Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o. p. s. a s případným použitím této práce Vysokou školou logistiky o. p. s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 27. dubna 2012 podpis

5 Poděkování Děkuji vedoucímu své bakalářské práce Ing. Alexandrovi Čapkovi za jeho odborné vedení, rady a připomínky, které mi poskytl při zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji jednateli společnosti REDDO CZ, s. r. o. za poskytnuté podklady pro tuto práci. Přerov dne 27. dubna 2012 podpis

6 Abstrakt Bakalářská práce se věnuje optimalizaci dopravních tras zajišťujících rozvoz zboží podniku REDDO CZ, s. r. o. Řešeni je prováděno pomoci metody obchodního cestujícího, s použitím MS Excel. Výsledky jsou vyhodnoceny z hledisek časové a finanční úspory a je vytvořena zpráva pro zadavatele, ve které jsou shrnuty ekonomické důsledky realizace optimalizovaného řešeni. Abstract The Bachelor project deals with the transport route optimization on the company REDDO CZ, s. r. o. Solution is made to help the business methods of the passenger, using MS Excel. The cost and time savings attained by the optimization are presented and the suggestions for the next period planning are summarized.

7 Obsah Úvod Teoretické východisko k řešené problematice Definice logistiky Distribuce Distribuční řetězec Distribuční řetězec společnosti REDDO CZ, s. r. o Princip fungování distribučního řetězce společnosti REDDO CZ, s. r. o Rozsah distribučního řetězce označuje: Druhy distribuce podle rozsahu Rozdělení distribuce podle počtu stupňů Doprava jako součást logistického systému Dopravní sítě Teorie grafů (TG) Základní pojmy teorie grafů Orientovaná hrana Neorientovaná hrana Cyklus (kružnice) Acyklický graf Neorientovaný graf Orientovaný graf Souvislost grafu Lineární programování Distribuční metody lineárního programování Matematické modelování dopravních cest Okružní dopravní problém Historie okružního dopravního problému Obchodní cestující TSP (Travelling salesman problem) Hamiltonovská kružnice (cesta) Matematická definice TSP Shrnutí problému TSP Využití informačních technologií Systém Plantour Logistic Společnost REDDO CZ, s. r. o Charakteristika získaných dat Vozový park Využití vozidel Časové zámky a uzávěrky Optimalizace tras metodou obchodního cestujícího Zadání Ruční výpočet optimální trasy A Ruční výpočet optimální trasy B Zhodnocení výsledků Vyhodnocení času Vyhodnocení nákladů na pohonné hmoty Zpráva pro zadavatele Současný stav Výsledky optimalizace Doporučení pro plánování na další období...49 Závěr...51 Seznam použitých zdrojů

8 Seznam zkratek Seznam symbolů Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů

9 Úvod Čas jsou peníze. Tímto heslem se dá vyjádřit i situace, která se váže k hodnocení úspěšnosti podniku. Dynamika rozvoje podnikatelského prostředí vystavuje podnikatele neustálému tlaku, neboť o míře úspěchu či neúspěchu rozhoduji často maličkosti. Tlak je na podnikatele vyvíjen nejen ze strany konkurence, ale i ze stany obchodních partnerů, kteří mají vysoké nároky na služby spojené s dodávkou zboží. Obchodní partneři požaduji, aby byla dodávka přivezena ve správném čase, na správné místo a v požadované kvalitě. Tyto požadavky se snaží firmy uspokojit a omezit tak konkurenční vliv ostatních firem. Každá firma musí své rozvozní linky naplánovat tedy takovým způsobem, aby byla schopna požadavky svých obchodních partnerů kompletně uspokojit. Existuje mnoho různých metod pro zjištění optimálních tras. Ty, které byly v minulosti považovány za nejefektivnější, jsou v současné době nevyhovující. Zvolila jsem si metodu obchodního cestujícího, protože patří mezi nejpoužívanější metody hledání optimálních tras. Metoda je založena na lineárním programování. Cílem této práce je nalezení optimální trasy rozvážkových vozidel a zhodnocení ekonomické výhodnosti nové trasy oproti stávající trase se zaměřením na snížení dopravních nákladů. Optimalizace tras je velmi aktuálním a důležitým tématem, kterému je třeba se intenzivně věnovat, neboť žádný podnik se neobejde bez pohybu hmotných statků. Firmy si vytvářejí často pořadí svých linek podle přibližného vlastního uvážení, čímž zbytečně zvyšují své náklady. Tato práce se snaží tyto zbytečné náklady eliminovat a usiluje o takovém pořadí dopravních tras, jenž povede k co nejvýhodnějšímu rozvozu ke svým odběratelům. Doprava do velké míry ovlivňuje podnikatelská rozhodnutí a tudíž ji můžeme považovat díky své významnosti za podstatnou část logistiky. Dalším výstupem práce bude závěrečná zpráva pro vybraný podnik, kde budou shrnuty výsledky práce a kde budou navrženy doporučení pro možnosti plánování nových tras. Práce je vymezena na dvě části: V teoretické části je objasněna především oblast distribuční logistiky, která představuje tu část logistického řetězce, která začíná ve skladu daného podniku a končí u zákazníka. Dále je zde zpracována problematika teorie grafů, lineárního programování a především 7

