Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi"

Transkript

1 4 / Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

2 e d i t o r i a l Ludûk Tau fieditel provozu ãerpacích stanic ARAL âr a.s. VáÏení pfiátelé, dlouho oãekávan rok 2000 ubûhl jako voda. Rád bych se pozastavil nad událostmi, které jsme v tomto období proïili a které posunuly Aral zase o kousek dál. Na e spoleãnost pro la v tomto roce fiadou úspûchû. Tím nejaktuálnûj ím je první místo ve v zkumu AISA. Na e ãerpací stanice byly spontánnû hodnoceny jako nejlep í síè zahraniãních ãerpacích stanic v âr. Toto ocenûní nás tû í dvojnásob, protoïe jsme ho získali jiï po ãtvrté za sebou a kaïd rok na e preference rostou. Aral v ak také dosáhl skvûlého úspûchu v anketû CZECH TOP 100 (100 obdivovan ch firem âr), kde zvítûzil v kategorii Obchod. Byli jsme hodnoceni lépe neï takové firmy, jako je Makro, Shell ãi Globus. K nesporn m úspûchûm na í firmy zajisté patfií i uvedení nového motorového oleje na trh. Plnû syntetick olej Super Tronic 2 0W-30 odpovídá nejpfiísnûj ím interním normám automobilky Volkswagen, pfiiãemï hlavní v hodou tohoto oleje je moïnost podstatného prodlouïení intervalu v mûny. Závûr roku se nesl ve znamení náhrady olovnat ch pohonn ch hmot za bezolovnaté. Dnes mohu konstatovat, Ïe v mûna probûhla na v ech ãerpacích stanicích hladce a dle plánu. idiãi star ích vozidel si jen musí zvyknout na jiné oznaãení produktû a nezapomenout koupit Náhradu olova, která se pfiidává do bezolovnatého benzinu. Stejnû jako v letech minul ch jsme se i letos podíleli na nûkolika akcích ze sportovní a kulturní oblasti. Rád bych vzpomenul na Karlovarsk festival, kter se stal pro Aral jiï takovou malou tradicí. Tû it jsme se mohli i z velkého sportovního úspûchu, protoïe na leto ním mistrovství Evropy v autokrosu zvítûzil Václav Fejfar, kter hájí na e barvy. Nezapomínáme ani na nejslab í, a proto jsme se dlouze nerozhodovali a pomohli pfii celorepublikovém Mistrovství v atletice pro mentálnû postiïené. K na im zatím posledním velk m úspûchûm patfií otevfiení dvou nov ch ãerpacích stanic v Mladé Boleslavi a Hodonínû. Otevfiení nové ãerpací stanice je vïdy pro Aral událost a doufáme, Ïe vám tímto krokem budeme zase o kousek blíï. Dnes nás najdete na 63 místech âeské republiky. Jak vidíte, Aral byl letos velice aktivní a pfiestoïe jsme v ichni museli projít tûïk m obdobím zdraïení benzínu, stále se snaïíme o maximální spokojenost na ich zákazníkû. To je i moje nejvût í pfiání a pfiedsevzetí do Nového roku. Je tû lep í sluïby a neustálé roz ifiování nabídky produktû u na ich ãerpacích stanic je cíl, kter si vzali za své v ichni zamûstnanci Aralu. Jsem rád, Ïe vám mohu prostfiednictvím Aral klubu popfiát krásné Vánoce plné pohody a lásky a zároveà v e nejlep í do Nového roku. Pfieji vám, aè se vám splní v echna va e pfiání. a n k e t a Jak pfiipravujete svûj vûz na zimu? Stanislav âervinka, Ïurnalista S pfiípravou auta na zimu si nedûlám tûïkou hlavu. Vymûním letní pneumatiky za zimní a nakoupím nemrznoucí smûsy do motoru, stûraãû a tak dále. S v mûnou mi pomûïe nûjak servis nebo soused, kter je automechanik. Jana Trnková, uãitelka O auto se stará mûj manïel, takïe pfiesnû nevím, co v echno se musí pfied zimní sezónou udûlat. Urãitû auto pfiezouváme do zimních pneumatik a kupujeme nemrznoucí smûsi. Vím, Ïe manïel kupuje také speciální autokosmetiku pro zimní mûsíce, ale co pfiesnû to nevím. Jindfiich Litvák,, fiidiã z povolání Vím, Ïe teplota pod nulou klade zv - ené nároky na provoz auta. Samozfiejmû provádím v mûnu pneumatik a provozních kapalin jako je mrazuvzdorná chladicí smûs a nemrznoucí smûs do ostfiikovaãû oken. Musím s sebou také vozit fietûzy, protoïe pfii mém povolání je klíãová pfiedev ím spolehlivost a dochvilnost. Obãas nakupuji i autokosmetiku urãenou pro zimní mûsíce. Hana Holická, sekretáfika O pfiípravu vozu na zimu se nestarám. Vûfiím, Ïe odborné záleïitosti mají fie it odborníci, takïe vyuïívám sluïeb servisu. Za nejpohodlnûj í povaïuji servisy na nûkter ch ãerpacích stanicích natankuji, vyfiídím pár telefonû a auto mám pfiipravené na dal ího pûl roku. 2

3 o b s a h a k t u a l i t a 4 Také na Moravû bude záfiit nov modr diamant Aral zahájil provoz nové ãerpací stanice v Mladé Boleslavi 5 Z po ty SoutûÏe s Aralem jsou stále oblíbené 6 Lidé Aralu Martin Durãák Blahopfiejeme Fox Cargo PBS TURBO s.r.o. 8 Kdo by se staral, kdyï vafií Aral! 10 Kulináfisk koutek Brno Troubsko Napsali o nás 11 JUNGHEINRICH Partner Aralu Novinky pfiímo do va í schránky! 12 Truckefii mají vyhráno! Aral klub 13 Náhrada olova 14 Lexikon pojmû Produkty Nov fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti ARAL âr a.s. Osmileté, velmi úspû né pûsobení ve vedení akciové spoleãnosti ARAL âr ukonãil pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Karel Slepicka. Od osmdesát ch let pracoval Karel Slepicka v ARAL AG, Nûmecko, pozdûji spoluzakládal akciovou spoleãnost ARAL âr a od roku 1993 stál v jejím ãele jako pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel. Pod jeho vedením se ARAL âr zafiadil k nejv znamnûj ím podnikûm, pûsobícím v oblasti obchodu s pohonn mi hmotami a mazivy v âeské republice. Karel Slepicka Pavel vácha Nov m pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem akciové spoleãnosti ARAL âr se k 6. prosinci 2000 stal Pavel vácha. Pavel vácha vystudoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze. V minulosti pûsobil pfiedev ím v oblasti mezinárodní dopravy, spedice a logistiky. Pracoval ve spoleãnosti âechofracht, v odboru mezinárodní dopravy Ministerstva zahraniãního obchodu a jako jednatel ve spoleãnostech Gerlach s.r.o. a Nedlloyd CZ s.r.o. Pfied pfiíchodem do spoleãnosti ARAL âr byl ãlenem pfiedstavenstva a fieditelem divize Solutions (logistika) v akciové spoleãnosti Danzas. Vykonával rovnûï funkci prezidenta Svazu hraniãních speditérû a celních agentû âr. Od srpna 2000 pracoval v centrále spoleãnosti ARAL AG, která je v Bochumi, Nûmecko. Pavel vácha je Ïenat, má dva syny, zajímá se o v tvarné umûní a sportovní stfielbu. Aral klub Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: ARAL âr a. s. Na Pankráci 14, Praha 4 tel.: 02 / fax: 02/ ve spolupráci s agenturou IMPACT, s. r. o. DTP a tisk: ESKIRA, grafick ateliér 3

