JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

2 OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str Pravidla str ze strany soutžních prací str ze strany organizace str ze strany finanního zajištní str úast zahraniních družstev str ze strany mediální podpory str kategorie soutže str Novinky v organizaním ádu pro rok 2007/2008 str Organizaní, personální a finanní pravidla str asový harmonogram str Adresá stávajících regionálních vzdlávacích center str Zástupci zizovatel spolupracující s RVC str Firemní podpora str Generální partnerství prmyslu a stavebnictví str Partnerství prmyslu a stavebnictví v krajích str Rozpoet pro regionální vzdlávací centrum str

3 14. Návrh Smlouvy o dílo s RVC str Jednotlivé etapy projektu a fakturace str VIZE, STRATEGIE, VÝCHODISKA, CÍLE PROJEKTU ROZVOJ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ SOUTŽE ŽÁK A STUDENT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV POD NÁZVEM ENERSOL 2008 PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 PROKÁZAT SPOLEENSKOU POTEBU TVORBY ŠKOLNÍCH VZDLÁVACÍCH PROGRAM NA TÉMATA OBNOVITEL- NÝCH ZDROJ ENERGIE A TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV FORMOU VZDLÁVÁNÍ UITEL A ŽÁK A SOUTŽE ŽÁK A STUDENT STEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 1. VYTVOIT ÍDÍCÍ TÝM ODBORNÍK, ZÁSTUPC STÁTU A KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV 2. ZAJISTIT OSOBNÍ GESCI MINISTR ŠKOLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ, RESP. VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ ESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY A DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ 3. UPEVNIT POZICE REGIONÁLNÍCH VZDLÁVACÍCH CENTER-NOSITEL ROZVOJE SOUTŽE V KRAJÍCH 4. ZVÝŠIT ÚROVE PROPAGACE SOUTŽE : 1. PÍSTUPOVÁ SMLOUVA R Z ATÉN Z ROKU 2003 A NÁRODNÍ LEGISLATIVA K PODPOE OZE 2. MEZINÁRODNÍ PROJEKT ENERSOL EU 3. ENERGETICKÉ KONCEPCE ZAPOJENÝCH ZEMÍ A JEJICH SAMOSPRÁVNÝCH KRAJ ZAMENÉ NA ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAV!""# 4.1. Ze strany soutžních prací, prbhu soutže a sestavení reprezentaních družstev - Projekty žák a student musí být zameny na pvodní ešení vycházející z reálné praxe (popis konkrétní technologie využívající OZE 3

4 nebo alternativního pohonu) - Podmínkou pro zapojení žáka nebo studenta do soutže je vyplnní a odeslání Pihlášky (jednotný formulá poskytne národní kancelá projektu) - Soutžní projekty musí být pedány do národní kanceláe projektu 1x písemn a 1x na CD romu, piemž fotografie a tabulky nesmí být v provedení WORD z dvodu tiskárenského zpracování Sborníku, fotografie musí mít rozlišení min. 300 bod na palec - všechny práce musí mít jednotnou titulní stranu podle projektového zadání - soutžní družstvo samosprávného kraje je sestaveno takto: 1. Ped organizací krajského semifinále soutže vyhodnotí odborná porota 12 nejlepších prací, ostatní práce seadí v poadí podle potu získaných bod 2. Krajské semifinále zamí svou hlavní ást programu na vlastní prezentaci 12 nejlepších hodnocených projekt odbornou porotou. Na krajském semifinále zasedá druhá odborná porota sestavená z odborník z prmyslu a stavebnictví, zástupc krajské samosprávy, významných host a editel zapojených škol. Tato porota v souladu s jednotným systémem bodov hodnotí vystoupení jednotlivých soutžících. Nejlepších (1 náhradník) soutžící hlavní kategorie vytvoí reprezentaní družstvo svého kraje, které postoupí do národního finále eské republiky. Toto družstvo doplní max. další 2 soutžící z doprovodné kategorie. 3. Národní finále eské republiky bude uspoádáno po dohod s Ministerstvem školství a Ministerstvem životního prostedí a s Plzeským krajem v Plzni. 4. Vítzné reprezentaní družstvo eské republiky bude sestaveno z nejlepších, pravdpodobn 10 soutžících. Poet soutžících je stanoven podle potu zúastnných kraj. Za každý kraj je do reprezentaního družstva eské republiky delegován nejlepší soutžící družstva samosprávného kraje. 5. Mezinárodní finále bude konáno v Karlových Varech po dohod se zástupci Karlovarského kraje Ze strany organizace soutže: a) Hlavní poadatelé : Zizovatelé stedních a vyšších škol a gymnázií, tj. samosprávné kraje a ministerstvo školství b) Odborná gesce: Ministerstvo životního prostedí, Ministerstvo prmyslu a obchodu a Ministerstvo zemdlství c ) Odborná spolupráce: VUT Praha, EA, SFŽP, NÚOV a obdobné instituce na Slovensku, resp. v Polsku a Nmecku d) Generální partnerství: MAVEL, a.s. Benešov, Termosolar Žiar nad Hronom. Dále bude jednáno se zástupci: SKANSKA, EZ a Škoda Auto Ze strany finanního zajištní Soutž v eské republice vznikla s podporou krajských samospráv, jako zizovatel sít stedního školství. Také ve tvrtém roníku projektu je program vzdlávání a program soutže podmínn zajištním finanních zdroj v rámci piloženého rozpotu.za projednání rozpotu v rámci rozpotového ízení v krajských samosprávách v R a na Krajských školských úradech Slovenské republiky zodpovídají ped- 4

