V roãní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva"

Transkript

1 V roãní zpráva

2 Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti Základní údaje o spoleãnosti Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura V znamné události roku Oãekávané události v roce Pfiehled vybran ch ukazatelû V sledky hospodafiení ve zkratce Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti Rozvaha V kaz ziskû a ztrát Pfiíloha k úãetní závûrce Pfiehled o penûïních tocích - Cash Flow Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami Zpráva dozorãí rady V rok auditora Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti VáÏení akcionáfii, váïení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok V tomto roce se spoleãnosti podafiilo splnit plánovan hospodáfisk v sledek, a to zásluhou pfieplnûní v konû z externích ãinností, pfiedev ím v konû z pfiíleïitostné pfiepravy. Pfiepravní potfieby zadavatelû, kter mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk kraj a pfiímûstské obce, byly dodrïeny v souladu s uzavfien mi smlouvami. V oblasti investiãní politiky byly realizovány v znamné akce, které souvisely zejména s pokraãováním obnovy vozového parku - byly pofiízeny ãtyfii nízkopodlaïní autobusy v celkové hodnotû 19,8 mil. Kã bez DPH a dva kloubové nízkopodlaïní trolejbusy v celkové hodnotû 25,92 mil. Kã bez DPH, dále byly ve vlastní reïii zmodernizovány tfii autobusy a tfii trolejbusy v hodnotû celkem 17,8 mil. Kã bez DPH. Byla dokonãena modernizace fiízení tyristorové mûnírny MR1 s vynaloïením investic ve v i 3,523 mil. Kã bez DPH. Na vozovnû trolejbusû byla provedena celková modernizace myãky trolejbusû vãetnû technologického vybavení v cenû 5,124 mil. Kã bez DPH. V oblasti palubní informatiky bylo vybaveno celkem 25 vozû MHD pokroãilou technologií - palubními digitálními obrazovkov mi terminály pro poskytování informací cestujícím ve vozidlech MHD. V znamné investice v objemu 1,676 mil. Kã bez DPH smûfiovaly do pfiípravy projektû dûleïit ch strategick ch projektû jako je pfiíprava Elektrifikace trati ã. 1 MHD v âesk ch Budûjovicích, kde se podafiilo získat na celou trasu vedoucí napfiíã mûstem právoplatné územní rozhodnutí, a do pfiípravy projektu na Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích. Dopravní podnik pfiipravil ve vlastní reïii Ïádost o získání finanãní dotace z prostfiedkû EU v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad na projekt Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích. Tato Ïádost byla úspû nû schválena. Realizace tohoto projektu s celkovou v í finanãní dotace cca 18,4 mil. Kã bude zahájena v ãervenci roku 2009 a bude dokonãena do ãervna Tento ekonomicky úspû n rok, podobnû jako roky 2006 a 2007, bude jistû dobr m základem pro hospodafiení v dal ím roce, kdy dûsledky ekonomické a finanãní krize dopadnou i na na i spoleãnost. Vûfiím, Ïe spoleãnû s na imi partnery dopady zvládneme. Chtûl bych podûkovat v em zamûstnancûm a ãlenûm statutárních orgánû spoleãnosti za jejich práci, pfiedstavitelûm mûsta za vnímání dûleïitosti MHD a vytváfiení podmínek pro na i ãinnost, obchodním partnerûm za vstfiícnost a v neposlední fiadû i cestující vefiejnosti za pfiízeà. Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. 1

3 Základní údaje o spoleãnosti byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk m soudem v âesk ch Budûjovicích, oddíl B, vloïka 868, dne 1. záfií 1997 Obchodní jméno: Sídlo: Novohradská 738/40, âeské Budûjovice Iâ: DIâ: CZ Právní forma: akciová spoleãnost Akcionáfi: jedin akcionáfi - Statutární mûsto âeské Budûjovice Základní kapitál: ,- Kã Pfiedmût podnikání spoleãnosti: - provozování dráhy trolejbusové - provozování dráïní dopravy na dráze trolejbusové - silniãní motorová doprava osobní - provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû - v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení - provádûní technick ch prohlídek a zkou ek urãen ch technick ch zafiízení ( 47 odst. 4. zák.266/1994 Sb.) - provádûní technickobezpeãnostních zkou ek dráïních vozidel drah trolejbusov ch - práce pomocí zdvihací techniky - zemní práce pomocí mechanizace - reklamní ãinnost - zprostfiedkovatelská ãinnost - koupû zboïí za úãelem dal ího prodeje a prodej - pronájem vûcí movit ch a nemovit ch - kopírovací práce - údrïba motorov ch vozidel a jejich pfiíslu enství - opravy silniãních vozidel - zámeãnictví - kovoobrábûãství - opravy karosérií - opravy ostatních dopravních prostfiedkû - montáï, opravy, revize a zkou ky vyhrazen ch zdvihacích zafiízení - revize, prohlídky a zkou ky urãen ch technick ch zafiízení v provozu - provádûní staveb, jejich zmûn a odstraàování - pfiípravné práce pro stavby - revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení - montáï, opravy a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení - inïen rská ãinnost v inïen rské v stavbû 2

4 Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura Pfiedstavenstvo - do Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ebek, ãlen pfiedstavenstva Dozorãí rada - do Ing. Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Ke dni do lo ke zmûnám ve sloïení orgánû spoleãnosti. Pfiedstavenstvo - od Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ebek, ãlen pfiedstavenstva MUDr. Martin Kuba, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství Ing. Zdenûk BlaÏek, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství Dozorãí rada - od PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady, od Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady V období od do data vydání v roãní zprávy za rok 2008 nedo lo ke zmûnû v orgánech spoleãnosti. 3

