XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:"

Transkript

1 XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června /1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a 84, odst. 2, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění Zpracoval: Bc. Eva Zelenková, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město Daniela Skálová, vedoucí oddělení účetnictví ÚMO ÚL - město Předkládá: Ing. Václav Verner, starosta MO Ústí nad Labem - město Projednáno: RMO dne Přizváni k jednání: Přílohy: Zpráva auditora Tabulky 1-11

2 ++++ Usn. č. (materiál č.2/1) Odbor ekonomický ÚMO ÚL město: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město (a) b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009, která je jeho součástí, (b) z j i š ť u j e 1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: celkové příjmy ,51 tis. Kč celkové výdaje ,13 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,62 tis. Kč je vyrovnáno vlastními zdroji MO Ústí n. L. město v oblasti financování, 2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: celkové výnosy ,91 tis. Kč celkové náklady ,97 tis. Kč hospodářský výsledek ,94 tis. Kč 3) splnění celkového závazného ukazatele rozpočtu: mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč skutečnost ,71 tis. Kč z toho: platy zaměstnanců ,00 tis. Kč skutečnost ,90 tis. Kč platy VPP z prostředků ÚMO Ústí n. L. město..365,00 tis. Kč skutečnost. 459,81 tis. Kč (c) k o n s t a t u j e, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2009 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši ,62 tis. Kč, (d) s ch v a l u j e 1) po projednání závěrečného účtu celoroční hospodaření MO Ústí n. L. město s výsledky hospodaření za rok 2009, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší hospodářské činnosti, bez výhrad, 2) rozdělení výsledku hospodaření VHČ dle návrhu v závěrečném účtu za rok 2009.

3 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Rada MO Ústí n. L. město předkládá ZMO ÚL ve smyslu 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a 102, odst. (1) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok Závěrečný účet je zpracován v obvyklé formě (komentáře + sumární tabulky) a to jak pro rozpočet hlavní činnosti, tak pro plán vedlejší hospodářské činnosti. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů (ve vedlejší hospodářské činnosti o výnosech a nákladech) dle rozpočtové skladby, včetně tvorby a použití fondů i finančního vypořádání poskytnutých účelových dotací s MMÚ. V tabulkové části jsou přehledně uvedena i všechna rozpočtová opatření přijatá ZMO a RMO Ústí n. L. město v průběhu roku Dosažený výsledek hospodaření v hlavní činnosti charakterizují tyto údaje: celkové příjmy ,51 tis. Kč celkové výdaje ,13 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,62 tis. Kč což znamená, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2009 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši ,62 tis. Kč, který je ale menší než předpokládal rozpočet ( ,36 tis. Kč). Schodek byl vyrovnán vlastními zdroji MO Ústí n. L. město v oblasti financování. Celkové příjmy byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 103,39 % a vynaložené výdaje byly, provedenými rozpočtovými opatřeními i uplatněním úsporného výdajového režimu v činnostech MO, sníženy na úroveň 94,18 % upraveného rozpočtu. Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti je charakterizováno těmito údaji: celkové výnosy ,91 tis. Kč celkové náklady ,97 tis. Kč hospodářský výsledek ,94 tis. Kč Jedná se zejména o oblast pronájmů obecních bytů, nebytových prostor, pozemků a oblast prodeje obecních nemovitostí (v současné době jen pozemky). V této činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek. Součástí závěrečného účtu jsou i tabulky č. 9 a 10, které poskytují přehled o fondech MO ÚL město (VHČ a FOR). Prověření hospodaření MO ÚL město bylo provedeno firmou BVM Audit, s. r. o. Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí tohoto materiálu. Závěr zprávy je: při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2009 jsou v kolovadle u vedoucí ekonomického odboru.

4 Městský obvod Ústí na Labem město Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Městského obvodu Ústí nad Labem město za rok 2009 Pro jednání na XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. L. město, které se bude konat dne 22. června 2010

5 OBSAH: I. Pouţívané zkratky. str. 2 II. Zpráva auditora. str. 3 III. Komentář k příjmové části rozpočtu str. 8 IV. Komentář k výdajové části rozpočtu. str. 12 V. Komentář k vedlejší hospodářské činnosti str. 20 VI. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření. str. 23 VII. Fondy MO Ústí n. L. město... str. 24 Tabulková část: Tabulka č.1 Plnění příjmové části rozpočtu 1A Rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu 2 Rekapitulace provozních a investičních výdajů rozpočtu 2A Rozpočtová opatření v rekapitulaci provozních a investičních výdajů rozpočtu 3 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 3A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 4 Plnění výdajové části rozpočtu - sociální odbor 4A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - sociální odbor 5 Plnění výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 5A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 6 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 6A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 7 Čerpání plánu vedlejší hospodářské činnosti 8 Okruhy vedlejší hospodářské činnosti 9 Čerpání a tvorba fondů 10 Fond obnovy a rozvoje 11 Vyúčtování účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2008 prostřednictvím MMÚ

