Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok"

Transkript

1 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje společnosti. Vznik a rozvoj závislý na existujících ekonomických podmínkách (existence soukromých vlastníků, rozvinuté směnné vztahy a používání peněz). Účetnictví přispělo k rozvoji hospodářského života společnosti umožnilo zjišťovat míru zhodnocení vloženého kapitálu do podnikání a míru zhodnocení vstupů výrobních činitelů ve vztahu k výstupům vytvořených jejich přeměnou. Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku v peněžních jednotkách. Požadavky kladené na účetnictví: - uchování informací o podnikových jevech pro podnikatele; - poskytování informací pro investory, banky, burzy; - důkazní prostředek při vedení sporů; - prostředek k zajištění dobré správy a ochrany majetku; - poskytování podkladů pro vyměření daní; - poskytování informací všem zainteresovaným osobám o podnikatelské zdatnosti vedení podniku. Základním předpisem pro vedení zákon o účetnictví: musíme vést účetnictví: - úplně, - průkazně, - správně. Účetnictví musí poskytovat informace: - o stavu a pohybu majetku a závazků; - o nákladech, výnosech (v účetnictví), resp. výdajích a příjmech (v daňové evidenci příjmů a výdajů) vede ke zjištění hospodářského výsledku (zisk/ztráta). Další důležité informace pro vedení účetnictví: - za správnost zodpovídá podnikatel; - účetní období 12 po sobě jdoucích měsíců (kalendářní, hospodářský rok); - vede se v české měně; - právnické osoby mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku. Fyzické osoby ode dne zahájení činnosti do dne ukončení činnosti; - povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek; - účetnictví může vést účetní jednotka ručně nebo na počítači. Účetní soustava A. DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ o vedou podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku; o výsledek hospodaření (základ daně) se zjišťuje jako rozdíl mezi příjmy a výdaji; o výhoda daňové hledisko: podnikatel neplatí daň z příjmů z nezaplacených faktur a naopak lze do daňových výdajů uplatnit nákup zásob již v okamžiku placení bez ohledu na jejich skutečnou spotřebu, 1

2 2 o obrat; o základ daně rozdíl příjmů a výdajů. B. ÚČETNICTVÍ (podvojné) 1. vedou: o podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku; o obchodní společnosti; o družstva; o banky, pojišťovny. 2. hospodářský výsledek (základ daně) se zjišťuje jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Finanční účetnictví (základní): - poskytuje ucelený soubor informací o aktivech (majetku) a pasivech (zdroje krytí majetku), nákladech a výnosech a hospodářského výsledku jako celku; - zachycují se v něm vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí; - informace se prostřednictvím výkazů předkládají externím uživatelům. Manažerské účetnictví (vnitropodnikové): - tvoří soubor informací potřebných k řízení uvnitř podniku. a) Vnitropodnikové účetnictví: účtování o nákladech a výnosech z různých pohledů. b) Kalkulace: vyčíslují vlastní nákladech na jednici výkonů. Druhy předběžná, výsledná. c) Rozpočetnictví: plán výkonů jednotlivých vnitropodnikových útvarů. d) Operativní evidence: záznam jednotlivých hospodářských jevů bezprostředně po jejich vzniku. Evidenci provádí zpravidla pracovník, který sledovanou činnost sám vykonává nebo řídí a evidence se vede obvykle v jednotkách hmotných. Informace slouží k běžnému řízení a rozhodování a k zpracování v účetnictví a ve statistice. e) Vnitropodniková statistika: zpracovává informace o hromadných jevech, zjišťuje vzájemné souvislosti, vývoj a příčiny změn. Úloha 1. 1 (učebnice) Úloha 1. 2 (učebnice) Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na informace V tržním hospodářství jsou účetní informace poskytovány zejména formou účetních výkazů: a) vlastníkům podniku; b) věřitelům podniku; c) vedení podniku; d) zákazníkům neboli odběratelům (zajímá běžná finanční situace, ale i jeho budoucí vyhlídky aby se ujistili o spolehlivosti podniku. Významné když uzavírají dlouhodobé smlouvy, popřípadě poskytují zálohu.) e) zaměstnancům; f) vládě a jejím orgánům (využívají účetní informace o dosaženém zisku jako základu pro stanovení daňové povinnosti podniku, o dosaženém zisku a finanční situaci slouží vládě k hodnocení přijaté hospodářské politiky); g) širší veřejnosti v místě působnosti podniku (podniky provozují svou činnost v určitém územním celku, z něhož získávají pracovní síly a využívají místních zdrojů, které vlastní místní samosprávní orgány. Tyto orgány hodnotí podniky na základě informací získaných o zaměstnanecké politice podniku, o vztahu k životnímu prostředí, o výši darů poskytnutých podnikem na podporu územních

