Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie"

Transkript

1 Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A B Jméno:

2 TEMATICKÝ CELEK: Úvod do účetnictví 1. Vím, čím se zabývá účetnictví. 2. Vysvětlím, jaké informace poskytuje účetnictví. 3. Vysvětlím, co je to majetek. 4. Umím vysvětlit, co jsou to závazky. 5. Umím definovat náklady a výnosy. 6. Vím, jak se zjistí hospodářský výsledek. 7. Dokáţu vymezit hlavní funkce účetnictví a stručně je charakterizovat. 8. Vím, jaká je základní právní norma pro vedení UCE. 9. Popíšu, kdy je účetnictví úplné. 10. Vím, jak se účetnictví vede průkazným způsobem. 11. Chápu, za jakých podmínek je účetnictví správné. 12. Vím, kdo za správnost účetnictví zodpovídá. 13. Umím charakterizovat účetní období. 14. Vím, v jaké měně se vede účetnictví. 15. Vysvětlím, co znamená vést účetnictví ode dne vzniku do dne zániku (rozlišuji den vzniku a den zaloţení). 16. Vysvětlím vedení UCE za účetní jednotku jako celek. 17. Vím, jakou formou se vede účetnictví. 18. Vím, kdo vede daňovou evidenci a kdo účetnictví. 19. Na příkladech určím, kdo povede UCE a DE. 20. Vysvětlím, v jakých případech se fyzická osoba stane účetní jednotkou a kdy začíná vést účetnictví. 21. Vysvětlím účel finančního účetnictví. 22. Chápu, proč se vede manaţerské účetnictví. Poznámky ţáka Hodnocení učitele 1

3 TEMATICKÝ CELEK: Účetní doklady 1. Chápu význam účetních dokladů (ÚD). 2. Vysvětlím členění ÚD podle všech hledisek. 3. Dokážu k jednotlivým bodům členění uvést konkrétní příklad ÚD. 4. Umím zařadit konkrétní ÚD podle všech hledisek. 5. Přiřadím jednotlivým hospodářským operacím správný druh ÚD. 6. Dokáţu vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé náleţitosti ÚD. 7. Na konkrétním dokladu vyjmenuji a popíši všechny náležitosti. 8. Na konkrétním příkladu dokladu umím zjistit, která náležitost chybí, a dokážu vysvětlit její význam. 9. Umím upravit paragon na ÚD. 10. Vím, kdy se ÚD vyhotovují, a jakým způsobem. 11. Umím vyplnit ÚD (do předtištěného formuláře): - příjmový pokladní doklad, - výdajový pokladní doklad, - fakturu vystavenou. 12. Znám moţnosti oprav v účetních dokladech. 13. Na konkrétním dokladu umím opravit chybu bezdokladovým způsobem. 14. Umím vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé fáze oběhu dokladů. 15. Vím, co znamená věcná a formální stránka kontroly, vysvětlím na konkrétním ÚD. 16. Umím vyjmenovat všechny činnosti nutné při přípravě k zaúčtování. 17. Vysvětlím, co znamená úschova dokladů. 2