6 I. POUŢÍVANÉ ZKRATKY BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DHM dlouhodobý hmotný majetek DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty DPP dohoda o provedení práce EP evropský parlament FOR fond obnovy a rozvoje FVHČ fond vedlejší hospodářské činnosti HČ hlavní činnost KÚ Krajský úřad MHD městská hromadná doprava MMÚ Magistrát města Ústí n. L. MO městský obvod OSOM odbor správy obecního majetku OZV obecně závazná vyhláška PHM pohonné hmoty PP pracovní poměr PZ požární zbrojnice RMO Rada městského obvodu RO rozpočtové opatření SDH sbor dobrovolných hasičů SF sociální fond SP sociální pojištění SR schválený rozpočet UJEP Univerzita J. E. Purkyně ÚL Ústí nad Labem ÚMO Úřad městského obvodu ÚP úřad práce ÚT ústřední topení UR upravený rozpočet UZ účelový znak VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZBÚ základní běžný účet ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZP zdravotní pojištění ZŠ základní škola

7 III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Celkový přehled o plnění příjmů MO Ústí n. L. - město k je uveden v tabulce č.1. Dále uváděné číselné údaje jsou v tis. Kč. Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR ,00 UR ,21 skutečnost ,76 % plnění.. 103,84 a) Poplatek za psy SR ,00 UR ,00 skutečnost ,16 % plnění 107,02 Rozpočtovaná částka z místních poplatků za psy byla splněna na 107,02 %. Přestože byl v průběhu roku rozpočet navýšen, byla rozpočtovaná částka mírně překročena. Hlavním důvodem bylo především hromadné přihlašování čipovaných psů do evidence města ÚL. Povinnost nechat psa očipovat a přihlásit do evidence čipovaných psů vyplývá z nové obecně závazné vyhlášky. Díky ní se nám podařilo odhalit více nových poplatníků, kteří dříve nebyli přihlášeni k místnímu poplatku, než jsme očekávali. Tento poplatek většina poplatníků platí řádně a včas. Poplatky po splatnosti vymáháme všemi možnými prostředky (vyzýváním poplatníků k zaplacení daňového nedoplatku, zasíláním platebních výměrů, exekucí na účty apod.). Při vymáhání nedoplatků postupujeme podle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. b) Poplatek za uţívání veřejného prostranství SR ,00 UR ,21 skutečnost ,37 % p1nění.. 104,55 Tento poplatek se skládá z místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV Města Ústí nad Labem č. 8/2003 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného ve znění pozdějších předpisů (zábor VP z důvodů parkovacích míst, reklam, stánků a jednorázových akcí např. výkopů, lešení apod.). U tohoto poplatku byl rozpočet mírně překročen. U jednorázových akcí došlo k překročení především z důvodu zřízení několika velkých stavenišť na území celého obvodu ÚL město. Množství a rozsah těchto akcí lze předem jen těžko určit. U poplatku za parkoviště byl rozpočet překročen z důvodu vymožení některých dlužných částek z roku c) Místní poplatek za provozovaný VHP SR ,00 UR ,00 skutečnost ,12 % plnění 110,47 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen VHP) je vybírán na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Tento poplatek je plně závislý na počtu povolených VHP. K překročení rozpočtované částky došlo z důvodu vymožených dlužných částek z minulých let.

8 d) Výtěţek z provozování her a loterií (VHP) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,36 % plnění..90,72 Tento poplatek je závislý na zisku jednotlivých firem, který se odvíjí od počtu povolených a provozovaných výherních hracích přístrojů. Firmy odvádí ze zisku povolujícím orgánům část výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu (v případě výtěžku z VHP provozovaných na území městského obvodu Ústí nad Labem město se jedná většinou o 6%). Dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách musí provozovatel část výtěžku odvést na veřejně prospěšné účely každému povolujícímu úřadu. Ten je musí na tyto účely použít a písemně o této skutečnosti informovat firmu. e) Správní poplatky - občané SR ,00 UR ,00 skutečnost ,74 % plnění..83,48 Správní poplatky jsou od občanů vybírány za ověřování podpisu a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, za tomboly, za podání žádosti o snížení místních poplatků, za vystavení potvrzení o bezdlužnosti, za povolení k záboru veřejného prostranství a za místní šetření. f) Správní poplatky - VHP (výherní hrací přístroje) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,00 % plnění..126,00 Překročení je způsobeno především tím, že většina firem zažádala o povolení provozování na celý rok 2010 a uhradila správní poplatky na celý rok dopředu již v posledním čtvrtletí roku Povolení k provozu výherních hracích přístrojů jsou vydávána na čtvrtletí, pololetí nebo celý rok. Z tohoto důvodu nelze předem odhadnout na jaké období firmy podají žádosti, které ovlivňují výši správního poplatku. Správní poplatek na I. čtvrtletí činí ,- Kč, na pololetí ,- Kč a na celý rok je to ,- Kč na 1VHP. Dle Zákona č. 635/2004 Sb., Čl. IV odst. 2 o správních poplatcích se z celkové uhrazené částky odvádí 50% do státního rozpočtu a 50% je příjmem rozpočtu MO ÚL - město. Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR ,00 UR ,00 skutečnost ,83 % plnění.. 112,77 a) příjmy z úroků SR.. 35,00 UR ,00 skutečnost...25,87 % plnění 103,47 Jedná se o příjmy z úroků ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech hlavní činnosti.

