Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI"

Transkript

1 Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu sudržnsti Mravskslezsk pr Priritní su: Oblast pdpry: 2 Pdpra prsperity reginu 2.2 Rzvj cestvníh ruchu infrastruktury, dprvdných služeb a atraktivit cestvníh ruchu 1. Čísl výzvy Cíle priritní sy, blasti pdpry Glbálním cílem priritní sy je zvýšit prsperitu eknmiky a kvalitu živta v reginu a snížit míru nezaměstnansti. Specifickým cílem priritní sy 2 (zárveň glbálním cílem blasti pdpry 2.2) je zvýšit prsperitu reginu vytvářením pdmínek pr rzvj cestvníh ruchu. Glbálním cílem dílčí blasti pdpry je zvýšit atraktivitu reginu výstavbu, revitalizací a mdernizací turistické. Specifickými cíli dílčí blasti pdpry je: Využít industriální památky, technické zajímavsti a památky kulturníh a přírdníh dědictví jak atraktivity cestvníh ruchu. Budvat a rzvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílvé skupiny tuzemští či zahraniční turisté a rdina s dětmi (turistické rekreačně zábavní a sprtvní areály) Budvat a mdernizvat vybavenst v blasti sprtu, rekreace a lázeňství Přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury 3. Ppis pdprvaných aktivit vyhlašvané blasti pdpry / dílčí blasti pdpry 3.1 Revitalizace a zpřístupnění památek 1 pr jejich využití jak atraktivit cestvníh ruchu. Rzvj přírdních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavstí a kulturníh dědictví, vhdných pr využití v cestvním ruchu. Zkvalitňvání infrastruktury pr služby návštěvníkům vrámci těcht památek (návštěvnická centra, sciální zařízení apd.). Předpkladem pr pdpru těcht památek je zajištění minimální tevírací dby památek 2 a infrmační (průvdcvské) služby a ppis tht zajištění v relevantní části Studie prveditelnsti. 1 Tj. kulturní památky / nárdní kulturní památky / památkvé zóny / památkvé rezervace ve smyslu zákna č. 20/1987 Sb., státní památkvé péči a zvláště chráněná území (chráněná krajinná blast / nárdní přírdní rezervace / přírdní rezervace / nárdní přírdní památka / přírdní památka) ve smyslu zákna č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny. Hrabákva 1861/1, Ostrava Mravská Ostrava IČ: , tel.: , fax.:

2 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk V rámci tét výzvy nebudu pdprvány nárdní kulturní památky uvedené na seznamu památek pdprvaných z Integrvanéh peračníh prgramu (tent seznam zpracval Ministerstv kultury ČR, viz tabulka č. 1) a nárdní kulturní památky ve vlastnictví státu. Ostatní památky budu pdprvány puze pkud služí cestvnímu ruchu. Tabulka č.1: Indikativní seznam prjektů v rámci blasti intervence 5.1 IOP (aktivity a+b) vztahující se k území Mravskslezskéh kraje Př č. Název prjektu Nsitel prjektu Míst Kraj A. Priritní prjekty (připravené) 15. Revitalizace industriální zóny Nárdní památkvý ústav Ostrava - Vítkvice Mravskslezský B. Další prjekty (zásbník) Ostrava 6. Reanimace dlu sv. Michal Nárdní památkvý ústav Mravskslezský 3.2 Výstavba či bnva 3 vybavensti 4 v blasti sprtu, rekreace a lázeňství Pdpra výstavby či bnvy vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství služící pr turisty a cestvní ruch, včetně zpřístupnění pr sby s mezenu schpnstí phybu a rientace. Pdpra prjektů se zásadním vlivem na rzvj cestvníh ruchu v Mravskslezském kraji. Mdernizace a rzvj areálů zimních sprtů (především v Beskydech a Jeseníkách) s priritu plexnsti těcht areálů (např. jedntné dbavvací a infrmační systémy) a s předpkladem mžnstí celrčníh využití. Mdernizace a rzvj atrakcí (zařízení a prduktů) zvyšujících atraktivitu reginu a prdlužující sezónnst v reginu (např. návštěvnická centra, rekreačně zábavní areály a další atrakce). 3.3 Výstavba a reknstrukce další infrastruktury pr cestvní ruch 5. Rzvj a reknstrukce rientačně infrmačníh systému cestvníh ruchu. Zřizvání nvých naučných stezek pr cestvní ruch (včetně značení a dprvdné infrastruktury). Výstavba a prpjvání hippstezek (včetně značení a dprvdné infrastruktury). Výstavba dprvdné infrastruktury pr vdní aktivity a vdní turistiku na vdních tcích. Rzvj a reknstrukce značených turistických tras pr pěší a běžky (včetně značení a dprvdné infrastruktury). Vyznačení a reknstrukce cyklturistických tras 6 a výstavba a reknstrukce cyklturistických stezek včetně značení a dprvdné infrastruktury značení/výstavba/reknstrukce 2 Minimální tevírací dbu se v případě celrčně zpřístupněných památek rzumí tevírací dba minimálně 1040 hdin rčně, v případě sezónně zpřístupněných památek pak minimálně 520 hdin rčně. 3 Pdpra prjektům zakládajícím veřejnu pdpru bude pskytvána v režimu reginální investiční pdpry v suladu s Nařízením Kmise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v suladu s články 87 a 88 Smluvy ES prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné se splečným trhem (becné nařízení blkvých výjimkách část reginální investiční pdpra), zveřejněn v č. L 214/2008 Úředníh věstníku Evrpské unie, strana 3, dne a musí tedy splňvat vymezení pčáteční investice uvedené v tmt nařízení. 4 Nejedná se infrastrukturu dprvdných služeb ubytvacích zařízení (tj. sprtvní a rekreační zařízení, které jsu sučástí htelů, penzinů, kempů apd. a které služí hstům ubytvacích zařízení). Jedná se samstatně prvzvatelná sprtvní, rekreační či zábavní zařízení, jež fungují dděleně d ubytvacích zařízení a samy sbě představují či mají ptenciál představvat atraktivitu cestvníh ruchu. 5 Pdmínku pdpry výstavby/reknstrukce tras a stezek je jejich bezplatné zpřístupnění pr veřejnst. Výstavba/reknstrukce/značení tras a stezek musí být v suladu s platnu legislativu. 6 Cyklturistické trasy budu realizvány s využitím stávající sítě pzemních unikací, zejména však na silnicích s nižší intenzitu prvzu, na místních, účelvých, lesních a plních unikacích

