Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 82/2010 Název prgramu: Reginální perační prgram a Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Registrační čísl prjektu CZ.1.10/2.1.00/ a CZ.1.07/1.1.07/ Název prjektu: SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL II. a INTERNETOVÁ ŠKOLA Název zakázky: Vybavení pr kntrlu, měření a fyziku Předmět zakázky ddávka (služba/ddávka/staveb. práce): Datum vyhlášení zakázky: Název/ bchdní firma zadavatele: Střední průmyslvá škla, Bruntál, příspěvkvá rganizace Sídl zadavatele: Kavalcva 1, Bruntál, Osba právněná jednat jménem zadavatele, vč. kntaktních údajů (telefn a vá adresa) Ing. Petr Černý ředitel škly Tel.: vá adresa: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: (zadavatel není plátce DPH) Kntaktní sba zadavatele, vč. kntaktních údajů (telefn a vá adresa): Lhůta pr pdávání nabídek (data zahájení a uknčení příjmu, vč. Času) Ppis předmětu zakázky: Kntaktní sba: Ing. Jan Meca Tel.: Kntaktní sba ve věcech technických: Ing. Václav Míka Tel: Datum zahájení příjmu: , 8:00 hd Datum uknčení příjmu: , 9:00 hd Předmětem zakázky je ddávka následující techniky: Tvrdměr Trhací strj Trhací strj, snímač síly Sftware pr bsluhu trhacíh strje Stůl pd trhací strj Trhací strj, klínvé čelisti Trhací strj, prfilvá sada klínů Platné d Stránka 1 z 12

2 Drsnměr Tepltní zbrazvač (termkamera) 3D měřící stůl Sftware pr 3D měřící stůl Labratrní váha Číselníkvý úchylkměr Barmetr - teplměr - vlhkměr Sada kncvých měrek Psuvné měřidl digitální Psuvné měřidl analgvé Sada třmenvých mikrmetrů Stjánek k číselníkvému úchylkměru Páčkvý úchylkměr Nivelační přístrj Subr pmůcek pr sestavení žákvských pkusů 1 ŽEM Elektřina 1 ( ŽEM = žácký experimentální mdul ) ŽEM Elektřina 2 ŽEM Elektrnika ŽEM Optika ŽEM Optika ŽEM Mechanika 1 ŽEM Mechanika 2 ŽEM Nauka teple ŽEM Stativvý materiál Silměr N Silměr 5.0 N Silměr 20.0 N Žákvský napájecí zdrj Generátr funkcí Digitální měřící přístrj žák. Analgvý MP žákvský návd k pkusům ŽEM Elektřina návd k pkusům ŽEM Elektrnika návd k pkusům ŽEM Optika návd k pkusům ŽEM Mechanika 1 návd k pkusům ŽEM Mechanika 2 Subr pmůcek pr sestavení žákvských pkusů 2 Číselníkvý úchylkměr Interferenční skla Optické měrky Pčítací váhy Vývěva rtační s příslušenstvím Dasymetr Platné d Stránka 2 z 12

3 Hernva baňka - tlak plynů a kapalin Newtnva trubice Válec k demnstraci výtku kapaliny tvry ve stěně Subr učebních pmůcek určených k demnstraci Bernullih rvnice při výtku kapaliny a určení rychlsti prudící kapaliny z tlaku v trubici Spjené nádby Plastvý válec s tělesem - demnstrace hydrstatickéh tlaku Závaží s deskami a glycerlem Silměry Pružiny Digitální váhy Sada a panel pr demnstraci mech. Záknů a přeměn energie Demnstrace reznance při vlnění. Suprava pr pružný ráz Ladičky Suprava pr šíření zvukvéh rzruchu Mdel křídla Phlcvání záření Bimetal Sada elktrd Sada pr demnstraci elektrickéh ple Elektrstatický mtr Suprava ptiky s laserem Suprava paprskvé ptiky Subr učebních pmůcek určených pr pkusy u stejnsměrnéh a střídavéh prudu Subr učebních pmůcek pr ukázku vedení prudu v kapalinách a plynech Suprava elektrniky Suprava elektrmtrů Suprava na pkusy se střídavým prudem Suprava pr vedení prudu v plynech Mikrskp s příslušenstvím s výstupem na PC Meterlgická stanice s výstupem na PC Suprava vlnvé ptiky Pžadavky: Minimální pžadavky jsu upřesněny v Zadávací dkumentaci v přílze č. 2 (pr ddávky prjektu SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL II.). a v přílze č. 3 (pr prjektu INTERNETOVÁ ŠKOLA). Dané pžadavky jsu minimální a Platné d Stránka 3 z 12

