Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem"

Transkript

1 Rozpočtový statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza) stanovení finančních možností městyse včetně stropu bezpečné zadluženosti nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví doporučení Číslovaná stránka 1 z 35

2 OBSAH ÚVOD... 3 Vybrané použité termíny... 4 Počet obyvatel... 4 Počet žáků... 4 Počet zaměstnanců... 4 Provozní saldo... 4 ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA (RATING)... 5 Stupnice ekonomického hodnocení finančního zdraví (rating)... 5 Stav financí... 5 Finanční kondice... 5 Smysl ekonomického hodnocení finančního zdraví... 6 Úvod do finančního hospodaření... 7 Analýza... 9 Závěr finanční analýzy Doporučení ROZPOČTOVÝ VÝHLED Definice finančního potenciálu Prostějova Předpoklady pro plnění rozpočtového u Doporučení Navržení ukazatelů stability financí Dopady rozpočtového u do financí PŘÍLOHA 1. ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST S KOMENTÁŘEM... 3 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Obrázky Tabulky Grafy KONTAKT NA DODAVATELE Číslovaná stránka 2 z 35

3 Úvod Statutární město Prostějov (dále jen město nebo Prostějov) tímto dokumentem naplňuje povinnosti dané mu zákonem č. 25/2 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtový se podle zákona vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Obsahem jde dokument nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového u uváděných v 3 uváděného zákona. Zejména analyzuje vývoj financí, trendy a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení města k financování cílů a uvádí možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Materiál se také zabývá silnými stránkami a příležitostmi financí a dává doporučení. Výhled je důležitým pomocným nástrojem financování. Smyslem rozpočtového u je nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města, podpořit zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým závazkům. Pro správnou funkci u je třeba, aby byl plněn a ročně aktualizován. Nutné je průběžně reagovat na aktuální ekonomickou situaci, hrozby a příležitosti financí ve vazbě na rekapitulaci hospodaření samosprávy. Výhodou rozpočtového u je značná možnost manévrování do středně blízké budoucnosti 1. Ve u je také stanovena strategie hospodaření a financí se zaměřením na stabilizaci a udržení finančního zdraví. Výhled se využívá jako pomocný nástroj zejména při sestavování rozpočtů a jako příloha k případným žádostem o úvěry a některé dotace. Ke zpracování rozpočtového u obce bylo použito zejména těchto zdrojů: návrh rozpočtu města na rok 214, účetní a finanční výkazy od roku 1997 (zejména výkazy FIN 2-12M), systém ARIS Web MF ČR (zejména výkaz ARIS 6M), systém ÚFIS prezentace údajů ÚSC Web MF ČR (zejména ÚFIS 1M), Monitor státní pokladny ( nová vyhláška MF ČR č. 186 ze dne 25. srpna 214, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů upravená predikce výnosů daní na roky 215 až 218 využívající makroekonomické prognózy MF ČR, ČNB, KB a.s. a ČSÚ. Město může díky plánování lépe zvládnout hrozby financí a využít příležitosti. Aby plnil svou roli, měl by být rozpočtový každý rok aktualizován. 1 2 až 5 let Číslovaná stránka 3 z 35

4 Vybrané použité termíny Počet obyvatel Podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. Počet žáků Podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při stanovení počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 3. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. Provozní saldo Běžné příjmy Běžné výdaje = Provozní saldo Číslovaná stránka 4 z 35

5 Analýza finančního zdraví města (rating) Stupnice ekonomického hodnocení finančního zdraví (rating) Použili jsme stupnici ekonomického hodnocení finančního zdraví samospráv dle metodiky Cityfinance, a.s., která je ojedinělá tím, že na rozdíl od stupnic jiných společností je zaměřená na praxi samosprávy založenou současně na hodnocení stavu financí a finanční kondice samosprávy. Jiné společnosti obvykle stanovují rating čistě softwarově bez posudku odborníka. Rating Cityfinance, a.s. vyhodnocuje nejen vstupy ze softwarových propočtů ukazatelů a trendů, ale stanovuje ho finanční specialista na samosprávy. Rating finančního zdraví může být v rozmezí výborné až nedostatečné. Tabulka 1. Stupnice ekonomického hodnocení finančního zdraví Výborné Velmi dobré Dobré Výborná finanční kondice a výborný stav financí. Nejhůře velmi dobrá finanční kondice a stav financí. Nejhůře dobrá finanční kondice a stav financí. Dostatečné Nejhůře dostatečná finanční kondice nebo stav financí. Nedostatečné Nedostatečná finanční kondice a zároveň stav financí. Zdroj: Stav financí Stav financí je finanční stavovou veličinou 2 zobrazující aktuální stav finančních a účetních ukazatelů bez ohledu na finanční kondici subjektu. Finanční kondice Finanční kondice zahrnuje finanční potenciál, tedy schopnost vytvářet finance bez ohledu na stav financí subjektu. Tento ukazatel je vývojový. 3 2 Stavová veličina vycházející zejména ze stavu závazků, příjmů, výdajů, salda rozpočtu, provozního salda, pohledávek, rozložení aktiv, cash flow, stavu finanční obnovy majetku 3 Kondiční veličina, tedy schopnost vytvářet finance a měnit stav financí, vyjadřuje finanční potenciál. Číslovaná stránka 5 z 35

6 Smysl ekonomického hodnocení finančního zdraví Předpokladem pro řízení financí města s citem 4 je znalost potenciálu, vývoje, stavu, trendu a potenciálu financí, poté lze stanovit finanční koncepci. Stanovit správně finanční koncepci a znamená především znát stav, trendy, příležitosti a ohrožení. Samospráva může získat ucelený pohled na finance města pouze tehdy, má li souhrnné informace v časové řadě a v souvislostech. Bez těchto svodných údajů se může stát, že se finance snadno vymknou kontrole. Zhodnotíme nyní celkový vývoj financí města. Poté vyvodíme srozumitelné a stručné závěry, které vyhodnotíme tím, že stanovíme rating financí města a SWOT analýzu. Obrázek 1: Podstata řízení finančního zdraví obce dle Cityfinance Zdroj: Číslovaná stránka 6 z 35