3 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk cyklstezek a cykltras je vázána puze na plexní prjekty cestvníh ruchu, tj. tyt aktivity nelze pdprvat samstatně, ale puze jak sučást prjektu předkládanéh v rámci aktivit 3.1 Revitalizace a zpřístupnění památek a 3.2 Výstavba či bnva vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství (viz výše), přičemž cyklstezka/cykltrasa napjí turisticku atraktivitu (realizvanu v rámci sprtvní, rekreační a lázeňské vybavensti či kulturníh a přírdníh dědictví) na již existující sítě značených cykltras/cyklstezek Cílvá skupina pdpry Pdmínku pdpry prjektů v rámci tét výzvy je jejich zaměřenst na cílvu skupinu turisté (tuzemští či zahraniční) tj. musí se jednat atraktivitu cestvníh ruchu. 3.5 Omezení způsbilsti dprvdné infrastruktury Zkvalitňvání dprvdné infrastruktury (příjezdvé unikace, značení/výstavba/reknstrukce cyklstezek a cykltras, dprvdné parkvací plchy a dprvdné stravvací zařízení) bude pdprván puze jak sučást plexních prjektů, tj. náklady na ně připadající budu způsbilé maximálně d výše 50% celkvých způsbilých výdajů prjektu (viz bd 13.3.výzvy - Způsbilé výdaje). 3.6 Pdmínky pr zvýhdnění prjektů V rámci tét výzvy budu zvýhdněny prjekty, které: jsu napjeny na další návazné služby v místě realizace prjektu (např. dstupnst ubytvacích kapacit v rámci spádvé blasti uvedené ve Studii prveditelnsti, návaznst na dpravní spjení ve spádvé blasti, výskyt dalších atraktivit cestvníh ruchu ve spádvé blasti apd.), jsu svým vybavením přizpůsbeny a atraktivní pr cílvu skupinu zahraniční turisté neb rdiny s dětmi (např. jazykvé mutace, dětské kutky apd.), jsu vybaveny pr ptřeby cyklturistů běžkařů, lyžařů a příznivců vdních sprtů (uzamykatelné prstry na kla, lyže, cyklservis apd.), jsu uzpůsbeny pr celrční využití. V rámci skupin aktivit 3.1 a 3.2 budu zvýhdněny plexní prjekty, v rámci nichž jsu řešeny níže uvedené charakteristiky: multifunkčnst atraktivity cestvníh ruchu - např. víceúčelvé, plexně řešené areály/atrakce umžňující využití více typů sprtů/rekreačních aktivit apd., prvázanst atraktivity cestvníh ruchu prvázanst služeb areálu/atrakce s jinými areály/atrakcemi, v případě sprtvních areálů pak např. prpjení areálů jedntným dbavvacím a infrmačním systémem apd., dstupnst atraktivity cestvníh ruchu např. přístupvé unikace katraktivitě, případně dprvdné parkviště dpvídající kapacitě atraktivity apd., zahrnutí dalších služeb pr turisty např. veřejné sciální zařízení, návštěvnické centrum apd. V rámci aktivit 3.3 zaměřených na výstavbu/reknstrukci tras a stezek budu zvýhdněny plexní prjekty, které budu zahrnvat výstavbu/reknstrukci více druhů dprvdné infrastruktury relevantních dle typu trasy/stezky např. značení dle typu trasy/stezky, směrvé tabule, dpčinkvá místa 8 pdél tras a stezek včetně psezení, přístřešků, infrmačních tabulí, úvazišť pr kně, dstavných/úschvných/uzamykatelných bxů pr kla, dpadkvých kšů apd.). 7 Bude pdprván napjení na stávající síť značených cykltras/cyklstezek v suladu s Kncepcí rzvje cyklistické dpravy na území Mravskslezskéh kraje (dne 26. dubna 2007 schválena usnesením zastupitelstva Mravskslezskéh kraje č. 17/1486). 8 Odpčinkvým místem se rzumí zařízení k bezplatnému psezení (lavice, stůl apd.), nikli bčerstvení

