Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok"

Transkript

1 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje společnosti. Vznik a rozvoj závislý na existujících ekonomických podmínkách (existence soukromých vlastníků, rozvinuté směnné vztahy a používání peněz). Účetnictví přispělo k rozvoji hospodářského života společnosti umožnilo zjišťovat míru zhodnocení vloženého kapitálu do podnikání a míru zhodnocení vstupů výrobních činitelů ve vztahu k výstupům vytvořených jejich přeměnou. Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku v peněžních jednotkách. Požadavky kladené na účetnictví: - uchování informací o podnikových jevech pro podnikatele; - poskytování informací pro investory, banky, burzy; - důkazní prostředek při vedení sporů; - prostředek k zajištění dobré správy a ochrany majetku; - poskytování podkladů pro vyměření daní; - poskytování informací všem zainteresovaným osobám o podnikatelské zdatnosti vedení podniku. Základním předpisem pro vedení zákon o účetnictví: musíme vést účetnictví: - úplně, - průkazně, - správně. Účetnictví musí poskytovat informace: - o stavu a pohybu majetku a závazků; - o nákladech, výnosech (v účetnictví), resp. výdajích a příjmech (v daňové evidenci příjmů a výdajů) vede ke zjištění hospodářského výsledku (zisk/ztráta). Další důležité informace pro vedení účetnictví: - za správnost zodpovídá podnikatel; - účetní období 12 po sobě jdoucích měsíců (kalendářní, hospodářský rok); - vede se v české měně; - právnické osoby mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku. Fyzické osoby ode dne zahájení činnosti do dne ukončení činnosti; - povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek; - účetnictví může vést účetní jednotka ručně nebo na počítači. Účetní soustava A. DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ o vedou podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku; o výsledek hospodaření (základ daně) se zjišťuje jako rozdíl mezi příjmy a výdaji; o výhoda daňové hledisko: podnikatel neplatí daň z příjmů z nezaplacených faktur a naopak lze do daňových výdajů uplatnit nákup zásob již v okamžiku placení bez ohledu na jejich skutečnou spotřebu, 1

2 2 o obrat; o základ daně rozdíl příjmů a výdajů. B. ÚČETNICTVÍ (podvojné) 1. vedou: o podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku; o obchodní společnosti; o družstva; o banky, pojišťovny. 2. hospodářský výsledek (základ daně) se zjišťuje jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Finanční účetnictví (základní): - poskytuje ucelený soubor informací o aktivech (majetku) a pasivech (zdroje krytí majetku), nákladech a výnosech a hospodářského výsledku jako celku; - zachycují se v něm vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí; - informace se prostřednictvím výkazů předkládají externím uživatelům. Manažerské účetnictví (vnitropodnikové): - tvoří soubor informací potřebných k řízení uvnitř podniku. a) Vnitropodnikové účetnictví: účtování o nákladech a výnosech z různých pohledů. b) Kalkulace: vyčíslují vlastní nákladech na jednici výkonů. Druhy předběžná, výsledná. c) Rozpočetnictví: plán výkonů jednotlivých vnitropodnikových útvarů. d) Operativní evidence: záznam jednotlivých hospodářských jevů bezprostředně po jejich vzniku. Evidenci provádí zpravidla pracovník, který sledovanou činnost sám vykonává nebo řídí a evidence se vede obvykle v jednotkách hmotných. Informace slouží k běžnému řízení a rozhodování a k zpracování v účetnictví a ve statistice. e) Vnitropodniková statistika: zpracovává informace o hromadných jevech, zjišťuje vzájemné souvislosti, vývoj a příčiny změn. Úloha 1. 1 (učebnice) Úloha 1. 2 (učebnice) Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na informace V tržním hospodářství jsou účetní informace poskytovány zejména formou účetních výkazů: a) vlastníkům podniku; b) věřitelům podniku; c) vedení podniku; d) zákazníkům neboli odběratelům (zajímá běžná finanční situace, ale i jeho budoucí vyhlídky aby se ujistili o spolehlivosti podniku. Významné když uzavírají dlouhodobé smlouvy, popřípadě poskytují zálohu.) e) zaměstnancům; f) vládě a jejím orgánům (využívají účetní informace o dosaženém zisku jako základu pro stanovení daňové povinnosti podniku, o dosaženém zisku a finanční situaci slouží vládě k hodnocení přijaté hospodářské politiky); g) širší veřejnosti v místě působnosti podniku (podniky provozují svou činnost v určitém územním celku, z něhož získávají pracovní síly a využívají místních zdrojů, které vlastní místní samosprávní orgány. Tyto orgány hodnotí podniky na základě informací získaných o zaměstnanecké politice podniku, o vztahu k životnímu prostředí, o výši darů poskytnutých podnikem na podporu územních

