Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups"

Transkript

1 V R O â N Í Z P R Á V A

2

3 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác Praha 1 Korespondenãní adresa: Na Rybníãku 5/ Praha 2 V R O â N Í Z P R Á V A

4 Nejvût í ctností tvûrce bohatství je trpûlivost. Philip L. Carret Zakladatel Pioneer Fund, 4. nejstaršího podílového fondu v USA

5

6 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Pioneer česká investiční společnost, a. s. se sídlem: Praha 1, Husova ul. 5, Betlémský palác, PSČ: zapsaná dne 8. března 1995 u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 3049 korespondenční adresa: Praha 2, Na Rybníčku 5/1329, PSČ: fax: e - mail:

7 Obsah 5 6 I) Úvodní slovo generálního fieditele 7 II) Investiãní spoleãnost 7) Představenstvo a dozorčí rada 7) Změny provedené ve statutárních a dozorčích orgánech 9) Údaje o členech statutárních a dozorčích orgánů 10) Vedení společnosti 11) Vlastnictví podílových listů Pioneer Trust členy dozorčích a statutárních orgánů a členy vedení společnosti V Ý R O Č N Í Z P R Á V A III) Fond 25 IV) Finanãní pfiíloha 25) Pioneer česká investiční společnost, a. s. 26) Účetní závěrka a zpráva auditora 33) Příloha 45) Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a. s. - otevřený podílový fond 46) Účetní závěrka a zpráva auditora 53) Příloha

8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VáÏení, v roce 2000 se zastavila expanze ãeského fondového segmentu. Mûfieno ãist mi odkupy lze hovofiit o podstatném poklesu. Zatímco v prvním ãtvrtletí roku 2000 dominovala rûstová tendence, ve ãtvrtém ãtvrtletí byly ãisté prodeje nejhor í za celé období trvání fondové industrie. Celkovû pfiev ily odkupy podílov ch listû v celé industrii hrubé prodeje o témûfi 6 miliard korun. Na rozdíl od celkového nepfiíznivého v voje ãist ch prodejû ãesk ch podílov ch fondû zaznamenal Pioneer Trust v razn nárûst. Ten byl posilován velmi nízkou úrovní odkupû. Podíl hrub ch prodejû Pioneer Trust na celkovém objemu odvûtví vzrostl v roce 2000 na 8,11% oproti 2,76% v roce Tento v voj byl, podle na eho názoru, urãován synergií pfiíãin a dûvodû. âesk trh úspor je i nadále primárnû motivován hledáním obecnû pfiitaïlivého pomûru mezi v nosem a rizikem. V roce 2000 pokroãila konsolidace dûvûry v bankovní sektor a pfiedstihla vlastní konsolidaci sektoru. Souãasnû poklesly v nosy fondû penûïního trhu, které v minulosti dynamizovaly rûst fondového segmentu. To do jisté míry odvedlo poptávku k tradiãnûj ím zdrojûm. Pozitivní v voj prodejû Pioneer Trust svûdãí o v znamu a dûleïitosti nov ch forem nabídky finanãních produktû. Pioneer nejvíce pokroãil v rozvíjení forem prodeje prostfiednictvím finanãních poradcû. Ukazuje se, Ïe dokáïí uspokojit ty klientské potfieby, které nemohou b t zcela uspokojeny tradiãními formami pfiepáïkového prodeje. Svûdectvím kvality prodejního procesu a péãe o zákazníky je, Ïe se tento pokles na odkupech projevil minimálnû. V roce 2000 pokraãovala restrukturalizace spoleãnosti. Ode la dosavadní fieditelka marketingu. Zapoãalo hledání kandidátû na novû utvofiené pozice a formulace strategií, které mají zprostfiedkovat novou expanzi, a to jak teritoriální, tak produktovou. Nejv raznûj í událostí roku bylo zakonãení pfiechodu spoleãnosti do vlastnictví UniCredito Italiano a vytvofiení globální divize Pioneer Global Asset Management se sídlem v Bostonu a v Dublinu. Tato zmûna zpûsobila i promûnu obchodnû marketingov ch plánû na rok 2001 a léta následující. Budou neseny filozofií expanze, zlep ováním sluïeb a dûsledného pfiizpûsobování produktû potfiebám zákazníkû. Ing. Vladimír Fichtner Generální ředitel Pioneer V roce 2000 pokraãovalo posilování akciové ãásti portfolia, jeï zapoãalo na konci roku Zatímco na konci roku 1999 dosáhla akciová ãást fondu 60 procent, v roce 2000 je tû stoupla. Profil fondu vykazoval ve srovnání s rokem 1999 vy í stupeà rizika. Do lo ke zpoïdûní v pfiizpûsobení portfolia zmûnûn m oãekáváním, a jin neï predikovan makrov voj v USA nastartoval prudk pokles.

