190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice, bez ohledu na to, kdo je emitentem dluhopis (dále jen"emitent"),pokuddálenenístanovenojinak( 3odst.3, 26odst.4). 2 Dluhopis (1) Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné ástky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. (2) Dluhopis mže být vydán v listinné nebo zaknihované podob. (3) Emisí dluhopis se rozumí soubor dluhopis vydávaných na základ týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopism téže emise se pidlí stejné identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír (ISIN), je-li pidlováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis. (4) Dluhopisem vydávaným v eské republice se rozumí dluhopis, který byl v listinné podob pedán nebo v zaknihované podob zapsán v evidenci podle zvláštního právního pedpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu na úet prvnímu nabyvateli na území eské republiky. (5) Kupóny jsou cenné papíry na doruitele, které lze vydávat pro úely uplatnní práva na výnos z dluhopisu. Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu. 3 Emitent (1) Emitentem mže být právnická osoba, od jejíhož vzniku uplynuly nejmén 2 roky a která má schválené a auditované alespo 2 poslední po sob jdoucí úetní závrky, nestanoví-li tento zákon jinak ( 25 až 27). Emitentem mže být též fyzická osoba, která je bankou s místem podnikání na území státu Evropské unie nebo jiného státu tvoícího Evropský hospodáský prostor, a která na území eské republiky podniká na základ jednotné bankovní licence podle zvláštního právního pedpisu, upravujícího innost bank. (2) Emitent mže vydat dluhopisy, pokud Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") schválí emisní podmínky dluhopis(dále jen"emisní podmínky"), nestanoví-li tento zákon jinak( 25 odst. 8). (3) Emitent se sídlem nebo bydlištm v eské republice, který vydává dluhopisy v zahranií, je povinen nejpozdji k datu emise dluhopis informovat Komisi o místu vydání, objemu emise a dále o form a podob dluhopis, jejich výnosu a splatnosti. Komise bez zbyteného odkladu o sdlených skutenostech informuje eskou národní banku. (4) Emitent se sídlem nebo bydlištm v zahranií, který vydává dluhopisy v eské republice, je povinen nejpozdji k datu emise dluhopis informovat eskou národní banku o objemu emise a dále o form a podob dluhopis, jejich výnosu a splatnosti. 4 Seznam vlastník (1) Emitent vede seznam vlastník jím vydaných listinných dluhopis znjících na jméno. Seznam vlastník zaknihovaných dluhopis znjících na jméno je seznam vedený osobou, která je oprávnna k vedení evidence zaknihovaných cenných papír podle zvláštního právního pedpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "osoba oprávnná k vedení evidence"). Práva spojená s dluhopisy znjícími na jméno je oprávnna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v tchto seznamech, pokud ze zvláštního právního pedpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nevyplývá nco jiného. (2) K úinnosti pevodu listinného dluhopisu znjícího na jméno vi emitentovi se vyžaduje zápis o zmn vlastníka v seznamu podle odstavce 1 vty první; emitent provede tento zápis neprodlen poté, co mu bude taková zmna prokázána. K úinnosti pevodu zaknihovaného dluhopisu znjícího na jméno vi emitentovi se vyžaduje zápis o zmn vlastníka v seznamu podle odstavce 1 vty druhé. 5 Pevoditelnost listinného dluhopisu na jméno Listinný dluhopis na jméno je pevoditelný rubopisem a pedáním. V rubopisu se uvede obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydlišt fyzické osoby, na niž se dluhopis pevádí, a den pevodu dluhopisu. Na rubopis se jinak použije pimen zvláštní právní pedpis upravující smnky. Pevoditelnost dluhopisu znjícího na jméno nelze emisními podmínkami omezit. 6 Náležitosti dluhopisu (1) Dluhopis vydávaný v listinné podob má tyto náležitosti a) údaje o emitentovi 1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikaní íslo, bylo-li pidleno, 2. u fyzické zahraniní osoby jméno a píjmení, datum narození, bydlišt v eské republice, obchodní firma, místo podnikání a identifikaní íslo, bylo-li pidleno, b) název dluhopisu, který obsahuje slovo"dluhopis", a u zvláštního druhu dluhopisu oznaení jeho druhu, c) identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír, je-li pidlováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis, d) jmenovitou hodnotu,

2 e) údaj o schválení emisních podmínek, f) výnos dluhopisu nebo zpsob stanovení jeho výše, g) datum emise, h) zpsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z nho, i) formu dluhopisu, j) prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou ástku zpsobem a v míst uvedeném v emisních podmínkách, k) data splatnosti dluhopisu a výnosu z nho, není-li výnos uren rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, l) íselné oznaení dluhopisu, m) u dluhopisu znjícího na jméno i jméno a píjmení, obchodní firmu nebo název jeho prvního vlastníka, n) podpis nebo otisk podpisu osob oprávnných k datu emise jednat jménem emitenta, anebo podpis nebo otisk podpisu emitenta. (2) Zaknihovaný dluhopis má náležitosti podle odstavce 1, s výjimkou náležitostí uvedených pod písmeny l), m) an). 7 Emisní podmínky (1) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnjší informace o emisi dluhopis, a obsahují vždy a)údajeuvedenév 6odst.1písm.a)ažk), b) údaj o podob dluhopisu, c) lhtu pro upisování emise dluhopisu(dále jen"emisní lhta"), d) emisní kurz, pípadn zpsob jeho stanovení, a pro pípad, že emisní kurz bude urován kurzem dosaženým v aukci, zpsob aukce, e) pedpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise dluhopisu, f) zpsob a místo upisování dluhopisu a zpsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu, g) zpsob pípadného výpotu výnosu dluhopisu, h) údaje o zdaování výnosu dluhopisu, i) údaje o osobách, které se podílejí na zabezpeení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplácení výnosu z dluhopisu, s uvedením zpsobu jejich úasti na tchto innostech, j) údaje úetní závrky za poslední 2 roky spolu s výrokem auditora o tchto úetních závrkách, k) informace o promlení práv z dluhopisu, l) zpsob oznamování svolání schze vlastník dluhopis, jakož i vlastník podíl na sbrném dluhopisu (dále jen "schze vlastník") ( 21); stanovení rozhodného dne pro úast na schzi vlastník zaknihovaných dluhopis, jakož i vlastník podíl na sbrném dluhopisu, který nesmí pedcházet o více než 7 kalendáních dn den konání schze vlastník, a zpsob uveejování dalších informací o dluhopisu, m) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem bylo provedeno ohodnocení finanní