Evropská organizace pro technické schvalování ETAG Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-4. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ"

Transkript

1 Evropská organizace pro technické schvalování ETAG Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VÝROBKY PRO OCHRANU STAVEBNÍCH PRVK A KONSTRUKCÍ PED POŽÁREM ást 4 : Panely, desky a rohože a sestavy z nich EOTA, KUNSTLAAN 40 AVENUE DES ARTS, B 1040 BRUSSELS ETAG Strana 1 (celkem 57)

2 OBSAH Pedmluva Podklady Seznam referenních dokument Novelizaní podmínky referenních dokument PRVNÍ ÁST: ÚVOD 1. PEDMLUVA 1.1 Právní podklady 1.2 Status Návodu ETA 2. ROZSAH PLATNOSTI 2.1 Rozsah platnosti 2.2 Kategorie použití, skupiny výrobk, soustavy a systémy Všeobecn Kategorie použití vztahující se ke klimatickým podmínkám Kategorie použití vztahující se k zamýšlenému použití 2.3 Pedpoklady 2.4 Používání tohoto návodu ETA 3. TERMINOLOGIE 3.1 Všeobecná terminologie a zkratky 3.2 Specifická terminologie a zkratky DRUHÁ ÁST:NÁVOD PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI PRO UŽÍVÁNÍ 4. POŽADAVKY 4.0 Všeobecn 4.1 ER 1: Mechanická pevnost a stabilita 4.2 ER 2: Bezpenost pi požáru 4.3 ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí 4.4 ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (upevovacích systém) Odolnost proti nárazu/pohybu Soudržnost 4.5 ER 5: Protihluková ochrana 4.6 ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla 4.7 Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5. SPECIFICKÉ METODY OVOVÁNÍ 5.0 Všeobecn 5.1 Metody ovování pro soustavy ER 1: Mechanická pevnost a stabilita ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 5: Protihluková ochrana ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.2 Ovovací metody pro panely, desky a rohože Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.3 Ovovací metody pro souásti: Mechanické upevovací prostedky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.4 Ovovací metody pro souásti: Adhesiva Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ETAG Strana 2 (celkem 57)

3 5.4.3 ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.5 Ovovací metody pro souásti: Stykový materiál Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.6 Ovovací metody pro souásti: Izolaní výrobky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 5.7 Ovovací metody pro souásti: Profily, rámy, podprky atd Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ VHODNOSTI VÝROBKU PRO ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 6.0 Všeobecn 6.1 Posouzení a hodnocení soustav Všeobecn ER 1: Mechanická pevnost a stabilita ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 5: Protihluková ochrana ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.2 Posouzení a hodnocení panel, desek a rohoží Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.3 Posouzení a hodnocení souástí: Mechanické upevovací prostedky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.4 Posouzení a hodnocení souástí: Adhesiva Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.5 Posouzení a hodnocení souástí: Stykový materiál Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.6 Posouzení a hodnocení souástí: Izolaní výrobky Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ETAG Strana 3 (celkem 57)

4 6.6.6 ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 6.7 Ovovací metody pro souásti: Profily, rámy, podprky atd Všeobecn ER 2: Bezpenost pi požáru ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí ER 4: Bezpenost pi užívání ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace 7. PEDPOKLADY A DOPORUENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST PRO UŽÍVÁNÍ 7.0 Všeobecn 7.1 Konstrukce díl 7.2 Balení, peprava a skladování 7.3 Provedení díl 7.4 Údržba a opravy TETÍ ÁST: OSVDENÍ O SHOD 8. OSVDENÍ O SHOD 8.1 Rozhodnutí EC 8.2 Odpovdnost Povinnosti výrobce 8.3 Dokumentace 8.4 Oznaení CE a informace Píklad TVRTÁ ÁST 9 OBSAH ETA 9.1 Obsah ETA 9.2 Doplující informace 9.3 Výjimky PÍLOHA A: Seznam referenních dokument PÍLOHA B: EN 13823: Zkoušky reakce na ohe pro stavební výrobky Stavební výrobky s výjimkou podlahových krytin vystavených tepelnému psobení od jediného zdroje hoení. Montážní a upevovací prostedky B.1 Terminologie B.2 Montáž a upevnní podle EN B.2.1 Rozmry zkušebního pípravku B.2.2 Zkušební vzorek B.2.3 Montáž a upevnní zkušební soustavy B.3 Rozšíená aplikace pravidel (EXAP) 8.4 Obrázky PÍLOHA C: Hodnocení sendviových desek C.1 Všeobecn C.2 Reagující vrstvy C.3 Pevnost v tahu kolmo k povrchu desky C.4 Kompatibilita C.5 Posouzení a hodnocení ETAG Strana 4 (celkem 57)

5 PEDMLUVA Podklady Tento návrh Návodu ETA byl vypracován pracovní skupinou 11.01/04 EOTA, zabývající se požárn ochrannými výrobky. Tento návrh Návodu ETA ást 4 "Požárn ochranné panely, desky a rohože" se používá spolu s ástí 1 "Všeobecn" Tato doplující ást rozšiuje a/nebo upravuje požadavky uvedené v ásti 1 Všeobecn, s pihlédnutím ke specifické skupin posuzovaných výrobk. Tento Návod ETA byl s pihlédnutím k výsledkm jednání Stálé komise pro stavebnictví, vycházející z Construct 02/560, navržen pro problematiku požárn ochranných desek bu jako souásti soustavy, nebo jako výrobku; v tomto pípad ETA definuje další nezbytné výrobky, aby mohla být deska zkoušena pro stanovení klasifikace požární odolnosti (tak zvaný postup "virtuální soustavou"). Uplatnní výsledné tídy požární odolnosti, uvedené v ETA, je omezeno na podrobnosti soustavy, použité pro zkoušky požární odolnosti. Požárn ochranné desky mohou však být použity v mnoha podmínkách koncového použití a je proto ekonomicky nemožné zkoušet desky za podmínek všech pedstavitelných koncových použití v rámci postupu vydávání ETA. Proto se první generace ETA týká pouze omezeného potu zkoušek požární ochrany. Pi každé novelizaci ETA budou údaje ze zkoušek požární odolnosti postupn rozšiovány. Do té doby mohou držitelé ETA vzhledem k pechodným opatením pro zkoušky požární odolnosti, klasifikaní normy a odpovídající národní legislativu (Návodný dokument J EC), uchovávat a používat na národní bázi krom údaj ze zkoušek požární odolnosti uvedených v jejich ETA, i svou databázi údaj ze zkoušek požární odolnosti, vycházející z píslušných národních norem. Seznam referenních dokument Tento návrh Návodu ETA ást 4 obsahuje formou datovaných i nedatovaných odkaz ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou citovány na píslušných místech v textu, publikace jsou uvedeny následn. U datovaných odkaz platí pozdjší doplky nebo revize tchto publikací pro tento Návod ETA pouze tehdy, jsou-li do nj zapracovány zmnou nebo revizí. U nedatovaných odkaz platí poslední datovaná revize píslušné publikace. Viz pílohu A této ásti Návodu ETA. Podmínky novelizace referenních dokument Podmínky novelizace Návod ETA jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek 1.1. ETAG Strana 5 (celkem 57)