9 Investiãní spoleãnost Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. je právnická osoba, akciová spoleãnost, zaloïená podle právního fiádu âeské republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku vedeného Mûstsk m soudem v Praze, dne 8. bfiezna 1995, spis. zn. B Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. má sídlo v Praze 1, Husova ul. 5, Betlémsk palác, PSâ: ; bûhem roku 2000 se spoleãnost pfiestûhovala na adresu Praha 2, Na Rybníãku 5/1329, PSâ: (tato skuteãnost není dosud zapsána v obchodním rejstfiíku). Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je, v souladu s ustanoveními zákona ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, kolektivní investování. Ministerstvo financí âeské republiky udûlilo Pioneer ãeské investiãní spoleãnosti, a.s. povolení ke vzniku investiãní spoleãnosti dne 20. února 1995, ã.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , ã.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu pfielicencování. Iâ: DIâ: Auditorem spoleãnosti je: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Iâ: se sídlem: Praha 2, Katefiinská 40/466, PSâ: Pfiedstavenstvo Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka Dozorãí rada John F. Cogan, Jr. Alicja K. Malecka-Salomon David D. Tripple místopfiedseda ãlen pfiedseda místopfiedseda ãlen Zmûny v pfiedstavenstvu a dozorãí radû Pan Tomá Brzobohat odstoupil dne ze své funkce ãlena pfiedstavenstva. Dne jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti vzal na vûdomí odstoupení pana Tomá e Brzobohatého a zároveà vzal na vûdomí odstoupení pana Roberta L. Butlera (pan Robert L. Butler odstoupil ke dni ) z funkce ãlena dozorãí rady. Jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady zároveà do funkce ãlena dozorãí rady zvolil pana Stanleyho W illiama Bronisze. Dne odstoupil ze své funkce ãlena dozorãí rady pan W illiam H. Smith, Jr. a dne odstoupil ze své funkce ãlena pfiedstavenstva pan Philip M. W hite. Dne jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti vzal na vûdomí odstoupení pana W illiama H. Smitha, Jr. a pana Philipa M. W hita. V této souvislosti jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti odvolal stávající ãleny dozorãí rady z jejich funkcí a rozhodl o zmûnû stanov spoleãnosti s tím, Ïe dozorãí rada bude mít pouze 3 ãleny. S ohledem na pfiijatou zmûnu stanov spoleãnosti jedin akcionáfi zvolil do funkce ãlenû dozorãí rady pana Johna F. Cogana, Jr., paní Alicji K. Malecku-Salomon a pana Davida D. Trippla. Jedin akcionáfi zároveà do funkce ãlena pfiedstavenstva spoleãnosti zvolil pana Ivana Zahrádku. Uvedené zmûny v pfiedstavenstvu a dozorãí radû nebyly dosud zapsány v obchodním rejstfiíku. 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

10 8 V znamné soudní spory V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Dne podala Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na urãení neplatnosti usnesení valné hromady spoleãnosti Daewoo Avia, a.s. konané dne Deklarovan m dûvodem podání byla zejména nemoïnost kapitalizace pohledávek formou postoupení pohledávek urãit ch vûfiitelû v dobû konání valné hromady a obcházení zákonné povinnosti uãinit vefiejn návrh na odkup akcií, a to v souvislosti se zvy ováním základního jmûní Daewoo Avia, a.s. Krajsk obchodní soud sv m rozsudkem dne tuto Ïalobu zamítl a Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. se proti tomuto rozsudku odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupnû. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. podala do rozsudku Vrchního soudu dovolání k Nejvy ímu soudu âeské republiky, pfiiãemï napadla uvedené rozhodnutí v plném rozsahu. Usnesením Nejvy ího soudu âeské republiky bylo dovolání spoleãnosti odmítnuto. Dne podala Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na urãení neplatnosti usnesení valné hromady spoleãnosti Daewoo Avia, a.s. konané dne Na pofiadu jednání valné hromady bylo mimo jiné i rozhodnutí o zru ení pfiede lého usnesení valné hromady Daewoo Avia, a.s. o zv ení základního jmûní formou kapitalizace pohledávek, tedy rozhodnutí, které bylo pfiedmûtem soudního sporu. Dne byla tato Ïaloba zamítnuta. Hodnotu soudního sporu nelze s pfiihlédnutím ke v em okolnostem objektivnû vyãíslit. Spoleãnost není úãastníkem Ïádn ch jin ch sporû.

