Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s."

Transkript

1 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/ Praha 9 I: ešitel : Ing.Martin Svoboda Manual_DB_PAVUS doc

2 Obsah dokumentu : 1. Úvod Architektura databázové aplikace Kategorie dokument Typy výrobk Technické parametry typu výrobku Systém práce s databází Popis kategorie dokument Klasifikace Typ výrobku Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár Typ výrobku Komíny Typ výrobku Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna Typ výrobku Nenosné vnitní stny - píky Typ výrobku Nosné stny s požárn dlící funkcí Typ výrobku Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost Typ výrobku Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech Typ výrobku Požární klapky Typ výrobku Požární, kouotsné a šachetní uzávry Typ výrobku Reakce stavebních výrobk na ohe Typ výrobku Stešní plášt Typ výrobku Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností Typ výrobku Vzduchotechnické potrubí a kabelové kanály Typ výrobku Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla Uživatelský popis ovládání databázové aplikace Pístup do aplikace Základní údaje dokumentu Základní vyhledávání v databázové aplikaci Rozšíené vyhledávání dle typu výrobku Obecná pravidla pro vyhledávání Zobrazení seznamu vyhledaných dokument Zobrazení detailu dokumentu Zobrazení doplujících údaj o výrobku Tisk seznamu vyhledaných dokument Tisk detailu dokumentu Vyhledávání v cizích jazycích Závr Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 2 z 39

3 1. Úvod Tento dokument obsahuje popis databázové aplikace provozované na internetových stránkách akciové spolenosti PAVUS. Tato databázová aplikace je primárn urena k evidenci informací o stavebních výrobcích dle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti. Architektura navrženého softwarového prostedí umožuje spolenosti PAVUS, a.s. definovat v budoucnu rzné další druhy dokument vetn jejich jednotlivých položek a vlastností a doplnit je do evidence v systému. Díky takto definované architektue je možné kdykoli v budoucnu rozšíit evidenci o další typy dokument dle aktuálních poteb a to vetn možnosti vyhledávání dle nových položek (více viz. kapitola 2.Architektura databázové aplikace) V souasné chvíli provozuje PAVUS a.s. na svých internetových stránkách evidenci dokument o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobk v lenní dle dále uvedeného popisu. Pracovníci spolenosti se však snaží neustále rozšiovat obsah této databáze a proto je možné, že na internetových stránkách mohou být, v dob tení tohoto dokumentu, i mírn odlišné informace, než ty, které jsou zde uvádné. Vlastní text tohoto dokumentu je rozdlen na ti základní ásti. První ást pibližuje vlastní architekturu celé databázové aplikace, resp. celého projektu tak, aby bylo zejmé, jaké vlastnosti a možnosti tento systém poskytuje (více viz. kapitola 2.Architektura databázové aplikace). Ve druhé ásti je detailn popsána aktuáln evidovaná kategorie dokument s názvem Klasifikace vetn kompletního popisu všech dílích typ výrobk evidovaných v této kategorii (více viz.kapitola 3.Popis kategorie dokument Klasifikace ). Ve tetí ásti je uveden manuál k uživatelské ásti databázové aplikace popisující kompletní ovládání vetn tisku a píslušných možností užití aplikace (více viz.kapitola 4.Uživatelský popis ovládání databázové aplikace). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 3 z 39