3 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok programů. Orgány a veřejnost mají také zájem na informacích o finanční situaci podniku, protože na ní závistí příjmy do místních rozpočtů.); h) konkurenčním podnikům (informace pro získání kontroly nad podnikem, úvahy o převzetí podniku, srovnání s vlastní výnosností, stanovení vlastní rozvojové strategie). Domácí úkol: Sbírka: úloha 1. 1 Sbírka: úloha 1. 2 Sbírka: úloha

4 Téma: ÚČETNÍ DOKLADY 2. hodina Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, v nichž jsou prvotně zaznamenány hospodářské (působí změny v majetkových složkách, závazcích, kapitálu, nákladech a výnosech) a účetní operace (vznikají vlivem uplatněné techniky účetních zápisů). Členění: 1. podle druhu: faktura došlá (dodavatelská), faktura vystavená (odběratelská), příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, atd. 2. podle místa vzniku: a. vnější (externí) b. vnitřní (interní) 2. podle počtu zaznamenaných operací a. jednotlivé b. sběrné Učebnice úloha 2. 1 Náležitosti účetních dokladů Obsahem účetních dokladů je minimem údajů, který stanoví zákon o účetnictví. Chybí-li některá náležitost, nelze považovat doklad za průkazný. Náležitostmi jsou: - označení účetních dokladů; - obsah účetního případu a jeho účastníci; - peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství; - okamžik vyhotovení účetních dokladů; - okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetních dokladů; - podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ; - podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Podpisy mohou být nahrazený jiným průkazným způsobem (kódem). Kromě uvedených náležitostí mohou mít i další údaje. Účetní doklady musí být číslovány, vyhotoveny trvalým způsobem, čitelné, bez vymazávání a přepisování. Vyhotovování ÚD Vyhotovení ÚD musí být provedeno bez zbytečného odkladu. Daňové doklady: v souvislosti s DPH. Zákonem o DPH má předepsané náležitosti (daňový doklad může být i účetním dokladem). Opravy chybných údajů v účetních dokladech zjištěné při přezkušování musí být provedeny tak, aby nedošlo k porušení průkaznosti: a) neúčetním způsobem: škrtnutím chybného údaje a uvedením správného údaje opatřeného datem a podpisovým záznamem opravující osoby; b) účetním způsobem: vyhotovením účetních dokladů na opravu. Vyplňování účetních dokladů Úloha

5 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Oběh účetních dokladů - představuje veškeré činnosti, které se uskutečňují na účetních dokladech od jeho vyhotovení nebo přijetí až po jeho uložení v archivu. Správná organizace zajišťuje jeho správné zpracování. Účetní jednotka musí mít vypracován plán oběhu účetních dokladů, který je vnitřní účetní směrnicí musí obsahovat odpovědné pracovníky a lhůty k vyhotovení dokladů a k jejich zpracování (pravidelně se aktualizuje). Postup oběhu: 1. přezkušování správnosti stránka: a. věcná b. formální 2. příprava k zaúčtování: a. třídění b. označení c. evidence d. určení účtovacího předpisu 3. zaúčtování 4. úschova a skartace Učebnice úloha 2. 4 Domácí úkol: Sbírka:

6 Téma: MAJETEK A ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU 3. hodina Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobost používání doba používání delší než 1 rok; Postupné opotřebení postupné přenášení jeho hodnoty do nákladů; Limit ceny (v některých případech). Hlavní skupiny Dlouhodobý hmotný majetek o budovy, stavby o pozemky, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů (bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti) o samostatné movité věci cena vyšší než Kč ,-, doba použitelnosti delší než 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek nemá hmotnou povahu, cena vyšší než Kč ,-, např. zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva licence, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje; Dlouhodobý finanční majetek o uložení volných peněžních prostředků do cenných papírů a podílů doba použitelnosti delší než 1 rok; o podílová účast podniku v jiném podniku, finanční půjčky. Charakteristika oběžného majetku Během činnosti mění v jinou formu; Dochází k jednorázové spotřebě. Hlavní skupiny Zásoby: materiál, nedokončené výrobky, výrobky, zboží; Krátkodobý finanční majetek: hotovost, na účtu, ceniny, krátkodobé cenné papíry; Pohledávky: nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Koloběh majetku Výrobní podnik: peněžní prostředky materiál nedokončená výroba výrobky (pohledávky) peněžní prostředky (hotovostní, bezhotovostní styk) Obchodní podnik: peněžní prostředky zboží (pohledávky) peněžní prostředky (hotovostní, bezhotovostní styk) Úloha 3. 1 Zdroje financování majetku (Pasiva) = vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek základním kritériem je hledisko vlastnictví: a) vlastní zdroje vklady podnikatele zisk b) cizí zdroje závazky = dluh vůči dodavatelům, zaměstnancům, bankám (úvěry), finanční úřad, správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně; 6

7 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Úloha 3. 2 Úloha 3. 3 Domácí úkol: Sbírka Inventarizace majetku = zjišťování skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenávání. Fáze: a) zjištění skutečného stavu inventura; b) porovnání skutečného stavu se stavem účetním; c) vyčíslení inventarizačního rozdílu; d) zjištění příčin rozdílu a návrh na vypořádání; e) vypořádání. Častost inventarizace: Minimálně 1x ročně Druhy inventarizace: a) Podle periodicity - řádná: periodická (provádí se pravidelně k určitému datu) průběžná (provádí se postupně během účetního období u jednotlivých položek zásob) - mimořádná: při organizačních změnách, při změně zaměstnance odpovědného za majetek, po živelné pohromě, vloupání atd. b) Podle rozsahu - úplná - dílčí Druhy inventur: a) fyzická b) dokladová Inventarizační rozdíly: a) manko (u peněžních prostředků schodek) b) přebytek Za manko se nepovažují ztráty v rámci přirozených úbytku zásob podnik stanoví normy úbytků ve své vnitřní účetní směrnici. Inventarizační komise: Provádí inventarizaci, členy jmenuje ředitel podniku, min. 2 členy vedoucím nesmí být hmotně odpovědný pracovník. Inventarizační zápis: Vyhotovuje se po skončení inventarizace musí být opatřen podpisy všech členů komise. Úloha

8 Téma: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 4. hodina Aktiva majetek uspořádaný podle složení (co má pro podnik hodnotu, přinese mu v budoucnu užitek a lze jej ocenit). Pasiva celková částka majetku uspořádaná podle zdrojů financování (krytí): - skutečná pasiva - formální pasiv Bilanční rovnice: A = P Základní analýza situace podniku A = P 100 = 100 A = ZJ + D + Z 100 = Podílové ukazatele: míra zadluženosti podíl vlastního jmění v celkovém majetku rentabilita aktiv rentabilita vlastního jmění rentabilita cizího zdrojů D / A ZJ / A Z / A Z / ZJ Z / D 30 : 100 x 100 = 30 % podnik má z celkového majetku 100 ve svém vlastnictví 70 a jen 30 dluží věřitelům zadlužen je ze 30% 60 : 100 x 100 = 60 % dobrá 10 : 100 x 100 = 10 % dobrá, tj. průměrná rentabilita 10 : 60 x 100 = 16,7 % velmi dobrá, nadprůměrná 10 : 30 x 100 = 33,3 % velmi vysoká - k vytvoření Z 10 bylo třeba málo cizích prostředků Ukazatele rentability patří k nejdůležitějším charakteristikám úspěšnosti podnikání = cílem podnikání je dosažení rentability vloženého kapitálu. Např. rentabilita tržeb charakteristika úspěšnosti prodeje. 8

9 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 5. hodina Téma: ROZVAHA OBSAH, DRUHY, FUNKCE Rozvaha setříděný soupis aktiv a pasiv k rozvahovému dni. Rozvahový den den, ke kterému sestavujeme rozvahu. Rozvahové položky jednotlivé položky aktiv a pasiv. Rozvahový stav peněžní částky u jednotlivých položek. Rozvaha se sestavuje na podkladě údajů čerpaných z účetnictví. Úloha 5. 1 Druhy rozvahy - zahajovací - počáteční - konečná - likvidační Funkce rozvahy 1. přehledné uspořádání majetku podniku v peněžním vyjádření a jeho zdroje financování; 2. umožňuje zjistit HV Úloha 5. 2 Domácí úkol Sbírka: úloha