6 První oddíl: ÚVOD 1. PEDMLUVA 1.1 PODKLADY Podklady pro Návod ETA jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek 1.1. Nenahrazuje se žádný existující ETAG. 1.2 Status Návod ETA. Status Návod ETA je uveden v ásti 1 "Všeobecn", lánek ROZSAH PLATNOSTI 2.1 Rozsah platnosti Tato ást 4 se používá v souvislosti s ástí 1 "Všeobecn". Tato doplující ást, Návod ETA ást 4 "Požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy" specifikuje terminologii a definice, specifické metody ovování a klasifikaní kritéria pro požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy a pro identifikaci charakteristiky jejich souástí. Obkladové dlaždice se pokládají za panely nebo desky s menšími rozmry a platí pro n rovnž tento Návod ETA. Poskytuje rovnž vodítko pro posuzování specifických pokyn pro instalaci a pro osvdení o shod výrobk a soustav, které mají být použity jako požárn ochranné výrobky. Návod ETA platí pro požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy Mže být použit i pro vydávání ETA, jestliže je posuzovaný výrobek pouze deskou a žadatelé o ETA jej pedají k hodnocení požární odolnosti s použitím píslušných "charakterizaních" zkušebních a hodnotících postup. V takových pípadech se žadatel o ETA odkáže na jiné "generické" souásti, požadované pro vytvoení soustavy, nap. upevnní, materiál podprného rámu a styk, identifikované odkazem na podrobnou specifikaci nebo na minimální vlastnosti, které tyto generické výrobky splují. ETA pak specifikuje rozsah požární odolnosti pro tuto soustavu. Tento Návod ETA platí i pro sendviové požárn ochranné desky a desky s povrchovou úpravou (viz pílohu C) a rovnž pro desky, které mají specifické požární vlastnosti (nap. reagující nátry). Tento Návod ETA platí i pro desky pro vytvoení samonosných kanál nebo pro obklad kanál z kovových plech, napíklad pro ventilaci, odvod koue nebo pro ochranu rozvod. V tchto pípadech je však nutno posoudit rovnž soulad s pren 1507, pren a s píslušnými ástmi EN Pro soustavy požárn ochranných zavšených podhled a jejich souásti platí pren Požárním tsnním a požárními zábranami se zabývá samostatný Návod ETA. 2.2 Kategorie použití, skupiny výrobk, soustavy a systémy Všeobecn Pro úely tohoto Návodu ETA se požárn ochranné výrobky dlí na: reagující materiály omítky a soustavy založené na omítkách požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy ETAG Strana 6 (celkem 57)

7 Tato ást obsahuje doplkové specifikace pro soustavy založené na panelech, deskách nebo rohožích. Specifikace souástí je: uvedena v tomto Návodu ETA, nebo uvedena v Evropských technických pedpisech, na nž je uveden odkaz ve Smrnici pro stavební výrobky, tj. harmonizované Evropské pedmtové normy, publikované CEN (viz pílohu A), nebo Evropská technická schválení, publikovaná lenskými orgány EOTA Kategorie použití vztahující se ke klimatickým podmínkám Pro úely této ásti Návodu ETA se požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy dlí do skupin výrobk, vztahujících se k jejich zamýšlenému použití v klimatických podmínkách. Tyto kategorie použití vycházejí z obecných princip uvedených v Návodu ETA ást 1, l V rámci tohoto Návodu ETA, ást 4, platí následující kategorie použití: typ X: Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pro veškeré použití (vnitní, s ástenou expozicí a s celkovou expozicí) typ Y: Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pro použití vnitní a s ástenou expozicí typ Z 1 : Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pro vnitní použití v prostedí s vysokou vlhkostí 1 typ Z 2 : Požárn ochranný panel, deska, rohož a soustava, zamýšlené pouze pro vnitní použití. Poznámka 1: Poznámka 2: Výrobky, splující požadavky pro typ X, splují požadavky i pro všechny ostatní typy. Výrobky, splující požadavky pro typ Y i Z 1, splují požadavky i pro typ Z 2. Avšak výrobky, splující požadavky pro typ Y, nemusí nutn splovat požadavky pro typ Z 1.. Požadavky píslušející pro stanovení kategorií použití jsou uvedeny v l , l , l , l a l Kategorie použití vztahující se k zamýšlenému použití Pro úely této ásti ETAG se požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy dli do skupin výrobk z hlediska jejich zamýšleného požárn ochranného použití. Kategorie použití 1 až 10 jsou definovány v Návodu ETA ást 1 "Všeobecn". V rámci tohoto Návodu ETA, ást 4: typ výrobku 8, uvedený v Návodu ETA ást 1, l , se týká zamýšleného použití, kde požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy pispívají k požární odolnosti požárn dlicích prvk (nap. zabudováním ve stnách, stropech, dveích, prostorech pro dopravníky, zasklených plochách, pedlech dutin, požárn odolných podhledech), typ výrobku 9, uvedený v Návodu ETA ást 1, l , se týká zamýšleného použití, kde požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy pispívají k požární odolnosti ostatních výrobk, prostupujících prvky požárn dlicích konstrukcí (nap. zabudováním do ventilaních kanál, odvod koue, instalaních kanál, komín). 2.3 Pedpoklady V závislosti na skupinách výrobk do nichž požárn ochranné panely, desky, rohože a soustavy patí, nemusí být všechny metody ovování, uvedené v kapitole 5, relevantní. Doplkové pedpoklady jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek Používání tohoto Návodu ETA V závislosti na posuzovaném výrobku a v souladu s rozsahem platnosti tohoto Návodu ETA (l. 2.1) se tento Návod ETA používá takto: u soustav, založených na panelech, deskách nebo rohožích, se bere c úvahu celý Návod ETA. Posuzování soustavy vychází z posouzení ovení ve vztahu k soustav (l. 5.1) a ovení ve 1 Toto použití platí pro vnitní vlhkost tídy 5 podle EN ISO ETAG Strana 7 (celkem 57)

8 vztahu k souástem, jak uvádí l. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 a/nebo l. 5.7 (pokud a kde písluší pro posuzovanou soustavu) u panel, desek nebo rohoží se bere v úvahu pouze ta ást tohoto Návodu ETA, která se týká ovení ve vztahu k panelm, deskám nebo rohožím (l. 5.2). Požární odolnost vychází ze zkoušek soustavy, instalované podle specifikace žadatele o ETA, s pihlédnutím k minimálním požadavkm na doplkové generické souásti, nutné pro uskutenní zkoušky. V tom pípad se za pedpokladu splnní ostatních ustanovení kapitoly 6 výrobek pokládá za požárn ochranný panel, desku, nebo rohož, pro njž platí tento Návod ETA. ETAG Strana 8 (celkem 57)

