XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:"

Transkript

1 XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června /1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a 84, odst. 2, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění Zpracoval: Bc. Eva Zelenková, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město Daniela Skálová, vedoucí oddělení účetnictví ÚMO ÚL - město Předkládá: Ing. Václav Verner, starosta MO Ústí nad Labem - město Projednáno: RMO dne Přizváni k jednání: Přílohy: Zpráva auditora Tabulky 1-11

2 ++++ Usn. č. (materiál č.2/1) Odbor ekonomický ÚMO ÚL město: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město (a) b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009, která je jeho součástí, (b) z j i š ť u j e 1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: celkové příjmy ,51 tis. Kč celkové výdaje ,13 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,62 tis. Kč je vyrovnáno vlastními zdroji MO Ústí n. L. město v oblasti financování, 2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: celkové výnosy ,91 tis. Kč celkové náklady ,97 tis. Kč hospodářský výsledek ,94 tis. Kč 3) splnění celkového závazného ukazatele rozpočtu: mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč skutečnost ,71 tis. Kč z toho: platy zaměstnanců ,00 tis. Kč skutečnost ,90 tis. Kč platy VPP z prostředků ÚMO Ústí n. L. město..365,00 tis. Kč skutečnost. 459,81 tis. Kč (c) k o n s t a t u j e, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2009 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši ,62 tis. Kč, (d) s ch v a l u j e 1) po projednání závěrečného účtu celoroční hospodaření MO Ústí n. L. město s výsledky hospodaření za rok 2009, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší hospodářské činnosti, bez výhrad, 2) rozdělení výsledku hospodaření VHČ dle návrhu v závěrečném účtu za rok 2009.

3 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Rada MO Ústí n. L. město předkládá ZMO ÚL ve smyslu 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a 102, odst. (1) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok Závěrečný účet je zpracován v obvyklé formě (komentáře + sumární tabulky) a to jak pro rozpočet hlavní činnosti, tak pro plán vedlejší hospodářské činnosti. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů (ve vedlejší hospodářské činnosti o výnosech a nákladech) dle rozpočtové skladby, včetně tvorby a použití fondů i finančního vypořádání poskytnutých účelových dotací s MMÚ. V tabulkové části jsou přehledně uvedena i všechna rozpočtová opatření přijatá ZMO a RMO Ústí n. L. město v průběhu roku Dosažený výsledek hospodaření v hlavní činnosti charakterizují tyto údaje: celkové příjmy ,51 tis. Kč celkové výdaje ,13 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,62 tis. Kč což znamená, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2009 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši ,62 tis. Kč, který je ale menší než předpokládal rozpočet ( ,36 tis. Kč). Schodek byl vyrovnán vlastními zdroji MO Ústí n. L. město v oblasti financování. Celkové příjmy byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 103,39 % a vynaložené výdaje byly, provedenými rozpočtovými opatřeními i uplatněním úsporného výdajového režimu v činnostech MO, sníženy na úroveň 94,18 % upraveného rozpočtu. Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti je charakterizováno těmito údaji: celkové výnosy ,91 tis. Kč celkové náklady ,97 tis. Kč hospodářský výsledek ,94 tis. Kč Jedná se zejména o oblast pronájmů obecních bytů, nebytových prostor, pozemků a oblast prodeje obecních nemovitostí (v současné době jen pozemky). V této činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek. Součástí závěrečného účtu jsou i tabulky č. 9 a 10, které poskytují přehled o fondech MO ÚL město (VHČ a FOR). Prověření hospodaření MO ÚL město bylo provedeno firmou BVM Audit, s. r. o. Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí tohoto materiálu. Závěr zprávy je: při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2009 jsou v kolovadle u vedoucí ekonomického odboru.

4 Městský obvod Ústí na Labem město Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Městského obvodu Ústí nad Labem město za rok 2009 Pro jednání na XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. L. město, které se bude konat dne 22. června 2010

5 OBSAH: I. Pouţívané zkratky. str. 2 II. Zpráva auditora. str. 3 III. Komentář k příjmové části rozpočtu str. 8 IV. Komentář k výdajové části rozpočtu. str. 12 V. Komentář k vedlejší hospodářské činnosti str. 20 VI. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření. str. 23 VII. Fondy MO Ústí n. L. město... str. 24 Tabulková část: Tabulka č.1 Plnění příjmové části rozpočtu 1A Rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu 2 Rekapitulace provozních a investičních výdajů rozpočtu 2A Rozpočtová opatření v rekapitulaci provozních a investičních výdajů rozpočtu 3 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 3A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 4 Plnění výdajové části rozpočtu - sociální odbor 4A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - sociální odbor 5 Plnění výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 5A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 6 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 6A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 7 Čerpání plánu vedlejší hospodářské činnosti 8 Okruhy vedlejší hospodářské činnosti 9 Čerpání a tvorba fondů 10 Fond obnovy a rozvoje 11 Vyúčtování účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2008 prostřednictvím MMÚ

