Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie"

Transkript

1 Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A B Jméno:

2 TEMATICKÝ CELEK: Úvod do účetnictví 1. Vím, čím se zabývá účetnictví. 2. Vysvětlím, jaké informace poskytuje účetnictví. 3. Vysvětlím, co je to majetek. 4. Umím vysvětlit, co jsou to závazky. 5. Umím definovat náklady a výnosy. 6. Vím, jak se zjistí hospodářský výsledek. 7. Dokáţu vymezit hlavní funkce účetnictví a stručně je charakterizovat. 8. Vím, jaká je základní právní norma pro vedení UCE. 9. Popíšu, kdy je účetnictví úplné. 10. Vím, jak se účetnictví vede průkazným způsobem. 11. Chápu, za jakých podmínek je účetnictví správné. 12. Vím, kdo za správnost účetnictví zodpovídá. 13. Umím charakterizovat účetní období. 14. Vím, v jaké měně se vede účetnictví. 15. Vysvětlím, co znamená vést účetnictví ode dne vzniku do dne zániku (rozlišuji den vzniku a den zaloţení). 16. Vysvětlím vedení UCE za účetní jednotku jako celek. 17. Vím, jakou formou se vede účetnictví. 18. Vím, kdo vede daňovou evidenci a kdo účetnictví. 19. Na příkladech určím, kdo povede UCE a DE. 20. Vysvětlím, v jakých případech se fyzická osoba stane účetní jednotkou a kdy začíná vést účetnictví. 21. Vysvětlím účel finančního účetnictví. 22. Chápu, proč se vede manaţerské účetnictví. Poznámky ţáka Hodnocení učitele 1

3 TEMATICKÝ CELEK: Účetní doklady 1. Chápu význam účetních dokladů (ÚD). 2. Vysvětlím členění ÚD podle všech hledisek. 3. Dokážu k jednotlivým bodům členění uvést konkrétní příklad ÚD. 4. Umím zařadit konkrétní ÚD podle všech hledisek. 5. Přiřadím jednotlivým hospodářským operacím správný druh ÚD. 6. Dokáţu vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé náleţitosti ÚD. 7. Na konkrétním dokladu vyjmenuji a popíši všechny náležitosti. 8. Na konkrétním příkladu dokladu umím zjistit, která náležitost chybí, a dokážu vysvětlit její význam. 9. Umím upravit paragon na ÚD. 10. Vím, kdy se ÚD vyhotovují, a jakým způsobem. 11. Umím vyplnit ÚD (do předtištěného formuláře): - příjmový pokladní doklad, - výdajový pokladní doklad, - fakturu vystavenou. 12. Znám moţnosti oprav v účetních dokladech. 13. Na konkrétním dokladu umím opravit chybu bezdokladovým způsobem. 14. Umím vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé fáze oběhu dokladů. 15. Vím, co znamená věcná a formální stránka kontroly, vysvětlím na konkrétním ÚD. 16. Umím vyjmenovat všechny činnosti nutné při přípravě k zaúčtování. 17. Vysvětlím, co znamená úschova dokladů. 2

4 TEMATICKÝ CELEK: Majetek podniku a zdroje financování majetku - MAJETEK 1. Vím, co je to obchodní majetek podniku. 2. Umím charakterizovat dlouhodobý majetek (DM). 3. Znám, jak se podrobně člení DM. 4. Vyjmenuji, co patří do hmotného DM včetně ocenění. 5. Chápu rozdíl v ocenění při zařazení nemovitostí a samostatných movitých věcí. 6. Umím charakterizovat nehmotný DM včetně ocenění. 7. Uvedu, co konkrétně patří do nehmotného DM. 8. Charakterizuji finanční DM. 9. Uvedu příklady hmotného, nehmotného a finančního DM v konkrétním podniku. 10. Umím zařadit konkrétní předměty do jednotlivých skupin DM. 11. Umím charakterizovat oběţný majetek (OM). 12. Znám, jak se podrobně člení OM. 13. Vyjmenuji, co patří do zásob podniku. 14. Vysvětlím, co je materiál a co do něj v podniku patří. 15. Vysvětlím, co to je zboţí. 16. Vysvětlím, co je to výrobek. 17. Vysvětlím, co je to nedokončená výroba. 18. Uvedu příklady jednotlivých druhů zásob v konkrétním podniku. 19. Vyjmenuji, co patří do krátkodobého finančního majetku (KFM) podniku. 20. Vím, co patří do peněţních prostředků podniku. 21. Vysvětlím, co jsou to ceniny a co se do nich zařazuje. 22. Vím, kdy cenný papír patří do KFM. 23. Chápu, co je to pohledávka, a umím ji vysvětlit. 24. Uvedu příklady jednotlivých druhů krátkodobého finančního majetku v konkrétním podniku. 25. Zařadím jednotlivé druhy majetku do DM a OM včetně dalšího členění. 3