4 TEMATICKÝ CELEK: Majetek podniku a zdroje financování majetku - MAJETEK 1. Vím, co je to obchodní majetek podniku. 2. Umím charakterizovat dlouhodobý majetek (DM). 3. Znám, jak se podrobně člení DM. 4. Vyjmenuji, co patří do hmotného DM včetně ocenění. 5. Chápu rozdíl v ocenění při zařazení nemovitostí a samostatných movitých věcí. 6. Umím charakterizovat nehmotný DM včetně ocenění. 7. Uvedu, co konkrétně patří do nehmotného DM. 8. Charakterizuji finanční DM. 9. Uvedu příklady hmotného, nehmotného a finančního DM v konkrétním podniku. 10. Umím zařadit konkrétní předměty do jednotlivých skupin DM. 11. Umím charakterizovat oběţný majetek (OM). 12. Znám, jak se podrobně člení OM. 13. Vyjmenuji, co patří do zásob podniku. 14. Vysvětlím, co je materiál a co do něj v podniku patří. 15. Vysvětlím, co to je zboţí. 16. Vysvětlím, co je to výrobek. 17. Vysvětlím, co je to nedokončená výroba. 18. Uvedu příklady jednotlivých druhů zásob v konkrétním podniku. 19. Vyjmenuji, co patří do krátkodobého finančního majetku (KFM) podniku. 20. Vím, co patří do peněţních prostředků podniku. 21. Vysvětlím, co jsou to ceniny a co se do nich zařazuje. 22. Vím, kdy cenný papír patří do KFM. 23. Chápu, co je to pohledávka, a umím ji vysvětlit. 24. Uvedu příklady jednotlivých druhů krátkodobého finančního majetku v konkrétním podniku. 25. Zařadím jednotlivé druhy majetku do DM a OM včetně dalšího členění. 3

5 TEMATICKÝ CELEK: Majetek podniku a zdroje financování majetku - ZDROJE 1. Chápu, co vyjadřují zdroje krytí. 2. Chápu členění zdrojů krytí. 3. Umím charakterizovat vlastní kapitál, uvedu příklad. 4. Charakterizuji cizí zdroje krytí, vyjmenuji, co se do nich zařazuje. 5. Vysvětlím, co je to závazek, uvedu příklady závazků. 6. Vysvětlím, co to je úvěr, chápu, co je to úrok. 7. Zařadím příkladů zdrojů krytí do vlastních a cizích. 8. Zařazuji jednotlivé položky v příkladech do majetku a zdrojů financování majetku co nejpodrobněji. TEMATICKÝ CELEK: Inventura majetku a závazků 1. Umím vysvětlit, co je inventura. 2. Vyjmenuji způsoby zjišťování skutečného stavu majetku a závazků. 3. Umím charakterizovat fyzickou inventuru. 4. Uvedu příklad majetků, u kterých se provádí fyzická inventura. 5. Umím charakterizovat dokladovou inventuru. 6. Uvedu příklad majetků, u kterých se provádí dokladová inventura. 7. Vím, co je inventurní soupis. 8. Umím vysvětlit, co je inventarizace. 9. Chápu vztah inventury a inventarizace. 4

6 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví - ROZVAHA 1. Vysvětlím aktiva. 2. Vysvětlím pasiva. 3. Umím vysvětlit, proč se aktiva rovnají pasivům. 4. Chápu, co je rozvaha. 5. Vysvětlím druhy rozvahy. 6. Chápu a umím popsat funkce rozvahy. 7. Dokáţu podrobně popsat strukturu rozvahy. 8. Zvládnu sestavit rozvahu dle zadání, vysvětlím zařazení jednotlivých položek. 9. Umím vyčíslit v jednotlivých případech výši DM, OM, vlastních zdrojů, cizích zdrojů. 10. Umím dopočítat chybějící položku v rozvaze. TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví Změny rozvahových položek 1. Umím popsat koloběh majetku. 2. Uvedu příklady hospodářských operací. 3. Chápu účetní případ. 4. Vysvětlím dopad účetních případů na změnu rozvahových stavů. 5. Na příkladu účetního případu vysvětlím změny rozvahových stavů. 6. Chápu jednotlivé případy změn rozvahových poloţek. 7. Umím vysvětlit rovnováhu v rozvaze po každé změně. 8. Vyjmenuji 4 základní typy změn rozvahových poloţek. 9. Vysvětlím (shrnu) závěry plynoucí z rozvahových změn. 5

