Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které se stalo pøedmìtem mnoha debat a názorových støetù. Zeptali jsme se proto zástupcù jednotlivých zúèastnìných stran na jejich názory na fungování trhu krátce po jeho otevøení. Jak vnímáte trh selektøinou krátce po jeho èásteèném otevøení konkurenci? Na hlubší hodnocení otevøení trhu s elektøinou je ještì asi trochu brzy. Vzhledem k tomu, že jsem mìl možnost sledovat pøípravy i první praktické kroky všech subjektù na trhu s elektøinou, mohu konstatovat, že se všichni uèí a uèí se rychle. Výsledkem by mohl být i tlak na rychlejší otevøení trhu s elektøinou než pøedpokládá energetický zákon. Na hlavní oèekávaný výsledek èásteèného otevøení trhu elektøinou snížení cen elektøiny si však musíme všichni ještì chvíli poèkat. Ing. Pavel Brychta, CSc. pøedseda Energetický regulaèní úøad Je asi pøedèasné hodnotit, jak funguje trh s elektrickou energií po jeho èásteèném otevøení. Energetický regulaèní úøad si v loòském roce jako rozhodující subjekt trhu teprve hledal svoji pozici a nevyhnul se tak logicky nìkterým problémùm. To stejnì platí letos pro Operátora trhu a až èas ukáže, zda a jak rychle zvládne v plné míøe vykonávat funkci organizátora krátkodobých obchodù s elektøinou. Co se samotného konkurenèního boje o zákazníky týèe, neodehrály se v této oblasti žádné dramatické zmìny. Až na nìkolik výjimek si regionální distribuèní spoleènosti vesmìs uhájily své dosavadní zákazníky. Konkrétnì v pøípadì Jihomoravské energetiky jsme o žádného tzv. oprávnìného zákazníka nepøišli, naopak jsme nìkteré nové získali. Za zmínku snad stojí konstatování, že konkurenèní boj se odehrává zatím pøedevším v rovinì cenové, což ale mùže u nìkterých zákazníkù vzbuzovat pøehnané nadìje na další a další nabídky stále levnìjší elektøiny. Možnosti nákupu jsou z hlediska ceny nìkde limitovány a obchodník samozøejmì nezískává vìtšinou zákazníka proto, aby na nìm vytváøel dlouhodobì ztrátu. Lze tedy oèekávat, že v budoucnu zaène i elektroenergetický trh fungovat obousmìrnì. Tedy nejenom nové zákazníky získávat, ale také neefektivní smlouvy buï pøehodnocovat nebo i vypovídat. Po jistém poèáteèním váhání odpovìdných institucí, kdy byly ustaveny rozhodující orgány Energetický regulaèní úøad a Operátor trhu takøka na poslední chvíli, odvedli zamìstnanci obou zmínìných organizací úctyhodný kus práce, díky nìmuž se trh nakonec otevøít podaøilo. Tøicet pìt z 41 èlenù Sdružení velkých spotøebitelù energie je oprávnìným zákazníkem pro výbìr dodavatele elektrické energie. Naprostá vìtšina z nich zùstala u svých dosavadních dodavatelù, nestala se subjektem zúètování a zvolila režim pøenesené odpovìdnosti za odchylku. Vedli je k tomu následující dùvody: Statistická výhoda velkého objemu prodeje realizovaného REASy, minimální množství elektøiny obchodovatelné na krátkodobém trhu je 1 MWh (zde nebyla akceptována naše pøipomínka, v níž jsme navrhovali 100 kwh), vstøícné chování obchodníkù vùèi odbìratelùm a jistá opatrnost odbìratelù. Situaci ohlednì úètování odchylek považujeme za jeden z nejvýraznìjších úspìchù èinnosti Sdružení v uplynulém roce. Do obecného povìdomí jak spotøebitelù, tak obchodníkù se podaøilo prosadit názor, že ve velkém souboru odbìratelù se odchylky statisticky z velké èásti navzájem vyruší. Praktickým dùsledkem je to, že vìtšina obchodníkù umožòuje odbìrateli relativnì vysokou fluktuaci odbìru a pøejímá za odbìratele odpovìdnost za odchylky v širokém pásmu. Celkovì lze øíci, že pøes nìkteré výhrady je vìtšina nynìjších oprávnìných zákazníkù s dosavadními výsledky otevøení trhu spokojena, protože se jim podaøilo dosáhnout snížení celkové ceny za elektøinu v rozmezí jednoho až pìti procent. Stínem je, že u zákazníkù, kteøí provozují vlastní zdroje, došlo k nárùstu cen o poplatek za systémové služby. Pøeètìte si První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií...1 Obchodovatelné zelené certifikáty princip a význam...2 Koupili byste si elektøinu výhradnì z obnovitelných zdrojù energie?...2 Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska...2 EEBW: Energie Efektivnì Ekodomy inspirace pro každého...3 Konference Rio + 10 v Praze a Johannesburgu...3 První auditoøi certifikováni...3 Firma Shell pøedpovídá nárùst využití obnovitelných zdrojù...3 Technický prùvodce energetika...3 Nakládání s komunálními bioodpady v Èeské republice...4 Vysoká cena ještì neznamená drahé teplo...4 Kde najít seznam nových vyhlášek v oblasti energetiky?...4 Konference CEEERES v Bratislavì...4 Letní odstávka tepla co s ní?...5 Publikace Úsporná domácnost nový poradce pøi šetøení energií...5 Èeská energetika pod drobnohledem IEA druhý nejteplejší rok v historii...5 Semináø pro mìsta...5 Konference, výstavy a prezentace ve støední a východní Evropì...6 Adresy organizací...6 Mgr. Aleš Øiháèek tiskový mluvèí Jihomoravská energetika, a.s. Ing. Ludìk Piskaè tajemník Sdružení velkých spotøebitelù energie Souèástí tohoto èísla èasopisu je i pøiložená samostatná pohlednice, obsahující pozvánku k úèasti na 8. mezinárodní konferenci a výstavì EEBW: Energie efektivnì V pøípadì zájmu o prezentaci své práce formou pøednášky nebo o úèast na výstavì nás kontaktujte na ové adrese Podrobnìjší informace naleznete na druhé stranì, pøípadnì na internetové adrese

