Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020"

Transkript

1 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv Verze Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje

2 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů, pstupy implementace Tat část dkumentu ppisuje úlhu MAS Prstějv venkv v implementačním prcesu a vlastní pstup implementace, tedy jaké má MAS Prstějv venkv kmpetence, jak na základě schválené strategie a prgramvých rámců prbíhá vlastní realizace prjektů v daném území, jak se vyhdncuje pstup implementace, jak jsu nastaveny kmpetence jedntlivých aktérů, jak se vyhlašují výzvy, jak se kmunikuje s žadateli, jak je řešena publicita atd Implementační prces na úrvni MAS Organizační schéma rzhdvací struktury Orgány splečnsti Prstějv venkv.p.s. jsu valná hrmada, správní rada, dzrčí rada a ředitel. Dále byla zřízena rganizační slžka splečnsti místní akční skupina jak struktura pr aktivizaci aktérů území fungující metdu kmunitně vedenéh místníh rzvje s následujícími rgány (Valná hrmada MAS - nejvyšší rgán místní akční skupiny slžený ze všech partnerů, Prgramvý výbr rzhdvací rgán, Výběrvá kmise rgán pr hdncení a výběr vhdných prjektů k finanční pdpře, Mnitrvací výbr kntrla činnsti MAS v suladu se zákny, s metdikami), další rganizační slžky vyplývají ze Statutu splečnsti Prstějv venkv.p.s., který je Přílhu č. 1. Obr. 1 Organizační schéma Prstějv venkv.p.s. Zakladatelé VH zakladatelů Dzrčí rada Správní rada Ředitel MAS VH MAS 5

3 Prgramvý výbr Výběrvá kmise Mnitrvací výbr Veducí zaměstnanec pr realizaci SCLLD Zdrj: K tvří Prstějv venkv.p.s. celkem 27 bcí a splečnst má 50 zakladatelů a 53 partnerů MAS. Tabulka 1 Zastupení sektrů MAS v rce 2014 VS veřejný sektr 24 45,3 % ZPL zemědělci, ptravináři, lesní hspdářství 6 11,3% OP statní pdnikatel 8 15,1 % NNO nestátní neziskvé rganizace 8 15,1% OV statní veřejnst 5 9,4 % Celkem % Zdrj: Zdrje místní akční skupiny Prstějv venkv.p.s. Lidské zdrje MAS V sučasnsti má splečnst bsazeny tyt pzice: - Ing. Ludmila ŠVITELOVÁ, částečný úvazek - manažerka MAS, krdinátrka; vzdělání MZLU Brn - Ing. Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ, HPP prjektvá manažerka; vzdělání VŠB - TU Ostrava, nyní na mateřské dvlené, zastupuje ji Ing. Šárka NOVÁKOVÁ VŠZ Brn - Mgr. Jiří HRUBÝ, DPP garant strategie, správce webu, tvůrce zpravdaje; vzdělání FSS MU Brn 6

4 - Mgr. Zdeněk OPRAVIL, administrátr prjektu, PřF UP Olmuc O dalších pracvních pměrech bude rzhdnut dle aktuálníh vývje při realizaci ISRÚ. V sučasnsti jsu lidské zdrje dstačující. V případě nutnsti má Prstějv venkv.p.s. dstatek vhdných kandidátů na další pzice, navíc existuje zde ptenciál rzšíření splupráce s reginálními vyskými šklami, resp. jejich studenty a abslventy. Technické prstředky a zázemí Sídlem Prstějv venkv.p.s. je bec Kralice na Hané. Kancelář se nachází v budvě becníh úřadu. Technické prstředky služící k zabezpečení činnsti MAS jsu na velmi dbré úrvni. Jedná se : - běžné kancelářské vybavení pr 3 sby (skříně, stly, židle, archivy, kuchyňské a sciální zázemí); - PC 1x včetně sftwaru a s rychlým připjením na internet vč. černbílé a barevné multifunkční tiskárny se skenerem a kpírváním; - ntebk 3x; - mbilní telefny; - dataprjektr, plátn; - místnst vhdná pr šklení; - dstatečný pčet míst k sezení; - kancelářské ptřeby v ptřebné míře; - skladvací prstr pr archiv. Finanční prstředky MAS Jsu tvřeny z dtací, příspěvků členů a dary. Předfinancvání činnsti Prstějv venkv.p.s. bude zajištěn pskytnutím příspěvku d členů rganizační jedntky MAS v ptřebné výši tak, aby pkryl nezbytné náklady včetně rezervy a pstačil i na zajištění chdu statních činnstí Prstějv venkv.p.s. nesuvisejících s realizací ISRÚ. Nejdůležitější sučást rzpčtu MAS budu tvřit finanční prstředky z jedntlivých peračních prgramů. Pr efektivní realizaci ISRÚ byly stanveny prgramvé rámce navazující na relevantní dtační prgramy. Tyt prgramvé rámce bsahují definici patření realizujících část ISRÚ navazujících na témata danéh prgramu a jsu předlhu pr vyhlašvání jedntlivých výzev Prpagace ISRÚ v území MAS ISRÚ je pr veřejnst přístupná na webvých stránkách splečnsti a v listinné pdbě v sídle splečnsti. O vyhlašvání výzev a naplňvání ISRÚ jsu bčané infrmváni prstřednictvím místních médií (rzhlas, SMS zprávy, becní zpravdaje, vývěsky bcí apd.) Pstup při vyhlašvání příjmů žádstí MAS Prstějv venkv bude průběžně v rámci jedntlivých let vyhlašvat výzvy k předkládání žádstí pskytnutí pdpry. V rámci jednh rku MAS Prstějv venkv předpkládá vyhlášení výzev, a t s hledem na alkaci a čerpání finančních prstředků v daném rce a příslušné blasti pdpry. Každá vyhlášená výzva bude bsahvat následující infrmace: - vyhlašvatel výzvy a sulad s peračním prgramem; - čísl výzvy; 7

5 - vyhlášené blasti pdpry/pdprvané aktivity; - územní vymezení; - frmy financvání; - druh a výše dtace; - definice příjemce dtace; - datum zveřejnění výzvy a pslední termín příjmu žádstí; - míst příjmu žádstí a další pvinné údaje dle pravidel PRV; - kntakt na pvěřenéh pracvníka MAS. Výzvy budu zveřejněny na webvých stránkách MAS Prstějv venkv a na úředních deskách bcí (jak fyzických, tak webvých) Infrmvání knečných příjemců a předkladatelů žádstí Žadatelé budu mžnsti předkládání prjektů infrmváni frmu výzev, které budu zveřejněny prstřednictvím místních médií, becních zpravdajů, na vývěsních tabulích a na internetvých stránkách MAS Prstějv venkv. Zárveň s výzvu budu zveřejněny veškeré infrmace pr žadatele ptřebné k pdání prjektů v následujících dkumentech: - Výzva k předkládání prjektů; - Frmulář žádstí pskytnutí pdpry; - příp. v dalších dprvdných dkumentech dle pvahy výzvy. Infrmace pr knečné příjemce (tedy vybrané žadatele) budu také zveřejněny na internetvých stránkách MAS Prstějv venkv. Při vyhlášení příjmu žádstí MAS Prstějv venkv uspřádá seminář pr žadatele (pr každu výzvu zvlášť). Infrmace knání semináře bude uveřejněna na stránkách MAS a pdpřena dalšími frmami prpagace. Semináře budu zaměřeny na všebecné infrmace a výklad pstupů a pravidel týkajících se prgramu, bude předveden praktický příklad vyplnění žádsti a vymezen prstr pr dtazy. V případě velkéh zájmu a nedstatečné kapacity bude seminář pakván Administrativní pstup příjmu a registrace žádstí, administrativní kntrla Žadatel předlží úplnu žádst vč. všech přílh v kanceláři MAS Prstějv venkv, pdmínky příjmu žádstí budu blíže specifikvány ve výzvě. Žádsti budu přijímat pracvníci k tmu určení a uvedení ve výzvě. Předběžná administrativní kntrla při příjmu žádstí (z phledu úplnsti, ne bsahvé správnsti) - kntrla žadatele pracvník zkntrluje, zda žadatel splňuje definici příjemce pmci; - kntrla prjektu pracvník zkntrluje, zda předmět prjektu je v suladu s příslušnu blastí pdpry; - kntrla přílh (fyzická, ne bsahvá) pracvník zkntrluje, zda žadatel předlžil všechny pvinné přílhy stanvené ve výzvě. V případě, že nebudu dlženy všechny pvinné přílhy, nebude žádst zaregistrvána a bude vrácena žadateli. Při registraci žádsti bude kntrván seznam přílh, který je sučástí žádsti. 8

