ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 o ceně nemovitých věcí: pozemku parc.č. St. 88 jehož součástí je rodinný dům č.p. 273 včetně příslušenství v obci Stříbrnice, k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, kraj Zlínský Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková Exekutorský úřad Ostrava Účel posudku: Zjištění ceny nemovitostí jako podklad pro exekuční řízení Posudek vypracoval: Ing. Šárka Kovaříková znalec, bytem Uherské Hradiště, Štefánikova 698 Datum místního šetření: Zvláštní požadavky objednatele: nejsou Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku Tento posudek obsahuje 21 stran včetně příloh a předává se ve 2 vyhotoveních.

2 2 0. ÚVOD Úkolem podepsaného znalce je ocenit nemovité věci obvyklou cenou a dále v posudku uvést: příslušenství existenci zjištěných věcných břemen, výměnků a nájemních, pachtovních či předkupních práv V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Mezinárodní oceňovací standardy definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. Na základě výše uvedeného je pro stanovení obvyklé (tržní) ceny provedeno: 1. Ocenění podle cenového předpisu tj. zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění ke dni ocenění a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 2. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost 3. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen

3 3 1. NÁLEZ - PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ POSUDKU Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny případně podepsaným znalcem opatřeny následující podklady: 1.1 Výpis z katastru nemovitostí Podkladem pro ocenění nemovitých vecí je Výpis z katastru nemovitostí - LV č. 833 pro obec Stříbrnice, k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště vyhotovený dne dálkovým přístupem (viz příloha posudku). 1.2 Kopie z katastrální mapy Nebyla doložena. Podkladem pro ocenění nemovitých věcí jsou mapy přístupné na internetové adrese Stavebně právní dokumentace Nebyla doložena. 1.4 Doklady o vlastnictví Nebyly doloženy. 1.5 Výkresová dokumentace Podkladem pro ocenění rodinného domu je projektová dokumentace pro stavební povolení na akci: Stavba rodinného domu manželů Pastorkových, Stříbrnice vypracovaná v roce 1996 Petrem Matouškem; dokumentace byla schválena k provedení Obecním úřadem Boršice u Buchlovic, odborem výstavby a ÚP dne Porovnávací databáze cen nemovitostí Pro cenové porovnání byla použita vlastní databáze znalce vytvořená s využitím realitní inzerce. 1.7 Místní šetření Místní šetření bylo provedeno dne za účasti spolumajitelky domu paní Karly Fornůskové, pan František Pastorek se i přes písemnou výzvu znalce k místnímu šetření nedostavil. Při místním šetření byla provedena pouze obhlídka domu a pořízena fotodokumentace. Vstup do domu nebyl znalci umožněn, neboť paní Fornůsková v domě již několik let nebydlí a nemá od domu klíče. Popis vnitřní dispozice a vnitřního vybavení domu odpovídá místnímu šetření, které bylo provedeno v roce 2011 v rámci vypracování znaleckého posudku č /2011, jehož účelem bylo zjištění obvyklé ceny nemovitostí rovněž pro exekuční řízení. 1.8 Použité předpisy, literatura a další podklady Předpisy pro ocenění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění ke dni ocenění Vyhláška č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Výpočetní programy Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno Literatura BRADÁČ A., KREJČÍŘ P. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 1997 BRADÁČ A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. V. vydání. Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2001 BRADÁČ A., SCHOLZOVÁ V., KREJČÍŘ P.: Úřední oceňování majetku Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2014

4 4 1.9 Situace oceňovaných nemovitostí Předmětem ocenění je část nemovitých věcí evidovaných na LV č. 833 pro obec Stříbrnice a k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště. Jedná se o areál rodinného domu č.p. 273 s příslušenstvím stojící na pozemku parc.č. St. 88. Areál je situován v zastavěné části obce, v blízkosti jejího centra. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Příjezd k areálu je po zpevněné komunikaci Obec a okolí nemovitosti Druh obce: obec Počet obyvatel: 408 Obchod potravinami resp. smíšené zboží: ano Školy: jen mateřská škola Poštovní úřad: ne Obecní úřad: ano Stavební úřad: ne Kulturní zařízení: ne Sportovní zařízení: fotbalové hřiště Územní plán: ano Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Vzdálenost k nádraží ČD: Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): Dopravní podmínky: Konfigurace terénu: Převládající zástavba v okolí: Parkovací možnosti: Vlastní nemovitost v blízkosti centra není vlakové spojení do 500 m dobré svažitý rodinné domy na vlastním pozemku Rodinný dům č.p. 273 je samostatně stojící, podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu s podkrovím využitým k bydlení. V domě je jedna bytová jednotka 5+1, garáž a sklepní místnosti. Příslušenstvím domu nejsou žádné vedlejší stavby. Pozemek o výměře 439 m 2, na kterém dům stojí, není oplocen ani osázen udržovanými trvalými porosty. Dům má elektropřípojku, přípojku vody a plynu. Vnitřní kanalizace je napojena přes septik do obecní kanalizace zaústěné do potoka. Dům byl zkolaudován v roce 2004, doposud však nebyly dokončeny všechny nedodělky. Dům nemá fasádní omítky, venkovní obklady, klempířské konstrukce, nejsou dokončeny povrchy lodžií, teras a venkovní schody. Dům je od kolaudace obydlen nepravidelně a není průběžně udržován, čemuž odpovídá celkový zhoršený stav; od místního šetření provedeného v roce 2011 se podle provedené obhlídky domu zhoršil jeho celkový technický stav (viz fotodokumentace) Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap. Oceňovaná stavba není ohrožena sesuvem, imisemi ani nadměrným hlukem. Objekt není postaven z materiálů, u nichž by bylo možno předpokládat výskyt radonu Připojení areálu na inženýrské sítě Vodovod: Kanalizace: Elektrická síť: Plyn: ano, přípojka z obecního vodovodu ano, napojení přes septik do obecní kanalizace ano, vzdušné vedení závěsným kabelem ano

