Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným , Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer"

Transkript

1 Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným , Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon. 90/2012 Sb., o obchodních spolenostech a družstvech, a to pedevším v ustanovení 216 až 232 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále zejména ustanovení 15, 17, 19 až 22, 25 odst. 2, 26 až 29, 142 až 144, 150 a 151, 171 až 173 a 190 odst. 2 písm. b) ZOK. Základní kapitál Základním kapitálem spolenosti s ruením omezeným se rozumí penžní vyjádení souhrnu všech vklad všech spoleník. Základní kapitál tedy není oznaením pro majetek vložený zakladateli pi založení nebo spoleníky (i budoucími spoleníky) pi zvýšení základního kapitálu do spolenosti, ale pouze penžní vyjádení hodnoty tohoto majetku. Základní kapitál musí být vždy vyjáden v jednotkách eské mny. Oproti úprav obsažené v obchodním zákoníku, bylo s úinností od upuštno od stanovení minimální hranice základního kapitálu. Nov je definována toliko minimální výše vkladu jednoho spoleníka, která iní, není-li v zakladatelském dokumentu uvedeno nco jiného, 1 K. Od výše vkladu se posléze odvíjí i výše základního kapitálu. Nov jsou tedy pipuštny i spolenosti se základním kapitálem ve výši 1 K. Horní hranice výše základního kapitálu stanovena není. Výše základního kapitálu, jakož i výše vkladu každého ze spoleník, vetn zpsobu a lhty stanovené pro splnní vkladové povinnosti, jsou obligatorními náležitostmi každé spoleenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny spolenosti s ruením omezeným. Proto také zvýšení základního kapitálu spolenosti pedstavuje souasn zmnu zakladatelského dokumentu spolenosti. Orgán oprávnný rozhodnout o zvýšení základního kapitálu V rámci organizaní struktury spolenosti s ruením omezeným je rozhodování o zmnách výše základního kapitálu, tedy i rozhodování o zvýšení základního kapitálu spolenosti sveno do výluné psobnosti nejvyššího orgánu spolenosti, tedy valné hromady. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu spadá do skupiny rozhodnutí, jejichž dsledkem je zmna spoleenské smlouvy ve smyslu ustanovení 171 odst. 1 písm. b) ZOK, proto se k pijetí takového rozhodnutí vyžaduje souhlas alespo dvoutetinové vtšiny hlas všech spoleník, nestanovíli spoleenská smlouva vyšší poet hlas. Souasn se takové rozhodnutí osvduje veejnou listinou, tedy notáským zápisem. Jednolenná spolenost Má-li spolenost pouze jediného spoleníka, nekoná se valná hromada a psobnost valné hromady vykonává tento jediný spoleník. Ten také zcela samostatn rozhoduje o zvýšení základního kapitálu spolenosti. Rozhodnutí jediného spoleníka o zvýšení základního kapitálu musí splovat stejné formální požadavky jako rozhodnutí valné hromady, tedy i takové rozhodnutí musí mít formu notáského zápisu. Úinky zvýšení základního kapitálu K zásadní zmn dochází, pokud jde o úinky zvýšení základního kapitálu. Ty se liší podle toho, zda jde o efektivní nebo nominální zpsob zvýšení základního kapitálu.