4 a k t u a l i t y âerpací stanice v Hodonínû se nachází na kfiiïovatce ulic Velkomoravská a Dvofiákova. Také na Moravû bude záfiit nov modr diamant Nejen v âechách, ale i na Moravû roz ifiuje své pûsobení firma Aral. Z brusu nov modr diamant záfií od 13. listopadu 2000 na kfiiïovatce ulic Velkomoravská a Dvofiákova ve mûstû Hodonínû, ãímï tato spoleãnost roz ífiila fiady sv ch ãerpacích stanic na ãíslo 63. Hodonínská ãerpací stanice Aral nese oznaãení C Aral Store. Kromû základních sluïeb v em motoristûm, coï je moïnost zakoupení kvalitních plnû aditivovan ch pohonn ch hmot, motorov ch olejû, provozních kapalin, autokosmetiky a autodoplàkû, mohou fiidiãi vyuïít samoobsluïné mycí boxy, plnû automatickou mycí linku, vysavaã a samozfiejmû nav tívit pro své nákupy místní shop s irok m sortimentem zboïí. Souãástí shopu je také minibistro s irokou nabídkou rychlého obãerstvení, coï jistû pfiivítá nejeden náv tûvník ãerpací stanice, zvlá tû pak po dlouhé únavné cestû. K v znamné události pro spoleãnost Aral do lo dne 18.fiíjna 2000, kdy Aral zahájil provoz byla slavnostnû otevfiena nová ãerpací stanice. Stalo se tak v Mladé Boleslavi nové ãerpací stanice v Jiãínské ulici, kde se bude nájemce Ing. Jifií Levora snaïit vytvofiit pfiíjemné a pohodlné zázemí pro fiidiãe. Na e v Mladé Boleslavi ãerpací stanice je v provozu pouze nûkolik t dnû, i pfiesto v ak mohu mluvit o úspûchu. Trávím tady sice nûkdy i dvacet hodin dennû, ale velk m zadostiuãinûním jsou pro mne pak spokojení Jak uï je u ãerpacích stanic firmy Aral zvykem, na zákazníky zde ãeká komchystali zákazníci. Pro ty jsme také pfiipletní servis a ve keré sluïby, které fiidi- mikulá ské pfiekvapení vãetnû ãi potfiebují na sv ch cestách. Kromû toho, metrového ãerta. Ïe zde mohou fiidiãi naãerpat benzín âerpací stanice v Mladé Boleslavi je vybavena moderní mycí linkou, jak je u Aralu standardem. Aral v Mladé Boleslavi najdete v blízkosti nákupního centra Interspar. 4

5 z p o t y Nájemcem této nové ãerpací stanice je pan Ale Îidlick, kter nám v této souvislosti prozradil nûkolik zajímavostí: S provozem na í ãerpací stanice jsme spokojeni, i kdyï si samozfiejmû pfiejeme, aby poãet na í klientely stále rostl. Také doufáme, Ïe s pfiíchodem na- í silné mezinárodní spoleãnosti dojde k cenov m posunûm na zdej ím - prozatím poklidném trhu s pohonn mi látkami. VáÏená paní Jahodová, obracím se na Vás touto cestou, abych velice podûkovala va í spoleãnosti za perfektní servis va ich zamûstnancû. V pondûlí dne v 16:52 jsem nav tívila va i benzínovou stanici Aral Mikulá ov na 96 km D1 smûr Brno. Ve velkém spûchu jsem na stanici zapomnûla svou CCS kartu vãetnû pin kódu. Tuto skuteãnost jsem zjistila aï o tfii dny pozdûji. Neprodlenû jsem kontaktovala servis CCS, abych kartu zablokovala. Zjistila jsem v ak, Ïe karta byla nalezena va imi zamûstnanci a zablokována. Navíc z karty nebyla odãerpána Ïádná ãástka, coï mû pfiíjemnû pfiekvapilo. Chtûla bych Vám a zamûstnancûm uvedené benzínové stanice touto cestou podûkovat za skvûl a profesionální pfiístup k zákazníkûm. Je to ten nejlep í zpûsob, jak získat srdce zákazníka. ManÏelé Îidliãtí jsou nov mi nájemci ãerpací stanice Aral v Hodonínû. Dûkujia Vám a pfieji mnoho úspûchû ve Va í práci. S pozdravem Martina Janková marketingov specialista Prima a Hypernova Marie a Jan Levorovi jsou nájemci nové ãerpací stanice Aral v Mladé Boleslavi. nebo naftu, si mohou auto um t ve dvou ruãních mycích boxech ãi vyluxovat a po o etfiení svého miláãka si pak dopfiát odpoãinek v nonstop minibistru. Co se t ãe minibistra, je prakticky nepfietrïitû v provozu a fiidiãi si mohou pochutnat napfi. na vynikající gulá ové polévce nebo na gulá i za 39 Kã. Pfiesto je ale na ím prvním cílem toto bistro je tû roz ífiit, aby mûli zákazníci je tû vût í pohodlí, dodává pan Levora. AÏ tedy budete mít cestu kolem Mladé Boleslavi, nezapomeàte se zastavit u ãerpací stanice Aral. âeká tam na vás kvalitní servis a pfiíjemná obsluha. SoutûÏe s Aralem jsou stále oblíbené V elk ohlas mûla v ostravském regionu soutûï, kterou pofiádala spoleãnost Aral ve spolupráci s rádiem KISS a prodejcem mobilních telefonû firmou Realitdata. Ti, ktefií se chtûli zúãastnit soutûïe, museli splàovat dvû kritéria mít na anténû svého auta reflexní kuliãku a také nálepku s logem Aralu, vysvûtluje provozovatel ãerpací stanice na Ostravsku Luká Chlebovsk, kter byl velice potû en vysok m zájmem motoristû. Kuliãek bylo rozdáno asi , lidé na sebe na cestách blikali a troubili. Tato akce se nám skuteãnû vydafiila, dodává pan Chlebovsk, kter pfiiãítá vysokou úãast nejen tomu, Ïe lidé mohli vyhrát 4000 litrû pohonn ch hmot. Tu mohl získat ten, kdo sly el spot na radiu Kiss a nejrychleji dorazil na vybranou ãerpací stanici Aral, kde si mohl tipnout, kolik kuliãek je ve v loze Realitdata v Centru Ostravy. Tato moïnost se prûbûïnû stfiídala na tfiech ãerpacích stanicích Aral v Ostravû a jedné v RoÏnovû pod Radho tûm resp. Havífiovû. Z první ceny se nakonec mohla radovat Kamila Zápalková z Ostravy Bartovic, která se spletla jen o 101 kuliãek. Z v hry mûla Kamila velikou radost a pfiiznala, Ïe k ãerpací stanici Aral jezdí pro pohonné hmoty od zakoupení svého automobilu. 5