4 zadavatel neumžňuje variantní řešení nabídky. Zadávací dkumentace s bližší technicku specifikací a dalšími pdmínkami jsu vlně dstupné na adrese O zaslání dkumentace je mžné také pžádat písemně u kntaktní sby zadavatele. Předpkládaná hdnta zakázky v Kč: Typ zakázky Lhůta ddání (zpracvání zakázky)/ časvý harmngram plnění/ dba trvání zakázky Míst plnění předmětu zakázky: Shdné se sídlem zadavatele Hdnta zakázky celkem: chybná hdnta Kč bez DPH ( ,8 Kč s DPH) Kč bez DPH ( ,8 Kč s DPH) platná/nvá Dílčí hdnta zakázky pr prjekt SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL II Kč bez DPH ( ,8 Kč s DPH) Dílčí hdnta zakázky pr prjekt INTERNETOVÁ ŠKOLA Kč bez DPH ( Kč s DPH) (Uvedené celkvé i dílčí hdnty zakázky jsu nepřekrčitelné) Zjedndušené pdlimitní řízení Zakázku pžadujeme ddat ve dvu etapách členěných pdle pskytvatelů dtace/prjektů: 1. etapa veškeré plžky bsažené v přílze č. 2 nejpzději d 10. listpadu etapa veškeré plžky bsažené v přílze č. 3 nejpzději d 23. listpadu Zakázka bude zaplacena pstupně p uzavření ddávek pdle jedntlivých etap, a t na základě vystavené faktury se splatnstí minimálně 21 dnů. Uchazeč nesmí pžadvat prplácení zálhvých faktur. Veškeré ddávky vztahující se k jedntlivým etapám musí být ze strany ddavatele uknčena veškerá plnění, včetně dstranění případných vad a nedstatků. Smluvní pkuta z nesplnění termínu ddání v dhdnutém termínu je u bu etap 0,04 % z celkvé kupní ceny za každý zapčatý den z prdlení. U první etapy je smluvní pkuta stanvena v minimální výši nejméně na tis Kč, jak náhrada za neddržení termínu ve vztahu k pskytvateli dtace. Platné d Stránka 4 z 12

5 Místa ddání/převzetí nabídky: Hdntící kritéria: Shdné se sídlem zadavatele Kritéria pr zadání zakázky Nabídky budu hdnceny na základě eknmické výhdy vázané následujícími dílčími kritérii. Dílčí kritéria Celkvá nabídnutá cena: 15% (nejnižší nabídka v Kč včetně DPH) Časvá dstupnst servisu: 2% (ve dnech čas příjezdu servisníh technika d telefnickéh nahlášení v pracvní dny d 8:00 d 16:00) Dstupnst náhradních dílů: 3% (v letech puze 3D měřící stůl) Dba záruky: 15% (v měsících na celý předmět zakázky, pr účely hdncení se uvádí pčet měsíců nad pžadvanu minimální záruku 24 měsíců) Bezplatný pzáruční servis: 10% (v měsících na celý předmět zakázky, pr účely hdncení se uvádí pčet měsíců nad nabízenu Dbu záruky) Bezplatná kalibrace měřidel a zařízení: 15% (pčet nabízených bezplatných kalibrací pčet kalibrací nesmí být nijak časvě mezen. Zadavatel pžaduje vyčíslit pčet kalibrací pr následující měřidla 3D měřící stůl, tvrdměr, drsnměr, trhací strj) Celkvé technické řešení: 40% (psuzván pdle technické specifikace viz. přílha č. 2 a č. 3 výzvy Krycí list Technická specifikace) Způsb hdncení bdvací metda Bdvací metda je upravena 8 vyhlášky č. 240/2004 Sb. Nabídky budu hdnceny pětičlennu hdntící kmisí. Uchazeč má práv zúčastnit se zasedání hdntící kmise puze při tevírání bálek. Každéh uchazeče může z rganizačních důvdů zastupvat jedna sba. U každé nabídky bude přezkumán, zda jsu bsaženy všechny náležitsti pžadvané zadavatelem. Sutěžní nabídky, které nebudu ve shdě se základními pdmínkami uvedenými ve výzvě k účasti v zadávacím řízení a jejích přílhách, budu vylučeny. P hdncení Platné d Stránka 5 z 12

