V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 1999 V R O â N Í Z P R Á V A

2 1999 V R O â N Í Z P R Á V A

3 O RGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Bohdan Pásek Franti ek Pekáã Ing. Jindfiich Broukal Karel BrÛna Ing. Zbynûk Nûmec Dozorãí rada Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Ing. Jan Zaplatílek JUDr. Ivan Hink Ing. Iva Drbohlavová Ing. Zdenûk Hlaváã Milan Chmelafi Dr. Ing. Achim Saul Mgr. Zbynûk Soleck Ing. Franti ek koda Vladislav pulák Ing. Miroslav Ví ek Ing. Ale Vojtûch, CSc. Ing. Jan Vondra 3

4 Ú VODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO EDITELE SPOLEâNOSTI VáÏení pfiátelé, je mi potû ením, Ïe mohu uvést tuto v roãní zprávu, v níï budete na dal- ích stránkách ãíst o tom, jak si V chodoãeská plynárenská, a.s. poãínala v roce Spoleãnost v nûm dokázala naplnit své hlavní podnikatelské zámûry a pokraãovala v úsilí, stát se moderní a prosperující firmou, jeï je schopna pfiiná et kvalitní sluïby zákazníkûm a souãasnû co nejlépe zhodnocovat kapitál sv ch akcionáfiû. Rekordní hospodáfisk v sledek, pfii zaji tûní bezpeãn ch a plynul ch dodávek zemního plynu zákazníkûm v chodoãeského regionu, fiadí VâP, a.s. mezi nejúspû nûj í firmy podnikající v distribuci zemního plynu. Vnitfiní pfiemûny spoleãnosti potom charakterizovalo zavádûní nov ch informaãních technologií tak, aby spoleãnost v blízké budoucnosti obstála v konkurenãním prostfiedí, které vyvolává liberalizace trhu s energiemi. Na závûr je pro mne pfiíjemnou povinností podûkovat za dosaïené v sledky tûm, ktefií se na nich podíleli, a to jak v em zamûstnancûm, tak i zástupcûm v orgánech spoleãnosti. Bohdan Pásek pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel a.s. 4

5 H ISTORICK P EHLED poã. 19. stol. - první pokusy o osvûtlení interiérû budov svítiplynem v Lan krounû a ve Vrchlabí kvûtna byl poloïen základní kámen první plynárny v Hradci Králové, za pût mûsícû na to byla plynárna uvedena do provozu - zahájení provozu mûstské plynárny v Hradci Králové zahájení provozu plynárny ve Svitavách zahájení provozu plynáren v Hostinném a Vrchlabí zahájení provozu plynárny v Trutnovû zahájení provozu plynárny ve Dvofie Králové nad Labem zahájení provozu plynárny v Chrudimi zastavena v roba v plynárnû Trutnov zahájení provozu plynáren ve Svobodû nad Úpou a v Kostelci nad Orlicí zahájení provozu plynárny v Lan krounû zahájení provozu plynáren v Havlíãkovû Brodû a Jiãínû zahájení provozu plynárny v Králíkách - v ãesk ch zemích vydán vládním nafiízením ãíslo 176 z Plynov regulativ odstavení první plynárny v Hradci Králové z provozu vznik Plynárenského sdruïení ãeskoslovenského zahájení provozu nové plynárny v Hradci Králové v âeskoslovensku bylo v provozu 84 plynáren vydání zákona ãíslo 177/1934 Sb. O plynárensk ch podnicích po Mnichovské dohodû byla fiada ãesk ch a moravsk ch mûst provozujících plynárny násilnû zaãlenûna do nûmecké í e ( v chodoãeská mûsta Vrchlabí, Hostinné, Lan kroun, Králíky, Svitavy) zahájení provozu vysokotlakého plynovodu (6 atm) Chrudim - Pardubice - Rybitví - první VTL plynovod na území nynûj í âeské republiky zahájena plynofikace mûsta Turnova z pojizerského dálkovodu vedeného z plynárny Mladá Boleslav pfies území okresu HavlíãkÛv Brod byl v úseku Kvûtnov - GolãÛv Jeníkov (36,8 km) budován pro potfieby nûmecké armády produktovod o svûtlosti 300 mm; od konce války aï dosud je vyuïíván jako nejstar í vysokotlak plynovod na v chodû âech pfii náletech spojeneckého letectva na Pardubice byla po kozena mûstská síè a dálkovod Chrudim - Pardubice - Rybitví byl na dvou místech pfieru en pfiím mi zásahy - zahájen provoz nové plynárny ve Vrchlabí prezident Eduard Bene podepsal dekret o znárodnûní plynáren - plynárny byly organizaãnû zaãlenûny do âesk ch energetick ch závodû (âez) Praha zfiízení národního podniku V chodoãeské plynárny se sídlem v Pardubicích s pûsobností pro celou v chodní polovinu âech (vãetnû plynáren âesk Brod, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk, âeské Budûjovice, Liberec, Jablonec nad Nisou, Josefodol, SmrÏovka, âáslav, Kokonín) - Pojizersk plynovod z Mladé Boleslavi byl prodlouïen do Semil a tím byla zahájena plynofikace mûsta Semil konání památné celostátní porady plynárensk ch odborníkû na Kunûtické hofie, kde byl poloïen základ první koncepce rozvoje plynárenství (v stavba velk ch v roben plynu, dálkov ch plynovodû a ru ení mal ch komunálních plynáren) - zfiízení podnikové provozní laboratofie v chrudimské plynárnû Pojizersk plynovod, napájen z plynárny v Mladé Boleslavi, byl propojen s dálkov m plynovodem vycházejícím z tlakové plynárny v ZáluÏí u Mostu prodlouïení dálkového plynovodu z tlakové plynárny v ZáluÏí v úsecích Semily Jiãín a Lib tát tikov DvÛr Králové nad Labem - zastavení provozu plynárny ve Dvofie Králové nad Labem a v Jiãínû - rozhodnuto o zfiízení ústfiedních plynárensk ch dílen v objektu b valého cukrovaru v Rosicích u Chrasti a opravny a cejchovny plynomûrû v objektech b val ch obuvnick ch firem Kus a Chour ve Skutãi 5

