Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y"

Transkript

1

2 ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné valné hromady v roce 1998 do fiádné valné hromady Dozorãí rada vykonávala svou ãinnost dvûma hlavními formami. Jednak zadáním neb upfiesnûním úkolû útvarûm vnitropodnikové kontroly, zejména úãetní, a následn m posouzením v sledkû proveden ch kontrol. Dále tím, Ïe na svá zasedání zvala ãleny vrcholového vedení, aby pfiednesli zprávy k jednotliv m tématûm urãen m dozorãí radou k její kontrole. Dozorãí rada pfii tom konstatuje, Ïe spolupráce s vrcholov m vedením spoleãnosti byla v celém období velmi dobrá a vedení poskytlo dozorãí radû dostatek informací a podkladov ch materiálû k tomu, aby dozorãí rada mohla fiádnû plnit svou funkci. Stejnû dobrá spolupráce probíhala s pfiedstavenstvem spoleãnosti. Na základû dohody pfiedseda dozorãí rady se pravidelnû zúãastàoval zasedání pfiedstavenstva, kde mohl k jednotliv m problémûm jak projevit bezprostfiednû stanovisko dozorãí rady, tak získával pfiímé informace o rozhodování statutárního orgánu spoleãnosti s moïností nezkreslenû je pfiená et k posouzení na jednání dozorãí rady. Dozorãí rada se scházela v cca ãtvrtletních intervalech, takïe od minulé fiádné valné hromady probûhla ãtyfii jednání. Mezi hlavní aktivity dozorãí rady patfiily tyto záleïitosti: posuzování podnikatelské ãinnosti pfiedstavenstva z hlediska dodrïování zákonn ch norem a stanov spoleãnosti v této oblasti dozorãí rada neshledala Ïádn rozpor posuzování podnikatelské ãinnosti pfiedstavenstva z hlediska zájmu akcionáfiû ani k této oblasti nemûla dozorãí rada Ïádn ch pfiipomínek posuzování hospodáfisk ch v sledkû spoleãnosti a podnikû ve skupinû ve ãtvrtletních intervalech po celé posuzované období hodnotila dozorãí rada v voj hospodáfisk ch v sledkû spoleãnosti jako rovnomûrn, odpovídající zámûrûm dan m finanãním plánem a finanãní situaci za stabilní posouzení finanãního plánu pro rok 1999 finanãní plán shledala dozorãí rada jako dobfie sestaven, odpovídající vnûj ím podmínkám a strategick m zámûrûm spoleãnosti kontrola stavu úãetnictví spoleãnosti prostfiednictvím vnitfiního auditu v této záleïitosti dozorãí rada konstatovala, Ïe úroveà úãetnictví vedeného spoleãností se zlep uje kontrola stavu zaji tûní v robního programu jak v roce 1998, tak pro rok 1999 této oblasti vûnovala dozorãí rada mimofiádnou pozornost vzhledem k poklesu objemu trhu stavebních prací a zostfiení konkurence shledala, Ïe marketingová ãinnost centrály i divizí zajistila dostateãné mnoïství zakázek pro vytvofiení plánovaného hospodáfiského v sledku, i kdyï v sledn obrat spoleãnosti nedosáhl plánovaného projednání stavu nemovitého majetku v této vûci zjistila dozorãí rada, Ïe o majetek spoleãnosti je peãováno s náleïitou péãí projednání stavu movitého majetku dozorãí rada vzala na vûdomí, Ïe zvy ující se koeficient opotfiebení je dán jednorázov mi akty (ukonãení leasingû, nákup strojû od DSO) a ve skuteãnosti se strojní vybavení v hlavních skupinách zlep uje projednání stavu odpisû dozorãí rada pro etfiila jí zji tûn nerovnomûrn v voj odpisû v minul ch letech a po rozboru pfiedloïeném vedením spoleãnosti konstatovala, Ïe nedo lo k Ïádnému pochybení se strany spoleãnosti seznámení s v sledky externích kontrol probûhlé externí kontroly neshledaly podstatnûj í závady 28

3 kontrola stavu dodrïování systému fiízení jakosti dozorãí rada ocenila vynikající v sledky spoleãnosti v realizaci komplexního systému fiízení, které se projevilo rozsahem certifikace a získáním titulu Bezpeãn podnik schválení v bûru auditorské firmy pro rok 1998 pro úãetní rok 1998 byla auditem povûfiena firma Deloitte & Touche pfiezkoumání roãní úãetní závûrky za rok 1998 a návrhu pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok 1998 Dozorãí rada pokládá dosaïené v sledky akciové spoleãnosti Metrostav v roce 1998 za velmi úspû né, a to zejména ve vztahu k negativnímu v voji na trhu stavebních prací. Spoleãnost si udrïela a upevnila své postavení mezi nejlep ími stavebními firmami v republice. Na základû v sledkû své kontrolní ãinnosti dozorãí rada rozhodla, Ïe pfiedloïí fiádné valné hromadû doporuãení schválit roãní úãetní závûrku za rok 1998 a rozdûlení zisku za rok 1998 dle návrhu pfiedloïeného pfiedstavenstvem spoleãnosti. Ing. Miroslav Vanûk pfiedseda dozorãí rady 29

4 30

5 FINANâNÍ âást Roãní úãetní závûrka Metrostav a.s. Rozvaha 32 V kaz ziskû a ztrát 34 Pfiehled o penûïních tocích 36 Pfiíloha roãní úãetní závûrky 37 Konsolidované úãetní v kazy 56 Konsolidovan v kaz ziskû a ztrát 57 Konsolidovaná rozvaha 58 31

