Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi"

Transkript

1 4 / Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

2 e d i t o r i a l Ludûk Tau fieditel provozu ãerpacích stanic ARAL âr a.s. VáÏení pfiátelé, dlouho oãekávan rok 2000 ubûhl jako voda. Rád bych se pozastavil nad událostmi, které jsme v tomto období proïili a které posunuly Aral zase o kousek dál. Na e spoleãnost pro la v tomto roce fiadou úspûchû. Tím nejaktuálnûj ím je první místo ve v zkumu AISA. Na e ãerpací stanice byly spontánnû hodnoceny jako nejlep í síè zahraniãních ãerpacích stanic v âr. Toto ocenûní nás tû í dvojnásob, protoïe jsme ho získali jiï po ãtvrté za sebou a kaïd rok na e preference rostou. Aral v ak také dosáhl skvûlého úspûchu v anketû CZECH TOP 100 (100 obdivovan ch firem âr), kde zvítûzil v kategorii Obchod. Byli jsme hodnoceni lépe neï takové firmy, jako je Makro, Shell ãi Globus. K nesporn m úspûchûm na í firmy zajisté patfií i uvedení nového motorového oleje na trh. Plnû syntetick olej Super Tronic 2 0W-30 odpovídá nejpfiísnûj ím interním normám automobilky Volkswagen, pfiiãemï hlavní v hodou tohoto oleje je moïnost podstatného prodlouïení intervalu v mûny. Závûr roku se nesl ve znamení náhrady olovnat ch pohonn ch hmot za bezolovnaté. Dnes mohu konstatovat, Ïe v mûna probûhla na v ech ãerpacích stanicích hladce a dle plánu. idiãi star ích vozidel si jen musí zvyknout na jiné oznaãení produktû a nezapomenout koupit Náhradu olova, která se pfiidává do bezolovnatého benzinu. Stejnû jako v letech minul ch jsme se i letos podíleli na nûkolika akcích ze sportovní a kulturní oblasti. Rád bych vzpomenul na Karlovarsk festival, kter se stal pro Aral jiï takovou malou tradicí. Tû it jsme se mohli i z velkého sportovního úspûchu, protoïe na leto ním mistrovství Evropy v autokrosu zvítûzil Václav Fejfar, kter hájí na e barvy. Nezapomínáme ani na nejslab í, a proto jsme se dlouze nerozhodovali a pomohli pfii celorepublikovém Mistrovství v atletice pro mentálnû postiïené. K na im zatím posledním velk m úspûchûm patfií otevfiení dvou nov ch ãerpacích stanic v Mladé Boleslavi a Hodonínû. Otevfiení nové ãerpací stanice je vïdy pro Aral událost a doufáme, Ïe vám tímto krokem budeme zase o kousek blíï. Dnes nás najdete na 63 místech âeské republiky. Jak vidíte, Aral byl letos velice aktivní a pfiestoïe jsme v ichni museli projít tûïk m obdobím zdraïení benzínu, stále se snaïíme o maximální spokojenost na ich zákazníkû. To je i moje nejvût í pfiání a pfiedsevzetí do Nového roku. Je tû lep í sluïby a neustálé roz ifiování nabídky produktû u na ich ãerpacích stanic je cíl, kter si vzali za své v ichni zamûstnanci Aralu. Jsem rád, Ïe vám mohu prostfiednictvím Aral klubu popfiát krásné Vánoce plné pohody a lásky a zároveà v e nejlep í do Nového roku. Pfieji vám, aè se vám splní v echna va e pfiání. a n k e t a Jak pfiipravujete svûj vûz na zimu? Stanislav âervinka, Ïurnalista S pfiípravou auta na zimu si nedûlám tûïkou hlavu. Vymûním letní pneumatiky za zimní a nakoupím nemrznoucí smûsy do motoru, stûraãû a tak dále. S v mûnou mi pomûïe nûjak servis nebo soused, kter je automechanik. Jana Trnková, uãitelka O auto se stará mûj manïel, takïe pfiesnû nevím, co v echno se musí pfied zimní sezónou udûlat. Urãitû auto pfiezouváme do zimních pneumatik a kupujeme nemrznoucí smûsi. Vím, Ïe manïel kupuje také speciální autokosmetiku pro zimní mûsíce, ale co pfiesnû to nevím. Jindfiich Litvák,, fiidiã z povolání Vím, Ïe teplota pod nulou klade zv - ené nároky na provoz auta. Samozfiejmû provádím v mûnu pneumatik a provozních kapalin jako je mrazuvzdorná chladicí smûs a nemrznoucí smûs do ostfiikovaãû oken. Musím s sebou také vozit fietûzy, protoïe pfii mém povolání je klíãová pfiedev ím spolehlivost a dochvilnost. Obãas nakupuji i autokosmetiku urãenou pro zimní mûsíce. Hana Holická, sekretáfika O pfiípravu vozu na zimu se nestarám. Vûfiím, Ïe odborné záleïitosti mají fie it odborníci, takïe vyuïívám sluïeb servisu. Za nejpohodlnûj í povaïuji servisy na nûkter ch ãerpacích stanicích natankuji, vyfiídím pár telefonû a auto mám pfiipravené na dal ího pûl roku. 2