6 Pstupy hdncení přijatelnsti v návaznsti na kritéria přijatelnsti Prjekt bude přijat, pkud splní všechna kritéria přijatelnsti, kterými jsu: 1. Prjekt je realizván na území půsbnsti MAS Prstějv venkv; 2. Prjekt musí splňvat účel a rzsah příslušné blasti pdpry; 3. Žadatel musí splňvat definici pr příjemce dtace stanvenu v příslušné blasti pdpry; 4. Prjekt je v suladu s příslušnu právní úpravu; a dále kritéria přijatelnsti uvedená v příslušné blasti pdpry. Administrativní kntrla (bsahvá) - kntrla žádsti budu kntrlvány všechny údaje vyplněné v žádsti; - kntrla přílh bude prvedena bsahvá kntrla všech dlžených přílh. V případě, že žádst bude p administrativní kntrle v přádku, MAS vypracuje hdntící zprávu. V případě, že budu při administrativní kntrle zjištěny nedstatky neb nesrvnalsti, MAS vyzve písemně žadatele k nápravě s uvedením termínu splnění pžadavku MAS. V případě, že žadatel neddrží termín neb nesplní pžadavek MAS k nápravě zjištěných nedstatků, bude prjekt vyřazen. O vyřazení prjektu z dalšíh hdncení bude žadatel písemně vyrzuměn. MAS vypracuje zprávu administrativní kntrle každéh prjektu, kteru předá příslušnému žadateli Způsb výběru prjektů - pstup při hdncení a výběru prjektů Výběr prjektů prvede výběrvá kmise becně prspěšné splečnsti. Hdnceny budu puze ty prjekty, které prjdu administrativní kntrlu, kntrlu finančníh zdraví žadatele a eknmicku živtnstí prjektu. Hdncení prjektů bude prbíhat v těcht fázích: 1. Výběrvá kmise prvede přidělení prjektů jedntlivým hdntitelům. Ti se s prjekty seznámí a připraví si dtazy na žadatele, které vznesu při veřejné prezentaci prjektů. 2. Veřejná bhajba prjektu každý žadatel může výběrvé kmisi představit svůj prjekt. Obhajbu prjektu může prvést i zástupce žadatele (pdmínky bhajby, jak např. míst a čas bhajby, změna termínu, časvý limit pr bhajbu, účast členů výběrvé kmise, kteří budu prjekt hdntit, snva bhajby a další specifikace jsu stanveny ve Směrnici č. 4 Manuál výběrvé kmise). Obhajba prjektů služí hdntitelům ke správnému pchpení prjektu. Obhajba není písemně hdncena a nesmí být prmítnuta d závěrečnéh hdncení prjektu. Obhajba musí být hdntitelem bjektivně vnímána a nesmí být z jeh strany diskriminující ve smyslu verbální kmunikace (výbrný řečník/nemluva, vada řeči, vzhled hdntitele, sympatie apd.). 3. Výběrvá kmise prvede bdvání prjektů dle hdntících kritérií, která jsu platná pr knkrétní patření, v rámci kterých je na prjekt žádána dtace. Jeden prjekt budu hdntit vždy tři členvé výběrvé kmise. 9

7 4. Vlastní hdncení prjektů hdntiteli každý ze tří hdntitelů vyhdntí prjekt prstřednictvím frmuláře s uvedením pčtu bdů. Dva nejblíže shdné výsledky hdncení budu průměrvány. 5. Výstupem hdncení výběrvé kmise bude seznam prjektů seřazených sestupně v přehledné tabulce (vždy za každé patření zvlášť) a s uvedením dpručení schválení/neschválení dtace na knkrétní prjekt. Z jednání výběrvé kmise bude prveden zápis. Výběrvé kmisi budu k dispzici pvěření pracvníci MAS Výběrvá kritéria Výběrvá kritéria MAS: 1. Velikst bce prjekt bude realizván na území bce veliksti d 500, , 1001 a více byvatel 2. Pžadvaná výše dtace bjem dtace je d Kč, a více a dále kritéria přijatelnsti uvedená v příslušné blasti pdpry Typy prjektů V rámci každéh prgramvéh rámce jsu navržena patření a knkrétní pdprvané aktivity, které tak vyjadřují reflexi daných strategických cílů v rámci příslušnéh prgramvéh rámce. Typvě se prjekty dělí na individuální a systémvé. Individuální prjekty budu realizvané knečnými žadateli, systémvé prjekty pak budu realizvány místní akční skupinu. Nutn upřesnit v návaznsti na schválené perační prgramy Pstupy implementace Realizační část - administrace v průběhu realizace prjektů Phled směrem k příjemcům dtace 1. Každý prjekt má zalženu vlastní slžku, d které je ukládána veškerá dkumentace (kpie). 2. Každá slžka je patřena tabulku s vyznačením harmngramu (dba realizace, žádsti platbu, termín pr vyhvění/nevyhvění v případě známení změn prjektu, plán kntrl, dpvědná sba za administraci). 3. Osba zdpvědná za prjekt bude vyknávat administrativní činnsti suvisející s realizací prjektu (příprava dkumentů, plán kntrl, zápisy, kmunikace s příjemci dtace). 4. Pvěřený pracvník MAS je zdpvědný za kmunikaci a dbrnu pmc příjemcům dtace. Tat kmunikace musí být prkazatelná tak, aby nedšl k pzdějším nedrzuměním (písemná, vá vše bude archivván d spisu prjektu). 10

8 5. Usudí-li MAS ptřebu uspřádat seminář pr příjemce dtace (bude vycházet z mnžství dtazů), bude tent seminář přádat (zaměří se na pdmínky výzev, realizaci, správné vyhtvvání průběžných zpráv, závěrečné zprávy, kntrlu, fakturaci apd.). Kntrlní činnst Kntrla prjektů bude prbíhat v něklika krcích: 1. MAS bude prvádět namátkvé kntrly na místě realizace prjektů, a t průběhu a p uknčení realizace prjektů. Cílem je zhdntit zda je prjekt realizván v suladu s předlženu žádstí a pdmínkami peračních prgramů. Z každé kntrly bude vyhtven prtkl. 2. Při předlžení žádsti prplacení MAS Prstějv venkv zkntrluje každý pdpřený prjekt admistrativně. 3. Pvěřený pracvník MAS se bude účastnit kntrl řídících rgánů, pkud t bude časvě mžné. 4. Kntrlní činnst bude specifikvána ve Směrnici - Administrace v průběhu realizace prjektů Kmpetence aktérů Ředitel splečnsti Ředitel je statutárním rgánem splečnsti a řídí činnst splečnsti, pkud tat činnst není dle zákna, zakládací smluvy neb statutu vyhrazena d půsbnsti jinéh rgánu splečnsti. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dzrčí rady, ale může se účastnit jejich zasedání a rzhdvání s hlasem pradním. Ředitel je jmenván správní radu splečnsti. Ředitel vede seznamy zakladatelů a partnerů. Ředitel je ze své činnsti dpvědný správní radě a zejména: - dpvídá za pskytvání služeb splečnsti a za prvádění dplňkvých činnstí; - jedná jménem splečnsti; - prvádí účetní, finanční a eknmické perace suvisející s činnstí splečnst, pkud nepvěří jinu dpvědnu sbu; - bsahvě připravuje jednání správní rady; - připravuje pdklady pr výrční zprávu splečnsti; - splupracuje s prgramvým výbrem a výběrvu kmisí; - ve své činnsti se řídí platnými zákny, usneseními správní rady; - splupracuje s auditrem a dzrčí radu při prvádění auditu a kntrle hspdaření splečnsti Správní rada Správní rada je devítičlenná. Členy správní rady jmenují a dvlávají zakladatelé. Funkční bdbí člena správní rady je tříleté. Členem správní rady může být puze fyzická sba, která je bezúhnná a má způsbilst k právním úknům. D půsbnsti správní rady náleží: 11