6 nabídek bude vypracvána závěrečná zpráva vyhdncení nabídek. Tat zpráva bude určena pr vnitřní ptřebu zadavatele. Zadavatel si pnechává ve vlastnictví všechny nabídky, které v rámci tht zadávacíh řízení bdržel. Účastníci tedy nemají práv na t, aby jim jejich nabídka byla vrácena. Dříve než uplyne dba platnsti nabídky, známí zadavatel písemně vybranému uchazeči, že jeh nabídka je pkládána za nejvýhdnější (vítězná nabídka) a všem účastníkům zadávacíh řízení rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky. Nabídky budu hdnceny hdntící kmisí dle následujícíh pstupu/pravidel. Pr hdncení nabídek pužije kmise bdvací stupnici 0 až 100 pr bdvání každéh kritéria: 1. u kritérií, kde má nejvhdnější nabídka maximální hdntu (Dba záruky, Dstupnst náhradních dílů, Bezplatný pzáruční servis, Bezplatná kalibrace měřidel) se pužije následující vzrec: Pčet bdů kritéria = 100 * Hdnta nabídky/hdnta nejvhdnější nabídky 2. u kritérií, kde má nejvhdnější nabídka minimální hdntu (Celkvá nabídnutá cena, Časvá dstupnst servisu) dle vzrce: Pčet bdů kritéria = 100 * Hdnta nejvhdnější nabídky/hdnta nabídky 3. u kritéria Celkvé technické řešení bude pstupván dle sučtu bdů za jedntlivé hdnty parametrů výrbků. Za názvem kritéria je uveden v závrce maximálně mžný pčet bdů za nabízený parametr. U nabízených parametrů uvedených v X a Y bude pčet získaných bdů za parametr stanven dle následujícíh vzrce bdbně jak v bdu jedna, kde nejvhdnější nabídka má nejvyšší hdntu. Od hdnty nabídky se vždy dečte před výpčtem minimální pžadvaná hdnta parametru. Pčet bdů za daný parametr je uveden v závrce za parametrem (zelenu). Hdnty X jsu za výrbky uvedené v přílze č. 2, hdnty Y jsu za výrbky uvedené v přílze č. 3. Platné d Stránka 6 z 12

7 Pčet za parametr uvedený v X, Y = (100 * (Hdnta nabídky)/hdnta nejvhdnější nabídky)/100 * Pčet bdů za parametr Pčet bdů kritéria X = Tepltní rzsah (7b) Rzlišení detektru (7b) Měřící rzsah (10b) Měřící hlava (10b) Nejistta měření (22b) Parametry drsnsti (2b) Minimální rzsah měření (3b) Rzlišení (2b) Dělení (2b) Přesnst (5b) Maximální standartní dchylka (2b) Zvětšení (2b) Stupnice tvrdsti (5b) Přesnst snímání prdlužení (13b) Pčet bdů kritéria Y = Minimální zvětšení (3b) Integrvaná kamera (2b) Citlivst (3b) Celkvé hdncení dílčích kritérií jsu vynásbena sučtem vah jedntlivých kritérií. Pčet bdů danéh kritéria bude vypčítán pdle vzrce: Pčet bdů kritéria A * váha kritéria A v % Pkud je u některéh kritéria vyžadvaná minimální hdnta bude vždy dečtena d nabízených hdnt. (př. Nabízená dba záruky 30 měsíců, minimální pžadvaná 24 měsíců. Pr stanvení hdnty zadána hdnta 6 měsíců) Nabídky budu vylučeny ze sutěže za těcht pdmínek: 1. nesplňující pžadavky pdle sutěžních pdmínek a Technické specifikace, 2. zjistí-li zadavatel kdykli v průběhu sutěže, že uchazeč uvedl v předlžených nabídkách nepravdivé údaje (tedy i chybné parametry u nabízených výrbků), 3. nabídnutá cena překrčila předpkládanu hdntu zakázky, 4. nabídka byla předlžena p stanvené lhůtě. Vylučené nabídky se nevyhdncují a nepsuzují Nabídky, které byly vylučeny, se uchazečům nevrací. Zůstanu u zadavatele jak dklad průběhu a hdncení sutěže. Vylučeným Platné d Stránka 7 z 12