6 l i d é A r a l u p a r t n e fi i A r a l u Blahopfiejeme panu Luká i Chlebovskému, nájemci tfií ãerpacích stanic Aral v Ostravû, a jeho paní Vladislavû Pohlové k narození syna Maxmiliána ( , 3,6 kg, 50 cm). Martin Durãák (44 let) Vystudoval Vysokou kolu báàskou a hutnickou v Ostravû, Ïenat, dvû dûti. Do firmy nastoupil Martin Durãák v roce 1992, kdy pracoval pro Aral v Rakousku v oddûlení controllingu. V prûbûhu dal- ích let vystfiídal nûkolik zemí, kde Aral pûsobí: v roce 1993 nastoupil do Aralu v âr do oddûlení controllingu, poté v roce 1997 pracoval pro ústfiedí Aralu v Bochumi, v roce 1999 se zab val v Aralu v Polsku zavádûním systému SAP. Tento rok se vrátil zpût do âeské republiky, kde pûsobí v oddûlení controllingu na speciálních projektech a finanãním poradenství. Martin Durãák vystudoval Vysokou kolu báàskou a hutnickou v Ostravû, katedru podnikové ekonomiky. Na této kole absolvoval také doktorandské studium orientované na marketing a controlling. Martin Durãák hovofií nûmecky, anglicky, polsky a rusky. Intenzivnû se zab vá ãesk m daàov m a úãetním právem, controllingem, marketingem a makroekonomikou. Mezi jeho koníãky patfií horská cyklistika, lední hokej, lyïování a historie, pfieváïnû 20 století, ve spojení s makroekonomikou. Blahopfiejeme paní Michaele Jetmarové, asistentce fieditele provozu ãerpacích stanic, která v prosinci oslaví své 40. narozeniny Jedna z nejv znamnûj- ích firem zab vající se mezinárodní dopravou je plzeàská spoleãnost Fox Cargo, která vznikla v roce Na úplném zaãátku vlastnila firma Fox Cargo jedno vozidlo, dnes vysílá pravidelnû do zahraniãí ãtyfiicet kamionû. Vozov park je sloïen z vozû znaãky MAN. PfieváÏná vût ina vozidel je návûsového provedení evropského standardu. Fox Cargo provádí pfiepravu do státû Evropské Unie a pokud si to zákazník vyïádá, vyjedou kamiony i do Polska, na Balkán a do pobaltsk ch zemí. PrÛmûrná doba pfiepravy napfi. z Beneluxu, Hamburku ãi Brém je cca. 24 hodin, pfiiãemï firma je napojena jak Spoleãnost PBS Turbo byla zaloïena jako Joint Venture mezi firmami První brnûnská strojírna Velká Bíte a.s. a MAN B&W Diesel AG Augsburg, Nûmecko. K líãovou roli ve v robním programu spoleãnosti zastává v roba plnících turbodmychadel, urãen ch pro pfieplàování dieslov ch a plynov ch motorû. V PBS Turbo jsou vyrábûny celkem ãtyfii typové fiady turbodmychadel. Jsou to typy PDH, PTD a PTR, které byly zkonstruovány PBS Turbo. Dal í typovou fiadou jsou turbodmychadla NR/S, která jsou vyrábûna v licenci firmy MAN B&W Diesel Augsburg. PBS Turbo pokraãuje v tradici v roby plnících turbodmychadel ve Velké Bíte i. První turbodmychadlo zde bylo vyrobeno pfied více jak 40 lety. Do souãasné doby bylo vyrobeno více jak kusû turbodmychadel, pfiiãemï jen v roce 1999 se jich prodalo více neï 350. Tím také firma PBS dosáhla za loàsk rok obratu cca. 200 mil. Kã. 6

7 Spoleãnost Fox Cargo, která sídlí v Plzni Fox Cargo centní sluïby, musí i na i partnefii b t stoprocentní. I z tohoto titulu mûïeme Aral pouze doporuãit. Za zmínku jistû stojí i fakt, Ïe ve svém oboru patfií spoleãnost Fox Cargo mezi nejvût í v regionu a zamûstnává více neï 70 lidí. na evropské spedice, tak i na malé dopravce, takïe optimálnû obslouïí v echny zákazníky. Kamionová doprava v ak není jedinou náplní Fox Cargo. Ti z vás, ktefií sledují podniky MR v rallye, jistû zaznamenali nov vûz, kter budí pozornost nejen svojí v raznou modfií Aral. Máme svûj závodní t m, se kter m jsme se zúãastnili napfi. MR v populární disciplínû rallye sprint s Mitsubishi Carisma EVO VI ve skupinû N, kde jsme se v leto ním roce umístili na celkovém tfietím místû. Dal í vûz na eho t mu pilotovan m m bratrem Vladimírem obsadil páté místo v ME ZávodÛ automobilû do vrchu, fiíká pan Milan Li ka - majitel firmy Fox Cargo. Právû podnikání v kamionové dopravû pfiivedlo Fox Cargo ke stálé spolupráci se spoleãností Aral, k ãemuï pan Li ka poznamenává: S Aralem spolupracujeme zatím jeden rok a doufáme, Ïe na- e partnerství bude pokraãovat i v budoucnu. Kromû iroké kály slu- Ïeb pro trucky také ãasto pouïíváme v závodních autech maziva Aral. Za deset let na eho podnikání jsme si ovûfiili, Ïe chceme-li na im zákazníkûm poskytovat stopro- Milan Li ka, majitel spoleãnosti Fox Cargo. PBS TURBO s.r.o. úspûch. Dobfie si ale uvûdomujeme, Ïe nám v ude hrozí velká konkurence, takïe neustále roz ifiujeme nové plány a snaïíme se patfiit k tomu nejkvalitnûj- ímu, co ãesk trh nabízí. Proto jsme také zaãali spolupracovat s firmou Aral, která se podle nás rovnûï vyznaãuje velkou kvalitou. Spolupracujeme spolu zhruba dva roky zejména s panem Charvátem a jsme maximálnû spokojeni s jejich snahou fie it jak koli ná technick problém. Vedoucí v roby Jan Veãefia. Co firma PBST povaïuje za své nejvût í úspûchy, nám prozradil vedoucí v roby pan Veãefia: V minulosti byla na e firma zamûfiena v hradnû na v chodní trh. Doba se ale zmûnila a na e spoleãnost se mûïe pochlubit tím, Ïe úspû nû expandovala na západní trhy. ZboÏí vyváïíme napfi. do Nûmecka nebo Anglie. Tento obrat se nám podafiil bûhem ãtyfi let, coï je, myslím, celkem Sídlo spoleãnosti Pvní Brnûnská strojírna Velká Bíte. 7