6 ROâNÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKA Rozvaha k v tisících Kã Aktiva celkem A. Pohledávky za upsané vlastní jmûní B. Stálá aktiva B.I. Nehmotn investiãní majetek B.I.1. Zfiizovací v daje B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jin nehmotn investiãní majetek B.I.6. Nedokonãené nehmotné investice 900 B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotn investiãní majetek B.II. Hmotn investiãní majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Budovy, haly a stavby B.II.3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata B.II.6. Jin hmotn investiãní majetek B.II.7. Nedokonãené hmotné investice B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotn investiãní majetek B.II.9. Opravná poloïka k nabytému majetku B.III. Finanãní investice B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn m vlivem B.III.3. Ostatní investiãní cenné papíry a vklady B.III.4. PÛjãky podnikûm ve skupinû B.III.5. Jiné finanãní investice C. ObûÏná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonãená v roba a polotovary C.I.3. V robky C.I.4. Zvífiata C.I.5. ZboÏí C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.III.3. Sociální zabezpeãení C.III.4. Stát - daàové pohledávky C.III.5. OdloÏená daàová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodob finanãní majetek D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv D.I. âasové rozli ení D.I.1. Náklady pfií tích období D.I.2. Pfiíjmy pfií tích období D.I.3. Kurzové rozdíly aktivní 34 D.II. Dohadné úãty aktivní

7 Rozvaha (pokraãování) k v tisících Kã Pasiva celkem A. Vlastní jmûní A.I. Základní jmûní A.I.1. Základní jmûní A.I.2. Vlastní akcie A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní áïio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku A.II.4. OceÀovací rozdíly z kapitálov ch úãastí A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonn rezervní fond A.III.2. Nedûliteln fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let A.IV.1. Nerozdûlen zisk minul ch let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minul ch let A.V. Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kurzové ztráty 34 B.I.3. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem B.II.3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé smûnky k úhradû B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke spoleãníkûm a sdruïení B.III.3. Závazky k zamûstnancûm B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpeãení B.III.5. Stát- daàové závazky a dotace B.III.6. OdloÏen daàov závazek B.III.7. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. BûÏné bankovní úvûry B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci C. Ostatní pasiva - pfiechodné úãty pasiv C.I. âasové rozli ení C.I.1. V daje pfií tích období C.I.2. V nosy pfií tích období C.I.3. Kurzové rozdíly pasivní 101 C.II. Dohadné úãty pasivní Ukazatele uvedené v prezentaãní ãásti v roãní zprávy jsou oproti údajûm uveden m ve finanãní ãásti této zprávy sníïeny v poloïce krátkodob ch závazkû, obûïn ch aktiv a návaznû celkov ch aktiv o splátky realizované nedokonãené v roby. Tento zpûsob prezentace údajû byl zvolen z dûvodu zachování návaznosti na metody vykazování pouïité v minul ch v roãních zprávách. 33

8 V kaz ziskû a ztrát za rok konãící v tisících Kã I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodej zboïí Obchodní marïe II. V kony II.1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb II.2. Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob vlastní v roby II.3. Aktivace B. V konová spotfieba B.1. Spotfieba materiálu a energie B.2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C.3. Náklady na sociální zabezpeãení C.4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku III. TrÏby z prodeje investiãního majetku a materiálu F. ZÛstatková cena prodaného investiãního majetku a materiálu IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli ení provozních v nosû G. Tvorba rezerv a ãasového rozli ení provozních nákladû V. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních v nosû H. Zúãtování opravn ch poloïek do provních nákladû VI. Ostatní provozní v nosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pfievod provozních v nosû J. Pfievod provozních nákladû * Provozní hospodáfisk v sledek

9 V kaz ziskû a ztrát (pokraãování) za rok konãící v tisících Kã VIII. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a vkladû K. Prodané cenné papíry a vklady IX. V nosy z finanãních investic IX.1. V nosy z cenn ch papírû a vkladû v podnicích ve skupinû IX.2. V nosy z ostatních investiãních cenn ch papírû a vkladû IX.3. V nosy z ostatních finanãních investic X. V nosy z krátkodobého finanãního majetku 228 XI. Zúãtování rezerv do finanãních v nosû 5 L. Tvorba rezerv na finanãní náklady 34 XII. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních v nosû M. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních nákladû XIII. V nosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XV. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací R. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost R.1. Splatná R.2. OdloÏená ** Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost XVI. Mimofiádné v nosy S. Mimofiádné náklady T. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti T.1. Splatná T.2. OdloÏená * Mimofiádn hospodáfisk v sledek U. Pfievod podílu na hospodáfiském v sledku spoleãníkûm *** Hospodáfisk v sledek za úãetní období Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním

10 Pfiehled o penûïních tocích k v tisících Kã 1998 P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû*) 1 na poãátku období Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1 Úpravy o nepenûïní operace A.1.1 Odpisy stál ch aktiv (+), s v jimkou zcela prodan ch stál ch aktiv, odpis pohledávek (+) a dále umofiování opravné poloïky k nabytému majetku (+/-) A.1.2 Zmûna stavu opravn ch poloïek, rezerv a zmûna zûstatkû pfiechodn ch úãtû A a P (+/-) A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stál ch A (-/+), vãetnû oceàovacích rozdílû z kapitálov ch úãastí A.1.4 V nosy z dividend a podílû na zisku (-) 0 A.1.5 Vyúãtované nákladové úroky (+) s v jimkou kapitálov ch úrokû, a vyúãtované v nosové úroky (-) A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami prac. kapitálu a mim. poloïkami A.2 Zmûna potfieby pracovního kapitálu A.2.1 Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti (+/-) A.2.2 Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti (+/-) A.2.3 Zmûna stavu zásob (+/-) A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A.3 V daje z plateb úrokû s v jimkou kapitalizovan ch úrokû (-) A.4 Pfiijaté úroky (+) A.5 Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období (-) A.6 Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn hospodáfisk v sledek vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti B.1 V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2 Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.3 PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 B*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti C.1 Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû 0 C.2 Dopady zmûn vlastního jmûní na penûïní prostfiedky C.2.1 Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního jmûní, event. rezervního fondu vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení (+) 0 C.2.2 Vyplacení podílû na vlastním jmûní spoleãníkûm (-) 0 C.2.3 PenûÏní dary a dotace do vlastního jmûní a dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû (+) 0 C.2.4 Úhrada ztráty spoleãníky (+) 0 C.2.5 Pfiímé platby na vrub fondû (-) 0 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû (-) C.3 Pfiijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti F âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû R Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû*) 1 na konci období *) 1 Za penûïní ekvivalenty jsou povaïovány vlastní akcie a krátkodob finanãní majetek sníïen o opravné poloïky. 36