2 ročník 10, číslo 1, strana 2 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Obchodovatelné zelené certifikáty princip a význam S liberalizací trhu s energií se objevila i nová alternativa podpory obnovitelných zdrojù energie, využívající obchodovatelné zelené certifikáty. Od roku 1998 byl tento nástroj postupnì zaveden v praxi v Nizozemí, Belgii, Rakousku, Spojeném království, Dánsku a Itálii. V dalších zemích se o této možnosti uvažuje. Systém zelených certifikátù vychází ze stanovení cílového podílu obnovitelné elektøiny na výrobì elektøiny na území daného státu èi regionu. Koneèní spotøebitelé (nebo dodavatelé) jsou pak tento minimální podíl elektøiny z obnovitelných zdrojù povinni spotøebovat. Plnìní této povinnosti se prokazuje odevzdáváním zelených certifikátù, dokládajících výrobu urèeného objemu elektøiny z obnovitelných zdrojù. Výrobci obnovitelné elektøiny soutìží za rovných podmínek na trhu s elektøinou, k tržní cenì však navíc obdrží zelené certifikáty v objemu vyrobené obnovitelné elektøiny. Tržba za prodej certifikátù je pak dodateèným pøíjmem k tržní cenì vyrobené elektøiny a mùže pokrývat vyšší náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojù. Cena zelených certifikátù závisí pøedevším na rozdílu prùmìrných výrobních nákladù prodané elektøiny z obnovitelných zdrojù a výrobních nákladù elektøiny z ostatních zdrojù. Cena se nestanovuje administrativnì, ale samovolnì na základì podmínek na trhu. Také je však možné doèasnì, anebo i trvale, cenu Pøeèetli jste si èlánek o zelených certifikátech na této stranì a napadlo vás, že by to nemusel být špatný nápad, koupit si elektøinu vyrobenou z obnovitelného zdroje? Díky zeleným certifikátùm je to možné. V Holandsku existuje firma, která umožòuje prodej zelené elektøiny na celém svìtì. A jak to funguje? Zájemce napíše, o jaké množství elektrické energie má zájem (napøíklad svou roèní spotøebu v kwh). Firma pak zakoupí zelené certifikáty na uvedené množství elektøiny v nìkteré ze zemí s funkèním systémem obchodování s certifikáty, které pak jménem zákazníka uchová. Ten tak získá jistotu, že uvedené množství zelené elektøiny bylo skuteènì certifikátù regulovat napøíklad v Dánsku byla ustanovena minimální cena, za kterou mohou spotøebitelé nakupovat zelené certifikáty na 0,1 DKK/kWh (0,43 Kè/kWh). Na druhé stranì zde mùže spotøebitel namísto odevzdání zeleného certifikátu zaplatit pokutu ve výši 0,27 DKK/kWh (1,16 Kè/kWh), která tak vlastnì tvoøí horní strop pro cenu certifikátu na trhu. Pøi vhodném nastavení se tento systém vyznaèuje vysokou environmentální i ekonomickou efektivitou. Vede totiž relativnì pøesnì k dosažení stanoveného podílu vyrobené obnovitelné elektøiny, a tím poskytuje jistotu v dosažení cílového snížení zneèištìní ovzduší a šetøení neobnovitelnými zdroji energie. Cílovou kvótu podílu obnovitelných zdrojù je však nutné stanovovat opatrnì. Pokud je totiž stanovena pøíliš nízko, cena certifikátù se bude blížit nule. A naopak, pøemrštìné ambice mohou vést k zvýšení cen elektøiny a nástroj se tak v obou pøípadech mine úèinkem a nesplní pùvodní pøedstavy. Systém obchodovatelných zelených certifikátù mùže být také kombinován s dobrovolným nákupem zelených certifikátù nad stanovenou kvótu, který odpovídá dosud známému dobrovolnému nákupu obnovitelné energie za mírnì zvýšené ceny. -js- Kontakt: Další informace: Koupili byste si elektøinu výhradnì z obnovitelných zdrojù energie? vyrobeno a prodáno jenom jemu. Nejedná