Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města"

Transkript

1 22. května 211 Zpracováno dne Rozpočtový města FULNEK s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza financí) posouzení finančního zdraví města stanovení finančních možností města doporučený strop bezpečné zadluženosti návrh pravidel pro sestavení rozpočtů města doporučení Ing. Luděk Tesař, mobil: ,

2 OBSAH ÚVOD... 1 ANALÝZA FINANCÍ... 2 ÚVOD DO FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ... 2 ANALÝZA... 4 ZÁVĚR FINANČNÍ ANALÝZY DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTŮ MĚSTA... 2 PODMÍNKY A VÝCHODISKA PRO PLNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU... 2 DOPORUČENÍ... 2 PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTŮ DOPADY ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DO FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST A KOMENTÁŘ KOMENTÁŘ K TABULKÁM VÝHLEDU PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA - TABULKA PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SEZNAM TABULEK A GRAFŮ OBRÁZKY TABULKY GRAFY ZPRACOVATEL... 3 KONTAKT... 3

3 ÚVOD Město Fulnek (dále jen město nebo Fulnek) tímto dokumentem naplňuje povinnosti dané mu zákonem č. 25/2 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem jde dokument nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového u uváděných v 3 uváděného zákona. Zejména analyzuje vývoj financí, trendy a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení města k financování cílů a uvádí možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření a zabývá se silnými stránkami a příležitostmi v oblasti financí. Výhled je důležitým pomocným nástrojem financování. Smyslem rozpočtového u je nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města, podpořit zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým závazkům. Pro správnou funkci u je třeba, aby byl plněn a ročně aktualizován. Nutné je průběžně reagovat na aktuální ekonomickou situaci, hrozby a rekapitulovat pravidelně hospodaření samosprávy, právě zejména s ohledem na rizika a příležitosti financí. Výhodou rozpočtového u je velká možnost manévrování do středně blízké budoucnosti 1. Na základě u je možné připravit včas strategii hospodaření a financí. Výhled se využívá zejména při sestavování rozpočtů a jako příloha k případným žádostem o úvěry a některé dotace. Rozpočtový se vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Ke zpracování rozpočtového u města bylo použito zejména těchto zdrojů: skutečnost roku 212 upravený rozpočet města na rok 213, stav k po RO č. 1 výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12M, včetně výkazu k systém ARIS Web MF ČR (zejména ARIS 6M) systém ÚFIS prezentace údajů ÚSC Web MF ČR (zejména ÚFIS 1M) systém upravená predikce výnosů daní na roky 214 až 218 vyhláška MF ČR č. 264 ze dne 23. srpna 213, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů aktuální makroekonomické prognózy MF ČR, ČNB, KB a.s. a ČSÚ Město může díky plánování lépe zvládnout hrozby financí a využít příležitosti. Aby plnil svou roli, měl by být rozpočtový každý rok aktualizován. 1 2 až 5 let 1

4 ANALÝZA FINANCÍ Předpokladem pro řízení financí města s citem 2 je znalost vývoje, trendu a stavu financí, tedy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Stanovit správně finanční koncepci a znamená především znát trendy a stav financí, příležitosti a ohrožení. Samospráva může získat ucelený pohled na finance města pouze tehdy, má li souhrnné informace v časové řadě a v souvislostech. Bez těchto svodných údajů se může stát, že se finance snadno vymknou kontrole. Zhodnotíme nyní celkový vývoj financí města. Poté vyvodíme srozumitelné a stručné závěry. Následně ve u navrhneme doporučení, která může samospráva města využít dle svého uvážení. ÚVOD DO FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Při posuzování finanční kondice obce, městyse nebo města je nutné si uvědomit, že rozpočet je složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy), to jsou veškeré příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku) a investičních dotací. Výdaje je možné dělit podobně. Výdaje, které obec/městys/město musí každý rok vynaložit na provoz (běžné nebo též provozní výdaje, paralela ke státnímu rozpočtu, kde se nazývají mandatorními a quasimandatorními výdaji). Tyto výdaje musí samospráva vydat ze zákona nebo jimi financuje své provozní aktivity (údržba města nebo obce, příspěvkové organizace, organizační složky, úřad apod.). Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji nazýváme provozní saldo (to jsou prostředky, které zbývají samosprávě po úhradě provozu z běžných příjmů k volnému rozhodování). Vedle běžných výdajů existují také investice (kapitálové výdaje). Kapitálové výdaje jsou výdaje většinou na rozvoj. Rozdíl mezi veškerými příjmy a veškerými výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá saldo rozpočtu. Provozní saldo rozpočtu je ale jiný a mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Když totiž existuje deficitní rozpočet, znamená to, že obec/městys/město realizovalo daný rok více výdajů než příjmů, ale deficit může být pokryt z úspor z předchozích let, z dotací které dorazí až následující rok, úvěrem apod. Avšak záporné provozní saldo může znamenat vážnou situaci, kdy obec/městys/město již nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů). To je obdobné, jako kdyby lidem doma nezbývalo daný rok dost peněz z výplaty na nájem a jiné výdaje chodu domácnosti. Vážnější úvaha se však týká delší budoucnosti fungování samosprávy a správy veřejného majetku. Města a obce v běžných výdajích většinou nemají 2 2

5 zahrnuty výdaje na odpisy 3 a nevytváří na ně ani rezervy, a to je opravdu velmi vážný problém 4. Města, městyse a obce financují opravy a havárie, ale nevytváří většinou odpovídající finanční zdroje (rezervy) na obnovu svého majetku, včetně technologických celků. Přesto často budují nový majetek, který opět vyvolá potřebu vytvářet zdroje na další odpisy. Výsledkem je zanedbaný obecní majetek. Ideální stav by byl, kdyby byly v rozpočtu samosprávy pokryty z běžných příjmů základní provozní výdaje 5 a obnova majetku byla řešena tvorbou finančních zdrojů na odpisy majetku, obdobně jako je tomu v podnikatelském sektoru. Obrázek 1. Na čem závisí příjmy a výdaje samosprávy PŘÍJMY Počet obyvatel VÝDAJE Provoz Počet žáků Objem a stav majetku údržba (ODPISY) Podnikatelé (fyzické osoby) Výše daně z příjmů z podnikatelů v katastru obce Velikost katastru Daň z nemovitostí Vlastní činnost Dotace Podniky, pronájmy majetku atd. Na výkon státní správy Na provoz zařízení samosprávy Investiční dotace Počet zaměstnanců pracujících v katastru Prodeje majetku Zhodnocení finančních rezerv Zdroj: Majetek udržitelný = odpisy alokovány do výdajů či fondu na obnovu majetku Ceny nakupovaných služeb, zboží a kvalita Efektivita organizací a společností Smlouvy ceny vs. dodávky Zaměstnanci kvalita a produktivita Správa dluhu - vše a ceny dluhů Úřad a samospráva lidé a efektivita jejich práce, efektivita procesů Investice Politika rozvoje a řízení projektů Obnova majetku Rozložení portfolia kapitálu Zřejmé je, že samospráva může řídit finance především skrze výdaje. Proto stav a vývoj financí bude vždy záviset především na stavu příjmů daného vnější ekonomikou, počtu obyvatel a podnikatelů, od také na počtu žáků avšak hlavně na politice samosprávy na straně výdajů. 3 Odpisy = zjednodušeně finance potřebné na obnovu dosavadního majetku. 4 Stejný problém řeší stát ve svých financích. 5 Tzn. kladné provozní saldo. 3

