Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072"

Transkript

1 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize

2 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné p!ímé nebo nep!ímé škody zp%sobené nep!esnostmi nebo chybami v tomto dokumentu. Skute)nosti uvedené v dokumentu mohou být zm+n+ny bez p!edchozího upozorn+ní. PowerKey je registrovaná ochranná známka spole)nosti Advent spol. s r.o. MS-DOS, Microsoft, Windows, Windows 95 a Windows NT jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole)nosti Microsoft Corporation. dbase je registrovaná ochranná známka spole)nosti Borland International, Inc.

3 OBSAH 1. ÚVOD Ur)ení systému PowerKey Základní principy aplikace Rozd+lení dokumentace 1 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ Spušt+ní programu a p!ihlášení Popis ovládacího panelu Další položky v hlavní nabídce menu Základní systémové úlohy 5 3. PERSONÁLNÍ SPRÁVA Tvorba a údržba personální databáze Použití nákladových st!edisek PRÁCE S DOCHÁZKOU Údaje v docházkových rozpisech Ru)ní zásahy do docházky ZjišKování p!ehledu p!ítomnosti Tiskové výstupy a exporty z docházky PNÍSTUPOVÝ SYSTÉM Zobrazování p!ehledu pr%chod% Význam a definice p!ístupových zón Využití p!ístupových funkcí ADMINISTRACE SYSTÉMU Zadávání uživatel% systému Tvorba uživatelských profil% Sledování )innosti uživatel% Konfigurace ovládacího panelu PARAMETRIZACE DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU Typy registrací p!íchod% a odchod% Vytvá!ení a nastavení pracovních sm+n Vytvá!ení a nastavení docházkových kont Pracovní plány Udržování kalendá!e svátk% Konfigurace výstupních sestav Postup výpo)tu docházky TECHNICKÁ KONFIGURACE Význam a zadání technických oblastí Zadání technických prvk% systém% a jejich parametr% Nastavení docházkových terminál% Nastavení plánovaných úloh Práce se záznamem komunikace 79

4 9. INSTALACE Popis instala)ního programu Konfigurace nainstalovaného programu PNÍLOHY 85 A. P!ehled parametr% výpo)tu docházky 85 B. Vestav+né typy výstupních sestav 103 C. Položky oprávn+ní a pravidel uživatelských profil% 109 D. Typy událostí v p!ístupovém systému 116 E. Uinnosti komunika)ního serveru 117 F. Parametry jednotek v technické konfiguraci 119 G. D%ležité položky v registrech 123 H. Parametry pro zákaznické p!izp%sobení instalace 126 I. Technické požadavky na výpo)etní techniku 129 J. Výrobce a technická podpora 131

5 Urení systému PowerKey 1. ÚVOD 1.1 Ur)ení systému PowerKey Programový systém PowerKey je ur)en pro!ízení elektronických p!ístupových a docházkových jednotek a pro vyhodnocení údaj% z t+chto jednotek získaných. Ve své podstat+ systém zahrnuje dva odd+lené subsystémy, a to p!ístupový a docházkový. Na druhé stran+ ob+ zmín+né )ásti integruje tak, aby byla maximáln+ usnadn+na konfigurace a správa celého za!ízení. Pro ú)ely p!ístupového i docházkového subsystému je p!itom možné využívat spole)né technické za!ízení. Hlavní rozdíl spo)ívá ve zp%sobu konfigurace a ve vyhodnocování získaných údaj%. P!ístupová )ást je více orientována na detailní zadání p!ístupových oprávn+ní, na zjiškování pohybu osob, vyhledávání osob, pr%b+žnou kontrolu )innosti jednotek apod. Jádrem docházkové )ásti je oproti tomu správné vyhodnocení zaznamenaných p!íchod% a odchod% pracovník%. K tomu jsou nezbytné na jedné stran+ velmi rozsáhlé konfigura)ní nástroje a na stran+ druhé co možné nejp!ehledn+jší uživatelské prost!edí pro snadnou a efektivní kontrolu i editaci. 1.2 Základní principy aplikace PowerKey je dvouvrstvá aplikace typu klient-server. V praxi to znamená, že každá klientská stanice je p!ipojena p!ímo k databázovému serveru, kterému vysílá dotazy pro získání nebo zm+nu dat a zp+tn+ p!ijímá požadované údaje nebo potvrzení o provedení zm+n. Oproti p!edchozím verzím programu PowerKey, které pracovaly se sdílenými datovými soubory na serveru, tak p!ináší nejen vyšší výkon a v+tší stabilitu, ale p!edevším výrazn+ dokonalejší zabezpe)ení. Klientské stanice pracují s instalovanými klientskými programy. Toto!ešení je sice oproti aplikacím založeným na intranetových nebo internetových stránkách náro)n+jší na údržbu, na druhou stranu ale p!ináší nesrovnateln+ vyšší komfort obsluhy. Zmín+nou náro)nost z )ásti eliminují speciální funkce, jako je nap!. schopnost automatické aktualizace verzi z jednoho místa. V p!ípad+ pot!eby lze aplikaci samoz!ejm+ provozovat i v terminálovém režimu. Klientskou )ást aplikace p!edstavuje jediný spustitelný soubor, tzv. ovládací panel. Jedná se o nástroj, který v p!ehledné form+ sdružuje všechny standardní i zákaznické moduly. Poskytuje rozsáhlé možnosti konfigurace založené na uživatelských ú)tech. Tím dává každému uživateli k dispozici pracovní prostor zp!ístupwující rychle a snadno všechny pot!ené funkce. ZároveW ale nezat+žuje jeho pozornost množstvím nevyužívaných prvk%. Systém je dopln+n ješt+ tzv.!ídícím modulem, který je vlastn+ speciální variantou klienta. Sice také komunikuje p!ímo s databázovým serverem, ale liší se v n+kolika zásadních bodech. P!edevším nevyžaduje žádnou obsluhu ani p!ihlašování uživatele ()asto je spušt+n jako tzv. služba na stejném po)íta)i, kde leží databázový server). Jeho hlavním úkolem je centrální!ízení )innosti všech technických prost!edk% systému, tedy p!ístupových jednotek, docházkových terminál% apod. Po)et b+žných klient% je omezen pouze licencemi a výkonem databázového serveru. Oproti tomu musí být!ídící modul v celém systému pouze (a maximáln+) jeden. 1.3 Rozd+lení dokumentace Dokumentace je rozd+lena tak, aby umožnila snadnou orientaci všem uživatel%m. Kapitoly na nejvyšší úrovni ()íslované jednou arabskou )íslicí) p!edstavují jednotlivé oblasti práce s programem, p!i)emž lze!íct, že každá z kapitol je ur)ená uživatel%m pracujícím s aplikací na jiném postu. Jednotlivé sekce t+chto kapitol ()íslované dv+ma arabskými )íslicemi) pak už p!edstavují konkrétní programové moduly. V p!ílohách ozna)ených písmeny jsou na záv+r uvedeny podrobné seznamy nebo technické údaje doplwující uživatelský popis. Následuje stru)ný p!ehled všech kapitol, vždy spolu s doporu)ením té oblasti uživatel%, které je jejich obsah p!ednostn+ ur)ený. Toto rozd+lení samoz!ejm+ nem%že být úpln+ striktní, protože jednotlivé )ásti aplikace spolu úzce souvisí: 1. Úvod tato kapitola. 2. Základy ovládání tato kapitola je v+novaná základ%m práce s aplikací, konkrétn+ popisu ovládacího panelu a jeho konfigurace. Jedná se sice o pom+rn+ triviální postupy, ale bez jejich zvládnutí nelze s aplikací pracovat. Jediné, co m%že b+žný uživatel v práci postrádat, jsou kapitoly v+nované konfiguraci ovládacího panelu. Toto pro n+j m%že zajiškovat administrátor systému. Strana 1