9 a) vydat ve lhůtě šesti měsíců de dne vzniku splečnsti statut, kterým se pdrbněji upraví vnitřní rganizace becně prspěšné splečnsti. Údaje ve statutu musí být v suladu s údaji v zakládací listině; b) schvalvání změn zakládací listiny v rzsahu daném záknem; c) rzhdvat zrušení splečnsti a určit becně prspěšnu splečnst, které nabídne likvidační zůstatek; d) dbát na zachvávání účelu, pr který byla becně prspěšná splečnst zalžena; e) schvalvat rzpčet splečnsti a jeh změny a jmenvitě náklady na vlastní činnst (správu) splečnsti; f) schvalvat rční účetní závěrku a výrční zprávu splečnsti; g) rzhdvat předmětu a rzsahu dplňkvých činnstí splečnsti nad rámec vymezený v zakládací listině; h) udělvat suhlas k převdu či zastavení nemvitéh majetku splečnsti neb s jeh prnájmem na dbu delší jednh rku, pkud statut nestanví dbu kratší; i) jmenvat a dvlávat ředitele splečnsti, dhlížet na jeh činnst a stanvit mu mzdu; j) rzhdvat dalších tázkách, které d půsbnsti správní rady svěřuje zakládací listina Sekretariát Je výknným aparátem splečnsti pr realizaci akcí. Je dpvědný za praktický výkn rzhdnutí splečnsti a jejích výbrů. Zajišťuje příjem prjektů. Je krdinátrem a metdickým pmcníkem při realizaci prjektů, je zdpvědný za sběr dat pr jednání a rzhdvání rgánů splečnsti Dzrčí rada (kntrlní rgán splečnsti) Dzrčí rada má tři členy. Členy dzrčí rady vlí a dvlávají zakladatelé splečnsti. Členvé dzrčí rady vlí ze svéh středu předsedu, který svlává a řídí jednání dzrčí rady. Pr způsb ustanvení a členství v dzrčí radě platí bdbná ustanvení jak v případě členství ve správní radě, nestanví-li zákn jinak. Dzrčí rada splečnsti: a) přezkumává rční účetní závěrku a výrční zprávu becně prspěšné splečnsti; b) nejméně jedenkrát rčně pdává zprávu správní radě výsledcích své kntrlní činnsti; c) dhlíží na t, že splečnst vyvíjí činnst v suladu se zákny a zakládací listinu. Dzrčí rada je právněna: a) pdávat správní radě návrh na dvlání ředitele; b) nahlížet d účetních knih a jiných dkladů a kntrlvat v nich bsažené údaje; c) svlat mimřádné jednání správní rady, jestliže t vyžadují zájmy splečnsti. Členvé dzrčí rady mají práv účastnit se jednání správní rady; musí jim být udělen slv, pkud ně pžádají. Dzrčí rada je pvinna upzrnit správní radu na prušení záknů, ustanvení zakládací listiny neb statutu, na nehspdárné pstupy, ppřípadě na další nedstatky v činnsti splečnsti. 12

10 Zajištění způsbilsti činnsti prgramvéh, mnitrvacíh výbru a výběrvé kmise Členvé prgramvéh, mnitrvacíh výbru a výběrvé kmise budu prškleni v blasti vyhdncvání prgramu, výběru prjektu, psuzvání invativnsti, riginality prjektů, hdncení jejich dpadů na území reginu. Je nezbytné, aby se rientvali v základech prjektvéh cyklu a náležitstech prjektů včetně přílh, které jsu k nim dkládány (CBA analýza, pdnikatelský plán atd.). Zmíněné rgány budu mít k dispzici stáléh dbrnéh knzultanta, který jim bude při jejich činnsti nápmcen Prgramvý výbr Prgramvý výbr má sedm členů. Prgramvý výbr je dbrným rgánem splečnsti. Členvé prgramvéh výbru jsu jmenváni správní radu ze zakladatelů a partnerů splečnsti vždy tak, aby pčet zástupců veřejné sféry byl maximálně 50 %. Členvé prgramvéh výbru vlí ze svéh středu předsedu, který svlává a řídí jednání prgramvéh výbru. Prgramvý výbr se schází nejméně 2x rčně. Schůzi prgramvéh výbru svlává a řídí předseda výbru. V případě nečinnsti předsedy delší než půl rku svlá jednání výbru ředitel splečnsti. Prgramvý výbr je usnášeníschpný, je-li přítmen nadplviční pčet členů a rzhduje nadplviční většinu hlasů přítmných členů. Prgramvý výbr: a) připravuje aktualizaci ISRÚ; b) schvaluje znění jedntlivých patření veducích k naplnění strategie rzvje; c) schvaluje preferenční kritéria pr hdncení prjektů; d) vyhlašuje výzvy. Prgramvý výbr je pradním rgánem správní rady a prgramtvrnu slžku splečnsti, která navrhuje rzvjvu strategii blasti půsbení Místní akční skupiny včetně jedntlivých aktivit a patření. Je zdpvědný za vypracvání piltníh rzvjvéh plánu blasti půsbení splečnsti Prstějv venkv.p.s. a jeh pravidelnu aktualizaci. Zpracvává a schvaluje příručku pr výběrvu kmisi, ve které upřesňuje pstupy a bdvá kritéria jedntlivých patření. P předlžení zprávy d výběrvé kmise schvaluje přidělení dtací pr jedntlivé prjekty a případné přerzdělení alkace mezi FICHEMI Mnitrvací výbr Mnitrvací výbr je pradním a výknným rgánem správní rady becně prspěšné splečnsti, který je zdpvědný za mnitrvání realizace jedntlivých prjektů včetně příslušné evidence. Mnitruje: a) na místě = fyzická kntrla, a t všechny prjekty ve fázi realizace minimálně 1x rčně na místě a prjekty ve fázi udržitelnsti 1x rčně vybraný vzrek 10 % prjektů. Výběr bude 50 % prjektů d Kč, 30 % prjektů d Kč a 20 % prjektů nad Kč; b) dle dkumentace a mnitrvacích hlášení statní prjekty. 13

