Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie"

Transkript

1 Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A B Jméno:

2 TEMATICKÝ CELEK: Úvod do účetnictví 1. Vím, čím se zabývá účetnictví. 2. Vysvětlím, jaké informace poskytuje účetnictví. 3. Vysvětlím, co je to majetek. 4. Umím vysvětlit, co jsou to závazky. 5. Umím definovat náklady a výnosy. 6. Vím, jak se zjistí hospodářský výsledek. 7. Dokáţu vymezit hlavní funkce účetnictví a stručně je charakterizovat. 8. Vím, jaká je základní právní norma pro vedení UCE. 9. Popíšu, kdy je účetnictví úplné. 10. Vím, jak se účetnictví vede průkazným způsobem. 11. Chápu, za jakých podmínek je účetnictví správné. 12. Vím, kdo za správnost účetnictví zodpovídá. 13. Umím charakterizovat účetní období. 14. Vím, v jaké měně se vede účetnictví. 15. Vysvětlím, co znamená vést účetnictví ode dne vzniku do dne zániku (rozlišuji den vzniku a den zaloţení). 16. Vysvětlím vedení UCE za účetní jednotku jako celek. 17. Vím, jakou formou se vede účetnictví. 18. Vím, kdo vede daňovou evidenci a kdo účetnictví. 19. Na příkladech určím, kdo povede UCE a DE. 20. Vysvětlím, v jakých případech se fyzická osoba stane účetní jednotkou a kdy začíná vést účetnictví. 21. Vysvětlím účel finančního účetnictví. 22. Chápu, proč se vede manaţerské účetnictví. Poznámky ţáka Hodnocení učitele 1

3 TEMATICKÝ CELEK: Účetní doklady 1. Chápu význam účetních dokladů (ÚD). 2. Vysvětlím členění ÚD podle všech hledisek. 3. Dokážu k jednotlivým bodům členění uvést konkrétní příklad ÚD. 4. Umím zařadit konkrétní ÚD podle všech hledisek. 5. Přiřadím jednotlivým hospodářským operacím správný druh ÚD. 6. Dokáţu vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé náleţitosti ÚD. 7. Na konkrétním dokladu vyjmenuji a popíši všechny náležitosti. 8. Na konkrétním příkladu dokladu umím zjistit, která náležitost chybí, a dokážu vysvětlit její význam. 9. Umím upravit paragon na ÚD. 10. Vím, kdy se ÚD vyhotovují, a jakým způsobem. 11. Umím vyplnit ÚD (do předtištěného formuláře): - příjmový pokladní doklad, - výdajový pokladní doklad, - fakturu vystavenou. 12. Znám moţnosti oprav v účetních dokladech. 13. Na konkrétním dokladu umím opravit chybu bezdokladovým způsobem. 14. Umím vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé fáze oběhu dokladů. 15. Vím, co znamená věcná a formální stránka kontroly, vysvětlím na konkrétním ÚD. 16. Umím vyjmenovat všechny činnosti nutné při přípravě k zaúčtování. 17. Vysvětlím, co znamená úschova dokladů. 2

4 TEMATICKÝ CELEK: Majetek podniku a zdroje financování majetku - MAJETEK 1. Vím, co je to obchodní majetek podniku. 2. Umím charakterizovat dlouhodobý majetek (DM). 3. Znám, jak se podrobně člení DM. 4. Vyjmenuji, co patří do hmotného DM včetně ocenění. 5. Chápu rozdíl v ocenění při zařazení nemovitostí a samostatných movitých věcí. 6. Umím charakterizovat nehmotný DM včetně ocenění. 7. Uvedu, co konkrétně patří do nehmotného DM. 8. Charakterizuji finanční DM. 9. Uvedu příklady hmotného, nehmotného a finančního DM v konkrétním podniku. 10. Umím zařadit konkrétní předměty do jednotlivých skupin DM. 11. Umím charakterizovat oběţný majetek (OM). 12. Znám, jak se podrobně člení OM. 13. Vyjmenuji, co patří do zásob podniku. 14. Vysvětlím, co je materiál a co do něj v podniku patří. 15. Vysvětlím, co to je zboţí. 16. Vysvětlím, co je to výrobek. 17. Vysvětlím, co je to nedokončená výroba. 18. Uvedu příklady jednotlivých druhů zásob v konkrétním podniku. 19. Vyjmenuji, co patří do krátkodobého finančního majetku (KFM) podniku. 20. Vím, co patří do peněţních prostředků podniku. 21. Vysvětlím, co jsou to ceniny a co se do nich zařazuje. 22. Vím, kdy cenný papír patří do KFM. 23. Chápu, co je to pohledávka, a umím ji vysvětlit. 24. Uvedu příklady jednotlivých druhů krátkodobého finančního majetku v konkrétním podniku. 25. Zařadím jednotlivé druhy majetku do DM a OM včetně dalšího členění. 3

