VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY"

Transkript

1 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních sítí splufinancvanéh z Operačníh prgramu přeshraniční splupráce Slvenská republika Česká republika 2007, Vás vyzýváme ke zpracvání nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu: Přízení a instalace elektrnických infrmačních kisků a veřejnéh internetvéh terminálu 1) Identifikace zadavatele Měst Ivančice Palackéh náměstí 196/6, Ivančice, IČ: , DIČ: CZ Bankvní spjení: KB Ivančice, č.ú /0100 Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Vjtěch Adam, starsta města Stránky města: elektrnická pdatelna: Kntaktní sby: Ing. Jiří Chrustawczuk, veducí dbru infrmačních systémů, Telefn: , Ing. Bhumil Smutný, prjektvý manažer, Telefn: Strana 1 / 12

2 2) Předmět a míst plnění veřejné zakázky 2.1 Předmět veřejné zakázky Ddávka dvu kusů elektrnických infrmačních kisků a jednh kusu veřejnéh internetvéh terminálu, včetně příslušenství, instalace a pskytvání následnéh servisu. V ceně kmpletní ddávky budu zahrnuty: - dprava 2 ks kisků a 1 ks internetvéh terminálu s nainstalvaným veškerým sftwarem d místa plnění veřejné zakázky, - připjení kisků a internetvéh terminálu k elektrinstalaci a pčítačvé síti, jejich zprvznění a základní zašklení pvěřených pracvníků MěÚ Ivančice a KIC Ivančice, - zhtvení a viditelné značení ddaných předmětů zakázky dle pravidel publicity Operačníh prgramu přeshraniční splupráce Slvenská republika Česká republika v suladu s aktuálním zněním Příručky pr příjemce. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Zadavatelem stanvené minimální technické parametry pr dva elektrnické infrmační kisky a veřejný internetvý terminál: CPU minimálně dvujádrvý prcesr (3GHz) RAM minimálně 2048 MB (2x 1024 MB) HDD alespň 80 Gb (7200 Rpm) 3,5 in Serial ATAII 3Gb/s DVD 8 x DVD Rm SATA Drive Zvuk aktivní repr Výstup na sluchátka an LAN an (sučasně jak RJ45, tak WiFi b/g/n) Case SFF Case Ventilátry Klávesnice OS Jiný SW 1 ks dlná kvvá s trackballem standardní desktpvý OS (aktuální) zabezpečený internetvý prhlížeč, sftware na dhled (mnitring), sftware pr tvrbu vlastníh grafickéh vzhledu a vytvření unikátníh prstředí LCD Dtykvé alespň 19, rzlišení alespň 1280 x 1024 Strana 2 / 12

3 Pžadavky na systém a sftware: Bezpečnst V případě veřejnéh internetvéh terminálu musí existvat efektivně definvaný kruh (ne)pvlených adres (URL) neb Offline adresářů. Omezení (zabránění) vstupu d systému nepvlaným sbám převzetím kntrly nad systémem Micrsft Windws. Zákaz funkce vybraných systémvých klávesvých zkratek (ALT+F4, CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB apd.). Uknčení systému puze p zadání hesla administrátra. Kmpatibilita a dhled Prdukt musí být plně kmpatibilní s Micrsft Internet prhlížečem. Prdukt musí umžnit vzdálené mnitrvání stavu internetvéh veřejnéh terminálu. Administrátr musí mít vzdálený přehled stavu veřejnéh internetvéh terminálu, může jej kntrlvat, musí mít přehled mžných klizích a mžnst efektivně zasáhnut. Systém vytváření nvých prjektů musí být intuitivní a plně bjektvý. Veškeré změny musí být snadn a transparentně prveditelné. Mžnst vlastníh grafickéh vzhledu a vytvření unikátníh prstředí Pr kisek lze pužít vlastní grafické uživatelské rzhraní a zhlednit tak image a identitu MěÚ Ivančice, případně zhlednit účel pužití a cílvu skupinu. Pr pužití vlastníh návrhu grafickéh uživatelskéh rzhraní musí být pdprvána všechna standardní rzlišení brazvky s mžnstí pužití rzlišení vlastníh. Systém musí umžnit vytvření grafické Onscreen klávesnice pr vládání kisků a internetvéh terminálu za pužití dtekvé brazvky bez fyzické klávesnice. Ze základních prvků (tlačítk, Internet Brwser, klávesnice) musí být umžněn sestavení unikátníh řešení přesně na míru pužití kisku. D prstředí bude mžné zařadit akce pr spuštění jiných, správcem pvlených aplikací. Systém musí umžňvat umístění prvků grafické indikace zaneprázdnění. Funkce pr ptimální využití a řízený prvz kisků a internetvéh terminálu v dbě nečinnsti: Systém musí umžnit umístění libvlnéh pčtu nezávislých brwserů (s různým bsahem). Umžnit nadefinvání a spuštění libvlné brazvky neb definvaných sekvencí brazvek p uplynutí nastavenéh časvéh intervalu, kdy jsu kisky a internetvý terminál v nečinnsti. Strana 3 / 12

