Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups"

Transkript

1 V R O â N Í Z P R Á V A

2

3 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác Praha 1 Korespondenãní adresa: Na Rybníãku 5/ Praha 2 V R O â N Í Z P R Á V A

4 Nejvût í ctností tvûrce bohatství je trpûlivost. Philip L. Carret Zakladatel Pioneer Fund, 4. nejstaršího podílového fondu v USA

5

6 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Pioneer česká investiční společnost, a. s. se sídlem: Praha 1, Husova ul. 5, Betlémský palác, PSČ: zapsaná dne 8. března 1995 u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 3049 korespondenční adresa: Praha 2, Na Rybníčku 5/1329, PSČ: fax: e - mail:

7 Obsah 5 6 I) Úvodní slovo generálního fieditele 7 II) Investiãní spoleãnost 7) Představenstvo a dozorčí rada 7) Změny provedené ve statutárních a dozorčích orgánech 9) Údaje o členech statutárních a dozorčích orgánů 10) Vedení společnosti 11) Vlastnictví podílových listů Pioneer Trust členy dozorčích a statutárních orgánů a členy vedení společnosti V Ý R O Č N Í Z P R Á V A III) Fond 25 IV) Finanãní pfiíloha 25) Pioneer česká investiční společnost, a. s. 26) Účetní závěrka a zpráva auditora 33) Příloha 45) Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a. s. - otevřený podílový fond 46) Účetní závěrka a zpráva auditora 53) Příloha

8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VáÏení, v roce 2000 se zastavila expanze ãeského fondového segmentu. Mûfieno ãist mi odkupy lze hovofiit o podstatném poklesu. Zatímco v prvním ãtvrtletí roku 2000 dominovala rûstová tendence, ve ãtvrtém ãtvrtletí byly ãisté prodeje nejhor í za celé období trvání fondové industrie. Celkovû pfiev ily odkupy podílov ch listû v celé industrii hrubé prodeje o témûfi 6 miliard korun. Na rozdíl od celkového nepfiíznivého v voje ãist ch prodejû ãesk ch podílov ch fondû zaznamenal Pioneer Trust v razn nárûst. Ten byl posilován velmi nízkou úrovní odkupû. Podíl hrub ch prodejû Pioneer Trust na celkovém objemu odvûtví vzrostl v roce 2000 na 8,11% oproti 2,76% v roce Tento v voj byl, podle na eho názoru, urãován synergií pfiíãin a dûvodû. âesk trh úspor je i nadále primárnû motivován hledáním obecnû pfiitaïlivého pomûru mezi v nosem a rizikem. V roce 2000 pokroãila konsolidace dûvûry v bankovní sektor a pfiedstihla vlastní konsolidaci sektoru. Souãasnû poklesly v nosy fondû penûïního trhu, které v minulosti dynamizovaly rûst fondového segmentu. To do jisté míry odvedlo poptávku k tradiãnûj ím zdrojûm. Pozitivní v voj prodejû Pioneer Trust svûdãí o v znamu a dûleïitosti nov ch forem nabídky finanãních produktû. Pioneer nejvíce pokroãil v rozvíjení forem prodeje prostfiednictvím finanãních poradcû. Ukazuje se, Ïe dokáïí uspokojit ty klientské potfieby, které nemohou b t zcela uspokojeny tradiãními formami pfiepáïkového prodeje. Svûdectvím kvality prodejního procesu a péãe o zákazníky je, Ïe se tento pokles na odkupech projevil minimálnû. V roce 2000 pokraãovala restrukturalizace spoleãnosti. Ode la dosavadní fieditelka marketingu. Zapoãalo hledání kandidátû na novû utvofiené pozice a formulace strategií, které mají zprostfiedkovat novou expanzi, a to jak teritoriální, tak produktovou. Nejv raznûj í událostí roku bylo zakonãení pfiechodu spoleãnosti do vlastnictví UniCredito Italiano a vytvofiení globální divize Pioneer Global Asset Management se sídlem v Bostonu a v Dublinu. Tato zmûna zpûsobila i promûnu obchodnû marketingov ch plánû na rok 2001 a léta následující. Budou neseny filozofií expanze, zlep ováním sluïeb a dûsledného pfiizpûsobování produktû potfiebám zákazníkû. Ing. Vladimír Fichtner Generální ředitel Pioneer V roce 2000 pokraãovalo posilování akciové ãásti portfolia, jeï zapoãalo na konci roku Zatímco na konci roku 1999 dosáhla akciová ãást fondu 60 procent, v roce 2000 je tû stoupla. Profil fondu vykazoval ve srovnání s rokem 1999 vy í stupeà rizika. Do lo ke zpoïdûní v pfiizpûsobení portfolia zmûnûn m oãekáváním, a jin neï predikovan makrov voj v USA nastartoval prudk pokles.