10 dvě optimalizační úlohy. Problém obchodního cestujícího a okružní problém. Typickým příkladem k řešení optimalizace tras je problém obchodního cestujícího, který je využit v této práci. Praktická část je zaměřena na shrnutí současného stavu podniku, jeho fungování dodávek, typů dopravních prostředků a dalších informací, které s touto prací souvisí a jsou důležité k optimalizaci dopravních tras. Druhá polovina praktické části se skládá ze samotného výpočtu tras A, B pomocí metody obchodního cestujícího ručním výpočtem, pomocí MS Excel. Tato druhá část také obsahuje mapy původních a optimalizovaných tras, vyhodnocení úspor nákladů na pohonné hmoty a úspory času, které jsou vyjádřené pomocí grafů. Úplným závěrem práce je zhodnocení všech dosažených výsledku a následné porovnání před a po optimalizaci. 8

11 1 Teoretické východisko k řešené problematice 1.1 Definice logistiky V literárních pramenech můžeme nalézt nespočet definic, a to jak od českých tak i od zahraničních autorů. Nebylo by jistě věcné uvést pouze jednu definici, a z toho důvodu jsou níže uvedeny některé z nich, které byly uznány mezinárodními institucemi pro logistiku:,,logistika je soubor všech činností sloužících k poskytování potřebného množství prostředků s nejmenšími náklady tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. Zabývá se všemi operacemi, určujícími pohyb zboží (alokace výroby a skladů, zásob, řízení pohybu zboží ve výrobě, balení, skladování, dodávání odběratelům). Logistika je organizace, plánování, řízení a uskutečňování toku zboží, počínaje vývojem a nákupem a konče výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Logistika uvádí do vztahů zboží, lidi, výrobní kapacity a informace, aby byly na správném místě ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě, za správnou cenu. 1 Za druhé je třeba si definovat ekonomické funkce logistiky. Logistika svojí činností nevytváří hmotné statky, ale souhrnem svých činností umožňuje jejich výrobu, ale i směnu a spotřebu, neboť dokáže řešit nesoulad, který vzniká mezi místy výroby určitého zboží a mezi místy po jeho poptávce. 1.2 Distribuce Představuje spojovací článek mezi výrobou a odbytovou částí podniku (obr. č. 1). Zahrnuje v sobě všechny skladové a dopravní pohyby materiálů, výrobků k odběrateli. Distribuční logistika se zabývá hlavně činnostmi, které souvisí s materiálovým tokem, se skladováním hotových výrobků až po odbyt, včetně zkoumání těchto činností a s nimi souvisejícími informacemi. 1 SVOBODA, Vladimír. Doprava jako součást logistických systémů. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN X. 9

12 Distribuční logistiku využívají organizace, které prostřednictvím výrobního procesu vyrábí produkty určené pro prodej, ale i ostatní přepravní a obchodní společnosti, které s ní přicházejí do styku. Oblastí distribuční logistiky je i problematika plánování dopravních tras. Součástí optimálního plánování dopravních tras je také řízení dodávek k zákazníkovi. Umět efektivním způsobem řídit dodávky k zákazníkovi může mít trvalý vliv na ekonomický přínos spočívající na snižování provozních nákladů. 2 Obrázek č. 1 - Oblast distribuční logistiky Zdroj: Vlastní zpracování Cílem distribuční logistiky je uspokojovat poptávku tím, že zboží je dodáno na správné místo, ve správnou dobu, v požadovaném množství, v smluvené kvalitě, s co nejnižšími náklady Distribuční řetězec Jako distribuční řetězec označujeme tu část logistického řetězce, která začíná okamžikem, kdy výrobek opustí výrobní podnik a končí u konečného zákazníka.,,distribuční řetězec je soubor organizačních jednotek výrobce a případně i externích 2 Distribuční logistika [online]. VSB, [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. Vysoká škola Báňská. 3 ČUJAN, Zdeněk a Zdeněk MÁLEK. Výrobní a obchodní logistika. první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN

13 zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím jsou výrobky nebo služby dodávány zákazníkům. 2 V průběhu pohybu zboží distribučním řetězcem je třeba zajistit pět základních funkcí: Skladovací - vyrovnávání rozdílů mezi nabídkou a poptávkou vznikající v důsledku nerovnoměrnosti v poptávce. Kompletace zboží - sdružování objednávek od více zákazníků, které jsou pak předávány dodavatelům, kteří je dále dodávají objednateli, ten je kompletuje a dodává zákazníkům. Výsledným efektem kompletace zboží je snížení přepravních nákladů. Manipulační - nakládkové, vykládkové a jiné manipulace s distribuovaným zbožím. Přepravní - přemístění zboží z místa výroby do místa spotřeby. Komunikační - výměna informací potřebných pro uskutečnění distribučního procesu Distribuční řetězec společnosti REDDO CZ, s. r. o. Obrázek č. 2 - Distribuční řetězec REDDO CZ, s. r. o. Zdroj: vlastní zpracování Distribuční řetězec společnosti REDDO CZ, s. r. o. si můžeme představit podle obrázku č. 2. Společnost spolupracuje s několika dodavateli a tzv. partnery. Partneři jsou rozmístěni podle regionů (Hranice, Olomouc, Zlín..). Aby si společnost REDDO CZ, s. r. o. udržela důvěru u jejich partnerů, vytváří jim katalogy, webové stránky, e-shopy. 4 ČUJAN, Zdeněk a Zdeněk MÁLEK. Výrobní a obchodní logistika. první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN

14 Protože jsou to menší firmy, neměly by na zaplacení takovýchto forem podpory prodeje a proto jsou jim partneři věrní Princip fungování distribučního řetězce společnosti REDDO CZ, s. r. o. 1. Objednávka u společnosti REDDO CZ, s. r. o. 2. Společnost objedná zboží u svého dodavatele a dodavatel přímo dopraví zboží partnerovi do prodejny nebo 3. Dodavatel dopraví zboží do skladu společnosti REDDO CZ, s. r. o. odkud se pak objednávky kompletují k zákazníkům Rozsah distribučního řetězce označuje: Délku, kterou rozumíme počet distribučních stupňů mezi výrobcem a zákazníkem. Rozsah, který se měří počtem účastníků, kteří se na distribuci na daném stupni podílejí Druhy distribuce podle rozsahu Extenzivní distribuce, kdy je zboží dodáváno do všech prodejen v daném úseku, nebo všech prodejnách několika typů, nebo všech prodejnách jednoho typu, nebo všech prodejnách v dané lokalitě. Společnost REDDO CZ, s. r. o. využívá extenzivní distribuci, protože zboží dodává odlišným odběratelům, jako jsou různé firmy, prodejny, školy, pro osobní účely běžného odběratele.. Výběrová distribuce, kdy si distributor vybírá jen několik prodejen. Distribuuje výrobky, kde je potřeba vysoce kvalifikovaného prodavače. Exkluzivní distribuce, která vyžaduje obvykle jen jeden obchod, z důvodu velmi komplikovaného servisu. 5 Distribuční logistika [online]. VSB, [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. Vysoká škola Báňská. 12