6 I. POUŢÍVANÉ ZKRATKY BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DHM dlouhodobý hmotný majetek DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty DPP dohoda o provedení práce EP evropský parlament FOR fond obnovy a rozvoje FVHČ fond vedlejší hospodářské činnosti HČ hlavní činnost KÚ Krajský úřad MHD městská hromadná doprava MMÚ Magistrát města Ústí n. L. MO městský obvod OSOM odbor správy obecního majetku OZV obecně závazná vyhláška PHM pohonné hmoty PP pracovní poměr PZ požární zbrojnice RMO Rada městského obvodu RO rozpočtové opatření SDH sbor dobrovolných hasičů SF sociální fond SP sociální pojištění SR schválený rozpočet UJEP Univerzita J. E. Purkyně ÚL Ústí nad Labem ÚMO Úřad městského obvodu ÚP úřad práce ÚT ústřední topení UR upravený rozpočet UZ účelový znak VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZBÚ základní běžný účet ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZP zdravotní pojištění ZŠ základní škola

7 III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Celkový přehled o plnění příjmů MO Ústí n. L. - město k je uveden v tabulce č.1. Dále uváděné číselné údaje jsou v tis. Kč. Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR ,00 UR ,21 skutečnost ,76 % plnění.. 103,84 a) Poplatek za psy SR ,00 UR ,00 skutečnost ,16 % plnění 107,02 Rozpočtovaná částka z místních poplatků za psy byla splněna na 107,02 %. Přestože byl v průběhu roku rozpočet navýšen, byla rozpočtovaná částka mírně překročena. Hlavním důvodem bylo především hromadné přihlašování čipovaných psů do evidence města ÚL. Povinnost nechat psa očipovat a přihlásit do evidence čipovaných psů vyplývá z nové obecně závazné vyhlášky. Díky ní se nám podařilo odhalit více nových poplatníků, kteří dříve nebyli přihlášeni k místnímu poplatku, než jsme očekávali. Tento poplatek většina poplatníků platí řádně a včas. Poplatky po splatnosti vymáháme všemi možnými prostředky (vyzýváním poplatníků k zaplacení daňového nedoplatku, zasíláním platebních výměrů, exekucí na účty apod.). Při vymáhání nedoplatků postupujeme podle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. b) Poplatek za uţívání veřejného prostranství SR ,00 UR ,21 skutečnost ,37 % p1nění.. 104,55 Tento poplatek se skládá z místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV Města Ústí nad Labem č. 8/2003 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného ve znění pozdějších předpisů (zábor VP z důvodů parkovacích míst, reklam, stánků a jednorázových akcí např. výkopů, lešení apod.). U tohoto poplatku byl rozpočet mírně překročen. U jednorázových akcí došlo k překročení především z důvodu zřízení několika velkých stavenišť na území celého obvodu ÚL město. Množství a rozsah těchto akcí lze předem jen těžko určit. U poplatku za parkoviště byl rozpočet překročen z důvodu vymožení některých dlužných částek z roku c) Místní poplatek za provozovaný VHP SR ,00 UR ,00 skutečnost ,12 % plnění 110,47 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen VHP) je vybírán na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Tento poplatek je plně závislý na počtu povolených VHP. K překročení rozpočtované částky došlo z důvodu vymožených dlužných částek z minulých let.

8 d) Výtěţek z provozování her a loterií (VHP) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,36 % plnění..90,72 Tento poplatek je závislý na zisku jednotlivých firem, který se odvíjí od počtu povolených a provozovaných výherních hracích přístrojů. Firmy odvádí ze zisku povolujícím orgánům část výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu (v případě výtěžku z VHP provozovaných na území městského obvodu Ústí nad Labem město se jedná většinou o 6%). Dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách musí provozovatel část výtěžku odvést na veřejně prospěšné účely každému povolujícímu úřadu. Ten je musí na tyto účely použít a písemně o této skutečnosti informovat firmu. e) Správní poplatky - občané SR ,00 UR ,00 skutečnost ,74 % plnění..83,48 Správní poplatky jsou od občanů vybírány za ověřování podpisu a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, za tomboly, za podání žádosti o snížení místních poplatků, za vystavení potvrzení o bezdlužnosti, za povolení k záboru veřejného prostranství a za místní šetření. f) Správní poplatky - VHP (výherní hrací přístroje) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,00 % plnění..126,00 Překročení je způsobeno především tím, že většina firem zažádala o povolení provozování na celý rok 2010 a uhradila správní poplatky na celý rok dopředu již v posledním čtvrtletí roku Povolení k provozu výherních hracích přístrojů jsou vydávána na čtvrtletí, pololetí nebo celý rok. Z tohoto důvodu nelze předem odhadnout na jaké období firmy podají žádosti, které ovlivňují výši správního poplatku. Správní poplatek na I. čtvrtletí činí ,- Kč, na pololetí ,- Kč a na celý rok je to ,- Kč na 1VHP. Dle Zákona č. 635/2004 Sb., Čl. IV odst. 2 o správních poplatcích se z celkové uhrazené částky odvádí 50% do státního rozpočtu a 50% je příjmem rozpočtu MO ÚL - město. Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR ,00 UR ,00 skutečnost ,83 % plnění.. 112,77 a) příjmy z úroků SR.. 35,00 UR ,00 skutečnost...25,87 % plnění 103,47 Jedná se o příjmy z úroků ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech hlavní činnosti.

