Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s."

Transkript

1 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/ Praha 9 I: ešitel : Ing.Martin Svoboda Manual_DB_PAVUS doc

2 Obsah dokumentu : 1. Úvod Architektura databázové aplikace Kategorie dokument Typy výrobk Technické parametry typu výrobku Systém práce s databází Popis kategorie dokument Klasifikace Typ výrobku Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár Typ výrobku Komíny Typ výrobku Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna Typ výrobku Nenosné vnitní stny - píky Typ výrobku Nosné stny s požárn dlící funkcí Typ výrobku Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost Typ výrobku Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech Typ výrobku Požární klapky Typ výrobku Požární, kouotsné a šachetní uzávry Typ výrobku Reakce stavebních výrobk na ohe Typ výrobku Stešní plášt Typ výrobku Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností Typ výrobku Vzduchotechnické potrubí a kabelové kanály Typ výrobku Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla Uživatelský popis ovládání databázové aplikace Pístup do aplikace Základní údaje dokumentu Základní vyhledávání v databázové aplikaci Rozšíené vyhledávání dle typu výrobku Obecná pravidla pro vyhledávání Zobrazení seznamu vyhledaných dokument Zobrazení detailu dokumentu Zobrazení doplujících údaj o výrobku Tisk seznamu vyhledaných dokument Tisk detailu dokumentu Vyhledávání v cizích jazycích Závr Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 2 z 39

3 1. Úvod Tento dokument obsahuje popis databázové aplikace provozované na internetových stránkách akciové spolenosti PAVUS. Tato databázová aplikace je primárn urena k evidenci informací o stavebních výrobcích dle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti. Architektura navrženého softwarového prostedí umožuje spolenosti PAVUS, a.s. definovat v budoucnu rzné další druhy dokument vetn jejich jednotlivých položek a vlastností a doplnit je do evidence v systému. Díky takto definované architektue je možné kdykoli v budoucnu rozšíit evidenci o další typy dokument dle aktuálních poteb a to vetn možnosti vyhledávání dle nových položek (více viz. kapitola 2.Architektura databázové aplikace) V souasné chvíli provozuje PAVUS a.s. na svých internetových stránkách evidenci dokument o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobk v lenní dle dále uvedeného popisu. Pracovníci spolenosti se však snaží neustále rozšiovat obsah této databáze a proto je možné, že na internetových stránkách mohou být, v dob tení tohoto dokumentu, i mírn odlišné informace, než ty, které jsou zde uvádné. Vlastní text tohoto dokumentu je rozdlen na ti základní ásti. První ást pibližuje vlastní architekturu celé databázové aplikace, resp. celého projektu tak, aby bylo zejmé, jaké vlastnosti a možnosti tento systém poskytuje (více viz. kapitola 2.Architektura databázové aplikace). Ve druhé ásti je detailn popsána aktuáln evidovaná kategorie dokument s názvem Klasifikace vetn kompletního popisu všech dílích typ výrobk evidovaných v této kategorii (více viz.kapitola 3.Popis kategorie dokument Klasifikace ). Ve tetí ásti je uveden manuál k uživatelské ásti databázové aplikace popisující kompletní ovládání vetn tisku a píslušných možností užití aplikace (více viz.kapitola 4.Uživatelský popis ovládání databázové aplikace). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 3 z 39

4 2. Architektura databázové aplikace Databázová aplikace byla navržena s maximálním drazem na pozdjší možnosti uživatelských úprav a rozšíení bez nutnosti zásahu programového kódu a vlastní struktury programátorem. Aby toto bylo možné, byla databázová aplikace rozdlena do dílích ástí, které mají urité vlastnosti a byly jasn definované poteby a možnosti zmn pomocí uživatelských úprav, která byly následn naprogramovány Kategorie dokument Základní ást systému tvoí tzv. Kategorie dokument. Kategorie dokument je název urité skupiny dokument popisující shodnou tématiku. Každá kategorie obsahuje shodné údaje o dokumentech, které jsou dány pevn a nelze je uživatelsky mnit. Jejich popis je uveden samostatn v kapitole 4.2.Základní údaje dokumentu a proto zde není uveden. Název kategorie je jednoduchá textová položka a lze ji voln uživatelsky definovat. Po jejím vytvoení je název kategorie automaticky zaazen do menu Dokumenty na internetových stránkách (více viz. kapitola 4.1.Pístup do aplikace). Poet kategorií dokument není omezen Typy výrobk Pro každou nadefinovanou kategorii dokument je možné zcela voln definovat tzv. Typy výrobk. Typ výrobk je název urité skupiny výrobk, které lze charakterizovat shodnými parametry. Název typu výrobku je taktéž jednoduchá textová položka a lze ji zcela voln definovat. Po jejím vložení i úprav se zmny projeví v databázové položce Typ výrobku (více viz.kapitola 4.4.Rozšíené vyhledávání dle typu výrobk). Seznam typ výrobk je definován vždy pouze pro jednu kategorii dokument samostatn. Poet typ výrobk není pro danou kategorii omezen. Každý evidovaný záznam o dokumentu mže obsahovat údaje pouze o jednom typu výrobku. V pípad, že tištný dokument popisuje více typ výrobk je v systému zaevidován vícekrát dle potu popisovaných typ výrobku. Vlastní íslo dokumentu je však v systému vždy shodné. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 4 z 39