6 Rozdlení dokumentace 3. Personální správa tato kapitola se týká tvorby a správy personální databáze, práce s identifika)- ními médii, nastavování oprávn+ní ke vstupu do prostor chrán+ných p!ístupovým systémem apod. S popsanými úlohami by m+li být detailn+ seznámení pracovníci personálních útvar% a útvar%, zajiškující zabezpe)ení prostor p!ístupovým systémem. 4. Práce s docházkou jedná se o nejd%ležit+jší kapitolu z hlediska b+žných uživatel% docházkového systému, tedy vedoucích odd+lení, mistr% apod. Obsahuje kompletní popis úloh souvisejících s evidencí, kontrolou a opravami docházky pracovník%. S tímto popisem by m+li být seznámeni i pracovníci mzdových ú)táren, protože pot!ebují mít p!ehled o stavu zpracování docházky a m+li by znát postupy pro tisk zpracovaných dat nebo jejich p!enos do navazujících agend. 5. Přístupový systém tato kapitola popisuje nejen postup p!i vyhodnocování údaj% získaných z p!ístupového systému ale i vše, co souvisí s p!ípravou p!ístupového systému k ú)elnému využívání. První, eviden)ní )ást bude d%ležitá p!edevším pro pracovníky ostrahy, )ást nastavení pak spíše pro složky zodpov+dné za provoz, p!ípadn+ administraci systému. 6. Administrace systému tato kapitola se v+nuje správ+ uživatel%, kte!í se programem pracují, a všech úloh s tím souvisejících. Je ur)ena p!edevším pro administrátory, b+žní uživatelé ani pracovníci zodpov+dní za ostatní )ásti systému s t+mito úlohami nep!ijdou do styku a je pro n+ zbyte)né se jejich popisem zabývat. 7. Parametrizace docházkového systému tato kapitola rozebírá základní objekty, které se používají p!i vyhodnocování docházky, zp%sob jejich nastavování a vzájemnou návaznost. Detailní znalost této oblasti je nutná pouze pro uživatele, kte!í by cht+li sami zasahovat do konfigurace výpo)tu, nicmén+ hrubý p!ehled o tom, jak vyhodnocení docházky probíhá a z )eho vychází, by m+li mít i pracovníci, kte!í mají na starost školení b+žných uživatel%, p!ípadn+ pracovníci personálních a mzdových útvar%. 8. Technická konfigurace Zadání topologie technické )ásti systému a následné zásahy do ní jsou v+tšinou záležitostí dodavatelských a servisních firem. Pokud si ale uživatel zajiškuje základní servis sám, je nutné aby byli s tuto )ástí programu alespow v hrubých rysech seznámeni pracovníci p!íslušného odd+lení. Strana 2

7 Spuštní programu a p ihlášení 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ V této kapitole se všichni uživatelé seznámí s nejzákladn+jšími prvky ovládání systému. Jedná se sice o pom+rn+ triviální postupy, ale bez jejich zvládnutí nelze s aplikací pracovat. Jediné, co m%že b+žný uživatel v práci postrádat, jsou kapitoly v+nované konfiguraci ovládacího panelu. Toto pro n+j m%že zajiškovat administrátor systému. Výklad vychází ze znalostí základ% práce s aplikacemi v prost!edí Microsoft Windows, toto ostatn+ platí i ve všech kapitolách následujících. 2.1 Spušt+ní programu a p!ihlášení Veškeré moduly programu se spoušt+jí a ovládají z jednoho spole)ného pracovního rozhranní, které je v dalším popisu ozna)ované názvem Ovládací panel. Z hlediska opera)ního systému je toto rozhranní spolu se všemi spušt+nými moduly považované za jednu b+žící aplikaci a jako takové má jen jedno hlavní okno a jen jednu ikonku na lišt+ úloh. Spušt+ní programu Program se pouští klasicky p!es nabídku Start > Programy > PowerKey > Ovládací panel nebo p!es zástupce na pracovní ploše. Výchozí název tohoto zástupce po nainstalování programu je Ovládací panel PowerKey, ale je možné ho libovoln+ zm+nit. Snazší je se orientovat podle pevn+ dané ikonky. Ikonka: Uživatelské jméno a heslo Po spušt+ní aplikace je vždy nejprve otev!en p!ihlašovací dialog. V n+m jsou krom+ p!esné specifikace verze programu pole Uživatelské jméno a Přihlašovací heslo. Bez správného zadání obou údaj% nebude možné s programem pracovat. Uživatelské jméno m%že být (v závislosti na nastavení programu) p!edvypln+né, ale lze ho samoz!ejm+ p!epsat jiným pot!ebným údajem. V uživatelském jmén+ nezáleží na velikosti písmen. Heslo p!edvypln+né nikdy nebude a je nutné ho zadat. Tedy pokud se nejedná o uživatele, který je zadaný bez hesla, pak se toto pole nechává prázdné. Pozor, v heslech se malá a velká písmena rozlišují! Vlastní p!ihlášení se provede stiskem tla)ítka [Přihlášení], ukon)it program bez p!ihlášení lze pomocí tla)ítka [Konec]. Pokud je zobrazené i tla)ítko [Nastavení], zp%sobí jeho stisk rozší-!ení p!ihlašovacího dialogu o n+kolik dalších polí, které slouží pro zadání údaj% o databázovému serveru. Do t+chto polí není vhodné jakkoliv zasahovat. Op+tovný stisk téhož tla)ítka vrátí dialogové okno do výchozí podoby. 2.2 Popis ovládacího panelu V následujících odstavcích jsou popsané základy práce s vlastním ovládacím panelem, tedy s programem, který spojuje jednotlivé )ásti systému do kompaktního celku. Veškerou )innost v konkrétních oblastech již zajiškují samostatné komponenty (dále ozna)ované jako moduly nebo úlohy), které se pomocí ovládacího panelu spoušt+jí a kterým také ovládací panel poskytuje )ást své pracovní plochy. Sám o sob+ je ale panel schopen vykonávat pouze základní operace týkající se aplikace jako celku (tedy p!ihlášení, odhlášení, ukon)ení apod.) nebo vestav+ných modul% (jejich spoušt+ní a ukon)ování, p!epínání mezi nimi apod.). Hlavní menu Hlavní menu aplikace se nachází v b+žn+ užívaném prostoru t+sn+ pod horním okrajem aplika)ního okna. V+tšinou jsou v n+m zobrazeny jen t!i položky, první dv+, tedy Panel a Zobrazení pat!í panelu jako takovému. T!etí položku si do hlavního menu p!idává aktivní úloha, tedy úloha, která je spušt+ná a ve které uživatel práv+ pracuje. V dokumentaci jsou názvy t+chto položek uvád+ny na za)átku p!íslušných podkapitol. Strana 3

8 Další položky v hlavní nabídce menu Nástrojové pruhy Pro nástrojový pruh je vyhrazeno místo t+sn+ pod hlavním menu. Na rozdíl od mnoha jiných program% je v PowerKey pouze jeden a jeho umíst+ní je nem+nné (maximáln+ ho lze skrýt). Tla)ítka v nástrojovém pruhu mohou mít dva r%zné významy. Bu^ zastupují vybrané úlohy systému nebo n+které z funkcí ovládacího panelu. V prvním p!ípad+ zp%sobí stisk spušt+ní dané úlohy, v p!ípad+ druhém vykonání dané funkce. P!estože je nástrojový pruh pouze jeden, lze nadefinovat více sad tla)ítek, které se v n+m zobrazují. Tyto sady pak m%že uživatel p!epínat sám dle vlastního uvážení a pot!eby nebo je panel p!epíná sám podle práv+ aktivní úlohy (op+t na základ+ pot!ebného nadefinování). Ru)ní p!epínání se d+je výb+rem sady pod položkou Nástroje v nabídce Zobrazení hlavního menu. Zp%sobu konfigurace sad i automatického p!epínání je v+novaná kapitola o administraci systému. Stavový!ádek Stavový!ádek je umíst+n u spodního okraje hlavního okna a trvale slouží pouze k zobrazení n+kolika málo informací, konkrétn+ jména práv+ p!ihlášeného uživatele, ozna)ení databáze, se kterou program pracuje, aktuálního systémového )asu, data a stavu kláves Num Lock a Caps Lock. Toto vše v pravé )ásti. Levou )ást program využívá jen do)asn+ a to bu^ k zobrazení popisu ovládacího prvku, nad kterým se nachází kurzor (tento popis je ale zatím k dispozici jen v n+kolika málo úlohách), nebo k indikaci pr%b+hu n+jakého déle trvajícího úkonu. Pracovní plocha Pro pracovní plochu ovládacího panelu je vyhrazen veškerý zbývající prostor hlavního okna. Plocha slouží p!edevším k zobrazení jednotlivých uživatelem spušt+ných úloh. Pro každou takovou úlohu vytvo!í program vlastní záložku s nadpisem podle názvy úlohy, p!i)emž jednotlivé záložky pak slouží uživateli k p!epínání mezi spušt+nými úlohami. Vybraná (tedy aktivní) úloha je vždy zobrazena p!es celou plochu a není možné ji jakkoliv p!esunovat, minimalizovat apod. Uživatel ji m%žou maximáln+ ukon)it, )ímž zmizí celá záložka. Ve zmín+ném prostoru mohou být krom+ úloh zobrazené i tzv. uživatelské plochy. Ty mají také své záložky a i ty je možné spoušt+t )i ukon)ovat. Uživatelská plocha je ve své podstat+ jen zv+tšenou obdobou sady v nástrojovém pruhu, i na tuto plochu je možné p!i konfiguraci rozmístit tla)ítka pro spoušt+ní úloh )i provád+ní ur)itých akcí. Snad jen s tím rozdílem, že zde nemusí být tla)ítka v jedné!ad+ vedle sebe. Zásadn+jší odlišností je možnost rozmíst+ní oken (op+t p!i konfigurování panelu), ve kterých budou po dobu spušt+ní plochy zobrazeny ur)ité specifické úlohy (p!íkladem je t!eba poznámkový blok). Takové úlohy sice nezabírají celou záložku, ale zárovew je není možné ukon)it bez zav!ení uživatelské plochy jako takové. 2.3 Další položky v hlavní nabídce menu Následuje detailní popis t+ch položek hlavního menu, které pat!í p!ímo ovládacímu panelu jako takovému. Položky, které do hlavního menu delegují konkrétní úlohy, jsou vysv+tleny v podkapitolách t+mto úlohám v+novaných. Panel Pod touto nabídkou se skrývají )innosti ovlivwující chod programu: Spusť úlohu nabídka úloh, které je možné pod ú)tem práv+ p!ihlášeného uživatele spustit. Jednotlivé úlohy jsou kv%li p!ehlednosti ješt+ rozd+leny do n+kolika skupin. Tato nabídka je na rozdíl od tla)ítek v nástrojových sadách nebo uživatelských plochách vždy úplná a konfigurací panelu jí není možné ovlivnit. Strana 4

