Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups"

Transkript

1 V R O â N Í Z P R Á V A

2

3 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác Praha 1 Korespondenãní adresa: Na Rybníãku 5/ Praha 2 V R O â N Í Z P R Á V A

4 Nejvût í ctností tvûrce bohatství je trpûlivost. Philip L. Carret Zakladatel Pioneer Fund, 4. nejstaršího podílového fondu v USA

5

6 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Pioneer česká investiční společnost, a. s. se sídlem: Praha 1, Husova ul. 5, Betlémský palác, PSČ: zapsaná dne 8. března 1995 u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 3049 korespondenční adresa: Praha 2, Na Rybníčku 5/1329, PSČ: fax: e - mail:

7 Obsah 5 6 I) Úvodní slovo generálního fieditele 7 II) Investiãní spoleãnost 7) Představenstvo a dozorčí rada 7) Změny provedené ve statutárních a dozorčích orgánech 9) Údaje o členech statutárních a dozorčích orgánů 10) Vedení společnosti 11) Vlastnictví podílových listů Pioneer Trust členy dozorčích a statutárních orgánů a členy vedení společnosti V Ý R O Č N Í Z P R Á V A III) Fond 25 IV) Finanãní pfiíloha 25) Pioneer česká investiční společnost, a. s. 26) Účetní závěrka a zpráva auditora 33) Příloha 45) Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a. s. - otevřený podílový fond 46) Účetní závěrka a zpráva auditora 53) Příloha

8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VáÏení, v roce 2000 se zastavila expanze ãeského fondového segmentu. Mûfieno ãist mi odkupy lze hovofiit o podstatném poklesu. Zatímco v prvním ãtvrtletí roku 2000 dominovala rûstová tendence, ve ãtvrtém ãtvrtletí byly ãisté prodeje nejhor í za celé období trvání fondové industrie. Celkovû pfiev ily odkupy podílov ch listû v celé industrii hrubé prodeje o témûfi 6 miliard korun. Na rozdíl od celkového nepfiíznivého v voje ãist ch prodejû ãesk ch podílov ch fondû zaznamenal Pioneer Trust v razn nárûst. Ten byl posilován velmi nízkou úrovní odkupû. Podíl hrub ch prodejû Pioneer Trust na celkovém objemu odvûtví vzrostl v roce 2000 na 8,11% oproti 2,76% v roce Tento v voj byl, podle na eho názoru, urãován synergií pfiíãin a dûvodû. âesk trh úspor je i nadále primárnû motivován hledáním obecnû pfiitaïlivého pomûru mezi v nosem a rizikem. V roce 2000 pokroãila konsolidace dûvûry v bankovní sektor a pfiedstihla vlastní konsolidaci sektoru. Souãasnû poklesly v nosy fondû penûïního trhu, které v minulosti dynamizovaly rûst fondového segmentu. To do jisté míry odvedlo poptávku k tradiãnûj ím zdrojûm. Pozitivní v voj prodejû Pioneer Trust svûdãí o v znamu a dûleïitosti nov ch forem nabídky finanãních produktû. Pioneer nejvíce pokroãil v rozvíjení forem prodeje prostfiednictvím finanãních poradcû. Ukazuje se, Ïe dokáïí uspokojit ty klientské potfieby, které nemohou b t zcela uspokojeny tradiãními formami pfiepáïkového prodeje. Svûdectvím kvality prodejního procesu a péãe o zákazníky je, Ïe se tento pokles na odkupech projevil minimálnû. V roce 2000 pokraãovala restrukturalizace spoleãnosti. Ode la dosavadní fieditelka marketingu. Zapoãalo hledání kandidátû na novû utvofiené pozice a formulace strategií, které mají zprostfiedkovat novou expanzi, a to jak teritoriální, tak produktovou. Nejv raznûj í událostí roku bylo zakonãení pfiechodu spoleãnosti do vlastnictví UniCredito Italiano a vytvofiení globální divize Pioneer Global Asset Management se sídlem v Bostonu a v Dublinu. Tato zmûna zpûsobila i promûnu obchodnû marketingov ch plánû na rok 2001 a léta následující. Budou neseny filozofií expanze, zlep ováním sluïeb a dûsledného pfiizpûsobování produktû potfiebám zákazníkû. Ing. Vladimír Fichtner Generální ředitel Pioneer V roce 2000 pokraãovalo posilování akciové ãásti portfolia, jeï zapoãalo na konci roku Zatímco na konci roku 1999 dosáhla akciová ãást fondu 60 procent, v roce 2000 je tû stoupla. Profil fondu vykazoval ve srovnání s rokem 1999 vy í stupeà rizika. Do lo ke zpoïdûní v pfiizpûsobení portfolia zmûnûn m oãekáváním, a jin neï predikovan makrov voj v USA nastartoval prudk pokles.