5 TEMATICKÝ CELEK: Majetek podniku a zdroje financování majetku - ZDROJE 1. Chápu, co vyjadřují zdroje krytí. 2. Chápu členění zdrojů krytí. 3. Umím charakterizovat vlastní kapitál, uvedu příklad. 4. Charakterizuji cizí zdroje krytí, vyjmenuji, co se do nich zařazuje. 5. Vysvětlím, co je to závazek, uvedu příklady závazků. 6. Vysvětlím, co to je úvěr, chápu, co je to úrok. 7. Zařadím příkladů zdrojů krytí do vlastních a cizích. 8. Zařazuji jednotlivé položky v příkladech do majetku a zdrojů financování majetku co nejpodrobněji. TEMATICKÝ CELEK: Inventura majetku a závazků 1. Umím vysvětlit, co je inventura. 2. Vyjmenuji způsoby zjišťování skutečného stavu majetku a závazků. 3. Umím charakterizovat fyzickou inventuru. 4. Uvedu příklad majetků, u kterých se provádí fyzická inventura. 5. Umím charakterizovat dokladovou inventuru. 6. Uvedu příklad majetků, u kterých se provádí dokladová inventura. 7. Vím, co je inventurní soupis. 8. Umím vysvětlit, co je inventarizace. 9. Chápu vztah inventury a inventarizace. 4

6 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví - ROZVAHA 1. Vysvětlím aktiva. 2. Vysvětlím pasiva. 3. Umím vysvětlit, proč se aktiva rovnají pasivům. 4. Chápu, co je rozvaha. 5. Vysvětlím druhy rozvahy. 6. Chápu a umím popsat funkce rozvahy. 7. Dokáţu podrobně popsat strukturu rozvahy. 8. Zvládnu sestavit rozvahu dle zadání, vysvětlím zařazení jednotlivých položek. 9. Umím vyčíslit v jednotlivých případech výši DM, OM, vlastních zdrojů, cizích zdrojů. 10. Umím dopočítat chybějící položku v rozvaze. TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví Změny rozvahových položek 1. Umím popsat koloběh majetku. 2. Uvedu příklady hospodářských operací. 3. Chápu účetní případ. 4. Vysvětlím dopad účetních případů na změnu rozvahových stavů. 5. Na příkladu účetního případu vysvětlím změny rozvahových stavů. 6. Chápu jednotlivé případy změn rozvahových poloţek. 7. Umím vysvětlit rovnováhu v rozvaze po každé změně. 8. Vyjmenuji 4 základní typy změn rozvahových poloţek. 9. Vysvětlím (shrnu) závěry plynoucí z rozvahových změn. 5

7 10. Chápu vliv konkrétních účetních případů na rozvahové položky. 11. Sestavím rozvahu po změnách v rozvahových položkách. TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví ROZVAHOVÉ ÚČTY 1. Chápu zavedení účtů pro kaţdou rozvahovou poloţku. 2. Umím popsat a vysvětlit účet. 3. Vysvětlím rozvahové účty. 4. Chápu aktivní účty jejich vznik a podstatu. 5. Vysvětlím účtování přírůstků na aktivních účtech. 6. Vysvětlím účtování úbytků na aktivních účtech. 7. Chápu pasivní účty jejich vznik a podstatu. 8. Vysvětlím účtování přírůstků na pasivních účtech. 9. Vysvětlím účtování úbytků na pasivních účtech. 10. Vysvětlím účtování na BU na MD, uvedu příklady. 11. Vysvětlím účtování na BU na D, uvedu příklady. 12. Vysvětlím účtování na účtu odběratelé na MD a D. 13. Vysvětlím účtování na účtu dodavatelé na MD a D. 14. Chápu postup účtování na rozvahových účtech. 15. Vysvětlím tento postup na příkladu. 6