6 H ISTORICK P EHLED pûsobnost V chodoãesk ch plynáren omezena na území novû zfiizovan ch krajû Hradec Králové a Pardubice - prodlouïení dálkového rozvodu svítiplynu ze ZáluÏí a napojení na dálkovod mûst Hradec Králové a Pardubice a tím i propojení s jiï provozovan m plynovodem Pardubice - Chrudim - z V chodoãesk ch plynáren vyãlenûna samostatná organizace pro v stavbu plynovodû národní podnik Plynostav Pardubice s celostátní pûsobností zru ení âeskoslovensk ch energetick ch závodû a podfiízení plynárensk ch národních podnikû Hlavní správû plynáren na Ministerstvu paliv a energetiky sídlo podniku a podnikové fieditelství V chodoãesk ch plynáren pfieloïeno z Pardubic do Hradce Králové - zaãlenûní do pûsobnosti VâP plynárny Jihlava - vyãlenûní z n.p. Plynostav a zaãlenûní do VâP opravny a cejchovny plynomûrû ve Skutãi - zfiízení plynárenské projektové a v zkumné organizace Plynoprojekt vyãlenûní z n.p. Plynostav a zaãlenûní do VâP strojírenského a montáïního závodu v Rosicích u Chrasti vybudování propojovacího vysokotlakého plynovodu mezi plynárnami Jihlava a HavlíãkÛv Brod z budovaného dálkovodu Olomouc - Pardubice byla postavena vysokotlaká pfiípojka do plynárny ve Svitavách - zastavení provozu plynárny ve Svitavách nahrazení Hlavní správy plynáren zfiízen m SdruÏením plynáren a podfiízení národního podniku V chodoãeské plynárny, n.p. Hradec Králové pod toto sdruïení - dokonãena stavba dálkovodu Pardubice - Olomouc, propojující ãesk a moravsk systém vysokotlak ch plynovodû - vybudování vysokotlak ch pfiípojek a napojení na dodávky svítiplynu mûst Litomy l, Vysoké M to, Jaromûfi a Valdice - vybudování vysokotlakého plynovodu Zábfieh na Moravû - Králíky - zastavení provozu plynárny v Králíkách vybudován plynovod Hostinné Trutnov a znovuzavedení plynu po 65 letech do Trutnova - zahájena v roba stfiedotlak ch domovních regulátorû tlaku plynu v závodû VâP ve Skutãi vydán Plynárensk zákon ãíslo 67/1960 Sb. O v robû, rozvodu a vyuïití topn ch plynû - v územní pûsobnosti VâP bylo potrubními plyny zásobeno odbûratelû ve 26 mûstech a obcích a roãní dodávka plynu ãinila 53 mil. m stanovena pûsobnost V chodoãesk ch plynáren v novû utvofieném V chodoãeském kraji - do VâP pfievzata distribuce zkapalnûného propan-butanu od n.p. Benzina - dokonãena stavba tzv. Stfiedoãeské magistrály, plynovodu z tlakové plynárny ÚÏín u Ústí nad Labem do Pardubic zahájena v roba svítiplynu z benzinu v Lan krounû - zavedení v roby domovních regulátorû tlaku plynu s hliníkov mi tûlesy v závodû VâP ve Skutãi zastavení provozu mûstské plynárny v Hradci Králové a Chrudimi zastavení provozu plynárny ve Vrchlabí - zru ení SdruÏení plynáren a vytvofiení âeskoslovensk ch plynárensk ch podnikû Oborové fieditelství v Praze, podléhající Ministerstvu hornictví napojení na dálkov systém rozvodu svítiplynu mûst Tfiebechovice p. Orebem a T ni tû nad Orlicí - zahájení v roby monoblokov ch hofiákû v závodû VâP v Chrudimi - Úfiadem pro normalizaci a mûfiení v Praze byla povolena ãinnost opravny a cejchovny prûmyslov ch plynomûrû v závodû VâP v Chrudimi zastavení provozu poslední karbonizaãní plynárny ve v chodních âechách v Lan krounû - uvedení do provozu prvního mezistátního plynovodu Bratrství ze Sovûtského svazu do âeskoslovenska a zahájení dodávek zemního plynu dokonãení v stavby nové provoznû administrativní budovy podnikového fieditelství VâP v Hradci Králové - dokonãena stavba tzv. Jihoãeské magistrály, plynovodu z tlakové plynárny Vfiesová do podzemního zásobníku plynu Lobodice s dosud nejvût í svûtlostí plynovodu DN 600, provozovanou ve VâP podepsána dohoda mezi âssr a SSSR o tranzitní pfiepravû sovûtského zemního plynu pfies území âeskoslovenska do Rakouska, NDR a SRN - v územní pûsobnosti VâP bylo potrubními plyny zásobeno odbûratelû ve 39 mûstech a obcích a roãní dodávka ãinila 158 mil. m 3 svítiplynu a 1 mil. m 3 zemního plynu 6

7 H ISTORICK P EHLED slavnostní zahájení v stavby tranzitního plynovodu ze Sovûtského svazu do západní Evropy pfies území âeskoslovenska - ustavení národního podniku Tranzitní plynovod - napojení plynovodního uzlu v âerné za Bory na tzv. Jihoãeskou magistrálu - zahájení provozu nové plnírny propan-butanu v Opatovicích nad Labem zru ení âeskoslovensk ch plynárensk ch podnikû, oborového fieditelství Praha a vytvofiení stfiedních ãlánkû fiízení generálních fieditelství âeské plynárenské podniky, generální fieditelství Praha a Slovenské plynárenské podniky, generální fieditelství Bratislava jako dûsledek federálního uspofiádání státu a podfiízení národního podniku V chodoãeské plynárny, n. p. Hradec Králové generálnímu fieditelství v Praze ve v chodních âechách zahájen pfievod odbûratelû ze svítiplynu na zemní plyn ve mûstû HavlíãkÛv Brod v stavba prvního velmi vysokotlakého plynovodu do VVTL regulaãní stanice Barchov z vnitrostátní pfiedávací stanice Tranzitního plynovodu u Ole né pfiechod plynárenství z trustového na koncernové uspofiádání a zfiízení koncernu âeské plynárenské podniky, koncern Praha a podniku V chodoãeské plynárny, koncernov podnik Hradec Králové zahájení dodávek zemního plynu do âeskoslovenska a zemí západní Evropy velkokapacitním tranzitním plynovodem Sojuz - kolaudace nové administrativní budovy závodu Pardubice v âerné za Bory v územní pûsobnosti VâP bylo potrubními plyny zásobeno odbûratelû ve 44 mûstech a obcích a roãní dodávka ãinila 291 mil. m 3 svítiplynu a 38,6 mil. m 3 zemního plynu na v stavû Pragotherm 82 byl plynov hofiák D 350 vyvinut a vyrábûn ve VâP ocenûn zlatou medailí Grand prix dokonãena zámûna svítiplynu za zemní plyn v Hradci Králové - v závodû Skuteã byla dokonãena v stavba cejchovny a bylo vybudováno experimentální pracovi tû primární a sekundární etalonáïe prûtoku na závodû Skuteã bylo dosaïeno roãní v roby kusû regulátorû tlaku plynu zfiízení státního podniku âesk plynárensk podnik, státní podnik Praha a od tûpného závodu V chodoãeské plynárny, od tûpn závod Hradec Králové dokonãení pfievodu celého V chodoãeského kraje ze svítiplynu na zemní plyn ve Chvaleticích - v územní pûsobnosti VâP bylo potrubními plyny zásobeno odbûratelû v 66 mûstech a obcích a roãní dodávka ãinila 23,7 mil. m 3 svítiplynu a 271 mil. m 3 zemního plynu prohlá ení svaté AneÏky âeské za svatou ochránkyni pracovníkû plynárenského prûmyslu - vyãlenûní strojírenské v roby z V chodoãesk ch plynáren (dva závody Skuteã a Rosice u Chrasti, celkem cca 600 zamûstnancû) - postupné omezování projektové a stavebnû montáïní ãinnosti ve VâP, o.z vyãlenûní distribuce propan-butanu z V chodoãesk ch plynáren - delimitace soustavy velmi vysokotlak ch plynovodû s dominantním odbûratelem CEVA Prachovice na Transgas Praha vytvofiení V chodoãeské plynárenské, akciové spoleãnosti v rámci privatizace âeského plynárenského podniku, s. p. Praha konání první fiádné valné hromady akciové spoleãnosti - od 1. ledna nabyl úãinnosti zákon ãíslo 222/94 Sb. O podmínkách podnikání a o v konu státní správy v energetick ch odvûtvích a o státní energetické inspekci VâP, a.s Hradec Králové získala rozhodnutím Ministerstva prûmyslu a obchodu âeské republiky státní autorizaci ãíslo na rozvod plynu provedena plynofikace tfiísté obce v chodoãeského regionu v územní pûsobnosti VâP bylo potrubními plyny zásobeno odbûratelû ve 455 mûstech a obcích a roãní dodávka ãinila 909 mil. m 3 zemního plynu 7