2 U efektivního zvýšení základního kapitálu (zvýšení prostednictvím pevzetí vkladové povinnosti ke zvýšení stávajících vklad nebo k novému vkladu) nastávají úinky zvýšení již okamžikem pevzetí vkladové povinnosti a vnesením, resp. splacením její pedepsané ásti, není-li v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu uvedeno pozdjší datum. Nejzazším datem však mže být toliko datum zápisu zmny výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. U nominálního zvýšení základního kapitálu (zvýšení z vlastních zdroj) a u kombinovaného zvýšení základního kapitálu (kombinace efektivního a nominálního zvýšení základního kapitálu) nastávají úinky zvýšení až zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Kdy je a kdy není možné zvýšení základního kapitálu Základní kapitál spolenosti je možné zvýšit jak penžitými, tak nepenžitými vklady. Pro oba druhy vklad stanoví ZOK jistá omezení. Zvýšení základního kapitálu penžitými vklady je pípustné teprve v okamžiku, kdy jsou všechny dosavadní penžité vklady spoleník zcela splaceny, a to bez ohledu na to, je-li již jejich splacení zapsáno v obchodním rejstíku (nepenžité vklady musí být zcela splaceny ped zápisem spolenosti do obchodního rejstíku, pokud tímto zápisem spolenost vzniká, nebo ped zápisem samotného zvýšení základního kapitálu spolenosti do obchodního rejstíku, k nmuž dochází za trvání existence spolenosti, vždy), ledaže se pi zvýšení základního kapitálu vytváejí nové podíly. Zvýšit základní kapitál nepenžitými vklady je sice možné i v pípad, kdy penžité vklady zcela splaceny nejsou, ovšem v takovém pípad má jednatel povinnost zvýšení základního kapitálu nepenžitými vklady obhájit ped valnou hromadou. Jednatel totiž musí pedložit valné hromad písemnou zprávu, ve které uvede dvody pro zvýšení základního kapitálu nepenžitými vklady a odvodní ástku, která se zapoítává na emisní kursy. Zvýšit základní kapitál je možné pouze nepenžitými vklady, které schválila valná hromada spolenosti. Splacení vklad do základního kapitálu Penžité vklady ke zvýšení základního kapitálu spolenosti již nemusí být spláceny na zvláštní úet u banky nebo spoitelního a úvrního družstva, jako tomu bylo do konce roku Je to dáno tím, že ustanovení 23 odst. 1. ZOK, který upravuje povinnost splácet penžité vklady na úet banky i spoitelního a úvrního družstva pi založení spolenosti, se dle ustanovení 29 ZOK na zvyšování základního kapitálu nepoužije. Penžité vklady pi zvyšování základního kapitálu tak lze splácet jak na bžný podnikatelský úet spolenosti, tak i v hotovosti do pokladny (ovšem v takovém pípad je teba respektovat omezení plynoucí ze zákona. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti). ZOK rovnž v pípad penžitých vklad opustil stanovení minimálního rozsahu splacení vklad ped podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního rejstíku. Lhta pro splnní vkladové povinnosti se uvádí toliko v prohlášení o pevzetí vkladové povinnosti a její délka je zpravidla dána spoleenskou smlouvou (pípadn vyplývá z ustanovení 150 odst. 1 ZOK), piemž nesmí pekroit dobu pti let. To platí i v pípad, kdy má spolenost pouze jediného spoleníka a kdy tedy obchodní zákoník trval na úplném splacení všech vklad ped podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. U nepenžitých vklad k žádným zmnám nedošlo. Nepenžitým vkladem mže být jen majetek, jehož hospodáská hodnota je zjistitelná (tj. penzi ocenitelná). Vklady spoívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou i nadále zakázány. Obdobn nelze jako nepenžitý vklad poskytnout pohledávku vi spolenosti, tato pohledávka však mže být smluvn zapotena proti pohledávce spolenosti na splnní vkladové povinnosti, bude-li s tím valná hromada spolenosti souhlasit (ani v takovém pípad však nejde o nepenžitý vklad, nýbrž o splacení penžitého vkladu zapotením - pozn.). Jak se zjišuje hodnota nepenžitého vkladu Hodnota nepenžitého vkladu se primárn uruje na základ znaleckého posudku zpracovaného znalcem vybraným ze seznamu znalc vedeného podle zákona o znalcích a tlumonících. Do konce roku 2013 bylo nutné, aby znalce za tímto úelem jmenoval soud. ZOK tento požadavek opouští a znalce tak vybírá jednatel spolenosti.