5 TEMATICKÝ CELEK: Majetek podniku a zdroje financování majetku - ZDROJE 1. Chápu, co vyjadřují zdroje krytí. 2. Chápu členění zdrojů krytí. 3. Umím charakterizovat vlastní kapitál, uvedu příklad. 4. Charakterizuji cizí zdroje krytí, vyjmenuji, co se do nich zařazuje. 5. Vysvětlím, co je to závazek, uvedu příklady závazků. 6. Vysvětlím, co to je úvěr, chápu, co je to úrok. 7. Zařadím příkladů zdrojů krytí do vlastních a cizích. 8. Zařazuji jednotlivé položky v příkladech do majetku a zdrojů financování majetku co nejpodrobněji. TEMATICKÝ CELEK: Inventura majetku a závazků 1. Umím vysvětlit, co je inventura. 2. Vyjmenuji způsoby zjišťování skutečného stavu majetku a závazků. 3. Umím charakterizovat fyzickou inventuru. 4. Uvedu příklad majetků, u kterých se provádí fyzická inventura. 5. Umím charakterizovat dokladovou inventuru. 6. Uvedu příklad majetků, u kterých se provádí dokladová inventura. 7. Vím, co je inventurní soupis. 8. Umím vysvětlit, co je inventarizace. 9. Chápu vztah inventury a inventarizace. 4

6 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví - ROZVAHA 1. Vysvětlím aktiva. 2. Vysvětlím pasiva. 3. Umím vysvětlit, proč se aktiva rovnají pasivům. 4. Chápu, co je rozvaha. 5. Vysvětlím druhy rozvahy. 6. Chápu a umím popsat funkce rozvahy. 7. Dokáţu podrobně popsat strukturu rozvahy. 8. Zvládnu sestavit rozvahu dle zadání, vysvětlím zařazení jednotlivých položek. 9. Umím vyčíslit v jednotlivých případech výši DM, OM, vlastních zdrojů, cizích zdrojů. 10. Umím dopočítat chybějící položku v rozvaze. TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví Změny rozvahových položek 1. Umím popsat koloběh majetku. 2. Uvedu příklady hospodářských operací. 3. Chápu účetní případ. 4. Vysvětlím dopad účetních případů na změnu rozvahových stavů. 5. Na příkladu účetního případu vysvětlím změny rozvahových stavů. 6. Chápu jednotlivé případy změn rozvahových poloţek. 7. Umím vysvětlit rovnováhu v rozvaze po každé změně. 8. Vyjmenuji 4 základní typy změn rozvahových poloţek. 9. Vysvětlím (shrnu) závěry plynoucí z rozvahových změn. 5

7 10. Chápu vliv konkrétních účetních případů na rozvahové položky. 11. Sestavím rozvahu po změnách v rozvahových položkách. TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví ROZVAHOVÉ ÚČTY 1. Chápu zavedení účtů pro kaţdou rozvahovou poloţku. 2. Umím popsat a vysvětlit účet. 3. Vysvětlím rozvahové účty. 4. Chápu aktivní účty jejich vznik a podstatu. 5. Vysvětlím účtování přírůstků na aktivních účtech. 6. Vysvětlím účtování úbytků na aktivních účtech. 7. Chápu pasivní účty jejich vznik a podstatu. 8. Vysvětlím účtování přírůstků na pasivních účtech. 9. Vysvětlím účtování úbytků na pasivních účtech. 10. Vysvětlím účtování na BU na MD, uvedu příklady. 11. Vysvětlím účtování na BU na D, uvedu příklady. 12. Vysvětlím účtování na účtu odběratelé na MD a D. 13. Vysvětlím účtování na účtu dodavatelé na MD a D. 14. Chápu postup účtování na rozvahových účtech. 15. Vysvětlím tento postup na příkladu. 6