11 Údaje o ãlenech pfiedstavenstva a dozorãí rady Pfiedstavenstvo Ing. Vladimír Fichtner Pan Vladimír Fichtner je místopfiedsedou pfiedstavenstva investiãní spoleãnosti; dne byl pfiedstavenstvem spoleãnosti jmenován do funkce generálního fieditele. V pfiedchozím období pûsobil jako manaïer portfolia PPF investiãní spoleãnost, a.s. Pan Vladimír Fichtner je absolventem Vysoké koly ekonomické Praha. RNDr. Ivan Zahrádka, CSc. vystudoval Matematicko fyzikální fakultu UK, kde absolvoval i postgraduální studium. Nejprve se vûnoval pedagogické ãinnosti, v té dobû obhájil i svou kandidaturu. Od roku 1992 pfie el do finanãního sektoru a to nejprve do Citibank, a.s. Praha, poté do IS Expandia, a.s. V roce 1996 pfie- el do Pioneer âis a posléze pfiijal pozici portfolio manaïera Pioneer Trust. Dozorãí rada John F. Cogan, Jr. Pan Cogan je zástupcem pfiedsedy pfiedstavenstva a fieditelem spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a pfiedsedou pfiedstavenstva a fieditelem spoleãnosti Pioneer Investment Management USA Inc.. Kromû toho je fieditelem spoleãností Pioneer Investment Management, Inc. ( PIM ), Pioneer Alternative Investments Limited a Pioneer Global Funds Distributor, Ltd. ( PGFD ) a Pioneer International Corporation ( PIC ) a místopfiedsedou pfiedstavenstva spoleãnosti Pioneer First Polish Investment Fund Company. Prohlášení Žádný ze členů představenstva a dozorčí rady nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. V průběhu roku 2000 neobdržel žádný ze členů představenstva a dozorčí rady žádné odměny ani tantiémy. Od roku 1963 do 25. fiíjna 2000 byl presidentem, generálním fieditelem a fieditelem skupiny spoleãností The Pioneer Group, Inc.. Od roku 1978 do roku 1980 byl pfiedsedou institutu Investment Company Institute ( ICI ) a v souãasné dobû je ãlenem rady guvernérû ICI. V letech 1983 aï 1986 byl pan Cogan ãlenem rady guvernérû národní asociace obchodníkû s cenn mi papíry - the National Association of Securities Dealers, Inc. ( NASD ) a ãlenem jejího právního poradního orgánu Legal Advisory Board v letech 1988 aï Od roku 1987 do roku 1994 byl pfiedsedou pfiedstavenstva spoleãnosti ICI Mutual Insurance Company a jejím fieditelem do roku Pan Cogan je poradcem advokátní kanceláfie Hale and Dorr LLP, Boston, Massachusetts - do této firmy nastoupil v roce Tituly B.A. (bakaláfi svobodn ch umûní) a J.D. (doktor práv) získal na Harvard University. Od roku 1958 pûsobí v investiãních spoleãnostech fiízen ch spoleãností Pioneer Investment Management, Inc. Alicja K. Malecka-Salomon Paní Alicja Malecka získala titul MBA na DePaul University v Chicagu. Byla generální viceprezidentkou spoleãnosti The Pioneer Group, Inc. a v souãasné dobû zastává funkce v pfiedstavenstvech dal ích spoleãností skupiny Pioneer. David D. Tripple, CFA Pan Tripple je fieditelem spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a fieditelem, generálním fieditelem a presidentem spoleãnosti Pioneer Investment Management USA Inc.. Je fieditelem spoleãností Pioneer Investment Management, Inc., Pioneer Funds Distributor, Inc., Pioneer Global Funds Distributor, Ltd. a Pioneer Investment Management Shareholder Services Inc.. Je ãlenem dozorãí rady spoleãností Pioneer First Polish Investment Fund Company. PÛsobí také jako ãlen správní rady a v konn vicepresident v ech podílov ch fondû Pioneer. Pan Tripple pracuje pro spoleãnost Pioneer více neï 24 let. Pan Tripple získal titul B.A. (bakaláfi svobodn ch umûní) na Harvard College v roce 1966 a titul J. D. (doktor práv) na Harvard Law School v roce Po ukonãení právnické koly pûsobil pan Tripple u spoleãnosti Fidelity Management and Research. 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