9 Investiãní spoleãnost Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. je právnická osoba, akciová spoleãnost, zaloïená podle právního fiádu âeské republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku vedeného Mûstsk m soudem v Praze, dne 8. bfiezna 1995, spis. zn. B Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. má sídlo v Praze 1, Husova ul. 5, Betlémsk palác, PSâ: ; bûhem roku 2000 se spoleãnost pfiestûhovala na adresu Praha 2, Na Rybníãku 5/1329, PSâ: (tato skuteãnost není dosud zapsána v obchodním rejstfiíku). Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je, v souladu s ustanoveními zákona ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, kolektivní investování. Ministerstvo financí âeské republiky udûlilo Pioneer ãeské investiãní spoleãnosti, a.s. povolení ke vzniku investiãní spoleãnosti dne 20. února 1995, ã.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , ã.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu pfielicencování. Iâ: DIâ: Auditorem spoleãnosti je: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Iâ: se sídlem: Praha 2, Katefiinská 40/466, PSâ: Pfiedstavenstvo Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka Dozorãí rada John F. Cogan, Jr. Alicja K. Malecka-Salomon David D. Tripple místopfiedseda ãlen pfiedseda místopfiedseda ãlen Zmûny v pfiedstavenstvu a dozorãí radû Pan Tomá Brzobohat odstoupil dne ze své funkce ãlena pfiedstavenstva. Dne jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti vzal na vûdomí odstoupení pana Tomá e Brzobohatého a zároveà vzal na vûdomí odstoupení pana Roberta L. Butlera (pan Robert L. Butler odstoupil ke dni ) z funkce ãlena dozorãí rady. Jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady zároveà do funkce ãlena dozorãí rady zvolil pana Stanleyho W illiama Bronisze. Dne odstoupil ze své funkce ãlena dozorãí rady pan W illiam H. Smith, Jr. a dne odstoupil ze své funkce ãlena pfiedstavenstva pan Philip M. W hite. Dne jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti vzal na vûdomí odstoupení pana W illiama H. Smitha, Jr. a pana Philipa M. W hita. V této souvislosti jedin akcionáfi pfii v konu pûsobnosti valné hromady spoleãnosti odvolal stávající ãleny dozorãí rady z jejich funkcí a rozhodl o zmûnû stanov spoleãnosti s tím, Ïe dozorãí rada bude mít pouze 3 ãleny. S ohledem na pfiijatou zmûnu stanov spoleãnosti jedin akcionáfi zvolil do funkce ãlenû dozorãí rady pana Johna F. Cogana, Jr., paní Alicji K. Malecku-Salomon a pana Davida D. Trippla. Jedin akcionáfi zároveà do funkce ãlena pfiedstavenstva spoleãnosti zvolil pana Ivana Zahrádku. Uvedené zmûny v pfiedstavenstvu a dozorãí radû nebyly dosud zapsány v obchodním rejstfiíku. 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

10 8 V znamné soudní spory V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Dne podala Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na urãení neplatnosti usnesení valné hromady spoleãnosti Daewoo Avia, a.s. konané dne Deklarovan m dûvodem podání byla zejména nemoïnost kapitalizace pohledávek formou postoupení pohledávek urãit ch vûfiitelû v dobû konání valné hromady a obcházení zákonné povinnosti uãinit vefiejn návrh na odkup akcií, a to v souvislosti se zvy ováním základního jmûní Daewoo Avia, a.s. Krajsk obchodní soud sv m rozsudkem dne tuto Ïalobu zamítl a Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. se proti tomuto rozsudku odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupnû. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. podala do rozsudku Vrchního soudu dovolání k Nejvy ímu soudu âeské republiky, pfiiãemï napadla uvedené rozhodnutí v plném rozsahu. Usnesením Nejvy ího soudu âeské republiky bylo dovolání spoleãnosti odmítnuto. Dne podala Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na urãení neplatnosti usnesení valné hromady spoleãnosti Daewoo Avia, a.s. konané dne Na pofiadu jednání valné hromady bylo mimo jiné i rozhodnutí o zru ení pfiede lého usnesení valné hromady Daewoo Avia, a.s. o zv ení základního jmûní formou kapitalizace pohledávek, tedy rozhodnutí, které bylo pfiedmûtem soudního sporu. Dne byla tato Ïaloba zamítnuta. Hodnotu soudního sporu nelze s pfiihlédnutím ke v em okolnostem objektivnû vyãíslit. Spoleãnost není úãastníkem Ïádn ch jin ch sporû.