4 Příslušenství Kvvé zdlněné klávesnice s trackball Ochrana prti výpadku elektrické energie jedntka UPS (zvlášť pr každý kisek, zvlášť pr internetvý terminál) Ostatní pžadavky zadavatele: Prpjvací kabely (230V, Ethernet) sučást ddávky Barva kisku - výběr ze vzrkvnice RAL Infrmační kisek a internetvý terminál musí být vybaveny chrannými skly tzv. vandal prf skla. Výrbky musí být vybaveny prtklem shdě. Záruční dba bude stanvena minimálně na 24 měsíců. Pžadujeme, aby zařízení bsahvala minimálně všechny výše uvedené technické parametry, neb lepší. Nesplnění některéh z výše uvedených technických pžadavků bude důvd k vyřazení nabídky z výběrvéh řízení. Varianta venkvníh kisku vyžaduje prvedení v dlné kvvé knstrukci. Elektrnické infrmační kisky a veřejný internetvý terminál budu viditelně graficky značeny v suladu s pravidly publicity Operačníh prgramu přeshraniční splupráce Slvenská republika Česká republika 2007, dle aktuálníh znění Příručky pr příjemce, kteru uchazeč najde na adrese: Ddavatel dpvídá za správnst a bezchybnst prvedení publicity v suladu s výše uvedeným dkumentem. 2.2 Míst plnění Dva kusy elektrnických infrmačních kisků budu umístěny následvně: a) jeden venkvní - ve zdi budvy na Kmenskéh náměstí 7, Ivančice; b) jeden vnitřní v budvě Památníku Alfnse Muchy, Palackéh náměstí 9, Ivančice (v prstrách Kulturníh a infrmačníh centra). Jeden veřejný internetvý terminál bude umístěn ve vnitřních prstrách (vestibulu) budvy radnice na Palackéh náměstí 196/6, Ivančice. Ddatečné infrmace Na základě žádsti ddatečné infrmace k tét výzvě, dručené ve stanvené lhůtě, zadavatel pskytne uchazeči tyt infrmace a t nejpzději d 3 dnů před uplynutím lhůty stanvené pr bdržení nabídek. Tyt ddatečné infrmace, včetně přesnéh znění žádsti, pskytne zadavatel i všem statním uchazečům neb zájemcům, kteří byli k pdání nabídky vyzváni. Strana 4 / 12

5 3) Předpkládaná hdnta zakázky Předpkládaná hdnta celé zakázky je d 400 tis. Kč bez DPH. 4) Termíny Termín zahájení: p pdpisu smluvy (předpklad ) Termín uknčení: d ) Pžadavky na jedntný způsb zpracvání nabídky Nabídka bude pdána v českém jazyce, v písemné pdbě a bude mít následující strukturu: 5.1. Krycí list Vzrem krycíh listu je Přílha č.1 tét zadávací dkumentace, která bude patřená razítkem a pdpisem sby právněné jednat za uchazeče (je-li uchazeč zapsán v bchdním rejstříku, tak v suladu se způsbem pdepisvání uvedeným ve výpise z bchdníh rejstříku) neb zástupcem zmcněným k tmut úknu pdle právních předpisů (plná mc pak musí být sučástí nabídky, ulžená za krycím listem nabídky) Identifikace uchazeče Uchazeč uvede sbě základní identifikační údaje, tj. bchdní firma či název právnické sby neb jmén a příjmení fyzické sby - pdnikatele, sídl, právní frma, identifikační čísl a daňvé identifikační čísl, jména, příjmení a funkce členů statutárníh rgánu, jiné fyzické sby právněné jednat jménem právnické sby (vč. riginálu či úředně věřené kpie dkladu takvém právnění např. plná mc), kntaktní spjení telefn, fax, a další údaje dle svéh uvážení v rzsahu max. 2 str. A Slvní ppis předmětu zakázky Uchazeč pdrbně vyspecifikuje technické a funkční parametry předmětu zakázky vč. ftdkumentace (resp. vybrazení předmětu zakázky). K předmětu zakázky uchazeč ddá příslušné přílhy, zejména prhlášení shdě. Sučástí ppisu bude také pstup realizace zakázky Cenvá nabídka Nabídkvá cena bude zpracvána ve frmě: Vypsání jedntlivých zařízení s cenu bez DPH, DPH a s DPH 1. 2 ks elektrnických infrmačních kisků 2. 1 ks veřejnéh internetvéh terminálu 3. Sftware, příslušenství Celkvá nabídkvá cena tj. sučet za kmpletní ddávku Strana 5 / 12