5 5 2. POSUDEK 2.1 Ocenění podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění ke dni ocenění (dále jen zákon) a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. (dále jen vyhláška) Pozemek stavební Popis Pozemek parc.č. St. 88 je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, ve skutečnosti na pozemku stojí oceňovaný rodinný dům. Obec Stříbrnice nemá ke dni ocenění vydánu cenovou mapu stavebních pozemků, pozemek se oceněné podle vyhlášky. Základní cena pozemku zjištěná podle 3 písm. b) vyhlášky se upraví v souladu s ustanovením 4 vyhlášky Ocenění Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1 přílohy č. 2 Ozn. Název znaku Popis Číslo Hodnota znaku O 1 Velikost obce Do 500 obyvatel V. 0,50 podle počtu obyvatel O 2 Hospodářsko-správní Ostatní obce IV. 0,60 význam obce O 3 Poloha obce V ostatních případech V. 0,80 O 4 Technická infrastruktura Elektřina, vodovod a plyn II. 0,85 v obci O 5 Dopravní obslužnost obce Autobusová zastávka IV 0,80 O 6 Občanská vybavenost v obci Minimální vybavenost (obchod se základním sortimentem) V. 0,85 Index trhu I T - příloha č. 3, tabulka č. 1 Znak Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. Doporučená Použitá hodnota č. pásma hodnota 1 Situace na dílčím (segmentu) Poptávka nižší než nabídka II. -0,03-0,03 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnické vztahy Pozemek, jehož součástí je stavba IV. 0,00 0,00 (stejný vlastník) 3 Změny v okolí Bez vlivu III. 0 0,00 4 Vliv právních vztahů Bez vlivu II. 0 0,00 na prodejnost 5 Povodňové riziko Zóna se zanedbatelným nebezpečím IV. 1,00 1,00 výskytu záplav Součet znaků č. 1 až 4 = -0,03 Index I T = 0,970 Index omezujících vlivů pozemku I O - příloha č. 3, tabulka č. 2 Znak Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. Doporučená Použitá hodnota č. pásma hodnota 1 Svažitost pozemku a Svažitost terénu pozemku nad 15 %; II. -0,01 až -0,02-0,02 expozice ostatní orientace 2 Ztížené základové podmínky Neztížené základové podmínky III. 0,00 0,00 3 Ochranná pásma Mimo ochranná pásma I. 0,00 0,00 4 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 0,00 5 Geometrický tvar pozemku Tvar bez vlivu na využití II. 0 0,00