6 ANALÝZA Počet obyvatel 6 města, na kterém závisí daňové příjmy, klesal. Počet obyvatel byl v roce 212 celkem Za posledních 1 let ubylo ve městě 218 obyvatel. To znamená aktuálně na daňových příjmech ročně o cca 1,8 mil. Kč (-3,6%) méně, než kdyby mělo město původní počet obyvatel. Co obyvatel, to řádově 8 až 9 tis. Kč daňových příjmů za rok. Město dlouhodobě přicházelo za posledních pět let ročně průměrně o 21 obyvatel a tím cca o 18 tis. Kč na daňových příjmech. Celkem za posledních 5 let město přišlo o 13 obyvatel a tím o téměř 9 tis. Kč daňových příjmů. Situace není však nikterak tragická. Graf 1. Vývoj počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících na katastru Fulneku Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců pracujících v místě 7 Počet obyvatel Počet žáků Počet zaměstnanců rok Zdroj: MFČR, ČSÚ a Počet zaměstnanců 7, kteří mají na katastru Fulneku místo výkonu práce byl od roku 29 rostoucí. V roce 212 mělo místo výkonu práce na katastru města 6 Počet obyvatel podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. 7 Počet zaměstnanců vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. 4

7 184 zaměstnanců. Tento údaj má na příjmy města minimální vliv a je významný ze sociálního hlediska. Počet žáků 8 v zařízeních města coby zřizovatele je údaj, na kterém po novele RUD od záleží část daňových příjmů. Celkem v roce 212 bylo ve školských zařízeních města evidováno 821 žáků. Městu bylo z roku 212 na rok 213 převedeno do daňových příjmů podle počtu žáků cca 6 mil. Kč (cca 7,6 tis. Kč na žáka) ovšem za současného zrušení dotací a příspěvků na žáka od státu i od obcí. Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících v katastru Fulneku Počet obyvatel Počet zaměstnanců Počet žáků INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za 1 let průměr od 26 Počet obyvatel 99,6 91,8 1,1 1,1 1, 1,2 1,2 99,7 99,3 99,3 99,6 99,6 99,8 99,5 1, 99,3 99,6 Počet zaměstnanců 12,1 13,1 9,4 11,2 15, 129,1 16,7 9,4 9,4 98,4 18,9 1,8 13,5 DOPAD ZMĚNY POČTU OBYVATEL NA DAŇOVÉ PŘÍJMY V tis. Kč tis.kč roční průměr za 5 let Změna počtu obyvatel -49, Změna daňových příjmů v tis. Kč změnou počtu obyvatel -221, Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, Změnu počtu obyvatel v roce 211 (viz tabulka výše) má na svědomí v tom roce Českým statistickým úřadem provedené sčítání lidu, domů a bytů. Ze sčítání lidu se vychází při stanovení počtu obyvatel pro rozdělování výnosů daní dle zákona č. 243/2 Sb., o Rozpočtovém určení daní (též užívána zkratka RUD ). 8 Počet žáků podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při stanovení počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 3. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. 5

8 Vývoj celkové bilance obce ukazuje, že město hospodařilo za uplynulých 1 let s příjmy 983 mil. Kč a s výdaji 939 mil. Kč, tj. přebytek 44 mil. Kč. Za posledních 5 let se příjmy vyvíjely trochu hůře než výdaje, avšak s velkým vlivem dotací. Tabulka 2. Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů Fulneku tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za 1 let průměr za posledních 5 let 1. Daňové příjmy 14,4 111,5 11,4 118,6 141, 113,3 11,7 12,7 115,7 99,8 17,6 112,1 86, 14,6 98,4 16,9 11,6 2. Nedaňové příjmy 11,5 217,5 78,6 94,6 125,9 99,4 76,1 118, 97,3 87,9 135, 89,6 82,5 121, 13,1 79,9 1,6 3. Kapitálové příjmy 146,3 152,3 97,1 5,7 5,9 69,7 13,3 236,8 64, 72,1 111, 317,2 38,8 46,1 6,2 13,2 185,1 4. Přijaté dotace 14,1 78,5 126,6 83,8 18,2 78,7 151,3 121, 78, 58,5 113,1 37,3 19,6 163,1 6,6 92,2 18,8 Příjmy celkem 11,2 112,5 14,7 86,9 142,2 93, 119,5 118,4 9,5 78,6 112,3 93,9 92,1 147, 69,5 98,6 1,2 5. Běžné výdaje 11,7 89,1 133,8 86,4 126,2 116,9 121,4 16,3 68,9 95,2 96,9 16,9 99,9 153, 7,8 82,4 12,6 6. Kapitálové výdaje 15,3 224,1 187,3 42,3 179,8 85,9 86,4 12,2 196,2 56,7 14, 98,4 82, 94,8 58,2 193,6 15,4 Výdaje celkem 1,1 11,6 151, 68,8 139,4 17,1 112,5 15,5 93, 79,8 98,9 14,4 94,8 138,8 68,7 98, 11, POZ: 25 změna financování školství, 23 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/22 Sb.; 212 změna v oblasti sociálních transferů Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, Zdroj: MFČR, ČSÚ a Město přišlo v důsledku světové finanční krize v roce 29 o min. 12 mil. Kč na daňových příjmech. To velmi výrazně negativně ovlivnilo hospodaření roku 29 a následujících let. 6

9 Rozpočty města byly z dlouhodobého hlediska přebytkové. Největší deficit vznikl v roce 1999 a v letech 22 a 23. Deficitní tlaky jsou umocňovány především kofinancováním dotací v kombinaci s potřebami investic a oprav. Rizikem je deficit provozního salda. Graf 2. Vývoj salda rozpočtu Fulneku Vývoj salda příjmů a výdajů v tis. Kč Saldo příjmů a výdajů Zdroj: MFČR, Graf 3. Vývoj příjmů a výdajů Fulneku 14 Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč Zdroj: MFČR, Výdaje celkem Příjmy celkem Město vždy hospodařilo s ohledem na své příjmy a příjmy i výdaje vykazují dlouhodobě velmi vysokou stabilitu. 7