4 2. Architektura databázové aplikace Databázová aplikace byla navržena s maximálním drazem na pozdjší možnosti uživatelských úprav a rozšíení bez nutnosti zásahu programového kódu a vlastní struktury programátorem. Aby toto bylo možné, byla databázová aplikace rozdlena do dílích ástí, které mají urité vlastnosti a byly jasn definované poteby a možnosti zmn pomocí uživatelských úprav, která byly následn naprogramovány Kategorie dokument Základní ást systému tvoí tzv. Kategorie dokument. Kategorie dokument je název urité skupiny dokument popisující shodnou tématiku. Každá kategorie obsahuje shodné údaje o dokumentech, které jsou dány pevn a nelze je uživatelsky mnit. Jejich popis je uveden samostatn v kapitole 4.2.Základní údaje dokumentu a proto zde není uveden. Název kategorie je jednoduchá textová položka a lze ji voln uživatelsky definovat. Po jejím vytvoení je název kategorie automaticky zaazen do menu Dokumenty na internetových stránkách (více viz. kapitola 4.1.Pístup do aplikace). Poet kategorií dokument není omezen Typy výrobk Pro každou nadefinovanou kategorii dokument je možné zcela voln definovat tzv. Typy výrobk. Typ výrobk je název urité skupiny výrobk, které lze charakterizovat shodnými parametry. Název typu výrobku je taktéž jednoduchá textová položka a lze ji zcela voln definovat. Po jejím vložení i úprav se zmny projeví v databázové položce Typ výrobku (více viz.kapitola 4.4.Rozšíené vyhledávání dle typu výrobk). Seznam typ výrobk je definován vždy pouze pro jednu kategorii dokument samostatn. Poet typ výrobk není pro danou kategorii omezen. Každý evidovaný záznam o dokumentu mže obsahovat údaje pouze o jednom typu výrobku. V pípad, že tištný dokument popisuje více typ výrobk je v systému zaevidován vícekrát dle potu popisovaných typ výrobku. Vlastní íslo dokumentu je však v systému vždy shodné. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 4 z 39

5 2.3. Technické parametry typu výrobku Pro každý typ výrobku, definovaný v urité kategorii dokument, je možné definovat tzv. Technické parametry. Technické parametry tvoí seznam položek, které jsou uživatelsky definované správcem systému vetn jejich datového typu. Každý technický parametr má nejprve svj název, který tvoí jednoduchá textová položka. Každý technický parametr však zárove vytváí novou databázovou položku urenou k vyplnní uživatelem pi zadávání dokumentu a popisu výrobku do systému (více viz. kapitoly 3.1. až 3.15, nebo také kapitola 4.4). Technický parametr jako nová databázová položka mže nabývat následujícího typ : výbrový seznam tento seznam je nadefinován ve správ programu a následn pak do této položky mže být vybrána a uložena pouze jedna hodnota z tohoto seznamu zaškrtávací pole je nadefinováno více možných hodnot ve správ programu, piemž pi vlastním vyplování zadavatel mže zadat více hodnot tabulka tato položka je definovaná libovolným potem sloupc a ádk se zaškrtávacími poli každý sloupec i ádek má svj název Technické parametry výrobku, tvoí po svém nadefinování ve správ programu, samostatnou dynamicky se vytváející databázi napojenou na databázi dokument. Poet položek technických parametr výrobku není omezen Systém práce s databází Vlastní systém práce s databází je tvoen temi dílími etapami. V první etap je správcem systému definována základní charakteristika databáze tj. definována kategorie dokumentu, v ní píslušné typy výrobk a jejich technické parametry. Toto je možné bžnými uživatelskými nástroji bez nutnosti zásahu do programového kódu i jakýchkoli úprav programátorem. Pokud je nadefinována píslušná kategorie dokumentu se všemi svými vlastnostmi, je umožnna další etapa naplnní databáze informacemi o dokumentech a výrobcích, které dokument popisuje. V rámci zachování maximální obezetnosti a pesnosti uveejnných údaj je naplnní databáze rozdleno do dvou dílích krok. V prvním jsou informace o dokumentu zadány do databáze. V tuto chvíli však ješt nejsou zobrazeny bžnému uživateli na internetových stránkách ale pouze uloženy v administrativní ásti systému. Povený pracovník zadavatele je poté nejprve zkontroluje a proví a teprve potvrzením ve správ systému umožní jejich plné zveejnní. Ve tetí etap slouží takto naplnná databáze bžným uživatelm k vyhledání a tisku informací o dokumentech i o vlastnostech výrobk, které píslušný dokument popisuje (více viz.kapitola 4.Uživatelský popis ovládání databázové aplikace). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 5 z 39

