XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:"

Transkript

1 XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června /1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a 84, odst. 2, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění Zpracoval: Bc. Eva Zelenková, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město Daniela Skálová, vedoucí oddělení účetnictví ÚMO ÚL - město Předkládá: Ing. Václav Verner, starosta MO Ústí nad Labem - město Projednáno: RMO dne Přizváni k jednání: Přílohy: Zpráva auditora Tabulky 1-11

2 ++++ Usn. č. (materiál č.2/1) Odbor ekonomický ÚMO ÚL město: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město (a) b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009, která je jeho součástí, (b) z j i š ť u j e 1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: celkové příjmy ,51 tis. Kč celkové výdaje ,13 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,62 tis. Kč je vyrovnáno vlastními zdroji MO Ústí n. L. město v oblasti financování, 2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: celkové výnosy ,91 tis. Kč celkové náklady ,97 tis. Kč hospodářský výsledek ,94 tis. Kč 3) splnění celkového závazného ukazatele rozpočtu: mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč skutečnost ,71 tis. Kč z toho: platy zaměstnanců ,00 tis. Kč skutečnost ,90 tis. Kč platy VPP z prostředků ÚMO Ústí n. L. město..365,00 tis. Kč skutečnost. 459,81 tis. Kč (c) k o n s t a t u j e, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2009 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši ,62 tis. Kč, (d) s ch v a l u j e 1) po projednání závěrečného účtu celoroční hospodaření MO Ústí n. L. město s výsledky hospodaření za rok 2009, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší hospodářské činnosti, bez výhrad, 2) rozdělení výsledku hospodaření VHČ dle návrhu v závěrečném účtu za rok 2009.

3 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Rada MO Ústí n. L. město předkládá ZMO ÚL ve smyslu 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a 102, odst. (1) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok Závěrečný účet je zpracován v obvyklé formě (komentáře + sumární tabulky) a to jak pro rozpočet hlavní činnosti, tak pro plán vedlejší hospodářské činnosti. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů (ve vedlejší hospodářské činnosti o výnosech a nákladech) dle rozpočtové skladby, včetně tvorby a použití fondů i finančního vypořádání poskytnutých účelových dotací s MMÚ. V tabulkové části jsou přehledně uvedena i všechna rozpočtová opatření přijatá ZMO a RMO Ústí n. L. město v průběhu roku Dosažený výsledek hospodaření v hlavní činnosti charakterizují tyto údaje: celkové příjmy ,51 tis. Kč celkové výdaje ,13 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,62 tis. Kč což znamená, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2009 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši ,62 tis. Kč, který je ale menší než předpokládal rozpočet ( ,36 tis. Kč). Schodek byl vyrovnán vlastními zdroji MO Ústí n. L. město v oblasti financování. Celkové příjmy byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 103,39 % a vynaložené výdaje byly, provedenými rozpočtovými opatřeními i uplatněním úsporného výdajového režimu v činnostech MO, sníženy na úroveň 94,18 % upraveného rozpočtu. Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti je charakterizováno těmito údaji: celkové výnosy ,91 tis. Kč celkové náklady ,97 tis. Kč hospodářský výsledek ,94 tis. Kč Jedná se zejména o oblast pronájmů obecních bytů, nebytových prostor, pozemků a oblast prodeje obecních nemovitostí (v současné době jen pozemky). V této činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek. Součástí závěrečného účtu jsou i tabulky č. 9 a 10, které poskytují přehled o fondech MO ÚL město (VHČ a FOR). Prověření hospodaření MO ÚL město bylo provedeno firmou BVM Audit, s. r. o. Zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí tohoto materiálu. Závěr zprávy je: při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2009 jsou v kolovadle u vedoucí ekonomického odboru.

4 Městský obvod Ústí na Labem město Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Městského obvodu Ústí nad Labem město za rok 2009 Pro jednání na XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. L. město, které se bude konat dne 22. června 2010

5 OBSAH: I. Pouţívané zkratky. str. 2 II. Zpráva auditora. str. 3 III. Komentář k příjmové části rozpočtu str. 8 IV. Komentář k výdajové části rozpočtu. str. 12 V. Komentář k vedlejší hospodářské činnosti str. 20 VI. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření. str. 23 VII. Fondy MO Ústí n. L. město... str. 24 Tabulková část: Tabulka č.1 Plnění příjmové části rozpočtu 1A Rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu 2 Rekapitulace provozních a investičních výdajů rozpočtu 2A Rozpočtová opatření v rekapitulaci provozních a investičních výdajů rozpočtu 3 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 3A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 4 Plnění výdajové části rozpočtu - sociální odbor 4A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - sociální odbor 5 Plnění výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 5A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 6 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 6A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 7 Čerpání plánu vedlejší hospodářské činnosti 8 Okruhy vedlejší hospodářské činnosti 9 Čerpání a tvorba fondů 10 Fond obnovy a rozvoje 11 Vyúčtování účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2008 prostřednictvím MMÚ