3 Výjimky z povinnosti oceovat nepenžitý vklad posudkem znalce Pi zvyšování základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným se mohou pimen použít i ustanovení 468 až 473 ZOK, které upravují výjimky z povinnosti oceovat nepenžitý vklad posudkem znalce. Splní-li spolenost zákonem stanovené podmínky, nemusí nutn za úelem stanovení hodnoty nepenžitého vkladu nechávat zpracovat znalecký posudek. Bude-li pedmtem nepenžitého vkladu investiní cenný papír nebo nástroj penžního trhu a rozhodne-li tak jednatel spolenosti, použije se pi urení jeho ceny vážený prmr z cen, za které byly uskutenny obchody na regulovaném trhu s tímto cenným papírem nebo nástrojem za posledních šest msíc. Bude-li pedmtem nepenžitého vkladu jakýkoli jiný majetek, než investiní cenný papír nebo nástroj penžního trhu, a rozhodne-li tak opt jednatel spolenosti, použije se pro urení jeho ceny jeho reálná hodnota stanovená obecn uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecn uznávaných standard a zásad oceování za posledních šest msíc ped vnesením vkladu. Takovým obecn uznávaným nezávislým odborníkem mže být napíklad renomovaná realitní kancelá s dlouhodobými zkušenostmi na realitním trhu. Dalším náhradním zpsobem ocenní je stanovení ceny podle reálné hodnoty majetku vykázané v úetní závrce za úetní období pedcházející rozhodnutí valné hromady o nepenžitém vkladu, pokud o takovém majetku spoleník i budoucí spoleník útuje a pokud taková úetní závrka byla ovena auditorem s výrokem bez výhrad. Zvolí-li spolenost nkterý z náhradních zpsob ocenní nepenžitého vkladu, je také povinna po pijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zveejnit v Obchodním vstníku ped vnesením nepenžitého vkladu oznámení s následujícími údaji: popisem nepenžitého vkladu a datem pijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, cenou nepenžitého vkladu, zpsobem jeho ocenní, popípad i použitými metodami a odvodnním, jak znalec k tomuto ocenní dospl, vyjádením, zda cena nepenžitého vkladu odpovídá hodnot podílu, který má být za tento nepenžitý vklad získán, sdlením, že nenastaly výjimené nebo nové okolnosti, které by mohly pvodní ocenní ovlivnit. Spolenost je dále povinna založit do sbírky listin ve lht jednoho msíce po vnesení nepenžitého vkladu prohlášení obsahující výše uvedené údaje. Vnášení (splácení) nepenžitých vklad Nepenžité vklady musí být vneseny (splaceny) ped podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Zpsob vnášení se liší v závislosti na pedmtu nepenžitého vkladu. a) Je-li nepenžitým vkladem nemovitá vc, je pedmt vkladu vnesen tak, že vkladatel pedá spolenosti nemovitou vc a souasn písemné prohlášení o vnesení nemovité vci s úedn oveným podpisem. Vlastnické právo ke vkládané nemovité vci nabývá spolenost až vkladem práva do píslušného katastru nemovitostí na základ shora uvedeného písemného prohlášení vkladatele. V pípad, že na spolenost nepejde vlastnické právo k pedmtu nepenžitého vkladu, akoli je nepenžitý vklad považován za vnesený, je spoleník, který se k poskytnutí takového nepenžitého vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepenžitého vkladu v penzích. Naproti tomu spolenost je povinna spoleníkovi vrátit pedmt nepenžitého vkladu, který pevzala, s výjimkou pípadu, kdy je povinna pedmt nepenžitého vkladu vydat oprávnné osob (nap. v pípad odcizené vci jejímu skutenému vlastníkovi). b) V ostatních pípadech (nap. závod nebo jeho ást, pohledávka, movitá vc atp.) je pedmt vkladu vnesen úinností smlouvy o vkladu uzavírané vkladatelem se spoleností. Zpsoby zvýšení základního kapitálu

4 ZOK zachoval oba dva zpsoby zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným, a to efektivní zvýšení základního kapitálu a nominální zvýšení základního kapitálu. Efektivním zvýšením základního kapitálu se rozumí zvýšení základního kapitálu novými vklady (penžitými i nepenžitými), které se realizuje bu tím, že do spolenosti vstoupí nový spoleník, který pevezme vkladovou povinnost k novému vkladu, anebo tím, že stávající spoleníci spolenosti pevezmou vkladovou povinnost ke zvýšení svých dosavadních vklad nebo k novým vkladm (je-li umožnna pluralita podíl). Nominální zvýšení základního kapitálu spolenosti pedstavuje zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spolenosti a jde o pouhou úetní operaci, v rámci které dochází k pesunu ástek mezi položkami