11 Pfiíloha roãní úãetní závûrky OBECNÉ ÚDAJE ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti Metrostav a.s. (dále jen spoleãnost) byl zaloïen zakladatelsk m plánem ministerstva v stavby a stavebnictví âeské republiky (nástupce státního podniku Metrostav Praha) jako akciová spoleãnost dne 21. prosince 1990 a vznikl zapsáním do obchodního rejstfiíku Krajského obchodního soudu v Praze dne 23. kvûtna Spoleãnost má základní jmûní ve v i ,- Kã. Fyzické a právnické osoby, podílející se více neï 10 % na základním jmûní spoleãnosti, a v e jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionáfi poãet akcií % podíl k na základním jmûní IPF Komerãní banky, a.s ,75 % Spofiitelní privatizaãní - V nosov IF, a.s ,23 % Spofiitelní privatizaãní - âesk IF, a.s ,75 % Pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti jsou následující ãinnosti: ãinnosti provádûné hornick m zpûsobem, provádûní trhacích prací, ubytovací sluïby, hostinská ãinnost, ãinnost odpovûdn ch geodetû, koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, ãinnost realitní kanceláfie, inïen rská ãinnost v oblasti investiãní v stavby, poradenská ãinnost v oblasti investiãní v stavby, v roba a montáï ocelov ch konstrukcí, hornická ãinnost, provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrïovacích prací na nich a jejich odstraàování, projektová ãinnost ve v stavbû, montáï, opravy, údrïba a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení a v roba rozvadûãû nízkého napûtí, silniãní motorová doprava - nákladní, opravy motorov ch vozidel, opravy karosérií, opravy ostatních dopravních prostfiedkû, v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, topenáfiství, v roba, montáï, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkou ky provozní zpûsobilosti vyhrazen ch zdvihacích zafiízení, pronájem prûmyslového zboïí. Zmûny a dodatky v obchodním rejstfiíku v uplynulém úãetním období Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze ze dne byla v obchodním rejstfiíku zapsána zmûna obchodního jména spoleãnosti na Metrostav a.s. Touto zmûnou bylo obchodní jméno zapsané v obchodním rejstfiíku uvedeno do souladu s obchodním jménem podle stanov spoleãnosti. Na fiádné valné hromadû byl za odstupujícího Ing. Jaroslava Svobodu zvolen ãlenem pfiedstavenstva Doc. JUDr. Jan KfiíÏ, CSc. Organizaãní struktura spoleãnosti Metrostav a.s. se skládá z centrály a 8 divizí, z toho 5 divizí je stavebnû-v robních, 1 servisní, 1 divize správní a 1 divize leasing. V prûbûhu roku do lo ke zmûnû organizaãní struktury centrály. Do lo k rozdûlení úsekû centrály na dvû linie: - linii strategického fiízení, která zaji Èuje ãinnosti potfiebné k rozvoji spoleãnosti a jejích dcer, - linii takticko-operativního fiízení, která vytváfií a realizuje systém fiízení v robních divizí. Byl zfiízen úsek ekonomiky v roby a personalistiky a zru en úsek personální. Úsek generálního fieditele byl roz ífien o dal í ãinnosti a jeho vedením povûfien v konn fieditel. 37

12 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Centrála je ke konci roku 1998 tvofiena úsekem generálního fieditele, úseky v linii strategického fiízení a úseky v linii takticko - operativního fiízení. Linie strategického fiízení zahrnuje úsek finanãní, podnikatelské strategie a rozvojov ch programû. Linie takticko-operativního fiízení zahrnuje úsek v robnû-technick, obchodní a ekonomiky v roby a personalistiky. Jména a pfiíjmení ãlenû statutárních a dozorãích orgánû ke dni závûrky: Statutární orgán: Dozorãí orgán: Pfiedstavenstvo: Dozorãí rada: pfiedseda: Ing. Jindfiich Hess pfiedseda: Ing. Miroslav Vanûk ãlen: Doc. JUDr. Jan KfiíÏ, CSc. ãlen: Ing. Lubor Pavlíãek Ing. Milan Ptáãek Ing. Vladislav Volenec Ing. Zdenûk inovsk Pavel Meyer Ing. Miroslav Stehlík Ing. Jifií Bûlohlav Ing. Petr Bratsk Îádn z ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady nebyl odsouzen pro trestn ãin majetkové povahy. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady nevykonává podnikatelskou ãinnost mimo podnikání spoleãnosti. Jména a pfiíjmení vedoucích pracovníkû spoleãnosti jmenovan ch statutárním orgánem: Generální fieditel: Finanãní fieditel: V robnû-technick fieditel: Obchodní fieditel: editel úseku generálního fieditele: editel rozvojov ch programû: editel podnikatelské strategie: editel ekonomiky v roby a personalistiky: Ing. Jindfiich Hess Ing. Zdenûk inovsk Ing. Jifií Bûlohlav Ing. Pavel Pilát PhDr. Josef korpil Ing. Tomá Bílek Ing. Josef Martinovsk Ing. Franti ek Koãí editelé divizí : fieditel divize 1 Ing. Jaromír Maixner fieditel divize 6 Ing. René Hermann fieditel divize správní Ing. Jan Walter fieditel divize 7 Ing. Jaromír Kunrt fieditel divize 3 Ing. Lubo Rys fieditel divize 9 Ing. Ivan Kajer fieditel divize 5 Jaroslav Voves fieditel divize 11 Ing. Jan Richtr 38