9 3 Terminologie 3.1 Všeobecná terminologie a zkratky Všeobecná terminologie a zkratky jsou uvedeny v ásti 1 "Všeobecn", lánek Specifická terminologie a zkratky Pro úely tohoto Návodu ETA, ást 4, platí terminologie a zkraty uvedené v ásti 1 "Všeobecn"., lánek 3.2; krom toho platí rovnž následující specifická terminologie a zkraty: Sendviové panely (desky nebo rohože) Prefabrikované panely, desky nebo rohože, sestávající z vrstev rzných materiál. V rámci tohoto Návodu ETA se povrchové úpravy panel, desek nebo rohoží nepokládají za vrstvu jiného materiálu. Povrchová úprava Prefabrikovaná a továrn aplikovaná souvislá vrstva výrobku ve form kapaliny, pasty nebo prášku, která pi aplikaci na povrch vytvoí film, vykazující ochranné, dekorativní a/nebo jiné specifické vlastnosti. V rámci tohoto Návodu ETA se rozlišuje mezi dekorativními povrchovými úpravami, používanými pro zvýšení estetického psobení desek (aniž by se zmnily jejich požární vlastnosti a mezi povrchovými úpravami, pispívajícími v pípad požáru k požárním vlastnostem desky. Upevovací prostedky Mechanický upevovací prostedek Mechanický upevovací prostedek je souást, používaná pro mechanické pipevnní panel, desek nebo rohoží k podkladu nebo k podprnému rámu; obvykle je tvoena šrouby (kovovými), vtšinou s plastovou nebo kovovou podložkou, kotvami, sponkami, svorkami, hebíky, svorníky s matkami, nýty atd. Adhesiva Adhesiva jsou souásti, používané pro povrchové spojení panel, desek nebo rohoží s podkladem nebo podprným rámem; obvykle jsou tvoeny nekovovými látkami. Pipevovací systém Systém sestávající z mechanického upevovacího prostedku pípadn i všech ostatních souástí (nap. kolík), nutných pro pipevnní panel, desek nebo rohoží k podkladu nebo k podprnému rámu. Izolaní výrobek Izolaní výrobky je továrn vyrobená souást, obvykle dodávaná jako panely nebo desky, rohože nebo role, zabudované za panely nebo desky i mezi n, urené pro zvýšení tepelné izolace montované soustavy. Stykový materiál (tsnní) Stykový materiál je souást, urená pro vyplnní a utsnní styk mezi panely, deskami nebo rohožemi, nebo mezi panely, deskami nebo rohožemi a jinými prvky, s cílem aby kompletní požárn ochranný panel, deska nebo rohož splovala nkteré nebo všechny požadavky, uvedené v kapitole 4. Tímto materiálem mže být: pedem vytvarovaný materiál (nap. spojovací pásky) beztvarý materiál, který zstává trvale pružný (nap. tmely/tsnní) nebo který asem tvrdne (nap. malty) volný plnicí materiál (nap. minerální plst). Styk Styk je konstrukce tvoená sousedícími ástmi dvou nebo více výrobk, souástí nebo stavebních prvk (nap. mezi panely, deskami a rohožemi, nebo mezi panely, deskami nebo rohožemi a jinými prvky) pi jejich vzájemném spojení nebo pipevnní s pomocí nebo bez pomoci spojovacího materiálu. Otevené spoje obvykle zabraují, aby požárn ochranná panelová, desková nebo rohožová soustava splovala nkteré nebo všechny požadavky uvedené v kapitole 4. Soustava založená na panelech, deskách nebo rohožích (dále jen "soustava") ETAG Strana 9 (celkem 57)

10 Definice termínu "soustava" viz EC Návodný dokument C. Soustavy založené na panelech, deskách nebo rohožích zahrnují tyto panely, desky nebo rohože a jednu nebo více z následujících souástí: mechanické upevovací prostedky, adhesiva, tsnní a jakékoliv další souásti, nap. profily, podprný rám. Podprný rám Rám, sestávající nap. z devných nebo kovových profil i díl, urený pro podporu požárn ochranných panel, desek nebo rohoží. Poznámka: Pro úely tohoto Návodu ETA se termín "desky" týká panel, desek, dlaždic a rohoží, s výjimkou l. 5.2 a 6.2, kde se rozlišují. ETAG Strana 10 (celkem 57)

11 4. POŽADAVKY 4.0 Všeobecn DRUHÝ ODDÍL NÁVOD PRO HODNOCENÍ VHODNOSTI PRO POUŽITÍ Požadavky na vlastnosti, urující vhodnost požárn ochranných deskových soustav pro použití, musí být v souladu s ástí 1 "Všeobecn" kapitola 4, a s následujícími specifickými ustanoveními pro tuto skupinu výrobk. Ustanovení, zkušební a hodnotící metody které tento Návod obsahuje nebo na které se odvolává, byly zpracovány na podklad pedpokládané životnosti výrobku pi zamýšleném použití 10 až 25 let, za pedpokladu že výrobek je správn používán a udržován, viz kapitolu 7. Tato ustanovení vycházejí ze souasných poznatk a existujících znalostí a zkušeností. 4.1 ER 1: Mechanická pevnost a stabilita Nepíslušné, viz Návod ETA, ást ER 2: Bezpenost pi požáru Viz Návod ETA, ást ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Viz Návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (upevovacích systém) Jestliže je požárn ochranná soustava založená na deskách upevnná mechanicky, musí toto upevnní zaruovat, aby nebyla ohrožena bezpenost uživatel a kolem procházejících osob. Mechanické upevnní musí být zajištno správn navrženým systémem mechanických upevovacích prostedk; použitý systém upevnní a použité desky musí mít dostatenou odolnost proti vytažení a protažení Odolnost proti nárazu/pohybu Montované požárn ochranné soustavy založené na deskách musí mít dostatenou odolnost proti nárazu, zaruující aby nebyla ohrožena bezpenost uživatel a kolem procházejících osob. Znamená to, že montované soustavy musí mít dostatenou odolnost proti nárazu, aby odolaly náhodným velkým dynamickým zatížením zpsobeným inností osob nebo objekt, aniž by došlo k úplnému nebo ástenému zícení a ke vzniku nebezpených úlomk (špiatých nebo ostrých), ke vzniku rizika propadnutí, zejména mezi podlažími, nebo k ohrožení bezpenosti dalších osob. Zatížení mže být ve form (seznam není vyerpávající): nárazu zpsobeného osobou, která spadla na požárn ochranné soustavy založené na deskách rozdílu tlaku vzduchu nárazu zpsobeného pohybem tžkého nedeformovatelného pedmtu, jako jsou kusy nábytku nebo zaízení zabouchnutí dveí tžkých pedmt jako je nábytek a sanitární nebo topné zaízení Soudržnost Poznámka: Tento požadavek byl zalenn do ER 4 pro zjednodušení, ale vztahuje se i k jiným; požadavkm, zejména k ER 2. U požárn ochranných soustav založených na deskách pipevnných k podkladu, nesmjí pohyby, které lze pi bžném užívání oekávat, vést ke ztrát soudržnosti systému. Pipevnné požárn ochranné soustavy založené na deskách musí odolávat pohybm zpsobeným zmnám teploty nebo naptí, s výjimkou konstrukních styk, kde je nutno uskutenit zvláštní opatení (viz též kapitolu 7). ETAG Strana 11 (celkem 57)

