Evropská organizace pro technické schvalování ETAG Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-4. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ"

Transkript

1 Evropská organizace pro technické schvalování ETAG Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VÝROBKY PRO OCHRANU STAVEBNÍCH PRVK A KONSTRUKCÍ PED POŽÁREM ást 4 : Panely, desky a rohože a sestavy z nich EOTA, KUNSTLAAN 40 AVENUE DES ARTS, B 1040 BRUSSELS ETAG Strana 1 (celkem 57)

2 OBSAH Pedmluva Podklady Seznam referenních dokument Novelizaní podmínky referenních dokument PRVNÍ ÁST: ÚVOD 1. PEDMLUVA 1.1 Právní podklady 1.2 Status Návodu ETA 2. ROZSAH PLATNOSTI 2.1 Rozsah platnosti 2.2 Kategorie použití, skupiny výrobk, soustavy a systémy Všeobecn Kategorie použití vztahující se ke klimatickým podmínkám Kategorie použití vztahující se k zamýšlenému použití 2.3 Pedpoklady 2.4 Používání tohoto návodu ETA 3. TERMINOLOGIE 3.1 Všeobecná terminologie a zkratky 3.2 Specifická terminologie a zkratky DRUHÁ ÁST:NÁVOD PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI PRO UŽÍVÁNÍ 4. POŽADAVKY 4.0 Všeobecn 4.1 ER 1: Mechanická pevnost a stabilita 4.2 ER 2: Bezpenost pi požáru 4.3 ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí 4.4 ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (upevovacích systém) Odolnost proti nárazu/pohybu Soudržnost 4.5 ER 5: Protihluková ochrana 4.6 ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla 4.7 Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5. SPECIFICKÉ METODY OVOVÁNÍ 5.0 Všeobecn 5.1 Metody ovování pro soustavy ER 1: Mechanická pevnost a stabilita ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 5: Protihluková ochrana ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.2 Ovovací metody pro panely, desky a rohože Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.3 Ovovací metody pro souásti: Mechanické upevovací prostedky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.4 Ovovací metody pro souásti: Adhesiva Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ETAG Strana 2 (celkem 57)

3 5.4.3 ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.5 Ovovací metody pro souásti: Stykový materiál Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.6 Ovovací metody pro souásti: Izolaní výrobky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.7 Ovovací metody pro souásti: Profily, rámy, podprky atd Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ VHODNOSTI VÝROBKU PRO ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 6.0 Všeobecn 6.1 Posouzení a hodnocení soustav Všeobecn ER 1: Mechanická pevnost a stabilita ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 5: Protihluková ochrana ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.2 Posouzení a hodnocení panel, desek a rohoží Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.3 Posouzení a hodnocení souástí: Mechanické upevovací prostedky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.4 Posouzení a hodnocení souástí: Adhesiva Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.5 Posouzení a hodnocení souástí: Stykový materiál Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.6 Posouzení a hodnocení souástí: Izolaní výrobky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ETAG Strana 3 (celkem 57)

4 6.6.6 ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.7 Ovovací metody pro souásti: Profily, rámy, podprky atd Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 7. PEDPOKLADY A DOPORUENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST PRO UŽÍVÁNÍ 7.0 Všeobecn 7.1 Konstrukce díl 7.2 Balení, peprava a skladování 7.3 Provedení díl 7.4 Údržba a opravy TETÍ ÁST: OSVDENÍ O SHOD 8. OSVDENÍ O SHOD 8.1 Rozhodnutí EC 8.2 Odpovdnost Povinnosti výrobce 8.3 Dokumentace 8.4 Oznaení CE a informace Píklad TVRTÁ ÁST 9 OBSAH ETA 9.1 Obsah ETA 9.2 Doplující informace 9.3 Výjimky PÍLOHA A: Seznam referenních dokument PÍLOHA B: EN 13823: Zkoušky reakce na ohe pro stavební výrobky Stavební výrobky s výjimkou podlahových krytin vystavených tepelnému psobení od jediného zdroje hoení. Montážní a upevovací prostedky B.1 Terminologie B.2 Montáž a upevnní podle EN B.2.1 Rozmry zkušebního pípravku B.2.2 Zkušební vzorek B.2.3 Montáž a upevnní zkušební soustavy B.3 Rozšíená aplikace pravidel (EXAP) 8.4 Obrázky PÍLOHA C: Hodnocení sendviových desek C.1 Všeobecn C.2 Reagující vrstvy C.3 Pevnost v tahu kolmo k povrchu desky C.4 Kompatibilita C.5 Posouzení a hodnocení ETAG Strana 4 (celkem 57)

5 PEDMLUVA Podklady Tento návrh Návodu ETA byl vypracován pracovní skupinou 11.01/04 EOTA, zabývající se požárn ochrannými výrobky. Tento návrh Návodu ETA ást 4 "Požárn ochranné panely, desky a rohože" se používá spolu s ástí 1 "Všeobecn" Tato doplující ást rozšiuje a/nebo upravuje požadavky uvedené v ásti 1 Všeobecn, s pihlédnutím ke specifické skupin posuzovaných výrobk. Tento Návod ETA byl s pihlédnutím k výsledkm jednání Stálé komise pro stavebnictví, vycházející z Construct 02/560, navržen pro problematiku požárn ochranných desek bu jako souásti soustavy, nebo jako výrobku; v tomto pípad ETA definuje další nezbytné výrobky, aby mohla být deska zkoušena pro stanovení klasifikace požární odolnosti (tak zvaný postup "virtuální soustavou"). Uplatnní výsledné tídy požární odolnosti, uvedené v ETA, je omezeno na podrobnosti soustavy, použité pro zkoušky požární odolnosti. Požárn ochranné desky mohou však být použity v mnoha podmínkách koncového použití a je proto ekonomicky nemožné zkoušet desky za podmínek všech pedstavitelných koncových použití v rámci postupu vydávání ETA. Proto se první generace ETA týká pouze omezeného potu zkoušek požární ochrany. Pi každé novelizaci ETA budou údaje ze zkoušek požární odolnosti postupn rozšiovány. Do té doby mohou držitelé ETA vzhledem k pechodným opatením pro zkoušky požární odolnosti, klasifikaní normy a odpovídající národní legislativu (Návodný dokument J EC), uchovávat a používat na národní bázi krom údaj ze zkoušek požární odolnosti uvedených v jejich ETA, i svou databázi údaj ze zkoušek požární odolnosti, vycházející z píslušných národních norem. Seznam referenních dokument Tento návrh Návodu ETA ást 4 obsahuje formou datovaných i nedatovaných odkaz ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou citovány na píslušných místech v textu, publikace jsou uvedeny následn. U datovaných odkaz platí pozdjší doplky nebo revize tchto publikací pro tento Návod ETA pouze tehdy, jsou-li do nj zapracovány zmnou nebo revizí. U nedatovaných odkaz platí poslední datovaná revize píslušné publikace. Viz pílohu A této ásti Návodu ETA. Podmínky novelizace referenních dokument Podmínky novelizace Návod ETA jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek 1.1. ETAG Strana 5 (celkem 57)

