌöeÚ p ipravili p Ìtomn m i p es nedostateënè ozvu- ËenÌ prostoru kr sn z ûitek. Nepl novanï pozdravil p ÌtomnÈ i starosta PhDr.»ejka a potè pan Bouda se sv m kl vesov m doprovodem sv m reperto rem potïöil p edevöìm fanynky Karla Gotta a Ë steënï tak napravil poë teënì komplikace akce. Ing. Grunt 6. Ìjna p iblìûil svè pracovnì p sobenì v S d nu i pomïrnï dramatickè chvìle po svèm kr tkèm osobnìm setk nì s Bin L dinem. V listopadu ukonëì svè vzpomìn nì o p sobenì v Africe svou nejoblìbenïjöì zemì ñ Tanz niì. PhDr.»ejka p ispïl do naöich historick ch znalostì p ipomenutìm obecnï asi velmi m lo zn mè ËeskÈ kr lovny, AlûbÏty Stuartovny, manûelky Fridricha FalckÈho, mj. matky 12 dïtì a jedinè protestantky na ËeskÈm tr nu ñ i p es kr tkost svèho kralov nì stojì jejì osudy za pozornost. V t etìm ÌjnovÈm t dnu Eliöka Vackov p iblìûila historii StaromÏstskÈho n mïstì i nïkter ch objekt na nïm nïkterè zajìmavosti, souvisejìcì s historiì N rodnìho divadla; tradiënï jsme takè poblahop li Ìjnov m jubilant m. MezitÌm se ale uskuteënila dalöì zvl ötnì akce ñ z jezdu do HvÏzd rny Brno na p edstavenì BlÌûe ke hvïzd m se z Ëastnilo 54 z jemc, kte Ì si projekci v digit riu opravdu uûili a vychutnali... J Sv j tiskov prostor i s m sebe jsem v öe uveden m psanìm skoro vyëerpal a tak mi nezb v neû pozvat ty, kterè naöe Ëinnost zaujala, k osobnì n vötïvï na naöich akcìch nebo alespoú na naöich webov ch str nk ch. Uû jenom struënï ñ dïkujeme p ispïvatel m za dioptrickè br le (odeöel dalöì balìëek charitï) a zveme z jemce na takè cviëenì, angliëtinu (Ëtvrtek dopoledne) a PC kurz. DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 13. listopadu Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více