3 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok programů. Orgány a veřejnost mají také zájem na informacích o finanční situaci podniku, protože na ní závistí příjmy do místních rozpočtů.); h) konkurenčním podnikům (informace pro získání kontroly nad podnikem, úvahy o převzetí podniku, srovnání s vlastní výnosností, stanovení vlastní rozvojové strategie). Domácí úkol: Sbírka: úloha 1. 1 Sbírka: úloha 1. 2 Sbírka: úloha

4 Téma: ÚČETNÍ DOKLADY 2. hodina Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, v nichž jsou prvotně zaznamenány hospodářské (působí změny v majetkových složkách, závazcích, kapitálu, nákladech a výnosech) a účetní operace (vznikají vlivem uplatněné techniky účetních zápisů). Členění: 1. podle druhu: faktura došlá (dodavatelská), faktura vystavená (odběratelská), příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, atd. 2. podle místa vzniku: a. vnější (externí) b. vnitřní (interní) 2. podle počtu zaznamenaných operací a. jednotlivé b. sběrné Učebnice úloha 2. 1 Náležitosti účetních dokladů Obsahem účetních dokladů je minimem údajů, který stanoví zákon o účetnictví. Chybí-li některá náležitost, nelze považovat doklad za průkazný. Náležitostmi jsou: - označení účetních dokladů; - obsah účetního případu a jeho účastníci; - peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství; - okamžik vyhotovení účetních dokladů; - okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetních dokladů; - podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ; - podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Podpisy mohou být nahrazený jiným průkazným způsobem (kódem). Kromě uvedených náležitostí mohou mít i další údaje. Účetní doklady musí být číslovány, vyhotoveny trvalým způsobem, čitelné, bez vymazávání a přepisování. Vyhotovování ÚD Vyhotovení ÚD musí být provedeno bez zbytečného odkladu. Daňové doklady: v souvislosti s DPH. Zákonem o DPH má předepsané náležitosti (daňový doklad může být i účetním dokladem). Opravy chybných údajů v účetních dokladech zjištěné při přezkušování musí být provedeny tak, aby nedošlo k porušení průkaznosti: a) neúčetním způsobem: škrtnutím chybného údaje a uvedením správného údaje opatřeného datem a podpisovým záznamem opravující osoby; b) účetním způsobem: vyhotovením účetních dokladů na opravu. Vyplňování účetních dokladů Úloha

5 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Oběh účetních dokladů - představuje veškeré činnosti, které se uskutečňují na účetních dokladech od jeho vyhotovení nebo přijetí až po jeho uložení v archivu. Správná organizace zajišťuje jeho správné zpracování. Účetní jednotka musí mít vypracován plán oběhu účetních dokladů, který je vnitřní účetní směrnicí musí obsahovat odpovědné pracovníky a lhůty k vyhotovení dokladů a k jejich zpracování (pravidelně se aktualizuje). Postup oběhu: 1. přezkušování správnosti stránka: a. věcná b. formální 2. příprava k zaúčtování: a. třídění b. označení c. evidence d. určení účtovacího předpisu 3. zaúčtování 4. úschova a skartace Učebnice úloha 2. 4 Domácí úkol: Sbírka:

6 Téma: MAJETEK A ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU 3. hodina Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobost používání doba používání delší než 1 rok; Postupné opotřebení postupné přenášení jeho hodnoty do nákladů; Limit ceny (v některých případech). Hlavní skupiny Dlouhodobý hmotný majetek o budovy, stavby o pozemky, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů (bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti) o samostatné movité věci cena vyšší než Kč ,-, doba použitelnosti delší než 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek nemá hmotnou povahu, cena vyšší než Kč ,-, např. zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva licence, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje; Dlouhodobý finanční majetek o uložení volných peněžních prostředků do cenných papírů a podílů doba použitelnosti delší než 1 rok; o podílová účast podniku v jiném podniku, finanční půjčky. Charakteristika oběžného majetku Během činnosti mění v jinou formu; Dochází k jednorázové spotřebě. Hlavní skupiny Zásoby: materiál, nedokončené výrobky, výrobky, zboží; Krátkodobý finanční majetek: hotovost, na účtu, ceniny, krátkodobé cenné papíry; Pohledávky: nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Koloběh majetku Výrobní podnik: peněžní prostředky materiál nedokončená výroba výrobky (pohledávky) peněžní prostředky (hotovostní, bezhotovostní styk) Obchodní podnik: peněžní prostředky zboží (pohledávky) peněžní prostředky (hotovostní, bezhotovostní styk) Úloha 3. 1 Zdroje financování majetku (Pasiva) = vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek základním kritériem je hledisko vlastnictví: a) vlastní zdroje vklady podnikatele zisk b) cizí zdroje závazky = dluh vůči dodavatelům, zaměstnancům, bankám (úvěry), finanční úřad, správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně; 6

7 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Úloha 3. 2 Úloha 3. 3 Domácí úkol: Sbírka Inventarizace majetku = zjišťování skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenávání. Fáze: a) zjištění skutečného stavu inventura; b) porovnání skutečného stavu se stavem účetním; c) vyčíslení inventarizačního rozdílu; d) zjištění příčin rozdílu a návrh na vypořádání; e) vypořádání. Častost inventarizace: Minimálně 1x ročně Druhy inventarizace: a) Podle periodicity - řádná: periodická (provádí se pravidelně k určitému datu) průběžná (provádí se postupně během účetního období u jednotlivých položek zásob) - mimořádná: při organizačních změnách, při změně zaměstnance odpovědného za majetek, po živelné pohromě, vloupání atd. b) Podle rozsahu - úplná - dílčí Druhy inventur: a) fyzická b) dokladová Inventarizační rozdíly: a) manko (u peněžních prostředků schodek) b) přebytek Za manko se nepovažují ztráty v rámci přirozených úbytku zásob podnik stanoví normy úbytků ve své vnitřní účetní směrnici. Inventarizační komise: Provádí inventarizaci, členy jmenuje ředitel podniku, min. 2 členy vedoucím nesmí být hmotně odpovědný pracovník. Inventarizační zápis: Vyhotovuje se po skončení inventarizace musí být opatřen podpisy všech členů komise. Úloha

8 Téma: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 4. hodina Aktiva majetek uspořádaný podle složení (co má pro podnik hodnotu, přinese mu v budoucnu užitek a lze jej ocenit). Pasiva celková částka majetku uspořádaná podle zdrojů financování (krytí): - skutečná pasiva - formální pasiv Bilanční rovnice: A = P Základní analýza situace podniku A = P 100 = 100 A = ZJ + D + Z 100 = Podílové ukazatele: míra zadluženosti podíl vlastního jmění v celkovém majetku rentabilita aktiv rentabilita vlastního jmění rentabilita cizího zdrojů D / A ZJ / A Z / A Z / ZJ Z / D 30 : 100 x 100 = 30 % podnik má z celkového majetku 100 ve svém vlastnictví 70 a jen 30 dluží věřitelům zadlužen je ze 30% 60 : 100 x 100 = 60 % dobrá 10 : 100 x 100 = 10 % dobrá, tj. průměrná rentabilita 10 : 60 x 100 = 16,7 % velmi dobrá, nadprůměrná 10 : 30 x 100 = 33,3 % velmi vysoká - k vytvoření Z 10 bylo třeba málo cizích prostředků Ukazatele rentability patří k nejdůležitějším charakteristikám úspěšnosti podnikání = cílem podnikání je dosažení rentability vloženého kapitálu. Např. rentabilita tržeb charakteristika úspěšnosti prodeje. 8

9 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 5. hodina Téma: ROZVAHA OBSAH, DRUHY, FUNKCE Rozvaha setříděný soupis aktiv a pasiv k rozvahovému dni. Rozvahový den den, ke kterému sestavujeme rozvahu. Rozvahové položky jednotlivé položky aktiv a pasiv. Rozvahový stav peněžní částky u jednotlivých položek. Rozvaha se sestavuje na podkladě údajů čerpaných z účetnictví. Úloha 5. 1 Druhy rozvahy - zahajovací - počáteční - konečná - likvidační Funkce rozvahy 1. přehledné uspořádání majetku podniku v peněžním vyjádření a jeho zdroje financování; 2. umožňuje zjistit HV Úloha 5. 2 Domácí úkol Sbírka: úloha