5 Organizaãní struktura platná do Organizaãní struktura platná od

6 V znamné události roku 2008 Jako kaïdoroãnû byly v znamné finanãní zdroje spoleãnosti pouïity na obnovu vozového parku. Novû byly pofiízeny ãtyfii autobusy a dva trolejbusy v celkové hodnotû 45,72 mil. Kã bez DPH a dále byla provedena celková modernizace tfií autobusû a tfií trolejbusû v hodnotû 17,8 mil. Kã bez DPH. Po dokonãení stavby myãky a lakovny na vozovnû autobusû byla v kvûtnu 2008 tato investice uvedena do trvalého provozu a slouïí nejen potfiebám spoleãnosti, ale její kapacity jsou vyuïívány i komerãnû. Do testovacího provozu byl uveden projekt CityDisplay, tj. instalace a zprovoznûní 25 kusû vozov ch obrazovek s informacemi pro cestující a pro komerãní vyuïití. Na vozovnû trolejbusû byly provedeny rekonstrukce osvûtlení haly oprav a haly strojního mytí vãetnû v mûny strojní technologie. V ekonomické oblasti do lo k zásadnímu rozhodnutí o prodeji pohledávek za cestujícími bez platného jízdního dokladu, coï mûlo v raznû kladn (ale jednorázov ) dopad na hospodáfisk v sledek roku V roce 2008 byly rovnûï schváleny dûleïité dokumenty zakládající dal í budoucí rozvoj MHD v âesk ch Budûjovicích. Pfiedev ím se jedná o schválení Strategického plánu mûsta s koncepãními zámûry rozvoje dopravního podniku, dále bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na projekt Elektrifikace trati ã.1 MHD v âesk ch Budûjovicích a v neposlední fiadû byla orgány ROP NUTS II Jihozápad schválena Ïádost dopravního podniku o dotaci ve v i 20 mil. Kã na projekt Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích. Oãekávané události v roce 2009 Jednou z nejv znamnûj ích událostí v roce 2009 se stává 100leté v roãí trvání MHD v âesk ch Budûjovicích. Celoroãnû budou k tomuto v roãí organizovány akce, napfi. prezentace ãinnosti dopravního podniku, vûdomostní a fotografické soutûïe, Den otevfien ch dvefií se zábavn m doprovodn m programem. Oslavy vyvrcholí 12. a 13. ãervna, kdy pfii pfiíleïitosti slavnostního veãera bude slavnostnû pokfitûna tématická kniha, v níï bude detailnû zachycen prûfiez celou historií MHD v âesk ch Budûjovicích. I v roce 2009, v rámci programu obnovy vozového parku MHD, plánujeme pofiízení dal ích dvou nízkopodlaïních trolejbusû a dvou autobusû. Souãasnû bude pokraãováno v realizaci modernizací vozidel MHD. V ãervnu 2009 bude zahájena realizace projektu Informaãní systém pro cestující MHD s dokonãením v roce Od 1. kvûtna 2009 dojde k v raznému roz ífiení sluïeb cestujícím, kdy bude zavedeno placení jednorázového jízdného prostfiednictvím mobilních telefonû. 5

7 Pfiehled vybran ch ukazatelû rok poãet pracovníkû pfiepoãten osob z toho: fiidiãi MHD osob ostatní kategorie D osob THZ osob poãet linek z toho: autobusov ch trolejbusov ch délka linek km 234,4 240,3 246,5 z toho: autobusov ch km 164,2 163,1 175,1 trolejbusov ch km 70,2 77,2 71,4 poãet zastávek poãet vypraven ch vozû v pracovní den ve piãce z toho: autobusy trolejbusy poãet vypraven ch vozû v pracovní den v sedle z toho: autobusy trolejbusy poãet vypraven ch vozû v sobotu, nedûli a svátek z toho: autobusy trolejbusy ujeté km MHD celkem tis.km z toho: autobusy tis.km trolejbusy tis.km pfiepravené osoby MHD celkem tis.osob z toho: autobusy tis.osob trolejbusy tis.osob

8 V sledky hospodafiení ve zkratce rok V NOSY V nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty tis. Kã z toho: v nosy z MHD tis. Kã v nosy z ostatních ãinností tis. Kã v nosy-úhrada provozní ztráty tis. Kã v nosy-úhrada pfiimûfieného zisku tis. Kã x Rozpis úhrady provozní ztráty celkem tis. Kã z toho: od mûsta â.budûjovice tis. Kã od obcí a Krajského úfiadu tis. Kã NÁKLADY náklady celkem tis. Kã z toho: materiál a náhradní díly tis. Kã paliva a energie tis. Kã odpisy, rezervy a opr.poloïky tis. Kã spotfiebované sluïby tis. Kã osobní náklady tis. Kã ostatní provozní náklady tis. Kã v sledek hospodafiení tis. Kã V NOSY 2008 V tis. Kã NÁKLADY 2008 V tis. Kã V NOSY - v voj NÁKLADY - v voj 7

9 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava Mûstská hromadná doprava je provozována na základû smluv o závazku vefiejné sluïby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv mi objednateli této sluïby. Základním závazkov m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. Smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluïby, a to s Jihoãesk m krajem a pfiímûstsk mi obcemi. Pro rok 2008 bylo pro zaji tûní MHD dle schválen ch jízdních fiádû plánováno ujet celkem tis. km, z toho tis. km na území mûsta, a 616 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto tis. km. Rozdíl je zpûsoben zmûnami na tratích a objíïìkami. Proti roku 2007 bylo ujeto o 8 tis. km ménû, tj. -0,1%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD, plánované ve v i tis. Kã byly splnûny na 97,78 %, coï je absolutnû tis. Kã. V porovnání s rokem 2007 jsme utrïili o tis. Kã více, (tj. rûst + 10,34 %). Na tento v razn meziroãní rûst má zásadní vliv zv ení ceny jízdného. Na celkov ch trïbách z jízdného ve v i tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: - pfiedplatné tis. Kã - jednotlivé jízdenky tis. Kã - jízdenky prodané v automatech tis. Kã Ostatní trïby z pfiepravy MHD v ãástce tis. Kã jsou za: - trïby z prodeje jízdních fiádû tis. Kã - trïby za prûkazky a známky zamûstnancû tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy tis. Kã âinnost byla zaji Èována vozidly MHD ve skladbû: Autobusy: Karosa fiady 731,931 6 kusû Karosa fiady kusû Karosa fiady 741, kusy Karosa Renault nízkopodlaïní 22 kusy Solaris nízkopodlaïní 12 m 3 kusy Solaris nízkopodlaïní 15 m 3 kusy Irisbus - nízkopodlaïní 13 kusû Irisbus - nízkopodlaïní 4 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Citelis 12m - nízkopodlaïní 2 kusy Crosway 12m 2 kusy Celkem autobusy MHD 93 kusy Trolejbusy: Tr kusû Tr 15 M 10 kusû Tr 21 2 kusy Tr kusû Tr 25 2 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Celkem trolejbusy MHD 54 kusy 8