5 stavitelé Regionálních vzdlávacích center projektu ENERSOL Forma finanního ízení projektu ENERSOL 2008 bude dohodnuta dvojím možným zpsobem: Za prvé: Regionální vzdlávací centrum uzave smlouvu se svým Krajským školským úradem (na Slovensku) nebo se svým samosprávným krajem (v R) a následn uzave smlouvu o dodávce služeb s Národní kanceláí projektu (Vzdlávací agenturou Kromíž) Za druhé: Krajský školský úrad (na Slovensku) nebo samosprávný kraj ( v R) uzave Dohodu o zabezpeení projektu pímo s Národní kanceláí projektu Poznámka k rozpotu: Rozpoet je stanoven podle projektového zadání s uvedením pedpokládaných pot škol a soutžících žák a student a jejich uitel (koordinátor projektu). Rozpoet je stanoven na mkké nákladové položky (za jejich rozpotové ízení zodpovídají Regionální vzdlávací centra v souladu se stanoveným limitem) a nemnné nákladové položky, jejichž ízení zajišuje kancelá projektu, tj. Vzdlávací agentura Kromíž Bez této finanní podpory nelze soutž organizovat a zajistit její jednotné ízení ve všech samosprávných krajích a na úrovni národního a mezinárodního finále. Priorita této podpory tkví v absenci školních vzdlávacích program na témata alternativních energií a zvyšování kvality používaných alternativních pohon v doprav. Ob odvtví (energetické i automobilní) procházejí mimoádn dynamickým obdobím rozvoje a jsou souástí mezinárodních dohod a spolené politiky zemí Evropské Unie. Mimoškolní forma vzdlávání prostednictvím programu vzdlávání a soutže se v tomto období jeví jako mimoádn vhodná forma výuky a získávání nové kvalifikace pro budoucí absolventy stedních a vyšších odborných škol a gymnázií a zabezpeí rst vzdlanosti obyvatelstva na regionálních trzích práce. Tento postup pln odpovídá strategiím rozvoje energetiky samosprávných kraj pro využívání lokálních zdroj energií a budování místních energetických zdroj (zejména na venkov pstováním technických plodin v zemdlství pro výrobu biomasy, bioetanolu a bionafty).. Pro soutž je mimoádn píznivé, že se zaíná dait spolupráce s prmyslem a stavebnictvím, které mohou poskytnout odborné zázemí, pednášky, exkurze a doprovodné motivaní programy pro žáky, studenty a jejich uitele. Zapojení obou sektor hospodáství do programu ENERSOL podpoí zájmy tchto firem na regionálních i národním trhu práce! Protože se jedná o zcela novou formu vzdlávání, dbají poadatelé, aby uitelé-koordinátoi soutžních projekt, ale i poadatelé a pedstavitelé Regionálních vzdlávacích center v jednotlivých krajích byli po zásluze odmnni. Z tohoto dvodu je rozpoet v max. míe zamen na osobní hodnocení aktivních uitel, kteí s Národní kanceláí projektu uzavou Dohody o provedení práce s vymezením jejich osobní zodpovdnosti za plnní jednotlivých etap projektu. 4.4 Úast zahraniních družstev 5