6 3. Popis kategorie dokument Klasifikace V souasné chvíli provozuje PAVUS, a.s. na svých internetových stránkách v popisované nové databázové aplikaci dokumenty v tzv.kategorii Klasifikace. Jedná se o informace o dokumentech vystavených jako protokoly o zatídní výrobk do urité klasifikace požární odolnosti. Tyto dokumenty byly v prbhu let vydávány pod rznými názvy (Protokol o klasifikaci, Požárn klasifikaní osvdení, atp.) a v databázi byly sjednoceny pod jednu kategorii bez ohledu na název vlastního tištného dokumentu. Pro evidenci v databázové aplikaci byly jednotlivé výrobky, které píslušné protokoly popisují a zatiují, rozdleny. Byly definovány tzv. Typy výrobk a dále definovány jejich dílí tzv. Technické parametry (blíže viz.kapitola 2.Architektura databázové aplikace. Aktuáln jsou v systému u kategorie dokument Klasifikace evidovány následující typy výrobk: Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár (viz.kapitola 3.1.) Komíny (viz.kapitola 3.2.) Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna (viz.kapitola 3.3.) Nenosné vnitní stny - píky (viz.kapitola 3.4.) Nosné stny s požárn dlící funkcí (viz.kapitola 3.5.) Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost (viz.kapitola 3.6.) Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech (viz.kapitola 3.7.) Požární klapky (viz.kapitola 3.8.) Požární, kouotsné a šachetní uzávry (viz.kapitola 3.9.) Reakce stavebních výrobk na ohe (viz.kapitola 3.10.) Stešní plášt (viz.kapitola 3.11.) Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností (viz.kapitola 3.12.) Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro ízení odvodu koue (viz.kapitola 3.13.) Instalaní kanály a šachty (viz.kapitola 3.14.) Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla (viz.kapitola 3.15.) Detailní popisy jednotlivých typ výrobk, resp. jejich technických parametr, jsou uvedeny v následujících kapitolách (viz.odkazy výše). O každém dokumentu jsou však krom informací o typu výrobku a jeho technických parametrech samozejm evidovány i základní informace jako íslo dokumentu, platnost, informace o objednateli i výrobci a mnohé další. Tyto informace jsou však pro všechny kategorie evidovaných dokument shodné a jejich detailní popis je uveden v další ásti tohoto manuálu (viz.kapitola 4.2.Základní údaje dokumentu). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 6 z 39

7 3.1. Typ výrobku Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh (volí se vždy jen jedna hodnota) kabelová ucpávka tsnící systém prostupu potrubí tsnní spáry Parametr: Poloha (mže být zvoleno více hodnot) stna strop Parametr: Provedení konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Sestava potrubí (volí se vždy jen jedna hodnota) neholavý - normový neholavý - nenormový holavý - plast holavý - nenormový Parametr: Sestava kabel (volí se vždy jen jedna hodnota) normová nenormová Parametr: Zkušební podmínky konc potrubí (mže být zvoleno více hodnot) U / U C / U U / C C / C Parametr: Orientace vzorku [pro tsnní spár] (mže být zvoleno více hodnot) strop H stna-svislá spára V stna-vodorovná spára T Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 7 z 39

8 3.2. Typ výrobku Komíny Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Charakteristika (volí se vždy jen jedna hodnota) podtlakové petlakové vysokopetlakové Parametr: Materiál (volí se vždy jen jedna hodnota) hliník nerezová ocel keramika plast Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) pevné vložky ohebné vložky vícevrstvé systémy Parametr: Použití pro palivo (mže být zvoleno více hodnot) plyn LTO TTO pevná Parametr: Svtlost [mm] (volí se vždy jen jedna hodnota) do 200 (vetn) nad 200 do 500 (vetn) nad 500 Parametr: Odolnost proti vyhoení sazí [cm] (jsou oznaeny všechny platné hodnoty) G > 50 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 8 z 39

9 3.3. Typ výrobku Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s devnou nebo kovovou kostrou, oboustrann opláštné jednovrstvé a vícevrstvé (sendvie) mezibytová okenní vložka neotvíravé okno Parametr: Prosklení (volí se vždy jen jedna hodnota) pln prosklené ásten prosklené bez prosklení Parametr: Smrová orientace pro E, EI (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 9 z 39

