Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. RY (8703) Obsah Blahopøejeme.... Bezpeènostní a výstrané pokyny..... Døíve ne spotøebiè uvedete do provozu Technická bezpeènost.. Pøi pouití Dìti v domácnosti. Veobecná ustanovení.. Pokyny k likvidaci..... Likvidace obalu... Likvidace starého spotøebièe.. Vá nový spotøebiè dveøový model dveøový model.. Ovládací panel... Instalace spotøebièe.. Místo instalace.... Uchycení.

3 ... Plocha pro instalaci..... Postavení a pøipojení spotøebièe.... Elektrická pøípojka.... Nastavení ze závodu Uveïte spotøebiè do provozu.... Nastavení teploty..... Chladicí prostor... Mrazicí prostor.... Nastavení jazyka. Alarm dveøí. Motorizovaná odkládací plocha Chladicí prostor, 2 dveøový Reim Dovolená.. Uitný obsah. Zmrazování potravin doma Takto balíte správnì:.... Trvanlivost zmrazeného zboí..

4 .... Rozmrazování zmraeného zboí... Maximální mrazicí kapacita Výrobník ledu.... Zapnutí výrobníku ledu Vypnutí výrobníku ledu Reim Sabat Uchování potravin v chladicím prostoru... Pøi nákupu potravin dbejte na:. Zmrazování a uloení Reim Setup..... Menu v reimu Setup Rychlé chlazení.. Rychlé zmrazování.... Chladicí prostor... Mrazicí prostor Jednotka teploty.. Nastavení jazyka...

5 .... Reim etøení energie... 3 Takto mùete etøit energii Provozní hluky... Normální provozní hluky Hluky, které se nechají lehce odstranit.... Odmrazení spotøebièe Vypnutí a odstavení spotøebièe... Vypnutí spotøebièe. Odstavení spotøebièe Èistìní spotøebièe..... Zápachy.... Varovná hláení na displeji Alarm dveøí.. Chyba èidla Podpìtí..... Samoèinný test spotøebièe Vodní filtr.

6 .. Dùleitá upozornìní k vodnímu filtru..... Výmìna filtraèní patrony Technické podrobnosti.. Veobecné podmínky uívání. Odstranìní malých poruch vlastními silami. Spotøebiè... Výrobník ledu Výmìna osvìtlovacího prostøedku Halogenové árovky nahoøe v chladicím prostoru Halogenová árovka na stìnì. Výmìna zápachového filtru Servisní sluba Blahopøejeme Zakoupením Vaí nové chladnièky a mraznièky jste se rozhodli pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotøebiè. si tento návod k obsluze jako i návod k postavení a vechny informace pøiloené ke spotøebièi a postupujte podle nich. Uschovejte vechny podklady pro pozdìjí pouití nebo pro následujícího majitele. Bezpeènostní a výstrané pokyny Døíve ne spotøebiè uvedete do provozu Pøeètìte si pozornì návod k pouití a montání návod! Obsahují dùleité informace o instalaci, pouití a údrbì spotøebièe. Uschovejte vechny podklady pro pozdìjí pouití nebo pro následujícího majitele. Technická bezpeènost d Spotøebiè obsahuje malé mnoství ekologicky nezávadného, avak hoølavého chladiva R600a. Dbejte na to, aby potrubí chladícího obìhu nebylo pøi pøepravì nebo montái pokozeno. Vystøikující chladivo mùe vést k poranìní oèí nebo se vznítit. Pøi pokození D Otevøený oheò nebo zdroje zapálení musí být v dostateèné vzdálenosti od spotøebièe, vytáhnìte síovou zástrèku, místnost nìkolik minut dobøe vyvìtrejte, Informujte zákaznický servis. D D D Èím více je chladiva ve spotøebièi, tím vìtí musí být místnost, ve které spotøebiè stojí.

