JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

2 OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str Pravidla str ze strany soutžních prací str ze strany organizace str ze strany finanního zajištní str úast zahraniních družstev str ze strany mediální podpory str kategorie soutže str Novinky v organizaním ádu pro rok 2007/2008 str Organizaní, personální a finanní pravidla str asový harmonogram str Adresá stávajících regionálních vzdlávacích center str Zástupci zizovatel spolupracující s RVC str Firemní podpora str Generální partnerství prmyslu a stavebnictví str Partnerství prmyslu a stavebnictví v krajích str Rozpoet pro regionální vzdlávací centrum str

3 14. Návrh Smlouvy o dílo s RVC str Jednotlivé etapy projektu a fakturace str VIZE, STRATEGIE, VÝCHODISKA, CÍLE PROJEKTU ROZVOJ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ SOUTŽE ŽÁK A STUDENT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV POD NÁZVEM ENERSOL 2008 PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 PROKÁZAT SPOLEENSKOU POTEBU TVORBY ŠKOLNÍCH VZDLÁVACÍCH PROGRAM NA TÉMATA OBNOVITEL- NÝCH ZDROJ ENERGIE A TECHNOLOGIÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV FORMOU VZDLÁVÁNÍ UITEL A ŽÁK A SOUTŽE ŽÁK A STUDENT STEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 1. VYTVOIT ÍDÍCÍ TÝM ODBORNÍK, ZÁSTUPC STÁTU A KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV 2. ZAJISTIT OSOBNÍ GESCI MINISTR ŠKOLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ, RESP. VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ ESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY A DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ 3. UPEVNIT POZICE REGIONÁLNÍCH VZDLÁVACÍCH CENTER-NOSITEL ROZVOJE SOUTŽE V KRAJÍCH 4. ZVÝŠIT ÚROVE PROPAGACE SOUTŽE : 1. PÍSTUPOVÁ SMLOUVA R Z ATÉN Z ROKU 2003 A NÁRODNÍ LEGISLATIVA K PODPOE OZE 2. MEZINÁRODNÍ PROJEKT ENERSOL EU 3. ENERGETICKÉ KONCEPCE ZAPOJENÝCH ZEMÍ A JEJICH SAMOSPRÁVNÝCH KRAJ ZAMENÉ NA ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAV!""# 4.1. Ze strany soutžních prací, prbhu soutže a sestavení reprezentaních družstev - Projekty žák a student musí být zameny na pvodní ešení vycházející z reálné praxe (popis konkrétní technologie využívající OZE 3

4 nebo alternativního pohonu) - Podmínkou pro zapojení žáka nebo studenta do soutže je vyplnní a odeslání Pihlášky (jednotný formulá poskytne národní kancelá projektu) - Soutžní projekty musí být pedány do národní kanceláe projektu 1x písemn a 1x na CD romu, piemž fotografie a tabulky nesmí být v provedení WORD z dvodu tiskárenského zpracování Sborníku, fotografie musí mít rozlišení min. 300 bod na palec - všechny práce musí mít jednotnou titulní stranu podle projektového zadání - soutžní družstvo samosprávného kraje je sestaveno takto: 1. Ped organizací krajského semifinále soutže vyhodnotí odborná porota 12 nejlepších prací, ostatní práce seadí v poadí podle potu získaných bod 2. Krajské semifinále zamí svou hlavní ást programu na vlastní prezentaci 12 nejlepších hodnocených projekt odbornou porotou. Na krajském semifinále zasedá druhá odborná porota sestavená z odborník z prmyslu a stavebnictví, zástupc krajské samosprávy, významných host a editel zapojených škol. Tato porota v souladu s jednotným systémem bodov hodnotí vystoupení jednotlivých soutžících. Nejlepších (1 náhradník) soutžící hlavní kategorie vytvoí reprezentaní družstvo svého kraje, které postoupí do národního finále eské republiky. Toto družstvo doplní max. další 2 soutžící z doprovodné kategorie. 3. Národní finále eské republiky bude uspoádáno po dohod s Ministerstvem školství a Ministerstvem životního prostedí a s Plzeským krajem v Plzni. 4. Vítzné reprezentaní družstvo eské republiky bude sestaveno z nejlepších, pravdpodobn 10 soutžících. Poet soutžících je stanoven podle potu zúastnných kraj. Za každý kraj je do reprezentaního družstva eské republiky delegován nejlepší soutžící družstva samosprávného kraje. 5. Mezinárodní finále bude konáno v Karlových Varech po dohod se zástupci Karlovarského kraje Ze strany organizace soutže: a) Hlavní poadatelé : Zizovatelé stedních a vyšších škol a gymnázií, tj. samosprávné kraje a ministerstvo školství b) Odborná gesce: Ministerstvo životního prostedí, Ministerstvo prmyslu a obchodu a Ministerstvo zemdlství c ) Odborná spolupráce: VUT Praha, EA, SFŽP, NÚOV a obdobné instituce na Slovensku, resp. v Polsku a Nmecku d) Generální partnerství: MAVEL, a.s. Benešov, Termosolar Žiar nad Hronom. Dále bude jednáno se zástupci: SKANSKA, EZ a Škoda Auto Ze strany finanního zajištní Soutž v eské republice vznikla s podporou krajských samospráv, jako zizovatel sít stedního školství. Také ve tvrtém roníku projektu je program vzdlávání a program soutže podmínn zajištním finanních zdroj v rámci piloženého rozpotu.za projednání rozpotu v rámci rozpotového ízení v krajských samosprávách v R a na Krajských školských úradech Slovenské republiky zodpovídají ped- 4