7 10. Chápu vliv konkrétních účetních případů na rozvahové položky. 11. Sestavím rozvahu po změnách v rozvahových položkách. TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví ROZVAHOVÉ ÚČTY 1. Chápu zavedení účtů pro kaţdou rozvahovou poloţku. 2. Umím popsat a vysvětlit účet. 3. Vysvětlím rozvahové účty. 4. Chápu aktivní účty jejich vznik a podstatu. 5. Vysvětlím účtování přírůstků na aktivních účtech. 6. Vysvětlím účtování úbytků na aktivních účtech. 7. Chápu pasivní účty jejich vznik a podstatu. 8. Vysvětlím účtování přírůstků na pasivních účtech. 9. Vysvětlím účtování úbytků na pasivních účtech. 10. Vysvětlím účtování na BU na MD, uvedu příklady. 11. Vysvětlím účtování na BU na D, uvedu příklady. 12. Vysvětlím účtování na účtu odběratelé na MD a D. 13. Vysvětlím účtování na účtu dodavatelé na MD a D. 14. Chápu postup účtování na rozvahových účtech. 15. Vysvětlím tento postup na příkladu. 6

8 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 1. Chápu pojem náklady. 2. Na příkladech vysvětlím náklady. 3. Chápu pojem výnosy. 4. Uvedu konkrétní příklady výnosů. 5. Vysvětlím výpočet hospodářského výsledku. 6. Rozliším zisk a ztrátu. 7. Chápu zisk jako vlastní zdroj financování. 8. Vím, kde se zisk v rozvaze vykazuje. 9. Chápu vznik výnosu a jeho účtování. 10. Vysvětlím účtování FAV- různé př. 11. Chápu vznik nákladu a jeho účtování. 12. Vysvětlím účtování FAP různé př. 13. Chápu změny na aktivních účtech při vzniku výnosu. 14. Chápu změny na pasivních účtech při vzniku nákladu. 15. Chápu změny na aktivních účtech při vzniku nákladu. 16. Změny vysvětlím na příkladech. 17. Při účtování pouţívám typické nákladové účty. 18. Vysvětlím použití konkrétního N účtu. 19. Rozliším typické výnosové účty. 20. Zdůvodním použití daného výnosového účtu. 21. Při účtování rozliším náklad od výnosu. 22. Chápu návaznost úč. dokladu se vznikem N nebo V. 7

9 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS 1. Chápu podvojný účetní zápis. 2. Rozumím, co jsou souvztaţné účty. 3. Rozumím, co znamená souvztaţný zápis. 4. Umím vysvětlit souvztažnost na konkrétním účetním případu. 5. Chápu pravidla účtování na rozvahových účtech. 6. Chápu pravidla účtování na výsledkových účtech. 7. Vím, co znamená a jak se počítá obrat MD i D. 8. Rozumím zjištění konečného zůstatku na účtu. 9. Vysvětlím rovnost obratů stran MD a D všech účtů za účetní období. 10. Zvládnu u souvislého příkladu: 11. Sestavit rozvahu. 12. Otevřít účty zapsat PZ. 13. Zaúčtovat běžné účetní případy. 14. Zjistit obraty a KZ na účtech. 15. Sestavit konečnou rozvahu. 16. Sestavit výsledovku. 17. Chápu význam podrozvahových účtů. 18. Dokáţu vyjmenovat a vysvětlit druhy účtů. 8

10 TEMATICKÝ CELEK: Základy účetnictví ÚČTY SYNTETICKÉ a ANALYTICKÉ 1. Chápu pojem syntetická evidence. 2. Uvedu příklady syntetických účtů. 3. Chápu pojem analytická evidence. 4. Vysvětlím význam vedení analytické evidence. 5. Uvedu příklady analytických účtů ke konkrétnímu syntetickému účtu. 6. Vysvětlím zásady vedení analytické evidence. 7. Chápu vzájemnou vazbu mezi SE a AE. 8. Vysvětlím, k čemu slouţí kontrolní soupiska analytických účtů. 9. Chápu konkrétní příklad na vedení analytické evidence. 10. Sestavím kontrolní soupisku analytických účtů. 11. Vysvětlím součtový řádek v kontrolní soupisce. 9