12 Údaje o vedení spoleãnosti 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka Miloslav Doubrava Karol Likér Andrea Mariani Pavel Janeãek Nina Tobiá ová generální fieditel portfolio manager fondu fieditel vnûj ích vztahû fieditel pro marketing fieditelka klientského oddûlení fieditel IT právník spoleãnosti Údaje o ãlenech vedení spoleãnosti PhDr. Miloslav Doubrava pûsobil v televizi a poté jako éfredaktor komerãních pfiíloh Hospodáfisk ch novin a t deníku Ekonom. Zastával pozici fieditele PR sekce v mezinárodní reklamní agentufie EURO RSCG. Pan Doubrava je absolventem Filozofické fakulty UK Praha. Postgraduálnû studoval komunikaci. V rámci Fullbrightova stipendia absolvoval stáï v USA. Karol Likér vystudoval práva. Pfied nástupem do spoleãnosti Pioneer - v ãervnu 1995 pûsobil v nûkolika mezinárodních spoleãnostech, pfieváïnû v oblasti prodeje a marketingu. Ve spoleãnosti Pioneer vykonával 4 roky pozici regionálního fieditele marketingu, poté pfiijal pozici fieditele pro marketing. Ing. Andrea Mariani prokázala velmi dobré schopnosti pro fiízení klientského servisu fondu. Pfied pûsobením v investiãní spoleãnosti Pioneer pracovala A. Mariani v âeskoslovenské obchodní bance. Andrea Mariani je absolventkou Vysoké koly ekonomické v Praze. Ing. Pavel Janeãek má rozsáhlé zku enosti v oboru. V pfiedchozím pûsobi ti v âeském manaïerském centru vedl oddûlení informaãních systémû. Pan Janeãek je absolventem Fakulty elektrotechnické âvut v Praze. Mgr. Nina Tobiá ová je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Pfied pfiijetím pozice právníka ve spoleãnosti Pioneer âis, v roce 1998, pûsobila N. Tobiá ová v âsob a v Expandii Finance.

13 Vlastnictví podílov ch listû ãleny pfiedstavenstva, dozorãí rady a ãleny vedení spoleãnosti Poãet podílov ch listû v drïení k Pfiedstavenstvo Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka 0 Dozorãí rada John F. Cogan, Jr Alicja K. Malecka-Salomon0 David D. Tripple 0 11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A âlenové vedení spoleãnosti Miloslav Doubrava Karol Likér Andrea Mariani Pavel Janeãek Nina Tobiá ová 1 038

14 12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 Otevfien podílov fond 13 Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost a. s. - otevfien podílov fond byl vytvofien v souladu se zákonem ã. 248/1992 Sb. o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû na základû rozhodnutí Ministerstva financí âr ã.j. 101/74 239/1994 ze dne Podílové listy zaãaly b t vydávány V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