4 4. Oprávněný žadatel Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Mravskslezský kraj a rganizace jím zřízené a zalžené bce, dbrvlné svazky bcí a rganizace zřízené a zalžené bcemi a dbrvlnými svazky bcí nestátní neziskvé rganizace (NNO) rganizační slžky státu pdniky V rámci tét výzvy mhu být žadatelem bce bez mezení veliksti, s výjimku prjektů týkajících se rzvje kulturníh dědictví a kulturních památek, které budu z ROP MS pdprvány puze v bcích s pčtem byvatel 500 a více. Pd 500 byvatel tut prblematiku řeší Prgram rzvje venkva. Oprávněnými žadateli v tét výzvě nejsu zemědělské pdnikatelské subjekty (tj. zemědělští pdnikatelé dle zákna č. 252/1997 Sb., zemědělství, ve znění pzdějších předpisů). V rámci tét výzvy budu pdpřeny NNO a pdnikatelské subjekty s dlženým alespň dvuletým p sbě jducím účetním bdbím (tj. 2 rky p sbě uzavřené účetní bdbí předcházející rku pdání žádsti dtaci). Dvuleté účetní bdbí se dlží vyplněním údajů za 2 rky v aplikaci Vyhdncení finančníh zdraví, která je sučástí pvinné přílhy Pdklady pr psuzení finančníh zdraví žadatele. V případě aktivit týkajících se značení tras a zřizvání nvých naučných stezek budu prjekty předkládané NNO s celkvými způsbilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč zrop MS pdprvány puze v případě, že budu realizvány na území bce s pčtem byvatel 2000 a více. Prjekty NNO v bcích pd 2000 byvatel se způsbilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč spadají d půsbnsti Prgramu rzvje venkva. Pr určení způsbilsti příjemce dle pčtu byvatel bce (pr účely tét výzvy hranice 500 a 2000 byvatel) je pr účely tét výzvy rzhdující pčet byvatel dané bce uvedený v dkumentu Českéh statistickéh úřadu s názvem Pčet byvatel v bcích České republiky k (kód ). Tent dkument je k dispzici na 5. Finanční alkace pr výzvu: Celkvá alkace Kč 6. Minimální/maximální přípustná výše celkvých způsbilých výdajů/dtace v rámci blasti pdpry/dílčí blasti pdpry 6.1 Minimální velikst celkvých způsbilých výdajů prjektu - 2 mil. Kč (u aktivit značení tras a stezek a zřizvání nvých naučných stezek 0,5 mil. Kč) 6.2 Maximální velikst dtace pskytnuté na prjekt - není stanvena 6.3 Frma pdpry a struktura financvání Prjekty nezakládající veřejnu pdpru : Nevratná přímá pmc (dtace). Maximální výše dtace z rzpčtu Reginální rady činí 92,5 % celkvých způsbilých výdajů 9. Příjemce zajistí splufinancvání prjektu z vlastních zdrjů ve výši minimálně 7,5 % celkvých způsbilých výdajů. 9 Tj. celkvých způsbilých výdajů p dečtení realizačních příjmů

5 Prjekty zakládající veřejnu pdpru : Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Dtace bude pskytnuta v režimu reginální investiční pdpry v suladu s Nařízením Kmise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v suladu s články 87 a 88 Smluvy ES prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné se splečným trhem (becné nařízení blkvých výjimkách část reginální investiční pdpra), zveřejněn v č. L 214/2008 Úředníh věstníku Evrpské unie, strana 3, dne Celkvá dtace z rzpčtu Reginální rady bude pskytnuta ve výši maximálně 40 % celkvých způsbilých výdajů. V případě žadatele, který má charakter maléh pdniku bude dtace navýšena maximálně na 60 %, u středníh pdniku maximálně na 50 %. Příjemce zajistí splufinancvání prjektu z vlastních zdrjů ve výši minimálně 60 % celkvých způsbilých výdajů (resp. 40 % v případě malých pdniků a 50 % v případě středních pdniků. V režimu reginální investiční pdpry dle Nařízení 800/2008 lze udělit pdpru na následující činnstí suvisející s cestvním ruchem ve smyslu statistické klasifikace eknmických činnstí v Evrpském splečenství (NACE) Revize 2: a) NACE 55: Ubytvání b) NACE 56: Stravvání a phstinství; c) NACE 79: Činnsti cestvních agentur a kanceláří a jiné rezervační a suvisející činnsti; d) NACE 90: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnsti; e) NACE 91: Činnsti knihven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; f) NACE 93: Sprtvní, zábavní a rekreační činnsti; Řídící rgán ROP MS se při výkladu bsahu těcht činnstí bude řídit metdiku Českéh statistickéh úřadu. 7. První mžné datum předlžení mnitrvacíh hlášení s žádstí platbu/závěrečné mnitrvací zprávy s žádstí platbu Příjemce dtace může žádat platbu p uzavření Smluvy pskytnutí dtace (v termínech uvedených v tét Smluvě). 8. Míst realizace prjektů Regin sudržnsti Mravskslezsk při splnění pdmínek stanvených u bdu 4 Oprávněný žadatel. 9. Dba trvání prjektu/nejpzději mžné datum uknčení prjektu Zahájení prjektu s výjimku prjektů zakládajících veřejnu pdpru (viz bd 13) Příjemce musí zahájit fyzicku realizaci prjektu nejpzději d 6 měsíců de dne pdpisu smluvy mezi příjemcem a řídícím rgánem běma smluvními stranami. Datum uknčení prjektu Nejpzději d Termíny výzvy 10 Vsuladu s mapu reginální investiční pdpry ČR pr bdbí činí maximální výše celkvé pdpry z veřejných zdrjů 40 % celkvých způsbilých výdajů, v případě malých pdniků bude tent limit navýšen 20 % a u středních pdniků 10 %