6 6 6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II.* 0 0,00 Součet znaků č. 1 až 6 = -0,02 Index I O = 0,980 Index polohy I P - příloha č. 3, tabulka č. 3 Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, stavby pro bydlení v obci do 2000 obyvatel Znak Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. Doporučená Použitá hodnota č. pásma hodnota 1 Druh a účel užití stavby Rezidenční stavby v obcích I 1,03 1,03 (Druh hlavní stavby) do 2000 ob. včetně 2 Převažující zástavba v okolí Rezidenční zástavba I. 0,00 0,00 pozemku a životní prostředí 3 Poloha pozemku v obci Navazující na střed (centrum) obce II. 0 0,00 4 Možnost napojení pozemku Pozemek lze napojit na všechny sítě I. 0,00 0,00 na IS, které má obec v obci nebo obec bez sítí 5 Občanská vybavenost V okolí nemovité věci je dostupná I. 0,00 0,00 v okolí pozemku občanská vybavenost obce 6 Dopravní dostupnost Komunikace (zpevněná) ke hranici VII. 0,01 0,01 pozemku, parkování na pozemku 7 Hromadná doprava* Zastávka hromadné dopravy IV. -0,02-0,02 do 500 m 8 Poloha pozemku z hlediska Bez možnosti komerčního využití V. 0,00 0,00 komerční využitelnosti 9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00 10 Nezaměstnanost Vyšší než je průměr v kraji I. -0,04-0,04 11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0 0,00 Součet znaků č. 2 až 11= -0,05 Index I P = 0,979 Ocenění stavebního pozemku v obci vyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. Kraj Zlínský Okres Uherské Hradiště Obec (městská část) Stříbrnice Typ obce obec ostatní Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí 408 Katastrální území Stříbrnice u Uherského Hradiště Pozemek p.č. st. 88 Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části) m Druh pozemku dle KN zastavěná plocha a nádvoří Stavba na parcele rodinný dům Jedná se o stavbu oceňovanou podle 13, nebo 36 ano/ne ano Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZC Kč/m ,00 Výpočet základní ceny u obcí nevyjmenovaných ( 4 odst. 1) Koeficienty velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedené v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce O1 koeficient velikosti obce 0,50 O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce 0,60 O3 koeficient polohy obce 0,80 O4 koeficient technické infrastruktury v obci 0,85 O5 koeficient dopravní obslužnosti obce 0,80 O6 koeficient občanské vybavenosti v obci 0,85 Základní cena ZC = ZCV O1 O O3 O4 O5 O6 Kč/m 2 176,17 Výpočet základní ceny upravené ( 4 odst. 1) Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) I T -- 0,970 Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) I O -- 0,980 Index polohy (příloha č. 3 tab. 3) I P -- 0,979 Index cenového porovnání I = I T I O I P I -- 0,930 Základní cena upravená ZCU = ZC I ZCU Kč/m 2 163,84 Jedná se o pozemek nezastavěný, určený k zastavění? ano / ne ne, pozemek je zastavěný Základní cena upravená po zohlednění (ne)zastavění ZCU Kč/m 2 163,84 Koeficient redukce na výměru pozemků ve funkčním celku ( 5 odst. 5) R 1,00 Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části) m Cena pozemku bez staveb Kč ,76

7 Rodinný dům Popis Rodinný dům č.p. 273 je situovaný v zastavěné části obce Stříbrnice, v blízkosti jejího centra. Dům je samostatně stojící, půdorys domu je téměř čtvercový. Dům je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu s podkrovím využitým k bydlení. Základy domu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Nosná konstrukce je zděná, tvárnicové zdivo má tloušťku 45 cm. Stropy jsou z keramických desek Hurdis vkládaných do I nosičů, s rovným podhledem. Schody jsou betonové, bez povrchové úpravy. Krov je dřevěný vázaný, střešní krytina je betonová tašková. Klempířské konstrukce chybí. Fasádní omítky chybí. Obklad soklu chybí. Bleskosvod chybí. Popis vnitřního vybavení odpovídá stavu zjištěnému při místním šetření v roce Vzhledem k tomu, že dům není evidentně průběžně udržován, lze předpokládat, že i jeho vnitřní vybavení (níže popsané) je v horším stavu. Vnitřní omítky jsou štukové, opatřené malbami. Vnitřní keramické obklady jsou v koupelně, v prostorech WC a v kuchyni za kuchyňskou linkou. Dveře jsou hladké dřevovláknité, část dveří chybí. Okna jsou dřevěná zdvojená a střešní. Podlahy v obývacím pokoji jsou dřevoštěpové desky, v ostatních pokojích je PVC volně položeno na betonové podlahy. V ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění v domě je ústřední, kotel je plynový. V domě je rozvod teplé i studené vody, ohřev teplé vody je zajištěn plynovým kotlem se zásobníkem. Kuchyň je vybavena plynovým sporákem a digestoří. V koupelně je rohová vana, sprchový kout a umyvadlo. WC v I.NP i podkroví je splachovací. V domě je rozvod světelné i motorové elektřiny a rozvod plynu Dispoziční řešení Z ulice je vjezd do garáže v suterénu a vstup do domu v mezipatře mezi suterénem a I.NP. V suterénu je garáž, dvě sklepní místnosti a kotelna. V I.NP je obývací pokoj orientovaný do ulice a do dvora, kuchyň spojená s jídelnou orientovaná do dvora, koupelna orientovaná do ulice a samostatné WC. Z obývacího pokoje je vstup na lodžii orientovanou do ulice a na terasu orientovanou do dvora. Obývací pokoj i kuchyň jsou přístupné z chodby navazující na schodiště. V podkroví jsou z chodby navazující na schodiště přístupné čtyři pokoje a samostatné WC. Příslušenstvím oceňovaného rodinného domu jsou minimální venkovní úpravy, které tvoří příslušenství oceňovaného rodinného domu (septik, přípojky na inženýrské sítě) Příslušenství Příslušenstvím oceňovaného rodinného domu jsou minimální venkovní úpravy (septik, přípojky na inženýrské sítě). Jedná se o standardních venkovní úpravy jejichž cena je zahrnuta v ceně rodinného domu zjištěné porovnávacím způsobem Stáří a technický stav objektu Dům byl zkolaudován v roce 2004, doposud však nebyly dokončeny všechny nedodělky. Dům nemá fasádní omítky, venkovní obklady, klempířské konstrukce, nejsou dokončeny povrchy lodžií, teras a venkovní schody. Z vnitřního vybavení domu chybí dokončit především povrchy schodiště. Dům od kolaudace není průběžně udržován, čemuž odpovídá celkový zhoršený stav. Od roku 2011, kdy bylo provedeno místní šetření v rámci vypracování znaleckého posudku o obvyklé ceně domu, došlo ke zhoršení celkového stavu domu. Při obhlídce domu provedené v dubnu 2014 nebylo možné prověřit funkčnost vnitřních rozvodů elektřiny, plynu ani vody Výpočet výměr pro ocenění 1.PP délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 Základní část 10,20 9,10 2,60 92,82 241,33 Vstup 2,70 1,50 2,60 4,05 10,53 Celkem 1.PP 96,87 251,86 1.NP délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 Základní část 10,20 9,10 3,00 92,82 278,46 Lodžie, vstup vč. zastřešení (v. od. 3,3 do 5,3 m) 7,35 1,50 4,30 11,03 47,41 Celkem 1.NP 103,85 325,87

