Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které se stalo pøedmìtem mnoha debat a názorových støetù. Zeptali jsme se proto zástupcù jednotlivých zúèastnìných stran na jejich názory na fungování trhu krátce po jeho otevøení. Jak vnímáte trh selektøinou krátce po jeho èásteèném otevøení konkurenci? Na hlubší hodnocení otevøení trhu s elektøinou je ještì asi trochu brzy. Vzhledem k tomu, že jsem mìl možnost sledovat pøípravy i první praktické kroky všech subjektù na trhu s elektøinou, mohu konstatovat, že se všichni uèí a uèí se rychle. Výsledkem by mohl být i tlak na rychlejší otevøení trhu s elektøinou než pøedpokládá energetický zákon. Na hlavní oèekávaný výsledek èásteèného otevøení trhu elektøinou snížení cen elektøiny si však musíme všichni ještì chvíli poèkat. Ing. Pavel Brychta, CSc. pøedseda Energetický regulaèní úøad Je asi pøedèasné hodnotit, jak funguje trh s elektrickou energií po jeho èásteèném otevøení. Energetický regulaèní úøad si v loòském roce jako rozhodující subjekt trhu teprve hledal svoji pozici a nevyhnul se tak logicky nìkterým problémùm. To stejnì platí letos pro Operátora trhu a až èas ukáže, zda a jak rychle zvládne v plné míøe vykonávat funkci organizátora krátkodobých obchodù s elektøinou. Co se samotného konkurenèního boje o zákazníky týèe, neodehrály se v této oblasti žádné dramatické zmìny. Až na nìkolik výjimek si regionální distribuèní spoleènosti vesmìs uhájily své dosavadní zákazníky. Konkrétnì v pøípadì Jihomoravské energetiky jsme o žádného tzv. oprávnìného zákazníka nepøišli, naopak jsme nìkteré nové získali. Za zmínku snad stojí konstatování, že konkurenèní boj se odehrává zatím pøedevším v rovinì cenové, což ale mùže u nìkterých zákazníkù vzbuzovat pøehnané nadìje na další a další nabídky stále levnìjší elektøiny. Možnosti nákupu jsou z hlediska ceny nìkde limitovány a obchodník samozøejmì nezískává vìtšinou zákazníka proto, aby na nìm vytváøel dlouhodobì ztrátu. Lze tedy oèekávat, že v budoucnu zaène i elektroenergetický trh fungovat obousmìrnì. Tedy nejenom nové zákazníky získávat, ale také neefektivní smlouvy buï pøehodnocovat nebo i vypovídat. Po jistém poèáteèním váhání odpovìdných institucí, kdy byly ustaveny rozhodující orgány Energetický regulaèní úøad a Operátor trhu takøka na poslední chvíli, odvedli zamìstnanci obou zmínìných organizací úctyhodný kus práce, díky nìmuž se trh nakonec otevøít podaøilo. Tøicet pìt z 41 èlenù Sdružení velkých spotøebitelù energie je oprávnìným zákazníkem pro výbìr dodavatele elektrické energie. Naprostá vìtšina z nich zùstala u svých dosavadních dodavatelù, nestala se subjektem zúètování a zvolila režim pøenesené odpovìdnosti za odchylku. Vedli je k tomu následující dùvody: Statistická výhoda velkého objemu prodeje realizovaného REASy, minimální množství elektøiny obchodovatelné na krátkodobém trhu je 1 MWh (zde nebyla akceptována naše pøipomínka, v níž jsme navrhovali 100 kwh), vstøícné chování obchodníkù vùèi odbìratelùm a jistá opatrnost odbìratelù. Situaci ohlednì úètování odchylek považujeme za jeden z nejvýraznìjších úspìchù èinnosti Sdružení v uplynulém roce. Do obecného povìdomí jak spotøebitelù, tak obchodníkù se podaøilo prosadit názor, že ve velkém souboru odbìratelù se odchylky statisticky z velké èásti navzájem vyruší. Praktickým dùsledkem je to, že vìtšina obchodníkù umožòuje odbìrateli relativnì vysokou fluktuaci odbìru a pøejímá za odbìratele odpovìdnost za odchylky v širokém pásmu. Celkovì lze øíci, že pøes nìkteré výhrady je vìtšina nynìjších oprávnìných zákazníkù s dosavadními výsledky otevøení trhu spokojena, protože se jim podaøilo dosáhnout snížení celkové ceny za elektøinu v rozmezí jednoho až pìti procent. Stínem je, že u zákazníkù, kteøí provozují vlastní zdroje, došlo k nárùstu cen o poplatek za systémové služby. Pøeètìte si První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií...1 Obchodovatelné zelené certifikáty princip a význam...2 Koupili byste si elektøinu výhradnì z obnovitelných zdrojù energie?...2 Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska...2 EEBW: Energie Efektivnì Ekodomy inspirace pro každého...3 