10 Téma: ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK 6. hodina Změny rozvahových položek A a P se mohou zachycovat přímo v rozvaze, a to změnou rozvahových stavů příslušných A a P. Schéma koloběhu Učebnice: Úloha 5. 3 Úloha 5. 4 Úloha 5. 5 Úloha 5. 6 Úloha 5. 7 Domácí úkol Sbírka: úloha 5. 2 Sbírka: úloha 5. 3 Sbírka: úloha 5. 4 (leden) 10

11 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ROZVAHOVÉ ÚČTY 7. hodina Účet podstata a forma = je pramenem finančních informací pro řízení a slouží k zaznamenávání účetních případů. Má stranu MD a D a je označen názvem s trojmístným číselným znakem (zatím nebudeme používat). Účty rozvahové jsou jednou řadou účtů, na nichž se evidují A a P. Prvním záznamem je záznam PS, který se uskutečňuje pomocí účtu Počáteční účet rozvážný (dále PÚR). Následně se pak účtují jednotlivé účetní případy přírůstky nebo úbytky PS. Každý účetní případ zaznamenáme pomocí dvou účtů (jednou na MD, podruhé na D) = podvojný účetní zápis. Rozpis rozvahy do účtů Změny rozvahových položek A a P, které vznikají na základě účetních případů, se mohou zachycovat přímo v rozvaze, a to změnou rozvahových stavů příslušných A a P (po každé změně nová rozvaha), nebo založíme účty a operace zachycujeme přímo na účet. Schéma: aktivní a pasivní účty Zápis: +A +P -A -P +A -A +P -P Učebnice Úloha 5. 8 Úloha 5. 9 Úloha Domácí úkol Sbírka: úloha 5. 4 (únor) 11

12 Téma: VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 8. hodina Při výrobě, při poskytování služeb, při prodeji zboží spotřebováváme materiál, energii, pohonné hmoty, dochází též k opotřebení budov, strojů, opotřebovává se dlouhodobý majetek, platíme mzdy, nájemné poplatky atd. Peněžní vyjádření spotřeby majetkových složek a cizích výkonů označujeme náklady. Vznik nákladů vede k úbytku majetku nebo ke zvýšení závazků. Účetní případy, které vznikají poskytováním služeb, prodejem výrobků a zboží znamenají tvorbu výnosů. Hlavní forma výnosů: Výrobní podniky tržby za prodej výrobků; Obchodní podniky tržby za prodej zboží; Banky úroky z poskytnutých úvěrů, poplatky za služby; Doprava jízdné od cestujících, přepravné za dopravu nákladů. Výsledek hospodaření: Zisk výnosy jsou vyšší než náklady; Ztráta náklady převyšují výnosy. Dosažené výnosy znamenají, že se podniku zvýšil i stav jeho majetku výnosy jsou zdrojem přírůstku majetku nebo snížením závazků. Náklady naproti tomu působí tak, že majetek snižují nebo zvyšují závazky. Takže dosáhl-li zisku, znamená to, že se zvýšil stav jeho majetku a zdrojem tohoto přírůstku je zisk. Zaznamenané náklady a výnosy na výsledkových účtech za účetní období se při roční účetní uzávěrce soustředí na Účtu zisků a ztrát podle účtem zdrojů (krytí majetku (aktiv). Schéma Účtu zisku a ztrát MD Účet zisků a ztrát D NÁKLADY Úbytek zdroje VÝNOSY Tvorba zdroje Změny při nichž dochází ke vzniku nákladů a výnosů: 1. zvýšení aktiv a vznik výnosů A+ V+ Za provedené a zaplacené opravy došlo k přírůstku peněz v pokladně a tržeb, kterou jsou pro podnik 2. zvýšení pasiv a vznik nákladů 3. snížení aktiv a vznik nákladů Učebnice 12 výnosem. P+ N+ Zaměstnancům přiznané mzdy za vykonanou práci dlužíme a mzdy jsou pro podnik nákladem. Za fakturovanou spotřebu elektrické energie nebylo dodavateli dosud zaplaceno, a tudíž vznikl závazek. Spotřebovaná energie představuje spotřebu cizích výkonů (dodávek) a je tudíž pro podnik nákladem. A- N+ Na základě výdejky došlo k úbytku materiálu na skladě, a protože byl materiál spotřebován, vznikl podniku náklad.

