OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání se zamstnáním uvede, jak postupovat pi zakládání vlastní podnikatelské innosti a jak zažádat o živnostenské oprávnní Uivo (dle RVP): ekonomické subjekty právní formy podnikání (živnost, typy spoleností, družstvo), základní právní normy týkající se podnikání OBCHODNÍ PRÁVO A PODNIKÁNÍ Podnikání, osoba podnikatele, vztahy mezi podnikateli, právní postavení podnikatele, obchodní spolenosti a další vztahy související s podnikáním upravuje oblast soukromého práva- obchodní právo. Pramenem obchodního práva je Obchodní zákoník. 513/91 Sb., který byl více než dvacetkrát zmnn- novelizován. Obchodní zákoník stanovuje hierarchii pramen obchodního práva takto: ustanovení Obchodního zákoníku ustanovení Obanského zákoníku obchodníky zvyklosti zásady, na kterých spoívá Obchodní zákoník K dalším pramenm obchodního práva patí nap.: živnostenský zákon zákon o konkursu a vyrovnání zákon o úetnictví zákon o ochran hospodáské soutže a další PODNIKÁNÍ Jak íká Obchodní zákoník, podnikání je soustavná innost provádná samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovdnost za úelem zisku. Tato innost musí splovat tyto podmínky: soustavnost samostatnost vlastním jménem na vlastní zodpovdnost za úelem zisku Prodiskutujte, co jednotlivé podmínky znamenají a vymyslete konkrétní píklad. Poté vyhledejte v zákoníku pesné znní vymezení podnikání.

2 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ FYZICKÉ OSOBY podnikatelé podnikající na základ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNNÍ dle živnostenského zákona právní formy podnikání PRÁVNICKÉ OSOBY podnikatelé podnikající na základ jiného oprávnní, nap. zákona o advokacii, o tlumonících, o notáích... OBCHODNÍ SPOLENOSTI dle Obchodního zákoníku DRUŽSTVA dle Obchodního zákoníku STÁTNÍ PODNIKY dle zákona o státním podniku ŽIVNOST Podnikání na základ živnostenského oprávnní (= živnost) upravuje zákon. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (= živnostenský zákon), který prošel adou novelizací, zejména v souvislosti s harmonizování našeho práva s právními normami EU. Živnost je soustavná innost provozovaná SAMOSTATN, VLASTNÍM JMÉNEM, NA VLASTNÍ ZODPOVDNOST ZA ÚELEM ZISKU. Živnost není (nesmí být): innost vyhrazená státu nebo právnickým osobám povolání léka, maklé, znalc, advokát, daových poradc... tyto profese vymezují speciální právní pedpisy využívání výsledk duševní innosti (upravuje autorský zákon) innost bank, pojišoven, penzijních fond, loterie... (upravují speciální právní pedpisy) Oprávnné osoby Osobou oprávnnou vykonávat živnost je fyzická osoba (mže být i právnická osoba, pak daná podmínky musí splovat odpovdný zástupce), která spluje tyto podmínky: základní podmínky: vk min. 18 let zpsobilost k právním úkonm bezúhonnost (dle výpisu z rejstíku trest, který není starší než 3 msíce) doklad o tom, že nemám daové nedoplatky vi státu zvláštní podmínky: odborná zpsobilost- každá živnost má v píloze zákona definovány tyto podmínky Druhy živností podle typu innosti OBCHODNÍ VÝROBNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3 Ke každému druhu živností podle typu innosti vymyslete alespo pt píklad. Kterou živnost byste si vybrali, kdybyste museli - k emu máte pedpoklady? podle vzniku práva k provozování živnosti OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI k jejímu provozování staí naplnit podmínky zákona a živnost ohlásit- pokud podmínky splníte, mžete živnost provozovat KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI Tyto živnosti lze provozovat jen na základ udlení koncese, nestaí tedy pouhé ohlášení živnosti, jako v pípad živností ohlašovacích emeslné podmínky: vyuení v oboru + 3 roky praxe maturita v oboru + 2 roky praxe Pozn.: praxe v oboru je v zákon pesn vymezena. vázané Každá konkrétní živnost je v zákon vázána konkrétními podmínkami odborné zpsobilosti. volné Naízení vlády vymezuje pesný seznam živností, které nevyžadují prokázání odborné zpsobilosti. Patí sem nap. provozování taxislužby, pohebních služeb, soukromých detektivních služeb, cestovních kanceláí, výroba zbraní... podoba živnostenského oprávnní k tmto živnostem: ŽIVNOSTENSKÝ LIST KONCESNÍ LISTINA opravuje mne podnikat dnem ohlášení mžu podnikat dnem nabytí právní moci živnosti rozhodnutí o udlení koncese Mohu provozovat více živností? Je njak omezen jejich poet? Zánik živnosti Živnost zaniká: smrtí podnikatele zánikem právnické osoby pokud se jedná o oprávnní na dubu uritou, pak po uplynutí této doby (vtšinou jsou ale oprávnní na dobu neuritou) rozhodnutím živnostenského úadu o zrušení živnosti