6 Kmpletní ddávku se rzumí: - ddávka a dprava všech zařízení a jejich příslušenství d místa plnění (viz čl. 2) - instalace a připjení zařízení a všech jejich příslušenství - živení systému, zašklení příslušných pracvníků pr vládání nastavení - zhtvení a značení předmětu plnění zakázky pvinnu publicitu Operačníh prgramu přeshraniční splupráce Slvenská republika - Česká republika v suladu s aktuálním zněním Příručky pr příjemce. - Limit celkvé nabídkvé ceny je stanven v čl. 3 tét výzvy. Nabídkvá cena je cena nejvýše přípustná, se zapčtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Celkvá nabídkvá cena za ddávku bude rzčleněna na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Nabídkvá cena musí zahrnvat všechny náklady ptřebné ke splnění zakázky. Uchazeč uvede nabídkvu cenu v krunách českých. Žádný z uchazečů nemá nárk na úhradu nákladů vzniklých v suvislsti s pdáním nabídky a s účastí ve výběrvém řízení Dklady, jimiž uchazeč prkazuje splnění kvalifikace Jsu uvedeny v článku 6 tét výzvy Návrh smluvy díl Je ppsán v čl. 9 tét výzvy 5.7. Čestné prhlášení Uchazeč písemně prhlásí, že všechny údaje uvedené v nabídce jsu pravdivé a že nezamlčel žádné skutečnsti pdstatné pr jeh způsbilst k realizaci zakázky a že je připraven splehlivě a bez průtahů splnit pdmínky zadání Ostatní přílhy V případě, že uchazeč pvažuje za nutné vlžit d nabídky další nepvinné přílhy vztahující se k předmětu zakázky neb infrmacím uchazeči, zařadí je na knec nabídky. 6) Kvalifikační předpklady: Předpkladem hdncení nabídek je splnění: a) základních kvalifikačních předpkladů dle 53 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákn) předlžením čestnéh prhlášení ve znění, které je sučástí zadávací dkumentace. (Čestné prhlášení v případě právnických sb činí ty sby, které jednají jménem právnické sby, a t v suladu se způsbem jednání a pdepisvání za právnicku sbu). Strana 6 / 12

7 b) prfesních kvalifikačních předpkladů stanvených v 54 zákna č. 137/2006 Sb., t je: předlžení výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm uchazeč zapsán neb výpisu z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán předlžení dkladu právnění k pdnikání v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci předlžení dkladu svědčující dbrnu způsbilst ddavatele Uchazeč dlží riginál neb věřené kpie příslušných listin; výpis z bchdníh rejstříku nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 dnů. c) Technické kvalifikační předpklady prkáže uchazeč přehledem některých, vlastních realizvaných zakázek bdbnéh charakteru za pslední 2 rky s uvedením názvu zakázek, jejich finanční hdnty a názvu dběratele. Přehled bude patřen razítkem a pdpisem sby právněné jednat jménem neb za ddavatele. Pkud zadavatel zjistí, že uchazeč uvedl nepravdivé údaje, bude t důvdem pr jeh vylučení ze zadávacíh řízení. 7) Způsb hdncení nabídek Základním hdntícím kritériem pr zadání veřejné zakázky je eknmická výhdnst nabídky. n Kritéria hdncení Váha 1 Celkvá cena kmpletní ddávky bez DPH 80% 2 Dba pskytvání bezplatnéh servisu v měsících 20% Celkvá cena kmpletní ddávky - číselně hdntitelné kritérium. V rámci tht dílčíh kritéria bude zadavatel hdntit celkvu výši nabídkvé ceny dle čl. 6.3 bez DPH. Dba pskytvání bezplatnéh servisu číselně hdntitelné kritérium. V rámci tht dílčíh kritéria bude zadavatel hdntit dbu pskytvání bezplatnéh servisu v měsících, kde termín zahájení začátku pskytvání bezplatnéh servisu je stanven na Minimální délka pskytvání bezplatnéh servisu je shdná s dbu záruční lhůty. Zadavatel bude hdntit nabídky jedntlivých uchazečů bdvací metdu. V kritériu cena za kmpletní ddávku bude zadavatel pstupvat pdle následujícíh vzrce: P n = nejnižší nabídkvá cena hdncená nabídkvá cena Χ n Strana 7 / 12