10 3.4. Typ výrobku Nenosné vnitní stny - píky Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s devnou nebo kovovou kostrou, oboustrann opláštné jednovrstvé a vícevrstvé (sendvie) Parametr: Prosklení (volí se vždy jen jedna hodnota) pln prosklené ásten prosklené bez prosklení Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI EI-M EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 10 z 39

11 3.5. Typ výrobku Nosné stny s požárn dlící funkcí Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Charakter (mže být zvoleno více hodnot) vnitní obvodová Parametr: Druh konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s nosnou kostrou opláštné Parametr: Smrová orientace pro obvodové stny [pro RE,REI,REI-M] (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) RE REI REI-M REW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 11 z 39

12 3.6. Typ výrobku Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Použitelné pro (mže být zvoleno více hodnot) ocel otevený profil ocel uzavený profil devo stny kabely Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) nátr transparentní nátr netrasparentní nástik, strka, omítka obklad Parametr: Parametry pro devo - zvýšení požární odolnosti o [min] (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) až 15 až 30 až 45 až 60 až 90 až 120 až 180 Parametr: Parametry pro kabely (mže být zvoleno více hodnot) omezení šíení plamene po povrchu kabel zvýšení fuknní schopnosti kabel pi požáru Parametr: Parametry pro ocel - dosaž.odolnost v min (pi Ts=500 C) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) O/F 50 m -1 O/F 100 m -1 O/F 150 m -1 O/F 300 m -1 O/F 450 m -1 R 15 R 30 R 45 R 60 R 90 R 120 R 180 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 12 z 39

13 3.7. Typ výrobku Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Konstrukní provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) zavšené pipevnné Parametr: Chránná konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) železobeton ocel devo Parametr: Zvýšení požární odolnosti o [min] (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) až 15 až 30 až 45 až 60 až 90 až 120 až 180 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 13 z 39

14 3.8. Typ výrobku Požární klapky Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) tyhranný kruhový Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) kovový pláš s listem z izolaního materiálu pláš i list z izolaního materiálu jiné Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání dlící konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) svislá / vertikální vodorovná / horizontální Parametr: Osazení klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) v dlící konstrukci na povrchu dlící konstrukce na dílu potrubí Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i <-- o i --> o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E-S EI-S Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 14 z 39

15 3.9. Typ výrobku Požární, kouotsné a šachetní uzávry Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh uzávru (volí se vždy jen jedna hodnota) P - požární PK - požární kouotsný PŠ - požární šachetní výtahový K - kouotsný Š - šachetní výtahový O - okna H - poklop R - dvíka (revizní,šachetní,atp.) V - ventilaní mížky a ventily Parametr: Typ uzávru (volí se vždy jen jedna hodnota) otoný posuvný skládací vyklápcí svinovací rolety Parametr: Samozavíra (volí se vždy jen jedna hodnota) ano ne Parametr: Typ podprné konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Poet kídel (mže být zvoleno více hodnot) jednokídlé dvoukídlé vícekídlé Parametr: Provedení kídel (volí se vždy jen jedna hodnota) plné prosklené ásten prosklené Parametr: Materiál kídel (volí se vždy jen jedna hodnota) kovové devné vícevrstvé konstrukce bez nosné vrstvy Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 15 z 39

16 Parametr: Pevné boní díly (volí se vždy jen jedna hodnota) ne plné prosklené ásten prosklené Parametr: Nadsvtlíky (volí se vždy jen jedna hodnota) ne plné prosklené ásten prosklené Parametr: Zárube (mže být zvoleno více hodnot) kovová devná Parametr: Klasifikace kouotsnosti (vypluje se samostatn nebo s klasifikací požární odolnosti) (mže být zvoleno více hodnot) Sa Sm Parametr: Klasifikace samozavírání (vypluje se spolen s klasifikací požární odolnosti nebo kouotsnosti) (volí se vždy jen jedna hodnota) C0 C1 C2 C3 C4 C5 Parametr: Klasifikace požární odolnosti (pro druh uzávru K se nevypluje, pro Š platí pouze parametr E) (volí se vždy jen jedna hodnota v každém ádku) E EI1 EI2 EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 16 z 39