8

9 Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI PROFIL SPOLEâNOSTI Obchodní jméno spoleãnosti: V chodoãeská plynárenská, a.s. Obchodní zkratka spoleãnosti: VâP, a.s. Sídlo spoleãnosti: PraÏská ulice 702, Hradec Králové Identifikaãní ãíslo organizace (IâO): DaÀové identifikaãní ãíslo (DIâ): Kód odvûtvové klasifikace ekonomick ch ãinností (OKEâ): Odvûtví: energetika Právní forma: akciová spoleãnost Den zápisu do obchodního rejstfiíku: 1. ledna 1994 Spoleãnost je zapsána: v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloïka Základní jmûní: ,- Kã Poãet emitovan ch akcií: kusû HLAVNÍ P EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI 1. Nákup, rozvod a prodej zemního plynu 2. Investiãní v stavba rozvodn ch plynárensk ch zafiízení 3. ÚdrÏba, opravy a rekonstrukce plynárensk ch zafiízení 4. Revize vyhrazen ch plynov ch zafiízení 5. Technicko-inÏen rská ãinnost v investiãní v stavbû 6. Projektová ãinnost v investiãní v stavbû 7. Provádûní inïen rsk ch staveb 8. Poradenství v oblasti plynárenství vãetnû mûfiení a regulace 9. Pronájem a leasing zafiízení na v robu tepla, chladu a elektrické energie Hlavní údaje o v sledku hospodafiení spoleãnosti (v tis. Kã) TrÏby Zisk pfied zdanûním DaÀ z pfiíjmû Zisk po zdanûní

10 O RGANIZAâNÍ STRUKTURA SPOLEâNOSTI VALNÁ HROMADA Dozorãí rada a.s. Pfiedstavenstvo a.s. Generální fieditel a.s. asistent generálního fieditele a.s. PERSONÁLNù -SPRÁVNÍ EDITEL a.s. PROVOZNÍ OBCHODNÍ FINANâNÍ EDITEL a.s. EDITEL a.s. EDITEL a.s. odbor referát sekretariát sekretariát referát informaãních public relations, plánování, technologií sekretariát asistent oddûlení nákupu sekretariát provozního a prodeje plynu referát organizace fieditele asistent a fiízení, správa oddûlení realizace finanãního akcionáfiské agendyodbor rozvodu prodeje plynu fieditele plynu personální oddûlení oddûlení koncepce finanãní oddûlení a rozvoje soustavy oddûlení právní oddûlení geografického informaãního oddûlení odbor oddûlení obranysystému marketingu informaãní soustavy oddûlení správy odbor referát smluvních a dopravyplynárenského vztahû odbor dispeãinku v poãetního stfiediska oddûlení mûrové a kontrolní sluïby odbor investiãní v stavby referát BPOZP a PO oddûlení nákupu ZÁVOD HRADEC KRÁLOVÉ ZÁVOD PARDUBICE ZÁVOD LITOMY L ZÁVOD DVÒR KRÁLOVÉ N. LABEM ZÁVOD JIâÍN 10

11 V YBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O VâP, a.s. (stav k ) Plocha území regionu pûsobnosti VâP, a.s. v km Poãet obyvatel Ïijících v regionu pûsobnosti VâP, a.s Poãet obcí v regionu pûsobnosti VâP, a.s Poãet obcí zásobovan ch zemním plynem z místní sítû 442 Poãet odbûratelû zemního plynu z toho: poãet velkoodbûratelû z vysokotlak ch plynovodû 109 poãet velkoodbûratelû z místní sítû 132 poãet stfiedních odbûratelû 855 poãet odbûratelû kategorie maloodbûr poãet odbûratelû kategorie domácnosti Poãet rozvodn ch závodû 5 Poãet sluïeben 48 Poãet pfiípojek Délka místních sítí bez pfiípojek v km Délka pfiípojek v km Délka vysokotlak ch plynovodû v km Poãet pfiedávacích VVTL regulaãních stanic 13 Poãet obhospodafiovan ch regulaãních stanic 673 z toho: vlastní regulaãní stanice 412 cizí regulaãní stanice 261 Poãet obhospodafiovan ch VVTL regulaãních stanic 14 VTL regulaãních stanic 433 STL regulaãních stanic 226 Poãet odorizaãních stanic 15 z toho: lokální odorizaãní stanice 10 centrální odorizaãní stanice 5 Poãet stanic katodové ochrany100 Poãet zamûstnancû VâP, a.s. (pfiepoãten stav) 667 Poãet zamûstnancû VâP, a.s. (fyzick stav k ) 695 z toho: dûlníkû 394 technicko - hospodáfisk ch pracovníkû 301 Potrubní systém VâP, a.s. Potrubí Délka v km Tlak v MPa Materiál VTL ,5 ocel STL a NTL bez pfiípojek ,002; 0,1; 0,3 ocel, lpe STL a NTL pfiípojky ,002; 0,1; 0,3 ocel, lpe Místní síè celkem ,002; 0,1; 0,3 ocel, lpe Celkem potrubní síè

12 Region pûsobnosti V chodoãeské plynárenské, a.s. V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. zahrnuje okresy Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Trutnov, Náchod, Chrudim, Svitavy, HavlíãkÛv Brod, Rychnov nad KnûÏnou, Jiãín a Semily Ústí nad Labem PRAHA Hradec Králové Ostrava PlzeÀ âeské Budûjovice Brno Vyznaãení oblastí pûsobení závodû V chodoãeské plynárenské, a. s. Semily Trutnov závod DvÛr Králové n. L. závod Jiãín Náchod závod Hradec Králové závod Pardubice Rychnov. n. Kn. Chrudim Ústí n. O. závod Litomy l HavlíãkÛv Brod Svitavy 12