pasiv rozvahy spolenosti (nap. uritá ástka z položky pasiv zisku se pesune do jiné položky pasiv základního kapitálu). Oba tyto zpsoby však nutn pedpokládají rozhodnutí valné hromady (resp. jediného spoleníka v psobnosti valné hromady) o zvýšení základního kapitálu spolenosti. Pednostní právo spoleník Dochází-li ke zvýšení základního kapitálu spolenosti penžitými vklady, mají ze zákona stávající spoleníci pednostní právo k pevzetí vkladové povinnosti. Vkladové povinnosti jsou spoleníci oprávnni pevzít v pomru podle výše svých podíl, ledaže si všichni spoleníci dohodnou jiný rozsah a podmínky využití pednostního práva. Odlišné podmínky využití pednostního práva mže stanovit rovnž spoleenská smlouva, která dokonce mže pednostní právo spoleník i zcela vylouit. Pokud si spoleník peje svého pednostního práva využít, musí tak uinit ve lht stanovené spoleenskou smlouvou, jinak do jednoho msíce ode dne, kdy se dovdl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, resp. o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu pijatém mimo valnou hromadu. Pokud si spoleník naopak nepeje participovat na zvýšení základního kapitálu spolenosti, zstane v této lht bu neinný, nebo se mže svého pednostního práva vzdát. Vzdání se pednostního práva lze uinit bu prohlášením pímo na jednání valné hromady, nebo písemn mimo valnou hromadu s úedn oveným podpisem. Nevyužije-li nkterý ze spoleník svého pednostního práva k pevzetí vkladové povinnosti nebo se tohoto práva vzdá, mže se souhlasem valné hromady pevzít vkladovou povinnost až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv spoleník. Nepevezme-li vkladovou povinnost žádný ze spoleník spolenosti, mže se souhlasem valné hromady pevzít vkladovou povinnost kdokoli. Svolání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu Prvním krokem zahajujícím proces zvýšení základního kapitálu není rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu (by je toto rozhodnutí v daném procesu nejdležitjší), nýbrž pozvánka na tuto valnou hromadu, která má spoleníky seznámit se zámrem spolenosti zvýšit základní kapitál. S píchodem ZOK se zpísnily požadavky na obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu. Od musí totiž pozvánka na valnou hromadu vedle standardních údaj 2 obsahovat rovnž návrh usnesení valné hromady. Proto se obsah pozvánky bude de facto krýt s obsahem rozhodnutí valné hromady. Pozvánku na valnou hromadu s výše uvedeným obsahem je svolavatel (typicky jednatel spolenosti) povinen zaslat všem spoleníkm na adresu uvedenou v seznamu spoleník (pípadn oznámit jiným zpsobem uvedeným ve spoleenské smlouv), to vše ve lht alespo 15 dn ped konáním valné hromady. Spoleenská smlouva mže tuto lhtu upravit odlišn od zákona, tj. zkrátit nebo prodloužit. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Obligatorními náležitostmi každého usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu pevzetím vkladové povinnosti jsou: ástka, o kterou má být základní kapitál spolenosti navyšován, lhta pro pevzetí vkladové povinnosti, urení druhu podíl, pipadá-li nový vklad spoleníka na nový podíl,

5 popis nepenžitého vkladu a ástka, která se zapoítává na emisní kurs spoleníka, urená na základ znaleckého posudku nebo náhradním zpsobem ocenní, lhta pro odevzdání kmenového listu nebo pro pevzetí kmenového listu, jsou-li podíly pedstavovány kmenovými listy. Valná hromada spolenosti rozhodující o zvýšení základního kapitálu je schopna se usnášet, jsou-li pítomni spoleníci, kteí mají alespo polovinu všech hlas, ledaže spoleenská smlouva uruje jiné kvorum. Rozhodnutí valné hromady se pak pijímá alespo dvoutetinovou vtšinou hlas všech spoleník a osvduje se notáským zápisem. Co je nutné k pevzetí vkladové povinnosti Vkladová povinnost se pebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat: identifikaci obchodní spolenosti a zájemce o pevzetí vkladové povinnosti, výši vkladu pipadající na nový podíl a výši nového podílu, pípadn ástku zvýšení vkladu pipadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu a pípadné vkladové ážio, popis nepenžitého vkladu a ástku, která se zapoítává na emisní kurs spoleníka, urenou na základ znaleckého posudku (pípadn dle náhradního ocenní), lhtu pro splnní vkladové povinnosti, prohlášení budoucího spoleníka o tom, že pistupuje ke spoleenské smlouv spolenosti, nebo ustanovení 209 odst. 1 