9 b) ostatní nedaňové příjmy SR... 30,00 UR ,00 skutečnost.. 55,10 % plnění. 98,39 Do položky ostatní nedaňové příjmy patří např. příjmy za psí známky, nálezy, ale i vratky finančních prostředků z minulých let a jiné úhrady od zaměstnanců. c) pokuty za přestupky SR.. 90,00 UR ,00 skutečnost...103,24 % plnění.. 114,71 Pokuty ukládané komisí k projednávání přestupků MO ÚL město se týkají většinou drobných deliktů, jako jsou krádeže potravin, alkoholu a drobných spotřebních věcí v obchodech a supermarketech, narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, poškozování cizího majetku, znečišťování veřejného prostranství a porušování OZV č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokuty jsou ukládány dle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a jejich vymáhání je obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů nejčastěji dopouštějí, jako jsou sociálně slabí, nepřizpůsobiví a mladiství s velice nízkými příjmy. Při vymáhání pokut za přestupky po splatnosti využíváme nejčastěji exekuce na účty, ale většina dlužníků bohužel účet u bankovního ústavu vůbec nemá nebo má na něm nulový zůstatek. d) vrácené přeplatky sociálních dávek SR.. 0,00 UR ,00 skutečnost...2,53 % plnění.. 0,00 Jedná se o vrácení (v prosinci 2009) neoprávněně vyplacených sociálních dávek v předchozích letech, které budou odvedeny na KÚ až v roce V roce 2009 bylo neoprávněně vyplaceno 102,62 tis. Kč a zpět vymoženo 158,367 tis. Kč. Tyto finanční prostředky odvádíme na KÚ v průběhu roku. e) neidentifikovatelné platby SR.. 0,00 UR ,00 skutečnost...6,10 % plnění.. 0,00 Jedná se o přijaté finanční prostředky, které se nám nepodařilo identifikovat. Prozatím jsou na depozitním účtu. Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE celkem SR ,10 UR ,54 skutečnost ,92 % plnění 100,74 Dotace na výkon státní správy, neinvestiční dotace na činnost MO z MMÚ, dotace na výplaty sociálních dávek, investiční dotace z MMÚ i ostatní dotace viz. tabulka č. 1 třída 4 byly poskytovány na 100%. V rozpočtované částce jsme očekávali vyšší procento nemocnosti těchto pracovníků. Finanční prostředky od ÚP jsou poskytovány měsíčně na základě skutečně vyplacených mezd. V průběhu roku 2009 se počet zaměstnaných pracovníků VPP měnil (od 35 do 70 VPP). V oblasti dotací je uvedeno rovněž zapojení finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti MO za běžný rok a z FOR za běžný rok, který je tvořen ve VHČ.

10 třída 8 FINANCOVÁNÍ SR ,36 UR ,36 skutečnost ,62 % plnění 64,77 Představuje změnu zůstatků na účtech ÚMO Ústí nad Labem - město v období od do