8 8 Zastřešení délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 uliční část - zastavěná plocha (obdélník) 10,20 3,30 33,66 - výška půdní nadezdívky 2,70 90,88 - výška hřebene nad nadezdívkou 2,10 35,34 dvorní část - zastavěná plocha (obdélník) 10,20 5,80 59,16 - výška půdní nadezdívky 0,90 53,24 - výška hřebene nad nadezdívkou 3,90 115,36 Celkem zastřešení 294,82 Rekapitulace ZP OP m 2 m 3 1. podzemní podlaží 96,87 251,86 1. nadzemní podlaží 103,85 325,87 zastřešení vč. podkroví 294,82 Celkem 200,72 872,55 Podlažnost 1, Zjištění typu objektu a způsobu ocenění Dům je samostatně stojící, konstrukce objektu je zděná a dům splňuje podmínky 2 písmena a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: nadpoloviční část ploch je určena a k datu ocenění užívána k bydlení, objekt nemá více než tři byty, objekt nemá více než jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Jedná se o zkolaudovaný rodinný dům s nedodělky, obestavěný prostor domu nepřesahuje 1100 m 3 ; cena domu se zjistí v souladu s ustanovením 35 vyhlášky porovnávacím způsobem Výpočet ceny objektu porovnávacím způsobem Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 24, tabulka č. 2 0 Typ stavby podle Podsklepený se šikmou nebo strmou střechou III. podsklepení a střechy Typ stavby podle svislé Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, C nosné kce a podsklepení podsklepený 1 Druh stavby Samostatný rodinný dům III. 0 0,00 2 Provedení obvodových stěn Zdivo cihelné nebo tvárnicové III. 0,00 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn 45 cm II. 0,00 0,00 4 Podlažnost Hodnota více jak 1 do 2 včetně II. 0,01 0,01 5 Napojení na veřejné sítě Přípojka elektro, voda, plyn IV. 0,04 0,04 (přípojky) 6 Způsob vytápění stavby Ústřední III. 0,00 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD Úplné - standardní provedení III. 0,00 0,00 8 Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení I. 0,00 0,00 9 Venkovní úpravy Zanedbatelného rozsahu I. -0,05-0,05 10 Vedlejší stavby tvořící Bez vedlejších staveb II. 0,00 0,00 příslušenství k RD 11 Výměra pozemků užívané Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem II. 0,00 0,00 se stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené Významně snižující cenu (neudržovaný dům) I. -0,06 až -0,10-0,10 Součet znaků 1 až 12-0,10 13 Stavebně- technický stav Stavba s předpoklad provedení IV. 0,65 0,65 rozsáhlejších stavebních úprav Stáří stavby (roků) 10 Byla provedena rekonstrukce? Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků) 0 ne

9 9 Použitá hodnota stáří pro koeficient -s- 10 Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy 0,95 Zvýšení koeficientu -s- u velkých stavebních úprav 0 s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,950 Kval. pásmo s 0,618 Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 24, tabulka č. 2 0,556 Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle 35 a příloh č. 3 a 24 vyhlášky č. 441/2013 Sb. Obec Stříbrnice Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 266 Okres Uherské Hradiště Kraj Zlínský Katastrální území Stříbrnice u Uherského Hradiště Položka z přílohy č. 26, tabulka 1 do obyvatel Základní cena příloha č. 24, tab. 1 ZC Kč / m ,00 Výpočet základní ceny upravené podle 35 odst. 2 Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 24, tabulka č. 2 Iv 0,556 Základní cena upravená ZCU Kč / m ,65 Index trhu - příloha č. 3, tabulka č. 3 I T 0,970 Index polohy - příloha č. 3, tabulka č. 3 Ip 0,979 Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP Kč / m ,29 Výměra m 3 872,55 Cena ke dni odhadu Kč , Rekapitulace ocenění nemovitých věcí podle cenového předpisu Stavby: Rekapitulace rodinný dům š.p. 273 včetně započítaného příslušenství Kč ,31 Pozemky: parc.č. St ,76 Celkem Kč ,07 Celkem po zaokrouhlení Kč ,00 Cena věcných břemen Kč 0,00 Celkem cena po odpočtu věcných břemen Kč ,00

