Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI"

Transkript

1 Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu sudržnsti Mravskslezsk pr Priritní su: Oblast pdpry: 2 Pdpra prsperity reginu 2.2 Rzvj cestvníh ruchu infrastruktury, dprvdných služeb a atraktivit cestvníh ruchu 1. Čísl výzvy Cíle priritní sy, blasti pdpry Glbálním cílem priritní sy je zvýšit prsperitu eknmiky a kvalitu živta v reginu a snížit míru nezaměstnansti. Specifickým cílem priritní sy 2 (zárveň glbálním cílem blasti pdpry 2.2) je zvýšit prsperitu reginu vytvářením pdmínek pr rzvj cestvníh ruchu. Glbálním cílem dílčí blasti pdpry je zvýšit atraktivitu reginu výstavbu, revitalizací a mdernizací turistické. Specifickými cíli dílčí blasti pdpry je: Využít industriální památky, technické zajímavsti a památky kulturníh a přírdníh dědictví jak atraktivity cestvníh ruchu. Budvat a rzvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílvé skupiny tuzemští či zahraniční turisté a rdina s dětmi (turistické rekreačně zábavní a sprtvní areály) Budvat a mdernizvat vybavenst v blasti sprtu, rekreace a lázeňství Přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury 3. Ppis pdprvaných aktivit vyhlašvané blasti pdpry / dílčí blasti pdpry 3.1 Revitalizace a zpřístupnění památek 1 pr jejich využití jak atraktivit cestvníh ruchu. Rzvj přírdních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavstí a kulturníh dědictví, vhdných pr využití v cestvním ruchu. Zkvalitňvání infrastruktury pr služby návštěvníkům vrámci těcht památek (návštěvnická centra, sciální zařízení apd.). Předpkladem pr pdpru těcht památek je zajištění minimální tevírací dby památek 2 a infrmační (průvdcvské) služby a ppis tht zajištění v relevantní části Studie prveditelnsti. 1 Tj. kulturní památky / nárdní kulturní památky / památkvé zóny / památkvé rezervace ve smyslu zákna č. 20/1987 Sb., státní památkvé péči a zvláště chráněná území (chráněná krajinná blast / nárdní přírdní rezervace / přírdní rezervace / nárdní přírdní památka / přírdní památka) ve smyslu zákna č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny. Hrabákva 1861/1, Ostrava Mravská Ostrava IČ: , tel.: , fax.:

2 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk V rámci tét výzvy nebudu pdprvány nárdní kulturní památky uvedené na seznamu památek pdprvaných z Integrvanéh peračníh prgramu (tent seznam zpracval Ministerstv kultury ČR, viz tabulka č. 1) a nárdní kulturní památky ve vlastnictví státu. Ostatní památky budu pdprvány puze pkud služí cestvnímu ruchu. Tabulka č.1: Indikativní seznam prjektů v rámci blasti intervence 5.1 IOP (aktivity a+b) vztahující se k území Mravskslezskéh kraje Př č. Název prjektu Nsitel prjektu Míst Kraj A. Priritní prjekty (připravené) 15. Revitalizace industriální zóny Nárdní památkvý ústav Ostrava - Vítkvice Mravskslezský B. Další prjekty (zásbník) Ostrava 6. Reanimace dlu sv. Michal Nárdní památkvý ústav Mravskslezský 3.2 Výstavba či bnva 3 vybavensti 4 v blasti sprtu, rekreace a lázeňství Pdpra výstavby či bnvy vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství služící pr turisty a cestvní ruch, včetně zpřístupnění pr sby s mezenu schpnstí phybu a rientace. Pdpra prjektů se zásadním vlivem na rzvj cestvníh ruchu v Mravskslezském kraji. Mdernizace a rzvj areálů zimních sprtů (především v Beskydech a Jeseníkách) s priritu plexnsti těcht areálů (např. jedntné dbavvací a infrmační systémy) a s předpkladem mžnstí celrčníh využití. Mdernizace a rzvj atrakcí (zařízení a prduktů) zvyšujících atraktivitu reginu a prdlužující sezónnst v reginu (např. návštěvnická centra, rekreačně zábavní areály a další atrakce). 3.3 Výstavba a reknstrukce další infrastruktury pr cestvní ruch 5. Rzvj a reknstrukce rientačně infrmačníh systému cestvníh ruchu. Zřizvání nvých naučných stezek pr cestvní ruch (včetně značení a dprvdné infrastruktury). Výstavba a prpjvání hippstezek (včetně značení a dprvdné infrastruktury). Výstavba dprvdné infrastruktury pr vdní aktivity a vdní turistiku na vdních tcích. Rzvj a reknstrukce značených turistických tras pr pěší a běžky (včetně značení a dprvdné infrastruktury). Vyznačení a reknstrukce cyklturistických tras 6 a výstavba a reknstrukce cyklturistických stezek včetně značení a dprvdné infrastruktury značení/výstavba/reknstrukce 2 Minimální tevírací dbu se v případě celrčně zpřístupněných památek rzumí tevírací dba minimálně 1040 hdin rčně, v případě sezónně zpřístupněných památek pak minimálně 520 hdin rčně. 3 Pdpra prjektům zakládajícím veřejnu pdpru bude pskytvána v režimu reginální investiční pdpry v suladu s Nařízením Kmise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v suladu s články 87 a 88 Smluvy ES prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné se splečným trhem (becné nařízení blkvých výjimkách část reginální investiční pdpra), zveřejněn v č. L 214/2008 Úředníh věstníku Evrpské unie, strana 3, dne a musí tedy splňvat vymezení pčáteční investice uvedené v tmt nařízení. 4 Nejedná se infrastrukturu dprvdných služeb ubytvacích zařízení (tj. sprtvní a rekreační zařízení, které jsu sučástí htelů, penzinů, kempů apd. a které služí hstům ubytvacích zařízení). Jedná se samstatně prvzvatelná sprtvní, rekreační či zábavní zařízení, jež fungují dděleně d ubytvacích zařízení a samy sbě představují či mají ptenciál představvat atraktivitu cestvníh ruchu. 5 Pdmínku pdpry výstavby/reknstrukce tras a stezek je jejich bezplatné zpřístupnění pr veřejnst. Výstavba/reknstrukce/značení tras a stezek musí být v suladu s platnu legislativu. 6 Cyklturistické trasy budu realizvány s využitím stávající sítě pzemních unikací, zejména však na silnicích s nižší intenzitu prvzu, na místních, účelvých, lesních a plních unikacích