11 TEMATICKÝ CELEK: Účtování finančního majetku POKLADNA, PNC, CENINY 1. Popíšu hotovostní a bezhotovostní platební styk. 2. Uvedu příklady hotovostního placení. 3. Vysvětlím, co je hmotná zodpovědnost za hotovost. 4. Vyjmenuji doklady, dle kterých se účtuje v pokladně. 5. Vím, jak vypadá pokladní kniha. 6. Umím zapsat operace do pokladní knihy. 7. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně MD účtu pokladna a souvztažné účty. 8. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně D účtu pokladna a souvztažné účty. 9. Popíšu, jak se provádí inventarizace v pokladně. 10. Vím, co to je výčetka platidel. 11. Zaúčtuji manko v pokladně a jeho předpis k úhradě. 12. Zaúčtuji úhradu manka. 13. Zaúčtuji přebytek v pokladně. 14. Vysvětlím funkci účtu peníze na cestě. 15. Zaúčtuji výběr peněz z účtu do pokladny (PPD, VBÚ). 16. Zaúčtuji odvod peněz z pokladny na účet (VPD, VBÚ). 17. Vysvětlím, co to jsou ceniny a co do nich patří. 18. Zaúčtuji nákup cenin (VPD, FAP) do zásoby nebo do spotřeby. 19. Zaúčtuji spotřebu cenin poštovní známky. 20. Zaúčtuji spotřebu cenin kolky. 21. Zaúčtuji spotřebu cenin dálniční známky. 22. Zaúčtuji spotřebu cenin telefonní karty. 23. Zaúčtuji spotřebu cenin stravenky. 24. Vím, jak se provádí inventarizace cenin. 25. Zaúčtuji manko na ceninách a jeho předpis k úhradě. 26. Zaúčtuji přebytek cenin. 10

12 TEMATICKÝ CELEK: Účtování finančního majetku BANKOVNÍ UČTY 1. Vysvětlím princip bezhotovostního placení. 2. Popíšu postup při zaloţení bankovního účtu. 3. Vím, k čemu slouţí běţný účet podniku. 4. Uvedu příklady přírůstků na běţném účtu. 5. Uvedu příklady úbytků na běţném účtu. 6. Vím, za co se platí bance poplatky. 7. Vysvětlím, co je úrok. 8. Chápu, kdy má podnik úrok přijatý výnos. 9. Chápu, kdy má podnik úrok placený náklad. 10. Vím, co je výpis z běţného účtu. 11. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně MD účtu běžný účet a souvztažné účty. 12. Uvedu příklady účetních případů, které se účtují na straně D účtu běžný účet a souvztažné účty. 13. Zaúčtuji bankovní poplatky. 14. Zaúčtuji úroky z vkladu. 15. Zaúčtuji úroky z úvěru. 16. Vysvětlím, k čemu se pouţívá příkaz k úhradě. 17. Umím vyplnit příkaz k úhradě. 18. Vysvětlím, co je to úvěr krátkodobý a dlouhodobý. 19. Vím, co je výpis z úvěrového účtu. 20. Zaúčtuji úhrady FAP přímo z bankovního úvěru. 21. Zaúčtuji poskytnutí úvěru a připsání na účet přes Peníze na cestě (VBU, VUU). 22. Zaúčtuji splátku úvěru z běžného účtu přes peníze na cestě (VBU, VUU). 11

13 TEMATICKÝ CELEK: DPH a její účtování 1. Umím vysvětlit podstatu DPH. 2. Chápu nárok na odpočet DPH při nákupu. 3. Chápu povinnost k DPH při prodeji. 4. Vím, kdy se podnikatel registruje k DPH povinně. 5. Vím, proč se podnikatel registruje k DPH dobrovolně. 6. Znám základní a sníţenou sazbu DPH. 7. Vysvětlím dva způsoby výpočtu DPH. 8. Vím, jak se vypočítaná DPH zaokrouhluje. 9. Umím vypočítat DPH zdola. 10. Umím vypočítat DPH shora. 11. Umím vypočítat koeficient pro výpočet shora. 12. Popíšu běţný daňový doklad. 13. Vím, kdo zodpovídá za výpočet DPH na běţném DD. 14. Popíšu zjednodušený daňový doklad. 15. Vím, kdo odpovídá za výpočet DPH na zjednodušeném DD. 16. Vysvětlím, co se účtuje na straně MD účtu DPH. 17. Vysvětlím, co se účtuje na straně D účtu DPH. 18. Zaúčtuji nákupy (FAP, VPD) u plátce DPH. 19. Zaúčtuji prodeje (FAV, PPD) u plátce DPH. 20. Vypočítám na účtu DPH nadměrný odpočet nebo daňovou povinnost. 21. Zaúčtuji dle VBU nadměrný odpočet nebo daňovou povinnost. 12