3 o b s a h a k t u a l i t a 4 Také na Moravû bude záfiit nov modr diamant Aral zahájil provoz nové ãerpací stanice v Mladé Boleslavi 5 Z po ty SoutûÏe s Aralem jsou stále oblíbené 6 Lidé Aralu Martin Durãák Blahopfiejeme Fox Cargo PBS TURBO s.r.o. 8 Kdo by se staral, kdyï vafií Aral! 10 Kulináfisk koutek Brno Troubsko Napsali o nás 11 JUNGHEINRICH Partner Aralu Novinky pfiímo do va í schránky! 12 Truckefii mají vyhráno! Aral klub 13 Náhrada olova 14 Lexikon pojmû Produkty Nov fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti ARAL âr a.s. Osmileté, velmi úspû né pûsobení ve vedení akciové spoleãnosti ARAL âr ukonãil pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Karel Slepicka. Od osmdesát ch let pracoval Karel Slepicka v ARAL AG, Nûmecko, pozdûji spoluzakládal akciovou spoleãnost ARAL âr a od roku 1993 stál v jejím ãele jako pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel. Pod jeho vedením se ARAL âr zafiadil k nejv znamnûj ím podnikûm, pûsobícím v oblasti obchodu s pohonn mi hmotami a mazivy v âeské republice. Karel Slepicka Pavel vácha Nov m pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem akciové spoleãnosti ARAL âr se k 6. prosinci 2000 stal Pavel vácha. Pavel vácha vystudoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze. V minulosti pûsobil pfiedev ím v oblasti mezinárodní dopravy, spedice a logistiky. Pracoval ve spoleãnosti âechofracht, v odboru mezinárodní dopravy Ministerstva zahraniãního obchodu a jako jednatel ve spoleãnostech Gerlach s.r.o. a Nedlloyd CZ s.r.o. Pfied pfiíchodem do spoleãnosti ARAL âr byl ãlenem pfiedstavenstva a fieditelem divize Solutions (logistika) v akciové spoleãnosti Danzas. Vykonával rovnûï funkci prezidenta Svazu hraniãních speditérû a celních agentû âr. Od srpna 2000 pracoval v centrále spoleãnosti ARAL AG, která je v Bochumi, Nûmecko. Pavel vácha je Ïenat, má dva syny, zajímá se o v tvarné umûní a sportovní stfielbu. Aral klub Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: ARAL âr a. s. Na Pankráci 14, Praha 4 tel.: 02 / fax: 02/ ve spolupráci s agenturou IMPACT, s. r. o. DTP a tisk: ESKIRA, grafick ateliér 3

4 a k t u a l i t y âerpací stanice v Hodonínû se nachází na kfiiïovatce ulic Velkomoravská a Dvofiákova. Také na Moravû bude záfiit nov modr diamant Nejen v âechách, ale i na Moravû roz ifiuje své pûsobení firma Aral. Z brusu nov modr diamant záfií od 13. listopadu 2000 na kfiiïovatce ulic Velkomoravská a Dvofiákova ve mûstû Hodonínû, ãímï tato spoleãnost roz ífiila fiady sv ch ãerpacích stanic na ãíslo 63. Hodonínská ãerpací stanice Aral nese oznaãení C Aral Store. Kromû základních sluïeb v em motoristûm, coï je moïnost zakoupení kvalitních plnû aditivovan ch pohonn ch hmot, motorov ch olejû, provozních kapalin, autokosmetiky a autodoplàkû, mohou fiidiãi vyuïít samoobsluïné mycí boxy, plnû automatickou mycí linku, vysavaã a samozfiejmû nav tívit pro své nákupy místní shop s irok m sortimentem zboïí. Souãástí shopu je také minibistro s irokou nabídkou rychlého obãerstvení, coï jistû pfiivítá nejeden náv tûvník ãerpací stanice, zvlá tû pak po dlouhé únavné cestû. K v znamné události pro spoleãnost Aral do lo dne 18.fiíjna 2000, kdy Aral zahájil provoz byla slavnostnû otevfiena nová ãerpací stanice. Stalo se tak v Mladé Boleslavi nové ãerpací stanice v Jiãínské ulici, kde se bude nájemce Ing. Jifií Levora snaïit vytvofiit pfiíjemné a pohodlné zázemí pro fiidiãe. Na e v Mladé Boleslavi ãerpací stanice je v provozu pouze nûkolik t dnû, i pfiesto v ak mohu mluvit o úspûchu. Trávím tady sice nûkdy i dvacet hodin dennû, ale velk m zadostiuãinûním jsou pro mne pak spokojení Jak uï je u ãerpacích stanic firmy Aral zvykem, na zákazníky zde ãeká komchystali zákazníci. Pro ty jsme také pfiipletní servis a ve keré sluïby, které fiidi- mikulá ské pfiekvapení vãetnû ãi potfiebují na sv ch cestách. Kromû toho, metrového ãerta. Ïe zde mohou fiidiãi naãerpat benzín âerpací stanice v Mladé Boleslavi je vybavena moderní mycí linkou, jak je u Aralu standardem. Aral v Mladé Boleslavi najdete v blízkosti nákupního centra Interspar. 4

5 z p o t y Nájemcem této nové ãerpací stanice je pan Ale Îidlick, kter nám v této souvislosti prozradil nûkolik zajímavostí: S provozem na í ãerpací stanice jsme spokojeni, i kdyï si samozfiejmû pfiejeme, aby poãet na í klientely stále rostl. Také doufáme, Ïe s pfiíchodem na- í silné mezinárodní spoleãnosti dojde k cenov m posunûm na zdej ím - prozatím poklidném trhu s pohonn mi látkami. VáÏená paní Jahodová, obracím se na Vás touto cestou, abych velice podûkovala va í spoleãnosti za perfektní servis va ich zamûstnancû. V pondûlí dne v 16:52 jsem nav tívila va i benzínovou stanici Aral Mikulá ov na 96 km D1 smûr Brno. Ve velkém spûchu jsem na stanici zapomnûla svou CCS kartu vãetnû pin kódu. Tuto skuteãnost jsem zjistila aï o tfii dny pozdûji. Neprodlenû jsem kontaktovala servis CCS, abych kartu zablokovala. Zjistila jsem v ak, Ïe karta byla nalezena va imi zamûstnanci a zablokována. Navíc z karty nebyla odãerpána Ïádná ãástka, coï mû pfiíjemnû pfiekvapilo. Chtûla bych Vám a zamûstnancûm uvedené benzínové stanice touto cestou podûkovat za skvûl a profesionální pfiístup k zákazníkûm. Je to ten nejlep í zpûsob, jak získat srdce zákazníka. ManÏelé Îidliãtí jsou nov mi nájemci ãerpací stanice Aral v Hodonínû. Dûkujia Vám a pfieji mnoho úspûchû ve Va í práci. S pozdravem Martina Janková marketingov specialista Prima a Hypernova Marie a Jan Levorovi jsou nájemci nové ãerpací stanice Aral v Mladé Boleslavi. nebo naftu, si mohou auto um t ve dvou ruãních mycích boxech ãi vyluxovat a po o etfiení svého miláãka si pak dopfiát odpoãinek v nonstop minibistru. Co se t ãe minibistra, je prakticky nepfietrïitû v provozu a fiidiãi si mohou pochutnat napfi. na vynikající gulá ové polévce nebo na gulá i za 39 Kã. Pfiesto je ale na ím prvním cílem toto bistro je tû roz ífiit, aby mûli zákazníci je tû vût í pohodlí, dodává pan Levora. AÏ tedy budete mít cestu kolem Mladé Boleslavi, nezapomeàte se zastavit u ãerpací stanice Aral. âeká tam na vás kvalitní servis a pfiíjemná obsluha. SoutûÏe s Aralem jsou stále oblíbené V elk ohlas mûla v ostravském regionu soutûï, kterou pofiádala spoleãnost Aral ve spolupráci s rádiem KISS a prodejcem mobilních telefonû firmou Realitdata. Ti, ktefií se chtûli zúãastnit soutûïe, museli splàovat dvû kritéria mít na anténû svého auta reflexní kuliãku a také nálepku s logem Aralu, vysvûtluje provozovatel ãerpací stanice na Ostravsku Luká Chlebovsk, kter byl velice potû en vysok m zájmem motoristû. Kuliãek bylo rozdáno asi , lidé na sebe na cestách blikali a troubili. Tato akce se nám skuteãnû vydafiila, dodává pan Chlebovsk, kter pfiiãítá vysokou úãast nejen tomu, Ïe lidé mohli vyhrát 4000 litrû pohonn ch hmot. Tu mohl získat ten, kdo sly el spot na radiu Kiss a nejrychleji dorazil na vybranou ãerpací stanici Aral, kde si mohl tipnout, kolik kuliãek je ve v loze Realitdata v Centru Ostravy. Tato moïnost se prûbûïnû stfiídala na tfiech ãerpacích stanicích Aral v Ostravû a jedné v RoÏnovû pod Radho tûm resp. Havífiovû. Z první ceny se nakonec mohla radovat Kamila Zápalková z Ostravy Bartovic, která se spletla jen o 101 kuliãek. Z v hry mûla Kamila velikou radost a pfiiznala, Ïe k ãerpací stanici Aral jezdí pro pohonné hmoty od zakoupení svého automobilu. 5