13 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Vût í neï 20% podíl na základním jmûní u obchodních spoleãností je následující: Název Sídlo Majetkov Majetkov V e vlastního Hosp. v sledek spoleãnosti podíl (tis. Kã) podíl (%) jmûní (tis. Kã) 1998 (tis. Kã) METROS, s.r.o. Praha 9 Bystrá , METROSTAV Slovakia a.s. Bratislava Sk 100, Sk 160 Sk Ko ická 52 STATUS stavební a.s. Humpolec NádraÏní , DS Olomouc, a.s. Olomouc - v likvidaci Hynaisova , METROSTAV INTERTRADE, a.s. Praha 7 Dûlnická , GAMA - METROSTAV a.s. Praha 7 Dûlnická , TBG METROSTAV s.r.o. Praha 8, , Rohanské nábfieïí 68 TERRAMET, spol. s r.o. Praha 9 Bystrá , Spol. Západního mûsta, Praha 13 akciová spoleãnost L skova , âkd - MTS, uzavfiená a.s. Rusko Rbl 34, Rbl Ekotunel Praha s.r.o. Praha 7 Dûlnická , Spoleãnost âkd - MTS, uzavfiená a.s. nevyvíjí v souãasné dobû Ïádné podnikatelské aktivity. Zamûstnanci, vedení spoleãnosti a statutární orgány Osobní náklady a poãet zamûstnancû PrÛmûrn poãet zamûstnancû, ãlenû vedení spoleãnosti a osobní náklady za rok 1997 a 1998 jsou následující (v tis. Kã): 1998 Poãet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobní náklady osob náklady zabezpeãení náklady celkem Zamûstnanci ídící pracovníci Celkem Poãet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobní náklady osob náklady zabezpeãení náklady celkem Zamûstnanci ídící pracovníci Celkem

14 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Poãet zamûstnancû vychází z prûmûrného pfiepoãteného stavu pracovníkû. Pod pojmem fiídící pracovníci se rozumí vrcholov management a fieditelé divizí. V e v ech penûïit ch i naturálních pfiíjmû a tantiém, které pfiijali v minulém roce statutární orgány, jejich ãlenové a ãlenové dozorãí rady a vrcholov management od spoleãnosti a od spoleãností ovládan ch, dále údaje o v znamn ch obchodech, úvûrech, zárukách za úvûry a dal ích penûïních vztazích mezi spoleãností a tûmito osobami (v tis. Kã): PenûÏní NepenûÏní V e pfiíjmy hrubé pfiíjmy pûjãek pfiedstavenstvo dozorãí rada fieditelé pozn. poskytnutí automobilu - roãní nepenûïní pfiíjem ÚâETNÍ METODY A OBECNÉ ÚâETNÍ ZÁSADY Úãetnictví spoleãnosti je vedeno a úãetní závûrka byla sestavena v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele, a opatfiením ministerstva financí, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami, zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pfiedpoklad o schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv ch aktivitách. ZpÛsoby ocenûní a odepisování Hmotn a nehmotn investiãní majetek Hmotn m resp. nehmotn m investiãním majetkem se rozumí majetek, jehoï ocenûní je vy í neï Kã v jednotlivém pfiípadû a doba pouïitelnosti je del í neï jeden rok. Nakoupen hmotn a nehmotn investiãní majetek je ocenûn pofiizovacími cenami. Ocenûní hmotného a nehmotného investiãního majetku vytvofieného vlastní ãinností zahrnuje pfiímé náklady, nepfiímé náklady bezprostfiednû související s vytvofiením majetku vlastní ãinností, popfiípadû nepfiímé náklady správního charakteru, pokud vytvofiení majetku pfiesahuje období jednoho roku. Reprodukãní pofiizovací cenou se oceàuje hmotn a nehmotn investiãní majetek nabyt darováním, nehmotn investiãní majetek vytvofien vlastní ãinností, pokud je reprodukãní pofiizovací cena niï í neï vlastní náklady, hmotn investiãní majetek bezúplatnû nabyt na základû smlouvy o koupi najaté vûci (úãtuje se souvztaïn m zápisem na pfiíslu n úãet oprávek), majetek novû zji tûn v úãetnictví (úãtuje se souvztaïn m zápisem na pfiíslu n úãet oprávek) a vklad nehmotného a hmotného investiãního majetku. Hmotn majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok ocenûn pfii pofiízení cenou Kã a niï í a vy í neï Kã a nehmotn majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok ocenûn pfii pofiízení cenou Kã a niï í a vy í neï Kã, vyjma softwaru, je klasifikován jako drobn hmotn a nehmotn investiãní majetek a je odepisován jednorázovû do nákladû. Technické zhodnocení, pokud pfiev ilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaàovací období ãástku Kã, zvy uje pofiizovací cenu investiãního majetku. 40