3 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk cyklstezek a cykltras je vázána puze na plexní prjekty cestvníh ruchu, tj. tyt aktivity nelze pdprvat samstatně, ale puze jak sučást prjektu předkládanéh v rámci aktivit 3.1 Revitalizace a zpřístupnění památek a 3.2 Výstavba či bnva vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství (viz výše), přičemž cyklstezka/cykltrasa napjí turisticku atraktivitu (realizvanu v rámci sprtvní, rekreační a lázeňské vybavensti či kulturníh a přírdníh dědictví) na již existující sítě značených cykltras/cyklstezek Cílvá skupina pdpry Pdmínku pdpry prjektů v rámci tét výzvy je jejich zaměřenst na cílvu skupinu turisté (tuzemští či zahraniční) tj. musí se jednat atraktivitu cestvníh ruchu. 3.5 Omezení způsbilsti dprvdné infrastruktury Zkvalitňvání dprvdné infrastruktury (příjezdvé unikace, značení/výstavba/reknstrukce cyklstezek a cykltras, dprvdné parkvací plchy a dprvdné stravvací zařízení) bude pdprván puze jak sučást plexních prjektů, tj. náklady na ně připadající budu způsbilé maximálně d výše 50% celkvých způsbilých výdajů prjektu (viz bd 13.3.výzvy - Způsbilé výdaje). 3.6 Pdmínky pr zvýhdnění prjektů V rámci tét výzvy budu zvýhdněny prjekty, které: jsu napjeny na další návazné služby v místě realizace prjektu (např. dstupnst ubytvacích kapacit v rámci spádvé blasti uvedené ve Studii prveditelnsti, návaznst na dpravní spjení ve spádvé blasti, výskyt dalších atraktivit cestvníh ruchu ve spádvé blasti apd.), jsu svým vybavením přizpůsbeny a atraktivní pr cílvu skupinu zahraniční turisté neb rdiny s dětmi (např. jazykvé mutace, dětské kutky apd.), jsu vybaveny pr ptřeby cyklturistů běžkařů, lyžařů a příznivců vdních sprtů (uzamykatelné prstry na kla, lyže, cyklservis apd.), jsu uzpůsbeny pr celrční využití. V rámci skupin aktivit 3.1 a 3.2 budu zvýhdněny plexní prjekty, v rámci nichž jsu řešeny níže uvedené charakteristiky: multifunkčnst atraktivity cestvníh ruchu - např. víceúčelvé, plexně řešené areály/atrakce umžňující využití více typů sprtů/rekreačních aktivit apd., prvázanst atraktivity cestvníh ruchu prvázanst služeb areálu/atrakce s jinými areály/atrakcemi, v případě sprtvních areálů pak např. prpjení areálů jedntným dbavvacím a infrmačním systémem apd., dstupnst atraktivity cestvníh ruchu např. přístupvé unikace katraktivitě, případně dprvdné parkviště dpvídající kapacitě atraktivity apd., zahrnutí dalších služeb pr turisty např. veřejné sciální zařízení, návštěvnické centrum apd. V rámci aktivit 3.3 zaměřených na výstavbu/reknstrukci tras a stezek budu zvýhdněny plexní prjekty, které budu zahrnvat výstavbu/reknstrukci více druhů dprvdné infrastruktury relevantních dle typu trasy/stezky např. značení dle typu trasy/stezky, směrvé tabule, dpčinkvá místa 8 pdél tras a stezek včetně psezení, přístřešků, infrmačních tabulí, úvazišť pr kně, dstavných/úschvných/uzamykatelných bxů pr kla, dpadkvých kšů apd.). 7 Bude pdprván napjení na stávající síť značených cykltras/cyklstezek v suladu s Kncepcí rzvje cyklistické dpravy na území Mravskslezskéh kraje (dne 26. dubna 2007 schválena usnesením zastupitelstva Mravskslezskéh kraje č. 17/1486). 8 Odpčinkvým místem se rzumí zařízení k bezplatnému psezení (lavice, stůl apd.), nikli bčerstvení