10 Ocenění porovnávacím způsobem Metodika ocenění Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací). Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Pro ocenění areálu rodinného domu včetně pozemku je použita multikriteriální metoda přímého porovnání podle Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl oproti oceňovanému objektu Ocenění Pro ocenění areálu rodinného domu byly vybrány obdobné areály situované v obci Stříbrnice a okolních srovnatelných obcích, které jsou v současné době nabízeny realitními kancelářemi k prodeji. Předmětem ocenění je areál rodinného dům s příslušenstvím a pozemkem situovaný v zastavěné části obce, v blízkosti jejího centra. Příjezd k areálu rodinného domu je možný po zpevněné komunikaci. Obec Stříbrnice má jen základní občanskou vybavenost (obecní úřad, obchod, pohostinství, sportovní hřiště). Oceňovaný dům je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu s podkrovím využitým k bydlení. V domě je bytová jednotka 5+1; v suterénu je garáž, 2 sklepy a kotelna, v I.NP je obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna a samostatné WC, v podkroví jsou 4 pokoje a samostatné WC. Dům byl zkolaudován v roce 2004, ke dni ocenění nejsou dokončeny některé stavební úpravy (fasáda domu, klempířské konstrukce, povrchová úprava schodišť). Dům není od kolaudace udržován a jeho celkový technický stav je špatný. Dům má přípojky na všechny inženýrské sítě (elektropřípojka, přípojka vody a plynu, vnitřní kanalizace je svedena přes septik do místní vodoteče). Příslušenstvím domu není žádná vedlejší stavba. Pozemek kolem domu není oplocen, nejsou dokončeny terénní úpravy ani osázeny žádné trvalé porosty. Celková výměra pozemku je 439 m 2, z toho plocha zastavěná domem je 104 m Porovnávané objekty 1) Stříbrnice Samostaně stojící rodinný dům s bytovou jednotkou 2+kk situovaný v blízkosti centra obce. Dům je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu s přípravou na vybudování obytného podkroví. Dům je ve stavu hrubé stavby s možností dokončení interiérů podle vlastních představ. Topení je lokální na tuhá paliva. Dům má přípojky na všechny IS. Parkování je možné na vlastním pozemku. U domu je zahrada s venkovním posezením a krbem. Celková plocha pozemku je 909 m 2, z toho zastavěná plocha je 140 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,00 (stejná obec) velikost objektu: 1,35 (částečně podsklepeno, 1 NP a využité podkroví, bytová jednotka 2+kk, ZP 140 m 2 ) parkování: 0,95 (na vlastním pozemku) stav a vybavení: 0,85 (stavba před dokončením vnitřního vybavení, upravené okolí domu) pozemek: 1,14 (větší pozemek) úvaha znalce: 1,05 (srovnatelný objekt, upravená zahrada s venkovním posezením) 2) Boršice Samostatně stojící rodinný dům s bytovou jednotkou 5+1. Dům je podsklepený, má jedno obytné podlaží a obytné podkroví. Dům je v původním velmi dobrém stavu. Topení v domě je ústřední s kotlem na plyn, v obývacím pokoji je krb. Dům má přípojky na všechny IS. Parkování je možné v garáži. Za domem je udržovaná zahrada s ovocnými porosty, zahradním domkem a venkovním krbem. Celková plocha pozemku je 1556 m 2, z toho plocha zastavěná domem je 113 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,05 (obec s lepší občanskou vybaveností) velikost objektu: 1,09 (podsklepeno, 1 NP a obytné podkroví, bytová jednotka 5+1, ZP 113 m 2.) parkování: 1,00 (garáž) stav a vybavení: 1,30 (velmi dobrý stav) pozemek: 1,33 (výrazně větší pozemek) úvaha znalce: 1,10 (srovnatelný objekt, udržovaná zahrada s ovocnými prosty a zahradním domkem)