8 Pžadavky na prkázání splnění základní a prfesní kvalifikace ddavatele na základě zadávací dkumentace: Pžadavek na uvedení kntaktní sby uchazeče: Pžadavek na písemnu frmu nabídky (včetně pžadavků na písemné zpracvání smluvy ddavatelem): účastníkům bude písemně známen jejich vyřazení včetně důvdu vyřazení. Základní a prfesní kvalifikace: Uchazeč je pvinen nejpzději d lhůty stanvené pr pdání nabídek prkázat svji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rzumí dle 50 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb. (dále jen zákn). Všechny dlžené dklady nesmí být starší než 90 dní, ke dni pdání žádsti. Základní kvalifikační pžadavky Splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 Zákna prkáže ddavatel čestným prhlášením majícím náležitsti uvedené v 62 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb. Prfesní kvalifikační předpklady Splnění prfesních kvalifikačních předpkladů prkáže ddavatel předlžením dkladů dle 54 písm. a), b) zákna č. 137/2006 Sb. Všechny dkumenty kvalifikaci musejí být buď riginály, neb věřené kpie a ke dni pdání nabídky nesmí být starší než 90 dní. Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Uchazeč musí splňvat eknmické a finanční kvalifikační předpklady pdle 55 zákna. Uchazeč dlží, že jeh celkvý brat (frmu účetní uzávěrky) za předchzí účetní bdbí byl vyšší než ,- Kč. Pkud není ddavatel z bjektivních důvdů schpen prkázat splnění eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů způsbem, je právněn je prkázat i jinými rvncennými dklady, pkud je veřejný zadavatel z bjektivních důvdů nedmítne (pdle 55 dstavec 1, písmen c). Uchazeč dále dlží pjistnu smluvu, jejímž předmětem je pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu ddavatelem třetí sbě až d celkvé výše zakázky. Uchazeč ve své nabídce uvede kntaktní sbu ve věci zakázky, její telefn a vu adresu. Pžadavky na frmální zpracvání Nabídka bude předlžena v jednm riginále v písemné frmě v českém jazyce a jednu v identické prsté kpii. Originál ani kpie nesmí bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Listy nabídky budu pevně a nerzebíratelně spjeny, tak aby byl mžné listvat ve svazku. Nabídka musí být pdepsána sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Všechny dklady se dkládají v riginále, neb v úředně věřené kpii. Platné d Stránka 8 z 12

9 Způsb pdání nabídek Nabídky musí být pdány v listinné pdbě a dručeny pštu na adresu zadavatele neb sbně v kanceláři sekretariátu škly téže adresy, v pracvní dny v úředních hdinách v pndělí a ve středu v intervalu d 8:00 d 11:45 v dpledních hdinách d 12:15 d 15:00 v dalších dnech (úterý, čtvrtek a pátek) d 8:00 d 11:45. Obálky budu viditelně značeny nápisem: NEOTVÍRAT, NABÍDKA - zajištění ddávek prjektu: SÍŤ SPECIALIZOVANÝC UČEBEN A LABORATŘÍ II. A INTERNETOVÁ ŠKOLA Vybavení pr kntrlu, měření a fyziku Návrh smluvy Uchazeč je pvinen předlžit splu s nabídku návrh kupní smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat za či jménem uchazeče. D smluvy zahrne veškeré pžadavky vyplývající z výzvy pr pdání nabídek (včetně všech přílh, které jsu pdány splu s nabídku). Kde uvede zejména: suhrnnu cenu a dílčí ceny za jedntlivé části zakázky, ceny za jedntlivé plžky a jejich záruční dbu a hdnty všech dílčích kritérií pr hdncení zakázky (bezplatný pzáruční servis apd. vyjma celkvéh technickéh řešení) Seznam pžadvaných přílh Níže je uveden suhrn dkumentů a jejich přadí, ve kterých budu svázány a devzdány k hdncení: 1. Údaje uchazeči viz. přílha č. 1 výzvy, 2. Krycí list Technická specifikace pr prjekt SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁ II. viz. přílha č. 2 výzvy, 3. Krycí list Technická specifikace pr prjekt INTERNETOVÁ ŠKOLA viz. přílha č. 3 výzvy, 4. Návrh smluvy (návrh smluvy musí být pdepsaný sbu právněnu jednat za či jménem uchazeče) viz. přílha č. 4 výzvy, 5. Základní kvalifikační předpklady - čestné prhlášení ve vztahu k 53 zákna č. 137/2006 Sb. dstavec 1 viz. přílha Platné d Stránka 9 z 12