10 2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti doplàkov ch podnikatelsk ch aktivit se zamûfiujeme pfiedev ím na vyuïití stávajících v robních prostfiedkû, a to pfiednû na poskytování sluïeb pfiíleïitostné dopravy, kde jsme v roce 2008 realizovali tis. Kã, a to pfiedev ím pro âeské dráhy. Dále v oblasti servisu vozidel pro externí klienty byla nabídka roz ífiena o sluïby nového mycího centra vozidel, lakovny a pneuservisu vãetnû moïnosti sezónního uskladnûní pneumatik. Velk podíl na externích v nosech pfiedstavuje vyuïití dopravních prostfiedkû jako nosiãû reklamy. V nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov ch reklamních nosiãû a s vyuïitím moderních moïností reklamních polepû v roce 2008 dosáhly tis. Kã. Ve vût ím objemu byl realizován i prodej nafty externím odbûratelûm, které bylo prodáno za tis. Kã. V nosy z ostatních podnikatelsk ch aktivit - mimo MHD - pfiesáhly ãástku 38 mil. Kã. 3. Investiãní politika V roce 2008 bylo proinvestováno celkem tis. Kã, z toho vlastní zdroje ãinily tis. Kã. Dotace od Mûsta byla poskytnuta v objemu tis. Kã a dotace ze státního rozpoãtu tis. Kã. Investiãní prostfiedky z dotací byly kompletnû pouïity pouze pro pofiízení vozidel MHD. Jako v pfiedchozích letech byla investiãní politika zamûfiena hlavnû na obnovu vozidel MHD s dûrazem na nákup nízkopodlaïních vozidel. Bylo pofiízeno celkem: 2 ks nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû 25 TR Irisbus v hodnotû tis. Kã, 2 ks nízkopodlaïních autobusû znaãky Citelis PS09D1 za tis. Kã a 2 ks nízkopodlaïních autobusû Crosway v cenû tis. Kã. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 3 ks trolejbusû v cenû tis. Kã a 3 ks autobusû v cenû tis. Kã. Ostatní investice byly smûfiovány do obnovy technologick ch zafiízení, ekologick ch opatfiení, programu energetick ch úspor. 4. Obchodní politika a marketing Cílem obchodnû marketingové politiky spoleãnosti je udrïení stávajících a získání nov ch zákazníkû - cestujících MHD. Spokojen zákazník je zejména v konkurenci individuální automobilové dopravy klíãov m a poïadovan m v sledkem na í práce. Na základû stanovení a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. standardû kvality, chceme dosahovat neustálého zlep ování kvality na ich sluïeb. Jsme soustfiedûni pfiedev ím na kritéria, která jsou pro cestující klíãová, tedy bezpeãnost, spolehlivost, pfiesnost provozu, návaznost spojû, ãistotu vozû, dostupnost jízdenek a provozních informací. Neménû dûleïit mi parametry jsou také poïadavky na rostoucí podíl bezbariérov ch vozidel a ekologii provozu, kam smûfiovaly v posledních letech velké investiãní v daje. Pravidelné zji Èování spokojenosti cestujících a jejich potfieb pfii pfiepravû mûstem se stává v znamn m zdrojem podnûtû pro zlep ování na í práce v následujícím období. Dal í marketingov prvek s moïností komerãního vyuïití je realizace projektu s názvem CityDisplay. Jedná se o instalaci a zprovoznûní speciálních zobrazovacích jednotek ve vybran ch vozech MHD, kde jsou cestujícímu ve formû videoprodukce poskytovány informace z provozu MHD, struãn pfiehled regionálních zpráv a samostatná sekce je vyuïita pro komerãní reklamu. 5. Stav majetku spoleãnosti - podrobné údaje jsou uvedeny v Pfiíloze úãetní závûrky 9

11 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kã) oznaã. AKTIVA fiádek brutto korekce netto netto netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodob nehmotn majetek B.I.1. Zfiizovací v daje B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 6 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 10 B.I.7. Nedok. dlouhodob nehmotn majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 B.II. Dlouhodob hmotn majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû 17 B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata 18 B.II.6. Jin dlouhodob hmotn majetek 19 B.II.7. Nedok. dlouhodob hmotn majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM B.II.9. OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodob finanãní majetek 23 B.III.1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách 24 B.III.2. Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem. 25 B.III.3. Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly 26 B.III.4. PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám 27 B.III.5. Jin dlouh. finanãní majetek 28 B.III.6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 29 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek 30 C. ObûÏná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedok.v roba a polotovary 34 C.I.3. V robky 35 C.I.4 Zvífiata 36 C.I.5. ZboÏí 37 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II Dlouhodobé pohledávky 39 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahû 40 C.II.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 41 C.II.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 42 C.II.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 43 C.II.5. Dohadné úãty aktivní 44 C.II.6. Jiné pohledávky 45 C.II.7. OdloÏená daàová pohledávka 46 10