6 Program ENERSOL 2008 je založen na nabídce pro vstup zahraniních partner. Jejich úast zajišují Regionální vzdlávací centra samosprávných kraj, které je finann podporují nebo vyjednají samostatné podmínky k finanní podpoe pro jejich úast. Regionální vzdlávací centra zodpovídají za asové, vcné a personální ízení této spolupráce v souladu s asovou osou vzdlávacích seminá a jednotlivých etap soutže. Pi prezentaci zástupce zahraniního družstva zajišují peklad do eského jazyka (výjimka je udlena pro používání slovenského jazyka). Pi postupu zahraniního úastníka do finále, resp. mezinárodního finále, zodpovídá píslušné regionální vzdlávací centrum za peklad projektové práce do eštiny tak, aby tato práce mohla být zaazena do Sborníku. 4.5 Ze strany mediální podpory (RVC a sociální partnei zahrnou do spolupráce místní a odborný tisk): len ídícího výboru Titul odborného média Kontakt na novináe Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo životního prostedí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo prmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo zemdlství, Tšnov 17, Praha 1, eská energetická agentura, Vinohradská 8, Praha 2 Regionální vzdlávací centrum samosprávného kraje: Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o. Topenáství a instalace, Technické vydavatelství Ing. Josef Hodbo, šéfredaktor Praha s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 Tato tabulka bude dopracována každým RVC o titul média se kterým bude na území samosprávného kraje spolupracováno. 4.5 KATEGORIE 4. roníku ENERSOL 2008 A. HLAVNÍ KATEGORIE POD NÁZVEM : OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUASNÉ EVROPY 6

7 Práce v rozsahu 5 15 stran formátu A4, vetn obrazových a grafických píloh je teba zamit na popis a analýzu instalovaných systém, vetn konstrukního ešení, vyjádení uživatel, spoluoban nebo odborník. Soutžící vlastními slovy vyhodnotí pínosy i nedostatky (v. urbanistického pojetí zalenní technologie do krajiny). Práce je teba vhodn doplnit dokumentací, tabulkami s odbornými informacemi o výkonu, ekonomice užití, nákladovosti na opravy a ukazateli ochrany životního prostedí nap. srovnáním s fosilními palivy. Vhodným doplkem je provedení przkumu veejného mínní u domácího obyvatelstva, místních politik a odborník. Hodnotitelé z ad odborných porotc ocení vlastní stanoviska soutžících, jejich osobní oponenturu hodnocené technologie, doporuení k vtšímu využití ve spolenosti a vlastní pipomínky, vetn stanovisek a úvah o možném osobním využití OZE v budoucím osobním a pracovním život mladého odborníka. Poznámka: Práce musí ped odevzdáním projít jazykovou korekturou odbornými uiteli školy! B. DOPROVODNÁ KATEGORIE Mladí lidé se zajímají o OZE a alternativní pohony Z dvodu zapojení co nejširšího okruhu škol, bez ohledu na školní programy, vyhlašují poadatelé 2. roník tzv. NEZÁVISLÉ KATE- GORIE bez urení pesného zadání. Jedinou podmínkou je vztah odevzdané soutžní práce k obnovitelným zdrojm energie a používání alternativních pohon motorových vozidel. Žáci a studenti si mohou zvolit formu svého zapojení do soutže, která je jim blízká z hlediska jejich nadání a schopností, napíklad: Dokumentaní fotografie, malíské, kreslíské nebo jiné umlecké práce vztahující se k OZE, tvorba uebních pomcek aj. OMEZENÍ DOPROVODNÉ KATEGORIE: z KAŽDÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE MOHOU POSTOUPIT MAX. 2 PRÁCE DO NÁRODNÍHO FINÁLE! Kritéria ízení finálové soutže Hodnocení soutžících v Národním finále je tvoena dvma pístupy: 1. ást hodnocení: a) PREZENTACE SOUTŽNÍCH PRACÍ. Za soutžní družstvo samosprávného kraje prezentují své práce ped odbornou porotou dva soutžící: První soutžící reprezentuje své družstvo jako vítz krajského semifinále Druhý soutžící je ze zbylých ty reprezentant vybrán formou losování (nahodilým výbrem). Body pidlené odbornou porotou obma zástupcm svého družstva se sítají. b) lenové kladou obma reprezentantm z každého družstva pi prezentaci otázky, jejichž odpovdi mohou ovlivnit bodové hodnocení reprezentaního družstva. Odborní porotci mohou klást pouze dv otázky! 7