11 11 3) Boršice Samostatně stojící rodinný dům s bytovou jednotkou 5+1. Dům je částečně podsklepený, má dvě obytné podlaží a plochou střechu. Dům je ve velmi dobrém stavu, po částečné rekonstrukci (nová okna a vstupní dveře). Topení v domě je ústřední s kotlem na plyn. Dům má přípojky na všechny IS. Parkování je možné v garáži. U domu je zahrada s ovocnými porosty, zahradním domkem a skleníkem. Celková plocha pozemku je 815 m 2, z toho plocha zastavěná domem je 126 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,05 (obec s lepší občanskou vybaveností) velikost objektu: 1,21 (částečně podsklepeno, 2 NP, bytová jednotka 5+1, ZP 126 m 2.) parkování: 1,00 (garáž) stav a vybavení: 1,40 (velmi dobrý stav, částečná rekonstrukce) pozemek: 1,13 (větší pozemek) úvaha znalce: 1,10 (srovnatelný objekt, upravená zahrada s porosty, zahradním domkem a skleníkem) 4) Ořechov Samostatně stojící rodinný dům s bytovou jednotkou 4+1. Jedná se o podsklepený dům s dvěma podlažími a sedlovou střechou bez využitého podkroví. Dům je ve výborném stavu. Topení je ústřední plynové. Dům má přípojky na všechny IS. Parkování je možné v garáži v suterénu domu. Ve dvoře je hospodářská budova. Na dvůr navazuje zahrada s trvalými porosty. Celková plocha pozemku je 938 m 2, z toho zastavěná plocha je 145 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,00 (srovnatelná obec) velikost objektu: 1,39 (podsklepeno, dvě obytná podlaží, bytová jednotka 4+1, ZP 140 m 2 ) parkování: 1,00 (v garáži) stav a vybavení: 1,50 (dům ve výborném stavu) pozemek: 1,13 (větší pozemek) úvaha znalce: 1,10 (srovnatelný objekt, zahrada s porosty, hospodářská budova ve dvoře) 5) Buchlovice Samostatně stojící rodinný dům s bytovou jednotkou 4+1 a sociálním zařízením v obou podlažích. Dům je podsklepený, má dvě obytná podlaží a střechu bez využitého podkroví. Dům je v původním stavu, vhodný k částečné rekonstrukci. Topení v domě je ústřední plynové i na tuhá paliva. Dům má přípojky na všechny IS. Parkování je možné v garáži. K domu náleží zahrada. Celková plocha pozemku je 435 m 2, z toho zastavěná plocha je 95 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,10 (obec s výrazně lepší občanskou vybaveností i dopravním spojením) velikost objektu: 0,91 (podsklepeno, II.NP, bytová jednotka 4+1, ZP 95 m 2 ) parkování: 1,00 (garáž v suterénu) stav a vybavení: 1,00 (dům v původním stavu, vhodná částečná rekonstrukce) pozemek: 1,02 (srovnatelný pozemek) úvaha znalce: 1,00 (srovnatelný objekt i okolí domu) 6) Buchlovice Podsklepený řadový rodinný dům s bytovými jednotkami 2+1 a 3+1. Dům byl postaven v roce 1976 a je velmi dobrém stavu, vhodný k okamžitému bydlení. Topení v domě je ústřední plynové. Dům má přípojky na všechny IS. Parkování je možné v garáži v suterénu. Za domem je udržovaná zahrada. Celková výměra pozemku je 334 m 2, z toho plocha zastavěná domem je 120 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,10 (obec s výrazně lepší občanskou vybaveností i dopravním spojením) velikost objektu: 1,15 (podsklepeno, II.NP, bytové jednotky 2+1 a 3+1, ZP 120 m 2 ) parkování: 1,00 (garáž v suterénu) stav a vybavení: 1,30 (dům ve velmi dobrém stavu) pozemek: 0,92 (menší pozemek) úvaha znalce: 1,05 (srovnatelný objekt, upravená zahrada)

12 12 7) Buchlovice Samostatně stojící rodinný dům s bytovou jednotkou 4+1 a sociálním zařízením v obou obytných podlažích situovaný v klidné části Buchlovic. Dům je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dům je ve výborném stavu. Topení v domě je ústřední s kotlem na plyn. Pakování je zajištěno v garáži. K domu patří dílna a venkovní posezení. Dům má přípojky na všechny IS. Celková výměra pozemku je 597 m 2, z toho plocha zastavěná domem je 150 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,10 (obec s výrazně lepší občanskou vybaveností i dopravním spojením) velikost objektu: 1,44 (podsklepený RD, obytné podlaží a podkroví, bytová jednotka 4+1, ZP 150 m 2 ) parkování: 1,00 (garáž v přízemí domu) stav a vybavení: 1,50 (dům ve výborném stavu) pozemek: 0,99 (srovnatelný pozemek) úvaha znalce: 1,00 (srovnatelný objekt, upravená zahrada) 8) Polešovice Samostatně stojící rodinný dům s bytovými jednotkami 2+1 a 1+1. Dům je podsklepený, má jedno obytné podlaží a obytné podkroví. Dům je po částečné rekonstrukci (nová plastová okna, střešní krytina, vstupní dveře). Topení je ústřední plynové i na tuhá paliva. Dům má přípojky na všechny IS. Parkování je možné na vlastním pozemku. Za domem je rozsáhlá zahrada. Celková výměra pozemku je 1011 m 2, z toho plocha zastavěná domem je cca 100 m 2. Cena: ,- Kč (nabízeno RK k prodeji) Koeficienty: poloha objektu: 1,05 (obec s lepší občanskou vybaveností) velikost objektu: 0,96 (podsklepeno,, obytné podlaží a podkroví, bytové jednotky 2+1 a 1+1, ZP 100 m 2 ) parkování: 0,95 (na vlastním pozemku) stav vybavení: 1,40 (velmi dobrý stav, částečná rekonstrukce) pozemek: 1,25 (výrazně větší pozemek) úvaha znalce: 1,05 (srovnatelný objekt, upravené okolí domu) Výpočet ceny porovnáním Č. Cena požadovaná resp. zaplacená Koef. redukce na pramen ceny Cena po redukci na pramen ceny Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 KC (1-6) Kč Kč poloha velikost garáž stav a pozemek vybavení úvaha znalce Cena oceňovaného objektu , ,00 1,35 0,95 0,85 1,14 1,05 1, , ,05 1,09 1,00 1,30 1,33 1,10 2, , ,05 1,21 1,00 1,40 1,13 1,10 2, , ,00 1,39 1,00 1,50 1,13 1,10 2, , ,10 0,91 1,00 1,00 1,02 1,00 1, , ,10 1,15 1,00 1,30 0,92 1,05 1, , ,10 1,44 1,00 1,50 0,99 1,05 2, , ,05 0,96 0,95 1,40 1,25 1,05 1, Celkem průměr Kč Celkem průměr (zaokrouhleno) Kč Koeficient redukce na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší K1 Koeficient úpravy na polohu objektu K2 Koeficient úpravy na velikost objektu K3 Koeficient úpravy na parkování K4 Koeficient úpravy na celkový stav K5 Koeficient úpravy pozemek K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00 Kč