zpsobilosti emitenta (rating), nebo informaci, že ohodnocení nebylo provedeno, n) oznaení regulovaného trhu nebo volného trhu, na kterém emitent hodlá požádat o pijetí dluhopis k obchodování, nebo informaci, že nehodlá o takové pijetí požádat. (2) Emisní podmínky obsahují též vymezení dalších práv a povinností emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnjší informace o emisi dluhopis, pokud picházejí v úvahu podle podmínek vydání a zámr emitenta, a to a) rozhodnutí emitenta, že emise dluhopis bude v rámci emisní lhty vydávána postupn(v tranších), b) právo emitenta zvýšit objem emise [ 11 odst. 1 písm. b)] a možný rozsah tohoto zvýšení, pípadn právo emitenta vydat dluhopisy v pedpokládaném objemu i po uplynutí emisní lhty[ 11 odst. 1 písm. c)], c) údaj o tom, že je splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z nho zajištno tetí osobou, a údaj, kde je smlouva o zajištní pístupná veejnosti, d) údaje o zástavním právu u dluhopisu, jehož splacení nebo vyplacení výnosu z nho je zajištno zástavou, a zpsob, jakým bude zástavní právo uplatnno, e)zpsoblosováníudluhopisu,jehožvýnosjespojensdluhopisem,kterýjelosován[ 16písm.c)], f) údaj o pípadných dalších právech vlastník dluhopis, jsou-li s dluhopisem spojena, g) v pípad zaknihovaných dluhopis údaj o tom, kdo povede jejich evidenci, a pípadn rozhodnutí emitenta, že právonavýnosmáosobavlastnícídluhopiskjinémudni,nežjedensplatnostivýnosudluhopisu( 17odst.1), h) v pípad sbrného dluhopisu údaj o tom, kdo povede evidenci vlastník podíl na sbrném dluhopisu, i) nepípustnost oddlení práva na výnos dluhopisu, pokud emitent oddlení tohoto práva vyluuje, j) oprávnní emitenta splatit dluhopis pede dnem jeho splatnosti vetn pomrného výnosu, s vymezením podmínek a zpsobu pedasného splacení a též zpsobu výpotu hodnoty nesplacených nevrácených kupón ( 19 odst.4), k) oprávnní vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu ped dobou splatnosti vetn vymezení podmínek, za kterých je oprávnn tak uinit, l) znní rozhodí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech spojených s dluhopisem ešeny v rozhodím ízení, m)uvymnitelnéhodluhopisu( 33odst.1)zpsoboznámenídne,odkteréholzeprávonavýmnuzajinýdluhopis nebo jiné dluhopisy anebo akcii i akcie uplatnit, a místo a lhtu pro uplatnní tohoto práva; pokud jsou vymnitelné dluhopisy vydávány v zaknihované podob, datum rozhodného dne pro urení osoby oprávnné vykonat práva z tchto dluhopis, n) u prioritního dluhopisu ( 33 odst. 2) zpsob oznámení dne, od kterého lze právo na pednostní úpis akcií uplatnit, a místo a lhtu pro uplatnní tohoto práva; pokud jsou prioritní dluhopisy vydávány v zaknihované podob, datum rozhodného dne pro urení osoby oprávnné vykonat práva z tchto dluhopis, o) u podízeného dluhopisu ( 34) ustanovení, že pohledávky vlastník tchto dluhopis s nimi spojené budou uspokojeny až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podízenosti v pípad 1. vstupu emitenta do likvidace, 2. prohlášení konkurzu na majetek emitenta, 3. povolení vyrovnání, 4. je-li emitentem zahraniní osoba, též jiného obdobného opatení. (3) Právní vztah mezi emitentem a osobou oprávnnou vykonávat práva spojená s dluhopisem se ve vcech neupravených tímto zákonem ídí obchodním zákoníkem a zákonem o cenných papírech. Schválení emisních podmínek

3 8 (1) Emisní podmínky schvaluje Komise na žádost emitenta. (2) Pílohu žádosti o schválení emisních podmínek tvoí a) emisní podmínky, b) smlouva o zajištní, je-li splatnost závazku vyplývajícího z dluhopisu zajištna tetí osobou, c) nezabezpeuje-li vydání dluhopis emitent, písemné prohlášení povené osoby o tom, že se zavázala emitentovi zabezpeit vydání dluhopis( 15), d) jde-li o komunální dluhopisy, souhlas Ministerstva financí(dále jen"ministerstvo") podle 27 odst. 2, e) jde-li o hypotení zástavní listy, pedpoklad stavu krytí hypoteních zástavních list pohledávkami z hypoteních úvr (dále jen "prognóza stavu krytí") po dobu splatnosti nové emise, je-li doba splatnosti již vydaných emisí hypoteních zástavních list téhož emitenta delší než doba splatnosti nové emise, tvoí pílohu prognóza stavu všech již vydaných emisí, vetn emise nov vydávané. (3) Pi schvalování emisních podmínek Komise posuzuje, zda žádost obsahuje všechny tímto zákonem požadované pílohy, zda emisní podmínky obsahují veškeré tímto zákonem stanovené náležitosti a zda cenný papír, který má být vydán, je dluhopisem podle tohoto zákona. (4) Neobsahují-li emisní podmínky zákonem stanovené údaje nebo nejsou-li pipojeny zákonem požadované pílohy, vyzve Komise žadatele, aby je doplnil a stanoví lhtu k jejich doplnní. Komise emisní podmínky neschválí, jestliže ani po výzv k jejich doplnní nebo k doplnní žádosti nebyla zjednána náprava nebo není-li cenný papír dluhopisem podle tohoto zákona. (5) Nejsou-li nkteré údaje, které mají emisní podmínky obsahovat, ke dni jejich schvalování známy, Komise schválí emisní podmínky, pokud obsahují informaci o tom, jakým zpsobem budou tyto údaje stanoveny a doplnny. Údaje musí být nejpozdji do uveejnní emisních podmínek oznámeny Komisi a emisní podmínky uveejnny ( 10) vetn tchto údaj. 9 (1) Komise je povinna rozhodnout o žádosti o schválení emisních podmínek podle 8 odst. 1 do 60 dn ode dne jejího doruení nebo doplnní. Jestliže Komise neodešle žadateli rozhodnutí o žádosti v této lht, platí, že emisní podmínky byly schváleny ve znní, které emitent v ízení požadoval schválit naposledy, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (2) Proti rozhodnutí Komise lze podat rozklad k prezidiu Komise. Prezidium Komise je povinno rozhodnout o rozkladu do 60 dn ode dne doruení rozkladu nebo jeho doplnní. Jestliže prezidium Komise neodešle žadateli rozhodnutí o rozkladu v této lht, platí, že rozhodnutí Komise se zmnilo tak, že emisní podmínky byly schváleny ve znní, které emitent v ízení požadoval schválit naposledy, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (3) Informaci o schválení emisních podmínek Komise uveejuje ve Vstníku Komise pro cenné papíry. (4) Pokud emitent do 6 msíc ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o schválení emisních podmínek nezahájí upisování dluhopis, pozbývá toto rozhodnutí právních úink. 10 Uveejování emisních podmínek (1) Emisní podmínky musí být uveejnny nejpozdji k datu emise; k jejich uveejnní však nesmí dojít ped nabytím právní moci rozhodnutí Komise, kterým byly schváleny. Emisní podmínky se uveejují v plném znní ve form inzerátu alespo v jednom celostátn šíeném deníku nebo ve form brožury, bezplatn poskytované v sídle emitenta, a u emitenta zpsobem umožujícím dálkový