12 oznaã. AKTIVA fiádek brutto korekce netto netto netto C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohled. z obchodních vztahû C.III.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 49 C.III.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 50 C.III.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 51 C.III.5. Sociální zabezpeãení a zdrav. poji tûní 52 C.III.6. Stát - daàové pohledávky C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné úãty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pofiizovan krátkodob finanãní majetek 61 D. âasové rozli ení D.I.1. Náklady pfií tích období D.I.2. Komplexní náklady pfií tích období 64 D.I.3. Pfiíjmy pfií tích období

13 oznaã. PASIVA fiádek PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vl. obch. podíly 70 A.I.3. Zmûny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní áïio 73 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku 75 A.II.4. OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. 76 A.III. Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy A.III.1. Zákonn rezervní fond/nedûlit. fond A.III.2. Statutární a ost. fondy A.IV. V sledek hospodafiení min. let A.IV.1. Nerozd. zisk minul ch let 81 A.IV.2. Neuhraz. ztráta min. let A.V. V sledek hospodafiení bûïn. úã. období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 85 B.I.1. Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisû 86 B.I.2. Rezerva na dûchody a podob. závazky 87 B.I.3. Rezerva na daà z pfiíjmu 88 B.I.4. Ostatní rezervy 89 B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahû 91 B.II.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 92 B.II.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 93 B.II.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 94 B.II.5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 95 B.II.6. Vydané dluhopisy 96 B.II.7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 97 B.II.8. Dohadné úãty pasívní 98 B.II.9. Jiné závazky 99 B.II.10. OdloÏen daàov závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahû B.III.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 103 B.III.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 104 B.III.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 105 B.III.5. Závazky k zamûstnancûm B.III.6. Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj B.III.7. Stát - daàové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé pfiijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy 110 B.III.10. Dohadné úãty pasívní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry 115 B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci 116 C. âasové rozli ení C.I.1. V daje pfií tích období C.I.2. V nosy pfií tích období

14 V kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kã) oznaã. text fid skuteãnost v úãetním období I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynal. na prod. zboïí Obchodní marïe II. V kony II.1. TrÏby za prodej vl. v robkû a sluïeb II.2. Zmûna stavu zásob vl. v roby 6 II.3. Aktivace B. V konová spotfieba B.1. Spotfieba materiálu a energie B.2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C.3. Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji tûní C.4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy DNM a DHM III. TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. TrÏby z prodeje materiálu F. ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu F.1. ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku F.2. ZÛstatková cena prodaného materiálu G. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek v prov. oblasti IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady V. Pfievod provozních v nosû 28 I. Pfievod provozních nákladû 29 * Provozní v sledek hospodafiení VI. TrÏby z prodeje cen. papírû a podílû 31 J. Prodané cen. papíry a podíly 32 VII. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku 33 VII.1. V nosy z podílû v ovládan ch a fiíz.os. 34 VII.2. V nosy z ost. dlouhod. cen. papírû a podílû 35 VII.3. V nosy z ost. dlouhod. fin. majetku 36 VIII. V nosy z krátkodob. fin. majetku K. Náklady z finanãního majetku 38 IX. V nosy z pfiecenûní cen. papírû a derivátû 39 L. Náklady z pfieceà.cen.papírû a derivátû 40 M. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek ve fin. obl. 41 X. V nosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XII. Pfievod finanãních v nosû 46 P. Pfievod finanãních nákladû 47 * Finanãní v sledek hospodafiení Q. DaÀ z pfiíjmu za bûïnou ãinnost Q.1. - splatná 50 Q.2. - odloïená ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost XIII. Mimofiádné v nosy 53 2 R. Mimofiádné náklady 54 S. DaÀ z pfiíjmû z mimofi. ãinnosti 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odloïená 57 * Mimofiádn v sledek hospodafiení 58 2 T. Pfievod podílu na VH spoleãníkûm 59 *** V sledek hospodafiení za úãetní období V sledek hospodafiení pfied zdanûním

15 Pfiíloha úãetní závûrky ke dni Informace o pouïit ch úãetních metodách, obecn ch úãetních zásadách a zpûsobech oceàování ZpÛsob oceàování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob hmotn a nehmotn majetek nakoupen - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob hmotn majetek vytvofien vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek Opravné poloïky se vytváfiejí k úãtûm majetku v pfiípadech sníïení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajû inventarizace majetku. Tyto poloïky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníïení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloïka u zásob je v na í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v i 30 % u zásob, u nichï doba bez obrátky ãinila 1 rok (daàovû neuznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daàovû uznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku do v e 100 % po odeãtení zákonn ch opravn ch poloïek (daàovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2008 vãetnû - ve v i 30 % (daàovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn mi opravn mi poloïkami ve v i 50 %. Opravné poloïky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloïka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daàovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloïky v úhrnné v i 100%. ZpÛsob stanovení odpisov ch plánû Odpisov plán je totoïn s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaïdou poloïku je stanovena roãní úãetní a daàová odpisová sazba. Dlouhodob hmotn majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmû v platném znûní. 14

16 OdloÏená daà v Kã Pfiehled v ech pfiechodn ch rozdílû od roku 1997 do 2008 poloïka úãetní daàové vliv + - ZC DHM k , , ,25 opravná poloïka k zásobám ,81 0, ,81 smluvní pokuty v PKO 0,00 0,00 0,00 SP a ZP nezaplacené ,00 0, ,00 reinvestiãní odpoãet , , ,30 daàová ztráta , , ,00 celkem , , ,14 celkem zaokrouhleno na tis. Kã ,00 Poãáteãní stav úãtu ,00 Inventarizace odloïeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu z dûvodu sníïení daàové sazby: PS x nová sazba (20%) : stará sazba (21%) ,00 rozdíl se zaúãtuje 48110/592102/ ,00 OdloÏená daà - 20 % ODZ ,00 K zaúãtování rozdíl /3200/ ,00 OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu OdloÏená daà. 15