5 stavitelé Regionálních vzdlávacích center projektu ENERSOL Forma finanního ízení projektu ENERSOL 2008 bude dohodnuta dvojím možným zpsobem: Za prvé: Regionální vzdlávací centrum uzave smlouvu se svým Krajským školským úradem (na Slovensku) nebo se svým samosprávným krajem (v R) a následn uzave smlouvu o dodávce služeb s Národní kanceláí projektu (Vzdlávací agenturou Kromíž) Za druhé: Krajský školský úrad (na Slovensku) nebo samosprávný kraj ( v R) uzave Dohodu o zabezpeení projektu pímo s Národní kanceláí projektu Poznámka k rozpotu: Rozpoet je stanoven podle projektového zadání s uvedením pedpokládaných pot škol a soutžících žák a student a jejich uitel (koordinátor projektu). Rozpoet je stanoven na mkké nákladové položky (za jejich rozpotové ízení zodpovídají Regionální vzdlávací centra v souladu se stanoveným limitem) a nemnné nákladové položky, jejichž ízení zajišuje kancelá projektu, tj. Vzdlávací agentura Kromíž Bez této finanní podpory nelze soutž organizovat a zajistit její jednotné ízení ve všech samosprávných krajích a na úrovni národního a mezinárodního finále. Priorita této podpory tkví v absenci školních vzdlávacích program na témata alternativních energií a zvyšování kvality používaných alternativních pohon v doprav. Ob odvtví (energetické i automobilní) procházejí mimoádn dynamickým obdobím rozvoje a jsou souástí mezinárodních dohod a spolené politiky zemí Evropské Unie. Mimoškolní forma vzdlávání prostednictvím programu vzdlávání a soutže se v tomto období jeví jako mimoádn vhodná forma výuky a získávání nové kvalifikace pro budoucí absolventy stedních a vyšších odborných škol a gymnázií a zabezpeí rst vzdlanosti obyvatelstva na regionálních trzích práce. Tento postup pln odpovídá strategiím rozvoje energetiky samosprávných kraj pro využívání lokálních zdroj energií a budování místních energetických zdroj (zejména na venkov pstováním technických plodin v zemdlství pro výrobu biomasy, bioetanolu a bionafty).. Pro soutž je mimoádn píznivé, že se zaíná dait spolupráce s prmyslem a stavebnictvím, které mohou poskytnout odborné zázemí, pednášky, exkurze a doprovodné motivaní programy pro žáky, studenty a jejich uitele. Zapojení obou sektor hospodáství do programu ENERSOL podpoí zájmy tchto firem na regionálních i národním trhu práce! Protože se jedná o zcela novou formu vzdlávání, dbají poadatelé, aby uitelé-koordinátoi soutžních projekt, ale i poadatelé a pedstavitelé Regionálních vzdlávacích center v jednotlivých krajích byli po zásluze odmnni. Z tohoto dvodu je rozpoet v max. míe zamen na osobní hodnocení aktivních uitel, kteí s Národní kanceláí projektu uzavou Dohody o provedení práce s vymezením jejich osobní zodpovdnosti za plnní jednotlivých etap projektu. 4.4 Úast zahraniních družstev 5