8 2. ást hodnocení: Vdomostní soutž bude organizována jako soutž jednotlivc. Odborný test sestaví zástupci technické univerzity. Družstvo obdrží poet bod prostým soutem obdržených bod všech jednotlivc, kteí vyplní vdomostní test. $!!%!!%!!!! & ""'(""# 1. První novinkou je zalenní nového tématu do programu vzdlávání a soutžení, tj. Snižování emisí v doprav 2. Pi hodnocení odevzdaných soutžních projekt pracují dv odborné poroty: První odborná porota hodnotí práce ped vlastním organizování krajského semifinále. Aby se pedešlo negativnímu ovlivnní po- adí soutžících, je stanoveno poadí prvních 12 prací. Všech 12 postupujících do krajského semifinále prezentuje své práce ped druhou odbornou porotou, jejíž hodnocení je objektivním výsledkem soutže. Tato odborná porota ped celým plénem krajského semifinále svým hodnocením urí poadí prvních soutžících, kteí se stanou reprezentanty svého kraje pro následující národní finále soutže. 3. Ve spolupráci s MŽP bude jednáno o strategických partnerech ENERSOL 2008, kteí budou spolupracovat na innosti odborných porot v národním a mezinárodním finále, navrhovat otázky pro soutžící z odborných témat, doporuovat volbu lokalit, kde pracují technologie OZE, resp. exkurze žák do prmyslových nebo stavebních firem s pedmtem innosti této soutže. 4. Všem regionálním vzdlávacím centrum je pro tvrtý roník projektu doporuena volba svého regionálního partnera z ad prmyslové nebo stavební firmy k podpoe RVC odbornými seminái, exkurzemi žák a pedagog, vcnými cenami pro nejlepší soutžící, resp. organizováním dalších doprovodných aktivit podporujících zpracování projekt ze strany žák a student. )!!*!!+!!!&!!!*!!+!!!&! Odborn bude soutž podporovat Mezinárodní ídící výbor soutže a Rada partner, kterou tvoí zástupci všech Regionálních vzdlávacích center eské republiky, pípadn další zem EU. Dále v této Rad partner zasedají odborníci ministerstev školství, životního prostedí, prmyslu a zemdlství (nositelé strategií státu v jednotlivých formách OZE) Národní ídící výbor soutže jeho složení v R tvoí zástupci 1. tyech ministerstev: MŽP, MZE, MŠMT a MPO, odborných agentur: NÚOV, SFŽP a EA 2. VUT Praha, Ústavu techniky prostedí, fa strojní 3. Odborných Svaz prmyslu nebo stavebnictví: nap. Asociace T, Svazu elektrotechniky apod. 4. PS a Senátu Parlamentu R, výboru pro školství, výzkum a vývoj, mládež a tlovýchovu 5. Pracovník národní kanceláe projektu (Vzdlávací agentury Kromíž) a editel RVC projektu ENERSOL Zástupc zahraniních partner projektu ENERSOL 2008 Role ídícího výboru: 1. Zajistit informaní a strategické propojení soutže s odbornými institucemi státu 8