5 2.3. Technické parametry typu výrobku Pro každý typ výrobku, definovaný v urité kategorii dokument, je možné definovat tzv. Technické parametry. Technické parametry tvoí seznam položek, které jsou uživatelsky definované správcem systému vetn jejich datového typu. Každý technický parametr má nejprve svj název, který tvoí jednoduchá textová položka. Každý technický parametr však zárove vytváí novou databázovou položku urenou k vyplnní uživatelem pi zadávání dokumentu a popisu výrobku do systému (více viz. kapitoly 3.1. až 3.15, nebo také kapitola 4.4). Technický parametr jako nová databázová položka mže nabývat následujícího typ : výbrový seznam tento seznam je nadefinován ve správ programu a následn pak do této položky mže být vybrána a uložena pouze jedna hodnota z tohoto seznamu zaškrtávací pole je nadefinováno více možných hodnot ve správ programu, piemž pi vlastním vyplování zadavatel mže zadat více hodnot tabulka tato položka je definovaná libovolným potem sloupc a ádk se zaškrtávacími poli každý sloupec i ádek má svj název Technické parametry výrobku, tvoí po svém nadefinování ve správ programu, samostatnou dynamicky se vytváející databázi napojenou na databázi dokument. Poet položek technických parametr výrobku není omezen Systém práce s databází Vlastní systém práce s databází je tvoen temi dílími etapami. V první etap je správcem systému definována základní charakteristika databáze tj. definována kategorie dokumentu, v ní píslušné typy výrobk a jejich technické parametry. Toto je možné bžnými uživatelskými nástroji bez nutnosti zásahu do programového kódu i jakýchkoli úprav programátorem. Pokud je nadefinována píslušná kategorie dokumentu se všemi svými vlastnostmi, je umožnna další etapa naplnní databáze informacemi o dokumentech a výrobcích, které dokument popisuje. V rámci zachování maximální obezetnosti a pesnosti uveejnných údaj je naplnní databáze rozdleno do dvou dílích krok. V prvním jsou informace o dokumentu zadány do databáze. V tuto chvíli však ješt nejsou zobrazeny bžnému uživateli na internetových stránkách ale pouze uloženy v administrativní ásti systému. Povený pracovník zadavatele je poté nejprve zkontroluje a proví a teprve potvrzením ve správ systému umožní jejich plné zveejnní. Ve tetí etap slouží takto naplnná databáze bžným uživatelm k vyhledání a tisku informací o dokumentech i o vlastnostech výrobk, které píslušný dokument popisuje (více viz.kapitola 4.Uživatelský popis ovládání databázové aplikace). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 5 z 39