11 IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Souhrnný přehled o výdajích MO Ústí n. L. město k je uveden v tabulkách č Tabulka č. 2 shrnuje všechny provozní a investiční výdaje, v tabulkách č. 3 6 jsou sumarizovány výdaje jednotlivých odborů ÚMO Ústí n. L. město. Dále uváděné údaje jsou v tis. Kč. ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka č. 3) SR ,00 UR ,69 skutečnost ,05 % plnění.. 87,00 1. Sbor dobrovolných hasičů SR ,00 UR ,30 skutečnost ,85 % plnění.. 90,21 SDH hradí z těchto finančních prostředků školení, opravy, služby, pronájem, PHM, spotřebu el. energie a vody, nákup materiálu, DHM a ochranné pomůcky. Nebyla dočerpána rozpočtovaná částka na spotřebu vody a el. energie. Při vyúčtování byl Sboru dobrovolných hasičů vrácen přeplatek na zálohách. 2. Výdaje hospodářské správy SR ,00 UR ,00 skutečnost ,23 % plnění.. 84,97 Na rok 2009 byla na výdaje hospodářské správy rozpočtována částka 6 989,00 tis. Kč. U většiny položek nebyly finanční prostředky vyčerpány. Z výdajů hospodářské činnosti je hrazen denní tisk, časopisy, odborná literatura. Z položky drobný hmotný majetek se pořizuje vybavení kanceláří mezi větší položky patří nákup nové kartotéky apod. Dále je z odboru tajemníka hrazen kancelářský materiál pro potřeby úředníků (kancelářský papír, obálky, tiskopisy, dále čistící a úklidové prostředky). Větším výdajem (investičním) bylo v roce 2009 pořízení nového frankovacího stroje v hodnotě 47,48 tis. Kč. Mezi další výdaje patří spotřeba elektrické energie, vody a tepla v objektech W. Churchilla 4 a PZ Skorotice, dále poštovné, právní služby, školení a vzdělávání, povinné a havarijní pojištění vozidel. Telefonní hovory z mobilních telefonů i pevných linek jsou hrazeny z položky služby telekomunikací. Nebyla vyčerpána položka pohonné hmoty čerpáno na 33,34%, u této položky nelze předem odhadnout čerpání, závisí na počtu jízd a ceně benzínu. Položky opravy a údržba nebyla rovněž zcela vyčerpána (na 82,08%) - jedná se o opravy DDHM, kde nelze předem naplánovat opravu. Další položkou rozpočtu je leasing kopírky a dvou vozidel, dálniční známky, cestovné, pohoštění a dary. Nejvyšší položku rozpočtu tvoří ostatní služby čerpáno na 91,81% - z této položky jsou hrazeny tiskařské a knihařské práce, hudební produkce na svatebních obřadech, výroba razítek, klíčů, revize, činnost BOZP, střežení objektu W. Churchilla 4, stravenky a všechny ostatní práce nevýrobního charakteru.

12 3. Výdaje na volby SR ,00 UR...783,39 skutečnost.. 820,97 % plnění 104,80 V roce 2009 byly plánovány volby do EP. Z rozpočtované částky odboru tajemníka byly hrazeny náklady spojené s pořádáním voleb vyjma mzdových nákladů, které byly hrazeny z rozpočtu ekonomického odboru. SOCIÁLNÍ ODBOR (tabulka č. 4) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,03 % plnění 99,95 Na základě zákona o hmotné nouzi se vyplácí 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Tyto dávky poskytuje pověřený obecní úřad a náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Na základě statutu ÚMO Ústí nad Labem město poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. ÚMO ÚL-město vyplácel v roce 2009 tyto dávky: Příspěvek na živobytí SR ,00 UR ,00 skutečnost ,62 % plnění 99,70 Příspěvek na živobytí se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky na živobytí, a ani tato osoba, ani žádná z osob společně posuzovaných, si nemůže tento příjem zvýšit. Doplatek na bydlení SR.8 500,00 UR ,00 skutečnost ,63 % plnění 92,23 Doplatek na bydlení se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek na živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a na služby s bydlením bezprostředně spojené. Mimořádná okamžitá pomoc SR. 1000,00 UR ,00 skutečnost...553,36 % plnění.. 92,23 Zákon o pomoci v hmotné nouzi definuje několik možností mimořádné okamžité pomoci. ÚMO Ústí nad Labem město vyplácí na základě Statutu tyto dávky mimořádné okamžité pomoci: mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví, mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, mimořádná okamžitá pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. V roce 2009 byla většina finančních prostředků poskytnuta na poslední typ této dávky, tj. na náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a

13 odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Poštovné na sociální dávky SR ,00 UR 260,00 skutečnost..218,42 % plnění..84,01 Jedná se o výdaje na poštovní poplatky v souvislosti s výplatou dávek klientům formou poštovních poukázek. EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka č. 5) SR ,46 UR ,37 skutečnost ,99 % plnění... 96,00 1. Výdaje na kulturu SR ,00 UR ,00 skutečnost ,51 % plnění 88,01 Jedná se o výdaje na letní promítání filmů, na Promenádní koncerty v Městských sadech a na akci Svatomartinská vína. Kinematograf bratří Čadíků promítal v Ústí nad Labem v roce 2009 již po šesté. Jedná se především o platby za tisk plakátů, ozvučení, přepravné a výpůjčku filmů, inzerce apod. Na tuto akci bylo rozpočtováno 80,00 tis. Kč. Na některé služby spojené s touto akcí se podařilo sjednat výhodnější ceny. Na akci Svatomartinská vína bylo původně rozpočtováno 20,00 tis. Kč. Faktura za rok 2008 však přišla až v roce 2009, takže byla tato položka navýšena o dalších 20,00 tis. Kč. Rozpočtovaná částka na rok 2009 (40,00 tis. Kč) byla tedy vyčerpána na 100%. Finanční prostředky (76,00 tis. Kč) na Promenádní koncerty byly vyčerpány na 100 %. Na základě schválení cenové nabídky RMO bylo objednáno a následně uskutečněno několik koncertů. V průběhu roku byl rozpočet rozpočtovým opatřením navýšen o 6,00 tis. Kč, ze kterých se hradilo loutkové představení pro děti v rámci Promenádních koncertů. 2. Členové obecních zastupitelstev SR ,00 UR ,00 skutečnost ,31 % plnění 101,32 Jedná se o výdaje na uvolněné a neuvolněné členy obecních zastupitelstev, které zahrnují jednak odměny dle Nařízení vlády č. 358/200 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků, výdaje na odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, odměny dle 84 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb., a dále výdaje na zdravotní a sociální pojištění z mezd zastupitelských orgánů, cestovné, ošatné a náhrady za telefon. K překročení došlo u položky ZP z mezd zastupitelských orgánů, které se dříve nehradilo.