12 4.5 ER 5: Protihluková ochrana Viz Návod ETA, ást ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Viz Návod ETA, ást Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Viz Návod ETA, ást METODY OV OVÁNÍ 5.0 VŠEOBECN Platí metody ovování uvedené v ásti 1 "Všeobecn", kapitola 5, s výjimkou pokud byly modifikovány nebo specifikovány níže. Tabulka 5.1 ER ER 1 ER 2 ER 3 ER 4 Odpovídající lánek ETAG pro vlastnosti výrobku Reakce na ohe Požární odolnost Propustnost vzduchu a vody Uvolování nebezpených látek Mechanická pevnost a stabilita lánek ETAG o ovovací metod pro vlastnost výrobku Soustavy Na tyto výrobky se nevztahuje Reakce na ohe Požární odolnost Hygiena, zdraví a životní prostedí Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení Souásti (panely, desky nebo rohože, mechanické upevovací prostedky, adhesiva a stykové materiály) 5.2 Panely, desky nebo rohože Reakce na ohe Požární odolnost 5.3 Mechanické upevovací prostedky Reakce na ohe 5.4 Adhesiva Reakce na ohe 5.5 Stykový materiál Reakce na ohe 5.6 Izolaní výrobky Reakce na ohe 5.7 Profily, rámy, podprky atd Reakce na ohe 5.2 Panely, desky nebo rohože Propustnost vody Uvolování nebezpených látek 5.3 Mechanické upevovací prostedky Uvolování nebezpených látek 5.4 Adhesiva Uvolování nebezpených látek 5.5 Stykové materiály Uvolování nebezpených látek 5.6 Izolaní výrobky Uvolování nebezpených látek 5.7 Profily, rámy, podprky atd Uvolování nebezpených látek 5.2 Panely, desky nebo rohože Pevnost v ohybu Rozmrová stálost ETAG Strana 12 (celkem 57)

13 ER Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti smykovému namáhání Odolnost vi nárazu mkkého tlesa Odolnost proti Odolnost vi nárazu/pohybu nárazu tvrdého tlesa Odolnost vi excentrickému zatížení Soudržnost Soudržnost Izolace proti hluku šíícímu se vzduchem Izolace proti kroejovému hluku Ochrana proti hluku 5.3 Mechanické upevovací prostedky Mechanická odolnost a stabilita Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení 5.4 Adhesiva Mechanická odolnost a stabilita 5.7 Profily, rámy, podprky atd Mechanická odolnost a stabilita ER ER 6 Odpovídající lánek ETAG pro vlastnosti výrobku Tepelný odpor Pestup vlhkosti Propustnost vzduchu Trvanlivost a provozuschopnost lánek ETAG o ovovací metod pro vlastnost výrobku Soustavy Energetická hospodárnost a udržování tepla Trvanlivost a provozuschopnost Identifikace Identifikace Souásti (panely, desky nebo rohože, mechanické upevovací prostedky, adhesiva a stykové materiály) 5.2 Panely, desky nebo rohože Tepelný odpor Sou. propustnosti vodních par 5.6 Izolaní výrobky Tepelný odpor Sou. propustnosti vodních par 5.7 Profily, rámy, podprky atd Tepelný odpor 5.2 Panely, desky nebo rohože Trvanlivost a provozuschopnost 5.3 Mechanické upevovací prostedky Trvanlivost a provozuschopnost 5.4 Adhesiva Trvanlivost a provozuschopnost 5.5 Stykové materiály Trvanlivost a provozuschopnost 5.6 Izolaní výrobky Trvanlivost a provozuschopnost 5.7 Profily, rámy, podprky atd Trvanlivost a provozuschopnost 5.2 Panely, desky nebo rohože Identifikace ETAG Strana 13 (celkem 57)

14 5.1 Ovovací metody pro soustavy ER 1: Mechanická pevnost a stabilita Nepíslušné, viz Návod ETA, ást ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe 5.3 Mechanické upevovací prostedky Identifikace 5.5 Stykové materiály Identifikace 5.6 Izolaní výrobky Identifikace 5.7 Profily, rámy, podprky atd Identifikace Reakce na ohe se posuzuje podle chování souástí soustavy, viz l , , , , a Požární odolnost Viz Návod ETA, ást 1 a l ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Viz Návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi používání Kondicionování a zkušební podmínky Kondicionování Pro všechny ovovací metody "bezpenosti pi používání" platí následující podmínky. Vzorek desky a mechanických upevovacích prostedk se kondicionuje pi 23 ± 2 C a 50 ± 5 %RH až do dosažení ustálené hmotnosti, tj. dokud pi dvou po sob následujících meních v intervalu nejmén 24 hodin není mezi nimi rozdíl menší než 0,1% ( s výjimkou zkoušky popsané v l ) Podmínky pi zkoušce Pro všechny ovovací metody "Bezpenosti pi používání" platí tyto laboratorní podmínky: (20 ± 10) C a (50 ± 20) %RH. ETAG Strana 14 (celkem 57)

15 Mechanická pevnost a stabilita (upevovacích systém) Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení Úvodní Tato zkušební metoda se používá pouze pro mechanicky upevnné systémy a stanoví odolnost mechanických upevovacích prostedk proti protažení prostupem v požárn ochranné desce. Zkouška probíhá na pti zkušebních deskách, z nichž každá má jmenovitý rozmr 250 x 250 mm. Zaízení tvoí:. dynamometr podpra (obrázek 1) Mechanické upevovací prostedky se osadí v souladu s pokyny výrobce. Pro úely této zkoušky se mechanický upevovací prostedek umístí do stedu vzork. Tahová síla pro vytažení mechanického upevovacího prostedku se mí dynamometrem. Rychlost napínání je (20 ± 1) mm/min. Maximální odolnost pi každé zkoušce se vyjaduje v N. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota Po ponoení do vody Jestliže je desková soustava urena pro použití pro venkovní použití s ástenou nebo úplnou expozicí, uskutení se i zkouška podle l po úplném ponoení desky do vody po dobu 1 hodiny pi teplot (20 ± 10) C. Rozmry v mm Obrázek 1: Princip soupravy pro zkoušky vytažení Odolnost mechanického upevovacího systému proti smykovému zatížení ETAG Strana 15 (celkem 57)

16 Tato zkušební metoda se používá pouze pro mechanicky upevnné systémy a stanoví odolnost mechanického upevovacího systému, instalovaného pes požárn ochrannou desku do devné lišty (obr. 2). Zkouška probíhá na pti zkušebních deskách, z nichž každá má jmenovitý rozmr 150 x 50 mm x d, kde d je tlouška desky. Zaízení tvoí dynamometr. Na každém vzorku je osazen jeden mechanický upevovací prostedek (50 ± 2) mm od vrchu a (25 ± 2) mm od bok, v souladu s pokyny výrobce. Zkušební pípravek musí bránit kroucení, tj. musí bránit psobení excentrických sil zpsobených dodatkovým zatížením. Smykové zatížení, které zpsobilo porušení, se mí dynamometrem. Rychlost napínání je (0,5 ± 0,1) mm/min. Zkouška se ukoní až po úplném uvolnní desky z podkladu; výsledek se zaznamená. Maximální smykové zatížení (které zpsobí porušení) pi každé zkoušce se vyjaduje v N. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota. ETAG Strana 16 (celkem 57)