14 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování - MATERIÁL 1. Zopakoval(a) jsem si členění oběţného majetku. 2. Vyjmenuji, co patří do zásob materiálu. 3. Vím, jakou funkci má při nákupu materiálu dodací list a faktura, případně protokol o vadách. 4. Vím, kdy se vyplní příjemka a kdy výdejka. 5. Vím, co je skladní karta a kdy se do ní zapisují údaje. 6. Umím vyplnit skladní kartu. 7. Vím, co je analytická evidence k účtu materiál na skladě. 8. Vím, jakou cenou se ocení nakoupený materiál. 9. Vím, co se zahrnuje do pořizovací ceny. 10. Vím, co je cena pořízení. 11. Uvedu příklady vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu materiálu. 12. Chápu funkci účtu pořízení materiálu. 13. Chápu, ţe při výdeji materiálu do spotřeby vzniká náklad. 14. Umím zaúčtovat nákup materiálu dle následujících dokladů: FAP (VPD) PRI VYD u neplátce DPH. 15. Umím zaúčtovat nákup materiálu dle následujících dokladů: FAP (VPD) PRI VYD u plátce DPH. 13

15 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování ZBOŽÍ 1. Charakterizuji zboţí v podniku. 2. Vím, jakou cenou se nakoupené zboţí oceňuje. 3. Chápu funkci účtu Pořízení zboţí. 4. Umím zaúčtovat nákup zboží podle dokladů: FAP (VPD) PRI u neplátce DPH. 5. Umím zaúčtovat nákup zboží podle dokladů: FAP (VPD) PRI u plátce DPH. 6. Vím, jak se vede analytická evidence k účtu Zboţí. 7. Chápu účtování prodeje zboţí (FAV, PPD) jako trţbu v prodejní ceně. 8. Umím zaúčtovat prodej zboží dle FAV (PPD) u neplátce DPH. 9. Umím zaúčtovat prodej zboží dle FAV (PPD) u plátce DPH. 10. Chápu účtování úbytku prodaného zboţí v pořizovací ceně. 11. Umím zaúčtovat úbytek prodaného zboží. 12. Vypočítám výsledek hospodaření z prodeje zboží. 14

16 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1. Charakterizuji podstatu DHM. 2. Chápu ocenění samostatných movitých věcí (stanovené účetní jednotkou a zákonem o dani z příjmů). 3. Vysvětlím zařazení pozemků, budov a staveb. 4. Vím, kdy je předmět drobným hmotným majetkem. 5. Vím, jak se DHM eviduje. 6. Popíšu minimální obsah inventární karty. 7. Určím, jakou cenou se ocení DHM při nákupu. 8. Uvedu příklady vedlejších pořizovacích nákladů při nákupu DHM. 9. Vypočítám pořizovací cenu DHM. 10. Vím, co je to zápis o převzetí DHM (VUD). 11. Vysvětlím funkci účtu pořízení DHM. 12. Umím zaúčtovat nákup DHM a vedlejší pořizovací náklady dle následujících dokladů: FAP (VPD) zápis o převzetí (VUD). 13. Vysvětlím pojmy: odpisy, oprávky, zůstatková cena. 14. Charakterizuji účetní odpisy. 15. Charakterizuji daňové odpisy. 16. Vím, proč se zařazuje majetek do odpisových skupin. 17. Chápu tabulku pro rovnoměrné odepisování DHM. 18. Vysvětlím postup výpočtu odpisů při rovnoměrném odepisování. 19. Umím vypočítat rovnoměrný odpis v jednotlivých letech. 20. Vypočítám oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. 21. Chápu tabulku pro zrychlené odepisování DHM. 22. Vysvětlím postup výpočtu odpisů při zrychleném odepisování. 23. Umím vypočítat zrychlený odpis. 15