Konference Rio + 10 v Praze a Johannesburgu...3 První auditoøi certifikováni...3 Firma Shell pøedpovídá nárùst využití obnovitelných zdrojù...3 Technický prùvodce energetika...3 Nakládání s komunálními bioodpady v Èeské republice...4 Vysoká cena ještì neznamená drahé teplo...4 Kde najít seznam nových vyhlášek v oblasti energetiky?...4 Konference CEEERES v Bratislavì...4 Letní odstávka tepla co s ní?...5 Publikace Úsporná domácnost nový poradce pøi šetøení energií...5 Èeská energetika pod drobnohledem IEA druhý nejteplejší rok v historii...5 Semináø pro mìsta...5 Konference, výstavy a prezentace ve støední a východní Evropì...6 Adresy organizací...6 Mgr. Aleš Øiháèek tiskový mluvèí Jihomoravská energetika, a.s. Ing. Ludìk Piskaè tajemník Sdružení velkých spotøebitelù energie Souèástí tohoto èísla èasopisu je i pøiložená samostatná pohlednice, obsahující pozvánku k úèasti na 8. mezinárodní konferenci a výstavì EEBW: Energie efektivnì V pøípadì zájmu o prezentaci své práce formou pøednášky nebo o úèast na výstavì nás kontaktujte na ové adrese Podrobnìjší informace naleznete na druhé stranì, pøípadnì na internetové adrese

2 ročník 10, číslo 1, strana 2 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Obchodovatelné zelené certifikáty princip a význam S liberalizací trhu s energií se objevila i nová alternativa podpory obnovitelných zdrojù energie, využívající obchodovatelné zelené certifikáty. Od roku 1998 byl tento nástroj postupnì zaveden v praxi v Nizozemí, Belgii, Rakousku, Spojeném království, Dánsku a Itálii. V dalších zemích se o této možnosti uvažuje. Systém zelených certifikátù vychází ze stanovení cílového podílu obnovitelné elektøiny na výrobì elektøiny na území daného státu èi regionu. Koneèní spotøebitelé (nebo dodavatelé) jsou pak tento minimální podíl elektøiny z obnovitelných zdrojù povinni spotøebovat. Plnìní této povinnosti se prokazuje odevzdáváním zelených certifikátù, dokládajících výrobu urèeného objemu elektøiny z obnovitelných zdrojù. Výrobci obnovitelné elektøiny soutìží za rovných podmínek na trhu s elektøinou, k tržní cenì však navíc obdrží zelené certifikáty v objemu vyrobené obnovitelné elektøiny. Tržba za prodej certifikátù je pak dodateèným pøíjmem k tržní cenì vyrobené elektøiny a mùže pokrývat vyšší náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojù. Cena zelených certifikátù závisí pøedevším na rozdílu prùmìrných výrobních nákladù prodané elektøiny z obnovitelných zdrojù a výrobních nákladù elektøiny z ostatních zdrojù. Cena se nestanovuje administrativnì, ale samovolnì na základì podmínek na trhu. Také je však možné doèasnì, anebo i trvale, cenu Pøeèetli jste si èlánek o zelených certifikátech na této stranì a napadlo vás, že by to nemusel být špatný nápad, koupit si elektøinu vyrobenou z obnovitelného zdroje? Díky zeleným certifikátùm je to možné. V Holandsku existuje firma, která umožòuje prodej zelené elektøiny na celém svìtì. A jak to funguje? Zájemce napíše, o jaké množství elektrické energie má zájem (napøíklad svou roèní spotøebu v kwh). Firma pak zakoupí zelené certifikáty na uvedené množství elektøiny v nìkteré ze zemí s funkèním systémem obchodování s certifikáty, které pak jménem zákazníka uchová. Ten tak získá jistotu, že uvedené množství zelené elektøiny bylo skuteènì certifikátù regulovat napøíklad v Dánsku byla ustanovena minimální cena, za kterou mohou spotøebitelé nakupovat zelené certifikáty na 0,1 DKK/kWh (0,43 Kè/kWh). Na druhé stranì zde mùže spotøebitel namísto odevzdání zeleného certifikátu zaplatit pokutu ve výši 0,27 DKK/kWh (1,16 Kè/kWh), která tak vlastnì tvoøí horní strop pro cenu certifikátu na trhu. Pøi vhodném nastavení se tento systém vyznaèuje vysokou environmentální i ekonomickou efektivitou. Vede totiž relativnì pøesnì k dosažení stanoveného podílu vyrobené obnovitelné elektøiny, a tím poskytuje jistotu v dosažení cílového snížení zneèištìní ovzduší a šetøení neobnovitelnými zdroji energie. Cílovou kvótu podílu obnovitelných zdrojù je však nutné stanovovat opatrnì. Pokud je totiž stanovena pøíliš nízko, cena certifikátù se bude blížit nule. A naopak, pøemrštìné