6 Datum vyhlášení výzvy: Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Lhůta pr příjem prjektů (s mžnstí kamžité kntrly frmálních náležitstí za účasti žadatele): Uknčení příjmu prjektů: , 12:00 h Všechny žádsti dručené p stanveném termínu budu autmaticky vyřazeny. Předběžné datum známení výsledků výběrvéh prcesu: květen červen 2009 Pkud žadatel devzdává žádst dtaci s kamžitu kntrlu frmálních náležitstí za jeh účasti, musí s dstatečným předstihem kntaktvat asistentku dbru implementace prgramu (Bc. Vladimíra Kajzarvá, ), se kteru dhdne termín (datum a hdinu) tét kntrly a která určí pracvníka dbru implementace prgramu, jež prvede příjem a kntrlu frmálních náležitstí prjektu. Příjem žádstí s kamžitu kntrlu frmálních náležitstí za účasti žadatele prbíhá p celu dbu trvání výzvy s výjimku dvu psledních pracvních dnů (viz výše uvedená lhůta) - ty jsu vyhrazeny puze příjmu žádstí dtaci bez kamžité kntrly frmálních náležitstí za účasti žadatele. 11. Míst předkládání žádstí: Osbně v místě sídla Úřadu Reginální rady dbr implementace prgramu, Hrabákva 1/1861, Ostrava-Mravská Ostrava. 12. Kritéria pr pskytnutí dtace: Výběr bude zalžen na principu sutěže mezi předlženými prjekty. Budu vybrány ty prjekty, které dsáhly nejlepšíh hdncení. Pčet pdpřených prjektů pak bude limitván výší alkace na danu výzvu. Kritéria: Splnění frmálních náležitstí 11, splnění kritérií přijatelnsti 12, hdntící kritéria 13. Specifické kritérium pr tut blast pdpry: Prjekt je v suladu s Marketingvu strategií rzvje cestvníh ruchu v turistickém reginu Severní Mrava a Slezsk Způsbilé výdaje a datum pčátku způsbilsti výdajů: Způsbilé výdaje jsu blíže ppsány v následujícím textu a v Metdickém pkynu pr způsbilé výdaje a vícenáklady v platném znění. Nezpůsbilým výdajem je pr účely tét výzvy nákup zvířat a nákup dpravních prstředků (s výjimku specifických dpravních prstředků, jež samy sbě představují atraktivitu cestvníh ruchu). 11 Kritéria frmálních náležitstí jsu uvedena v platném znění Příručky pr žadatele. 12 Kritéria přijatelnsti jsu uvedena vplatném znění Příručky pr žadatele (nástrj pr hdncení finančníh zdraví žadatele je zveřejněn na v sekci ke stažení -» ROP» Dkumentace pr žadatele a příjemce k výzvám ). 13 Hdntící kritéria jsu uvedena v hdntících tabulkách - viz přílha 3a) a 3b) tét výzvy. 14 Bude psuzván sulad s verzí dkumentu platnu v dbě vyhlášení tét výzvy. Dkument je ke stažení na adrese Bude psuzván zejména sulad prjektu s kapitlu Strategie turistických blastí a 3.2 Strategie turistickéh reginu severní Mrava a Slezsk

7 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Způsbilé výdaje u prjektů nezakládajících veřejnu pdpru Hlavní výdaje: náklady na zpracvání dkumentace k prjektu výdaje suvisející s přípravu žádsti dtaci a jejich pvinných přílh, předkládaných na ROP MS, a t včetně dalších suvisejících dkumentů nutných k přípravě prjektu (např. výdaje na prjektvu dkumentaci tj. dkumentace pr územní/stavební řízení; dkumentace k EIA, průzkumy a další) max. d 5 % celkvých způsbilých výdajů, stavební část stavby, včetně vyvlaných nákladů (pvinných na základě právních předpisů ČR), technlgická zařízení, dluhdbý hmtný a nehmtný majetek (např. náklady na přízení nvých neb pužitých strjů a zařízení, vnější a vnitřní vybavení) nákup pzemku: max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu, nákup statních nemvitstí staveb: i s případným nákladem na nákup pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů, náklady na prpagaci výstupů prjektu max. d 2 % způsbilých výdajů prjektu, náklady na publicitu, věcné příspěvky za pdmínky nezávisléh zhdncení a kntrly a maximálně v takvé výši, že dtace z rzpčtu Reginální rady nepřevýší celkvé způsbilé výdaje p dečtení hdnty těcht příspěvků pskytnutí pzemku (max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu, pskytnutí staveb (i s případným nákladem na pskytnutí pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů) pskytnutí zařízení, DPH z hlavních výdajů (za pdmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárk na dpčet DPH na vstupu). Dplňkvé výdaje (max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu): nákup knzultačních a jiných služeb, finanční výdaje, pjištění majetku u prjektů nad 50 mil. Kč celkvých způsbilých výdajů za pdmínek Řídícíh rgánu ROP MS, uvedených v Metdickém pkynu pr způsbilé výdaje a vícenáklady správní a místní pplatky, výdaje na realizaci výběrvé řízení, dluhdbý hmtný a nehmtný majetek pr ptřeby řízení prjektu, dpisy pr ptřeby řízení prjektu, audit prjektů způsbilý výdaj puze u prjektů nad 100 mil. Kč celkvých způsbilých výdajů, sbní náklady prjektvéh týmu, DPH z dplňkvých výdajů (za pdmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárk na dpčet DPH na vstupu) Způsbilé výdaje u prjektů zakládajících veřejnu pdpru dle nařízení ise (ES) č. 800/2008 (část reginální investiční pdpra) Hlavní výdaje: stavební část stavby, včetně vyvlaných nákladů (pvinných na základě právních předpisů ČR) technlgická zařízení