9 Investiãní spoleãnost Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. je právnická osoba, akciová spoleãnost, zaloïená podle právního fiádu âeské republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku vedeného Mûstsk m soudem v Praze, dne 8. bfiezna 1995, spis. zn. B Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. má sídlo v Praze 1, Husova ul. 5, Betlémsk palác, PSâ: ; bûhem roku 2000 se spoleãnost pfiestûhovala na adresu Praha 2, Na Rybníãku 5/1329, PSâ: (tato skuteãnost není dosud zapsána v obchodním rejstfiíku). Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je, v souladu s ustanoveními zákona ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, kolektivní investování. Ministerstvo financí âeské republiky udûlilo Pioneer ãeské investiãní spoleãnosti, a.s. povolení ke vzniku investiãní spoleãnosti dne 20. února 1995, ã.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , ã.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu pfielicencování. Iâ: DIâ: Auditorem spoleãnosti je: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Iâ: se sídlem: Praha 2, Katefiinská 40/466, PSâ: Pfiedstavenstvo Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka Dozorãí rada John F. Cogan, Jr. Alicja K. Malecka-Salomon David D. Tripple místopfiedseda ãlen pfiedseda místopfiedseda ãlen Zmûny v pfiedstavenstvu a dozorãí radû Pan Tomá Brzobohat odstoupil dne ze své funkce ãlena pfiedstavenstva. Dne jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti vzal na vûdomí odstoupení pana Tomá e Brzobohatého a zároveà vzal na vûdomí odstoupení pana Roberta L. Butlera (pan Robert L. Butler odstoupil ke dni ) z funkce ãlena dozorãí rady. Jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady zároveà do funkce ãlena dozorãí rady zvolil pana Stanleyho W illiama Bronisze. Dne odstoupil ze své funkce ãlena dozorãí rady pan W illiam H. Smith, Jr. a dne odstoupil ze své funkce ãlena pfiedstavenstva pan Philip M. W hite. Dne jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti vzal na vûdomí odstoupení pana W illiama H. Smitha, Jr. a pana Philipa M. W hita. V této souvislosti jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti odvolal stávající ãleny dozorãí rady z jejich funkcí a rozhodl o zmûnû stanov spoleãnosti s tím, Ïe dozorãí rada bude mít pouze 3 ãleny. S ohledem na pfiijatou zmûnu stanov spoleãnosti jedin akcionáfi zvolil do funkce ãlenû dozorãí rady pana Johna F. Cogana, Jr., paní Alicji K. Malecku-Salomon a pana Davida D. Trippla. Jedin akcionáfi zároveà do funkce ãlena pfiedstavenstva spoleãnosti zvolil pana Ivana Zahrádku. Uvedené zmûny v pfiedstavenstvu a dozorãí radû nebyly dosud zapsány v obchodním rejstfiíku. 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

10 8 V znamné soudní spory V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Dne podala Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na urãení neplatnosti usnesení valné hromady spoleãnosti Daewoo Avia, a.s. konané dne Deklarovan m dûvodem podání byla zejména nemoïnost kapitalizace pohledávek formou postoupení pohledávek urãit ch vûfiitelû v dobû konání valné hromady a obcházení zákonné povinnosti uãinit vefiejn návrh na odkup akcií, a to v souvislosti se zvy ováním základního jmûní Daewoo Avia, a.s. Krajsk obchodní soud sv m rozsudkem dne tuto Ïalobu zamítl a Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. se proti tomuto rozsudku odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupnû. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. podala do rozsudku Vrchního soudu dovolání k Nejvy ímu soudu âeské republiky, pfiiãemï napadla uvedené rozhodnutí v plném rozsahu. Usnesením Nejvy ího soudu âeské republiky bylo dovolání spoleãnosti odmítnuto. Dne podala Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na urãení neplatnosti usnesení valné hromady spoleãnosti Daewoo Avia, a.s. konané dne Na pofiadu jednání valné hromady bylo mimo jiné i rozhodnutí o zru ení pfiede lého usnesení valné hromady Daewoo Avia, a.s. o zv ení základního jmûní formou kapitalizace pohledávek, tedy rozhodnutí, které bylo pfiedmûtem soudního sporu. Dne byla tato Ïaloba zamítnuta. Hodnotu soudního sporu nelze s pfiihlédnutím ke v em okolnostem objektivnû vyãíslit. Spoleãnost není úãastníkem Ïádn ch jin ch sporû.