4 4. Oprávněný žadatel Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Mravskslezský kraj a rganizace jím zřízené a zalžené bce, dbrvlné svazky bcí a rganizace zřízené a zalžené bcemi a dbrvlnými svazky bcí nestátní neziskvé rganizace (NNO) rganizační slžky státu pdniky V rámci tét výzvy mhu být žadatelem bce bez mezení veliksti, s výjimku prjektů týkajících se rzvje kulturníh dědictví a kulturních památek, které budu z ROP MS pdprvány puze v bcích s pčtem byvatel 500 a více. Pd 500 byvatel tut prblematiku řeší Prgram rzvje venkva. Oprávněnými žadateli v tét výzvě nejsu zemědělské pdnikatelské subjekty (tj. zemědělští pdnikatelé dle zákna č. 252/1997 Sb., zemědělství, ve znění pzdějších předpisů). V rámci tét výzvy budu pdpřeny NNO a pdnikatelské subjekty s dlženým alespň dvuletým p sbě jducím účetním bdbím (tj. 2 rky p sbě uzavřené účetní bdbí předcházející rku pdání žádsti dtaci). Dvuleté účetní bdbí se dlží vyplněním údajů za 2 rky v aplikaci Vyhdncení finančníh zdraví, která je sučástí pvinné přílhy Pdklady pr psuzení finančníh zdraví žadatele. V případě aktivit týkajících se značení tras a zřizvání nvých naučných stezek budu prjekty předkládané NNO s celkvými způsbilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč zrop MS pdprvány puze v případě, že budu realizvány na území bce s pčtem byvatel 2000 a více. Prjekty NNO v bcích pd 2000 byvatel se způsbilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč spadají d půsbnsti Prgramu rzvje venkva. Pr určení způsbilsti příjemce dle pčtu byvatel bce (pr účely tét výzvy hranice 500 a 2000 byvatel) je pr účely tét výzvy rzhdující pčet byvatel dané bce uvedený v dkumentu Českéh statistickéh úřadu s názvem Pčet byvatel v bcích České republiky k (kód ). Tent dkument je k dispzici na 5. Finanční alkace pr výzvu: Celkvá alkace Kč 6. Minimální/maximální přípustná výše celkvých způsbilých výdajů/dtace v rámci blasti pdpry/dílčí blasti pdpry 6.1 Minimální velikst celkvých způsbilých výdajů prjektu - 2 mil. Kč (u aktivit značení tras a stezek a zřizvání nvých naučných stezek 0,5 mil. Kč) 6.2 Maximální velikst dtace pskytnuté na prjekt - není stanvena 6.3 Frma pdpry a struktura financvání Prjekty nezakládající veřejnu pdpru : Nevratná přímá pmc (dtace). Maximální výše dtace z rzpčtu Reginální rady činí 92,5 % celkvých způsbilých výdajů 9. Příjemce zajistí splufinancvání prjektu z vlastních zdrjů ve výši minimálně 7,5 % celkvých způsbilých výdajů. 9 Tj. celkvých způsbilých výdajů p dečtení realizačních příjmů

5 Prjekty zakládající veřejnu pdpru : Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Dtace bude pskytnuta v režimu reginální investiční pdpry v suladu s Nařízením Kmise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v suladu s články 87 a 88 Smluvy ES prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné se splečným trhem (becné nařízení blkvých výjimkách část reginální investiční pdpra), zveřejněn v č. L 214/2008 Úředníh věstníku Evrpské unie, strana 3, dne Celkvá dtace z rzpčtu Reginální rady bude pskytnuta ve výši maximálně 40 % celkvých způsbilých výdajů. V případě žadatele, který má charakter maléh pdniku bude dtace navýšena maximálně na 60 %, u středníh pdniku maximálně na 50 %. Příjemce zajistí splufinancvání prjektu z vlastních zdrjů ve výši minimálně 60 % celkvých způsbilých výdajů (resp. 40 % v případě malých pdniků a 50 % v případě středních pdniků. V režimu reginální investiční pdpry dle Nařízení 800/2008 lze udělit pdpru na následující činnstí suvisející s cestvním ruchem ve smyslu statistické klasifikace eknmických činnstí v Evrpském splečenství (NACE) Revize 2: a) NACE 55: Ubytvání b) NACE 56: Stravvání a phstinství; c) NACE 79: Činnsti cestvních agentur a kanceláří a jiné rezervační a suvisející činnsti; d) NACE 90: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnsti; e) NACE 91: Činnsti knihven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; f) NACE 93: Sprtvní, zábavní a rekreační činnsti; Řídící rgán ROP MS se při výkladu bsahu těcht činnstí bude řídit metdiku Českéh statistickéh úřadu. 7. První mžné datum předlžení mnitrvacíh hlášení s žádstí platbu/závěrečné mnitrvací zprávy s žádstí platbu Příjemce dtace může žádat platbu p uzavření Smluvy pskytnutí dtace (v termínech uvedených v tét Smluvě). 8. Míst realizace prjektů Regin sudržnsti Mravskslezsk při splnění pdmínek stanvených u bdu 4 Oprávněný žadatel. 9. Dba trvání prjektu/nejpzději mžné datum uknčení prjektu Zahájení prjektu s výjimku prjektů zakládajících veřejnu pdpru (viz bd 13) Příjemce musí zahájit fyzicku realizaci prjektu nejpzději d 6 měsíců de dne pdpisu smluvy mezi příjemcem a řídícím rgánem běma smluvními stranami. Datum uknčení prjektu Nejpzději d Termíny výzvy 10 Vsuladu s mapu reginální investiční pdpry ČR pr bdbí činí maximální výše celkvé pdpry z veřejných zdrjů 40 % celkvých způsbilých výdajů, v případě malých pdniků bude tent limit navýšen 20 % a u středních pdniků 10 %