6 3. Popis kategorie dokument Klasifikace V souasné chvíli provozuje PAVUS, a.s. na svých internetových stránkách v popisované nové databázové aplikaci dokumenty v tzv.kategorii Klasifikace. Jedná se o informace o dokumentech vystavených jako protokoly o zatídní výrobk do urité klasifikace požární odolnosti. Tyto dokumenty byly v prbhu let vydávány pod rznými názvy (Protokol o klasifikaci, Požárn klasifikaní osvdení, atp.) a v databázi byly sjednoceny pod jednu kategorii bez ohledu na název vlastního tištného dokumentu. Pro evidenci v databázové aplikaci byly jednotlivé výrobky, které píslušné protokoly popisují a zatiují, rozdleny. Byly definovány tzv. Typy výrobk a dále definovány jejich dílí tzv. Technické parametry (blíže viz.kapitola 2.Architektura databázové aplikace. Aktuáln jsou v systému u kategorie dokument Klasifikace evidovány následující typy výrobk: Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár (viz.kapitola 3.1.) Komíny (viz.kapitola 3.2.) Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna (viz.kapitola 3.3.) Nenosné vnitní stny - píky (viz.kapitola 3.4.) Nosné stny s požárn dlící funkcí (viz.kapitola 3.5.) Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost (viz.kapitola 3.6.) Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech (viz.kapitola 3.7.) Požární klapky (viz.kapitola 3.8.) Požární, kouotsné a šachetní uzávry (viz.kapitola 3.9.) Reakce stavebních výrobk na ohe (viz.kapitola 3.10.) Stešní plášt (viz.kapitola 3.11.) Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností (viz.kapitola 3.12.) Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro ízení odvodu koue (viz.kapitola 3.13.) Instalaní kanály a šachty (viz.kapitola 3.14.) Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla (viz.kapitola 3.15.) Detailní popisy jednotlivých typ výrobk, resp. jejich technických parametr, jsou uvedeny v následujících kapitolách (viz.odkazy výše). O každém dokumentu jsou však krom informací o typu výrobku a jeho technických parametrech samozejm evidovány i základní informace jako íslo dokumentu, platnost, informace o objednateli i výrobci a mnohé další. Tyto informace jsou však pro všechny kategorie evidovaných dokument shodné a jejich detailní popis je uveden v další ásti tohoto manuálu (viz.kapitola 4.2.Základní údaje dokumentu). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 6 z 39

7 3.1. Typ výrobku Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh (volí se vždy jen jedna hodnota) kabelová ucpávka tsnící systém prostupu potrubí tsnní spáry Parametr: Poloha (mže být zvoleno více hodnot) stna strop Parametr: Provedení konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Sestava potrubí (volí se vždy jen jedna hodnota) neholavý - normový neholavý - nenormový holavý - plast holavý - nenormový Parametr: Sestava kabel (volí se vždy jen jedna hodnota) normová nenormová Parametr: Zkušební podmínky konc potrubí (mže být zvoleno více hodnot) U / U C / U U / C C / C Parametr: Orientace vzorku [pro tsnní spár] (mže být zvoleno více hodnot) strop H stna-svislá spára V stna-vodorovná spára T Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 7 z 39

8 3.2. Typ výrobku Komíny Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Charakteristika (volí se vždy jen jedna hodnota) podtlakové petlakové vysokopetlakové Parametr: Materiál (volí se vždy jen jedna hodnota) hliník nerezová ocel keramika plast Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) pevné vložky ohebné vložky vícevrstvé systémy Parametr: Použití pro palivo (mže být zvoleno více hodnot) plyn LTO TTO pevná Parametr: Svtlost [mm] (volí se vždy jen jedna hodnota) do 200 (vetn) nad 200 do 500 (vetn) nad 500 Parametr: Odolnost proti vyhoení sazí [cm] (jsou oznaeny všechny platné hodnoty) G > 50 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 8 z 39

9 3.3. Typ výrobku Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s devnou nebo kovovou kostrou, oboustrann opláštné jednovrstvé a vícevrstvé (sendvie) mezibytová okenní vložka neotvíravé okno Parametr: Prosklení (volí se vždy jen jedna hodnota) pln prosklené ásten prosklené bez prosklení Parametr: Smrová orientace pro E, EI (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 9 z 39

10 3.4. Typ výrobku Nenosné vnitní stny - píky Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s devnou nebo kovovou kostrou, oboustrann opláštné jednovrstvé a vícevrstvé (sendvie) Parametr: Prosklení (volí se vždy jen jedna hodnota) pln prosklené ásten prosklené bez prosklení Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI EI-M EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 10 z 39

11 3.5. Typ výrobku Nosné stny s požárn dlící funkcí Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Charakter (mže být zvoleno více hodnot) vnitní obvodová Parametr: Druh konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s nosnou kostrou opláštné Parametr: Smrová orientace pro obvodové stny [pro RE,REI,REI-M] (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) RE REI REI-M REW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 11 z 39

12 3.6. Typ výrobku Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Použitelné pro (mže být zvoleno více hodnot) ocel otevený profil ocel uzavený profil devo stny kabely Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) nátr transparentní nátr netrasparentní nástik, strka, omítka obklad Parametr: Parametry pro devo - zvýšení požární odolnosti o [min] (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) až 15 až 30 až 45 až 60 až 90 až 120 až 180 Parametr: Parametry pro kabely (mže být zvoleno více hodnot) omezení šíení plamene po povrchu kabel zvýšení fuknní schopnosti kabel pi požáru Parametr: Parametry pro ocel - dosaž.odolnost v min (pi Ts=500 C) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) O/F 50 m -1 O/F 100 m -1 O/F 150 m -1 O/F 300 m -1 O/F 450 m -1 R 15 R 30 R 45 R 60 R 90 R 120 R 180 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 12 z 39