6 Program ENERSOL 2008 je založen na nabídce pro vstup zahraniních partner. Jejich úast zajišují Regionální vzdlávací centra samosprávných kraj, které je finann podporují nebo vyjednají samostatné podmínky k finanní podpoe pro jejich úast. Regionální vzdlávací centra zodpovídají za asové, vcné a personální ízení této spolupráce v souladu s asovou osou vzdlávacích seminá a jednotlivých etap soutže. Pi prezentaci zástupce zahraniního družstva zajišují peklad do eského jazyka (výjimka je udlena pro používání slovenského jazyka). Pi postupu zahraniního úastníka do finále, resp. mezinárodního finále, zodpovídá píslušné regionální vzdlávací centrum za peklad projektové práce do eštiny tak, aby tato práce mohla být zaazena do Sborníku. 4.5 Ze strany mediální podpory (RVC a sociální partnei zahrnou do spolupráce místní a odborný tisk): len ídícího výboru Titul odborného média Kontakt na novináe Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo životního prostedí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo prmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo zemdlství, Tšnov 17, Praha 1, eská energetická agentura, Vinohradská 8, Praha 2 Regionální vzdlávací centrum samosprávného kraje: Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o. Topenáství a instalace, Technické vydavatelství Ing. Josef Hodbo, šéfredaktor Praha s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 Tato tabulka bude dopracována každým RVC o titul média se kterým bude na území samosprávného kraje spolupracováno. 4.5 KATEGORIE 4. roníku ENERSOL 2008 A. HLAVNÍ KATEGORIE POD NÁZVEM : OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUASNÉ EVROPY 6

7 Práce v rozsahu 5 15 stran formátu A4, vetn obrazových a grafických píloh je teba zamit na popis a analýzu instalovaných systém, vetn konstrukního ešení, vyjádení uživatel, spoluoban nebo odborník. Soutžící vlastními slovy vyhodnotí pínosy i nedostatky (v. urbanistického pojetí zalenní technologie do krajiny). Práce je teba vhodn doplnit dokumentací, tabulkami s odbornými informacemi o výkonu, ekonomice užití, nákladovosti na opravy a ukazateli ochrany životního prostedí nap. srovnáním s fosilními palivy. Vhodným doplkem je provedení przkumu veejného mínní u domácího obyvatelstva, místních politik a odborník. Hodnotitelé z ad odborných porotc ocení vlastní stanoviska soutžících, jejich osobní oponenturu hodnocené technologie, doporuení k vtšímu využití ve spolenosti a vlastní pipomínky, vetn stanovisek a úvah o možném osobním využití OZE v budoucím osobním a pracovním život mladého odborníka. Poznámka: Práce musí ped odevzdáním projít jazykovou korekturou odbornými uiteli školy! B. DOPROVODNÁ KATEGORIE Mladí lidé se zajímají o OZE a alternativní pohony Z dvodu zapojení co nejširšího okruhu škol, bez ohledu na školní programy, vyhlašují poadatelé 2. roník tzv. NEZÁVISLÉ KATE- GORIE bez urení pesného zadání. Jedinou podmínkou je vztah odevzdané soutžní práce k obnovitelným zdrojm energie a používání alternativních pohon motorových vozidel. Žáci a studenti si mohou zvolit formu svého zapojení do soutže, která je jim blízká z hlediska jejich nadání a schopností, napíklad: Dokumentaní fotografie, malíské, kreslíské nebo jiné umlecké práce vztahující se k OZE, tvorba uebních pomcek aj. OMEZENÍ DOPROVODNÉ KATEGORIE: z KAŽDÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE MOHOU POSTOUPIT MAX. 2 PRÁCE DO NÁRODNÍHO FINÁLE! Kritéria ízení finálové soutže Hodnocení soutžících v Národním finále je tvoena dvma pístupy: 1. ást hodnocení: a) PREZENTACE SOUTŽNÍCH PRACÍ. Za soutžní družstvo samosprávného kraje prezentují své práce ped odbornou porotou dva soutžící: První soutžící reprezentuje své družstvo jako vítz krajského semifinále Druhý soutžící je ze zbylých ty reprezentant vybrán formou losování (nahodilým výbrem). Body pidlené odbornou porotou obma zástupcm svého družstva se sítají. b) lenové kladou obma reprezentantm z každého družstva pi prezentaci otázky, jejichž odpovdi mohou ovlivnit bodové hodnocení reprezentaního družstva. Odborní porotci mohou klást pouze dv otázky! 7