8 P r o d u k t y Kdo by se staral, 8 Není to tak dávno, co jedinou moïností, jak se obãerstvit na cestû vozem, byly motoresty. Vût ina z nás si jistû vzpomíná na patnou povûst tûchto zafiízení nezdravá jídla, vysoké ceny, nepfiíjemná obsluha. Na tûstí je tato doba uï minulostí a ãerpací stanice dnes nabízejí irokou nabídku pokrmû a nápojû prvotfiídní kvality za rozumné ceny. V roce 1998 Aral uskuteãnil prûzkum, kter se t kal stravovacích návykû ãesk ch fiidiãû. Trendy, které prûzkum ukazuje, jsou platné dodnes. Dá se fiíci, Ïe necelá polovina fiidiãû (46 %) se na sv ch cestách stravuje v restauraci ãi motorestu. Ostatní dávají pfiednost stravû, kterou si buì pfiipraví pfied cestou nebo vyuïijí moïnosti nákupu v shopech na ãerpacích stanicích. Zajímavou informací jsou také stravovací návyky fiidiãû z hlediska pravidelnosti. A tak zatímco 43 % fiidiãû se stravuje pravidelnû, bûhem cest vûbec nejí celkem 11 % jejich kolegû. Více neï 80 % dotazovan ch fiidiãû dává pfiednost teplé kuchyni pfied studenou (20 %). Proto také vût ina fiidiãû vítá vznik restaurací a snackû na ãerpacích stanicích. Aral na sv ch ãerpacích stanicích provozuje tfii typy gastronomick ch zafiízení: restaurace, snack a backshop/ minibistro. První restaurace Aralu byla otevfiena v roce 1998 v Klíãanech u Prahy a dal í tfii následovaly v zápûtí. Nabídka jídel v tûchto restauracích je skuteãnû iroká. Sortiment zahrnuje polévky, hotová teplá jídla, minutky, saláty formou samoobsluïného baru, zákusky a teplé nebo studené nápoje. V nabídce jsou téï v hodná menu. Je samozfiejmostí, Ïe restaurace Aral jsou otevfieny nonstop. Dal í typ gastronomick ch zafiízení snacky se svojí nabídkou blíïí restauracím. Snídanû, pfiesnídávky, hotová jídla, minutky, saláty a nápoje to v e na men ím prostoru a v uï ím rozsahu. Backshopy nabízejí peãivo nejrûznûj- ích chutí, druhû a náplní, ohfiívané uzeniny a lahûdkáfiské v robky. V poslední dobû také jedno hotové jídlo nebo polévky, které jsou dodávány ãerstvé od lokálních subdodavatelû. Minibistra mají ponûkud uï í sortiment, fiidiãi si zde koupí pfiedev ím sladké a pikantní peãivo, kávu a ãaj. KaÏdodenní provoz ãerpací stanice, kde je kromû obvykl ch sluïeb pro motoristy i moïnost stravování, klade vysoké nároky na t m ãerpací stanice v ãele s jejím nájemcem. Martin Mikulenãák, kter je nájemcem dvou ãerpacích stanic s restaurací a snackem, k tomu fiíká: âerpací stanice s restaurací má podstatnû více zamûstnancû, ktefií musí b t vyuãení v oboru. Velik dûraz je kladen na odbornost personálu, navíc práce s vût ím t mem znamená vût í práci co do sehranosti a motivace zamûstnancû. Na ím cílem je vyhovût zákazníkovi v kaïdém smûru, proto zejména kuchafii musí umût nejen dobfie vafiit, Minibistro/Backshop Cheb Kladruby u Stfiíbra Napajedla u Otrokovic Praha Slánská Ostrava âd Praha 10 Zábûhlice Hodonín Mladá Boleslav Havífiov Ostrava Mariánské hory Praha Chodovská Praha JiÏní spojka II Praha Modfiany Tfiinec Trutnov Karlovy Vary Znojmo Pardubice Snack Brno Modfiice Praha PrÛmyslová Moravská Tfiebová DraÏenov Restaurace Brno Dolní Her pice Brno Troubsko Klíãany u Prahy Mikulá ov

