Maturitní otázka č / Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:"

Transkript

1 Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č / Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé). Zaúčtvání daně z příjmů, daně z příjmů ze závislé činnsti, sptřební daně, silniční daně, daně z nemvitých věcí, daň z nabytí nemvitých věcí. Druhy dtací, účtvání dtacích (nárk na dtaci, pužití dtace, příjem dtace). DAŇ: záknem určená platba d veřejnéh rzpčtu. Z veřejnéh rzpčtu jsu pak hrazeny splečné ptřeby bčanů danéh státu. Je pvinná, neúčelvá (předem nevíme, k jakému účelu budu vybrané prstředky pužity), pravidelně se pakující a nenávratná. Funguje na principu slidarity = uspkjvány budu ptřeby i těch bčanů, kteří daně neplatí (studenti, sby na mateřské a rdičvské, důchdci, nezaměstnaní,...) Nepřímé daně: platíme při každém nákupu zbží a služeb. Čast si ani neuvědmujeme, klik takt státu dvedeme peněz. Nepřímé prt, že je neplatíme přím státním institucím, ale cenu včetně daně zaplatíme prdávajícímu, který pak má pvinnst tut daň státu dvést. Patří sem: DPH účet 343, sptřební daně účet 345, eklgické daně účet 345. Přímé daně: každý pplatník pdává na FÚ daňvé přiznání a daň přím uhradí. Patří sem daně majetkvé a důchdvé. Daně majetkvé: silniční daň, daň z nemvitých věcí, daň z nabytí nemvitých věcí vše na účtech 345. Daně důchdvé: daň z příjmu FO účet 342 (zdanění mezd) a daň z příjmů FO a PO, které jsu účetní jedntku účet 341. POJMY: Správce daně: státní instituce, která daně vybírá nejdůležitějším správcem daně je finanční úřad. Má práv kntrlvat, zda jsu daně dváděny ve správné výši a taky daně vymáhat. POPLATNÍK: FO neb PO, z jejíchž peněz je placena daň (z čí kapsy půjdu peníze). PLÁTCE: FO neb PO, která musí ze zákna peníze dvést státu (např. DPH = pplatník je kupující = z jeh kapsy jdu peníze a plátce je prdávající, ten dvádí v nejbližším zúčtvacím bdbí daň FÚ) Někdy je pplatník a plátce jedna sba např. majitel dmu, který platí daň z nemvitých věcí a sám ji dvádí finančnímu úřadu. Neb účetní jedntka, která si sama vypčítá daň z příjmu a tu dvede finančnímu úřadu. Zdaňvací bdbí: časvý interval, za který se daň vyměřuje a dvádí. daň z příjmů kalendářní neb hspdářský rk DPH kalendářní měsíc neb kalendářní čtvrtletí, sptřební daně a eklgické daně kalendářní měsíc, silniční daň kalendářní rk, daň z nemvitých věcí kalendářní rk, daň z nabytí nemvitých věcí zdaňvací bdbí neexistuje, daně se vybírají, jen když nastane daná skutečnst. Splatnst daně: termín, d kteréh musí být daň zaplacena daň z příjmů buď neb pkud daň. přiznání zpracvává daň. pradce. DPH d 25. dne v měsíci sptřební a eklgické daně d 25. dne v měsíci, silniční daň d p uplynutí zdaňvacíh bdbí. DAŇ Z PŘÍJMU FO Daň z příjmů FO i PO je upraven záknem č. 586/1992 Sb., daních z příjmů. Pplatníci daně: FO, které mají na území ČR bydliště, neb se zde bvykle zdržují (min 183 dnů v daném kalendářním rce = rezident). Pplatník s mezenu daňvu pvinnstí je ten, jehž daňvá pvinnst se vztahuje puze na příjmy plynucí ze zdrjů na území ČR. Je nazýván nerezident. Plátce daně: pdnikatelé platí daň sami za sebe (plátce je shdný s pplatníkem) zaměstnanci u nich dvádí zálhy na daň zaměstnavatel a p sknčení rku pdává přiznání zamě-tel, neb sám zam-nec. Zdaňvací bdbí je kalendářní rk d d P sknčení zdaňvacíh bdbí musí pplatník pdat daňvé přiznání za předešlý rk a vypčtenu daň zaplatit. 1