8 2. ást hodnocení: Vdomostní soutž bude organizována jako soutž jednotlivc. Odborný test sestaví zástupci technické univerzity. Družstvo obdrží poet bod prostým soutem obdržených bod všech jednotlivc, kteí vyplní vdomostní test. $!!%!!%!!!! & ""'(""# 1. První novinkou je zalenní nového tématu do programu vzdlávání a soutžení, tj. Snižování emisí v doprav 2. Pi hodnocení odevzdaných soutžních projekt pracují dv odborné poroty: První odborná porota hodnotí práce ped vlastním organizování krajského semifinále. Aby se pedešlo negativnímu ovlivnní po- adí soutžících, je stanoveno poadí prvních 12 prací. Všech 12 postupujících do krajského semifinále prezentuje své práce ped druhou odbornou porotou, jejíž hodnocení je objektivním výsledkem soutže. Tato odborná porota ped celým plénem krajského semifinále svým hodnocením urí poadí prvních soutžících, kteí se stanou reprezentanty svého kraje pro následující národní finále soutže. 3. Ve spolupráci s MŽP bude jednáno o strategických partnerech ENERSOL 2008, kteí budou spolupracovat na innosti odborných porot v národním a mezinárodním finále, navrhovat otázky pro soutžící z odborných témat, doporuovat volbu lokalit, kde pracují technologie OZE, resp. exkurze žák do prmyslových nebo stavebních firem s pedmtem innosti této soutže. 4. Všem regionálním vzdlávacím centrum je pro tvrtý roník projektu doporuena volba svého regionálního partnera z ad prmyslové nebo stavební firmy k podpoe RVC odbornými seminái, exkurzemi žák a pedagog, vcnými cenami pro nejlepší soutžící, resp. organizováním dalších doprovodných aktivit podporujících zpracování projekt ze strany žák a student. )!!*!!+!!!&!!!*!!+!!!&! Odborn bude soutž podporovat Mezinárodní ídící výbor soutže a Rada partner, kterou tvoí zástupci všech Regionálních vzdlávacích center eské republiky, pípadn další zem EU. Dále v této Rad partner zasedají odborníci ministerstev školství, životního prostedí, prmyslu a zemdlství (nositelé strategií státu v jednotlivých formách OZE) Národní ídící výbor soutže jeho složení v R tvoí zástupci 1. tyech ministerstev: MŽP, MZE, MŠMT a MPO, odborných agentur: NÚOV, SFŽP a EA 2. VUT Praha, Ústavu techniky prostedí, fa strojní 3. Odborných Svaz prmyslu nebo stavebnictví: nap. Asociace T, Svazu elektrotechniky apod. 4. PS a Senátu Parlamentu R, výboru pro školství, výzkum a vývoj, mládež a tlovýchovu 5. Pracovník národní kanceláe projektu (Vzdlávací agentury Kromíž) a editel RVC projektu ENERSOL Zástupc zahraniních partner projektu ENERSOL 2008 Role ídícího výboru: 1. Zajistit informaní a strategické propojení soutže s odbornými institucemi státu 8