13 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Úloha Podvojný účetní zápis - každý účetní případ musí být zaznamenán stejnou částkou na dvou účtech, a to jednou na straně MD, podruhé na straně D. Souvztažné zápisy zápisy téhož účetního případu na dvou opačných stranách příslušných účtů. Souvztažné účty účty, na nichž se zapisuje tentýž účetní případ. Obrat udává souhrn změn na účtu (nezahrnujeme PS) Konečné zůstatky k PS přičteme obrat téže strany a odečteme obrat strany druhé. KZ zjišťujeme rozdílem součtů stran MD a D. Konečný účet rozvážný - aby byla dodržena podvojnost, i pokud jde o účetní zápisy, kterými se uzavírají rozvahové účty. Učebnice Úloha Podrozvahové účty Využívání cizího majetku; Majetek přijatý do úschovy. Majetek není evidován na rozvahových účtech. Domácí úkol Sbírka Úloha

14 Téma: SYNTETICKÁ A ANALYTICKÁ EVIDENCE (SE A AE) 9. hodina Syntetické účty tvoří soubor účtů rozvahových a výsledkových, na nichž se zaznamenávají aktiva, pasiva, náklady a výnosy souhrnně neboli synteticky. PS, přírůstky, úbytky a zůstatek jsou evidovány bez podvojnosti a pouze v jednotkách peněžních. Analytická evidence jsou podrobnější, vyžadují potřeby finančního řízení a kontroly účetní jednotky, jejich vnitropodnikových útvarů, účely daňové, požadavky externích uživatelů a potřeby zajištění ochrany majetku. Jsou vedeny k syntetickým účtům rozvahovým, tak i účtům výsledkovým. Netvoří uzavřenou soustavu. Záznamy se uskutečňují v jednotkách peněžních, popř. i v jednotkách hmotných. SE a AE mají své vlastní úkoly, jejich obsahová náplň je v podstatě stejná. Mezi evidencemi je vzájemná vazby musí se přezkušovat pomocí kontrolních soupisek. Učebnice Úloha Úloha

15 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: JEDNODUCHÝ PŘÍKLAD SHRNUTÍ UČIVA Úloha 5. 7 Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 10. hodina Hodina: 11 Účtová třída - 2 Pokladna: Doklady: příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad O pohybu hotovosti se vede Pokladní kniha Opakovací úloha: Inventarizace pokladní hotovosti 1x za účetní období: o Schodek účet N/Manka a škody o Přebytek účet V/Finanční výnosy Peníze na cestě pro překlenutí časového nesouladu mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti a účtováním o pohybu na běžném účtu. Používáme i při převodu mezi bankovními účty: Doklady: PPD, VPD. VBúčtu, VBúvěru Úloha 6. 1 Ceniny: Známky, telefonní karty účet N/Ostatní služby Kolky účet N/Ostatní daně a poplatky Stravenky účet N/Sociální náklady Úloha 6. 2 Úloha 6. 3 Bankovní účty: Účet 2/Bankovní účty Doklad: Výpis bankovního účtu Mimo jiné se účtují všechny bankovní úroky i poplatky Úloha 6. 4 Úloha 6. 5 Bankovní úvěry Doplňkový zdroj krytí majetku Splácejí se z prostředků běžného účtu 15

16 Úloha

17 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: DPH A JEJÍ ÚČTOVÁNÍ Hodina: 12 Podstata Je jednou z nepřímých daní (je obsažena v ceně majetku). Výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně a zákazník je zaplatí společně s cenou. Plátce daně mají nárok na odpočet daně daň na vstupu není součástí vstupní ceny. DPH neovlivní ani výnosy prodejci nezůstává, ale odvádí do státního rozpočtu. Plátce daně Plátci se registrují u FÚ (povinná, dobrovolná) Sazby DPH Základní 20 %, snížená 14 % Způsob výpočtu 3. základem je cena bez DPH 4. základem je cena vč. DPH Daňové doklady Vystavují se v souvislosti s DPH + vzniká daňová povinnost Plátce je povinen vést záznamy o: f) základu daně; g) správné výši daně; h) přesně určit den vzniku daňové povinnosti. Formy dokladů: - běžný, - zjednodušený. Účtování DPH 343 rozvahový účet (A, P) Zúčtování s FÚ: (Pokladna), 221 (Bankovní účet) / 343 (DPH) = odvod (DPH) / 211 (Pokladna), 221 (Bankovní účet) = vrácení nadměrného odpočtu Úloha