17 24. Vypočítám oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. 25. Vím, jak se vypočítané daňové odpisy zaokrouhlují. 26. Znám pravidla pro daňové odepisování z učebnice. 27. Chápu, proč je při účtování odpis pro podnik náklad. 28. Chápu, proč se při účtování tvoří oprávky. 29. Umím zaúčtovat odpisy DHM. Doplňkové učivo 30. Vím, co je doba upotřebitelnosti (pouţívání) při výpočtu účetních odpisů. 31. Vím, za jaké období se účetní odpisy počítají. 32. Umím vypočítat účetní odpisy. 16

18 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování MZDY 1. Vysvětlím, co je mzda. 2. Charakterizuji, co je hrubá mzda. 3. Vysvětlím sloţky hrubé mzdy základní mzda, příplatky, náhrady, prémie a odměny. 4. Vysvětlím, jak se z hrubé mzdy vypočítá čistá mzda. 5. Vypočítám čistou mzdu. 6. Vysvětlím, co je to náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. 7. Vypočítám částku k výplatě. 8. Vím, co je zúčtovací a výplatní listina, mzdový list. 9. Vím, do jakého období a k jakému datu se mzdy účtují. 10. Zaúčtuji předpis hrubé mzdy. 11. Zaúčtuji srážku zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. 12. Zaúčtuji srážku zálohy na daň z příjmů zaměstnance. 13. Zaúčtuji předpis zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem. 14. Zaúčtuji výplatu mezd hotově a přes účet. 15. Zaúčtuji odvody z mezd (pojištění a zálohu na daň). 17

19 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování VÝROBKY 1. Vysvětlím, co je výrobek. 2. Vím, jak se výrobky oceňují. 3. Chápu rozdíl mezi vnitropodnikovou cenou (vlastní náklady) a prodejní cenou. 4. Zaúčtuji vyrobené výrobky a jejich převedení na sklad. 5. Zaúčtuji prodej výrobků tržbu (v hotovosti). 6. Zaúčtuji prodej výrobků tržbu (v hotovosti). 7. Zaúčtuji úbytek výrobků při prodeji. 18

20 TEMATICKÝ CELEK: Základní účtování NÁKLADY a VÝNOSY 1. Definuji náklady. 2. Vím, co to jsou nákladové druhy. 3. Definuji výnosy. 4. Znám pravidla pro účtování nákladů a výnosů. 5. Zaúčtuji základní účetní případy u nákladů dle schématu z učebnice. 6. Zaúčtuji základní účetní případy u výnosů dle schématu z učebnice. 19

21 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ 1. Vyjmenuji moţnosti rozsahu vedení účetnictví. 2. Rozliším vedení UCE u FO a PO. 3. Chápu členění PO pro účely vedení účetnictví. 4. Stručně vysvětlím zjednodušený rozsah účetnictví. 5. Chápu, co je účtová osnova. 6. Vyjmenuji, kdo podle směrné osnovy účtuje. 7. Vysvětlím konstrukci účtové osnovy. 8. Vysvětlím, co obsahuje účtový rozvrh. 9. Popíšu význam číslic u syntetických účtů. 10. Vysvětlím čísla účtů na konkrétních příkladech. 11. Chápu označování analytických účtů. 12. Umím zařadit syntetické účty do účtové třídy. 13. Určím účty do účtového rozvrhu pro různé podnikatelské činnosti. 20