7 Úvod do finančního hospodaření Při posuzování finanční kondice obce, městyse nebo města je nutné si uvědomit, že rozpočet je složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy), to jsou veškeré příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku) a investičních dotací. Výdaje je možné dělit podobně. Výdaje, které obec/městys/město musí každý rok vynaložit na provoz (běžné nebo též provozní výdaje, paralela ke státnímu rozpočtu, kde se nazývají mandatorními a quasimandatorními výdaji). Tyto výdaje musí samospráva vydat ze zákona nebo jimi financuje své provozní aktivity (údržba města nebo obce, příspěvkové organizace, organizační složky, úřad apod.). Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji nazýváme provozní saldo (to jsou prostředky, které zbývají samosprávě po úhradě provozu z běžných příjmů k volnému rozhodování). Vedle běžných výdajů existují také investice (kapitálové výdaje). Kapitálové výdaje jsou výdaje většinou na rozvoj. Rozdíl mezi veškerými příjmy a veškerými výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá saldo rozpočtu. Provozní saldo rozpočtu je ale jiný a mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Když totiž existuje deficitní rozpočet, znamená to, že obec/městys/město realizovalo daný rok více výdajů než příjmů, ale deficit může být pokryt z úspor z předchozích let, z dotací které dorazí až následující rok, úvěrem apod. Avšak záporné provozní saldo může znamenat vážnou situaci, kdy obec/městys/město již nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů). To je obdobné, jako kdyby lidem doma nezbývalo daný rok dost peněz z výplaty na nájem a jiné výdaje chodu domácnosti. Vážnější úvaha se však týká delší budoucnosti fungování samosprávy a správy veřejného majetku. Města a obce v běžných výdajích většinou nemají zahrnuty výdaje na odpisy 5 a nevytváří na ně ani rezervy, a to je opravdu velmi vážný problém 6. Města, městyse a obce financují opravy a havárie, ale nevytváří většinou odpovídající finanční zdroje (rezervy) na obnovu svého majetku, včetně technologických celků. Přesto často budují nový majetek, který opět vyvolá potřebu vytvářet zdroje na další odpisy. Výsledkem je zanedbaný obecní majetek. Ideální stav by byl, kdyby byly v rozpočtu samosprávy pokryty z běžných příjmů základní provozní výdaje 7 a obnova majetku byla řešena tvorbou finančních zdrojů na odpisy majetku, obdobně jako je tomu v podnikatelském sektoru. 5 Odpisy = zjednodušeně finance potřebné na obnovu dosavadního majetku. 6 Stejný problém řeší stát ve svých financích. 7 Tzn. kladné provozní saldo. Číslovaná stránka 7 z 35

8 Obrázek 2. Na čem závisí příjmy a výdaje samosprávy PŘÍJMY Počet obyvatel VÝDAJE Provoz Počet žáků Objem a stav majetku údržba (ODPISY) Podnikatelé (fyzické osoby) Výše daně z příjmů z podnikatelů v katastru obce Velikost katastru Daň z nemovitostí Vlastní činnost Dotace Podniky, pronájmy majetku atd. Na výkon státní správy Na provoz zařízení samosprávy Investiční dotace Počet zaměstnanců pracujících v katastru Prodeje majetku Zhodnocení finančních rezerv Zdroj: Cityfinance a.s. Majetek udržitelný = odpisy alokovány do výdajů či fondu na obnovu majetku Ceny nakupovaných služeb, zboží a kvalita Efektivita organizací a společností Smlouvy ceny vs. dodávky Zaměstnanci kvalita a produktivita Správa dluhu - vše a ceny dluhů Úřad a samospráva lidé a efektivita jejich práce, efektivita procesů Investice Politika rozvoje a řízení projektů Obnova majetku Rozložení portfolia kapitálu Zřejmé je, že samospráva může řídit finance především skrze výdaje. Proto stav a vývoj financí bude vždy záviset především na stavu příjmů daného vnější ekonomikou, počtu obyvatel a podnikatelů a hlavně na politice samosprávy na straně výdajů. Číslovaná stránka 8 z 35

9 Analýza Počet obyvatel 8 města, na kterém závisí daňové příjmy, klesal. Počet obyvatel byl v roce 213 celkem a za poslední 4 roky počet obyvatel klesl o 19 obyvatel. Co obyvatel, to aktuálně téměř 13 tis. Kč daňových příjmů ročně. Za poslední 4 roky městu postupně poklesly roční příjmy změnou počtu cca o 12,5 mil. Kč ročně. Klesající počet obyvatel má negativní dopady do daňových výnosů. Celkem za posledních 1 let klesl počet obyvatel o 7 % (3 14 obyvatel). Průměrně ročně ubývalo městu z dlouhodobého pohledu cca 316 obyvatel. Graf 1. Vývoj počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících v katastru Prostějova Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců pracujících v místě 6 Počet obyvatel Počet žáků Počet zaměstnanců Zdroj: MFČR, ČSÚ a rok Počet zaměstnanců 9, kteří mají v katastru města místo výkonu práce celkem za 4 roky vzrostl o 2,6 tisíc zaměstnanců. Na území (katastru) města se dařilo práci a podnikání a počet zaměstnanců docílil v roce 213 počtu Počet obyvatel podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. 9 Počet zaměstnanců vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, k celkovému počtu Číslovaná stránka 9 z 35

10 Tabulka 2. Vývoj počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících v katastru Prostějova Počet obyvatel Počet zaměstnanců Počet žáků INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za průměr od let 21 Počet obyvatel 99,3 98,4 99,4 99,6 99,8 97,4 99,6 99,3 99,9 99,5 98,4 99,9 99,8 99,4 Počet zaměstnanců 1,5 11,3 98,8 99,6 98,2 12,8 12,3 89,3 98,1 13,7 13,8 11,2 16, 13,7 DOPAD ZMĚNY POČTU OBYVATEL NA DAŇOVÉ PŘÍJMY roční průměr tis.kč za poslední 4 roky Změna počtu obyvatel Změna daňových příjmů v tis. Kč změnou počtu obyvatel POZ: 25 změna financování školství, 23 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/22 Sb.; 212 změna v oblasti sociálních transferů Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, Změnu počtu obyvatel v roce 211 (viz tabulka výše) má částečně a svědomí v tom roce Českým statistickým úřadem provedené sčítání lidu, domů a bytů. Ze sčítání lidu se vychází při stanovení počtu obyvatel pro rozdělování výnosů daní dle zákona č. 243/2 Sb., o Rozpočtovém určení daní (též užívána zkratka RUD ). Počet žáků 1 v zařízeních města, coby zřizovatele, je údaj, na kterém po novele RUD od záleží část daňových příjmů. Celkem v roce 213 bylo ve školských zařízeních města evidováno žáků. Městu bylo z roku 212 na rok 213 převedeno do daňových příjmů podle počtu žáků cca 4 mil. Kč ovšem za současného zrušení dotací a příspěvků na žáka od státu i od obcí. Školy jsou značně závislé na dotacích státu. Běžně vychází v ČR, že žák přijde veřejné finance na více než 5 tis. Kč na rok, z toho 4/5 platí stát a kolem 1/5 obce spolu se školou a rodiči (příjmy z družin, grantů apod.). Otázkou zůstává uplatnění odpisů do nákladů. Z výše uvedeného vyplývá vnější finanční riziko dané způsobem dotačního financování školství státem. zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. 1 Počet žáků podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při stanovení počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 3. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. Číslovaná stránka 1 z 35