11 Údaje o ãlenech pfiedstavenstva a dozorãí rady Pfiedstavenstvo Ing. Vladimír Fichtner Pan Vladimír Fichtner je místopfiedsedou pfiedstavenstva investiãní spoleãnosti; dne byl pfiedstavenstvem spoleãnosti jmenován do funkce generálního fieditele. V pfiedchozím období pûsobil jako manaïer portfolia PPF investiãní spoleãnost, a.s. Pan Vladimír Fichtner je absolventem Vysoké koly ekonomické Praha. RNDr. Ivan Zahrádka, CSc. vystudoval Matematicko fyzikální fakultu UK, kde absolvoval i postgraduální studium. Nejprve se vûnoval pedagogické ãinnosti, v té dobû obhájil i svou kandidaturu. Od roku 1992 pfie el do finanãního sektoru a to nejprve do Citibank, a.s. Praha, poté do IS Expandia, a.s. V roce 1996 pfie- el do Pioneer âis a posléze pfiijal pozici portfolio manaïera Pioneer Trust. Dozorãí rada John F. Cogan, Jr. Pan Cogan je zástupcem pfiedsedy pfiedstavenstva a fieditelem spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a pfiedsedou pfiedstavenstva a fieditelem spoleãnosti Pioneer Investment Management USA Inc.. Kromû toho je fieditelem spoleãností Pioneer Investment Management, Inc. ( PIM ), Pioneer Alternative Investments Limited a Pioneer Global Funds Distributor, Ltd. ( PGFD ) a Pioneer International Corporation ( PIC ) a místopfiedsedou pfiedstavenstva spoleãnosti Pioneer First Polish Investment Fund Company. Prohlášení Žádný ze členů představenstva a dozorčí rady nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. V průběhu roku 2000 neobdržel žádný ze členů představenstva a dozorčí rady žádné odměny ani tantiémy. Od roku 1963 do 25. fiíjna 2000 byl presidentem, generálním fieditelem a fieditelem skupiny spoleãností The Pioneer Group, Inc.. Od roku 1978 do roku 1980 byl pfiedsedou institutu Investment Company Institute ( ICI ) a v souãasné dobû je ãlenem rady guvernérû ICI. V letech 1983 aï 1986 byl pan Cogan ãlenem rady guvernérû národní asociace obchodníkû s cenn mi papíry - the National Association of Securities Dealers, Inc. ( NASD ) a ãlenem jejího právního poradního orgánu Legal Advisory Board v letech 1988 aï Od roku 1987 do roku 1994 byl pfiedsedou pfiedstavenstva spoleãnosti ICI Mutual Insurance Company a jejím fieditelem do roku Pan Cogan je poradcem advokátní kanceláfie Hale and Dorr LLP, Boston, Massachusetts - do této firmy nastoupil v roce Tituly B.A. (bakaláfi svobodn ch umûní) a J.D. (doktor práv) získal na Harvard University. Od roku 1958 pûsobí v investiãních spoleãnostech fiízen ch spoleãností Pioneer Investment Management, Inc. Alicja K. Malecka-Salomon Paní Alicja Malecka získala titul MBA na DePaul University v Chicagu. Byla generální viceprezidentkou spoleãnosti The Pioneer Group, Inc. a v souãasné dobû zastává funkce v pfiedstavenstvech dal ích spoleãností skupiny Pioneer. David D. Tripple, CFA Pan Tripple je fieditelem spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a fieditelem, generálním fieditelem a presidentem spoleãnosti Pioneer Investment Management USA Inc.. Je fieditelem spoleãností Pioneer Investment Management, Inc., Pioneer Funds Distributor, Inc., Pioneer Global Funds Distributor, Ltd. a Pioneer Investment Management Shareholder Services Inc.. Je ãlenem dozorãí rady spoleãností Pioneer First Polish Investment Fund Company. PÛsobí také jako ãlen správní rady a v konn vicepresident v ech podílov ch fondû Pioneer. Pan Tripple pracuje pro spoleãnost Pioneer více neï 24 let. Pan Tripple získal titul B.A. (bakaláfi svobodn ch umûní) na Harvard College v roce 1966 a titul J. D. (doktor práv) na Harvard Law School v roce Po ukonãení právnické koly pûsobil pan Tripple u spoleãnosti Fidelity Management and Research. 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