9 b) ostatní nedaňové příjmy SR... 30,00 UR ,00 skutečnost.. 55,10 % plnění. 98,39 Do položky ostatní nedaňové příjmy patří např. příjmy za psí známky, nálezy, ale i vratky finančních prostředků z minulých let a jiné úhrady od zaměstnanců. c) pokuty za přestupky SR.. 90,00 UR ,00 skutečnost...103,24 % plnění.. 114,71 Pokuty ukládané komisí k projednávání přestupků MO ÚL město se týkají většinou drobných deliktů, jako jsou krádeže potravin, alkoholu a drobných spotřebních věcí v obchodech a supermarketech, narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, poškozování cizího majetku, znečišťování veřejného prostranství a porušování OZV č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokuty jsou ukládány dle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a jejich vymáhání je obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů nejčastěji dopouštějí, jako jsou sociálně slabí, nepřizpůsobiví a mladiství s velice nízkými příjmy. Při vymáhání pokut za přestupky po splatnosti využíváme nejčastěji exekuce na účty, ale většina dlužníků bohužel účet u bankovního ústavu vůbec nemá nebo má na něm nulový zůstatek. d) vrácené přeplatky sociálních dávek SR.. 0,00 UR ,00 skutečnost...2,53 % plnění.. 0,00 Jedná se o vrácení (v prosinci 2009) neoprávněně vyplacených sociálních dávek v předchozích letech, které budou odvedeny na KÚ až v roce V roce 2009 bylo neoprávněně vyplaceno 102,62 tis. Kč a zpět vymoženo 158,367 tis. Kč. Tyto finanční prostředky odvádíme na KÚ v průběhu roku. e) neidentifikovatelné platby SR.. 0,00 UR ,00 skutečnost...6,10 % plnění.. 0,00 Jedná se o přijaté finanční prostředky, které se nám nepodařilo identifikovat. Prozatím jsou na depozitním účtu. Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE celkem SR ,10 UR ,54 skutečnost ,92 % plnění 100,74 Dotace na výkon státní správy, neinvestiční dotace na činnost MO z MMÚ, dotace na výplaty sociálních dávek, investiční dotace z MMÚ i ostatní dotace viz. tabulka č. 1 třída 4 byly poskytovány na 100%. V rozpočtované částce jsme očekávali vyšší procento nemocnosti těchto pracovníků. Finanční prostředky od ÚP jsou poskytovány měsíčně na základě skutečně vyplacených mezd. V průběhu roku 2009 se počet zaměstnaných pracovníků VPP měnil (od 35 do 70 VPP). V oblasti dotací je uvedeno rovněž zapojení finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti MO za běžný rok a z FOR za běžný rok, který je tvořen ve VHČ.

10 třída 8 FINANCOVÁNÍ SR ,36 UR ,36 skutečnost ,62 % plnění 64,77 Představuje změnu zůstatků na účtech ÚMO Ústí nad Labem - město v období od do