17 OdloÏená daà z titulu vloïeného majetku Pfiechodné rozdíly pfii pfiemûnách spoleãností nebo nepenûïit ch vkladech do spoleãností vznikají jako rozdíly mezi pfiecenûnou úãetní hodnotou a nezmûnûnou daàovou základnou. Tento pfiechodn rozdíl vyústí v odloïenou daà, jejíï dopad se vykazuje v souladu s povahou této transakce, tj. proti vlastnímu kapitálu. V pfiípadû nepenûïit ch vkladû vykáïe nab vající úãetní jednotka odloïen daàov závazek proti neuhrazené ztrátû minul ch let, popfiípadû odloïenou daàovou pohledávku proti nerozdûlenému zisku minul ch let. Tyto pfiechodné rozdíly nejsou ãasov mi rozdíly a jejich dopady nesmí ovlivnit hospodáfisk v sledek za období. K datu uzavfiení úãetních knih nebyla známa pofiizovací cena vkládaného majetku u vkladatele, která je rozhodující k daàovému odepisování a k v poãtu odloïené danû. V úãetní závûrce byla pro úãely odloïené danû pouïita cena, kterou znalec urãil jako pofiizovací, sníïená o pfiijaté dotace. Tato daàová zûstatková cena byla porovnána s úãetní zûstatkovou cenou a byla vypoãtena odloïená daàová pohledávka, o které se z dûvodu opatrnosti úãtovat nebude. ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkû vyjádfien ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouïívá smûnn kurs devizového trhu vyhla ovan ânb. U závazkû U valutové pokladny U bûïného úãtu v EUR - ke dni pfiijetí daàového dokladu - aktuálním kurzem ânb - v úãetní závûrce k kurzem ânb vïdy k 1. v mûsíci - v úãetní závûrce k Dotace Dotace k úhradû nákladû se úãtuje do ostatních provozních v nosû. Dotace na pofiízení DHM sniïovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok ). 16

18 DoplÀující údaje k rozvaze a v kazu ziskû a ztrát Úhrada prokazatelné ztráty, vãetnû pfiimûfieného zisku (Dotace provozní) v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2008 rok 2007 rok 2006 Statutární mûsto â. B. mûstská doprava Obecní úfiady pfiímûstská doprava Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz Borek Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz IDS, ZDO Celkem Krajsk úfiad - Jih. kraj Celkem Dotace investiãní v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2008 rok 2007 rok 2006 Statutární mûsto â. B. obnova voz. parku Státní rozpoãet âr obnova voz. parku Celkem Dlouhodob nehmotn majetek v tis. Kã skupina majetku úãty 01. úãty DNM DDNM zfiizovací v daje nedokonãen dl. majetek celkem Dlouhodob hmotn majetek v tis. Kã skupina majetku úãty 02., 03. úãty budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiíz dopravní prostfiedky inventáfi DDHM pozemky nedokonãen dl. majetek poskytnuté zálohy na dl. HM celkem

19 Rozpis samostatn ch movit ch vûcí - úãet 022 v tis. Kã skupina majetku pofiizovací cena oprávky energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem skupina majetku zûstatková cena energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kã skupina majetku poãáteãní stavy pfiírûstky pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v daje nedokonãen nehm. majetek celkem skupina majetku úbytky koneãné stavy pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v daje nedokonãen nehm. majetek celkem

20 Rozdûlení VH v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, IâO ve smyslu 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pûsobnosti valné hromady podle ustanovení 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto: za rok 2007 za rok 2006 za rok 2005 v sledek hospodafiení - zisk/ztráta , , ,43 daà z pfiíjmu právnick ch osob 0,00 0,00 0,00 povinn pfiídûl do rezervního fondu - 5 % , ,97 0,00 nerozdûlen v sledek hospodafiení , , ,43 z toho: ke krytí nav ení mzdov ch nákladû 0,00 0,00 0,00 ke krytí investiãních potfieb 0,00 0,00 0,00 pfievod do neuhraz. ztrát minul ch let , , ,43 Pohledávky v tis. Kã celkové pohledávky za odbûrateli splatné do konce pfiedcházejícího roku splatné do konce ãervna aktuálního roku ostatní Závazky v tis. Kã celkové dodavatelské závazky splatné v prosinci sledovaného roku splatné následující rok Opravné poloïky v tis. Kã druh poãáteãní stavy tvorba zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné druh ãerpání koneãn stav zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné

21 Rezervy a odloïen daàov závazek v tis. Kã druh poãáteãní stavy tvorba rezerva zákonná odloïen daàov závazek druh ãerpání koneãn stav rezerva zákonná odloïen daàov závazek OdloÏen daàov závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu OdloÏená daà. Vlastní kapitál v tis. Kã druh poãáteãní stavy zv ení VK základní kapitál kapitálové fondy zákonn rezervní fond zmûny základního kapitálu sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min. let v sledek hosp. bûï. obd celkem druh sníïení VK koneãn stav základní kapitál kapitálové fondy zákonn rezervní fond zmûny základního kapitálu sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min.let v sledek hosp. bûï. obd celkem U vlastního kapitálu do lo ke zv ení o tis. Kã, z toho ãiní nepenûïit vklad do majetku ve v i tis. Kã a v sledek hospodafiení za rok 2008 ve v i tis. Kã. 20

22 V nosy v tis. Kã celkové v nosy z toho: trïby za vlastní v kony z toho: trïby MHD pfiíleïitostná doprava opravy trïby z pronájmu reklama ostatní trïby za prodej zboïí aktivace dotace na provoz Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady v tis. Kã prûmûrn poãet zamûstnancû z toho: fiídících pracovníkû 4,5 6 6 Osobní náklady bez fiídících pracovníkû Osobní náklady fiídících pracovníkû Odmûny ãlenûm statutárních orgánû editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uïívá od sluïební automobil pro soukromé úãely. Na e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji tûní statutárních a dozorãích orgánû (souãasn ch i b val ch). Podrozvahová evidence v tis. Kã pohledávky za odbûrateli