7 V pøíli malých místnostech mùe pøi netìsnosti vzniknout hoølavá smìs plynu a vzduchu. Pro 8 g chladiva musí být místnost velká nejménì 1 m3. Mnoství chladiva Vaeho spotøebièe je uvedeno na typovém títku uvnitø spotøebièe. 5 Pøi pouití D D Nikdy nepouívejte elektrické spotøebièe uvnitø chladnièky (napø. otopná tìlesa, elektrické výrobníky zmrzliny atd.) Nebezpeèí výbuchu! Nikdy neodmrazujte nebo neèistìte spotøebiè parním èistièem! Pára mùe vniknout na elektrické díly a zpùsobit zkrat. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Neuchovávejte ádné výrobky s hoølavými hnacími plyny (napø. spreje) a ádné výbuné látky. Nebezpeèí výbuchu! Nepouívejte sokl, zásuvky, dveøe atd. jako stupátko nebo k podepøení. K èistìní a výmìnì árovky vytáhnìte síovou zástrèku nebo vypnìte pojistkový automat. Táhnìte za síovou zástrèku, ne za pøípojku. Pozor: Bude-li spotøebiè vypnut pomocí nastavení teploty (ukazatel: OFF), není pøerueno napájení proudem. Zabraòte delímu kontaktu rukou se zmrazeným zboím, ledem nebo trubkami odpaøovaèe atd. Nebezpeèí omrzlin! Nesekrabujte vrstvu jinovatky a pøimrzlé zmraené zboí pomocí noe nebo pièatého pøedmìtu. Mùete tím pokodit chladivové trubky. Vystøíknuté chladivo se mùe vznítit nebo vést k poranìní oèí. Výmìnu síové pøípojky a jiné opravy smí provádìt pouze zákaznický servis. Neodborné instalace a opravy mohou závanì ohrozit uivatele. D D D D Dìti v domácnosti D Spotøebiè není ádná hraèka pro dìti! U spotøebièù s dveøním zámkem: Uschovejte klíè mimo dosahu dìtí! D D D Veobecná ustanovení Spotøebiè je vhodný D D ke chlazení potravin, ke zmrazování potravin, k pøípravì ledu. D Uchovávejte vysokoprocentní alkohol pouze tìsnì uzavøen&yacutha pro láhve Zásuvka na ovoce a zeleninu Zásuvka pro vìtí mnoství èerstvých potravin Mrazicí prostor 10 Výrobník ledu * 11 Zásobník na kostky ledu 12 Zásuvka 13 Dveøní zásuvka 14 Filtr èástic / vodní filtr ** ve;ru nìkterého menu v reimu Setup. Viz odstavec Reim Setup. 10 Instalace spotøebièe Místo instalace Pro instalaci spotøebièe je vhodná suchá, vìtraná místnost. Místo postavení nemá být vystaveno pøímému sluneènímu záøení a být v blízkosti tepelného zdroje jako je sporák, otopné tìleso atd. Je-li postavení vedle tepelného zdroje nevyhnutelné, pouijte vhodnou izolaèní desku nebo dodrujte následující minimální vzdálenosti k tepelnému zdroji: K elektrickým sporákùm 3 cm. K volnì stojícím olejovým kamnùm nebo kamnùm na uhlí 30 cm. V místì postavení nesmí docházet k propadání podlahy, podlahu eventuálnì vyztute. Aby výrobník ledu bezvadnì fungoval, musí být spotøebiè postaven svisle. Dbejte na teplotu místnosti a vìtrání Klimatická tøída je uvedena na typovém títku. Udává, v jakém rozsahu teplot místnosti lze spotøebiè provozovat. Klimatická tøída SN N ST T Vìtrání V ádném pøípadì nezakrývejte vìtrací a odvìtrávací otvory v soklu. Jinak musí chladicí stroj poskytovat vìtí výkon a to zvyuje spotøebu proudu. Pøípustná teplota místnosti +10 C do 32 C +16 C do 32 C +16 C do 38 C +16 C do 43 C Uchycení K bezpeènému postavení je spotøebiè seroubován se sousedním kuchyòským nábytkem, popø. kuchyòskou vestavbou. Je proto velmi dùleité, aby vekerý sousední nábytek a vestavby byly pevnì uchycené k podlaze, popø. na zdi. Pøi stavebních úpravách obnovte uchycení spotøebièe podle návodu k instalaci. Plocha pro instalaci Z dùvodu vysoké hmotnosti úplnì naplnìného spotøebièe je potøebný únosný podklad. Hmotnost spotøebièe pøi úplném naplnìní èiní cca 500 kg. V pøípadì pochybností se zeptejte architekta nebo stavebního odborníka. Postavení a pøipojení spotøebièe! Pozor Spotøebiè smí postavit a pøipojit pouze autorizo vaný instalaèní odborník podle návodu k instalaci náleejícímu ke spotøebièi. Po instalaci spotøebièe poèkejte nejménì 1/2 hodiny, ne uvedete spotøebiè do provozu. Bìhem pøepravy mùe dojít k tomu, e se olej obsaený v kompresoru dostane do chladicího systému. Pøed prvním uvedením do provozu vyèistìte vnitøní prostor spotøebièe (viz Èistìní spotøebièe). 11 Elektrická pøípojka Nepouívejte ádné prodluovací kabely nebo rozdvojky.