12 Údaje o vedení spoleãnosti 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka Miloslav Doubrava Karol Likér Andrea Mariani Pavel Janeãek Nina Tobiá ová generální fieditel portfolio manager fondu fieditel vnûj ích vztahû fieditel pro marketing fieditelka klientského oddûlení fieditel IT právník spoleãnosti Údaje o ãlenech vedení spoleãnosti PhDr. Miloslav Doubrava pûsobil v televizi a poté jako éfredaktor komerãních pfiíloh Hospodáfisk ch novin a t deníku Ekonom. Zastával pozici fieditele PR sekce v mezinárodní reklamní agentufie EURO RSCG. Pan Doubrava je absolventem Filozofické fakulty UK Praha. Postgraduálnû studoval komunikaci. V rámci Fullbrightova stipendia absolvoval stáï v USA. Karol Likér vystudoval práva. Pfied nástupem do spoleãnosti Pioneer - v ãervnu 1995 pûsobil v nûkolika mezinárodních spoleãnostech, pfieváïnû v oblasti prodeje a marketingu. Ve spoleãnosti Pioneer vykonával 4 roky pozici regionálního fieditele marketingu, poté pfiijal pozici fieditele pro marketing. Ing. Andrea Mariani prokázala velmi dobré schopnosti pro fiízení klientského servisu fondu. Pfied pûsobením v investiãní spoleãnosti Pioneer pracovala A. Mariani v âeskoslovenské obchodní bance. Andrea Mariani je absolventkou Vysoké koly ekonomické v Praze. Ing. Pavel Janeãek má rozsáhlé zku enosti v oboru. V pfiedchozím pûsobi ti v âeském manaïerském centru vedl oddûlení informaãních systémû. Pan Janeãek je absolventem Fakulty elektrotechnické âvut v Praze. Mgr. Nina Tobiá ová je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Pfied pfiijetím pozice právníka ve spoleãnosti Pioneer âis, v roce 1998, pûsobila N. Tobiá ová v âsob a v Expandii Finance.

13 Vlastnictví podílov ch listû ãleny pfiedstavenstva, dozorãí rady a ãleny vedení spoleãnosti Poãet podílov ch listû v drïení k Pfiedstavenstvo Vladimír Fichtner Ivan Zahrádka 0 Dozorãí rada John F. Cogan, Jr Alicja K. Malecka-Salomon0 David D. Tripple 0 11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A âlenové vedení spoleãnosti Miloslav Doubrava Karol Likér Andrea Mariani Pavel Janeãek Nina Tobiá ová 1 038

14 12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 Otevfien podílov fond 13 Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost a. s. - otevfien podílov fond byl vytvofien v souladu se zákonem ã. 248/1992 Sb. o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû na základû rozhodnutí Ministerstva financí âr ã.j. 101/74 239/1994 ze dne Podílové listy zaãaly b t vydávány V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

