Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s."

Transkript

1 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/ Praha 9 I: ešitel : Ing.Martin Svoboda Manual_DB_PAVUS doc

2 Obsah dokumentu : 1. Úvod Architektura databázové aplikace Kategorie dokument Typy výrobk Technické parametry typu výrobku Systém práce s databází Popis kategorie dokument Klasifikace Typ výrobku Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár Typ výrobku Komíny Typ výrobku Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna Typ výrobku Nenosné vnitní stny - píky Typ výrobku Nosné stny s požárn dlící funkcí Typ výrobku Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost Typ výrobku Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech Typ výrobku Požární klapky Typ výrobku Požární, kouotsné a šachetní uzávry Typ výrobku Reakce stavebních výrobk na ohe Typ výrobku Stešní plášt Typ výrobku Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností Typ výrobku Vzduchotechnické potrubí a kabelové kanály Typ výrobku Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla Uživatelský popis ovládání databázové aplikace Pístup do aplikace Základní údaje dokumentu Základní vyhledávání v databázové aplikaci Rozšíené vyhledávání dle typu výrobku Obecná pravidla pro vyhledávání Zobrazení seznamu vyhledaných dokument Zobrazení detailu dokumentu Zobrazení doplujících údaj o výrobku Tisk seznamu vyhledaných dokument Tisk detailu dokumentu Vyhledávání v cizích jazycích Závr Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 2 z 39

3 1. Úvod Tento dokument obsahuje popis databázové aplikace provozované na internetových stránkách akciové spolenosti PAVUS. Tato databázová aplikace je primárn urena k evidenci informací o stavebních výrobcích dle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti. Architektura navrženého softwarového prostedí umožuje spolenosti PAVUS, a.s. definovat v budoucnu rzné další druhy dokument vetn jejich jednotlivých položek a vlastností a doplnit je do evidence v systému. Díky takto definované architektue je možné kdykoli v budoucnu rozšíit evidenci o další typy dokument dle aktuálních poteb a to vetn možnosti vyhledávání dle nových položek (více viz. kapitola 2.Architektura databázové aplikace) V souasné chvíli provozuje PAVUS a.s. na svých internetových stránkách evidenci dokument o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobk v lenní dle dále uvedeného popisu. Pracovníci spolenosti se však snaží neustále rozšiovat obsah této databáze a proto je možné, že na internetových stránkách mohou být, v dob tení tohoto dokumentu, i mírn odlišné informace, než ty, které jsou zde uvádné. Vlastní text tohoto dokumentu je rozdlen na ti základní ásti. První ást pibližuje vlastní architekturu celé databázové aplikace, resp. celého projektu tak, aby bylo zejmé, jaké vlastnosti a možnosti tento systém poskytuje (více viz. kapitola 2.Architektura databázové aplikace). Ve druhé ásti je detailn popsána aktuáln evidovaná kategorie dokument s názvem Klasifikace vetn kompletního popisu všech dílích typ výrobk evidovaných v této kategorii (více viz.kapitola 3.Popis kategorie dokument Klasifikace ). Ve tetí ásti je uveden manuál k uživatelské ásti databázové aplikace popisující kompletní ovládání vetn tisku a píslušných možností užití aplikace (více viz.kapitola 4.Uživatelský popis ovládání databázové aplikace). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 3 z 39