8 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 1. Chápu pojem náklady. 2. Na příkladech vysvětlím náklady. 3. Chápu pojem výnosy. 4. Uvedu konkrétní příklady výnosů. 5. Vysvětlím výpočet hospodářského výsledku. 6. Rozliším zisk a ztrátu. 7. Chápu zisk jako vlastní zdroj financování. 8. Vím, kde se zisk v rozvaze vykazuje. 9. Chápu vznik výnosu a jeho účtování. 10. Vysvětlím účtování FAV- různé př. 11. Chápu vznik nákladu a jeho účtování. 12. Vysvětlím účtování FAP různé př. 13. Chápu změny na aktivních účtech při vzniku výnosu. 14. Chápu změny na pasivních účtech při vzniku nákladu. 15. Chápu změny na aktivních účtech při vzniku nákladu. 16. Změny vysvětlím na příkladech. 17. Při účtování pouţívám typické nákladové účty. 18. Vysvětlím použití konkrétního N účtu. 19. Rozliším typické výnosové účty. 20. Zdůvodním použití daného výnosového účtu. 21. Při účtování rozliším náklad od výnosu. 22. Chápu návaznost úč. dokladu se vznikem N nebo V. 7

9 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS 1. Chápu podvojný účetní zápis. 2. Rozumím, co jsou souvztaţné účty. 3. Rozumím, co znamená souvztaţný zápis. 4. Umím vysvětlit souvztažnost na konkrétním účetním případu. 5. Chápu pravidla účtování na rozvahových účtech. 6. Chápu pravidla účtování na výsledkových účtech. 7. Vím, co znamená a jak se počítá obrat MD i D. 8. Rozumím zjištění konečného zůstatku na účtu. 9. Vysvětlím rovnost obratů stran MD a D všech účtů za účetní období. 10. Zvládnu u souvislého příkladu: 11. Sestavit rozvahu. 12. Otevřít účty zapsat PZ. 13. Zaúčtovat běžné účetní případy. 14. Zjistit obraty a KZ na účtech. 15. Sestavit konečnou rozvahu. 16. Sestavit výsledovku. 17. Chápu význam podrozvahových účtů. 18. Dokáţu vyjmenovat a vysvětlit druhy účtů. 8

10 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví ÚČTY SYNTETICKÉ a ANALYTICKÉ 1. Chápu pojem syntetická evidence. 2. Uvedu příklady syntetických účtů. 3. Chápu pojem analytická evidence. 4. Vysvětlím význam vedení analytické evidence. 5. Uvedu příklady analytických účtů ke konkrétnímu syntetickému účtu. 6. Vysvětlím zásady vedení analytické evidence. 7. Chápu vzájemnou vazbu mezi SE a AE. 8. Vysvětlím, k čemu slouţí kontrolní soupiska analytických účtů. 9. Chápu konkrétní příklad na vedení analytické evidence. 10. Sestavím kontrolní soupisku analytických účtů. 11. Vysvětlím součtový řádek v kontrolní soupisce. 9

11 TEMATICKÝ CELEK: Účtování finančního majetku POKLADNA, PNC, CENINY 1. Popíšu hotovostní a bezhotovostní platební styk. 2. Uvedu příklady hotovostního placení. 3. Vysvětlím, co je hmotná zodpovědnost za hotovost. 4. Vyjmenuji doklady, dle kterých se účtuje v pokladně. 5. Vím, jak vypadá pokladní kniha. 6. Umím zapsat operace do pokladní knihy. 7. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně MD účtu pokladna a souvztažné účty. 8. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně D účtu pokladna a souvztažné účty. 9. Popíšu, jak se provádí inventarizace v pokladně. 10. Vím, co to je výčetka platidel. 11. Zaúčtuji manko v pokladně a jeho předpis k úhradě. 12. Zaúčtuji úhradu manka. 13. Zaúčtuji přebytek v pokladně. 14. Vysvětlím funkci účtu peníze na cestě. 15. Zaúčtuji výběr peněz z účtu do pokladny (PPD, VBÚ). 16. Zaúčtuji odvod peněz z pokladny na účet (VPD, VBÚ). 17. Vysvětlím, co to jsou ceniny a co do nich patří. 18. Zaúčtuji nákup cenin (VPD, FAP) do zásoby nebo do spotřeby. 19. Zaúčtuji spotřebu cenin poštovní známky. 20. Zaúčtuji spotřebu cenin kolky. 21. Zaúčtuji spotřebu cenin dálniční známky. 22. Zaúčtuji spotřebu cenin telefonní karty. 23. Zaúčtuji spotřebu cenin stravenky. 24. Vím, jak se provádí inventarizace cenin. 25. Zaúčtuji manko na ceninách a jeho předpis k úhradě. 26. Zaúčtuji přebytek cenin. 10