11 Vývoj celkové bilance ukazuje, že město ročně hospodařilo s příjmy nebo výdaji v objemu řádově od 46 do mil. Kč (1,3 mld. Kč). Za posledních 4 roky se příjmy vyvíjely o trochu lépe než výdaje. Tabulka 3. Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů Prostějova tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za 1 let průměr za poslední 4 roky 1. Daňové příjmy 13,3 116,7 88,4 122, 17, 118,7 18,6 15, 114, 1,1 12,4 17,3 85,8 111,2 92,9 13,3 11,6 14,5 2. Nedaňové příjmy 16,4 118,7 136,1 127,6 97,9 114,7 69,1 114,4 11,8 1,7 111,3 1,9 123,4 9,7 98,8 16,2 98,6 3. Kapitálové příjmy 123,2 171,9 121,8 1,2 67,4 65,8 299,9 264, 111,3 3,2 329,6 124,4 162,8 5,7 53,5 64,1 41,2 52,4 4. Přijaté dotace 92, 139,5 16,4 126,5 182,6 111,1 134,6 15,4 57,6 18,7 13,7 113,2 11, 99,3 93,2 27,3 83,6 75,8 Příjmy celkem 98,7 132,6 15,3 88,4 124,7 114, 115,5 11,6 89,1 96,5 118,5 11, 11,4 95,7 89,9 71,9 13,3 9,2 5. Běžné výdaje 97,8 116, 124,2 111,9 122,8 112,4 116,5 98, 86, 18,8 112,6 16,9 14,4 99,6 94,1 66,2 11, 9,2 6. Kapitálové výdaje 97,1 154,2 49,9 126,8 15,6 123,4 89,2 124,7 14,9 18,9 113,4 76,2 13,2 6,1, 58,6 157,7 69,1 Výdaje celkem 99,2 129,2 93,7 115,2 118,7 114,8 11,2 13, 98,4 18,9 112,9 96,9 111, 87,7 96, 64,5 112,4 9,1 POZ: 25 změna financování školství, 23 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/22 Sb.; 212 změna v oblasti sociálních transferů Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za 1 let průměr za poslední 4 roky 1. Daňové příjmy 13,3 85,8 111,2 92,9 13,3 11,6 14,5 2. Nedaňové příjmy 16,4 123,4 9,7 98,8 16,2 98,6 3. Kapitálové příjmy 123,2 162,8 5,7 53,5 64,1 41,2 52,4 4. Přijaté dotace 92, 11, 99,3 93,2 27,3 83,6 75,8 Příjmy celkem 98,7 11,4 95,7 89,9 71,9 13,3 9,2 5. Běžné výdaje 97,8 14,4 99,6 94,1 66,2 11, 9,2 6. Kapitálové výdaje 97,1 13,2 6,1, 58,6 157,7 69,1 Výdaje celkem 99,2 111, 87,7 96, 64,5 112,4 9,1 POZ: 25 změna financování školství, 23 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/22 Sb.; 212 změna v oblasti sociálních transferů Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, Číslovaná stránka 11 z 35

12 Město přišlo v důsledku hospodářské recese v roce 29 řádově o 13 mil. Kč na daňových příjmech. To výrazně negativně ovlivnilo hospodaření roku 29, ale město tu situaci zvládlo rychlou a především účinnou reakcí ve financích. Rozpočty města byly od roku 21 výsledně přebytkové +99 mil. Kč. Celkově město hospodařilo rozpočtově správně, tedy deficity vykrývalo přebytky v souladu se zákonnou zásadou dlouhodobé vyrovnaností rozpočtů. Deficitní tlaky byly umocňovány především kofinancováním dotací a investicemi. Graf 2. Vývoj salda rozpočtu Prostějova Vývoj salda příjmů a výdajů v tis. Kč Saldo příjmů a výdajů Zdroj: MFČR, Graf 3. Vývoj příjmů a výdajů Prostějova Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč Výdaje celkem Příjmy celkem Zdroj: MFČR, Celkové příjmy a výdaje měly stagnační trend s tím, že v roce 23 vznikly obce s přenesenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem (nárůst), v roce 25 se změnilo financování školství (odliv) a značný pokles příjmů i výdajů v roce 212 byl dál odlivem agendy vyplácení sociálních dávek na úřady práce. Graf 4. Vývoj a struktura příjmů Prostějova Číslovaná stránka 12 z 35

13 Rozpočtový Prostějova s analýzou a ratingem září 214 Vývoj a struktura příjmů v tis. Kč Vývoj struktury příjmů v % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4. Přijaté dotace 3. Kapitálové příjmy 2. Nedaňové příjmy 1. Daňové příjmy rok Zdroj: MFČR, rok Struktura příjmů města se stabilizovala především přesunem agendy vyplácení sociálních dávek na úřady práce, kdy vzrostl podíl daňových příjmů města. Nedaňové příjmy města ve výši cca 11 až 117 mil. Kč ročně pocházely především z oblastí navázaných na pronájmy, odpadové hospodářství a ekonomickou činnost apod. Ve většině oblastí, vyjma ekonomické činnosti (která se do rozpočtu promítá svým výsledkem) musíme zohledňovat také značné požadavky na výdaje města. Graf 5: Váha ukazatelů v %, podle kterých se Prostějov po novele RUD účinné od podílí na hlavních sdílených daňových příjmech Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně Počtu obyvatel přepočtenéh o koeficientem 76,2% Prostého počtu obyvatel 13,% Počtu žáků 1,4% Započtené výměře katastrálního území,5% Zdroj: Číslovaná stránka 13 z 35

14 Rozpočtový Prostějova s analýzou a ratingem září 214 Daňové příjmy představovaly po změnách cca 7 % příjmů a jejich váha, tak jak jsme předpokládali v minulosti, výrazně vzrostla. Podle novely RUD závisí daňové příjmy města na ukazatelích a dle poměrů vyjádřených předchozím grafem (u každé obce je to jinak). Vedle počtu obyvatel je tu také od roku 213 nový a značný vliv počtu dětí a žáků. Daňové příjmy města měly od roku 211 opět rostoucí trend s tím, že v roce 29 zaznamenaly velmi značnou újmu světovou finanční krizí a do roku 212 nedosáhly původní výše roku 28. Novela RUD situaci v roce 213 vylepšila, ale součástí daňových příjmů se staly příspěvky na žáky. Je nutné nadále finance města plánovat s velkou opatrností k příjmům. Město více podléhá vnějším vlivům daňovým. Ty udává vláda a vnější ekonomické prostředí. 11 Graf 6: Vývoj celkových daňových příjmů Prostějova Dlouhodobý vývoj celkových daňových příjmů v tis. Kč s em Cityfinance Zdroj:MF ČR, 11 Míněno např. připravovanou redukcí DPH vznikem třetí sazby a zrušení poklesu základní sazby, dále v médiích uváděné zhoršování podmínek pro živnostníky omezováním paušálů, růstem administrativní zátěže, snižování přímých daní méně produktivním skupinám obyvatel na úkor střední vrstvy a podnikání. Budování sociálně slabší vrstvy a perzekucí podnikatelů. Zvyšování výdajů na dávky, nezaměstnané a důchodce. Finanční znevýhodnění práce a podnikání, progresivní zdaňování odvádějící vedení firem a manažery do zahraničí, zvyšování nepřímých daní spotřebních, na kterých obce neparticipují, zvyšování sociálního a zdravotního pojištění a nákladů, růstu nákladů státního dluhu atd. (názor zpracovatele) Číslovaná stránka 14 z 35

