Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným , Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer"

Transkript

1 Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným , Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon. 90/2012 Sb., o obchodních spolenostech a družstvech, a to pedevším v ustanovení 216 až 232 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále zejména ustanovení 15, 17, 19 až 22, 25 odst. 2, 26 až 29, 142 až 144, 150 a 151, 171 až 173 a 190 odst. 2 písm. b) ZOK. Základní kapitál Základním kapitálem spolenosti s ruením omezeným se rozumí penžní vyjádení souhrnu všech vklad všech spoleník. Základní kapitál tedy není oznaením pro majetek vložený zakladateli pi založení nebo spoleníky (i budoucími spoleníky) pi zvýšení základního kapitálu do spolenosti, ale pouze penžní vyjádení hodnoty tohoto majetku. Základní kapitál musí být vždy vyjáden v jednotkách eské mny. Oproti úprav obsažené v obchodním zákoníku, bylo s úinností od upuštno od stanovení minimální hranice základního kapitálu. Nov je definována toliko minimální výše vkladu jednoho spoleníka, která iní, není-li v zakladatelském dokumentu uvedeno nco jiného, 1 K. Od výše vkladu se posléze odvíjí i výše základního kapitálu. Nov jsou tedy pipuštny i spolenosti se základním kapitálem ve výši 1 K. Horní hranice výše základního kapitálu stanovena není. Výše základního kapitálu, jakož i výše vkladu každého ze spoleník, vetn zpsobu a lhty stanovené pro splnní vkladové povinnosti, jsou obligatorními náležitostmi každé spoleenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny spolenosti s ruením omezeným. Proto také zvýšení základního kapitálu spolenosti pedstavuje souasn zmnu zakladatelského dokumentu spolenosti. Orgán oprávnný rozhodnout o zvýšení základního kapitálu V rámci organizaní struktury spolenosti s ruením omezeným je rozhodování o zmnách výše základního kapitálu, tedy i rozhodování o zvýšení základního kapitálu spolenosti sveno do výluné psobnosti nejvyššího orgánu spolenosti, tedy valné hromady. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu spadá do skupiny rozhodnutí, jejichž dsledkem je zmna spoleenské smlouvy ve smyslu ustanovení 171 odst. 1 písm. b) ZOK, proto se k pijetí takového rozhodnutí vyžaduje souhlas alespo dvoutetinové vtšiny hlas všech spoleník, nestanovíli spoleenská smlouva vyšší poet hlas. Souasn se takové rozhodnutí osvduje veejnou listinou, tedy notáským zápisem. Jednolenná spolenost Má-li spolenost pouze jediného spoleníka, nekoná se valná hromada a psobnost valné hromady vykonává tento jediný spoleník. Ten také zcela samostatn rozhoduje o zvýšení základního kapitálu spolenosti. Rozhodnutí jediného spoleníka o zvýšení základního kapitálu musí splovat stejné formální požadavky jako rozhodnutí valné hromady, tedy i takové rozhodnutí musí mít formu notáského zápisu. Úinky zvýšení základního kapitálu K zásadní zmn dochází, pokud jde o úinky zvýšení základního kapitálu. Ty se liší podle toho, zda jde o efektivní nebo nominální zpsob zvýšení základního kapitálu.