11 IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Souhrnný přehled o výdajích MO Ústí n. L. město k je uveden v tabulkách č Tabulka č. 2 shrnuje všechny provozní a investiční výdaje, v tabulkách č. 3 6 jsou sumarizovány výdaje jednotlivých odborů ÚMO Ústí n. L. město. Dále uváděné údaje jsou v tis. Kč. ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka č. 3) SR ,00 UR ,69 skutečnost ,05 % plnění.. 87,00 1. Sbor dobrovolných hasičů SR ,00 UR ,30 skutečnost ,85 % plnění.. 90,21 SDH hradí z těchto finančních prostředků školení, opravy, služby, pronájem, PHM, spotřebu el. energie a vody, nákup materiálu, DHM a ochranné pomůcky. Nebyla dočerpána rozpočtovaná částka na spotřebu vody a el. energie. Při vyúčtování byl Sboru dobrovolných hasičů vrácen přeplatek na zálohách. 2. Výdaje hospodářské správy SR ,00 UR ,00 skutečnost ,23 % plnění.. 84,97 Na rok 2009 byla na výdaje hospodářské správy rozpočtována částka 6 989,00 tis. Kč. U většiny položek nebyly finanční prostředky vyčerpány. Z výdajů hospodářské činnosti je hrazen denní tisk, časopisy, odborná literatura. Z položky drobný hmotný majetek se pořizuje vybavení kanceláří mezi větší položky patří nákup nové kartotéky apod. Dále je z odboru tajemníka hrazen kancelářský materiál pro potřeby úředníků (kancelářský papír, obálky, tiskopisy, dále čistící a úklidové prostředky). Větším výdajem (investičním) bylo v roce 2009 pořízení nového frankovacího stroje v hodnotě 47,48 tis. Kč. Mezi další výdaje patří spotřeba elektrické energie, vody a tepla v objektech W. Churchilla 4 a PZ Skorotice, dále poštovné, právní služby, školení a vzdělávání, povinné a havarijní pojištění vozidel. Telefonní hovory z mobilních telefonů i pevných linek jsou hrazeny z položky služby telekomunikací. Nebyla vyčerpána položka pohonné hmoty čerpáno na 33,34%, u této položky nelze předem odhadnout čerpání, závisí na počtu jízd a ceně benzínu. Položky opravy a údržba nebyla rovněž zcela vyčerpána (na 82,08%) - jedná se o opravy DDHM, kde nelze předem naplánovat opravu. Další položkou rozpočtu je leasing kopírky a dvou vozidel, dálniční známky, cestovné, pohoštění a dary. Nejvyšší položku rozpočtu tvoří ostatní služby čerpáno na 91,81% - z této položky jsou hrazeny tiskařské a knihařské práce, hudební produkce na svatebních obřadech, výroba razítek, klíčů, revize, činnost BOZP, střežení objektu W. Churchilla 4, stravenky a všechny ostatní práce nevýrobního charakteru.

12 3. Výdaje na volby SR ,00 UR...783,39 skutečnost.. 820,97 % plnění 104,80 V roce 2009 byly plánovány volby do EP. Z rozpočtované částky odboru tajemníka byly hrazeny náklady spojené s pořádáním voleb vyjma mzdových nákladů, které byly hrazeny z rozpočtu ekonomického odboru. SOCIÁLNÍ ODBOR (tabulka č. 4) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,03 % plnění 99,95 Na základě zákona o hmotné nouzi se vyplácí 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Tyto dávky poskytuje pověřený obecní úřad a náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Na základě statutu ÚMO Ústí nad Labem město poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. ÚMO ÚL-město vyplácel v roce 2009 tyto dávky: Příspěvek na živobytí SR ,00 UR ,00 skutečnost ,62 % plnění 99,70 Příspěvek na živobytí se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky na živobytí, a ani tato osoba, ani žádná z osob společně posuzovaných, si nemůže tento příjem zvýšit. Doplatek na bydlení SR.8 500,00 UR ,00 skutečnost ,63 % plnění 92,23 Doplatek na bydlení se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek na živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a na služby s bydlením bezprostředně spojené. Mimořádná okamžitá pomoc SR. 1000,00 UR ,00 skutečnost...553,36 % plnění.. 92,23 Zákon o pomoci v hmotné nouzi definuje několik možností mimořádné okamžité pomoci. ÚMO Ústí nad Labem město vyplácí na základě Statutu tyto dávky mimořádné okamžité pomoci: mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví, mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, mimořádná okamžitá pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. V roce 2009 byla většina finančních prostředků poskytnuta na poslední typ této dávky, tj. na náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a