8 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk dluhdbý hmtný a nehmtný majetek (např. náklady na přízení nvých neb pužitých strjů a zařízení 15, vnější a vnitřní vybavení) nákup pzemku: max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu nákup statních nemvitstí staveb: i s případným nákladem na nákup pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů věcné příspěvky za pdmínky nezávisléh zhdncení a kntrly a maximálně v takvé výši, že dtace z rzpčtu Reginální rady nepřevýší celkvé způsbilé výdaje p dečtení hdnty těcht příspěvků pskytnutí pzemku (max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu, pskytnutí staveb (i s případným nákladem na pskytnutí pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů) pskytnutí zařízení DPH z hlavních výdajů (za pdmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárk na dpčet DPH na vstupu) U prjektů zakládajících veřejnu pdpru je způsbilst výdajů vymezena pdmínkami knkrétníh režimu veřejné pdpry, který je pr danu (dílčí) blast pdpry uplatňván. Osbní náklady, náklady na služby, prpagaci a publicitu a dkumentaci k prjektu nebudu způsbilými výdaji prjektů zakládajících veřejnu pdpru dle Nařízení Kmise (ES) č. 800/2008 (část reginální investiční pdpra). Bližší infrmace jsu uvedeny v Metdickém pkynu pr způsbilé výdaje a vícenáklady v platném znění Způsbilst výdajů na dprvdné parkvací plchy, příjezdvé unikace, dprvdná stravvací zařízení a značení/výstavbu/reknstrukci cyklstezek a cykltras Dprvdné parkvací plchy, příjezdvé unikace, dprvdná stravvací zařízení a značení/výstavbu/reknstrukci cyklstezek a cykltras lze realizvat puze dplňkvě v rámci plexních prjektů, jejichž hlavní náplní je atraktivita cestvníh ruchu. Sučet výdajů na dprvdné parkvací plchy, příjezdvé unikace, dprvdná stravvací zařízení a značení/výstavbu/reknstrukci cyklstezek a cykltras může být způsbilým výdajem maximálně d 50% celkvých způsbilých výdajů prjektu. Žadatel v žádsti BENEFIT7+ v zálžce Rzpčet prjektu uvede v plžce Parkvací plchy a příjezdvé unikace (infrmativní, nenačítací plžka) všechny náklady, které se vztahují k reknstrukci/výstavbě dprvdných parkvacích plch, příjezdvých unikací, dprvdnéh stravvacíh zařízení a ke značení/výstavbě/reknstrukci cyklstezek a cykltras a jsu bsaženy v plžkách 05.02, 05.03, a (u neplátců DPH i pměrná část 07.02). Pdplžka se nenačítá d suhrnné plžky 05 specificky služí puze k evidenci výše uvedených výdajů vůči celkvým způsbilým výdajům. Žadatel je pvinen ppsat pstup výpčtu částky z plžky Parkvací plchy a příjezdvé unikace d relevantní části Studie prveditelnsti (kapitla 9a Ppis výdajů prjektu v jedntlivých fázích) Způsbilst výdajů na zateplení budv Řídící rgán ROP MS pr účely tét výzvy stanvuje, že: U výstavby nvých bjektů, včetně přístaveb a nástaveb, nebude prjekt psuzván z hlediska patření ke snížení tepelné ztráty. Žadatel předlží prjekt v suladu s platnými stavebními standardy. U reknstrukce bjektů (stávajících budv/částí budv) budu pr pdmínky tét výzvy náklady na zateplení reknstruvanéh bjektu neb jeh části způsbilé puze d výše 15 Nákup pužitých strjů a zařízení je způsbilým výdajem puze v případě převzetí prvzvny neb v případech, kdy je žadatelem malý či střední pdnik

9 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk maximálně 15% celkvých způsbilých výdajů prjektu. Žadatel uvede částku nákladů připadajících na zateplení bjektu a ppíše pstup výpčtu nákladů na zateplení reknstruvanéh bjektu d relevantní části Studie prveditelnsti (kapitla 9a Ppis výdajů prjektu v jedntlivých fázích). Náklady na zateplení se skládají z plžek uvedených v tabulce č. 2. Tabulka č.2: Obvyklé náklady na zateplení (u neplátců DPH včetně DPH, které uplatňují v žádsti) Zateplení bvdvých plášťů Zateplení šiých střech Zateplení strpů a pdlah Zateplení vnějších tvrvých výplní (ken) Materiál partěsná zábrana, plystyrén, ppř. minerální vata, lepidl, perlinka, talířvé hmždinky, sklvá lišta, rhvé lišty, jiný pmcný a upevňvací materiál vrchní mítka pjistná hydrizlace, lepicí páska na spjení partěsné zábrany, tepelná izlace (zpravidla minerální vata) jiný pmcný a upevňvací materiál tepelná izlace přízení kna Veškeré práce spjené se zateplením včetně čištění fasády d prachu, hub atd. (wapku) 13.5 Pčáteční datum způsbilsti výdajů prjektu: Prjekty nezakládající veřejnu pdpru: Prjekty zakládající veřejnu pdpru: Způsbilst výdajů těcht prjektů v rámci režimu reginální investiční pdpry dle Nařízení Kmise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v suladu s články 87 a 88 Smluvy ES prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné se splečným trhem (becné nařízení blkvých výjimkách část reginální investiční pdpra), zveřejněné v č. L 214/2008 Úředníh věstníku Evrpské unie, strana 3, dne , začíná datem zaregistrvání žádsti pdpru řídícím rgánem ROP Mravskslezsk (Reginální radu) rzhdným datem je datum uvedené ve frmuláři registraci prjektu zaslaném žadateli. Před tímt datem nesmí být zahájeny práce na prjektu, s výjimku zpracvání prjektvé dkumentace, administrativní činnsti spjené s přípravu prjektu, zpracvání eknmických a jiných studií a průzkumů a zpracvání žádsti a přílh (viz kap Příručky pr žadatele). 14. Náležitsti žádsti pskytnutí dtace Kmpletní žádst dtaci bsahuje: tištěné verze elektrnické žádsti, kteru žadatel získal vyplněním a finalizváním žádsti BENEFIT (2 x paré 1 riginál neb věřená kpie, 1 prstá kpie), pvinné 16 a nepvinné přílhy (2 x paré 1 riginál neb věřená kpie, 1 prstá kpie), 16 Pvinné přílhy jsu uvedeny v přílze č. 1 Příručky pr žadatele v platném znění a v přílze č. 2 tét výzvy