6 I. POUŢÍVANÉ ZKRATKY BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DHM dlouhodobý hmotný majetek DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty DPP dohoda o provedení práce EP evropský parlament FOR fond obnovy a rozvoje FVHČ fond vedlejší hospodářské činnosti HČ hlavní činnost KÚ Krajský úřad MHD městská hromadná doprava MMÚ Magistrát města Ústí n. L. MO městský obvod OSOM odbor správy obecního majetku OZV obecně závazná vyhláška PHM pohonné hmoty PP pracovní poměr PZ požární zbrojnice RMO Rada městského obvodu RO rozpočtové opatření SDH sbor dobrovolných hasičů SF sociální fond SP sociální pojištění SR schválený rozpočet UJEP Univerzita J. E. Purkyně ÚL Ústí nad Labem ÚMO Úřad městského obvodu ÚP úřad práce ÚT ústřední topení UR upravený rozpočet UZ účelový znak VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZBÚ základní běžný účet ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZP zdravotní pojištění ZŠ základní škola

7 III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Celkový přehled o plnění příjmů MO Ústí n. L. - město k je uveden v tabulce č.1. Dále uváděné číselné údaje jsou v tis. Kč. Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR ,00 UR ,21 skutečnost ,76 % plnění.. 103,84 a) Poplatek za psy SR ,00 UR ,00 skutečnost ,16 % plnění 107,02 Rozpočtovaná částka z místních poplatků za psy byla splněna na 107,02 %. Přestože byl v průběhu roku rozpočet navýšen, byla rozpočtovaná částka mírně překročena. Hlavním důvodem bylo především hromadné přihlašování čipovaných psů do evidence města ÚL. Povinnost nechat psa očipovat a přihlásit do evidence čipovaných psů vyplývá z nové obecně závazné vyhlášky. Díky ní se nám podařilo odhalit více nových poplatníků, kteří dříve nebyli přihlášeni k místnímu poplatku, než jsme očekávali. Tento poplatek většina poplatníků platí řádně a včas. Poplatky po splatnosti vymáháme všemi možnými prostředky (vyzýváním poplatníků k zaplacení daňového nedoplatku, zasíláním platebních výměrů, exekucí na účty apod.). Při vymáhání nedoplatků postupujeme podle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. b) Poplatek za uţívání veřejného prostranství SR ,00 UR ,21 skutečnost ,37 % p1nění.. 104,55 Tento poplatek se skládá z místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV Města Ústí nad Labem č. 8/2003 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného ve znění pozdějších předpisů (zábor VP z důvodů parkovacích míst, reklam, stánků a jednorázových akcí např. výkopů, lešení apod.). U tohoto poplatku byl rozpočet mírně překročen. U jednorázových akcí došlo k překročení především z důvodu zřízení několika velkých stavenišť na území celého obvodu ÚL město. Množství a rozsah těchto akcí lze předem jen těžko určit. U poplatku za parkoviště byl rozpočet překročen z důvodu vymožení některých dlužných částek z roku c) Místní poplatek za provozovaný VHP SR ,00 UR ,00 skutečnost ,12 % plnění 110,47 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen VHP) je vybírán na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Tento poplatek je plně závislý na počtu povolených VHP. K překročení rozpočtované částky došlo z důvodu vymožených dlužných částek z minulých let.

8 d) Výtěţek z provozování her a loterií (VHP) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,36 % plnění..90,72 Tento poplatek je závislý na zisku jednotlivých firem, který se odvíjí od počtu povolených a provozovaných výherních hracích přístrojů. Firmy odvádí ze zisku povolujícím orgánům část výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu (v případě výtěžku z VHP provozovaných na území městského obvodu Ústí nad Labem město se jedná většinou o 6%). Dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách musí provozovatel část výtěžku odvést na veřejně prospěšné účely každému povolujícímu úřadu. Ten je musí na tyto účely použít a písemně o této skutečnosti informovat firmu. e) Správní poplatky - občané SR ,00 UR ,00 skutečnost ,74 % plnění..83,48 Správní poplatky jsou od občanů vybírány za ověřování podpisu a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, za tomboly, za podání žádosti o snížení místních poplatků, za vystavení potvrzení o bezdlužnosti, za povolení k záboru veřejného prostranství a za místní šetření. f) Správní poplatky - VHP (výherní hrací přístroje) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,00 % plnění..126,00 Překročení je způsobeno především tím, že většina firem zažádala o povolení provozování na celý rok 2010 a uhradila správní poplatky na celý rok dopředu již v posledním čtvrtletí roku Povolení k provozu výherních hracích přístrojů jsou vydávána na čtvrtletí, pololetí nebo celý rok. Z tohoto důvodu nelze předem odhadnout na jaké období firmy podají žádosti, které ovlivňují výši správního poplatku. Správní poplatek na I. čtvrtletí činí ,- Kč, na pololetí ,- Kč a na celý rok je to ,- Kč na 1VHP. Dle Zákona č. 635/2004 Sb., Čl. IV odst. 2 o správních poplatcích se z celkové uhrazené částky odvádí 50% do státního rozpočtu a 50% je příjmem rozpočtu MO ÚL - město. Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR ,00 UR ,00 skutečnost ,83 % plnění.. 112,77 a) příjmy z úroků SR.. 35,00 UR ,00 skutečnost...25,87 % plnění 103,47 Jedná se o příjmy z úroků ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech hlavní činnosti.