6 První oddíl: ÚVOD 1. PEDMLUVA 1.1 PODKLADY Podklady pro Návod ETA jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek 1.1. Nenahrazuje se žádný existující ETAG. 1.2 Status Návod ETA. Status Návod ETA je uveden v ásti 1 "Všeobecn", lánek ROZSAH PLATNOSTI 2.1 Rozsah platnosti Tato ást 4 se používá v souvislosti s ástí 1 "Všeobecn". Tato doplující ást, Návod ETA ást 4 "Požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy" specifikuje terminologii a definice, specifické metody ovování a klasifikaní kritéria pro požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy a pro identifikaci charakteristiky jejich souástí. Obkladové dlaždice se pokládají za panely nebo desky s menšími rozmry a platí pro n rovnž tento Návod ETA. Poskytuje rovnž vodítko pro posuzování specifických pokyn pro instalaci a pro osvdení o shod výrobk a soustav, které mají být použity jako požárn ochranné výrobky. Návod ETA platí pro požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy Mže být použit i pro vydávání ETA, jestliže je posuzovaný výrobek pouze deskou a žadatelé o ETA jej pedají k hodnocení požární odolnosti s použitím píslušných "charakterizaních" zkušebních a hodnotících postup. V takových pípadech se žadatel o ETA odkáže na jiné "generické" souásti, požadované pro vytvoení soustavy, nap. upevnní, materiál podprného rámu a styk, identifikované odkazem na podrobnou specifikaci nebo na minimální vlastnosti, které tyto generické výrobky splují. ETA pak specifikuje rozsah požární odolnosti pro tuto soustavu. Tento Návod ETA platí i pro sendviové požárn ochranné desky a desky s povrchovou úpravou (viz pílohu C) a rovnž pro desky, které mají specifické požární vlastnosti (nap. reagující nátry). Tento Návod ETA platí i pro desky pro vytvoení samonosných kanál nebo pro obklad kanál z kovových plech, napíklad pro ventilaci, odvod koue nebo pro ochranu rozvod. V tchto pípadech je však nutno posoudit rovnž soulad s pren 1507, pren a s píslušnými ástmi EN Pro soustavy požárn ochranných zavšených podhled a jejich souásti platí pren Požárním tsnním a požárními zábranami se zabývá samostatný Návod ETA. 2.2 Kategorie použití, skupiny výrobk, soustavy a systémy Všeobecn Pro úely tohoto Návodu ETA se požárn ochranné výrobky dlí na: reagující materiály omítky a soustavy založené na omítkách požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy ETAG Strana 6 (celkem 57)

7 Tato ást obsahuje doplkové specifikace pro soustavy založené na panelech, deskách nebo rohožích. Specifikace souástí je: uvedena v tomto Návodu ETA, nebo uvedena v Evropských technických pedpisech, na nž je uveden odkaz ve Smrnici pro stavební výrobky, tj. harmonizované Evropské pedmtové normy, publikované CEN (viz pílohu A), nebo Evropská technická schválení, publikovaná lenskými orgány EOTA Kategorie použití vztahující se ke klimatickým podmínkám Pro úely této ásti Návodu ETA se požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy dlí do skupin výrobk, vztahujících se k jejich zamýšlenému použití v klimatických podmínkách. Tyto kategorie použití vycházejí z obecných princip uvedených v Návodu ETA ást 1, l V rámci tohoto Návodu ETA, ást 4, platí následující kategorie použití: typ X: Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pro veškeré použití (vnitní, s ástenou expozicí a s celkovou expozicí) typ Y: Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pro použití vnitní a s ástenou expozicí typ Z 1 : Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pro vnitní použití v prostedí s vysokou vlhkostí 1 typ Z 2 : Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pouze pro vnitní použití. Poznámka 1: Poznámka 2: Výrobky, splující požadavky pro typ X, splují požadavky i pro všechny ostatní typy. Výrobky, splující požadavky pro typ Y i Z 1, splují požadavky i pro typ Z 2. Avšak výrobky, splující požadavky pro typ Y, nemusí nutn splovat požadavky pro typ Z 1.. Požadavky píslušející pro stanovení kategorií použití jsou uvedeny v l , l , l , l a l Kategorie použití vztahující se k zamýšlenému použití Pro úely této ásti ETAG se požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy dli do skupin výrobk z hlediska jejich zamýšleného požárn ochranného použití. Kategorie použití 1 až 10 jsou definovány v Návodu ETA ást 1 "Všeobecn". V rámci tohoto Návodu ETA, ást 4: typ výrobku 8, uvedený v Návodu ETA ást 1, l , se týká zamýšleného použití, kde požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy pispívají k požární odolnosti požárn dlicích prvk (nap. zabudováním ve stnách, stropech, dveích, prostorech pro dopravníky, zasklených plochách, pedlech dutin, požárn odolných podhledech), typ výrobku 9, uvedený v Návodu ETA ást 1, l , se týká zamýšleného použití, kde požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy pispívají k požární odolnosti ostatních výrobk, prostupujících prvky požárn dlicích konstrukcí (nap. zabudováním do ventilaních kanál, odvod koue, instalaních kanál, komín). 2.3 Pedpoklady V závislosti na skupinách výrobk do nichž požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy patí, nemusí být všechny metody ovování, uvedené v kapitole 5, relevantní. Doplkové pedpoklady jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek Používání tohoto Návodu ETA V závislosti na posuzovaném výrobku a v souladu s rozsahem platnosti tohoto Návodu ETA (l. 2.1) se tento Návod ETA používá takto: u soustav, založených na panelech, deskách nebo rohožích, se bere c úvahu celý Návod ETA. Posuzování soustavy vychází z posouzení ovení ve vztahu k soustav (l. 5.1) a ovení ve 1 Toto použití platí pro vnitní vlhkost tídy 5 podle EN ISO ETAG Strana 7 (celkem 57)

8 vztahu k souástem, jak uvádí l. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 a/nebo l. 5.7 (pokud a kde písluší pro posuzovanou soustavu) u panel, desek nebo rohoží se bere v úvahu pouze ta ást tohoto Návodu ETA, která se týká ovení ve vztahu k panelm, deskám nebo rohožím (l. 5.2). Požární odolnost vychází ze zkoušek soustavy, instalované podle specifikace žadatele o ETA, s pihlédnutím k minimálním požadavkm na doplkové generické souásti, nutné pro uskutenní zkoušky. V tom pípad se za pedpokladu splnní ostatních ustanovení kapitoly 6 výrobek pokládá za požárn ochranný panel, desku, nebo rohož, pro njž platí tento Návod ETA. ETAG Strana 8 (celkem 57)