6 l i d é A r a l u p a r t n e fi i A r a l u Blahopfiejeme panu Luká i Chlebovskému, nájemci tfií ãerpacích stanic Aral v Ostravû, a jeho paní Vladislavû Pohlové k narození syna Maxmiliána ( , 3,6 kg, 50 cm). Martin Durãák (44 let) Vystudoval Vysokou kolu báàskou a hutnickou v Ostravû, Ïenat, dvû dûti. Do firmy nastoupil Martin Durãák v roce 1992, kdy pracoval pro Aral v Rakousku v oddûlení controllingu. V prûbûhu dal- ích let vystfiídal nûkolik zemí, kde Aral pûsobí: v roce 1993 nastoupil do Aralu v âr do oddûlení controllingu, poté v roce 1997 pracoval pro ústfiedí Aralu v Bochumi, v roce 1999 se zab val v Aralu v Polsku zavádûním systému SAP. Tento rok se vrátil zpût do âeské republiky, kde pûsobí v oddûlení controllingu na speciálních projektech a finanãním poradenství. Martin Durãák vystudoval Vysokou kolu báàskou a hutnickou v Ostravû, katedru podnikové ekonomiky. Na této kole absolvoval také doktorandské studium orientované na marketing a controlling. Martin Durãák hovofií nûmecky, anglicky, polsky a rusky. Intenzivnû se zab vá ãesk m daàov m a úãetním právem, controllingem, marketingem a makroekonomikou. Mezi jeho koníãky patfií horská cyklistika, lední hokej, lyïování a historie, pfieváïnû 20 století, ve spojení s makroekonomikou. Blahopfiejeme paní Michaele Jetmarové, asistentce fieditele provozu ãerpacích stanic, která v prosinci oslaví své 40. narozeniny Jedna z nejv znamnûj- ích firem zab vající se mezinárodní dopravou je plzeàská spoleãnost Fox Cargo, která vznikla v roce Na úplném zaãátku vlastnila firma Fox Cargo jedno vozidlo, dnes vysílá pravidelnû do zahraniãí ãtyfiicet kamionû. Vozov park je sloïen z vozû znaãky MAN. PfieváÏná vût ina vozidel je návûsového provedení evropského standardu. Fox Cargo provádí pfiepravu do státû Evropské Unie a pokud si to zákazník vyïádá, vyjedou kamiony i do Polska, na Balkán a do pobaltsk ch zemí. PrÛmûrná doba pfiepravy napfi. z Beneluxu, Hamburku ãi Brém je cca. 24 hodin, pfiiãemï firma je napojena jak Spoleãnost PBS Turbo byla zaloïena jako Joint Venture mezi firmami První brnûnská strojírna Velká Bíte a.s. a MAN B&W Diesel AG Augsburg, Nûmecko. K líãovou roli ve v robním programu spoleãnosti zastává v roba plnících turbodmychadel, urãen ch pro pfieplàování dieslov ch a plynov ch motorû. V PBS Turbo jsou vyrábûny celkem ãtyfii typové fiady turbodmychadel. Jsou to typy PDH, PTD a PTR, které byly zkonstruovány PBS Turbo. Dal í typovou fiadou jsou turbodmychadla NR/S, která jsou vyrábûna v licenci firmy MAN B&W Diesel Augsburg. PBS Turbo pokraãuje v tradici v roby plnících turbodmychadel ve Velké Bíte i. První turbodmychadlo zde bylo vyrobeno pfied více jak 40 lety. Do souãasné doby bylo vyrobeno více jak kusû turbodmychadel, pfiiãemï jen v roce 1999 se jich prodalo více neï 350. Tím také firma PBS dosáhla za loàsk rok obratu cca. 200 mil. Kã. 6