13 odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Poštovné na sociální dávky SR ,00 UR 260,00 skutečnost..218,42 % plnění..84,01 Jedná se o výdaje na poštovní poplatky v souvislosti s výplatou dávek klientům formou poštovních poukázek. EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka č. 5) SR ,46 UR ,37 skutečnost ,99 % plnění... 96,00 1. Výdaje na kulturu SR ,00 UR ,00 skutečnost ,51 % plnění 88,01 Jedná se o výdaje na letní promítání filmů, na Promenádní koncerty v Městských sadech a na akci Svatomartinská vína. Kinematograf bratří Čadíků promítal v Ústí nad Labem v roce 2009 již po šesté. Jedná se především o platby za tisk plakátů, ozvučení, přepravné a výpůjčku filmů, inzerce apod. Na tuto akci bylo rozpočtováno 80,00 tis. Kč. Na některé služby spojené s touto akcí se podařilo sjednat výhodnější ceny. Na akci Svatomartinská vína bylo původně rozpočtováno 20,00 tis. Kč. Faktura za rok 2008 však přišla až v roce 2009, takže byla tato položka navýšena o dalších 20,00 tis. Kč. Rozpočtovaná částka na rok 2009 (40,00 tis. Kč) byla tedy vyčerpána na 100%. Finanční prostředky (76,00 tis. Kč) na Promenádní koncerty byly vyčerpány na 100 %. Na základě schválení cenové nabídky RMO bylo objednáno a následně uskutečněno několik koncertů. V průběhu roku byl rozpočet rozpočtovým opatřením navýšen o 6,00 tis. Kč, ze kterých se hradilo loutkové představení pro děti v rámci Promenádních koncertů. 2. Členové obecních zastupitelstev SR ,00 UR ,00 skutečnost ,31 % plnění 101,32 Jedná se o výdaje na uvolněné a neuvolněné členy obecních zastupitelstev, které zahrnují jednak odměny dle Nařízení vlády č. 358/200 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků, výdaje na odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, odměny dle 84 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb., a dále výdaje na zdravotní a sociální pojištění z mezd zastupitelských orgánů, cestovné, ošatné a náhrady za telefon. K překročení došlo u položky ZP z mezd zastupitelských orgánů, které se dříve nehradilo.

14 3. Správa ÚMO SR ,46 UR ,46 skutečnost ,26 % plnění... 93,61 Největší část skutečných výdajů tvoří mzdy a odvody z mezd zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně vyplacených odměn na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce (např. kronikářky, zapisovatelky u svateb, přísedící na přestupcích, letní výpomoc - brigádníci apod.). Celkové mzdy a odvody z mezd byly nižší, než byl schválený rozpočet (nemocnost byla větší, než jsme očekávali). Dalšími výdaji byly mzdy pracovníků VPP a SP a ZP za tyto pracovníky hrazené částečně z dotace od ÚP (10,00 tis. Kč na jednoho VPP). ÚMO ÚL město doplácí výdaje do výše minimální mzdy VPP z vlastních prostředků. Dále hradíme povinné pojištění dle Vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Sazba tohoto pojištění pro ÚMO ÚL město je 4,2 % z vyměřovacího základu pro SP. Nižší výdaje byly vynaloženy na ošatné zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně ošatného pro matrikářky a zapisovatelky při svatebních obřadech, kterých bylo méně než se očekávalo. Do mzdového limitu, který je závazným ukazatelem rozpočtu, jsou zahrnuty platy zaměstnanců včetně OON a platy VPP z prostředků ÚMO. 4. Výdaje ze SF SR ,00 UR.. 768,00 skutečnost.. 609,64 % plnění.. 79,39 Jedná se o výdaje dle statutu sociálního fondu a kolektivní smlouvy na životní a pracovní jubilea zaměstnanců ÚMO ÚL město, příspěvky na stravování zaměstnanců, na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití apod. Tyto příspěvky zaměstnanci nevyčerpali v plné výši. Výdaje ze SF byly kryty základním přídělem ve výši 3 % z vyplacených mezd (uvolněných členů ZMO ÚL město a platů a odměn úředníků a pracovníků ÚMO ÚL město). 5. Finanční příspěvky SR ,00 UR..361,21 skutečnost..359,21 % plnění 99,45 Jedná se o příspěvky na činnost jednotlivých sdružení na základě jejich žádostí a stipendium starosty pro studenta UJEP. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 211,21 tis. Kč. 200,00 tis. Kč bylo použito jako pomoc obcím postiženým povodněmi a 11,21 tis. Kč stála dopravní obslužnost pro studenty z Hostovic za měsíc září. Částka 150,00 tis. Kč byla na základě schváleného rozpočtu a rozhodnutí RMO rozdělena takto: Stipendium starosty 15,00 tis. Kč JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Sdružení hasičů Čech a Moravy, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Ústecká krajská organizace PIONÝR, Ústí n. L. 10,00 tis. Kč Školní sportovní klub při 14 ZŠ v Ústí nad Labem 5,00 tis. Kč Oblastní spolek Českého červeného kříže, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 5,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice děti - 10,00 tis. Kč. Svaz důchodců ČR, městská organizace Ústí nad Labem 5,00 tis. Kč