13 Z PRÁVA P EDSTAVENSTVA o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a o stavu jejího majetku za rok 1999 V sledky hospodafiení, stav majetku V roce 1999 dosáhla V chodoãeská plynárenská, akciová spoleãnost, ãistého zisku 418 mil. Kã, coï ji fiadí mezi nejúspû nûj í firmy podnikající v distribuci plynu. Tento zisk byl mimofiádnû vysok a ve srovnání s rokem 1998 více neï dvojnásobn. Rozhodujícími faktory pozitivnû ovlivàující tvorbu zisku byly nárûst prodejû zemního plynu, zv ená obchodní marïe v cenách zemního plynu, metodické zmûny úãtování nevyfakturovaného plynu maloodbûratelûm a domácnostem, rozpu tûní rezerv na opravy zejména vysokotlak ch plynovodû, efektivní vyuïívání voln ch finanãních zdrojû a racionální v voj nákladû. Náklady byly zvy ovány pouze v závislosti na rûstu poãtu zákazníkû, délky a rozsahu distribuãního systému a v závislosti na vlivu inflace promítající se do cen materiálû, energií, práce a sluïeb. Dobré v sledky hospodafiení se také promítly do znaãného nárûstu aktiv, která se oproti roku 1998 zv ila o 437 mil. Kã na celkov ch mil. Kã. Podíl nejv znamnûj ích poloïek aktiv na celkovém zv ení aktiv je následující: - stálá aktiva se zv ila o 301 mil. Kã, coï pfiímo souvisí s rozsáhlou investiãní v stavbou, - finanãní majetek vzrostl zejména z dûvodu pfiíznivého v voje zisku o 86 mil. Kã, - ostatní aktiva se zv ila o 47 mil. Kã, konkrétnû se jednalo o poloïku ãasového rozli ení v nosû v kategoriích maloodbûr a domácnosti. Hlavním dûvodem je nárûst prodejû zemního plynu tûmto kategoriím. Nabytí vlastních akcií spoleãností V chodoãeská plynárenská, a. s., mûla k na úãtu majitele cenn ch papírû, vedeném Stfiediskem cenn ch papírû kusû kmenov ch akcií na jméno V chodoãeské plynárenské, a.s. o nominální hodnotû 1 000,- Kã. Tyto akcie vykoupila spoleãnost od mûsta Holice dne , za cenu 1 450,- Kã za jednu akcii, na základû povinnosti uloïené zákonem poté, co valná hromada, která se konala dne neschválila udûlení souhlasu s pfievodem akcií na jméno s omezenou pfievoditelností v majetku mûsta Holice na obec Îdírec nad Doubravou. V roce 1999 jiné vlastní akcie spoleãnost nenabyla. Nákup a prodej zemního plynu V chodoãeská plynárenská, a. s., prodala v roce mil. m 3 zemního plynu, coï pfiedstavuje témûfi 3% rûst ve srovnání s rokem Vzhledem k tomu, Ïe stále vût í poãet zákazníkû pouïívá zemní plyn na otop, zvy uje se závislost objemu prodaného plynu na klimatick ch podmínkách, zejména v zimních mûsících. V roce 1999 byly prûmûrné denní teploty o nûco vy í neï dlouhodob prûmûr a tím negativnû ovlivnily spolu s ekonomickou situací urãit ch prûmyslov ch zákazníkû a úsporn m chováním domácností nárûst prodejû plynu. Na druhé stranû pozitivnû jej ovlivnily následující skuteãnosti: - obchodní politika a investiãní aktivita VâP, a. s., - cílená angaïovanost mûst a obcí pfii rozvoji plynofikace, - v razn pfiírûstek nov ch zákazníkû v ech kategorií v celkovém poãtu Finanãní situace Finanãní situace VâP, a. s., v roce 1999 byla velmi dobrá. Vytvofien zisk spoleãnosti spolu s pfiízniv m v vojem finanãních tokû zaji Èoval hladk prûbûh financování v ech provozních a investiãních aktivit a umoïnil spoleãnosti dostát v em závazkûm vûãi dodavatelûm, odbûratelûm a státnímu rozpoãtu. Pfiíznivou finanãní situaci ovlivnily pfiedev ím tyto skuteãnosti: - pozitivní v voj zisku od poãátku roku, - udrïení nízkého stavu pohledávek po lhûtû splatnosti, které oproti roku 1998 vzrostly pouze o 6,3 mil. Kã, coï lze pova- Ïovat s ohledem na obtíïné období podnikatelského prostfiedí za v razn úspûch systematické práce s na imi zákazníky, - stav penûïní hotovosti k , - reinvestování nerozdûleného zisku z roku

14 Z PRÁVA P EDSTAVENSTVA o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a o stavu jejího majetku za rok 1999 Rozvoj a obnova plynárenské soustavy V roce 1999 pokraãoval dynamick rozvoj plynárenské soustavy umoïnûn kromû aktivní obchodní politiky i velmi dobrou a vstfiícnou spoluprací se zástupci mûst a obcí v chodoãeského regionu. Spoleãn m úsilím bylo plynofikováno 71 nov ch obcí, takïe koncem roku jsme poskytovali na e sluïby více neï 240 tisícûm zákazníkû v 455 obcích. SoubûÏnû probíhalo i zahu Èování stávající plynovodní sítû prodluïováním plynovodû a v stavbou nov ch pfiípojek. V oblasti vysokotlaké soustavy se, pfies zvy ující se problémy s majetkoprávními projednáváními tras s majiteli pozemkû, podafiilo realizovat systémov vysokotlak plynovod Kleny - Pavli ov a zajistit plynofikaci mûsta Jablonné nad Orlicí, kam byl pfiiveden zemní plyn pomocí vysokotlakého plynovodu z Letohradu. Dal ím systémov m plynovodem dûleïit m pro posílení tlakové úrovnû severu regionu je vysokotlak plynovod Solnice - Dobru ka, kde byla zahájena v stavba. Stále vût í pozornost je vûnována obnovû distribuãní sítû, kde se kromû rekonstrukcí plynovodû místní sítû postaven ch ve 40. aï 60. letech zaãíná obnova vysokotlakého systému. Dílãí rekonstrukce administrativního zázemí spoleãnosti a investice do oblasti mûfiení spotfieby plynu probíhaly podle schváleného plánu. Celkové investiãní v daje za rok 1999 ãinily 722 mil. Kã, z toho pfiíspûvky z cizích zdrojû na podporu rozvoje plynofikace ãinily 211 mil. Kã. Nejv znamnûj í ãást v dajû byly investice do plynárensk ch rozvodn ch zafiízení ve v i 558 mil. Kã. Provoz plynárenské soustavy V roce 1999 spoleãnost zajistila bezpeãné a plynulé zásobování zemním plynem v ech sv ch zákazníkû. Tím byl splnûn hlavní úkol v ech pracovníkû provozní oblasti pfii zaji Èování provozu plynárensk ch zafiízení. Obnova plynárensk ch zafiízení, stejnû tak jako plánované opravy, zv ily jejich spolehlivost a bezpeãnost. PrÛmûrn poãet poruch na jednotkovou délku plynovodû oproti roku 1998 poklesl. Drobné závady a úniky byly jak na místních sítích, tak na dálkovodech vãas odstranûny. Rozvoj informaãních systémû, pfiechod na rok 2000 Hlavním cílem zavádûní nov ch informaãních systémû je po v ech stránkách pfiipravit VâP, a. s., na konkurenãní prostfiedí, které vznikne po liberalizaci obchodu s energiemi. Nejv znamnûj í událostí byla implementace nového finanãního a personálního informaãního systému SAP R/3. Dále pokraãovala realizace zákaznického systému, kde byl zaveden modul velkoodbûr a úspû nû zvládnuta první roãní fakturace maloodbûru a domácností. Podle plánu pokraãuje rozvoj provoznû -technického informaãního systému. Spoleãnost vûnovala patfiiãnou pozornost fie ení problematiky související s pfiechodem do roku Tento pfiechod byl úspû nû zvládnut. Personální politika Personální práce byla pfiedev ím zamûfiena na komunikaci se základními odborov mi organizacemi, stabilizaci stávajícího kádru pracovníkû, vytváfiení dobr ch pracovních i mzdov ch podmínek a také na získávání nov ch, kvalitních zamûstnancû. Velk dûraz byl dáván na prohlubování kvalifikace v ech souãasn ch zamûstnancû, zejména stfiedního managementu, mistrû, sváfieãû a provozních montérû. Mzdov v voj a sociální politika byly v souladu s uzavfienou kolektivní smlouvou stanovující zásady odmûàování a pouïití sociálního fondu. Pfiedstavenstvo VâP, a. s. 14