9 3 Terminologie 3.1 Všeobecná terminologie a zkratky Všeobecná terminologie a zkratky jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek Specifická terminologie a zkratky Pro úely tohoto Návodu ETA, ást 4, platí terminologie a zkraty uvedené v ásti 1 "Všeobecn"., lánek 3.2; krom toho platí rovnž následující specifická terminologie a zkraty: Sendviové panely (desky nebo rohože) Prefabrikované panely, desky nebo rohože, sestávající z vrstev rzných materiál. V rámci tohoto Návodu ETA se povrchové úpravy panel, desek nebo rohoží nepokládají za vrstvu jiného materiálu. Povrchová úprava Prefabrikovaná a továrn aplikovaná souvislá vrstva výrobku ve form kapaliny, pasty nebo prášku, která pi aplikaci na povrch vytvoí film, vykazující ochranné, dekorativní a/nebo jiné specifické vlastnosti. V rámci tohoto Návodu ETA se rozlišuje mezi dekorativními povrchovými úpravami, používanými pro zvýšení estetického psobení desek (aniž by se zmnily jejich požární vlastnosti a mezi povrchovými úpravami, pispívajícími v pípad požáru k požárním vlastnostem desky. Upevovací prostedky Mechanický upevovací prostedek Mechanický upevovací prostedek je souást, používaná pro mechanické pipevnní panel, desek nebo rohoží k podkladu nebo k podprnému rámu; obvykle je tvoena šrouby (kovovými), vtšinou s plastovou nebo kovovou podložkou, kotvami, sponkami, svorkami, hebíky, svorníky s matkami, nýty atd. Adhesiva Adhesiva jsou souásti, používané pro povrchové spojení panel, desek nebo rohoží s podkladem nebo podprným rámem; obvykle jsou tvoeny nekovovými látkami. Pipevovací systém Systém sestávající z mechanického upevovacího prostedku pípadn i všech ostatních souástí (nap. kolík), nutných pro pipevnní panel, desek nebo rohoží k podkladu nebo k podprnému rámu. Izolaní výrobek Izolaní výrobky je továrn vyrobená souást, obvykle dodávaná jako panely nebo desky, rohože nebo role, zabudované za panely nebo desky i mezi n, urené pro zvýšení tepelné izolace montované soustavy. Stykový materiál (tsnní) Stykový materiál je souást, urená pro vyplnní a utsnní styk mezi panely, deskami nebo rohožemi, nebo mezi panely, deskami nebo rohožemi a jinými prvky, s cílem aby kompletní požárn ochranný panel, deska nebo rohož splovala nkteré nebo všechny požadavky, uvedené v kapitole 4. Tímto materiálem mže být: pedem vytvarovaný materiál (nap. spojovací pásky) beztvarý materiál, který zstává trvale pružný (nap. tmely/tsnní) nebo který asem tvrdne (nap. malty) volný plnicí materiál (nap. minerální plst). Styk Styk je konstrukce tvoená sousedícími ástmi dvou nebo více výrobk, souástí nebo stavebních prvk (nap. mezi panely, deskami a rohožemi, nebo mezi panely, deskami nebo rohožemi a jinými prvky) pi jejich vzájemném spojení nebo pipevnní s pomocí nebo bez pomoci spojovacího materiálu. Otevené spoje obvykle zabraují, aby požárn ochranná panelová, desková nebo rohožová soustava splovala nkteré nebo všechny požadavky uvedené v kapitole 4. Soustava založená na panelech, deskách nebo rohožích (dále jen "soustava") ETAG Strana 9 (celkem 57)

10 Definice termínu "soustava" viz EC Návodný dokument C. Soustavy založené na panelech, deskách nebo rohožích zahrnují tyto panely, desky nebo rohože a jednu nebo více z následujících souástí: mechanické upevovací prostedky, adhesiva, tsnní a jakékoliv další souásti, nap. profily, podprný rám. Podprný rám Rám, sestávající nap. z devných nebo kovových profil i díl, urený pro podporu požárn ochranných panel, desek nebo rohoží. Poznámka: Pro úely tohoto Návodu ETA se termín "desky" týká panel, desek, dlaždic a rohoží, s výjimkou l. 5.2 a 6.2, kde se rozlišují. ETAG Strana 10 (celkem 57)

11 4. POŽADAVKY 4.0 Všeobecn DRUHÝ ODDÍL NÁVOD PRO HODNOCENÍ VHODNOSTI PRO POUŽITÍ Požadavky na vlastnosti, urující vhodnost požárn ochranných deskových soustav pro použití, musí být v souladu s ástí 1 "Všeobecn" kapitola 4, a s následujícími specifickými ustanoveními pro tuto skupinu výrobk. Ustanovení, zkušební a hodnotící metody které tento Návod obsahuje nebo na které se odvolává, byly zpracovány na podklad pedpokládané životnosti výrobku pi zamýšleném použití 10 až 25 let, za pedpokladu že výrobek je správn používán a udržován, viz kapitolu 7. Tato ustanovení vycházejí ze souasných poznatk a existujících znalostí a zkušeností. 4.1 ER 1: Mechanická pevnost a stabilita Nepíslušné, viz Návod ETA, ást ER 2: Bezpenost pi požáru Viz Návod ETA, ást ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Viz Návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (upevovacích systém) Jestliže je požárn ochranná soustava založená na deskách upevnná mechanicky, musí toto upevnní zaruovat, aby nebyla ohrožena bezpenost uživatel a kolem procházejících osob. Mechanické upevnní musí být zajištno správn navrženým systémem mechanických upevovacích prostedk; použitý systém upevnní a použité desky musí mít dostatenou odolnost proti vytažení a protažení Odolnost proti nárazu/pohybu Montované požárn ochranné soustavy založené na deskách musí mít dostatenou odolnost proti nárazu, zaruující aby nebyla ohrožena bezpenost uživatel a kolem procházejících osob. Znamená to, že montované soustavy musí mít dostatenou odolnost proti nárazu, aby odolaly náhodným velkým dynamickým zatížením zpsobeným inností osob nebo objekt, aniž by došlo k úplnému nebo ástenému zícení a ke vzniku nebezpených úlomk (špiatých nebo ostrých), ke vzniku rizika propadnutí, zejména mezi podlažími, nebo k ohrožení bezpenosti dalších osob. Zatížení mže být ve form (seznam není vyerpávající): nárazu zpsobeného osobou, která spadla na požárn ochranné soustavy založené na deskách rozdílu tlaku vzduchu nárazu zpsobeného pohybem tžkého nedeformovatelného pedmtu, jako jsou kusy nábytku nebo zaízení zabouchnutí dveí tžkých pedmt jako je nábytek a sanitární nebo topné zaízení Soudržnost Poznámka: Tento požadavek byl zalenn do ER 4 pro zjednodušení, ale vztahuje se i k jiným; požadavkm, zejména k ER 2. U požárn ochranných soustav založených na deskách pipevnných k podkladu, nesmjí pohyby, které lze pi bžném užívání oekávat, vést ke ztrát soudržnosti systému. Pipevnné požárn ochranné soustavy založené na deskách musí odolávat pohybm zpsobeným zmnám teploty nebo naptí, s výjimkou konstrukních styk, kde je nutno uskutenit zvláštní opatení (viz též kapitolu 7). ETAG Strana 11 (celkem 57)