se tedy o fyzickou dodávku elektøiny, ale o obchod s certifikáty. V souèasné dobì je možné koupit vìtrnou energii v cenì 3 eurocenty/kwh (cca 1 Kè/kWh) a elektøinu ze solární fotovoltaiky v cenì 80 eurocentù/kwh (cca 25 Kè/kWh). Platba probíhá pøes internet prostøednictvím platebních karet. V nìkterých zemích se jedná o známý zpùsob, jak snížit environmentální dopady podnikatelské èinnosti mnohých firem a pøitom si zatraktivnit svou marketingovou politiku. Kontakt: Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska Devìt set milionù EUR je èástka, kterou se holandská vláda rozhodla podpoøit inovativní myšlenky v oblasti technologie, energie, životního prostøedí, vývozu a mezinárodních partnerství. Jedním z projektù, spadajících do této oblasti, je program Carboncredits.nl, který pomáhá firmám investovat do úspor energie, obnovitelných zdrojù energie, zpracování odpadu a zalesòování v zemích støední a východní Evropy. 4. bøezen byl termínem pro registraci tìchto projektù u koordinátora programu, holandské organizace Senter.nl. Cílem tohoto programu je financovat projekty, které pøispívají ke snížení emisí CO2. Za Èeskou republiku již bylo pøedbìžnì pøihlášeno portfolio 28 projektù využití biomasy, které umožní pøechod, obnovu nebo rozšíøení využití biomasy jako paliva pro systémy centrálního zásobování teplem, kde nahradí uhlí nebo zemní plyn. Tepelná kapacita tìchto projektù je v rozsahu 600 kwth až kwth a jejich souhrnná kapacita je 130 MWth, s cílem jejich uvedení do provozu ke konci roku Projekt v hodnotì 4.7 milionù EUR investièní podpory realizuje firma Biomass Technology Group. Zdroj: EEBW: Energie Efektivnì roèník mezinárodní konference a výstavy listopadu 2002 Kongresové centrum Praha Hlavní témata konference a doprovodné výstavy: l Liberalizované energetické trhy l Energetické audity l Využití biomasy l Nízkonákladové nízkoenergetické domy l Energeticky úsporné osvìtlení l Financování projektù a Energy Performance Contracting Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie Efektivnì je tradièním místem pro setkávání a výmìnu zkušeností odborníkù rùzných profesí technických a energetických profesionálù, manažerù a politikù na komunální i státní úrovni, podnikatelù a vrcholového vedení z prùmyslové sféry a energetiky. Je to pøíležitost pro výmìnu názorù nad konkrétními aktuálními problémy i pro nová obchodní setkání, pøíležitost pro neformální diskusi podnikatelù s pøedstaviteli státní správy, ale také možnost získání zahranièních zkušeností a navázání nových osobních kontaktù s domácími i zahranièními odborníky z oboru. Odborná setkání a diskuse doplòuje i vyhledávaný spoleèenský program. Konference a výstava EEBW: Energie Efektivnì má peèlivì pøipravený program, který vám umožní využít èas strávený na konferenci skuteènì efektivnì. I proto se vìtšina úèastníkù na konferenci EEBW: Energie Efektivnì pravidelnì vrací. Máte-li zájem aktivnì pøispìt k letošnímu roèníku EEBW a již jako pøednášející, spoluorganizátor èi partner vybraného semináøe nebo exkurze, vystavovatel svého výrobku èi služeb, nebo sponzor celé konference èi vybrané doprovodné akce, kontaktujte prosím kanceláø SEVEn. Aktuální informace o EEBW: Energie Efektivnì 2002 mùžete prùbìžnì sledovat rovnìž na webové stránce SEVEn nebo na adrese -jz- Kontakt: SEVEn, Odborní garanti konference: Spoleènost pro techniku prostøedí, Èeský svaz stavebních inženýrù, Svaz podnikatelù v oboru technických zaøízení Mediální partneøi:

3 ročník 10, číslo 1, strana 3 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Ekodomy inspirace pro každého I když tzv. pasivní dùm, coby energeticky nejúspornìjší forma bydlení, je pro mnoho z nás metou vzdálenou, èasto hledáme podnìty umožòující všestrannì se pouèit pøi plánování domu i pøi úpravách v bytì. Toto pouèení najdeme na novì publikovaném CD- ROM, který vydala Liga ekologických alternativ. Najdeme zde základní pravidla pro stavbu jakéhokoli jen trochu ekologicky a energeticky úspornì pojatého domu (orientace stavby, dispozièní uspoøádání, sladìní práce zúèastnìných profesí vèetnì významu poradenství, možnost finanèních podpor, dùsledky tzv. tepelných mostù apod.) Nechybìjí ani odkazy na zdroje finanèní podpory v ÈR, zajímavé videosnímky, publikace i internetové stránky k tématu, pøíp. kontakty. CD-ROM dále obsahuje fakta, názory i postøehy o témìø 100 ekodomech u nás i v zahranièí, dále 18 virtuálních miniexkurzí, 400 fotografií, obrázkù a grafù, a to vše na cca 250 grafických obrazovkách, propojených nepoèítaným množstvím hypertextových odkazù. Uvedený CD-ROM je možné získat za 400,- Kè v Lize ekologických alternativ, tel. + fax: 02 / Ukázky na internetové adrese: Konference Rio + 10 v Praze a Johannesburgu Letos uplyne deset let od konání konference OSN o životním prostøedí a rozvoji v Rio de Janeiru Pøi této pøíležitosti se ve dnech v Praze uskuteèní konference Rio + 10 Transformace od centrálnì plánované ekonomiky k udržitelné spoleènosti? Visegradská Agenda 21 (zemì Visegradské ètyøky jsou ÈR, Polsko, Slovensko a Maïarsko). Cílem této konference je vyhodnotit uplatòování Agendy 21 hlavního dokumentu pøijatého v Riu, specifikovat nové priority udržitelného rozvoje ve visegradském regionu pro nadcházející desetiletí a rozvíjet spolupráci a komunikaci v rámci støedoevropského regionu. V záøí tohoto roku se pak bude konat celosvìtová konference Rio + 10 v Johannesburgu pod záštitou OSN. Kontakt: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., První auditoøi certifikováni V polovinì prosince minulého roku schválilo Ministerstvo prùmyslu a obchodu tolik potøebný Zkušební øád a Metodický pokyn k zápisu do seznamu auditorù. Oba dokumenty jsou zveøejnìny na internetových stránkách MPO a Asociace energetických auditorù, kde jsou i dvì pøihlášky, z toho jeden formuláø sloužící k pøihlášení ke zkouškám. Po složení zkoušek se podává druhý formuláø jako žádost o zapsání do seznamu auditorù. Nic už tedy nebrání, aby se po roce zaèala naplòovat litera zákona o hospodaøení energií. První skupina uchazeèù absolvovala zkoušky už v polovinì ledna. Nejdøíve je èekal zkušební test. Poèítaè vybral každému zvláštní test namíchaný ze ètyøiceti z celkového poètu pìti stovek pøedem zveøejnìných otázek. Druhá èást zkoušky spoèívala v rozpravì nad pøedloženými audity. Ménì úspìšné èekala øada doplòujících otázek. Podle informace ÈEA se jen do konce ledna pøihlásilo ke zkouškám okolo sedmdesáti uchazeèù. Svým prvním energetickým auditorem certifikovaným podle nového zákona se již mùže pochlubit i SEVEn, který tak i nadále mùže zpracovávat audity pro mìsta, obce a prùmyslové podniky podle nové legislativy. Další informace: MPO: AEA: Firma Shell pøedpovídá nárùst využití obnovitelných zdrojù Nová publikace Technického nakladatelství BEN obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství pøi øešení úkolù v pøedprojektové pøípravì, stavbì, provozu a modernizaci energetických zaøízení. Informace v této knize jsou využitelné pro úspìšné naplòování ustanovení nových zákonù ÈR o hospodaøení energií a energetického zákona. Informace Technický prùvodce energetika a postupy øešení jsou zpracovány z pozice základních disciplin fyziky, chemie, elektroenergetického inženýrství a souèasného stavu znalostí v této oblasti u nás a v zahranièí. Jsou zde popsány dùležité discipliny potøebné a èasto užívané v energetice, kvalitativní znaky pracovních medií elektrárenských a teplárenských obìhù, informace o vybraných technologických zaøízeních a modely pro optimální øízení jejich provozu. Prùvodce Nadnárodní spoleènost Shell pøipravila studii vývoje spotøeby energie ve svìtì do roku Dochází v ní k závìru, že do roku 2050 vzroste podíl obnovitelných zdrojù a klesne podíl fosilních paliv na celkové spotøebì energie. Firma Shell se zabývá vývojem budoucí spotøeby energie už od 70. let, mezi jinými i ve spolupráci se Svìtovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj nebo IPCC. Mezi klíèové otázky pro budoucí rozvoj svìtové energetiky podle autorù studie patøí dostupnost ropy a zemního plynu v budoucnu, nové technologie pro automobilový prùmysl, zmìny v poptávce po energii, možnost skladovat energii, rùst spotøeby energie v Èínì, Indii a dalších rostoucích ekonomikách a zmìny v sociálních a osobních prioritách spotøebitelù. A jak se tedy zmìní struktura paliv v roce 2050? Podle výsledkù této studie budou obnovitelné zdroje energie poskytovat asi jednu tøetinu celkové spotøeby energie oproti stávajícím osmi procentùm, podíl fosilních paliv klesne z 85% na pøibližnì 60% a podíl jaderné energie se bude pohybovat mezi stávajícími 4 až 8%. I firma obchodující pøedevším s fosilními palivy tedy pøedpokládá výrazný nárùst využití obnovitelných zdrojù energie a plánuje v prùbìhu pøíštích pìti let investovat pùl miliardy dolarù do jejich rozvoje. Text studie je možné získat na internetových stránkách firmy Shell. -jkhttp://www.shell.com/files/media-en/ scenarios.pdf pojednává i o provozu elektrárenských a teplárenských výrobních jednotek, pøenosu a rozvodu elektrické energie v elektrizaèní soustavì (vèetnì mezinárodní spolupráce) a teplofikaèních soustavách. Možnost objednat si publikaci: BEN Technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10, tel.: (02) , fax.: (02) ,