9 kdyï vafií Aral! ale i komunikovat se zákazníkem. ízení takové stanice je také nároãnûj í na ãas a zaji tûní provozu, zejména jde o vy í odbûr energie, vody, práci s odpadem, hygienou provozu. Jeho slova potvrzuje i éfkuchafi restaurace na ãerpací stanici v Mikulá ovû Luká Palán: V této uspûchané dobû je nám jasné, Ïe kromû chutného a kvalitního jídla je pro vût inu fiidiãû velmi dûleïitá a podstatná co nejkrat í doba pfiípravy jídel. Není to pro nás úplnû jednoduché, zvlá tû kdyï velkou ãást jídel pfiipravujeme pfiímo pfied zraky zákazníkû, coï je pro nû zajímavé zpestfiení pfii ãekání na jídlo. Pro kuchafie to v ak znamená nejen velké odborné, ale i psychické nasazení. Luká Neuber, gastronomy manager Aralu, je s provozem restaurací na ãerpacích stanicích vcelku spokojen: Myslím, Ïe lidé si na na e restaurace a ostatní gastronomická zafiízení uï zvykli. BûÏnû vidím, Ïe se vedle sebe sejdou manaïer v obleku s kravatou s auto ãi moto turistou nebo fiidiãem náklaìáku mezinárodní pfiepravy. KaÏd si totiï najde u nás to svoje jak minutku, tak pravé ãeské jídlo nebo jenom odpoãinek u kávy a zákusku. Hlavní pfiedností je vïdy rychlost, kvalita a rozumná cena, A dodává: Pro pfií tí rok bychom se chtûli v nabídce zamûfiit napfiíklad na oblast zdravé v Ïivy a zdravûj ího Ïivotního stylu, která je u nás nastupujícím trendem, na roz ífiení nabídky o speciality ze zahraniãních kuchyní a oïivení stylu obleãení personálu. Vûfiíme, Ïe nûco sportovnûj ího a ménû oficiálního by k tûmto zmûnám ladilo Zvlá tní okno: Máte-li zájem dozvûdût se více o gastronomick ch zafiízeních Aralu, pak vám doporuãujeme kapitolu Gastronomie na Je zde seznam v ech gastronomick ch zafiízení, jejich nabídka a umístûní, vãetnû hypertextového odkazu do adresáfie ãerpacích stanic, kde ãtenáfi najde mapku a podrobnou charakteristikou konkrétní ãerpací stanice. Lokality gastronomick ch zafiízení Aral

10 k u l i n á fi s k k o u t e k Kulináfisk koutek Myslíte, Ïe je vûbec moïné poznat, co zákazníci postrádají u va í ãerpací stanice nebo naopak, co se jim líbí? pan Horák: Abychom zjistili, s ãím jsou na i zákazníci spokojeni nebo co jim u na í ãerpací stanice chybí, pfiipravili jsme anketu. Anketa bude formou dotazníkû, které jsou zamûfieny právû na zlep ení kvality na ich sluïeb a navíc budou slosovatelné o hodnotné ceny, takïe spojíme pfiíjemné s uïiteãn m. MÛÏe se va e ãerpací stanice pochlubit nûjak mi pfiednostmi? pan Horák: Aral Brno Troubsko poskytuje velice dobré zázemí fiidiãûm dálkové dopravy. Nabízíme jim napfi. kupony na mnoïství u nás naãerpan ch n a p s a l i o n á s Vepfiové fiízeãky s ananasem Suroviny: vepfiová k ta, hofiãice, ananas, plátky eidamu, vejce, pepfi, sûl, hl. mouka, strouhanka a olej. Pfiíprava: Plátky masa lehce rozklepeme, osolíme, opepfiíme a potfieme hofiãicí. Men í plátky masa rozfiízneme, utvofiíme kapsu, naplníme ananasem a plátkem s ra. Vût í plátky masa naplníme, pfiehneme okraje a spojíme pejliãkami. Rozkvedláme vejce se solí a tfiemi lïiãkami vody. ízky obalíme postupnû v mouce, vejci a strouhance. Strouhanku pevnû pfiitlaãíme. Na rozpáleném oleji pak fiízek opeãeme dozlatova po obou stranách. Vhodnou pfiílohou je Brno Troubsko Vedou va e cesty ãasto pfies Brnûnsk kraj a kolem ãerpací stanice u nás bezplatnû najedí a to dle vlastního pohonn ch hmot. Za tyto kupony se Aral v Troubsku? Pak vám mûïeme v bûru. Tato nabídka se dennû aktualizuje a najdete v ní nejménû ãtyfii polév- vfiele doporuãit náv tûvu na í ãerpací stanice, protoïe tam na vás ãeká nejen pfiíjemná obsluha, dobfie zásoben obchod a ve keré potfieby pro fiidiãe, ale i restaurace s pestrou nabídkou jídel. Abychom v ak mûli informace pfiímo z Troubska, oslovili jsme nájemce âs pana Horáka. ky, tfiicet hotov ch jídel u kter ch si lze individuelnû objednat pfiílohu a minutkov jídelníãek také není chud. Mimo teplé jídlo nabízíme i studené mísy a sa- Atuomobil Revue je jedním z nejprodávanûj ích motoristick ch magazínû v âeské republice. Její redakci neuniklo na e první místo v prûzkumu AISA, které jsme obsadili jiï poãtvrté (97, 98, 99, 2000) láty. Velice chutné jsou s rové talífie, k nimï máme také kombinace salámû. Saláty si pak kaïd mûïe nabrat podle vlastního v bûru, a to se tfiemi druhy zálivek. Na své si pfiijdou i milovníci kávy a sladkého. Kávu Segafredo nabízíme ledovou i bez kofeinu. Zákusky pravidelnû obmûàujeme a vïdy je v bûr aï z dvanácti druhû. Kromû dobrého jídla v ak nabízíme fiidiãûm i bezplatnou sprchu a prostorné parkovi tû, kde si fiidiãi po nároãné jízdû v klidu odpoãinou. Myslíte si, Ïe jsou pro vás nedaleké Dolní Her pice konkurencí? pan Horák: Aral Dolní Her pice leïí na dálnici D2 v opaãném smûru a nemyslím si, Ïe je pro nás konkurencí. Byli bychom rádi, kdyby náv tûvníci obou zafiízení byli maximálnû spokojeni se sluïbami, které jsou jim nabízeny, neboè restaurací na ãerpacích stanicích pfiib vá a my bychom chtûli, aby náv tûva u Aralu byla vïdy pfiíjemnou teãkou pfii odchodu. Na í filozofií je, Ïe spokojen zákazník s celkov m dojmem se rád vrací a to je i ná cíl. Pracujeme se zamûstnanci tak, aby zákazníka u nás vítal usmûvav personál, pfiíznivé ceny a ãisté a voàavé prostfiedí. Byli bychom Èastni, kdyby se právû toto kaïdému vybavilo ve spojitosti s modr m diamantem. Dotazy pro kuchafie Jana Michálka: Líbí se vám práce kuchafie u ãerpací stanice? J.M.: Práce u ã.s. v restauraci, kde hlavní prioritou je spokojenost zákazníka, jak ve v bûru jídla, tak i obsluhy, je velmi zajímavá. Klade na nás jako zamûstnance vût í poïadavky, protoïe je to pfiímá práce s ãlovûkem zákazníkem, coï jinde kuchafii nepocítí neboè jsou izolováni v zázemí. OceÀuji také profesionální pfiístup ze strany vedení. Jak ãasto se mûní jídelníãek a objevuje se nûjaká novinka? J.M.: Nabídka jídel se obmûàuje dennû. Jak uï bylo fieãeno, je zde pestrá nabídka z hlavních jídel, polévek, studen ch mís, salátû i zákuskû. V posledních dnech máme i roz ífienou nabídku peãiva, které zákazníkûm velmi chutná. Jedná se o rohlíky, dalamánky a plnûné peãivo. V tûchto dnech pfiipravujeme zcela nov aperitiv, mezi lidmi málo znám Vampír. Jedná se o nízkoobsahov alkohol, kter se pije ze zkumavky. Má chuè lep í Griotky s koncovkou chilli papriãky a doporuãuji ho zejména spolujezdcûm, protoïe je velmi lahodn. 1 0