10 Téma: ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK 6. hodina Změny rozvahových položek A a P se mohou zachycovat přímo v rozvaze, a to změnou rozvahových stavů příslušných A a P. Schéma koloběhu Učebnice: Úloha 5. 3 Úloha 5. 4 Úloha 5. 5 Úloha 5. 6 Úloha 5. 7 Domácí úkol Sbírka: úloha 5. 2 Sbírka: úloha 5. 3 Sbírka: úloha 5. 4 (leden) 10

11 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ROZVAHOVÉ ÚČTY 7. hodina Účet podstata a forma = je pramenem finančních informací pro řízení a slouží k zaznamenávání účetních případů. Má stranu MD a D a je označen názvem s trojmístným číselným znakem (zatím nebudeme používat). Účty rozvahové jsou jednou řadou účtů, na nichž se evidují A a P. Prvním záznamem je záznam PS, který se uskutečňuje pomocí účtu Počáteční účet rozvážný (dále PÚR). Následně se pak účtují jednotlivé účetní případy přírůstky nebo úbytky PS. Každý účetní případ zaznamenáme pomocí dvou účtů (jednou na MD, podruhé na D) = podvojný účetní zápis. Rozpis rozvahy do účtů Změny rozvahových položek A a P, které vznikají na základě účetních případů, se mohou zachycovat přímo v rozvaze, a to změnou rozvahových stavů příslušných A a P (po každé změně nová rozvaha), nebo založíme účty a operace zachycujeme přímo na účet. Schéma: aktivní a pasivní účty Zápis: +A +P -A -P +A -A +P -P Učebnice Úloha 5. 8 Úloha 5. 9 Úloha Domácí úkol Sbírka: úloha 5. 4 (únor) 11

12 Téma: VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 8. hodina Při výrobě, při poskytování služeb, při prodeji zboží spotřebováváme materiál, energii, pohonné hmoty, dochází též k opotřebení budov, strojů, opotřebovává se dlouhodobý majetek, platíme mzdy, nájemné poplatky atd. Peněžní vyjádření spotřeby majetkových složek a cizích výkonů označujeme náklady. Vznik nákladů vede k úbytku majetku nebo ke zvýšení závazků. Účetní případy, které vznikají poskytováním služeb, prodejem výrobků a zboží znamenají tvorbu výnosů. Hlavní forma výnosů: Výrobní podniky tržby za prodej výrobků; Obchodní podniky tržby za prodej zboží; Banky úroky z poskytnutých úvěrů, poplatky za služby; Doprava jízdné od cestujících, přepravné za dopravu nákladů. Výsledek hospodaření: Zisk výnosy jsou vyšší než náklady; Ztráta náklady převyšují výnosy. Dosažené výnosy znamenají, že se podniku zvýšil i stav jeho majetku výnosy jsou zdrojem přírůstku majetku nebo snížením závazků. Náklady naproti tomu působí tak, že majetek snižují nebo zvyšují závazky. Takže dosáhl-li zisku, znamená to, že se zvýšil stav jeho majetku a zdrojem tohoto přírůstku je zisk. Zaznamenané náklady a výnosy na výsledkových účtech za účetní období se při roční účetní uzávěrce soustředí na Účtu zisků a ztrát podle účtem zdrojů (krytí majetku (aktiv). Schéma Účtu zisku a ztrát MD Účet zisků a ztrát D NÁKLADY Úbytek zdroje VÝNOSY Tvorba zdroje Změny při nichž dochází ke vzniku nákladů a výnosů: 1. zvýšení aktiv a vznik výnosů A+ V+ Za provedené a zaplacené opravy došlo k přírůstku peněz v pokladně a tržeb, kterou jsou pro podnik 2. zvýšení pasiv a vznik nákladů 3. snížení aktiv a vznik nákladů Učebnice 12 výnosem. P+ N+ Zaměstnancům přiznané mzdy za vykonanou práci dlužíme a mzdy jsou pro podnik nákladem. Za fakturovanou spotřebu elektrické energie nebylo dodavateli dosud zaplaceno, a tudíž vznikl závazek. Spotřebovaná energie představuje spotřebu cizích výkonů (dodávek) a je tudíž pro podnik nákladem. A- N+ Na základě výdejky došlo k úbytku materiálu na skladě, a protože byl materiál spotřebován, vznikl podniku náklad.