15 1.2.5 Rozdělení distribuce podle počtu stupňů Počet stupňů distribučního řetězce, označovaný též jako délka řetězce je počet úrovní, kterými výrobek prochází od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Podle počtu stupňů lze rozlišit přímou, nepřímou a kombinovanou distribucí. Přímá existuje pouze jeden distribuční stupeň, kdy výrobce dodává zboží přímo konečnému zákazníkovi (při zavádění nového výrobku na trh). Nepřímá zboží se dostává k zákazníkovi přes několik stupňů, 6 kterou využívá společnost REDDO CZ, s. r. o. Kombinovaná kombinace přímé a nepřímé distribuce. 1.3 Doprava jako součást logistického systému,,doprava je jakékoliv přemístění osob či hmotných statků provedené buď vlastní silou, nebo silou zprostředkovanou. Je však důležité dodat, že z hlediska ekonomického tedy i z hlediska logistiky nejde o jakékoliv přemístění, ale o přemístění, jehož účinky se projevují v systému, ve kterém působí doprava. Z tohoto pojetí lze dopravu charakterizovat jako:,,specifickou lidskou činnost, jíž se provádí cílevědomé přemístění osob a hmotných statků, které se svými (nehmotnými) efekty projevuje ve sledovaném systému. 7 V logistice je doprava nositelem hmotného toku. I když se různé logistické technologie snaží do určité míry odstraňovat hmotné toky, nakonec vždy zůstane rozpor mezi místem existence vyrobeného hmotného statku a místem jeho spotřeby. Tento rozpor překonává doprava. Doprava především plní potřeby přemístění v logistickém systému. Fáze dopravy, které působí v logistickém systému rozlišujeme na dopravu: Mezioperační - prováděna na velmi krátkou vzdálenost, často v rámci jednoho závodu. Technologickou mezi jednotlivými fázemi výroby, často značné přepravní vzdálenosti. 6 VANĚČEK, Drahoš. Logistika. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta: ediční středisko : JČU, 2008, s. 16. ISBN SVOBODA, Vladimír. Doprava jako součást logistických systémů. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN X. 13

16 Oběhovou realizuje se v momentě dokončení finálního výrobku v distribučních procesech Dopravní sítě Existence dopravní sítě je základem dopravní obsluhy logistického systému. Dopravní síť umožňuje dosažení přemístění zboží z místa, kde bylo vyrobeno, do místa kde pokračuje jako součást procesu výroby a dále přes velkoobchod a maloobchod ke konečnému spotřebiteli, včetně likvidace odpadů. Z hlediska technické konstrukce dopravních sítí a tomu odpovídající technické konstrukce dopravních prostředků rozlišujeme: silniční dopravu nejhustší dopravní síť železniční dopravu vnitrozemskou vodní dopravu leteckou dopravu námořní dopravu námořní. potrubní dopravu 9 Dopravní síť je definována jako,,konečná množina dopravních uzlů a cest, které tyto uzly spojují. Ty posléze tvoří pevnou, nepřemístitelnou část dopravní soustavy, označovanou pojmem dopravní infrastruktura. 9 Po formální stránce můžeme dopravní síť zobrazit jako,,rovinný síťový graf, definovaný množinou uzlů (U), množinou hran (H), které jsou ohodnoceny směrovou orientací, délkou hrany (d) propustností buď sítě jako celku, jednotlivých cest v síti nebo prvků (p) SVOBODA, Vladimír. Dopravní logistika. Praha: ČVUT ISBN X. 9 SVOBODA, Vladimír. Doprava jako součást logistických systémů. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN X. 10 SVOBODA, Vladimír. Doprava jako součást logistických systémů. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN X. 14

17 1.4 Teorie grafů (TG) TG se zabývá studiem matematických útvarů, které nazýváme grafy. Graf je základním objektem TG.,,Z hlediska TG je graf matematická struktura sloužící především k vyjádření (modelování) té skutečnosti, že mezi prvky nějaké množiny V existují určité vazby z množiny H. Prvkům množiny V říkáme uzly nebo vrcholy grafů a vazbám (symetrickým nebo nesymetrickým) mezi některými (nebo všemi) z těchto uzlů říkáme hrany grafu. Označíme-li množinu všech uzlů grafu písmenem V a množinu všech existujících hran H, můžeme graf definovat jako uspořádanou dvojici (V, H). 11 Grafy slouží jako abstrakce mnoha různých problémů. Často se jedná o zjednodušený model nějaké skutečné sítě (například dopravní), který zdůrazňuje topologické vlastnosti objektů (vrcholů) a zanedbává geometrické vlastnosti, například přesnou polohu Základní pojmy teorie grafů Obrázek č. 3 - Základní pojmy teorie grafů Zdroj: ŠEDA, Miloš. Teorie grafů. Brno: Radix, spol. s. r. o., ISBN Teorie grafů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 15