9 Základní systémové úlohy Konfigurační mód p!echod do jednoho ze dvou konfigura)ních mód% ovládacího panelu. P!esný popis konfigurace spadá do kapitoly o administraci systému. D%ležitý je zde snad jen ten fakt, že p!echod do rozší!eného konfigura)ního módu ukon)í všechny spušt+né úlohy. Odhlášení ukon)ení všech úloh, zav!ení všech ploch a odhlášení práv+ p!ihlášeného uživatele. Program se po odhlášení vrátí k úvodnímu p!ihlašovacímu dialogu. Konec úplné ukon)ení programu. Podobn+ jako p!i odhlášení dojde nejprve k ukon)ení všech spušt+ných úloh a zav!ení všech ploch. Zobrazení Nabídky z této položky menu jednak ovlivwují podobu panelu jako takového a dále slouží k p!epínání sad nástroj% a ploch: Nástroje výb+r sady, která má být zobrazena v nástrojovém pruhu. Zobrazena je vždy práv+ jedna sada (pokud alespow jedna existuje). Není možné zobrazit dv+ sady sou)asn+ ani nezobrazovat žádnou. Plochy výb+r uživatelských ploch, které mají být spušt+né na pracovní ploše. Pozor, toto menu neslouží pro p!epínání ploch, k tomu jsou ur)ené záložky. Nabízí seznam všech definovaných ploch s možností jejich spušt+ní )i ukon)ení. Poslední položkou seznamu je speciální nabídka Skryj vše, která zp%sobí vypnutí všech uživatelských ploch naráz. Úlohy tato nabídka slouží k p!epínání mezi jednotlivými spušt+nými úlohami. A je jedno, zda se jedná o úlohy b+žící pod vlastní záložkou nebo v okn+ na uživatelské ploše. P!epnutí na danou úlohu zp%sobí nejprve p!epnutí pot!ebné záložky a následn+ aktivaci úlohy (tedy umíst+ní kurzoru nebo focusu do úlohy). I zde je speciální položka nazvaná Zav!i vše. Její výb+r zp%sobí ukon)ení všech úloh spušt+ných na vlastních záložkách (jak již bylo výše zmín+no, úlohy b+žící v oknech uživatelských ploch samostatn+ ukon)it nelze) Vzhled pod touto nabídkou jsou ukryté dva p!epína)e. Položka Malá tlačítka nástrojů p!epíná velikost tla)ítek v nástrojovém pruhu a položka Ikonky v záložkách ploch povoluje zobrazení symbol% v záložkách spolu s názvy. Záložky jsou pak trochu vyšší, ale na druhou stranu zase p!ehledn+jší. Pruh nástrojů p!epína) povolující zobrazení nástrojového pruhu. Jeho skrytí má význam asi jen u po)íta)% vybavených monitorem s menším rozlišením, kdy je nutné využít maximum plochy pro vlastní práci. Stavový řádek p!epína) povolující zobrazení stavového!ádku. Zde platí totéž co v p!edchozím bod Základní systémové úlohy N+kolik málo úloh vybo)uje z!ady ostatních a není je možné za!adit do žádné z dále popisovaných oblastí. Jedná se p!evážen+ u úkony, které sice nemají p!ímou souvislost s docházkovým ani p!ístupovým systémem, ale p!esto jsou pro ovládání programu d%ležité. Spoušt+t je lze v každém p!ípad+ p!es hlavní menu, ale mohou mít i tla)ítko v n+které z nástrojových sad nebo uživatelských ploch. N+které se navíc vymykají i použitému standardu a otevírají se v samostatných dialogových oknech. Nastavení )asu Program zaznamenává data a )asy všech úkon%, zapisuje datum a )as ke zm+nám provád+ným v docházce, k p!íznak%m kontroly )i schválení docházky apod. Z hlediska správnosti t+chto údaj% je d%ležité, aby systémové datum a )as v po)íta)i odpovídaly skute)nosti. Ve v+tších organizacích je toto zajišt+no centrálním!ízením ze serveru, ale jinak je odpov+dnost na uživateli. Tato úloha umožwuje snadnou a rychlou korekci systémového nastavení. Je vlastn+ jen jednodušší vari- Skupina úloh: Úloha: Ikony: Systém Systémový čas Strana 5

10 Základní systémové úlohy antou nástroje, který poskytuje p!ímo opera)ní systém. Pomocí tla)ítek se šipkami je možná vybrat údaj ke zm+n+ (ten je zvýrazn+n blikáním) a poté tla)ítky [+] a [-] zm+nit hodnotu vybraného údaje. Vlastní zm+na a zárovew ukon)ení úlohy se provede stiskem tla)ítka [Použij]. Uas se v tom okamžiku zapíše vždy se sekundovým údajem 0. Tla)ítko [Zruš] úlohu ukon)í bez zm+ny data )i )asu (a to bez ohledu na práv+ zobrazený). Zm+na hesla Heslo pot!ebné pro p!ihlášení do programu je možné zm+nit dv+ma zp%soby. Bu^ p!es úlohu sloužící pro správu uživatel% (k té ale mívá p!ístup jen administrátor systému) nebo p!es úlohu zm+ny hesla. Tu m%že použít kterýkoliv uživatel (pro nastavení vlastního hesla), ale samoz!ejm+ je tehdy, je-li je do programu sám p!ihlášený. Po jejím spušt+ní sta)í zadat paraleln+ do dvou polí nové heslo (kv%li kontrole p!eklep%) a zm+nu potvrdit tla)ítkem [Použij]. Pokud jsou ob+ zadání shodná, tak se po jeho stisku úloha i ukon)í. Pozor, v heslech se rozlišují malá a velká písmena! Tla)ítko [Zruš] úlohu ukon)í beze zm+ny hesla. Skupina úloh: Úloha: Ikony: Systém Změna hesla Poznámkový blok Jedná se o úlohu, kterou není možné samostatn+ spustit a která m%že být umíst+na pouze na n+které uživatelské ploše. Slouží k zápisu libovolných poznámek p!ihlášeného uživatele. Text poznámek program ukládá do databáze, takže z%stává zachovaný i po ukon)ení programu. A to samoz!ejm+ pro každého Menu : Poznámky uživatele samostatn+. V textu je možné používat i jednoduché formátování pomocí odstavc% a volby tu)- ného, podtrženého nebo kurzivou psaného textu. Odstavce se ukon)ují klasicky klávesou <Enter> a styl písma je možné p!epínat pomocí nabídky z menu )i kláves <Ctrl><B>, <Ctrl><U> a <Ctrl><I>. Strana 6