15 Vyšší vazba města na daňové příjmy způsobila stabilizaci příjmů i to, že město více než dosud podléhá makroekonomickému vývoji v ČR a změně počtu obyvatel. Mezi daňovými příjmy převažují ty sdílené se státním rozpočtem, tedy závislé na změnách daných Parlamentem a ekonomickými trendy. Lze proto uvést riziko stagnace výnosů daňových příjmů po roce 214. zajímavý je také růst významu poplatků na struktuře daňových příjmů. Graf 7: Struktura daňových příjmů Prostějova Vývoj struktury a výše daňových příjmů v tis. Kč Vývoj struktury daňových příjmů % 8% 6% 4% 2% % DZN POPLATKY DPH DPPO DPFO Zdroj: Stabilní a téměř jistá základna příjmů města je někde na úrovni 7 až 75 mil. Kč ročně (vycházíme z daňových příjmů, snížených nedaňových příjmů a stagnujících běžných dotací), což je za normálních okolností naprostá většina příjmů města. Graf 8: Vývoj mimořádných příjmů Prostějova Mimořádné příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy: Investiční přijaté dotace (transfery): Zdroj: MFČR, Číslovaná stránka 15 z 35

16 Rozpočtový Prostějova s analýzou a ratingem září 214 Mimořádné příjmy Prostějova celkem od roku 21 do roku 213 dosáhly výše 147 mil. Kč investiční dotace a 175 mil. Kč kapitálových příjmů. Město tedy získalo od roku 21 do roku 213 celkem 322 mil. Kč mimořádných příjmů. Město vždy veškeré mimořádné příjmy investovalo, jak vidno z grafu. Celkem od roku 21 do roku 213 město investovalo 838 mil. Kč. Graf 9. Mimořádné příjmy a kapitálové výdaje Prostějova Mimořádné příjmy a kapitálové výdaje v tis. Kč Zdroj: MFČR, Mimořádné příjmy Kapitálové výdaje: Výdaje města vykazovali trvale stabilní výši investic. Naopak běžné výdaje město drželo dle výkazů na uzdě a tím zajistilo stabilizaci a zlepšení financí, které byly postiženy v roce 29 výpadkem příjmů. Graf 1. Vývoj struktury výdajů Prostějova Vývoj a struktura výdajů v tis. Kč Vývoj struktury výdajů v % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6. Kapitálové výdaje 5. Běžné výdaje rok Zdroj: MFČR, rok Riziko investiční pasti se Prostějova přesto netýkalo. Avšak do budoucna je třeba vnímat, že pro finance mnohých měst a obcí je obecně riskantní strategie budování nového majetku, který vyvolává tlak na výdaje 12 a zejména potřebu 12 Výjimku tvoří infrastruktura typu vodovody a kanalizace, komunikace apod., která je nezbytná. Číslovaná stránka 16 z 35

17 financí na jeho obnovu (odpisy). Zvýšená investiční aktivita se může někdy projevit zhoršením ekonomiky provozu, tedy zejména neúměrným růstem běžných výdajů a odpisů. Mnohá města i obce si neuvědomují, nebo nechtějí připustit, kolik prostředků je třeba vytvářet na údržbu a obnovu svého dosavadního majetku. Platí přitom, že čím více majetku město nebo obec má, tím více prostředků je třeba na jeho údržbu a obnovu (týká se infrastruktury, nemovitostí a netýká se pozemků, cenných papírů apod.). Zapomíná se často na obnovu technologických celků a místo toho, aby obce a města vytvářela odpovídající zdroje na odpisy, spravují pouze fondy na nezbytné opravy a řešení havárií. Modernizace a obnova velkých investičních celků je často v pozadí. Nejen malé obce a města však musí investovat do infrastruktury a jsou svým způsobem ve finanční pasti a často závisí na dotacích a dluzích. Graf 11. Vývoj krytí běžných výdajů běžnými příjmy Prostějova Běžné příjmy a běžné výdaje v tis. Kč Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Zdroj: MFČR, Běžné výdaje (provozní) Velice kladně lze hodnotit to, že město hospodařilo od roku 21 vždy z finančního hlediska provozních výdajů velmi příkladně a s ohledem na běžné příjmy. Připomínáme, že rok 212 byl poznamenán odlivem sociálních transferů. Graf 12. Roční změny běžných výdajů a běžných příjmů Prostějova Roční změny běžných příjmů a běžných výdajů v tis.kč 2 1 Zdroj: MFČR, ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Číslovaná stránka 17 z 35

18 Rozpočtový Prostějova s analýzou a ratingem září 214 Pro finance města by byla oslabující každá situace, při které by se běžné příjmy vyvíjely hůře než běžné výdaje za předpokladu, že tato situace přetrvala. Graf 13. Podrobnější vývoj běžných výdajů Prostějova Neinvestiční nákupy v tis. Kč Platy, pojistné a výdaje za práci v tis. Kč rok Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům v tis. Kč rok Neinvestiční transfery obyvatelstvu v tis. Kč rok rok POZ. V roce 25 se změnily toky financí na školství a v roce 212 se změnilo vyplácení sociálních dávek. Velké poklesy příjmů a výdajů v těchto letech neovlivnila samospráva. Zdroj: MFČR, V roce 25 stát změnil financování školství, proto zde klesly transfery veřejnoprávním subjektům a v roce 212 se přesunuly sociální transfery na úřady práce, což ukazuje poslední graf. Riziko růstu běžných výdajů je u Prostějova především na straně neinvestičních nákupů a transferů organizacím napojeným na rozpočet města. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví obce nebo města je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými výdaji. Za běžné příjmy obce označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku obce) a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu obce, včetně obnovy majetku (neinvestiční). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo hospodaření znamená fakticky vlastní finance (bez úvěrů), které obci ročně zbývají na volnou útratu, tedy na investice, ale také na budoucí obnovu majetku obce, na splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv. Proto banky při žádostech o úvěr stav a vývoj ukazatele provozního salda velmi bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu čerpání a splácení úvěru. Ovšem banky zajímá hlavně to, zda bude mít obec na splátky, ale už se nezajímají o stav majetku obce, pokud jím obec neručí za úvěr. Provozní saldo vyjadřuje jakousi roční finanční sílu obce a tedy ročně Číslovaná stránka 18 z 35

19 generovaný potenciál pro investice, ale také pro obnovu majetku obce (města), splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod. Město za poslední 4 roky zlepšilo provozní hospodaření o 98 mil. Kč! Za toto období klesly běžné příjmy o 239 mil. Kč, ale běžné výdaje o 337 mil. Kč. Tím město od nepříznivého roku 29 značně zlepšilo svou finanční kondici a zajistilo velmi dobrý stav provozního hospodaření. Mnohá snížení způsobil odliv sociálních dávek, ale podstatu zlepšení zajistilo město. Graf 14. Vývoj provozního salda Prostějova 25 Provozní saldo v tis. Kč Zdroj: MFČR, PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Provozní saldo města a jeho výborný vývoj je naprosto kladně hodnoceno a patrné na předchozím grafu. Město docílilo v roce 213 nejlepšího provozního salda za posledních 6 let a třetího nejlepšího výsledku v historii města, celkem 192,5 mil. Kč. Provozní saldo slouží k tvorbě rezerv, splácí se z něho dluhy a vytváří zdroje na investice a budoucí opravy a obnovu majetku města. Je úctyhodné to, že město Prostějov hospodařilo celé 4 roky tak, že pozvedlo provozní saldo na předkrizovou úroveň. Tento výsledek má pozitivní dopad na budoucnost města a jeho finanční zdraví. Číslovaná stránka 19 z 35