7 Spoleãnost Fox Cargo, která sídlí v Plzni Fox Cargo centní sluïby, musí i na i partnefii b t stoprocentní. I z tohoto titulu mûïeme Aral pouze doporuãit. Za zmínku jistû stojí i fakt, Ïe ve svém oboru patfií spoleãnost Fox Cargo mezi nejvût í v regionu a zamûstnává více neï 70 lidí. na evropské spedice, tak i na malé dopravce, takïe optimálnû obslouïí v echny zákazníky. Kamionová doprava v ak není jedinou náplní Fox Cargo. Ti z vás, ktefií sledují podniky MR v rallye, jistû zaznamenali nov vûz, kter budí pozornost nejen svojí v raznou modfií Aral. Máme svûj závodní t m, se kter m jsme se zúãastnili napfi. MR v populární disciplínû rallye sprint s Mitsubishi Carisma EVO VI ve skupinû N, kde jsme se v leto ním roce umístili na celkovém tfietím místû. Dal í vûz na eho t mu pilotovan m m bratrem Vladimírem obsadil páté místo v ME ZávodÛ automobilû do vrchu, fiíká pan Milan Li ka - majitel firmy Fox Cargo. Právû podnikání v kamionové dopravû pfiivedlo Fox Cargo ke stálé spolupráci se spoleãností Aral, k ãemuï pan Li ka poznamenává: S Aralem spolupracujeme zatím jeden rok a doufáme, Ïe na- e partnerství bude pokraãovat i v budoucnu. Kromû iroké kály slu- Ïeb pro trucky také ãasto pouïíváme v závodních autech maziva Aral. Za deset let na eho podnikání jsme si ovûfiili, Ïe chceme-li na im zákazníkûm poskytovat stopro- Milan Li ka, majitel spoleãnosti Fox Cargo. PBS TURBO s.r.o. úspûch. Dobfie si ale uvûdomujeme, Ïe nám v ude hrozí velká konkurence, takïe neustále roz ifiujeme nové plány a snaïíme se patfiit k tomu nejkvalitnûj- ímu, co ãesk trh nabízí. Proto jsme také zaãali spolupracovat s firmou Aral, která se podle nás rovnûï vyznaãuje velkou kvalitou. Spolupracujeme spolu zhruba dva roky zejména s panem Charvátem a jsme maximálnû spokojeni s jejich snahou fie it jak koli ná technick problém. Vedoucí v roby Jan Veãefia. Co firma PBST povaïuje za své nejvût í úspûchy, nám prozradil vedoucí v roby pan Veãefia: V minulosti byla na e firma zamûfiena v hradnû na v chodní trh. Doba se ale zmûnila a na e spoleãnost se mûïe pochlubit tím, Ïe úspû nû expandovala na západní trhy. ZboÏí vyváïíme napfi. do Nûmecka nebo Anglie. Tento obrat se nám podafiil bûhem ãtyfi let, coï je, myslím, celkem Sídlo spoleãnosti Pvní Brnûnská strojírna Velká Bíte. 7

8 P r o d u k t y Kdo by se staral, 8 Není to tak dávno, co jedinou moïností, jak se obãerstvit na cestû vozem, byly motoresty. Vût ina z nás si jistû vzpomíná na patnou povûst tûchto zafiízení nezdravá jídla, vysoké ceny, nepfiíjemná obsluha. Na tûstí je tato doba uï minulostí a ãerpací stanice dnes nabízejí irokou nabídku pokrmû a nápojû prvotfiídní kvality za rozumné ceny. V roce 1998 Aral uskuteãnil prûzkum, kter se t kal stravovacích návykû ãesk ch fiidiãû. Trendy, které prûzkum ukazuje, jsou platné dodnes. Dá se fiíci, Ïe necelá polovina fiidiãû (46 %) se na sv ch cestách stravuje v restauraci ãi motorestu. Ostatní dávají pfiednost stravû, kterou si buì pfiipraví pfied cestou nebo vyuïijí moïnosti nákupu v shopech na ãerpacích stanicích. Zajímavou informací jsou také stravovací návyky fiidiãû z hlediska pravidelnosti. A tak zatímco 43 % fiidiãû se stravuje pravidelnû, bûhem cest vûbec nejí celkem 11 % jejich kolegû. Více neï 80 % dotazovan ch fiidiãû dává pfiednost teplé kuchyni pfied studenou (20 %). Proto také vût ina fiidiãû vítá vznik restaurací a snackû na ãerpacích stanicích. Aral na sv ch ãerpacích stanicích provozuje tfii typy gastronomick ch zafiízení: restaurace, snack a backshop/ minibistro. První restaurace Aralu byla otevfiena v roce 1998 v Klíãanech u Prahy a dal í tfii následovaly v zápûtí. Nabídka jídel v tûchto restauracích je skuteãnû iroká. Sortiment zahrnuje polévky, hotová teplá jídla, minutky, saláty formou samoobsluïného baru, zákusky a teplé nebo studené nápoje. V nabídce jsou téï v hodná menu. Je samozfiejmostí, Ïe restaurace Aral jsou otevfieny nonstop. Dal í typ gastronomick ch zafiízení snacky se svojí nabídkou blíïí restauracím. Snídanû, pfiesnídávky, hotová jídla, minutky, saláty a nápoje to v e na men ím prostoru a v uï ím rozsahu. Backshopy nabízejí peãivo nejrûznûj- ích chutí, druhû a náplní, ohfiívané uzeniny a lahûdkáfiské v robky. V poslední dobû také jedno hotové jídlo nebo polévky, které jsou dodávány ãerstvé od lokálních subdodavatelû. Minibistra mají ponûkud uï í sortiment, fiidiãi si zde koupí pfiedev ím sladké a pikantní peãivo, kávu a ãaj. KaÏdodenní provoz ãerpací stanice, kde je kromû obvykl ch sluïeb pro motoristy i moïnost stravování, klade vysoké nároky na t m ãerpací stanice v ãele s jejím nájemcem. Martin Mikulenãák, kter je nájemcem dvou ãerpacích stanic s restaurací a snackem, k tomu fiíká: âerpací stanice s restaurací má podstatnû více zamûstnancû, ktefií musí b t vyuãení v oboru. Velik dûraz je kladen na odbornost personálu, navíc práce s vût ím t mem znamená vût í práci co do sehranosti a motivace zamûstnancû. Na ím cílem je vyhovût zákazníkovi v kaïdém smûru, proto zejména kuchafii musí umût nejen dobfie vafiit, Minibistro/Backshop Cheb Kladruby u Stfiíbra Napajedla u Otrokovic Praha Slánská Ostrava âd Praha 10 Zábûhlice Hodonín Mladá Boleslav Havífiov Ostrava Mariánské hory Praha Chodovská Praha JiÏní spojka II Praha Modfiany Tfiinec Trutnov Karlovy Vary Znojmo Pardubice Snack Brno Modfiice Praha PrÛmyslová Moravská Tfiebová DraÏenov Restaurace Brno Dolní Her pice Brno Troubsko Klíãany u Prahy Mikulá ov