11 Údaje o ãlenech pfiedstavenstva a dozorãí rady Pfiedstavenstvo Ing. Vladimír Fichtner Pan Vladimír Fichtner je místopfiedsedou pfiedstavenstva investiãní spoleãnosti; dne byl pfiedstavenstvem spoleãnosti jmenován do funkce generálního fieditele. V pfiedchozím období pûsobil jako manaïer portfolia PPF investiãní spoleãnost, a.s. Pan Vladimír Fichtner je absolventem Vysoké koly ekonomické Praha. RNDr. Ivan Zahrádka, CSc. vystudoval Matematicko fyzikální fakultu UK, kde absolvoval i postgraduální studium. Nejprve se vûnoval pedagogické ãinnosti, v té dobû obhájil i svou kandidaturu. Od roku 1992 pfie el do finanãního sektoru a to nejprve do Citibank, a.s. Praha, poté do IS Expandia, a.s. V roce 1996 pfie- el do Pioneer âis a posléze pfiijal pozici portfolio manaïera Pioneer Trust. Dozorãí rada John F. Cogan, Jr. Pan Cogan je zástupcem pfiedsedy pfiedstavenstva a fieditelem spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a pfiedsedou pfiedstavenstva a fieditelem spoleãnosti Pioneer Investment Management USA Inc.. Kromû toho je fieditelem spoleãností Pioneer Investment Management, Inc. ( PIM ), Pioneer Alternative Investments Limited a Pioneer Global Funds Distributor, Ltd. ( PGFD ) a Pioneer International Corporation ( PIC ) a místopfiedsedou pfiedstavenstva spoleãnosti Pioneer First Polish Investment Fund Company. Prohlášení Žádný ze členů představenstva a dozorčí rady nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. V průběhu roku 2000 neobdržel žádný ze členů představenstva a dozorčí rady žádné odměny ani tantiémy. Od roku 1963 do 25. fiíjna 2000 byl presidentem, generálním fieditelem a fieditelem skupiny spoleãností The Pioneer Group, Inc.. Od roku 1978 do roku 1980 byl pfiedsedou institutu Investment Company Institute ( ICI ) a v souãasné dobû je ãlenem rady guvernérû ICI. V letech 1983 aï 1986 byl pan Cogan ãlenem rady guvernérû národní asociace obchodníkû s cenn mi papíry - the National Association of Securities Dealers, Inc. ( NASD ) a ãlenem jejího právního poradního orgánu Legal Advisory Board v letech 1988 aï Od roku 1987 do roku 1994 byl pfiedsedou pfiedstavenstva spoleãnosti ICI Mutual Insurance Company a jejím fieditelem do roku Pan Cogan je poradcem advokátní kanceláfie Hale and Dorr LLP, Boston, Massachusetts - do této firmy nastoupil v roce Tituly B.A. (bakaláfi svobodn ch umûní) a J.D. (doktor práv) získal na Harvard University. Od roku 1958 pûsobí v investiãních spoleãnostech fiízen ch spoleãností Pioneer Investment Management, Inc. Alicja K. Malecka-Salomon Paní Alicja Malecka získala titul MBA na DePaul University v Chicagu. Byla generální viceprezidentkou spoleãnosti The Pioneer Group, Inc. a v souãasné dobû zastává funkce v pfiedstavenstvech dal ích spoleãností skupiny Pioneer. David D. Tripple, CFA Pan Tripple je fieditelem spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a fieditelem, generálním fieditelem a presidentem spoleãnosti Pioneer Investment Management USA Inc.. Je fieditelem spoleãností Pioneer Investment Management, Inc., Pioneer Funds Distributor, Inc., Pioneer Global Funds Distributor, Ltd. a Pioneer Investment Management Shareholder Services Inc.. Je ãlenem dozorãí rady spoleãností Pioneer First Polish Investment Fund Company. PÛsobí také jako ãlen správní rady a v konn vicepresident v ech podílov ch fondû Pioneer. Pan Tripple pracuje pro spoleãnost Pioneer více neï 24 let. Pan Tripple získal titul B.A. (bakaláfi svobodn ch umûní) na Harvard College v roce 1966 a titul J. D. (doktor práv) na Harvard Law School v roce Po ukonãení právnické koly pûsobil pan Tripple u spoleãnosti Fidelity Management and Research. 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