8 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 1. Chápu pojem náklady. 2. Na příkladech vysvětlím náklady. 3. Chápu pojem výnosy. 4. Uvedu konkrétní příklady výnosů. 5. Vysvětlím výpočet hospodářského výsledku. 6. Rozliším zisk a ztrátu. 7. Chápu zisk jako vlastní zdroj financování. 8. Vím, kde se zisk v rozvaze vykazuje. 9. Chápu vznik výnosu a jeho účtování. 10. Vysvětlím účtování FAV- různé př. 11. Chápu vznik nákladu a jeho účtování. 12. Vysvětlím účtování FAP různé př. 13. Chápu změny na aktivních účtech při vzniku výnosu. 14. Chápu změny na pasivních účtech při vzniku nákladu. 15. Chápu změny na aktivních účtech při vzniku nákladu. 16. Změny vysvětlím na příkladech. 17. Při účtování pouţívám typické nákladové účty. 18. Vysvětlím použití konkrétního N účtu. 19. Rozliším typické výnosové účty. 20. Zdůvodním použití daného výnosového účtu. 21. Při účtování rozliším náklad od výnosu. 22. Chápu návaznost úč. dokladu se vznikem N nebo V. 7

9 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS 1. Chápu podvojný účetní zápis. 2. Rozumím, co jsou souvztaţné účty. 3. Rozumím, co znamená souvztaţný zápis. 4. Umím vysvětlit souvztažnost na konkrétním účetním případu. 5. Chápu pravidla účtování na rozvahových účtech. 6. Chápu pravidla účtování na výsledkových účtech. 7. Vím, co znamená a jak se počítá obrat MD i D. 8. Rozumím zjištění konečného zůstatku na účtu. 9. Vysvětlím rovnost obratů stran MD a D všech účtů za účetní období. 10. Zvládnu u souvislého příkladu: 11. Sestavit rozvahu. 12. Otevřít účty zapsat PZ. 13. Zaúčtovat běžné účetní případy. 14. Zjistit obraty a KZ na účtech. 15. Sestavit konečnou rozvahu. 16. Sestavit výsledovku. 17. Chápu význam podrozvahových účtů. 18. Dokáţu vyjmenovat a vysvětlit druhy účtů. 8

10 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví ÚČTY SYNTETICKÉ a ANALYTICKÉ 1. Chápu pojem syntetická evidence. 2. Uvedu příklady syntetických účtů. 3. Chápu pojem analytická evidence. 4. Vysvětlím význam vedení analytické evidence. 5. Uvedu příklady analytických účtů ke konkrétnímu syntetickému účtu. 6. Vysvětlím zásady vedení analytické evidence. 7. Chápu vzájemnou vazbu mezi SE a AE. 8. Vysvětlím, k čemu slouţí kontrolní soupiska analytických účtů. 9. Chápu konkrétní příklad na vedení analytické evidence. 10. Sestavím kontrolní soupisku analytických účtů. 11. Vysvětlím součtový řádek v kontrolní soupisce. 9

11 TEMATICKÝ CELEK: Účtování finančního majetku POKLADNA, PNC, CENINY 1. Popíšu hotovostní a bezhotovostní platební styk. 2. Uvedu příklady hotovostního placení. 3. Vysvětlím, co je hmotná zodpovědnost za hotovost. 4. Vyjmenuji doklady, dle kterých se účtuje v pokladně. 5. Vím, jak vypadá pokladní kniha. 6. Umím zapsat operace do pokladní knihy. 7. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně MD účtu pokladna a souvztažné účty. 8. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně D účtu pokladna a souvztažné účty. 9. Popíšu, jak se provádí inventarizace v pokladně. 10. Vím, co to je výčetka platidel. 11. Zaúčtuji manko v pokladně a jeho předpis k úhradě. 12. Zaúčtuji úhradu manka. 13. Zaúčtuji přebytek v pokladně. 14. Vysvětlím funkci účtu peníze na cestě. 15. Zaúčtuji výběr peněz z účtu do pokladny (PPD, VBÚ). 16. Zaúčtuji odvod peněz z pokladny na účet (VPD, VBÚ). 17. Vysvětlím, co to jsou ceniny a co do nich patří. 18. Zaúčtuji nákup cenin (VPD, FAP) do zásoby nebo do spotřeby. 19. Zaúčtuji spotřebu cenin poštovní známky. 20. Zaúčtuji spotřebu cenin kolky. 21. Zaúčtuji spotřebu cenin dálniční známky. 22. Zaúčtuji spotřebu cenin telefonní karty. 23. Zaúčtuji spotřebu cenin stravenky. 24. Vím, jak se provádí inventarizace cenin. 25. Zaúčtuji manko na ceninách a jeho předpis k úhradě. 26. Zaúčtuji přebytek cenin. 10