pístup, pokud tento zákon nestanoví jinak ( 26 odst. 1 a 2). Zvolený zpsob a místo uveejnní musí být zveejnny v Obchodním vstníku. Tento postup uveejnní emisních podmínek se nepoužije, jde-li o dluhopisy, které nejsou veejn nabízeny, jejich prvnímu nabyvateli však musí být emisní podmínky vždy pedány bezplatn. Emitent dluhopis, které nejsou veejn nabízeny, je povinen zveejnit v Obchodním vstníku informaci o míst, kde je možné se s emisními podmínkami seznámit. (2) Emisní podmínky musí být uveejnny ve form brožury též v sídle osoby, která zajišuje vydání dluhopis, vyplácení výnos z dluhopis a splacení dluhopis a musí být uveejnny u této osoby zpsobem umožujícím dálkový pístup. Na požádání musí být emisní podmínky zájemci poskytnuty zdarma, piemž náklady spojené s jejich zasláním nese zájemce. (3) Emisní podmínky dluhopis pijatých k obchodování na regulovaném trhu musí být bezplatn k dispozici též v sídle organizátora píslušného trhu nebo být u této osoby uveejnny zpsobem umožujícím dálkový pístup. 11 Objem emise (1) Emitent je oprávnn vydat dluhopisy a) v menším objemu emise, jestliže se do konce emisní lhty nepodailo upsat pedpokládaný objem emise, nebo b) ve vtším objemu emise, než byla pedpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopis, a to i po uplynutí emisní lhty, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách, nebo c) až do výše pedpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopis i po uplynutí emisní lhty, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách. (2) Postupuje-li emitent podle odstavce 1 písm. b) nebo c), je povinen stanovit dodatenou emisní lhtu, která skoní nejpozdji v den rozhodný pro splacení dluhopisu, a uveejnit ji stejným zpsobem jako emisní podmínky. (3) Emitent je povinen po uplynutí emisní lhty bez zbyteného odkladu oznámit Komisi, a v pípad zaknihovaných dluhopis také osob oprávnné k vedení evidence, skutenost podle odstavce 1 a uveejnit ji stejným zpsobem, jakým uveejnil emisní podmínky. V pípad emise komunálních dluhopis ( 27) je emitent povinen oznámit skutenost podle odstavce 1 písm. a) též ministerstvu. (4) V pípad emise státních dluhopis ( 25) vydávaných v zaknihované podob oznámí ministerstvo skutenost podle odstavce 1 písm. b) a c) bez zbyteného odkladu osob oprávnné k vedení evidence a uveejní ji stejným zpsobem, jakým uveejnilo emisní podmínky. 12 Zmna emisních podmínek (1) Emisní podmínky mže emitent zmnit, nejde-li o pípady podle odstavce 6, jen pokud se podstatn zmnily podmínky, za kterých byly stanoveny, po pedchozím souhlasu schze vlastník( 21) a po schválení Komisí. (2) Zmnu emisních podmínek schvaluje Komise na žádost emitenta.

4 (3) Komise je povinna rozhodnout o žádosti o schválení zmny emisních podmínek do 30 dn ode dne jejího doruení nebo doplnní. Jestliže Komise neodešle žadateli rozhodnutí o žádosti v této lht, platí, že zmna emisních podmínek byla schválena ve znní, které emitent v ízení požadoval schválit naposledy, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (4) Proti rozhodnutí Komise lze podat rozklad k prezidiu Komise. Prezidium Komise je povinno rozhodnout o rozkladu do 60 dn ode dne jeho doruení nebo doplnní. Jestliže prezidium Komise neodešle žadateli rozhodnutí o rozkladu v této lht, platí, že rozhodnutí Komise se zmnilo tak, že zmna emisních podmínek byla schválena ve znní, které emitent v ízení požadoval schválit naposledy, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (5) Emitent neprodlen uveejní zmnu emisních podmínek stejným zpsobem, jakým byly uveejnny emisní podmínky a zárove uveejní emisní podmínky po zmnách v plném znní. K uveejnní však nesmí dojít ped nabytím právní moci rozhodnutí Komise, kterým byla zmna schválena. (6) Souhlas schze vlastník a schválení Komisí se nevyžaduje ke zmn údaj o emitentovi, o zpsobu nebo místu výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z nho, údaj o zdaování výnosu dluhopisu, údaj o osobách, které se podílejí na zabezpeení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplácení výnosu z dluhopisu a dále údaj,okteréemisnípodmínkyrozšíilakterénejsouúdajememisníchpodmínekpodle 7,atéžpokudseemitent dodaten po vydání dluhopis rozhodne požádat o pijetí dluhopis k obchodování na regulovaném nebo volném trhu; zmna tchto údaj nesmí zpsobit vlastníkm dluhopis újmu. (7) Není-li zákonem ke zmnám emisních podmínek vyžadován souhlas schze vlastník a schválení Komisí, je emitent povinen bez zbyteného odkladu uveejnit údaje o zmnách stejným zpsobem, jakým byly uveejnny emisní podmínky. (8) V pípad emise komunálních dluhopis oznámí emitent zmnu emisních podmínek též ministerstvu. Dluhopisový program 13 (1) Emitent mže požádat o schválení spolených emisních podmínek, které budou stejné pro pedem neurený poet emisí dluhopis (dále jen "dluhopisový program"). V žádosti je povinen uvést též dobu trvání dluhopisového programu a nejvyšší objem nesplacených dluhopis vydaných v rámci dluhopisového programu. (2) Jednotlivé emise dluhopis vydané v rámci dluhopisového programu jsou samostatné emise. (3) Nejvyšší objem nesplacených dluhopis vydaných v rámci dluhopisového programu nesmí emitent pekroit v žádném okamžiku po dobu trvání dluhopisového programu. (4) Ped vydáním každé jednotlivé emise dluhopis v rámci dluhopisového programu je emitent povinen vypracovat pro tuto emisi doplnk dluhopisového programu, který musí obsahovat doplnní náležitostí emisních podmínek podle 7, které nejsou v dluhopisovém programu obsaženy, odkaz na dluhopisový program, popípad v nm uvede další specifické podmínky této emise. (5) Na schvalování dluhopisového programu a jeho doplku se pimen použijí ustanovení 8 a (1) Doplnk dluhopisového programu i jeho zmnu schvaluje Komise, pokud tento zákon nestanoví jinak ( 25 odst. 8), na žádost emitenta. Na zmnu doplku dluhopisového programu se pimen použijí ustanovení 12. (2) Komise je povinna rozhodnout o žádosti podle odstavce 1 do 14 dn od jejího doruení nebo doplnní. Jestliže Komise neodešle rozhodnutí o žádosti v této lht, platí, že doplnk dluhopisového programu byl schválen ve znní, které emitent v ízení požadoval schválit naposledy, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (3) Proti rozhodnutí Komise lze podat rozklad k prezidiu Komise. Prezidium Komise je povinno rozhodnout o rozkladu do 14 dn od jeho doruení nebo doplnní. Jestliže prezidium Komise neodešle žadateli rozhodnutí o rozkladu v této lht, platí, že rozhodnutí Komise se zmnilo tak, že doplnk dluhopisového programu, jakož i jeho zmna, byl schválen ve znní, které emitent v ízení požadoval schválit naposledy, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (4) Dluhopisový program, doplnk dluhopisového programu i jeho zmna jsou úinné dnem jejich uveejnní emitentem, ke kterému nesmí dojít ped nabytím právní moci rozhodnutí Komise o jejich schválení. Emitent je neprodlen uveejní stejným zpsobem, jaký zákon ukládá pro uveejnní emisních podmínek( 10). 