JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

2 OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str Pravidla str ze strany soutžních prací str ze strany organizace str ze strany finanního zajištní str úast zahraniních družstev str ze strany mediální podpory str kategorie soutže str Novinky v organizaním ádu pro rok 2007/2008 str Organizaní, personální a finanní pravidla str asový harmonogram str Adresá stávajících regionálních vzdlávacích center str Zástupci zizovatel spolupracující s RVC str Firemní podpora str Generální partnerství prmyslu a stavebnictví str Partnerství prmyslu a stavebnictví v krajích str Rozpoet pro regionální vzdlávací centrum str

3 14. Návrh Smlouvy o dílo s RVC str Jednotlivé etapy projektu a fakturace str VIZE, STRATEGIE, VÝCHODISKA, CÍLE PROJEKTU ROZVOJ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ SOUTŽE ŽÁK A STUDENT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV POD NÁZVEM ENERSOL 2008 PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 PROKÁZAT SPOLEENSKOU POTEBU TVORBY ŠKOLNÍCH VZDLÁVACÍCH PROGRAM NA TÉMATA OBNOVITEL- NÝCH ZDROJ ENERGIE A TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV FORMOU VZDLÁVÁNÍ UITEL A ŽÁK A SOUTŽE ŽÁK A STUDENT STEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 1. VYTVOIT ÍDÍCÍ TÝM ODBORNÍK, ZÁSTUPC STÁTU A KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV 2. ZAJISTIT OSOBNÍ GESCI MINISTR ŠKOLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ, RESP. VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ ESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY A DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ 3. UPEVNIT POZICE REGIONÁLNÍCH VZDLÁVACÍCH CENTER-NOSITEL ROZVOJE SOUTŽE V KRAJÍCH 4. ZVÝŠIT ÚROVE PROPAGACE SOUTŽE : 1. PÍSTUPOVÁ SMLOUVA R Z ATÉN Z ROKU 2003 A NÁRODNÍ LEGISLATIVA K PODPOE OZE 2. MEZINÁRODNÍ PROJEKT ENERSOL EU 3. ENERGETICKÉ KONCEPCE ZAPOJENÝCH ZEMÍ A JEJICH SAMOSPRÁVNÝCH KRAJ ZAMENÉ NA ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAV!""# 4.1. Ze strany soutžních prací, prbhu soutže a sestavení reprezentaních družstev - Projekty žák a student musí být zameny na pvodní ešení vycházející z reálné praxe (popis konkrétní technologie využívající OZE 3

4 nebo alternativního pohonu) - Podmínkou pro zapojení žáka nebo studenta do soutže je vyplnní a odeslání Pihlášky (jednotný formulá poskytne národní kancelá projektu) - Soutžní projekty musí být pedány do národní kanceláe projektu 1x písemn a 1x na CD romu, piemž fotografie a tabulky nesmí být v provedení WORD z dvodu tiskárenského zpracování Sborníku, fotografie musí mít rozlišení min. 300 bod na palec - všechny práce musí mít jednotnou titulní stranu podle projektového zadání - soutžní družstvo samosprávného kraje je sestaveno takto: 1. Ped organizací krajského semifinále soutže vyhodnotí odborná porota 12 nejlepších prací, ostatní práce seadí v poadí podle potu získaných bod 2. Krajské semifinále zamí svou hlavní ást programu na vlastní prezentaci 12 nejlepších hodnocených projekt odbornou porotou. Na krajském semifinále zasedá druhá odborná porota sestavená z odborník z prmyslu a stavebnictví, zástupc krajské samosprávy, významných host a editel zapojených škol. Tato porota v souladu s jednotným systémem bodov hodnotí vystoupení jednotlivých soutžících. Nejlepších (1 náhradník) soutžící hlavní kategorie vytvoí reprezentaní družstvo svého kraje, které postoupí do národního finále eské republiky. Toto družstvo doplní max. další 2 soutžící z doprovodné kategorie. 3. Národní finále eské republiky bude uspoádáno po dohod s Ministerstvem školství a Ministerstvem životního prostedí a s Plzeským krajem v Plzni. 4. Vítzné reprezentaní družstvo eské republiky bude sestaveno z nejlepších, pravdpodobn 10 soutžících. Poet soutžících je stanoven podle potu zúastnných kraj. Za každý kraj je do reprezentaního družstva eské republiky delegován nejlepší soutžící družstva samosprávného kraje. 5. Mezinárodní finále bude konáno v Karlových Varech po dohod se zástupci Karlovarského kraje Ze strany organizace soutže: a) Hlavní poadatelé : Zizovatelé stedních a vyšších škol a gymnázií, tj. samosprávné kraje a ministerstvo školství b) Odborná gesce: Ministerstvo životního prostedí, Ministerstvo prmyslu a obchodu a Ministerstvo zemdlství c ) Odborná spolupráce: VUT Praha, EA, SFŽP, NÚOV a obdobné instituce na Slovensku, resp. v Polsku a Nmecku d) Generální partnerství: MAVEL, a.s. Benešov, Termosolar Žiar nad Hronom. Dále bude jednáno se zástupci: SKANSKA, EZ a Škoda Auto Ze strany finanního zajištní Soutž v eské republice vznikla s podporou krajských samospráv, jako zizovatel sít stedního školství. Také ve tvrtém roníku projektu je program vzdlávání a program soutže podmínn zajištním finanních zdroj v rámci piloženého rozpotu.za projednání rozpotu v rámci rozpotového ízení v krajských samosprávách v R a na Krajských školských úradech Slovenské republiky zodpovídají ped- 4