22 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ÚČETNÍ ZÁPISY 1. Vím, co je účetní zápis. 2. Vysvětlím, jakým způsobem musí být účetní zápisy prováděny. 3. Vysvětlím účetní zápisy z časového hlediska. 4. Vysvětlím účetní zápisy z věcného hlediska. 5. Vím, kde se zachycují časové zápisy. 6. Vím, kde se zachycují soustavné zápisy. 7. Chápu rozdíl mezi jednoduchým a sloţeným účetním zápisem. 8. Uvedu konkrétní příklad jednoduchého účetního zápisu. 9. Uvedu konkrétní příklad složeného účetního zápisu. 10. Vyjmenuji, z jakých hledisek lze přezkušovat správnost účetních zápisů. 11. Vím, co slouţí k ověření formální správnosti účetních zápisů. 12. Popíšu, jak vypadá předvaha. 13. Vysvětlím, co sestavením předvahy kontrolujeme. 14. Popíšu, jaké chyby předvahou neodhalíme. 15. Vím, co slouţí k ověření věcné správnosti účetních zápisů. 16. Vyjmenuji, jaké části zahrnuje inventarizace. 17. Jednotlivé části inventarizace vysvětlím. 18. Vysvětlím lhůty pro provádění inventarizací. 19. Popíšu formulář inventurní soupis. 20. Vyjmenuji druhy inventarizací podle všech hledisek. 21. Vím, jakými způsoby lze provést opravu účetních zápisů. 22. Jednotlivé způsoby oprav vysvětlím. 23. Vysvětlím opravy účetního zápisu účetními způsoby. 24. Vím, co se povaţuje za nesprávné opravování chybných zápisů. 21

23 TEMATICKÝ CELEK: Účetní technika ÚČETNÍ KNIHY 1. Zvládnu vyjmenovat účetní knihy pro subjekty vedoucí účetnictví. 2. Vysvětlím význam deníku. 3. Popíši zápisy do deníku vysvětlím obsah sloupců. 4. Umím zapsat do deníku konkrétní účetní případy. 5. Vysvětlím, co je hlavní kniha. 6. Uvedu údaje, které obsahuje hlavní kniha. 7. Umím zapsat do hlavní knihy konkrétní účetní případy. 8. Popíši postup při zápisu účetních dokladů do účetních knih. 9. Vyjmenuji formy účetních knih. 10. Vysvětlím označování knih a volných listů při ručním zpracování. 22

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán školní rok 2017/2018 Vzdělávací program: Cestovní ruch Obor: Cestovní ruch Ročník: třetí Modul: Účetnictví Vyučující: Ing. Ivana Neradilová Školní rok:

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Úvod do účetnictví...3 1.1. Význam a funkce účetnictví...3 1.2. Právní úprava účetnictví...3 1.3. Účetní zásady...4 1.4. Účetní jednotky...4 1.5. Kategorie účetních jednotek...5

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 OBSAH ÚVOD....................................................... 11 Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 1 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, BILANČNÍ PRINCIP.................17 1.1 Rozsah znalostí........................................17

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH

NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH Účtování krátkodobého finančního majetku 6 BĚŽNÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, ÚVĚRY, DPH, ZÁSOBY, DLOUHODOBÝ MAJETEK, MZDY, NÁKLADY A VÝNOSY. 6.1 Účtování krátkodobého finančního majetku Každý podnik

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_Úč23.01

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Přednáška 1. Přednáška 1. - Tabulka

Přednáška 1. Přednáška 1. - Tabulka Přednáška 1. Tuesday, October 3, 2017 2:15 PM Předmětem účetnictví je sledování stavu a pohybu aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výdělku hospodaření Hlavní účetní výkazy Rozvaha - obsahuje aktiva (majetek)

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Úvod do účetnictví, testové otázky.

Úvod do účetnictví, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Směrnice o vedení účetnictví

Směrnice o vedení účetnictví Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem IČ: 44553234 SMĚRNICE č. 12/2014 Směrnice o vedení účetnictví Obsah : Čl. 1 Úvod Všeobecná část Čl. 2 Rozdělení

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více