2 U efektivního zvýšení základního kapitálu (zvýšení prostednictvím pevzetí vkladové povinnosti ke zvýšení stávajících vklad nebo k novému vkladu) nastávají úinky zvýšení již okamžikem pevzetí vkladové povinnosti a vnesením, resp. splacením její pedepsané ásti, není-li v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu uvedeno pozdjší datum. Nejzazším datem však mže být toliko datum zápisu zmny výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. U nominálního zvýšení základního kapitálu (zvýšení z vlastních zdroj) a u kombinovaného zvýšení základního kapitálu (kombinace efektivního a nominálního zvýšení základního kapitálu) nastávají úinky zvýšení až zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Kdy je a kdy není možné zvýšení základního kapitálu Základní kapitál spolenosti je možné zvýšit jak penžitými, tak nepenžitými vklady. Pro oba druhy vklad stanoví ZOK jistá omezení. Zvýšení základního kapitálu penžitými vklady je pípustné teprve v okamžiku, kdy jsou všechny dosavadní penžité vklady spoleník zcela splaceny, a to bez ohledu na to, je-li již jejich splacení zapsáno v obchodním rejstíku (nepenžité vklady musí být zcela splaceny ped zápisem spolenosti do obchodního rejstíku, pokud tímto zápisem spolenost vzniká, nebo ped zápisem samotného zvýšení základního kapitálu spolenosti do obchodního rejstíku, k nmuž dochází za trvání existence spolenosti, vždy), ledaže se pi zvýšení základního kapitálu vytváejí nové podíly. Zvýšit základní kapitál nepenžitými vklady je sice možné i v pípad, kdy penžité vklady zcela splaceny nejsou, ovšem v takovém pípad má jednatel povinnost zvýšení základního kapitálu nepenžitými vklady obhájit ped valnou hromadou. Jednatel totiž musí pedložit valné hromad písemnou zprávu, ve které uvede dvody pro zvýšení základního kapitálu nepenžitými vklady a odvodní ástku, která se zapoítává na emisní kursy. Zvýšit základní kapitál je možné pouze nepenžitými vklady, které schválila valná hromada spolenosti. Splacení vklad do základního kapitálu Penžité vklady ke zvýšení základního kapitálu spolenosti již nemusí být spláceny na zvláštní úet u banky nebo spoitelního a úvrního družstva, jako tomu bylo do konce roku Je to dáno tím, že ustanovení 23 odst. 1. ZOK, který upravuje povinnost splácet penžité vklady na úet banky i spoitelního a úvrního družstva pi založení spolenosti, se dle ustanovení 29 ZOK na zvyšování základního kapitálu nepoužije. Penžité vklady pi zvyšování základního kapitálu tak lze splácet jak na bžný podnikatelský úet spolenosti, tak i v hotovosti do pokladny (ovšem v takovém pípad je teba respektovat omezení plynoucí ze zákona. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti). ZOK rovnž v pípad penžitých vklad opustil stanovení minimálního rozsahu splacení vklad ped podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního rejstíku. Lhta pro splnní vkladové povinnosti se uvádí toliko v prohlášení o pevzetí vkladové povinnosti a její délka je zpravidla dána spoleenskou smlouvou (pípadn vyplývá z ustanovení 150 odst. 1 ZOK), piemž nesmí pekroit dobu pti let. To platí i v pípad, kdy má spolenost pouze jediného spoleníka a kdy tedy obchodní zákoník trval na úplném splacení všech vklad ped podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. U nepenžitých vklad k žádným zmnám nedošlo. Nepenžitým vkladem mže být jen majetek, jehož hospodáská hodnota je zjistitelná (tj. penzi ocenitelná). Vklady spoívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou i nadále zakázány. Obdobn nelze jako nepenžitý vklad poskytnout pohledávku vi spolenosti, tato pohledávka však mže být smluvn zapotena proti pohledávce spolenosti na splnní vkladové povinnosti, bude-li s tím valná hromada spolenosti souhlasit (ani v takovém pípad však nejde o nepenžitý vklad, nýbrž o splacení penžitého vkladu zapotením - pozn.). Jak se zjišuje hodnota nepenžitého vkladu Hodnota nepenžitého vkladu se primárn uruje na základ znaleckého posudku zpracovaného znalcem vybraným ze seznamu znalc vedeného podle zákona o znalcích a tlumonících. Do konce roku 2013 bylo nutné, aby znalce za tímto úelem jmenoval soud. ZOK tento požadavek opouští a znalce tak vybírá jednatel spolenosti.