6 Datum vyhlášení výzvy: Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Lhůta pr příjem prjektů (s mžnstí kamžité kntrly frmálních náležitstí za účasti žadatele): Uknčení příjmu prjektů: , 12:00 h Všechny žádsti dručené p stanveném termínu budu autmaticky vyřazeny. Předběžné datum známení výsledků výběrvéh prcesu: květen červen 2009 Pkud žadatel devzdává žádst dtaci s kamžitu kntrlu frmálních náležitstí za jeh účasti, musí s dstatečným předstihem kntaktvat asistentku dbru implementace prgramu (Bc. Vladimíra Kajzarvá, ), se kteru dhdne termín (datum a hdinu) tét kntrly a která určí pracvníka dbru implementace prgramu, jež prvede příjem a kntrlu frmálních náležitstí prjektu. Příjem žádstí s kamžitu kntrlu frmálních náležitstí za účasti žadatele prbíhá p celu dbu trvání výzvy s výjimku dvu psledních pracvních dnů (viz výše uvedená lhůta) - ty jsu vyhrazeny puze příjmu žádstí dtaci bez kamžité kntrly frmálních náležitstí za účasti žadatele. 11. Míst předkládání žádstí: Osbně v místě sídla Úřadu Reginální rady dbr implementace prgramu, Hrabákva 1/1861, Ostrava-Mravská Ostrava. 12. Kritéria pr pskytnutí dtace: Výběr bude zalžen na principu sutěže mezi předlženými prjekty. Budu vybrány ty prjekty, které dsáhly nejlepšíh hdncení. Pčet pdpřených prjektů pak bude limitván výší alkace na danu výzvu. Kritéria: Splnění frmálních náležitstí 11, splnění kritérií přijatelnsti 12, hdntící kritéria 13. Specifické kritérium pr tut blast pdpry: Prjekt je v suladu s Marketingvu strategií rzvje cestvníh ruchu v turistickém reginu Severní Mrava a Slezsk Způsbilé výdaje a datum pčátku způsbilsti výdajů: Způsbilé výdaje jsu blíže ppsány v následujícím textu a v Metdickém pkynu pr způsbilé výdaje a vícenáklady v platném znění. Nezpůsbilým výdajem je pr účely tét výzvy nákup zvířat a nákup dpravních prstředků (s výjimku specifických dpravních prstředků, jež samy sbě představují atraktivitu cestvníh ruchu). 11 Kritéria frmálních náležitstí jsu uvedena v platném znění Příručky pr žadatele. 12 Kritéria přijatelnsti jsu uvedena vplatném znění Příručky pr žadatele (nástrj pr hdncení finančníh zdraví žadatele je zveřejněn na v sekci ke stažení -» ROP» Dkumentace pr žadatele a příjemce k výzvám ). 13 Hdntící kritéria jsu uvedena v hdntících tabulkách - viz přílha 3a) a 3b) tét výzvy. 14 Bude psuzván sulad s verzí dkumentu platnu v dbě vyhlášení tét výzvy. Dkument je ke stažení na adrese Bude psuzván zejména sulad prjektu s kapitlu Strategie turistických blastí a 3.2 Strategie turistickéh reginu severní Mrava a Slezsk

7 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Způsbilé výdaje u prjektů nezakládajících veřejnu pdpru Hlavní výdaje: náklady na zpracvání dkumentace k prjektu výdaje suvisející s přípravu žádsti dtaci a jejich pvinných přílh, předkládaných na ROP MS, a t včetně dalších suvisejících dkumentů nutných k přípravě prjektu (např. výdaje na prjektvu dkumentaci tj. dkumentace pr územní/stavební řízení; dkumentace k EIA, průzkumy a další) max. d 5 % celkvých způsbilých výdajů, stavební část stavby, včetně vyvlaných nákladů (pvinných na základě právních předpisů ČR), technlgická zařízení, dluhdbý hmtný a nehmtný majetek (např. náklady na přízení nvých neb pužitých strjů a zařízení, vnější a vnitřní vybavení) nákup pzemku: max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu, nákup statních nemvitstí staveb: i s případným nákladem na nákup pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů, náklady na prpagaci výstupů prjektu max. d 2 % způsbilých výdajů prjektu, náklady na publicitu, věcné příspěvky za pdmínky nezávisléh zhdncení a kntrly a maximálně v takvé výši, že dtace z rzpčtu Reginální rady nepřevýší celkvé způsbilé výdaje p dečtení hdnty těcht příspěvků pskytnutí pzemku (max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu, pskytnutí staveb (i s případným nákladem na pskytnutí pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů) pskytnutí zařízení, DPH z hlavních výdajů (za pdmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárk na dpčet DPH na vstupu). Dplňkvé výdaje (max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu): nákup knzultačních a jiných služeb, finanční výdaje, pjištění majetku u prjektů nad 50 mil. Kč celkvých způsbilých výdajů za pdmínek Řídícíh rgánu ROP MS, uvedených v Metdickém pkynu pr způsbilé výdaje a vícenáklady správní a místní pplatky, výdaje na realizaci výběrvé řízení, dluhdbý hmtný a nehmtný majetek pr ptřeby řízení prjektu, dpisy pr ptřeby řízení prjektu, audit prjektů způsbilý výdaj puze u prjektů nad 100 mil. Kč celkvých způsbilých výdajů, sbní náklady prjektvéh týmu, DPH z dplňkvých výdajů (za pdmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárk na dpčet DPH na vstupu) Způsbilé výdaje u prjektů zakládajících veřejnu pdpru dle nařízení ise (ES) č. 800/2008 (část reginální investiční pdpra) Hlavní výdaje: stavební část stavby, včetně vyvlaných nákladů (pvinných na základě právních předpisů ČR) technlgická zařízení