16 14 Zamûfiení a cíle investiãní politiky Podílové listy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Cílem Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost a. s. - otevfien podílov fond, je nabídnout klientûm dlouhodobû vy í kapitálové zhodnocení spravovan ch finanãních prostfiedkû, a to zvlá tû v porovnání s v nosy z bankovních vkladû a mírou inflace. Finanãní prostfiedky ve správû jsou dlouhodobû ukládány z 50% do investiãních instrumentû s fixním v nosem (obligace a dluhopisy, termínové vklady) a z 50% pak do akcií. Pioneer Trust nespekuluje na krátkodobé v kyvy cen, ale investuje do takov ch akcií, které jsou z hlediska jejich trïní ceny a z hlediska fundamentálních kvalit podniku podcenûné. Odmûna za správu fondu a náklady fondu Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. obdrïela jako úhradu za své sluïby obhospodafiovatele odmûnu ve v i 2% prûmûrné roãní hodnoty vlastního jmûní v podílovém fondu. Náklady fondu, které nejsou zahrnuty v odmûnû za obhospodafiování fondu, se zejména rozumí správní a soudní poplatky, danû a úplaty za v kon funkce depozitáfie. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. se ve statutu podílového fondu zavazuje, Ïe v echny ostatní náklady fondu, které vynaloïí v souvislosti s obhospodafiováním majetku ve fondu, nepfiesáhnou 1,5% prûmûrné roãní hodnoty objemu majetku fondu. Depozitáfi fondu a auditor fondu Depozitáfiem fondu je: âeskoslovenská obchodní banka, a.s., se sídlem Na Pfiíkopû 14, Praha 1, Nové Mûsto, PSâ: Auditorem fondu je auditorská spoleãnost: PricewaterhouseCoopers, Audit, s.r.o. se sídlem: Praha 2, Katefiinská 40/466, PSâ: Podílové listy fondu jsou vefiejnû obchodovatelné zaknihované cenné papíry na jméno a v souladu se zákonem o cenn ch papírech (Zákon ã. 591/1992 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû) jsou registrovány ve Stfiedisku cenn ch papírû. Kód ISIN podílov ch listû je CZ Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1 Kã. Poãet vydan ch podílov ch listû k je ks. Slouãení podílov ch fondû 1) Dne udûlila Komise pro cenné papíry povolení ke slouãení podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond s podílov mi fondy (i) Credit Suisse konzervativní otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (ii) Credit Suisse BONUS otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (iii) Credit Suisse dynamick otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (iv) Credit Suisse ãesk dluhopisov otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., obhospodafiovan mi spoleãností CRE- DIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., Iâ: , se sídlem Praha 1, Ericsson palác, Karlova 27, PSâ: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne a dne do lo ke slouãení tûchto podílov ch fondû. K témuï dni do lo k zániku podílov ch fondû CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnosti, a. s. a jejich podílníci se stali podílníky fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond, jako fondu pfiejímajícího. 2) Dne udûlila Komise pro cenné papíry povolení ke slouãení podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond s podílov m fondem Credit Suisse ãesk otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., obhospodafiovan m rovnûï spoleãností CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., Iâ: , se sídlem Praha 1, Ericsson palác, Karlova 27, PSâ: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne a dne pak dojde ke slouãení tûchto podílov ch fondû.

17 Charakteristika v voje hodnoty podílového listu Cena podílového listu od zaãátku roku do 30. ãervna 2000 klesla z hodnoty 1, Kã na 1, Kã za jeden podílov list. Celkové zhodnocení fondu v prvních esti mûsících ãinilo minus 3,33% (-3,33%). âisté obchodní jmûní v prvním pololetí roku vzrostlo z tis. Kã na tis. Kã, tedy o tis. Kã. Cena podílového listu se v druhém pololetí roku nevyvíjela pfiíznivû, a od zaãátku roku aï ke dni klesla na cenu 1, Kã za jeden podílov list. Celkové zhodnocení fondu za cel kalendáfiní rok 2000 ãinilo minus 24,37% (-24,37%). âisté obchodní jmûní bûhem celého roku 2000 vzrostlo z tis. Kã na tis. Kã, tedy o tis. Kã. První pûlrok byl na evropsk ch akciov ch trzích charakterizován nestejnomûrnou v konností jednotliv ch sektorû ekonomiky. První ãtvrtletí bylo - ve znamení pokraãující oslnivé v konností v sektorech telekomunikací, mediálních a na v robu technologií zamûfien ch spoleãností - podporované pokraãujícím rûstem amerického indexu technologick ch akcií NASDAQ. Na poãátku druhého ãtvrtletí v ak do lo na uvedeném trhu k prudkému vybírání ziskû, prudkému propadu jeho hodnoty a negativnímu vlivu zejména na pfiíbuzné sektory, a to i v Evropû. Po záfiíjové a listopadové vlnû prodejû na technologick ch akciov ch trzích v Americe byl fond v druhém pololetí negativnû ovlivnûn dramatick m poklesem cen nûkter ch evropsk ch titulû v oblasti software a IT services. Index evropsk ch akcií MSCI Europe, reprezentující prûmûrné" zhodnocení evropského akciového trhu, na rozdíl od akciové ãásti fondu, v prvním ãtvrtletí v raznû nerostl, ani dramaticky neklesal ve zbytku kalendáfiního roku. V konnost indexu evropsk ch akcií ãinila v procentním vyjádfiení minus 5,54 % (-5,54 %). Domácí trh dluhopisû reprezentovan indexem PBICS100 v uplynulém období zaznamenal zhodnocení plus 4,3 % (+4,3 %). PfievaÏující ãást zhodnocení si pfiipsal dluhopisov index zejména v prvních pûti mûsících a posledním mûsíci roku. Celkovû se fondu nepodafiilo v roce 2000 vyrovnat indexovému zhodnocení. Mezi faktory, které sehrály nejv znamnûj í roli pfii nepfiíznivém v voji ceny podílového listu, byly: vy í váha fondu investovaná do sektorû moderní ekonomiky a vy í váha fondu v akciích ve srovnání s pevnû úroãen mi instrumenty. RNDr. Ivan Zahrádka, CSc. manažer portfolia Pioneer Trust 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