18 Orientovaná hrana Uspořádaná dvojice uzlů (x 0, x 1 ), neboli orientované topologické spojení mezi dvěma uzly skládající se z hrany a směru Neorientovaná hrana Neuspořádaná dvojice uzlů, neboli hrana, která umožňuje obousměrný pohyb Cyklus (kružnice) V teorii grafů se termínem kružnice označuje takový graf, který se skládá z jediného cyklu, tedy uzavřené posloupnosti propojených vrcholů. Kružnice může být orientovaná i neorientovaná. Nejkratší kružnicí je trojúhelník - úplný graf se třemi vrcholy Acyklický graf Graf, který neobsahuje cyklus. 13 Obrázek č. 4 - Nejkratší kružnice (trojúhelník) Zdroj: PERKNER, Radim. Teorie grafů. Praha, Skripta. ČVUT Praha, fakulta dopravní. 16

19 Obrázek č. 5 - Kružnice (cyklus) v obecném grafu Zdroj: Neorientovaný graf Neorientovaný graf (z pohledu teorie grafů) definujme jako dvojici G = (V, H). Kde: V = {u 1, u 2,..., u n } je konečná množina objektu, kterým říkáme vrcholy, někdy též uzly grafu; H = {u i, u j, i, j = 1, 2,..., n} je množina některých dvojic uzlu, kterým říkáme hrany grafu. Pokud vede hrana z vrcholu A do vrcholu B, vede hrana také z B do A (nerozlišuje se směr hrany). Obrázek č. 6 - Příklad neorientovaného uzlového grafu matice sousednosti 1 2Zdroj: Teorie grafů [online] [cit ]. Dostupné z: 17

20 Orientovaný graf Orientovaný graf G je dvojice (V, H), kde H je podmnožina kartézského součinu V V. Prvky H nazýváme šipky nebo orientované hrany. Orientovaná hrana e má tvar (x, y). Říkáme, že tato orientovaná hrana vychází z x a končí v y. Orientovaný graf využijeme u silniční sítě např. v jednosměrné silnici. V takových případech hrana vede pouze jedním směrem. Z takových důvodů zavádíme pojem orientovaný graf. 15 Obrázek č. 7 - Příklad orientovaného grafu Zdroj: Souvislost grafu Použijeme pokud potřebujeme vyjádřit, jestli je nebo není graf "jedním celkem" tj. můžeme-li se dostat z každého vrcholu nějakou cestou do jiného, nebo zda jde o více na sebe nenavazujících částí. Proto se zavádí pojem souvislost grafu. V této práci je využit souvislý graf, neboť se můžeme dostat z jakéhokoliv místa do místa jiného. a) Souvislý graf Graf G je souvislý, jestliže pro každé jeho dva vrcholy x a y existuje v G cesta z x do y. 15 PERKNER, Radim. Teorie grafů. Praha, Skripta. ČVUT Praha, fakulta dopravní Teorie grafů [online] [cit ]. Dostupné z: 18

21 Neboli graf je souvislý jestliže se můžeme dostat z každého vrcholu nějakou cestou do jiného vrcholu. Obrázek č. 8 - Souvislý graf Zdroj: 18 b) Nesouvislý graf Nesouvislý graf se vyznačuje vícero na sebe nenavazujících částí. Pokud graf není souvislý, části, ze kterých se skládá a které jsou samy o sobě souvislé se nazývají komponenty souvislosti. Na obr. č. 9 jsou komponentami dva trojúhelníky. 17 Obrázek č. 9 - Nesouvislý graf Zdroj: PERKNER, Radim. Teorie grafů. Praha, Skripta. ČVUT Praha, fakulta dopravní. 19

22 1.5 Lineární programování,,lineární programování je soubor metod umožňující výběr optimální varianty při daném kritériu optimality a daných omezujících podmínkách. 19 Využívá se tam, kde přesné řešení úloh z praxe by systematickým prohledáváním trvalo téměř nekonečně dlouho. 19 Umožňuje tak řešit snadno složité problémy Distribuční metody lineárního programování Distribuční úlohy patři mezi důležité aplikace úloh lineárního programování. Při řešeni těchto úloh se používají odlišné metody než při řešeni typických úloh lineárního programování. Hlavním cílem lineárního programování je minimalizovat celkové náklady na distribuci. Účelová funkce, jež se minimalizuje, je celková délka trasy ujetá mezi městy. Tato distribuční úloha odpovídá postupu řešení obchodního cestujícího. Další z typů distribučních úloh je problematika okružních cest. Zde se uvažují i kapacity jednotlivých dodavatelů, odběratelů a distribučních kanálů. 20 Dopravní úloha byla jedním z prvních problémů, při jejichž řešení bylo úspěšně použito metod lineárního programování. Hlavní rolí dopravního problému obvykle představuje úkol přepravit určitý druh zboží od dodavatelů přímo k odběratelům za co nejnižší cenu nebo po nejkratší cestě Matematické modelování dopravních cest Okružní dopravní problém V praxi dodavatelé často řeší situaci jak co nejúsporněji dodat požadovaný objem zboží k odběratelům. V tomto případě však nejde o klasickou podobu dopravní úlohy, kdy 18 Teorie grafů [online] [cit ]. Dostupné z: 19 ŠEDA, Miloš. Teorie grafů. Brno: Radix, spol. s. r. o., ISBN Algoritmus [online] [cit ]. Dostupné z WWW: http// cestujici. 21 The Traveling Salesman Problem [online] [cit ]. Dostupne z: < 20