23 DoplÀující informace k rozvaze Na e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji tûní. Nemá Ïádné evidované daàové nedoplatky u místnû pfiíslu n ch finanãních orgánû. Na e spoleãnost nemá operace, jejichï rizika jsou v znamná pro posouzení finanãní situace úãetní jednotky (dle 39, odst. 9, písm. c, vyhlá ky ã. 500/2002 Sb.) Dle 39, odst. 12 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. doplàujeme poãet a jmenovitou hodnotu vydan ch akcií bûhem úãetního období: nov ch kmenov ch zaknihovan ch akcií na jméno, kdyï jmenovitá hodnota kaïdé z akcií je 1 000,-- Kã. Ostatní skuteãnosti - nepenûïit vklad a) Notáfisk zápis o zv ení základního kapitálu nepenûïit m vkladem o tisíc Kã byl sepsán dne a zaúãtován v úãetnictví jako zv ení pohledávky za upsan základní kapitál a zv ení zmûny základního kapitálu MD 353/DAL 419. b) Prohlá ení o splacení nepenûïitého vkladu je datováno , majetek byl na jeho základû zafiazen do úãetnictví a zaúãtován jako zv ení majetku a sníïení pohledávky za upsan základní kapitál MD 021, 022, 031/ DAL 353. DoplÀující informace k majetku a závazkûm Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 83 miliónû Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaïních autobusû a nízkopodlaïních trolejbusû. Úvûr je splatn do Smlouva o úvûru je ze dne âerpání úvûru probûhlo dne a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû KAROSA a. s. v celkové v i 70 miliónû Kã. ZÛstatek úvûru je k ve v i tisíc Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i ,-- Kã. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,05 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 80 miliónû Kã na úãel nákup nízkopodlaïních autobusû a trolejbusû. Úvûr je splatn do Smlouva o úvûru je ze dne âerpání úvûru probûhlo dne a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v i tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k ve v i tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i ,-- Kã. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,03 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del í neï pût let. Nemá Ïádné zatíïení majetku zástavním právem nebo vûcn m bfiemenem, nemá Ïádn cizí majetek neuveden v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn pronajat majetek neuveden v rozvaze. V znamné události mezi rozvahov m dnem a okamïikem sestavení závûrky Ke dni do lo k zápisu o zv ení základního kapitálu do obchodního rejstfiíku ve v i tis. Kã. Ke dni ãiní základní kapitál tis. Kã. Akcie: ks kmenov ch akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000,-- Kã. 22

24 V kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, âeské Budûjovice v tis. Kã P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úã. období Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1. Úpravy o nepenûïní operace A.1.1. Odpisy stál ch aktiv s v jimkou zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv Umofiování opravné poloïky k nabytému majetku A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, zmûna stavu rezerv Zmûna stavu pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (s v jimkou kapitalizovan ch úrokû) Vyúãtované v nosové úroky A.1.6. Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûïní operace A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami (Z + A.1.) A.2. Zmûna stavu nepenûïních sloïek pracovního kapitálu A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtû ãasového rozli ení a dohadn ch úãtû aktivních A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti, pasivních úãtû ãasového rozli ení a dohadn ch úãtû pasivních A.2.3. Zmûna stavu zásob A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího do penûïních ekvivalentû A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami (A*+ A.2.) A.3. Vyplacené úroky s v jimkou kapitalizovan ch úrokû A.4. Pfiijaté úroky A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období A.6. Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn v sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám B*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního kapitálu, emistního áïia, ev. rezervních fondû vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkûm C.2.3. Dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû a finanãní vypofiádání sespoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s C.3. Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v jimkou investiãních spoleãností a fondû C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû (A***+ B***+ C***) R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období (P+F)

25 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou za rok 2008 Spoleãnost je osobou ovládanou Statutárním mûstem âeské Budûjovice - tj. pfiímo ovládajícící osoba, která je jedin m akcionáfiem ovládané osoby. Vzhledem k tomu, Ïe ve vztahu k ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, schválilo pfiedstavenstvo a dozorãí rada ovládané osoby v souladu s ustanovením 69a, odst.9 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znûní, tuto zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami. Pro tento úãel pfiedloïila ovládajícící osoba ovládané osobû soupis dal ích osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou. I. Soupis osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou Soupis ovládan ch osob obchodní spoleãnosti - 100% vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, âeské Budûjovice Mûstské kulturní domy âeské Budûjovice a. s., Jirsíkova ulice 2, âeské Budûjovice Správa domû s. r. o., âéãova 44, âeské Budûjovice Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s. r. o., Jaroslava Ha ka 4, âeské Budûjovice TSE GASTRO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, âeské Budûjovice TSE APOLLO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, âeské Budûjovice Nad 40% - vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Teplárna âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 32, âeské Budûjovice Jihoãeské leti tû âeské Budûjovice a.s., U Zimního stadionu 195/2, âeské Budûjovice Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Matefiská kola, Jizerská 4, âeské Budûjovice Matefiská kola, Papírenská 23, âeské Budûjovice M Sedmikráska, V. pály 7, âeské Budûjovice Matefiská kola, U Pramene 13, âeské Budûjovice Matefiská kola, Vûtrná 24, âeské Budûjovice Matefiská kola, Zeyerova 33, âeské Budûjovice Matefiská kola, âéãova 40/1, âeské Budûjovice Matefiská kola, E. Pittera 2, âeské Budûjovice Matefiská kola, K. tûcha 5, âeské Budûjovice Matefiská kola, Neplachova 3, âeské Budûjovice Matefiská kola, Nerudova 53, âeské Budûjovice Matefiská kola, Vrchlického nábfieïí 1388, âeské Budûjovice kolní jídelna, U Tfií lvû 2/2, âeské Budûjovice kolní jídelna, Rudolfovská 23, âeské Budûjovice Základní kola a základní umûlecká kola, Bezdrevská 3, âeské Budûjovice Základní kola, Dukelská 11, âeské Budûjovice Základní kola, Grünwaldova 13, âeské Budûjovice Základní kola J.. Baara, Jírovcova 967/9/a, âeské Budûjovice