12 TEMATICKÝ CELEK: Účtování finančního majetku BANKOVNÍ UČTY 1. Vysvětlím princip bezhotovostního placení. 2. Popíšu postup při zaloţení bankovního účtu. 3. Vím, k čemu slouţí běţný účet podniku. 4. Uvedu příklady přírůstků na běţném účtu. 5. Uvedu příklady úbytků na běţném účtu. 6. Vím, za co se platí bance poplatky. 7. Vysvětlím, co je úrok. 8. Chápu, kdy má podnik úrok přijatý výnos. 9. Chápu, kdy má podnik úrok placený náklad. 10. Vím, co je výpis z běţného účtu. 11. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně MD účtu běžný účet a souvztažné účty. 12. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně D účtu běžný účet a souvztažné účty. 13. Zaúčtuji bankovní poplatky. 14. Zaúčtuji úroky z vkladu. 15. Zaúčtuji úroky z úvěru. 16. Vysvětlím, k čemu se pouţívá příkaz k úhradě. 17. Umím vyplnit příkaz k úhradě. 18. Vysvětlím, co je to úvěr krátkodobý a dlouhodobý. 19. Vím, co je výpis z úvěrového účtu. 20. Zaúčtuji úhrady FAP přímo z bankovního úvěru. 21. Zaúčtuji poskytnutí úvěru a připsání na účet přes Peníze na cestě (VBU, VUU). 22. Zaúčtuji splátku úvěru z běžného účtu přes peníze na cestě (VBU, VUU). 11

13 TEMATICKÝ CELEK: DPH a její účtování 1. Umím vysvětlit podstatu DPH. 2. Chápu nárok na odpočet DPH při nákupu. 3. Chápu povinnost k DPH při prodeji. 4. Vím, kdy se podnikatel registruje k DPH povinně. 5. Vím, proč se podnikatel registruje k DPH dobrovolně. 6. Znám základní a sníţenou sazbu DPH. 7. Vysvětlím dva způsoby výpočtu DPH. 8. Vím, jak se vypočítaná DPH zaokrouhluje. 9. Umím vypočítat DPH zdola. 10. Umím vypočítat DPH shora. 11. Umím vypočítat koeficient pro výpočet shora. 12. Popíšu běţný daňový doklad. 13. Vím, kdo zodpovídá za výpočet DPH na běţném DD. 14. Popíšu zjednodušený daňový doklad. 15. Vím, kdo odpovídá za výpočet DPH na zjednodušeném DD. 16. Vysvětlím, co se účtuje na straně MD účtu DPH. 17. Vysvětlím, co se účtuje na straně D účtu DPH. 18. Zaúčtuji nákupy (FAP, VPD) u plátce DPH. 19. Zaúčtuji prodeje (FAV, PPD) u plátce DPH. 20. Vypočítám na účtu DPH nadměrný odpočet nebo daňovou povinnost. 21. Zaúčtuji dle VBU nadměrný odpočet nebo daňovou povinnost. 12

14 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování - MATERIÁL 1. Zopakoval(a) jsem si členění oběţného majetku. 2. Vyjmenuji, co patří do zásob materiálu. 3. Vím, jakou funkci má při nákupu materiálu dodací list a faktura, případně protokol o vadách. 4. Vím, kdy se vyplní příjemka a kdy výdejka. 5. Vím, co je skladní karta a kdy se do ní zapisují údaje. 6. Umím vyplnit skladní kartu. 7. Vím, co je analytická evidence k účtu materiál na skladě. 8. Vím, jakou cenou se ocení nakoupený materiál. 9. Vím, co se zahrnuje do pořizovací ceny. 10. Vím, co je cena pořízení. 11. Uvedu příklady vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu materiálu. 12. Chápu funkci účtu pořízení materiálu. 13. Chápu, ţe při výdeji materiálu do spotřeby vzniká náklad. 14. Umím zaúčtovat nákup materiálu dle následujících dokladů: FAP (VPD) PRI VYD u neplátce DPH. 15. Umím zaúčtovat nákup materiálu dle následujících dokladů: FAP (VPD) PRI VYD u plátce DPH. 13