12 TEMATICKÝ CELEK: Účtování finančního majetku BANKOVNÍ UČTY 1. Vysvětlím princip bezhotovostního placení. 2. Popíšu postup při zaloţení bankovního účtu. 3. Vím, k čemu slouţí běţný účet podniku. 4. Uvedu příklady přírůstků na běţném účtu. 5. Uvedu příklady úbytků na běţném účtu. 6. Vím, za co se platí bance poplatky. 7. Vysvětlím, co je úrok. 8. Chápu, kdy má podnik úrok přijatý výnos. 9. Chápu, kdy má podnik úrok placený náklad. 10. Vím, co je výpis z běţného účtu. 11. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně MD účtu běžný účet a souvztažné účty. 12. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně D účtu běžný účet a souvztažné účty. 13. Zaúčtuji bankovní poplatky. 14. Zaúčtuji úroky z vkladu. 15. Zaúčtuji úroky z úvěru. 16. Vysvětlím, k čemu se pouţívá příkaz k úhradě. 17. Umím vyplnit příkaz k úhradě. 18. Vysvětlím, co je to úvěr krátkodobý a dlouhodobý. 19. Vím, co je výpis z úvěrového účtu. 20. Zaúčtuji úhrady FAP přímo z bankovního úvěru. 21. Zaúčtuji poskytnutí úvěru a připsání na účet přes Peníze na cestě (VBU, VUU). 22. Zaúčtuji splátku úvěru z běžného účtu přes peníze na cestě (VBU, VUU). 11

13 TEMATICKÝ CELEK: DPH a její účtování 1. Umím vysvětlit podstatu DPH. 2. Chápu nárok na odpočet DPH při nákupu. 3. Chápu povinnost k DPH při prodeji. 4. Vím, kdy se podnikatel registruje k DPH povinně. 5. Vím, proč se podnikatel registruje k DPH dobrovolně. 6. Znám základní a sníţenou sazbu DPH. 7. Vysvětlím dva způsoby výpočtu DPH. 8. Vím, jak se vypočítaná DPH zaokrouhluje. 9. Umím vypočítat DPH zdola. 10. Umím vypočítat DPH shora. 11. Umím vypočítat koeficient pro výpočet shora. 12. Popíšu běţný daňový doklad. 13. Vím, kdo zodpovídá za výpočet DPH na běţném DD. 14. Popíšu zjednodušený daňový doklad. 15. Vím, kdo odpovídá za výpočet DPH na zjednodušeném DD. 16. Vysvětlím, co se účtuje na straně MD účtu DPH. 17. Vysvětlím, co se účtuje na straně D účtu DPH. 18. Zaúčtuji nákupy (FAP, VPD) u plátce DPH. 19. Zaúčtuji prodeje (FAV, PPD) u plátce DPH. 20. Vypočítám na účtu DPH nadměrný odpočet nebo daňovou povinnost. 21. Zaúčtuji dle VBU nadměrný odpočet nebo daňovou povinnost. 12

14 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování - MATERIÁL 1. Zopakoval(a) jsem si členění oběţného majetku. 2. Vyjmenuji, co patří do zásob materiálu. 3. Vím, jakou funkci má při nákupu materiálu dodací list a faktura, případně protokol o vadách. 4. Vím, kdy se vyplní příjemka a kdy výdejka. 5. Vím, co je skladní karta a kdy se do ní zapisují údaje. 6. Umím vyplnit skladní kartu. 7. Vím, co je analytická evidence k účtu materiál na skladě. 8. Vím, jakou cenou se ocení nakoupený materiál. 9. Vím, co se zahrnuje do pořizovací ceny. 10. Vím, co je cena pořízení. 11. Uvedu příklady vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu materiálu. 12. Chápu funkci účtu pořízení materiálu. 13. Chápu, ţe při výdeji materiálu do spotřeby vzniká náklad. 14. Umím zaúčtovat nákup materiálu dle následujících dokladů: FAP (VPD) PRI VYD u neplátce DPH. 15. Umím zaúčtovat nákup materiálu dle následujících dokladů: FAP (VPD) PRI VYD u plátce DPH. 13