4 OBCHODNÍ SPOLENOSTI Obchodní spolenosti jsou právnické osoby založené za úelem podnikání. Zahájení podnikání Obchodní zákoník vymezuje zahájení podnikání obchodní spolenosti ve dvou krocích: ZALOŽENÍ SPOLENOSTI spoleenská smlouva sepisuje se v pípad, že je více zakládajících len zakladatelská listina pokud zákon pipouští založení jednou osobou VZNIK SPOLENOSTI spolenost vzniká zápisem do obchodního rejstíku Základní kapitál Zákon definuje základní jmní, které se musí do spolenosti vložit pi jejím vzniku. Jedná se o penžní i nepenžní vklady spoleník a jejich výše se zapisuje do obchodního rejstíku, je tudíž veejn pístupná. Podíl spoleníka Podílem spoleníka se myslí úast spoleníka na spoleném podnikání- tj. jak práva, tk povinnosti, aktiva i pasiva- tento podíl se oceuje mírou úasti spoleníka na istém obchodním majetku spolenosti. Rezervní fond Zákon pikazuje spolenostem s ruením omezeným a akciovým spolenostem ukládat 10% u s.r.o. a 20% u a.s. ze základního jmní jako rezervu ke krytí ztrát. Ukonení podnikání Stejn jako zahájení i ukonení podnikání má dva kroky: ZRUŠENÍ SPOLENOSTI- než spolenost zcela zanikne, je teba vypoádat všechny právní závazky: bez likvidace - jedná se o takovou situaci, kdy existuje právní nástupce spolenosti (nap. spolenost je prodána nebo se slouí s jinou)- veškeré právní závazky pak pebírá nový majitel, pvodní firma zaniká s likvidací spolenost nemá právního nástupce, statutární orgány nahradí likvidátor; vstup do likvidace je zapsán do obchodního rejstíku = vitelé se mohou hlásit o své pohledávky; pokud likvidátor zjistí, že je více dluh než majetku (= pedlužení, dlužník v úpadku), vyhlásí konkurs prohlášením konkursu upravuje zákon o konkursu a vyrovnání

5 Typy obchodních spoleností a jejich charakteristika základní charakteristika, zakladatelé a ruení základní jmní a vklad, dlení zisk a ztrát orgány spolenosti v.o.s. veejná obchodní spolenost k.s. komanditní spolenost do alespo dv osoby podnikající pod spolenou firmou ruí spolen a nerozdíln celým svým majetkem 1 nebo více spoleník ruí až výše svého vkladu = komandisté 1 nebo více ruí neomezen = komplementá spolenost = alespo jeden komandista a jeden komplementá nejvtší výhodou tohoto typu je to, že není povinné žádné základní jmní zisk i ztráta se dlí rovným dílem komandista je povinen vložit vklad min. 5000,- komplementái vklad dávat nemusí zisk se dlí podle smlouvy ztrátu nesou komplementái, komandisté jen pokud je tak dáno ve smlouv statutárním orgánem je vlastn každý spoleník, všichni spoleníci mají rovné postavení spoleníci mají zákaz konkurence v oboru úast na ízení spolenosti mají pouze komplementái- ti jsou statutárním orgánem s.r.o. spolenost s ruením omezeným a.s. akciová spolenost mže být založena i jen jednou fyzickou osobou max 50 spoleník ruí za závazky omezen- až do výše svých nesplacených vklad založit mohou min 2 fyzické nebo 1 právnická osoba základní jmní je rozvrženo na uritý poet akcií o urité jmenovité (nominální) hodnot základní jmní min ,- základní vklad min ,- základní kapitál je stanoven takto: pokud se jedná o založení spolenosti s veejnou nabídkou akcií, pak iní 20 mil., pokud bez veejné nabídky akcií, pak 2 mil. nejvyšší orgán: valná hromada statutární orgán: jednatel(é) kontrolní orgán: dozorí rada nejvyšší orgán: valná hromada statutární orgán: pedstavenstvo kontrolní orgán: dozorí rada Zjistte, co je to tzv. statutární orgán a jaká má práva a povinnosti.

6 Sk. práce: ve skupinách si vyberte/vylosujte uritý typ obchodní spolenosti, dále pak si vyberte/vylosujte velikost základního jmní a obor podnikání. Vytvote podnikatelský zámr - vymyslete základní strukturu spolenosti, s ím a jak budete podnikat. DRUŽSTVO Družstvo není typ obchodní spolenosti! Družstvo je spoleenství s neuzaveným potem osob, v prbhu jeho innosti mohou pistupovat noví lenové. Tímto se družstvo liší od obchodních spoleností, u nichž nelze poet len mnit libovoln. Základní znaky družstva: v názvu musí být povinn slovo družstvo zakladateli je alespo 5 fyzických nebo 2 právnické osoby podmínkou lenství je splacení lenského vkladu- tento vklad je jednotný, pro všechny stejný, každý len tak má zcela rovné postavení orgány: nejvyšší orgán- lenská schze statutární orgán- pedstavenstvo kontrolní orgán- kontrolní komise minimální základní jmní je ,- lenové družstva za závazky družstva neruí, pokud si ve stanovách neurili uritou povinnost krytí ztrát (max trojnásobek lenského vkladu) družstva mají své oblasti podnikání, nap. bytová, zemdlská, spoitelní družstva Zjistte, co to jsou tzv. kampeliky a pro mly/mají ekonomické problémy.

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více