2 Ing. Eliška Galambicvá Pdnikatel FO sám za sebe pdává přiznání d následujícíh rku. Pkud DP zpracvává daňvý pradce tak d Za zaměstnance firma zpracvává DP d 15. únra a zam-nec h jen pdepíše. Zálhy na daň z příjmů ze závislé činnsti jsu sráženy zaměstnavatelem v měsíčních intervalech a při rčním DP je vyúčtuje. Předmět daně veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní pdbě (tedy i naturálie, hmtné dměny, využívání služebníh auta pr sbní ptřebu, atd.) krmě příjmů d daně svbzených. Příjmy závislé činnsti (ze zaměstnání) (viz 6 ZDP) Příjmy ze samstatné činnsti (viz 7 ZDP) Příjmy z kapitálvéh majetku (dividendy, pdíly na zisku, atd.) (viz 8 ZDP) Příjmy z nájmu (viz 9 ZDP) Ostatní příjmy (výhry, příležitstné příjmy, dary, apd). (viz 10 ZDP) Základ daně: u příjmů ze zaměstnání je ZD tzv. superhrubá mzda (hrubá mzda + 34% SP, ZP placené zamě-telem). u příjmů z pdnikání zjistíme základ daně z účetnictví firmy (V N = ZD) neb daňvé evidence (příjmy výdaje = základ daně) Nezdanitelná část základu daně: daňvý základ může být snížen částečné úrky z úvěrů ze stavebníh spření a z hyptečníh úvěru, pjistné na sukrmé živtní pjištění (max. 12 tis. ), příspěvky na penzijní připjištění (maximálně 12 tis ). Dary nad 1.000,- rvněž snižují daňvý základ, avšak puze d 15 % hdnty daňvéh základu u FO. Sazba daně z příjmů fyzických sb v rce 2014 činí 15 % ze základu daně. Základ daně snížíme nezdanitelné plžky a dčitatelné plžky, zakruhlíme na celá sta dlů a vypčítáme 15 %. Tut vypčtenu daň můžeme dále snížit slevy na dani, které činí v rce 2014: základní sleva na dani na pplatníka: měsíčně 2 070, rčně , sleva na dani na manželku-manžela s nízkým příjmem (tj. d 68 tis. rčně): jen rčně sleva na dani na studenta: měsíčně 335, rčně daňvé zvýhdnění na vyživvané dítě: měsíčně 1 117, rčně a další slevy dle 35ba Pstup výpčtu: Základ daně, který je sučtem jedntlivých dílčích základů daně, dle 6 10 ZDP Tent ZD snížíme : a) nezdanitelné části (ZDP 15) - dpčet úrků z úvěru ze stavebníh spření neb z hyptečníh úvěru - částky zaplacené na penzijní připjištění a sukrmé živtní pjištění (ve výši stanvené ZDP), - hdnta darů na vyjmenvané účely (ve výši stanvené ZDP), b) dčitatelné plžky (ZDP 34) například ztráta z minulých let Takt upravený ZD /zakruhlený na stvky dlů) se zdaňuje sazbu 15 %. Pdnikatel FO měl v rce 2014 tyt příjmy: ze zaměstnání, kde měl pdle ptvrzení základu daně ze závislé činnsti příjmy ve výši a sraženu zálhu na daň ve výši , z pdnikání měl příjmy ve výši a daňvé výdaje ve výši , připsané úrky z pdnikatelskéh účtu ve výši 470, příjmy z nájmu bytu a výdaje na nájem ve výši Na sukrmé živtní pjištění si zaplatil Má dvě nezletilé děti, na které uplatňuje dpčet. Dílčí základ daně ze závislé činnsti ( 6) Dílčí základ daně ze samstatné činnsti ( 7) Dílčí základ daně z kapitálvéh majetku ( 8) Dílčí základ daně z nájmu ( 9) 2