18 16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V voj ceny podílového listu fondu Pioneer Trust OPF a celkového âoj, prodejû a zpûtn ch odkupû a poãtu podílníkû za rok 2000 STAV KE DNI Cena 1 podílového listu (CZK) Celkové ČOJ (tis. CZK) 6, ,986 1,486,206 2,057,463 3,284,493 4,446,158 4,904,441 5,063,416 4,454,678 Počet vydaných podílových listů (tis. ks) 6, ,199 1,213,262 1,898,443 2,637,038 3,306,366 3,836,066 4,181,382 4,478,249 Počet zpětně prodaných PL (tis. ks) 1 5,258 53, , , , , , ,753 Počet podílníků (otevřených účtů) 364 6,160 21,223 33,633 42,723 49,254 55,298 61,907 65,195 Počet podílníků - fyzických osob 362 6,146 21,147 33,535 42,551 49,038 55,024 61,593 64,859 Počet podílníků - právnických osob V období od do společnost vydala celkem ks podílových listů v celkové částce tis. Kč. V období od do zpětně odkoupila celkem ks podílových listů v celkové částce tis. Kč. V voj denní hodnoty 1 podílového listu a âoj v období od do Pioneer Trust OPF čisté obchodní jmění (v mil.kč) hodnota podílového listu (Kč) čisté obchodní jmění (v mil. Kč)

19 V voj ceny podílového listu fondu Pioneer Trust OPF v porovnání s inflací a indexy evropského akciového a ãeského dluhopisového trhu Od: Do: Portfolio Pioneer Trust 3.71 % % % % Inflace ČR (bodová) 1.90 % 2.60 % 3.40 % 4.00 % MSCI Europe* 3.54 % % 0.03 % % PBCIS % 1.65 % 1.93 % 3.45 % 17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A *výkonnost v CZK V voj 1PL v období hodnota podílového listu (Kč) čisté obchodní jmění (v mil. Kč) Pioneer Trust OPF čisté obchodní jmění (v mil.kč)

20 18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V konnost fondu Pioneer Trust OPF je odrazem dûní na svûtov ch akciov ch trzích a na domácím kapitálovém trhu % 20.00% 10.00% V voj svûtov ch akciov ch indexû v roce 2000 v CZK S&P 500 MSCI Europe 0.00% Nasdaq % MSCI World % % % V voj ãeského akciového a dluhopisového indexu v roce % PBICS % 30.00% PX % 10.00% 0.00% % %

21 SloÏení portfolia Pioneer Trust OPF k Počet ks Název emise Hodnota v držení držení % z ČOJ k v tis. Kč 2000 Obligace a dluhopisy 800 ČEZ / ,12% 8000 IPB VAR/ ,84% 30 Mero ČR 10.3/ ,8% 18 Město Brno 11.1/ ,04% 150 Radiomobil 8.2/ ,48% SPT Telecom 11.3/ ,11% 5000 Státní dluhopis 6.4/ ,06% 4500 Státní dluhopis VAR ,10% 1000 Státní dluhopis 10.55/ ,24% Státní dluhopis 14.85/ ,44% 7000 Státní dluhopis 7.3/ ,60% Státní dluhopis 7.95/ ,27% V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Mezisoučet za skupinu ,39% Akcie 5200 Česká zbrojovka, a. s ,03% 7108 ČKD Trakce, a. s. 27 0,00% Daewoo Avia, a. s ,11% Spolek pro hutní a chemickou výrobu 823 0,02% Zetor, a.s ,001% Mezisoučet za skupinu ,16% Hotovost Kč ,85% Jiné měny ,89% Mezisoučet za skupinu ,74% Zahraniční obligace a dluhopisy 2700 Brokat Info Sys 11.5/ ,83% 2700 Netia Holdings 13.75/ ,80% 3200 United Pan-Europe Comm / ,53% Mezisoučet za skupinu ,15%