13 13 3. ZÁVADY VÁZNOUCÍ NA PŘEDMĚTNÝCH NEMOVITOSTECH Na oceňovaných nemovitých věcech podle údajů z katastru nemovitostí ani podle zjištění na místě neváznou žádná věcná břemena. Podle sdělení paní Fornůskové není oceňovaný rodinný dům pronajat. 4. PRÁVA SPOJENÁ S NEMOVITOSTMI Podle dostupných informací nebyla zjištěna práva spojená s oceňovanými nemovitostmi (např. práva, která jako věcná břemena váznou na jiné nemovitosti ve prospěch nemovitosti, která je předmětem ocenění).

14 14 5. ZÁVĚREČNÝ ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ Úkolem znalce bylo ocenit nemovité věci v obci Stříbrnice, k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště evidované na LV č Jedná se o areál rodinného domu č.p. 273 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. St. 88. Nemovité věci byly oceněny jednak podle cenového předpisu (tj. cena administrativní), jednak byla zjištěna jejich cena porovnávacím způsobem. Jednotlivé ceny jsou uvedeny v následujících tabulkách: Způsob ocenění Cena určená podle cenového předpisu (administrativní cena) Cena zjištěná porovnávacím způsobem Obecná (obvyklá, tržní) cena podle odborného odhadu znalce Cena nemovitostí ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklou (tržní) cenu nemovitostí nejlépe vystihuje cena zjištěná cenovým porovnáním, která odpovídá současné nabídce srovnatelných nemovitostí na trhu v dané lokalitě a způsob ocenění odpovídá definici obvyklé ceny v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Oceňovaný areál rodinného domu je v lokalitě standardní rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem situovaný v zastavěné části obce. Pro zjištění ceny porovnávacím způsobem byly vybrány obdobné nemovité věci situované v obci Stříbrnice a okolních srovnatelných obcích, které jsou v současné době nabízeny realitními kancelářemi k prodeji. Indexy odlišnosti u jednotlivých porovnávaných objektů vyjadřují jejich rozdíl oproti oceňovanému objektu. Z provedeného šetření vyplývá, že průměrná cena areálu rodinného domu č.p. 273 s příslušenstvím a pozemkem zjištěná porovnávacím způsobem je ,- Kč. Cena areálu rodinného domu určená podle cenového předpisu je ,- Kč a výrazně převyšuje průměrnou cenu zjištěnou porovnávacím způsobem. Cena nemovitých věcí určená podle cenového předpisu je Slovy: devětsetsedmdesáttřitisícepětsetdvacet Kč ,- Kč Obvyklá cena nemovitých věcí je Slovy: sedmsetdevadesáttisíc Kč ,- Kč Závady a práva s nemovitými věcmi spojené nebyly zjištěny V Uherském Hradišti dne Ing. Šárka Kovaříková

15 15 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně čj. Spr 1410/99 ze dne pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby obytné a průmyslové). Znalecký posudek je zapsán pod č /2014 znaleckého deníku. Znalečné účtuji podle připojené likvidace. V Uherském Hradišti dne Ing. Šárka Kovaříková Seznam příloh Fotodokumentace (3 strany) Kopie fotomapy obce Stříbrnice s vyznačením polohy oceňovaného areálu RD (1 strana) Kopie katastrální mapy (1 strana) Kopie části Listu vlastnictví (1 strana)