15 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování ZBOŽÍ 1. Charakterizuji zboţí v podniku. 2. Vím, jakou cenou se nakoupené zboţí oceňuje. 3. Chápu funkci účtu Pořízení zboţí. 4. Umím zaúčtovat nákup zboží podle dokladů: FAP (VPD) PRI u neplátce DPH. 5. Umím zaúčtovat nákup zboží podle dokladů: FAP (VPD) PRI u plátce DPH. 6. Vím, jak se vede analytická evidence k účtu Zboţí. 7. Chápu účtování prodeje zboţí (FAV, PPD) jako trţbu v prodejní ceně. 8. Umím zaúčtovat prodej zboží dle FAV (PPD) u neplátce DPH. 9. Umím zaúčtovat prodej zboží dle FAV (PPD) u plátce DPH. 10. Chápu účtování úbytku prodaného zboţí v pořizovací ceně. 11. Umím zaúčtovat úbytek prodaného zboží. 12. Vypočítám výsledek hospodaření z prodeje zboží. 14

16 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1. Charakterizuji podstatu DHM. 2. Chápu ocenění samostatných movitých věcí (stanovené účetní jednotkou a zákonem o dani z příjmů). 3. Vysvětlím zařazení pozemků, budov a staveb. 4. Vím, kdy je předmět drobným hmotným majetkem. 5. Vím, jak se DHM eviduje. 6. Popíšu minimální obsah inventární karty. 7. Určím, jakou cenou se ocení DHM při nákupu. 8. Uvedu příklady vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu DHM. 9. Vypočítám pořizovací cenu DHM. 10. Vím, co je to zápis o převzetí DHM (VUD). 11. Vysvětlím funkci účtu pořízení DHM. 12. Umím zaúčtovat nákup DHM a vedlejší pořizovací náklady dle následujících dokladů: FAP (VPD) zápis o převzetí (VUD). 13. Vysvětlím pojmy: odpisy, oprávky, zůstatková cena. 14. Charakterizuji účetní odpisy. 15. Charakterizuji daňové odpisy. 16. Vím, proč se zařazuje majetek do odpisových skupin. 17. Chápu tabulku pro rovnoměrné odepisování DHM. 18. Vysvětlím postup výpočtu odpisů při rovnoměrném odepisování. 19. Umím vypočítat rovnoměrný odpis v jednotlivých letech. 20. Vypočítám oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. 21. Chápu tabulku pro zrychlené odepisování DHM. 22. Vysvětlím postup výpočtu odpisů při zrychleném odepisování. 23. Umím vypočítat zrychlený odpis. 15

17 24. Vypočítám oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. 25. Vím, jak se vypočítané daňové odpisy zaokrouhlují. 26. Znám pravidla pro daňové odepisování z učebnice. 27. Chápu, proč je při účtování odpis pro podnik náklad. 28. Chápu, proč se při účtování tvoří oprávky. 29. Umím zaúčtovat odpisy DHM. Doplňkové učivo 30. Vím, co je doba upotřebitelnosti (pouţívání) při výpočtu účetních odpisů. 31. Vím, za jaké období se účetní odpisy počítají. 32. Umím vypočítat účetní odpisy. 16

18 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování MZDY 1. Vysvětlím, co je mzda. 2. Charakterizuji, co je hrubá mzda. 3. Vysvětlím sloţky hrubé mzdy základní mzda, příplatky, náhrady, prémie a odměny. 4. Vysvětlím, jak se z hrubé mzdy vypočítá čistá mzda. 5. Vypočítám čistou mzdu. 6. Vysvětlím, co je to náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. 7. Vypočítám částku k výplatě. 8. Vím, co je zúčtovací a výplatní listina, mzdový list. 9. Vím, do jakého období a k jakému datu se mzdy účtují. 10. Zaúčtuji předpis hrubé mzdy. 11. Zaúčtuji srážku zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. 12. Zaúčtuji srážku zálohy na daň z příjmů zaměstnance. 13. Zaúčtuji předpis zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem. 14. Zaúčtuji výplatu mezd hotově a přes účet. 15. Zaúčtuji odvody z mezd (pojištění a zálohu na daň). 17