10 ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEK ŘÍJEN 213 Graf 4. Vývoj a struktura příjmů Fulneku Vývoj a struktura příjmů v tis. Kč Vývoj struktury příjmů v % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4. Přijaté dotace 3. Kapitálové příjmy 2. Nedaňové příjmy 1. Daňové příjmy rok rok Zdroj: MFČR, Struktura příjmů města výrazně stabilizovala především dlouhodobým růstem významu nedaňových a daňových příjmů města a na struktuře příjmů mají obzvláště velký význam nedaňové příjmy z bytového, odpadového a lesního hospodářství. Stabilní a téměř jistá základna příjmů města je vysoká a je někde na úrovni 7 mil. Kč ročně (vycházíme z daňových příjmů, snížených nedaňových příjmů a stagnujících běžných dotací), což je za normálních okolností naprostá většina příjmů města. Nedaňové příjmy města ve výši cca 12 mil. Kč pocházely především z oblasti navázané na bytové, odpadové a lesní hospodářství. Ve většině oblastí, zejména bytového a nebytového hospodářství musíme zohledňovat také značné požadavky na výdaje města, většinou však nerovnoměrně rozprostřené do let. Daňové příjmy sice představovaly dosud 6 % příjmů a jejich váha vzrostla. Značný vliv daňových příjmů v budoucnu zakládá riziko stagnace s úbytkem obyvatel a stagnací ekonomiky ČR. Podle novely RUD závisí daňové příjmy města na ukazatelích a dle poměrů vyjádřených následujícím grafem. Vedle počtu obyvatel je tu také nový a značný vliv počtu dětí a žáků. Město sice obdrží novelou RUD cca 7,6 tis. Kč na žáka (6 mil. Kč), ale nejedná se o nové zdroje, ale o podíl města dle nového kriteria z dosavadního, malinko navýšeného podílu na sdílených daní pro obce. Celkový dopad novely RUD za 213 po očištění o vliv žáků lze očekávat ve výši +4 mil. Kč. 8

11 Graf 5: Váha ukazatelů v %, podle kterých se Fulnek novelou RUD podílí na hlavních sdílených daňových příjmech od % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Na čem závisí sdílené daňové příjmy Započtené výměře katastrálního území Počtu dětí a žáků navštěvujících školy Prostého počtu obyvatel Počtu obyvatel přepočteného koeficientem Zdroj: Daňové příjmy města vzrostou v roce 213 novelou RUD, ale nadále je nutné připravit město spíše na stagnaci daňových příjmů počínaje rokem 214. Důvodem je dosud nepříznivý vývoj ekonomiky ČR a v případě Fulneku mírně posílený úbytkem počtu obyvatel. Po odpočtu finančního vlivu počtu žáků (objem cca 6 mil. Kč) budou daňové příjmy Fulneku oproti roku 28 v roce 213 (nebo 214) zřejmě pouze cca o 2 mil. Kč vyšší s tím, že od roku 28 městu naštěstí výrazně nevzrostly běžné výdaje. Při zohlednění inflace je tu v roce 213 na daňových příjmech oproti roku 28 propad o cca 6 mil. Kč. Tento propad město bravurně zvládlo udržením běžných výdajů na úrovni roku 28 (opomeneme-li upravený rozpočet 213). Město bude více než dosud podléhat makroekonomickému vývoji v ČR a změně počtu svých obyvatel, a to proto, že vzrostl význam daňových příjmů. Mezi daňovými příjmy převažují ty sdílené se státním rozpočtem, tedy závislé na změnách daných Parlamentem a ekonomickými trendy. Lze proto uvést riziko poklesu výnosů daňových příjmů po

12 Graf 6: Vývoj celkových daňových příjmů Fulneku 6 Dlouhodobý vývoj celkových daňových příjmů v tis. Kč Zdroj:MF ČR, Graf 7: Vývoj mimořádných příjmů Fulneku 3 MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY V tis. Kč Kapitálové příjmy: Investiční přijaté dotace (transfery): Zdroj: MFČR, Mimořádné příjmy. Město Fulnek celkem od roku 23 do roku 212 získalo 12 mil. Kč investičních dotací a 78 mil. Kč kapitálových příjmů. Město tedy získalo od roku 23 do roku 212 celkem 18 mil. Kč mimořádných příjmů, což je 3,6 tis. Kč na obyvatele. 1

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEK ŘÍJEN 213 Investiční aktivita města. Investiční aktivita města byla většinou spojená s vazbou na dotace nebo potřeba obnovy majetku, jinak ve výdajích města převažovaly provozní výdaje. Město za posledních 1 let investovalo téměř 231 mil. Kč, tedy 39 tis. Kč na obyvatele. Je třeba myslet na údržbu investic. Investice 231 mil. Kč znamená na údržbu (odpisy) těchto investic potřebuje město ročně 4 mil. Kč + inflace (dlouhodobá byla 3,4%). Graf 8. Vývoj struktury výdajů Fulneku Vývoj a struktura výdajů v tis. Kč Vývoj struktury výdajů v % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6. Kapitálové výdaje 5. Běžné výdaje rok rok Zdroj: MFČR, Paradoxem financí měst a obcí je obecně strategie budování nového majetku, která je riskantní. Zejména budování majetku, který vyvolává tlak na výdaje 9 a zejména potřebu financí na jeho obnovu (odpisy). Zvýšená investiční aktivita se může někdy projevit zhoršením ekonomiky provozu, tedy zejména neúměrným růstem běžných výdajů a odpisů. Mnohá města i obce si neuvědomují, nebo nechtějí připustit, kolik prostředků je třeba vytvářet na údržbu a obnovu svého dosavadního majetku. Platí přitom, že čím více majetku město nebo obec má, tím více prostředků je třeba na jeho údržbu a obnovu (týká se infrastruktury, nemovitostí a netýká se pozemků, cenných papírů apod.). Zapomíná se často na obnovu technologických celků a místo toho, aby obce a města vytvářela odpovídající zdroje na odpisy, spravují pouze fondy na nezbytné opravy a řešení havárií. Modernizace a obnova velkých investičních celků je často v pozadí. Nejen malé obce a města však musí investovat do infrastruktury a jsou svým způsobem ve finanční pasti a často závisí na dotacích a dluzích. 9 Výjimku tvoří nezbytná infrastruktura např. typu komunikace, vodovody a kanalizace, sanace ekologických zátěží apod. kteréžto výdaje jsou nezbytné. 11

14 Graf 9. Vývoj krytí běžných výdajů běžnými příjmy Fulneku 12 BĚŽNÉ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE V tis. Kč Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Zdroj: MFČR, Na předchozím grafu je vidět jednak výpadek běžných příjmů v roce 29 způsobil problém, se kterým se Fulnek v letech 211 a 212 velmi úspěšně vypořádal. Konečně od roku 211 město s přehledem z běžných příjmů pokrývalo provozní výdaje. Graf 1. Roční změny běžných výdajů a běžných příjmů Fulneku ROČNÍ ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v tis.kč ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Zdroj: MFČR, 12