15 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Odpisy investiãního majetku Úãetní odpisy Investiãní majetek je odpisován lineární metodou, doba odpisování je stanovena podle Ïivotnosti majetku. Finanãní investice Cenné papíry a majetkové úãasti se oceàují cenou pofiízení. Pfii prodeji ãi jiném úbytku jsou oceàovány cenou zji tûnou metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu). Vefiejnû obchodovatelné cenné papíry, v pfiípadû, Ïe k datu úãetní závûrky je jejich trïní hodnota niï í neï cena pofiízení, jsou ocenûny cenou trïní a rozdíl je proúãtován jako opravná poloïka. Cenné papíry znûjící na cizí mûnu se ke dni úãetní závûrky oceàují smûnn m kurzem âeské národní banky platn m v den úãetní závûrky a kurzov rozdíl je proúãtován do kurzov ch rozdílû aktivních nebo pasivních. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceàovány pofiizovacími cenami. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení a vedlej í pofiizovací náklady - celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky pfii dopravû. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceàují vlastními náklady, které zahrnují pfiímé náklady vynaloïené na v robu nebo jinou ãinnost, popfiípadû i ãást nepfiím ch nákladû správního charakteru, která se vztahuje k v robû nebo k jiné ãinnosti. V daje zásob ze skladu jsou úãtovány v cenách zji tûn ch váïen m aritmetick m prûmûrem. Úvûry Úvûry jsou sledovány v nominální hodnotû. Za krátkodob úvûr se povaïuje i ãást dlouhodob ch úvûrû, která je splatná do jednoho roku od data úãetní závûrky. ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek k majetku a rezerv Opravné poloïky jsou vytváfieny na základû inventarizace, pokud se prokáïe, Ïe ocenûní aktiv neodpovídá reálnému stavu. Rezervy jsou vytváfieny na rizika a budoucí ztráty známé k datu úãetní závûrky. Opravné poloïky Hmotn a nehmotn investiãní majetek V roce 1998 nebyly vytvofieny opravné poloïky ke hmotnému a nehmotnému investiãnímu majetku. Pohledávky V roce 1998 byly vytvofieny opravné poloïky k pohledávkám na základû kombinace individuálního posouzení kaïdé jednotlivé pohledávky a posouzení vûkové struktury pohledávek jako celku. Zásoby V roce 1998 nebyly vytvofieny opravné poloïky k zásobám. Finanãní investice Pro obchodovatelné cenné papíry jsou ke dni sestavení rozvahy vytváfieny opravné poloïky podle poslední ceny dosaïené v RMS nebo na Burze cenn ch papírû v pfiípadû, Ïe tato cena je niï í neï cena pofiízení. Pro neobchodovatelné cenné papíry byly opravné poloïky vytváfieny na základû porovnání ceny pofiízení s odhadem trïní ceny cenn ch papírû. U krátkodobého finanãního majetku byly pro úãely v poãtu opravn ch poloïek zohlednûny kurzy aktuální k datu sestavení finanãních v kazû. 41

16 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Rezervy V roce 1998 spoleãnost vytváfií daàovû uznatelné rezervy na opravy hmotného investiãního majetku. Dále spoleãnost vytváfií rezervy na likvidaci zafiízení staveni tû a na záruãní opravy. Pfiepoãty údajû v cizích mûnách na ãeskou mûnu Úãetní operace v cizích mûnách provádûné bûhem roku jsou úãtovány kurzem âeské národní banky. Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû se pfiepoãítávají na ãeskou mûnu stanoven m kurzem ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu. Pohledávky, závazky, úvûry, finanãní v pomoci a finanãní investice v cizí mûnû jsou k datu úãetní závûrky pfiepoãteny dle platného kurzu vyhlá eného âeskou národní bankou k tomuto datu a zji tûné kurzové rozdíly jsou proúãtovány na kurzové rozdíly aktivní a pasivní. Na nerealizované kurzové ztráty jsou, po zváïení míry rizika, tvofieny rezervy na kurzové ztráty. Finanãní pronájem s následnou koupí najaté vûci Celková hodnota finanãního pronájmu s následnou koupí najaté vûci je ãasovû rozli ena a rozpou tûna po dobu pronájmu do nákladû. Danû DaÀové odpisy investiãního majetku Pro úãely v poãtu daàov ch odpisû je pouïita lineární metoda u majetku zafiazeného do konce roku 1992, zrychlená metoda je pouïita u majetku zafiazeného po roce OdloÏená daà OdloÏená daà je vypoãtena z rozdílu mezi daàov mi a úãetními odpisy za pouïití sazby danû z pfiíjmû platné pro následující rok. Zmûny zpûsobu oceàování, postupû odpisování a postupû úãtování oproti pfiedcházejícímu úãetnímu období Oproti pfiedcházejícímu období nedo lo k Ïádn m zmûnám. Jiné Spoleãnost se zaji Èuje proti následujícím rizikûm: mûnovému: finanãní deriváty riziku insolventnosti obchodního partnera: obchodní akreditivy bankovní záruky 42

17 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A V KAZU ZISKÒ A ZTRÁT Pohledávky za upsané vlastní jmûní Spoleãnost nemá pohledávky za upsané vlastní jmûní. Investiãní majetek Nehmotn investiãní majetek Pofiizovací cena v tis. KãStav PfiírÛstky Úbytky Stav PfiírÛstky Úbytky Stav k k k Software Ocenitelná práva Jin NIM Nedokonãen NIM Zálohy na NIM Celkem Oprávky v tis. KãStav Úbytky PfiírÛstky Stav Úbytky PfiírÛstky Stav k k k Software Ocenitelná práva Jin NIM Celkem ZÛstatková hodnota v tis. KãStav Stav Stav k k k Software Ocenitelná práva Jin NIM Nedokonãen NIM Zálohy na NIM Celkem

18 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Odpisy nehmotného investiãního majetku zaúãtované do nákladû v tis. Kã Stav Stav k k Odpisy nehmotného investiãního majetku Hmotn investiãní majetek Pofiizovací cena v tis. KãStav PfiírÛstky Úbytky Stav PfiírÛstky Úbytky Stav k k k Pozemky Budovy, haly a stavby trvalé Budovy, haly a stavby doãasné Budovy, haly a stavby Stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Inventáfi Samostatné movité vûci DHIM Ostatní HIM Jin HIM Nedokonãené investice Zálohy na HIM Celkem Oprávky v tis. KãStav Úbytky PfiírÛstky Stav Úbytky PfiírÛstky Stav k k k Budovy, haly a stavby trvalé Budovy, haly a stavby doãasné Budovy, haly a stavby Stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Inventáfi Samostatné movité vûci DHIM Ostatní HIM Jin HIM Celkem

19 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) ZÛstatková hodnota v tis. Kã Stav Stav Stav k k k Pozemky Budovy, haly a stavby trvalé Budovy, haly a stavby doãasné Budovy, haly a stavby Stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Inventáfi Samostatné movité vûci DHIM Ostatní HIM Jin HIM Nedokonãené investice Zálohy na HIM Celkem Odpisy hmotného investiãního majetku zaúãtované do nákladû v tis. Kã Stav Stav k k Odpisy hmotného investiãního majetku Souhrnná v e drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze v tis. Kã Stav Stav k k Drobn hmotn majetek neuveden v rozvaze