3 Výjimky z povinnosti oceovat nepenžitý vklad posudkem znalce Pi zvyšování základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným se mohou pimen použít i ustanovení 468 až 473 ZOK, které upravují výjimky z povinnosti oceovat nepenžitý vklad posudkem znalce. Splní-li spolenost zákonem stanovené podmínky, nemusí nutn za úelem stanovení hodnoty nepenžitého vkladu nechávat zpracovat znalecký posudek. Bude-li pedmtem nepenžitého vkladu investiní cenný papír nebo nástroj penžního trhu a rozhodne-li tak jednatel spolenosti, použije se pi urení jeho ceny vážený prmr z cen, za které byly uskutenny obchody na regulovaném trhu s tímto cenným papírem nebo nástrojem za posledních šest msíc. Bude-li pedmtem nepenžitého vkladu jakýkoli jiný majetek, než investiní cenný papír nebo nástroj penžního trhu, a rozhodne-li tak opt jednatel spolenosti, použije se pro urení jeho ceny jeho reálná hodnota stanovená obecn uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecn uznávaných standard a zásad oceování za posledních šest msíc ped vnesením vkladu. Takovým obecn uznávaným nezávislým odborníkem mže být napíklad renomovaná realitní kancelá s dlouhodobými zkušenostmi na realitním trhu. Dalším náhradním zpsobem ocenní je stanovení ceny podle reálné hodnoty majetku vykázané v úetní závrce za úetní období pedcházející rozhodnutí valné hromady o nepenžitém vkladu, pokud o takovém majetku spoleník i budoucí spoleník útuje a pokud taková úetní závrka byla ovena auditorem s výrokem bez výhrad. Zvolí-li spolenost nkterý z náhradních zpsob ocenní nepenžitého vkladu, je také povinna po pijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zveejnit v Obchodním vstníku ped vnesením nepenžitého vkladu oznámení s následujícími údaji: popisem nepenžitého vkladu a datem pijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, cenou nepenžitého vkladu, zpsobem jeho ocenní, popípad i použitými metodami a odvodnním, jak znalec k tomuto ocenní dospl, vyjádením, zda cena nepenžitého vkladu odpovídá hodnot podílu, který má být za tento nepenžitý vklad získán, sdlením, že nenastaly výjimené nebo nové okolnosti, které by mohly pvodní ocenní ovlivnit. Spolenost je dále povinna založit do sbírky listin ve lht jednoho msíce po vnesení nepenžitého vkladu prohlášení obsahující výše uvedené údaje. Vnášení (splácení) nepenžitých vklad Nepenžité vklady musí být vneseny (splaceny) ped podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Zpsob vnášení se liší v závislosti na pedmtu nepenžitého vkladu. a) Je-li nepenžitým vkladem nemovitá vc, je pedmt vkladu vnesen tak, že vkladatel pedá spolenosti nemovitou vc a souasn písemné prohlášení o vnesení nemovité vci s úedn oveným podpisem. Vlastnické právo ke vkládané nemovité vci nabývá spolenost až vkladem práva do píslušného katastru nemovitostí na základ shora uvedeného písemného prohlášení vkladatele. V pípad, že na spolenost nepejde vlastnické právo k pedmtu nepenžitého vkladu, akoli je nepenžitý vklad považován za vnesený, je spoleník, který se k poskytnutí takového nepenžitého vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepenžitého vkladu v penzích. Naproti tomu spolenost je povinna spoleníkovi vrátit pedmt nepenžitého vkladu, který pevzala, s výjimkou pípadu, kdy je povinna pedmt nepenžitého vkladu vydat oprávnné osob (nap. v pípad odcizené vci jejímu skutenému vlastníkovi). b) V ostatních pípadech (nap. závod nebo jeho ást, pohledávka, movitá vc atp.) je pedmt vkladu vnesen úinností smlouvy o vkladu uzavírané vkladatelem se spoleností. Zpsoby zvýšení základního kapitálu