9 2. Zajistit propojení soutže se strategickými dokumenty ministerstev a zajistit transfér dležitých informací z vývoje legislativy, mezinárodních konferencí, mezinárodních úmluv i praktického postupu státu k zabezpeení sjednaných závazk na výrobu tepla a elektiny z OZE 3. Zajistit medializaci soutže na národní (eské i Slovenské) úrovni Ve 4. roníku je tento ídící výbor ustaven ve složení: Jméno, píjmení organizace telefon 1. ING. JIÍ HERODES Vzdlávací agentura Kromíž, s..r.o., Riegrovo námstí 154, Kromíž 2. ING. RADOVAN KOJECKÝ Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o.,riegrovo nám. 154, Kromíž 3. ING. MIROSLAV DOSTÁL Zástupce editele eské energetické agentury Praha, 4. ING. PETR ŠPIRHANZL 5. ING. MARTIN MACH 6. Doc. Ing. MIROSLAV HÁJEK, Ph.D. Ing. RUT BÍZKOVÁ, námstkyn ministra pro životní prostedí Ing. MARTIN NOVÁK, MŽP 7. ING. JOSEF HODBO Vinohradská 8, Praha 2 Pracovníci odbor 23 a 25 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 editel odboru ekonomiky životního prostedí MŽP Praha Vršovická 65, Praha 10 námstkyn ministra pro životní prostedí Šéfredaktor odborného asopisu Topenáství-instalace, Technické vydavatelství Praha, s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 8. DOC.ING. KAREL BROŽ, CSc. Odborný pedagog na VUT, fa strojní, ústavu techniky prostedí,technická 4, Praha 6, Výletní 351,14200Pha 4 9. ING VÁCLAV ERVENÝ Zástupce editele, Centrum odborné pípravy technickohospodáské, Podbradská 1/179, Praha MGR. JOSEF LEŽAL editel Centra odborné pípravy technickohospodáské, Podbradská 1/179, Praha MGR. LIBOR BASEL editel Stední školy-centra odborné pípravy technické, Náblkova 539, Kromíž 12. ING. JIÍ DOLEŽEL Obnovitelné zdroje energie, MPO, Na Františku, Praha ING. JIÍ TRNKA Vrchní editel úseku strukturálního rozvoje Ministerstva zemdlství (377) 14. Ing. Josef Machek editel SOŠ a SOU, Hradební ul. 1029, Hradec Králové Mgr. Jií Kotou editel Integrované stední školy technické, ernoleská 1997,Benešov

10 16 Ing. Jaroslav Doskoil Zástupce editelky SOŠ a SOU, MŠP, Tyršova 500, Letovice 17. JUDr. Karel Smíšek Úad práce v Kromíži, editel, Erbenovo náb Kromíž 18. Ing. Jan Šíp MAVEL Slovensko s.r.o., G, Cukrová 14, Bratislava 19. Mgr. Pavol Paradeiser SOU P.V. Tótha Senica, Slovensko Ing. Jan Kot Zástupce Karlovarského Kraje, editel SOU v Chebu Obrnné brigády 6, Cheb RNDr. Miroslav Kadlec Národní ústav odborného vzdlávání Ing. Jaroslav erný editel SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plze Ing. Marcel Gause editel SPŠ Tábor, Komenského 1670, Tábor Ing. Jií Hurá editel SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice 25. Ing. Michaela Šojdrová Poslankyn PS Parlamentu, lenka Výboru pro vdu, vzdlání,kulturu, mládež a tlovýchovu Ing. Oldich Klemš editel SPŠE. Gen. Svobody 2, Mohelnice Ing. Miroslava Jezerská editelka, SŠ telekomunikaní Ostrava, písp.org. Opavská 1119, Ostrava-Poruba Mgr. Jan Mareš ISŠ energetická, Na Prhon 4800, Chomutov 30. Ing. Zdenk Krabs Integrovaná stední škola Liberec Na Bojišti 15, Liberec 31. Mgr. Josef Váca SŠ technické Jihlava, Polenská Mgr. Libor Basel SOŠ Otrokovice, t. T. Bati 1266 Mgr. Hana Supová 33. Mgr. Ivana Klová editelka Krajského školského úradu Trnava, Vajanského 2, Trnava 34. Ing. Dagmar Rajanová editelka Slovenské agentury životního prostedí, Centrum environmentální výchovy,tajovského 28, Banská Bystrica Rada partner Je složena ze zástupc Regionálních vzdlávacích center, zizovatel škol a pítomných poslanc, je svolána 2x v období soutže,nejlépe na Ministerstvech pro životní prostedí (jedenkrát v R a jedenkrát na Slovensku), poprvé v záí 2007 pi zahájení nového roní- 10