ZOK se v pípad zvyšování základního kapitálu nepoužije. Podpis zájemce na prohlášení musí být úedn oven. Prohlášení nabývá úinnosti okamžikem jeho doruení spolenosti. Dochází-li ke splnní vkladové povinnosti zapotením vzájemných pohledávek upisovatele a spolenosti, musí být dohoda o zapotení uzavena ješt ped podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Kdy je nominální zvýšení základního kapitálu pípustné Valná hromada spolenosti mže rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spolenosti vykázaných ve schválené ádné, mimoádné nebo mezitímní úetní závrce ve vlastním kapitálu spolenosti, nejsou-li tyto zdroje úelov vázány. Jak již bylo shora uvedeno, jedná se o pouhou úetní operaci, spoívající v pesunu ástek v rámci položek pasiv rozvahy spolenosti. Zvýšení základního kapitálu však nemže být vyšší, než kolik iní rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a výší základního kapitálu spolenosti. Dalším pedpokladem pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj je, aby ta ást úetní závrky, která slouží jako podklad pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, byla ovena auditorem s výrokem bez výhrad. Úetní závrka pak nesmí být sestavena z údaj, které jsou starší šesti msíc, poítáno ke dni rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pokud by mlo dojít ke zvýšení základního kapitálu na základ mezitímní úetní závrky, nelze ke zvýšení použít istý zisk. Jak se nominální zvýšení projeví na vkladech dosavadních spoleník Zvýšením základního kapitálu z vlastních zdroj se zvýší výše vkladu každého spoleníka v pomru jejich dosavadních vklad, tedy zcela rovnomrn, ledaže je ve spoleenské smlouv pipuštna pluralita podíl a valná hromada rozhodne o vzniku nových podíl. Ovšem budou-li vznikat nové podíly, musí se tak dít opt rovnomrn, tj. všem spoleníkm, s výjimkou pípadu, kdy se spoleník práva na nový podíl vzdá zpsobem obdobným pro vzdání se pednostního práva na zvýšení základního kapitálu pevzetím vkladové povinnosti. Nebude-li chtít spoleník participovat na zvýšení základního kapitálu, rozdlí se jeho vklad pomrn mezi ostatní spoleníky. Jakákoli jiná dohoda spoleník není pipuštna.

6 Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj obsahuje: a) ástku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, b) oznaení vlastního zdroje nebo zdroj, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v lenní podle struktury vlastního kapitálu v úetní závrce, c) novou výši vkladu spoleníka nebo výši nového vkladu spoleníka, d) urení podíl, pipadá-li nový vklad na nový podíl, e) lhtu pro odevzdání kmenového listu nebo pro pevzetí kmenového listu, jsou-li podíly pedstavovány kmenovými listy. Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku Bez zbyteného odkladu po pevzetí vkladové povinnosti spoleníky, pípadn budoucími spoleníky a po vnesení všech nepenžitých vklad (penžité vklady nemusí být v té dob splaceny), musí spolenost, resp. jednatel podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Soud je povinen o takovém návrhu rozhodnout ve lht pti pracovních dn od jeho doruení, resp. ode dne úplného odstranní jeho vad. Lhta 2 msíc na podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Na tomto míst je nutno upozornit, že jednatel musí podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku nejpozdji do 2 msíc poté, co valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu, jinak dojde ex lege ke zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a zániku vkladové povinnosti. Další dvody pro zrušení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a vkladové povinnosti jsou upraveny v 218 odst. 1 a 225 ZOK. Bude-li zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstíku, je vkladatel povinen splnit svou vkladovou povinnost, i kdyby se ukázalo, že usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo prohlášení o pevzetí vkladové povinnosti je neplatné nebo neúinné. To neplatí, pokud neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu prohlásí soud. Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. a VERLAG DASHÖFER, nakladatelství, spol. s r.o. Tento text pochází z on-line databáze Firma profi. Více informací vetn možnosti objednání naleznete na adrese

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava - Kylešovice (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více