9 b) ostatní nedaňové příjmy SR... 30,00 UR ,00 skutečnost.. 55,10 % plnění. 98,39 Do položky ostatní nedaňové příjmy patří např. příjmy za psí známky, nálezy, ale i vratky finančních prostředků z minulých let a jiné úhrady od zaměstnanců. c) pokuty za přestupky SR.. 90,00 UR ,00 skutečnost...103,24 % plnění.. 114,71 Pokuty ukládané komisí k projednávání přestupků MO ÚL město se týkají většinou drobných deliktů, jako jsou krádeže potravin, alkoholu a drobných spotřebních věcí v obchodech a supermarketech, narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, poškozování cizího majetku, znečišťování veřejného prostranství a porušování OZV č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokuty jsou ukládány dle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a jejich vymáhání je obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů nejčastěji dopouštějí, jako jsou sociálně slabí, nepřizpůsobiví a mladiství s velice nízkými příjmy. Při vymáhání pokut za přestupky po splatnosti využíváme nejčastěji exekuce na účty, ale většina dlužníků bohužel účet u bankovního ústavu vůbec nemá nebo má na něm nulový zůstatek. d) vrácené přeplatky sociálních dávek SR.. 0,00 UR ,00 skutečnost...2,53 % plnění.. 0,00 Jedná se o vrácení (v prosinci 2009) neoprávněně vyplacených sociálních dávek v předchozích letech, které budou odvedeny na KÚ až v roce V roce 2009 bylo neoprávněně vyplaceno 102,62 tis. Kč a zpět vymoženo 158,367 tis. Kč. Tyto finanční prostředky odvádíme na KÚ v průběhu roku. e) neidentifikovatelné platby SR.. 0,00 UR ,00 skutečnost...6,10 % plnění.. 0,00 Jedná se o přijaté finanční prostředky, které se nám nepodařilo identifikovat. Prozatím jsou na depozitním účtu. Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE celkem SR ,10 UR ,54 skutečnost ,92 % plnění 100,74 Dotace na výkon státní správy, neinvestiční dotace na činnost MO z MMÚ, dotace na výplaty sociálních dávek, investiční dotace z MMÚ i ostatní dotace viz. tabulka č. 1 třída 4 byly poskytovány na 100%. V rozpočtované částce jsme očekávali vyšší procento nemocnosti těchto pracovníků. Finanční prostředky od ÚP jsou poskytovány měsíčně na základě skutečně vyplacených mezd. V průběhu roku 2009 se počet zaměstnaných pracovníků VPP měnil (od 35 do 70 VPP). V oblasti dotací je uvedeno rovněž zapojení finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti MO za běžný rok a z FOR za běžný rok, který je tvořen ve VHČ.

10 třída 8 FINANCOVÁNÍ SR ,36 UR ,36 skutečnost ,62 % plnění 64,77 Představuje změnu zůstatků na účtech ÚMO Ústí nad Labem - město v období od do