17 Rozmry v mm Legenda 1 mechanický upevovací prostedek 2 devná líšta (t x 50 x 150) 3 deska t: tlouška lat Obrázek 2: Princip zkušební soupravy pro odolnost proti smykovému zatížení Odolnost proti nárazu / pohybu Odolnost proti porušení funkce vlivem nárazu mkkého tlesa 50 kg vak Zkušební metoda podle specifikace v EOTA TR001, l. 1, s následujícími úpravami: Zkušební pípravek sestává z celistvé stny, ped níž je na podprném rámu nebo na profilech pipevnn vzorek desky ve skutené velikosti (nejmén 1,00 x 2,00 m), s upevovacím systémem nebo adhesivem, instalovaný podle specifikace výrobce Odolnost proti porušení funkce vlivem nárazu tvrdého tlesa ocelová koule 0,5 kg Zkušební metoda podle specifikace v EOTA TR001, l. 2, s následujícími úpravami: ETAG Strana 17 (celkem 57)

18 Zkušební pípravek sestává z celistvé stny, ped níž je na podprném rámu nebo na profilech pipevnn vzorek desky ve skutené velikosti (nejmén 1,00 x 2,00 m), s upevovacím systémem nebo adhesivem, instalovaný podle specifikace výrobce Odolnost proti porušení funkce vlivem excentrického svislého zatížení Výrobci obvykle nepožadují odolnost proti porušení funkce vlivem excentrického svislého zatížení. Pokud však ano, provede se zkouška požárn ochranné deskové soustavy s dol psobícím excentrickým svislým zatížením podle ISO/DIS 8413, s následujícími doplky a úpravami. Zkušební pípravek sestává z celistvé stny, ped níž je na podprném rámu nebo na profilech pipevnn vzorek desky ve skutené velikosti (nejmén 1,00 x 2,00 m), s upevovacím systémem nebo adhesivem, instalovaný podle specifikace výrobce. Zkouška se opakuje pro každou variantu upevovacího systému a/nebo adhesiva a pro každý zpsob upevnní. V polovin výšky se k desce pipevní dva rámy ve vzájemné vzdálenosti (500 ± 10) mm, každý pomocí dvou mechanických upevovacích prostedk 150 mm od sebe. Ve vzdálenosti (300 ± 10) mm od povrchu desky psobí svislé zatížení ve stedu spojení mezi dvma rámy po dobu (24 ± 1) hodin (viz obrázek 3). Zatížení urí žadatel o ETA. Zkouší-li se více než jedno zatížení, použijí se rzné desky. Tato zkouška vyhovuje/nevyhovuje má dobrý výsledek, pokud se rám nezítí. V protokolu o zkoušce musí být uvedeno svislé excentrické zatížení kterému deska odolala, a zpsob jejího porušení (propadnutí rámem, usmyknutí mechanických upevovacích prostedk atd.). Protokol o zkoušce musí obsahovat jakékoliv viditelné poškození )nap. malé praskliny). Poznámka. Jestliže se použijí upevovací systémy procházející požárn ochrannou deskou, musí ETA obsahovat nezbytná opatení, zajišující že požárn ochranná soustava stále plní požadované požárn ochranné vlastnosti. Tato specifikovaná opatení musí být brána v úvahu i pi hodnocení požární odolnosti (l ). Rozmry v mm Obrázek 3: Princip zkušební soupravy pro odolnost proti excentrickému zatížení Soudržnost Poznámka: Tento požadavek byl zalenn do ER4 pro zjednodušení, ale vztahuje se i k jiným požadavkm, zejména k ER 2. ETAG Strana 18 (celkem 57)

19 Tato zkušební metoda se používá pouze pro lepené systémy a stanoví pevnost spojení mezi podkladem, pojivem a požárn ochrannou deskou. Tato zkouška se provede s každým podkladem, na nmž mají být použity požárn ochranné soustavy založené na deskách. Desky jsou pipojeny v souladu s pokyny výrobce. Zkouška se uskutení na pti vzorcích, majících jmenovitý prmr 80 mm, vyíznutých deskou a práv do podkladu. Tchto pt vzork mže být vzato z jedné desky. Kovové plechy jsou k tmto plochám pipevnny vhodným adhesivem (viz obrázek 4). Po zaschnutí adhesiva v souladu se specifikací žadatele o ETA se zmí pevnost spojení dynamometrem pi rychlosti zatžování (10 ± 1) mm/min. Pi každé zkoušce se vyjádí v MPa zatížení, pi nmž došlo k porušení. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota. 1 deska 2 podklad Obrázek 4: Princip zkušební soupravy pro zkoušku soudržnosti Legenda ETAG Strana 19 (celkem 57)

20 5.1.5 ER 5: Protihluková ochrana Viz Návod ETA, ást ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Viz Návod ETA, ást Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Pro desky, adhesiva/upevovací systémy a/nebo stykové materiály, které mají být použity jako souást soustavy, se použijí ovovací metody podle l , , , , a , pokud nebyly již provedeny podobné zkoušky na základ Evropských pedmtových norem nebo Evropských technických schválení identifikace Výrobky a materiály používané v požárn ochranných soustavách založených na deskách musí být identifikovány, bu pomocí ovovacích metod uvedených v Evropských pedmtových normách, Evropských technických schváleních, nebo ve specifikacích výrobk (l , , , , a ). Identifikace pípadn obsahuje i specifikaci výrobce, týkající se vzdálenosti mezi podprnými profily nebo prvky rámu, potu a rozmístní mechanických upevovacích prostedk atd. 5.2 Ovovací metody pro panely, desky a rohože lánek 5.2 tohoto Návodu ETA uvádí ovovací metody pro panely, desky a rohože jako požárn ochranné souásti soustavy, a pro požárn ochranné panely, desky a rohože jako jednotlivé výrobky (viz l. 2.4) Všeobecn Charakteristika chování desek se oví podle Evropských technických pedpis pro posuzované desky: - harmonizované Evropské pedmtové normy, vydané CEN (viz pílohu A), nebo - Evropská technická schválení, vydané EOTA, pokud se tento Návod ETA nezabývá charakteristikou výrobku (vetn identifikace, provozuschopnosti a trvanlivosti), které nejsou pokryté tmito Evropskými technickými pedpisy. Nejsou-li tyto technické pedpisy k dispozici, použijí se pro úely ovení pedpisy, na nž se tento lánek odvolává. Výrobky a souásti soustav se podrobí dále uvedeným ovovacím metodám pouze tehdy, vztahuje-li se odpovídající vlastnost na výrobek nebo souást soustavy a pokud má význam pro jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Vlastnosti pro nž není dovolena možnost NPD (viz Návod ETA ást 1, tabulka 6.1) musí být vždy oveny ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe Obecn platí jedna nebo více z dále uvedených možností. Urité aplikace koncového použití nkterých výrobk však nemusí být možno uspokojiv klasifikovat pomocí EN :2002 (nap. fasády). - Výrobek (pokud se ETA vydává pro požárn ochranný deskový výrobek) nebo jednotlivé souásti soustavy (pokud se ETA vydává pro požárn ochrannou deskovou soustavu) se zkouší pomocí zkušebních metod píslušných pro odpovídající tídu reakce na ohe, s cílem klasifikace podle EN 13501: Výrobek nebo jednotlivé souásti se pokládají za splující požadavky na tídu vlastností A1 reakce na ohe, v souladu s ustanoveními Rozhodnutí EC 96/603/EC (s doplky), bez nutnosti zkoušení z dvodu jejich uvedení v tomto Rozhodnutí. Zkouška s jednotlivým zdrojem hoení se uskutení podle EN s použitím montážních a upevovacích prostedk uvedených v píloze B tohoto dokumentu. ETAG Strana 20 (celkem 57)