ambice mohou vést k zvýšení cen elektøiny a nástroj se tak v obou pøípadech mine úèinkem a nesplní pùvodní pøedstavy. Systém obchodovatelných zelených certifikátù mùže být také kombinován s dobrovolným nákupem zelených certifikátù nad stanovenou kvótu, který odpovídá dosud známému dobrovolnému nákupu obnovitelné energie za mírnì zvýšené ceny. -js- Kontakt: Další informace: Koupili byste si elektøinu výhradnì z obnovitelných zdrojù energie? vyrobeno a prodáno jenom jemu. Nejedná se tedy o fyzickou dodávku elektøiny, ale o obchod s certifikáty. V souèasné dobì je možné koupit vìtrnou energii v cenì 3 eurocenty/kwh (cca 1 Kè/kWh) a elektøinu ze solární fotovoltaiky v cenì 80 eurocentù/kwh (cca 25 Kè/kWh). Platba probíhá pøes internet prostøednictvím platebních karet. V nìkterých zemích se jedná o známý zpùsob, jak snížit environmentální dopady podnikatelské èinnosti mnohých firem a pøitom si zatraktivnit svou marketingovou politiku. Kontakt: Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska Devìt set milionù EUR je èástka, kterou se holandská vláda rozhodla podpoøit inovativní myšlenky v oblasti technologie, energie, životního prostøedí, vývozu a mezinárodních partnerství. Jedním z projektù, spadajících do této oblasti, je program Carboncredits.nl, který pomáhá firmám investovat do úspor energie, obnovitelných zdrojù energie, zpracování odpadu a zalesòování v zemích støední a východní Evropy. 4. bøezen byl termínem pro registraci tìchto projektù u koordinátora programu, holandské organizace Senter.nl. Cílem tohoto programu je financovat projekty, které pøispívají ke snížení emisí CO2. Za Èeskou republiku již bylo pøedbìžnì pøihlášeno portfolio 28 projektù využití biomasy, které umožní pøechod, obnovu nebo rozšíøení využití biomasy jako paliva pro systémy centrálního zásobování teplem, kde nahradí uhlí nebo zemní plyn. Tepelná kapacita tìchto projektù je v rozsahu 600 kwth až kwth a jejich souhrnná kapacita je 130 MWth, s cílem jejich uvedení do provozu ke konci roku Projekt v hodnotì 4.7 milionù EUR investièní podpory realizuje firma Biomass Technology Group. Zdroj: EEBW: Energie Efektivnì roèník mezinárodní konference a výstavy listopadu 2002 Kongresové centrum Praha Hlavní témata konference a doprovodné výstavy: l Liberalizované energetické trhy l Energetické audity l Využití biomasy l Nízkonákladové nízkoenergetické domy l Energeticky úsporné osvìtlení l Financování projektù a Energy Performance Contracting Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie Efektivnì je tradièním místem pro setkávání a výmìnu zkušeností odborníkù rùzných profesí technických a energetických profesionálù, manažerù a politikù na komunální i státní úrovni, podnikatelù a vrcholového vedení z prùmyslové sféry a energetiky. Je to pøíležitost pro výmìnu názorù nad konkrétními aktuálními problémy i pro nová obchodní setkání, pøíležitost pro neformální diskusi podnikatelù s pøedstaviteli státní správy, ale také možnost získání zahranièních zkušeností a navázání nových osobních kontaktù s domácími i zahranièními odborníky z oboru. Odborná setkání a diskuse doplòuje i vyhledávaný spoleèenský program. Konference a výstava EEBW: Energie Efektivnì má peèlivì pøipravený program, který vám umožní využít èas strávený na konferenci skuteènì efektivnì. I proto se vìtšina úèastníkù na konferenci EEBW: Energie Efektivnì pravidelnì vrací. Máte-li zájem aktivnì pøispìt k letošnímu roèníku EEBW a již jako pøednášející, spoluorganizátor èi partner vybraného semináøe nebo exkurze, vystavovatel svého výrobku èi služeb, nebo sponzor celé konference èi vybrané doprovodné akce, kontaktujte prosím kanceláø SEVEn. Aktuální informace o EEBW: Energie Efektivnì 2002 mùžete prùbìžnì sledovat rovnìž na webové stránce SEVEn nebo na adrese -jz- Kontakt: SEVEn, Odborní garanti konference: Spoleènost pro techniku prostøedí, Èeský svaz stavebních inženýrù, Svaz podnikatelù v oboru technických zaøízení Mediální partneøi:

3 ročník 10, číslo 1, strana 3 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Ekodomy inspirace pro každého I když tzv. pasivní dùm, coby energeticky nejúspornìjší forma bydlení, je pro mnoho z nás metou vzdálenou, èasto hledáme podnìty umožòující všestrannì se pouèit pøi plánování domu i pøi úpravách v bytì. Toto pouèení najdeme na novì publikovaném CD- ROM, který vydala Liga ekologických alternativ. Najdeme zde základní pravidla pro stavbu jakéhokoli jen trochu ekologicky a energeticky úspornì pojatého domu (orientace stavby, dispozièní uspoøádání, sladìní práce zúèastnìných profesí vèetnì významu poradenství, možnost finanèních podpor, dùsledky tzv. tepelných mostù apod.) Nechybìjí ani odkazy na zdroje finanèní podpory v ÈR, zajímavé videosnímky, publikace i internetové stránky k tématu, pøíp. kontakty. CD-ROM dále obsahuje fakta, názory i postøehy o témìø 100 ekodomech u nás i v zahranièí, dále 18 virtuálních miniexkurzí, 400 fotografií, obrázkù a grafù, a to vše na cca 250 grafických obrazovkách, propojených nepoèítaným množstvím hypertextových odkazù. Uvedený CD-ROM je možné získat za 400,- Kè v Lize ekologických alternativ, tel. + fax: 02 / Ukázky na internetové adrese: Konference Rio + 10 v Praze a Johannesburgu Letos uplyne deset let od konání konference OSN o životním prostøedí a rozvoji v Rio de Janeiru Pøi této pøíležitosti se ve dnech v Praze uskuteèní konference Rio + 10 Transformace od centrálnì plánované ekonomiky k udržitelné spoleènosti? Visegradská Agenda 21 (zemì Visegradské ètyøky jsou ÈR, Polsko, Slovensko a Maïarsko). Cílem této konference je vyhodnotit uplatòování Agendy 21 hlavního dokumentu pøijatého v Riu, specifikovat nové priority udržitelného rozvoje ve visegradském regionu pro nadcházející desetiletí a rozvíjet spolupráci a komunikaci v rámci støedoevropského regionu. V záøí tohoto roku se pak bude konat celosvìtová konference Rio + 10 v Johannesburgu pod záštitou OSN. Kontakt: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., První auditoøi certifikováni V polovinì prosince minulého roku schválilo Ministerstvo prùmyslu a obchodu tolik potøebný Zkušební øád a Metodický pokyn k zápisu do seznamu auditorù. Oba dokumenty jsou zveøejnìny na internetových stránkách MPO a Asociace energetických auditorù, kde jsou i dvì pøihlášky, z toho jeden formuláø sloužící k pøihlášení ke zkouškám. Po složení zkoušek se podává druhý formuláø jako žádost o zapsání do seznamu auditorù. Nic už tedy nebrání, aby se po roce zaèala naplòovat litera zákona o hospodaøení energií. První skupina uchazeèù absolvovala zkoušky už v polovinì ledna. Nejdøíve je èekal zkušební test. Poèítaè vybral každému zvláštní test namíchaný ze ètyøiceti z celkového poètu pìti stovek pøedem zveøejnìných otázek. Druhá èást zkoušky spoèívala v rozpravì nad pøedloženými audity. Ménì úspìšné èekala øada doplòujících otázek. Podle informace ÈEA se jen do konce ledna pøihlásilo ke zkouškám okolo sedmdesáti uchazeèù. Svým prvním energetickým auditorem certifikovaným podle nového zákona se již mùže pochlubit i SEVEn, který tak i nadále mùže zpracovávat audity pro mìsta, obce a prùmyslové podniky podle nové legislativy. Další informace: MPO: AEA: Firma Shell pøedpovídá nárùst využití obnovitelných zdrojù Nová publikace Technického nakladatelství BEN obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství pøi øešení úkolù v pøedprojektové pøípravì, stavbì, provozu a modernizaci energetických zaøízení. Informace v této knize jsou využitelné pro úspìšné naplòování ustanovení nových zákonù ÈR o hospodaøení energií a energetického zákona. Informace Technický prùvodce energetika a postupy øešení jsou zpracovány z pozice základních disciplin fyziky, chemie, elektroenergetického inženýrství a souèasného stavu znalostí v této oblasti u nás a v zahranièí. Jsou zde popsány dùležité discipliny potøebné a èasto užívané v energetice, kvalitativní znaky pracovních medií elektrárenských a teplárenských obìhù, informace o vybraných technologických zaøízeních a modely pro optimální øízení jejich provozu. Prùvodce Nadnárodní spoleènost Shell pøipravila studii vývoje spotøeby energie ve svìtì do roku Dochází v ní k závìru, že do roku 2050 vzroste podíl obnovitelných zdrojù a klesne podíl fosilních paliv na celkové spotøebì energie. Firma