23 odběratelé mohou byt zásobováni z několika míst (výrobců, míst). U okružního problému je dodávka zboží (služby) organizována tak, aby zboží bylo rozvezeno všem odběratelům v rámci jedné jízdy, která začíná a konči ve stejném místě. V průběhu této jízdy musí byt všichni odběratelé navštíveni právě jedenkrát. Cílem je uspořádat cestu (pořadí navštívených míst) tak, aby náročnost dopravy byla minimální. Minimalizovat je možné například délku trasy, spotřebu času či pohonných hmot. Typickou ukázkou je problém obchodního cestujícího, který chce naplánovat návštěvu jednotlivých zákazníků tak, aby v rámci své cesty ujel co nejkratší vzdálenost Historie okružního dopravního problému První, kdo řešil okružní problém byl roku 1800 irský matematik William Rowan Hamilton. Tento matematicky problém představil na hádance Hamiltonova cyklu. Úkolem bylo projít neorientovaným Hamiltonovým cyklem tak, aby všechny vrcholy cyklu byly navštíveny jen jednou a poslední vrchol cyklu navázal na počáteční vrchol. Samotný okružní problém poprvé uvedl v roce 1930 rakouský matematik Karl Menger, který jej označil jako tzv. Botenproblem, což znamená v překladu problém posla nebo také problém listonoše. Nejznámější název travelling sallesman problem. V češtině problém obchodního cestujícího byl poprvé použit na Princetonské univerzitě v roce 1940 americkým matematikem Merrillem Floodem, který společně s jeho kolegou Hesslerem Whitneyem řešil problém obslužnosti školního autobusu v Západni Virginii. Po Karlu Mengerovi a Merrillovi Floodovi se problémem zabývalo mnoho matematiků, kteří postupně řešili úlohy pro větši počet míst. Velmi výrazně se na řešeni okružního problému podíleli G. Dantzing, R. Fulkeson a S. Jonhnson. Právě oni vydali popis metody pro řešeni problému obchodního cestujícího a vyřešili přiklad s 49 městy v efektivním čase. Milníkem co do počtu vyřešených instanci se ovšem stal exaktní řešitel Concorde. Tento program je v současné době schopen vyřešit úlohu s městy. Jeho autory jsou D. Applegate, R. Bixby, W. Cook a český vědec Václav Chvátal The Traveling Salesman Problem [online] [cit ]. Dostupne z: < 23 The Traveling Salesman Problem [online] [cit ]. Dostupne z: < 21

24 1.6.2 Obchodní cestující TSP (Travelling salesman problem) TSP je úloha kombinatorické optimalizace, jejíž cílem je nalézt v zadaném ohodnoceném úplném grafu takovou kružnici, která prochází všemi vrcholy a zároveň je její cena minimální. Může být modelována jako graf. Jinými slovy TSP se týká úloh okružních. Jedná se o nejjednodušší verzi okružních úloh, jejímž cílem je navštívit všechny zákazníky, a to právě alespoň jednou, při tom však obchodník neřeší požadavky těchto zákazníků. Vyjádříme-li tuto úlohu grafem, pak uzly v něm představují výchozí místo a místa, která má obchodní cestující navštívit. 24 V grafu jsou každé dva uzly spojeny hranou, která je ohodnocena určitou vzdáleností, která je potřebná urazit, abychom se dostali z místa představující jeden z uzlů do místa, který představuje další uzel. Obrázek č Problém obchodního cestujícího - zadání Zdroj: DVOŘÁK, Petr a Markéta ŠMEJKALOVÁ. Řešení problému obchodního cestujícího s využitím evolučních přístupů. P a M [online]. [cit ]. Dostupné z: 25 Problém obchodního cestujícího (TSP). Problém obchodního cestujícího [online] [cit ]. Dostupné z: 22