11 IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Souhrnný přehled o výdajích MO Ústí n. L. město k je uveden v tabulkách č Tabulka č. 2 shrnuje všechny provozní a investiční výdaje, v tabulkách č. 3 6 jsou sumarizovány výdaje jednotlivých odborů ÚMO Ústí n. L. město. Dále uváděné údaje jsou v tis. Kč. ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka č. 3) SR ,00 UR ,69 skutečnost ,05 % plnění.. 87,00 1. Sbor dobrovolných hasičů SR ,00 UR ,30 skutečnost ,85 % plnění.. 90,21 SDH hradí z těchto finančních prostředků školení, opravy, služby, pronájem, PHM, spotřebu el. energie a vody, nákup materiálu, DHM a ochranné pomůcky. Nebyla dočerpána rozpočtovaná částka na spotřebu vody a el. energie. Při vyúčtování byl Sboru dobrovolných hasičů vrácen přeplatek na zálohách. 2. Výdaje hospodářské správy SR ,00 UR ,00 skutečnost ,23 % plnění.. 84,97 Na rok 2009 byla na výdaje hospodářské správy rozpočtována částka 6 989,00 tis. Kč. U většiny položek nebyly finanční prostředky vyčerpány. Z výdajů hospodářské činnosti je hrazen denní tisk, časopisy, odborná literatura. Z položky drobný hmotný majetek se pořizuje vybavení kanceláří mezi větší položky patří nákup nové kartotéky apod. Dále je z odboru tajemníka hrazen kancelářský materiál pro potřeby úředníků (kancelářský papír, obálky, tiskopisy, dále čistící a úklidové prostředky). Větším výdajem (investičním) bylo v roce 2009 pořízení nového frankovacího stroje v hodnotě 47,48 tis. Kč. Mezi další výdaje patří spotřeba elektrické energie, vody a tepla v objektech W. Churchilla 4 a PZ Skorotice, dále poštovné, právní služby, školení a vzdělávání, povinné a havarijní pojištění vozidel. Telefonní hovory z mobilních telefonů i pevných linek jsou hrazeny z položky služby telekomunikací. Nebyla vyčerpána položka pohonné hmoty čerpáno na 33,34%, u této položky nelze předem odhadnout čerpání, závisí na počtu jízd a ceně benzínu. Položky opravy a údržba nebyla rovněž zcela vyčerpána (na 82,08%) - jedná se o opravy DDHM, kde nelze předem naplánovat opravu. Další položkou rozpočtu je leasing kopírky a dvou vozidel, dálniční známky, cestovné, pohoštění a dary. Nejvyšší položku rozpočtu tvoří ostatní služby čerpáno na 91,81% - z této položky jsou hrazeny tiskařské a knihařské práce, hudební produkce na svatebních obřadech, výroba razítek, klíčů, revize, činnost BOZP, střežení objektu W. Churchilla 4, stravenky a všechny ostatní práce nevýrobního charakteru.

12 3. Výdaje na volby SR ,00 UR...783,39 skutečnost.. 820,97 % plnění 104,80 V roce 2009 byly plánovány volby do EP. Z rozpočtované částky odboru tajemníka byly hrazeny náklady spojené s pořádáním voleb vyjma mzdových nákladů, které byly hrazeny z rozpočtu ekonomického odboru. SOCIÁLNÍ ODBOR (tabulka č. 4) SR ,00 UR ,00 skutečnost ,03 % plnění 99,95 Na základě zákona o hmotné nouzi se vyplácí 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Tyto dávky poskytuje pověřený obecní úřad a náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Na základě statutu ÚMO Ústí nad Labem město poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. ÚMO ÚL-město vyplácel v roce 2009 tyto dávky: Příspěvek na živobytí SR ,00 UR ,00 skutečnost ,62 % plnění 99,70 Příspěvek na živobytí se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky na živobytí, a ani tato osoba, ani žádná z osob společně posuzovaných, si nemůže tento příjem zvýšit. Doplatek na bydlení SR.8 500,00 UR ,00 skutečnost ,63 % plnění 92,23 Doplatek na bydlení se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek na živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a na služby s bydlením bezprostředně spojené. Mimořádná okamžitá pomoc SR. 1000,00 UR ,00 skutečnost...553,36 % plnění.. 92,23 Zákon o pomoci v hmotné nouzi definuje několik možností mimořádné okamžité pomoci. ÚMO Ústí nad Labem město vyplácí na základě Statutu tyto dávky mimořádné okamžité pomoci: mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví, mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, mimořádná okamžitá pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. V roce 2009 byla většina finančních prostředků poskytnuta na poslední typ této dávky, tj. na náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a