16 14 Zamûfiení a cíle investiãní politiky Podílové listy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Cílem Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost a. s. - otevfien podílov fond, je nabídnout klientûm dlouhodobû vy í kapitálové zhodnocení spravovan ch finanãních prostfiedkû, a to zvlá tû v porovnání s v nosy z bankovních vkladû a mírou inflace. Finanãní prostfiedky ve správû jsou dlouhodobû ukládány z 50% do investiãních instrumentû s fixním v nosem (obligace a dluhopisy, termínové vklady) a z 50% pak do akcií. Pioneer Trust nespekuluje na krátkodobé v kyvy cen, ale investuje do takov ch akcií, které jsou z hlediska jejich trïní ceny a z hlediska fundamentálních kvalit podniku podcenûné. Odmûna za správu fondu a náklady fondu Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. obdrïela jako úhradu za své sluïby obhospodafiovatele odmûnu ve v i 2% prûmûrné roãní hodnoty vlastního jmûní v podílovém fondu. Náklady fondu, které nejsou zahrnuty v odmûnû za obhospodafiování fondu, se zejména rozumí správní a soudní poplatky, danû a úplaty za v kon funkce depozitáfie. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. se ve statutu podílového fondu zavazuje, Ïe v echny ostatní náklady fondu, které vynaloïí v souvislosti s obhospodafiováním majetku ve fondu, nepfiesáhnou 1,5% prûmûrné roãní hodnoty objemu majetku fondu. Depozitáfi fondu a auditor fondu Depozitáfiem fondu je: âeskoslovenská obchodní banka, a.s., se sídlem Na Pfiíkopû 14, Praha 1, Nové Mûsto, PSâ: Auditorem fondu je auditorská spoleãnost: PricewaterhouseCoopers, Audit, s.r.o. se sídlem: Praha 2, Katefiinská 40/466, PSâ: Podílové listy fondu jsou vefiejnû obchodovatelné zaknihované cenné papíry na jméno a v souladu se zákonem o cenn ch papírech (Zákon ã. 591/1992 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû) jsou registrovány ve Stfiedisku cenn ch papírû. Kód ISIN podílov ch listû je CZ Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1 Kã. Poãet vydan ch podílov ch listû k je ks. Slouãení podílov ch fondû 1) Dne udûlila Komise pro cenné papíry povolení ke slouãení podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond s podílov mi fondy (i) Credit Suisse konzervativní otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (ii) Credit Suisse BONUS otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (iii) Credit Suisse dynamick otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s.; (iv) Credit Suisse ãesk dluhopisov otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., obhospodafiovan mi spoleãností CRE- DIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., Iâ: , se sídlem Praha 1, Ericsson palác, Karlova 27, PSâ: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne a dne do lo ke slouãení tûchto podílov ch fondû. K témuï dni do lo k zániku podílov ch fondû CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnosti, a. s. a jejich podílníci se stali podílníky fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond, jako fondu pfiejímajícího. 2) Dne udûlila Komise pro cenné papíry povolení ke slouãení podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond s podílov m fondem Credit Suisse ãesk otevfien podílov fond CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., obhospodafiovan m rovnûï spoleãností CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiãní spoleãnost, a. s., Iâ: , se sídlem Praha 1, Ericsson palác, Karlova 27, PSâ: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne a dne pak dojde ke slouãení tûchto podílov ch fondû.

17 Charakteristika v voje hodnoty podílového listu Cena podílového listu od zaãátku roku do 30. ãervna 2000 klesla z hodnoty 1, Kã na 1, Kã za jeden podílov list. Celkové zhodnocení fondu v prvních esti mûsících ãinilo minus 3,33% (-3,33%). âisté obchodní jmûní v prvním pololetí roku vzrostlo z tis. Kã na tis. Kã, tedy o tis. Kã. Cena podílového listu se v druhém pololetí roku nevyvíjela pfiíznivû, a od zaãátku roku aï ke dni klesla na cenu 1, Kã za jeden podílov list. Celkové zhodnocení fondu za cel kalendáfiní rok 2000 ãinilo minus 24,37% (-24,37%). âisté obchodní jmûní bûhem celého roku 2000 vzrostlo z tis. Kã na tis. Kã, tedy o tis. Kã. První pûlrok byl na evropsk ch akciov ch trzích charakterizován nestejnomûrnou v konností jednotliv ch sektorû ekonomiky. První ãtvrtletí bylo - ve znamení pokraãující oslnivé v konností v sektorech telekomunikací, mediálních a na v robu technologií zamûfien ch spoleãností - podporované pokraãujícím rûstem amerického indexu technologick ch akcií NASDAQ. Na poãátku druhého ãtvrtletí v ak do lo na uvedeném trhu k prudkému vybírání ziskû, prudkému propadu jeho hodnoty a negativnímu vlivu zejména na pfiíbuzné sektory, a to i v Evropû. Po záfiíjové a listopadové vlnû prodejû na technologick ch akciov ch trzích v Americe byl fond v druhém pololetí negativnû ovlivnûn dramatick m poklesem cen nûkter ch evropsk ch titulû v oblasti software a IT services. Index evropsk ch akcií MSCI Europe, reprezentující prûmûrné" zhodnocení evropského akciového trhu, na rozdíl od akciové ãásti fondu, v prvním ãtvrtletí v raznû nerostl, ani dramaticky neklesal ve zbytku kalendáfiního roku. V konnost indexu evropsk ch akcií ãinila v procentním vyjádfiení minus 5,54 % (-5,54 %). Domácí trh dluhopisû reprezentovan indexem PBICS100 v uplynulém období zaznamenal zhodnocení plus 4,3 % (+4,3 %). PfievaÏující ãást zhodnocení si pfiipsal dluhopisov index zejména v prvních pûti mûsících a posledním mûsíci roku. Celkovû se fondu nepodafiilo v roce 2000 vyrovnat indexovému zhodnocení. Mezi faktory, které sehrály nejv znamnûj í roli pfii nepfiíznivém v voji ceny podílového listu, byly: vy í váha fondu investovaná do sektorû moderní ekonomiky a vy í váha fondu v akciích ve srovnání s pevnû úroãen mi instrumenty. RNDr. Ivan Zahrádka, CSc. manažer portfolia Pioneer Trust 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