25 Obrázek č Problém obchodního cestujícího - cesta Zdroj: 26 Stejně tak i jinými slovy se jedná o nalezení nejkratší hamiltonovské kružnice v ohodnoceném grafu. V takovéto úloze, s minimálně však třemi uzly, lze vždy snadno najít hamiltonovskou kružnici. Cílem je však najít tu hamiltonovskou kružnici, jejíž délka, která je vyjádřena součtem ohodnocení hran na této kružnici, je nejmenší ze všech hamiltonovských kružnic v grafu. Taková hamiltonovská kružnice je zároveň nejkratší trasou pro úlohu TSP a je tímto tedy jejím řešením. Matematickým modelem těchto úloh je graf G = (V,H), kde: V = {v 1,..., v n } je množina vrcholů (nebo uzlů) H = {(v i, v j ) v i, v j Є V, i j} je množina hran s nezápornými náklady (vzdálenostmi) reprezentované maticí C = (c ij ) Hamiltonovská kružnice (cesta) Problém nalezení hamiltonovské kružnice je definován takto: nechť G je orientovaný graf s označeným počátečním uzlem A a koncovým B. Cesta z uzlu A do B se nazývá hamiltonovská právě tehdy, když obsahuje každý uzel grafu G právě jednou. Počet kroků potřebných na vyřešení problému roste exponenciálně s velikostí grafu. 26 Problém obchodního cestujícího (TSP). Problém obchodního cestujícího [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Uni-protokolle: Hamiltonian [online] [cit ]. Dostupné z: 23

26 Neboli jinými slovy hamiltonovská kružnice je uzavřená cesta, která prochází všemi uzly grafu právě jednou. Někdy je tato kružnice nazývána hamiltonovskou cestou. Obecně je problém nalezení hamiltonovské kružnice formulován jako rozhodnutí, zda daný orientovaný graf hamiltonovskou cestu obsahuje či ne. 28 Obrázek č Hamiltonovská kružnice Zdroj: Matematická definice TSP Úloha obchodního cestujícího není založena pouze na teorii grafů, ale může být založena i na matematické formulaci. Úloha TSP může být vyjádřena následně. Obchodník chce na své cestě navštívit n různých měst a poté se vrátit do výchozího místa. Konečná ujetá vzdálenost přitom musí být současně minimální a každé navštívené město se musí vyskytovat právě jednou. Ačkoliv je tato definice zdánlivě velmi jednoduchá, o to obtížnější je získat optimální řešení. V n-městské situaci kterékoliv permutace n měst přináší možné řešení. V důsledku toho n 1! možných cest (vzdálenost měst je zadaná jako symetrická matice; V grafickém 2 podání se jedná o neorientovaný graf) musí být ohodnoceno ve vyhledávacím prostoru. Následující tabulka udává příklady počtů prozkoumávaných cest v závislosti na počtu 28 DELMLOVÁ, Marie. Diskrétní matematika a logika. Praha, Dostupné z: 29 Hamiltonian path [online] Dostupné z: 24

27 měst. Jak lze v tabulce č. 1 vidět, počet možných cest je extrémní už jen při počtu 30 měst. 30 Tabulka č. 1 - Počet cest v závislosti na počtu měst n- počet Počet prozkoumávaných cest měst Zdroj: 30 V matematickém modelu TSP se zavádějí, podobně jako u přiřazovacího problému, bivalentní proměnné tj: xij, i = 0, 1,, m, j = 0, 1,, m, jejichž hodnota 1 udává, že hrana jdoucí z uzlu i do uzlu j leží v rámci hledané cesty obchodního cestujícího a naopak hodnota xij se rovná 0 znamená, že mezi těmito místy cesta nebude. TSP může byt tedy formulován naprosto stejně jako přiřazovací problém. Navíc je v něm však třeba zajistit, aby byl nalezen skutečně pravě jeden okruh zahrnující všechna místa a ne třeba jen několik dílčích, vzájemně nezávislých okruhů. Definujeme: Náklady na přepravu od dodavatele k odběrateli (c ij...kde i = 1 m, j = 1 n) 30 JAN, Fábry. Dynamic Traveling Salesman Problem: In Mathematical Methods in Economics. Plzeň: Professional Publishing, ISBN