12 Údaje o vedení spoleãnosti 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka Miloslav Doubrava Karol Likér Andrea Mariani Pavel Janeãek Nina Tobiá ová generální fieditel portfolio manager fondu fieditel vnûj ích vztahû fieditel pro marketing fieditelka klientského oddûlení fieditel IT právník spoleãnosti Údaje o ãlenech vedení spoleãnosti PhDr. Miloslav Doubrava pûsobil v televizi a poté jako éfredaktor komerãních pfiíloh Hospodáfisk ch novin a t deníku Ekonom. Zastával pozici fieditele PR sekce v mezinárodní reklamní agentufie EURO RSCG. Pan Doubrava je absolventem Filozofické fakulty UK Praha. Postgraduálnû studoval komunikaci. V rámci Fullbrightova stipendia absolvoval stáï v USA. Karol Likér vystudoval práva. Pfied nástupem do spoleãnosti Pioneer - v ãervnu 1995 pûsobil v nûkolika mezinárodních spoleãnostech, pfieváïnû v oblasti prodeje a marketingu. Ve spoleãnosti Pioneer vykonával 4 roky pozici regionálního fieditele marketingu, poté pfiijal pozici fieditele pro marketing. Ing. Andrea Mariani prokázala velmi dobré schopnosti pro fiízení klientského servisu fondu. Pfied pûsobením v investiãní spoleãnosti Pioneer pracovala A. Mariani v âeskoslovenské obchodní bance. Andrea Mariani je absolventkou Vysoké koly ekonomické v Praze. Ing. Pavel Janeãek má rozsáhlé zku enosti v oboru. V pfiedchozím pûsobi ti v âeském manaïerském centru vedl oddûlení informaãních systémû. Pan Janeãek je absolventem Fakulty elektrotechnické âvut v Praze. Mgr. Nina Tobiá ová je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Pfied pfiijetím pozice právníka ve spoleãnosti Pioneer âis, v roce 1998, pûsobila N. Tobiá ová v âsob a v Expandii Finance.

13 Vlastnictví podílov ch listû ãleny pfiedstavenstva, dozorãí rady a ãleny vedení spoleãnosti Poãet podílov ch listû v drïení k Pfiedstavenstvo Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka 0 Dozorãí rada John F. Cogan, Jr Alicja K. Malecka-Salomon0 David D. Tripple 0 11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A âlenové vedení spoleãnosti Miloslav Doubrava Karol Likér Andrea Mariani Pavel Janeãek Nina Tobiá ová 1 038

14 12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 Otevfien podílov fond 13 Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost a. s. - otevfien podílov fond byl vytvofien v souladu se zákonem ã. 248/1992 Sb. o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû na základû rozhodnutí Ministerstva financí âr ã.j. 101/74 239/1994 ze dne Podílové listy zaãaly b t vydávány V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