8 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk dluhdbý hmtný a nehmtný majetek (např. náklady na přízení nvých neb pužitých strjů a zařízení 15, vnější a vnitřní vybavení) nákup pzemku: max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu nákup statních nemvitstí staveb: i s případným nákladem na nákup pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů věcné příspěvky za pdmínky nezávisléh zhdncení a kntrly a maximálně v takvé výši, že dtace z rzpčtu Reginální rady nepřevýší celkvé způsbilé výdaje p dečtení hdnty těcht příspěvků pskytnutí pzemku (max. d 10 % celkvých způsbilých výdajů prjektu, pskytnutí staveb (i s případným nákladem na pskytnutí pzemku max. d 50 % způsbilých výdajů) pskytnutí zařízení DPH z hlavních výdajů (za pdmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárk na dpčet DPH na vstupu) U prjektů zakládajících veřejnu pdpru je způsbilst výdajů vymezena pdmínkami knkrétníh režimu veřejné pdpry, který je pr danu (dílčí) blast pdpry uplatňván. Osbní náklady, náklady na služby, prpagaci a publicitu a dkumentaci k prjektu nebudu způsbilými výdaji prjektů zakládajících veřejnu pdpru dle Nařízení Kmise (ES) č. 800/2008 (část reginální investiční pdpra). Bližší infrmace jsu uvedeny v Metdickém pkynu pr způsbilé výdaje a vícenáklady v platném znění Způsbilst výdajů na dprvdné parkvací plchy, příjezdvé unikace, dprvdná stravvací zařízení a značení/výstavbu/reknstrukci cyklstezek a cykltras Dprvdné parkvací plchy, příjezdvé unikace, dprvdná stravvací zařízení a značení/výstavbu/reknstrukci cyklstezek a cykltras lze realizvat puze dplňkvě v rámci plexních prjektů, jejichž hlavní náplní je atraktivita cestvníh ruchu. Sučet výdajů na dprvdné parkvací plchy, příjezdvé unikace, dprvdná stravvací zařízení a značení/výstavbu/reknstrukci cyklstezek a cykltras může být způsbilým výdajem maximálně d 50% celkvých způsbilých výdajů prjektu. Žadatel v žádsti BENEFIT7+ v zálžce Rzpčet prjektu uvede v plžce Parkvací plchy a příjezdvé unikace (infrmativní, nenačítací plžka) všechny náklady, které se vztahují k reknstrukci/výstavbě dprvdných parkvacích plch, příjezdvých unikací, dprvdnéh stravvacíh zařízení a ke značení/výstavbě/reknstrukci cyklstezek a cykltras a jsu bsaženy v plžkách 05.02, 05.03, a (u neplátců DPH i pměrná část 07.02). Pdplžka se nenačítá d suhrnné plžky 05 specificky služí puze k evidenci výše uvedených výdajů vůči celkvým způsbilým výdajům. Žadatel je pvinen ppsat pstup výpčtu částky z plžky Parkvací plchy a příjezdvé unikace d relevantní části Studie prveditelnsti (kapitla 9a Ppis výdajů prjektu v jedntlivých fázích) Způsbilst výdajů na zateplení budv Řídící rgán ROP MS pr účely tét výzvy stanvuje, že: U výstavby nvých bjektů, včetně přístaveb a nástaveb, nebude prjekt psuzván z hlediska patření ke snížení tepelné ztráty. Žadatel předlží prjekt v suladu s platnými stavebními standardy. U reknstrukce bjektů (stávajících budv/částí budv) budu pr pdmínky tét výzvy náklady na zateplení reknstruvanéh bjektu neb jeh části způsbilé puze d výše 15 Nákup pužitých strjů a zařízení je způsbilým výdajem puze v případě převzetí prvzvny neb v případech, kdy je žadatelem malý či střední pdnik

9 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk maximálně 15% celkvých způsbilých výdajů prjektu. Žadatel uvede částku nákladů připadajících na zateplení bjektu a ppíše pstup výpčtu nákladů na zateplení reknstruvanéh bjektu d relevantní části Studie prveditelnsti (kapitla 9a Ppis výdajů prjektu v jedntlivých fázích). Náklady na zateplení se skládají z plžek uvedených v tabulce č. 2. Tabulka č.2: Obvyklé náklady na zateplení (u neplátců DPH včetně DPH, které uplatňují v žádsti) Zateplení bvdvých plášťů Zateplení šiých střech Zateplení strpů a pdlah Zateplení vnějších tvrvých výplní (ken) Materiál partěsná zábrana, plystyrén, ppř. minerální vata, lepidl, perlinka, talířvé hmždinky, sklvá lišta, rhvé lišty, jiný pmcný a upevňvací materiál vrchní mítka pjistná hydrizlace, lepicí páska na spjení partěsné zábrany, tepelná izlace (zpravidla minerální vata) jiný pmcný a upevňvací materiál tepelná izlace přízení kna Veškeré práce spjené se zateplením včetně čištění fasády d prachu, hub atd. (wapku) 13.5 Pčáteční datum způsbilsti výdajů prjektu: Prjekty nezakládající veřejnu pdpru: Prjekty zakládající veřejnu pdpru: Způsbilst výdajů těcht prjektů v rámci režimu reginální investiční pdpry dle Nařízení Kmise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v suladu s články 87 a 88 Smluvy ES prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné se splečným trhem (becné nařízení blkvých výjimkách část reginální investiční pdpra), zveřejněné v č. L 214/2008 Úředníh věstníku Evrpské unie, strana 3, dne , začíná datem zaregistrvání žádsti pdpru řídícím rgánem ROP Mravskslezsk (Reginální radu) rzhdným datem je datum uvedené ve frmuláři registraci prjektu zaslaném žadateli. Před tímt datem nesmí být zahájeny práce na prjektu, s výjimku zpracvání prjektvé dkumentace, administrativní činnsti spjené s přípravu prjektu, zpracvání eknmických a jiných studií a průzkumů a zpracvání žádsti a přílh (viz kap Příručky pr žadatele). 14. Náležitsti žádsti pskytnutí dtace Kmpletní žádst dtaci bsahuje: tištěné verze elektrnické žádsti, kteru žadatel získal vyplněním a finalizváním žádsti BENEFIT (2 x paré 1 riginál neb věřená kpie, 1 prstá kpie), pvinné 16 a nepvinné přílhy (2 x paré 1 riginál neb věřená kpie, 1 prstá kpie), 16 Pvinné přílhy jsu uvedeny v přílze č. 1 Příručky pr žadatele v platném znění a v přílze č. 2 tét výzvy