21 Poznámka: Na základ dobrovolnosti mže žadatel o ETA odzkoušet i jiné soustavy. Výsledky tchto doplkových zkoušek pak schvalující orgán zahrne do ETA Požární odolnost Pro požárn ochranné panely, desky a rohože platí tento Návod ETA, jestliže je k dispozici alespo jeden výsledek zkoušky, v souladu s ustanoveními Návodu ETA, ást 1. U požárn ochranných panel, desek a rohoží, které jsou souástí bžných instalaních rozvod nebo systém odvodu koue, se panely, desky a rohože zkoušejí podle zkušební metody píslušné pro odpovídající požárn odolnou aplikaci, s cílem klasifikace podle EN nebo 4. 2 Zkouška požární odolnosti se uskutení na soustavách, sestávajících z panelu, desky nebo rohože a dalších stavebních výrobk (nap. podprných rám, adhesiv, upevovacích systém, stykových materiál atd.), nutných pro instalaci soustavy, která bude v praxi použita žadatelem o ETA, v souladu s pokyny výrobce. V protokolu o zkoušce se uvede charakteristika všech výrobk, nutných pro instalaci soustavy ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Propustnost vody Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l uvolování nebezpených látek Viz Návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Pevnost v ohybu Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l (panely), nebo EN (desky a rohože) Rozmrová stálost Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 318 (panely), nebo EN 1604 (desky a rohože) ER 6: Energetická hospodárnost a udržování tepla Tepelný odpor Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12664, EN nebo EN Souinitel prostupu vodních par Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN ISO (panely), nebo EN (desky a rohože). Tato vlastnost je rovnž v tsném vztahu k ER Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Vztah mezi trvanlivostí a životností Vzhledem k tomu, že všechny výrobky a soustavy na trhu nejsou ureny pro dlouhou životnost, rozlišuje tento Návod ETA ti postupy ovování: - Životnost 25 let: posouzení vhodné pro ovení plné trvanlivosti (viz l ) - Životnost 10 let: posouzení vhodné pro ovení základní trvanlivosti (viz l ) - Životnost 10 let: posouzení nevhodné pro hodnocení základní trvanlivosti (viz l ), ale dostatená dokumentace prkazu o desetiletém vyhovujícím chování (viz l ). Krom toho je nutné ovit i trvanlivost soudržnosti pípadných povrchových úprav Posouzení plné trvanlivosti 2 V souasné dob jsou EN a 4 v návrhu. Po svém vydání mohou být používány pouze v souladu s píslušným Rozhodnutím EC. ETAG Strana 21 (celkem 57)

22 Uspokojivé chování pi dále uvedených zkouškách vede k pedpokladu, že životnost výrobku je 25 let. Urená kategorie psobení klimatických podmínek závisí na uspokojivém chování pi dále uvedených zkouškách. Hodnocení celkové trvanlivosti se zajistí umlým stárnutím Odolnost vi rozpadu zpsobeném vodou Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití. typu X a Z 1. Typy Y a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat astjší než náhodné navlhnutí. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Odolnost proti navlhnutí/uschnutí Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití typu X a Z 1. Typy Y a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat astjší než náhodné navlhnutí. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Odolnost proti zmrznutí/rozmrznutí Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití typu X a Y. Typy Z 1 a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat mráz uvnit budovy. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Odolnost proti teplu/dešti Tato zkouška se provádí pouze pro zamýšlené použití typu X. Typy Y, Z 1 a Z 2 se zkouší, lze-li pedpokládat astjší než náhodné navlhnutí. Panely, desky a rohože se zkoušejí podle EN 12467, l Základní hodnocení trvanlivosti Uspokojivé chování pi dále uvedených zkouškách vede k pedpokladu, že životnost výrobku pouze pro vnitní použití je 10 let (typ Z 1 a Z 2 ). Základní hodnocení trvanlivosti se provádí nepímým zkoušením, tj. mením "zástupných" vlastností, vztažených ke skutenému chování a tedy i k trvanlivosti. - pevnost v ohybu: viz l rozmrová stálost: viz l pevnost v tahu kolmo k povrchu panelu, desky nebo rohože: zkouška se provádí podle EN 319 (panely) nebo EN 1607 (desky a rohože) - pevnost v tahu rovnobžn s povrchem panelu, desky nebo rohože: zkouška se provádí podle EN 789 (panely) nebo EN 1608 (desky a rohože) - pevnost v tlaku panelu, desky nebo rohože: zkouška se provádí podle EN 789 (panely) nebo EN 826 (desky a rohože) Poznámky: - Základní hodnocení trvanlivosti se pokládá za cestu ke získání píznivého celkového názoru na pedpokládanou životnost posuzovaného výrobku prostednictvím zástupné charakteristiky. Schvalující orgán si mže od výrobce vyžádat další podprné informace (nap. doporuení). - Pomocí "zástupné charakteristiky", na níž se odkazují vlastnosti výrobku,je možno nepímým zkoušením získat podklad pro hodnocení charakteristické trvanlivosti, aniž by bylo nutno uskutenit pímé zkoušky a pirozené nebo umlé opotebení klimatem nebo stárnutím. - V konkrétních pípadech, tj. jestliže má schvalující orgán oprávnné pochybnosti a dlouhodobých požárních vlastnostech výrobku (nap. podle výsledk jiného hodnocení trvanlivosti uvedeného v tomto Návodu ETA, nebo na špatných zkušenostech s konkrétním výrobkem v konkrétních podmínkách koncového použití), mohou uskutenit po umlém stárnutí zkoušky ve zmenšeném mítku pro zjištní odpovídajícího chování. Jestliže tyto zkoušky ve zmenšeném mítku prokáží význané snížení požárních vlastností, schvalující orgán bu omezí životnost, nebo po dohod s žadatelem o ETA stanoví ochranná opatení (nap. ochranu požárn ochranných panel, desek nebo rohoží ped klimatickými vlivy). Do doby než budou k dispozici harmonizované evropské zkoušky ve zmenšeném mítku, mže schvalující orgán pi tchto zkouškách vycházet z národních zkušebních metod Prkaz zkušenosti s 10 lety píznivého chování Jestliže výrobek nebo souást soustavy nevyhovuje požadavkm stanoveným v l a , má žadatel o ETA možnost pedložit prkazný dokument, že posuzovaný výrobek byl používán nejmén po dobu 10 let. ETAG Strana 22 (celkem 57)