11 r o z h o v o r Jdeme vïdy za zákazníkem krédo firmy Jungheinrich Historie firmy Jungheinrich, která je dcefiinnou spoleãností nûmeckého koncernu se sídlem v Hamburku, se datuje do roku 1992, kdy stálo u zrodu pût lidí. Dnes má firma 62 zamûstnancû a patfií k nejvût ím spoleãnostem Finanãní manaïer spoleãnosti Jungheintich Ing. Jan Grünwald poskytujícím full-servis v oblasti manipulaãní techniky. Jungheinrich sídlí v Praze PrÛhonicích a jak fiíká finanãní manaïer Ing. Jan Grünwald: ZaÏili jsme je tû dobu, kdy zde kromû nás stála jen jedna firma a zajíci pfiebíhali pfies silnici. Prostfiedí se ale zmûnilo, budovy se rozrostly a s nimi i na e firma, která k dne nímu dni vlastní 45 JUNGHEINRICH Partner Aralu aut. Prostfiednictvím nich komunikujeme s na imi klienty, a právû proto jsme se rozhodli pro partnerství s Aralem. Aral nám vy el maximálnû vstfiíc, okamïitû pro nás vypracoval odpovídající fie ení a hlavnû dokáïe rychle fie it jak koli problém. Mezi sluïby Jungheinrich v ak nepatfií pouze prodej manipulaãní techniky a systémov ch fie ení pro skladové hospodáfiství, ale i kompletní servis, tedy od návrhu aï po finální realizaci. Kromû toho také firma nabízí krátkodob i dlouhodob pronájem vozíkû. MÛÏeme se pochlubit nejvût í pronájemní flotilou v âr. Také jsme schopni fie it ve keré poïadavky od zákazníkû okamïitû a pruïnû. Napfi. pfied nûkolika dny nás klient oslovil v pátek ve dvû hodiny odpoledne s tím, Ïe potfiebuje na víkend vozíky. O dvû hodiny pozdûji je mûl dopravené na poïadované místo. A to je, myslím, na e pfiednost, dodává Ing. Zdenûk Vart fi, vedoucí prodeje. Pokud tedy budete nûkdy v budoucnu rekonstruovat nebo snad budovat nov sklad, neváhejte se se sv mi problémy obrátit na firmu Jungheinrich, která vám pomûïe jak s vybavením, tak isfinanãním fie ením. i n f o Novinky pfiímo do va í schránky! âtenáfii Aral klubu jsou uï zvyklí na pravidelné informování o novinkách na na ich webov ch stránkách. Vûfiíme, Ïe vût ina z vás jiï tyto stránky nav tívila. Vás ostatní bychom nabídkou nov ch sluïeb a pravidelné aktualizace rádi motivovali k jejich náv tûvû. Adresu uï znáte: je to Od zaãátku listopadu funguje na na- ich stránkách nová sluïba s názvem Registrace. K jejímu spu tûní do lo na základû na eho rozhodnutí, co nejvíce zjednodu it a zautomatizovat komunikaci mezi pravideln mi náv tûvníky stránek a na í firmou. Nyní máte moïnost pomocí Registrace zanést do na í databáze svou ovou adresu a pak uï jen dostávat zprávy takového druhu, kter si sami vyberete. Jak na to? Nejdfiíve se musíte dostat na na e stránky a poté do kapitoly Novinky a akce. Zde najdete aktivní hypertextov odkaz Registrace, po jehoï oznaãení my í se dostanete do jednoduchého okna, kde zadáte údaje o své osobû. Jedin povinn údaj je va e ová adresa, ostatní jako jméno a spoleãnost, ve které pracujete, jsou nepovinné. Nemusíte se obávat jakéhokoliv zneuïití zadan ch údajû. Va e údaje jsou vyuïívány pouze pro úãely spoleãnosti ARAL âr a.s., nemá k nim pfiístup dal í subjekt, ani nebudou vyuïívány k jin m úãelûm, neï pro které byly nasbírány tj. zasílání novinek na va i ovou adresu. Pfiesná pravidla ohlednû zacházení s va imi daty najdete v oknû registrace pod názvem VyuÏití dat. Po zadání ové adresy, popfiípadû dal ích údajû, budete mít na v bûr est základních oblastí. Tyto oblasti urãují, jak charakter zpráv vám bude zasílán. Zajímá-li vás pouze oblast olejû a maziv, zatrhnûte volbu Informace o problematice: Oleje a maziva. Naopak, chcete-li mít pfiehled o akcích konan ch na ãerpacích stanicích Aral, pak zvolte Informace o akcích konan ch na ãerpacích stanicích Aralu atd. Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Po vyplnûní osobních údajû a zadání oblasti informací, které chcete dostávat, staãí kliknout na tlaãítku Registrovat a v e je hotovo. Nyní jste zaneseni do databáze Aralu a budete dostávat v nepravideln ch intervalech kompletní informace z oblasti, o kterou jste projevili zájem. Budete-li se nûkdy v budoucnu chtít z databáze odhlásit, pak staãí znovu vyplnit svoji ovou adresu do okna Registrace (ostatní údaje uï nezadávejte) a va e ová adresa se automaticky vymaïe. 1 1