11 Tvorba a údržba personální databáze 3. PERSONÁLNÍ SPRÁVA Tato kapitola se týká tvorby a správy personální databáze, práce s identifika)ními médii, nastavování oprávn+ní ke vstupu do prostor chrán+ných p!ístupovým systémem apod. S popsanými úlohami by m+li být detailn+ seznámení pracovníci personálních útvar% a útvar%, zajiškující zabezpe)ení prostor p!ístupovým systémem. 3.1 Tvorba a údržba personální databáze Personální databáze shromaž^uje vstupní informace o všech osobách, se kterými p!ístupový nebo docházkový systém pracuje. Jedná se p!edevším o tzv. kmenové údaje, které jednotlivé osoby identifikují, a dále pak o informace pot!ebné pro funk)nost jednotlivých )ástí systému. Nap!. o p!id+leném identifika)ním médiu, oprávn+ních pro vstup do objekt%, údajích o pracovním pom+ru apod. Skupina úloh: Úloha: Ikony: Personální správa Osobní údaje Každá osoba je vždy za!azena do ur)itého organiza)ního st!ediska (dále jen st!ediska), p!i)emž platí, že nikdy nem%že být za!azena do dvou a více st!edisek sou)asn+ ani neza!azena do st!ediska žádného. D%vod% pro )len+ní je n+kolik. Tím prvním je samoz!ejm+ p!ehlednost p!i zobrazování a vyhledávání. Druhým d%vodem je možnost p!id+lování ur)itých vlastností shodných v+tšímu po)tu osob ve st!edisku p!ímo st!edisku jako takovému, p!i zm+n+ pak sta)í opravit takovýto údaj na jediném míst+. Posledním d%ležitým d%vodem je možnost snadného rozd+lení personální databáze mezi jednotlivé uživatele, kte!í za zadávání nebo zpracování údaj% pro jednotlivá st!ediska zodpovídají. Organiza)ní st!ediska jsou organizovaná stromovou strukturou, kdy každé ze st!edisek m%že být rozd+leno do dalších podst!edisek. Výchozím bodem je jedno jediné st!edisko na nejvyšší úrovni, které p!edstavuje celou organizaci, resp. firmu. Osoby p!itom mohou být za!azovány do st!edisek na kterékoliv úrovni, tedy i do t+ch, která obsahují další pod!ízené složky. Základy práce V levé )ásti aplika)ního okna je zobrazena struktura všech st!edisek, ke kterým má p!ihlášený uživatel povolený p!ístup. Prakticky se jedná o vý!ez jedné nebo n+kolika )ástí z kompletního organiza)ního stromu, což se v praxi m%že projevit i tak, že zde zobrazený seznam má více než jeden ko!enový bod. Osoby za!azené do st!edisek se zobrazují p!ímo v tomto seznamu a to vždy po rozvinutí p!íslušné v+tve. Zp%sob!azení a zobrazení st!edisek i osob je možné zm+nit v aplika)ním menu. Neaktivní st!ediska a osoby jsou ozna)eny jinými ikonkami než st!ediska a osoby aktivní. T+sn+ nad seznamem st!edisek v nástrojovém pruhu aplikace se nachází vyhledávací pole. Vyhledávat lze jak st!ediska tak i osoby, typ hledaného objektu je ale nutné p!edem vybrat z nabídky pod šipkou vedle ikonky s lupou. St!ediska je možné vyhledávat podle za)átku názvu st!ediska nebo celého kódu, osoby podle za)átku p!íjmení nebo celého osobního )ísla. Pokud je v personální databázi více objekt% splwující zadané kritérium (tedy v p!ípad+ vyhledávání názv% nebo jména), budou p!i opakovaném hledání vybírány postupn+ všechny v po!adí shora dol%. Vyhledávání Volba hl.objektu Zobrazování neaktivních osob Zobrazování neaktivních středisek Napravo od seznamu st!edisek a osob je datový list, jehož obsah se vždy vztahuje bu^ ke st!edisku )i osob+ vybraným v seznamu nebo ke st!edisku )i osob+ práv+ zakládaným do databáze. Obsah nebo zp!ístupn+ní jednotlivých záložek záleží nejen na tom, zda je práv+ vybrané st!edisko nebo osoba, ale i na oprávn+ních práv+ p!ihlášeného uživatele. Tvorba a rušení st!edisek Nová st!ediska se zakládají vybráním složky, do které má být nové st!edisko za!azeno (tedy budoucího nad!azeného st!ediska nebo osoby v tomto st!edisku) a stiskem tla)ítka [Vytvoř středisko]. Pro založení st!ediska je nutné vyplnit v kmenových údajích minimáln+ jeho název. Po)et úrovní ve struktu!e je omezen na 10 (po)ítaje i základní uzel stromu). Tlačítka: Vytvoř středisko Zruš středisko Strana 7

12 Tvorba a údržba personální databáze Zrušit je možné pouze takové st!edisko, pod které nejsou za!azena žádná další pod!ízená st!ediska ani osoby. V takovém p!ípad+ sta)í st!edisko v seznamu vybrat, stisknout tla)ítko [Zruš středisko] a zrušení potvrdit. V praxi to znamená, že rušit je nutné od nejnižších organiza)ních prvk% sm+rem k vyšším, opa)n+ je to vylou)ené. P!idávání a odebírání osob Nové osoby se do databáze p!idávají vybráním st!ediska, do kterého má být nová osoba za!azena (nebo jiné osoby v tomto st!edisku) a stiskem tla- )ítka [Přidej osobu]. Pro p!idání osoby je nutné vyplnit v kmenových údajích minimáln+ osobní )íslo a p!íjmení. Tlačítka: Přidej osobu Odeber osobu Odebírání osob z databáze je pom+rn+ specifickou záležitostí. V p!ípad+ odebrání osoby totiž dojde k znep!ístupn+ní všech dat, které se k ní vztahují, a to i se zp+tnou platností. Toto bývá problém p!edevším v úlohách týkající se docházky. Proto se doporu)uje osoby, které do organizace již nepat!í, rad+ji deaktivovat nebo p!esunout do samostatného st!ediska vyhrazeného pro ú)ely archivace. Mén+ závažnou ale p!esto d%ležitou zvláštností je zahrnování i odebraných osob do kontroly duplicit osobních )ísel. Osobní )íslo, které má být znovu použito, je nutné ješt+ p!ed odebráním p!epsat na jiné (s jehož použitím se nepo)ítá) nebo ho pozd+ji odblokovat. Odebrat lze pouze osoby, které nemají p!id+lené žádné identifika)ní médium. V takovém p!ípad+ sta)í osobu v seznamu vybrat, stisknout tla)ítko [Odeber osobu] a odebrání potvrdit. Kmenové údaje Kmenové údaje pro st!edisko sestávají pouze z názvu st!ediska a kódu st!ediska. Názvy st!edisek se mohou opakovat a to i v rámci jedné v+tve organiza)ní struktury. Kódy st!edisek nejsou povinné, ale pokud jsou zadané, musí být v celé Záložka: Popis struktu!e unikátní. Údaje o st!edisku doplwuje informace, zda je st!edisko aktivní. Neaktivní st!ediska se zobrazují pouze v p!ípad+, že je toto zobrazení zapnuté, a to ješt+ jen v n+kterých úlohách. Pozor, pokud je zobrazení neaktivních st!edisek vypnuté, nebudou zobrazeny ani st!ediska nebo osoby v nich za!azené! Posledním polem na této záložce jsou poznámky, do poznámek lze vkládat libovolný, i více-!ádkový text. Obsah poznámky se nikde jinde nezobrazuje ani nevyužívá. Kmenových údaj% pro osoby je více. V první!ad+ je to povinné osobní )íslo, které musí být v celé personální databázi unikátní a to v)etn+ odebraných osob, pokud jejich )íslo nebylo odblokované. Druhým povinným údajem je p!íjmení. K!estní jméno i titul jsou již údaje volitelné. I u osob je informace o tom, zda jsou aktivní. Osoby lze deaktivovat bez jakýchkoliv podmínek, vliv to má ale op+t jen na jejich zobrazení v personálních seznamech, nikoliv na další funkce (nap!. povolení vstup%, výpo)et docházky apod.). Mezi kmenové údaje osob je za!azena i volba pro povolení vstupu do programu p!es osobní )íslo a p!íp. heslo pro tento vstup. Poslední pole s poznámkami má stejný ú)el jako u st!edisek. Informa)ní pole Ke každému st!edisku nebo osob+ je možné v personální databázi doplnit libovolný po)et krátkých textových údaj%. Jednotlivé údaje jsou pro v+tší p!ehlednost rozd+leny do rozbalovacích blok%, odd+lených zvýrazn+nými!ádky se záhlavím (názvem) bloku. Záložka: Informace Informa)ní údaje se principiáln+ d+lí na základní a vlastní. Pojmenování základních údaj% i jejich p!ípadné rozd+lení do blok% je p!eddefinované v databázi. Nádky s polí)ky pro vypln+ní jsou pevnou sou)ástí blok% a není možné je p!ejmenovat ani vymazat, pouze zm+nit jejich obsah. Seznam základních údaj% se liší jen podle toho, zda je vybrané st!edisko nebo osoba. U základních údaj% je navíc možné stanovit povinnost jejich vypln+ní. V takovém p!ípad+ pak není možné bez spln+ní této podmínky uložit osobu )i st!edisko do databáze. Vlastní údaje se definují individuáln+ pro každou položku v personální databázi (st!edisko nebo osobu). Jsou seskupeny do posledního bloku, jejich popisy nejsou p!edem stanoveny a je možné je pr%b+žn+ p!idávat i odebírat. Údaje p!idané k jedné položce nemají žádný vliv na vlastní údaje položky Strana 8