15 ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEK ŘÍJEN 213 Pro finance města je zbytečně oslabující každá situace, kdy běžné výdaje rostou více než běžné příjmy, vyjma větších oprav majetku města a vlivu toku meziročního cash flow běžných dotací a výdajů. Město v roce 211 a 212 odvedlo skvělou práci redukcí provozních výdajů a jeho finanční kondice se tím zlepšila. Graf 11. Podrobnější vývoj běžných výdajů Fulneku NEINVESTIČNÍ NÁKUPY v tis. Kč PLATY, POJISTNÉ A VÝDAJE ZA PRÁCI v tis. Kč rok NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM v tis. Kč rok NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU v tis. Kč rok rok Zdroj: MFČR, V roce 25 stát změnil financování školství, proto zde klesly transfery veřejnoprávním subjektům a v roce 212 se přesunuly sociální transfery na úřady práce (viz neinvestiční transfery, vliv cca 1 mil. Kč). Riziko růstu běžných výdajů je u Fulneku rovnoměrné rozprostřeno a Fulnek v letech 211 a 212 odvedl skvělou práci na vypořádání se s tímto rizikem. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví obce nebo města je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými výdaji. Za běžné příjmy obce označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku obce) a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu obce, včetně obnovy majetku (neinvestiční). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo hospodaření znamená fakticky vlastní finance (bez úvěrů), které obci ročně zbývají na volnou útratu, tedy na investice, ale také na budoucí obnovu majetku obce, na splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv. Proto banky při žádostech o úvěr stav a vývoj ukazatele provozního salda velmi bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu čerpání a splácení úvěru. Ovšem banky zajímá hlavně to, zda bude mít obec na splátky, 13

16 ale už se nezajímají o stav majetku obce, pokud jím obec neručí za úvěr. Provozní saldo vyjadřuje jakousi roční finanční sílu obce a tedy ročně generovaný potenciál pro investice, ale také pro obnovu majetku obce (města), splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod. Graf 12. Vývoj provozního salda Fulneku PROVOZNÍ SALDO PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zdroj: MFČR, Po mnoha špatných letech nastal v roce 21 obrat a přišly dva dobré roky. Proto je provozní saldo města dobré (v roce 212 celkem 2% na běžných příjmech, za ČR je průměr také 2%) a upravený rozpočet roku 213 dopadl tak, že není dost financí z provozního salda na provoz (záporné provozní saldo), ovšem jsou v rozpočtu jisté rezervy, přesto by tak neměl být rozpočet po úpravách koncipován. Může však jít o vliv oprav dosavadního majetku, pak by bylo vše v pořádku. Z provozního salda město bude potřebovat od roku 214 cca 4,5 mil. Kč 1 (odpisy dlouhodobého majetku - údaj výsledovky) ročně potřebuje město hrubě orientačně na obnovu svého majetku. Ideální je, kdyby tato částka (výše orientační) byla ročně určena na opravy a investice do dosavadního majetku (orientačně proto, že údaj z účetnictví nemusí vystihovat reálný stav majetku 1 Města od roku 212 povinně odpisují a odpisy mají správně sloužit k refinancování oprav a obnovy dosavadního majetku. Tento údaj je zjištěn z výsledovky. 14

17 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEK ŘÍJEN 213 a finanční požadavek na obnovu majetku může být mnohem vyšší). Financování oprav tedy a splácení dluhu (město nemá dluh) klade nárok na provozní saldo města ve výši 4,5 mil. Kč a provozní saldo posledních dvou let kryje tyto nároky. Majetek Fulneku, přesněji jen stavby, lze hrubě odhadovat na 12 až 15 mil. Kč (záleží, jak zohledníme data rozvahy versus realita). Tabulka 3. Vývoj provozního salda hospodaření Fulneku tis. Kč Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) Běžné příjmy (včetně neinvestičních 1 dotací) Běžné výdaje (provozní) Uhrazené splátky půjček PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 16% 18% 18% 15% 7% 1% 16% 2% REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR % podílu provozního salda na běžných příjmech 24% 2% 23% 24% 17% 22% 18% 2% Stav na bankovních účtech (tis. Kč) Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Z hlediska vývoje finančního prostoru samosprávy (provozního salda) se jednalo o: DOBRÝ ROK DOBRÝ ROK ŠPATNÝ ROK ŠPATNÝ ROK ŠPATNÝ ROK ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK DOBRÝ ROK Zdroj: Graf 13: Vývoj běžných příjmů, provozního salda a staveb Fulneku (stav k ), po RO č.1 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Stavby (tis. Kč) Zdroj: MFČR, 15

18 Graf 14. Vývoj běžných příjmů, běžných výdajů a investic Fulneku Běžné příjmy v tis. Kč Investice a běžné výdaje v tis. Kč Běžné výdaje Investice Zdroj: MFČR, Město má finanční rezervy, které vytvořilo z prodejů majetku a dobrých výsledků let 211 a 212, ale je tu riziko jejich rozpuštění. Ke konci roku 212 mělo město krátkodobý finanční majetek (rezervu) cca 25 mil. Kč 11. Graf 15. Zůstatky na účtech a provozní saldo Fulneku FINANČNÍ PROSTOR SAMOSPRÁVY (Provozní saldo a stav na bankovních účtech v tis. Kč) PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Stav na bankovních účtech (tis. Kč) ARIS WEB 6M řádek 96, od roku 21 ÚFIS 1M řádky 87 a 88 rozvahy. 16

19 Okamžitý finanční potenciál města zde vnímáme jako hodnoty zůstatku na účtech, finanční aktiva jako cenné papíry (vyjma podílu ve vlastních podnicích, tedy prakticky nelikvidních), zůstatky fondů k danému datu spolu s provozním saldem po odpočtu splátek dluhů. Laicky řečeno jsou zde finančním potenciálem města úspory z minulosti + to, co městu zbude daný rok z běžných příjmů po úhradě běžných výdajů. Je to zjednodušeně jakási finanční akceschopnost města bez využití případných nových dluhů. Město bylo v roce 212 zásluhou práce let 211 a 212 ve velmi dobré finanční kondici. Graf 16. Vývoj okamžitého finančního potenciálu Fulneku OKAMŽITÝ FINANČNÍ POTENCIÁL SAMOSPRÁVY (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech v tis. Kč) Zdroj:MF ČR, 17