9 2. Zajistit propojení soutže se strategickými dokumenty ministerstev a zajistit transfér dležitých informací z vývoje legislativy, mezinárodních konferencí, mezinárodních úmluv i praktického postupu státu k zabezpeení sjednaných závazk na výrobu tepla a elektiny z OZE 3. Zajistit medializaci soutže na národní (eské i Slovenské) úrovni Ve 4. roníku je tento ídící výbor ustaven ve složení: Jméno, píjmení organizace telefon 1. ING. JIÍ HERODES Vzdlávací agentura Kromíž, s..r.o., Riegrovo námstí 154, Kromíž 2. ING. RADOVAN KOJECKÝ Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o.,riegrovo nám. 154, Kromíž 3. ING. MIROSLAV DOSTÁL Zástupce editele eské energetické agentury Praha, 4. ING. PETR ŠPIRHANZL 5. ING. MARTIN MACH 6. Doc. Ing. MIROSLAV HÁJEK, Ph.D. Ing. RUT BÍZKOVÁ, námstkyn ministra pro životní prostedí Ing. MARTIN NOVÁK, MŽP 7. ING. JOSEF HODBO Vinohradská 8, Praha 2 Pracovníci odbor 23 a 25 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 editel odboru ekonomiky životního prostedí MŽP Praha Vršovická 65, Praha 10 námstkyn ministra pro životní prostedí Šéfredaktor odborného asopisu Topenáství-instalace, Technické vydavatelství Praha, s.r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3 8. DOC.ING. KAREL BROŽ, CSc. Odborný pedagog na VUT, fa strojní, ústavu techniky prostedí,technická 4, Praha 6, Výletní 351,14200Pha 4 9. ING VÁCLAV ERVENÝ Zástupce editele, Centrum odborné pípravy technickohospodáské, Podbradská 1/179, Praha MGR. JOSEF LEŽAL editel Centra odborné pípravy technickohospodáské, Podbradská 1/179, Praha MGR. LIBOR BASEL editel Stední školy-centra odborné pípravy technické, Náblkova 539, Kromíž 12. ING. JIÍ DOLEŽEL Obnovitelné zdroje energie, MPO, Na Františku, Praha ING. JIÍ TRNKA Vrchní editel úseku strukturálního rozvoje Ministerstva zemdlství (377) 14. Ing. Josef Machek editel SOŠ a SOU, Hradební ul. 1029, Hradec Králové Mgr. Jií Kotou editel Integrované stední školy technické, ernoleská 1997,Benešov

10 16 Ing. Jaroslav Doskoil Zástupce editelky SOŠ a SOU, MŠP, Tyršova 500, Letovice 17. JUDr. Karel Smíšek Úad práce v Kromíži, editel, Erbenovo náb Kromíž 18. Ing. Jan Šíp MAVEL Slovensko s.r.o., G, Cukrová 14, Bratislava 19. Mgr. Pavol Paradeiser SOU P.V. Tótha Senica, Slovensko Ing. Jan Kot Zástupce Karlovarského Kraje, editel SOU v Chebu Obrnné brigády 6, Cheb RNDr. Miroslav Kadlec Národní ústav odborného vzdlávání Ing. Jaroslav erný editel SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plze Ing. Marcel Gause editel SPŠ Tábor, Komenského 1670, Tábor Ing. Jií Hurá editel SOU elektrotechnické, Do Nového 1131, Pardubice 25. Ing. Michaela Šojdrová Poslankyn PS Parlamentu, lenka Výboru pro vdu, vzdlání,kulturu, mládež a tlovýchovu Ing. Oldich Klemš editel SPŠE. Gen. Svobody 2, Mohelnice Ing. Miroslava Jezerská editelka, SŠ telekomunikaní Ostrava, písp.org. Opavská 1119, Ostrava-Poruba Mgr. Jan Mareš ISŠ energetická, Na Prhon 4800, Chomutov 30. Ing. Zdenk Krabs Integrovaná stední škola Liberec Na Bojišti 15, Liberec 31. Mgr. Josef Váca SŠ technické Jihlava, Polenská Mgr. Libor Basel SOŠ Otrokovice, t. T. Bati 1266 Mgr. Hana Supová 33. Mgr. Ivana Klová editelka Krajského školského úradu Trnava, Vajanského 2, Trnava 34. Ing. Dagmar Rajanová editelka Slovenské agentury životního prostedí, Centrum environmentální výchovy,tajovského 28, Banská Bystrica Rada partner Je složena ze zástupc Regionálních vzdlávacích center, zizovatel škol a pítomných poslanc, je svolána 2x v období soutže,nejlépe na Ministerstvech pro životní prostedí (jedenkrát v R a jedenkrát na Slovensku), poprvé v záí 2007 pi zahájení nového roní- 10