4 ročník 10, číslo 1, strana 4 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Nakládání s komunálními bioodpady v Èeské republice Vysoká cena ještì neznamená drahé teplo Náklady na provoz domácností neustále rostou, èastokrát vinou rostoucích cen za teplo a elektøinu. I rostoucí ceny ale ještì nemusejí znamenat rùst celkových nákladù. Vhodné opatøení do snížení spotøeby mohou celkovou hladinu plateb udržet na uspokojivé úrovni. Sídlištì v Benátkách nad Jizerou, stlaèené mezi libereckou dálnicí a øekou Jizerou, je toho pøíkladem. Panelové domy s osmi sty byty zde stojí od poloviny sedmdesátých let. Sídlištì pamatuje mnoho let laciného tepla, pára z kotelny velkého prùmyslového podniku Carborundum Electrite byla levná. Dlouhý parovod konèil uprostøed sídlištì v centrální výmìníkové stanici. Zde se pøipravovala topná voda a TUV centrálnì pro celou oblast bytových domù a služeb. Doba se ale zmìnila a podnik po zmìnì nìkolika majitelù pøestal mít zájem o prodej tepla. Bytové družstvo i místní podnikatelé zvažovali co dále. Plošná plynofikace a malé kotelny v domech by spolu s dopravou znamenaly výrazné ohrožení životního prostøedí. Tak vznikl nový centrální zdroj tepla pøímo uprostøed sídlištì. V listopadu 1996 byla do provozu uvedena kotelna, jejíž technologické zaøízení tvoøí dva kotle LOOS UT Jeden kotel je opatøen ekonomizérem na vychlazování spalin a je seškrcen na výkon 2,9 MW, druhý kotel pracuje jako špièkový s výkonem 4,2 MW. Hoøáky Weishaupt jsou nízkoemisní. V kotelnì je kogeneraèní jednotka TEDOM 22 o elektrickém výkonu 20 kwe pro vlastní spotøebu. Do sítì dodává elektøinu druhá, vìtší jednotka o výkonu 400 kwe. Ta je v provozu od roku Aby zdroj tepla pracoval s vysokou úèinností a v optimálním režimu, napomáhá mu centrální øídící systém a také akumulátor tepla 50 m 3. Roèní výroba tepla èiní cca 33 tis. GJ. Teplo se dodává do bytových domù na sídlišti a do objektù obèanské vybavenosti. Topné rozvody jsou dvoutrubkové z pøedizolovaného potrubí. V jednotlivých objektech jsou instalovány tlakovì závislé domovní pøedávací stanice. Ty regulují dodávku tepla pro každý dùm zvláš a pøipravují teplou užitkovou vodu. Mìrná spotøeba tepla 0,5 GJ/m 2 na vytápìní i na pøípravu teplé užitkové vody se nachází hluboko pod bìžným prùmìrem. Mìrná spotøeba pouze pro vytápìní nepøesahuje 0,36 GJ/m 2. Konkrétní spotøeba tepla na vytápìní typického bytu je 29,3 GJ/rok. To pøi cenì 466 Kè/GJ znamená platbu za jeden byt Kè za rok. Cena tepla tak sice stoupá, ale úspornými opatøeními ve výrobì, rozvodu a spotøebì zùstává platba za byt již nìkolik let stejná. -ti- Kontakt: Ladislav Tintìra: Jiøí Zejval, EFEF výroba tepla: Zdroj tepla v Benátkách nad Jizerou vypadá mezi panelovými domy spíše jako luxusní sanatorium, nebo podnikatelská vila. Je to pøíjemná zmìna kotelna nemusí být vždy ošklivá a špinavá. Smìrnice Evropské unie 99/31/EC o skládkování odpadù ukládá èlenským státùm povinnost, aby nejpozdìji v r.2006 bylo množství biologicky rozložitelných odpadù ukládaných na skládky sníženo na 75% množství uloženého na skládky v referenèním roce 1995 a v dalších letech pak ještì ménì (v r.2009 na 50% a v r.2016 na 35%). Skládkování tìchto odpadù totiž vede ke vzniku metanu, který významnì pøispívá ke globálnímu oteplování. Pøestože Èeská republika mùže ve splnìní tìchto limitù využít ètyøletý odklad, nevyhne se v budoucnu stále vìtšímu problému, jak s tìmito odpady naložit. Podle evidence Informaèního systému o odpadech vzniklo v r na území Èeské republiky 3,4 mil. t tuhých komunálních odpadù. Z tohoto množství byl v r podíl biologicky rozložitelných odpadù stanoven na 41% hmotnosti, tedy na cca 1,4 mil. tun. Jelikož pøedpoklad produkce tuhých komunálních odpadù v roce 2010 ale èiní více než 5,1 mil. t., bude nutno vzhledem k 75 % limitu využít cca 2 mil. tun tohoto biologického odpadu. Zvýšeného využití biologicky rozložitelných odpadù lze v zásadì dosáhnout tøemi zpùsoby: zvýšením recyklace (papíru), kompostováním a spalováním smìsného komunálního odpadu. Je ale pravdìpodobné, že nárùst odpadù bude nutné krýt zvýšeným kompostováním nebo spalováním, protože v souèasnosti se podle spoleènosti Eko-kom daøí recyklovat zhruba 380 tun a do roku 2010 se oèekává nárùst o 135 t. Pøestože kompostování odpadù má krát pøíznivìjší investièní náklady na 1 t instalované kapacity ve srovnání se spalováním a také cena za zpracování bioodpadù na kompostárnách je nìkolikanásobnì nižší (v souèasnosti se pohybuje v intervalu Kè/t, zatímco provozní náklady spaloven komunálních odpadù se v roce 1999 pohybovaly v intervalu Kè/t), z dùvodù kapacitních a jiných (mj. i souèasný nezájem odbìratelù-zemìdìlcù o vyrobený kompost) se pøedpokládá, že vývoj tìchto kapacit bude v pomìru 2 : 3 ve prospìch spalování. Investièní strategie Návrhu na kombinaci kapacit spaloven a kompostáren (Novák P.: Návrh strategie implementace pro hospodaøení s odpady. Projekt Phare CZ ; Praha 2001) proto odhaduje, že k dosažení tìchto limitù bude nutné do roku 2010 postavit 3 6 spaloven tuhého komunálního odpadu o kapacitì celkem 643 kt a 13 krajských kompostáren, jejichž kapacita by spolu s øadou nových menších zaøízení pro kompostování dosahovala celkem 429 kt. Tomáš Voøíšek Více informací: CZ BIOM Kde najít seznam nových vyhlášek v oblasti energetiky? Po pøijetí nových zákonù v oblasti energetiky následoval proces vypracovávání vyhlášek, které umožòují uvádìt tyto zákony do praxe. Jejich uveøejòování je postupné a není proto vždy jednoduché udržet pøehled, které z nich jsou již dostupné a platné. Na internetových stránkách našeho støediska proto najdete tabulku obsahující názvy, èísla a data zveøejnìní tìch vyhlášek, které jsou již právnì závazné. Adresa: Konference CEEERES v Bratislavì V dnech kvìtna 2002 se v Bratislavì uskuteèní Støedoevropká konference o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, kterou organizují støediska OPET na Slovensku, Maïarsku a v Èeské republice. Úèelem konference je setkání zájemcù o obnovitelné zdroje energie a možné zpùsoby jejich využití v regionu støední Evropy. Zúèastní se jí zástupci Evropské komise a generálního øeditelství Evropské komise pro dopravu a energii, zástupci ministerstev, státní správy a samosprávy z Èeské republiky, Slovenska, Maïarska, Rakouska a dalších zemí a odborníci z oblasti energetiky a využívání obnovitelných zdrojù energie. Informace o konferenci: ecb_activities_events_9.html