9 kdyï vafií Aral! ale i komunikovat se zákazníkem. ízení takové stanice je také nároãnûj í na ãas a zaji tûní provozu, zejména jde o vy í odbûr energie, vody, práci s odpadem, hygienou provozu. Jeho slova potvrzuje i éfkuchafi restaurace na ãerpací stanici v Mikulá ovû Luká Palán: V této uspûchané dobû je nám jasné, Ïe kromû chutného a kvalitního jídla je pro vût inu fiidiãû velmi dûleïitá a podstatná co nejkrat í doba pfiípravy jídel. Není to pro nás úplnû jednoduché, zvlá tû kdyï velkou ãást jídel pfiipravujeme pfiímo pfied zraky zákazníkû, coï je pro nû zajímavé zpestfiení pfii ãekání na jídlo. Pro kuchafie to v ak znamená nejen velké odborné, ale i psychické nasazení. Luká Neuber, gastronomy manager Aralu, je s provozem restaurací na ãerpacích stanicích vcelku spokojen: Myslím, Ïe lidé si na na e restaurace a ostatní gastronomická zafiízení uï zvykli. BûÏnû vidím, Ïe se vedle sebe sejdou manaïer v obleku s kravatou s auto ãi moto turistou nebo fiidiãem náklaìáku mezinárodní pfiepravy. KaÏd si totiï najde u nás to svoje jak minutku, tak pravé ãeské jídlo nebo jenom odpoãinek u kávy a zákusku. Hlavní pfiedností je vïdy rychlost, kvalita a rozumná cena, A dodává: Pro pfií tí rok bychom se chtûli v nabídce zamûfiit napfiíklad na oblast zdravé v Ïivy a zdravûj ího Ïivotního stylu, která je u nás nastupujícím trendem, na roz ífiení nabídky o speciality ze zahraniãních kuchyní a oïivení stylu obleãení personálu. Vûfiíme, Ïe nûco sportovnûj ího a ménû oficiálního by k tûmto zmûnám ladilo Zvlá tní okno: Máte-li zájem dozvûdût se více o gastronomick ch zafiízeních Aralu, pak vám doporuãujeme kapitolu Gastronomie na Je zde seznam v ech gastronomick ch zafiízení, jejich nabídka a umístûní, vãetnû hypertextového odkazu do adresáfie ãerpacích stanic, kde ãtenáfi najde mapku a podrobnou charakteristikou konkrétní ãerpací stanice. Lokality gastronomick ch zafiízení Aral

10 k u l i n á fi s k k o u t e k Kulináfisk koutek Myslíte, Ïe je vûbec moïné poznat, co zákazníci postrádají u va í ãerpací stanice nebo naopak, co se jim líbí? pan Horák: Abychom zjistili, s ãím jsou na i zákazníci spokojeni nebo co jim u na í ãerpací stanice chybí, pfiipravili jsme anketu. Anketa bude formou dotazníkû, které jsou zamûfieny právû na zlep ení kvality na ich sluïeb a navíc budou slosovatelné o hodnotné ceny, takïe spojíme pfiíjemné s uïiteãn m. MÛÏe se va e ãerpací stanice pochlubit nûjak mi pfiednostmi? pan Horák: Aral Brno Troubsko poskytuje velice dobré zázemí fiidiãûm dálkové dopravy. Nabízíme jim napfi. kupony na mnoïství u nás naãerpan ch n a p s a l i o n á s Vepfiové fiízeãky s ananasem Suroviny: vepfiová k ta, hofiãice, ananas, plátky eidamu, vejce, pepfi, sûl, hl. mouka, strouhanka a olej. Pfiíprava: Plátky masa lehce rozklepeme, osolíme, opepfiíme a potfieme hofiãicí. Men í plátky masa rozfiízneme, utvofiíme kapsu, naplníme ananasem a plátkem s ra. Vût í plátky masa naplníme, pfiehneme okraje a spojíme pejliãkami. Rozkvedláme vejce se solí a tfiemi lïiãkami vody. ízky obalíme postupnû v mouce, vejci a strouhance. Strouhanku pevnû pfiitlaãíme. Na rozpáleném oleji pak fiízek opeãeme dozlatova po obou stranách. Vhodnou pfiílohou je Brno Troubsko Vedou va e cesty ãasto pfies Brnûnsk kraj a kolem ãerpací stanice u nás bezplatnû najedí a to dle vlastního pohonn ch hmot. Za tyto kupony se Aral v Troubsku? Pak vám mûïeme v bûru. Tato nabídka se dennû aktualizuje a najdete v ní nejménû ãtyfii polév- vfiele doporuãit náv tûvu na í ãerpací stanice, protoïe tam na vás ãeká nejen pfiíjemná obsluha, dobfie zásoben obchod a ve keré potfieby pro fiidiãe, ale i restaurace s pestrou nabídkou jídel. Abychom v ak mûli informace pfiímo z Troubska, oslovili jsme nájemce âs pana Horáka. ky, tfiicet hotov ch jídel u kter ch si lze individuelnû objednat pfiílohu a minutkov jídelníãek také není chud. Mimo teplé jídlo nabízíme i studené mísy a sa- Atuomobil Revue je jedním z nejprodávanûj ích motoristick ch magazínû v âeské republice. Její redakci neuniklo na e první místo v prûzkumu AISA, které jsme obsadili jiï poãtvrté (97, 98, 99, 2000) láty. Velice chutné jsou s rové talífie, k nimï máme také kombinace salámû. Saláty si pak kaïd mûïe nabrat podle vlastního v bûru, a to se tfiemi druhy zálivek. Na své si pfiijdou i milovníci kávy a sladkého. Kávu Segafredo nabízíme ledovou i bez kofeinu. Zákusky pravidelnû obmûàujeme a vïdy je v bûr aï z dvanácti druhû. Kromû dobrého jídla v ak nabízíme fiidiãûm i bezplatnou sprchu a prostorné parkovi tû, kde si fiidiãi po nároãné jízdû v klidu odpoãinou. Myslíte si, Ïe jsou pro vás nedaleké Dolní Her pice konkurencí? pan Horák: Aral Dolní Her pice leïí na dálnici D2 v opaãném smûru a nemyslím si, Ïe je pro nás konkurencí. Byli bychom rádi, kdyby náv tûvníci obou zafiízení byli maximálnû spokojeni se sluïbami, které jsou jim nabízeny, neboè restaurací na ãerpacích stanicích pfiib vá a my bychom chtûli, aby náv tûva u Aralu byla vïdy pfiíjemnou teãkou pfii odchodu. Na í filozofií je, Ïe spokojen zákazník s celkov m dojmem se rád vrací a to je i ná cíl. Pracujeme se zamûstnanci tak, aby zákazníka u nás vítal usmûvav personál, pfiíznivé ceny a ãisté a voàavé prostfiedí. Byli bychom Èastni, kdyby se právû toto kaïdému vybavilo ve spojitosti s modr m diamantem. Dotazy pro kuchafie Jana Michálka: Líbí se vám práce kuchafie u ãerpací stanice? J.M.: Práce u ã.s. v restauraci, kde hlavní prioritou je spokojenost zákazníka, jak ve v bûru jídla, tak i obsluhy, je velmi zajímavá. Klade na nás jako zamûstnance vût í poïadavky, protoïe je to pfiímá práce s ãlovûkem zákazníkem, coï jinde kuchafii nepocítí neboè jsou izolováni v zázemí. OceÀuji také profesionální pfiístup ze strany vedení. Jak ãasto se mûní jídelníãek a objevuje se nûjaká novinka? J.M.: Nabídka jídel se obmûàuje dennû. Jak uï bylo fieãeno, je zde pestrá nabídka z hlavních jídel, polévek, studen ch mís, salátû i zákuskû. V posledních dnech máme i roz ífienou nabídku peãiva, které zákazníkûm velmi chutná. Jedná se o rohlíky, dalamánky a plnûné peãivo. V tûchto dnech pfiipravujeme zcela nov aperitiv, mezi lidmi málo znám Vampír. Jedná se o nízkoobsahov alkohol, kter se pije ze zkumavky. Má chuè lep í Griotky s koncovkou chilli papriãky a doporuãuji ho zejména spolujezdcûm, protoïe je velmi lahodn. 1 0