15 Mgr. Martin Košnar, učitel ZŠ v Předlicích cesta na mistrovství světa, které vyhrál 8,00 tis. Kč Český zahrádkářský svaz Vaňov, Ústí nad Labem 2,00 tis. Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 5,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 1 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 2 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 3 4,00 tis. Kč Základní škola Ústí nad Labem Vojnovičova 5,00 tis. Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okr. Org. V ÚL 10,00 tis. Kč Elixír o. s. klub seniorů Bukov 10,00 tis. Kč Místní skupina Českého červeného kříže 4,00 tis. Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II. 4,00 tis. Kč FK Ravel Junior - 4,00 tis. Kč Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. 4,00 tis. Kč nerozděleno 2,00 tis. Kč ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka č. 6) SR ,00 UR ,05 skutečnost ,06 % plnění ,89 Z toho: A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR.6 047,00 UR ,05 skutečnost 4 883,41 % plnění.94,38 1. Údrţba a opravy chodníků SR ,00 UR ,00 skutečnost. 992,32 % plnění.99,23 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: oprava chodníku 17. listopadu, oprava chodníku Pod Školou 49, oprava chodníku 17. listopadu 12 10, oprava chodníku Klíšská podél , oprava chodníku a schodišť Na Popluží ve dvoře, oprava chodníku Bří Čapků, oprava chodníku Habrovice MHD, oprava chodníků Návětrná a Spojovací. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. Dále byly provedeny drobné opravy chodníků v rámci obvodu. 2. Studie, posudky, rozpočty SR.. 0,00 UR.. 0,00 skutečnost..0,00 % plnění.. 0,00 Potřebné studie, posudky a rozpočty byly hrazeny v rámci jednotlivých akcí.

16 3. Stavební práce v zeleni SR ,00 UR ,05 skutečnost ,06 % plnění..99,54 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: oprava schodiště a podest Spartakiádní ul. (částečně hrazeno z dotace na azylanty), oprava schodiště Resslova ul. 25, oprava opěrné zdi Herbenova ul., oprava schodiště a podesty Hoření 6 a další drobné akce. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. 4. Vánoce v MO ÚL město SR ,00 UR.. 370,00 skutečnost.. 338,85 % plnění.. 91,58 Celkové výdaje schválené upraveným rozpočtem nebyly překročeny. Vánoční výzdobu středu města zajišťovala opět firma Panocha, která vyhrála na tuto činnost výběrové řízení. V roce 2009 byly opět nazdobeny dva hlavní vánoční stromy (Mírové a Lidické náměstí). Menší vánoční strom a výzdoba byla rovněž v atriu budov magistrátu. Kácení a instalace vánočních stromů byla zajištěna firmou AVE CZ Ústí nad Labem. Byly hrazeny náklady za odběr elektrické energie na osvětlení vánoční výzdoby středu města, stromů a vánočních stánků, které zajišťovala firma ELTODO-CITELUM. Dále byly čerpány výdaje na materiál na opravy vánočního osvětlení (opravy provedla firma Panocha) a výdaje za uskladnění světelných komponentů. 5. Čistota města SR ,00 UR ,00 skutečnost.806,98 % plnění 83,45 Jedná se o výdaje spojené s odvozem a uložením odpadu. V průběhu roku 2009 MO ÚL město zlikvidoval cca 255 tun opadu (směsný komunální odpad, beton, biologicky rozložitelný komunální odpad, pneumatiky, textil a elektroodpad). Nebyla čerpána položka opravy kontejnerových van. V průběhu roku byl pořízen jeden nový kontejner, což bylo výhodnější než oprava starého. Dále se jedná o výdaje na činnost VPP pracovníků v potřebné skladbě položek: nákup pracovních oděvů a obuvi, ochranných pomůcek (rukavice, brýle, štíty, vesty apod.), materiál, nářadí (ruční nářadí, struny a drobný materiál ke křovinořezům a ostatním strojům, chemické přípravky na hubení plevelů, barvy, štětce, železářský materiál a ostatní materiál potřebný k činnosti oddělení), nákup materiálu a nářadí pro VPP na zimní období, nákup hygienických potřeb pro pracovníky VPP a úklidových prostředků na úklid šaten. Vzhledem ke skutečnosti, že pracovníci VPP prováděli ve značném rozsahu práce v zeleni, byl z této částky hrazen nákup sadbových a pomocných materiálů - keřů a stromů pro výsadby v okolí dětských hřišť, travní osivo aj. (Skorotice aj.) 6. Údrţba zeleně SR.450,00 UR....0,00 skutečnost. 15,37 Vzhledem ke skutečnosti, že kompetence v údržbě zeleně přešly pod Magistrát města Ústí n. L. včetně převedení smluv s udržovateli, byly drobné práce v zeleni, v rámci MO, prováděny pracovníky VPP, což se odrazilo v čerpání v této oblasti (materiál VPP atd.) Vyčerpaná částka byla použita na odtěžení povrchu (travního porostu a drnu) a konečnou úpravu terénu v okolí hřišť.