15 Vydání dluhopisu (1) Vydání dluhopis zabezpeuje emitent nebo jím povená osoba, která je k této innosti oprávnna podle zvláštního právního pedpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a která obstará vydání emise nebo se smluvn zaváže stát se prvním nabyvatelem emise nebo její ásti. (2) Emisi dluhopis je možné vydávat v rámci emisní lhty i postupn po ástech(tranších), je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách. (3) Nedojde-li k vydání dluhopis, je emitent povinen do 30 dn po dni skonení emisní lhty vrátit upisovateli jím upsanou a splacenou ástku, vetn úroku ve výši prmrné diskontní sazby eské národní banky za období od data splacení. Výnos dluhopisu 16 Výnos dluhopisu mže být stanoven zejména a) pevnou úrokovou sazbou, b) rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, c) slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lht splatnosti dluhopisu, nebo d) pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou napíklad z jiných úrokových sazeb i výnos, pohybu devizových kurz, index i cen komodit. 17 (1) V pípad zaknihovaných dluhopis mže emitent rozhodnout, že právo na výnos má osoba oprávnná vykonávat práva spojená s dluhopisem k jinému dni, než je den splatnosti výnosu dluhopisu, který však nesmí pedcházet dni splatnosti výnosu o více než 1 msíc a nesmí následovat po dni splatnosti výnosu dluhopisu (dále jen "rozhodný

5 den"). (2)Rozhodnutípodleodstavce1musíbýtobsaženovemisníchpodmínkách[ 7odst.2písm.g)]. (3) Rozhodnutí podle odstavce 1 se obdobn použije též na právo na splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu. 18 Oddlení práva na výnos dluhopisu (1) Pokud to emisní podmínky nevyluují, mže být právo na výnos dluhopisu od dluhopisu oddleno a spojeno s kupónem jako samostatným cenným papírem vydaným k uplatnní tohoto práva. (2) Kupónový arch k listinnému dluhopisu musí být vydán ( 2 odst. 5) souasn s vydáním dluhopisu, a to se samostatným kupónem pro každý jednotlivý výnos; u zaknihovaného dluhopisu platí ustanovení vty první pimen pro zápis v evidenci podle zvláštního právního pedpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. (3) Na každém z kupón dluhopisu musí být vyznaeno, jaké právo je s ním spojeno, a u zaknihovaného dluhopisu rozhodný den. (4) Jestliže se dluhopisu pidluje identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír, musí být toto identifikaní oznaení pidleno samostatn pro a) dluhopis s kupóny, b) dluhopis bez kupón(dále jen"oddlená jistina"), c) pro každý kupón dluhopisu. (5) V pípad, že zaknihovanému dluhopisu není identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír pidleno, zabezpeí osoba oprávnná k vedení evidence pidlení jiného identifikujícího údaje ve stejném rozsahu jako v odstavci 4. (6) Na žádost osoby oprávnné vykonávat práva spojená s dluhopisem provede osoba oprávnná k vedení evidence a) rozdlení dluhopisu na oddlenou jistinu a kupóny, nebo b) optovné spojení oddlené jistiny s kupóny, jestliže jejich vlastník je zárove vlastníkem oddlené jistiny. Ke spojení mže dojít pouze tehdy, pokud vlastník jistiny vlastní všechny kupóny, u kterých ješt nenastal rozhodný den. 19 Splácení dluhopisu a vyplácení výnosu z dluhopisu (1) Splatnost dluhopisu se uruje jednorázov k uritému datu, nebo splátkami, jejichž výše se stanoví v emisních podmínkách. (2) Emitent je oprávnn splatit jednotlivé dluhopisy vetn pomrného výnosu pede dnem jejich splatnosti, pouze pokud emisní podmínky tento zpsob splacení pipouštjí a vymezují. (3) Vlastník dluhopisu mže žádat splacení dluhopisu vetn pomrného výnosu ped stanovenou dobou splatnosti, pouze pokud emisní podmínky tento zpsob splacení pipouštjí nebo stanoví-li tak tento zákon. (4) Dojde-li u dluhopisu k pedasnému splacení, musí být spolu s dluhopisem vráceny všechny kupóny, které nejsou ješt splatné. V pípad nesplnní této povinnosti se hodnota nevrácených kupón, urená podle emisních podmínek, odete. (5) Právo na výnos z dluhopisu spojené s kupónem, který pi pedasném splacení dluhopisu nebyl vrácen emitentovi, zstává zachováno. (6) Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu z dluhopisu mže emitent provést sám nebo prostednictvím finanní instituce. 20 Vlastní dluhopisy nabyté emitentem (1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem ped datem jejich splatnosti nezanikají, pokud emitent nerozhodne jinak. (2) Emitent není oprávnn uplatovat výmnné nebo prioritní právo( 33) spojené s vlastními dluhopisy. (3) Práva a závazky spojené s vlastními dluhopisy, které jsou v majetku emitenta, zanikají datem jejich splatnosti, pokud nedošlo k zániku tchto práv a závazk ped tímto datem v souvislosti s rozhodnutím emitenta podle odstavce 1. Schze vlastník 21 (1) Emitent je povinen neprodlen svolat schzi vlastník v pípad a) návrhu zmn emisních podmínek nebo zmn doplku dluhopisového programu, s výjimkou zmn v údajích podle 12 odst. 6, b) návrhu na pemnu emitenta, 1) c) návrhu na uzavení ovládací smlouvy nebo smlouvy o pevodu zisku 2) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou emitent je, d) návrhu na uzavení smlouvy o prodeji podniku nebo jeho ásti, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho ásti 3) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou emitent je, za pedpokladu, že mže být ohroženo ádné a vasné splacení pohledávek z dluhopis, e) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím emitovanými dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatnno, f) návrhu o podání žádosti o vyazení dluhopis z obchodování na oficiálním trhu, 4) nebo g) jiných zmn, které mohou významn zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jím vydaných dluhopis (dále jen"zmny zásadní povahy"). (2) Schzi vlastník je oprávnn svolat též vlastník dluhopisu i vlastník podílu na sbrném dluhopisu (dále jen"vlastník dluhopisu"). (3) Emitent je povinen se schze vlastník zúastnit a poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí i pijetí stanoviska schze vlastník. (4) Vydal-li emitent v rámci dluhopisového programu více než jednu emisi dluhopis, je povinen ke zmnám zásadní povahy, s výjimkou pípadu podle odstavce 1 písm. a), svolat spolenou schzi vlastník všech dosud vydaných a nesplacených dluhopis(dále jen"spolená schze vlastník").