20 Tabulka 4. Vývoj provozního salda hospodaření Prostějova tis. Kč Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) Běžné příjmy (včetně neinvestičních 1 dotací) Běžné výdaje (provozní) Uhrazené splátky půjček PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 17% 18% 19% 9% 14% 13% 21% 25% REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR % podílu provozního salda na běžných příjmech 2% 23% 24% 17% 22% 18% 2% 24% Stav na bankovních účtech (tis. Kč) Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Z hlediska vývoje finančního prostoru samosprávy (provozního salda) se jednalo o: ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK DOBRÝ ROK ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK DOBRÝ ROK Vysvětlení pojmů: Dobrý rok = finanční prostor samosprávy se zvětšil, tedy běžné příjmy se vyvíjely lépe než běžné výdaje (špatný rok = opak) Zdroj: Graf 15: Provozní saldo a stav na bankovních účtech Prostějova Provozní saldo a stav na bankovních účtech v tis. Kč Zdroj: MFČR, PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) Stav na bankovních účtech (tis. Kč) Majetek Prostějova, přesněji jen stavby, lze hrubě odhadovat na 3 mld. Kč (záleží, jak zohledníme data rozvahy versus realita, tedy reálné hodnoty i z hlediska náročnosti oprav, stavu objektů atd.). Velmi orientačně město potřebuje na odpisy dlouhodobého majetku (staveb) alespoň 6 mil. Kč 13 ročně pouze na stavby. Pokud volíme obnovovací interval cca 5 let. 13 Města od roku 212 povinně odpisují a odpisy mají správně sloužit k refinancování oprav a obnovy dosavadního majetku. Tento údaj je zjištěn z výsledovky. Číslovaná stránka 2 z 35

21 Město disponuje finanční rezervou. Ke konci roku 213 bylo na účtech, termínovaných vkladech a fondech města (krátkodobý finanční majetek) rezerva cca 2 mil. Kč 14, ale tuto rezervu město z velké části zapojuje do realizovaných projektů a investic rozpočtu roku 214. Finančním potenciálem města lze velmi hrubě a orientačně vnímat hodnoty zůstatku na účtech k počátku předchozího roku a další likvidní finanční aktiva jako likvidní cenné papíry, zůstatky fondů (dohromady převážně krátkodobý finanční majetek) spolu s provozním saldem roku po odpočtu splátek dluhů. Je to zjednodušeně řečeno určitá finanční akceschopnost města bez využití případných nových dluhů daného roku. Graf 16. Vývoj okamžitého finančního potenciálu Prostějova Okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku) Zdroj: MFČR, propočty Výše uvedený finanční potenciál by zkreslovaly důsledky úvěrů a jiných půjček, ale půjčky ani úvěry Prostějov nemá. Město nemá uvěrové závazky. Město mělo k zůstatek mil. Kč dlouhodobých úvěrů 15. Bezpečná výše zadlužení je cca 8 mil. Kč 16. Graf 17. Zůstatky dlouhodobých závazků a splátek Prostějova 14 Krátkodobý finanční majetek. 15 ARIS WEB 6M řádek 19 rozvahy, od roku 21 ÚFIS 1M řádek Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z trendu provozního salda, trendu běžných příjmů a u daňových příjmů. Provozní saldo je zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že město by mělo být schopné během pěti let vytvořit finance na úplné umoření dluhu. Při pomalejším splácení v případě potřeby reálně dluh do 1 let bezpečně splatit. Číslovaná stránka 21 z 35

22 není zapotřebí uvádět Zdroj: MFČR, Dlouhodobé pohledávky 17 jsou velmi nízké a nehrají žádnou roli ve finanční analýze ani u. 17 ARIS WEB 6M řádek 75, od roku 21 ÚFIS 1M řádky 53 a 34 rozvahy. Číslovaná stránka 22 z 35

23 Závěr finanční analýzy Velmi vzácně se vidí u tak velkého města tak dobrý stav a zároveň trend zlepšení stavu financí za 4 roky jako u Prostějova. Město za poslední 4 roky zlepšilo provozní hospodaření o 98 mil. Kč a tím upevnilo situaci a připravilo finance města na to, aby město dokázalo čelit vnějším hrozbám. Finanční zdraví Prostějova je výborné s tím, že finanční kondice je na výborné úrovni a stejně tak stav financí. Tabulka 5. Rating - hodnocení finančního zdraví města Prostějova Celkové hodnocení Hodnocení finanční kondice Hodnocení stavu financí Výborné ANO ANO Velmi dobré Dobré Dostatečné Nedostatečné Zdroj: Cityfinance a.s. Kladně hodnotíme a za výtečné považujeme finanční výsledky města od roku 21, kdy město stabilizovalo a posílilo finanční kondici na předkrizovou úroveň a zajistilo finanční budoucnost, která byla v roce 29 nejistá a s finančního pohledu dosti zhoršená. Za velmi dobrou věc s dobrým vlivem na finance v minulosti dle našeho názoru označujeme též to, že se město mělo odvahu zbavovat se staveb a majetku náročného na provozní výdaje s neadekvátním efektem. Silnými stránkami financí je od roku 21 dobrý trend provozního salda s tím, že v roce 213 město dosáhlo nejlepšího provozního salda za posledních 6 let. Město dále docílilo úspory provozních výdajů, čímže jeho provozní saldo v roce 213 dosáhlo 25 % běžných příjmů, což je na velikost města velice nadprůměrný výsledek, který městu zajišťuje dobrou budoucnost. Dále si město vytvořilo finanční rezervu, nemá dluhy a jeho finanční kondice je výborná. Slabinou financí je jednostranné rozložení finančních aktiv z hlediska diverzifikace rizik. Rezervy jsou závislé na koruně a nemají ani jinak nediverzifikovaná finanční rizika, což nespatřujeme jako dlouhodobě moudré. Doporučení Doporučujeme diverzifikovat rizika finančních aktiv jejich lepším rozmístěním. Městu bychom dále doporučili na zastupitelstvu po volbách projednat tuto analýzu, stanovit finanční potenciál do nového volebního období. Ideální by bylo představit analýzu, zpracovaný a provést školení zastupitelů přímo v Prostějově. Město by mělo po volbách udržet výborné provozní saldo a nadále stabilizovat a nezvyšovat provozní výdaje. Číslovaná stránka 23 z 35

24 Dále uvádíme pro rekapitulaci SWOT analýzu financí (řazeno dle významu). Tabulka 6. SWOT analýza financí obce (řazeno sestupně dle významu) Silné stránky Slabé stránky Výborné provozní saldo. Nediverzifikovaná rizika finančních aktiv Velmi dobrý trend financí od roku 21. Finanční potenciál k obnově majetku města. Finanční rezerva. Příležitosti Ohrožení (rizika) Zavádění nových technologií snižujících provozní výdaje (zateplování, alternativní zdroje energie apod.) a nástrojů snižujících výdaje a zvyšujících efektivitu organizací. Budování nového majetku náročného na provoz, údržbu a obnovu a v ohrožení je údržba a obnova současného majetku města. Využití dotací nového období. Úbytek obyvatel a stagnace běžných příjmů. Růst cen vstupů a hrozba poklesu dotací státu na školská zařízení. Rizika finanční nestability ČR 18. Zdroj: 18 Rizika měnová, deflace a deficitů státního rozpočtu. Číslovaná stránka 24 z 35