12 4.5 ER 5: Protihluková ochrana Viz Návod ETA, ást ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Viz Návod ETA, ást Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Viz Návod ETA, ást METODY OV OVÁNÍ 5.0 VŠEOBECN Platí metody ovování uvedené v ásti 1 "Všeobecn", kapitola 5, s výjimkou pokud byly modifikovány nebo specifikovány níže. Tabulka 5.1 ER ER 1 ER 2 ER 3 ER 4 Odpovídající lánek ETAG pro vlastnosti výrobku Reakce na ohe Požární odolnost Propustnost vzduchu a vody Uvolování nebezpených látek Mechanická pevnost a stabilita lánek ETAG o ovovací metod pro vlastnost výrobku Soustavy Na tyto výrobky se nevztahuje Reakce na ohe Požární odolnost Hygiena, zdraví a životní prostedí Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení Souásti (panely, desky nebo rohože, mechanické upevovací prostedky, adhesiva a stykové materiály) 5.2 Panely, desky nebo rohože Reakce na ohe Požární odolnost 5.3 Mechanické upevovací prostedky Reakce na ohe 5.4 Adhesiva Reakce na ohe 5.5 Stykový materiál Reakce na ohe 5.6 Izolaní výrobky Reakce na ohe 5.7 Profily, rámy, podprky atd Reakce na ohe 5.2 Panely, desky nebo rohože Propustnost vody Uvolování nebezpených látek 5.3 Mechanické upevovací prostedky Uvolování nebezpených látek 5.4 Adhesiva Uvolování nebezpených látek 5.5 Stykové materiály Uvolování nebezpených látek 5.6 Izolaní výrobky Uvolování nebezpených látek 5.7 Profily, rámy, podprky atd Uvolování nebezpených látek 5.2 Panely, desky nebo rohože Pevnost v ohybu Rozmrová stálost ETAG Strana 12 (celkem 57)

13 ER Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti smykovému namáhání Odolnost vi nárazu mkkého tlesa Odolnost proti Odolnost vi nárazu/pohybu nárazu tvrdého tlesa Odolnost vi excentrickému zatížení Soudržnost Soudržnost Izolace proti hluku šíícímu se vzduchem Izolace proti kroejovému hluku Ochrana proti hluku 5.3 Mechanické upevovací prostedky Mechanická odolnost a stabilita Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení 5.4 Adhesiva Mechanická odolnost a stabilita 5.7 Profily, rámy, podprky atd Mechanická odolnost a stabilita ER ER 6 Odpovídající lánek ETAG pro vlastnosti výrobku Tepelný odpor Pestup vlhkosti Propustnost vzduchu Trvanlivost a provozuschopnost lánek ETAG o ovovací metod pro vlastnost výrobku Soustavy Energetická hospodárnost a udržování tepla Trvanlivost a provozuschopnost Identifikace Identifikace Souásti (panely, desky nebo rohože, mechanické upevovací prostedky, adhesiva a stykové materiály) 5.2 Panely, desky nebo rohože Tepelný odpor Sou. propustnosti vodních par 5.6 Izolaní výrobky Tepelný odpor Sou. propustnosti vodních par 5.7 Profily, rámy, podprky atd Tepelný odpor 5.2 Panely, desky nebo rohože Trvanlivost a provozuschopnost 5.3 Mechanické upevovací prostedky Trvanlivost a provozuschopnost 5.4 Adhesiva Trvanlivost a provozuschopnost 5.5 Stykové materiály Trvanlivost a provozuschopnost 5.6 Izolaní výrobky Trvanlivost a provozuschopnost 5.7 Profily, rámy, podprky atd Trvanlivost a provozuschopnost 5.2 Panely, desky nebo rohože Identifikace ETAG Strana 13 (celkem 57)

14 5.1 Ovovací metody pro soustavy ER 1: Mechanická pevnost a stabilita Nepíslušné, viz Návod ETA, ást ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe 5.3 Mechanické upevovací prostedky Identifikace 5.5 Stykové materiály Identifikace 5.6 Izolaní výrobky Identifikace 5.7 Profily, rámy, podprky atd Identifikace Reakce na ohe se posuzuje podle chování souástí soustavy, viz l , , , , a Požární odolnost Viz Návod ETA, ást 1 a l ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Viz Návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi používání Kondicionování a zkušební podmínky Kondicionování Pro všechny ovovací metody "bezpenosti pi používání" platí následující podmínky. Vzorek desky a mechanických upevovacích prostedk se kondicionuje pi 23 ± 2 C a 50 ± 5 %RH až do dosažení ustálené hmotnosti, tj. dokud pi dvou po sob následujících meních v intervalu nejmén 24 hodin není mezi nimi rozdíl menší než 0,1% ( s výjimkou zkoušky popsané v l ) Podmínky pi zkoušce Pro všechny ovovací metody "Bezpenosti pi používání" platí tyto laboratorní podmínky: (20 ± 10) C a (50 ± 20) %RH. ETAG Strana 14 (celkem 57)

15 Mechanická pevnost a stabilita (upevovacích systém) Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení Úvodní Tato zkušební metoda se používá pouze pro mechanicky upevnné systémy a stanoví odolnost mechanických upevovacích prostedk proti protažení prostupem v požárn ochranné desce. Zkouška probíhá na pti zkušebních deskách, z nichž každá má jmenovitý rozmr 250 x 250 mm. Zaízení tvoí:. dynamometr podpra (obrázek 1) Mechanické upevovací prostedky se osadí v souladu s pokyny výrobce. Pro úely této zkoušky se mechanický upevovací prostedek umístí do stedu vzork. Tahová síla pro vytažení mechanického upevovacího prostedku se mí dynamometrem. Rychlost napínání je (20 ± 1) mm/min. Maximální odolnost pi každé zkoušce se vyjaduje v N. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota Po ponoení do vody Jestliže je desková soustava urena pro použití pro venkovní použití s ástenou nebo úplnou expozicí, uskutení se i zkouška podle l po úplném ponoení desky do vody po dobu 1 hodiny pi teplot (20 ± 10) C. Rozmry v mm Obrázek 1: Princip soupravy pro zkoušky vytažení Odolnost mechanického upevovacího systému proti smykovému zatížení ETAG Strana 15 (celkem 57)