6 (5) Osoba oprávnná k vedení evidence vydá emitentovi na jeho žádost výpis z evidence emise pedmtných dluhopis pro úely svolání a konání schze vlastník. (6) Neurí-li emisní podmínky rozhodný den pro úast na schzi vlastník zaknihovaných dluhopis nebo vlastník podíl na sbrném dluhopisu, platí, že rozhodným dnem je sedmý kalendání den pede dnem konání schze vlastník. 22 (1) Organizan a technicky schzi vlastník zajišuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schzi vlastník svolává (dále jen "svolavatel"), pokud nejde o pípad, kdy emitent porušil svoji povinnost podle 21 odst. 1 a schzi vlastník svolá namísto emitenta vlastník sám. V tomto pípad jdou náklady spojené se schzí vlastník k tíži emitenta. Náklady spojené s úastí na schzi vlastník nese vlastník dluhopisu. (2) Místo, datum a hodina konání schze vlastník musí být ureny tak, aby co nejmén omezovaly možnost vlastník dluhopis úastnit se schze vlastník. (3) Svolavatel je povinen uveejnit oznámení o konání schze vlastník zpsobem stanoveným v emisních podmínkách, jinak alespo ve 2 celostátn šíených denících, a to ve lht nejmén 15 dn pede dnem jejího konání. Oznámení musí obsahovat alespo a)údajeoemitentovipodle 6odst.1písm.a), b) název dluhopisu, datum emise a identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír, bylo-li pidleno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis; v pípad dluhopisového programu tyto údaje o všech vydaných a dosud nesplacených emisích, c) místo, datum a hodinu konání schze vlastník, d) program jednání, vetn pípadného návrhu zmny emisních podmínek, e) rozhodný den k úasti na schzi vlastník zaknihovaných dluhopis nebo vlastník podíl na sbrném dluhopisu. (4) Pokud se schze koná na návrh vlastníka dluhopisu, je emitent povinen poskytnout potebnou souinnost k plnní povinností vyplývajících z tohoto zákona pro vlastníka, který svolává schzi vlastník. (5)Ustanoveníodstavc1až4austanovení 21odst.1až3,5a6sevztahujíinaspolenouschzivlastník. 23 (1) Schze vlastník je schopna se usnášet, jestliže se jí úastní vlastníci dluhopis, jejichž jmenovitá hodnota pedstavuje k rozhodnému dni pro úast na schzi vlastník více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené ásti emise dluhopis. Spolená schze vlastník je schopna se usnášet, jestliže se jí úastní vlastníci dluhopis, jejichž jmenovitá hodnota pedstavuje k rozhodnému dni více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené ásti každé dosud vydané emise. Neeší-li se problematika spolená všem emisím v rámci dluhopisového programu, je nutná úast vlastník 30 % jmenovité hodnoty nesplacené ásti tch emisí, kterých se problematika dotýká. Rozhodným dnem pro úast vlastník zaknihovaných dluhopis, jakož i vlastník podílu na sbrném dluhopisu, je den stanovený v emisních podmínkách [ 7 odst. 1 písm. l)] nebo den uvedený v 21 odst. 6; rozhodným dnem pro úast vlastník listinných dluhopis je den konání schze vlastník. (2) Ped zahájením schze vlastník je svolavatel povinen poskytnout za úelem kontroly úasti na schzi informaci o potu všech dluhopis opravujících k úasti na této schzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta k rozhodnému dni se pro úely odstavc 1 a 3 nezapoítávají. (3) Schze vlastník rozhoduje prostou vtšinou hlas pítomných vlastník dluhopis. Poet hlas každého vlastníka dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnot nesplacené ásti emise dluhopis. Ke zmn emisních podmínek, doplku dluhopisového programu nebo k ustavení a odvolání spoleného zástupce vlastník dluhopis je nutný souhlas tí tvrtin hlas pítomných vlastník dluhopis. (4) Jestliže schze vlastník souhlasila se zmnami zásadní povahy, mže osoba, která byla vlastníkem dluhopisu k rozhodnému dni pro úast na schzi vlastník a podle zápisu hlasovala na schzi proti návrhu nebo se schze nezúastnila, požádat o pedasné splacení jmenovité hodnoty dluhopisu vetn pomrného výnosu. Byl-li výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem [ 16 písm. b)], je emitent povinen splatit vlastníkm dluhopis emisní kurz a pomrný výnos. Žádost o pedasné splacení musí být podána do 30 dn od uveejnní usnesení schze vlastník nebo spolené schze vlastník podle odstavce 6. Po uplynutí této lhty právo na splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto ástku do 30 dn od doruení žádosti zpsobem a na míst, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky. (5) Nesouhlasí-li schze vlastník se zmnami zásadní povahy uvedenými v 21 odst. 1 písm. b) až g), mže souasn rozhodnout, že pokud bude emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen pedasn splatit vlastníkm dluhopis, kteí o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu vetn pomrného výnosu; byl-li výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem [ 16 písm. b)], je emitent povinen splatit vlastníkm dluhopis na jejich žádost emisní kurz a pomrný výnos. Emitent je povinen tak uinit zpsobem a na míst, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky, nejpozdji do 30 dn ode dne doruení žádosti o pedasné splacení. (6) Svolavatel vypracuje zápis o schzi vlastník do 30 dn ode dne jejího konání. Pokud schze projednávala nkterou ze zmn zásadní povahy, musí být o schzi poízen notáský zápis. Pokud schze vlastník s nkterou z tchto zmn souhlasila, uvedou se v notáském zápisu jména tch vlastník dluhopisu, kteí se zmnou souhlasili, a poty kus dluhopis, které každý z tchto vlastník má k rozhodnému dni pro úast na schzi vlastník (odstavec 1) ve svém vlastnictví. Emitent je povinen do 30 dn ode dne konání schze vlastník uveejnit všechna rozhodnutí schze vlastník, a to zpsobem, kterým uveejnil emisní podmínky. 24 Spolený zástupce vlastník dluhopis (1) Schze vlastník mže svým rozhodnutím ustanovit spoleného zástupce všech vlastník dluhopis(dále jen "spolený zástupce"). Spolený zástupce je oprávnn: a) uplatovat jménem všech vlastník práva spojená s dluhopisy v rozsahu vymezeném v rozhodnutí schze vlastník, b) kontrolovat plnní emisních podmínek ze strany emitenta, c) init jménem všech vlastník dluhopis další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy, a to zpsobem a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí schze vlastník. (2) V rozsahu, ve kterém uplatuje práva spojená s dluhopisy spolený zástupce vlastník, s výjimkou hlasovacích práv, nemohou vlastníci dluhopis uplatovat taková práva samostatn. Tím není doteno právo schze vlastník odvolat spoleného zástupce, pípadn urit jiného spoleného zástupce.