13 odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Poštovné na sociální dávky SR ,00 UR 260,00 skutečnost..218,42 % plnění..84,01 Jedná se o výdaje na poštovní poplatky v souvislosti s výplatou dávek klientům formou poštovních poukázek. EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka č. 5) SR ,46 UR ,37 skutečnost ,99 % plnění... 96,00 1. Výdaje na kulturu SR ,00 UR ,00 skutečnost ,51 % plnění 88,01 Jedná se o výdaje na letní promítání filmů, na Promenádní koncerty v Městských sadech a na akci Svatomartinská vína. Kinematograf bratří Čadíků promítal v Ústí nad Labem v roce 2009 již po šesté. Jedná se především o platby za tisk plakátů, ozvučení, přepravné a výpůjčku filmů, inzerce apod. Na tuto akci bylo rozpočtováno 80,00 tis. Kč. Na některé služby spojené s touto akcí se podařilo sjednat výhodnější ceny. Na akci Svatomartinská vína bylo původně rozpočtováno 20,00 tis. Kč. Faktura za rok 2008 však přišla až v roce 2009, takže byla tato položka navýšena o dalších 20,00 tis. Kč. Rozpočtovaná částka na rok 2009 (40,00 tis. Kč) byla tedy vyčerpána na 100%. Finanční prostředky (76,00 tis. Kč) na Promenádní koncerty byly vyčerpány na 100 %. Na základě schválení cenové nabídky RMO bylo objednáno a následně uskutečněno několik koncertů. V průběhu roku byl rozpočet rozpočtovým opatřením navýšen o 6,00 tis. Kč, ze kterých se hradilo loutkové představení pro děti v rámci Promenádních koncertů. 2. Členové obecních zastupitelstev SR ,00 UR ,00 skutečnost ,31 % plnění 101,32 Jedná se o výdaje na uvolněné a neuvolněné členy obecních zastupitelstev, které zahrnují jednak odměny dle Nařízení vlády č. 358/200 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků, výdaje na odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, odměny dle 84 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb., a dále výdaje na zdravotní a sociální pojištění z mezd zastupitelských orgánů, cestovné, ošatné a náhrady za telefon. K překročení došlo u položky ZP z mezd zastupitelských orgánů, které se dříve nehradilo.

14 3. Správa ÚMO SR ,46 UR ,46 skutečnost ,26 % plnění... 93,61 Největší část skutečných výdajů tvoří mzdy a odvody z mezd zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně vyplacených odměn na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce (např. kronikářky, zapisovatelky u svateb, přísedící na přestupcích, letní výpomoc - brigádníci apod.). Celkové mzdy a odvody z mezd byly nižší, než byl schválený rozpočet (nemocnost byla větší, než jsme očekávali). Dalšími výdaji byly mzdy pracovníků VPP a SP a ZP za tyto pracovníky hrazené částečně z dotace od ÚP (10,00 tis. Kč na jednoho VPP). ÚMO ÚL město doplácí výdaje do výše minimální mzdy VPP z vlastních prostředků. Dále hradíme povinné pojištění dle Vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Sazba tohoto pojištění pro ÚMO ÚL město je 4,2 % z vyměřovacího základu pro SP. Nižší výdaje byly vynaloženy na ošatné zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně ošatného pro matrikářky a zapisovatelky při svatebních obřadech, kterých bylo méně než se očekávalo. Do mzdového limitu, který je závazným ukazatelem rozpočtu, jsou zahrnuty platy zaměstnanců včetně OON a platy VPP z prostředků ÚMO. 4. Výdaje ze SF SR ,00 UR.. 768,00 skutečnost.. 609,64 % plnění.. 79,39 Jedná se o výdaje dle statutu sociálního fondu a kolektivní smlouvy na životní a pracovní jubilea zaměstnanců ÚMO ÚL město, příspěvky na stravování zaměstnanců, na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití apod. Tyto příspěvky zaměstnanci nevyčerpali v plné výši. Výdaje ze SF byly kryty základním přídělem ve výši 3 % z vyplacených mezd (uvolněných členů ZMO ÚL město a platů a odměn úředníků a pracovníků ÚMO ÚL město). 5. Finanční příspěvky SR ,00 UR..361,21 skutečnost..359,21 % plnění 99,45 Jedná se o příspěvky na činnost jednotlivých sdružení na základě jejich žádostí a stipendium starosty pro studenta UJEP. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 211,21 tis. Kč. 200,00 tis. Kč bylo použito jako pomoc obcím postiženým povodněmi a 11,21 tis. Kč stála dopravní obslužnost pro studenty z Hostovic za měsíc září. Částka 150,00 tis. Kč byla na základě schváleného rozpočtu a rozhodnutí RMO rozdělena takto: Stipendium starosty 15,00 tis. Kč JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Sdružení hasičů Čech a Moravy, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Ústecká krajská organizace PIONÝR, Ústí n. L. 10,00 tis. Kč Školní sportovní klub při 14 ZŠ v Ústí nad Labem 5,00 tis. Kč Oblastní spolek Českého červeného kříže, Ústí nad Labem 10,00 tis. Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 5,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice děti - 10,00 tis. Kč. Svaz důchodců ČR, městská organizace Ústí nad Labem 5,00 tis. Kč