17 3.10. Typ výrobku Reakce stavebních výrobk na ohe Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh výrobku (volí se vždy jen jedna hodnota) výrobky mimo dále specifikované ETICS s izolací A1 nebo A2 ETICS s izolací B, C, D, E polystyren (EPS) podlahová krytina liniové potrubí Parametr: Doplková klasifikace s [nevypluje se pro klasifikaci A1 a E] (volí se vždy jen jedna hodnota) s1 s2 s3 Parametr: Doplková klasifikace d [nevypluje se pro podlahové krytiny a klasifikaci A1 a A2] (volí se vždy jen jedna hodnota) d0 d1 d2 Parametr: Tída reakce na ohe (volí se vždy jen jedna hodnota v každém ádku) bez indexu FL L A1 A2 B C D E Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 17 z 39

18 3.11. Typ výrobku Stešní plášt Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Materiálové zatídní (podle vrchní krytiny) (volí se vždy jen jedna hodnota) asfaltové pásy hydroizolaní desky lakované plechy nátry a povlaky tepeln izolaní panely polyuretan stíkaný pásy a fólie šindele Parametr: Sklon stechy (mže být zvoleno více hodnot) plochá šikmá Parametr: Zatídní z hlediska šíení požáru (volí se vždy jen jedna hodnota) B (t3) - do požárn nebezpených prostor B (t1) - mimo požárn nebezpené prostory Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 18 z 39

19 3.12. Typ výrobku Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh (volí se vždy jen jedna hodnota) nosná konstrukce (stecha, strop) nenosná konstrukce (podhled) zdvojená podlaha Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) a --> b a <-- b Parametr: Materiál (volí se vždy jen jedna hodnota) železobeton ocel spažený ocelobeton devo požárn ochranná deska sendvi Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) REI RE EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 19 z 39

20 3.13. Typ výrobku Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro ízení odvodu koue Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Funkce (mže být zvoleno více hodnot) vzduchotechnické potrubí odvod koue single odvod koue multi Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) potrubí - tyhranné potrubí - kruhové Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) ocelové, chránné obkladem z izol.materiálu ocelové, chránné protipožárním nátrem z izolaního materiálu jiné Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání zkuš.vzorku (mže být zvoleno více hodnot) svislé / vertikální vodorovné / horizontální Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (E,EI-platí pro kabelové kanály) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E-S EI-S Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 20 z 39

21 3.14. Typ výrobku Instalaní kanály a šachty Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) instalaní kanál instalaní šachta Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání zkuš.vzorku (mže být zvoleno více hodnot) svislé / vertikální vodorovné / horizontální Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (E,EI-platí pro kabelové kanály) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 21 z 39

22 3.15. Typ výrobku Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) bodová pásová Parametr: Typ výpln (mže být zvoleno více hodnot) prsvitná neprsvitná Parametr: Provedení klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) plochá oblouková sedlová žaluzie Parametr: Klasifikace B30 pro teplotu (mže být zvoleno více hodnot) 300 C 600 C Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 22 z 39

23 4. Uživatelský popis ovládání databázové aplikace Tato ást tohoto dokumentu obsahuje popis uživatelského ovládání aplikace ureného pro zobrazení a tisk uložených dat v databázi. Zárove specifikuje rzné vlastnosti systému, které jsou pro celou aplikaci shodné, resp. nejsou závislé na kategorii dokument Pístup do aplikace Pístup k vlastní databázové aplikaci je zcela volný bez jakýchkoli omezení uživatelských práv i možností vyhledávání. Databázová aplikace je zalenna do bžných internetových stránek spolenosti PAVUS, a.s. a uživateli tudíž staí jen vstoupit na Podailo se tím udržet jednoduchý pístup, jednotné ovládání a grafické rozhraní. Vlastní vstup do aplikace umožuje volba Klasifikace ve standardním menu internetových stránek nazvaném Dokumenty (viz.obrázek). V pípad budoucího rozšíení o další kategorie dokument bude pístup k píslušné kategorii umožnn taktéž z menu Dokumenty volbou dle názvu píslušné kategorie. Po zvolení této volby se zobrazí vyhledávací formulá se základními údaji dokumentu. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 23 z 39