14 3. Správa ÚMO SR ,46 UR ,46 skutečnost ,26 % plnění... 93,61 Největší část skutečných výdajů tvoří mzdy a odvody z mezd zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně vyplacených odměn na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce (např. kronikářky, zapisovatelky u svateb, přísedící na přestupcích, letní výpomoc - brigádníci apod.). Celkové mzdy a odvody z mezd byly nižší, než byl schválený rozpočet (nemocnost byla větší, než jsme očekávali). Dalšími výdaji byly mzdy pracovníků VPP a SP a ZP za tyto pracovníky hrazené částečně z dotace od ÚP (10,00 tis. Kč na jednoho VPP). ÚMO ÚL město doplácí výdaje do výše minimální mzdy VPP z vlastních prostředků. Dále hradíme povinné pojištění dle Vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Sazba tohoto pojištění pro ÚMO ÚL město je 4,2 % z vyměřovacího základu pro SP. Nižší výdaje byly vynaloženy na ošatné zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně ošatného pro matrikářky a zapisovatelky při svatebních obřadech, kterých bylo méně než se očekávalo. Do mzdového limitu, který je závazným ukazatelem rozpočtu, jsou zahrnuty platy zaměstnanců včetně OON a platy VPP z prostředků ÚMO. 4. Výdaje ze SF SR ,00 UR.. 768,00 skutečnost.. 609,64 % plnění.. 79,39 Jedná se o výdaje dle statutu sociálního fondu a kolektivní smlouvy na životní a pracovní jubilea zaměstnanců ÚMO ÚL město, příspěvky na stravování zaměstnanců, na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití apod. Tyto příspěvky zaměstnanci nevyčerpali v plné výši. Výdaje ze SF byly kryty základním přídělem ve výši 3 % z vyplacených mezd (uvolněných členů ZMO ÚL město a platů a odměn úředníků a pracovníků ÚMO ÚL město). 5. Finanční příspěvky SR ,00 UR..361,21 skutečnost..359,21 % plnění 99,45 Jedná se o příspěvky na činnost jednotlivých sdružení na základě jejich žádostí a stipendium starosty pro studenta UJEP. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 211,21 tis. Kč. 200,00 tis. Kč bylo použito jako pomoc obcím postiženým povodněmi a 11,21 tis. Kč stála dopravní obslužnost pro studenty z Hostovic za měsíc září. Částka 150,00 tis. Kč byla na základě schváleného rozpočtu a rozhodnutí RMO rozdělena takto: Stipendium starosty 15,00 tis. Kč JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Sdružení hasičů Čech a Moravy, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Ústecká krajská organizace PIONÝR, Ústí n. L. 10,00 tis. Kč Školní sportovní klub při 14 ZŠ v Ústí nad Labem 5,00 tis. Kč Oblastní spolek Českého červeného kříže, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 5,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice děti - 10,00 tis. Kč. Svaz důchodců ČR, městská organizace Ústí nad Labem 5,00 tis. Kč

15 Mgr. Martin Košnar, učitel ZŠ v Předlicích cesta na mistrovství světa, které vyhrál 8,00 tis. Kč Český zahrádkářský svaz Vaňov, Ústí nad Labem 2,00 tis. Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 5,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 1 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 2 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 3 4,00 tis. Kč Základní škola Ústí nad Labem Vojnovičova 5,00 tis. Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okr. Org. V ÚL 10,00 tis. Kč Elixír o. s. klub seniorů Bukov 10,00 tis. Kč Místní skupina Českého červeného kříže 4,00 tis. Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II. 4,00 tis. Kč FK Ravel Junior - 4,00 tis. Kč Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. 4,00 tis. Kč nerozděleno 2,00 tis. Kč ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka č. 6) SR ,00 UR ,05 skutečnost ,06 % plnění ,89 Z toho: A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR.6 047,00 UR ,05 skutečnost 4 883,41 % plnění.94,38 1. Údrţba a opravy chodníků SR ,00 UR ,00 skutečnost. 992,32 % plnění.99,23 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: oprava chodníku 17. listopadu, oprava chodníku Pod Školou 49, oprava chodníku 17. listopadu 12 10, oprava chodníku Klíšská podél , oprava chodníku a schodišť Na Popluží ve dvoře, oprava chodníku Bří Čapků, oprava chodníku Habrovice MHD, oprava chodníků Návětrná a Spojovací. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. Dále byly provedeny drobné opravy chodníků v rámci obvodu. 2. Studie, posudky, rozpočty SR.. 0,00 UR.. 0,00 skutečnost..0,00 % plnění.. 0,00 Potřebné studie, posudky a rozpočty byly hrazeny v rámci jednotlivých akcí.