17 7. Nákup a opravy mobiliáře SR ,00 UR ,00 skutečnost 725,88 % plnění..95,51 V roce 2009 bylo zakoupeno 10 košů na psí exkrementy, sáčky do košů na psí exkrementy, 27 laviček do země, prkna na lavičky a další potřebný materiál na opravu mobiliáře (např. barvy). Z této položky byly dále hrazeny opravy pomníků a soch (Rudé armády, Plastika ženy, Hrající si děti). 8. Dětská hřiště SR.. 710,00 UR...770,00 skutečnost. 702,95 % plnění 91,29 Z částky byly zakoupeny nové herní prvky (do 40,00 tis. Kč) na dětská hřiště Baráčnická, Návětrná, SNP, Štefánikova, Skorotice, K Vavřinečku, umělohmotné cedule k označení hřišť a další potřebný materiál na opravu mobiliáře (např. barvy, dřevo, písek, kačírek). Dále byla uhrazena výměna písku v pískovištích, roční kontrola dětských hřišť o posouzení bezpečného užívání, kterou provedl soudní znalec, úpravy dopadových ploch a větší i drobné opravy dětských hřišť. Z této položky bylo hrazeno přemístění prvků z dětského hřiště v Městských sadech. B. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 UR ,00 skutečnost ,65 % plnění ,53 Investiční akce jsou hrazeny z FOR, dotací z MMÚ a z výtěžku VHP. Rekonstrukce chodníků SR ,00 UR ,00 skutečnost ,93 % plnění....99,31 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: rekonstrukce chodníku Stará před blokem 37-45, rekonstrukce chodníku Stará u zastávky MHD, rekonstrukce chodníku Kosmonautů podél rest. Junior, rekonstrukce chodníku Široká ve Skoroticích, rekonstrukce chodníku Hoření přes park, rekonstrukce chodníku Malátova za domem, rekonstrukce chodníku Stará (oblouk) a rekonstrukce chodníku Na Spojce II. etapa. Parkovací místa SR ,00 UR ,00 skutečnost..0,00 % plnění... 0,00 Plánovaná výstavba parkovacích míst se v roce 2009 neuskutečnila na základě žádostí občanů o úpravu projektové dokumentace. Zároveň bylo nutné počkat na vyřízení žádostí společenství vlastníků o pokácení stromů v plánovaných lokalitách. Podle rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a při dodržení dalších požadavků na výstavbu kontejnerových stání apod., se po dokončení projektové dokumentace uskuteční výstavba parkovacích míst važ v roce Neuskutečnila se ani plánovaná platba

18 zadržených finančních prostředků pro společnost VHS Teplice za výstavbu parkovacích míst v roce Tato platba měla být provedena po odstranění závad a nedodělků, protože k předání všech potřebných dokladů došlo až v únoru 2010 bude částka ,75 Kč uhrazena až v roce Dětská hřiště SR ,00 UR...700,00 skutečnost...690,91 % plnění ,70 Z této položky byly hrazeny nové herní prvky (nad 40,00 tis. Kč a prvky, které jsou pevně spojeny se zemí) na dětská hřiště Zahradní, Pod Školou, SNP a nové oplocení na dětské hřiště Skorotice a Zahradní. Rekonstrukce ÚT a rozvodů vody W. Churchilla 4 SR ,00 UR ,00 skutečnost ,29 % plnění...98,56 Rekonstrukce rozvodů ústředního topení byla dokončena v roce 2009 a na její realizace bylo využito 98,56 % plánované částky rozpočtu tj ,29 tis. Kč vč. DPH. Tato částka zahrnuje nejen rekonstrukční práce včetně nové výměníkové stanice, ale i projektovou dokumentaci a technický dozor na realizaci akce. V roce 2009 bylo z fakturované částky uhrazeno 90% a 10% zádržného bude uvolněno letos po skončení topné sezóny a provedení všech nutných tepelných zkoušek atd. Městský kamerový systém z výtěţku VHP SR ,00 UR...0,00 skutečnost...0,00 % plnění.. 0,00 Tato akce nebyla realizována z důvodu neschválení dotace. Čtyřkolka s vysavačem SR.. 50,00 UR ,00 skutečnost...222,53 % plnění....96,75 Na základě usnesení RMO byla od firmy Inge Brno s. r. o. zakoupena sestava vysavač na psí exkrementy + čtyřkolka. Vzhledem k současné situaci ohledně čistoty ploch bude další vysavač na exkrementy 100% využitý. Čtyřkolka by měla sloužit např. k rozvezení 2 stávajících vysavačů po městě na začátky jejich tras a dále jako stálé vozidlo pro nový vysavač. Tato sestava by měla operativně řešit plochy, na které je nutno přejíždět a nebo se na ně rychle dostat. Např. všechny parky. V ceně je i příslušenství čtyřkolky (např. elektrický naviják a tažné zařízení). Je možno koupit vozík a používat ji i na převoz materiálu (např. pro VPP).