24 4.2. Základní údaje dokumentu Po zvolení kategorie dokument se v pravé ásti internetových stránek zobrazí formulá urený k vyhledání píslušného dokumentu i seznamu dokument. Tento formulá obsahuje základní informace o dokumentu, které jsou pro všechny typy výrobk shodné. Jedná se o tyto údaje : íslo dokumentu obsahuje vlastní íslo dokumentu Název výrobku obsahuje struný název výrobku Normy obsahuje zkušební pedpisy a normy související se zatídním i vlastnostmi výrobku Doplující informace obsahuje drobné doplující informace o výrobku Datum vydání obsahuje datum vydání dokumentu Platnost obsahuje datum, do kdy je dokument platný Vydal obsahuje údaje o organizaci, která dokument vystavila Objednatel obsahuje údaje o organizaci, která si vystavení dokumentu objednala Výrobce obsahuje údaje o organizaci, která vyrábí výrobek, kterého se dokument týká Podle všech výše evidovaných údaj lze vyhledávat píslušné dokumenty. Více viz.kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) O objednateli a výrobci jsou v systému ješt evidovány následující údaje: Název Kompletní adresa Internetová stránka Po zobrazení seznamu dokument je možné využívat aktivní odkaz na internetové stránky objednatele i výrobce resp. po zobrazení detailu dokumentu i aktivní odkaz na objednatele i výrobce (je-li na píslušném poítai instalován i ový klient nap.outlook Express, Microsoft Outlook, atp.). Více viz.kapitola 4.6.Zobrazení seznamu vyhledaných dokument a kapitola 4.7.Zobrazení detailu dokumentu. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 24 z 39

25 4.3. Základní vyhledávání v databázové aplikaci V zobrazeném formulái, po vstupu do databázové aplikace, je umožnno nastavení parametr pro vyhledání píslušného dokumentu. Viz.následující obrázek. Dle typu konkrétního zvoleného údaje je umožnn rzný zpsob užití i zadání hodnoty vyhledání. Údaje íslo dokumentu, Název výrobku, Normy a Doplující informace umožují vyhledávat i dle neúplných údaj. Bude-li nap. poteba vyhledat výrobek s názvem Požární klapka, staí do pole Název výrobku zadat slovo klapka a budou vyhledány všechny údaje, které mají v tomto poli text klapka a to a na zaátku, uvnit i na konci této položky (ili nap. Požární klapka i Klapka požární, atp.). Údaje Datum vydání a Platnost umožují definovat hledání v uritém rozsahu od do, který je umožnn výbrem (kliknutím na šipku v pravé ásti píslušného pole) z pednastavených hodnot odpovídajících možnostem íselného formátu datum (jednotlivá pole jsou v poadí den, msíc a rok). Vyhledání pak probíhá v zadaném intervalu vetn zadaných hodnot. Nap. chceme-li vyhledat všechny dokumenty s platností Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 25 z 39

26 do vetn, vyplníme k položce Platnost do polí za textem do následující údaje - v prvním poli 31, ve druhém 12 a ve tetím Pole od necháme nevyplnné. Viz.následující obrázek. Údaje Vydal, Objednatel a Výrobce je nutné vybrat z konkrétního seznamu, který se zobrazí po stisknutí šipky v pravé ásti pole. V seznamu se zobrazí názvy organizací (v abecedním poadí) a je možné si pi vyhledání pomoci stisknutím poáteního písmene názvu organizace na klávesnici. Kurzor pak skoí pímo na organizaci, jejíž název na stisknuté písmeno zaíná a hledaná organizace se dohledá pomocí bžných kurzorových kláves nebo pomocí myši a zobrazeného posuvníku v pravé ásti seznamu. Viz.následující obrázek Rozšíené vyhledávání dle typu výrobk Krom základních údaj dokumentu se v zobrazeném formulái objeví také pole s názvem Výrobek typu. Toto pole umožuje vybrat dokumenty, které odpovídají pouze jednomu typu výrobku. Volba se provede výbrem z nabídnutého seznamu, který se objeví po stisknutí šipky v prvé ásti pole. Jednotlivé typy jsou zobrazeny abecedn. Viz. obrázek. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 26 z 39