13 3.7. Typ výrobku Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Konstrukní provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) zavšené pipevnné Parametr: Chránná konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) železobeton ocel devo Parametr: Zvýšení požární odolnosti o [min] (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) až 15 až 30 až 45 až 60 až 90 až 120 až 180 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 13 z 39

14 3.8. Typ výrobku Požární klapky Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) tyhranný kruhový Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) kovový pláš s listem z izolaního materiálu pláš i list z izolaního materiálu jiné Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání dlící konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) svislá / vertikální vodorovná / horizontální Parametr: Osazení klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) v dlící konstrukci na povrchu dlící konstrukce na dílu potrubí Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i <-- o i --> o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E-S EI-S Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 14 z 39

15 3.9. Typ výrobku Požární, kouotsné a šachetní uzávry Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh uzávru (volí se vždy jen jedna hodnota) P - požární PK - požární kouotsný PŠ - požární šachetní výtahový K - kouotsný Š - šachetní výtahový O - okna H - poklop R - dvíka (revizní,šachetní,atp.) V - ventilaní mížky a ventily Parametr: Typ uzávru (volí se vždy jen jedna hodnota) otoný posuvný skládací vyklápcí svinovací rolety Parametr: Samozavíra (volí se vždy jen jedna hodnota) ano ne Parametr: Typ podprné konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Poet kídel (mže být zvoleno více hodnot) jednokídlé dvoukídlé vícekídlé Parametr: Provedení kídel (volí se vždy jen jedna hodnota) plné prosklené ásten prosklené Parametr: Materiál kídel (volí se vždy jen jedna hodnota) kovové devné vícevrstvé konstrukce bez nosné vrstvy Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 15 z 39

16 Parametr: Pevné boní díly (volí se vždy jen jedna hodnota) ne plné prosklené ásten prosklené Parametr: Nadsvtlíky (volí se vždy jen jedna hodnota) ne plné prosklené ásten prosklené Parametr: Zárube (mže být zvoleno více hodnot) kovová devná Parametr: Klasifikace kouotsnosti (vypluje se samostatn nebo s klasifikací požární odolnosti) (mže být zvoleno více hodnot) Sa Sm Parametr: Klasifikace samozavírání (vypluje se spolen s klasifikací požární odolnosti nebo kouotsnosti) (volí se vždy jen jedna hodnota) C0 C1 C2 C3 C4 C5 Parametr: Klasifikace požární odolnosti (pro druh uzávru K se nevypluje, pro Š platí pouze parametr E) (volí se vždy jen jedna hodnota v každém ádku) E EI1 EI2 EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 16 z 39

17 3.10. Typ výrobku Reakce stavebních výrobk na ohe Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh výrobku (volí se vždy jen jedna hodnota) výrobky mimo dále specifikované ETICS s izolací A1 nebo A2 ETICS s izolací B, C, D, E polystyren (EPS) podlahová krytina liniové potrubí Parametr: Doplková klasifikace s [nevypluje se pro klasifikaci A1 a E] (volí se vždy jen jedna hodnota) s1 s2 s3 Parametr: Doplková klasifikace d [nevypluje se pro podlahové krytiny a klasifikaci A1 a A2] (volí se vždy jen jedna hodnota) d0 d1 d2 Parametr: Tída reakce na ohe (volí se vždy jen jedna hodnota v každém ádku) bez indexu FL L A1 A2 B C D E Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 17 z 39

18 3.11. Typ výrobku Stešní plášt Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Materiálové zatídní (podle vrchní krytiny) (volí se vždy jen jedna hodnota) asfaltové pásy hydroizolaní desky lakované plechy nátry a povlaky tepeln izolaní panely polyuretan stíkaný pásy a fólie šindele Parametr: Sklon stechy (mže být zvoleno více hodnot) plochá šikmá Parametr: Zatídní z hlediska šíení požáru (volí se vždy jen jedna hodnota) B (t3) - do požárn nebezpených prostor B (t1) - mimo požárn nebezpené prostory Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 18 z 39