4 2. Architektura databázové aplikace Databázová aplikace byla navržena s maximálním drazem na pozdjší možnosti uživatelských úprav a rozšíení bez nutnosti zásahu programového kódu a vlastní struktury programátorem. Aby toto bylo možné, byla databázová aplikace rozdlena do dílích ástí, které mají urité vlastnosti a byly jasn definované poteby a možnosti zmn pomocí uživatelských úprav, která byly následn naprogramovány Kategorie dokument Základní ást systému tvoí tzv. Kategorie dokument. Kategorie dokument je název urité skupiny dokument popisující shodnou tématiku. Každá kategorie obsahuje shodné údaje o dokumentech, které jsou dány pevn a nelze je uživatelsky mnit. Jejich popis je uveden samostatn v kapitole 4.2.Základní údaje dokumentu a proto zde není uveden. Název kategorie je jednoduchá textová položka a lze ji voln uživatelsky definovat. Po jejím vytvoení je název kategorie automaticky zaazen do menu Dokumenty na internetových stránkách (více viz. kapitola 4.1.Pístup do aplikace). Poet kategorií dokument není omezen Typy výrobk Pro každou nadefinovanou kategorii dokument je možné zcela voln definovat tzv. Typy výrobk. Typ výrobk je název urité skupiny výrobk, které lze charakterizovat shodnými parametry. Název typu výrobku je taktéž jednoduchá textová položka a lze ji zcela voln definovat. Po jejím vložení i úprav se zmny projeví v databázové položce Typ výrobku (více viz.kapitola 4.4.Rozšíené vyhledávání dle typu výrobk). Seznam typ výrobk je definován vždy pouze pro jednu kategorii dokument samostatn. Poet typ výrobk není pro danou kategorii omezen. Každý evidovaný záznam o dokumentu mže obsahovat údaje pouze o jednom typu výrobku. V pípad, že tištný dokument popisuje více typ výrobk je v systému zaevidován vícekrát dle potu popisovaných typ výrobku. Vlastní íslo dokumentu je však v systému vždy shodné. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 4 z 39

5 2.3. Technické parametry typu výrobku Pro každý typ výrobku, definovaný v urité kategorii dokument, je možné definovat tzv. Technické parametry. Technické parametry tvoí seznam položek, které jsou uživatelsky definované správcem systému vetn jejich datového typu. Každý technický parametr má nejprve svj název, který tvoí jednoduchá textová položka. Každý technický parametr však zárove vytváí novou databázovou položku urenou k vyplnní uživatelem pi zadávání dokumentu a popisu výrobku do systému (více viz. kapitoly 3.1. až 3.15, nebo také kapitola 4.4). Technický parametr jako nová databázová položka mže nabývat následujícího typ : výbrový seznam tento seznam je nadefinován ve správ programu a následn pak do této položky mže být vybrána a uložena pouze jedna hodnota z tohoto seznamu zaškrtávací pole je nadefinováno více možných hodnot ve správ programu, piemž pi vlastním vyplování zadavatel mže zadat více hodnot tabulka tato položka je definovaná libovolným potem sloupc a ádk se zaškrtávacími poli každý sloupec i ádek má svj název Technické parametry výrobku, tvoí po svém nadefinování ve správ programu, samostatnou dynamicky se vytváející databázi napojenou na databázi dokument. Poet položek technických parametr výrobku není omezen Systém práce s databází Vlastní systém práce s databází je tvoen temi dílími etapami. V první etap je správcem systému definována základní charakteristika databáze tj. definována kategorie dokumentu, v ní píslušné typy výrobk a jejich technické parametry. Toto je možné bžnými uživatelskými nástroji bez nutnosti zásahu do programového kódu i jakýchkoli úprav programátorem. Pokud je nadefinována píslušná kategorie dokumentu se všemi svými vlastnostmi, je umožnna další etapa naplnní databáze informacemi o dokumentech a výrobcích, které dokument popisuje. V rámci zachování maximální obezetnosti a pesnosti uveejnných údaj je naplnní databáze rozdleno do dvou dílích krok. V prvním jsou informace o dokumentu zadány do databáze. V tuto chvíli však ješt nejsou zobrazeny bžnému uživateli na internetových stránkách ale pouze uloženy v administrativní ásti systému. Povený pracovník zadavatele je poté nejprve zkontroluje a proví a teprve potvrzením ve správ systému umožní jejich plné zveejnní. Ve tetí etap slouží takto naplnná databáze bžným uživatelm k vyhledání a tisku informací o dokumentech i o vlastnostech výrobk, které píslušný dokument popisuje (více viz.kapitola 4.Uživatelský popis ovládání databázové aplikace). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 5 z 39