5 ročník 10, číslo 1, strana 5 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Pomalu ale jistì se blíží léto a mnoho dodavatelù tepla v systémech centrálního zásobování teplem (CZT) si jako vždy vybere svojí letní odstávku, kdy mají odbìratelé jenom studenou vodu. I to je jeden z dùvodù, proè se nìkteré z domácností rozhodují pro odpojení od soustavy CZT a pro zmìnu topného systému. Všichni dodavatelé centrálního tepla se s tímto problémem snaží vypoøádat. Zeptali jsme se proto dvou z nich, jakým zpùsobem. Jakým zpùsobem se snažíte omezovat letní odstávky tepla? Letní odstávky dodávky tepla, jakožto jakoukoliv dlouhodobou odstávku, si nemùžeme dovolit z nìkolika dùvodù. Spoustu odbìratelù tepla by to velmi rozèililo, že jim neteèe teplá voda. Veškerou nutnou údržbu provádíme celoroènì za provozu. Pokud to technické podmínky nedovolí, provádíme údržbu a opravy na rozvodných sítích jakožto i zdrojích v noci. Pro každou akci se zvolí takové Publikace Úsporná domácnost nový poradce pøi šetøení energií Úsporná domácnost praktický rádce jak využívat energii efektivnì se jmenuje knížka, která obsahuje množství rad jak v domácnosti, bytì a domì hospodárnìji využívat energii pøi vytápìní, ohøevu vody, ale i chlazení a vaøení potravin, žehlení, praní, èi svícení a podobnì. V únoru 2002 ji vydalo SEVEn ve spolupráci s nakladatelstvím ERA Group, s.r.o. a finanèní pomocí nadace Regionální environmentální centrum ÈR. Knížku je možné získat za 95,- Kè (vèetnì DPH) v bìžných obchodech, nebo si ji objednat na internetové adrese Letní odstávka tepla co s ní? øešení, abychom i v noci odstavili mimo provoz co nejménì odbìratelù. Napøíklad pøi pøechodu ze 4-trubkových rozvodù na 2-trubkové je odstávka pouze nìkolik hodin. Toto všechno podstupujeme kvùli konkurenèním dodavatelùm energie, protože ti nabízejí taktéž témìø nepøetržitou dodávku (plyn, elektøina), ale oproti nám mají zatím ještì výhodu køížových dotací do cen energií pro obyvatelstvo/firmy, a proto se snažíme i tímto zpùsobem být konkurenceschopní. Dalším dùvodem, proè nemáme letní odstávky, je i finanèní ztráta, která by bìhem ní vznikla. David Dub, energetik Iromez Pelhøimov s.r.o. Pravidelné letní odstávky jsou bohužel konkurenèní nevýhodou provozovatele systémù CZT. I naše spoleènost je nucena v letním období využít odstávku k nezbytným provozním opravám a revizím. Další zkrácení odstávek na minimum je naším cílem i v budoucnosti, nebo chceme zákazníkùm poskytovat Èeská energetika pod drobnohledem IEA V únoru 2002 uplynul rok, co se ÈR stala 25. èlenem Mezinárodní energetické agentury (IEA), nezávislé organizace pøidružené k Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). IEA pøi této pøíležitosti vypracovala dvì vyhodnocení stavu energetiky v ÈR, které zveøejnila v loòském roce. První z nich je Vyhodnocení opatøení pro úspory energie v letech 2000 a 2001, druhou je Pøehled energetické politiky ÈR (obì pravidelnì vyhodnocované pro všechny èlenské zemì). Robert Priddle, øeditel IEA, zhodnotil v listopadu 2001, pøi pøíležitosti zveøejnìní druhé ze zmínìných studií, situaci v ÈR takto: Chválíme Èeskou republiku pro zlepšení bezpeènosti dodávek ropy a zemního plynu a snížení zneèištìní ovzduší. Na druhé stranì, v zájmu otevøení trhu s elektøinou a zemním plynem je potøebný efektivní regulaèní tržní mechanismus. Vysokou prioritou by mìly být i úspory energie, aby se zmírnil rùst cen, vyplývající z odstraòovaní køížových dotací. Znìní studií: czrep2001.htm eneeff/cz.pdf služby k jejich spokojenosti a hlavním pøíjmem spoleènosti jsou platby zákazníkù za dodané teplo. V lokalitách s blokovými kotelnami odbìratelé letní odstávku ani nepostøehnou, nebo probìhne bìhem dopoledních hodin v jediném dni a za pøíznivých technologických okolností neprobìhne vùbec. Ve vìtších soustavách se snažíme o maximální zkrácení dopøedu oznámených termínù. Doba, kdy celé mìstské ètvrtì byly bez TUV týdny nebo mìsíc, je již v nenávratnu. Obvyklá doba letní odstávky je v tìchto pøípadech týden u soustavy bìžné velikosti. Pokud je však soustava rozsáhlejší nebo je na soustavì potøeba širšího rozsahu prací, napø. pøi napojování a rekonstrukci, pak je i doba odstávky delší. Ve vìtšinì lokalit je však plánovaná doba zkracována. Milan Balcer, vedoucí odboru marketingových služeb Pražská teplárenská, a.s druhý nejteplejší rok v historii Údaje za rok 2001 ukazují, že tento rok byl druhý nejteplejší rok od roku 1867, kdy zaèalo mìøení globálních teplot. Nejvyšší teploty byly zaznamenány v roce 1998 a všech 15 nejteplejších let od roku 1867 bylo namìøeno po roku Záøí 2001 byl pøitom nejteplejším záøím od zaèátku mìøení. Tato mìøení jsou dalšími náznaky toho, že zemì se nachází v období klimatických zmìn, podle mnohých vìdcù zpùsobených lidskou èinností. Mezi dùsledky tìchto zmìn patøí napøíklad rùst hladiny moøí, sucha a záplavy, silné bouøe, nepøímo pak nedostatek potravin a destrukce místních ekosystémù. -jkzdroj: Earth Policy Institute, Semináø pro mìsta úloha místních zastupitelstev v otevøeném trhu s energií V dánském mìstì Odense se ve dnech uskuteèní konference pro zastupitele evropských mìst, zamìøená na výmìnu informací a zkušeností s jejich postavením na trhu s energií po zahájení liberalizace energetiky. Mezi otázky, které budou øešeny a odpovídány, patøí: jak nakupovat elektøinu pro mìsto?, pomohou nám nové služby zvýšit úspory energie?, jak rekonstruovat mìstskou energetickou spoleènost?, jak pomoci místním obyvatelùm získat informace o úsporách energie? Informace o semináøi: Energie Cités,