5 stavitelé Regionálních vzdlávacích center projektu ENERSOL Forma finanního ízení projektu ENERSOL 2008 bude dohodnuta dvojím možným zpsobem: Za prvé: Regionální vzdlávací centrum uzave smlouvu se svým Krajským školským úradem (na Slovensku) nebo se svým samosprávným krajem (v R) a následn uzave smlouvu o dodávce služeb s Národní kanceláí projektu (Vzdlávací agenturou Kromíž) Za druhé: Krajský školský úrad (na Slovensku) nebo samosprávný kraj ( v R) uzave Dohodu o zabezpeení projektu pímo s Národní kanceláí projektu Poznámka k rozpotu: Rozpoet je stanoven podle projektového zadání s uvedením pedpokládaných pot škol a soutžících žák a student a jejich uitel (koordinátor projektu). Rozpoet je stanoven na mkké nákladové položky (za jejich rozpotové ízení zodpovídají Regionální vzdlávací centra v souladu se stanoveným limitem) a nemnné nákladové položky, jejichž ízení zajišuje kancelá projektu, tj. Vzdlávací agentura Kromíž Bez této finanní podpory nelze soutž organizovat a zajistit její jednotné ízení ve všech samosprávných krajích a na úrovni národního a mezinárodního finále. Priorita této podpory tkví v absenci školních vzdlávacích program na témata alternativních energií a zvyšování kvality používaných alternativních pohon v doprav. Ob odvtví (energetické i automobilní) procházejí mimoádn dynamickým obdobím rozvoje a jsou souástí mezinárodních dohod a spolené politiky zemí Evropské Unie. Mimoškolní forma vzdlávání prostednictvím programu vzdlávání a soutže se v tomto období jeví jako mimoádn vhodná forma výuky a získávání nové kvalifikace pro budoucí absolventy stedních a vyšších odborných škol a gymnázií a zabezpeí rst vzdlanosti obyvatelstva na regionálních trzích práce. Tento postup pln odpovídá strategiím rozvoje energetiky samosprávných kraj pro využívání lokálních zdroj energií a budování místních energetických zdroj (zejména na venkov pstováním technických plodin v zemdlství pro výrobu biomasy, bioetanolu a bionafty).. Pro soutž je mimoádn píznivé, že se zaíná dait spolupráce s prmyslem a stavebnictvím, které mohou poskytnout odborné zázemí, pednášky, exkurze a doprovodné motivaní programy pro žáky, studenty a jejich uitele. Zapojení obou sektor hospodáství do programu ENERSOL podpoí zájmy tchto firem na regionálních i národním trhu práce! Protože se jedná o zcela novou formu vzdlávání, dbají poadatelé, aby uitelé-koordinátoi soutžních projekt, ale i poadatelé a pedstavitelé Regionálních vzdlávacích center v jednotlivých krajích byli po zásluze odmnni. Z tohoto dvodu je rozpoet v max. míe zamen na osobní hodnocení aktivních uitel, kteí s Národní kanceláí projektu uzavou Dohody o provedení práce s vymezením jejich osobní zodpovdnosti za plnní jednotlivých etap projektu. 4.4 Úast zahraniních družstev 5