8 V kritériu dba pskytvání bezplatnéh servisu bude zadavatel pstupvat pdle následujícíh vzrce: P n = hdncený pč. M. nejmenší nabídnutý pč. M. Χ n Kde P n vyjadřuje pčet dsažených bdů za jedntlivé kritérium Χ n vyjadřuje váhu příslušnéh kritéria. M vyjadřuje pčet měsíců Vítězná bude nabídka s nejvyšším sučtem jedntlivých P n uchazeče. Pkud je d hdncení předlžena jen jedna nabídka, kmise její hdncení neprvede a dpručí zadavateli její akceptvání za předpkladu, že jsu splněny všechny kvalifikační předpklady a pdmínky technickéh zadání zakázky. 8) Platební pdmínky Zadavatel nepskytuje zálhy. Platba prběhne p kntrle a převzetí plnění na základě předávacíh prtklu. Fakturace může prběhnut až p předání díla neb jeh části bez vad a neddělků. Pdkladem pr zaplacení je daňvý dklad faktura, která bude vystavena neprdleně p předání předmětu zakázky. Faktura musí bsahvat infrmaci, že se jedná prjekt, který je splufinancván z Operačníh prgramu přeshraniční splupráce Slvenská republika Česká republika a dále musí bsahvat kód prjektu: ) Obchdní pdmínky Uchazeč předlží zadavateli v rámci své nabídky návrh smluvy díl. Návrh smluvy je pr uchazeče závazný a musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Pkud uchazeč nepředlží návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče (v tm případě je třeba předlžit zmcnění sby jednající za uchazeče), bude nabídka c d bsahu psuzvána jak neúplná a zadavatel uchazeče vylučí z účasti ve výběrvém řízení. Návrh smluvy pdaný uchazečem bude bsahvat: - předmět plnění v rzsahu dle čl. 2 tét výzvy Strana 8 / 12

9 - cenu v suladu s nabídku - míst plnění - návrh harmngramu plnění v suladu se zadávací dkumentací - záruční pdmínky včetně uvedení záruční dby v měsících - dbu pskytvání bezplatnéh servisu v měsících a servisní pdmínky - smluvní sankce pr případ neplnění smluvních pvinnstí ddavatelem včetně smluvní pkuty za prdlení uchazeče s předáním předmětu plnění - závazek ddavatele umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu dkladů suvisejících splněním zakázky, vyplývající ze zákna č. 320/2001 Sb.: - Zhtvitel je pdle ustanvení 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbží neb služeb z veřejných výdajů. - Zhtvitel je pvinen archivvat riginální vyhtvení smluvy včetně jejích ddatků, riginály účetních dkladů a dalších dkladů vztahujících se k realizaci předmětu tét smluvy p dbu 10 let d zániku tét smluvy, minimálně však d rku P tut dbu je zhtvitel pvinen umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektů prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním tét smluvy. - Uchazeč zařadí d návrhu smluvy v části Garance a sankce také následující texty: - Ddavatel dpvídá za případné prkazatelné vady předmětu plnění a vzniklé škdy způsbené zadavateli v suvislsti s předmětem plnění tét výzvy. - Ddavatel se zavazuje nahradit zadavateli škdu, která vznikla nesplněním pvinnstí ddavatele (např. v případě ulžených sankcí, nepřiznání dtace neb její plné výše a v dalších případech), a t d 30 dní de dne, kdy bdrží písemnu výzvu zadavatele k úhradě, pkud se smluvní strany nedhdnu jinak. - Ddavatel si je vědm dpvědnsti za škdu vzniklu prušením smluvních neb záknných pvinnstí ze strany uchazeče, a t i škdy vzniklé zadavateli ulžením pvinnsti vrátit dtaci neb její část včetně příslušenství v případě, že příčinu vrácení finančních prstředků byl prušení pvinnstí ddavatele. 10) Lhůta k devzdání nabídek Lhůta pr devzdání nabídek je stanvena d d 11:00 hd. v písemné frmě v zalepené bálce na pdatelně MěÚ Ivančice, Palackéh náměstí 196/6, Ivančice. Rzhdující pr dručení nabídky je kamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikli předání k pštvnímu dručení). Nabídka bude pdána v neprůhledné bálce zabezpečené prti neprávněné manipulaci přelepením, značena bude názvem zakázky: Strana 9 / 12