20 Město nemá dlouhodobé dluhy. Město splatilo své dluhy v roce 211 a má mít k zůstatek mil. Kč dlouhodobých dluhů 12. Bezpečná výše dluhů města zlepšením finanční kondice vzrostla z 3 na 5 mil. Kč 13. Graf 17. Zůstatky dlouhodobých závazků a splátky Fulneku Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů v tis. Kč Zdroj: Dlouhodobé pohledávky 14 představují zanedbatelnou částku a nehrají proto dosud roli ve finančním plánování města, ale je třeba sledovat úroveň placení nájmů, protože pokud se zhorší ekonomická situace obyvatel vlivem politiky státu, mohlo by se zvýšit riziko výskytu neplatičů. 12 ARIS WEB 6M řádek 19 rozvahy, od roku 21 ÚFIS 1M řádek Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z trendu provozního salda, trendu běžných příjmů a u daňových příjmů. Provozní saldo je zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že město by mělo být schopné během pěti let vytvořit finance na úplné umoření dluhu. Při pomalejším splácení v případě potřeby reálně dluh do 1 let bezpečně splatit. 14 ARIS WEB 6M řádek 75, od roku 21 ÚFIS 1M řádky 53 a 34 rozvahy. 18

21 ZÁVĚR FINANČNÍ ANALÝZY Od roku 211, kdy jsme zpracovávali poslední analýzu a financí města, se situace zásadně změnila a nezbývá si než přát, aby město pokračovalo s udržením vydobyté situace. Finanční kondice města je velmi dobrá a aktuální stav financí také. Město se dokázalo v roce 211 a 212 zodpovědným přístupem vypořádat s dopady světové finanční krize a finance města dostalo do velmi dobré kondice. Pokud bude město rozumně hospodařit a nebude budovat nové náročné majetky a udrží si výši finančních rezerv, bylo by dokonce schopné obnovovat svůj majetek pouze z výnosů z rezerv. Silnou stránkou financí města je dobré provozní saldo, nezadluženost, dobrý trend financí let 211 a 212. Fulnek potřebuje cca 5 mil. Kč ročně na odpisy (opravy a investice do dosavadního majetku, přesně 4,5 mil. Kč) a v roce 212 bylo město schopné vyprodukovat na provozním saldu dokonce 14 mil. Kč. Finance města zvenčí ohrožuje růst cen, úbytek obyvatel a stagnace ekonomiky ČR. Níže uvádíme SWOT analýzu financí (řazeno dle významu). Tabulka 4. SWOT analýza financí města (řazeno dle významu) Silné stránky Dobré provozní saldo Slabé stránky Možná vyšší závislost na příjmech z bytů Nezadluženost Finanční rezerva Dostatečný finanční potenciál na odpisy a udržování majetku Příležitosti Růst ekonomiky ČR Ohrožení (rizika) Úbytek obyvatel s průměrným dopadem min. -5 tis. Kč ročně do daňových příjmů. Stagnace běžných příjmů vlivem stagnace ČR a redukce dotací Růst cen vstupů Stav majetku nedostatek zdrojů na odpisy 19

22 DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTŮ MĚSTA Město splnilo předchozí doporučení a stabilizovalo finance (soudě z výsledků let 211 a 212, rozpočet 213 není ideální). Město dostojí svým závazkům. Při dodržení u je očekáván finanční potenciál města od roku 214 do roku 218 ve výši 73 mil. Kč (tj. cca 14 až 15 mil. Kč ročně, kumulováno k rozdělení přebytkem rozpočtů postupně na účtech), ale město potřebuje ve stejném období 25 mil. Kč (ročně 5 mil. Kč) na opravy a obnovu dosavadního majetku. Strop bezpečného zadlužení města je 5 mil. Kč (214 počítá s dluhem 2 mil. Kč) PODMÍNKY A VÝCHODISKA PRO PLNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU Předpokladem pro plnění rozpočtového u je: A. S čerpáním úvěru 2 mil. Kč v roce 214 a splácením 1,6 mil. Kč od 215 B. Výhled počítá s usazením běžných provozních výdajů do celkem 6 mil. Kč bez větších oprav a obnovy majetku. C. Výhled počítá s mírným růstem běžných příjmů v letech 214 až 218 o téměř 7 mil. Kč. D. Výhled počítá s nezadlužeností. DOPORUČENÍ 1. Stabilizovat běžné výdaje dle bodu A (viz výše). 2. Udržet finanční rezervu a zajistit lepší zhodnocení rezerv ideální by bylo docílit toho, aby výnosy z rezerv generovaly finance na opravy. 3. Nebudovat nový majetek bez zajištění výdajů na opravy dosavadního. 4. Deklarovat zodpovědný přístup k dosavadnímu majetku. Zajistit prostředky na opravy dosavadního majetku města systémovým opatřením, které spočívá v založení Fondu oprav a investic s celkovou roční alokací 5 mil. Kč 15 a částí zůstatku krátkodobého finančního majetku (finančních rezerv města). Fond by měl mít stanovena následující pravidla: 4.1. Pravidla tvorby fondu 4.2. Zajištění fondu před finančními riziky a zhodnocení financí (cash flow) 15 Nebo minimální částku 5% odpisů dlouhodobého majetku. Ideálně naopak vyšší částku než jsou odpisy, a to v situaci, když je majetek ve špatném stavu. 2

23 4.3. Pravidla čerpání fondu napojit na vytvořený Plán oprav a investic (provést současně konsolidaci majetku města) Tím dojde k propojení odpisů a rozpočtu a zajištění obnovy dosavadního majetku města. 5. Mít pojistky ve finančních opatřeních, které není nutné realizovat, ale je třeba je evidovat s ohledem na pokles počtu obyvatel a finanční rizika. Jako další možnosti v případě horšího vývoje financí města např.: 5.1. Privatizace bytů a nepotřebného majetku 5.2. Redukce vybraných služeb města 5.3. Redukce vybraného majetku náročnějšího na finance a souvisejícího s úbytkem obyvatel 5.4. Racionalizace vybraných organizací a provozů města. PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTŮ Rozpočty obce by měly být zpracovávány s následujícími pravidly: 1. PRAVIDLO: STABILNĚ DOBRÝ TREND FINANCOVÁNÍ PROVOZU - Běžné příjmy každého rozpočtu by se vždy měly vyvíjet lépe než běžné výdaje (nebo stejně). Všechny organizace a odbory města by měly předkládat rozpočty ve vazbě na toto pravidlo. Město nemůže výrazně hýbat příjmy, ale může ovlivnit výdaje. 2. PRAVIDLO: DOBRÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK za minimální hranici považujeme kladné provozní saldo alespoň 5 mil. Kč 16, ideální je 15 mil. Kč či 2 % běžných příjmů. Běžné příjmy musí vždy převyšovat běžné výdaje 17, s jistotou je třeba v krizi mít vždy finance alespoň na splátky dluhů. Ovšem není zde myšleno na rezervy a obnovu majetku v budoucnu. 3. PRAVIDLO: DLUHY POD KONTROLOU - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých úvěrů je pro město aktuálně 5 mil. Kč. Vyšší zůstatek dlouhodobého dluhu znamená zvýšené riziko, kdyby se naplnila hrozba stagnace příjmů města a vzrostly úroky z úvěrů. Podrobný rozpočtový uvádí tabulky (viz. Tabulka 6. Rozpočtový, Tabulka 8. Kumulovaný rozpočtový ). 16 Jde o minimum. 17 Výjimku mohou tvořit rozsáhlé mimořádné opravy a rekonstrukce. Tyto mimořádné výdaje je však lépe, pokud to lze, evidovat jako investice. 21