Shell se zabývá vývojem budoucí spotøeby energie už od 70. let, mezi jinými i ve spolupráci se Svìtovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj nebo IPCC. Mezi klíèové otázky pro budoucí rozvoj svìtové energetiky podle autorù studie patøí dostupnost ropy a zemního plynu v budoucnu, nové technologie pro automobilový prùmysl, zmìny v poptávce po energii, možnost skladovat energii, rùst spotøeby energie v Èínì, Indii a dalších rostoucích ekonomikách a zmìny v sociálních a osobních prioritách spotøebitelù. A jak se tedy zmìní struktura paliv v roce 2050? Podle výsledkù této studie budou obnovitelné zdroje energie poskytovat asi jednu tøetinu celkové spotøeby energie oproti stávajícím osmi procentùm, podíl fosilních paliv klesne z 85% na pøibližnì 60% a podíl jaderné energie se bude pohybovat mezi stávajícími 4 až 8%. I firma obchodující pøedevším s fosilními palivy tedy pøedpokládá výrazný nárùst využití obnovitelných zdrojù energie a plánuje v prùbìhu pøíštích pìti let investovat pùl miliardy dolarù do jejich rozvoje. Text studie je možné získat na internetových stránkách firmy Shell. -jkhttp://www.shell.com/files/media-en/ scenarios.pdf pojednává i o provozu elektrárenských a teplárenských výrobních jednotek, pøenosu a rozvodu elektrické energie v elektrizaèní soustavì (vèetnì mezinárodní spolupráce) a teplofikaèních soustavách. Možnost objednat si publikaci: BEN Technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10, tel.: (02) , fax.: (02) ,

4 ročník 10, číslo 1, strana 4 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Nakládání s komunálními bioodpady v Èeské republice Vysoká cena ještì neznamená drahé teplo Náklady na provoz domácností neustále rostou, èastokrát vinou rostoucích cen za teplo a elektøinu. I rostoucí ceny ale ještì nemusejí znamenat rùst celkových nákladù. Vhodné opatøení do snížení spotøeby mohou celkovou hladinu plateb udržet na uspokojivé úrovni. Sídlištì v Benátkách nad Jizerou, stlaèené mezi libereckou dálnicí a øekou Jizerou, je toho pøíkladem. Panelové domy s osmi sty byty zde stojí od poloviny sedmdesátých let. Sídlištì pamatuje mnoho let laciného tepla, pára z kotelny velkého prùmyslového podniku Carborundum Electrite byla levná. Dlouhý parovod konèil uprostøed sídlištì v centrální výmìníkové stanici. Zde se pøipravovala topná voda a TUV centrálnì pro celou oblast bytových domù a služeb. Doba se ale zmìnila a podnik po zmìnì nìkolika majitelù pøestal mít zájem o prodej tepla. Bytové družstvo i místní podnikatelé zvažovali co dále. Plošná plynofikace a malé kotelny v domech by spolu s dopravou znamenaly výrazné ohrožení životního prostøedí. Tak vznikl nový centrální zdroj tepla pøímo uprostøed sídlištì. V listopadu 1996 byla do provozu uvedena kotelna, jejíž technologické zaøízení tvoøí dva kotle LOOS UT Jeden kotel je opatøen ekonomizérem na vychlazování spalin a je seškrcen na výkon 2,9 MW, druhý kotel pracuje jako špièkový s výkonem 4,2 MW. Hoøáky Weishaupt jsou nízkoemisní. V kotelnì je kogeneraèní jednotka TEDOM 22 o elektrickém výkonu 20 kwe pro vlastní spotøebu. Do sítì dodává elektøinu druhá, vìtší jednotka o výkonu 400 kwe. Ta je v provozu od roku Aby zdroj tepla pracoval s vysokou úèinností a v optimálním režimu, napomáhá mu centrální øídící systém a také akumulátor tepla 50 m 3. Roèní výroba tepla èiní cca 33 tis. GJ. Teplo se dodává do bytových domù na sídlišti a do objektù obèanské vybavenosti. Topné rozvody jsou dvoutrubkové z pøedizolovaného potrubí. V jednotlivých objektech jsou instalovány tlakovì závislé domovní pøedávací stanice. Ty regulují dodávku tepla pro každý dùm zvláš a pøipravují teplou užitkovou vodu. Mìrná spotøeba tepla 0,5 GJ/m 2 na vytápìní i na pøípravu teplé užitkové vody se nachází hluboko pod bìžným prùmìrem. Mìrná spotøeba pouze pro vytápìní nepøesahuje 0,36 GJ/m 2. Konkrétní spotøeba tepla na vytápìní typického bytu je 29,3 GJ/rok. To pøi cenì 466 Kè/GJ znamená platbu za jeden byt Kè za rok. Cena tepla tak sice stoupá, ale úspornými opatøeními ve výrobì, rozvodu a spotøebì zùstává platba za byt již nìkolik let stejná. -ti- Kontakt: Ladislav Tintìra: Jiøí