10 Ddávka dvu kusů elektrnických infrmačních kisků a jednh kusu veřejnéh internetvéh terminálu a slvem NEOTVÍRAT Obálka bude patřena v místě uzavření bálky razítkem, příp. pdpisem uchazeče, je-li fyzicku sbu, či jeh statutárníh zástupce, je-li uchazeč právnicku sbu. Nabídky musí být zadavateli dručeny d knce lhůty pr pdání nabídek. Na bálce musí být uvedena adresa, na níž je mžné zaslat známení, pr případ, že nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Nesplnění těcht pdmínek ze strany uchazeče vede k vylučení nabídky uchazeče z hdncení pr nesplnění pdmínek zadávacíh řízení. 11) Další pdmínky: Uchazeč může pdat puze jednu nabídku. Zadavatel si vyhrazuje práv: - s uchazeči nabídkách jednat, - s vítězným uchazečem dále jednat dplnění a úpravě pdmínek, pstupu realizace zakázky a bsahu smluvy, na základě které se bude realizvat tat zakázka, - neakceptvat žádnu z předlžených nabídek. Náklady spjené se zpracváním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady, které uchazeči vzniknu při pdání nabídky nese uchazeč i v případě, že zadavatel výběrvé řízení zruší. Zadavatel si vyhrazuje práv vyřadit nabídku, která nedpvídá technickému zadání neb h plní puze zčásti. Pkud nabídka nebude úplná neb nebude bsahvat veškeré dklady a infrmace ve frmě stanvené těmit zadávacími pdmínkami, bude t mít za následek vyřazení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje práv vyřadit nabídku uchazeče, který nesplňuje kvalifikační předpklady. Zadavatel si vyhrazuje práv vyřadit nabídku uchazeče, která nesplňuje minimální pvinné technické a funkční pžadavky, neb pvinné cenvé pžadavky. Uchazeč je vázán svu nabídku minimálně 6 měsíců d pdání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje práv nevracet uchazečům pdané nabídky. Zadavatel prhlašuje, že pskytnuté údaje jedntlivých uchazečích pvažuje za důvěrné a bude je využívat jen pr účely tht výběrvéh řízení. Otevírání bálek s nabídkami je neveřejné. Sučástí nabídky bude návrh kupní smluvy v písemné i elektrnické pdbě (disketa, CD). Strana 10 / 12

11 Zadavatel upzrňuje na skutečnst, že vybraný uchazeč bude sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly dle 2e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle. Pkud uchazeč pužije pr zpracvání některé části akce subddavatele, předlží ve své nabídce jeh čestné prhlášení, jehž prstřednictvím prkazuje kvalifikaci, že tent není evidván v Rejstříku sb se zákazem plnění, a rvněž tak i výpis z bchdníh rejstříku či jiné bdbné evidence, je-li v ní subddavatel zapsán (ust. 53 dst. 1 písm. j) a ust. 54 písm. a) zákna. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat s vybraným zájemcem knkrétní náplni smluvy díl, včetně změn termínů realizace díla v suvislsti s přidělením finančních prstředků. V Ivančicích, dne 21. října 2010 MUDr. Vjtěch Adam starsta města Strana 11 / 12

12 Přílha č. 1 KRYCÍ LIST Přízení a instalace elektrnických infrmačních kisků a veřejnéh internetvéh terminálu Uchazeč (bchdní firma neb název) Sídl (celá adresa včetně PSČ) Jmén a příjmení (statutárníh rgánu neb jeh členů) Kritérium č. 1 Cena kmpletní ddávky Cena celkvá výše nabídkvé ceny bez DPH Cena celkvá výše nabídkvé ceny vč. DPH Hdnta Kritérium č. 2 Dba pskytvání bezplatnéh servisu Pčet měsíců pskytvání bezplatnéh servisu Hdnta V dne... Razítk a pdpis uchazeče Strana 12 / 12

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více