13 Tvorba a údržba personální databáze jiné. P!idání nového údaje se provádí stiskem tla)ítka [Nový], p!ed tím ale musí být vybraný jiný z vlastních údaj% nebo alespow záhlaví bloku. U nového údaje se zadává ve spole)ném dialogovém okn+ pojmenování i obsah, obsah však na rozdíl od popisu není povinný. Navíc je možné ho kdykoliv pozd+ji p!epsat p!ímo v tabulce bloku. Zm+nit lze i pojmenování údaje, pro tuto operaci je ale nutné údaj nejprve vybrat, stisknout tla)ítko [Uprav], provést zm+nu a potvrdit. Odebrání se provádí výb+rem daného údaje, stiskem tla)ítka [Odstraň] a potvrzením. Pokud je p!i odebírání vybráno záhlaví bloku, nabídne program vymazání všech vlastních údaj% v jednom kroku. Práce s identifika)ními médii Identifika)ní média jsou karty nebo )ipy, kterými se )lov+k identifikuje p!i pr%- chodu ovládanými dve!mi nebo u docházkových terminál% p!ípadn+ jiných za!ízeních. Jedná se o prvky, které v sob+ nesou pevn+ daný )íselný kód, nikoliv Záložka: Čip/karta p!ímo informaci o svém majiteli (s výjimkou p!ípadného potisku, ten je však z hlediska programového zpracování bezcenný). Aby bylo možné ovládané jednotky správn+ naprogramovat a zárovew ze záznamu zp+tn+ zjistit, kdo kudy procházel, musí program znát p!esnou vazbu mezi kódem média a jeho vlastníkem, tedy osobou. V programu je možné jedné osob+ p!id+li i více médií a to i r%zných typ% (nap!. jednu kartu a jeden )ip). Záložka obsahuje dv+ další podsložky a sice aktuální stav, zobrazující v tuto chvíli p!id+lená média, a historii, zobrazující média v minulosti p!id+lená ale již také odebraná. V seznamu aktuáln+ p!id+lených médií je zobrazena vždy aktivita média, datum a )as p!id+lení, kód média a jméno uživatele, který p!id+lení provedl. Aktivitou média se míní jeho oprávn+ní k identifikaci na dve!ních jednotkách a terminálech. Osoba s neaktivním médiem nemá žádná oprávn+ní, nicmén+ médium je stále p!i!azeno, této vlastnosti je možné využít nap!. p!i dlouhodobé nep!ítomnosti pracovníka, kdy je v+tší riziko neohlášené ztráty média a následného zneužití. V seznamu historie je zna)ka aktivity nahrazena zna)kou o d%vodu odebrání a navíc je dopln+na informace o datu a )asu odebrání spolu se jménem uživatele, který odebrání provedl. Médium se p!id+luje stiskem tla)ítka [Přidělení] a zadání kódu resp. p!iložením média ke )tecímu za-!ízení (pokud je k po)íta)i p!ipojené). Typ média se nezadává, je stanoven vybraným typem )tecího za!ízení (bez ohledu na to, zda fyzicky existuje). U p!id+lených médií je možné m+nit aktivitu kliknutím na zna)ku p!ímo v tabulce nebo pomocí zaškrtávacího pole pod tabulkou. P!id+lené médium lze odebrat jeho výb+rem v tabulce a stiskem n+kterého z tla)ítek [Vrácení], [Ztráta] nebo [Zničení]. D%vod odebrání se pouze zapíše do historie, na nic jiného nemá vliv. Odebrané médium samoz!ejm+ automaticky ztrácí veškerá oprávn+ní svého držitele a to až do op+tovného p!id+lení. Odebrané médium je možné p!id+lit nejen novému držiteli, ale i držiteli p%vodnímu, a to bez ohledu na d%vod p!edchozího odebrání. P!id+lování p!ístupových práv P!ístupová práva, p!esn+ji tedy!e)eno práva ke vstupu do chrán+ných zón, jsou jednou ze základních informací pro fungování p!ístupového systému. P!ístupová práva v zásad+ ur)ují t!i základní složky: kdo, kam a kdy. Záložka: Přístup. práva Kdo je dáno výb+rem položky v personální databázi, ke které se práva p!id+lují. Kam a kdy je nastaveno práv+ na této záložce a to dv+ma možnými formami. Nejsnáze prost!ednictvím tzv. p!ístupových funkcí, což jsou p!eddefinované souhrny oprávn+ní k ur)itým zónám v)etn+ )asových rozsah%, tzv. oken. Druhou možností je p!id+lování práv vstup% samostatn+ k jednotlivým zónám v)etn+ samostatného zadávání )asových oken. První postup je rychlejší a p!ehledn+jší, druhý umožní detailn+jší )len+ní. Oba je možné podle pot!eby kombinovat, v p!ípad+ rozporu je prioritn+jší nastavení p!es zóny. P!ístupová práva je možná p!id+lovat jak st!edisk%m na všech organiza)ních úrovních, tak i konkrétním osobám. P!itom se práva p!id+lená na vyšším organiza)ním stupni automaticky vztahují i na všechny stupn+ nižší (st!ediska i osoby). Tam však m%žou být vlastním nastavením omezena nebo naopak rozší!ena, a to jak v množin+ zón, tak i v )asového rozsahu. P!id+lení práv p!es p!ístupové funkce se provádí výb+rem záhlaví skupiny p!ístupových funkcí v tabulce (nebo n+které z funkcí již p!i!azených) a stiskem tla)ítka [Přidej]. Zobrazí se nové okno s kompletním seznamem existujících funkcí. V n+m je pak možné pomocí výb+ru a tla)ítek [Přidej] nebo [Odeber] postupn+ p!idat nebo i odebrat jednu )i více položek v tabulce oprávn+ní na personální složce. Dialogové okno je nutné na záv+r op+t zav!ít. Odebrání již p!id+lené funkce je možné i p!ímo v tabulce Strana 9

14 Tvorba a údržba personální databáze oprávn+ní a to výb+rem funkce a stiskem tla)ítka [Odeber]. P!i stisku tohoto tla)ítka s vybraným záhlavím skupiny dojde k odebrání všech funkcí naráz. P!id+lování práv p!es zóny je podobné. Op+t je nejprve nutné vybrat v tabulce oprávn+ní záhlaví skupiny bezpe)nostních zón nebo kteroukoliv z již p!id+lených zón a stisknout tla)ítko [Přidej]. Tentokrát se zobrazí okno s kompletním seznamem bezpe)nostních zón. Tento seznam má od seznamu funkcí liší n+kolik zásadních odlišností. Jednak v tom, že má stromovitou strukturu, podobn+ jako nap!. st!ediska v personální databázi. Význam je z!ejmý, je možné p!idáním práva k jediné nad!azené zón+ zp!ístupnit i všechny zóny pod!ízené. Další odchylka je v tla)ítku [Přidej]. P!es šipku napravo od n+j lze totiž zvolit, v jakém režimu se zóna do seznamu oprávn+ní p!idá (tento režim je pak také znázorwovaný ikonkou v seznamu): S plným přístupem - P!ístup do zóny není nijak )asov+ omezený bez ohledu na nastavení v nad!azených personálních složkách. Vlastní časová okna - P!ístup do zóny je )asov+ omezen bez ohledu na nastavení v nad!azených personálních složkách. Přidaná časová okna - P!ístup do zóny je )asov+ omezen rozší!ením oprávn+ní p!evzatém z nad!azených personálních jednotek. Bez přístupu - P!ístup do zóny je zablokován bez ohledu na nastavení v nad!azených personálních složkách. V p!ípad+ režimu s vlastním nebo p!idaným )asovým oknem se ihned po p!idání otev!e další dialogové okno pro zadání )asového rozsahu. Ten se zadává vykreslováním obdélníkových )asových oken myší p!ímo na ploše znázorn+ného )asovém rozvrhu. Potahováním okraj% nebo uchopením a tažením vykreslených oken je možné zadané rozsahy dále upravovat. Pod plochou rozvrhu je krom+ )íselného vyjád!ení )asových rozsah% i n+kolik pomocných tla)ítek. Stiskem [Nové] se p!idá do rozvrhu nové )asové okno, což má význam spíše p!i ovládání klávesnicí. Stiskem [Vymaž] se naopak vybrané okno (s )erveným orámováním) vymaže. Výb+r je možné krom+ klikání myší do rozvrhu m+nit i pomocí tla)ítek s modrými šipkami. Tla)ítka [Žádný přístup] a [Plný přístup] a zaškrtávací polí)ko [Přidaná časová okna] lze použít ke zm+n+ d!íve zvoleného režimu pro p!idanou zónu. Tento dialog je možné vyvolat i pro zóny již p!idané do tabulky oprávn+ní a to jejich výb+rem a stiskem tla)ítka [Nastav], které se nachází jak p!ímo pod tabulkou na personální složce tak i v p!idávacím okn+ se seznamem zón. Zadávání pracovních pom+r% a výpo)tu docházky P!i zpracování docházky je nutné pro každou osobu (v tomto p!ípad+ pracovníka) znát n+kolik d%ležitých údaj%. P!edevším je to datum za)átku a Záložka: Docházka p!ípadn+ i konce pracovního pom+ru, dále typ pracovního pom+ru a nakonec zp%sob výpo)tu docházky. Typ pracovního pom+ru sice není d%ležitý z hlediska samotného zpracování docházky, ale bývá nezbytný pro návaznost na další zpracování získaných dat (nap!. pro mzdové ú)ely). Navíc program umožwuje sledovat docházku každého pracovníka až pro )ty!i pracovní pom+ry sou)asn+ (maximáln+ jeden od každého typu) a je nutné jednotlivé údaje rozlišit. Konkrétn+ se jedná o: HPP - Hlavní pracovní pom+r VPP - Vedlejší pracovní pom+r - VPP DOH - Práce na dohodu a brigády - DOH EXT - Práce externích pracovník%, i když toto již není pracovní pom+r v pravém slova smyslu. Zp%sob zpracování docházky se zadává pomocí výb+ru tzv. pracovního plánu, což je komplexní souhrn pravidel pro výpo)et. Posledním, již volitelným údajem je nákladové st!edisko, op+t )asto pot!ebné pro návazné zpracování dat. D%ležité je, že všechny údaje mohou být evidované v)etn+ historie zm+n. Pokud se tedy u pracovníka zm+ní pracovní plán nebo nákladové st!edisko, je možné p!esn+ uchovat datum této zm+ny, nebo p!esn+ji datum ukon)ení p!edchozího stavu a za)átku stavu nového. Pro zjednodušení je možné n+které parametry zadávat i ke st!edisk%m. Po stisku tla)ítka [Přidej] je nutné vybrat typ pracovního pom+ru ze zobrazené nabídky. U st!ediska m%že mít každý z typ% jen jeden záznam, takže typy již p!idané vybrat nelze. V p!idaném bloku je pak možné zvolit pracovní plán a nákladové st!edisko. V obou p!ípadech výb+rem p!íslušného!ádku v tabulce docházky, stiskem tla)ítka na Strana 10