4 ZOK zachoval oba dva zpsoby zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným, a to efektivní zvýšení základního kapitálu a nominální zvýšení základního kapitálu. Efektivním zvýšením základního kapitálu se rozumí zvýšení základního kapitálu novými vklady (penžitými i nepenžitými), které se realizuje bu tím, že do spolenosti vstoupí nový spoleník, který pevezme vkladovou povinnost k novému vkladu, anebo tím, že stávající spoleníci spolenosti pevezmou vkladovou povinnost ke zvýšení svých dosavadních vklad nebo k novým vkladm (je-li umožnna pluralita podíl). Nominální zvýšení základního kapitálu spolenosti pedstavuje zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spolenosti a jde o pouhou úetní operaci, v rámci které dochází k pesunu ástek mezi položkami pasiv rozvahy spolenosti (nap. uritá ástka z položky pasiv zisku se pesune do jiné položky pasiv základního kapitálu). Oba tyto zpsoby však nutn pedpokládají rozhodnutí valné hromady (resp. jediného spoleníka v psobnosti valné hromady) o zvýšení základního kapitálu spolenosti. Pednostní právo spoleník Dochází-li ke zvýšení základního kapitálu spolenosti penžitými vklady, mají ze zákona stávající spoleníci pednostní právo k pevzetí vkladové povinnosti. Vkladové povinnosti jsou spoleníci oprávnni pevzít v pomru podle výše svých podíl, ledaže si všichni spoleníci dohodnou jiný rozsah a podmínky využití pednostního práva. Odlišné podmínky využití pednostního práva mže stanovit rovnž spoleenská smlouva, která dokonce mže pednostní právo spoleník i zcela vylouit. Pokud si spoleník peje svého pednostního práva využít, musí tak uinit ve lht stanovené spoleenskou smlouvou, jinak do jednoho msíce ode dne, kdy se dovdl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, resp. o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu pijatém mimo valnou hromadu. Pokud si spoleník naopak nepeje participovat na zvýšení základního kapitálu spolenosti, zstane v této lht bu neinný, nebo se mže svého pednostního práva vzdát. Vzdání se pednostního práva lze uinit bu prohlášením pímo na jednání valné hromady, nebo písemn mimo valnou hromadu s úedn oveným podpisem. Nevyužije-li nkterý ze spoleník svého pednostního práva k pevzetí vkladové povinnosti nebo se tohoto práva vzdá, mže se souhlasem valné hromady pevzít vkladovou povinnost až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv spoleník. Nepevezme-li vkladovou povinnost žádný ze spoleník spolenosti, mže se souhlasem valné hromady pevzít vkladovou povinnost kdokoli. Svolání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu Prvním krokem zahajujícím proces zvýšení základního kapitálu není rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu (by je toto rozhodnutí v daném procesu nejdležitjší), nýbrž pozvánka na tuto valnou hromadu, která má spoleníky seznámit se zámrem spolenosti zvýšit základní kapitál. S píchodem ZOK se zpísnily požadavky na obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu. Od musí totiž pozvánka na valnou hromadu vedle standardních údaj 2 obsahovat rovnž návrh usnesení valné hromady. Proto se obsah pozvánky bude de facto krýt s obsahem rozhodnutí valné hromady. Pozvánku na valnou hromadu s výše uvedeným obsahem je svolavatel (typicky jednatel spolenosti) povinen zaslat všem spoleníkm na adresu uvedenou v seznamu spoleník (pípadn oznámit jiným zpsobem uvedeným ve spoleenské smlouv), to vše ve lht alespo 15 dn ped konáním valné hromady. Spoleenská smlouva mže tuto lhtu upravit odlišn od zákona, tj. zkrátit nebo prodloužit. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Obligatorními náležitostmi každého usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu pevzetím vkladové povinnosti jsou: ástka, o kterou má být základní kapitál spolenosti navyšován, lhta pro pevzetí vkladové povinnosti, urení druhu podíl, pipadá-li nový vklad spoleníka na nový podíl,

5 popis nepenžitého vkladu a ástka, která se zapoítává na emisní kurs spoleníka, urená na základ znaleckého posudku nebo náhradním zpsobem ocenní, lhta pro odevzdání kmenového listu nebo pro pevzetí kmenového listu, jsou-li podíly pedstavovány kmenovými listy. Valná hromada spolenosti rozhodující o zvýšení základního kapitálu je schopna se usnášet, jsou-li pítomni spoleníci, kteí mají alespo polovinu všech hlas, ledaže spoleenská smlouva uruje jiné kvorum. Rozhodnutí valné hromady se pak pijímá alespo dvoutetinovou vtšinou hlas všech spoleník a osvduje se notáským zápisem. Co je nutné k pevzetí vkladové povinnosti Vkladová povinnost se pebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat: identifikaci obchodní spolenosti a zájemce o pevzetí vkladové povinnosti, výši vkladu pipadající na nový podíl a výši nového podílu, pípadn ástku zvýšení vkladu pipadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu a pípadné vkladové ážio, popis nepenžitého vkladu a ástku, která se zapoítává na emisní kurs spoleníka, urenou na základ znaleckého posudku (pípadn dle náhradního ocenní), lhtu pro splnní vkladové povinnosti, prohlášení budoucího spoleníka o tom, že pistupuje ke spoleenské smlouv spolenosti, nebo ustanovení 209 odst. 1 ZOK se v pípad zvyšování základního kapitálu nepoužije. Podpis zájemce na prohlášení musí být úedn oven. Prohlášení nabývá úinnosti okamžikem jeho doruení spolenosti. Dochází-li ke splnní vkladové povinnosti zapotením vzájemných pohledávek upisovatele a spolenosti, musí být dohoda o zapotení uzavena ješt ped podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Kdy je nominální zvýšení základního kapitálu pípustné Valná hromada spolenosti mže rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spolenosti vykázaných ve schválené ádné, mimoádné nebo mezitímní úetní závrce ve vlastním kapitálu spolenosti, nejsou-li tyto zdroje úelov vázány. Jak již bylo shora uvedeno, jedná se o pouhou úetní operaci, spoívající v pesunu ástek v rámci položek pasiv rozvahy spolenosti. Zvýšení základního kapitálu však nemže být vyšší, než kolik iní rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a výší základního kapitálu spolenosti. Dalším pedpokladem pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj je, aby ta ást úetní závrky, která slouží jako podklad pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, byla ovena auditorem s výrokem bez výhrad. Úetní závrka pak nesmí být sestavena z údaj, které jsou starší šesti msíc, poítáno ke dni rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pokud by mlo dojít ke zvýšení základního kapitálu na základ mezitímní úetní závrky, nelze ke zvýšení použít istý zisk. Jak se nominální zvýšení projeví na vkladech dosavadních spoleník Zvýšením základního kapitálu z vlastních zdroj se zvýší výše vkladu každého spoleníka v pomru jejich dosavadních vklad, tedy zcela rovnomrn, ledaže je ve spoleenské smlouv pipuštna pluralita podíl a valná hromada rozhodne o vzniku nových podíl. Ovšem budou-li vznikat nové podíly, musí se tak dít opt rovnomrn, tj. všem spoleníkm, s výjimkou pípadu, kdy se spoleník práva na nový podíl vzdá zpsobem obdobným pro vzdání se pednostního práva na zvýšení základního kapitálu pevzetím vkladové povinnosti. Nebude-li chtít spoleník participovat na zvýšení základního kapitálu, rozdlí se jeho vklad pomrn mezi ostatní spoleníky. Jakákoli jiná dohoda spoleník není pipuštna.