6 3. Popis kategorie dokument Klasifikace V souasné chvíli provozuje PAVUS, a.s. na svých internetových stránkách v popisované nové databázové aplikaci dokumenty v tzv.kategorii Klasifikace. Jedná se o informace o dokumentech vystavených jako protokoly o zatídní výrobk do urité klasifikace požární odolnosti. Tyto dokumenty byly v prbhu let vydávány pod rznými názvy (Protokol o klasifikaci, Požárn klasifikaní osvdení, atp.) a v databázi byly sjednoceny pod jednu kategorii bez ohledu na název vlastního tištného dokumentu. Pro evidenci v databázové aplikaci byly jednotlivé výrobky, které píslušné protokoly popisují a zatiují, rozdleny. Byly definovány tzv. Typy výrobk a dále definovány jejich dílí tzv. Technické parametry (blíže viz.kapitola 2.Architektura databázové aplikace. Aktuáln jsou v systému u kategorie dokument Klasifikace evidovány následující typy výrobk: Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár (viz.kapitola 3.1.) Komíny (viz.kapitola 3.2.) Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna (viz.kapitola 3.3.) Nenosné vnitní stny - píky (viz.kapitola 3.4.) Nosné stny s požárn dlící funkcí (viz.kapitola 3.5.) Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost (viz.kapitola 3.6.) Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech (viz.kapitola 3.7.) Požární klapky (viz.kapitola 3.8.) Požární, kouotsné a šachetní uzávry (viz.kapitola 3.9.) Reakce stavebních výrobk na ohe (viz.kapitola 3.10.) Stešní plášt (viz.kapitola 3.11.) Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností (viz.kapitola 3.12.) Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro ízení odvodu koue (viz.kapitola 3.13.) Instalaní kanály a šachty (viz.kapitola 3.14.) Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla (viz.kapitola 3.15.) Detailní popisy jednotlivých typ výrobk, resp. jejich technických parametr, jsou uvedeny v následujících kapitolách (viz.odkazy výše). O každém dokumentu jsou však krom informací o typu výrobku a jeho technických parametrech samozejm evidovány i základní informace jako íslo dokumentu, platnost, informace o objednateli i výrobci a mnohé další. Tyto informace jsou však pro všechny kategorie evidovaných dokument shodné a jejich detailní popis je uveden v další ásti tohoto manuálu (viz.kapitola 4.2.Základní údaje dokumentu). Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 6 z 39

7 3.1. Typ výrobku Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh (volí se vždy jen jedna hodnota) kabelová ucpávka tsnící systém prostupu potrubí tsnní spáry Parametr: Poloha (mže být zvoleno více hodnot) stna strop Parametr: Provedení konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Sestava potrubí (volí se vždy jen jedna hodnota) neholavý - normový neholavý - nenormový holavý - plast holavý - nenormový Parametr: Sestava kabel (volí se vždy jen jedna hodnota) normová nenormová Parametr: Zkušební podmínky konc potrubí (mže být zvoleno více hodnot) U / U C / U U / C C / C Parametr: Orientace vzorku [pro tsnní spár] (mže být zvoleno více hodnot) strop H stna-svislá spára V stna-vodorovná spára T Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 7 z 39

8 3.2. Typ výrobku Komíny Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Charakteristika (volí se vždy jen jedna hodnota) podtlakové petlakové vysokopetlakové Parametr: Materiál (volí se vždy jen jedna hodnota) hliník nerezová ocel keramika plast Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) pevné vložky ohebné vložky vícevrstvé systémy Parametr: Použití pro palivo (mže být zvoleno více hodnot) plyn LTO TTO pevná Parametr: Svtlost [mm] (volí se vždy jen jedna hodnota) do 200 (vetn) nad 200 do 500 (vetn) nad 500 Parametr: Odolnost proti vyhoení sazí [cm] (jsou oznaeny všechny platné hodnoty) G > 50 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 8 z 39