12 i n f o Truckefii mají vyhráno! V mûsících ãervenci aï fiíjnu 2000 uspofiádal ARAL anketu pro fiidiãe nákladních vozû, ve které se mohli vyjádfiit ke kvalitû a rozsahu sluïeb u ãerpacích stanic ARAL a rovnûï fiíci své námûty na zlep ení. Vyplnûním anketního lístku a jeho doruãením spoleãnosti ARAL byl úãastník automaticky zafiazen do slosování o ceny. Anketní lístky byly k dispozici na v ech ãerpacích stanicích ARAL v âr. Anketa byla ukonãena dne a dne bylo za pfiítomnosti státní notáfiky JUDr. Libu e Vildové vylosováno deset úãastníkû, ktefií dostali od ARALU vûcné ceny. Ceny byly voleny tak, aby je mohli v herci vyuïít na cestách. Chtûl bych podûkovat touto cestou fiidiãûm, ktefií si i pfies jejich vytíïení na li volnou chvíli a vyplnûním anketního lístku nám v fiadû pfiípadû dali podnûty na doplnûní nebo pozmûnûní sortimentu na ich sluïeb a zboïí. V echny anketní lístky vyhodnotíme a poznatky vyuïijeme do budoucna pfii na ich aktivitách. Podle mého názoru je dûleïité, aby fiidiãi poznali, Ïe ARAL na nû myslí a bere váïnû jejich názory, fiíká Jaroslav míd, Truck Point Manager. DÛkazem toho, Ïe ARAL na fiidiãe nákladních aut myslí, je i novinka pfiíruãka s názvem Zacviãte si vãas, kterou pfiipravila spoleãnost ARAL pro fiidiãe (pfiedev ím) nákladních aut. V pfiíruãce jsou pfiehlednû a názornû popsány cviãení na uvolnûní ztuhl ch partií tûla a obsahuje i obecné rady a doporuãení t kající se problematiky tûlesného pohybu. Tyto problémy jak vût ina profesionálních fiidiãû z vlastní zku enosti ví, vznikají pfii dlouhotrvajícím fiízení nákladního vozidla, uzavírá Jaroslav míd. 1. místo barevn televizor 25 cm do auta (24V) MIROSLAV A EK, Konstantinovy Láznû 131, okr. Tachov 2. místo CB radiostanice ALAMAT president JI Í DOLÁK, Fr dek-místek, Jeron mova místo ãernobíl televizor 14 cm do auta (24V) PETR POKORN, âelákovice, Prokopa Holého místo cestovní ta ka ARAL VÁCLAV INKO, Praha 6, Na Petfiinách 26/216 MILAN BRADA, Praha 5-Smíchov, Ke Koulce 462/13 LADISLAV JEFIMOV, Dunajská Streda, Neme segská 133/12 (SK) PAVEL VA ÍâEK, Praha 8, Trójská 41 MARCEL DLOUH, Protivín, ípková 821, okr. Písek JAROSLAV TùPÁN, Daãice, âerven Hrádek 41 ZDENùK LICHTENBERG, Mokrovraty 145, okr. Pfiíbram Aral klub Je to jiï est let, co vychází ná interní magazín. Za tu dobu pro el Aral klub dvûma zásadními zmûnami v designu a obsahové struktufie. První pfii la v roce 1998 zmûnil se formát, grafika zaznamenala ústup od strohého k bohat ímu, byly pfiidány nové rubriky a roz ífiil se poãet stran. V periodû mezi roky 1998 a 2000 jsme kladli dûraz pfiedev ím na reportáïe a zajímavé rozhovory; snaïili jsme se, aby byl Aral klub ãtenáfisky co nejzajímavûj í. Na zaãátku leto ního roku jsme se rozhodli pfiihlásit Aral klub do soutûïe o Firemní médium roku. Tato soutûï se pofiádá uï tfietím rokem a úãastní se jí v echny v znamné firmy na ãeském trhu. Konkurence byla letos opravdu veliká nûkteré firmy distribuují svá firemní periodika v nákladu pfies 50 tisíc kusû a tituly mají své vlastní miniredakce. Pfiesto jsme se umístili na krásném 10. místû a pfiedstihli tak napfiíklad âesk Telecom, âeskou spofiitelnu, Komerãní Banku a koda holding. Rádi bychom tímto podûkovali v em, ktefií se na pfiípravû Aral klubu pravidelnû podílejí a kaïd ãtvrtrok pfiiná ejí na- im zákazníkûm novinky ze Ïivota Aralu. Pfiedev ím tedy grafickému Studiu Eskira, které se stará o sazbu a tisk magazínu a agentufie Impact, která pracuje s obsahem Aral klubu. ProtoÏe v ak nechceme ustrnout na místû, plánujeme pro rok 2001 dal í inovaci, která se bude t kat celkové podoby Aral klubu. Neradi bychom prozrazovali celé tajemství a ochudili vás o pfiekvapení, ale vûzte, Ïe se zmûní grafika, pfiibudou nové rubriky a ãeká vás i moïnost soutûïit. Vûfiíme, Ïe vás chystané zmûny potû í a nov Aral klub bude nejménû tak úspû n, jako doposud. Va e redakce. 1 2

13 r e p o r t á Ï V rámci celoevropsk ch trendû dochází v âr k pfiechodu na bezolovnaté benziny na základû nového zákona, kter vstoupí v platnost 1. ledna âeská republika tím navazuje na celoevropskou snahu o sniïování emisí kodliv ch látek v ovzdu í. Podle legislativních norem musí v echny sítû ãerpacích stanic vyfiadit z prodeje do konce roku v echny druhy olovnat ch benzinû. S v mûnou produktû jsme zapoãali koncem fiíjna a v echny produkty byly vymûnûny do 10. prosince, fiíká k prûbûhu stahování olovnat ch produktû Ludûk Tau, fieditel provozu ãerpacích stanic ARAL âr a.s. Stahování olovnat ch benzinû probíhalo postupnû. Práce na jedné ãerpací stanici nám zabraly dva aï tfii dny. Proces prací v ak nenaru il bûïn chod ãerpací stanice a v echny sluïby motoristûm zûstaly zachovány v plném rozsahu. Celá akce probûhla bez problémû, drïeli jsme se harmonogramu a nebyly hlá eny Ïádné problémy, uzavírá Ludûk Tau. Pro majitele motorov ch vozidel vy- Ïadujících olovnat benzin má Aral pfiipraveno bezproblémové fie ení: Náhrada olova Olovnat benzin Special 91 nahradí nov produkt, kde funkci olova pfievezmou ekologické slouãeniny draslíku, které budou pfiidávány do pohonné látky jiï v rafinerii. Název Special 91 zûstane zachován. Olovnat benzin Super 96 je zcela vyfiazen z nabídky na ãerpacích stanicích. Motorová vozidla, která dosud pouïívala tento druh paliva, mohou nyní natankovat bezolovnat benzin Natural 95 s pfiísadou Náhrada olova tvofienou ekologick mi slouãeninami draslíku. Náhrada olova je plnû ekologick produkt, kter nevytváfií Ïádné usazeniny a chrání motor stejnû úãinnû jako olovnaté benziny. Je moïno jej pouïít pro v echny druhy bezolovnat ch benzinû. Náhrada olova se dávkuje do nádrïe pfied tankováním a je v prodeji v balení 250 ml. Toto mnoïství postaãí na 250 litrû benzínu. Cena jednoho balení ãiní 59,- Kã. Dá se tedy konstatovat, Ïe nav ení celkové ceny benzínu s pfiísadou Náhrada olova je minimální. E-commerce je bezesporu fenoménem dne ka elektronické obcho- Aral ní ovládání a na prezentaci kompletní- Hlavní dûraz byl kladen na intuitivdování v raznû sniïuje náklady, je ho sortimentu. Zvolili jsme jednoduchou grafiku, aby nebrzdila provoz rychlé, efektivní a pfiehledné. Oddûlení olejû spoleãnosti Aral se jako první i pfii pomalém pfiipojení, fiíká Boris obchoduje petrolejáfiská spoleãnost v âr rozhodla zpfiístupnit sv m zákazníkûm moï- po internetu ARAL âr a.s. Janda, fieditel oddûlení olejû a maziv nost nakupování olejû a maziv po Jak na to? internetu. Pro v echny zákazníky je na adrese pfiipraven vstup do samostatné kapitoly e- commerce, která je k dispozici 24 hodin dennû, 365 dní v roce. Tato sekce pfiehlednû shrnuje aktuální sortiment zboïí, pfiehled pohledávek dle lhûty splatnosti, listy bezpeãnostních dat a katalogové listy. Zákazník mûïe rovnûï sledovat aktuální stav vyfiizování objednávky a historii objednávek. V raznû mu tedy ubude papírování a v e najde zachováno na www stranách, takïe se nemusí starat o sloïité archivování. Staãí, kdyï se na svém poãítaãi pfiipojíte ke stránce Na spodní stranû titulního okna najdete formuláfi, do kterého vyplníte uïivatelské jméno a heslo. Poté se jiï ocitnete v samotné e-commerce zónû. Okno prohlíïeãe je rozdûleno na ãtyfii men í ãásti. První, katalog produktû, ukazuje aktuální nabídku olejû a je zde i moïnost vyhledávání. Ve vedlej ím oknû se zobrazují pohledávky. Pod tímto oknem je prostor, kde se v pfiípadû zvolení konkrétního produktu zobrazí jeho podrobn popis. V posledním oknû jsou menu nastavení. 1 3