6 Program ENERSOL 2008 je založen na nabídce pro vstup zahraniních partner. Jejich úast zajišují Regionální vzdlávací centra samosprávných kraj, které je finann podporují nebo vyjednají samostatné podmínky k finanní podpoe pro jejich úast. Regionální vzdlávací centra zodpovídají za asové, vcné a personální ízení této spolupráce v souladu s asovou osou vzdlávacích seminá a jednotlivých etap soutže. Pi prezentaci zástupce zahraniního družstva zajišují peklad do eského jazyka (výjimka je udlena pro používání slovenského jazyka). Pi postupu zahraniního úastníka do finále, resp. mezinárodního finále, zodpovídá píslušné regionální vzdlávací centrum za peklad projektové práce do eštiny tak, aby tato práce mohla být zaazena do Sborníku. 4.5 Ze strany mediální podpory (RVC a sociální partnei zahrnou do spolupráce místní a odborný tisk): len ídícího výboru Titul odborného média Kontakt na novináe Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo životního prostedí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo prmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo zemdlství, Tšnov 17, Praha 1, eská energetická agentura, Vinohradská 8, Praha 2 Regionální vzdlávací centrum samosprávného kraje: Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o. Topenáství a instalace, Technické vydavatelství Ing. Josef Hodbo, šéfredaktor Praha s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 Tato tabulka bude dopracována každým RVC o titul média se kterým bude na území samosprávného kraje spolupracováno. 4.5 KATEGORIE 4. roníku ENERSOL 2008 A. HLAVNÍ KATEGORIE POD NÁZVEM : OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUASNÉ EVROPY 6

7 Práce v rozsahu 5 15 stran formátu A4, vetn obrazových a grafických píloh je teba zamit na popis a analýzu instalovaných systém, vetn konstrukního ešení, vyjádení uživatel, spoluoban nebo odborník. Soutžící vlastními slovy vyhodnotí pínosy i nedostatky (v. urbanistického pojetí zalenní technologie do krajiny). Práce je teba vhodn doplnit dokumentací, tabulkami s odbornými informacemi o výkonu, ekonomice užití, nákladovosti na opravy a ukazateli ochrany životního prostedí nap. srovnáním s fosilními palivy. Vhodným doplkem je provedení przkumu veejného mínní u domácího obyvatelstva, místních politik a odborník. Hodnotitelé z ad odborných porotc ocení vlastní stanoviska soutžících, jejich osobní oponenturu hodnocené technologie, doporuení k vtšímu využití ve spolenosti a vlastní pipomínky, vetn stanovisek a úvah o možném osobním využití OZE v budoucím osobním a pracovním život mladého odborníka. Poznámka: Práce musí ped odevzdáním projít jazykovou korekturou odbornými uiteli školy! B. DOPROVODNÁ KATEGORIE Mladí lidé se zajímají o OZE a alternativní pohony Z dvodu zapojení co nejširšího okruhu škol, bez ohledu na školní programy, vyhlašují poadatelé 2. roník tzv. NEZÁVISLÉ KATE- GORIE bez urení pesného zadání. Jedinou podmínkou je vztah odevzdané soutžní práce k obnovitelným zdrojm energie a používání alternativních pohon motorových vozidel. Žáci a studenti si mohou zvolit formu svého zapojení do soutže, která je jim blízká z hlediska jejich nadání a schopností, napíklad: Dokumentaní fotografie, malíské, kreslíské nebo jiné umlecké práce vztahující se k OZE, tvorba uebních pomcek aj. OMEZENÍ DOPROVODNÉ KATEGORIE: z KAŽDÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE MOHOU POSTOUPIT MAX. 2 PRÁCE DO NÁRODNÍHO FINÁLE! Kritéria ízení finálové soutže Hodnocení soutžících v Národním finále je tvoena dvma pístupy: 1. ást hodnocení: a) PREZENTACE SOUTŽNÍCH PRACÍ. Za soutžní družstvo samosprávného kraje prezentují své práce ped odbornou porotou dva soutžící: První soutžící reprezentuje své družstvo jako vítz krajského semifinále Druhý soutžící je ze zbylých ty reprezentant vybrán formou losování (nahodilým výbrem). Body pidlené odbornou porotou obma zástupcm svého družstva se sítají. b) lenové kladou obma reprezentantm z každého družstva pi prezentaci otázky, jejichž odpovdi mohou ovlivnit bodové hodnocení reprezentaního družstva. Odborní porotci mohou klást pouze dv otázky! 7