25 Rozpočtový Statutární město Prostějov dostojí svým dosavadním závazkům. Definice finančního potenciálu Prostějova Prostějov při dodržení rozpočtového u bude schopný za 4 roky vygenerovat 765 mil. Kč z provozního salda (vlastních příjmů po úhradě běžných výdajů), z toho bude město potřebovat ideálně 24 mil. Kč na odpisy majetku (opravy a obnovu staveb), zbude cca 525 mil. Kč. Podrobnější rozpis základní finanční úvahy uvádí tabulka. Tabulka 7. Výhled finančního potenciálu Prostějova tis. Kč Celkem Provozní saldo Splátky dluhů (dlouhodobých závazků) Zbývá po úhradě dluhů Doporučeno k obnově majetku Zbývá Zdroj: Strop bezpečného dlouhodobého dluhu města vidíme na úrovni 8 mil. Kč 19. Předpoklady pro plnění rozpočtového u Předpokladem pro plnění rozpočtového u je nebo lépe rozpočtový už v sobě zahrnuje v období let 215 až 218: 1. Stagnaci běžných výdajů oproti rozpočtu 214 o 2 mil. Kč 2. Růst běžných příjmů o 97 mil. Kč 2 oproti rozpočtu 214 (dále růst o 2,6 % ročně) 3. Nadále nezadluženost 4. Kapitálové příjmy, investiční dotace a nové úvěry jsou řešeny nad rámec u, rozpočty 215 a dále jsou koncipovány jako přebytkové a přebytek bude využit k investicím a výdajům dle rozhodnutí samosprávy. 19 Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z trendu provozního salda, trendu běžných příjmů a u daňových příjmů. Provozní saldo je zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že město by mělo být schopné během pěti let vytvořit finance na úplné umoření dluhu. Při pomalejším splácení v případě potřeby reálně dluh do 1 let bezpečně splatit. 2 V tom 56 mil. Kč daňové příjmy mezi rozpočtem 214 a návrhem 215. Číslovaná stránka 25 z 35

26 Doporučení 1. Diverzifikovat rizika finančních aktiv s využitím nástrojů kapitálového trhu (po vzoru Jablonce nad Nisou, Modravy a dalších) 2. Udržet výborné provozní saldo. 3. Zvážit zavedení systému financování obnovy majetku (po vzoru Lanškrouna, Františkových Lázní, Žamberka a Benešova) Navržení ukazatelů stability financí Následující ukazatele a pravidla pro sestavování rozpočtů vedou k udržení a další stabilizaci plnění řízení financí. Dodržování ukazatelů finančního zdraví se projeví v zajištění stability a dobrého trendu financí města. Rozpočty města by měly být zpracovávány s následujícími pravidly: 1. PRAVIDLO: STABILNĚ DOBRÝ TREND FINANCOVÁNÍ PROVOZU - Běžné příjmy každého rozpočtu by se vždy měly vyvíjet lépe než běžné výdaje (nebo stejně). Všechny organizace a odbory města by měly předkládat rozpočty ve vazbě na toto pravidlo. Město nemůže výrazně hýbat příjmy, ale může ovlivnit výdaje. 2. PRAVIDLO: DOBRÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK za minimální hranici považujeme kladné provozní saldo alespoň 1 mil. Kč 21, ideálně však 2 mil. Kč nebo 25 % běžných příjmů. Běžné příjmy musí vždy převyšovat běžné výdaje 22, s jistotou je třeba v krizi mít vždy finance alespoň na splátky dluhů. Ovšem není zde myšleno na rezervy a obnovu majetku v budoucnu. 3. PRAVIDLO: DLUHY POD KONTROLOU - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých úvěrů je aktuálně 8 mil. Kč. Podrobný rozpočtový uvádí tabulky (viz. Tabulka 9. Rozpočtový ) 21 Jde o minimum. 22 Výjimku mohou tvořit rozsáhlé mimořádné opravy a rekonstrukce. Tyto mimořádné výdaje je však lépe, pokud to lze, evidovat jako investice. Číslovaná stránka 26 z 35

27 Dopady rozpočtového u do financí Dodržení u by mělo následující dopad do financí Prostějova. Graf 18. Zobrazení vybraných ukazatelů rozpočtového u Prostějova Provozní saldo v tis. Kč Základní běžný účet v tis. Kč Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů v tis. Kč Běžné příjmy v tis. Kč Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje rozp očet 215 výhl ed 216 výhl ed 217 výhl ed 218 výhl ed Zdroj: Číslovaná stránka 27 z 35

28 Tabulka 8. Výhled provozního salda Prostějova tis. Kč Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) rozpočet CELKEM 215 až Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) a PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 13% 21% 25% 13% 2% 26% 26% 26% b Uhrazené splátky půjček c=a-b Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) d Stav na bankovních účtech (tis. Kč) e=c+d Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku (tis. Kč) f Stavby (tis. Kč) ANO= když Dostačuje potenciál provozního salda po úhradě f/5 > c splátek dluhů na krytí obnovy staveb ANO ANO ANO % ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ -6% -28% 7% -7% 7% 2% 2% 2% % ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ -6% -34% 1% 9% -1% -5% 2% 1% ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Zdroj: Graf 19: Výhled - provozního salda Prostějova 25 PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) rozpočet PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zdroj: Číslovaná stránka 28 z 35

29 tis. Kč Rozpočtový Prostějova s analýzou a ratingem září 214 Graf 2. Výhled finančního krytí běžného provozu Prostějova 1 2 Výhled finančního krytí běžného provozu rozpočet Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Zdroj: Graf 21. Výhled okamžitého finančního potenciálu Prostějova Okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech ke konci předchozího roku) rozpočet Zdroj: Finanční potenciál zahrnuje od 214 kumulativně veškeré výdaje, o kterých bude volně rozhodovat samospráva (bez dluhů a dotací), ale včetně výdajů na odpisy, tedy opravy a obnovy majetku. Tzn. včetně doporučeného fondu oprav a investic. Podrobné informace rozpočtového u uvádí dále tabulky. Číslovaná stránka 29 z 35

30 Příloha 1. Rozpočtový - tabulková část s komentářem Pro rozpočtový je výchozím rokem rok , i když uvádíme i návrh 215. Tabulky obsahují pro srovnání skutečnosti předchozích let. Důležité upozornění! Objem investic bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace. Ve u není s investičními dotacemi počítáno. Finanční potenciál je kumulován z přebytku provozního salda do finančních rezerv, což neznamená, že nemohou být využity na investice a opravy majetku. Provozní dotace na straně příjmů a výdajů působí neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných. Celkové saldo hospodaření by se vlivem přijatých investičních dotací měnit nemělo s výjimkou řízení cash flow v letech. Zpracovatel neplánoval kapitálové příjmy. Každý prodej majetku promítnutý do kapitálových příjmů navýší oproti u příjmy. 23 Dle zákona rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet Číslovaná stránka 3 z 35