11 ku, zpravidla v ervenci srpnu, podruhé ped konáním krajských kol, národního, resp. mezinárodního finále Zizovatelé škol (samosprávné kraje) Jmenují a podporují Regionální vzdlávací centra pro ízení a podporu soutže v krajích (nejen technické školy, jejichž odborní pedagogové budou proškoleni z tématiky obnovitelných zdroj energie a s editeli, nebo jejich zástupci budou projednána pravidla ízení soutže. innost ídícího výboru bude organizovat Vzdlávací agentura Kromíž, s.r.o., která vytvoí finanní i materiální podmínky po dohod se zizovateli škol a Regionálními vzdlávacími centry z jednotlivých kraj Regionální centra zodpovídají za marketing a propagaci na místní úrovni, pijímají pihlášky student, sestavují odborné poroty a spolupracují s pedagogy a koordinátory soutže ve svých satelitních školách. Organizují odborné semináe, podporují soutžící studenty a vytváejí potebné zázemí všem satelitním školám ze svého kraje, tj. pedagogm a koordinátorm soutže z jednotlivých škol a zajišují potebné organizaní a vcné podmínky v dohod s národní kanceláí projektu. Pro hodnocení prací v semifinále (na krajské úrovni) jmenují leny 2 odborných porot k hodnocení prací. innost tchto RVC koordinuje národní kancelá projektu ENERSOL zízená Vzdlávací agenturou Kromíž k zajištní spolupráce se státními orgány a ídícím výborem a k zajištní plnní asových a odborných etap soutže v R a na Slovensku. 6.5 Vzdlávací agentura Kromíž,s.r.o. (národní a mezinárodní kancelá projektu) vyhlásí jednotná pravidla soutže a propaguje soutž na celostátní a mezinárodní úrovni (zejména v odborném tisku). Pro samotnou soutž agentura zajišuje ceny, lektory, podprné tisky (vetn výsledného Sborníku nejlepších prací), vytváí spolupoadatelské týmy a spolu s regionálními centry spoluorganizuje jednotlivé stupn (etapy) soutže. Pro vybrané odborné pedagogy uspoádá národní vzdlávací seminá v Kromíži (pro regionální vzdlávací centra zastupující partnerské kraje) Dále: - vytváí odbornou porotu pro hodnocení národního finále soutže v obou zemích a mezinárodního finále reprezentant jednotlivých stát, v. zpracování odborných test - organizan podporuje poádání krajských soutží a poádá panelovou výstavu ve spolupráci s RVC - zajišuje fotodokumentaci, videodokumentaci a odborné materiály Agentura uzavírá k zajištní celé soutže s Regionálními vzdlávacími centry smlouvy formou Dohod o dílo. 6.6 Zpravodajové v Parlamentu R: Poslanecká snmovna: Ing. Michaela Šojdrová, pedsedkyn podvýboru pro školství Senát: Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., pedseda výboru pro vzdlávání, vdu, kulturu, lidská práva a petice Karel Šebek, len výboru pro územní rozvoj, veejnou správu a životní prostedí '!!""# A. Vydání návrhu Pravidel soutže: ( Pravidla k diskusi a oponentue obdrží zástupci RVC a lenové V) 11

12 B. Jednání ídícího výboru soutže na Ministerstvu životního prostedí R (zmna termínu je možná podle dohody s MŽP) C. Jednání zástupc RVC ve Ve kém Mederu ve dnech : 13. až 16. srpna první projednání Pravidel a organizaního postupu, vetn kompetence jednotlivých rolí - projednání finanního rozpotu pro zizovatele škol D. Vytvoení organizaních pedpoklad pro práci RVC v prbhu soutže v období 9/ / záí 10. íjna vytvoení ídící struktury k ízení soutže v RVC - provedení marketingu k získání satelitních škol ve spolupráci se zizovateli stedních a vyšších odborných škol - závazné pijetí asové osy pro ízení soutže a jednotných Pravidel ENERSOL 2008 E. Uzavení Dohod o dílo mezi NKP a RVC do 22. íjna 07 F. Národní seminá na podporu soutže v Otrokovicích íjna 07 - odborné pednášky s tématikou OZE - sjednocení postupu v nadcházejícím období - doprovodné kulturní akce a návštva malé vodní elektrárny v Otrokovicích G. Uzávrka pro píjem satelitních škol pro 4. roník 8. listopadu 07 G. Pracovní schzky s koordinátory soutže ze satelitních škol v RVC do 20. listopadu 07 I. Uzávrka pihlášek v RVC pro soutžící (žáky a studenty) 4. prosince 07 J. Odborné semináe s tématikou obnovitelných zdroj energie, alternativních pohon motorových vozidel v regionálních vzdlávacích centrech urené pro zapojené žáky a studenty v jednotlivých krajích... do 10. ledna