19 V. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V tabulce č. 7 je uveden celkový přehled o výnosech a nákladech hospodaření MO ÚL město ve VHČ za rok Tabulka č. 8 je pomocná (uvádí jiný pohled na VHČ) a rozděluje realizované činnosti do tří okruhů. První okruh se týká pronájmů bytů a nebytových prostor. Prezentuje realizované tržby a s tím spojené náklady. Druhý okruh charakterizuje prodej obecního majetku, čistý výnos z této činnosti po odvedení daně z převodu nemovitostí a odečtení odpočitatelných nákladů se rozdělí 80 % do FOR MMÚ a 20 % do FOR ÚMO ÚL město. Třetí okruh tvoří ostatní činnosti ve VHČ, kvantifikuje získané tržby a vynaložené náklady s tím související. 1. Výnosy VHČ plán ,00 UP ,00 skutečnost ,91 % plnění..115,76 Trţby z prodeje sluţeb plán ,00 skutečnost ,50 % plnění. 121,49 602/10 nájemné byty plán ,00 skutečnost ,62 % plnění.. 110,09 Tyto výnosy jsou proti plánu nepatrně vyšší. Byly uhrazeny některé drobné pohledávky. 602/11 nájemné nebytové prostory plán ,00 skutečnost ,57 % plnění. 110,65 Některé nové nájmy jsou za vyšší ceny. 602 /40 pronájmy pozemků plán ,00 skutečnost ,67 % plnění. 125,92 Skutečnost tržeb za pronájmy pozemků je překročena proti původnímu plánu a to z důvodu uzavírání nových nájemních smluv na pozemky uvolněné nájemci za vyšší nájemné. 602/21 ostatní sluţby skutečnost.. 411,64 Jedná se o krátkodobé pronájmy, jejichž výše byla původně zahrnuta v pronájmech pozemků. 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení skutečnost.83,56 Jedná se o penále od nájemníků za pozdní úhrady nájmů a služeb. 644 Úroky z účtů VHČ plán ,00 skutečnost ,56 % plnění.. 61,13 Jedná se o úroky ze dvou účtů VHČ.

20 649 Jiné ostatní výnosy plán ,00 skutečnost ,32 % plnění 267,39 Jedná se o vrácené soudní poplatky a úhrady nákladů při prodeji pozemků, kdy kupující hradí náklady vzniklé při prodeji (sepsání kupních smluv, znalecké posudky apod.), poplatky za zřízení věcného břemene a přijaté pojistné plnění. Největší částkou v této položce bylo 980,00 tis. Kč, které nám byly vyplaceny z pojistky JUDr. Gahlera. S JUDr. Gahlerem vede ÚMO ÚL město dlouholetý soudní spor. 651/10, 20, 40 trţby z prodeje majetku plán ,00 UP ,00 skutečnost ,04 % plnění.. 110,48 OSOM vyvinul maximální úsilí, aby byly tyto tržby co nejvyšší. Uskutečnilo se několik prodejů za vyšší částky, protože byla realizována výběrová řízení, kde se dražila kupní cena. Někteří kupující zaplatili kupní cenu až v roce 2009, přestože prodej byl schválen v roce Výnosy z finančních operací plán ,00 skutečnost...464,92 % plnění...46,49 Jsou to výnosy z úložek volných finančních prostředků na depozitní směnce, která se obnovuje každý měsíc. Jelikož volné finanční prostředky pozvolna ubývají a nedosáhli jsme na vyšší úrokové sazby ani po jednání se zástupci bank, je i výnos z uložení těchto peněz stále nižší. 2. Náklady VHČ plán ,90 upravený plán ,90 skutečnost ,97 % plnění...114, Spotřeba materiálu plán ,00 skutečnost... 0,00 % plnění...0,00 V roce 2009 nebyly tyto prostředky čerpány. 502 Spotřeba energií (voda, teplo, elektřina, plyn) plán ,00 skutečnost...33,29 % plnění ,19 Jedná se o spotřebu energií v nebytových prostorách, energie v nebytových prostorách využívaných pracovníky VPP jako šatny a v neobsazených bytech. 511 opravy a udrţování plán ,90 upravený plán ,90 skutečnost ,99 % plán..128,64 V roce 2009 byla největší akcí výměna plastových oken na objektu Masarykova 90 + Stará 2. V průběhu roku došlo k navyšování plánu z důvodu většího počtu nutných větších oprav např., chemické čištění rozvodů ústředního topení objektů V. Hradební , Lidické náměstí 5 7, Masarykova 90 + Stará 2, rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU. Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2007. Návrh. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Návrh R O Z P O Č T U MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2007 Pro jednání ZMO ÚL - město dne 27. února 2007. OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4

Více

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu:

- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu: - 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne: 17. 12. 2012 Věc: Bod programu: Č. j.: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok 2007.

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2 III. Příjmová část rozpočtu 3-7 IV.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 154 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15

Více