13 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Úloha Podvojný účetní zápis - každý účetní případ musí být zaznamenán stejnou částkou na dvou účtech, a to jednou na straně MD, podruhé na straně D. Souvztažné zápisy zápisy téhož účetního případu na dvou opačných stranách příslušných účtů. Souvztažné účty účty, na nichž se zapisuje tentýž účetní případ. Obrat udává souhrn změn na účtu (nezahrnujeme PS) Konečné zůstatky k PS přičteme obrat téže strany a odečteme obrat strany druhé. KZ zjišťujeme rozdílem součtů stran MD a D. Konečný účet rozvážný - aby byla dodržena podvojnost, i pokud jde o účetní zápisy, kterými se uzavírají rozvahové účty. Učebnice Úloha Podrozvahové účty Využívání cizího majetku; Majetek přijatý do úschovy. Majetek není evidován na rozvahových účtech. Domácí úkol Sbírka Úloha

14 Téma: SYNTETICKÁ A ANALYTICKÁ EVIDENCE (SE A AE) 9. hodina Syntetické účty tvoří soubor účtů rozvahových a výsledkových, na nichž se zaznamenávají aktiva, pasiva, náklady a výnosy souhrnně neboli synteticky. PS, přírůstky, úbytky a zůstatek jsou evidovány bez podvojnosti a pouze v jednotkách peněžních. Analytická evidence jsou podrobnější, vyžadují potřeby finančního řízení a kontroly účetní jednotky, jejich vnitropodnikových útvarů, účely daňové, požadavky externích uživatelů a potřeby zajištění ochrany majetku. Jsou vedeny k syntetickým účtům rozvahovým, tak i účtům výsledkovým. Netvoří uzavřenou soustavu. Záznamy se uskutečňují v jednotkách peněžních, popř. i v jednotkách hmotných. SE a AE mají své vlastní úkoly, jejich obsahová náplň je v podstatě stejná. Mezi evidencemi je vzájemná vazby musí se přezkušovat pomocí kontrolních soupisek. Učebnice Úloha Úloha

15 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: JEDNODUCHÝ PŘÍKLAD SHRNUTÍ UČIVA Úloha 5. 7 Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 10. hodina Hodina: 11 Účtová třída - 2 Pokladna: Doklady: příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad O pohybu hotovosti se vede Pokladní kniha Opakovací úloha: Inventarizace pokladní hotovosti 1x za účetní období: o Schodek účet N/Manka a škody o Přebytek účet V/Finanční výnosy Peníze na cestě pro překlenutí časového nesouladu mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti a účtováním o pohybu na běžném účtu. Používáme i při převodu mezi bankovními účty: Doklady: PPD, VPD. VBúčtu, VBúvěru Úloha 6. 1 Ceniny: Známky, telefonní karty účet N/Ostatní služby Kolky účet N/Ostatní daně a poplatky Stravenky účet N/Sociální náklady Úloha 6. 2 Úloha 6. 3 Bankovní účty: Účet 2/Bankovní účty Doklad: Výpis bankovního účtu Mimo jiné se účtují všechny bankovní úroky i poplatky Úloha 6. 4 Úloha 6. 5 Bankovní úvěry Doplňkový zdroj krytí majetku Splácejí se z prostředků běžného účtu 15

16 Úloha

17 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: DPH A JEJÍ ÚČTOVÁNÍ Hodina: 12 Podstata Je jednou z nepřímých daní (je obsažena v ceně majetku). Výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně a zákazník je zaplatí společně s cenou. Plátce daně mají nárok na odpočet daně daň na vstupu není součástí vstupní ceny. DPH neovlivní ani výnosy prodejci nezůstává, ale odvádí do státního rozpočtu. Plátce daně Plátci se registrují u FÚ (povinná, dobrovolná) Sazby DPH Základní 20 %, snížená 14 % Způsob výpočtu 3. základem je cena bez DPH 4. základem je cena vč. DPH Daňové doklady Vystavují se v souvislosti s DPH + vzniká daňová povinnost Plátce je povinen vést záznamy o: f) základu daně; g) správné výši daně; h) přesně určit den vzniku daňové povinnosti. Formy dokladů: - běžný, - zjednodušený. Účtování DPH 343 rozvahový účet (A, P) Zúčtování s FÚ: (Pokladna), 221 (Bankovní účet) / 343 (DPH) = odvod (DPH) / 211 (Pokladna), 221 (Bankovní účet) = vrácení nadměrného odpočtu Úloha