15 V SLEDKY HOSPODA ENÍ SPOLEâNOSTI ZA ROK 1999 Ukazatel Jednotky prodej zemního plynu mil. m trïbymil. Kã ãist zisk (ztráta) mil. Kã ãist zisk na 1 akcii Kã/akcii 435,63 207,68 nárûst délky vysokotlak ch plynovodû km nárûst délky místní sítû vãetnû pfiípojek km z toho: nárûst délky pfiípojek km poãet novû provozovan ch vlastních regulaãních stanic poãet novû provozovan ch cizích regulaãních stanic bilanãní rozdíl mezi nákupem a prodejem zemního plynu mil. m nárûst poãtu plynofikovan ch obcí nárûst poãtu zamûstnancû (pfiepoãten stav) nárûst poãtu velkoodbûratelû pfiímo z VTL plynovodû nárûst poãtu velkoodbûratelû z místní sítû nárûst poãtu stfiedních odbûratelû nárûst poãtu maloodbûratelû nárûst poãtu odbûratelû kategorie domácnosti prodej plynu podle kategorií odbûratelû kategorie velkoodbûr mil. m kategorie stfiední odbûr mil. m kategorie maloodbûr mil. m kategorie domácnosti mil. m investiãní v daje celkem mil. Kã z toho: plynárenská zafiízení mil. Kã stroje a zafiízení vã. plynomûrû mil. Kã drobn hmotn investiãní majetek mil. Kã (vãetnû plynomûrû s pofiizovací cenou do 40 tis. Kã) ostatní investiãní v daje mil. Kã pfiíspûvky z cizích zdrojû mil. Kã

16

17 C ENY ZEMNÍHO PLYNU stanovené Ministerstvem financí âr pro VâP, a. s., platné v roce 1999 Maximální nákupní cena Kã/m 3 sazba pro v poãet stálého mûsíãního platu Kã/m 3 denního maxima dvousloïková cena platná od do ,33 4,50 od do ,21 4,50 Maximální prodejní cena pro velko-, stfiedo- a maloodbûratele cena platná od do ,04 Kã/m 3 (stál mûsíãní plat pfii spotfiebû do m 3 /rok 60,- Kã ) cena platná od do pro maloodbûratele 5,04 Kã/m 3 (spotfieba m 3 /rok) stál mûsíãní plat 60,- Kã pro stfiední odbûratele 4,87 Kã/m 3 (spotfieba m 3 /rok) pro velkoodbûratele 4,81 Kã/m 3 (spotfieba nad m 3 /rok) Maximální prodejní dvousloïkové ceny pro domácnosti cena platná od pfii spotfiebû m 3 /rok (stál mûsíãní plat 11,- Kã) pfii spotfiebû m 3 /rok (stál mûsíãní plat 110,- Kã) 6,64 Kã/m 3 4,55 Kã/m 3 Ceny jsou uvedeny vãetnû DPH. 17

18 Prodej plynu ve VâP, a. s., v voj v roce 1999 P RODEJ PLYNU PODLE ODBùRATELÒ prodej (mil m 3 ) Prodej plynu v letech podle kategorií odbûratelû prodej (mil m 3 )

19 P RODEJ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA KLIMATICK CH PODMÍNKÁCH Porovnání prodeje plynu a prûmûrn ch mûsíãních teplot v letech prodej v mil. m teplota ve C mûsíc prodej 1998 prodej 1999 teplota 1998 teplota

20 Z AMùSTNANCI VâP, a.s. Vûková struktura zamûstnancû VâP, a. s let 9 % nad 60 let 5 % do 30 let 23 % let 10 % let 23 % let 30 % Kvalifikaãní struktura zamûstnancû VâP, a. s. vysiko kolské vzdûlání 8,1 % vy í odborná kola 0,4 % základní vzdûlání 1,9 % uãební obor 45,0 % úplné stfiední vzdûlání 35,1 % gymnázium 2,9 % stfi. vzdûlání bez maturity 2,6 % uãební obor s maturitou 4,0 % 20

21 V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT k Ozn. V SLEDOVKA (v cel ch tis. Kã) ádek I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodej zboïí Obchodní marïe II. V kony II.1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb II.2. Zmûna stavu vnitrop. zás. vlastní v roby II.3. Aktivace B. V konová spotfieba B.1. Spotfieba materiálu a energie B.2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C.3. Náklady na sociální zabezpeãení C.4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného invest. majetku III. TrÏby z prodeje investiãního majetku a materiálu F. ZÛstatková cena prodaného invest. majetku a mater IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli. provoz. v nosû G. Tvorba rezerv a ãasového rozl. provoz. nákladû V. Zúãtování opravn ch poloïek do provoz. v nosû H. Zúãtování opravn ch poloïek do provoz. nákladû VI. Ostatní provozní v nosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pfievod provozních v nosû J. Pfievod provozních nákladû * Provozní hospodáfisk v sledek VIII. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a vkladû K. Prodané cenné papíry a vklady IX. V nosy z finanãních investic IX.1. V nosy z CP a vkladû v podnicích ve skupinû IX.2. V nosy z ostatních investiãních CP a vkladû IX.3. V nosy z ostatních finanãních investic X. V nosy z krátkodobého finanãního majetku XI. Zúãtování rezerv do finanãních v nosû L. Tvorba rezerv na finanãní náklady XII. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních v nosû