11 Členy výbru pr mnitrvání prjektu jmenuje správní rada becně prspěšné splečnsti. Výbr pr mnitrvání prjektu musí mít minimálně 5 členů. Ve výbru je zastupen nejméně 50 % sukrmých partnerů a maximálně 50 % partnerů veřejných. Výbr zpracuje zprávu kntrle prjektů a předlží ji správní radě a prgramvému výbru Výběrvá kmise Výběrvá kmise má minimálně 9 členů. Členvé výběrvé kmise jsu jmenváni valnu hrmadu becně prspěšné splečnsti ze zakladatelů a zástupců partnerů písemně jmenvaných v Partnerské smluvě tak, aby pčet zástupců veřejné sféry byl maximálně 49 % a zastupení neziskvé a pdnikatelské sféry splečně činil min. 51 %. Alespň jeden člen musí být zástupcem neziskvéh sektru. Výběrvá kmise se schází dle ptřeby. Schůzi výběrvé kmise svlává a řídí předseda kmise. V případě nečinnsti předsedy svlá jednání kmise ředitel splečnsti. Výběrvá kmise je usnášeníschpná, je-li přítmen nadplviční pčet členů a rzhduje nadplviční většinu hlasů přítmných členů. Jednání se mhu účastnit dbrníci s hlasem pradním. Výběrvá kmise prvádí: - hdncení prjektů dle preferenčních kritérií; - sestavuje seznam prjektů v přadí pdle bdvé hdnty; - určuje prjekty pdpřené v rámci finančníh limitu a náhradní prjekty. Pkud je některý z členů výběrvé kmise v příbuzenském, susedském neb přátelském vztahu k žadateli, je pvinen tut skutečnst uvést frmu čestnéh prhlášení v prtklu prvedení výběrvéh řízení knkrétníh prjektu. 2. Splupráce mezi MAS na nárdní a mezinárdní úrvni, přeshraniční splupráce 2.1. Splupráce mezi MAS na nárdní a mezinárdní úrvni Zrealizvané prjekty splupráce v uplynulém bdbí byly s MAS Střední Haná, MAS Na cestě k prsperitě z.s. a nyní plánujeme realizvat prjekt splupráce s dalšími čtyřmi MAS Přeshraniční splupráce Dluhdbě splupracujeme s Miesnu akčnu skupinu Splčenstva bcí tpĺčiansk duchnskéh mikrregiónu (MAS SOTDUM). Splečně jsme přádali sutěž v pžárním sprtu, semináře, účastnili se vzájemných kulturních akcí a natíraly rzhlednu na Panskm Javrníku. Iv nvém prgramvém bdbí plánujeme pkračvat v zapčaté splupráci. 14

12 3. Integrvaný přístup napříč prgramvými rámci Integrvaný přístup napříč prgramvými rámci vychází z návaznsti na Integrvanu strategii MAS Prstějv venkv Ve všech prgramvých rámcích tak bude preferván sulad předkládaných prjektů s ISRÚ, jejími principy a tyt prjekty budu přispívat k naplnění stanvených strategických cílů. Tt bude zhledněn při hdncení prjektvých žádstí, důraz přitm bude kladem na hledání systémvých řešení, která nejen na sebe vzájemně navazují, ale vytváří synergii. Prkázání synergickéh efektu prjektu s dalšími aktivitami v reginu bude zhledněn i při výběru jedntlivých prjektů k realizaci. 4. Prgramvé rámce V rámci jedntlivých prgramvých rámců jsu definvána knkrétní patření realizující část ISRÚ navazujících na témata danéh prgramu. Vzhledem k tmu, že przatím nejsu známy finální verze peračních prgramů, následují puze návrhy Prgramvých rámců, které budu muset být p schválení peračních prgramů revidvány. Stejně tak není przatím uvedena přímá návaznst na strategické cíle a definice prjektů realizvaných samtnu MAS Prgramvý rámec Prgram rzvje venkva Alkace rzpčtu na pdpru realizace SCLLD není k 10. prsinci 2014 známa, puze je k dispzici infrmace, že se mas bude mci čerpat z PRV Opatření 1. Pdpra předávání znalstí a infrmační akce Název patření: Pdpra předávání znalstí a infrmační akce. Cíle patření: Celkvý cíl: Psílit knkurenceschpnst a trvalu udržitelnst zemědělství, ptravinářství a lesníh hspdářství. Specifický cíl: Zvýšení míry pužívaných invativních pstupů v praxi, resp. pstupů zalžených na výsledcích výzkumu a vývje, či na základě využití příkladů dbré praxe. Zvýšení kvalifikace pracvníků v zemědělství, lesnictví a ptravinářství. Zvýšení dstupnsti dbrnéh vzdělávání. Zvýšení dstupnsti základních dbrných infrmací. Zvýšení znalstí pracvníků v zemědělství a lesním hspdářství významu udržitelnéh způsbu hspdaření. Zlepšení pdmínek bezpečnsti práce. Operativní cíl: Pdpra vzdělávacích a infrmačních aktivit, resp. předávání znalstí. Způsbilé výdaje: Způsbilými výdaji v rámci tht patření jsu náklady na uspřádání vzdělávací akce, včetně dbrných exkurzí, tzn.: 15

13 Technické zabezpečení. Cestvní výdaje. Výukvé materiály a pmůcky. Výdaje spjené s činnstí lektrů. Výdaje na vlastní rganizaci vzdělávací akce včetně výdajů na bčerstvení a ubytvání účastníků v rámci akce. Kritéria přijatelnsti: Vzdělávací subjekt musí mít zkušensti se vzděláváním v blasti zemědělství, ptravinářství neb lesnictví, tj. je činný v tét blasti p dbu alespň tří p sbě jducích let předcházejících pdání Žádsti dtaci. Vzdělávací subjekt předlží prjekt, který dpvídá pžadvaným tématům, ze kteréh bude zřejmý bsah a náplň akce, charakter vzdělávacích a výukvých materiálů a cíle vzdělávací akce, které lze realizvat v zemědělské, ptravinářské a lesnické praxi. Žadatel má příslušné zdrje v pdbě pravidelně šklených kvalifikvaných zaměstnanců (lektrů), kteří jsu na seznamu lektrů pr tt patření a splňují pžadavky uvedené v prváděcích pkynech. Pdpatření se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy dbrné přípravy, které tvří sučást běžných prgramů neb systémů středníh a vyššíh vzdělávání. Účastníkem vzdělávací akce může být puze zemědělský pdnikatel, výrbce ptravin zpracvávající zemědělské prdukty, vlastník půdy neb sba hspdařící v lesích. Účastníkem může být i jejich zaměstnanec. V případě zemědělskéh pdnikatele - fyzické sby může být účastníkem i splupracující sba, která se na hspdaření zemědělskéh pdnikatele pdílí. Definice žadatele: Subjekt, který má vzdělávání v předmětu činnsti. Účastník vzdělávací akce v případě předem definvaných kurzů. Typ a výše pdpry: Typ pdpry: přímá nevratná účelvá dtace s pdílvým financváním příjemcem dtace. Míra splufinancvání z EZFRV: max. 90 % způsbilých veřejných výdajů. Míra pdpry: Maximální míra dtace 100 % způsbilých výdajů. Limity na prjekt: , ,- Kč celkvých výdajů. Indikátry: Pčet vzdělávacích akcí. Pčet účastníků vzdělávacích akcí (v členění např. pdle témat). Pdíl účastníků vzdělávacích akcí na pčtu příjemců dtací PRV/pčtu zemědělských/lesních pdniků. Úspěšnst naplnění vzdělávacích témat. 16