10 č. 5 výzvy (dkládá se frmu čestnéh prhlášení), 6. Prfesní kvalifikační předpklady - úředně věřená kpie výpisu z Obchdníh rejstříku, úředně věřená kpie živnstenskéh právnění, předmět pdnikání musí být v suladu s předmětem zakázky viz. č. 6 výzvy, 7. Eknmické a finanční kvalifikační předpklady - celkvý brat/účetní uzávěrku s čestným prhlášením viz. přílha č. 7 výzvy, 8. Garance dstupnsti náhradních dílů pr 3D měřící stůl Dklad/prhlášení výrbce, jak nerelevantní bude brán dklad d ddavatele. (V případě nedlžení tét přílhy bude zadána d kritérií při hdncení dstupnst náhradních dílů shdně s nabízenu záruční dbu) viz. přílha č. 8 výzvy. 9. Prduktvé listy/datasheety - uchazeč musí dlžit u plžek (3D měřící stůl, trhací strj, tvrdměr, drsnměr, tepltní zbrazvač, nivelační přístrj, labratrní váhy, meterlgická stanice, mikrskp) prduktvé listy/datasheety. Tut přílhu je mžn dlžit také v elektrnické pdbě na CD či DVD. Pvinnst uchvávat dklady a umžnit kntrlu: Další pdmínky pr plnění zakázky: Všechny přílhy budu patřeny titulním listem a číslem dle výše uvedenéh přadí. Ten musí bsahvat čísl přílhy s názvem, pčet listů přílhy, Obchdní firma neb název/obchdní firma neb jmén, příjmení a dále jmén příjmení a pdpis sby právněné jednat za či jménem uchazeče. Titulní listy jsu sučástí zadávací dkumentace. Smluva s vybraným ddavatelem musí bsahvat závazek ddavatele umžnit všem subjektům právněným k výknu kntrly prjektu, z jehž prstředků je ddávka hrazena, prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním zakázky, a t p dbu danu právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, a zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty). Předpkládaný harmngram Otevírání bálek: 9. září 2010 v 10:00 Datum zahájení výběru nejvhdnější nabídky: 9. září 2010 v 10:30 Předpkládaný datum pdpisu smluvy: 27. září 2010 Zrušení výběrvéh řízení Platné d Stránka 10 z 12

11 Zadavatel si vyhrazuje práv zakázku zrušit kdykli před pdpisem smluvy s uchazečem, který předlžil nejlepší nabídku. Záruční dba Pkud není v Technické specifikaci uveden jinak. Je pžadvána pr všechny ddávané plžky minimální záruční dba 24 měsíců. Platební pdmínky Úhrady budu pskytnuty pstupně za jedntlivé etapy. Úhrady za jedntlivé etapy ddávky budu splatné minimálně 21 dní p úspěšném ddání vybavení za jedntlivé etapy. Veškeré faktury musejí bsahvat náležitsti daňvéh dkladu pdle 26 a násl. zákna č. 235/2004 Sb. a dle 13a) zákna č. 513/1991 Sb. Názvy plžek na jedntlivých fakturách musí dpvídat názvům plžek v přílze č. 2 a č. 3 výzvy. Uchazeči jsu svji nabídku vázáni až d pdpisu smluvy. V tét lhůtě prvede zadavatel kntrlu a psuzení nabídek, výběr nejvhdnějších nabídek a sdělí písemně všem uchazečům, zda jejich nabídka byla, či nebyla přijata. Náklady spjené se zpracváním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Pdání námitky Vylučený uchazeč má práv prti pstupu zadavatele pdat námitku dle pdmínek stanvených v 110 zákna č. 137/2006 Sb. Pdrbná specifikace údajů uvedených ve výzvě neb další pdmínky pr plnění zakázky jsu uvedeny také v samstatné Zadávací dkumentaci. Vyplněný frmulář a případnu zadávací dkumentaci ve frmátu.dc (MS Wrd) zasílejte v případě individuálních prjektů elektrnicky na adresu a v případě grantvých prjektů na vu adresu danéh ZS (viz níže) a v předmětu uveďte "Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zaslán samstatným em. Kntakty ZS Kraj WWW stránky vá adresa Platné d Stránka 11 z 12

12 Jihčeský Jihmravský Karlvarský Kraj Vysčina Králvéhradecký Liberecký Mravskslezský Olmucký Pardubický Plzeňský Středčeský Ústecký Zlínský Výzva bude na stránky ZS (v případě grantvých prjektů) uveřejněna nejpzději d 3 pracvních dnů de dne bdržení. Kntaktní sba pr případ dplnění frmuláře před jeh uveřejněním na www stránky ZS. Jmén: Jan Příjmení: Meca Telefn: Platné d Stránka 12 z 12

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 88/2010 Název prgramu: Reginální perační prgram a Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Registrační čísl prjektu CZ.1.10/2.1.00/08.00762 a CZ.1.07/1.1.07/02.0053

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 88/2010 Název programu: Regionální operační program a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/08.00762 a CZ.1.07/1.1.07/02.0053

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 57/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0053 Název projektu: INTERNETOVÁ ŠKOLA Název

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nvé služby

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Kritéria pro zadání zakázky Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhody vázané následujícími dílčími kritérii.

Kritéria pro zadání zakázky Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhody vázané následujícími dílčími kritérii. Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 50/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0053 Název projektu: INTERNETOVÁ ŠKOLA Název

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více