18 16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V voj ceny podílového listu fondu Pioneer Trust OPF a celkového âoj, prodejû a zpûtn ch odkupû a poãtu podílníkû za rok 2000 STAV KE DNI Cena 1 podílového listu (CZK) Celkové ČOJ (tis. CZK) 6, ,986 1,486,206 2,057,463 3,284,493 4,446,158 4,904,441 5,063,416 4,454,678 Počet vydaných podílových listů (tis. ks) 6, ,199 1,213,262 1,898,443 2,637,038 3,306,366 3,836,066 4,181,382 4,478,249 Počet zpětně prodaných PL (tis. ks) 1 5,258 53, , , , , , ,753 Počet podílníků (otevřených účtů) 364 6,160 21,223 33,633 42,723 49,254 55,298 61,907 65,195 Počet podílníků - fyzických osob 362 6,146 21,147 33,535 42,551 49,038 55,024 61,593 64,859 Počet podílníků - právnických osob V období od do společnost vydala celkem ks podílových listů v celkové částce tis. Kč. V období od do zpětně odkoupila celkem ks podílových listů v celkové částce tis. Kč. V voj denní hodnoty 1 podílového listu a âoj v období od do Pioneer Trust OPF čisté obchodní jmění (v mil.kč) hodnota podílového listu (Kč) čisté obchodní jmění (v mil. Kč)

19 V voj ceny podílového listu fondu Pioneer Trust OPF v porovnání s inflací a indexy evropského akciového a ãeského dluhopisového trhu Od: Do: Portfolio Pioneer Trust 3.71 % % % % Inflace ČR (bodová) 1.90 % 2.60 % 3.40 % 4.00 % MSCI Europe* 3.54 % % 0.03 % % PBCIS % 1.65 % 1.93 % 3.45 % 17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A *výkonnost v CZK V voj 1PL v období hodnota podílového listu (Kč) čisté obchodní jmění (v mil. Kč) Pioneer Trust OPF čisté obchodní jmění (v mil.kč)

20 18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V konnost fondu Pioneer Trust OPF je odrazem dûní na svûtov ch akciov ch trzích a na domácím kapitálovém trhu % 20.00% 10.00% V voj svûtov ch akciov ch indexû v roce 2000 v CZK S&P 500 MSCI Europe 0.00% Nasdaq % MSCI World % % % V voj ãeského akciového a dluhopisového indexu v roce % PBICS % 30.00% PX % 10.00% 0.00% % %

21 SloÏení portfolia Pioneer Trust OPF k Počet ks Název emise Hodnota v držení držení % z ČOJ k v tis. Kč 2000 Obligace a dluhopisy 800 ČEZ / ,12% 8000 IPB VAR/ ,84% 30 Mero ČR 10.3/ ,8% 18 Město Brno 11.1/ ,04% 150 Radiomobil 8.2/ ,48% SPT Telecom 11.3/ ,11% 5000 Státní dluhopis 6.4/ ,06% 4500 Státní dluhopis VAR ,10% 1000 Státní dluhopis 10.55/ ,24% Státní dluhopis 14.85/ ,44% 7000 Státní dluhopis 7.3/ ,60% Státní dluhopis 7.95/ ,27% V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Mezisoučet za skupinu ,39% Akcie 5200 Česká zbrojovka, a. s ,03% 7108 ČKD Trakce, a. s. 27 0,00% Daewoo Avia, a. s ,11% Spolek pro hutní a chemickou výrobu 823 0,02% Zetor, a.s ,001% Mezisoučet za skupinu ,16% Hotovost Kč ,85% Jiné měny ,89% Mezisoučet za skupinu ,74% Zahraniční obligace a dluhopisy 2700 Brokat Info Sys 11.5/ ,83% 2700 Netia Holdings 13.75/ ,80% 3200 United Pan-Europe Comm / ,53% Mezisoučet za skupinu ,15%