16 16 Pohled na rodinný dům z ulice Pohled na rodinný dům ze zahrady

17 17 Kuchyň v I.NP (stav v roce 2011) Koupelna v I.NP (stav v roce 2011) Pokoj v podkroví (stav v roce 2011)

18 18 Schodišťový prostor (stav v roce 2011) Plynový kotel v suterénu (stav v roce 2011)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2640-161/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1422/41 o dispozici 3+1 v typovém panelovém bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Tyršova 3 741 01 Nový Jičín

Tyršova 3 741 01 Nový Jičín Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo : 6-860/2015 o ceně nemovité věci rodinného domu č.p. 322, na parcele č. 322, k.ú. Ostrov u Macochy, obec Ostrov u Macochy, okres Blansko s vedlejší stavbou a venkovními

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 67/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 67/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 67/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rozestavěného rodinného domu na pozemku parc.č. St. 168 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 168, 1500/1 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

Znalecký posudek č. 519-33/15

Znalecký posudek č. 519-33/15 O obvyklé (tržní) ceně domu č.p. 430 na pozemku parc. č. 512 a pozemků parc. č. 513 a 1436/14 včetně příslušenství vše zapsáno na listu vlastnictví č. 891 v obci Jeseník, katastrální území Bukovice u Jeseníka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 2631-152/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a pozemku pro účely dražby. Dle

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2227-761/2015 Objednatel: Ing. Monika Fabrinská Budovcova 10 796 01 Prostějov Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny vlastnického podílu ve výši 1/2 rodinného domu č. p. 652

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou Objednatel znaleckého posudku: Jan Trinner Rýmařovská 433 19900

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1972-506/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny třípodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5736-146/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na nemovité věci pozemek p.č.st.97 se stavbou rodinného domu č.p.19 s příslušenstvím, a pozemek p.č.469/23, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2582/2015. Mírové náměstí 2/5 40001 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2582/2015. Mírové náměstí 2/5 40001 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 2582/2015 O ceně nemovitosti - bytu č. 571/1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 571, 572 část obce Chrudim II, postavené na pozemcích evidovaných jako st.p.č.

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 77-06-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 77-06-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 77-06-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.345/2 jehož součástí je stavba čp.318 na ulici Boženy Němcové, dále pozemek parc.č.345/4 a parc.č.346/1 vše na LV.č.2957 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1102/11/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 601/2, Bytová jednotka č. 601/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Bílina, k.ú.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rozestavěné rekreační chaty na pozemku parc.č. St. 1122 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1122, 893/11, 893/14

Více

Znalecký posudek č. 302-44/15

Znalecký posudek č. 302-44/15 Znalecký posudek č. 302-44/15 č.j. 142 EX 00087/15 Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Frýdek-Místek Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. Farní 19 73001 Frýdek-Místek IČ: 71468706 DIČ: 7702255627

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 O ceně pozemku p.č.486/3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 16 m 2, jehož součástí je zahrádkářská chata č.e.333 v Jihlavě, včetně příslušenství a pozemku p.č.486/22,

Více

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 105 EX 31/11 Z N A L E C K Ý P O S U D E K o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 Předmět ocenění : Bytová jednotka č. 48/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3974/35706 na společných prostorách a částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 O ceně pozemku p.č.st.539, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 127 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.232 v ulici Na Veselkách, obec Tehov, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Beroun, obec Beroun, okres Beroun, na ulici Košťálkova č. or. 11: bytu č. 1356/8 v bytovém domě č.p. 1356, 1357 na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2933/117/2015 ve věci stanovení obvyklé ceny. nemovitých věcí zapsaných na LV č. 16711 bytová jednotka č.

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2933/117/2015 ve věci stanovení obvyklé ceny. nemovitých věcí zapsaných na LV č. 16711 bytová jednotka č. Ostopovice 26. 10. 2015 k č.j. 166 EX 31/15-46 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2933/117/2015 ve věci stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí zapsaných na LV č. 16711 bytová jednotka č. 3620/13 v budově

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3113/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3113/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3113/2013 o ceně nemovitostí v katastrálním území Hvozdec u Veverské Bítýšky, obec Hvozdec, okres Brno-venkov: rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č. 69/1 a 69/2, s pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442-63/2012 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně bytu č. 529/2 v bytovém domě č.p. 529 na pozemku parc.č. 528/5, 528/16, ul. Ryskova č.or. 4, katastrální území Vítkovice, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-9918 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 164 stojící na pozemku parc.č. st. 65 o výměře 164 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 4659 vedeném Katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 3029/139/2014

Znalecký posudek č. 3029/139/2014 Znalecký posudek č. 3029/139/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.791/1 s podílem na společných částech domu č.p.791 a pozemku parc.č. st.876 v k.ú.nejdek, obec Nejdek, okres Karlovy Vary. Objednatel

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1706-005/12 o obvyklé ceně nemovitostí spoluvlastnického podílu ve výši ½ na rodinném domě č.p. 27 postaveného na pozemku parc.č. st. 10 s pozemky parc.č. st. 10, 398, 413 a 414,

Více