7 (3) Rozhoduje-li schze vlastník o odvolání spoleného zástupce, nemže spolený zástupce uplatovat hlasovací práva spojená s dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapoítávají do celkového potu hlas nutných k tomu, aby schze byla schopna se usnášet. (4) Pi výkonu své funkce je spolený zástupce povinen jednat s náležitou péí a v souladu se zájmy všech vlastník dluhopis, které mu jsou nebo musí být známy, a je vázán pokyny schze vlastník. To neplatí, pokud takové pokyny odporují právním pedpism nebo pokud vyžadují jednání, které není v souladu se spolenými zájmy všech vlastník dluhopis. ÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ DRUHY DLUHOPIS Státní dluhopisy a dluhopisy eské národní banky 25 (1) Dluhopisy vydávané eskou republikou jsou státními dluhopisy. (2) Státní dluhopisy jsou vydávány na základ a) zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu, nebo b) zvláštního zákona, který povuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopis umožuje. (3) Zvláštní zákon podle odstavce 2 zárove stanoví úel, maximální rozsah a maximální dobu splatnosti a) veškerých závazk vyplývajících ze státního dluhopisového programu podle odstavce 2 písm. a), nebo b) státních dluhopis vydávaných podle odstavce 2 písm. b). (4) V rámci státního dluhopisového programu je možné vydávat jednotlivé emise dluhopis s rznými emisními podmínkami. (5) Vláda eské republiky je povinna pedložit Poslanecké snmovn Parlamentu eské republiky stanovisko eské národní banky k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu a k návrhu zvláštního zákona, který povuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopis umožuje. (6) Státní dluhopisy s dobou splatnosti do 1 roku vetn se oznaují jako státní pokladniní poukázky. (7) Ustanovení odstavc 2 až 5 se vztahují i na státní dluhopisy vydávané v zahranií. (8)Ustanovení 3odst.2, 6odst.1písm.e), 7odst.1písm.l), 8až10, 11odst.3, 12až14, 21až24 se nevztahují na státní dluhopisy. To platí též pro dluhopisy vydávané eskou národní bankou. 26 (1) Ministerstvo vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a uruje jejich emisní podmínky. Ministerstvo vyhlašuje emisní podmínky státních dluhopis ve Sbírce zákon, nejde-li o emisní podmínky státního dluhopisu vydávaného v zahranií. (2) Emisní podmínky dluhopis vydávaných eskou národní bankou se zveejují ve Vstníku eské národní banky a zpsobem umožujícím dálkový pístup. (3) Ministerstvo nesmí zmnit emisní podmínky státních dluhopis. eská národní banka nesmí zmnit emisní podmínky dluhopis eské národní banky. (4) Státní dluhopisy se v tuzemsku vydávají prostednictvím eské národní banky. V zahranií se státní dluhopisy vydávají prostednictvím obchodníka s cennými papíry oprávnného k této innosti v daném státu, se kterým ministerstvo uzave smlouvu o obstarání vydání státních dluhopis. (5) innost spojenou se správou a splácením státního dluhu z titulu státních dluhopis zabezpeuje ministerstvo nebo jím povená osoba. 27 Komunální dluhopisy (1) Dluhopisy vydávané územním samosprávným celkem jsou komunálními dluhopisy. Souástí názvu tohoto druhu dluhopisu je oznaení komunální. Jiné dluhopisy nesmí toto oznaení obsahovat. (2) K vydání komunálních dluhopis je nutný pedchozí souhlas ministerstva. (3) Žádost územního samosprávného celku o souhlas s vydáním komunálních dluhopis obsahuje zdvodnní zámru vydat komunální dluhopisy, základní údaje budoucích emisních podmínek, ekonomický rozbor dvod vydání komunálních dluhopis a jeho dopad na hospodáskou a finanní situaci územního samosprávného celku vetn skuteností podstatných z hlediska jeho schopnosti dostát závazkm z komunálních dluhopis (údaje o stavu zadluženosti). (4) Ministerstvo souhlas podle odstavce 2 neudlí, dospje-li k názoru, že ekonomická situace územního samosprávného celku neumožuje splnní závazk spojených s vydáním komunálních dluhopis. (5) Ustanovení 11 odst. 1 písm. b) se na emisi komunálních dluhopis nevztahuje. Hypotení zástavní listy 28 (1) Hypotení zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a pomrný výnos (dále jen "závazky z hypoteních zástavních list") jsou pln kryty pohledávkami z hypoteních úvr nebo ástí tchto pohledávek (ádné krytí) a popípad též náhradním zpsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). Souástí názvu tohoto dluhopisu je oznaení hypotení zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto oznaení obsahovat. (2) Hypotení zástavní listy mže vydávat pouze banka podle zvláštního právního pedpisu upravujícího innost bank se sídlem v eské republice(dále jen"emitent hypoteních zástavních list"). (3) Hypotení úvr je úvr, jehož splacení vetn píslušenství je zajištno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavné. Úvr se považuje za hypotení úvr dnem vzniku právních úink zástavního práva. Pro úely krytí hypoteních zástavních list lze pohledávku z hypoteního úvru nebo její ást použít teprve dnem, kdy se emitent hypoteních zástavních list o právních úincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. (4) Nemovitost podle odstavce 3 se musí nacházet na území eské republiky, lenského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvoícího Evropský hospodáský prostor. (5) Emitent hypoteních zástavních list zajišuje dostatené krytí závazk z hypoteních zástavních list v

8 obhu tak, aby souet pohledávek z hypoteních úvr nebo jejich ástí, sloužících k ádnému krytí, a celkového náhradního krytí nepoklesl pod celkovou výši závazk ze všech jím vydaných hypoteních zástavních list v obhu. 29 (1) Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví emitent hypoteních zástavních list. Emitent hypoteních zástavních list je povinen upravit ve svých vnitních pedpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí, která musí respektovat zásady uvedené v odstavci 2. (2) Zastavené nemovitosti se oceují cenou obvyklou, podle zvláštního právního pedpisu upravujícího oceování majetku, se zohlednním a) trvalých a dlouhodob udržitelných vlastností nemovitosti, b) výnosu dosažitelného tetí osobou pi ádném hospodaení s nemovitostí, c)právazávadsnemovitostíspojenýcha d) místních podmínek trhu s nemovitostmi vetn jeho vliv a pedpokládaného vývoje. (3) Zástavní hodnota zastavených nemovitostí, stanovená podle odstavce 2, nesmí pevyšovat jejich cenu obvyklou. 30 (1) Pro ádné krytí souhrnu závazk ze všech hypoteních zástavních list v obhu vydaných jedním emitentem mohousloužitpouzetyjehopohledávkyzhypoteníchúvrnebo jejichásti,kteréplnípodmínky 28odst.3a 4. Tyto pohledávky nebo jejich ásti nesmí po dobu, kdy k takovému krytí slouží, pevýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajišujících tyto pohledávky. Náhradní krytí souhrnu závazk ze všech hypoteních zástavních list v obhu vydaných jedním emitentem je možné pouze pi splnní podmínek stanovených tímto zákonem. (2) Na zastavené nemovitosti nesmí váznout zástavní právo tetí osoby, které by bylo ve stejném nebo v pednostním poadí ped zástavním právem zajišujícím pohledávku z hypoteního úvru nebo její ást, zahrnutou do krytí závazk z hypoteních zástavních list v obhu, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištn úvr poskytnutý stavební spoitelnou podle zvláštního právního pedpisu, 5) jakož i úvr poskytnutý na výstavbu byt postavených s finanní, úvrovou a jinou pomocí podle zvláštních právních pedpis o finanní, úvrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavb 6) (dále jen "úvr na družstevní bytovou výstavbu") za pedpokladu, že stavební spoitelna nebo vitel pohledávky z úvru na družstevní bytovou výstavbu s pednostním poadím svého zástavního práva dali emitentovi hypoteních zástavních list ke zízení zástavního práva v dalším poadí pedchozí písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu nelze pohledávku do krytí zahrnout. Pevod zastavené nemovitosti nesmí být omezen díve vzniklým omezením pevodu nemovitosti. Tyto podmínky musí být splnny po celou dobu, po kterou je pohledávka z hypoteního úvru do krytí zahrnuta. (3) Nemovitost se nepovažuje za zatíženou díve vzniklým zástavním právem nebo omezením pevodu nemovitosti, jestliže takto zajištná pohledávka tetí osoby zanikne v dsledku použití hypoteního úvru k jejímu splacení. (4) Jestliže na nkteré ze zastavených nemovitostí vázne zástavní právo, kterým je zajištn úvr ze stavebního spoení, 5) lze pro úely krytí závazk ze všech emisí hypoteních zástavních list v obhu zahrnout pohledávku z hypoteního úvru nebo její ást maximáln ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti a pohledávkou z úvru poskytnutého stavební spoitelnou. (5) Jestliže na nkteré ze zastavených nemovitostí vázne zástavní právo, kterým je zajištn úvr na družstevní bytovou výstavbu, 6) lze pro úely krytí závazk ze všech emisí hypoteních zástavních list v obhu zahrnout pohledávku z hypoteního úvru nebo její ást maximáln ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti a pohledávkou z úvru na družstevní bytovou výstavbu. 