10 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk elektrnicku verzi následujících dkumentů (1 x CD): studie prveditelnsti a její přílhy, pdklad pr psuzení finančníh zdraví žadatele, výpčet maximální výše dtace u prjektů vytvářejících příjmy. Kmpletní žádst dtaci žadatel předkládá v řádně zalepené bálce (archivní bx, krabice). Štítek na bálku se všemi údaji vč. kntrlníh kódu, které se musí uvádět na bálce, je autmaticky vytištěn z prgramu BENEFIT tj. strana tištěnéh výstupu z prgramu BENEFIT značená jak štítek na bálku. Vytištěný štítek žadatel připevní na bálku. V případě kamžité kntrly frmálních náležitstí za účasti žadatele při příjmu žádsti dtaci není nutné mít bálku řádně zalepenu. Ostatní náležitsti musí být zachvány (tj. ulžení žádsti dtaci v bálce, vytištěný štítek na bálce). 15. Předpkládané datum pdpisu Smluvy pskytnutí dtace z rzpčtu RR září říjen Další infrmace Všechny náležitsti, vztahující se k realizaci prgramu či přípravě prjektů, jsu dále uvedeny na internetvé adrese: Infrmace prgramu pskytuje: Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady, dbr marketingu a psílení absrpce. V případě telefnických dtazů k prgramu vlejte infrmační linku V případě sbní knzultace Vašeh prjektu se zaregistrujte na v prfilu 1 Připravuji prjekt d Reginálníh peračníh prgramu (rezervace knzultací), kde Vám bude p vyplnění údajů autmaticky nabídnut příslušný prjektvý manažer. Seznam přílh výzvy: Přílha 1 - Indikátry relevantní pr tut výzvu Přílha 2 Pvinné přílhy k žádsti relevantní pr tut výzvu Přílha 3a - Tabulka hdntících kritérií relevantní pr tut výzvu (pr prjekty s celkvými výdaji d 10 mil. Kč, včetně) Přílha 3b - Tabulka hdntících kritérií relevantní pr tut výzvu (pr prjekty s celkvými výdaji nad 10 mil. Kč) Přílha 4 Pdmínky bdvéh zvýhdnění za část 3 hdntící tabulky Význam prjektu

11 Přílha 1 - Indikátry relevantní pr tut výzvu Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk INDIKÁTORY Hlavní mnitrvací indikátry Název Výstupy (CORE) Pčet pdpřených prjektů na rzvj cestvníh ruchu pčet Měrná jedntka Výsledky (CORE) Pčet vytvřených pracvních míst v rámci prjektů na rzvj cestvníh ruchu pčet Návštěvníci v reginu - pčet přencvání tis.sb (zdrj ČSÚ) Plcha nvě vybudvaných bjektů vybavensti v blasti sprtu, rekreace užitná plcha v m 2 a lázeňství Plcha zreknstruvaných bjektů vybavensti v blasti sprtu, rekreace užitná plcha v m 2 a lázeňství Plcha bjektů vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství s nvě užitná plcha v m 2 přízeným vybavením Plcha regenervanéh a revitalizvanéh území vybavensti v blasti ha sprtu, rekreace a lázeňství Délka nvě vybudvaných hippstezek Délka nvě vybudvaných cyklstezek Délka reknstruvaných cyklstezek Délka nvě vyznačených cykltras Délka reknstruvaných cykltras Délka nvě vybudvaných turistických tras pr pěší Délka nvě vybudvaných turistických tras pr běžky Délka reknstruvaných turistických tras pr pěší Délka reknstruvaných turistických tras pr běžky Délka vdních tků s nvě vybudvaným zázemím pr vdní aktivity a vdní turistiku Pčet vytvřených prduktů pr rientaci a směrvání návštěvníků 17 pčet Plcha zreknstruvaných památkvých bjektů užitná plcha v m 2 Plcha památkvých bjektů s nvě přízeným vybavením užitná plcha v m 2 Plcha regenervanéh a revitalizvanéh území u památkvých bjektů ha Dplňkvé mnitrvací indikátry Pčet nvých sprtvně rekreačních zařízení zařízení Pčet zreknstruvaných sprtvně rekreačních zařízení zařízení Pčet zreknstruvaných památkvých bjektů bjekt Pčet nvě vytvřených pracvních míst v rámci prjektů na rzvj cestvníh ruchu pr muže pčet Pčet nvě vytvřených pracvních míst v rámci prjektů na rzvj cestvníh ruchu pr ženy pčet Pčet zapjených partnerů pčet Vybudvání nvéh přístupu k atraktivitě cestvníh ruchu neb vybudvání nvé parkvací kapacity ve středisku cestvníh ruchu pčet Pčet návštěvníků nvých sprtvně rekreačních zařízení pčet Pčet návštěvníků zreknstruvaných sprtvně rekreačních zařízení pčet Pčet návštěvníků zreknstruvaných památkvých bjektů pčet Zvýšení pčtu návštěvníků % 17 Zahrnuje např. rientačně infrmační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické kruhy, apd