11 ku, zpravidla v ervenci srpnu, podruhé ped konáním krajských kol, národního, resp. mezinárodního finále Zizovatelé škol (samosprávné kraje) Jmenují a podporují Regionální vzdlávací centra pro ízení a podporu soutže v krajích (nejen technické školy, jejichž odborní pedagogové budou proškoleni z tématiky obnovitelných zdroj energie a s editeli, nebo jejich zástupci budou projednána pravidla ízení soutže. innost ídícího výboru bude organizovat Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o., která vytvoí finanní i materiální podmínky po dohod se zizovateli škol a Regionálními vzdlávacími centry z jednotlivých kraj Regionální centra zodpovídají za marketing a propagaci na místní úrovni, pijímají pihlášky student, sestavují odborné poroty a spolupracují s pedagogy a koordinátory soutže ve svých satelitních školách. Organizují odborné semináe, podporují soutžící studenty a vytváejí potebné zázemí všem satelitním školám ze svého kraje, tj. pedagogm a koordinátorm soutže z jednotlivých škol a zajišují potebné organizaní a vcné podmínky v dohod s národní kanceláí projektu. Pro hodnocení prací v semifinále (na krajské úrovni) jmenují leny 2 odborných porot k hodnocení prací. innost tchto RVC koordinuje národní kancelá projektu ENERSOL zízená Vzdlávací agenturou Kromíž k zajištní spolupráce se státními orgány a ídícím výborem a k zajištní plnní asových a odborných etap soutže v R a na Slovensku. 6.5 Vzdlávací agentura Kromíž,s.r.o. (národní a mezinárodní kancelá projektu) vyhlásí jednotná pravidla soutže a propaguje soutž na celostátní a mezinárodní úrovni (zejména v odborném tisku). Pro samotnou soutž agentura zajišuje ceny, lektory, podprné tisky (vetn výsledného Sborníku nejlepších prací), vytváí spolupoadatelské týmy a spolu s regionálními centry spoluorganizuje jednotlivé stupn (etapy) soutže. Pro vybrané odborné pedagogy uspoádá národní vzdlávací seminá v Kromíži (pro regionální vzdlávací centra zastupující partnerské kraje) Dále: - vytváí odbornou porotu pro hodnocení národního finále soutže v obou zemích a mezinárodního finále reprezentant jednotlivých stát, v. zpracování odborných test - organizan podporuje poádání krajských soutží a poádá panelovou výstavu ve spolupráci s RVC - zajišuje fotodokumentaci, videodokumentaci a odborné materiály Agentura uzavírá k zajištní celé soutže s Regionálními vzdlávacími centry smlouvy formou Dohod o dílo. 6.6 Zpravodajové v Parlamentu R: Poslanecká snmovna: Ing. Michaela Šojdrová, pedsedkyn podvýboru pro školství Senát: Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., pedseda výboru pro vzdlávání, vdu, kulturu, lidská práva a petice Karel Šebek, len výboru pro územní rozvoj, veejnou správu a životní prostedí '!!""# A. Vydání návrhu Pravidel soutže: ( Pravidla k diskusi a oponentue obdrží zástupci RVC a lenové V) 11

12 B. Jednání ídícího výboru soutže na Ministerstvu životního prostedí R (zmna termínu je možná podle dohody s MŽP) C. Jednání zástupc RVC ve Ve kém Mederu ve dnech : 13. až 16. srpna první projednání Pravidel a organizaního postupu, vetn kompetence jednotlivých rolí - projednání finanního rozpotu pro zizovatele škol D. Vytvoení organizaních pedpoklad pro práci RVC v prbhu soutže v období 9/ / záí 10. íjna vytvoení ídící struktury k ízení soutže v RVC - provedení marketingu k získání satelitních škol ve spolupráci se zizovateli stedních a vyšších odborných škol - závazné pijetí asové osy pro ízení soutže a jednotných Pravidel ENERSOL 2008 E. Uzavení Dohod o dílo mezi NKP a RVC do 22. íjna 07 F. Národní seminá na podporu soutže v Otrokovicích íjna 07 - odborné pednášky s tématikou OZE - sjednocení postupu v nadcházejícím období - doprovodné kulturní akce a návštva malé vodní elektrárny v Otrokovicích G. Uzávrka pro píjem satelitních škol pro 4. roník 8. listopadu 07 G. Pracovní schzky s koordinátory soutže ze satelitních škol v RVC do 20. listopadu 07 I. Uzávrka pihlášek v RVC pro soutžící (žáky a studenty) 4. prosince 07 J. Odborné semináe s tématikou obnovitelných zdroj energie, alternativních pohon motorových vozidel v regionálních vzdlávacích centrech urené pro zapojené žáky a studenty v jednotlivých krajích... do 10. ledna