16 Tato zkušební metoda se používá pouze pro mechanicky upevnné systémy a stanoví odolnost mechanického upevovacího systému, instalovaného pes požárn ochrannou desku do devné lišty (obr. 2). Zkouška probíhá na pti zkušebních deskách, z nichž každá má jmenovitý rozmr 150 x 50 mm x d, kde d je tlouška desky. Zaízení tvoí dynamometr. Na každém vzorku je osazen jeden mechanický upevovací prostedek (50 ± 2) mm od vrchu a (25 ± 2) mm od bok, v souladu s pokyny výrobce. Zkušební pípravek musí bránit kroucení, tj. musí bránit psobení excentrických sil zpsobených dodatkovým zatížením. Smykové zatížení, které zpsobilo porušení, se mí dynamometrem. Rychlost napínání je (0,5 ± 0,1) mm/min. Zkouška se ukoní až po úplném uvolnní desky z podkladu; výsledek se zaznamená. Maximální smykové zatížení (které zpsobí porušení) pi každé zkoušce se vyjaduje v N. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota. ETAG Strana 16 (celkem 57)

17 Rozmry v mm Legenda 1 mechanický upevovací prostedek 2 devná líšta (t x 50 x 150) 3 deska t: tlouška lat Obrázek 2: Princip zkušební soupravy pro odolnost proti smykovému zatížení Odolnost proti nárazu / pohybu Odolnost proti porušení funkce vlivem nárazu mkkého tlesa 50 kg vak Zkušební metoda podle specifikace v EOTA TR001, l. 1, s následujícími úpravami: Zkušební pípravek sestává z celistvé stny, ped níž je na podprném rámu nebo na profilech pipevnn vzorek desky ve skutené velikosti (nejmén 1,00 x 2,00 m), s upevovacím systémem nebo adhesivem, instalovaný podle specifikace výrobce Odolnost proti porušení funkce vlivem nárazu tvrdého tlesa ocelová koule 0,5 kg Zkušební metoda podle specifikace v EOTA TR001, l. 2, s následujícími úpravami: ETAG Strana 17 (celkem 57)

18 Zkušební pípravek sestává z celistvé stny, ped níž je na podprném rámu nebo na profilech pipevnn vzorek desky ve skutené velikosti (nejmén 1,00 x 2,00 m), s upevovacím systémem nebo adhesivem, instalovaný podle specifikace výrobce Odolnost proti porušení funkce vlivem excentrického svislého zatížení Výrobci obvykle nepožadují odolnost proti porušení funkce vlivem excentrického svislého zatížení. Pokud však ano, provede se zkouška požárn ochranné deskové soustavy s dol psobícím excentrickým svislým zatížením podle ISO/DIS 8413, s následujícími doplky a úpravami. Zkušební pípravek sestává z celistvé stny, ped níž je na podprném rámu nebo na profilech pipevnn vzorek desky ve skutené velikosti (nejmén 1,00 x 2,00 m), s upevovacím systémem nebo adhesivem, instalovaný podle specifikace výrobce. Zkouška se opakuje pro každou variantu upevovacího systému a/nebo adhesiva a pro každý zpsob upevnní. V polovin výšky se k desce pipevní dva rámy ve vzájemné vzdálenosti (500 ± 10) mm, každý pomocí dvou mechanických upevovacích prostedk 150 mm od sebe. Ve vzdálenosti (300 ± 10) mm od povrchu desky psobí svislé zatížení ve stedu spojení mezi dvma rámy po dobu (24 ± 1) hodin (viz obrázek 3). Zatížení urí žadatel o ETA. Zkouší-li se více než jedno zatížení, použijí se rzné desky. Tato zkouška vyhovuje/nevyhovuje má dobrý výsledek, pokud se rám nezítí. V protokolu o zkoušce musí být uvedeno svislé excentrické zatížení kterému deska odolala, a zpsob jejího porušení (propadnutí rámem, usmyknutí mechanických upevovacích prostedk atd.). Protokol o zkoušce musí obsahovat jakékoliv viditelné poškození )nap. malé praskliny). Poznámka. Jestliže se použijí upevovací systémy procházející požárn ochrannou deskou, musí ETA obsahovat nezbytná opatení, zajišující že požárn ochranná soustava stále plní požadované požárn ochranné vlastnosti. Tato specifikovaná opatení musí být brána v úvahu i pi hodnocení požární odolnosti (l ). Rozmry v mm Obrázek 3: Princip zkušební soupravy pro odolnost proti excentrickému zatížení Soudržnost Poznámka: Tento požadavek byl zalenn do ER4 pro zjednodušení, ale vztahuje se i k jiným požadavkm, zejména k ER 2. ETAG Strana 18 (celkem 57)

19 Tato zkušební metoda se používá pouze pro lepené systémy a stanoví pevnost spojení mezi podkladem, pojivem a požárn ochrannou deskou. Tato zkouška se provede s každým podkladem, na nmž mají být použity požárn ochranné soustavy založené na deskách. Desky jsou pipojeny v souladu s pokyny výrobce. Zkouška se uskutení na pti vzorcích, majících jmenovitý prmr 80 mm, vyíznutých deskou a práv do podkladu. Tchto pt vzork mže být vzato z jedné desky. Kovové plechy jsou k tmto plochám pipevnny vhodným adhesivem (viz obrázek 4). Po zaschnutí adhesiva v souladu se specifikací žadatele o ETA se zmí pevnost spojení dynamometrem pi rychlosti zatžování (10 ± 1) mm/min. Pi každé zkoušce se vyjádí v MPa zatížení, pi nmž došlo k porušení. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota. 1 deska 2 podklad Obrázek 4: Princip zkušební soupravy pro zkoušku soudržnosti Legenda ETAG Strana 19 (celkem 57)