12 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Přílha 2 Pvinné přílhy k žádsti relevantní pr tut výzvu Dle textu tét výzvy a přílhy č. 1 Příručky pr žadatele musí žadatel pr dílčí blast pdpry předlžit následující pvinné přílhy (bližší ppis přílh viz níže a viz přílha č. 1 Příručky pr žadatele): Přílhy předkládané splu se žádstí: 1. Dkument pr finanční a eknmické hdncení prjektu 2. Dklady právní subjektivitě žadatele (upřesnění viz níže) 3. Pdklady pr psuzení finančníh zdraví žadatele 4. Územní rzhdnutí s nabytím právní mci (upřesnění viz níže) 5. Výběr z dkumentace ke stavebnímu pvlení 6. Dklad partnerství 7. Plžkvý stavební rzpčet tabulkvý výstup ze standardních prgramů 8. Výpčet maximální výše dtace u prjektů vytvářejících příjmy 9. Čestné prhlášení způsbilsti pdniku v rámci kategrizace mikrpdnik, malý neb střední pdnik 10. Dklad památkvé chraně předmětu prjektu Upřesnění k přílze č. 2 - dkládání právnění k prvzvání výstupu prjektu (s hledem na pvinnsti stanvené v přílze 1 Příručky pr žadatele část Dklady právní subjektivitě žadatele): Oprávnění 18 půsbit v blasti, d které směřuje výsledek realizace prjektu (tj. která je předmětem žádsti dtaci) musí žadatelé dlžit nejpzději v rámci závěrečné mnitrvací zprávy (jsu pvinni dlžit všechna právnění k prvzvání všech typů aktivit řešených prjektem). V případě, že žadatel/příjemce výstup prjektu/část výstupu prjektu sám neprvzuje, dlží příslušná právnění prvzvatele výstupu prjektu/části výstupu prjektu. Pkud žadatel (neb jím vybraný prvzvatel) má ptřebná právnění již v dbě pdání žádsti dtaci, dlží je k žádsti dtaci jak nepvinnu přílhu. Upřesnění k přílze č.4 - V rámci přílhy č. 4 Územní rzhdnutí s nabytím právní mci musí všichni žadatelé dlžit seznam parcel dtčených realizací prjektu, splu s uvedením vlastnických práv k těmt parcelám. V případě, že žadatel není vlastníkem dané parcely, uvede v seznamu také předpkládaný způsb vypřádání vlastnických vztahů. Vlastnické vztahy musí být vypřádány nejpzději před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace. Seznam (tj. tabulka ve frmátu.xls, či jiné bdbné frmě) musí bsahvat čísl parcely, název katastrálníh území, údaje vlastníkvi parcely a předpkládaný způsb vypřádání vlastnických vztahů u parcel, jejichž vlastníkem není žadatel. Upřesnění k přílze č Dklad památkvé chraně předmětu prjektu je relevantní pr žadatele, kteří předkládají prjekt v rámci aktivit na revitalizaci azpřístupnění památek. Za dlžení Dkladu památkvé chraně předmětu prjektu se vpřípadě kulturníh dědictví pvažuje dlžení jednh z následujících dkumentů: Ptvrzení evidenci předmětu prjektu v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen ÚSKP ) vydané referátem kultury příslušnéh krajskéh úřadu či úřadu bce s rzšířenu půsbnstí, případně příslušným územním dbrným pracvištěm Nárdníh památkvéh ústavu České republiky, Ptvrzení umístění předmětu prjektu na území s plšnu chranu dle zákna 20/1987 Sb., státní památkvé péči a suvisejících předpisů (tj. v památkvé zóně/rezervaci) vydané 18 Oprávněním se myslí právnění vydané pdle zákna (např. živnstenskéh zákna) k prvzvání činnsti, která má být výsledkem realizace prjektu

13 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk referátem kultury příslušnéh krajskéh úřadu či úřadu bce s rzšířenu půsbnstí, případně příslušným územním dbrným pracvištěm Nárdníh památkvéh ústavu České republiky, Ověřená kpie prhlášení předmětu prjektu za kulturní památku/nárdní kulturní památku/památkvu zónu/památkvu rezervaci dle zákna 20/1987 Sb., státní památkvé péči a suvisejících předpisů, Za dlžení Dkladu památkvé chraně předmětu prjektu se v případě přírdníh dědictví pvažuje dlžení jednh z následujících dkumentů: Ptvrzení evidenci předmětu prjektu v Ústředním seznamu chrany přírdy České republiky (dále jen ÚSOP ) vydané příslušným rgánem chrany přírdy (příslušná správa chráněné krajinné blasti neb referát živtníh prstředí příslušnéh krajskéh úřadu), Ptvrzení umístění předmětu prjektu na území zvláště chráněnéh území dle zákna 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny a suvisejících předpisů (tj. nárdní park/chráněná krajinná blast/nárdní přírdní rezervace/ přírdní rezervace/nárdní přírdní památka/přírdní památka) vydané příslušným rgánem chrany přírdy (příslušná správa chráněné krajinné blasti neb referát živtníh prstředí příslušnéh krajskéh úřadu), Ověřená kpie zřizvacíh předpisu zvláště chráněnéh území ptvrzující vyhlášení předmětu prjektu za nárdní park/chráněnu krajinnu blast/nárdní přírdní rezervaci/ přírdní rezervaci/nárdní přírdní památku/přírdní památku dle zákna 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny a suvisejících předpisů,.přílhy předkládané před pdpisem Smluvy 19 : 1. Stavební pvlení s vyznačením nabytí právní mci 2. Kmpletní dkumentace ke stavebnímu pvlení 3. Dklad prkázání vlastnických vztahů (upřesnění viz níže) 4. Smluva vedení účtu 5. Výpčet maximální výše dtace u prjektů vytvářejících příjmy 6. Čestné prhlášení žadatele veřejnprávnsti (přílha č. 4 PPŽ) Upřesnění pdmínek pr případ prnájmu výstupu prjektu/jeh části, resp. pr případ, kdy bude výstup prjektu prvzvat sba jiná než žadatel Pkud žadatel hdlá předmět prjektu prnajmut/přenechat k prvzvání jiné sbě, musí tut skutečnst uvést a ppsat již v žádsti dtaci. Mhu nastat následující případy: 1. Nájemce/prvzvatel je žadateli znám před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace vztahuje se na případy kdy je prvzvatelem/nájemcem subjekt, který předmět prjektu/jeh část již prvzuje/ již má v nájmu neb na případy, kdy žadatel vybere nájemce/prvzvatele a uzavře s ním smluvní vztah ještě před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace, žadatel je pvinen v rámci pvinné přílhy č. 3 Dklad prkázání vlastnických vztahů dkládané před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace dlžit smluvu nájemní, případně jinu smluvu (např. smluvu buducí smluvě nájemní, pkud má být předmět prjektu teprve zrealizván), kteru má s prvzvatelem/nájemcem uzavřenu, přičemž nájemné (buducí nájemné) za užívání předmětu prjektu musí být v tét smluvě sjednán jak tržní, tj. v místě a čase bvyklé (např. frmu ddatku ke stávající smluvě). uzavření Smluvy pskytnutí dtace tak bude plnit rli písemnéh suhlasu pskytvatele dtace ve smyslu Metdickéh pkynu Vzr smluvy pskytnutí dtace z rzpčtu Reginální rady (ČÁST II, dst. 6.3). 19 Dle kap Příručky pr žadatele je lhůta pr dlžení těcht přílh 20 pracvních dní de dne zveřejnění seznamu prjektů vybraných k pdpisu Smluvy na infrmační tabuli ÚRR