3 Ing. Eliška Galambicvá Dílčí základ daně z statních příjmů ( 10) ZÁKLAD DANĚ CELKEM Nezdanitelné částky ZD ( 15) sukrmé živtní pjištění (skutečně zaplacené mínus , max ) hdnta darů (max. 15 % ZD) Základ daně snížený nezdanitelné částky a dčitatelné plžky Základ daně zakruhlený na 100 dlů Daňvá pvinnst (15 %) před uplatněním slev Slevy na dani Sleva na pplatníka, manželku 35ba Daňvá pvinnst p slevě dle 35ba Sleva na vyživvané dítě 35c Daňvá pvinnst p slevě dle 35c Na zálhách zaplacen Zbývá dplatit (+), zaplacen více (-) DAŇ Z PŘÍJMU PO účet 341 Pplatníci a sučasně plátci daně: PO a FO, které jsu účetní jedntku Zdaňvací bdbí je kalendářní neb hspdářský rk. Předmět daně: výnsy z veškeré činnsti a nakládání s majetkem, krmě jmenvitých výjimek. Základ daně je zisk (V N = VH), upravený pdle zákna dani z příjmu (pr daňvé účely musíme z nákladů vyjmut daňvě neuznatelné výdaje, jak náklady na reprezentaci, cestvné nad pvlený limit, účetní dpisy ve výši přesahující daňvé dpisy, apd.) Plžky snižující základ daně: hdnta daru pskytnutých PO na financvání vědy, šklství, kultury, zdravtnictví, sprt, sc. účely, charitativní účely, apd., pkud dar bude min a v úhrnu nepřekrčí hdntu 10 % základu daně. Sazba daně je v rce 2014 u pdnikatelských jedntek 19 % Účtujeme: 1) předpis daňvé pvinnsti 591 a 593/341 2) zaplacené zálhy 341/221 3) dměrek daně z příjmů 595/341 Pstup výpčtu daně z příjmů PO: 1) Vypčítáme výsledek hspdaření: VH = V N (účetní VH) 2) Upravíme VH pr daňvé účely: připčteme nedaňvé náklady, např. náklady na reprezentaci, příspěvek zaměstnancům na tuzemsku rekreaci, příspěvek na stravenky nad limit, dary (dar musí činit min a v úhrnu nesmí přesáhnut 10 % ze základu daně), rzdíl mezi účetními a daňvými dpisy, mank které byl předepsán k úhradě,... dečteme nedaňvé výnsy, např. přijaté pdíly na zisku. 3) Vypčítáme základ daně. 4) dečteme dčitatelné plžky dle 34 (např. ztráta minulých let) 5) dečteme dary 6) vypčítáme základ daně, ZAOKROUHLÍME NA 1000 DOLŮ!!!! 7) vypčítáme daň 19 % (účtujeme 591/341) DAŇ Z PŘÍJMU z běžné činnsti SPLATNÁ. Účet 342 Ostatní přímé daně - zde se účtuje daň z příjmu ze závislé činnsti u zaměstnanců (tzn. daně ze mzdy). Na tmt účtu se také eviduje srážkvá daň. 3

4 Ing. Eliška Galambicvá 1) Srážka daně zaměstnancům, splečníkům 331, 364, 366/342 2) Zaplacení sražené daně 342/ daň ze mzdy zaměstnanců 364 srážka daně splečníkům z pdílů na zisku 366 srážka daně z příjmů ze závislé činnsti splečníkům. Účet 354 Ostatní daně a pplatky zde se účtuje : sptřebních daních, kdy je účetní jedntka plátcem daně, majetkvých daních (dani z nemvitých věcí, daň z nabytí nemvitých věcí), pplatcích SPOTŘEBNÍ DANĚ - upraveny záknem č. 353/2003 sptřebních daních - krmě fce fiskální mají také význam regulační. Týkají se jen vybraných výrbků. - základem daně jsu jedntky mnžství, 1 hl piva, ks cigaret. Sptřební daně jsu sučástí základu pr výpčet DPH - pplatníkem je knečný sptřebitel Sptřební daně: z minerálních lejů z lihu z piva z vína a meziprduktů z tabákvých výrbků Předmětem jsu vybrané výrbky vyrbené v tuzemsku a výrbky dvezené. Okamžik výrby neb dvzu je kamžikem vzniku daňvé pvinnsti. Vznik pvinnsti daň přiznat a zaplatit vzniká při uvedení výrbku d běhu. Zdaňvacím bdbím je kalendářní měsíc. Daňvé přiznání plátce předkládá d 25 dne p sknčení zdaňvacíh bdbí za každu daň samstatně. Daň je splatná d 40 dne p sknčení zdaňvacíh bdbí. Pdnik (plátce DPH) vyrbil a prdává 200 litrů 40 % alkhlu (sazba sptřební daně je 285 na 1 litr 100 % alkhlu). Výrbní náklady + zisk činí 50 / 1 litr. 1) cena ddávky bez sptřební daně ,-- 311/601 2) sptřební daň (285 *0,4*200 litrů) ,-- 311/345 3) DPH 21 % ( )*0, ,-- 311/343 SILNIČNÍ DAŇ Upravena záknem č. 16/1993 Sb dani silniční. Předmětem daně jsu silniční mtrvá vzidla pužívaná k pdnikatelské činnsti. Pplatníkem i plátcem je majitel vzidla uvedený v technickém průkazu. Nutnst vést knihu jízd. Sazba daně: u sbních autmbilů závisí na bjemu válců mtru u nákladních autmbilů závisí na hmtnsti vzidla a na pčtu náprav. Zdaňvací bdbí je kalendářní rk. Pdnikatel platí zálhy a d knce ledna následujícíh rku je vyúčtuje. Zálhy se platí v běžném rce k , , , Zálhy se účtují 345/221,211. P vyplnění daňvéh přiznání vytvříme VÚD předpis silniční daně 531/345. DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Upravena záknem č. 340/2013 Sb., dani z nabytí nemvitých věcí Pplatník je sučasně plátcem převdce = prdávající. Je t daň jednrázvá prt nesledujeme zdaňvací bdbí. Pplatník je pvinen d 30 dnů d zaregistrvání převdu na katastru nemvitstí pdat přiznání na FÚ, který mu uvedenu daň vyměří. Sazba daně z převdu nemvitstí je 4 % z ceny. Účtuju předpis daně 538/345. 4