23 Požadavky týkající se prkazného dokumentu uruje schvalující orgán pípad od pípadu, avšak musí obsahovat alespo: - dkaz, že výrobek použitý v konstrukci byl vystaven stanoveným podmínkám v rozsahu požadovaného ETA, - dkaz, že výrobek použitý v konstrukci byl vyroben v souladu se specifikacemi téhož výrobce, - dkazy nejmén z pti rzných míst (nebo z více míst, požaduje-li se vtší množství rzných montážních metod, zamýšlených expozic a/nebo klimatických podmínek), - doplujícím dkazem mohou být napíklad údaje o pirozeném opotebení klimatem/stárnutím, udávající pímý prkaz trvanlivosti, nebo které umožují zkoušky chování na zestárlém materiálu a tedy i stanovení snížených vlastností. N podklad prkazného dokumentu mže schvalující orgán omezit používání výrobku, specifikovaného v ETA. jestliže schvalující orgán pokládá poskytnuté dkazy za dostatené, bude životnost uvedená v ETA 10 let. Poznámka: Pokud se schvalující orgány setkají s žadateli o ETA kteí tuto možnost úspšn využijí, vyrozumí o tom pedsedu WG. Shromáždní tchto údaj mže vést k vytvoení souboru, upravujícímu požadavky kladené na základní trvanlivost (viz lánek ) Soudržnost povrchových úprav Soudržnost povrchových úprav se stanoví podle EN Identifikace Poznámka: Délka, šíka Podle l Návodu ETA, ást 1, mže schvalující orgán vyžadovat doplující informace a mže použít jiné ovovací metody. Rozmry se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 822 (desky a rohože) Tlouška Tlouška se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 823 (desky a rohože) Rozmrové tolerance Rozmrové tolerance se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN (desky a rohože) Tvar Tvar se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 824 (desky a rohože) Sypná hustota Sypná hustota se stanoví podle EN 12467, l (panely) nebo EN 1602 (desky a rohože) Povrchové úpravy Všechny povrchové úpravy se popisují odkazem na 3 : - harmonizované pedmtové normy - Evropská technická schválení, vycházející z jiných Návod ETA - neharmonizované Evropské pedmtové normy - neharmonizované mezinárodní pedmtové normy - popisná identifikace výrobku podle jeho kompozitních materiál a jejich funkce V každém pípad je nutno uvést význané vlastnosti (mechanické, fyzikální, chemické, ) a jejich tolerance. V pípadech, kdy výše uvedené specifikace výrobku nestanoví zkušební metodu pro identifikaci, musí použití zkušební metody vycházet z Evropských norem, Mezinárodních norem, Technických zpráv EOTA, Návod UEAtc, norem Nordtest, nebo zkušebních metod RILEM. 4 A konen je možno akceptovat i složení, specifický odkaz výrobce, nebo podobnou jedinenou specifikaci konených úprav. Poznámka: Povrchovými úpravami, založenými na reagujících materiálech, se zabývá píloha C. 5.3 Ovovací metody pro souásti: Mechanické upevovací prostedky 3 Pednost má metoda identifikace, která je na seznamu nejvýše. 4 Pednost má zkušební metoda organizace, která je na seznamu nejvýše. ETAG Strana 23 (celkem 57)

24 5.3.0 Všeobecn Charakteristika vlastností mechanických upevovacích prostedk se ovuje podle Evropské technické pedpisy pro posuzované mechanické upevovací prostedky podle: - harmonizovaných Evropských pedmtových norem, vydaných CEN (viz pílohu A), nebo podle - Evropských technických schválení vydaných EOTA, pokud se Návod ETA nezabývá charakteristikou výrobku (vetn identifikace, provozuschopnosti a trvanlivosti), kterých se tyto Evropské technické pedpisy netýkají. Jestliže nejsou tyto technické pedpisy k dispozici, použijí se pro úely ovování pedpisy, na nž se tento lánek odkazuje. Díly soustav se podrobí níže uvedeným ovovacím metodám pouze tehdy, jestliže odpovídající vlastnost písluší posuzovanému dílu a pokud je relevantní pro jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Vlastnosti pro nž se možnost NPD nepipouští (viz Návod ETA ást 1, tabulku 6.1) se ovují vždy ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe Obecn platí jedna nebo více následujících možností. Nkteré aplikace koncového použití uritých výrobk však není možno vyhovujícím zpsobem klasifikovat pomocí EN :2002 (nap. fasády). - Jednotlivé souásti se zkouší podle zkušebních metod, píslušejících pro odpovídající tídu reakce na ohe, aby mohly být klasifikovány podle EN : Jednotlivé díly soustavy se pokládají za splující požadavky na tídu vlastností A1 charakteristické reakce na ohe, v souladu s ustanoveními Rozhodnutí EC 96/603/EC (s doplky), aniž by je bylo nutno na základ jejich uvedení v tomto Rozhodnutí zkoušet ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Uvolování nebezpených látek Viz návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (mechanických upevovacích prostedk) Odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení Tato zkušební metoda platí pouze pro mechanicky upevnné systémy a stanoví odolnost mechanických upevovacích prostedk proti vytažení. Tato zkouška se uskutení s každým podkladem, na nmž se zamýšlejí použít požárn ochranné soustavy založené na deskách. Zkouška se uskutení na pti vzorcích podklad, každý o jmenovitém rozmru (300 ± 20) mm. Zaízení sestává z: dynamometru, podpry dle obrázku 5, normových podklad: v závislosti na podkladech, k nimž má být soustava pipevnna, se zkoušky na vytažení uskutení s následujícími podklady: beton obsahující zrna 8 až 10 mm podle EN 1766 (typ MC 0,40) hlína kategorie I podle EN kemiitan vápenatý kategorie I podle EN beton s kamenivem kategorie I (hutné a lehké kamenivo) podle EN autoklávový provzdušnný beton kategorie I podle EN obrábný kámen kategorie I podle EN pírodní kámen stanovených rozmr kategorie I podle EN ocelový konstrukní plech se souvislou zinkovou úpravou nanášenou ponorem, jmenovitá tlouška 1,00 mm, typ S280 GD, podle EN deska s orientovanými vlákny (OSB), typ OSB/2, tlouška 15 mm podle EN 300 Vzorky desek a mechanických upevovacích prostedk se kondicionují pi (23 ± 2) C a (50 ± 5) %RH až do dosažení konstantní hmotnosti, tj. kdy se dv po sob jdoucí mení v intervalu nejmén 24 hodin vzájemn liší o mén než 0,1 %. Mechanický upevovací prostedek se instaluje podle specifikace výrobce. ETAG Strana 24 (celkem 57)

25 Zkouška se uskutení pi (20 ± 10) C a (50 ± 20) %RH. Tahová síla pro vytažení mechanického upevovacího prostedku se mí dynamometrem. Rychlost napínání je (20 ± 2) mm/min. Aplikace zatížení musí být ízena. Odolnost proti vytažení pi každé zkoušce se vyjaduje v N. V protokolu o zkoušce se uvedou výsledky zkoušky, zpsob porušení a stední hodnota. Legenda 1 Podklad Obrázek 5: Princip zkušební soupravy pro zkoušku vytažení Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Chování mechanických upevovacích prostedk mže být ovlivnno korozí a degradací povrchové úpravy. Je proto nutno posoudit následující aspekty: Koroze Jsou-li splnny podmínky uvedené v lánku , nepožadují se žádné zvláštní zkušební podmínky. Mají-li být mechanické upevovací prostedky použity ve zvlášt agresivních podmínkách nebo v extrémn chemicky zneištném ovzduší, jsou nutná zvláštní opatení vetn zkoušek, s pihlédnutím k podmínkám prostedí a konkrétním zkušenostem Povrchové úpravy Je nutno doložit trvanlivost povrchové úpravy, zajišující vhodnost a nosnost mechanických upevovacích prostedk. V tomto Návodu ETA nejsou uvedeny žádné zvláštní zkušební podmínky pro kontrolu trvanlivosti jakékoliv povrchové úpravy, nebo ta závisí na typu povrchové úpravy. Vhodnou zkoušku zvolí odpovdný schvalující orgán Pi hodnocení trvanlivosti povrchové úpravy je nutno brát zetel na následující podmínky prostedí: Suché vnitní prostedí vysoká alkalita (ph 13,2) teplota v rozmezí 5 C až +40 C Jiné podmínky prostedí vysoká alkalita (ph 13,2) teplota v rozmezí 40 C až +80 C kondenzovaná voda chloridy oxid siiitý ETAG Strana 25 (celkem 57)