14 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk dlžení pžadvaných dkladů dle pkynů pskytvatele dtace ve lhůtě stanvené pr předlžení pvinných přílh dkládaných před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace, je pdmínku uzavření smluvy pskytnutí dtace se žadatelem/příjemcem 2. Nájemce/prvzvatel je žadateli znám až p pdpisu Smluvy pskytnutí dtace P pdpisu Smluvy pskytnutí dtace může příjemce majetek přízený z dtace prnajmut či vypůjčit třetí sbě puze s písemným suhlasem pskytvatele dtace (v suladu s Metdickým pkynem Vzr smluvy pskytnutí dtace z rzpčtu Reginální rady - ČÁST II, dst. 6.3). Pkud žadatel nemá před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace šetřen smluvní vztah s ptenciálním nájemcem/prvzvatelem, aplikuje se stejný pstup jak v případě, kdyby mu nájemce/prvzvatel před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace znám nebyl, DOPORUČENÍ ŽADATELI: Řídící rgán ROP MS žadateli důrazně dpručuje smluvně upravit ve smluvním vztahu s nájemcem/prvzvatelem (smluva nájemní, případně jiná, případně jejich ddatek) všechny pvinnsti, které pr žadatele plynu ze Smluvy pskytnutí dtace a jejichž naplnění může suviset s činnstí nájemce/prvzvatele (např. splupráce/sučinnst nájemce/prvzvatele při kntrlách ze strany ROP MS i jiných rgánů; zachvání pdmínek, za kterých byla dtace pskytnuta zejména ve vztahu k pvinné dbě udržitelnsti prjektu, naplňvání mnitrvacích indikátrů či kritérií hrizntálních témat, dlžení příslušných právnění k prvzvání výstupů prjektu apd.)

15 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Přílha 4 Pdmínky bdvéh zvýhdnění za část 3 hdntící tabulky Význam prjektu: V případě, že žadatel pžaduje bdvé zvýhdnění za níže uvedená hdntící kritéria, v rámci dkumentace k prjektu 20 ppíše, případně v rámci nepvinných přílh k žádsti dlží následující skutečnsti: 1. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium prjekt je napjen na další návazné služby v místě realizace prjektu, je třeba v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsat a případně vhdným způsbem dlžit, že bude prjekt realizván v blastech s dalšími návaznými službami (např. dstupnst ubytvacích kapacit v rámci spádvé blasti uvedené ve Studii prveditelnsti, návaznst na dpravní spjení ve spádvé blasti, výskyt dalších atraktivit cestvníh ruchu ve spádvé blasti apd.). 2. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium a) Výstupy prjektu budu napjeny na existující sítě aktivity Výstavba a reknstrukce další infrastruktury pr cestvní ruch, je tt třeba v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsat (včetně ppisu přínsu napjení pr danu atraktivitu) a vhdným způsbem dlžit Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium a) Prjekt se plexně zabývá min. 1 dílčí aktivitu aktivity Výstavba či bnva vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství, je třeba v dkumentaci k prjektu smysluplně ppsat a případně vhdným způsbem dlžit, že je prjektem řešena některá z následujících charakteristik: Multifunkčnst atraktivity cestvníh ruchu - např. víceúčelvé, plexně řešené areály umžňující využití více typů sprtů/rekreačních aktivit apd., Prvázanst atraktivity cestvníh ruchu prvázanst služeb areálu/atrakce s jinými areály/atrakcemi, v případě sprtvních areálů pak např. prpjení areálů jedntným dbavvacím a infrmačním systémem apd. Dstupnst atraktivity cestvníh ruchu např. přístupvé unikace případně dprvdné parkviště dpvídající kapacitě atraktivity Zahrnutí dalších služeb pr turisty např. veřejné sciální zařízení, návštěvnické centrum apd. 4. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium b) Prjekt se plexně zabývá min. 2 dílčími aktivitami aktivity Výstavba a reknstrukce další infrastruktury pr cestvní ruch, je třeba v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsat a případně vhdným způsbem dlžit, že prjekt zahrnuje výstavbu/reknstrukci více druhů dprvdné infrastruktury relevantních dle typu trasy/stezky např. značení dle typu trasy/stezky, směrvé tabule, dpčinkvá místa 22 pdél tras a stezek včetně psezení, přístřešků, infrmačních tabulí, dstavných/úschvných/uzamykatelných bxů pr kla, úvazišť pr kně, dpadkvých kšů apd. 5. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritéria bdu 3.2 Specifická kritéria, je třeba, aby příslušné skutečnsti v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsal a případně vhdným způsbem dlžil. 20 Zejména ve Studii prveditelnsti (v částech 4 ppis pdstaty prjektu a 5 marketingvá analýza). 21 Např. mapu (aktuální vydání) stávající sítě tras a stezek se zakreslením napjení na příslušnu síť(tj. zřetelné zakreslení atraktivity, vyznačení vytvářenéh úseku trasy/stezky jež bude v rámci prjektu realizván a jeh napjení na stávající sítě). 22 Odpčinkvým místem se rzumí zařízení k bezplatnému psezení (lavice, stůl apd.), nikli bčerstvení

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více