8 2. ást hodnocení: Vdomostní soutž bude organizována jako soutž jednotlivc. Odborný test sestaví zástupci technické univerzity. Družstvo obdrží poet bod prostým soutem obdržených bod všech jednotlivc, kteí vyplní vdomostní test. $!!%!!%!!!! & ""'(""# 1. První novinkou je zalenní nového tématu do programu vzdlávání a soutžení, tj. Snižování emisí v doprav 2. Pi hodnocení odevzdaných soutžních projekt pracují dv odborné poroty: První odborná porota hodnotí práce ped vlastním organizování krajského semifinále. Aby se pedešlo negativnímu ovlivnní po- adí soutžících, je stanoveno poadí prvních 12 prací. Všech 12 postupujících do krajského semifinále prezentuje své práce ped druhou odbornou porotou, jejíž hodnocení je objektivním výsledkem soutže. Tato odborná porota ped celým plénem krajského semifinále svým hodnocením urí poadí prvních soutžících, kteí se stanou reprezentanty svého kraje pro následující národní finále soutže. 3. Ve spolupráci s MŽP bude jednáno o strategických partnerech ENERSOL 2008, kteí budou spolupracovat na innosti odborných porot v národním a mezinárodním finále, navrhovat otázky pro soutžící z odborných témat, doporuovat volbu lokalit, kde pracují technologie OZE, resp. exkurze žák do prmyslových nebo stavebních firem s pedmtem innosti této soutže. 4. Všem regionálním vzdlávacím centrum je pro tvrtý roník projektu doporuena volba svého regionálního partnera z ad prmyslové nebo stavební firmy k podpoe RVC odbornými seminái, exkurzemi žák a pedagog, vcnými cenami pro nejlepší soutžící, resp. organizováním dalších doprovodných aktivit podporujících zpracování projekt ze strany žák a student. )!!*!!+!!!&!!!*!!+!!!&! Odborn bude soutž podporovat Mezinárodní ídící výbor soutže a Rada partner, kterou tvoí zástupci všech Regionálních vzdlávacích center eské republiky, pípadn další zem EU. Dále v této Rad partner zasedají odborníci ministerstev školství, životního prostedí, prmyslu a zemdlství (nositelé strategií státu v jednotlivých formách OZE) Národní ídící výbor soutže jeho složení v R tvoí zástupci 1. tyech ministerstev: MŽP, MZE, MŠMT a MPO, odborných agentur: NÚOV, SFŽP a EA 2. VUT Praha, Ústavu techniky prostedí, fa strojní 3. Odborných Svaz prmyslu nebo stavebnictví: nap. Asociace T, Svazu elektrotechniky apod. 4. PS a Senátu Parlamentu R, výboru pro školství, výzkum a vývoj, mládež a tlovýchovu 5. Pracovník národní kanceláe projektu (Vzdlávací agentury Kromíž) a editel RVC projektu ENERSOL Zástupc zahraniních partner projektu ENERSOL 2008 Role ídícího výboru: 1. Zajistit informaní a strategické propojení soutže s odbornými institucemi státu 8

9 2. Zajistit propojení soutže se strategickými dokumenty ministerstev a zajistit transfér dležitých informací z vývoje legislativy, mezinárodních konferencí, mezinárodních úmluv i praktického postupu státu k zabezpeení sjednaných závazk na výrobu tepla a elektiny z OZE 3. Zajistit medializaci soutže na národní (eské i Slovenské) úrovni Ve 4. roníku je tento ídící výbor ustaven ve složení: Jméno, píjmení organizace telefon 1. ING. JIÍ HERODES Vzdlávací agentura Kromíž, s..r.o., Riegrovo námstí 154, Kromíž 2. ING. RADOVAN KOJECKÝ Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o.,riegrovo nám. 154, Kromíž 3. ING. MIROSLAV DOSTÁL Zástupce editele eské energetické agentury Praha, 4. ING. PETR ŠPIRHANZL 5. ING. MARTIN MACH 6. Doc. Ing. MIROSLAV HÁJEK, Ph.D. Ing. RUT BÍZKOVÁ, námstkyn ministra pro životní prostedí Ing. MARTIN NOVÁK, MŽP 7. ING. JOSEF HODBO Vinohradská 8, Praha 2 Pracovníci odbor 23 a 25 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 editel odboru ekonomiky životního prostedí MŽP Praha Vršovická 65, Praha 10 námstkyn ministra pro životní prostedí Šéfredaktor odborného asopisu Topenáství-instalace, Technické vydavatelství Praha, s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 8. DOC.ING. KAREL BROŽ, CSc. Odborný pedagog na VUT, fa strojní, ústavu techniky prostedí,technická 4, Praha 6, Výletní 351,14200Pha 4 9. ING VÁCLAV ERVENÝ Zástupce editele, Centrum odborné pípravy technickohospodáské, Podbradská 1/179, Praha MGR. JOSEF LEŽAL editel Centra odborné pípravy technickohospodáské, Podbradská 1/179, Praha MGR. LIBOR BASEL editel Stední školy-centra odborné pípravy technické, Náblkova 539, Kromíž 12. ING. JIÍ DOLEŽEL Obnovitelné zdroje energie, MPO, Na Františku, Praha ING. JIÍ TRNKA Vrchní editel úseku strukturálního rozvoje Ministerstva zemdlství (377) 14. Ing. Josef Machek editel SOŠ a SOU, Hradební ul. 1029, Hradec Králové Mgr. Jií Kotou editel Integrované stední školy technické, ernoleská 1997,Benešov