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory]

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] Část I Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] V matematice grafem obvykle rozumíme grafické znázornění funkční závislosti. Pro tento předmět je však podstatnější pohled jiný. V teorii grafů rozumíme

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK

APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK APLIKACE ÚHOLY OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO POŘADÍ FÁZÍ SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK APPLICATION OF TRAVEL SALESMAN PROBLEM FOR OPTIMAL ORDER OF PHASES OF LIGHT CONTROLLED INTERSECTIONS

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Lineární programování

Lineární programování 24.9.205 Lineární programování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 203/204 Obsah Úloha lineárního programování. Formulace úlohy lineárního programování. Typické úlohy lineárního programování.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství Milena Vaculíková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky v odboru skladové

Více

Problém obchodního cestujícího(tsp) Vstup: Množina n měst a vzdálenosti mezi nimi. Výstup: Nejkratší okružní cesta procházející všemi městy.

Problém obchodního cestujícího(tsp) Vstup: Množina n měst a vzdálenosti mezi nimi. Výstup: Nejkratší okružní cesta procházející všemi městy. Problém obchodního cestujícího(tsp) Vstup: Množina n měst a vzdálenosti mezi nimi. Výstup: Nejkratší okružní cesta procházející všemi městy. Poznámka:Slovem okružní myslíme,žecestakončívestejném městě,

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

11/2010 - LISTOPAD VÍTEJTE Obsah Úvodník Optimalizace rozvozových a svozových tras 3 Novinky z Webdispečinku 7 Cestovní příkaz Tankovací karty OMV 9 Představujeme navigaci Dynavix 10 Redakce Adresa redakce:

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

MATEMATIKA A 3 Metodický list č. 1

MATEMATIKA A 3 Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do problematiky diskrétní matematiky Cíl: Cílem tohoto tématického celku je vymezení oblasti diskrétní matematiky a příprava na další výklad kurzu. Jedná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Numerické řešení variačních úloh v Excelu

Numerické řešení variačních úloh v Excelu Numerické řešení variačních úloh v Excelu Miroslav Hanzelka, Lenka Stará, Dominik Tělupil Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium Jírovcova 8, Gymnázium Brno MirdaHanzelka@seznam.cz, lenka.stara1@seznam.cz, dtelupil@gmail.com

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Modul Řešitel (v anglické verzi Solver) je určen pro řešení lineárních i nelineárních úloh matematického programování. Pro ilustraci

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Teorie grafů. zadání úloh. letní semestr 2008/2009. Poslední aktualizace: 19. května 2009. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Teorie grafů. zadání úloh. letní semestr 2008/2009. Poslední aktualizace: 19. května 2009. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Teorie grafů zadání úloh letní semestr 2008/2009 Poslední aktualizace: 19. května 2009 Obsah Úloha číslo 1 5 Úloha číslo 2 6 Úloha číslo 3 7 Úloha číslo 4 8 Úloha číslo 5 9 Úloha číslo 6 10 Úloha číslo

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Ohodnocené orientované grafy

Ohodnocené orientované grafy Ohodnocené orientované grafy Definice Buď G graf Funkce w : H( G) (, ) se nazývá (hranové) ohodnocení grafu G; graf se zadaným ohodnocením se nazývá ohodnocený graf Definice Nechť G je orientovaný graf

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS

HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: Příspěvek definuje technologické ukazatele pro hodnocení

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ

SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ System Analysis Of Logistic Processes Ing. Libor KAVKA Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplín e-mail: libor.kavka@vslg.cz ABSTRAKT

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Počítáme v Excelu v rekordním čase Druhé, aktualizované vydání Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2787.

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. 31.5. 1.6.2007 Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. Jan Šlajer, Petr Jalůvka DYNAMIC FUTURE s.r.o. Setkání uživatelů programu WITNESS a příznivců simulace

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Optimalizace obecný úvod. [proč optimalizovat?] Formalizace problému. [existují podobné problémy?]

Optimalizace obecný úvod. [proč optimalizovat?] Formalizace problému. [existují podobné problémy?] Optimalizace obecný úvod 1 Optimalizace obecný úvod Motivace optimalizačních úloh [proč optimalizovat?] Formalizace problému [jak obecně popsat optimalizační úlohu?] Klasifikace optimalizačních problémů

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více