11 r o z h o v o r Jdeme vïdy za zákazníkem krédo firmy Jungheinrich Historie firmy Jungheinrich, která je dcefiinnou spoleãností nûmeckého koncernu se sídlem v Hamburku, se datuje do roku 1992, kdy stálo u zrodu pût lidí. Dnes má firma 62 zamûstnancû a patfií k nejvût ím spoleãnostem Finanãní manaïer spoleãnosti Jungheintich Ing. Jan Grünwald poskytujícím full-servis v oblasti manipulaãní techniky. Jungheinrich sídlí v Praze PrÛhonicích a jak fiíká finanãní manaïer Ing. Jan Grünwald: ZaÏili jsme je tû dobu, kdy zde kromû nás stála jen jedna firma a zajíci pfiebíhali pfies silnici. Prostfiedí se ale zmûnilo, budovy se rozrostly a s nimi i na e firma, která k dne nímu dni vlastní 45 JUNGHEINRICH Partner Aralu aut. Prostfiednictvím nich komunikujeme s na imi klienty, a právû proto jsme se rozhodli pro partnerství s Aralem. Aral nám vy el maximálnû vstfiíc, okamïitû pro nás vypracoval odpovídající fie ení a hlavnû dokáïe rychle fie it jak koli problém. Mezi sluïby Jungheinrich v ak nepatfií pouze prodej manipulaãní techniky a systémov ch fie ení pro skladové hospodáfiství, ale i kompletní servis, tedy od návrhu aï po finální realizaci. Kromû toho také firma nabízí krátkodob i dlouhodob pronájem vozíkû. MÛÏeme se pochlubit nejvût í pronájemní flotilou v âr. Také jsme schopni fie it ve keré poïadavky od zákazníkû okamïitû a pruïnû. Napfi. pfied nûkolika dny nás klient oslovil v pátek ve dvû hodiny odpoledne s tím, Ïe potfiebuje na víkend vozíky. O dvû hodiny pozdûji je mûl dopravené na poïadované místo. A to je, myslím, na e pfiednost, dodává Ing. Zdenûk Vart fi, vedoucí prodeje. Pokud tedy budete nûkdy v budoucnu rekonstruovat nebo snad budovat nov sklad, neváhejte se se sv mi problémy obrátit na firmu Jungheinrich, která vám pomûïe jak s vybavením, tak isfinanãním fie ením. i n f o Novinky pfiímo do va í schránky! âtenáfii Aral klubu jsou uï zvyklí na pravidelné informování o novinkách na na ich webov ch stránkách. Vûfiíme, Ïe vût ina z vás jiï tyto stránky nav tívila. Vás ostatní bychom nabídkou nov ch sluïeb a pravidelné aktualizace rádi motivovali k jejich náv tûvû. Adresu uï znáte: je to Od zaãátku listopadu funguje na na- ich stránkách nová sluïba s názvem Registrace. K jejímu spu tûní do lo na základû na eho rozhodnutí, co nejvíce zjednodu it a zautomatizovat komunikaci mezi pravideln mi náv tûvníky stránek a na í firmou. Nyní máte moïnost pomocí Registrace zanést do na í databáze svou ovou adresu a pak uï jen dostávat zprávy takového druhu, kter si sami vyberete. Jak na to? Nejdfiíve se musíte dostat na na e stránky a poté do kapitoly Novinky a akce. Zde najdete aktivní hypertextov odkaz Registrace, po jehoï oznaãení my í se dostanete do jednoduchého okna, kde zadáte údaje o své osobû. Jedin povinn údaj je va e ová adresa, ostatní jako jméno a spoleãnost, ve které pracujete, jsou nepovinné. Nemusíte se obávat jakéhokoliv zneuïití zadan ch údajû. Va e údaje jsou vyuïívány pouze pro úãely spoleãnosti ARAL âr a.s., nemá k nim pfiístup dal í subjekt, ani nebudou vyuïívány k jin m úãelûm, neï pro které byly nasbírány tj. zasílání novinek na va i ovou adresu. Pfiesná pravidla ohlednû zacházení s va imi daty najdete v oknû registrace pod názvem VyuÏití dat. Po zadání ové adresy, popfiípadû dal ích údajû, budete mít na v bûr est základních oblastí. Tyto oblasti urãují, jak charakter zpráv vám bude zasílán. Zajímá-li vás pouze oblast olejû a maziv, zatrhnûte volbu Informace o problematice: Oleje a maziva. Naopak, chcete-li mít pfiehled o akcích konan ch na ãerpacích stanicích Aral, pak zvolte Informace o akcích konan ch na ãerpacích stanicích Aralu atd. Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Po vyplnûní osobních údajû a zadání oblasti informací, které chcete dostávat, staãí kliknout na tlaãítku Registrovat a v e je hotovo. Nyní jste zaneseni do databáze Aralu a budete dostávat v nepravideln ch intervalech kompletní informace z oblasti, o kterou jste projevili zájem. Budete-li se nûkdy v budoucnu chtít z databáze odhlásit, pak staãí znovu vyplnit svoji ovou adresu do okna Registrace (ostatní údaje uï nezadávejte) a va e ová adresa se automaticky vymaïe. 1 1