15 Mgr. Martin Košnar, učitel ZŠ v Předlicích cesta na mistrovství světa, které vyhrál 8,00 tis. Kč Český zahrádkářský svaz Vaňov, Ústí nad Labem 2,00 tis. Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 5,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 1 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 2 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 3 4,00 tis. Kč Základní škola Ústí nad Labem Vojnovičova 5,00 tis. Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okr. Org. V ÚL 10,00 tis. Kč Elixír o. s. klub seniorů Bukov 10,00 tis. Kč Místní skupina Českého červeného kříže 4,00 tis. Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II. 4,00 tis. Kč FK Ravel Junior - 4,00 tis. Kč Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. 4,00 tis. Kč nerozděleno 2,00 tis. Kč ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka č. 6) SR ,00 UR ,05 skutečnost ,06 % plnění ,89 Z toho: A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR.6 047,00 UR ,05 skutečnost 4 883,41 % plnění.94,38 1. Údrţba a opravy chodníků SR ,00 UR ,00 skutečnost. 992,32 % plnění.99,23 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: oprava chodníku 17. listopadu, oprava chodníku Pod Školou 49, oprava chodníku 17. listopadu 12 10, oprava chodníku Klíšská podél , oprava chodníku a schodišť Na Popluží ve dvoře, oprava chodníku Bří Čapků, oprava chodníku Habrovice MHD, oprava chodníků Návětrná a Spojovací. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. Dále byly provedeny drobné opravy chodníků v rámci obvodu. 2. Studie, posudky, rozpočty SR.. 0,00 UR.. 0,00 skutečnost..0,00 % plnění.. 0,00 Potřebné studie, posudky a rozpočty byly hrazeny v rámci jednotlivých akcí.

16 3. Stavební práce v zeleni SR ,00 UR ,05 skutečnost ,06 % plnění..99,54 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: oprava schodiště a podest Spartakiádní ul. (částečně hrazeno z dotace na azylanty), oprava schodiště Resslova ul. 25, oprava opěrné zdi Herbenova ul., oprava schodiště a podesty Hoření 6 a další drobné akce. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. 4. Vánoce v MO ÚL město SR ,00 UR.. 370,00 skutečnost.. 338,85 % plnění.. 91,58 Celkové výdaje schválené upraveným rozpočtem nebyly překročeny. Vánoční výzdobu středu města zajišťovala opět firma Panocha, která vyhrála na tuto činnost výběrové řízení. V roce 2009 byly opět nazdobeny dva hlavní vánoční stromy (Mírové a Lidické náměstí). Menší vánoční strom a výzdoba byla rovněž v atriu budov magistrátu. Kácení a instalace vánočních stromů byla zajištěna firmou AVE CZ Ústí nad Labem. Byly hrazeny náklady za odběr elektrické energie na osvětlení vánoční výzdoby středu města, stromů a vánočních stánků, které zajišťovala firma ELTODO-CITELUM. Dále byly čerpány výdaje na materiál na opravy vánočního osvětlení (opravy provedla firma Panocha) a výdaje za uskladnění světelných komponentů. 5. Čistota města SR ,00 UR ,00 skutečnost.806,98 % plnění 83,45 Jedná se o výdaje spojené s odvozem a uložením odpadu. V průběhu roku 2009 MO ÚL město zlikvidoval cca 255 tun opadu (směsný komunální odpad, beton, biologicky rozložitelný komunální odpad, pneumatiky, textil a elektroodpad). Nebyla čerpána položka opravy kontejnerových van. V průběhu roku byl pořízen jeden nový kontejner, což bylo výhodnější než oprava starého. Dále se jedná o výdaje na činnost VPP pracovníků v potřebné skladbě položek: nákup pracovních oděvů a obuvi, ochranných pomůcek (rukavice, brýle, štíty, vesty apod.), materiál, nářadí (ruční nářadí, struny a drobný materiál ke křovinořezům a ostatním strojům, chemické přípravky na hubení plevelů, barvy, štětce, železářský materiál a ostatní materiál potřebný k činnosti oddělení), nákup materiálu a nářadí pro VPP na zimní období, nákup hygienických potřeb pro pracovníky VPP a úklidových prostředků na úklid šaten. Vzhledem ke skutečnosti, že pracovníci VPP prováděli ve značném rozsahu práce v zeleni, byl z této částky hrazen nákup sadbových a pomocných materiálů - keřů a stromů pro výsadby v okolí dětských hřišť, travní osivo aj. (Skorotice aj.) 6. Údrţba zeleně SR.450,00 UR....0,00 skutečnost. 15,37 Vzhledem ke skutečnosti, že kompetence v údržbě zeleně přešly pod Magistrát města Ústí n. L. včetně převedení smluv s udržovateli, byly drobné práce v zeleni, v rámci MO, prováděny pracovníky VPP, což se odrazilo v čerpání v této oblasti (materiál VPP atd.) Vyčerpaná částka byla použita na odtěžení povrchu (travního porostu a drnu) a konečnou úpravu terénu v okolí hřišť.