14 Výběrvá kritéria becný princip pr stanvení: Zvýhdnění žadatelů se zkušenstmi se vzděláváním cílvé skupiny. Zvýhdnění knkrétních témat vzdělávacích akcí (vyplývající z aktuálních ptřeb změny legislativy, či jiná témata ptřebná k zavedení určitých výrbních metd, pstupů apd.), Zvýhdnění prjektů s nejvyšší eknmicku efektivitu. Zvýhdnění prjektů zahrnující vzdělávací akce ve více reginech (plšnst akcí) Opatření 2. Pradenství Cíle patření: Celkvý cíl: Zlepšit knkurenceschpnst a trvalu udržitelnst zemědělství a lesníh hspdářství. Specifické cíle: Zabezpečit ddržvání pvinných pžadavků, zlepšit transfer znalstí a invací v zemědělství a lesnictví v blastech zmírňvání změny klimatu, přizpůsbvání se změnám klimatu, bilgické rzmanitsti a prvádění faremních plánů, chrany vd a půd. Zkvalitnit pradenské služby zvyšváním a prhlubváním kvalifikace pradců jejich sustavným vzděláváním. Operativní cíle: Pskytvání dbrných individuálních pradenských služeb, pdpra dbrné přípravy pradců. Rzsah (zaměření): V rámci patření bude pskytvána pdpra na využívání pradenských služeb zemědělci k naplnění pžadavků uvedených v nařízení EP a Rady financvání, řízení a sledvání splečné zemědělské plitiky č. XY/2013 (jedná se pžadavky uvedené v hlavě III Zemědělský pradenský systém, čl. 12, dstavec 2 a 3), dále pak na pradenské služby zemědělcům a vlastníkům lesa ke zvýšení knkurenceschpnsti pdnikání při jeh trvalé udržitelnsti s hledem na živtní prstředí a zmírňvání vlivů změn klimatu. Pradenství se bude týkat taktéž záležitstí suvisejících s hspdářským, zemědělským a envirnmentálním prfilem pdniku. Způsbilé výdaje: Výdaje za pskytnutí pradenské služby. Kritéria přijatelnsti: Prjekt lze realizvat na území ČR s výjimku území hl. města Prahy. Pradenské služby pr zemědělce jsu spjeny nejméně s jednu priritu Unie v blasti rzvje venkva a zahrnují minimálně jeden z těcht prvků: Jeden neb více pvinných pžadavků na hspdaření a/neb nrem dbréh zemědělskéh a envirnmentálníh stavu stanvených v kapitle I hlavy VI nařízení (EU) č. hrizntální nařízení/

15 Zemědělské pstupy příznivé pr klima a živtní prstředí, jak je stanven v hlavě III kapitle 2 nařízení (EU) č. přímé platby/2012, a udržvání zemědělských plch pdle čl. 4 dst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. přímé platby/2012. Pžadavky neb patření suvisející se zmírňváním změny klimatu a přizpůsbváním se tét změně, bilgicku rzmanitstí, chranu vd a půdy, hlášením chrb zvířat a rstlin a invacemi, jak je stanven v přílze I nařízení (EU) č. hrizntální nařízení/2012. Pradenství se může týkat rvněž jiných záležitstí, které suvisí s hspdářským, zemědělským a envirnmentálním prfilem zemědělskéh pdniku. Pradenství pr vlastníky lesů zahrnuje minimálně příslušné pvinnsti pdle směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES. Může zahrnvat rvněž záležitsti spjené s hspdářským a envirnmentálním prfilem lesnických pdniků. Při pskytvání pradenských služeb jsu ddržvány pvinnsti týkající se nezveřejňvání infrmací uvedené v čl. 13 dst. 2 nařízení (EU) č. hrizntální nařízení/2012. Výběr žadatelů prbíhá na základě akreditačníh řízení pdle příslušných ustanvení Směrnice. Pradce dlží kvalifikaci k pskytvání pdprvané pradenské služby (definvanu Směrnicí) včetně abslvvání pravidelných šklení. Žadatel zajišťující pradenské služby musí být aktivní v pskytvání pradenských služeb alespň v psledních třech p sbě jducích letech před pdáním žádsti dtaci na tt patření. Bude uznán pskytvání pradenských služeb pr zemědělství a/neb lesnictví. Žadatel se musí účastnit vzdělávacíh prgramu pradců akreditvaných MZe (je prvěřván dle pdmínek Směrnice), za právnické sby se účastní zaměstnanci pradci akreditvaní MZe. Pdprvaná pradenská služba smí být stejnému pdniku (knečnému uživateli pradenské služby) pskytnuta 1 rčně d výše pdpry 1500 za rk. Definice žadatele: Žadatel musí být pradce akreditvaný MZe (fyzická sba) neb právnická sba zaměstnávající alespň 1 pradce akreditvanéh MZe. Typ a výše pdpry: Typ pdpry: přímá nevratná účelvá dtace s pdílvým financváním příjemcem pradenské služby (beneficientem). Maximální výše dtace, čerpaná na pradenské služby pskytnuté jednmu pdniku (knečnému uživateli pradenské služby), činí 1500 /rk. Pradenské služby v tét hdntě mhu být pdniku pskytnuty více akreditvanými pradci. Maximální výše pdpry na jednh příjemce pdpry (v případě právnických sb na 1 akreditvanéh pradce zapjenéh v tmt patření) činí ,- Kč rčně. Míra pdpry: Maximální míra pdpry: 80% způsbilých výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Míra pdpry pradenské služby v blasti lesníh hspdářství bude zpřesněna dle typu pskytvané veřejné pdpry. 18

16 Kritéria přijatelnsti: Výběr žadatele bude prbíhat na základě předlžených vzdělávacích prjektů bsahujících detailní infrmace bsahu vzdělávací akce a vzdělávacích materiálů, včetně jejich frmy předání, zaměřených d blasti/pdblasti akreditace pradců pdle Směrnice a/neb na pririty zemědělskéh pradenskéh systému. Vzdělávací prjekty budu tematický dpvídat ptřebám Ministerstva zemědělství a zemědělské/lesnické praxe a pradců. Subjekty zajišťující předávání znalstí musí být aktivní v pskytvání vzdělávacích služeb v blasti zemědělství neb lesnictví, a t p dbu alespň tří p sbě jducích let předcházejících pdání žádsti dtaci. Definice žadatele: Žadatel má vzdělávání v předmětu činnsti a musí být aktivní v pskytvání vzdělávacích služeb v blasti zemědělství neb lesnictví. Za pslední tři rky předlží přehled vzdělávacích aktivit zaměřených na vzdělávání dbrníků v zemědělském a/neb lesnickém dvětví suvisejících s příslušnými blastmi/pdblastmi akreditace a/neb priritami zemědělskéh pradenskéh systému a jejich lektrskéh zabezpečení - lektr v zaměstnaneckém pměru neb smluvním vztahu). Typ a výše pdpry: Typ pdpry: přímá nevratná účelvá dtace s pdílvým financváním příjemcem dtace. Způsbilé výdaje, na které může být pskytnuta pdpra, jsu d 35 tis. Kč d 1 mil. Kč na každý jedntlivý prjekt. Maximální výše pdpry na jednh příjemce pdpry může být / 3 rky. Maximální výše pdpry na jednh akreditvanéh pradce nepřekrčí limit 8 000,- Kč/rk. Pradce má nárk na pdprvané vzdělávací akce d vyčerpání uvedenéh limitu. Stav čerpání limitu eviduje Správce Registru pradců akreditvaných MZe (Správce Registru). Žadatel registruje vzdělávací akci před jejím knáním u Správce Registru. Míra splufinancvání z EZFRV: max. 75 % způsbilých veřejných výdajů. Míra pdpry: Maximální míra pdpry: 100 % způsbilých výdajů. Indikátry: Pčet příjemců. Plcha zemědělské/lesní půdy. Pčet příjemců pradenské služby pdle typu pradenské služby. Pdíl pdpřených zemědělských/lesních pdniků na celkvém pčtu. Pdíl pdpřené zemědělské/lesní půdy z celkvé výměry. Kritéria pr výběr prjektů: Zvýhdnění žadatelů s většími zkušenstmi se vzděláváním dbrníků v příslušné blasti. Zvýhdnění knkrétních témat vzdělávacích akcí vyplývající z aktuálních ptřeb. Zvýhdnění mladých zemědělců. 19