18 Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU Hodina: 13 Vymezení zásob materiálu Evidence: Dodací list, faktura Protokol o vadách Příjemka Výdejka Převodka Skladní karta = AE Oceňování: o Pořizovací cena nakoupený materiál (smluvní cena + VPN) o Vlastní náklady materiál vlastní výroby o Reprodukční pořizovací cena - získané bezúplatné nabytí Úloha 6. 8 Účtování - způsob A (schéma): 5. Nákup - účet 111/Pořízení materiálu 6. DPH 7. Výdej ze skladu Úloha

19 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Hodina: 14 Pojem Movité věci za účelem prodeje Účtová třída 1 (zásoby) Účtování se vyznačuje stejnými prvky jako účtování materiálu s tím rozdílem, že jsou specifické účty Materiál Zboží a) účet kalkulační 111 Pořízení materiálu 131 Pořízení zboží b) rozvahové účty 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě a v prodejnách c) účty výsledkové 542 Prodaný materiál 642 Tržba z prodeje materiálu 504 Prodané zboží 604 Tržby za zboží 3. Účtování nákupu: schéma (učebnice) 4. Účtování prodeje: schéma (učebnice) o Prodej se zachycuje jako tržba o Musíme zaúčtovat i úbytek zásob Oceňování při nákupu: o Pořizovací cena o Reprodukční pořizovací cena Oceňování při prodeji: o Prodejní cena + obchodní marže a je-li podnik plátcem DPH vč. DPH Analytická evidence: vedeme k účtu 132 (Zboží na skladě a v prodejnách), aby se usnadnila inventarizace zásob eviduje se zboží v prodejnách zpravidla v prodejních cenách s oddělenou evidencí prodejní ceny, obchodní marže a DPH na samostatných analytických účtech. K získání pořizovací ceny je třeba evidovat marži a DPH na opačných stranách účtů. Dále se k účtu vedou analytické účty o Podle druhů či skupin zboží na skladních kartách nebo v datových souborech na PC o Podle hmotně odpovědných osob a podle míst uložení Inventarizační rozdíly: o Manka: 504-Prodané zboží (do normy)/132; 549-Manka a škody (nad normu)/132 o Přebytky: 132/648 Výpočet DPH u tržeb: o U sazby 14 % o U sazby 20 % 19

20 Úloha

21 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Hodina: 15 Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobost používání doba používání delší než 1 rok; Postupné opotřebení postupné přenášení jeho hodnoty do nákladů; Limit ceny (v některých případech). c) Dlouhodobý hmotný majetek 1. pozemky (bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti) 2. budovy, stavby 3. umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů (bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti) 4. samostatné movité věci cena vyšší než Kč , DP delší než 1 rok Úloha Evidence dlouhodobého hmotného majetku Inventární karta nebo inventární kniha Oceňování: 3. Pořizovací cenou při pořízení koupí Vlastními náklady Reprodukční pořizovací cenou Úloha Účtování: Účtová třída - 0 Schéma strana 98 Úloha Odpisování f) Pojmy: odpisy, oprávky, zůstatková cena g) Odpisy (účetní, daňové rovnoměrné, zrychlené) Úloha Účtování odpisů Účetní doklad pro účtování vyřazení Zápis (protokol) o vyřazení Schéma učebnice 21

22 Úloha Účtování vyřazení po 100 % odpisu Schéma - učebnice 22

23 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ MEZD Hodina: 16 účtová třída 3 hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy čistá mzda: hrubá mzda zákonné srážky částka k výplatě: čistá mzda ostatní srážky + nemocenské dávky zúčtovací a výplatní listiny: sestavuje po skončení měsíce mzdoví účetní mzdový list: sestavuje se pro každého pracovníka Účtování mezd = mzdy musí být zúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána - schéma daň z příjmů fyzických osob zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnanec (ZP/4,5%; SP/6,5%) nemocenské dávky zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel (ZP/9%, SP/25%) Úloha