17 7. Nákup a opravy mobiliáře SR ,00 UR ,00 skutečnost 725,88 % plnění..95,51 V roce 2009 bylo zakoupeno 10 košů na psí exkrementy, sáčky do košů na psí exkrementy, 27 laviček do země, prkna na lavičky a další potřebný materiál na opravu mobiliáře (např. barvy). Z této položky byly dále hrazeny opravy pomníků a soch (Rudé armády, Plastika ženy, Hrající si děti). 8. Dětská hřiště SR.. 710,00 UR...770,00 skutečnost. 702,95 % plnění 91,29 Z částky byly zakoupeny nové herní prvky (do 40,00 tis. Kč) na dětská hřiště Baráčnická, Návětrná, SNP, Štefánikova, Skorotice, K Vavřinečku, umělohmotné cedule k označení hřišť a další potřebný materiál na opravu mobiliáře (např. barvy, dřevo, písek, kačírek). Dále byla uhrazena výměna písku v pískovištích, roční kontrola dětských hřišť o posouzení bezpečného užívání, kterou provedl soudní znalec, úpravy dopadových ploch a větší i drobné opravy dětských hřišť. Z této položky bylo hrazeno přemístění prvků z dětského hřiště v Městských sadech. B. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR ,00 UR ,00 skutečnost ,65 % plnění ,53 Investiční akce jsou hrazeny z FOR, dotací z MMÚ a z výtěžku VHP. Rekonstrukce chodníků SR ,00 UR ,00 skutečnost ,93 % plnění....99,31 Do rozpočtu na rok 2009 byly zařazeny akce: rekonstrukce chodníku Stará před blokem 37-45, rekonstrukce chodníku Stará u zastávky MHD, rekonstrukce chodníku Kosmonautů podél rest. Junior, rekonstrukce chodníku Široká ve Skoroticích, rekonstrukce chodníku Hoření přes park, rekonstrukce chodníku Malátova za domem, rekonstrukce chodníku Stará (oblouk) a rekonstrukce chodníku Na Spojce II. etapa. Parkovací místa SR ,00 UR ,00 skutečnost..0,00 % plnění... 0,00 Plánovaná výstavba parkovacích míst se v roce 2009 neuskutečnila na základě žádostí občanů o úpravu projektové dokumentace. Zároveň bylo nutné počkat na vyřízení žádostí společenství vlastníků o pokácení stromů v plánovaných lokalitách. Podle rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a při dodržení dalších požadavků na výstavbu kontejnerových stání apod., se po dokončení projektové dokumentace uskuteční výstavba parkovacích míst važ v roce Neuskutečnila se ani plánovaná platba

18 zadržených finančních prostředků pro společnost VHS Teplice za výstavbu parkovacích míst v roce Tato platba měla být provedena po odstranění závad a nedodělků, protože k předání všech potřebných dokladů došlo až v únoru 2010 bude částka ,75 Kč uhrazena až v roce Dětská hřiště SR ,00 UR...700,00 skutečnost...690,91 % plnění ,70 Z této položky byly hrazeny nové herní prvky (nad 40,00 tis. Kč a prvky, které jsou pevně spojeny se zemí) na dětská hřiště Zahradní, Pod Školou, SNP a nové oplocení na dětské hřiště Skorotice a Zahradní. Rekonstrukce ÚT a rozvodů vody W. Churchilla 4 SR ,00 UR ,00 skutečnost ,29 % plnění...98,56 Rekonstrukce rozvodů ústředního topení byla dokončena v roce 2009 a na její realizace bylo využito 98,56 % plánované částky rozpočtu tj ,29 tis. Kč vč. DPH. Tato částka zahrnuje nejen rekonstrukční práce včetně nové výměníkové stanice, ale i projektovou dokumentaci a technický dozor na realizaci akce. V roce 2009 bylo z fakturované částky uhrazeno 90% a 10% zádržného bude uvolněno letos po skončení topné sezóny a provedení všech nutných tepelných zkoušek atd. Městský kamerový systém z výtěţku VHP SR ,00 UR...0,00 skutečnost...0,00 % plnění.. 0,00 Tato akce nebyla realizována z důvodu neschválení dotace. Čtyřkolka s vysavačem SR.. 50,00 UR ,00 skutečnost...222,53 % plnění....96,75 Na základě usnesení RMO byla od firmy Inge Brno s. r. o. zakoupena sestava vysavač na psí exkrementy + čtyřkolka. Vzhledem k současné situaci ohledně čistoty ploch bude další vysavač na exkrementy 100% využitý. Čtyřkolka by měla sloužit např. k rozvezení 2 stávajících vysavačů po městě na začátky jejich tras a dále jako stálé vozidlo pro nový vysavač. Tato sestava by měla operativně řešit plochy, na které je nutno přejíždět a nebo se na ně rychle dostat. Např. všechny parky. V ceně je i příslušenství čtyřkolky (např. elektrický naviják a tažné zařízení). Je možno koupit vozík a používat ji i na převoz materiálu (např. pro VPP).