15 Tvorba a údržba personální databáze konci!ádku, výb+rem vhodného plánu nebo nákladového st!ediska z otev!eného dialogového okna a stiskem tla)ítka [Použij] u spodního okraje tohoto okna. Oba tyto údaje se pak použijí pro všechny osoby (a p!íp. i st!ediska) na pod!ízených organiza)ních stupních. Samoz!ejm+ jen v p!ípad+, že u nich není individuáln+ provedená volba jiná. To, že je nastavení p!evzato z nad!ízeného stupn+, signalizuje ikonka žluté šipky na za)átku p!íslušných!ádk% v tabulce. Tento stav lze zm+nit stiskem tla)ítka se stejným symbolem vpravo pod tabulkou, zamá)knuté tla)ítko znamená p!ebírání, opa)ný stav vlastní nastavení. V tabulce docházky st!edisek jsou ješt+ tyto položky: Přidávat k novým - pokud je vypln+no Ano, bude tento typ pracovního pom+ru automaticky p!idaný ke všem nov+ zadávaným pracovník%m s dnešním datem jako za)átkem. Kopírovat nastavení - pokud je vypln+no Ano a je zárovew zapnuté automatické p!idávání k novým pracovník%m, bude u t+chto pracovník% volba pracovního plánu a nákladového st!ediska zapsána jako individuální, v opa)ném p!ípad+ jako p!evzatá. Položky odpovídajícím jednotlivým typ%m pracovního pom+ru lze od st!edisek i kdykoliv odebrat, sta- )í vybrat kterýkoliv z!ádk% daného typu a stisknout tla)ítko [Odeber]. Je ale nutné mít na pam+ti, že se tímto krokem sou)asn+ smaže nastavení pracovního plánu a nákladového st!ediska, které m%že být p!ebírané pod!ízenými organiza)ními složkami. P!idání záznamu do tabulky docházky u osob se provádí podobným zp%sobem jako u st!edisek. Odlišnost je ve složení vyplwovaných údaj%. U osob se již zadává datum po)átku a konce platnosti p!idaného záznamu. ZároveW lze p!idat více záznam% ke stejnému typu pom+ru, samoz!ejm+ tak, aby se )asov+ nep!ekrývaly. Rozsah platnosti záznam% nemusí být shodný s trváním pracovního pom+ru. V pr%b+hu pom+ru totiž m%že docházet ke zm+nám v pracovním plánu nebo nákladovém st!edisku, což vyžaduje ukon)ení jednoho záznamu a založení dalšího, navazujícího. I když dodržování tohoto postupu není povinné, lze ho doporu)it. P!i prostém p!epínání zmín+ných údaj% v jednom jediném záznamu není možné sledovat historii. Ze stejného d%vodu není ani vhodné záznamy odebírat. Postup by ale byl op+t shodný se st!edisky. Identifikace neznámého média Aplikace osobních údaj% obsahuje i nástroj pro zjišt+ní majitele neznámého identifika)ního média. Po stisku tla)ítka se zobrazí okno pro zadání kódu média, resp. jeho na)tení ze )tecího za!ízení, pokud je toto Tlačítko: Identifikuj médium p!ipojené. Po potvrzení kódu jsou zobrazeny všechny známé informace o médiu i jeho posledním známém majiteli. D%ležité je, že se jedná skute)n+ o posledního majitele bez ohledu na to, zda má médium ješt+ stále p!i!azené. Pokud se jedná nap!. o médium odebrané z d%vodu ztráty, lze zjistit, kdo ho ztratil i kdo ztrátu zadal do programu. Pokud byl nalezen majitel média, je možné k zav!ení okna použít tla)ítko [Zobraz], program pak doty)nou osobu zárovew vyhledá v databázi a vybere. Podmínkou ovšem je, aby se nacházela v té )ásti personální databáze, která je p!ihlášenému uživateli p!ístupná. Stiskem tla)ítka [Další] lze pokra)ovat v identifikaci zadáním kódu dalšího média. P!e!azování osob a st!edisek Protože v organiza)ním uspo!ádání podniku m%že docházet ke zm+nám, je nutné mít možnost tyto zm+ny promítnout do struktury personální databáze. V praxi to znamená provád+ní p!esun% jednotlivých složek (st!edisek) v organiza)ním stromu nebo p!e!azování osob mezi t+mito složkami. Program obojí umožwuje prost!ednictvím tzv. p!e!azovacího módu. Ten se zapíná tla)ítkem na nástrojové lišt+ aplikace. Po stisku tohoto tla)ítka je napravo od hlavního personálního seznamu zobrazeno další dialogové okno, v n+mž je celá stromová Přepínač přeřazovacího módu struktura zkopírovaná, tentokrát však bez osob. Toto okno p!edstavuje cíl p!e!azování, slouží tedy k výb+ru nové nad!ízené složky. St!ediska a osoby pro p!e!azení se naopak vybírají ze seznamu b+žného. Tam lze v tomto režimu výjime)n+ ozna)it i více položek seznamu sou)asn+ a sice p!idržením klávesy <Ctrl> p!i sou)asném kliknutí myší. Vlastní operace p!e!azení se aktivuje tla)ítkem [Zařaď] na horním okraji okna s cílovým seznamem. Téhož efektu lze docílit dvojitým kliknutím v jednom )i druhém seznamu. P!e!azovací režim kon)í zav!ením p!e!azovacího okna nebo op+tovným stiskem tla)ítka v nástrojové lišt+. Strana 11