17 Opatření 3. Investice d hmtnéh majetku Pdpatření: 1. Investice d zemědělských pdniků Záměr a) Investice d zemědělských staveb, technlgií a strjů pr živčišnu výrbu Záměr b) Investice d zemědělských staveb, technlgií a strjů pr rstlinnu výrbu Pdpatření: 2. Zpracvání a uvádění na trh zemědělských prduktů Cíle pdpatření: Celkvý cíl: Psílit knkurenceschpnst prducentů při zachvání trvalé udržitelnsti a zlepšení živtaschpnsti zemědělských pdniků. Psílení zpracvatelskéh (ptravinářskéh) sektru v ČR s pzitivním vlivem na celý ddavatelský řetězec. Specifický cíl: Zlepšit eknmicku výknnst zemědělských a ptravinářských pdniků lepším užití výrbních faktrů. Růstem efektivnsti jedntlivých výrb zlepšit tvrbu přidané hdnty, zvýšit energeticku účinnst a snižvat sptřebu statních vstupů, zlepšit pracvní pdmínky, welfare zvířat, přispět ke snížení tvrby skleníkvých plynů. Operativní cíl: Pdpřit mdernizaci pdniků, usnadnit vývj a zavádění jak výrbkvých, tak prcesních invací, zlepšit zpracvání, marketing výrbků a distribuci zemědělských a ptravinářských výrbků i alternativními cestami (krátké ddavatelské řetězce). Vymezení pdprvaných blastí: Prjekt lze realizvat na území ČR s výjimku území hl. města Prahy. Rzsah (zaměření): Smyslem tht patření je vytvářet pdmínky pr rzvj knkurenceschpných zemědělských pdniků, které investují d mdernizace a výstavby nvých staveb a zařízení v živčišné výrbě. Investice by měly vést zejména ke snížení výrbních nákladů, mdernizaci, zlepšení parametrů užitkvsti a phdy zvířat, zvyšvání kvality vyráběné prdukce s jejím vyšším ceněním a zlepšení chrany vzduší a klimatu, snížení sptřeby energií a vdy. Investice by měly sučasně napmci zlepšit knkurenceschpnst živčišné výrby, prtže investice v zemědělských pdnicích za účelem zvýšení účinnsti vyžívání výrbních faktrů a snadnějšíh přístupu k nvým technlgiím s výrazným invačním ptenciálem, tam kde je bnva zásadní pr další činnst, vede ke snížení nákladů na výrbu. Dále budu pdprvány investice v rstlinné výrbě veducí ke snížení výrbních nákladů, mdernizaci neb zlepšení jaksti vyráběných prduktů. Investice by měly sučasně napmci zlepšit výknnst zemědělské prvvýrby. V blasti zpracvání by patření měl pvzbudit přizvání technlgických investic, které pvedu nejen k úsprám ve výknvé sptřebě, ale i ke zvyšvání kvality prdukce, zavádění nvých výrb a výrbních metd. Opatření by měl stimulvat celkvý rzvj ptravinářskéh dvětví a zvýšení knkurenceschpnsti agr-ptravinářskéh dvětví. Pdpra by měla být směrvána rvněž za účelem rzšíření krátkých ddavatelských řetězců a alternativních prdejů prdukce a přízení mderních BAT (The Best Available Technlgy) technlgií. Knkrétně by se měl jednat investice veducí ke snížení výrbních nákladů a zvýšení kvality prdukce. Pdpra by měla být zaměřena na investice d zařízení, která 20

18 suvisejí se zpracváním zemědělských prduktů, včetně finální úpravy, balení a značvání výrbků, dále na nehmtné investice jak je knw-hw, marketing aj. Prgram umžňuje realizaci kmplexních prjektů. Způsbilé výdaje: Investice d zemědělských pdniků: Investice d zemědělských staveb a technlgií pr živčišnu výrbu (pdpra se týká chvu sktu, prasat, vcí, kz, drůbeže, králíků, kní a včel), kterými jsu: Výstavba neb reknstrukce ustájvacích prstr a chvatelských zařízení. Přízení technlgií pr živčišnu výrbu (v případě chvu včel nejsu způsbilé investice d technlgií v hdntě nižší než 200 tis. Kč). Výstavba neb reknstrukce skladvacích prstr pr druhtné prdukty živčišné výrby vč. jejich úpravy a zpracvání. Výstavba neb reknstrukce skladvacích prstr pr krmiva a steliva pr přímu sptřebu v pdniku. Investice d zemědělských staveb a technlgií pr rstlinnu výrbu, kterými jsu: Výstavba a reknstrukce staveb pr skladvání prduktů rstlinné prdukce (způsbilé nejsu sklady bilvin a lejnin) včetně technlgií. Výstavba a reknstrukce nsných knstrukcí trvalých kultur včetně prtikrupvých systémů. Výstavba a reknstrukce skleníků, fólivníků, kntejnerven včetně suvisejících technlgií. Výstavba a reknstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacinární kmpstéry, technlgie na sušení léčivých rstlin, pěstírny hub a šklky na vcné a krasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně suvisejících technlgií. Výstavba a reknstrukce závlahvých zařízení. zalžení prstů trvalých kultur (vč. výsadby vcných sadů, chmelnic a vinic). Investice d přízení speciálních mbilních strjů pr zemědělsku výrbu (způsbilé není přízení traktrů). Investice d zpracvání a využití záměrně pěstvané i zbytkvé a dpadní bimasy. Investice d čištění dpadních vd jak sučást prjektu. Zpracvání a uvádění na trh zemědělských prduktů: Hmtné a nehmtné investice, které se týkají zpracvání zemědělských prduktů, a t: Výstavba, mdernizace a reknstrukce budv (včetně nezbytných manipulačních plch) a přízení pzemků. Přízení strjů, nástrjů a zařízení pr zpracvání zemědělských prduktů, finální úpravu, balení a značení výrbků (včetně technlgií suvisejících s dhledatelnstí prduktů), v případě včelích prduktů nejsu způsbilé investice d technlgií v hdntě nižší než 200 tis. Kč. Investice veducí ke zvyšvání a mnitrvaní kvality prduktů. Investice suvisející s uváděním zemědělských a ptravinářských prduktů na trh (včetně marketingu), veducí ke zkrácení ddavatelskéh řetězce. Investice d čištění dpadních vd jak sučást prjektu. 21

19 Kritéria přijatelnsti: Předlžení pdnikatelskéh plánu s cst-benefit analýzu a dalším vyhdncením přínsů prjektu vůči naplňvání dbrých živtních pdmínek zvířat, přínsy vůči chraně vzduší a klimatu, prkázání snížení energetické nárčnsti výrby apd. Pkud půjde prjekt zalžený na splupráci ve výzkumu a vývji (v rámci čl. 36), musí prkázat, že využívá jeh výsledky. Žadatel splnil pdmínku finančníh zdraví u prjektů nad Kč celkvých výdajů. Výrbní prces se musí týkat zpracvání survin uvedených v přílze I Smluvy fungvání EU, rvněž výstupní prdukt pak musí být v tét přílze uveden, (zpracvání se však nesmí týkat prduktů ryblvu). Prjekt je v suladu s příslušnu právní úpravu. Definice žadatele/příjemce pdpry: Investice d zemědělských pdniků: Zemědělský pdnikatel, tzn. fyzická neb právnická sba, která prvzuje zemědělsku výrbu jak sustavnu a samstatnu činnst vlastním jménem, na vlastní zdpvědnst a za účelem dsažení zisku. Pr účely investic d restrukturalizace pdniku bude velikst žadatele mezena určitu maximální velikstí pdniku bude dplněn. Velikst nebude mezena v případě investic d zlepšení chrany vzduší a klimatu a účinnějšíh využívání zdrjů. Pdnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvvýrbci a předmětem jeh činnsti je pskytvat práce, výkny neb služby, které suvisejí výhradně se zemědělsku výrbu a při kterých se využijí prstředky neb zařízení služící zemědělské výrbě. Zpracvání a uvádění na trh zemědělských prduktů: Výrbce ptravin, neb výrbce krmiv, který splňuje definici mikr, maléh, neb středníh pdniku. Typ a výše pdpry: Typ pdpry: přímá nevratná účelvá dtace s pdílvým financváním příjemcem dtace. Míra splufinancvání z EZFRV: max. 75 % způsbilých veřejných výdajů. Míra pdpry: 40 % způsbilých výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Tut míru pdpry je mžné zvýšit 10 % pr: mladé začínající zemědělce; blasti čelící přírdním mezením dle článku 33; perace pdprvané v rámci čl. 36. Míra pdpry však může dsáhnut maximálně 60 % způsbilých výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Velký pdnik může získat míru pdpry maximálně 30 % způsbilých výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Částka způsbilých výdajů, ze kterých je stanvena dtace na jeden prjekt činí minimálně 200 tis. Kč. Maximální částka bude dplněna. 22