Zejval, EFEF výroba tepla: Zdroj tepla v Benátkách nad Jizerou vypadá mezi panelovými domy spíše jako luxusní sanatorium, nebo podnikatelská vila. Je to pøíjemná zmìna kotelna nemusí být vždy ošklivá a špinavá. Smìrnice Evropské unie 99/31/EC o skládkování odpadù ukládá èlenským státùm povinnost, aby nejpozdìji v r.2006 bylo množství biologicky rozložitelných odpadù ukládaných na skládky sníženo na 75% množství uloženého na skládky v referenèním roce 1995 a v dalších letech pak ještì ménì (v r.2009 na 50% a v r.2016 na 35%). Skládkování tìchto odpadù totiž vede ke vzniku metanu, který významnì pøispívá ke globálnímu oteplování. Pøestože Èeská republika mùže ve splnìní tìchto limitù využít ètyøletý odklad, nevyhne se v budoucnu stále vìtšímu problému, jak s tìmito odpady naložit. Podle evidence Informaèního systému o odpadech vzniklo v r na území Èeské republiky 3,4 mil. t tuhých komunálních odpadù. Z tohoto množství byl v r podíl biologicky rozložitelných odpadù stanoven na 41% hmotnosti, tedy na cca 1,4 mil. tun. Jelikož pøedpoklad produkce tuhých komunálních odpadù v roce 2010 ale èiní více než 5,1 mil. t., bude nutno vzhledem k 75 % limitu využít cca 2 mil. tun tohoto biologického odpadu. Zvýšeného využití biologicky rozložitelných odpadù lze v zásadì dosáhnout tøemi zpùsoby: zvýšením recyklace (papíru), kompostováním a spalováním smìsného komunálního odpadu. Je ale pravdìpodobné, že nárùst odpadù bude nutné krýt zvýšeným kompostováním nebo spalováním, protože v souèasnosti se podle spoleènosti Eko-kom daøí recyklovat zhruba 380 tun a do roku 2010 se oèekává nárùst o 135 t. Pøestože kompostování odpadù má krát pøíznivìjší investièní náklady na 1 t instalované kapacity ve srovnání se spalováním a také cena za zpracování bioodpadù na kompostárnách je nìkolikanásobnì nižší (v souèasnosti se pohybuje v intervalu Kè/t, zatímco provozní náklady spaloven komunálních odpadù se v roce 1999 pohybovaly v intervalu Kè/t), z dùvodù kapacitních a jiných (mj. i souèasný nezájem odbìratelù-zemìdìlcù o vyrobený kompost) se pøedpokládá, že vývoj tìchto kapacit bude v pomìru 2 : 3 ve prospìch spalování. Investièní strategie Návrhu na kombinaci kapacit spaloven a kompostáren (Novák P.: Návrh strategie implementace pro hospodaøení s odpady. Projekt Phare CZ ; Praha 2001) proto odhaduje, že k dosažení tìchto limitù bude nutné do roku 2010 postavit 3 6 spaloven tuhého komunálního odpadu o kapacitì celkem 643 kt a 13 krajských kompostáren, jejichž kapacita by spolu s øadou nových menších zaøízení pro kompostování dosahovala celkem 429 kt. Tomáš Voøíšek Více informací: CZ BIOM Kde najít seznam nových vyhlášek v oblasti energetiky? Po pøijetí nových zákonù v oblasti energetiky následoval proces vypracovávání vyhlášek, které umožòují uvádìt tyto zákony do praxe. Jejich uveøejòování je postupné a není proto vždy jednoduché udržet pøehled, které z nich jsou již dostupné a platné. Na internetových stránkách našeho støediska proto najdete tabulku obsahující názvy, èísla a data zveøejnìní tìch vyhlášek, které jsou již právnì závazné. Adresa: Konference CEEERES v Bratislavì V dnech kvìtna 2002 se v Bratislavì uskuteèní Støedoevropká konference o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, kterou organizují støediska OPET na Slovensku, Maïarsku a v Èeské republice. Úèelem konference je setkání zájemcù o obnovitelné zdroje energie a možné zpùsoby jejich využití v regionu støední Evropy. Zúèastní se jí zástupci Evropské komise a generálního øeditelství Evropské komise pro dopravu a energii, zástupci ministerstev, státní správy a samosprávy z Èeské republiky, Slovenska, Maïarska, Rakouska a dalších zemí a odborníci z oblasti energetiky a využívání obnovitelných zdrojù energie. Informace o konferenci: ecb_activities_events_9.html