18 Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU Hodina: 13 Vymezení zásob materiálu Evidence: Dodací list, faktura Protokol o vadách Příjemka Výdejka Převodka Skladní karta = AE Oceňování: o Pořizovací cena nakoupený materiál (smluvní cena + VPN) o Vlastní náklady materiál vlastní výroby o Reprodukční pořizovací cena - získané bezúplatné nabytí Úloha 6. 8 Účtování - způsob A (schéma): 5. Nákup - účet 111/Pořízení materiálu 6. DPH 7. Výdej ze skladu Úloha

19 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Hodina: 14 Pojem Movité věci za účelem prodeje Účtová třída 1 (zásoby) Účtování se vyznačuje stejnými prvky jako účtování materiálu s tím rozdílem, že jsou specifické účty Materiál Zboží a) účet kalkulační 111 Pořízení materiálu 131 Pořízení zboží b) rozvahové účty 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě a v prodejnách c) účty výsledkové 542 Prodaný materiál 642 Tržba z prodeje materiálu 504 Prodané zboží 604 Tržby za zboží 3. Účtování nákupu: schéma (učebnice) 4. Účtování prodeje: schéma (učebnice) o Prodej se zachycuje jako tržba o Musíme zaúčtovat i úbytek zásob Oceňování při nákupu: o Pořizovací cena o Reprodukční pořizovací cena Oceňování při prodeji: o Prodejní cena + obchodní marže a je-li podnik plátcem DPH vč. DPH Analytická evidence: vedeme k účtu 132 (Zboží na skladě a v prodejnách), aby se usnadnila inventarizace zásob eviduje se zboží v prodejnách zpravidla v prodejních cenách s oddělenou evidencí prodejní ceny, obchodní marže a DPH na samostatných analytických účtech. K získání pořizovací ceny je třeba evidovat marži a DPH na opačných stranách účtů. Dále se k účtu vedou analytické účty o Podle druhů či skupin zboží na skladních kartách nebo v datových souborech na PC o Podle hmotně odpovědných osob a podle míst uložení Inventarizační rozdíly: o Manka: 504-Prodané zboží (do normy)/132; 549-Manka a škody (nad normu)/132 o Přebytky: 132/648 Výpočet DPH u tržeb: o U sazby 14 % o U sazby 20 % 19

20 Úloha

21 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Hodina: 15 Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobost používání doba používání delší než 1 rok; Postupné opotřebení postupné přenášení jeho hodnoty do nákladů; Limit ceny (v některých případech). c) Dlouhodobý hmotný majetek 1. pozemky (bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti) 2. budovy, stavby 3. umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů (bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti) 4. samostatné movité věci cena vyšší než Kč , DP delší než 1 rok Úloha Evidence dlouhodobého hmotného majetku Inventární karta nebo inventární kniha Oceňování: 3. Pořizovací cenou při pořízení koupí Vlastními náklady Reprodukční pořizovací cenou Úloha Účtování: Účtová třída - 0 Schéma strana 98 Úloha Odpisování f) Pojmy: odpisy, oprávky, zůstatková cena g) Odpisy (účetní, daňové rovnoměrné, zrychlené) Úloha Účtování odpisů Účetní doklad pro účtování vyřazení Zápis (protokol) o vyřazení Schéma učebnice 21

22 Úloha Účtování vyřazení po 100 % odpisu Schéma - učebnice 22

23 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ MEZD Hodina: 16 účtová třída 3 hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy čistá mzda: hrubá mzda zákonné srážky částka k výplatě: čistá mzda ostatní srážky + nemocenské dávky zúčtovací a výplatní listiny: sestavuje po skončení měsíce mzdoví účetní mzdový list: sestavuje se pro každého pracovníka Účtování mezd = mzdy musí být zúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána - schéma daň z příjmů fyzických osob zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnanec (ZP/4,5%; SP/6,5%) nemocenské dávky zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel (ZP/9%, SP/25%) Úloha