20 Indikátry: Plcha (ha) dtčená investicí k úspře vdy (zavlažvací systémy). Pčet dbytčích jedntek dtčených investicí k redukci emisí xidů dusíku a methanu (jímky). Celkvé veřejné výdaje d infrastruktury. Celkvé veřejné výdaje. Celkvý bjem investic. Pčet prjektů investice d zemědělskéh pdniku (ale v členění na priritní blasti, ke kterým připadnu tj. 2A, 5A (zavlažvání), 5B (úspra energie), 5D (jímky). Pčet prjektů investice d zpracvání zemědělských prduktů, tj. 3A (zpracvání). Celkvý pčet pdpřených prjektů a investic v rámci EIP. Celkvý bjem investic d zpracvání zemědělských prduktů. Celkvý bjem investic d uvádění na trh zemědělských prduktů. Celkvý bjem investic d čištění dpadních vd. % zemědělských pdniků s pdpru z PRV d investic pr restrukturalizaci vůči všem zemědělským pdnikům (2A). % zavlažvané půdy s účinnějším systémem závlah (díky investicím pdprvaným z PRV) (5A). Celkvé investice d úspr energie a účinnéh využití (5B). % z dbytčích jedntek (DJ) dtčených investicí v živčišné výrbě s hledem na redukce emisí xidů dusíku a methanu (5D). Zvýšení hrubé přidané hdnty v pdpřených pdnicích prti nepdpřeným pdnikům (minimálně 20 %). Zvýšení příjmů z prdeje vlastních výrbků zemědělských pdniků d veliksti MSP (částka/%). Rzsah vybudvaných skladů pr statkvá hnjiva (m 3 ). Výměra půdy s nvě vybudvanými závlahvými systémy (ha). Vybudvaná ustajvací místa. Vybudvaná kapacita skladů (m 3 ). Vybudvané pěstební plchy (skleníky, fólivníky atp.) (m 2 ). Vybudvané nsné knstrukce (chmelnice, sady) (ha). Snížit pdíl mezisptřeby na celkvé prdukci (minimálně 2 %). Snížení sptřeby energií u pdpřených pdniků (minimálně 5 %). Pdíl zpracvávaných prduktů na farmě (minimálně 2 %). Pčet ustájvacích kapacit, které vyhvují nadstandardu welfare (pr jedntlivé druhy zvířat stanvit pčet). Navýšení kapacity čistíren dpadních vd v zemědělské a ptravinářské výrbě (nvé čistírny, případně navýšení kapacity) pzn.: reknstruvané čistírny? kvalita čištění? (m 3 /rk X %). Kritéria pr výběr prjektů: Investice d zemědělských pdniků: Žadatelem je mladý zemědělec. Realizací prjektu nedjde k zabrání zemědělské půdy. Zatížení půdy dbytčími jedntkami (pměr VDJ/ha). Vyšší efektivita prjektu (nižší náklady na realizaci prjektu, než umžňují nastavené limity). 23

21 Investice přím navazuje na výsledky činnsti Operační skupiny EIP (např. nákup invvané technlgie, přízení licence, knw-hw). Prjekty je zaměřen na welfare zvířat. Žadatel žádá v tmt patření pprvé. Prjekt je d 5 mil. celkvých výdajů. Prjekt je realizván frmu splupráce. Zpracvání a uvádění na trh zemědělských prduktů: Žadatel uplatňuje certifikvaný systém bezpečnsti a kvality ptravin/krmiv. Prjekt je zaměřen na investice d uvádění na trh zemědělských prduktů s cílem zkrácení ddavatelskéh řetězce. Prjekt je zaměřen na zvýšení efektivity výrby (energetická úspra, snížení nákladů na zpracvání, snížení mnžství vdy ptřebné ke zpracvání apd.). Výsledkem prjektu bude snížení bjemu bilgickéh dpadu ze zpracvání (např. efektivnější využití surviny, využití dsavadníh dpadu ke zpracvání výrbě nvéh výrbku, knkrétně např. využití syrvátky, dpadů ze zpracvání zeleniny na krmiva). Investice přím navazuje na výsledky činnsti Operační skupiny EIP (např. nákup invvané technlgie, přízení licence, knw-hw). Prjekt je zaměřen na rzšíření prduktů uvádění na trh zemědělskéh pdnikatele d určité veliksti (např. nvě zpracvání vlastníh mléka, masa, vajec, resp. navýšení příjmů zemědělce z prdeje vlastních výrbků). Žadatel žádá v tmt patření pprvé. Prjekt je d 5 mil. celkvých výdajů. Prjekt je realizván frmu splupráce. Žadatel je FO d 40 let. Cíle patření: Opatření 4. Pzemkvé úpravy Celkvé cíle: Pdpřit udržitelné hspdaření s přírdními zdrji a patření v blasti klimatu. Specifické cíle: Pdpra účinnéh využívání zdrjů, zpřístupnění a racinalizace pzemků, zjedndušení, zefektivnění a stabilizace majetkprávních vztahů k pzemkům, tím i zvýšení knkurenceschpnsti zemědělských pdniků, zlepšení eklgické stability krajiny, pestrsti a estetické hdnty krajiny. Operativní cíle: Realizace prjektů pzemkvých úprav. Vymezení pdprvaných blastí: Prjekt lze realizvat na území ČR s výjimku území hl. města Prahy. Rzsah (zaměření): Předmětem patření bude prvádění pzemkvých úprav, kdy dchází k racinálnímu prstrvému uspřádání pzemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a pdle ptřeby také k reálnému vytyčení těcht pzemků v terénu. Nedílnu sučástí pzemkvých úprav je i realizace plánu splečných zařízení, cž jsu patření zajišťující zpřístupnění 24

22 pzemků, patření k chraně živtníh prstředí a zachvání krajinnéh rázu, zvýšení eklgické stability krajiny, prtierzní, prtipvdňvá patření pr chranu půdníh fndu a vdhspdářská patření. Způsbilé výdaje (pdpru lze pskytnut na následující typy prjektů): Realizace plánů splečných zařízení na základě schválenéh návrhu pzemkvých úprav: Opatření ke zpřístupnění pzemků. Prtierzní patření pr chranu půdníh fndu. Vdhspdářská patření služící k neškdnému dvedení pvrchvých vd a chraně území před záplavami. Opatření k chraně a tvrbě živtníh prstředí a zvýšení eklgické stability krajiny. Gedetické prjekty: Zaměření území a všech plhpisných prvků a další gedetické práce prváděné za účelem zpracvání návrhu pzemkvých úprav. Vytyčení nvě navržených pzemků na základě schválenéh návrhu pzemkvých úprav. Vyměřvání pzemků na základě 21a zákna č. 229/1991 Sb., úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pzdějších předpisů. Kritéria přijatelnsti: Prjekt je v suladu s příslušnu právní úpravu. Rzsah gedetických prací musí být v suladu s ptřebami vytvření návrhu pzemkvých úprav. Vytyčvání nvě navržených pzemků musí být prveden na základě schválenéh návrhu pzemkvých úprav. Realizace splečných zařízení musí být v suladu se schválenými návrhy pzemkvých úprav, splečná zařízení zahrnují územní systém eklgické stability (ÚSES), patření zajišťující zpřístupnění pzemků, prtierzní patření pr chranu půdníh fndu, patření služící k neškdnému dvedení pvrchvých vd a prevenci před pvdněmi a záplavami, k retenci vdy v krajině. Vyměřvání pzemků na základě 21 a) zákna č. 229/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů musí být prveden na základě pžadavků vlastníků. Definice žadatele: Pbčky krajských pzemkvých úřadů, vlastníci půdy. Typ a výše pdpry: Typ pdpry: Přímá nevratná účelvá dtace s pdílvým splufinancváním příjemce pdpry. Míra splufinancvání z EZFRV: max. 75 % způsbilých veřejných výdajů. Míra pdpry: Maximální míra pdpry: 100 % způsbilých výdajů, ze kterých je stanvena dtace (zde bude nutná úprava míry dtace). 25