13 K. Uzávrka a odevzdání soutžních prací do RVC ledna 2008 L. Práce odborné poroty v RVC a vyhodnocení semifinále (stanovení poadí soutžících v krajských kolech), uzávrka hodnocení prací. 10. února 2008 M. Krajská kola eská republika: I. etapa krajských semifinále 1. Jihoeský kraj, Tábor. úterý Plzeský kraj, Plze steda Karlovarský kraj, Cheb + zást. nmeckých škol... tvrtek Hlavní msto Praha, Praha.. pátek II. etapa krajských semifinále 5. Olomoucký kraj, Mohelnice úterý Kraj Vysoina, Jihlava.. steda Stedoeský kraj, Benešov tvrtek III. etapa krajských semifinále 8. Jihomoravský kraj, Letovice + zást. polských škol. úterý Královéhradecký kraj, Hradec Králové + zást. polských škol. steda Liberecký kraj, Liberec tvrtek Ústecký kraj, Chomutov pátek IV. etapa krajských semifinále 12. Moravskoslezský kraj, Ostrava úterý Pardubický kraj, Pardubice steda Zlínský kraj, Otrokovice pátek N. FINÁLE NÁRODNÍCH SOUTŽÍ: 13

14 A) NÁRODNÍ V ESKÉ REPUBLICE (PLZE ) B) NÁRODNÍ NA SLOVENSKU (TRNAVA) C) MEZINÁRODNÍ FINÁLE (KARLOVY VARY) O. Tetí odborná konference ENERSOL - PODPORA VZDLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE, jako souást Mezinárodního finále ENERSOL #&!!!! 1. ZLÍNSKÝ KRAJ: RVC SOŠ OTROKOVICE, T. Tomáše Bati 1266 Gestor: Mgr. Libor Basel, editel, JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Masarykova škola práce, Tyršova 500, Letovice Gestor: Ing. Jaroslav Doskoil, zástupce editelky, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové Gestor: Ing. Josef Machek, editel, PRAHA, RVC, SŠ-COPTH, Podbradská 1/179, Praha 9 Gestor: Mgr. Josef Ležal, editel, STEDOESKÝ KRAJ, RVC, ISŠT BENEŠOV, ernoleská 1997, Benešov Gestor: Mgr. Jií Kotou, editel, PLZE SKÝ KRAJ, RVC, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plze Gestor: Ing. Jaroslav erný, editel, JIHOESKÝ KRAJ, RVC, SPŠ strojní a stavební, Komenského 1670, Tábor Gestor: Ing. Marcel Gause, KARLOVARSKÝ KRAJ, RVC, ISŠ CHEB, Obrnné brigády 6, Cheb 14

15 Gestor: Ing. Jan Kot, OLOMOUCKÝ KRAJ, RVC, SPŠE, Generála Svobody 2, Mohelnice Gestor: Ing. Oldich Klemš, KRAJ VYSOINA, RVC, SOU technické, SOU a U, Polenská 2, Jihlava Gestor: Mgr. Josef Váca, LIBERECKÝ KRAJ, RVC, Integrovaná stední škola Liberec, Na Bojišti 15, Liberec Gestor: Ing. Zdenk Krabs, PARDUBICKÝ KRAJ, RVC, SOŠ elektrotechnická, Do Nového 1131, Pardubice Gestor: Ing. Jií Hurá, ÚSTECKÝ KRAJ, RVC, ISŠ energetická, Na Prhon 4800, Chomutov Gestor: Mgr. Jan Mareš, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, RVC, SŠ telek., Ostrava, písp. org., Opavská 1119, Ostrava - Poruba Gestor: Ing. Miroslava Jezerská, SLOVENSKO, RVC, Stredné odborné uilište V.P. Tótha Senica, TRNAVSKÝ KRAJ Gestor: Mgr. Roman Šedivý, , &-./!/- / PRAHA: Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám.2, Praha 1 STEDOESKÝ KRAJ: Dagmar Nohýnková, námstkyn hejtmana, Zborovská 11, Praha 5 (školství) Ing. Vilém Žák, námstek hejtmana,zborovská 11, Praha 5 (živ. prostedí) KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Ing. Zdenk Kraus, len Rady, Wonkova 1142, Hradec Králové JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RNDr. Miloš Šifalda a Ing. Lubomír Šmír, lenové Rady, erotínovo nám. 3/5, Brno ZLÍNSKÝ KRAJ: Vojtch Jurík, statutární námstek hejtmana, t. T. Bati 21, Zlín (životní prostedí) Mgr. Josef Slovák, námstek hejtmana, t. T. Bati 21, Zlín (školství) 15