22 V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT k Ozn. V SLEDOVKA (v cel ch tis. Kã) ádek M. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních nákladû XIII. V nosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XV. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací R. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost R.1. Splatná R.2. OdloÏená ** Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost XVI. Mimofiádné v nosy S. Mimofiádné náklady T. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti T.1. Splatná T.2. OdloÏená * Mimofiádn hospodáfisk v sledek U. Pfievod podílu na HV spoleãníkûm *** Hospodáfisk v sledek za úãetní období Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním

23 R OZVAHA k Minulé BûÏné úãetní období úãetní období Ozn. AKTIVA (v cel ch tis. Kã). Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem A. Pohledávky za upsané vlastní jmûní B. Stálá aktiva B.I. Nehmotn investiãní majetek B.I.1. Zfiizovací v daje B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jin nehmotn investiãní majetek B.I.6. Nedokonãené nehmotné investice B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotn investiãní majetek B.II. Hmotn investiãní majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Budovy, haly a stavby B.II.3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata B.II.6. Jin hmotn investiãní majetek B.II.7. Nedokonãené hmotné investice B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotn investiãní majetek B.II.9. Opravná poloïka k nabytému majetku B.III. Finanãní investice B.III.1. Podílové CP a vklady v podnicích s rozhod. vlivem B.III.2. Podílové CP a vklady v podnicích s podstat. vlivem B.III.3. Ostatní investiãní cenné papíry a vklady B.III.4. PÛjãky podnikûm ve skupinû B.III.5. Jiné finanãní investice C. ObûÏná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonãená v roba a polotovary C.I.3. V robky C.I.4. Zvífiata C.I.5. ZboÏí C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky

24 R OZVAHA k Minulé BûÏné úãetní období úãetní období Ozn. AKTIVA (v cel ch tis. Kã). Brutto Korekce Netto Netto C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.III.3. Sociální zabezpeãení C.III.4. Stát. daàové pohledávky C.III.5. OdloÏená daàová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodob finanãní majetek D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv D.I. âasové rozli ení D.I.1. Náklady pfií tích období D.I.2. Pfiíjmy pfií tích období D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úãty aktivní

25 R OZVAHA k Ozn. PASIVA (v tis. Kã) ádek Pasiva celkem A. Vlastní jmûní A.I. Základní jmûní A.I.1. Základní jmûní A.I.2. Vlastní akcie A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní áïio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku A.II.4. OceÀovací rozdíly z kapitálov ch úãastí A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonn rezervní fond A.III.2. Nedûliteln fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let A.IV.1. Nerozdûlen zisk minul ch let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minul ch let A.V. Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kursové ztráty B.I.3. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem B.II.3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé smûnky k úhradû B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke spoleãníkûm a sdruïení B.III.3. Závazky k zamûstnancûm B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpeãení B.III.5. Stát - daàové závazky a dotace B.III.6. OdloÏen daàov závazek B.III.7. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem

26 R OZVAHA k Ozn. PASIVA (v tis. Kã) ádek B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. BûÏné bankovní úvûry B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci C. Ostatní pasiva - pfiechodné úãty pasiv C.I. âasové rozli ení C.I.1. V daje pfií tích období C.I.2. V nosy pfií tích období C.I.3. Kursové rozdíly pasivní C.II. Dohadné úãty pasivní

27 P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW (v cel ch tis. Kã) Ozn. Text P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úãetního období PenûÏní toky z hlavní v dûleãné ãinnosti (provozní ãinnost) Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1. Úpravy o nepenûïní operace A.1.1. Odpisy stál ch aktiv s v jimkou zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv, odpis pohledávek, a dále umofiování opravné poloïky k nabytému majetku A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, rezerv a zmûna zûstatkû pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv, tj. ãasové rozli ení nákladû a v nosû a kurzov ch rozdílû s v jimkou: - ãasového rozli ení úrokû, - kurz. rozdílû akt. a pas. vztahujících se k závazkûm v cizí mûnû z titulu pofiízení IM A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv (-/+) A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku s v jimkou podnikû, jejichï pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost (investiãní spoleãnosti a fondy) (-) A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (+) s v jimkou kapitaliz. úrokû, a vyúãtované v nosové úroky (-) A.* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti A.2.3. Zmûna stavu zásob A.** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A.3. V daje z plateb úrokû s v jimkou kapitalizovan ch úrokû A.4. Pfiijaté úroky s v jimkou podnikû, jejichï pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost (investiãní spoleãnosti a fondy) A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období A.6. Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn hospodáfisk v sledek vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A.*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti PenûÏní tok z investiãní ãinnosti B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 0 B.*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti

28 P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW (v cel ch tis. Kã) Ozn. Text PenûÏní tok z finanãních ãinností C.1 Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû C.2. Dopady zmûn vlastního jmûní na penûïní prostfiedky C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního jmûní, event. rezervního fondu vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmûní spoleãníkûm 0 0 C.2.3. PenûÏní dary a dotace do vl. jmûní a dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0 0 C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû vztahující se k tûmto nárokûm a vãetnû finanãního vypofiádání se spoleãníky vefiejné obchodní spoleãnosti a komplementáfii u komanditních spoleãností C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku s v jimkou podnikû, jejichï pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost (investiãní spoleãnosti a fondy) C.*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období

29

30 P ÍLOHA K ÚâETNÍ UZÁVùRCE ZA ROK 1999 âlánek II Obecné údaje 1. Název spoleãnosti V chodoãeská plynárenská, a. s. Adresa PraÏská 702, Hradec Králové IâO Právní forma akciová spoleãnost ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti V chodoãeská plynárenská, a.s. ( Spoleãnost ) byla zaloïena Fondem národního majetku âeské republiky jako jedin m zakladatelem na základû zakladatelské listiny ze dne ve formû notáfiského zápisu a byla zapsána do obchodního rejstfiíku Okresního soudu v Hradci Králové dne Sídlo Spoleãnosti je v Hradci Králové. Zakladatelská listina obsahovala mimo jiné následující informace: základní jmûní Spoleãnosti bylo stanoveno ve v i Kã, jmûní bylo rozdûleno na akcií ve jmenovité hodnotû Kã. Hlavním pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je rozvod, nákup a prodej topn ch plynû, revize, montáïní a stavební práce. Spoleãnost primárnû zaji Èuje prodej a rozvod plynu v regionu v chodoãeském, o rozloze pfiibliïnû ãtvereãních kilometrû. Odhadovan poãet obyvatel v této oblasti dosahuje pfiibliïnû tisíc. Podle privatizaãního rozhodnutí vlády âeské republiky vydalo Ministerstvo pro privatizaci a správu národního majetku rozhodnutí o privatizaci ã.j. 630/2122/632/93 a dodatek ã. 1 k tomuto rozhodnutí. Dle tohoto dodatku byla distribuce akcií Spoleãnosti navrïena následujícím zpûsobem: Kupónová privatizace 15 % Pfievod na obce 34 % Restituãní fond 3 % Nadaãní fond 1 % Doãasnû v drïení FNM 45,8 % Zamûstnanecké akcie 1,2 % Aktuální struktura akcionáfiû Akcie v majetku Fondu národního majetku âr 47,0963 % Akcie na jméno v majetku mûst a obcí regionu v chodních âech 33,8227 % Akcie na majitele v majetku investiãních privatizaãních fondû 0,0000 % Akcie na majitele v majetku fyzick ch osob 1,0121 % Akcie na majitele v majetku právnick ch osob kromû IPF a mûst a obcí 17,8915 % Akcie na jméno v majetku V chodoãeské plynárenské, a. s. 0,1773 % Akcie se zvlá tními právy v majetku Fondu národního majetku âr 1 kus V e uvedené strukturní rozdûlení akcionáfiû je moïné je tû dále majetkovû specifikovat na konkrétní známé subjekty a sice tak, Ïe cca 10 % kmenov ch akcií na majitele se nachází v majetku SPP,. p. Bratislava a dále spoleãnost SPP Bohemia a. s. oznámila, Ïe získala 10 % podíl na hlasovacích právech ve spoleãnosti V chodoãeská plynárenská, a. s. Státní podnik Transgas, s. p. Praha oznámil , Ïe nabyl ve Spoleãnosti podíl na hlasovacích právech ve v i 3,96 % a s Fondem národního majetku âr jednají ve shodû. Mimofiádná valná hromada spoleãnosti, konaná dne rozhodla o vydání souhlasû s pfievodem akcií na jméno, (tj. 33,32 % základního jmûní) z majetku mûst a obcí na tyto subjekty: akcií na jméno na Ruhrgas AG Essen, SRN, akcií na jméno na SPP Bohemia, a. s. Praha, akcií na jméno na G.D.F. International PafiíÏ, Francie a akcií na jméno na Transgas, s. p. Praha. 30