26 Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Základní kola, Kubatova 1, âeské Budûjovice Základní kola Máj I, M. Chlajna 21, âeské Budûjovice Základní kola Máj II, M. Chlajna 23, âeské Budûjovice Základní kola, Matice kolské 3, âeské Budûjovice Základní kola, Nerudova 9, âeské Budûjovice Základní kola, O. Nedbala 30, âeské Budûjovice Základní kola, L. Kuby 48, âeské Budûjovice Základní kola, PohÛrecká 16, âeské Budûjovice Základní kola, Vl. Rady 1, âeské Budûjovice Základní kola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, âeské Budûjovice Matefiská kola, Dlouhá 35, âeské Budûjovice Matefiská kola, J. Opletala 22, âeské Budûjovice Matefiská kola, PraÏská 17, âeské Budûjovice Jeslová a azylová zafiízení, E.Pittera 3, âeské Budûjovice Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, âeské Budûjovice Centrum sociálních sluïeb, Staromûstská 27, âeské Budûjovice Domov pro seniory Máj, Vûtrná 13, âeské Budûjovice Jihoãeské divadlo, Dr. Stejskala 23, âeské Budûjovice Pohfiební ústav mûsta âeské Budûjovice, PraÏská tfi. 2275/108 1, PSâ

27 II. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi propojen mi osobami 1. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice: a) smlouvy s dobou trvání v r nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Brani ovská ulice - Opletalova ulice a Suché Vrbné - Papírenská ulice / za úãelem provozování trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do doby pfievodu pfiedmûtu nájmu do vlastnictví nájemce /tj. DP/ /ev. ã. DPM: A-220/99/ - ukonãena k zv ení základního kapitálu DP nepenûïit m vkladem této dráhy do majetku DP - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemky za úãelem umístûní automatû na v dej jízdenek MHD - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne , dodatku ã. 2 ze dne , dodatku ã. 3 ze dne , dodatku ã.4 ze dne a dodatku ã.5 ze dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-440/2001/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní buàky sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-701/2003/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trakãní trolejové vedení Pekárenská- NádraÏní, trakãní kabelové vedení a mûnírna M4 - Husova kolonie v â. Budûjovicích / za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou - ukonãena k zv ení základního kapitálu DP nepenûïit m vkladem této dráhy do majetku DP /ev. ã. DP: A-787/2003/ - smlouva o partnerství /DP-partner/ - pfiedmût smlouvy - partnersk vztah v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice, jehoï cílem je nákup 4 nízkopodlaïních autobusû a 2 nízkopodlaïních trolejbusû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice a jejich následné provozování ze strany DP, pfiiãemï jde o nákup spolufinancovan ze Strukturálních fondû EU - Spoleãného regionálního operaãního programu na období smlouva uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou do /ev. ã. DP: A-937/2005/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem odstavného parkovi tû k parkování odtaïen ch vozidel Mûstskou policií v â. Budûjovicích - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-945/2004/ - smlouva o v pûjãce /DP-vypÛjãitel/ - pfiedmût v pûjãky - digitální technická mapa mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1003/2005/ - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/123/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - 4 ks nízkopodlaïních autobusû a 2 ks nízkopodlaïních trolejbusû pofiízen ch v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1035/2005/ - smlouva o spolupráci /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - spolupráce v rámci projektu Turistická karta - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - na dva roky od podpisu smlouvy, tj. do ve znûní dodatku ã. 1 ze dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1084/2006/ - smlouva o zaji tûní provozu Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1100/2006/ 26

28 - smlouva o umístûní monitorovacího bodu Mûstského kamerového dohlíïecího systému (MKDS), /DP-poskytovatel/ - pfiedmût smlouvy - umístûní a provoz monitorovacích bodû MKDS na sloupech TTV - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1166/2006/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - celoplo ná reklama na autobusu MHD - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne a dodatku ã. 2 ze dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1233/2007// OÚ/Re-128/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trolejbusová traè sídli tû Vltava k. ú. âeské Vrbné a âeské Budûjovice 2/ za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1310/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn ch bfiemen se t ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, popfi. v souvislosti s prodejem domû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice, pokud se na nich nachází závûsy TTV b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek pro mobilní buàku sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytové prostory pro úãely provozování kanceláfie jako sluïebny pro v kon administrativní ãinnosti Mûstské policie v â.b. - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1358/2008/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1364/2008/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - reklama formou podokenního pásu na autobusu a trolejbusu MHD - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1385/2008// OÚ/Re-175/2008/ - smlouva o centrálním zadavateli - pfiedmût smlouvy - spoleãn postup pfii zadání vefiejné zakázky pro zavedení systému multifunkãních plateb prostfiednictvím mobilního telefonu - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do uzavfiení sml. s DP nebo do zru ení VZ /ev. ã. DP: A-1397/2008/ - smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1290/2007/ - (základní smluvní vztah pro rok 2008) - smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro roky 2009 aï 2018 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1470/2008/ - (základní smluvní vztah pro roky 2009 aï 2018) - dohoda o partnerství - pfiedmût smlouvy - partnerství k projektu Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1490/2008/ - smlouva o budoucí smlouvû nájemní /DP- budoucí nájemce/ - pfiedmût smlouvy - umístûní velk ch informaãních kioskû v budovách ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice v rámci projektu Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích - sml. uzavfiena dne v zva k uzavfiení smlouvy do 60ti dnû od zaãátku realizace IS /ev. ã. DP: A-1491/2008/ 27