13 K. Uzávrka a odevzdání soutžních prací do RVC ledna 2008 L. Práce odborné poroty v RVC a vyhodnocení semifinále (stanovení poadí soutžících v krajských kolech), uzávrka hodnocení prací. 10. února 2008 M. Krajská kola eská republika: I. etapa krajských semifinále 1. Jihoeský kraj, Tábor. úterý Plzeský kraj, Plze steda Karlovarský kraj, Cheb + zást. nmeckých škol... tvrtek Hlavní msto Praha, Praha.. pátek II. etapa krajských semifinále 5. Olomoucký kraj, Mohelnice úterý Kraj Vysoina, Jihlava.. steda Stedoeský kraj, Benešov tvrtek III. etapa krajských semifinále 8. Jihomoravský kraj, Letovice + zást. polských škol. úterý Královéhradecký kraj, Hradec Králové + zást. polských škol. steda Liberecký kraj, Liberec tvrtek Ústecký kraj, Chomutov pátek IV. etapa krajských semifinále 12. Moravskoslezský kraj, Ostrava úterý Pardubický kraj, Pardubice steda Zlínský kraj, Otrokovice pátek N. FINÁLE NÁRODNÍCH SOUTŽÍ: 13

14 A) NÁRODNÍ V ESKÉ REPUBLICE (PLZE ) B) NÁRODNÍ NA SLOVENSKU (TRNAVA) C) MEZINÁRODNÍ FINÁLE (KARLOVY VARY) O. Tetí odborná konference ENERSOL - PODPORA VZDLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE, jako souást Mezinárodního finále ENERSOL #&!!!! 1. ZLÍNSKÝ KRAJ: RVC SOŠ OTROKOVICE, T. Tomáše Bati 1266 Gestor: Mgr. Libor Basel, editel, JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Masarykova škola práce, Tyršova 500, Letovice Gestor: Ing. Jaroslav Doskoil, zástupce editelky, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: RVC, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové Gestor: Ing. Josef Machek, editel, PRAHA, RVC, SŠ-COPTH, Podbradská 1/179, Praha 9 Gestor: Mgr. Josef Ležal, editel, STEDOESKÝ KRAJ, RVC, ISŠT BENEŠOV, ernoleská 1997, Benešov Gestor: Mgr. Jií Kotou, editel, PLZE SKÝ KRAJ, RVC, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plze Gestor: Ing. Jaroslav erný, editel, JIHOESKÝ KRAJ, RVC, SPŠ strojní a stavební, Komenského 1670, Tábor Gestor: Ing. Marcel Gause, KARLOVARSKÝ KRAJ, RVC, ISŠ CHEB, Obrnné brigády 6, Cheb 14

15 Gestor: Ing. Jan Kot, OLOMOUCKÝ KRAJ, RVC, SPŠE, Generála Svobody 2, Mohelnice Gestor: Ing. Oldich Klemš, KRAJ VYSOINA, RVC, SOU technické, SOU a U, Polenská 2, Jihlava Gestor: Mgr. Josef Váca, LIBERECKÝ KRAJ, RVC, Integrovaná stední škola Liberec, Na Bojišti 15, Liberec Gestor: Ing. Zdenk Krabs, PARDUBICKÝ KRAJ, RVC, SOŠ elektrotechnická, Do Nového 1131, Pardubice Gestor: Ing. Jií Hurá, ÚSTECKÝ KRAJ, RVC, ISŠ energetická, Na Prhon 4800, Chomutov Gestor: Mgr. Jan Mareš, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, RVC, SŠ telek., Ostrava, písp. org., Opavská 1119, Ostrava - Poruba Gestor: Ing. Miroslava Jezerská, SLOVENSKO, RVC, Stredné odborné uilište V.P. Tótha Senica, TRNAVSKÝ KRAJ Gestor: Mgr. Roman Šedivý, , &-./!/- / PRAHA: Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám.2, Praha 1 STEDOESKÝ KRAJ: Dagmar Nohýnková, námstkyn hejtmana, Zborovská 11, Praha 5 (školství) Ing. Vilém Žák, námstek hejtmana,zborovská 11, Praha 5 (živ. prostedí) KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Ing. Zdenk Kraus, len Rady, Wonkova 1142, Hradec Králové JIHOMORAVSKÝ KRAJ: RNDr. Miloš Šifalda a Ing. Lubomír Šmír, lenové Rady, erotínovo nám. 3/5, Brno ZLÍNSKÝ KRAJ: Vojtch Jurík, statutární námstek hejtmana, t. T. Bati 21, Zlín (životní prostedí) Mgr. Josef Slovák, námstek hejtmana, t. T. Bati 21, Zlín (školství) 15