19 V. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V tabulce č. 7 je uveden celkový přehled o výnosech a nákladech hospodaření MO ÚL město ve VHČ za rok Tabulka č. 8 je pomocná (uvádí jiný pohled na VHČ) a rozděluje realizované činnosti do tří okruhů. První okruh se týká pronájmů bytů a nebytových prostor. Prezentuje realizované tržby a s tím spojené náklady. Druhý okruh charakterizuje prodej obecního majetku, čistý výnos z této činnosti po odvedení daně z převodu nemovitostí a odečtení odpočitatelných nákladů se rozdělí 80 % do FOR MMÚ a 20 % do FOR ÚMO ÚL město. Třetí okruh tvoří ostatní činnosti ve VHČ, kvantifikuje získané tržby a vynaložené náklady s tím související. 1. Výnosy VHČ plán ,00 UP ,00 skutečnost ,91 % plnění..115,76 Trţby z prodeje sluţeb plán ,00 skutečnost ,50 % plnění. 121,49 602/10 nájemné byty plán ,00 skutečnost ,62 % plnění.. 110,09 Tyto výnosy jsou proti plánu nepatrně vyšší. Byly uhrazeny některé drobné pohledávky. 602/11 nájemné nebytové prostory plán ,00 skutečnost ,57 % plnění. 110,65 Některé nové nájmy jsou za vyšší ceny. 602 /40 pronájmy pozemků plán ,00 skutečnost ,67 % plnění. 125,92 Skutečnost tržeb za pronájmy pozemků je překročena proti původnímu plánu a to z důvodu uzavírání nových nájemních smluv na pozemky uvolněné nájemci za vyšší nájemné. 602/21 ostatní sluţby skutečnost.. 411,64 Jedná se o krátkodobé pronájmy, jejichž výše byla původně zahrnuta v pronájmech pozemků. 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení skutečnost.83,56 Jedná se o penále od nájemníků za pozdní úhrady nájmů a služeb. 644 Úroky z účtů VHČ plán ,00 skutečnost ,56 % plnění.. 61,13 Jedná se o úroky ze dvou účtů VHČ.

20 649 Jiné ostatní výnosy plán ,00 skutečnost ,32 % plnění 267,39 Jedná se o vrácené soudní poplatky a úhrady nákladů při prodeji pozemků, kdy kupující hradí náklady vzniklé při prodeji (sepsání kupních smluv, znalecké posudky apod.), poplatky za zřízení věcného břemene a přijaté pojistné plnění. Největší částkou v této položce bylo 980,00 tis. Kč, které nám byly vyplaceny z pojistky JUDr. Gahlera. S JUDr. Gahlerem vede ÚMO ÚL město dlouholetý soudní spor. 651/10, 20, 40 trţby z prodeje majetku plán ,00 UP ,00 skutečnost ,04 % plnění.. 110,48 OSOM vyvinul maximální úsilí, aby byly tyto tržby co nejvyšší. Uskutečnilo se několik prodejů za vyšší částky, protože byla realizována výběrová řízení, kde se dražila kupní cena. Někteří kupující zaplatili kupní cenu až v roce 2009, přestože prodej byl schválen v roce Výnosy z finančních operací plán ,00 skutečnost...464,92 % plnění...46,49 Jsou to výnosy z úložek volných finančních prostředků na depozitní směnce, která se obnovuje každý měsíc. Jelikož volné finanční prostředky pozvolna ubývají a nedosáhli jsme na vyšší úrokové sazby ani po jednání se zástupci bank, je i výnos z uložení těchto peněz stále nižší. 2. Náklady VHČ plán ,90 upravený plán ,90 skutečnost ,97 % plnění...114, Spotřeba materiálu plán ,00 skutečnost... 0,00 % plnění...0,00 V roce 2009 nebyly tyto prostředky čerpány. 502 Spotřeba energií (voda, teplo, elektřina, plyn) plán ,00 skutečnost...33,29 % plnění ,19 Jedná se o spotřebu energií v nebytových prostorách, energie v nebytových prostorách využívaných pracovníky VPP jako šatny a v neobsazených bytech. 511 opravy a udrţování plán ,90 upravený plán ,90 skutečnost ,99 % plán..128,64 V roce 2009 byla největší akcí výměna plastových oken na objektu Masarykova 90 + Stará 2. V průběhu roku došlo k navyšování plánu z důvodu většího počtu nutných větších oprav např., chemické čištění rozvodů ústředního topení objektů V. Hradební , Lidické náměstí 5 7, Masarykova 90 + Stará 2, rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více