10 16 Ing. Jaroslav Doskoil Zástupce editelky SOŠ a SOU, MŠP, Tyršova 500, Letovice 17. JUDr. Karel Smíšek Úad práce v Kromíži, editel, Erbenovo náb Kromíž 18. Ing. Jan Šíp MAVEL Slovensko s.r.o., G, Cukrová 14, Bratislava 19. Mgr. Pavol Paradeiser SOU P.V. Tótha Senica, Slovensko Ing. Jan Kot Zástupce Karlovarského Kraje, editel SOU v Chebu Obrnné brigády 6, Cheb RNDr. Miroslav Kadlec Národní ústav odborného vzdlávání Ing. Jaroslav erný editel SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plze Ing. Marcel Gause editel SPŠ Tábor, Komenského 1670, Tábor Ing. Jií Hurá editel SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice 25. Ing. Michaela Šojdrová Poslankyn PS Parlamentu, lenka Výboru pro vdu, vzdlání,kulturu, mládež a tlovýchovu Ing. Oldich Klemš editel SPŠE. Gen. Svobody 2, Mohelnice Ing. Miroslava Jezerská editelka, SŠ telekomunikaní Ostrava, písp.org. Opavská 1119, Ostrava-Poruba Mgr. Jan Mareš ISŠ energetická, Na Prhon 4800, Chomutov 30. Ing. Zdenk Krabs Integrovaná stední škola Liberec Na Bojišti 15, Liberec 31. Mgr. Josef Váca SŠ technické Jihlava, Polenská Mgr. Libor Basel SOŠ Otrokovice, t. T. Bati 1266 Mgr. Hana Supová 33. Mgr. Ivana Klová editelka Krajského školského úradu Trnava, Vajanského 2, Trnava 34. Ing. Dagmar Rajanová editelka Slovenské agentury životního prostedí, Centrum environmentální výchovy,tajovského 28, Banská Bystrica Rada partner Je složena ze zástupc Regionálních vzdlávacích center, zizovatel škol a pítomných poslanc, je svolána 2x v období soutže,nejlépe na Ministerstvech pro životní prostedí (jedenkrát v R a jedenkrát na Slovensku), poprvé v záí 2007 pi zahájení nového roní- 10