15 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování ZBOŽÍ 1. Charakterizuji zboţí v podniku. 2. Vím, jakou cenou se nakoupené zboţí oceňuje. 3. Chápu funkci účtu Pořízení zboţí. 4. Umím zaúčtovat nákup zboží podle dokladů: FAP (VPD) PRI u neplátce DPH. 5. Umím zaúčtovat nákup zboží podle dokladů: FAP (VPD) PRI u plátce DPH. 6. Vím, jak se vede analytická evidence k účtu Zboţí. 7. Chápu účtování prodeje zboţí (FAV, PPD) jako trţbu v prodejní ceně. 8. Umím zaúčtovat prodej zboží dle FAV (PPD) u neplátce DPH. 9. Umím zaúčtovat prodej zboží dle FAV (PPD) u plátce DPH. 10. Chápu účtování úbytku prodaného zboţí v pořizovací ceně. 11. Umím zaúčtovat úbytek prodaného zboží. 12. Vypočítám výsledek hospodaření z prodeje zboží. 14

16 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1. Charakterizuji podstatu DHM. 2. Chápu ocenění samostatných movitých věcí (stanovené účetní jednotkou a zákonem o dani z příjmů). 3. Vysvětlím zařazení pozemků, budov a staveb. 4. Vím, kdy je předmět drobným hmotným majetkem. 5. Vím, jak se DHM eviduje. 6. Popíšu minimální obsah inventární karty. 7. Určím, jakou cenou se ocení DHM při nákupu. 8. Uvedu příklady vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu DHM. 9. Vypočítám pořizovací cenu DHM. 10. Vím, co je to zápis o převzetí DHM (VUD). 11. Vysvětlím funkci účtu pořízení DHM. 12. Umím zaúčtovat nákup DHM a vedlejší pořizovací náklady dle následujících dokladů: FAP (VPD) zápis o převzetí (VUD). 13. Vysvětlím pojmy: odpisy, oprávky, zůstatková cena. 14. Charakterizuji účetní odpisy. 15. Charakterizuji daňové odpisy. 16. Vím, proč se zařazuje majetek do odpisových skupin. 17. Chápu tabulku pro rovnoměrné odepisování DHM. 18. Vysvětlím postup výpočtu odpisů při rovnoměrném odepisování. 19. Umím vypočítat rovnoměrný odpis v jednotlivých letech. 20. Vypočítám oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. 21. Chápu tabulku pro zrychlené odepisování DHM. 22. Vysvětlím postup výpočtu odpisů při zrychleném odepisování. 23. Umím vypočítat zrychlený odpis. 15

17 24. Vypočítám oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. 25. Vím, jak se vypočítané daňové odpisy zaokrouhlují. 26. Znám pravidla pro daňové odepisování z učebnice. 27. Chápu, proč je při účtování odpis pro podnik náklad. 28. Chápu, proč se při účtování tvoří oprávky. 29. Umím zaúčtovat odpisy DHM. Doplňkové učivo 30. Vím, co je doba upotřebitelnosti (pouţívání) při výpočtu účetních odpisů. 31. Vím, za jaké období se účetní odpisy počítají. 32. Umím vypočítat účetní odpisy. 16

18 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování MZDY 1. Vysvětlím, co je mzda. 2. Charakterizuji, co je hrubá mzda. 3. Vysvětlím sloţky hrubé mzdy základní mzda, příplatky, náhrady, prémie a odměny. 4. Vysvětlím, jak se z hrubé mzdy vypočítá čistá mzda. 5. Vypočítám čistou mzdu. 6. Vysvětlím, co je to náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. 7. Vypočítám částku k výplatě. 8. Vím, co je zúčtovací a výplatní listina, mzdový list. 9. Vím, do jakého období a k jakému datu se mzdy účtují. 10. Zaúčtuji předpis hrubé mzdy. 11. Zaúčtuji srážku zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. 12. Zaúčtuji srážku zálohy na daň z příjmů zaměstnance. 13. Zaúčtuji předpis zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem. 14. Zaúčtuji výplatu mezd hotově a přes účet. 15. Zaúčtuji odvody z mezd (pojištění a zálohu na daň). 17