6 ročník 10, číslo 1, strana 6 Zprávy ze SEVEn březen 2002 KONFERENCE, VÝSTAVY A PREZENTACE duben červenec 2002 EKOSTYL / THERMOKLIMA Vytápìní, klimatizace, vìtrání, regulace, ekologie a úspory energií, ekologické stavby, obnovitelné zdroje energie, trvale udržitelný rozvoj Výstavištì Èeské Budìjovice, Kontakt: VÈB, Èeské Budìjovice, tel.: 038/ , RACIOENERGIA Mezinárodní veletrh energetické efektivnosti a racionalizace využití energie Bratislava Incheba, Slovensko, Kontakt: Incheba Bratislava, a.s., tel.: +421/2/ , HYDROGEN FUEL CELLS Výstava technologií, výrobkù a služeb Hannover, Nìmecko, Kontakt: Arno A. Evers FAIR PR, Starnberg, tel.: +49/8151/ , pr.com GLOBAL WINDPOWER svìtová konference a výstava vìtrné energetiky CNIT, La Défense, Paris, France, Kontakt: European Wind Energy Association, Brussels, tel: +32/2/ , SOLAREXPO Mezinárodní konference a výstava o obnovitelných a alternativních zdrojích energie Verona, Itálie, Kontakt: ExpoEnergie S.r.l., FELTRE BL, tel.: +39/439/ , RENEWABLE ENERGY EXPO Mezinárodní výmìna obchodních, technických a vìdeckých zkušeností o obnovitelných zdrojích energie Kolína nad Rýnem, Nìmecko, Kontakt: Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Düsseldorf, tel.: +49/211/ , EEBW: ENERGIE EFEKTIVNÌ 2002 Pøíležitost pro návratné investice Mezinárodní konference a výstava Praha, ÈR, listopadu 2002 Kontakt: SEVEn, tel: 02/ , Adresy koalicí a sdružení zájemců o úspory energie a obnovitelné zdroje energie: ECEEE European Council for an Energy Efficient Economy 27, rue Louis Vicat FR Paris, France EWEA Euroepan Wind Energy Association Rue du Trone 26 B 1000 Brussels, Belgium Fax: +32/2/ EUFORES European Forum for Renewable Energy Sources Avda. de Burgos 48, Bajo B E Madrid, Spain Fax: +3491/ AEBIOM European Biomass Association Secretariat AEBIOM Place Croix du Sud 2 bte Louvain la Neuve, BELGIUM Fax: + 32/10/ ISES International Solar Energy Society International Headquarters Villa Tannheim Wiesentalstr Freiburg, Germany Fax: +49/761/ ESHA European Small Hydropower Association Rue Try Ansquet 5, 5030 Gembloux LonzTe, Belgium Fax : 32/81/ Co Gen The European Association for the Promotion of Cogeneration rue Guelledelle 98, B 1200 Brussels, Belgium Fax: +32/2/ IGA International Geothermal Association c/o Erga Gruppo Enel Via A. Pisano Pisa, Italy Fax: +39/ 50/ / Zprávy ze SEVEn vydává ètvrtletnì SEVEn, Støedisko pro efektivní využívání energie,o.p.s. nákladem 2400 výtiskù v èeské a 2000 výtiskù v anglické verzi. SEVEn je nevládní a nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlepšení životního prostøedí zvýšením úèinnosti využívání energie. Zpravodaj informuje èleny energetické obce o souèasném dìní v oblasti úspor energie v Èeské republice a uvítá pøíspìvky na toto téma. Šéfredaktor Juraj Krivošík, pøedseda redakèní rady Jiøí Zeman. SEVEn sídlí na adrese Slezská 7, Praha 2. Tel.: (02) , , Fax: (02) , Internet: http//www.svn.cz. Pøetiskování pøíspìvkù povoleno s uvedením pramene. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., odštìpný závod Pøeprava, èj. 1009/96, dne ISSN