6) (6) Jestliže na nkteré ze zastavených nemovitostí váznou souasn zástavní práva podle odstavc 4 a 5, lze pro úely krytí závazk ze všech emisí hypoteních zástavních list v obhu zahrnout pohledávku z hypoteního úvru nebo její ást maximáln ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti a soutem pohledávek z úvru poskytnutého podle odstavc 4 a (1) Náhradní krytí závazk z hypoteních zástavních list v obhu vydaných jedním emitentem je možné pouze do výše10%tétojmenovitéhodnoty,atojen a) hotovostí, b) vklady u eské národní banky, c) vklady u centrální banky lenského státu Evropské unie nebo jiného státu tvoícího Evropský hospodáský prostor nebo Evropské centrální banky, d) státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými eskou národní bankou podle zvláštního právního pedpisu, e) státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými lenskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvoícími Evropský hospodáský prostor, jejich centrálními bankami a Evropskou centrální bankou, f) dluhopisy vydanými finanními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, jejíž smluvní stranou je eská republika, nebo finanními institucemi, s nimiž eská republika uzavela mezinárodní smlouvu. (2) Majetkové hodnoty sloužící ke krytí závazk z hypoteních zástavních list v obhu nesmí emitent hypoteních zástavních list zastavit ani jinak použít jako zajištní. 32 (1) Emitent hypoteních zástavních list je povinen vést o krytí souhrnu všech závazk z jím vydaných hypoteních zástavních list v obhu samostatnou evidenci poskytující úplné podklady pro posouzení, jak emitent hypoteních zástavních list dodržuje ustanovení tohoto zákona. (2) Obsah a zpsob vedení evidence podle odstavce 1 stanoví eská národní banka opatením vyhlášeným ve Vstníku eské národní banky. 33 Vymnitelné a prioritní dluhopisy (1) Vymnitelný dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho výmnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo právo na jeho výmnu za akcii nebo akcie téhož emitenta, které jejich emitent vydá podle zvláštního právního pedpisu. 7) Toto právo mže být uplatnno namísto práva na splacení dluhopisu. (2) Prioritní dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho splacení a vyplacení výnosu z dluhopisu, jakož i právo na pednostní upisování akcií, které jeho emitent vydá podle zvláštního právního pedpisu. 7)

9 Skutenost, že jde o vymnitelný nebo prioritní dluhopis, musí být zetelným zpsobem vyznaena na listinném dluhopisu nebo v evidenci zaknihovaných dluhopis a ve všech materiálech používaných k propagaci takového dluhopisu. (3) Emisní podmínky vymnitelného nebo prioritního dluhopisu musí obsahovat místo a lhtu pro uplatnní práv z vymnitelného nebo prioritního dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen poátek bhu této lhty, a urení dne, od kterého pestává výplata výnosu dluhopisu, u kterého bylo uplatnno výmnné právo podle odstavce 1. (4) Vymnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na výmnu za akcie, a prioritní dluhopisy upravuje zvláštní právní pedpis. 7) 34 Podízené dluhopisy (1) Podízené dluhopisy jsou dluhopisy, kde v pípad a) vstupu emitenta do likvidace, b) prohlášení konkurzu na majetek emitenta, c) povolení vyrovnání, nebo d) je-li emitentem zahraniní osoba, též jiného obdobného opatení, budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podízenosti. (2) Skutenost, že jde o podízený dluhopis, musí být zetelným zpsobem vyznaena na listinném dluhopisu nebo v evidenci zaknihovaných dluhopis a ve všech materiálech používaných k propagaci takového dluhopisu. (3) Pohledávky ze všech podízených dluhopis a ostatních pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podízenosti, se v pípadech uvedených v odstavci 1 uspokojují podle svého poadí. (4) Podízený dluhopis vydávaný v listinné podob mže znít pouze na jméno. Sbrný dluhopis 35 (1) Sbrný dluhopis je listinný dluhopis, který pedstavuje souhrn jednotlivých dluhopis dané emise, které jsou v rámci emisní lhty upsány v upisovací listin. Každý sbrný dluhopis je samostatnou emisí. Poet upsaných dluhopis každého vlastníka pedstavuje jeho podíl na sbrném dluhopisu. (2) Sbrný dluhopis je vydán okamžikem, kdy je pln upsána emise dluhopis, které pedstavuje a kdy je uložen v souladu s 36 odst. 1. Za pln upsanou emisi dluhopis se emise považuje rovnž v pípad, že emitent využil svéhooprávnnípodle 11odst.1písm.a). (3) Sbrný dluhopis je spoleným vlastnictvím vlastník podíl na sbrném dluhopisu. Na právní vztahy mezi vlastníky podíl na sbrném dluhopisu se nepoužijí ustanovení obanského zákoníku o spoluvlastnictví. (4) Vlastník podílu na sbrném dluhopisu má veškerá práva, která jsou spojena s vlastnictvím dluhopisu. 36 (1) Sbrný dluhopis musí být uložen a evidován u osoby oprávnné k vedení samostatné evidence podle zvláštního právního pedpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. (2) Osoba podle odstavce 1 je povinna vést evidenci vlastník jednotlivých dluhopis. Zpsob vedení této evidence a její náležitosti stanoví zvláštní právní pedpis upravující podnikání na kapitálovém trhu. (3)Evidencepodleodstavce2jeseznamemvlastníkvesmyslu 4odst.2. (4) Vlastník podílu na sbrném dluhopisu mže v souladu s emisními podmínkami pevést dluhopisy odpovídající tomuto podílu nebo jeho ásti na jinou osobu. Právní úinky pevodu nastávají zápisem do evidence podle odstavce 2. (5) Osoba podle odstavce 1 je povinna vydat vlastníkovi jednotlivých dluhopis na jeho žádost výpis z evidence o velikosti jeho podílu na sbrném dluhopisu. (6) Osoba podle odstavce 1 je povinna vydat emitentovi sbrného dluhopisu na jeho žádost seznam vlastník podíl na sbrném dluhopisu pro úely svolání a konání schze vlastník. ÁST TETÍ STÁTNÍ DOZOR 37 Základní ustanovení (1) Státní dozor nad uplatováním práv a dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Komise, nestanoví-li tento zákon jinak. (2) Dodržování ustanovení 28 odst. 3 až 5, 29 až 32 a dodržování opatení vydaného na základ 32 odst. 2 podléhá bankovnímu dohledu eské národní banky. 38 Opatení k náprav (1) Komise mže uložit osob podléhající státnímu dozoru, která porušila tento zákon nebo rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, opatení k náprav zjištného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. (2) Komise mže dále a) pozastavit nejdéle na dobu jednoho roku právo vydat emisi dluhopis, b) zakázat vydání emise dluhopis, c) pikázat emitentovi pedasn splatit jistinu, vetn pomrného výnosu, nebo byl-li výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, jeho emisní kurz a pomrný výnos. (3) Osoba, které Komise uložila opatení k náprav podle odstavc 1 a 2, informuje Komisi o odstranní nedostatku a zpsobu zjednání nápravy. (4) Porušení povinností stanovených emitentm hypoteních zástavních list tímto zákonem, nad jejichž dodržováním vykonává bankovní dohled eská národní banka( 37 odst. 2), je nedostatkem v innosti banky. eská národní banka ukládá emitentovi hypoteních zástavních list opatení k náprav a pokuty podle zvláštního zákona upravujícího innost bank.