5 ročník 10, číslo 1, strana 5 Zprávy ze SEVEn březen 2002 Pomalu ale jistì se blíží léto a mnoho dodavatelù tepla v systémech centrálního zásobování teplem (CZT) si jako vždy vybere svojí letní odstávku, kdy mají odbìratelé jenom studenou vodu. I to je jeden z dùvodù, proè se nìkteré z domácností rozhodují pro odpojení od soustavy CZT a pro zmìnu topného systému. Všichni dodavatelé centrálního tepla se s tímto problémem snaží vypoøádat. Zeptali jsme se proto dvou z nich, jakým zpùsobem. Jakým zpùsobem se snažíte omezovat letní odstávky tepla? Letní odstávky dodávky tepla, jakožto jakoukoliv dlouhodobou odstávku, si nemùžeme dovolit z nìkolika dùvodù. Spoustu odbìratelù tepla by to velmi rozèililo, že jim neteèe teplá voda. Veškerou nutnou údržbu provádíme celoroènì za provozu. Pokud to technické podmínky nedovolí, provádíme údržbu a opravy na rozvodných sítích jakožto i zdrojích v noci. Pro každou akci se zvolí takové Publikace Úsporná domácnost nový poradce pøi šetøení energií Úsporná domácnost praktický rádce jak využívat energii efektivnì se jmenuje knížka, která obsahuje množství rad jak v domácnosti, bytì a domì hospodárnìji využívat energii pøi vytápìní, ohøevu vody, ale i chlazení a vaøení potravin, žehlení, praní, èi svícení a podobnì. V únoru 2002 ji vydalo SEVEn ve spolupráci s nakladatelstvím ERA Group, s.r.o. a finanèní pomocí nadace Regionální environmentální centrum ÈR. Knížku je možné získat za 95,- Kè (vèetnì DPH) v bìžných obchodech, nebo si ji objednat na internetové adrese Letní odstávka tepla co s ní? øešení, abychom i v noci odstavili mimo provoz co nejménì odbìratelù. Napøíklad pøi pøechodu ze 4-trubkových rozvodù na 2-trubkové je odstávka pouze nìkolik hodin. Toto všechno podstupujeme kvùli konkurenèním dodavatelùm energie, protože ti nabízejí taktéž témìø nepøetržitou dodávku (plyn, elektøina), ale oproti nám mají zatím ještì výhodu køížových dotací do cen energií pro obyvatelstvo/firmy, a proto se snažíme i tímto zpùsobem být konkurenceschopní. Dalším dùvodem, proè nemáme letní odstávky, je i finanèní ztráta, která by bìhem ní vznikla. David Dub, energetik Iromez Pelhøimov s.r.o. Pravidelné letní odstávky jsou bohužel konkurenèní nevýhodou provozovatele systémù CZT. I naše spoleènost je nucena v letním období využít odstávku k nezbytným provozním opravám a revizím. Další zkrácení odstávek na minimum je naším cílem i v budoucnosti, nebo chceme zákazníkùm poskytovat Èeská energetika pod drobnohledem IEA V únoru 2002 uplynul rok, co se ÈR stala 25. èlenem Mezinárodní energetické agentury (IEA), nezávislé organizace pøidružené k Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). IEA pøi této pøíležitosti vypracovala dvì vyhodnocení stavu energetiky v ÈR, které zveøejnila v loòském roce. První z nich je Vyhodnocení opatøení pro úspory energie v letech 2000 a 2001, druhou je Pøehled energetické politiky ÈR (obì pravidelnì vyhodnocované pro všechny èlenské zemì). Robert Priddle, øeditel IEA, zhodnotil v listopadu 2001, pøi pøíležitosti zveøejnìní druhé ze zmínìných studií, situaci v ÈR takto: Chválíme Èeskou republiku pro zlepšení bezpeènosti dodávek ropy a zemního plynu a snížení zneèištìní ovzduší. Na druhé stranì, v zájmu otevøení trhu s elektøinou a zemním plynem je potøebný efektivní regulaèní tržní mechanismus. Vysokou prioritou by mìly být i úspory energie, aby se zmírnil rùst cen, vyplývající z odstraòovaní køížových dotací. Znìní studií: czrep2001.htm eneeff/cz.pdf služby k jejich spokojenosti a hlavním pøíjmem spoleènosti jsou platby zákazníkù za dodané teplo. V lokalitách s blokovými kotelnami odbìratelé letní odstávku ani nepostøehnou, nebo probìhne bìhem dopoledních hodin v jediném dni a za pøíznivých technologických okolností neprobìhne vùbec. Ve vìtších soustavách se snažíme o maximální zkrácení dopøedu oznámených termínù. Doba, kdy celé mìstské ètvrtì byly bez TUV týdny nebo mìsíc, je již v nenávratnu. Obvyklá doba letní odstávky je v tìchto pøípadech týden u soustavy bìžné velikosti. Pokud je však soustava rozsáhlejší nebo je na soustavì potøeba širšího rozsahu prací, napø. pøi napojování a rekonstrukci, pak je i doba odstávky delší. Ve vìtšinì lokalit je však plánovaná doba zkracována. Milan Balcer, vedoucí odboru marketingových služeb Pražská teplárenská, a.s druhý nejteplejší rok v historii Údaje za rok 2001 ukazují, že tento rok byl druhý nejteplejší rok od roku 1867, kdy zaèalo mìøení globálních teplot. Nejvyšší teploty byly zaznamenány