20 5.1.5 ER 5: Protihluková ochrana Viz Návod ETA, ást ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Viz Návod ETA, ást Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Pro desky, adhesiva/upevovací systémy a/nebo stykové materiály, které mají být použity jako souást soustavy, se použijí ovovací metody podle l , , , , a , pokud nebyly již provedeny podobné zkoušky na základ Evropských pedmtových norem nebo Evropských technických schválení identifikace Výrobky a materiály používané v požárn ochranných soustavách založených na deskách musí být identifikovány, bu pomocí ovovacích metod uvedených v Evropských pedmtových normách, Evropských technických schváleních, nebo ve specifikacích výrobk (l , , , , a ). Identifikace pípadn obsahuje i specifikaci výrobce, týkající se vzdálenosti mezi podprnými profily nebo prvky rámu, potu a rozmístní mechanických upevovacích prostedk atd. 5.2 Ovovací metody pro panely, desky a rohože lánek 5.2 tohoto Návodu ETA uvádí ovovací metody pro panely, desky a rohože jako požárn ochranné souásti soustavy, a pro požárn ochranné panely, desky a rohože jako jednotlivé výrobky (viz l. 2.4) Všeobecn Charakteristika chování desek se oví podle Evropských technických pedpis pro posuzované desky: - harmonizované Evropské pedmtové normy, vydané CEN (viz pílohu A), nebo - Evropská technická schválení, vydané EOTA, pokud se tento Návod ETA nezabývá charakteristikou výrobku (vetn identifikace, provozuschopnosti a trvanlivosti), které nejsou pokryté tmito Evropskými technickými pedpisy. Nejsou-li tyto technické pedpisy k dispozici, použijí se pro úely ovení pedpisy, na nž se tento lánek odvolává. Výrobky a souásti soustav se podrobí dále uvedeným ovovacím metodám pouze tehdy, vztahuje-li se odpovídající vlastnost na výrobek nebo souást soustavy a pokud má význam pro jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Vlastnosti pro nž není dovolena možnost NPD (viz Návod ETA ást 1, tabulka 6.1) musí být vždy oveny ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe Obecn platí jedna nebo více z dále uvedených možností. Urité aplikace koncového použití nkterých výrobk však nemusí být možno uspokojiv klasifikovat pomocí EN :2002 (nap. fasády). - Výrobek (pokud se ETA vydává pro požárn ochranný deskový výrobek) nebo jednotlivé souásti soustavy (pokud se ETA vydává pro požárn ochrannou deskovou soustavu) se zkouší pomocí zkušebních metod píslušných pro odpovídající tídu reakce na ohe, s cílem klasifikace podle EN 13501: Výrobek nebo jednotlivé souásti se pokládají za splující požadavky na tídu vlastností A1 reakce na ohe, v souladu s ustanoveními Rozhodnutí EC 96/603/EC (s doplky), bez nutnosti zkoušení z dvodu jejich uvedení v tomto Rozhodnutí. Zkouška s jednotlivým zdrojem hoení se uskutení podle EN s použitím montážních a upevovacích prostedk uvedených v píloze B tohoto dokumentu. ETAG Strana 20 (celkem 57)

21 Poznámka: Na základ dobrovolnosti mže žadatel o ETA odzkoušet i jiné soustavy. Výsledky tchto doplkových zkoušek pak schvalující orgán zahrne do ETA Požární odolnost Pro požárn ochranné panely, desky a rohože platí tento Návod ETA, jestliže je k dispozici alespo jeden výsledek zkoušky, v souladu s ustanoveními Návodu ETA, ást 1. U požárn ochranných panel, desek a rohoží, které jsou souástí bžných instalaních rozvod nebo systém odvodu koue, se panely, desky a rohože zkoušejí podle zkušební metody píslušné pro odpovídající požárn odolnou aplikaci, s cílem klasifikace podle EN nebo 4. 2 Zkouška požární odolnosti se uskutení na soustavách, sestávajících z panelu, desky nebo rohože a dalších stavebních výrobk (nap. podprných rám, adhesiv, upevovacích systém, stykových materiál atd.), nutných pro instalaci soustavy, která bude v praxi použita žadatelem o ETA, v souladu s pokyny výrobce. V protokolu o zkoušce se uvede charakteristika všech výrobk, nutných pro instalaci soustavy ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Propustnost vody Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l uvolování nebezpených látek Viz Návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Pevnost v ohybu Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l (panely), nebo EN (desky a rohože) Rozmrová stálost Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 318 (panely), nebo EN 1604 (desky a rohože) ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Tepelný odpor Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12664, EN nebo EN Souinitel prostupu vodních par Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN ISO (panely), nebo EN (desky a rohože). Tato vlastnost je rovnž v tsném vztahu k ER Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Vztah mezi trvanlivostí a životností Vzhledem k tomu, že všechny výrobky a soustavy na trhu nejsou ureny pro dlouhou životnost, rozlišuje tento Návod ETA ti postupy ovování: - Životnost 25 let: posouzení vhodné pro ovení plné trvanlivosti (viz l ) - Životnost 10 let: posouzení vhodné pro ovení základní trvanlivosti (viz l ) - Životnost 10 let: posouzení nevhodné pro hodnocení základní trvanlivosti (viz l ), ale dostatená dokumentace prkazu o desetiletém vyhovujícím chování (viz l ). Krom toho je nutné ovit i trvanlivost soudržnosti pípadných povrchových úprav Posouzení plné trvanlivosti 2 V souasné dob jsou EN a 4 v návrhu. Po svém vydání mohou být používány pouze v souladu s píslušným Rozhodnutím EC. ETAG Strana 21 (celkem 57)