16 3. Stavební práce v zeleni SR ,00 UR ,05 skutečnost ,06 % plnění..99,54 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: oprava schodiště a podest Spartakiádní ul. (částečně hrazeno z dotace na azylanty), oprava schodiště Resslova ul. 25, oprava opěrné zdi Herbenova ul., oprava schodiště a podesty Hoření 6 a další drobné akce. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. 4. Vánoce v MO ÚL město SR ,00 UR.. 370,00 skutečnost.. 338,85 % plnění.. 91,58 Celkové výdaje schválené upraveným rozpočtem nebyly překročeny. Vánoční výzdobu středu města zajišťovala opět firma Panocha, která vyhrála na tuto činnost výběrové řízení. V roce 2009 byly opět nazdobeny dva hlavní vánoční stromy (Mírové a Lidické náměstí). Menší vánoční strom a výzdoba byla rovněž v atriu budov magistrátu. Kácení a instalace vánočních stromů byla zajištěna firmou AVE CZ Ústí nad Labem. Byly hrazeny náklady za odběr elektrické energie na osvětlení vánoční výzdoby středu města, stromů a vánočních stánků, které zajišťovala firma ELTODO-CITELUM. Dále byly čerpány výdaje na materiál na opravy vánočního osvětlení (opravy provedla firma Panocha) a výdaje za uskladnění světelných komponentů. 5. Čistota města SR ,00 UR ,00 skutečnost.806,98 % plnění 83,45 Jedná se o výdaje spojené s odvozem a uložením odpadu. V průběhu roku 2009 MO ÚL město zlikvidoval cca 255 tun opadu (směsný komunální odpad, beton, biologicky rozložitelný komunální odpad, pneumatiky, textil a elektroodpad). Nebyla čerpána položka opravy kontejnerových van. V průběhu roku byl pořízen jeden nový kontejner, což bylo výhodnější než oprava starého. Dále se jedná o výdaje na činnost VPP pracovníků v potřebné skladbě položek: nákup pracovních oděvů a obuvi, ochranných pomůcek (rukavice, brýle, štíty, vesty apod.), materiál, nářadí (ruční nářadí, struny a drobný materiál ke křovinořezům a ostatním strojům, chemické přípravky na hubení plevelů, barvy, štětce, železářský materiál a ostatní materiál potřebný k činnosti oddělení), nákup materiálu a nářadí pro VPP na zimní období, nákup hygienických potřeb pro pracovníky VPP a úklidových prostředků na úklid šaten. Vzhledem ke skutečnosti, že pracovníci VPP prováděli ve značném rozsahu práce v zeleni, byl z této částky hrazen nákup sadbových a pomocných materiálů - keřů a stromů pro výsadby v okolí dětských hřišť, travní osivo aj. (Skorotice aj.) 6. Údrţba zeleně SR.450,00 UR....0,00 skutečnost. 15,37 Vzhledem ke skutečnosti, že kompetence v údržbě zeleně přešly pod Magistrát města Ústí n. L. včetně převedení smluv s udržovateli, byly drobné práce v zeleni, v rámci MO, prováděny pracovníky VPP, což se odrazilo v čerpání v této oblasti (materiál VPP atd.) Vyčerpaná částka byla použita na odtěžení povrchu (travního porostu a drnu) a konečnou úpravu terénu v okolí hřišť.