20 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Pfiehled o majetku, jehoï trïní ocenûní se v raznû odli uje od jeho ocenûní v úãetnictví Majetek Hodnota ( tis. Kã ) pofiizovací cena odhad trïní ceny objekt Ovocn trh + pozemek m cena stanovena na základû ocenûní provedeného firmou AMERICAN APPRAISAL s.r.o. z roku 1994 objekt Na Florenci 35/ pozemek 391 m cena stanovena dle oãekávan ch v nosû z nájemného objekt Branka, Praha 5 - StodÛlky + pozemek m cena stanovena na základû znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem Ing. Ladislavem elepou - ze dne objekt Thámova + pozemek m cena stanovena podle pfiipravované kupní smlouvy objekt Hloubûtín + pozemek m ocenûní v nosovou metodou provedené odhadcem Ing. Janem Pokorn m - ze dne objekt Kafkova + pozemek 525 m ocenûní trïní cenou provedené soudním znalcem Ing. TaÈanou Holou ovou - ze dne stavební dvûr Horní Poãernice + pozemek m ocenûní provedeno Ing. Pfiemyslem Bosákem - vedoucím úseku správy nemovitého majetku objekt SUAJ Jinonice + pozemek m cena stanovena na základû znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem Ing. Ladislavem elepou - ze dne Celkov souãet Majetek najat formou finanãního a operativního leasingu (v tis. Kã) rok 1998 Popis Datum Doba Celková Skuteãnû Skuteãnû Splatno Splatno skupiny pfiedmûtû zahájení trvání hodnota uhrazené uhrazené v roce 1999 v dal ích v mûsících leasingu splátky splátky letech k v roce 98 Finanãní pronájem (leasing) s následnou koupí najaté vûci nákladní automobily osobní automobily stroje Celkem Uvedené údaje jsou bez danû z pfiidané hodnoty pokud je moïno tuto daà uplatnit jako odpoãet na vstupu. Investiãní majetek zatíïen zástavním právem Spoleãnost nemá Ïádn majetek zatíïen zástavním právem. 46

21 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Finanãní investice Cena pofiízení v tis. KãStav PfiírÛstky Úbytky Stav PfiírÛstky Úbytky Stav k k k Cenné papíry a vklady s rozhodujícím vlivem Cenné papíry a vklady s podstatn m vlivem Ostatní investiãní cenné papíry a vklady PÛjãky podnikûm ve skupinû Jiné finanãní investice Celkem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (v tis. Kã) 1998 Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Podíl Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch % poloïka v nosy papírû za rok METROS, s.r.o x x 100,0 METROSTAV Slovakia a.s ,0 STATUS stavební a.s ,6 DS Olomouc, a.s. - v likvidaci , METROSTAV INTERTRADE, a.s ,0 GAMA - METROSTAV a.s ,0 Celkem Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Podíl Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch % poloïka v nosy papírû za rok METROS, s.r.o x x 100,0 METROSTAV Slovakia a.s ,0 STATUS stavební a.s ,6 DS Olomouc, a.s. - v likvidaci ,0 GAMA - METROSTAV a.s ,0 Celkem

22 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn m vlivem (v tis. Kã) 1998 Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Podíl Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch % poloïka v nosy papírû za rok TBG METROSTAV s.r.o x x 50 TERRAMET, spol. s r.o x x 49 Spol. Záp. mûsta, a.s ,09 Ekotunel Praha, s.r.o. 40 x x 28,57 Celkem Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Podíl Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch % poloïka v nosy papírû za rok TBG METROSTAV s.r.o x x 50 TERRAMET, spol. s r.o x x 49 Spol. Záp. mûsta, a.s ,09 Ekotunel Praha, s.r.o. 40 x x 28,57 Celkem Ostatní investiãní cenné papíry a vklady (v tis. Kã) 1998 Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Podíl Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch % poloïka v nosy papírû za rok Celkem 1997 Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Podíl Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch % poloïka v nosy papírû za rok podílov list Garant Celkem PÛjãky podnikûm ve skupinû Tato skuteãnost nenastala. Jiné finanãní investice Tato skuteãnost nenastala. Finanãní investice zatíïené zástavním právem Tato skuteãnost nenastala. Finanãní investice, jejichï trïní hodnota je v raznû vy í neï úãetní Tato skuteãnost nenastala. 48

23 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Krátkodob finanãní majetek (v tis. Kã) 1998 Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Zemû Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch (mûna) poloïka v nosy papírû za rok Komerãní banka, a.s , Kã Celkem Název spoleãnosti Cena Nomin. Poãet Zemû Opravná Finanãní pofiízení hodnota cenn ch (mûna) poloïka v nosy papírû za rok Komerãní banka, a.s , Kã Celkem Zásoby Nedokonãená v roba obsahuje, kromû standardních stavebních zakázek, specifickou zakázku na v stavbu trasy IV.B praïského metra. Fakturace a realizace v nosû této zakázky probíhá na základû dohody s investorem. Nûkteré ãásti stavby jsou pouïívány investorem jiï od roku Pohledávky Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kã) - brutto Stav Stav k k Dlouhodobé - odbûratelé smûnky k inkasu - poskytnuté provozní zálohy - ostatní pohledávky Celkem dlouhodobé Krátkodobé - odbûratelé smûnky k inkasu - poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky Celkem krátkodobé Pohledávky celkem

24 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Vûková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kã) Do splatnosti Po splatnosti Celkem Rok Kategorie 0-30 dní dní dní 365 dní a více 1998 Dlouhodobé Opravné poloïky Krátkodobé Opravné poloïky Dlouhodobé Opravné poloïky Krátkodobé Opravné poloïky BûÏná lhûta splatnosti pohledávek ãiní 21 dnû. Pohledávky k podnikûm ve skupinû (v tis. Kã) Název spoleãnosti Stav Stav k k Krátkodobé pohledávky METROS, s.r.o TERRAMET, spol. s r.o STATUS stavební a.s TBG METROSTAV s.r.o GAMA - METROSTAV a.s DS Olomouc, a.s. - v likvidaci METROSTAV Slovakia a.s Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost 28 METROSTAV INTERTRADE, a.s Celkem PÛjãky podnikûm ve skupinû Spoleãnost METROSTAV INTERTRADE, a.s. obdrïela pûjãku ve v i tis. Kã se splatností K bylo z této pûjãky ãerpáno tis. Kã. 50