9 3.3. Typ výrobku Nenosné obvodové stny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s devnou nebo kovovou kostrou, oboustrann opláštné jednovrstvé a vícevrstvé (sendvie) mezibytová okenní vložka neotvíravé okno Parametr: Prosklení (volí se vždy jen jedna hodnota) pln prosklené ásten prosklené bez prosklení Parametr: Smrová orientace pro E, EI (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 9 z 39

10 3.4. Typ výrobku Nenosné vnitní stny - píky Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s devnou nebo kovovou kostrou, oboustrann opláštné jednovrstvé a vícevrstvé (sendvie) Parametr: Prosklení (volí se vždy jen jedna hodnota) pln prosklené ásten prosklené bez prosklení Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI EI-M EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 10 z 39

11 3.5. Typ výrobku Nosné stny s požárn dlící funkcí Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Charakter (mže být zvoleno více hodnot) vnitní obvodová Parametr: Druh konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) zdné, montované, monolitické s nosnou kostrou opláštné Parametr: Smrová orientace pro obvodové stny [pro RE,REI,REI-M] (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) RE REI REI-M REW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 11 z 39

12 3.6. Typ výrobku Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující holavost Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Použitelné pro (mže být zvoleno více hodnot) ocel otevený profil ocel uzavený profil devo stny kabely Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) nátr transparentní nátr netrasparentní nástik, strka, omítka obklad Parametr: Parametry pro devo - zvýšení požární odolnosti o [min] (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) až 15 až 30 až 45 až 60 až 90 až 120 až 180 Parametr: Parametry pro kabely (mže být zvoleno více hodnot) omezení šíení plamene po povrchu kabel zvýšení fuknní schopnosti kabel pi požáru Parametr: Parametry pro ocel - dosaž.odolnost v min (pi Ts=500 C) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) O/F 50 m -1 O/F 100 m -1 O/F 150 m -1 O/F 300 m -1 O/F 450 m -1 R 15 R 30 R 45 R 60 R 90 R 120 R 180 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 12 z 39

13 3.7. Typ výrobku Podhledy zvyšující požární odolnost strop a stech Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Konstrukní provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) zavšené pipevnné Parametr: Chránná konstrukce (volí se vždy jen jedna hodnota) železobeton ocel devo Parametr: Zvýšení požární odolnosti o [min] (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) až 15 až 30 až 45 až 60 až 90 až 120 až 180 Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 13 z 39

14 3.8. Typ výrobku Požární klapky Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) tyhranný kruhový Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) kovový pláš s listem z izolaního materiálu pláš i list z izolaního materiálu jiné Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání dlící konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) svislá / vertikální vodorovná / horizontální Parametr: Osazení klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) v dlící konstrukci na povrchu dlící konstrukce na dílu potrubí Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i <-- o i --> o Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E-S EI-S Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 14 z 39

15 3.9. Typ výrobku Požární, kouotsné a šachetní uzávry Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh uzávru (volí se vždy jen jedna hodnota) P - požární PK - požární kouotsný PŠ - požární šachetní výtahový K - kouotsný Š - šachetní výtahový O - okna H - poklop R - dvíka (revizní,šachetní,atp.) V - ventilaní mížky a ventily Parametr: Typ uzávru (volí se vždy jen jedna hodnota) otoný posuvný skládací vyklápcí svinovací rolety Parametr: Samozavíra (volí se vždy jen jedna hodnota) ano ne Parametr: Typ podprné konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Poet kídel (mže být zvoleno více hodnot) jednokídlé dvoukídlé vícekídlé Parametr: Provedení kídel (volí se vždy jen jedna hodnota) plné prosklené ásten prosklené Parametr: Materiál kídel (volí se vždy jen jedna hodnota) kovové devné vícevrstvé konstrukce bez nosné vrstvy Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 15 z 39