22 Uspokojivé chování pi dále uvedených zkouškách vede k pedpokladu, že životnost výrobku je 25 let. Urená kategorie psobení klimatických podmínek závisí na uspokojivém chování pi dále uvedených zkouškách. Hodnocení celkové trvanlivosti se zajistí umlým stárnutím Odolnost vi rozpadu zpsobeném vodou Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití. typu X a Z 1. Typy Y a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat astjší než náhodné navlhnutí. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Odolnost proti navlhnutí/uschnutí Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití typu X a Z 1. Typy Y a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat astjší než náhodné navlhnutí. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Odolnost proti zmrznutí/rozmrznutí Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití typu X a Y. Typy Z 1 a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat mráz uvnit budovy. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Odolnost proti teplu/dešti Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití typu X. Typy Y, Z 1 a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat astjší než náhodné navlhnutí. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Základní hodnocení trvanlivosti Uspokojivé chování pi dále uvedených zkouškách vede k pedpokladu, že životnost výrobku pouze pro vnitní použití je 10 let (typ Z 1 a Z 2 ). Základní hodnocení trvanlivosti se provádí nepímým zkoušením, tj. mením "zástupných" vlastností, vztažených ke skutenému chování a tedy i k trvanlivosti. - pevnost v ohybu: viz l rozmrová stálost: viz l pevnost v tahu kolmo k povrchu panelu, desky nebo rohože: zkouška se provádí podle EN 319 (panely) nebo EN 1607 (desky a rohože) - pevnost v tahu rovnobžn s povrchem panelu, desky nebo rohože: zkouška se provádí podle EN 789 (panely) nebo EN 1608 (desky a rohože) - pevnost v tlaku panelu, desky nebo rohože: zkouška se provádí podle EN 789 (panely) nebo EN 826 (desky a rohože) Poznámky: - Základní hodnocení trvanlivosti se pokládá za cestu ke získání píznivého celkového názoru na pedpokládanou životnost posuzovaného výrobku prostednictvím zástupné charakteristiky. Schvalující orgán si mže od výrobce vyžádat další podprné informace (nap. doporuení). - Pomocí "zástupné charakteristiky", na níž se odkazují vlastnosti výrobku,je možno nepímým zkoušením získat podklad pro hodnocení charakteristické trvanlivosti, aniž by bylo nutno uskutenit pímé zkoušky a pirozené nebo umlé opotebení klimatem nebo stárnutím. - V konkrétních pípadech, tj. jestliže má schvalující orgán oprávnné pochybnosti a dlouhodobých požárních vlastnostech výrobku (nap. podle výsledk jiného hodnocení trvanlivosti uvedeného v tomto Návodu ETA, nebo na špatných zkušenostech s konkrétním výrobkem v konkrétních podmínkách koncového použití), mohou uskutenit po umlém stárnutí zkoušky ve zmenšeném mítku pro zjištní odpovídajícího chování. Jestliže tyto zkoušky ve zmenšeném mítku prokáží význané snížení požárních vlastností, schvalující orgán bu omezí životnost, nebo po dohod s žadatelem o ETA stanoví ochranná opatení (nap. ochranu požárn ochranných panel, desek nebo rohoží ped klimatickými vlivy). Do doby než budou k dispozici harmonizované evropské zkoušky ve zmenšeném mítku, mže schvalující orgán pi tchto zkouškách vycházet z národních zkušebních metod Prkaz zkušenosti s 10 lety píznivého chování Jestliže výrobek nebo souást soustavy nevyhovuje požadavkm stanoveným v l a , má žadatel o ETA možnost pedložit prkazný dokument, že posuzovaný výrobek byl používán nejmén po dobu 10 let. ETAG Strana 22 (celkem 57)

23 Požadavky týkající se prkazného dokumentu uruje schvalující orgán pípad od pípadu, avšak musí obsahovat alespo: - dkaz, že výrobek použitý v konstrukci byl vystaven stanoveným podmínkám v rozsahu požadovaného ETA, - dkaz, že výrobek použitý v konstrukci byl vyroben v souladu se specifikacemi téhož výrobce, - dkazy nejmén z pti rzných míst (nebo z více míst, požaduje-li se vtší množství rzných montážních metod, zamýšlených expozic a/nebo klimatických podmínek), - doplujícím dkazem mohou být napíklad údaje o pirozeném opotebení klimatem/stárnutím, udávající pímý prkaz trvanlivosti, nebo které umožují zkoušky chování na zestárlém materiálu a tedy i stanovení snížených vlastností. N podklad prkazného dokumentu mže schvalující orgán omezit používání výrobku, specifikovaného v ETA. jestliže schvalující orgán pokládá poskytnuté dkazy za dostatené, bude životnost uvedená v ETA 10 let. Poznámka: Pokud se schvalující orgány setkají s žadateli o ETA kteí tuto možnost úspšn využijí, vyrozumí o tom pedsedu WG. Shromáždní tchto údaj mže vést k vytvoení souboru, upravujícímu požadavky kladené na základní trvanlivost (viz lánek ) Soudržnost povrchových úprav Soudržnost povrchových úprav se stanoví podle EN Identifikace Poznámka: Délka, šíka Podle l Návodu ETA, ást 1, mže schvalující orgán vyžadovat doplující informace a mže použít jiné ovovací metody. Rozmry se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 822 (desky a rohože) Tlouška Tlouška se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 823 (desky a rohože) Rozmrové tolerance Rozmrové tolerance se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN (desky a rohože) Tvar Tvar se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 824 (desky a rohože) Sypná hustota Sypná hustota se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 1602 (desky a rohože) Povrchové úpravy Všechny povrchové úpravy se popisují odkazem na 3 : - harmonizované pedmtové normy - Evropská technická schválení, vycházející z jiných Návod ETA - neharmonizované Evropské pedmtové normy - neharmonizované mezinárodní pedmtové normy - popisná identifikace výrobku podle jeho kompozitních materiál a jejich funkce V každém pípad je nutno uvést význané vlastnosti (mechanické, fyzikální, chemické, ) a jejich tolerance. V pípadech, kdy výše uvedené specifikace výrobku nestanoví zkušební metodu pro identifikaci, musí použití zkušební metody vycházet z Evropských norem, Mezinárodních norem, Technických zpráv EOTA, Návod UEAtc, norem Nordtest, nebo zkušebních metod RILEM. 4 A konen je možno akceptovat i složení, specifický odkaz výrobce, nebo podobnou jedinenou specifikaci konených úprav. Poznámka: Povrchovými úpravami, založenými na reagujících materiálech, se zabývá píloha C. 5.3 Ovovací metody pro souásti: Mechanické upevovací prostedky 3 Pednost má metoda identifikace, která je na seznamu nejvýše. 4 Pednost má zkušební metoda organizace, která je na seznamu nejvýše. ETAG Strana 23 (celkem 57)