31 P ÍLOHA K ÚâETNÍ UZÁVùRCE ZA ROK 1999 Na jednání fiádné valné hromady konané dne byla pfiijata tato rozhodnutí: - byla schválena roãní úãetní závûrka za rok 1998 vãetnû návrhu na rozdûlení zisku, - byla schválena v plata dividendy ze zisku roku 1998 ve v i 50,- Kã/1 akcii pfied zdanûním, - byla schválena zmûna stanov spoleãnosti tak, Ïe se roz ífiil pfiedmût podnikání spoleãnosti o Pronájem a leasing zafiízení na v robu tepla, chladu a elektrické energie, Ïe se zmûnilo omezení pfievoditelnosti akcií na jméno tak, Ïe je k pfievodu akcií na jméno nutn souhlas kvalifikované dvoutfietinové vût iny akcionáfiû na valné hromadû a Ïe se roz ífiily pravomoci dozorãí rady; dále se roz ífiil poãet ãlenû dozorãí rady na 12 ãlenû, - valná hromada zvolila novou dozorãí radu spoleãnosti, - valná hromada schválila roãní odmûny pro ãleny pfiedstavenstva a dozorãí rady v celkové v i 3,8808 mil. Kã, - valná hromada schválila maximální celkovou v i 4 mil. Kã poskytovan ch sponzorsk ch darû, vãetnû orientaãního rozãlenûní do pfiíslu n ch oblastí. Organizaãní struktura Spoleãnosti Generální fieditel fiídí provozní a hospodáfiskou ãinnost VâP, a. s., jako celku. âinnost jednotliv ch organizaãních jednotek je fiízena v konn mi fiediteli, jimiï jsou: - provozní fieditel - obchodní fieditel - finanãní fieditel - personálnû-správní fieditel - fieditelé pûti závodû (Hradec Králové, Pardubice, Litomy l, DvÛr Králové nad Labem, Jiãín). Statutární a dozorãí orgány Pfiedstavenstvo spoleãnosti: Bohdan Pásek - pfiedseda pfiedstavenstva, generální fieditel Franti ek Pekáã - místopfiedseda pfiedstavenstva, provozní fieditel Ing. Jindfiich Broukal - ãlen pfiedstavenstva, obchodní fieditel Ing. Zbynûk Nûmec - ãlen pfiedstavenstva, finanãní fieditel Karel BrÛna - ãlen pfiedstavenstva, personálnû-správní fieditel Dozorãí rada: Ing. Jan Zaplatílek - pfiedseda dozorãí rady, pracovník Ministerstva prûmyslu a obchodu âr (vykonavatel vlastnick ch práv) JUDr. Ivan Hink - místopfiedseda dozorãí rady, zástupce Fondu národního majetku âr Ing. Iva Drbohlavová - ãlenka dozorãí rady, pracovnice Fondu národního majetku âr Ing. Zdenûk Hlaváã - ãlen dozorãí rady, zástupce akcionáfie SPP Bohemia, a. s. Praha Dr. Ing. Achim Saul - ãlen dozorãí rady, zástupce akcionáfie Ruhrgas AG, Essen, SRN Mgr. Zbynûk Soleck - ãlen dozorãí rady, pracovník státního podniku Transgas, s. p. Praha Ing. Franti ek koda - ãlen dozorãí rady, zástupce Ministerstva financí âr Ing. Jan Vondra - ãlen dozorãí rady, zástupce Ministerstva financí âr Milan Chmelafi - ãlen dozorãí rady, volen zástupce zamûstnancû Vladislav pulák - ãlen dozorãí rady, volen zástupce zamûstnancû Ing. Miroslav Ví ek - ãlen dozorãí rady, volen zástupce zamûstnancû Ing. Ale Vojtûch, CSc. - ãlen dozorãí rady, volen zástupce zamûstnancû 2. Spoleãnost má 33,3 % podíl na základním jmûní ve firmû Správci sítí v chodních âech spol. s r. o. Tato firma má sídlo v Pardubicích, âechovo nábfieïí 1790 a rozhodujícím pfiedmûtem její ãinnosti je: - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti v poãetní techniky, software, - ãinnost organizaãního a ekonomického poradce, - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje, - automatizované zpracování dat. Hospodáfisk m v sledkem roku 1999 byla ztráta ve v i 13 tis. Kã. 31