24 DOPADY ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DO FINANCÍ MĚSTA Dodržení u by mělo následující dopad do financí města. Graf 18. Zobrazení vybraných ukazatelů rozpočtového u Fulneku Finanční prostor samosprávy (provozní saldo) v tis. Kč Základní běžný účet v tis. Kč Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů v tis. Kč Běžné příjmy v tis. Kč (stav k ), po RO č Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje Zdroj: 22

25 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEK ŘÍJEN 213 Tabulka 5. Výhled provozního salda Fulneku Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) (stav k ), po RO č tis. Kč 218 CELKEM 214 až Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) a PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 1% 16% 2% -8% 19% 21% 21% 21% 22% b Uhrazené splátky půjček c=a-b Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) d Stav na bankovních účtech (tis. Kč) e=c+d Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech (tis. Kč) f Stavby (tis. Kč) ANO= když Dostačuje potenciál provozního salda po úhradě f/5 > c splátek dluhů na krytí obnovy staveb NE ANO ANO % ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ 43% -16% -13% -1% 13% -1% -2% % 1% % ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 53% -29% -18% 34% -16% -3% -3% % % ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Zdroj: Graf 19: Výhled - provozního salda Fulneku (stav k ), po RO č PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 1% 16% 2% -8% 19% 21% 21% 21% 22% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Zdroj: 23

26 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEK ŘÍJEN 213 Graf 2. Výhled finančního krytí běžného provozu Fulneku Výhled finančního krytí běžného provozu (stav k ), po RO č Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Zdroj: Graf 21. Výhled okamžitého finančního potenciálu Fulneku 14 OKAMŽITÝ FINANČNÍ POTENCIÁL SAMOSPRÁVY (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech v tis. Kč) (stav k ), po RO č.1 Finanční potenciál zahrnuje od 214 kumulativně veškeré výdaje, o kterých bude volně rozhodovat samospráva (bez dluhů a dotací), ale včetně výdajů na odpisy, tedy opravy a obnovy majetku. Tzn. včetně doporučeného fondu oprav a investic. Podrobné informace rozpočtového u uvádí dále tabulky. 24

27 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST A KOMENTÁŘ KOMENTÁŘ K TABULKÁM VÝHLEDU Pro rozpočtový je výchozím rokem rok Tabulky obsahují pro srovnání skutečnosti předchozích let. Důležité upozornění! Objem investic bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace. Ve u není s investičními dotacemi počítáno. Jinak řečeno finanční potenciál je kumulován z přebytku provozního salda do finančních rezerv anebo na položce kapitálových výdajů. Provozní dotace na straně příjmů a výdajů působí neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných. Celkové saldo hospodaření by se vlivem přijatých investičních dotací měnit nemělo s výjimkou řízení cash flow v letech. Zpracovatel neplánoval kapitálové příjmy. Každý prodej majetku promítnutý do kapitálových příjmů navýší oproti u příjmy. 18 Dle zákona rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet 25

28 PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA - TABULKA Tabulka 6. Rozpočtový Fulneku ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový FULNEK Údaje (stav k ), po RO č tis.kč INDEXY 1 1 Daňové příjmy ,5 95, DPFO ze závislé činnosti , DPFO OSVČ , DPFO zvláštní sazba (srážková) , DPPO , DPPO za obce , DPH , až 135 Místní poplatky , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , 11 2 Nedaňové příjmy ,6 18, Příjmy z vlastní činnosti a odvody , Přijaté sankční platby a vratky 6 14 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 23 nedaň. příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy Přijaté dotace (transfery) ,4 1, Neinvestiční přijaté dotace (transfery) , 2 42 Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM ,6 97, Běžné výdaje ,7 94, 23 5 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné , Neinvestiční nákupy a související výdaje** , Neinvestiční trans. soukr. subj Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ,1 27 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a 54 až 56 půjčky obyv , Ostatní neinvestiční výdaje ,8 29 Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH 6 DOTACÍ!) , VÝDAJE CELKEM ,4 94, 31 ř.21 - ř.3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,6 97, Běžné výdaje (provozní) ,7 94, 34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO ,6 113, Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku , 218 průměr 2 až / FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ,3 39 ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ,7 77,8 4 ř.3+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ,4 77,8 41 ř.38-ř.39 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) 42 Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS- 6M, od 21 ř. 84 až 88 ÚFIS 1M) ,1 43 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek ř.34-ř.36 úvěrů ,6 12,7 44 ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ,3 97,7 45 ř.36+leasing Dluhová služba pol ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 4,% 1,65%,%,% 2,1% 2,16% 2,16% 2,13% 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 19 ARIS - 6M, rozvaha od 21 ř ÚFIS 1M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 6M, od rozvaha ř. 34 ÚFIS 1M) není návaznost 21 tis. Kč 49 rozvaha Stavby (položka 18 ARIS - 6M, od 21 ř. 16 ÚFIS 1M) Suma 214 až 18 5 ř.43 SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 5 *21 velká novela RUD *23 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/22 Sb.,*25 změna financování školství, *212 přesun agendy sociální na úřady práce Zdroj: 26

29 Tabulka 7. Rozpočtový Fulneku s pohledem na finance od roku 26 ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový FULNEK Údaje (stav k ), po RO č Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DPFO zvláštní sazba (srážková) DPPO DPPO za obce DPH až 135 Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody Přijaté sankční platby a vratky 6 14 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 23 nedaň. příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy Přijaté dotace (transfery) Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje** Neinvestiční trans. soukr. subj Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a 54 až 56 půjčky obyv Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH 6 DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ř.21 - ř.3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ř.3+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ř.38-ř.39 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) 42 Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS- 6M, od 21 ř. 84 až 88 ÚFIS 1M) Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek ř.34-ř.36 úvěrů ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ř.36+leasing Dluhová služba pol ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 6,38% 1,73% 4,14% 4,96% 4,75% 4,% 1,65%,%,% 2,1% 2,16% 2,16% 2,13% 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 19 ARIS - 6M, rozvaha od 21 ř ÚFIS 1M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 6M, od rozvaha 21 ř. 34 ÚFIS 1M) není návaznost rozvaha Stavby (položka 18 ARIS - 6M, od 21 ř. 16 ÚFIS 1M) ř.43 SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 5 *21 velká novela RUD *23 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/22 Sb.,*25 změna financování školství, *212 přesun agendy sociální na úřady práce tis.kč 218 Zdroj: 27