31 Tabulka 9. Rozpočtový Prostějova ř. Rozpočtový Prostějov Druhové třídění dle rozp. skladby Údaje Zdroj: rozpočet tis.kč INDEXY průměr až Daňové příjmy ,1 12, DPFO ze závislé činnosti , DPFO OSVČ , DPFO zvláštní sazba (srážková) , DPPO , DPPO za obce DPH , až 135 Místní poplatky , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Nedaňové příjmy ,9 9, Příjmy z vlastní činnosti a odvody , Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. 23 příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy , 17 4 Přijaté dotace (transfery) , Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM , 111, Běžné výdaje ,3 96, Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné , Neinvestiční nákupy a související výdaje , Neinvestiční trans. soukr. subj , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ,7 27 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky 54 až 56 obyv , Ostatní neinvestiční výdaje , Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ,7 68,3 31 ř.21 - ř.3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,1 113, Běžné výdaje (provozní) Suma 215 až ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ,1 111,4 4 ř.3+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ,5 111,4 41 ř.38-ř.39 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) 42 Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS-6M, od 21 ř. 84 až 88 ÚFIS 1M) Suma 215 až Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř.34-ř.36 (SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU) ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ř.36+leasing pol úroky pol. Dluhová služba ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby,14%,15%,15%,14%,13%,%,%,%,% 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 19 ARIS - 6M, od rozvaha 21 ř ÚFIS 1M) 48 Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 6M, od 21 ř. rozvaha ÚFIS 1M) není návaznost 21 tis. Kč 49 rozvaha Stavby (položka 18 ARIS - 6M, od 21 ř. 16 ÚFIS 1M) Suma 215 až 18 FOND OBNOVY MAJETKU = ODPISY DLOUHODOBÉHO 5 výsledovka MAJETKU 218/ ř.43 - ř.5 ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ8 *21 velká novela RUD *23 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/22 Sb.,*25 změna financování školství, *212 přesun agendy sociální na úřady práce s citem, hodnota navždy. Číslovaná stránka 31 z 35 Finance

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014 Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 214 Číslovaná stránka 1 z 27 OBSAH ÚVOD... 3 VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY... 3 Počet obyvatel... 3 Počet žáků... 3 Počet zaměstnanců... 3 Provozní saldo...

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy 2017* 2018*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy 2017* 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 9.1.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Analýza financí města Rožnov pod Radhoštěm

Analýza financí města Rožnov pod Radhoštěm Analýza financí města Rožnov pod Radhoštěm Zpracoval: Ing. Luděk Tesař Číslovaná stránka 1 z 25 OBSAH ÚVOD... 3 VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY... 3 Počet obyvatel... 3 Počet žáků... 3 Počet zaměstnanců... 3 Provozní

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Analýza financí obce. Moravská Třebová

Analýza financí obce. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 214 Analýza financí obce Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.4/4.1.1/89.116 Zpracoval:

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Těšetice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

*predikce z neupravených dat

*predikce z neupravených dat 219* 22* 221* Chrast 7.5.219 Výpočet daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Vyhotoveno: 7.5.219 Východiska: POZ. Navštivte seminář k rozpočtu, přehled míst a termínů viz. Okres: Chrudim Příloha

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE Registrační číslo projektu: Název projektu: Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.04/4.1.01/89.00118 Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí OP LZZ Operační program lidské zdroje

Více

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 předpoklad 216* 217* 218* 219* Mšeno Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 11.9.216 Východiska: Okres: Mělník Využívá

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města 22. května 2011 Zpracováno dne 19. 3. 2013 Rozpočtový města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města na roky 2014 až 2017 při schválení platný do konce roku 2014 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných

Více

Rozpočtový výhled městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem Zpracováno dne 7. 7. 214 Rozpočtový městyse KNĚŽEVES s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle CITYFINANCE a.s. uvedení silných a slabých

Více

Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 16. 1. 213 Rozpočtový města FULNEK s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Rozpočtový výhled města Rakovníka s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Rakovníka s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Rakovníka s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

ANALÝZA FINANCÍ OBCE. Žamberk

ANALÝZA FINANCÍ OBCE. Žamberk Aktualizace březen 215 ANALÝZA FINANCÍ OBCE Žamberk Obsahuje: Analýzu finančního zdraví Analýzu vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí SWOT analýzu financí (uvedení

Více

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 3. 9. 213 Rozpočtový statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Obsahuje: údaje na roky 2010 až 2013 analýzu dosavadního hospodaření obce dopady světové finanční krize do příjmů obce opatření na financování rozvoje obce 31.

Více

ANALÝZA FINANCÍ OBCE

ANALÝZA FINANCÍ OBCE Zpracováno dne 29. 9. 2013 ANALÝZA FINANCÍ OBCE Obsahuje: Analýzu finančního zdraví Analýzu vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí SWOT analýzu financí (uvedení silných

Více

Rozpočtový výhled města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 6. 1. 213 Rozpočtový města HORNÍ BŘÍZA s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 22. května 211 Dne 1. 2. 213 Rozpočtový ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM na roky 214 až 218 při schválení platný do 214 S ANALÝZOU FINANCÍ MĚSTA Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek,

Více

AKTUALIZACE. Analýza financí obce. Moravská Třebová. Zpracováno dne

AKTUALIZACE. Analýza financí obce. Moravská Třebová. Zpracováno dne Zpracováno dne 3. 3. 215 Analýza financí obce AKTUALIZACE Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.4/4.1.1/89.116

Více

Rozpočtový výhled města Českého Brodu s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Českého Brodu s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Českého Brodu s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí Zpracováno dne 13. 1. 214 Rozpočtový VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města zohlednění odtržení obcí Poličná a Krhová uvedení silných a slabých stránek,

Více

Rozpočtový výhled obce Opatovice nad Labem s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Opatovice nad Labem s analýzou financí a ratingem do roku 219 Rozpočtový obce Opatovice nad Labem s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Rozpočtový výhled statutárního města PARDUBICE na roky 2013 až 2017 při schválení platný do roku 2013

Rozpočtový výhled statutárního města PARDUBICE na roky 2013 až 2017 při schválení platný do roku 2013 22. května 2011 Zpracováno dne 4. 10. 2012 Rozpočtový výhled statutárního města PARDUBICE na roky 2013 až 2017 při schválení platný do roku 2013 Obsahuje: výhled financí včetně dopadu novely tzv. RUD analýzu

Více

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013 Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013 MĚSTO KRÁLÍKY ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ ROZPOČTOVÝ

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Rozpočtový výhled města KUŘIM s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města KUŘIM s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Kuřim s analýzou financí a ratingem 24.11.215 Rozpočtový města KUŘIM s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance

Více

Rozpočtový výhled obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem 24. 1. 215 Rozpočtový obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Zpracováno dne 25. 7. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb

Více

Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice s analýzou financí a ratingem do roku 219 Rozpočtový statutárního města České Budějovice s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled města Benešov s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Benešov s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled města Benešov s analýzou financí a ratingem na roky 216 až 218 platný pro rok 215 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek,

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013

Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013 22. května 2011 Zpracováno dne 30. 05. 2012 Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Jenštejn