16 Parametr: Pevné boní díly (volí se vždy jen jedna hodnota) ne plné prosklené ásten prosklené Parametr: Nadsvtlíky (volí se vždy jen jedna hodnota) ne plné prosklené ásten prosklené Parametr: Zárube (mže být zvoleno více hodnot) kovová devná Parametr: Klasifikace kouotsnosti (vypluje se samostatn nebo s klasifikací požární odolnosti) (mže být zvoleno více hodnot) Sa Sm Parametr: Klasifikace samozavírání (vypluje se spolen s klasifikací požární odolnosti nebo kouotsnosti) (volí se vždy jen jedna hodnota) C0 C1 C2 C3 C4 C5 Parametr: Klasifikace požární odolnosti (pro druh uzávru K se nevypluje, pro Š platí pouze parametr E) (volí se vždy jen jedna hodnota v každém ádku) E EI1 EI2 EW Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 16 z 39

17 3.10. Typ výrobku Reakce stavebních výrobk na ohe Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh výrobku (volí se vždy jen jedna hodnota) výrobky mimo dále specifikované ETICS s izolací A1 nebo A2 ETICS s izolací B, C, D, E polystyren (EPS) podlahová krytina liniové potrubí Parametr: Doplková klasifikace s [nevypluje se pro klasifikaci A1 a E] (volí se vždy jen jedna hodnota) s1 s2 s3 Parametr: Doplková klasifikace d [nevypluje se pro podlahové krytiny a klasifikaci A1 a A2] (volí se vždy jen jedna hodnota) d0 d1 d2 Parametr: Tída reakce na ohe (volí se vždy jen jedna hodnota v každém ádku) bez indexu FL L A1 A2 B C D E Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 17 z 39

18 3.11. Typ výrobku Stešní plášt Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Materiálové zatídní (podle vrchní krytiny) (volí se vždy jen jedna hodnota) asfaltové pásy hydroizolaní desky lakované plechy nátry a povlaky tepeln izolaní panely polyuretan stíkaný pásy a fólie šindele Parametr: Sklon stechy (mže být zvoleno více hodnot) plochá šikmá Parametr: Zatídní z hlediska šíení požáru (volí se vždy jen jedna hodnota) B (t3) - do požárn nebezpených prostor B (t1) - mimo požárn nebezpené prostory Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 18 z 39

19 3.12. Typ výrobku Vodorovné konstrukce s požárn dlící funkcí - stropy, stechy a podhledy s nezávislou požární odolností Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Druh (volí se vždy jen jedna hodnota) nosná konstrukce (stecha, strop) nenosná konstrukce (podhled) zdvojená podlaha Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) a --> b a <-- b Parametr: Materiál (volí se vždy jen jedna hodnota) železobeton ocel spažený ocelobeton devo požárn ochranná deska sendvi Parametr: Zatídní - klasifikace (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) REI RE EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 19 z 39

20 3.13. Typ výrobku Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro ízení odvodu koue Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Funkce (mže být zvoleno více hodnot) vzduchotechnické potrubí odvod koue single odvod koue multi Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) potrubí - tyhranné potrubí - kruhové Parametr: Provedení (volí se vždy jen jedna hodnota) ocelové, chránné obkladem z izol.materiálu ocelové, chránné protipožárním nátrem z izolaního materiálu jiné Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání zkuš.vzorku (mže být zvoleno více hodnot) svislé / vertikální vodorovné / horizontální Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (E,EI-platí pro kabelové kanály) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E-S EI-S Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 20 z 39

21 3.14. Typ výrobku Instalaní kanály a šachty Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Tvar (mže být zvoleno více hodnot) instalaní kanál instalaní šachta Parametr: Podprná konstrukce (mže být zvoleno více hodnot) normová tuhá s vysokou objemovou hmotností normová tuhá s nízkou objemovou hmotností normová lehká montovaná nenormová Parametr: Uspoádání zkuš.vzorku (mže být zvoleno více hodnot) svislé / vertikální vodorovné / horizontální Parametr: Smrová orientace (mže být zvoleno více hodnot) i --> o i <-- o Parametr: Zatídní - klasifikace (E,EI-platí pro kabelové kanály) (jsou vždy oznaeny všechny hodnoty až do maxima) E EI Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 21 z 39