23 Způsbilé výdaje, na které může být pskytnuta pdpra, jsu d 300 tis. Kč d 50 mil. Kč na každý jedntlivý prjekt. Maximální výše pdpry na jednh příjemce pdpry (tj. pbčka krajskéh pzemkvéh úřadu) může být 180 mil. Kč v bdbí Indikátry: Celkvý bjem investic. Pčet prjektů. Nárůst plchy s realizvanými pzemkvými úpravami (nárůst 7 prcentních bdů (z výměry ZPF) za bdbí). Kritéria pr výběr prjektů: Alespň část prjektu je realizvána v záplavvém území dle zákna č. 254/2001 Sb., vdách a změně některých dalších záknů (vdní zákn) ve znění pzdějších předpisů. Prjekt je v suladu s platnu a schválenu rzvjvu strategií území (mikrreginu) d kteréh spadá. Prjekt je realizván v bci d 2000 byvatel (pčet byvatel v bci se psuzuje ke dni 1. ledna 2014). Prjekt realizace splečných zařízení řeší chranu zemědělské půdy před erzí neb sídla či území před pvdní. Prjekt realizace splečných zařízení řeší návaznst na bdbné patření (histricky existující i nvě vybudvané) ke zpřístupnění pzemků, vdhspdářské, prtierzní, ÚSES. Cíle patření: Opatření 5. Lesnická infrastruktura Celkvé cíle: Pdpřit udržitelné hspdaření s přírdními zdrji a vyvážený rzvj venkvských blastí, psílit knkurenceschpnst lesníh hspdářství. Specifické cíle: Pdpra účinnéh využívání zdrjů v lesnictví, zpřístupnění prstů jak pr hspdářské účely, tak pr účely chrany lesa a rekreaci, zvýšení knkurenceschpnsti lesnických pdniků. Operativní cíle: Pdpra reknstrukcí a budvání lesnické infrastruktury veducí ke zlepšení kvality či zvýšení hustty lesních cest. Rzsah (zaměření): Pdpatření je zaměřen na reknstrukce a výstavbu lesních cest a suvisejících bjektů. Pdpra bude směrvána zejména d takvých reknstrukcí, které umžní přeřazení přibližvacích cest (třída L3, L4) d vyšší kategrie dvzních cest (třída L1, L2), případně z třídy L2 d L1 (dvzní cesta se zpevněnu vzvku) neb budvání dvzních cest (třída L1, L2). Způsbilé výdaje: Investice, které suvisejí s reknstrukcí a výstavbu lesních cest včetně suvisejících bjektů (nájezdů, výhyben, mstků, prpustků, svdnic apd.) a technickéh vybavení. Náklady na technicku dkumentaci prjektu. 26

24 Nákup pzemku. Kritéria přijatelnsti: Prjekt lze realizvat na území České republiky krmě hl. města Prahy. Prjekt je v suladu s příslušnu právní úpravu. Žadatel může v jednm kle příjmu žádstí pdat na dané patření puze jednu žádst. (bude ještě diskutván v další fázi přípravy dkumentu). Definice žadatele/příjemce dtace: Fyzická neb právnická sba, sdružení s právní subjektivitu, bec neb jejich svazky, hspdařící v lesích, které jsu ve vlastnictví sukrmých sb neb jejich sdružení s právní subjektivitu, neb jsu ve vlastnictví bcí neb jejich svazků. O pdpru nemhu žádat státní pdniky. Typ a výše pdpry: Typ pdpry: Přímá nevratná účelvá dtace. Míra splufinancvání z EZFRV: max. 75 % způsbilých veřejných výdajů. Minimální částka pdpry na jeden prjekt činí 50 tis. Kč. Míra pdpry: Bude záviset na typu veřejné pdpry, pdle které bude dtace pskytvána, nařízení k rzvji venkva nestanví maximální limit míry dtace. Indikátry: Celkvý bjem investic (bude upřesněn p znalsti vstupů - rzpčtu). Pčet prjektů (rientačně dle průměrné dtace na jeden prjekt (dle maximálníh limitu)). Celkvá délka reknstruvaných cest (bude upřesněn p znalsti vstupů). Celkvá délka nvě pstavených cest (bude upřesněn p znalsti vstupů). Celkvá plcha zpřístupněnéh lesa (bude upřesněn p znalsti vstupů). Eknmické výsledky pdniku (ke zvážení). Kritéria pr výběr prjektů: Žadatel žádá v tmt patření pprvé. Prjekt je d 5 mil. celkvých výdajů. Prjekt je realizván frmu splupráce. Žadatel je FO d 40 let. Cíle patření: Opatření 6. Neprduktivní investice Celkvý cíl: Udržitelné hspdaření s přírdními zdrji a patření v blasti klimatu. Specifické cíle: Zachvat žáducí pdíl plchy bhspdařvané v rámci agrenvirnmentálních-klimatických perací cílených na bidiverzitu a zvýšit jejich účinnst. 27

25 Operativní cíle: Zvýšit pčet pdniků zavádějící neprduktivní investice s cílem zajistit účinnst agrenvirnmentální-klimatické perace a pdniků využívajících patření k chraně půdy a vdy před erzí. Rzsah (zaměření): Část pdpry bude pr celé území ČR a část bude směřvána d vymezených blastí cenných z hlediska druhvé různrdsti. Způsbilé výdaje: Způsbilými výdaji jsu investice d zařízení a technické dkumentace pr prjekty, které služí pdpře druhvé různrdsti a zachvání stanvišť v blastech cenných z hlediska druhvé různrdsti a tím pdprují účinnst agrenvirnmentálních-klimatických perací. Záměr technická zařízení: Přízení a umístění technických zařízení, která umžní cílený management a chranu cenných stanvišť (např. přensný hradník vymezující phyb pasených zvířat, zařízení zajišťující prstupnst krajiny, jak texaské brány, klíky pr vymezení atd.). Nákup: Přensný hradník zabraňující paseným zvířatům ve vstupu d lkalit s cennými travními splečenstvy (titul B5 Travní prsty s výskytem mdrásků, B4 Trvale pdmáčené a rašelinné luky na PB s pvleným pastevním managementem a B8 Druhvě bhaté pastviny). Zařízení zajišťující prstupnst krajiny na půdních blcích zařazených d AEO (např. texaské brány). Kritéria přijatelnsti: Předlžení návrhu prjektu, včetně suhlasu majitele pzemku, a závazek vybudvat zařízení specifikvané v PRV, které zvyšují účinnst Agrenvirnmentálních klimatických perací. Definice žadatele: Zemědělec, na jehž půdních blcích jsu vymezeny v evidenci půdy LPIS specifické tituly AEO. Typ a výše pdpry: Typ pdpry: Přímá nevratná účelvá dtace. Míra splufinancvání z EZFRV: 75 % způsbilých veřejných výdajů. Míra pdpry: 100 % ze způsbilých výdajů. Indikátry: Celkvý pčet pdpřených pdniků, prjektů a bjem investic. Pdíl pdniků, na kterých byla investice prvedena z pčtu právněných pdniků. Pdíl plch pd agr-envirnmentálními-klimatickými peracemi. 28

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více