32 P ÍLOHA K ÚâETNÍ UZÁVùRCE ZA ROK PrÛmûrn poãet zamûstnancû, osobní náklady, dal í odmûny z toho z toho Celkem Celkem fiídících fiídících rok 1998 rok 1999 pracovníkû pracovníkû rok 1998 rok 1999 PrÛm. poãet zam. bûhem úãetního období Osobní náklady (tis. Kã) z toho mzdové náklady sociální poji tûní Dal í odmûny: Tantiémy ãlenû statutárních a dozorãích orgánû Kã Kã 4. V roce 1999 byl poskytnut sluïební automobil i pro soukromé pouïívání ve 12 pfiípadech, v tom i v ichni ãlenové pfiedstavenstva. V roce 1999 bylo uhrazeno pro 12 zamûstnancû úrazové a Ïivotní poji tûní osob (celkem Kã) v tom i pro v echny ãleny pfiedstavenstva. V roce 1999 byl ãlenûm statutárních a dozorãích orgánû - zamûstnancûm spoleãnosti poskytnut pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní (celkem Kã). âlánek III Informace o pouïit ch úãetních metodách, obecn ch úãetních zásadách a zpûsobech oceàování 1. Zásady úãetnictví Úãetnictví Spoleãnosti je vedeno a tato úãetní závûrka byla pfiipravena v souladu se zákonem ãíslo 563/1991 Sb. a podle postupû úãtování pro podnikatele ve znûní platném pro rok Spoleãnost vydala pro aplikaci obecn ch zásad vlastní smûrnici o doplnûní postupû k úãtování ã. 34/2000 G ZpÛsoby ocenûní 2.1.a) Zásoby nakupované a vytvofiené ve vlastní reïii Nakupované zásoby jsou oceàovány v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení materiálu, celní poplatky a dopravné za dodání na místo, pfiípadnû dal í vedlej í náklady s pofiízením související. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceàují vlastními náklady, které obsahují pfiímé náklady vynaloïené na v robu a ãást nepfiím ch nákladû, která se vztahuje k v robû. V daje zásob ze skladu jsou úãtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu). 2.1.b) Hmotn a nehmotn investiãní majetek Jako hmotn investiãní majetek je klasifikován samostatn movit majetek v pofiizovací cenû nad ãástku, která pro dané úãetní období je stanovena zákonem o dani z pfiíjmû právnick ch osob a s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok a pozemky, budovy, stavby a umûlecká díla bez ohledu na pofiizovací cenu. Nehmotn m investiãním majetkem se rozumí pfiedmûty z práv prûmyslového vlastnictví, projekty, software a jiná ocenitelná práva, v pofiizovací cenû nad ãástku stanovenou daàov m zákonem pro vstupní cenu v daném úãetním období a s dobou pouïitelnosti del í neï 1 rok. Hmotn a nehmotn investiãní majetek je ocenûn pofiizovacími cenami. Ocenûní hmotného a nehmotného majetku kromû zásob, vytvofieného vlastní ãinností, zahrnuje pfiímé náklady vynaloïené na v robu a nepfiímé náklady, které se vztahují k v robû. 32

33 P ÍLOHA K ÚâETNÍ UZÁVùRCE ZA ROK 1999 Pozemky ve vlastnictví Spoleãnosti byly ocenûny k v souladu s vyhlá kou ã. 393/1991 Sb., pozemky pofiízené v dal ích obdobích se oceàují pofiizovací cenou. Samostatn movit hmotn majetek s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok, ocenûn pfii pofiízení cenou niï í nebo rovnou limitu pro vstupní cenu do HIM danou zákonem o dani z pfiíjmû, platn m pro pfiíslu né úãetní období a cenou pofiízení vy í neï 500 Kã/ks, je kvalifikován jako drobn hmotn investiãní majetek. Pfii pofiízení se HIM, pokud se nejedná o drobné pfiedmûty trvalé povahy nepatrné ceny, zaúãtuje jako investice a pfii jeho v deji do pouïívání se pfieúãtuje z úãtu investic na úãet DHIM a zároveà se 100 % odepí e do nákladû, nebo se vede v operativní evidenci, je-li v cenû pofiízení od 200 do 500 Kã. Pokud jde o NHIM platí tatáï ustanovení s tím, Ïe pod limitní cenou danou Zákonem o dani z pfiíjmû úãtujeme vïdy do nákladû a vïdy se vede v operativní evidenci. Drobné pfiedmûty trvalé povahy nepatrné ceny se pova- Ïují za materiál. Tato hranice nepatrné ceny byla stanovena na 200 Kã. 2.1.c) Finanãní investice Finanãní investice jsou ocenûny cenami pofiízení. Vklady hmotného majetku do GAS, spol. s r. o. v roce 1994 byly ocenûny dle spoleãenské smlouvy. 2.1.d) Krátkodob finanãní majetek Nákup dluïn ch cenn ch papírû se oceàuje cenou pofiízení. Úbytek nakoupen ch dluïn ch cenn ch papírû se pfii prodeji oceàuje metodou FIFO. U tûchto CP se kaïd mûsíc úãtuje do v nosû alikvotní úrokov v nos, kter se poãítá v závislosti na emisních podmínkách s pouïitím úrokové míry nebo diskontní míry. Doba úroãení se stanovuje podle standardy úroãení 30E/360 (poãet dnû v mûsíci = 30), ACT/360 (poãet dnû v mûsíci = skuteãn poãet dnû), popfi. ACT/365 (skuteãn poãet dnû v mûsíci i roce) Ocenûní reprodukãní pofiizovací cenou Darovan majetek se oceàuje ve v i uvedené v darovací smlouvû nebo dle znaleckého posudku, pronajat majetek v pofiizovací cenû u partnera a to vãetnû oprávek. Majetek dosud nezachycen v úãetnictví se oceàuje reprodukãní pofiizovací cenou Druhy vedlej ích nákladû Druhy vedlej ích pofiizovacích nákladû, které zahrnujeme do pofiizovacích cen nakupovan ch zásob jsou ty, které jsou uvádûny na pfiijat ch fakturách ãi samostatn ch fakturách vztahujících se k dan m zásobám. Jsou to zejména: dopravné, clo, po tovné, balné, manipulaãní poplatek ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek k majetku Úãelem opravn ch poloïek je upravit ocenûní pfiíslu ného majetku v takovém pfiípadû, kdy se pfii jeho inventarizaci prokáïe, Ïe jeho ocenûní neodpovídá reálnému stavu a vytváfií se tehdy, kdyï sníïení hodnoty majetku není trvalého charakteru. Vychází tedy z provedené inventarizace a znamená to, Ïe opodstatnûnost se zvaïuje vzhledem k následujícím úãetním obdobím. Zámûrem je, aby se pfii uzavírání úãetních knih dodrïela zásada opatrnosti. V roce 1999 byly vytvofieny opravné poloïky k pohledávkám po lhûtû splatnosti od do ve v i 100 %, pfiiãemï úãetní opravné poloïky dorovnávají opravné poloïky vytvofiené v souladu se zákonem o dani z pfiíjmû v platném znûní. Na pohledávky tzv. starého bloku se splatností do konce roku 1994 jsou úãetní opravné poloïky tvofieny ve v i 100 % nominální hodnoty pohledávek po odeãtení jejich odepsané ãásti. Na pohledávky v konkurzním fiízení byla vytvofiena daàová opravná poloïka ve v i 100 %. Opravné poloïky se vytváfií porovnáním obou po sobû jdoucích inventur a pfii zv ení se úãtují do nákladû a pfii sníïení do v nosû bez ohledu na to, zda jiï pominuly dûvody její tvorby. K tomu se pfiistupuje proto, Ïe v inventurách se porovnávají pohledávky v poãtu fiádovû tisíc, roztfiídûné do jednotliv ch pásem podle lhûty splatnosti a nelze z nich hospodárnû zjistit jednotlivé pominutí dûvodu pro její vytvofiení. 33

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více