19 3.12. Typ výrobku Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh (volí se vždy jen jedna hodnota) nosná konstrukce (stecha, strop) nenosná konstrukce (podhled) zdvojená podlaha Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) a --> b a <-- b Parametr: Materiál (volí se vždy jen jedna hodnota) železobeton ocel spažený ocelobeton devo požárn ochranná deska sendvi Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) REI RE EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 19 z 39

20 3.13. Typ výrobku Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro ízení odvodu koue Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Funkce (mže být zvoleno více hodnot) vzduchotechnické potrubí odvod koue single odvod koue multi Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) potrubí - tyhranné potrubí - kruhové Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) ocelové, chránné obkladem z izol.materiálu ocelové, chránné protipožárním nátrem z izolaního materiálu jiné Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání zkuš.vzorku (mže být zvoleno více hodnot) svislé / vertikální vodorovné / horizontální Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (E,EI-platí pro kabelové kanály) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E-S EI-S Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 20 z 39

21 3.14. Typ výrobku Instalaní kanály a šachty Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) instalaní kanál instalaní šachta Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání zkuš.vzorku (mže být zvoleno více hodnot) svislé / vertikální vodorovné / horizontální Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (E,EI-platí pro kabelové kanály) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 21 z 39

22 3.15. Typ výrobku Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) bodová pásová Parametr: Typ výpln (mže být zvoleno více hodnot) prsvitná neprsvitná Parametr: Provedení klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) plochá oblouková sedlová žaluzie Parametr: Klasifikace B30 pro teplotu (mže být zvoleno více hodnot) 300 C 600 C Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 22 z 39

23 4. Uživatelský popis ovládání databázové aplikace Tato ást tohoto dokumentu obsahuje popis uživatelského ovládání aplikace ureného pro zobrazení a tisk uložených dat v databázi. Zárove specifikuje rzné vlastnosti systému, které jsou pro celou aplikaci shodné, resp. nejsou závislé na kategorii dokument Pístup do aplikace Pístup k vlastní databázové aplikaci je zcela volný bez jakýchkoli omezení uživatelských práv i možností vyhledávání. Databázová aplikace je zalenna do bžných internetových stránek spolenosti PAVUS, a.s. a uživateli tudíž staí jen vstoupit na Podailo se tím udržet jednoduchý pístup, jednotné ovládání a grafické rozhraní. Vlastní vstup do aplikace umožuje volba Klasifikace ve standardním menu internetových stránek nazvaném Dokumenty (viz.obrázek). V pípad budoucího rozšíení o další kategorie dokument bude pístup k píslušné kategorii umožnn taktéž z menu Dokumenty volbou dle názvu píslušné kategorie. Po zvolení této volby se zobrazí vyhledávací formulá se základními údaji dokumentu. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 23 z 39

24 4.2. Základní údaje dokumentu Po zvolení kategorie dokument se v pravé ásti internetových stránek zobrazí formulá urený k vyhledání píslušného dokumentu i seznamu dokument. Tento formulá obsahuje základní informace o dokumentu, které jsou pro všechny typy výrobk shodné. Jedná se o tyto údaje : íslo dokumentu obsahuje vlastní íslo dokumentu Název výrobku obsahuje struný název výrobku Normy obsahuje zkušební pedpisy a normy související se zatídním i vlastnostmi výrobku Doplující informace obsahuje drobné doplující informace o výrobku Datum vydání obsahuje datum vydání dokumentu Platnost obsahuje datum, do kdy je dokument platný Vydal obsahuje údaje o organizaci, která dokument vystavila Objednatel obsahuje údaje o organizaci, která si vystavení dokumentu objednala Výrobce obsahuje údaje o organizaci, která vyrábí výrobek, kterého se dokument týká Podle všech výše evidovaných údaj lze vyhledávat píslušné dokumenty. Více viz.kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) O objednateli a výrobci jsou v systému ješt evidovány následující údaje: Název Kompletní adresa Internetová stránka Po zobrazení seznamu dokument je možné využívat aktivní odkaz na internetové stránky objednatele i výrobce resp. po zobrazení detailu dokumentu i aktivní odkaz na objednatele i výrobce (je-li na píslušném poítai instalován i ový klient nap.outlook Express, Microsoft Outlook, atp.). Více viz.kapitola 4.6.Zobrazení seznamu vyhledaných dokument a kapitola 4.7.Zobrazení detailu dokumentu. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 24 z 39