16 14 Zamûfiení a cíle investiãní politiky Podílové listy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Cílem Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost a. s. - otevfien podílov fond, je nabídnout klientûm dlouhodobû vy í kapitálové zhodnocení spravovan ch finanãních prostfiedkû, a to zvlá tû v porovnání s v nosy z bankovních vkladû a mírou inflace. Finanãní prostfiedky ve správû jsou dlouhodobû ukládány z 50% do investiãních instrumentû s fixním v nosem (obligace a dluhopisy, termínové vklady) a z 50% pak do akcií. Pioneer Trust nespekuluje na krátkodobé v kyvy cen, ale investuje do takov ch akcií, které jsou z hlediska jejich trïní ceny a z hlediska fundamentálních kvalit podniku podcenûné. Odmûna za správu fondu a náklady fondu Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. obdrïela jako úhradu za své sluïby obhospodafiovatele odmûnu ve v i 2% prûmûrné roãní hodnoty vlastního jmûní v podílovém fondu. Náklady fondu, které nejsou zahrnuty v odmûnû za obhospodafiování fondu, se zejména rozumí správní a soudní poplatky, danû a úplaty za v kon funkce depozitáfie. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. se ve statutu podílového fondu zavazuje, Ïe v echny ostatní náklady fondu, které vynaloïí v souvislosti s obhospodafiováním majetku ve fondu, nepfiesáhnou 1,5% prûmûrné roãní hodnoty objemu majetku fondu. Depozitáfi fondu a auditor fondu Depozitáfiem fondu je: âeskoslovenská obchodní banka, a.s., se sídlem Na Pfiíkopû 14, Praha 1, Nové Mûsto, PSâ: Auditorem fondu je auditorská spoleãnost: PricewaterhouseCoopers, Audit, s.r.o. se sídlem: Praha 2, Katefiinská 40/466, PSâ: Podílové listy fondu jsou vefiejnû obchodovatelné zaknihované cenné papíry na jméno a v souladu se zákonem o cenn ch papírech (Zákon ã. 591/1992 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû) jsou registrovány ve Stfiedisku cenn ch papírû. Kód ISIN podílov ch listû je CZ Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1 Kã. Poãet vydan ch podílov ch listû k je ks. Slouãení podílov ch fondû 1) Dne udûlila Komise pro cenné papíry povolení ke slouãení podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond s podílov mi fondy (i) Credit Suisse konzervativní otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (ii) Credit Suisse BONUS otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (iii) Credit Suisse dynamick otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (iv) Credit Suisse ãesk dluhopisov otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., obhospodafiovan mi spoleãností CRE- DIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., Iâ: , se sídlem Praha 1, Ericsson palác, Karlova 27, PSâ: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne a dne do lo ke slouãení tûchto podílov ch fondû. K témuï dni do lo k zániku podílov ch fondû CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnosti, a. s. a jejich podílníci se stali podílníky fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond, jako fondu pfiejímajícího. 2) Dne udûlila Komise pro cenné papíry povolení ke slouãení podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond s podílov m fondem Credit Suisse ãesk otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., obhospodafiovan m rovnûï spoleãností CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., Iâ: , se sídlem Praha 1, Ericsson palác, Karlova 27, PSâ: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne a dne pak dojde ke slouãení tûchto podílov ch fondû.

17 Charakteristika v voje hodnoty podílového listu Cena podílového listu od zaãátku roku do 30. ãervna 2000 klesla z hodnoty 1, Kã na 1, Kã za jeden podílov list. Celkové zhodnocení fondu v prvních esti mûsících ãinilo minus 3,33% (-3,33%). âisté obchodní jmûní v prvním pololetí roku vzrostlo z tis. Kã na tis. Kã, tedy o tis. Kã. Cena podílového listu se v druhém pololetí roku nevyvíjela pfiíznivû, a od zaãátku roku aï ke dni klesla na cenu 1, Kã za jeden podílov list. Celkové zhodnocení fondu za cel kalendáfiní rok 2000 ãinilo minus 24,37% (-24,37%). âisté obchodní jmûní bûhem celého roku 2000 vzrostlo z tis. Kã na tis. Kã, tedy o tis. Kã. První pûlrok byl na evropsk ch akciov ch trzích charakterizován nestejnomûrnou v konností jednotliv ch sektorû ekonomiky. První ãtvrtletí bylo - ve znamení pokraãující oslnivé v konností v sektorech telekomunikací, mediálních a na v robu technologií zamûfien ch spoleãností - podporované pokraãujícím rûstem amerického indexu technologick ch akcií NASDAQ. Na poãátku druhého ãtvrtletí v ak do lo na uvedeném trhu k prudkému vybírání ziskû, prudkému propadu jeho hodnoty a negativnímu vlivu zejména na pfiíbuzné sektory, a to i v Evropû. Po záfiíjové a listopadové vlnû prodejû na technologick ch akciov ch trzích v Americe byl fond v druhém pololetí negativnû ovlivnûn dramatick m poklesem cen nûkter ch evropsk ch titulû v oblasti software a IT services. Index evropsk ch akcií MSCI Europe, reprezentující prûmûrné" zhodnocení evropského akciového trhu, na rozdíl od akciové ãásti fondu, v prvním ãtvrtletí v raznû nerostl, ani dramaticky neklesal ve zbytku kalendáfiního roku. V konnost indexu evropsk ch akcií ãinila v procentním vyjádfiení minus 5,54 % (-5,54 %). Domácí trh dluhopisû reprezentovan indexem PBICS100 v uplynulém období zaznamenal zhodnocení plus 4,3 % (+4,3 %). PfievaÏující ãást zhodnocení si pfiipsal dluhopisov index zejména v prvních pûti mûsících a posledním mûsíci roku. Celkovû se fondu nepodafiilo v roce 2000 vyrovnat indexovému zhodnocení. Mezi faktory, které sehrály nejv znamnûj í roli pfii nepfiíznivém v voji ceny podílového listu, byly: vy í váha fondu investovaná do sektorû moderní ekonomiky a vy í váha fondu v akciích ve srovnání s pevnû úroãen mi instrumenty. RNDr. Ivan Zahrádka, CSc. manažer portfolia Pioneer Trust 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