17 7. Nákup a opravy mobiliáře SR ,00 UR ,00 skutečnost 725,88 % plnění..95,51 V roce 2009 bylo zakoupeno 10 košů na psí exkrementy, sáčky do košů na psí exkrementy, 27 laviček do země, prkna na lavičky a další potřebný materiál na opravu mobiliáře (např. barvy). Z této položky byly dále hrazeny opravy pomníků a soch (Rudé armády, Plastika ženy, Hrající si děti). 8. Dětská hřiště SR.. 710,00 UR...770,00 skutečnost. 702,95 % plnění 91,29 Z částky byly zakoupeny nové herní prvky (do 40,00 tis. Kč) na dětská hřiště Baráčnická, Návětrná, SNP, Štefánikova, Skorotice, K Vavřinečku, umělohmotné cedule k označení hřišť a další potřebný materiál na opravu mobiliáře (např. barvy, dřevo, písek, kačírek). Dále byla uhrazena výměna písku v pískovištích, roční kontrola dětských hřišť o posouzení bezpečného užívání, kterou provedl soudní znalec, úpravy dopadových ploch a větší i drobné opravy dětských hřišť. Z této položky bylo hrazeno přemístění prvků z dětského hřiště v Městských sadech. B. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 UR ,00 skutečnost ,65 % plnění ,53 Investiční akce jsou hrazeny z FOR, dotací z MMÚ a z výtěžku VHP. Rekonstrukce chodníků SR ,00 UR ,00 skutečnost ,93 % plnění....99,31 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: rekonstrukce chodníku Stará před blokem 37-45, rekonstrukce chodníku Stará u zastávky MHD, rekonstrukce chodníku Kosmonautů podél rest. Junior, rekonstrukce chodníku Široká ve Skoroticích, rekonstrukce chodníku Hoření přes park, rekonstrukce chodníku Malátova za domem, rekonstrukce chodníku Stará (oblouk) a rekonstrukce chodníku Na Spojce II. etapa. Parkovací místa SR ,00 UR ,00 skutečnost..0,00 % plnění... 0,00 Plánovaná výstavba parkovacích míst se v roce 2009 neuskutečnila na základě žádostí občanů o úpravu projektové dokumentace. Zároveň bylo nutné počkat na vyřízení žádostí společenství vlastníků o pokácení stromů v plánovaných lokalitách. Podle rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a při dodržení dalších požadavků na výstavbu kontejnerových stání apod., se po dokončení projektové dokumentace uskuteční výstavba parkovacích míst važ v roce Neuskutečnila se ani plánovaná platba

18 zadržených finančních prostředků pro společnost VHS Teplice za výstavbu parkovacích míst v roce Tato platba měla být provedena po odstranění závad a nedodělků, protože k předání všech potřebných dokladů došlo až v únoru 2010 bude částka ,75 Kč uhrazena až v roce Dětská hřiště SR ,00 UR...700,00 skutečnost...690,91 % plnění ,70 Z této položky byly hrazeny nové herní prvky (nad 40,00 tis. Kč a prvky, které jsou pevně spojeny se zemí) na dětská hřiště Zahradní, Pod Školou, SNP a nové oplocení na dětské hřiště Skorotice a Zahradní. Rekonstrukce ÚT a rozvodů vody W. Churchilla 4 SR ,00 UR ,00 skutečnost ,29 % plnění...98,56 Rekonstrukce rozvodů ústředního topení byla dokončena v roce 2009 a na její realizace bylo využito 98,56 % plánované částky rozpočtu tj ,29 tis. Kč vč. DPH. Tato částka zahrnuje nejen rekonstrukční práce včetně nové výměníkové stanice, ale i projektovou dokumentaci a technický dozor na realizaci akce. V roce 2009 bylo z fakturované částky uhrazeno 90% a 10% zádržného bude uvolněno letos po skončení topné sezóny a provedení všech nutných tepelných zkoušek atd. Městský kamerový systém z výtěţku VHP SR ,00 UR...0,00 skutečnost...0,00 % plnění.. 0,00 Tato akce nebyla realizována z důvodu neschválení dotace. Čtyřkolka s vysavačem SR.. 50,00 UR ,00 skutečnost...222,53 % plnění....96,75 Na základě usnesení RMO byla od firmy Inge Brno s. r. o. zakoupena sestava vysavač na psí exkrementy + čtyřkolka. Vzhledem k současné situaci ohledně čistoty ploch bude další vysavač na exkrementy 100% využitý. Čtyřkolka by měla sloužit např. k rozvezení 2 stávajících vysavačů po městě na začátky jejich tras a dále jako stálé vozidlo pro nový vysavač. Tato sestava by měla operativně řešit plochy, na které je nutno přejíždět a nebo se na ně rychle dostat. Např. všechny parky. V ceně je i příslušenství čtyřkolky (např. elektrický naviják a tažné zařízení). Je možno koupit vozík a používat ji i na převoz materiálu (např. pro VPP).