25 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Vlastní jmûní Zmûny vlastního jmûní V znamné zmûny v roce 1998 nenastaly. Vlastní jmûní Pohyby vlastního jmûní v tis. Kã Základní Kapitálové Zákonn Ostatní Neuhr. Nerozdûl. HV Vlastní jmûní fondy rezervní fondy ztráta zisk bûïného akcie fond ze zisku období ZÛstatky k úbytky pfiírûstky ZÛstatky k úbytky pfiírûstky ZÛstatky k Rozdûlení hospodáfiského v sledku pfiedchozího úãetního období: ã. Rozdûlení zisku za úãetní období roku 1997 v Kã 1. Pfievod na úãet nerozdûleného zisku ,75 2. PouÏití pro v platu dividend ,00 3. Povinn pfiídûl do rezervního fondu ,00 4. PouÏití pro v platu tantiém ,00 Celkem zisk k rozdûlení ,75 Základní jmûní Registrované základní jmûní ke dni 1. ledna 1998 ãinilo ks akcií s nominální hodnotou 100 Kã na jednu akcii. Registrované základní jmûní ke dni 31. prosince 1998 ãinilo ks akcií s nominální hodnotou 100 Kã na jednu akcii. Nominální hodnota akcie (Kã) Poãet akcií (ks) Hodnota celkem (Kã) Na majitele Na jméno Celkem Akcie na majitele jsou vefiejnû obchodovatelné, akcie na jméno nejsou vefiejnû obchodovatelné. Poãet akcií spoleãnosti, které jsou v majetku ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady a fieditelû spoleãnosti ãiní k ks akcií, tj. 0,99 % základního jmûní. 51

26 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Spoleãnost mûla k v drïení vlastní akcie. Tyto akcie byly, v souladu s pfiíslu n mi ustanoveními obchodního zákoníku, v prûbûhu roku prodány. v tis. Kã Poãet Cena pofiízení Cena prodejní vlastní akcie spoleãnosti Závazky Závazky z obchodního styku v tis. Kã Stav Stav k k Dlouhodobé - dodavatelé - smûnky k úhradû - pfiijaté zálohy - ostatní závazky Celkem dlouhodobé Krátkodobé - dodavatelé smûnky k úhradû pfiijaté zálohy ostatní závazky Celkem krátkodobé Detailní informace ke smûnce Spoleãnost emitovala k 8. prosinci 1998 smûnku vlastní se smûneãnou hodnotou ,- Kã na fiad âeské spofiitelny. Tato smûnka byla 9. prosince 1998 odkoupena âeskou spofiitelnou za ,- Kã. Smûnka je splatná 9. ãervna Úrok splatn v roce 1999 je zachycen v nákladech pfií tích období. Vûková struktura závazkû z obchodního styku (v tis. Kã) Po splatnosti Rok Kategorie Do splatnosti 0-30 dní dní dní 365 dní a více Celkem 1998 Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé

27 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Závazky k podnikûm ve skupinû (údaje v tis. Kã) Název spoleãnosti Stav Stav k k Krátkodobé závazky METROS, s.r.o TERRAMET, spol. s r.o STATUS stavební a.s. 524 TBG METROSTAV s.r.o GAMA - METROSTAV a.s. DS Olomouc, a.s. - v likvidaci METROSTAV Slovakia a.s Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost 510 METROSTAV INTERTRADE, a.s. Závazky celkem Rezervy v tis. KãZákonné Rezervy Ostatní Rezervy rezervy na kurzové ztráty rezervy celkem ZÛstatek k Tvorba rezerv âerpání rezerv ZÛstatek k Tvorba rezerv âerpání rezerv ZÛstatek k Rezervy na opravy hmotného investiãního majetku (daàovû uznatelné) byly vytvofieny na opravy nemovitého majetku a rozhodujících mechanismû. Ostatní rezervy byly tvofieny na likvidaci zafiízení staveni tû a na záruãní opravy. Bankovní úvûry Spoleãnost nevykazuje ke konci roku Ïádné pfiijaté bankovní úvûry. V nosy z bûïné ãinnosti podle hlavních ãinností v tis. Kã Tuzemsko Tuzemsko Stavební v roba Prodej betonu a v ztuïe Dopravní v kony V stavba vlastních investic Ostatní v roba V kony celkem

28 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Celkové v daje vynaloïené na v zkum a v voj Spoleãnost v zkum a v voj neprovádûla. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚâETNICTVÍ Finanãní deriváty Pfiehled forwardov ch kontraktû uzavfien ch pfied koncem úãetního období, jejichï splatnost nastává v následujícím úãetním období: Datum uzavfiení Splatnost Sjednan kurz Mûna âástka v cizí mûnû ,66 CHF ,931 DEM O forwardov ch kontraktech se úãtuje aï v okamïiku jejich realizace. Ruãitelské závazky a.s. Metrostav k (v tis. Kã) ruãeno za hodnota období od do forma ruãení vûfiitel METROS, s.r.o aval na smûnce Societe Generale Banka, a.s. TERRAMET, s.r.o. * ruãitelské prohlá ení Komerãní banka, a.s. DS Olomouc, a.s ruãitelské prohlá ení âeská spofiitelna, a.s. - v likvidaci Petr Kocourek ruãitelské prohlá ení âeská spofiitelna, a.s. Celkem * 51 % ruãí a.s. Metrostavu firma Terra Handelsgesellschaft m.b.h. Bankovní záruky vystavené za a.s. Metrostav k (v tis. Kã) Druh bankovní záruky Hodnota bankovní záruky na úãast v soutûïích bankovní záruky za fiádné provedení prací bankovní záruky po dobu záruãní lhûty bankovní záruky na zálohu bankovní záruky bankovní záruky celkem Bankovní záruky pfiijaté - beneficent a.s. Metrostav - k (v tis. Kã) Druh bankovní záruky Hodnota bankovní záruky za fiádné provedení prací bankovní záruky po dobu záruãní lhûty bankovní záruky ostatní bankovní záruky pfiijaté celkem