27 Po zvolení typu výrobku se vyhledávací formulá rozšíí o technické parametry vybraného typu. Píklad pro typ Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár je uveden na následujícím obrázku. Rozšíením vyhledávacího formuláe o technické parametry píslušného typu vznikne možnost filtrovat i dle tchto parametr. Vyhledání je možné provést zaškrtnutím píslušného pole u jednotlivých parametr, resp. výbrem z rozbalujícího se seznamu, který se opt objeví po stisknutí šipky v pravé ásti píslušného pole. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 27 z 39

28 4.5. Obecná pravidla pro vyhledávání Pro vyhledávání platí obecn nkolik pravidel : všechna vyplnná pole tvoí podmínku a zárove, tzn. že, aby se vyhledal píslušný dokument, musí být všechny zadané podmínky splnny najednou nelze zadat podmínku nebo (tj.nap. dokumenty od tohoto výrobce nebo od jiného výrobce), v pípad poteby je nutné provést dva výbry u datumových položek jsou do výbru vždy zahrnuty i okrajové zadané hodnoty (tj. pro od platí vtší nebo rovno, pro do platí menší nebo rovno) nevyplnná položka se pi vyhledání nebere v úvahu pro výbr všech dokument v píslušné kategorii se do výbru nezadává žádná podmínka u textových položek, které umožují zadat i neúplné údaje (viz. kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) se vždy vyhledá i ástená hodnota v píslušném poli (nelze tudíž zadat jen nap. výrobky s názvem od písmene a, vždy se vyhledají všechny výrobky jejichž název písmeno a obsahuje a to a na zaátku, uvnit i na konci položky) u textových položek, které umožují zadat i neúplné údaje (viz. kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) se nevkládají žádné pomocné znaky typu %, *,?, atp. vyhledává se vždy podle všech znak vložených do pole zvolením nového typu výrobku se upraví vyhledávací formulá a pvodn zadané hodnoty jsou vymazány(!) Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 28 z 39

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA VÝPLN OTVOR OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 20) íjen 2007 VÝPLN OTVOR ( v TOP ) okna denní osvtlení, vtrání vnitních prostor dvee vstup osob, bezpenost, ( denní osvtlení ) vrata vjezd dopravních

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N W S E N A A A A A A ( m 1:100) byt 1 byt 2 pùdprys 1.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 3.n.p. øez A ( 1:100) 2323 ok Prvodní technická zpráva - 1 - 2323 ok Container for life Koncept Koncept se zabývá širším

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

DUM 09 téma: Kusovník

DUM 09 téma: Kusovník DUM 09 téma: Kusovník ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ureno pro :1. roník vzdlávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01 Informaní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Bežany, k.ú. Dolní Bežany

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Bežany, k.ú. Dolní Bežany IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupe dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant ásti PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Novela komínové normy SN 73 4201

Novela komínové normy SN 73 4201 Novela komínové normy SN 73 4201 Ing. Jaromír Jurajda Nová komínová norma definuje mimo jiné i nové odborné termíny týkající se komín, kouovod a spotebi: Spalinová cesta - souhrnné oznaení pro vedení spalin

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

2000 (v tší zm na dokon ené budovy)

2000 (v tší zm na dokon ené budovy) Smetanova.p. 2401 760 01 Zlín Zlín [635561] st. 2403/1 a st. 8540/1 2000 (vtší zmna dokonené budovy) Michal Výmola Družstevní.p. 4303 760 05 Zlín - - Otvorová výpl - okna AL s izolaním dvojsklem Otvorová

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Školící stedisko Sonneborn

Školící stedisko Sonneborn Školící stedisko Sonneborn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Architekt: Ostermann, Hamburk Nedaleko msta Gotha v Thüringenu

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.:

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.: CRM - manuál Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Obsah 1. Cíl... 3 2. Programové požadavky... 3 3. Přihlašovací údaje... 3 4. Nastavení programu... 4 5. Úvodní obrazovka... 4 6. Marketingové seznamy...

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více