19 V. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V tabulce č. 7 je uveden celkový přehled o výnosech a nákladech hospodaření MO ÚL město ve VHČ za rok Tabulka č. 8 je pomocná (uvádí jiný pohled na VHČ) a rozděluje realizované činnosti do tří okruhů. První okruh se týká pronájmů bytů a nebytových prostor. Prezentuje realizované tržby a s tím spojené náklady. Druhý okruh charakterizuje prodej obecního majetku, čistý výnos z této činnosti po odvedení daně z převodu nemovitostí a odečtení odpočitatelných nákladů se rozdělí 80 % do FOR MMÚ a 20 % do FOR ÚMO ÚL město. Třetí okruh tvoří ostatní činnosti ve VHČ, kvantifikuje získané tržby a vynaložené náklady s tím související. 1. Výnosy VHČ plán ,00 UP ,00 skutečnost ,91 % plnění..115,76 Trţby z prodeje sluţeb plán ,00 skutečnost ,50 % plnění. 121,49 602/10 nájemné byty plán ,00 skutečnost ,62 % plnění.. 110,09 Tyto výnosy jsou proti plánu nepatrně vyšší. Byly uhrazeny některé drobné pohledávky. 602/11 nájemné nebytové prostory plán ,00 skutečnost ,57 % plnění. 110,65 Některé nové nájmy jsou za vyšší ceny. 602 /40 pronájmy pozemků plán ,00 skutečnost ,67 % plnění. 125,92 Skutečnost tržeb za pronájmy pozemků je překročena proti původnímu plánu a to z důvodu uzavírání nových nájemních smluv na pozemky uvolněné nájemci za vyšší nájemné. 602/21 ostatní sluţby skutečnost.. 411,64 Jedná se o krátkodobé pronájmy, jejichž výše byla původně zahrnuta v pronájmech pozemků. 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení skutečnost.83,56 Jedná se o penále od nájemníků za pozdní úhrady nájmů a služeb. 644 Úroky z účtů VHČ plán ,00 skutečnost ,56 % plnění.. 61,13 Jedná se o úroky ze dvou účtů VHČ.

20 649 Jiné ostatní výnosy plán ,00 skutečnost ,32 % plnění 267,39 Jedná se o vrácené soudní poplatky a úhrady nákladů při prodeji pozemků, kdy kupující hradí náklady vzniklé při prodeji (sepsání kupních smluv, znalecké posudky apod.), poplatky za zřízení věcného břemene a přijaté pojistné plnění. Největší částkou v této položce bylo 980,00 tis. Kč, které nám byly vyplaceny z pojistky JUDr. Gahlera. S JUDr. Gahlerem vede ÚMO ÚL město dlouholetý soudní spor. 651/10, 20, 40 trţby z prodeje majetku plán ,00 UP ,00 skutečnost ,04 % plnění.. 110,48 OSOM vyvinul maximální úsilí, aby byly tyto tržby co nejvyšší. Uskutečnilo se několik prodejů za vyšší částky, protože byla realizována výběrová řízení, kde se dražila kupní cena. Někteří kupující zaplatili kupní cenu až v roce 2009, přestože prodej byl schválen v roce Výnosy z finančních operací plán ,00 skutečnost...464,92 % plnění...46,49 Jsou to výnosy z úložek volných finančních prostředků na depozitní směnce, která se obnovuje každý měsíc. Jelikož volné finanční prostředky pozvolna ubývají a nedosáhli jsme na vyšší úrokové sazby ani po jednání se zástupci bank, je i výnos z uložení těchto peněz stále nižší. 2. Náklady VHČ plán ,90 upravený plán ,90 skutečnost ,97 % plnění...114, Spotřeba materiálu plán ,00 skutečnost... 0,00 % plnění...0,00 V roce 2009 nebyly tyto prostředky čerpány. 502 Spotřeba energií (voda, teplo, elektřina, plyn) plán ,00 skutečnost...33,29 % plnění ,19 Jedná se o spotřebu energií v nebytových prostorách, energie v nebytových prostorách využívaných pracovníky VPP jako šatny a v neobsazených bytech. 511 opravy a udrţování plán ,90 upravený plán ,90 skutečnost ,99 % plán..128,64 V roce 2009 byla největší akcí výměna plastových oken na objektu Masarykova 90 + Stará 2. V průběhu roku došlo k navyšování plánu z důvodu většího počtu nutných větších oprav např., chemické čištění rozvodů ústředního topení objektů V. Hradební , Lidické náměstí 5 7, Masarykova 90 + Stará 2, rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T. za rok 2011

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T. za rok 2011 Městský obvod Ústí na Labem město Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Městského obvodu Ústí nad Labem město za rok 2011 Pro jednání na IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. L. město, které se bude

Více

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2008 Pro zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února 2008 OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Návrh R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2007 Pro jednání ZMO ÚL - město dne 27. února 2007. OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu:

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu: - 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne: 17. 12. 2012 Věc: Bod programu: Č. j.: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis.

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis. MO Pardubice V na rok 2011 Příjmy příjmy daňové 23 605,8-812,0 22 793,8 DPH - podíl na sdílených daních 12 940,8-1 212,0 11 728,8 DPH - podíl na státní správě 10 370,5 0,0 10 370,5 DPH - podíl na živ.prostředí

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů předkládám závěrečný účet a zprávu o hospodaření obce za rok 2014. Příjmy činily 2.841.100,70 Kč Výdaje činili

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více