30 PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED Tabulka 8. Kumulovaný rozpočtový Fulneku ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Zdroj: Rozpočtový FULNEK Údaje (stav k ), po RO č tis.kč INDEXY 1 1 Daňové příjmy ,5 95, Nedaňové příjmy ,6 18, Kapitálové příjmy ,, 17 4 Přijaté dotace (transfery) ,4 1, Neinvestiční přijaté dotace (transfery) , 1, 2 42 Investiční přijaté dotace (transfery) ,, z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu ,, PŘÍJMY CELKEM ,6 97, Běžné výdaje ,7 94, 29 Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH 6 DOTACÍ!) ,5, VÝDAJE CELKEM ,4 94, 31 ř.21 - ř.3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , 113, Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,6 97, Běžné výdaje (provozní) ,7 94, 34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO ,6 113, Přijaté dlouhodobé půjčky ,, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ,, 42 Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS- 6M, od 21 ř. 84 až 88 ÚFIS 1M) , 238,1 43 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek ř.34-ř.36 úvěrů ,6 12,7 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 19 ARIS - 6M, rozvaha od 21 ř ÚFIS 1M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 6M, od rozvaha ř. 34 ÚFIS 1M) není návaznost 21 tis. Kč 49 Stavby (položka 18 ARIS - 6M, od 21 ř. 16 ÚFIS rozvaha 1M) Suma 214 až 18 5 ř.43 SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 5 *21 velká novela RUD *23 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/22 Sb.,*25 změna financování školství, *212 přesun agendy sociální na úřady práce 218 průměr 2 až /

31 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ OBRÁZKY OBRÁZEK 1. NA ČEM ZÁVISÍ PŘÍJMY A VÝDAJE SAMOSPRÁVY... 3 TABULKY TABULKA 1. VÝVOJ POČTU OBYVATEL A ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V KATASTRU FULNEKU... 5 TABULKA 2. VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FULNEKU... 6 TABULKA 3. VÝVOJ PROVOZNÍHO SALDA HOSPODAŘENÍ FULNEKU TABULKA 4. SWOT ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA (ŘAZENO DLE VÝZNAMU) TABULKA 5. VÝHLED PROVOZNÍHO SALDA FULNEKU TABULKA 6. ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEKU TABULKA 7. ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEKU S POHLEDEM NA FINANCE OD ROKU TABULKA 8. KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED FULNEKU GRAFY GRAF 1. VÝVOJ POČTU OBYVATEL A ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH NA KATASTRU FULNEKU... 4 GRAF 2. VÝVOJ SALDA ROZPOČTU FULNEKU... 7 GRAF 3. VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FULNEKU... 7 GRAF 4. VÝVOJ A STRUKTURA PŘÍJMŮ FULNEKU... 8 GRAF 5: VÁHA UKAZATELŮ V %, PODLE KTERÝCH SE FULNEK NOVELOU RUD PODÍLÍ NA HLAVNÍCH SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMECH OD GRAF 6: VÝVOJ CELKOVÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ FULNEKU... 1 GRAF 7: VÝVOJ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ FULNEKU... 1 GRAF 8. VÝVOJ STRUKTURY VÝDAJŮ FULNEKU GRAF 9. VÝVOJ KRYTÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ BĚŽNÝMI PŘÍJMY FULNEKU GRAF 1. ROČNÍ ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ A BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ FULNEKU GRAF 11. PODROBNĚJŠÍ VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ FULNEKU GRAF 12. VÝVOJ PROVOZNÍHO SALDA FULNEKU GRAF 13: VÝVOJ BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ, PROVOZNÍHO SALDA A STAVEB FULNEKU GRAF 14. VÝVOJ BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ, BĚŽNÝCH VÝDAJŮ A INVESTIC FULNEKU GRAF 15. ZŮSTATKY NA ÚČTECH A PROVOZNÍ SALDO FULNEKU GRAF 16. VÝVOJ OKAMŽITÉHO FINANČNÍHO POTENCIÁLU FULNEKU GRAF 17. ZŮSTATKY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A SPLÁTKY FULNEKU GRAF 18. ZOBRAZENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU FULNEKU GRAF 19: VÝHLED - PROVOZNÍHO SALDA FULNEKU GRAF 2. VÝHLED FINANČNÍHO KRYTÍ BĚŽNÉHO PROVOZU FULNEKU GRAF 21. VÝHLED OKAMŽITÉHO FINANČNÍHO POTENCIÁLU FULNEKU

32 ZPRACOVATEL KONTAKT Ing. Luděk Tesař M: F: T: E: IČO: DIČ: CZ ČÚ: /1 Živnost vedena u MČ Praha 5 Adresa: Neumannova 147/ Praha 5 Zbraslav 3

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE Registrační číslo projektu: Název projektu: Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.04/4.1.01/89.00118 Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí OP LZZ Operační program lidské zdroje

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Rozpočtový výhled města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 6. 1. 213 Rozpočtový města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy 2017* 2018*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy 2017* 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 9.1.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 3. 9. 213 Rozpočtový statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města 22. května 2011 Zpracováno dne 19. 3. 2013 Rozpočtový města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města na roky 2014 až 2017 při schválení platný do konce roku 2014 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

Rozpočtový výhled městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem Zpracováno dne 7. 7. 214 Rozpočtový městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle CITYFINANCE a.s. uvedení silných a slabých

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 22. května 211 Dne 1. 2. 213 Rozpočtový ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM na roky 214 až 218 při schválení platný do 214 S ANALÝZOU FINANCÍ MĚSTA Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek,

Více

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 předpoklad 216* 217* 218* 219* Mšeno Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 11.9.216 Východiska: Okres: Mělník Využívá

Více

*predikce z neupravených dat

*predikce z neupravených dat 219* 22* 221* Chrast 7.5.219 Výpočet daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Vyhotoveno: 7.5.219 Východiska: POZ. Navštivte seminář k rozpočtu, přehled míst a termínů viz. Okres: Chrudim Příloha

Více

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Obsahuje: údaje na roky 2010 až 2013 analýzu dosavadního hospodaření obce dopady světové finanční krize do příjmů obce opatření na financování rozvoje obce 31.

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí Zpracováno dne 13. 1. 214 Rozpočtový VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města zohlednění odtržení obcí Poličná a Krhová uvedení silných a slabých stránek,

Více

Rozpočtový výhled statutárního města PARDUBICE na roky 2013 až 2017 při schválení platný do roku 2013

Rozpočtový výhled statutárního města PARDUBICE na roky 2013 až 2017 při schválení platný do roku 2013 22. května 2011 Zpracováno dne 4. 10. 2012 Rozpočtový výhled statutárního města PARDUBICE na roky 2013 až 2017 při schválení platný do roku 2013 Obsahuje: výhled financí včetně dopadu novely tzv. RUD analýzu

Více

ANALÝZA FINANCÍ OBCE

ANALÝZA FINANCÍ OBCE Zpracováno dne 29. 9. 2013 ANALÝZA FINANCÍ OBCE Obsahuje: Analýzu finančního zdraví Analýzu vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí SWOT analýzu financí (uvedení silných

Více

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Těšetice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Zpracováno dne 25. 7. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Rozpočtový výhled města Rakovníka s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Rakovníka s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Rakovníka s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013 Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013 MĚSTO KRÁLÍKY ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ ROZPOČTOVÝ

Více

Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem Rozpočtový statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013

Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013 22. května 2011 Zpracováno dne 30. 05. 2012 Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Analýza financí města Rožnov pod Radhoštěm

Analýza financí města Rožnov pod Radhoštěm Analýza financí města Rožnov pod Radhoštěm Zpracoval: Ing. Luděk Tesař Číslovaná stránka 1 z 25 OBSAH ÚVOD... 3 VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY... 3 Počet obyvatel... 3 Počet žáků... 3 Počet zaměstnanců... 3 Provozní

Více

Analýza financí obce. Moravská Třebová

Analýza financí obce. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 214 Analýza financí obce Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.4/4.1.1/89.116 Zpracoval:

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014 Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 214 Číslovaná stránka 1 z 27 OBSAH ÚVOD... 3 VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY... 3 Počet obyvatel... 3 Počet žáků... 3 Počet zaměstnanců... 3 Provozní saldo...