10 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk elektrnicku verzi následujících dkumentů (1 x CD): studie prveditelnsti a její přílhy, pdklad pr psuzení finančníh zdraví žadatele, výpčet maximální výše dtace u prjektů vytvářejících příjmy. Kmpletní žádst dtaci žadatel předkládá v řádně zalepené bálce (archivní bx, krabice). Štítek na bálku se všemi údaji vč. kntrlníh kódu, které se musí uvádět na bálce, je autmaticky vytištěn z prgramu BENEFIT tj. strana tištěnéh výstupu z prgramu BENEFIT značená jak štítek na bálku. Vytištěný štítek žadatel připevní na bálku. V případě kamžité kntrly frmálních náležitstí za účasti žadatele při příjmu žádsti dtaci není nutné mít bálku řádně zalepenu. Ostatní náležitsti musí být zachvány (tj. ulžení žádsti dtaci v bálce, vytištěný štítek na bálce). 15. Předpkládané datum pdpisu Smluvy pskytnutí dtace z rzpčtu RR září říjen Další infrmace Všechny náležitsti, vztahující se k realizaci prgramu či přípravě prjektů, jsu dále uvedeny na internetvé adrese: Infrmace prgramu pskytuje: Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady, dbr marketingu a psílení absrpce. V případě telefnických dtazů k prgramu vlejte infrmační linku V případě sbní knzultace Vašeh prjektu se zaregistrujte na v prfilu 1 Připravuji prjekt d Reginálníh peračníh prgramu (rezervace knzultací), kde Vám bude p vyplnění údajů autmaticky nabídnut příslušný prjektvý manažer. Seznam přílh výzvy: Přílha 1 - Indikátry relevantní pr tut výzvu Přílha 2 Pvinné přílhy k žádsti relevantní pr tut výzvu Přílha 3a - Tabulka hdntících kritérií relevantní pr tut výzvu (pr prjekty s celkvými výdaji d 10 mil. Kč, včetně) Přílha 3b - Tabulka hdntících kritérií relevantní pr tut výzvu (pr prjekty s celkvými výdaji nad 10 mil. Kč) Přílha 4 Pdmínky bdvéh zvýhdnění za část 3 hdntící tabulky Význam prjektu

11 Přílha 1 - Indikátry relevantní pr tut výzvu Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk INDIKÁTORY Hlavní mnitrvací indikátry Název Výstupy (CORE) Pčet pdpřených prjektů na rzvj cestvníh ruchu pčet Měrná jedntka Výsledky (CORE) Pčet vytvřených pracvních míst v rámci prjektů na rzvj cestvníh ruchu pčet Návštěvníci v reginu - pčet přencvání tis.sb (zdrj ČSÚ) Plcha nvě vybudvaných bjektů vybavensti v blasti sprtu, rekreace užitná plcha v m 2 a lázeňství Plcha zreknstruvaných bjektů vybavensti v blasti sprtu, rekreace užitná plcha v m 2 a lázeňství Plcha bjektů vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství s nvě užitná plcha v m 2 přízeným vybavením Plcha regenervanéh a revitalizvanéh území vybavensti v blasti ha sprtu, rekreace a lázeňství Délka nvě vybudvaných hippstezek Délka nvě vybudvaných cyklstezek Délka reknstruvaných cyklstezek Délka nvě vyznačených cykltras Délka reknstruvaných cykltras Délka nvě vybudvaných turistických tras pr pěší Délka nvě vybudvaných turistických tras pr běžky Délka reknstruvaných turistických tras pr pěší Délka reknstruvaných turistických tras pr běžky Délka vdních tků s nvě vybudvaným zázemím pr vdní aktivity a vdní turistiku Pčet vytvřených prduktů pr rientaci a směrvání návštěvníků 17 pčet Plcha zreknstruvaných památkvých bjektů užitná plcha v m 2 Plcha památkvých bjektů s nvě přízeným vybavením užitná plcha v m 2 Plcha regenervanéh a revitalizvanéh území u památkvých bjektů ha Dplňkvé mnitrvací indikátry Pčet nvých sprtvně rekreačních zařízení zařízení Pčet zreknstruvaných sprtvně rekreačních zařízení zařízení Pčet zreknstruvaných památkvých bjektů bjekt Pčet nvě vytvřených pracvních míst v rámci prjektů na rzvj cestvníh ruchu pr muže pčet Pčet nvě vytvřených pracvních míst v rámci prjektů na rzvj cestvníh ruchu pr ženy pčet Pčet zapjených partnerů pčet Vybudvání nvéh přístupu k atraktivitě cestvníh ruchu neb vybudvání nvé parkvací kapacity ve středisku cestvníh ruchu pčet Pčet návštěvníků nvých sprtvně rekreačních zařízení pčet Pčet návštěvníků zreknstruvaných sprtvně rekreačních zařízení pčet Pčet návštěvníků zreknstruvaných památkvých bjektů pčet Zvýšení pčtu návštěvníků % 17 Zahrnuje např. rientačně infrmační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické kruhy, apd