18 16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V voj ceny podílového listu fondu Pioneer Trust OPF a celkového âoj, prodejû a zpûtn ch odkupû a poãtu podílníkû za rok 2000 STAV KE DNI Cena 1 podílového listu (CZK) Celkové ČOJ (tis. CZK) 6, ,986 1,486,206 2,057,463 3,284,493 4,446,158 4,904,441 5,063,416 4,454,678 Počet vydaných podílových listů (tis. ks) 6, ,199 1,213,262 1,898,443 2,637,038 3,306,366 3,836,066 4,181,382 4,478,249 Počet zpětně prodaných PL (tis. ks) 1 5,258 53, , , , , , ,753 Počet podílníků (otevřených účtů) 364 6,160 21,223 33,633 42,723 49,254 55,298 61,907 65,195 Počet podílníků - fyzických osob 362 6,146 21,147 33,535 42,551 49,038 55,024 61,593 64,859 Počet podílníků - právnických osob V období od do společnost vydala celkem ks podílových listů v celkové částce tis. Kč. V období od do zpětně odkoupila celkem ks podílových listů v celkové částce tis. Kč. V voj denní hodnoty 1 podílového listu a âoj v období od do Pioneer Trust OPF čisté obchodní jmění (v mil.kč) hodnota podílového listu (Kč) čisté obchodní jmění (v mil. Kč)

19 V voj ceny podílového listu fondu Pioneer Trust OPF v porovnání s inflací a indexy evropského akciového a ãeského dluhopisového trhu Od: Do: Portfolio Pioneer Trust 3.71 % % % % Inflace ČR (bodová) 1.90 % 2.60 % 3.40 % 4.00 % MSCI Europe* 3.54 % % 0.03 % % PBCIS % 1.65 % 1.93 % 3.45 % 17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A *výkonnost v CZK V voj 1PL v období hodnota podílového listu (Kč) čisté obchodní jmění (v mil. Kč) Pioneer Trust OPF čisté obchodní jmění (v mil.kč)

20 18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V konnost fondu Pioneer Trust OPF je odrazem dûní na svûtov ch akciov ch trzích a na domácím kapitálovém trhu % 20.00% 10.00% V voj svûtov ch akciov ch indexû v roce 2000 v CZK S&P 500 MSCI Europe 0.00% Nasdaq % MSCI World % % % V voj ãeského akciového a dluhopisového indexu v roce % PBICS % 30.00% PX % 10.00% 0.00% % %

21 SloÏení portfolia Pioneer Trust OPF k Počet ks Název emise Hodnota v držení držení % z ČOJ k v tis. Kč 2000 Obligace a dluhopisy 800 ČEZ / ,12% 8000 IPB VAR/ ,84% 30 Mero ČR 10.3/ ,8% 18 Město Brno 11.1/ ,04% 150 Radiomobil 8.2/ ,48% SPT Telecom 11.3/ ,11% 5000 Státní dluhopis 6.4/ ,06% 4500 Státní dluhopis VAR ,10% 1000 Státní dluhopis 10.55/ ,24% Státní dluhopis 14.85/ ,44% 7000 Státní dluhopis 7.3/ ,60% Státní dluhopis 7.95/ ,27% V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Mezisoučet za skupinu ,39% Akcie 5200 Česká zbrojovka, a. s ,03% 7108 ČKD Trakce, a. s. 27 0,00% Daewoo Avia, a. s ,11% Spolek pro hutní a chemickou výrobu 823 0,02% Zetor, a.s ,001% Mezisoučet za skupinu ,16% Hotovost Kč ,85% Jiné měny ,89% Mezisoučet za skupinu ,74% Zahraniční obligace a dluhopisy 2700 Brokat Info Sys 11.5/ ,83% 2700 Netia Holdings 13.75/ ,80% 3200 United Pan-Europe Comm / ,53% Mezisoučet za skupinu ,15%