5 Ing. Eliška Galambicvá DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ Upravena záknem č. 344/2013 Sb., dani z nemvitých věcí. Plátcem a pplatníkem je majitel nemvitsti evidvaný na katastrálním úřadě. Zdaňvací bdbí je kalendářní rk. Daňvé přiznání pdám jenm za rk, kdy nemvitst kupím a t d v dalších letech už nepdávám DP, jenm daň platím a t každý rk d Má dvě části: daň z pzemků základem je cena pzemku dle vyhlášky a frma využívání pzemku u zemědělské půdy a lesů, u stavebních pzemků je t rzlha pzemku. daň ze staveb základem je půdrys nadzemní části stavby v m 2 a sazba závisí i na plze stavby. Účtuju: předpis daně 532/345 DOTACE Dtace se evidují na účtech 346 Dtace ze státníh rzpčtu, Ostatní dtace. Jedná se nenávratně pskytnuté peněžní prstředky ze státníh rzpčtu, z rzpčtů územně samsprávných celků, apd. Pr stanvení pstupu účtvání je důležité přesně vymezit účel, na který byla dtace pskytnuta. 1) dtace k úhradě nákladů (prvzní dtace): jsu určeny na úhradu prvzních nákladů, např. dtace na mzdy abslventů škl, neb dtace na úhradu úrků nezahrnvaných d přízení dld majetku a) nárk na dtaci 378/346, 347 (na základě smluvy pskytnutí dtace) b) pužití dtace 346, 347/648, 668 c) příjem dtace 221/378 2) dtace na přízení dluhdbéh majetku (investiční dtace): snižuje vstupní cenu přizvané investice. a) nárk na dtaci 378/346, 347 (na základě smluvy pskytnutí dtace) b) pužití dtace 346, 347/042 c) příjem dtace 221/378 č. dklad text částka MD D 1. VBÚ Úhrada zálhy na daň z příjmů právnických sb Úhrada zálhy na silniční daň VÚD Předpis silniční daně VÚD Předpis k dani z nemvitých věcí VPD Dplatek silniční daně VÚD Platební výměr na daň z nabytí nemvitých věcí VBÚ Zaplacena daň z nemvitých věcí Úhrada DPH finančnímu úřadu VÚD Hrubá mzda zaměstnance abslventa SŠ VÚD Nárk na dtaci ke mzdě abslventa SŠ d úřadu práce VÚD Předpis daně z příjmů PO z běžné činnsti pdle daňvéh přiznání FP Nákup EKO autbusu, bez daně DPH 21 % cena celkem VÚD Nárk na dtaci na EKO autbus VÚD Zařazení EKO autbusu d užívání VBÚ Přijatá dtace na mzdu abslventa škly Dplatek daně z příjmů PO (viz bd 1 a 9) Zaplacena daň z nabytí nemvitých věcí VÚD Dměřená daň z příjmu PO za předchzí bdbí VÚD Platební výměr na penále finančnímu úřadu VBÚ Uhrazena ddatečně dměřená daň z příjmu PO Uhrazené penále FÚ z ddatečně dměřené daně

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více