16 PLZE SKÝ KRAJ: JIHOESKÝ KRAJ: KARLOVARSKÝ KRAJ: OLOMOUCKÝ KRAJ: KRAJ VYSOINA: LIBERECKÝ KRAJ: Mgr. Petr Doležal, námstek hejtmana,u Jezu 642/2a, Liberec 2 PARDUBICKÝ KRAJ: Marie Málková a Jana Smetanová, lenky rady Pardubického kraje ÚSTECKÝ KRAJ: Ing. Pavel Kouda, len rady Ústeckého kraje (školství) MVDr. Václav ervený, námstek hejtmana, Kroupova 18, Plze Ing. Bc. Marie Hrdinová, lenka rady, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice Ing. Kamil ezníek, Ing. Lubomír Oral, lenové rady, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Pavel Sekanina,námstek hejtmana, Jeremenkova 40a, Olomouc PaedDr. Martina Matjková, lenka rady, Žižkova 57, Jihlava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PhDr. Jaroslava Wenigerová, námstkyn hejtmana a lenka rady MSK (za školství) SLOVENSKO: Mgr. Iva Klová, prednostka Krajského školského úradu Trnava "+!0 +! :;653<8=:2>Osobní podpora editele spolenosti MAVEL, Jana Nohy1237 Benešov, Ing. JANA ŠÍPA Na Slovensku projekt podporuje generální editel Termosolar Žiar nad Hronom ing. MILAN NOVÁK, CSc., Na Martice, Žiar nad Hronom!!!-%! V souladu se základním principem vzdlávacího programu ENERSOL a podle dohody s pedstaviteli Ministerstva pro životní prostedí budou o generální partnerství požádáni generální editelé spoleností: SKANSKA, EZ, MAVEL, TERMOSOLAR, ŠKODA AUTO Bude zpracován, projednán a odsouhlasen Statut generálního partnera na podporu organizace národního finále a organizace mezinárodního finále. Tento Statut bude po odsouhlasení tmito firmami souástí tchto Pravidel.!-%!/ Regionální vzdlávací centra jednotlivých samosprávných kraj projednají s významnými prmyslovými a stavebními (výrobními a montážními) firmami jejich podporu projektu na území svého kraje. Bude zpracován Statut a po jeho odsouhlasení tmito budoucími partnery se stane souástí tchto Pravidel. Partnerství bude zameno na budování akreditovaných vzdlávacích program do oblasti environmentálních techologiií OZE a jejich inovací, pípadn technologií zabezpeujících snižování emisí v doprav. Program dalšího vzdlávání pe- 16

17 dagogických pracovník ENERSOL (DVPP) se stane souástí školních vzdlávacích program RVC pro šíení informací o tchto dvou od vtvích prmyslu z dvodu diverzifikace školních vzdlávacích program tchto škol (RVC) ve svých samosprávných krajích.tito odborní partnei regionálních vzdlávacích center se budou podílet na píprav a vlastní organizaci krajského semifinále, innosti odborných porot, ocenní nejlepších soutžících a jejich pípadnou podporu na národním a mezinárodním finále. Tento nový prvek programu ENERSOL byl schválen zaadit do tvrtého roníku na pracovním seminái ve Ve kém Mederu dne 15. srpna

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

ENERSOL 2007. Mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání obnovitelných zdrojů energie na středních a vyšších odborných školách a gymnáziích

ENERSOL 2007. Mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání obnovitelných zdrojů energie na středních a vyšších odborných školách a gymnáziích ENERSOL 2007 Mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání obnovitelných zdrojů energie na středních a vyšších odborných školách a gymnáziích Poděkování za rozvoj vzdělávacího programu patří členům krajských

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Ministerstvo životního prostředí České republiky ENERSOL 2009 Program vzdělávání Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Jedna z mnoha odpovědí na otázku Jak aktualizovat

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více