11 ku, zpravidla v ervenci srpnu, podruhé ped konáním krajských kol, národního, resp. mezinárodního finále Zizovatelé škol (samosprávné kraje) Jmenují a podporují Regionální vzdlávací centra pro ízení a podporu soutže v krajích (nejen technické školy, jejichž odborní pedagogové budou proškoleni z tématiky obnovitelných zdroj energie a s editeli, nebo jejich zástupci budou projednána pravidla ízení soutže. innost ídícího výboru bude organizovat Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o., která vytvoí finanní i materiální podmínky po dohod se zizovateli škol a Regionálními vzdlávacími centry z jednotlivých kraj Regionální centra zodpovídají za marketing a propagaci na místní úrovni, pijímají pihlášky student, sestavují odborné poroty a spolupracují s pedagogy a koordinátory soutže ve svých satelitních školách. Organizují odborné semináe, podporují soutžící studenty a vytváejí potebné zázemí všem satelitním školám ze svého kraje, tj. pedagogm a koordinátorm soutže z jednotlivých škol a zajišují potebné organizaní a vcné podmínky v dohod s národní kanceláí projektu. Pro hodnocení prací v semifinále (na krajské úrovni) jmenují leny 2 odborných porot k hodnocení prací. innost tchto RVC koordinuje národní kancelá projektu ENERSOL zízená Vzdlávací agenturou Kromíž k zajištní spolupráce se státními orgány a ídícím výborem a k zajištní plnní asových a odborných etap soutže v R a na Slovensku. 6.5 Vzdlávací agentura Kromíž,s.r.o. (národní a mezinárodní kancelá projektu) vyhlásí jednotná pravidla soutže a propaguje soutž na celostátní a mezinárodní úrovni (zejména v odborném tisku). Pro samotnou soutž agentura zajišuje ceny, lektory, podprné tisky (vetn výsledného Sborníku nejlepších prací), vytváí spolupoadatelské týmy a spolu s regionálními centry spoluorganizuje jednotlivé stupn (etapy) soutže. Pro vybrané odborné pedagogy uspoádá národní vzdlávací seminá v Kromíži (pro regionální vzdlávací centra zastupující partnerské kraje) Dále: - vytváí odbornou porotu pro hodnocení národního finále soutže v obou zemích a mezinárodního finále reprezentant jednotlivých stát, v. zpracování odborných test - organizan podporuje poádání krajských soutží a poádá panelovou výstavu ve spolupráci s RVC - zajišuje fotodokumentaci, videodokumentaci a odborné materiály Agentura uzavírá k zajištní celé soutže s Regionálními vzdlávacími centry smlouvy formou Dohod o dílo. 6.6 Zpravodajové v Parlamentu R: Poslanecká snmovna: Ing. Michaela Šojdrová, pedsedkyn podvýboru pro školství Senát: Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., pedseda výboru pro vzdlávání, vdu, kulturu, lidská práva a petice Karel Šebek, len výboru pro územní rozvoj, veejnou správu a životní prostedí '!!""# A. Vydání návrhu Pravidel soutže: ( Pravidla k diskusi a oponentue obdrží zástupci RVC a lenové V) 11

12 B. Jednání ídícího výboru soutže na Ministerstvu životního prostedí R (zmna termínu je možná podle dohody s MŽP) C. Jednání zástupc RVC ve Ve kém Mederu ve dnech : 13. až 16. srpna první projednání Pravidel a organizaního postupu, vetn kompetence jednotlivých rolí - projednání finanního rozpotu pro zizovatele škol D. Vytvoení organizaních pedpoklad pro práci RVC v prbhu soutže v období 9/ / záí 10. íjna vytvoení ídící struktury k ízení soutže v RVC - provedení marketingu k získání satelitních škol ve spolupráci se zizovateli stedních a vyšších odborných škol - závazné pijetí asové osy pro ízení soutže a jednotných Pravidel ENERSOL 2008 E. Uzavení Dohod o dílo mezi NKP a RVC do 22. íjna 07 F. Národní seminá na podporu soutže v Otrokovicích íjna 07 - odborné pednášky s tématikou OZE - sjednocení postupu v nadcházejícím období - doprovodné kulturní akce a návštva malé vodní elektrárny v Otrokovicích G. Uzávrka pro píjem satelitních škol pro 4. roník 8. listopadu 07 G. Pracovní schzky s koordinátory soutže ze satelitních škol v RVC do 20. listopadu 07 I. Uzávrka pihlášek v RVC pro soutžící (žáky a studenty) 4. prosince 07 J. Odborné semináe s tématikou obnovitelných zdroj energie, alternativních pohon motorových vozidel v regionálních vzdlávacích centrech urené pro zapojené žáky a studenty v jednotlivých krajích... do 10. ledna

13 K. Uzávrka a odevzdání soutžních prací do RVC ledna 2008 L. Práce odborné poroty v RVC a vyhodnocení semifinále (stanovení poadí soutžících v krajských kolech), uzávrka hodnocení prací. 10. února 2008 M. Krajská kola eská republika: I. etapa krajských semifinále 1. Jihoeský kraj, Tábor. úterý Plzeský kraj, Plze steda Karlovarský kraj, Cheb + zást. nmeckých škol... tvrtek Hlavní msto Praha, Praha.. pátek II. etapa krajských semifinále 5. Olomoucký kraj, Mohelnice úterý Kraj Vysoina, Jihlava.. steda Stedoeský kraj, Benešov tvrtek III. etapa krajských semifinále 8. Jihomoravský kraj, Letovice + zást. polských škol. úterý Královéhradecký kraj, Hradec Králové + zást. polských škol. steda Liberecký kraj, Liberec tvrtek Ústecký kraj, Chomutov pátek IV. etapa krajských semifinále 12. Moravskoslezský kraj, Ostrava úterý Pardubický kraj, Pardubice steda Zlínský kraj, Otrokovice pátek N. FINÁLE NÁRODNÍCH SOUTŽÍ: 13