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ANALÝZA FINANCÍ OBCE. Žamberk

ANALÝZA FINANCÍ OBCE. Žamberk Aktualizace březen 215 ANALÝZA FINANCÍ OBCE Žamberk Obsahuje: Analýzu finančního zdraví Analýzu vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí SWOT analýzu financí (uvedení

Více

Rozpočtový výhled obce Opatovice nad Labem s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Opatovice nad Labem s analýzou financí a ratingem do roku 219 Rozpočtový obce Opatovice nad Labem s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Rozpočtový výhled města Českého Brodu s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Českého Brodu s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Českého Brodu s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018. Střednědobý výhled rozpočtu. na roky

Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018. Střednědobý výhled rozpočtu. na roky Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018 Střednědobý rozpočtu na roky 2019 2022 Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým em rozpočtu. Střednědobý

Více

AKTUALIZACE. Analýza financí obce. Moravská Třebová. Zpracováno dne

AKTUALIZACE. Analýza financí obce. Moravská Třebová. Zpracováno dne Zpracováno dne 3. 3. 215 Analýza financí obce AKTUALIZACE Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.4/4.1.1/89.116

Více

Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky

Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017 Rozpočtový na roky 2018 2021 Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým em. Rozpočtový je důležitým pomocným

Více

Rozpočtový výhled města KUŘIM s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města KUŘIM s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Kuřim s analýzou financí a ratingem 24.11.215 Rozpočtový města KUŘIM s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance

Více

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM 22. května 2011 Zpracováno dne 07. 11. 2011 Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM Obsahuje: analýzu dosavadního hospodaření města s uvedením silných a slabých stránek (rekapitulaci a možné hrozby)

Více

Rozpočtový výhled obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem 24. 1. 215 Rozpočtový obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Jenštejn

Střednědobý výhled rozpočtu obce Jenštejn 2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: v Příloze povinné informace ke zveřejnění na úřední desku analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance

Více

Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice s analýzou financí a ratingem do roku 219 Rozpočtový statutárního města České Budějovice s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled města Nepomuku s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Nepomuku s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Nepomuku s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ 22. května 2011 Zpracováno dne 17. 01. 2012 Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ Obsahuje: analýzu financí města s uvedením silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení financí (SWOT analýza financí)

Více

Rozpočtový výhled města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem 1.12.215 Rozpočtový města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody

Více

Rozpočtový výhled města Benešov s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Benešov s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled města Benešov s analýzou financí a ratingem na roky 216 až 218 platný pro rok 215 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek,

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Rozpočtový výhled města Litvínova s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Litvínova s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Litvínova s analýzou financí a ratingem 7. 3. 216 Rozpočtový města Litvínova s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Loděnice

Střednědobý výhled rozpočtu obce Loděnice 217 Střednědobý rozpočtu obce Loděnice s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Vilémova

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Vilémova 217 Střednědobý rozpočtu městyse Vilémova s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED 5. 9. 2019 Miroslav MATEJ Ekonomický vývoj 2 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY růst reálného hrubého domácího produktu v % Zdroj: Predikce MF ČR (červenec

Více

Rozpočtový výhled obce Litvínovice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Litvínovice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Litvínovice s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až 2022 Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Rozpočtový výhled statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem Rozpočtový statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem Na roky 2017 až 2021 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled města Nový Jičín s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Nový Jičín s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Nový Jičín s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY 2020-2024 Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno dálkovým přístupem dne: 9. 3. 2019 Sejmuto dne: Obsah 1 Efektivnost výhledu rozpočtu... 3 2

Více

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/11/2016 ze dne 19. 12. 2016 Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 6 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 19. Termín zasedání: 2. 2. 2017 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Rozpočtový výhled města Rožnova pod Radhoštěm s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Rožnova pod Radhoštěm s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Rožnova pod Radhoštěm s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem 5. 12. 2016 Rozpočtový města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem Na roky 2017 až 2021 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Střednědobý výhled rozpočtu na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Střednědobý výhled rozpočtu na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a

Více

Rozpočtový výhled statutárního města Jablonce nad Nisou s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města Jablonce nad Nisou s analýzou financí a ratingem Rozpočtový statutárního města Jablonce nad Nisou s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2018 2019 Schválený usnesením Rady Olomouckého kraje UR/3/50/2016 ze dne 5. 12. 2016 Důvodová zpráva 1. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného

Více

Rozpočtový výhled města Zbirohu s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Zbirohu s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Zbirohu s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 listopad 2016 - Otrokovice Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových příjmů

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Nového Jičína

Střednědobý výhled rozpočtu města Nového Jičína 217 Střednědobý rozpočtu města Nového Jičína s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Miroslav MATEJ ředitel Odbor financování územních rozpočtů Ministerstvo financí květen 2018 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic

Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic 217 Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových příjmů a jejich

Více

Rozpočtový výhled Litvínova s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled Litvínova s analýzou financí a ratingem Rozpočtový Litvínova s analýzou financí a ratingem na roky 216 až 219 platný pro rok 215 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až 2023 www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1. října 2015 David Šátek Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření obcí v roce 2015 Predikce hospodaření obcí v roce 2016 Vývoj zadluženosti Návrh

Více

Rozpočtový výhled obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem 21. 3. 216 Rozpočtový obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody

Více

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až 2022 Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018

Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018 2013 Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018 REGIONSERVIS s.r.o. 20.11.2013 Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně, listopad 2013 Strana 2 z 9 2 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. ÚVOD...2

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až 2022 Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 O b s a h Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 souhrn str. 1 Střednědobý výhled rozpočtu

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí duben 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst.

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst. Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Včelné

Střednědobý výhled rozpočtu obce Včelné 219 Střednědobý rozpočtu obce Včelné s analýzou financí a ratingem Obsahuje: doporučený strop bezpečné zadluženosti stanovení finančního potenciálu samosprávy od roku 22 do roku 224 analýzu financí obce

Více