22 3.15. Typ výrobku Zaízení pro pirozený odvod koue a tepla Pod tímto Typem výrobku jsou evidovány výrobky s následujícími Technickými parametry a jejich možnými hodnotami : Parametr: Typ klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) bodová pásová Parametr: Typ výpln (mže být zvoleno více hodnot) prsvitná neprsvitná Parametr: Provedení klapky (volí se vždy jen jedna hodnota) plochá oblouková sedlová žaluzie Parametr: Klasifikace B30 pro teplotu (mže být zvoleno více hodnot) 300 C 600 C Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 22 z 39

23 4. Uživatelský popis ovládání databázové aplikace Tato ást tohoto dokumentu obsahuje popis uživatelského ovládání aplikace ureného pro zobrazení a tisk uložených dat v databázi. Zárove specifikuje rzné vlastnosti systému, které jsou pro celou aplikaci shodné, resp. nejsou závislé na kategorii dokument Pístup do aplikace Pístup k vlastní databázové aplikaci je zcela volný bez jakýchkoli omezení uživatelských práv i možností vyhledávání. Databázová aplikace je zalenna do bžných internetových stránek spolenosti PAVUS, a.s. a uživateli tudíž staí jen vstoupit na Podailo se tím udržet jednoduchý pístup, jednotné ovládání a grafické rozhraní. Vlastní vstup do aplikace umožuje volba Klasifikace ve standardním menu internetových stránek nazvaném Dokumenty (viz.obrázek). V pípad budoucího rozšíení o další kategorie dokument bude pístup k píslušné kategorii umožnn taktéž z menu Dokumenty volbou dle názvu píslušné kategorie. Po zvolení této volby se zobrazí vyhledávací formulá se základními údaji dokumentu. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 23 z 39

24 4.2. Základní údaje dokumentu Po zvolení kategorie dokument se v pravé ásti internetových stránek zobrazí formulá urený k vyhledání píslušného dokumentu i seznamu dokument. Tento formulá obsahuje základní informace o dokumentu, které jsou pro všechny typy výrobk shodné. Jedná se o tyto údaje : íslo dokumentu obsahuje vlastní íslo dokumentu Název výrobku obsahuje struný název výrobku Normy obsahuje zkušební pedpisy a normy související se zatídním i vlastnostmi výrobku Doplující informace obsahuje drobné doplující informace o výrobku Datum vydání obsahuje datum vydání dokumentu Platnost obsahuje datum, do kdy je dokument platný Vydal obsahuje údaje o organizaci, která dokument vystavila Objednatel obsahuje údaje o organizaci, která si vystavení dokumentu objednala Výrobce obsahuje údaje o organizaci, která vyrábí výrobek, kterého se dokument týká Podle všech výše evidovaných údaj lze vyhledávat píslušné dokumenty. Více viz.kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) O objednateli a výrobci jsou v systému ješt evidovány následující údaje: Název Kompletní adresa Internetová stránka Po zobrazení seznamu dokument je možné využívat aktivní odkaz na internetové stránky objednatele i výrobce resp. po zobrazení detailu dokumentu i aktivní odkaz na objednatele i výrobce (je-li na píslušném poítai instalován i ový klient nap.outlook Express, Microsoft Outlook, atp.). Více viz.kapitola 4.6.Zobrazení seznamu vyhledaných dokument a kapitola 4.7.Zobrazení detailu dokumentu. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 24 z 39

25 4.3. Základní vyhledávání v databázové aplikaci V zobrazeném formulái, po vstupu do databázové aplikace, je umožnno nastavení parametr pro vyhledání píslušného dokumentu. Viz.následující obrázek. Dle typu konkrétního zvoleného údaje je umožnn rzný zpsob užití i zadání hodnoty vyhledání. Údaje íslo dokumentu, Název výrobku, Normy a Doplující informace umožují vyhledávat i dle neúplných údaj. Bude-li nap. poteba vyhledat výrobek s názvem Požární klapka, staí do pole Název výrobku zadat slovo klapka a budou vyhledány všechny údaje, které mají v tomto poli text klapka a to a na zaátku, uvnit i na konci této položky (ili nap. Požární klapka i Klapka požární, atp.). Údaje Datum vydání a Platnost umožují definovat hledání v uritém rozsahu od do, který je umožnn výbrem (kliknutím na šipku v pravé ásti píslušného pole) z pednastavených hodnot odpovídajících možnostem íselného formátu datum (jednotlivá pole jsou v poadí den, msíc a rok). Vyhledání pak probíhá v zadaném intervalu vetn zadaných hodnot. Nap. chceme-li vyhledat všechny dokumenty s platností Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 25 z 39