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Celý zákon je již pøipraven v paragrafovém. pro budoucí zacházení s energetickými zdroji.

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Celý zákon je již pøipraven v paragrafovém. pro budoucí zacházení s energetickými zdroji. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 7 ČÍSLO 3 ŘÍJEN 1999 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE Návrh vyhlášek k návrhu zákona o hospodaøení energií K návrhu Zákona o hospodaøení energií pøipraveného v gesci Ministerstva

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 10. Energetická koncepce Ladislava Vaňková HISTORIE Od roku 2000

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì  ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 3 říjen 2001 Energetický regulaèní úøad pøipravuje nový ceník, který má od nového roku stanovovat i cenu elektøiny vyrobenou zobnovitelných zdrojù a z kombinované výroby

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Číslo: 1/2002 15.1. 2002

Číslo: 1/2002 15.1. 2002 Číslo: 1/2002 15.1. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, www.eccb.cz OBSAH: 1. World Sustainable

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 2 září 2000

Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 2 září 2000 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 2 září 2000 Do konce záøí tohoto roku má Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostøedí Èeské republiky pøedložit vládì ke schválení Návrh koncepce

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Støedisko SEVEn je otevøeno i dalším formám. spolupráci se Svazem mìst a obcí.

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Støedisko SEVEn je otevøeno i dalším formám. spolupráci se Svazem mìst a obcí. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 7 ČÍSLO 2 ČERVENEC 1999 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE První specializovaný EKIS pro mìsta a obce Støedisko SEVEn v posledních letech spolupracuje stále více s mìsty a obcemi pøi

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Cheb 1 ZEVO Cheb 2 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 3 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 4 Současnost V okrese Cheb vzniká ročně

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 1 březen 2001 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Energetické štítky a požadavky na energetickou úèinnost - je legislativa ÈR v souladu s pøedpisy EU? Energie Výrobce Model

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE. autor prof. Ing. Arch. Ivan Ruller, Ing. Arch. Martin Borák. Zvláštní cena poroty

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE. autor prof. Ing. Arch. Ivan Ruller, Ing. Arch. Martin Borák. Zvláštní cena poroty Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 2 červen 2001 Již od roku 1999 SEVEn spolupracuje a koordinuje spolupráci mezi pøedními odborníky nejen z ÈR, ale i ze zahranièí na návrhu koncepèního øešení nízkoenergetického

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více