12 i n f o Truckefii mají vyhráno! V mûsících ãervenci aï fiíjnu 2000 uspofiádal ARAL anketu pro fiidiãe nákladních vozû, ve které se mohli vyjádfiit ke kvalitû a rozsahu sluïeb u ãerpacích stanic ARAL a rovnûï fiíci své námûty na zlep ení. Vyplnûním anketního lístku a jeho doruãením spoleãnosti ARAL byl úãastník automaticky zafiazen do slosování o ceny. Anketní lístky byly k dispozici na v ech ãerpacích stanicích ARAL v âr. Anketa byla ukonãena dne a dne bylo za pfiítomnosti státní notáfiky JUDr. Libu e Vildové vylosováno deset úãastníkû, ktefií dostali od ARALU vûcné ceny. Ceny byly voleny tak, aby je mohli v herci vyuïít na cestách. Chtûl bych podûkovat touto cestou fiidiãûm, ktefií si i pfies jejich vytíïení na li volnou chvíli a vyplnûním anketního lístku nám v fiadû pfiípadû dali podnûty na doplnûní nebo pozmûnûní sortimentu na ich sluïeb a zboïí. V echny anketní lístky vyhodnotíme a poznatky vyuïijeme do budoucna pfii na ich aktivitách. Podle mého názoru je dûleïité, aby fiidiãi poznali, Ïe ARAL na nû myslí a bere váïnû jejich názory, fiíká Jaroslav míd, Truck Point Manager. DÛkazem toho, Ïe ARAL na fiidiãe nákladních aut myslí, je i novinka pfiíruãka s názvem Zacviãte si vãas, kterou pfiipravila spoleãnost ARAL pro fiidiãe (pfiedev ím) nákladních aut. V pfiíruãce jsou pfiehlednû a názornû popsány cviãení na uvolnûní ztuhl ch partií tûla a obsahuje i obecné rady a doporuãení t kající se problematiky tûlesného pohybu. Tyto problémy jak vût ina profesionálních fiidiãû z vlastní zku enosti ví, vznikají pfii dlouhotrvajícím fiízení nákladního vozidla, uzavírá Jaroslav míd. 1. místo barevn televizor 25 cm do auta (24V) MIROSLAV A EK, Konstantinovy Láznû 131, okr. Tachov 2. místo CB radiostanice ALAMAT president JI Í DOLÁK, Fr dek-místek, Jeron mova místo ãernobíl televizor 14 cm do auta (24V) PETR POKORN, âelákovice, Prokopa Holého místo cestovní ta ka ARAL VÁCLAV INKO, Praha 6, Na Petfiinách 26/216 MILAN BRADA, Praha 5-Smíchov, Ke Koulce 462/13 LADISLAV JEFIMOV, Dunajská Streda, Neme segská 133/12 (SK) PAVEL VA ÍâEK, Praha 8, Trójská 41 MARCEL DLOUH, Protivín, ípková 821, okr. Písek JAROSLAV TùPÁN, Daãice, âerven Hrádek 41 ZDENùK LICHTENBERG, Mokrovraty 145, okr. Pfiíbram Aral klub Je to jiï est let, co vychází ná interní magazín. Za tu dobu pro el Aral klub dvûma zásadními zmûnami v designu a obsahové struktufie. První pfii la v roce 1998 zmûnil se formát, grafika zaznamenala ústup od strohého k bohat ímu, byly pfiidány nové rubriky a roz ífiil se poãet stran. V periodû mezi roky 1998 a 2000 jsme kladli dûraz pfiedev ím na reportáïe a zajímavé rozhovory; snaïili jsme se, aby byl Aral klub ãtenáfisky co nejzajímavûj í. Na zaãátku leto ního roku jsme se rozhodli pfiihlásit Aral klub do soutûïe o Firemní médium roku. Tato soutûï se pofiádá uï tfietím rokem a úãastní se jí v echny v znamné firmy na ãeském trhu. Konkurence byla letos opravdu veliká nûkteré firmy distribuují svá firemní periodika v nákladu pfies 50 tisíc kusû a tituly mají své vlastní miniredakce. Pfiesto jsme se umístili na krásném 10. místû a pfiedstihli tak napfiíklad âesk Telecom, âeskou spofiitelnu, Komerãní Banku a koda holding. Rádi bychom tímto podûkovali v em, ktefií se na pfiípravû Aral klubu pravidelnû podílejí a kaïd ãtvrtrok pfiiná ejí na- im zákazníkûm novinky ze Ïivota Aralu. Pfiedev ím tedy grafickému Studiu Eskira, které se stará o sazbu a tisk magazínu a agentufie Impact, která pracuje s obsahem Aral klubu. ProtoÏe v ak nechceme ustrnout na místû, plánujeme pro rok 2001 dal í inovaci, která se bude t kat celkové podoby Aral klubu. Neradi bychom prozrazovali celé tajemství a ochudili vás o pfiekvapení, ale vûzte, Ïe se zmûní grafika, pfiibudou nové rubriky a ãeká vás i moïnost soutûïit. Vûfiíme, Ïe vás chystané zmûny potû í a nov Aral klub bude nejménû tak úspû n, jako doposud. Va e redakce. 1 2