10 39 Správní delikty (1) Právnické osob, která jako emitent dluhopis a) nevede nebo nevede ádn seznam vlastník dluhopis znjících na jméno( 4 odst. 1), b)neprovedeneprodlenzápisozmnvlastníkapoté,cojíbylatakovázmnavlastníkaprokázána( 4odst.1a 36odst.4), c) vydá dluhopis bez schválení emisních podmínek ( 3 odst. 2, 8 a 9), dluhopisového programu nebo jeho doplku( 13odst.5),nebovydádluhopispouplynutí6msícodschváleníemisníchpodmínek( 9odst.4), d) poruší emisní podmínky( 7), dluhopisový program nebo jeho doplnk( 13), e) neuveejní emisní podmínky, dluhopisový program nebo jeho doplnk nebo jejich zmnu v souladu se zákonem( 10), f) nedodrží postup pi vydání emise dluhopis( 11), g)nesplníádninformanípovinnostpodle 3odst.3a4, h)porušípovinnostuloženouv 15odst.3, i) se nezúastní schze vlastník nebo neposkytne informace nezbytné k rozhodnutí i pijetí stanoviska schze vlastník( 21 odst. 3), akoli jí v tom nebránil dvod hodný zvláštního zetele, j)nesvoláschzivlastník,ajektomupodlezákonapovinna( 21odst.1), k)nevydásvolavatelischzevlastníkseznamvlastníkdluhopis( 21odst.5a 36odst.6), l) neuveejní informace o svolání schze vlastník v souladu s 22 odst. 3, je-li svolavatelem, nebo neposkytne jinou potebnou souinnost ( 22 odst. 4) nebo neuveejní všechna rozhodnutí schze vlastník ( 23odst.6), m) vydá dluhopisy v rozporu s 27, je-li územním samosprávným celkem, n)nesplníuloženéopateníknápravpodle 38odst.1,seuložípokutado K. (2)Naodpovdnostzajednánípodleodstavce1,knmuždošlopipodnikánífyzickéosoby 8)( 3odst.1)nebov pímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovdnosti a postihu právnické osoby. 40 Spolená ustanovení (1) Právnická ani fyzická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti. (2) Pi urení výmry pokuty se pihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke zpsobu jeho spáchání a jeho následkm a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovdnost za správní delikt zaniká, jestliže Komise o nm nezahájila ízení do 1 roku ode dne, kdy se o nmdozvdla,nejpozdjivšakdo5letodedne,kdybylspáchán. (4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Komise. (5) Pokuty vybírá a vymáhá Komise. Píjem z pokut je píjmem státního rozpotu. (6) Pi vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního zákona upravujícího správu daní a poplatk. Ustanovení 38 až 40 se nevztahují na eskou republiku a eskou národní banku. 41 ÁST TVRTÁ USTANOVENÍ SPOLENÁ, PECHODNÁ A ZÁV RENÁ 42 Práva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se promlují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatnna poprvé. 43 Správní ízení Na ízení podle tohoto zákona se vztahuje správní ád, nestanoví-li tento zákon jinak. 44 Uveejování informací Pokud tento zákon vyžaduje uveejování informací na území eské republiky, uveejují se tyto informace v eském jazyce. 45 Zmocnní (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas s vydáním komunálních dluhopis a píloh k žádosti( 27odst.2). (2) eská národní banka stanoví opatením eské národní banky obsah evidence zákonného krytí hypoteních zástavních list, zpsob vedení této evidence a její náležitosti a obsah a zpsob plnní informaní povinnosti emitenta hypoteních zástavních list. (3) Ministerstvo stanoví standard pro výpoet pomrné ásti úrokového výnosu pro úely obchodování státních dluhopis na druhotném trhu dluhopis a vyhlásí je sdlením ve Sbírce zákon. 46 Pechodná ustanovení (1) Emitent mže požádat Komisi o schválení zmny emisních podmínek do 1 roku po dni nabytí úinnosti tohoto zákona. Podle ustanovení 12 odst. 1, 6 a 7 se postupuje i v pípad emisních podmínek dluhopis, které byly vydány pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona. (2) Právní vztahy z dluhopis a emisních podmínek vydaných pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních pedpis. (3) ízení zahájená pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, s výjimkou ízení podle odstavce 4, se dokoní

11 podle dosavadních právních procesních pedpis. (4) ízení o schválení emisních podmínek, dluhopisového programu a jeho doplku nebo o zmn emisních podmínek a zmn doplku dluhopisového programu, zahájená pede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, se dokoní podle tohoto zákona. Komise poskytne úastníkm pimenou dobu na doplnní nebo zmnu žádosti podle požadavk tohoto zákona; po tuto dobu lhty pro vydání rozhodnutí nebží. (5) Porušení dosavadního právního pedpisu nebo rozhodnutí Komise vydaného podle dosavadního zákona, která byla zjištna po dni nabytí úinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadního zákona. (6) Za hypotení úvry podle tohoto zákona se považují i úvry sjednané pede dnem nabytí jeho úinnosti, pokud splují podmínky podle 28. (7) Emitent musí pedat první pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí Komisi do 3 msíc po dni nabytí úinnosti tohoto zákona. Zrušuje se zákon. 530/1990 Sb., o dluhopisech. 47 Zrušovací ustanovení 48 Úinnost Tento zákon nabývá úinnosti dnem vstupu smlouvy o pistoupení eské republiky k Evropské unii v platnost. Zaorálek v. r. Klausv.r. Špidlav.r. 1) 69 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 2) 190a, 190b a násl. zákona. 513/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 3) 488a a násl. zákona. 513/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 4) Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 5) Zákon. 96/1993 Sb., o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis. 6) Napíklad vyhláška. 136/1985 Sb., o finanní, úvrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavb a modernizaci rodinných domk v osobním vlastnictví, ve znní pozdjších pedpis. 7) 160 a 207 zákona. 513/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 8) 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV. Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost EDD Business Capital a.s, založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Kolbenova 616/34,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o.

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o. Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky JVP system s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více