14 A) NÁRODNÍ V ESKÉ REPUBLICE (PLZE ) B) NÁRODNÍ NA SLOVENSKU (TRNAVA) C) MEZINÁRODNÍ FINÁLE (KARLOVY VARY) O. Tetí odborná konference ENERSOL - PODPORA VZDLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE, jako souást Mezinárodního finále ENERSOL #&!!!! 1. ZLÍNSKÝ KRAJ: RVC SOŠ OTROKOVICE, T. Tomáše Bati 1266 Gestor: Mgr. Libor Basel, editel, JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Masarykova škola práce, Tyršova 500, Letovice Gestor: Ing. Jaroslav Doskoil, zástupce editelky, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové Gestor: Ing. Josef Machek, editel, PRAHA, RVC, SŠ-COPTH, Podbradská 1/179, Praha 9 Gestor: Mgr. Josef Ležal, editel, STEDOESKÝ KRAJ, RVC, ISŠT BENEŠOV, ernoleská 1997, Benešov Gestor: Mgr. Jií Kotou, editel, PLZE SKÝ KRAJ, RVC, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plze Gestor: Ing. Jaroslav erný, editel, JIHOESKÝ KRAJ, RVC, SPŠ strojní a stavební, Komenského 1670, Tábor Gestor: Ing. Marcel Gause, KARLOVARSKÝ KRAJ, RVC, ISŠ CHEB, Obrnné brigády 6, Cheb 14

15 Gestor: Ing. Jan Kot, OLOMOUCKÝ KRAJ, RVC, SPŠE, Generála Svobody 2, Mohelnice Gestor: Ing. Oldich Klemš, KRAJ VYSOINA, RVC, SOU technické, SOU a U, Polenská 2, Jihlava Gestor: Mgr. Josef Váca, LIBERECKÝ KRAJ, RVC, Integrovaná stední škola Liberec, Na Bojišti 15, Liberec Gestor: Ing. Zdenk Krabs, PARDUBICKÝ KRAJ, RVC, SOŠ elektrotechnická, Do Nového 1131, Pardubice Gestor: Ing. Jií Hurá, ÚSTECKÝ KRAJ, RVC, ISŠ energetická, Na Prhon 4800, Chomutov Gestor: Mgr. Jan Mareš, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, RVC, SŠ telek., Ostrava, písp. org., Opavská 1119, Ostrava - Poruba Gestor: Ing. Miroslava Jezerská, SLOVENSKO, RVC, Stredné odborné uilište V.P. Tótha Senica, TRNAVSKÝ KRAJ Gestor: Mgr. Roman Šedivý, , &-./!/- / PRAHA: Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám.2, Praha 1 STEDOESKÝ KRAJ: Dagmar Nohýnková, námstkyn hejtmana, Zborovská 11, Praha 5 (školství) Ing. Vilém Žák, námstek hejtmana,zborovská 11, Praha 5 (živ. prostedí) KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Ing. Zdenk Kraus, len Rady, Wonkova 1142, Hradec Králové JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RNDr. Miloš Šifalda a Ing. Lubomír Šmír, lenové Rady, erotínovo nám. 3/5, Brno ZLÍNSKÝ KRAJ: Vojtch Jurík, statutární námstek hejtmana, t. T. Bati 21, Zlín (životní prostedí) Mgr. Josef Slovák, námstek hejtmana, t. T. Bati 21, Zlín (školství) 15