6 Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj obsahuje: a) ástku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, b) oznaení vlastního zdroje nebo zdroj, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v lenní podle struktury vlastního kapitálu v úetní závrce, c) novou výši vkladu spoleníka nebo výši nového vkladu spoleníka, d) urení podíl, pipadá-li nový vklad na nový podíl, e) lhtu pro odevzdání kmenového listu nebo pro pevzetí kmenového listu, jsou-li podíly pedstavovány kmenovými listy. Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku Bez zbyteného odkladu po pevzetí vkladové povinnosti spoleníky, pípadn budoucími spoleníky a po vnesení všech nepenžitých vklad (penžité vklady nemusí být v té dob splaceny), musí spolenost, resp. jednatel podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku. Soud je povinen o takovém návrhu rozhodnout ve lht pti pracovních dn od jeho doruení, resp. ode dne úplného odstranní jeho vad. Lhta 2 msíc na podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Na tomto míst je nutno upozornit, že jednatel musí podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstíku nejpozdji do 2 msíc poté, co valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu, jinak dojde ex lege ke zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a zániku vkladové povinnosti. Další dvody pro zrušení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a vkladové povinnosti jsou upraveny v 218 odst. 1 a 225 ZOK. Bude-li zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstíku, je vkladatel povinen splnit svou vkladovou povinnost, i kdyby se ukázalo, že usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo prohlášení o pevzetí vkladové povinnosti je neplatné nebo neúinné. To neplatí, pokud neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu prohlásí soud. Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. a VERLAG DASHÖFER, nakladatelství, spol. s r.o. Tento text pochází z on-line databáze Firma profi. Více informací vetn možnosti objednání naleznete na adrese

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s.

S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s. S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s. Stanovy ve znní zmn pijatých pedstavenstvem spolenosti dle 2 zákona 134/2013 o nkterých opateních ke zvýšení transparentnosti akciových spoleností a o zmnách

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 117/2009-D, OD

DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 117/2009-D, OD , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 117/2009-D, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení 59a a 59b obchodního zákoníku 32006L0068

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

S T A N O V Y. "Bytové družstvo Hlavní 2741"

S T A N O V Y. Bytové družstvo Hlavní 2741 S T A N O V Y "Bytové družstvo Hlavní 2741" 1. OBCHODNÍ FIRMA 1. Obchodní firma družstva je "Bytové družstvo Hlavní 2741" (dále jen družstvo) 2. SÍDLO DRUŽSTVA 1. Sídlem družstva je Praha 4, Hlavní 2741/124.

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 591/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech Zmna: 89/1993 Sb. Zmna: 331/1993 Sb. Zmna: 259/1994 Sb. Zmna: 61/1996 Sb., 152/1996 Sb. Zmna: 15/1998 Sb. Zmna: 70/2000

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. íslo: D 13/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. íslo: D 13/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA íslo: Obchodní spolenost St. HUBERT, s.r.o., se sídlem Olomouc, ulice Sokolská p. 584 /11, PS 772 00, I: 48396389, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Ostrav v oddíle

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více