14 p r o d u k t y Lexikon pojmû z oblasti olejû a maziv a zkratek v znamn ch institucí v oblasti olejáfiského prûmyslu 3. pokraãování ETLP FZG ILSAC ISO JASO NLGI NMMA Engine Tests of Lubricants Panel (of IP) = Motorové testy maziv (pro IP, tj. Institute of Petroleum (UK) = Petrolejáfisk institut (Spojené království). Forschungstelle für Zahnrader und Getriebau = V zkumn ústav ozubení a pfievodovek (je autorem FZG testu, kter se stal souãástí norem DIN pfievodové prûmyslové oleje CLP, DIN hydraulické oleje HLP i norem VDMA a dal ích). International Lubricant Standardization and Approval Committee = Mezinárodní v bor pro standardizaci a schvalování maziv. International Organization for Standardization = Mezinárodní organizace pro Standardizaci. Japan Automobile Standards Organization = Japonská automobilní standardizaãní organizace. National Lubricating Grease Institute (USA) = Národní institut mazacích tukû. National Marine Manufactures Association = Národní sdruïení v robcû lodí. SAE Society of Automotive Engineers = Spoleãnost automobilov ch inïen rû (je známá autorstvím mezinárodnû akceptované viskozitní specifikace SAE automobilov ch olejû). STLE TAE TÜV Society of Tibologists and Lubrication Engineers = Spoleãnost inïen rû tribologie a mazání. Technische Akademie Esslingen (Germany) = Technická akademie v Esslingenu (Nûmecko). Zamûfiuje se na studium aplikace maziv a tribologii. Technischer Überwachungs Verien (Germany) = Technick kontrolní a ovûfiovací ústav. 1 4

15 pf 2001 Krásné Vánoce a Èastn Nov rok

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Aral klub. Jak se rodí ãerpaãka. Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot

Aral klub. Jak se rodí ãerpaãka. Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot 2 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Jak se rodí ãerpaãka Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Aral klub. Václav Fejfar mistrem Evropy. Aral je nejoblíbenûj í znaãkou V sledky v zkumu AISA 2000. Konec olova v âechách

Aral klub. Václav Fejfar mistrem Evropy. Aral je nejoblíbenûj í znaãkou V sledky v zkumu AISA 2000. Konec olova v âechách 3 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Václav Fejfar mistrem Evropy Aral je nejoblíbenûj í znaãkou V sledky v zkumu AISA 2000 Konec olova v âechách e

Více

Restaurací OsvûÏení v parném létû

Restaurací OsvûÏení v parném létû 1 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Vysnûná cesta do Sydney Portrét Franti ka Jákla Restaurací OsvûÏení v parném létû Akce pro fiidiãe nákladních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Aral klub. Já se z tûch znaãek snad zblázním. Aral na prvním místû v TOP100. Hostí vás Aral. V kategorii Obchod. íká Jan âensk

Aral klub. Já se z tûch znaãek snad zblázním. Aral na prvním místû v TOP100. Hostí vás Aral. V kategorii Obchod. íká Jan âensk 1 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Aral na prvním místû v TOP100 V kategorii Obchod Hostí vás Aral Polévka a hotové jídlo s pfiílohou za 30 korun

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY

01/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY 01/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NOV GO KREDIT, V ZNAMNÁ OCENùNÍ PRO ARAL, HIMÁLAJSKÉ V STUPY OBSAH 03 ocenûní Aral patfií k nejobdivovanûj ím firmám v âr 03

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven 4 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat Aditivace Nová aditivace, nová mediální kampaà! Chyba roku

Více

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Liniové odvodnûní ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Îlabov systém zítfika ACO DRAIN Monoblock PD 100 C pfiedstavuje jedineãn produkt nesrovnateln s jin mi Ïlaby. Díky metodû monolitického

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI

02/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI 02/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele NEJTI Í DIESEL, DOMOV NADùJE, DEJTE PŘEDNOST BEZPEâNOSTI OBSAH 03 aktualita Aral pfii el s nejti ím dieselem 04 mix Kredity

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE 04/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE OBSAH 03 aktualita Aral otevfiel dvû nové ãerpací stanice 04 mix 05

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 03/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 101 OBSAH 03 aktualita Na í prioritou bude rozvoj Gastronomie 04 mix 06

Více

SOUTùÎ O POHONNÉ HMOTY VÁCLAV FEJFAR MYCÍ LINKY

SOUTùÎ O POHONNÉ HMOTY VÁCLAV FEJFAR MYCÍ LINKY Aral_1/04 18.5.2004 11:55 Stránka 1 01/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele SOUTùÎ O POHONNÉ HMOTY VÁCLAV FEJFAR MYCÍ LINKY 1 Aral_1/04 18.5.2004 11:55 Stránka 2 OBSAH

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více