Střednědobý výhled rozpočtu obce Jenštejn 2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Jenštejn s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: v Příloze povinné informace ke zveřejnění na úřední desku analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance

Více

Rozpočtový výhled Litvínova s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled Litvínova s analýzou financí a ratingem Rozpočtový Litvínova s analýzou financí a ratingem na roky 216 až 219 platný pro rok 215 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled města Litvínova s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Litvínova s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Litvínova s analýzou financí a ratingem 7. 3. 216 Rozpočtový města Litvínova s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody

Více

Rozpočtový výhled města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem 1.12.215 Rozpočtový města Valašského Meziříčí s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Loděnice

Střednědobý výhled rozpočtu obce Loděnice 217 Střednědobý rozpočtu obce Loděnice s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled města Nepomuku s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Nepomuku s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Nepomuku s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled obce Litvínovice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Litvínovice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Litvínovice s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Vilémova

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Vilémova 217 Střednědobý rozpočtu městyse Vilémova s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM 22. května 2011 Zpracováno dne 07. 11. 2011 Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM Obsahuje: analýzu dosavadního hospodaření města s uvedením silných a slabých stránek (rekapitulaci a možné hrozby)

Více

Rozpočtový výhled města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem 5. 12. 2016 Rozpočtový města Českého Dubu s analýzou financí a ratingem Na roky 2017 až 2021 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem

Více

Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky

Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017 Rozpočtový na roky 2018 2021 Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým em. Rozpočtový je důležitým pomocným

Více

Rozpočtový výhled města Rožnova pod Radhoštěm s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Rožnova pod Radhoštěm s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Rožnova pod Radhoštěm s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 6 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 19. Termín zasedání: 2. 2. 2017 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

Rozpočtový výhled města Nový Jičín s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Nový Jičín s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Nový Jičín s analýzou financí a ratingem do roku 219 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled statutárního města Jablonce nad Nisou s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města Jablonce nad Nisou s analýzou financí a ratingem Rozpočtový statutárního města Jablonce nad Nisou s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem Rozpočtový statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem Na roky 2017 až 2021 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018. Střednědobý výhled rozpočtu. na roky

Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018. Střednědobý výhled rozpočtu. na roky Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018 Střednědobý rozpočtu na roky 2019 2022 Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým em rozpočtu. Střednědobý

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

Rozpočtový výhled obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem 21. 3. 216 Rozpočtový obce Malé Úpy s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Nového Jičína

Střednědobý výhled rozpočtu města Nového Jičína 217 Střednědobý rozpočtu města Nového Jičína s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí samosprávy s ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Rozpočtový výhled města Zbirohu s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled města Zbirohu s analýzou financí a ratingem Rozpočtový města Zbirohu s analýzou financí a ratingem Na roky 217 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/11/2016 ze dne 19. 12. 2016 Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Horní Břízy s analýzou financí a ratingem

Střednědobý výhled rozpočtu města Horní Břízy s analýzou financí a ratingem Střednědobý rozpočtu města Horní Břízy s analýzou financí a ratingem 5. 1. 217 Střednědobý rozpočtu města Horní Břízy s analýzou financí a ratingem Na roky 218 až 221 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až 2022 Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Českých Budějovic

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Českých Budějovic 217 Střednědobý rozpočtu statutárního města Českých Budějovic s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek,

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic

Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic 217 Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova 218 Střednědobý rozpočtu statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Velkého Března

Střednědobý výhled rozpočtu Velkého Března 217 Střednědobý rozpočtu Velkého Března s analýzou financí a ratingem Materiál obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED 5. 9. 2019 Miroslav MATEJ Ekonomický vývoj 2 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY růst reálného hrubého domácího produktu v % Zdroj: Predikce MF ČR (červenec

Více

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 15. prosince 2016

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 15. prosince 2016 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 8 Zastupitelstvo města Pardubic, dne 15. prosince 216 Předkladatel: Zpracovatel: Rozinek Jiří, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Včelné

Střednědobý výhled rozpočtu obce Včelné 219 Střednědobý rozpočtu obce Včelné s analýzou financí a ratingem Obsahuje: doporučený strop bezpečné zadluženosti stanovení finančního potenciálu samosprávy od roku 22 do roku 224 analýzu financí obce

Více

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Vilémova

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Vilémova 219 Střednědobý rozpočtu městyse Vilémova s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst 2019 až 2023 www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků

Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Aktuální vývoj hospodaření územních samosprávných celků Miroslav MATEJ ředitel Odbor financování územních rozpočtů Ministerstvo financí květen 2018 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst.

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst. Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Důvodová zpráva. Příloha Rozpočtový výhled zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem, firma CITY FINANCE

Důvodová zpráva. Příloha Rozpočtový výhled zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem, firma CITY FINANCE Důvodová zpráva Obsah: 1. Komentář k rozpočtovému u Ing. Tesaře 2. Úvěry, leasingy a další dlouhodobé závazky 3. Investice vhodné k realizaci v následujících obdobích Příloha Rozpočtový zpracovaný Ing.

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuku

Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuku 218 Střednědobý rozpočtu města Nepomuku s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Chotěboře

Střednědobý výhled rozpočtu města Chotěboře 219 Střednědobý rozpočtu města Chotěboře s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí

Více

VIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011

VIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011 VIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011 Ministerstvo financí ČR Dětenice květen 2011 Jan Zikl Porovnání příjmů SR a obcí Skutečnost

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Kuchařovic

Střednědobý výhled rozpočtu Kuchařovic 219 Střednědobý rozpočtu Kuchařovic s analýzou financí a ratingem Obsahuje: doporučený strop bezpečné zadluženosti stanovení finančního potenciálu samosprávy od roku 22 do roku 224 analýzu financí obce

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic

Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslic 218 Střednědobý rozpočtu města Kraslic s analýzou financí a ratingem Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 20. prosince 2018

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 20. prosince 2018 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 14 Zastupitelstvo města Pardubic, dne 2. prosince 218 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Projednáno: Vliv

Více

Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Střednědobý výhled rozpočtu na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Střednědobý výhled rozpočtu na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a

Více

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 14. prosince 2017

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 14. prosince 2017 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 12 Zastupitelstvo města Pardubic, dne 14. prosince 217 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Rozinek Jiří,

Více

M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í Č R III.Q

M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í Č R III.Q Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování 1 Odhad vývoje HDP v ČR Makroekonomická predikce

Více

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY 2020-2024 Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno dálkovým přístupem dne: 9. 3. 2019 Sejmuto dne: Obsah 1 Efektivnost výhledu rozpočtu... 3 2

Více

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst.

Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst. Finanční možnosti a financování cílů obcí a měst www.cityfinance.cz Ing. Luděk Tesař - představení Ekonom viz www.cityfinance.cz Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2 Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun 21.11.2016 strana 2 Město disponuje Výchozí stav provozním přebytkem ve výši cca 30 mil. Kč zůstatkem na účtech ve výši cca 40

Více

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař

Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až Ing. Luděk Tesař Finanční možnosti a příležitosti obcí v období 2018 až 2022 Ing. Luděk Tesař www.cityfinance.cz Ekonom; Ing. Luděk Tesař - představení Specialista na veřejné finance a rozvoj samospráv; Dlouholetý zaměstnanec

Více