16 Tvorba a údržba personální databáze Zde je nutné mít na pam+ti, že n+které vlastnosti p!e!azovaných osob i st!edisek mohly být p!ebírány z nad!azených složek. P!ebírány budou i po p!e!azení, ale už z nové nad!azené složky. A ta je bude mít s velkou pravd+podobností odlišn+ nastavené. Zadávání a úprava fotografií Ke každé osob+ v personální databázi je možné p!i!adit její fotografii. Fotografie se zobrazují v samostatném malém okn+ mimo hlavní plochu programu. Režim zobrazení fotografií se zapíná a vypíná tla)ítkem na nástrojové lišt+ aplikace. Pro p!idávání nových fotografií slouží tla)ítko [Nová] v nástrojové lišt+ aplikace. Pozor, toto tla)ítko je k dispozici jen v režimu zapnutého Přepínač zobrazení fotografií zobrazení fotografií. Napravo od n+j je ješt+ )erná šipka vyvolávající nabídku zdroje nových fotografií. Fotografie lze na)ítat ze soubor%, ze schránky nebo p!ímo z externího za!ízení (nap!. digitálního fotoaparátu nebo skeneru). Po stisku tla)ítka [Nová] je zobrazeno dialogové okno odpovídající zvolenému zdroji, pouze v p!ípad+ na)ítání ze schránky je obrázek p!etažen p!ímo. Na)tenou fotografii je možné p!ed uložením ješt+ upravit (pozd+ji již ne). Pro provád+ní uprav sta)í pomocí tla)ítka na nástrojové lišt+ zapnout edita)ní režim. Ten se projeví rozší!ením okna s fotografií o n+kolik jednoduchých edita)ních prvk%. Konkrétn+ je možné m+nit jas a kontrast obrázku, rotaci, zrcadlení a zp%sob o!íznutí na pot!ebný formát. Zadání nové fotografie Volba zdroje obrázku Přepínač editačních nástrojů Vymazání uložené fotografie P!epsat již uloženou fotografii není problém, sta)í pouze provést na)tení nového obrázku. Pro úplné vymazání pak slouží tla)ítko [Vymaž] na nástrojové lišt+. Další možnosti nastavení Pod nabídkou v hlavním menu je k dispozici n+kolik p!epína)% týkajících se práce s personální databází. Personální řazení tímto p!epína)em lze ovlivnit po!adí st!edisek na seznamu v levém horním okn+ a po!adí osob na seznamu v pravém horním okn+ nebo v m+sí)ním sumá!i. Osobní čísla, Kódy středisek p!epína)e zapínající a vypínající zobrazení zmín+ných doplwujících kód%. Týká se to stejných seznam% jako u personálního!azení. Skrytá konta n+která pro b+žné uživatele ned%ležitá konta mohou být v konfiguraci ozna)ena za skrytá. V rozpisech všech typ% budou tato konta viditelná jen v p!ípad+ zapnutí této volby. Všechny výše uvedené volby si program pamatuje (ukládá do databáze) a to samostatn+ pro každého uživatele. Další nabídka se týká nastavení personifika)ní jednotky, tedy výb+ru typu za!ízení ke snímání kódu identifika)ních karet nebo )ip%. Sou)ástí zobrazeného dialogového okna je i výb+r portu, kam je p!íslušné za!ízení p!ipojeno, a výb+r druhu zadávaného média. Pozor, Menu: Položka: Personální Identifikační jednotka vybraný druh média bude do databáze uložen i p!i ru)ním zápisu kódu! Správnou volbu je tedy vždy nutné konzultovat s dodavatelem systému. Volba jednotky se ukládá do registr% po)íta)e, nikoliv do databáze, proto je pot!eba ji provést všude tam, kde se p!edpokládá p!id+lování nových médií nebo jejich identifikace. Menu: Položka: Personální Zobrazuj Strana 12

17 Použití nákladových st edisek 3.2 Použití nákladových st!edisek Nákladová st!ediska p!edstavují vedle st!edisek organiza)ních druhé, soub+žné )len+ní osob v personální databázi. Odlišují se ale v n+kolika zásadních bodech. P!edevším v tom, že za!azení osoby do nákladového st!ediska je vázané k pracovnímu pom+ru. Dále v tom, že pro každý typ pracovního pom+ru m%že být tatáž osoba za!azena do jiného nákladového st!ediska. Poslední odlišností je možnost sledování historie za!azení osob do jednotlivých nákladových st!edisek. Skupina úloh: Úloha: Ikony: Personální správa Nákladová stediska Jiný je i význam nákladových st!edisek. Zatímco st!ediska organiza)ní slouží pro orientaci v personální databázi, p!ístupu uživatel% a nastavování p!ístupového systému, jsou st!ediska nákladová ur)ena výhradn+ pro následná zpracování údaj% získaných a p!ipravených docházkovým systémem. Nákladová st!ediska jsou uspo!ádána stejn+ jako st!ediska organiza)ní ve stromové struktu!e, kdy každé ze st!edisek m%že být rozd+leno do dalších podst!edisek. Výchozím bodem je jedno jediné st!edisko na nejvyšší úrovni. Základy práce V levé )ásti aplika)ního okna je zobrazena struktura všech existujících nákladových st!edisek. Zp%- sob!azení a zobrazení st!edisek je možné zm+nit v aplika)ním menu. Neaktivní st!ediska jsou ozna)eny jinými ikonkami než st!ediska aktivní. T+sn+ nad seznamem st!edisek v nástrojovém pruhu aplikace se nachází vyhledávací pole. Vyhledávat lze podle za)átku názvu st!ediska nebo celého Vyhledávání Zobrazování neaktivních středisek kódu, pokud je v seznamu více st!edisek splwující zadané kritérium (tedy v p!ípad+ vyhledávání názv%), budou p!i opakovaném hledání vybírány postupn+ všechny v po!adí shora dol%. Napravo od seznamu st!edisek a osob je datový list, jehož obsah se vždy vztahuje ke st!edisku vybranému v seznamu nebo ke st!edisku práv+ zakládanému do databáze. Tvorba a rušení st!edisek Nová st!ediska se zakládají vybráním složky, do které má být nové st!edisko za!azeno (tedy budoucího nad!azeného st!ediska) a stiskem tla- )ítka [Vytvoř středisko]. Pro založení st!ediska je nutné vyplnit v popisu minimáln+ jeho název. Po)et úrovní ve struktu!e je omezen na 10 (po)ítaje i základní uzel stromu). Tlačítka: Vytvoř středisko Zruš středisko Zrušit je možné pouze takové st!edisko, pod které nejsou za!azena žádná další pod!ízená st!ediska V takovém p!ípad+ sta)í st!edisko v seznamu vybrat, stisknout tla)ítko [Zruš středisko] a zrušení potvrdit. V praxi to znamená, že rušit je nutné od nejnižších organiza)ních prvk% sm+rem k vyšším, opa)n+ je to vylou)ené. Pozor, program povolí zrušit i ta nákladové st!ediska, do kterých byli nebo jsou za!azeny osoby z personální databáze. P!ed tímto úkonem je tedy vždy vhodné zkontrolovat využití rušeného st!ediska. Popis st!edisek Popis nákladového st!ediska se skládá pouze z názvu a kódu. Názvy st!edisek se mohou opakovat a to i v rámci jedné v+tve struktury. Kódy st!edisek nejsou povinné, ale pokud jsou zadané, musí být v celé struktu!e unikátní. Údaje o st!edisku Záložka: Popis doplwuje informace, zda je st!edisko aktivní. Neaktivní st!ediska se zobrazují pouze v p!ípad+, že je toto zobrazení zapnuté, a to ješt+ jen v n+kterých úlohách. Pozor, pokud je zobrazení neaktivních st!edisek vypnuté, nebudou zobrazeny ani st!ediska v nich za!azené! Posledním polem na této záložce jsou poznámky, do poznámek lze vkládat libovolný, i více!ádkový text. Obsah poznámky se nikde jinde nezobrazuje ani nevyužívá. Strana 13

18 Použití nákladových st edisek P!ehled využití V personální databázi je zobrazeno p!i!azení nákladového st!ediska k osob+, p!esn+ji!e)eno k )asovému segmentu ur)itého typu pracovního pom+ru. N+kdy ale m%že být užite)ná i opa)ná informace, tedy které osoby pod vybrané nákladové st!edisko v sou)asnosti pat!í nebo pat!ili v minulosti. Záložka: Využití Zmín+ný seznam osob se zobrazuje v tabulce formou stromu a to samostatn+ pro každý ze )ty! typ% pracovního pom+ru. Jednotlivé osoby jsou pro snazší orientaci roz!azené po organiza)ních st!ediscích, ale bez znázorn+ní organiza)ní struktury. U každé osoby je zárovew uveden rozsah platnosti. Pro zobrazení jenom t+ch záznam%, které jsou platné k aktuálnímu datu, slouží pod tabulkou umíst+né zaškrtávací polí)ko Jen aktuálně platné zařazení. V p!ípad+ že je prázdné, zobrazí se v tabulce všechny známé záznamy bez ohledu na jejich )asovou platnost. P!e!azování st!edisek Program umožwuje zm+ny ve struktu!e nákladových st!edisek prost!ednictvím p!e!azovacího módu podobného tomu, který je v personální databázi. Tento mód se zapíná tla)ítkem na nástrojové lišt+ aplikace. Po stisku tla)ítka je napravo od hlavního seznamu nákladových st!edisek zobrazeno další dialogové okno, v n+mž je celá stromová struktura zkopírovaná. Toto okno p!edstavuje cíl p!e!azování, slouží tedy k výb+ru nové nad!ízené složky. St!ediska pro p!e!azení se naopak vybírají ze seznamu b+žného. Tam lze Přepínač přeřazovacího módu v tomto režimu výjime)n+ ozna)it i více položek seznamu sou)asn+ a sice p!idržením klávesy <Ctrl> p!i sou)asném kliknutí myší. Vlastní operace p!e!azení se aktivuje tla)ítkem [Zařaď] na horním okraji okna s cílovým seznamem. Téhož efektu lze docílit dvojitým kliknutím v jednom )i druhém seznamu. P!e!azovací režim kon)í zav!ením p!e!azovacího okna nebo op+tovným stiskem tla)ítka v nástrojové lišt+. Další možnosti nastavení Pod nabídkou v hlavním menu je k dispozici n+kolik p!epína)% týkajících se práce se seznamem nákladových st!edisek. Menu: Střediska Zobrazuj - Výb+r!azení nákladových st!edisek a možnost zapnutí )i vypnutí zobrazování kód% st!edisek v hlavním seznamu. Volby z tohoto menu si program ukládá do databáze a to samostatn+ pro každého uživatele. Strana 14