13 r e p o r t á Ï V rámci celoevropsk ch trendû dochází v âr k pfiechodu na bezolovnaté benziny na základû nového zákona, kter vstoupí v platnost 1. ledna âeská republika tím navazuje na celoevropskou snahu o sniïování emisí kodliv ch látek v ovzdu í. Podle legislativních norem musí v echny sítû ãerpacích stanic vyfiadit z prodeje do konce roku v echny druhy olovnat ch benzinû. S v mûnou produktû jsme zapoãali koncem fiíjna a v echny produkty byly vymûnûny do 10. prosince, fiíká k prûbûhu stahování olovnat ch produktû Ludûk Tau, fieditel provozu ãerpacích stanic ARAL âr a.s. Stahování olovnat ch benzinû probíhalo postupnû. Práce na jedné ãerpací stanici nám zabraly dva aï tfii dny. Proces prací v ak nenaru il bûïn chod ãerpací stanice a v echny sluïby motoristûm zûstaly zachovány v plném rozsahu. Celá akce probûhla bez problémû, drïeli jsme se harmonogramu a nebyly hlá eny Ïádné problémy, uzavírá Ludûk Tau. Pro majitele motorov ch vozidel vy- Ïadujících olovnat benzin má Aral pfiipraveno bezproblémové fie ení: Náhrada olova Olovnat benzin Special 91 nahradí nov produkt, kde funkci olova pfievezmou ekologické slouãeniny draslíku, které budou pfiidávány do pohonné látky jiï v rafinerii. Název Special 91 zûstane zachován. Olovnat benzin Super 96 je zcela vyfiazen z nabídky na ãerpacích stanicích. Motorová vozidla, která dosud pouïívala tento druh paliva, mohou nyní natankovat bezolovnat benzin Natural 95 s pfiísadou Náhrada olova tvofienou ekologick mi slouãeninami draslíku. Náhrada olova je plnû ekologick produkt, kter nevytváfií Ïádné usazeniny a chrání motor stejnû úãinnû jako olovnaté benziny. Je moïno jej pouïít pro v echny druhy bezolovnat ch benzinû. Náhrada olova se dávkuje do nádrïe pfied tankováním a je v prodeji v balení 250 ml. Toto mnoïství postaãí na 250 litrû benzínu. Cena jednoho balení ãiní 59,- Kã. Dá se tedy konstatovat, Ïe nav ení celkové ceny benzínu s pfiísadou Náhrada olova je minimální. E-commerce je bezesporu fenoménem dne ka elektronické obcho- Aral ní ovládání a na prezentaci kompletní- Hlavní dûraz byl kladen na intuitivdování v raznû sniïuje náklady, je ho sortimentu. Zvolili jsme jednoduchou grafiku, aby nebrzdila provoz rychlé, efektivní a pfiehledné. Oddûlení olejû spoleãnosti Aral se jako první i pfii pomalém pfiipojení, fiíká Boris obchoduje petrolejáfiská spoleãnost v âr rozhodla zpfiístupnit sv m zákazníkûm moï- po internetu ARAL âr a.s. Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv nost nakupování olejû a maziv po Jak na to? internetu. Pro v echny zákazníky je na adrese pfiipraven vstup do samostatné kapitoly e- commerce, která je k dispozici 24 hodin dennû, 365 dní v roce. Tato sekce pfiehlednû shrnuje aktuální sortiment zboïí, pfiehled pohledávek dle lhûty splatnosti, listy bezpeãnostních dat a katalogové listy. Zákazník mûïe rovnûï sledovat aktuální stav vyfiizování objednávky a historii objednávek. V raznû mu tedy ubude papírování a v e najde zachováno na www stranách, takïe se nemusí starat o sloïité archivování. Staãí, kdyï se na svém poãítaãi pfiipojíte ke stránce Na spodní stranû titulního okna najdete formuláfi, do kterého vyplníte uïivatelské jméno a heslo. Poté se jiï ocitnete v samotné e-commerce zónû. Okno prohlíïeãe je rozdûleno na ãtyfii men í ãásti. První, katalog produktû, ukazuje aktuální nabídku olejû a je zde i moïnost vyhledávání. Ve vedlej ím oknû se zobrazují pohledávky. Pod tímto oknem je prostor, kde se v pfiípadû zvolení konkrétního produktu zobrazí jeho podrobn popis. V posledním oknû jsou menu nastavení. 1 3

14 p r o d u k t y Lexikon pojmû z oblasti olejû a maziv a zkratek v znamn ch institucí v oblasti olejáfiského prûmyslu 3. pokraãování ETLP FZG ILSAC ISO JASO NLGI NMMA Engine Tests of Lubricants Panel (of IP) = Motorové testy maziv (pro IP, tj. Institute of Petroleum (UK) = Petrolejáfisk institut (Spojené království). Forschungstelle für Zahnrader und Getriebau = V zkumn ústav ozubení a pfievodovek (je autorem FZG testu, kter se stal souãástí norem DIN pfievodové prûmyslové oleje CLP, DIN hydraulické oleje HLP i norem VDMA a dal ích). International Lubricant Standardization and Approval Committee = Mezinárodní v bor pro standardizaci a schvalování maziv. International Organization for Standardization = Mezinárodní organizace pro Standardizaci. Japan Automobile Standards Organization = Japonská automobilní standardizaãní organizace. National Lubricating Grease Institute (USA) = Národní institut mazacích tukû. National Marine Manufactures Association = Národní sdruïení v robcû lodí. SAE Society of Automotive Engineers = Spoleãnost automobilov ch inïen rû (je známá autorstvím mezinárodnû akceptované viskozitní specifikace SAE automobilov ch olejû). STLE TAE TÜV Society of Tibologists and Lubrication Engineers = Spoleãnost inïen rû tribologie a mazání. Technische Akademie Esslingen (Germany) = Technická akademie v Esslingenu (Nûmecko). Zamûfiuje se na studium aplikace maziv a tribologii. Technischer Überwachungs Verien (Germany) = Technick kontrolní a ovûfiovací ústav. 1 4

15 pf 2001 Krásné Vánoce a Èastn Nov rok

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více