22 20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ke dni fond nemá uzavřenu žádnou smlouvu o půjčce cenných papírů. Ke dni fond nemá žádné nevypořádané opční a termínové obchody s cennými papíry. Počet ks Název emise Hodnota v držení držení k v tis. Kč % z ČOJ 2000 Zahraniční akcie Adcore AB ,14% Aegon NV ,69% Alcatel ,71% Allied Irish Banks Plc ,72% Amvescap Plc ,35% 4200 Antena Hungaria RT ,07% Audicodes Ltd ,39% 7950 Autonomy Corporation ,19% Axa ,41% Banca Fideuram Spa ,70% Banca Intesa Spa ,48% Banca Nazionale di Lavoro ,34% Banco Santander ,29% 53 Bank of Nova Scotia 57 0,00% Biora AB ,14% British Aerospace Plc ,34% British Telecom Plc ,87% Brokat Infosystems AG ,16% Cable & Wireless Plc ,51% Carrier1 Intl SA ADR ,12% Cell Network AB ,80% CGNU Plc ,51% 3000 Consors Discount Broker AG ,14% 3100 Dacom Corp ,06% DePfa-Bank ,88% Deutsche Telecom ,93% ENI SpA ,89% Ericsson LM - B SHS ,82% European Aeronautic Defence ,75% FI System ,55% Finmeccanica SpA ,34% Fortis (NL) NV ,54% Framfab AB ,29% 6000 Freenet.de AG ,10% Getronics NV ,22% Gilat Satellite Networks ,27% Gorenje Redne ,24% Hellenic Telecomm. Organiz ,19% Icon Medialab Intl AB ,12% Infineon ,47% Infonet Services Corp. - CL B ,74% ING Groep N.V ,08% 110 Julius Baer Holding Ltd ,50% KPN NV ,34% 1639 Kuoni Reisen AG ,59% 6000 Lagardere ,29% Libertel NV ,24% Lloyds Tsb Grop Plc ,81% Merkantildata ,29% Mol Magyar olaj ,25% Nokia ADR ,18% Nokia OY A SHS ,23% 300 Novartis AG ,44% NTX Plc ,18% 7000 Orad Hi - Tec Systems ,07% Orbotech Ltd ,49% Panafon Hellenic Telecom Co ,16% Partner Comm ,91% 9703 Pearson Plc ,20% Philips Electronics 4/ ,37% Pirelli Spa ,78% Pliva D.D. - GDR Reg S ,15% Polski Koncern Naftowy Orle ,92% PT Multimedia Servicos ,24% 2300 Publigroupe SA ,93%

23 Počet ks Název emise Hodnota v držení držení k v tis. Kč % z ČOJ 2000 Zahraniční akcie Qiagen NV ,73% 8000 Qiagen NV - USA ,23% 160 Roche Holding AG ,36% Royal & Sun Alliance Ins. GRP ,81% SAIPEM ,96% 6000 Samsung Electro Mechanics ,14% SER Systéme AG ,45% Shell Transport&Trading Co ,70% Sidel SA ,47% 8300 Siemens AG ,91% Sogecable ,25% Sonera OYJ ,20% 133 Spirent Plc. 46 0,00% STET Hellas Telecomm SA ADR ,45% STMicroelectronics N.V ,55% Suez Lyonnaise D. Eaux ,84% Synergon Info Sys Ltd. - GDR ,06% 300 Syngenta AG 600 0,01% 8425 Technip SA ,03% Telefonica S.A ,04% TIM SPA ,67% TJ Group Oyj ,18% 5207 Total Fina SA-B ,65% 2200 UBS AG-Registered ,30% Union Electrica Fenosa SA ,31% United Pan-Europe Comm ,24% Vivendi (EX-GEN DES EAUX) ,07% Vocaltec Communications Ltd ,23% Vodafone Airtouch Plc ,08% WWL Internet ,07% 2000 Zurich Allied AG ,01% 21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Mezisoučet za skupinu 2454,63055,10% Závazky a cizí zdroje ,06% Další aktiva ,51% CELKOVÝ SOUČET 4454, ,00%

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více