22 20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ke dni fond nemá uzavřenu žádnou smlouvu o půjčce cenných papírů. Ke dni fond nemá žádné nevypořádané opční a termínové obchody s cennými papíry. Počet ks Název emise Hodnota v držení držení k v tis. Kč % z ČOJ 2000 Zahraniční akcie Adcore AB ,14% Aegon NV ,69% Alcatel ,71% Allied Irish Banks Plc ,72% Amvescap Plc ,35% 4200 Antena Hungaria RT ,07% Audicodes Ltd ,39% 7950 Autonomy Corporation ,19% Axa ,41% Banca Fideuram Spa ,70% Banca Intesa Spa ,48% Banca Nazionale di Lavoro ,34% Banco Santander ,29% 53 Bank of Nova Scotia 57 0,00% Biora AB ,14% British Aerospace Plc ,34% British Telecom Plc ,87% Brokat Infosystems AG ,16% Cable & Wireless Plc ,51% Carrier1 Intl SA ADR ,12% Cell Network AB ,80% CGNU Plc ,51% 3000 Consors Discount Broker AG ,14% 3100 Dacom Corp ,06% DePfa-Bank ,88% Deutsche Telecom ,93% ENI SpA ,89% Ericsson LM - B SHS ,82% European Aeronautic Defence ,75% FI System ,55% Finmeccanica SpA ,34% Fortis (NL) NV ,54% Framfab AB ,29% 6000 Freenet.de AG ,10% Getronics NV ,22% Gilat Satellite Networks ,27% Gorenje Redne ,24% Hellenic Telecomm. Organiz ,19% Icon Medialab Intl AB ,12% Infineon ,47% Infonet Services Corp. - CL B ,74% ING Groep N.V ,08% 110 Julius Baer Holding Ltd ,50% KPN NV ,34% 1639 Kuoni Reisen AG ,59% 6000 Lagardere ,29% Libertel NV ,24% Lloyds Tsb Grop Plc ,81% Merkantildata ,29% Mol Magyar olaj ,25% Nokia ADR ,18% Nokia OY A SHS ,23% 300 Novartis AG ,44% NTX Plc ,18% 7000 Orad Hi - Tec Systems ,07% Orbotech Ltd ,49% Panafon Hellenic Telecom Co ,16% Partner Comm ,91% 9703 Pearson Plc ,20% Philips Electronics 4/ ,37% Pirelli Spa ,78% Pliva D.D. - GDR Reg S ,15% Polski Koncern Naftowy Orle ,92% PT Multimedia Servicos ,24% 2300 Publigroupe SA ,93%

23 Počet ks Název emise Hodnota v držení držení k v tis. Kč % z ČOJ 2000 Zahraniční akcie Qiagen NV ,73% 8000 Qiagen NV - USA ,23% 160 Roche Holding AG ,36% Royal & Sun Alliance Ins. GRP ,81% SAIPEM ,96% 6000 Samsung Electro Mechanics ,14% SER Systéme AG ,45% Shell Transport&Trading Co ,70% Sidel SA ,47% 8300 Siemens AG ,91% Sogecable ,25% Sonera OYJ ,20% 133 Spirent Plc. 46 0,00% STET Hellas Telecomm SA ADR ,45% STMicroelectronics N.V ,55% Suez Lyonnaise D. Eaux ,84% Synergon Info Sys Ltd. - GDR ,06% 300 Syngenta AG 600 0,01% 8425 Technip SA ,03% Telefonica S.A ,04% TIM SPA ,67% TJ Group Oyj ,18% 5207 Total Fina SA-B ,65% 2200 UBS AG-Registered ,30% Union Electrica Fenosa SA ,31% United Pan-Europe Comm ,24% Vivendi (EX-GEN DES EAUX) ,07% Vocaltec Communications Ltd ,23% Vodafone Airtouch Plc ,08% WWL Internet ,07% 2000 Zurich Allied AG ,01% 21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Mezisoučet za skupinu 2454,63055,10% Závazky a cizí zdroje ,06% Další aktiva ,51% CELKOVÝ SOUČET 4454, ,00%

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více