24 Téma: ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Hodina: 17 Charakteristika Předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat. Oceňování Ve vlastních nákladech Účtování Výroba: přírůstek zásob se účtuje současně na výnosovém účtu Změna stavu zásob výrobků Prodej: prodej za hotové nebo na fakturu v prodejních cenách. Úloha

25 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Hodina: 18 i) Náklady představují úbytek majetku nebo zvýšení závazku. Jsou peněžním vyjádřením vynaloženého majetku za určitým účelem (na vytvoření konkrétního výkonu). j) Výdaje jsou charakterizovány jednostranně vynaloženým majetkem oceněným v penězích. Proti výdaji vždy nemusí stát konkrétní účel (např. splátka bankovního úvěru z bankovního účtu). k) Mezi náklady a výdaji vzniká věcná a časová nesourodost. l) Výnosy jsou přírůstkem majetku v peněžním vyjádření bez účelového vymezení. Uhrazujeme z nich vynaložené náklady. m) Příjmy jsou přírůstkem majetku, u nichž nemusí být přímá vazba s výkony (např. připsání bankovního úvěru na běžný účet). n) Výnosy a příjmy je nezbytné časově rozlišovat. o) Úkolem časového rozlišení je zahrnout náklady, výdaje, výnosy a příjmy do toho účetního období, s nímž věcně a časově souvisejí. p) Náklady a výnosy se rozdělují podle činnosti na: - Provozní - Finanční - Mimořádné Účtujeme narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Úloha

26 Téma: ÚČETNÍ TECHNIKA Hodina 19 Rozsah vedení účetnictví Stanoví zákon o účetnictví: 2. fyzické osoby zjednodušená forma 3. právnické osoby 4. obchodní společnosti 5. ostatní právnické osoby Směrná účtová osnova c) Vydává MF d) Seznam účtových tříd a skupin účetní jednotka si stanoví syntetické a analytické účty e) Konstrukce účtové osnovy Účtový rozvrh Účtová jednotka si stanoví na začátku účetního období dle potřeby (musí vycházet ze směrné účtové osnovy). úloha 7. 1 úloha 7. 2 Účetní zápisy - charakteristika Zachycují účetní případy Srozumitelné, přehledné, trvanlivé, možnost ověřit zaúčtování Časové a soustavné zápisy časové hledisko tak, jak postupně vznikají = v DENÍKU věcné hledisko zápisy na účtech = v HLAVNÍ KNIZE Jednoduché a složené účetní zápisy c) jednoduchý zápis souvztažnost pouze jedné dvojice účtů d) složený zápis souvztažnost mezi větším počtem účtů úloha 7. 3 Přezkušování správnosti účetních zápisů Z hlediska: 2. formálního dodržená podvojnost zápisů = PŘEDVAHA 3. věcné správné zachycení majetku a závazků = INVENTARIZACE úloha

27 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Opravy účetních zápisů (chybná částka nebo špatný účet) - účetním způsobem nový zápis (vč. dokladů) - neúčetním způsobem přeškrtnutí (nutná poznámka o opravě) pouze do doby účetní uzávěrky Způsoby oprav 3. doplňkový zápis částka nižší: doúčtuje se rozdíl 4. částečné storno částka vyšší 5. úplné storno nesprávný účet nebo strana účtu úloha 7.5 Účetní knihy c) DENÍK d) HLAVNÍ KNIHA e) KNIHY ANALYTICKÉ A SYNTETICKÉ EVIDENCE DENÍK Zabraňuje dodatečným úpravám Zajišťuje průkaznost a spolehlivost Spojuje doklady s hlavní knihou Kontrolní funkce úloha 7.6 Deník P.Č. Datu m Dokla Účet d Text Kč MD D PPD 1 f/001 - úhrada , VPD 1 Proplaceno cestovné 1 400, FAD 1 Za reklamu 4 000, , HLAVNÍ KNIHA = soubor všech syntetických účtů Formy účetních knih - vázané knihy - volné listy v současnosti pomocí PC 27

28 Téma: SOUVISLÝ PŘÍKLAD - UČEBNICE Hodina 20 28

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více