24 Téma: ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Hodina: 17 Charakteristika Předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat. Oceňování Ve vlastních nákladech Účtování Výroba: přírůstek zásob se účtuje současně na výnosovém účtu Změna stavu zásob výrobků Prodej: prodej za hotové nebo na fakturu v prodejních cenách. Úloha

25 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Téma: ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Hodina: 18 i) Náklady představují úbytek majetku nebo zvýšení závazku. Jsou peněžním vyjádřením vynaloženého majetku za určitým účelem (na vytvoření konkrétního výkonu). j) Výdaje jsou charakterizovány jednostranně vynaloženým majetkem oceněným v penězích. Proti výdaji vždy nemusí stát konkrétní účel (např. splátka bankovního úvěru z bankovního účtu). k) Mezi náklady a výdaji vzniká věcná a časová nesourodost. l) Výnosy jsou přírůstkem majetku v peněžním vyjádření bez účelového vymezení. Uhrazujeme z nich vynaložené náklady. m) Příjmy jsou přírůstkem majetku, u nichž nemusí být přímá vazba s výkony (např. připsání bankovního úvěru na běžný účet). n) Výnosy a příjmy je nezbytné časově rozlišovat. o) Úkolem časového rozlišení je zahrnout náklady, výdaje, výnosy a příjmy do toho účetního období, s nímž věcně a časově souvisejí. p) Náklady a výnosy se rozdělují podle činnosti na: - Provozní - Finanční - Mimořádné Účtujeme narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Úloha

26 Téma: ÚČETNÍ TECHNIKA Hodina 19 Rozsah vedení účetnictví Stanoví zákon o účetnictví: 2. fyzické osoby zjednodušená forma 3. právnické osoby 4. obchodní společnosti 5. ostatní právnické osoby Směrná účtová osnova c) Vydává MF d) Seznam účtových tříd a skupin účetní jednotka si stanoví syntetické a analytické účty e) Konstrukce účtové osnovy Účtový rozvrh Účtová jednotka si stanoví na začátku účetního období dle potřeby (musí vycházet ze směrné účtové osnovy). úloha 7. 1 úloha 7. 2 Účetní zápisy - charakteristika Zachycují účetní případy Srozumitelné, přehledné, trvanlivé, možnost ověřit zaúčtování Časové a soustavné zápisy časové hledisko tak, jak postupně vznikají = v DENÍKU věcné hledisko zápisy na účtech = v HLAVNÍ KNIZE Jednoduché a složené účetní zápisy c) jednoduchý zápis souvztažnost pouze jedné dvojice účtů d) složený zápis souvztažnost mezi větším počtem účtů úloha 7. 3 Přezkušování správnosti účetních zápisů Z hlediska: 2. formálního dodržená podvojnost zápisů = PŘEDVAHA 3. věcné správné zachycení majetku a závazků = INVENTARIZACE úloha

27 Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Opravy účetních zápisů (chybná částka nebo špatný účet) - účetním způsobem nový zápis (vč. dokladů) - neúčetním způsobem přeškrtnutí (nutná poznámka o opravě) pouze do doby účetní uzávěrky Způsoby oprav 3. doplňkový zápis částka nižší: doúčtuje se rozdíl 4. částečné storno částka vyšší 5. úplné storno nesprávný účet nebo strana účtu úloha 7.5 Účetní knihy c) DENÍK d) HLAVNÍ KNIHA e) KNIHY ANALYTICKÉ A SYNTETICKÉ EVIDENCE DENÍK Zabraňuje dodatečným úpravám Zajišťuje průkaznost a spolehlivost Spojuje doklady s hlavní knihou Kontrolní funkce úloha 7.6 Deník P.Č. Datu m Dokla Účet d Text Kč MD D PPD 1 f/001 - úhrada , VPD 1 Proplaceno cestovné 1 400, FAD 1 Za reklamu 4 000, , HLAVNÍ KNIHA = soubor všech syntetických účtů Formy účetních knih - vázané knihy - volné listy v současnosti pomocí PC 27

28 Téma: SOUVISLÝ PŘÍKLAD - UČEBNICE Hodina 20 28

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D Účet, účetní zápisy, účetní knihy, kontrola zaúčtování, účtová osnova Sestavovat rozvahu pro každý účetní případ je prakticky nemožné. Denně se vyskytuje velký počet účetních případů a po každém účetním

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více