29 - smlouva o budoucí smlouvû nájemní /DP- budoucí nájemce/ - pfiedmût smlouvy - umístûní informaãních panelû - oznaãníkû zastávek MHD na pozemcích ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice v rámci projektu "Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích" - sml. uzavfiena dne v zva k uzavfiení smlouvy do 60ti dnû od zaãátku realizace IS /ev. ã. DP: A-1492/2008/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn ch bfiemen se t ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti rûzn ch vlastníkû, vûcná bfiemena zfiizována v souvislosti se zv ením základního kapitálu DP nepenûïit m vkladem drah do majetku DP s tím, Ïe Statutární mûsto âeské Budûjovice smlouvy uzavíralo jako vedlej í úãastník c) smlouvy uzavfiené v období od do , tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu urãitou - do /ev. ã. DP: A-1505/2009/ 2. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou (tj. Statutárním mûstem âeské Budûjovice) - dle seznamu: a) smlouvy s dobou trvání v r Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytov prostor jako sociální zafiízení - sml. uzavfiena dne ve znûní dodatku ã. 1 ze dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-894/2004/ - darovací smlouva /DP-dárce/ - pfiedmût daru - parovodní pfiípojka v areálu vozovny autobusû - sml. uzavfiena dne /ev. ã. DP: A-1343/2008/ - kupní smlouvy na dodávky tepla - pfiedmût smluv - dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování do vozovny autobusû VS1 (ã.smlouvy 1), do vozovny autobusû VS2 (ã.smlouvy 2), do vozovny Tr (ã.smlouvy 3), v echny tfii smlouvy uzavfieny dne na dobu neurãitou pro odbûrná místa /000, /000 a /000 - kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Otavská 8 - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00154/ /00020 / - kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Bure e sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00152/ /00046/ Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s.r.o.: - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/127/ b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny c) smlouvy uzavfiené v období od do , tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny 28

30 III. Jiné právní úkony, které byly uãinûny v zájmu propojen ch osob Nebyly uãinûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu propojen ch osob, vyjma uzavfien ch smluv. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, ani nebyla uãinûna Ïádná jiná opatfiení ani plnûní. IV. Ostatní opatfiení, která byla v zájmu nebo na popud propojen ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna a jejich v hody a nev hody pro zpracovatele zprávy Îádná opatfiení podobného typu nebyla uskuteãnûna. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, jelikoï nebyla uãinûna Ïádná ostatní opatfiení ani plnûní. V. Závûr Ze smluv ã. A /2007 a A /2008 uzavfiené mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a.s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice, na jejichï základû je zaji Èován závazek vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a z nich plynoucího závazku úhrady prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 a dále provoz Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou vypl vá, Ïe cena jízdného je pod úrovní nákladû spoleãnosti. Ovládající osoba v ak vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpoãtu mûsta. Plnûní vypl vající ze v ech ostatních smluv (vãetnû pfiípadn ch prací proveden ch na základû jednorázové objednávky) se uskuteãàovala za standardních obchodních podmínek a cen dle platn ch ceníkû, které platí pro v echny odbûratele ãi dodavatele. Nedo lo tedy k Ïádnému zv hodnûní ãi znev hodnûní nûkteré ze stran, nebo protiplnûní. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe si není vûdom toho, Ïe by z uzavfien ch smluv ãi pfiijat ch opatfiení popsan ch v této zprávû vznikla spoleãnosti majetková újma. 29

31 Zpráva dozorãí rady za rok 2008 Dozorãí rada Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. pracovala v období od do ve sloïení: Ing. Ivana Popelová, pfiedsedkynû dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Rozhodnutím Valné hromady ze dne byla provedena zmûna ve sloïení dozorãí rady, a ode dne do data vydání v roãní zprávy za rok 2008 pracuje ve sloïení: PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady, od Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem v platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. Bûhem roku se dozorãí rada se la pûtkrát, a to ve dnech , , , a Hlavní pozornost byla vûnována oblasti hospodafiení s prostfiedky spoleãnosti a kontrole dodrïování roãního finanãního plánu. âlenové dozorãí rady byli pravidelnû informováni o jednáních pfiedstavenstva spoleãnosti v rámci zasedání dozorãí rady. Jednání pfiedstavenstva se jako host zúãastàoval téï pfiedseda dozorãí rady, kterému byly zároveà zasílány zápisy z tûchto jednání. Získané informace z vedení spoleãnosti slouïily ãlenûm dozorãí rady jako podklady k vyjádfiení k postupu pfiedstavenstva v dûleïit ch bodech fiízení spoleãnosti. V rámci jednání dozorãí rady byl poskytnut prostor zástupcûm odborû k vyjádfiení se k projednávan m otázkám o jejich pfiípadn ch dopadech na zamûstnance spoleãnosti. Úãetní závûrka byla provûfiena auditorskou firmou BEST audit spol. s r. o. Zpráva auditora byla projednána se zástupci pfiedstavenstva a dozorãí rady. V rok auditora k úãetní závûrce Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. ke je bez v hrad. Dozorãí rada projednala zprávu auditora, vzala na vûdomí jeho v rok. Dále pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2008, návrh na rozdûlení v sledku hospodafiení za rok 2008, zprávu o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a doporuãuje valné hromadû jejich schválení. Dozorãí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou a neshledala nedostatkû v této zprávû a její úplnosti. PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady 30

32 31

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s.

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH - Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti - Základní údaje o spoleãnosti - Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura - V znamné události roku 2007

Více

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011.

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011. V ROâNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah V roãní zpráva 2011 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti.................................................. 1 Základní údaje o spoleãnosti..................................................................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. REGISTRACE Místo : KS Brno, 8.12.1997 Spis : vl.2521, oddílb U korečnice

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Výroční zpráva Obsah. Úvodní slovo ředitele a místopředsedy představenstva společnosti

Výroční zpráva Obsah. Úvodní slovo ředitele a místopředsedy představenstva společnosti Výroční zpráva 2009 Obsah Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo ředitele a místopředsedy představenstva společnosti..................................... 1 Základní údaje o společnosti........................................................................

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

âeské dráhy, a.s Statistická roãenka

âeské dráhy, a.s Statistická roãenka âeské dráhy, a.s. 2005 Statistická roãenka Schéma sítû smluvnû udrïovan ch a smluvnû provozovan ch tratí se zv raznûním koridorov ch tratí a polohou krajsk ch mûst 1 Karlovy Vary 2 PlzeÀ 3 Ústí nad Labem

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více