26 do vetn, vyplníme k položce Platnost do polí za textem do následující údaje - v prvním poli 31, ve druhém 12 a ve tetím Pole od necháme nevyplnné. Viz.následující obrázek. Údaje Vydal, Objednatel a Výrobce je nutné vybrat z konkrétního seznamu, který se zobrazí po stisknutí šipky v pravé ásti pole. V seznamu se zobrazí názvy organizací (v abecedním poadí) a je možné si pi vyhledání pomoci stisknutím poáteního písmene názvu organizace na klávesnici. Kurzor pak skoí pímo na organizaci, jejíž název na stisknuté písmeno zaíná a hledaná organizace se dohledá pomocí bžných kurzorových kláves nebo pomocí myši a zobrazeného posuvníku v pravé ásti seznamu. Viz.následující obrázek Rozšíené vyhledávání dle typu výrobk Krom základních údaj dokumentu se v zobrazeném formulái objeví také pole s názvem Výrobek typu. Toto pole umožuje vybrat dokumenty, které odpovídají pouze jednomu typu výrobku. Volba se provede výbrem z nabídnutého seznamu, který se objeví po stisknutí šipky v prvé ásti pole. Jednotlivé typy jsou zobrazeny abecedn. Viz. obrázek. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 26 z 39

27 Po zvolení typu výrobku se vyhledávací formulá rozšíí o technické parametry vybraného typu. Píklad pro typ Kabelové ucpávky, tsnící systémy prostup potrubí a tsnní spár je uveden na následujícím obrázku. Rozšíením vyhledávacího formuláe o technické parametry píslušného typu vznikne možnost filtrovat i dle tchto parametr. Vyhledání je možné provést zaškrtnutím píslušného pole u jednotlivých parametr, resp. výbrem z rozbalujícího se seznamu, který se opt objeví po stisknutí šipky v pravé ásti píslušného pole. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 27 z 39

28 4.5. Obecná pravidla pro vyhledávání Pro vyhledávání platí obecn nkolik pravidel : všechna vyplnná pole tvoí podmínku a zárove, tzn. že, aby se vyhledal píslušný dokument, musí být všechny zadané podmínky splnny najednou nelze zadat podmínku nebo (tj.nap. dokumenty od tohoto výrobce nebo od jiného výrobce), v pípad poteby je nutné provést dva výbry u datumových položek jsou do výbru vždy zahrnuty i okrajové zadané hodnoty (tj. pro od platí vtší nebo rovno, pro do platí menší nebo rovno) nevyplnná položka se pi vyhledání nebere v úvahu pro výbr všech dokument v píslušné kategorii se do výbru nezadává žádná podmínka u textových položek, které umožují zadat i neúplné údaje (viz. kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) se vždy vyhledá i ástená hodnota v píslušném poli (nelze tudíž zadat jen nap. výrobky s názvem od písmene a, vždy se vyhledají všechny výrobky jejichž název písmeno a obsahuje a to a na zaátku, uvnit i na konci položky) u textových položek, které umožují zadat i neúplné údaje (viz. kapitola 4.3.Základní vyhledávání v databázové aplikaci) se nevkládají žádné pomocné znaky typu %, *,?, atp. vyhledává se vždy podle všech znak vložených do pole zvolením nového typu výrobku se upraví vyhledávací formulá a pvodn zadané hodnoty jsou vymazány(!) Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Str..: 28 z 39

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více