19 Údaje v docházkových rozpisech 4. PRÁCE S DOCHÁZKOU Jedná se o nejd%ležit+jší kapitolu z hlediska b+žných uživatel% docházkového systému, tedy vedoucích odd+lení, mistr% apod. Obsahuje kompletní popis úloh souvisejících s evidencí, kontrolou a opravami docházky pracovník%. S tímto popisem by m+li být seznámeni i pracovníci mzdových ú)táren, protože pot!ebují mít p!ehled o stavu zpracování docházky a m+li by znát postupy pro tisk zpracovaných dat nebo jejich p!enos do navazujících agend. 4.1 Údaje v docházkových rozpisech Základy práce, rozd+lení plochy Pracovní plocha modulu je rozd+lena do t!í hlavních )ástí. V levé horní )ásti je trvale zobrazena organiza)ní struktura všech st!edisek, ke kterým má uživatel personální oprávn+ní. Po výb+ru kteréhokoliv z nabízených st!edisek se v pravé horní )ásti zobrazí seznam pracovník% tohoto st!ediska. Nejedná se ale o kompletní seznam, jsou zde uvedeni pouze ti pracovníci, kte!í mají ve vybraném m+síci a pro daný typ pracovního pom+ru vyhodnocenou docházku. A kte!í také samoz!ejm+ spadají do personálního oprávn+ní. Skupina úloh: Úloha: Ikony: Pehled docházky Docházkové rozpisy Informace o aktuálním kalendá!ním m+síci i zobrazovaném pracovním pom+ru se nacházejí v nástrojové lišt+ nad ob+ma seznamy. M+síc lze rychle p!epnout po stisku )erné šipky napravo od názvu. Po stisku tla)ítka jako takového je zobrazeno dialogové okno s detailn+jšími informacemi o m+síci (seznam státních svátk%, fond pracovní doby pro standardní úvazek apod.) a možností p!epínání m+síc% pomocí tla)ítek s modrými šipkami. Vybraný typ pracovního pom+ru funguje jako filtr. Zobrazeni budou jen ti pracovníci, kte!í byli v daném pracovním pom+ru pro vybraný m+síc zam+stnaní. K dispozici jsou následující možnosti: HPP - Hlavní pracovní pom+r VPP - Vedlejší pracovní pom+r - VPP DOH - Práce na dohodu a brigády - DOH EXT - Práce externích pracovník%, i když toto již není pracovní pom+r v pravém slova smyslu. Na levém okraji nástrojové lišty se také nachází vyhledávací pole, které funguje shodn+ s modulem osobních údaj%, umožwuje tedy vyhledávání st!ediska podle za)átku názvu nebo úplného kódu, p!ípadn+ osob podle za)átku p!íjmení nebo úplného osobního )ísla. Typ hledaného objektu se p!epíná pomocí )erné šipky napravo od tla)ítka s lupou. Dále vpravo se nacházejí tla)ítka pro zapnutí )i vypnutí zobrazení neaktivních st!edisek a osob v seznamech. Na pravém okraji pruhu je pak ješt+ tla)ítko filtru a dv+ tla)ítka p!epínající formát p!ehledu pracovník%. význam je popsán pozd+ji. Výběr pracovního poměru Jejich Vyhledávání Volba hl.objektu Výběr měsíce Zobrazení kalendáře Zobrazování neaktivních osob Zobrazování neaktivních středisek Ve spodní, nejv+tší )ásti plochy se zobrazují detailní informace o docházce st!ediska nebo pracovníka vybraného v horních seznamech. P!esný obsah se ale p!epíná teprve tla)ítky, která leží v pruhu mezi ob+ma )ástmi. Pomocí myši je možné nastavit vzájemnou velikost všech t!í oblastí na ploše, sta)í uchopit a potáhnout šedý pruh mezi okny st!edisek a osob, p!ípadn+ modrý pruh mezi horní a spodní )ástí plochy. Program si toto nastavení bude pamatovat. U spodního okraje okna je ješt+ další nástrojový pruh. Jeho podoba se ale liší podle zvoleného p!ehledu docházky. Spole)né je tla)ítko [Uživatel] na jeho levé stran+. Jeho stisk vyvolá nabídku na zobrazování doplwující informace v poli, které se pak objeví napravo od tla)ítka. Možné volby jsou: Strana 15

20 Údaje v docházkových rozpisech Žádná informace pouze skrytí doplwujícího pole. P!i práci na po)íta)i s pomalejším p!ipojením má zobrazování t+chto údaj% za následek delší odezvy a m%že být vhodné ho vypnout. Vedoucí vybraného střediska zobrazuje se jméno uživatele, kterému byl dána zodpov+dnost za vyhodnocená aktuáln+ zobrazeného st!ediska. Editor vybraného údaje p!i výb+ru na ru)n+ opravené záznamy registrací nebo hodin )i dní kont v n+kterém z rozpis% se zobrazuje jménu uživatele, který korekci provedl, spolu s datem a )asem, kdy k tomu došlo. Dalším spole)ným tla)ítkem je [Info], jeho význam je ale popsán až pozd+ji v této kapitole. P!ehled st!edisek a osob Okno st!edisek m%že p!i omezeném personálním oprávn+ní p!ihlášeného uživatele zobrazovat pouze vý!ez jedné nebo n+kolika )ástí z kompletního organiza)ního stromu. To se m%že projevit i tak, že zde zobrazený seznam má více než jeden ko!enový bod. Modrá barva textu s názvem st!ediska signalizuje p!ístup s omezenými právy (kdy lze nap!íklad docházku pracovník% st!ediska zobrazit, ale ne upravovat). Šedá barva textu pak ješt+ ozna)uje st!ediska, jejichž název byl do seznamu za!azený jen kv%li zp!ístupn+ní konkrétn+ vybraných osob v tomto st!edisku (uživatel má p!id+lené personální oprávn+ní na úrovni osob). Pokud jsou napravo od názv% uvedená )ísla za dvojte)kou, jedná se o po)et pracovník% splwující kritéria zadaného filtru. V seznamu osob už jsou krom+ jména a osobního )ísla zobrazované informace o docházce jako takové a to v sloupcích nadepsaných následujícími texty: Práce po)et celkem odpracovaných hodin v m+síci, na tento údaj nemá vliv p!ípadný p!evod hodin mezi m+síci ani jejich ru)ní korekce v m+sí)ním sumá!i. Saldo výsledné saldo v m+síci (tedy rozdíl p!edchozího údaje a fondu pracovní doby za dosud vyhodnocené dny), na tento údaj nemá vliv p!evod salda mezi m+síci ani jeho ru)ní korekce v m+sí)ním sumá!i. Chy )ervený symbol v tomto sloupci signalizuje chybu p!i výpo)tu n+kterého ze dn% nebo porušení nastavených pravidel. Pokud se ve dnech vyskytuje více r%zných druh% chyb, je zobrazen symbol té nejd%ležit+jší. Symboly chyby Zásadní chyba v registracích Porušení pravidel Sou)asné porušení pravidel a limit% P!ekro)ení limit% Opr žlutý symbol je v tomto sloupci zobrazen v p!ípad+, kdy byla v n+kterém ze dn% nebo v m+sí)ním sumá!i provedená ru)ní korekce. Pokud se ve dnech vyskytuje více r%zných druh% korekce, je zobrazen symbol té nejd%ležit+jší. Sch šedý nebo zelený symbol v tomto sloupci závisí na p!íznaku kontroly a schválení jednotlivých dn% i m+sí)ního záznamu jako takového. Toto je jediné pole v p!ehledu osob, které lze kliknutím myši p!epínat. Konkrétn+ se jedná Symboly oprav Pouze korekce registrací Korekce dne resp. sm+ny Korekce kont Pouze korekce registrací a p!evod% o zm+nu p!íznaku vyhodnocení na p!íznak kontroly, z kontroly na schválení a ze schválení zp+t na p!íznak vyhodnocení. P!i sou)asném držení klávesy <Ctrl> je posloupnost opa)ná. Pokud v tomto sloupci není zobrazený žádný symbol, znamená to, že ješt+ nejsou vyhodnocené všechny dny v m+síci a p!íznak nelze uživatelsky m+nit (jedinou možností je v t+chto p!ípadech dopo)et docházky popsaný pozd+ji v této kapitole). Provedené zm+ny je nutné vždy potvrdit tla)ítkem [Ulož] u levého okraje okna, p!ed uložením je ale možné zm+nit p!íznak i u více osob (tedy v rámci vybraného st!ediska, m+síce a pracovního pom+ru). D%ležité je také to, že do docházky s p!íznakem kontroly nebo schválení na m+sí)ní úrovni již není možné jakkoliv zasahovat (s výjimkou op+tovného odstran+ní p!íznaku). Strana 16

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více