26 oxid dusíku pavek Zinkové povrchové úpravy (galvanické pokovování nebo aplikace namáením) nemusí být podrobeny zkouškám, jsou-li používány v suchém vnitním prostedí Identifikace Schvalující orgán oví následující vlastnosti: popis výrobku (nap. závitoezné šrouby, samoezné šrouby, šrouby do stn zdných nasucho atd.) druh a ochrana kovu rozmry a provedení mechanických upevovacích prostedk Poznámka: Podle l Návodu ETA, ást 1, mže schvalující orgán požadovat doplující informace a mže pijmout jiné ovovací metody. 5.4 Ovovací metody pro souásti: Adhesiva Všeobecn Charakteristika chování adhesiv se ovuje podle Evropských technických pedpis pro posuzovaná adhesiva. - harmonizovaných Evropských pedmtových norem, vydaných CEN (viz pílohu A), nebo podle - Evropských technických schválení vydaných EOTA, pokud se Návod ETA nezabývá charakteristikou výrobku (vetn identifikace, provozuschopnosti a trvanlivosti), kterých se tyto Evropské technické pedpisy netýkají. Jestliže nejsou tyto technické pedpisy k dispozici, použijí se pro úely ovování pedpisy, na nž se tento lánek odkazuje. Díly soustav se podrobí níže uvedeným ovovacím metodám pouze tehdy, jestliže odpovídající vlastnost písluší posuzovanému dílu a pokud je relevantní pro jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Vlastnosti pro nž se možnost NPD nepipouští (viz Návod ETA ást 1, tabulku 6.1) se ovují vždy ER 2: Bezpenost pi požáru Reakce na ohe Obecn platí jedna nebo více následujících možností. Nkteré aplikace koncového použití uritých výrobk však není možno vyhovujícím zpsobem klasifikovat pomocí EN :2002 (nap. fasády). - Jednotlivé souásti soustavy se zkouší podle zkušebních metod, píslušejících pro odpovídající tídu reakce na ohe, aby mohly být klasifikovány podle EN : Jednotlivé souásti soustavy se pokládají za splující požadavky na tídu vlastností A1 charakteristické reakce na ohe, v souladu s ustanoveními Rozhodnutí EC 96/603/EC (s doplky), aniž by je bylo nutno na základ jejich uvedení v tomto Rozhodnutí zkoušet ER 3: Hygiena, zdraví a životní prostedí Uvolování nebezpených látek Viz návod ETA, ást ER 4: Bezpenost pi užívání Mechanická pevnost a stabilita (adhesiv) Odolnost proti odlupování Odolnost proti odlupování se zkouší podle EN Pevnost ve smyku Pevnost ve smyku se zkouší podle EN Pidružené aspekty trvanlivosti, provozuschopnosti a identifikace Požadavky na trvanlivost a provozuschopnost Stanovení stability pi zmrznutí/rozmrznutí ETAG Strana 26 (celkem 57)

Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-1. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ POŽÁRN OCHRANNÉ VÝROBKY

Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-1. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ POŽÁRN OCHRANNÉ VÝROBKY Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-1 Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ POŽÁRN OCHRANNÉ VÝROBKY ást 1 : VŠEOBECN EOTA, KUNSTLAAN 40 AVENUE DES ARTS, B 1040

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ SESTAVY URENÉ PRO POŽÁRN ODOLNÉ APLIKACE

ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ SESTAVY URENÉ PRO POŽÁRN ODOLNÉ APLIKACE Evropská organizace pro technická schválení ETAG 018 Vydání leden 2006 ÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VÝROBKY PRO OCHRANU STAVEBNÍCH PRVK A KONSTRUKCÍ PED POŽÁREM ÁST 3: OMÍTKY A OMÍTKOVÉ

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005 Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ LITÉ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SESTAVY (Liquid applied roof waterproofing kits) Revize

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005 Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ LITÉ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SESTAVY (Liquid applied roof waterproofing kits) Revize

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN.

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad. 7 / 2012 Zpracoval: František Kadlec Datum: 12/2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

ETAG 017. vydání z listopadu 2005 SESTAVY «VETURE» - PREFABRIKOVANÉ PRVKY PRO IZOLACI VNĚJŠÍCH STĚN EOTA. KUNSTLAAN 40, Avenue des Arts

ETAG 017. vydání z listopadu 2005 SESTAVY «VETURE» - PREFABRIKOVANÉ PRVKY PRO IZOLACI VNĚJŠÍCH STĚN EOTA. KUNSTLAAN 40, Avenue des Arts European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zullassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 017

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK EN 362 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky spojky Pro zjednodušení terminologie budeme v tomto textu používat pouze termín

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID ESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Brno, Okružní 31, PS 638 00 IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID Ing. Jindich Pošvá Brno, 2003 1. ÚVOD Zásadní význam pro realizaci právní úpravy metrologie v R bude

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku, akreditovaná laborato 1030.2 psobí na Lesnické a devaské fakult MZLU v Brn jako samostatný ústav. Vedení MZLU ani fakulty nezasahuje

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005 Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ LITÉ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SESTAVY (Liquid applied roof waterproofing kits) Revize

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu 05.06.b.c Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2 nebo 10) TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA VÝPLN OTVOR OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 20) íjen 2007 VÝPLN OTVOR ( v TOP ) okna denní osvtlení, vtrání vnitních prostor dvee vstup osob, bezpenost, ( denní osvtlení ) vrata vjezd dopravních

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Tabulka 1 - Stavební výrobky pro betonové a železobetonové ásti staveb

Tabulka 1 - Stavební výrobky pro betonové a železobetonové ásti staveb Tabulka 1 - Stavební výrobky pro betonové a železobetonové ásti staveb 6 Lehký beton pro nosné konstrukce 7 Stíkaný beton 8 Malty k injektáži 9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Zkušenosti s používáním specifikaních norem ady SN EN 13108

Zkušenosti s používáním specifikaních norem ady SN EN 13108 Zkušenosti s používáním specifikaních norem ady SN EN 13108 Michal Varaus EVROPSKÉ NORMY PRO ASFALTOVÉ SMSI ZPRACOVÁVANÉ ZA HORKA SOUASNÝ STAV A VÝHLED Únor bezen 2015 2 CEN / TC 227 Silniní materiály

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky harmonizovaných evropských norem, pokud u těchto norem skončilo období souběžné

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více