16 PLZE SKÝ KRAJ: JIHOESKÝ KRAJ: KARLOVARSKÝ KRAJ: OLOMOUCKÝ KRAJ: KRAJ VYSOINA: LIBERECKÝ KRAJ: Mgr. Petr Doležal, námstek hejtmana,u Jezu 642/2a, Liberec 2 PARDUBICKÝ KRAJ: Marie Málková a Jana Smetanová, lenky rady Pardubického kraje ÚSTECKÝ KRAJ: Ing. Pavel Kouda, len rady Ústeckého kraje (školství) MVDr. Václav ervený, námstek hejtmana, Kroupova 18, Plze Ing. Bc. Marie Hrdinová, lenka rady, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice Ing. Kamil ezníek, Ing. Lubomír Oral, lenové rady, Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Pavel Sekanina,námstek hejtmana, Jeremenkova 40a, Olomouc PaedDr. Martina Matjková, lenka rady, Žižkova 57, Jihlava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PhDr. Jaroslava Wenigerová, námstkyn hejtmana a lenka rady MSK (za školství) SLOVENSKO: Mgr. Iva Klová, prednostka Krajského školského úradu Trnava "+!0 +! :;653<8=:2>Osobní podpora editele spolenosti MAVEL, Jana Nohy1237 Benešov, Ing. JANA ŠÍPA Na Slovensku projekt podporuje generální editel Termosolar Žiar nad Hronom ing. MILAN NOVÁK, CSc., Na Martice, Žiar nad Hronom!!!-%! V souladu se základním principem vzdlávacího programu ENERSOL a podle dohody s pedstaviteli Ministerstva pro životní prostedí budou o generální partnerství požádáni generální editelé spoleností: SKANSKA, EZ, MAVEL, TERMOSOLAR, ŠKODA AUTO Bude zpracován, projednán a odsouhlasen Statut generálního partnera na podporu organizace národního finále a organizace mezinárodního finále. Tento Statut bude po odsouhlasení tmito firmami souástí tchto Pravidel.!-%!/ Regionální vzdlávací centra jednotlivých samosprávných kraj projednají s významnými prmyslovými a stavebními (výrobními a montážními) firmami jejich podporu projektu na území svého kraje. Bude zpracován Statut a po jeho odsouhlasení tmito budoucími partnery se stane souástí tchto Pravidel. Partnerství bude zameno na budování akreditovaných vzdlávacích program do oblasti environmentálních techologiií OZE a jejich inovací, pípadn technologií zabezpeujících snižování emisí v doprav. Program dalšího vzdlávání pe- 16

17 dagogických pracovník ENERSOL (DVPP) se stane souástí školních vzdlávacích program RVC pro šíení informací o tchto dvou od vtvích prmyslu z dvodu diverzifikace školních vzdlávacích program tchto škol (RVC) ve svých samosprávných krajích.tito odborní partnei regionálních vzdlávacích center se budou podílet na píprav a vlastní organizaci krajského semifinále, innosti odborných porot, ocenní nejlepších soutžících a jejich pípadnou podporu na národním a mezinárodním finále. Tento nový prvek programu ENERSOL byl schválen zaadit do tvrtého roníku na pracovním seminái ve Ve kém Mederu dne 15. srpna

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PROGRAM ENERSOL 2012

PROGRAM ENERSOL 2012 ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2012 s projekty ENERSOL 2012, PERSPEKTIS 21, ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ A NAUČÍME VÁS BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2008 ENERSOL 2008 Regionální vzdělávací centrum Jihomoravského kraje pro OZE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více