29 Pfiíloha roãní úãetní závûrky (pokraãování) Dokumentární akreditivy - k (v tis. Kã) Beneficent Hodnota Splatnost Poznámka PSJ Jihlava s.r.o zaji tûní odpovûdnosti za vady Smûnky vystavené - stav k (v tis. Kã) PenûÏní ústav Hodnota Vystavené Splatné âsob a.s âsob a.s Vereinsbank (CZ) a.s ING Bank A.V. poboãka Praha Bank Austria Creditanstal a.s bianco Smûnky vystavené celkem Jedná se o smûnky vystavené a.s. Metrostav za úãelem zaji tûní úvûrov ch rámcû u penûïních ústavû. Smûnky pfiijaté k zaji tûní pohledávek - vûfiitel a.s. Metrostav - stav k (v tis. Kã) hodnota vystavené splatné aval N.R.C. a.s bianco DS Olomouc, a.s. - v likvidaci Moravskotfiebovsk stavební podnik a.s. * PSJ Jihlava s.r.o PSJ Holding a.s. PSJ Jihlava s.r.o PSJ Holding a.s. PSJ Jihlava s.r.o PSJ Holding a.s. smûnky pfiijaté celkem * ãásteãná úhrada ,- Kã Soudní spory K se spoleãnost úãastnila soudního sporu s ãeskou stavební firmou. âástka uplatàovaná vûãi a.s. Metrostav ãiní 120 mil. Kã. Metrostav uplatàuje vûãi této stavební firmû ãástku 98,3 mil. Kã. Pravdûpodobn v sledek tohoto sporu nelze k datu úãetní závûrky odhadnout. Z tohoto dûvodu spoleãnost nevytváfií Ïádné rezervy na pfiípadné ztráty. Ekologické závazky K datu neexistuje ekologick audit spoleãnosti. Vedení spoleãnosti proto nemûïe odhadnout moïné budoucí závazky související se kodami zpûsoben mi minulou ãinností ani závazky související s prevencí moïn ch kod budoucích. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚâETNÍ ZÁVùRKY Po datu úãetní závûrky nenastaly Ïádné v znamné skuteãnosti. 55

30 KONSOLIDOVANÉ ÚâETNÍ V KAZY Konsolidaãní celek tvofií akciová spoleãnost Metrostav, dcefiiné spoleãnosti (tj. METROS, s.r.o., STATUS stavební a.s., GAMA - METROSTAV a.s., a METROSTAV Slovakia a.s.) a pfiidruïené podniky (TBG METROSTAV s.r.o. a TERRAMET, spol. s r.o.). Konsolidace úãetní závûrky vychází z platné právní úpravy (zákon ã. 563/91 Sb., o úãetnictví a opatfiení MF âr ã.j. 281/73 570/93), kterou se stanoví postupy pro provedení konsolidace úãetní závûrky. V souladu s tímto opatfiením bylo pro konsolidaci: a) u dcefiin ch spoleãností pouïito metody plné konsolidace, tj. u podnikû, kde Metrostav a.s. uplatàuje rozhodující vliv. Z rozvahy - finanãních investic byly odeãteny podílové cenné papíry a vklady (úãasti) matefiské spoleãnosti s odpovídající v í poloïek vlastního jmûní dcefiin ch spoleãností. Dále byly vylouãeny vzájemné závazky a pohledávky v rámci skupiny podnikû. Ve v kazu ziskû a ztrát byly vylouãeny náklady, v nosy a hospodáfiské v sledky vzniklé z reciproãních operací mezi podniky ve skupinû, zejména z nákupu a prodeje zboïí. b) u pfiidruïen ch podnikû ekvivalenãní metody, tzn. u podnikû s podstatn m vlivem Metrostav a.s. Podílové cenné papíry a vklady, jejichï emitentem je pfiidruïen podnik, byly vylouãeny z rozvahy matefiské spoleãnosti a nahrazeny samostatnou poloïkou cenn ch papírû a vkladû v ekvivalenci, tj. ocenûn ch podle v e podílu na vlastním jmûní pfiidruïeného podniku. V souladu s platnou vyhlá kou nebyly vylouãeny vzájemné vztahy mezi akciovou spoleãností a pfiidruïen mi podniky. Byl vykázán konsolidaãní hospodáfisk v sledek v ekvivalenci. Do konsolidaãního celku v roce 1998 nevstupuje dcefiiná spoleãnost DS Olomouc, a.s., a to z dûvodu vstupu této spoleãnosti do likvidace. 56

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

V roãní zpráva

V roãní zpráva V roãní zpráva 2008 1909-2009 Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti..................................... 1 Základní údaje o spoleãnosti.......................................................................

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011.

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011. V ROâNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah V roãní zpráva 2011 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti.................................................. 1 Základní údaje o spoleãnosti..................................................................

Více

Finanční výsledky. Finanční situace a prosperita společnosti je patrná z uvedeného vývoje ukazatelů:

Finanční výsledky. Finanční situace a prosperita společnosti je patrná z uvedeného vývoje ukazatelů: Finanční výsledky Pfiíjmy z ãinnosti burzy staãily pokr t provozní i investiãní potfieby spoleãnosti a z tohoto dûvodu v prûbûhu roku nevznikla Ïádná úvûrová potfieba. Na základû rozhodnutí 8.fiádné valné

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s.

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH - Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti - Základní údaje o spoleãnosti - Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura - V znamné události roku 2007

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

V roãní zpráva za rok 2001

V roãní zpráva za rok 2001 Fio, druïstevní záloïna SenováÏné námûstí 24, Praha 1 www. fio.cz fio@fio.cz V roãní zpráva za rok 2001 Úvod VÁÎENÍ âlenové, VÁÎENÉ âlenky, v roce 2001 do lo ke zlep ení situace v sektoru druïstevních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více