24 5.3.0 Všeobecn Charakteristika vlastností mechanických upevovacích prostedk se ovuje podle Evropské technické pedpisy pro posuzované mechanické upevovací prostedky podle: - harmonizovaných Evropských pedmtových norem, vydaných CEN (viz pílohu A), nebo podle - Evropských technických schválení vydaných EOTA, pokud se Návod ETA nezabývá charakteristikou výrobku (vetn identifikace, provozuschopnosti a trvanlivosti), kterých se tyto Evropské technické pedpisy netýkají. Jestliže nejsou tyto technické pedpisy k dispozici, použijí se pro úely ovování pedpisy, na nž se tento lánek odkazuje. Díly soustav se podrobí níže uvedeným ovovacím metodám pouze tehdy, jestliže odpovídající vlastnost písluší posuzovanému dílu a pokud je relevantní pro jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Vlastnosti pro nž se možnost NPD nepipouští (viz Návod ETA ást 1, tabulku 6.1) se ovují vždy ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe Obecn platí jedna nebo více následujících možností. Nkteré aplikace koncového použití uritých výrobk však není možno vyhovujícím zpsobem klasifikovat pomocí EN :2002 (nap. fasády). - Jednotlivé souásti se zkouší podle zkušebních metod, píslušejících pro odpovídající tídu reakce na ohe, aby mohly být klasifikovány podle EN : Jednotlivé díly soustavy se pokládají za splující požadavky na tídu vlastností A1 charakteristické reakce na ohe, v souladu s ustanoveními Rozhodnutí EC 96/603/EC (s doplky), aniž by je bylo nutno na základ jejich uvedení v tomto Rozhodnutí zkoušet ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Uvolování nebezpených látek Viz návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (mechanických upevovacích prostedk) Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení Tato zkušební metoda platí pouze pro mechanicky upevnné systémy a stanoví odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení. Tato zkouška se uskutení s každým podkladem, na nmž se zamýšlejí použít požárn ochranné soustavy založené na deskách. Zkouška se uskutení na pti vzorcích podklad, každý o jmenovitém rozmru (300 ± 20) mm. Zaízení sestává z: dynamometru, podpry dle obrázku 5, normových podklad: v závislosti na podkladech, k nimž má být soustava pipevnna, se zkoušky na vytažení uskutení s následujícími podklady: beton obsahující zrna 8 až 10 mm podle EN 1766 (typ MC 0,40) hlína kategorie I podle EN kemiitan vápenatý kategorie I podle EN beton s kamenivem kategorie I (hutné a lehké kamenivo) podle EN autoklávový provzdušnný beton kategorie I podle EN obrábný kámen kategorie I podle EN pírodní kámen stanovených rozmr kategorie I podle EN ocelový konstrukní plech se souvislou zinkovou úpravou nanášenou ponorem, jmenovitá tlouška 1,00 mm, typ S280 GD, podle EN deska s orientovanými vlákny (OSB), typ OSB/2, tlouška 15 mm podle EN 300 Vzorky desek a mechanických upevovacích prostedk se kondicionují pi (23 ± 2) C a (50 ± 5) %RH až do dosažení konstantní hmotnosti, tj. kdy se dv po sob jdoucí mení v intervalu nejmén 24 hodin vzájemn liší o mén než 0,1 %. Mechanický upevovací prostedek se instaluje podle specifikace výrobce. ETAG Strana 24 (celkem 57)

25 Zkouška se uskutení pi (20 ± 10) C a (50 ± 20) %RH. Tahová síla pro vytažení mechanického upevovacího prostedku se mí dynamometrem. Rychlost napínání je (20 ± 2) mm/min. Aplikace zatížení musí být ízena. Odolnost proti vytažení pi každé zkoušce se vyjaduje v N. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota. Legenda 1 Podklad Obrázek 5: Princip zkušební soupravy pro zkoušku vytažení Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Chování mechanických upevovacích prostedk mže být ovlivnno korozí a degradací povrchové úpravy. Je proto nutno posoudit následující aspekty: Koroze Jsou-li splnny podmínky uvedené v lánku , nepožadují se žádné zvláštní zkušební podmínky. Mají-li být mechanické upevovací prostedky použity ve zvlášt agresivních podmínkách nebo v extrémn chemicky zneištném ovzduší, jsou nutná zvláštní opatení vetn zkoušek, s pihlédnutím k podmínkám prostedí a konkrétním zkušenostem Povrchové úpravy Je nutno doložit trvanlivost povrchové úpravy, zajišující vhodnost a nosnost mechanických upevovacích prostedk. V tomto Návodu ETA nejsou uvedeny žádné zvláštní zkušební podmínky pro kontrolu trvanlivosti jakékoliv povrchové úpravy, nebo ta závisí na typu povrchové úpravy. Vhodnou zkoušku zvolí odpovdný schvalující orgán Pi hodnocení trvanlivosti povrchové úpravy je nutno brát zetel na následující podmínky prostedí: Suché vnitní prostedí vysoká alkalita (ph 13,2) teplota v rozmezí 5 C až +40 C Jiné podmínky prostedí vysoká alkalita (ph 13,2) teplota v rozmezí 40 C až +80 C kondenzovaná voda chloridy oxid siiitý ETAG Strana 25 (celkem 57)

26 oxid dusíku pavek Zinkové povrchové úpravy (galvanické pokovování nebo aplikace namáením) nemusí být podrobeny zkouškám, jsou-li používány v suchém vnitním prostedí Identifikace Schvalující orgán oví následující vlastnosti: popis výrobku (nap. závitoezné šrouby, samoezné šrouby, šrouby do stn zdných nasucho atd.) druh a ochrana kovu rozmry a provedení mechanických upevovacích prostedk Poznámka: Podle l Návodu ETA, ást 1, mže schvalující orgán požadovat doplující informace a mže pijmout jiné ovovací metody. 5.4 Ovovací metody pro souásti: Adhesiva Všeobecn Charakteristika chování adhesiv se ovuje podle Evropských technických pedpis pro posuzovaná adhesiva. - harmonizovaných Evropských pedmtových norem, vydaných CEN (viz pílohu A), nebo podle - Evropských technických schválení vydaných EOTA, pokud se Návod ETA nezabývá charakteristikou výrobku (vetn identifikace, provozuschopnosti a trvanlivosti), kterých se tyto Evropské technické pedpisy netýkají. Jestliže nejsou tyto technické pedpisy k dispozici, použijí se pro úely ovování pedpisy, na nž se tento lánek odkazuje. Díly soustav se podrobí níže uvedeným ovovacím metodám pouze tehdy, jestliže odpovídající vlastnost písluší posuzovanému dílu a pokud je relevantní pro jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Vlastnosti pro nž se možnost NPD nepipouští (viz Návod ETA ást 1, tabulku 6.1) se ovují vždy ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe Obecn platí jedna nebo více následujících možností. Nkteré aplikace koncového použití uritých výrobk však není možno vyhovujícím zpsobem klasifikovat pomocí EN :2002 (nap. fasády). - Jednotlivé souásti soustavy se zkouší podle zkušebních metod, píslušejících pro odpovídající tídu reakce na ohe, aby mohly být klasifikovány podle EN : Jednotlivé souásti soustavy se pokládají za splující požadavky na tídu vlastností A1 charakteristické reakce na ohe, v souladu s ustanoveními Rozhodnutí EC 96/603/EC (s doplky), aniž by je bylo nutno na základ jejich uvedení v tomto Rozhodnutí zkoušet ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Uvolování nebezpených látek Viz návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (adhesiv) Odolnost proti odlupování Odolnost proti odlupování se zkouší podle EN Pevnost ve smyku Pevnost ve smyku se zkouší podle EN Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Stanovení stability pi zmrznutí/rozmrznutí ETAG Strana 26 (celkem 57)

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002, 355 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší emitujících tkavé organické

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více