16 PLZE SKÝ KRAJ: JIHOESKÝ KRAJ: KARLOVARSKÝ KRAJ: OLOMOUCKÝ KRAJ: KRAJ VYSOINA: LIBERECKÝ KRAJ: Mgr. Petr Doležal, námstek hejtmana,u Jezu 642/2a, Liberec 2 PARDUBICKÝ KRAJ: Marie Málková a Jana Smetanová, lenky rady Pardubického kraje ÚSTECKÝ KRAJ: Ing. Pavel Kouda, len rady Ústeckého kraje (školství) MVDr. Václav ervený, námstek hejtmana, Kroupova 18, Plze Ing. Bc. Marie Hrdinová, lenka rady, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice Ing. Kamil ezníek, Ing. Lubomír Oral, lenové rady, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Pavel Sekanina,námstek hejtmana, Jeremenkova 40a, Olomouc PaedDr. Martina Matjková, lenka rady, Žižkova 57, Jihlava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PhDr. Jaroslava Wenigerová, námstkyn hejtmana a lenka rady MSK (za školství) SLOVENSKO: Mgr. Iva Klová, prednostka Krajského školského úradu Trnava "+!0 +! :;653<8=:2>Osobní podpora editele spolenosti MAVEL, Jana Nohy1237 Benešov, Ing. JANA ŠÍPA Na Slovensku projekt podporuje generální editel Termosolar Žiar nad Hronom ing. MILAN NOVÁK, CSc., Na Martice, Žiar nad Hronom!!!-%! V souladu se základním principem vzdlávacího programu ENERSOL a podle dohody s pedstaviteli Ministerstva pro životní prostedí budou o generální partnerství požádáni generální editelé spoleností: SKANSKA, EZ, MAVEL, TERMOSOLAR, ŠKODA AUTO Bude zpracován, projednán a odsouhlasen Statut generálního partnera na podporu organizace národního finále a organizace mezinárodního finále. Tento Statut bude po odsouhlasení tmito firmami souástí tchto Pravidel.!-%!/ Regionální vzdlávací centra jednotlivých samosprávných kraj projednají s významnými prmyslovými a stavebními (výrobními a montážními) firmami jejich podporu projektu na území svého kraje. Bude zpracován Statut a po jeho odsouhlasení tmito budoucími partnery se stane souástí tchto Pravidel. Partnerství bude zameno na budování akreditovaných vzdlávacích program do oblasti environmentálních techologiií OZE a jejich inovací, pípadn technologií zabezpeujících snižování emisí v doprav. Program dalšího vzdlávání pe- 16

17 dagogických pracovník ENERSOL (DVPP) se stane souástí školních vzdlávacích program RVC pro šíení informací o tchto dvou od vtvích prmyslu z dvodu diverzifikace školních vzdlávacích program tchto škol (RVC) ve svých samosprávných krajích.tito odborní partnei regionálních vzdlávacích center se budou podílet na píprav a vlastní organizaci krajského semifinále, innosti odborných porot, ocenní nejlepších soutžících a jejich pípadnou podporu na národním a mezinárodním finále. Tento nový prvek programu ENERSOL byl schválen zaadit do tvrtého roníku na pracovním seminái ve Ve kém Mederu dne 15. srpna

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize,

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

PROGRAM ENERSOL 2012

PROGRAM ENERSOL 2012 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2012 s projekty ENERSOL 2012, PERSPEKTIS 21, ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ A NAUČÍME VÁS BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ PŘÍLEŢITOST PRO ŢÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ ÚSPORY

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r.

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 22807/ENV/13 Ing. Muzikář/l. 2802 4. 4. 2013 Věc: Posuzování vlivů

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 17. září /ENV/15 Ing. Jůzová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 17. září /ENV/15 Ing. Jůzová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ENERSOL 2011 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ, SNIŢOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ

ENERSOL 2011 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ, SNIŢOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ ENERSOL ENERSOL 2011 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ, SNIŢOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ENERSOL MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VIZE, STRATEGIE, VÝCHODISKA,

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

PROGRAM ENERSOL 2012

PROGRAM ENERSOL 2012 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2012 s projekty ENERSOL 2012, PERSPEKTIS 21, ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ A NAUČÍME VÁS BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

S90RP00PEWZQ ADRESÁT: ODESILATEL:

S90RP00PEWZQ ADRESÁT: ODESILATEL: S90RP00PEWZQ Ministerstvo životního prostředí ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 19662/ENV/14 Ing. Kos/l. 2117 28. 3. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

<%4\ ODESILATEL: ADRESATj Městský úřad Břeclav

<%4\ ODESILATEL: ADRESATj Městský úřad Břeclav ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESATj Městský úřad Břeclav j

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.: Neznámá platnost ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal editel odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence Ministerstvo životního prost edí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozd lovník

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Česká republika - Ministerstvo dopravy se s dlem nábřež Ludv ka Svobody 1222/12, Praha 1 IČ: v

Česká republika - Ministerstvo dopravy se s dlem nábřež Ludv ka Svobody 1222/12, Praha 1 IČ: v \ ^ ČÍÍLOIMLOUVY050DA1 KU) _ v "ti i "ř" " O O B I B Í O * Identifikátor; KUM5P00R8RED Česká republika - Ministerstvo dopravy se s dlem nábřež Ludv ka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 IČ: 66003008 v zastoupená

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 20.2.2010 od 18,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2008 ENERSOL 2008 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2009 ENERSOL 2009 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více