v roce 1998 a všech 15 nejteplejších let od roku 1867 bylo namìøeno po roku Záøí 2001 byl pøitom nejteplejším záøím od zaèátku mìøení. Tato mìøení jsou dalšími náznaky toho, že zemì se nachází v období klimatických zmìn, podle mnohých vìdcù zpùsobených lidskou èinností. Mezi dùsledky tìchto zmìn patøí napøíklad rùst hladiny moøí, sucha a záplavy, silné bouøe, nepøímo pak nedostatek potravin a destrukce místních ekosystémù. -jkzdroj: Earth Policy Institute, Semináø pro mìsta úloha místních zastupitelstev v otevøeném trhu s energií V dánském mìstì Odense se ve dnech uskuteèní konference pro zastupitele evropských mìst, zamìøená na výmìnu informací a zkušeností s jejich postavením na trhu s energií po zahájení liberalizace energetiky. Mezi otázky, které budou øešeny a odpovídány, patøí: jak nakupovat elektøinu pro mìsto?, pomohou nám nové služby zvýšit úspory energie?, jak rekonstruovat mìstskou energetickou spoleènost?, jak pomoci místním obyvatelùm získat informace o úsporách energie? Informace o semináøi: Energie Cités,

6 ročník 10, číslo 1, strana 6 Zprávy ze SEVEn březen 2002 KONFERENCE, VÝSTAVY A PREZENTACE duben červenec 2002 EKOSTYL / THERMOKLIMA Vytápìní, klimatizace, vìtrání, regulace, ekologie a úspory energií, ekologické stavby, obnovitelné zdroje energie, trvale udržitelný rozvoj Výstavištì Èeské Budìjovice, Kontakt: VÈB, Èeské Budìjovice, tel.: 038/ , RACIOENERGIA Mezinárodní veletrh energetické efektivnosti a racionalizace využití energie Bratislava Incheba, Slovensko, Kontakt: Incheba Bratislava, a.s., tel.: +421/2/ , HYDROGEN FUEL CELLS Výstava technologií, výrobkù a služeb Hannover, Nìmecko, Kontakt: Arno A. Evers FAIR PR, Starnberg, tel.: +49/8151/ , pr.com GLOBAL WINDPOWER svìtová konference a výstava vìtrné energetiky CNIT, La Défense, Paris, France, Kontakt: European Wind Energy Association, Brussels, tel: +32/2/ , SOLAREXPO Mezinárodní konference a výstava o obnovitelných a alternativních zdrojích energie Verona, Itálie, Kontakt: ExpoEnergie S.r.l., FELTRE BL, tel.: +39/439/ , RENEWABLE ENERGY EXPO Mezinárodní výmìna obchodních, technických a vìdeckých zkušeností o obnovitelných zdrojích energie Kolína nad Rýnem, Nìmecko, Kontakt: Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Düsseldorf, tel.: +49/211/ , EEBW: ENERGIE EFEKTIVNÌ 2002 Pøíležitost pro návratné investice Mezinárodní konference a výstava Praha, ÈR, listopadu 2002 Kontakt: SEVEn, tel: 02/ , Adresy koalicí a sdružení zájemců o úspory energie a obnovitelné zdroje energie: ECEEE European Council for an Energy Efficient Economy 27, rue Louis Vicat FR Paris, France EWEA Euroepan Wind Energy Association Rue du Trone 26 B 1000 Brussels, Belgium Fax: +32/2/ EUFORES European Forum for Renewable Energy Sources Avda. de Burgos 48, Bajo B E Madrid, Spain Fax: +3491/ AEBIOM European Biomass Association Secretariat AEBIOM Place Croix du Sud 2 bte Louvain la Neuve, BELGIUM Fax: + 32/10/ ISES International Solar Energy Society International Headquarters Villa Tannheim Wiesentalstr Freiburg, Germany Fax: +49/761/ ESHA European Small Hydropower Association Rue Try Ansquet 5, 5030 Gembloux LonzTe, Belgium Fax : 32/81/ Co Gen The European Association for the Promotion of Cogeneration rue Guelledelle 98, B 1200 Brussels, Belgium Fax: +32/2/ IGA International Geothermal Association c/o Erga Gruppo Enel Via A. Pisano Pisa, Italy Fax: +39/ 50/ / Zprávy ze SEVEn vydává ètvrtletnì SEVEn, Støedisko pro efektivní využívání energie,o.p.s. nákladem 2400 výtiskù v èeské a 2000 výtiskù v anglické verzi. SEVEn je nevládní a nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlepšení životního prostøedí zvýšením úèinnosti využívání energie. Zpravodaj informuje èleny energetické obce o souèasném dìní v oblasti úspor energie v Èeské republice a uvítá pøíspìvky na toto téma. Šéfredaktor Juraj Krivošík, pøedseda redakèní rady Jiøí Zeman. SEVEn sídlí na adrese Slezská 7, Praha 2. Tel.: (02) , , Fax: (02) , Internet: http//www.svn.cz. Pøetiskování pøíspìvkù povoleno s uvedením pramene. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., odštìpný závod Pøeprava, èj. 1009/96, dne ISSN