12 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Přílha 2 Pvinné přílhy k žádsti relevantní pr tut výzvu Dle textu tét výzvy a přílhy č. 1 Příručky pr žadatele musí žadatel pr dílčí blast pdpry předlžit následující pvinné přílhy (bližší ppis přílh viz níže a viz přílha č. 1 Příručky pr žadatele): Přílhy předkládané splu se žádstí: 1. Dkument pr finanční a eknmické hdncení prjektu 2. Dklady právní subjektivitě žadatele (upřesnění viz níže) 3. Pdklady pr psuzení finančníh zdraví žadatele 4. Územní rzhdnutí s nabytím právní mci (upřesnění viz níže) 5. Výběr z dkumentace ke stavebnímu pvlení 6. Dklad partnerství 7. Plžkvý stavební rzpčet tabulkvý výstup ze standardních prgramů 8. Výpčet maximální výše dtace u prjektů vytvářejících příjmy 9. Čestné prhlášení způsbilsti pdniku v rámci kategrizace mikrpdnik, malý neb střední pdnik 10. Dklad památkvé chraně předmětu prjektu Upřesnění k přílze č. 2 - dkládání právnění k prvzvání výstupu prjektu (s hledem na pvinnsti stanvené v přílze 1 Příručky pr žadatele část Dklady právní subjektivitě žadatele): Oprávnění 18 půsbit v blasti, d které směřuje výsledek realizace prjektu (tj. která je předmětem žádsti dtaci) musí žadatelé dlžit nejpzději v rámci závěrečné mnitrvací zprávy (jsu pvinni dlžit všechna právnění k prvzvání všech typů aktivit řešených prjektem). V případě, že žadatel/příjemce výstup prjektu/část výstupu prjektu sám neprvzuje, dlží příslušná právnění prvzvatele výstupu prjektu/části výstupu prjektu. Pkud žadatel (neb jím vybraný prvzvatel) má ptřebná právnění již v dbě pdání žádsti dtaci, dlží je k žádsti dtaci jak nepvinnu přílhu. Upřesnění k přílze č.4 - V rámci přílhy č. 4 Územní rzhdnutí s nabytím právní mci musí všichni žadatelé dlžit seznam parcel dtčených realizací prjektu, splu s uvedením vlastnických práv k těmt parcelám. V případě, že žadatel není vlastníkem dané parcely, uvede v seznamu také předpkládaný způsb vypřádání vlastnických vztahů. Vlastnické vztahy musí být vypřádány nejpzději před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace. Seznam (tj. tabulka ve frmátu.xls, či jiné bdbné frmě) musí bsahvat čísl parcely, název katastrálníh území, údaje vlastníkvi parcely a předpkládaný způsb vypřádání vlastnických vztahů u parcel, jejichž vlastníkem není žadatel. Upřesnění k přílze č Dklad památkvé chraně předmětu prjektu je relevantní pr žadatele, kteří předkládají prjekt v rámci aktivit na revitalizaci azpřístupnění památek. Za dlžení Dkladu památkvé chraně předmětu prjektu se vpřípadě kulturníh dědictví pvažuje dlžení jednh z následujících dkumentů: Ptvrzení evidenci předmětu prjektu v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen ÚSKP ) vydané referátem kultury příslušnéh krajskéh úřadu či úřadu bce s rzšířenu půsbnstí, případně příslušným územním dbrným pracvištěm Nárdníh památkvéh ústavu České republiky, Ptvrzení umístění předmětu prjektu na území s plšnu chranu dle zákna 20/1987 Sb., státní památkvé péči a suvisejících předpisů (tj. v památkvé zóně/rezervaci) vydané 18 Oprávněním se myslí právnění vydané pdle zákna (např. živnstenskéh zákna) k prvzvání činnsti, která má být výsledkem realizace prjektu

13 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk referátem kultury příslušnéh krajskéh úřadu či úřadu bce s rzšířenu půsbnstí, případně příslušným územním dbrným pracvištěm Nárdníh památkvéh ústavu České republiky, Ověřená kpie prhlášení předmětu prjektu za kulturní památku/nárdní kulturní památku/památkvu zónu/památkvu rezervaci dle zákna 20/1987 Sb., státní památkvé péči a suvisejících předpisů, Za dlžení Dkladu památkvé chraně předmětu prjektu se v případě přírdníh dědictví pvažuje dlžení jednh z následujících dkumentů: Ptvrzení evidenci předmětu prjektu v Ústředním seznamu chrany přírdy České republiky (dále jen ÚSOP ) vydané příslušným rgánem chrany přírdy (příslušná správa chráněné krajinné blasti neb referát živtníh prstředí příslušnéh krajskéh úřadu), Ptvrzení umístění předmětu prjektu na území zvláště chráněnéh území dle zákna 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny a suvisejících předpisů (tj. nárdní park/chráněná krajinná blast/nárdní přírdní rezervace/ přírdní rezervace/nárdní přírdní památka/přírdní památka) vydané příslušným rgánem chrany přírdy (příslušná správa chráněné krajinné blasti neb referát živtníh prstředí příslušnéh krajskéh úřadu), Ověřená kpie zřizvacíh předpisu zvláště chráněnéh území ptvrzující vyhlášení předmětu prjektu za nárdní park/chráněnu krajinnu blast/nárdní přírdní rezervaci/ přírdní rezervaci/nárdní přírdní památku/přírdní památku dle zákna 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny a suvisejících předpisů,.přílhy předkládané před pdpisem Smluvy 19 : 1. Stavební pvlení s vyznačením nabytí právní mci 2. Kmpletní dkumentace ke stavebnímu pvlení 3. Dklad prkázání vlastnických vztahů (upřesnění viz níže) 4. Smluva vedení účtu 5. Výpčet maximální výše dtace u prjektů vytvářejících příjmy 6. Čestné prhlášení žadatele veřejnprávnsti (přílha č. 4 PPŽ) Upřesnění pdmínek pr případ prnájmu výstupu prjektu/jeh části, resp. pr případ, kdy bude výstup prjektu prvzvat sba jiná než žadatel Pkud žadatel hdlá předmět prjektu prnajmut/přenechat k prvzvání jiné sbě, musí tut skutečnst uvést a ppsat již v žádsti dtaci. Mhu nastat následující případy: 1. Nájemce/prvzvatel je žadateli znám před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace vztahuje se na případy kdy je prvzvatelem/nájemcem subjekt, který předmět prjektu/jeh část již prvzuje/ již má v nájmu neb na případy, kdy žadatel vybere nájemce/prvzvatele a uzavře s ním smluvní vztah ještě před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace, žadatel je pvinen v rámci pvinné přílhy č. 3 Dklad prkázání vlastnických vztahů dkládané před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace dlžit smluvu nájemní, případně jinu smluvu (např. smluvu buducí smluvě nájemní, pkud má být předmět prjektu teprve zrealizván), kteru má s prvzvatelem/nájemcem uzavřenu, přičemž nájemné (buducí nájemné) za užívání předmětu prjektu musí být v tét smluvě sjednán jak tržní, tj. v místě a čase bvyklé (např. frmu ddatku ke stávající smluvě). uzavření Smluvy pskytnutí dtace tak bude plnit rli písemnéh suhlasu pskytvatele dtace ve smyslu Metdickéh pkynu Vzr smluvy pskytnutí dtace z rzpčtu Reginální rady (ČÁST II, dst. 6.3). 19 Dle kap Příručky pr žadatele je lhůta pr dlžení těcht přílh 20 pracvních dní de dne zveřejnění seznamu prjektů vybraných k pdpisu Smluvy na infrmační tabuli ÚRR