22 20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ke dni fond nemá uzavřenu žádnou smlouvu o půjčce cenných papírů. Ke dni fond nemá žádné nevypořádané opční a termínové obchody s cennými papíry. Počet ks Název emise Hodnota v držení držení k v tis. Kč % z ČOJ 2000 Zahraniční akcie Adcore AB ,14% Aegon NV ,69% Alcatel ,71% Allied Irish Banks Plc ,72% Amvescap Plc ,35% 4200 Antena Hungaria RT ,07% Audicodes Ltd ,39% 7950 Autonomy Corporation ,19% Axa ,41% Banca Fideuram Spa ,70% Banca Intesa Spa ,48% Banca Nazionale di Lavoro ,34% Banco Santander ,29% 53 Bank of Nova Scotia 57 0,00% Biora AB ,14% British Aerospace Plc ,34% British Telecom Plc ,87% Brokat Infosystems AG ,16% Cable & Wireless Plc ,51% Carrier1 Intl SA ADR ,12% Cell Network AB ,80% CGNU Plc ,51% 3000 Consors Discount Broker AG ,14% 3100 Dacom Corp ,06% DePfa-Bank ,88% Deutsche Telecom ,93% ENI SpA ,89% Ericsson LM - B SHS ,82% European Aeronautic Defence ,75% FI System ,55% Finmeccanica SpA ,34% Fortis (NL) NV ,54% Framfab AB ,29% 6000 Freenet.de AG ,10% Getronics NV ,22% Gilat Satellite Networks ,27% Gorenje Redne ,24% Hellenic Telecomm. Organiz ,19% Icon Medialab Intl AB ,12% Infineon ,47% Infonet Services Corp. - CL B ,74% ING Groep N.V ,08% 110 Julius Baer Holding Ltd ,50% KPN NV ,34% 1639 Kuoni Reisen AG ,59% 6000 Lagardere ,29% Libertel NV ,24% Lloyds Tsb Grop Plc ,81% Merkantildata ,29% Mol Magyar olaj ,25% Nokia ADR ,18% Nokia OY A SHS ,23% 300 Novartis AG ,44% NTX Plc ,18% 7000 Orad Hi - Tec Systems ,07% Orbotech Ltd ,49% Panafon Hellenic Telecom Co ,16% Partner Comm ,91% 9703 Pearson Plc ,20% Philips Electronics 4/ ,37% Pirelli Spa ,78% Pliva D.D. - GDR Reg S ,15% Polski Koncern Naftowy Orle ,92% PT Multimedia Servicos ,24% 2300 Publigroupe SA ,93%

23 Počet ks Název emise Hodnota v držení držení k v tis. Kč % z ČOJ 2000 Zahraniční akcie Qiagen NV ,73% 8000 Qiagen NV - USA ,23% 160 Roche Holding AG ,36% Royal & Sun Alliance Ins. GRP ,81% SAIPEM ,96% 6000 Samsung Electro Mechanics ,14% SER Systéme AG ,45% Shell Transport&Trading Co ,70% Sidel SA ,47% 8300 Siemens AG ,91% Sogecable ,25% Sonera OYJ ,20% 133 Spirent Plc. 46 0,00% STET Hellas Telecomm SA ADR ,45% STMicroelectronics N.V ,55% Suez Lyonnaise D. Eaux ,84% Synergon Info Sys Ltd. - GDR ,06% 300 Syngenta AG 600 0,01% 8425 Technip SA ,03% Telefonica S.A ,04% TIM SPA ,67% TJ Group Oyj ,18% 5207 Total Fina SA-B ,65% 2200 UBS AG-Registered ,30% Union Electrica Fenosa SA ,31% United Pan-Europe Comm ,24% Vivendi (EX-GEN DES EAUX) ,07% Vocaltec Communications Ltd ,23% Vodafone Airtouch Plc ,08% WWL Internet ,07% 2000 Zurich Allied AG ,01% 21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Mezisoučet za skupinu 2454,63055,10% Závazky a cizí zdroje ,06% Další aktiva ,51% CELKOVÝ SOUČET 4454, ,00%

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA - OPF globální PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu, 751, 735 14 Orlová, Lutyně www.prosperita.com Výroční zpráva za

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více