19 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování VÝROBKY 1. Vysvětlím, co je výrobek. 2. Vím, jak se výrobky oceňují. 3. Chápu rozdíl mezi vnitropodnikovou cenou (vlastní náklady) a prodejní cenou. 4. Zaúčtuji vyrobené výrobky a jejich převedení na sklad. 5. Zaúčtuji prodej výrobků tržbu (v hotovosti). 6. Zaúčtuji prodej výrobků tržbu (v hotovosti). 7. Zaúčtuji úbytek výrobků při prodeji. 18

20 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování NÁKLADY a VÝNOSY 1. Definuji náklady. 2. Vím, co to jsou nákladové druhy. 3. Definuji výnosy. 4. Znám pravidla pro účtování nákladů a výnosů. 5. Zaúčtuji základní účetní případy u nákladů dle schématu z učebnice. 6. Zaúčtuji základní účetní případy u výnosů dle schématu z učebnice. 19

21 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ 1. Vyjmenuji moţnosti rozsahu vedení účetnictví. 2. Rozliším vedení UCE u FO a PO. 3. Chápu členění PO pro účely vedení účetnictví. 4. Stručně vysvětlím zjednodušený rozsah účetnictví. 5. Chápu, co je účtová osnova. 6. Vyjmenuji, kdo podle směrné osnovy účtuje. 7. Vysvětlím konstrukci účtové osnovy. 8. Vysvětlím, co obsahuje účtový rozvrh. 9. Popíšu význam číslic u syntetických účtů. 10. Vysvětlím čísla účtů na konkrétních příkladech. 11. Chápu označování analytických účtů. 12. Umím zařadit syntetické účty do účtové třídy. 13. Určím účty do účtového rozvrhu pro různé podnikatelské činnosti. 20

22 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ÚČETNÍ ZÁPISY 1. Vím, co je účetní zápis. 2. Vysvětlím, jakým způsobem musí být účetní zápisy prováděny. 3. Vysvětlím účetní zápisy z časového hlediska. 4. Vysvětlím účetní zápisy z věcného hlediska. 5. Vím, kde se zachycují časové zápisy. 6. Vím, kde se zachycují soustavné zápisy. 7. Chápu rozdíl mezi jednoduchým a sloţeným účetním zápisem. 8. Uvedu konkrétní příklad jednoduchého účetního zápisu. 9. Uvedu konkrétní příklad složeného účetního zápisu. 10. Vyjmenuji, z jakých hledisek lze přezkušovat správnost účetních zápisů. 11. Vím, co slouţí k ověření formální správnosti účetních zápisů. 12. Popíšu, jak vypadá předvaha. 13. Vysvětlím, co sestavením předvahy kontrolujeme. 14. Popíšu, jaké chyby předvahou neodhalíme. 15. Vím, co slouţí k ověření věcné správnosti účetních zápisů. 16. Vyjmenuji, jaké části zahrnuje inventarizace. 17. Jednotlivé části inventarizace vysvětlím. 18. Vysvětlím lhůty pro provádění inventarizací. 19. Popíšu formulář inventurní soupis. 20. Vyjmenuji druhy inventarizací podle všech hledisek. 21. Vím, jakými způsoby lze provést opravu účetních zápisů. 22. Jednotlivé způsoby oprav vysvětlím. 23. Vysvětlím opravy účetního zápisu účetními způsoby. 24. Vím, co se povaţuje za nesprávné opravování chybných zápisů. 21

23 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ÚČETNÍ KNIHY 1. Zvládnu vyjmenovat účetní knihy pro subjekty vedoucí účetnictví. 2. Vysvětlím význam deníku. 3. Popíši zápisy do deníku vysvětlím obsah sloupců. 4. Umím zapsat do deníku konkrétní účetní případy. 5. Vysvětlím, co je hlavní kniha. 6. Uvedu údaje, které obsahuje hlavní kniha. 7. Umím zapsat do hlavní knihy konkrétní účetní případy. 8. Popíši postup při zápisu účetních dokladů do účetních knih. 9. Vyjmenuji formy účetních knih. 10. Vysvětlím označování knih a volných listů při ručním zpracování. 22

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ OBSAH DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 3 DAŇOVÁ EVIDENCE 4 DAŇOVÉ ODPISY 7 POMOCNÁ EVIDENCE 8 HOSPODÁŘSKÝ

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více