14 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk dlžení pžadvaných dkladů dle pkynů pskytvatele dtace ve lhůtě stanvené pr předlžení pvinných přílh dkládaných před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace, je pdmínku uzavření smluvy pskytnutí dtace se žadatelem/příjemcem 2. Nájemce/prvzvatel je žadateli znám až p pdpisu Smluvy pskytnutí dtace P pdpisu Smluvy pskytnutí dtace může příjemce majetek přízený z dtace prnajmut či vypůjčit třetí sbě puze s písemným suhlasem pskytvatele dtace (v suladu s Metdickým pkynem Vzr smluvy pskytnutí dtace z rzpčtu Reginální rady - ČÁST II, dst. 6.3). Pkud žadatel nemá před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace šetřen smluvní vztah s ptenciálním nájemcem/prvzvatelem, aplikuje se stejný pstup jak v případě, kdyby mu nájemce/prvzvatel před pdpisem Smluvy pskytnutí dtace znám nebyl, DOPORUČENÍ ŽADATELI: Řídící rgán ROP MS žadateli důrazně dpručuje smluvně upravit ve smluvním vztahu s nájemcem/prvzvatelem (smluva nájemní, případně jiná, případně jejich ddatek) všechny pvinnsti, které pr žadatele plynu ze Smluvy pskytnutí dtace a jejichž naplnění může suviset s činnstí nájemce/prvzvatele (např. splupráce/sučinnst nájemce/prvzvatele při kntrlách ze strany ROP MS i jiných rgánů; zachvání pdmínek, za kterých byla dtace pskytnuta zejména ve vztahu k pvinné dbě udržitelnsti prjektu, naplňvání mnitrvacích indikátrů či kritérií hrizntálních témat, dlžení příslušných právnění k prvzvání výstupů prjektu apd.)

15 Reginální perační prgram reginu sudržnsti Mravskslezsk Přílha 4 Pdmínky bdvéh zvýhdnění za část 3 hdntící tabulky Význam prjektu: V případě, že žadatel pžaduje bdvé zvýhdnění za níže uvedená hdntící kritéria, v rámci dkumentace k prjektu 20 ppíše, případně v rámci nepvinných přílh k žádsti dlží následující skutečnsti: 1. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium prjekt je napjen na další návazné služby v místě realizace prjektu, je třeba v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsat a případně vhdným způsbem dlžit, že bude prjekt realizván v blastech s dalšími návaznými službami (např. dstupnst ubytvacích kapacit v rámci spádvé blasti uvedené ve Studii prveditelnsti, návaznst na dpravní spjení ve spádvé blasti, výskyt dalších atraktivit cestvníh ruchu ve spádvé blasti apd.). 2. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium a) Výstupy prjektu budu napjeny na existující sítě aktivity Výstavba a reknstrukce další infrastruktury pr cestvní ruch, je tt třeba v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsat (včetně ppisu přínsu napjení pr danu atraktivitu) a vhdným způsbem dlžit Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium a) Prjekt se plexně zabývá min. 1 dílčí aktivitu aktivity Výstavba či bnva vybavensti v blasti sprtu, rekreace a lázeňství, je třeba v dkumentaci k prjektu smysluplně ppsat a případně vhdným způsbem dlžit, že je prjektem řešena některá z následujících charakteristik: Multifunkčnst atraktivity cestvníh ruchu - např. víceúčelvé, plexně řešené areály umžňující využití více typů sprtů/rekreačních aktivit apd., Prvázanst atraktivity cestvníh ruchu prvázanst služeb areálu/atrakce s jinými areály/atrakcemi, v případě sprtvních areálů pak např. prpjení areálů jedntným dbavvacím a infrmačním systémem apd. Dstupnst atraktivity cestvníh ruchu např. přístupvé unikace případně dprvdné parkviště dpvídající kapacitě atraktivity Zahrnutí dalších služeb pr turisty např. veřejné sciální zařízení, návštěvnické centrum apd. 4. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritérium b) Prjekt se plexně zabývá min. 2 dílčími aktivitami aktivity Výstavba a reknstrukce další infrastruktury pr cestvní ruch, je třeba v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsat a případně vhdným způsbem dlžit, že prjekt zahrnuje výstavbu/reknstrukci více druhů dprvdné infrastruktury relevantních dle typu trasy/stezky např. značení dle typu trasy/stezky, směrvé tabule, dpčinkvá místa 22 pdél tras a stezek včetně psezení, přístřešků, infrmačních tabulí, dstavných/úschvných/uzamykatelných bxů pr kla, úvazišť pr kně, dpadkvých kšů apd. 5. Pžaduje-li žadatel bdvé zvýhdnění za hdntící kritéria bdu 3.2 Specifická kritéria, je třeba, aby příslušné skutečnsti v rámci dkumentace k prjektu smysluplně ppsal a případně vhdným způsbem dlžil. 20 Zejména ve Studii prveditelnsti (v částech 4 ppis pdstaty prjektu a 5 marketingvá analýza). 21 Např. mapu (aktuální vydání) stávající sítě tras a stezek se zakreslením napjení na příslušnu síť(tj. zřetelné zakreslení atraktivity, vyznačení vytvářenéh úseku trasy/stezky jež bude v rámci prjektu realizván a jeh napjení na stávající sítě). 22 Odpčinkvým místem se rzumí zařízení k bezplatnému psezení (lavice, stůl apd.), nikli bčerstvení

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cíl. Obsah. Výstavba cyklistických stezek Zaměření výzvy

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cíl. Obsah. Výstavba cyklistických stezek Zaměření výzvy 1.1.2 Bezpečnst na kmunikacích, cykl a pěší dprava Výstavba cyklistických stezek Zaměření výzvy Cíl Seznámení s pdmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnst na kmunikacích, cykl a pěší dprava Určen pr ptenciální

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více