25 4.3. Základní vyhledávání v databázové aplikaci V zobrazeném formulái, po vstupu do databázové aplikace, je umožnno nastavení parametr pro vyhledání píslušného dokumentu. Viz.následující obrázek. Dle typu konkrétního zvoleného údaje je umožnn rzný zpsob užití i zadání hodnoty vyhledání. Údaje íslo dokumentu, Název výrobku, Normy a Doplující informace umožují vyhledávat i dle neúplných údaj. Bude-li nap. poteba vyhledat výrobek s názvem Požární klapka, staí do pole Název výrobku zadat slovo klapka a budou vyhledány všechny údaje, které mají v tomto poli text klapka a to a na zaátku, uvnit i na konci této položky (ili nap. Požární klapka i Klapka požární, atp.). Údaje Datum vydání a Platnost umožují definovat hledání v uritém rozsahu od do, který je umožnn výbrem (kliknutím na šipku v pravé ásti píslušného pole) z pednastavených hodnot odpovídajících možnostem íselného formátu datum (jednotlivá pole jsou v poadí den, msíc a rok). Vyhledání pak probíhá v zadaném intervalu vetn zadaných hodnot. Nap. chceme-li vyhledat všechny dokumenty s platností Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 25 z 39

26 do vetn, vyplníme k položce Platnost do polí za textem do následující údaje - v prvním poli 31, ve druhém 12 a ve tetím Pole od necháme nevyplnné. Viz.následující obrázek. Údaje Vydal, Objednatel a Výrobce je nutné vybrat z konkrétního seznamu, který se zobrazí po stisknutí šipky v pravé ásti pole. V seznamu se zobrazí názvy organizací (v abecedním poadí) a je možné si pi vyhledání pomoci stisknutím poáteního písmene názvu organizace na klávesnici. Kurzor pak skoí pímo na organizaci, jejíž název na stisknuté písmeno zaíná a hledaná organizace se dohledá pomocí bžných kurzorových kláves nebo pomocí myši a zobrazeného posuvníku v pravé ásti seznamu. Viz.následující obrázek Rozšíené vyhledávání dle typu výrobk Krom základních údaj dokumentu se v zobrazeném formulái objeví také pole s názvem Výrobek typu. Toto pole umožuje vybrat dokumenty, které odpovídají pouze jednomu typu výrobku. Volba se provede výbrem z nabídnutého seznamu, který se objeví po stisknutí šipky v prvé ásti pole. Jednotlivé typy jsou zobrazeny abecedn. Viz. obrázek. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 26 z 39

27 Po zvolení typu výrobku se vyhledávací formulá rozšíí o technické parametry vybraného typu. Píklad pro typ Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár je uveden na následujícím obrázku. Rozšíením vyhledávacího formuláe o technické parametry píslušného typu vznikne možnost filtrovat i dle tchto parametr. Vyhledání je možné provést zaškrtnutím píslušného pole u jednotlivých parametr, resp. výbrem z rozbalujícího se seznamu, který se opt objeví po stisknutí šipky v pravé ásti píslušného pole. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 27 z 39

28 4.5. Obecná pravidla pro vyhledávání Pro vyhledávání platí obecn nkolik pravidel : všechna vyplnná pole tvoí podmínku a zárove, tzn. že, aby se vyhledal píslušný dokument, musí být všechny zadané podmínky splnny najednou nelze zadat podmínku nebo (tj.nap. dokumenty od tohoto výrobce nebo od jiného výrobce), v pípad poteby je nutné provést dva výbry u datumových položek jsou do výbru vždy zahrnuty i okrajové zadané hodnoty (tj. pro od platí vtší nebo rovno, pro do platí menší nebo rovno) nevyplnná položka se pi vyhledání nebere v úvahu pro výbr všech dokument v píslušné kategorii se do výbru nezadává žádná podmínka u textových položek, které umožují zadat i neúplné údaje (viz. kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) se vždy vyhledá i ástená hodnota v píslušném poli (nelze tudíž zadat jen nap. výrobky s názvem od písmene a, vždy se vyhledají všechny výrobky jejichž název písmeno a obsahuje a to a na zaátku, uvnit i na konci položky) u textových položek, které umožují zadat i neúplné údaje (viz. kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) se nevkládají žádné pomocné znaky typu %, *,?, atp. vyhledává se vždy podle všech znak vložených do pole zvolením nového typu výrobku se upraví vyhledávací formulá a pvodn zadané hodnoty jsou vymazány(!) Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 28 z 39

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K o obvyklé cen nemovitostí v provozním areálu DANUBIA spol. s r. o. ermná nad Orlicí, vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Malá ermná nad Orlicí dle LV.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více