19 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování VÝROBKY 1. Vysvětlím, co je výrobek. 2. Vím, jak se výrobky oceňují. 3. Chápu rozdíl mezi vnitropodnikovou cenou (vlastní náklady) a prodejní cenou. 4. Zaúčtuji vyrobené výrobky a jejich převedení na sklad. 5. Zaúčtuji prodej výrobků tržbu (v hotovosti). 6. Zaúčtuji prodej výrobků tržbu (v hotovosti). 7. Zaúčtuji úbytek výrobků při prodeji. 18

20 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování NÁKLADY a VÝNOSY 1. Definuji náklady. 2. Vím, co to jsou nákladové druhy. 3. Definuji výnosy. 4. Znám pravidla pro účtování nákladů a výnosů. 5. Zaúčtuji základní účetní případy u nákladů dle schématu z učebnice. 6. Zaúčtuji základní účetní případy u výnosů dle schématu z učebnice. 19

21 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ 1. Vyjmenuji moţnosti rozsahu vedení účetnictví. 2. Rozliším vedení UCE u FO a PO. 3. Chápu členění PO pro účely vedení účetnictví. 4. Stručně vysvětlím zjednodušený rozsah účetnictví. 5. Chápu, co je účtová osnova. 6. Vyjmenuji, kdo podle směrné osnovy účtuje. 7. Vysvětlím konstrukci účtové osnovy. 8. Vysvětlím, co obsahuje účtový rozvrh. 9. Popíšu význam číslic u syntetických účtů. 10. Vysvětlím čísla účtů na konkrétních příkladech. 11. Chápu označování analytických účtů. 12. Umím zařadit syntetické účty do účtové třídy. 13. Určím účty do účtového rozvrhu pro různé podnikatelské činnosti. 20

22 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ÚČETNÍ ZÁPISY 1. Vím, co je účetní zápis. 2. Vysvětlím, jakým způsobem musí být účetní zápisy prováděny. 3. Vysvětlím účetní zápisy z časového hlediska. 4. Vysvětlím účetní zápisy z věcného hlediska. 5. Vím, kde se zachycují časové zápisy. 6. Vím, kde se zachycují soustavné zápisy. 7. Chápu rozdíl mezi jednoduchým a sloţeným účetním zápisem. 8. Uvedu konkrétní příklad jednoduchého účetního zápisu. 9. Uvedu konkrétní příklad složeného účetního zápisu. 10. Vyjmenuji, z jakých hledisek lze přezkušovat správnost účetních zápisů. 11. Vím, co slouţí k ověření formální správnosti účetních zápisů. 12. Popíšu, jak vypadá předvaha. 13. Vysvětlím, co sestavením předvahy kontrolujeme. 14. Popíšu, jaké chyby předvahou neodhalíme. 15. Vím, co slouţí k ověření věcné správnosti účetních zápisů. 16. Vyjmenuji, jaké části zahrnuje inventarizace. 17. Jednotlivé části inventarizace vysvětlím. 18. Vysvětlím lhůty pro provádění inventarizací. 19. Popíšu formulář inventurní soupis. 20. Vyjmenuji druhy inventarizací podle všech hledisek. 21. Vím, jakými způsoby lze provést opravu účetních zápisů. 22. Jednotlivé způsoby oprav vysvětlím. 23. Vysvětlím opravy účetního zápisu účetními způsoby. 24. Vím, co se povaţuje za nesprávné opravování chybných zápisů. 21

23 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ÚČETNÍ KNIHY 1. Zvládnu vyjmenovat účetní knihy pro subjekty vedoucí účetnictví. 2. Vysvětlím význam deníku. 3. Popíši zápisy do deníku vysvětlím obsah sloupců. 4. Umím zapsat do deníku konkrétní účetní případy. 5. Vysvětlím, co je hlavní kniha. 6. Uvedu údaje, které obsahuje hlavní kniha. 7. Umím zapsat do hlavní knihy konkrétní účetní případy. 8. Popíši postup při zápisu účetních dokladů do účetních knih. 9. Vyjmenuji formy účetních knih. 10. Vysvětlím označování knih a volných listů při ručním zpracování. 22

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy účtování

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek Finanční účty (2. účtová třída) Příklad 23 (pokladna, pokladní kniha) Následující účetní případy proúčtujte v deníku (doplňte účetní doklady): 1. Tržby za prodané výrobky 25 000,-- 2. Uhrazena oprava obráběcího

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.01 První a druhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Dlouhodobý hmotný majetek VY_32_INOVACE_EKO.2.17 2. ročník

Více