8 Síová zásuvka k pøipojení spotøebièe musí být volnì pøístupná. Pøipojte spotøebiè do pøedpisovì nainstalované zásuvky na støídavý proud V/ 50 Hz. Síová zásuvka musí být jitìna pojistkou 10 A nebo silnìjí pojistkou. U spotøebièù, které budou provozovány v mimoevropských zemích se musí zkontrolovat, zda napìtí a druh proudu uvedené na typovém títku souhlasí s hodnotami Vaí elektrické sítì. Typový títek se nachází ve spotøebièi vlevo dole. Eventuálnì nutnou výmìnu síového pøívodu smí provádìt pouze odborník.! Uveïte spotøebiè do provozu D Stisknìte tlaèítko O Zap/Vyp. Po uvedení do provozu zaène spotøebiè chladit. Pøi otevøených dveøích svítí vnitøní osvìtlení. Upozornìní Pøednastavené teploty (nastavení ze závodu) se dosáhnou po cca 2 8 hodinách. Pøedtím nedávejte do spotøebièe ádné potraviny. Ke zmìnì pøednastavených teplot > viz Nastavení teploty. Varování V ádném pøípadì nesmí být spotøebiè pøipojen na elektronické, energii etøící, zástrèky a na støídavé mìnièe, pøevádìjící stejnosmìrný proud na støídavý proud 230 V (napø. solární zaøízení, elektrické sítì lodí). Nastavení ze závodu Spotøebiè je vyexpedován ze závodu s následujícími nastaveními: Jazyk textù v indikaèním poli: Jednotka teploty: Teplota chladícího prostoru: Teplota mrazicího prostoru: Upozornìní Nastavení ze závodu (jazyk, jednotka teploty) se nechají zmìnit v reimu Setup. angliètina C +4 C 18 C 12 Nastavení teploty K nastavení teploty: D Mrazicí prostor Teplota se nechá nastavit od 16 C do 24 C. Doporuèujeme nastavení 18 C. Nastavení teploty lze zmìnit pomocí nastavovacích tlaèítek + (tepleji) nebo (chladnìji). Teplota se nechá nastavovat v krocích po 1 C. K nastavení teploty mrazicího prostoru: Pomocí tlaèítek ( nebo ) aktivujte reim Setup. ) pro chladicí prostor D Pomocí tlaèítka ) aktivujte reim Setup. Zobrazí se symbol b. ( pro mrazicí prostor Nastavte poadovanou teplotu pomocí nastavovacích tlaèítek + (tepleji) nebo (chladnìji). Pøísluný symbol se zobrazí v indikaèním poli. D Chladicí prostor Teplota se nechá nastavit od +2 C do +8 C. Doporuèujeme nastavení +4 C. Nastavení teploty lze zmìnit pomocí nastavovacích tlaèítek + (tepleji) nebo (chladnìji). Teplota se nechá nastavovat v krocích po 1 C. K nastavení teploty chladicího prostoru: D Nastavení jazyka Kdy se spotøebiè uvede do provozu, zobrazí se vechna hláení v indikaèním poli v angliètinì. Alternativnì lze jazyky zobrazení zvolit podle tabulky na stránce 18. Ke zmìnì jazyka zobrazení: D D Pomocí tlaèítka ) aktivujte reim Setup. Zobrazí se symbol c. Stisknìte tlaèítko W. Stisknìte výbìrové tlaèítko ), a se zobrazí ENGLISH. D Nastavte poadovanou teplotu pomocí nastavovacích tlaèítek + (tepleji) nebo (chladnìji). D Stisknìte nastavovací tlaèítko + nebo, a se zobrazí poadovaný jazyk. indikaèním poli se opìt zobrazí nastavená teplota. D 13 Alarm dveøí Zùstanou-li dveøe spotøebièe otevøené, zazní po 1 minutì signál alarmu a v indikaèním poli se objeví pøísluné alarmové hláení. Chladicí prostor, 2 dveøový Zavøete dveøe. Stisknutím tlaèítka Alarm. se signál vypne. Nebudou-li dveøe opìtovnì správnì zavøeny, zazní po 1 minutì znovu alarm. Levé dveøe chladicího prostoru lze otevøít bez pøedchozího otevøení pravých dveøí. Motorizovaná odkládací plocha Spotøebiè je vybaven výkovì nastavitelnou motorizovanou odkládací plochou. Pozor pøi zavírání dveøí! Madlo namontované na levých dveøích musí být pøi zavírání dveøí pøiklopeno. Jinak mùe dojít k pokození spotøebièe nebo èelních stran nábytku. V madlu je integrován ohøev, aby se zabránilo tvorbì kondenzované vody. K zapnutí nebo vypnutí ohøevu: Výku této odkládací plochy lze pøestavovat s uloenými potravinami. Kolébkový pøepínaè nahoru: Odkládací plocha se pohybuje smìrem nahoru. Kolébkový pøepínaè dolù: Odkládací plocha se pohybuje smìrem dolù. i Maximální náklad pro motorizovanou odkládací plochu: 10 kg Pøi pøetíení se hnací mechanizmus zablokuje, aby se zabránilo pokození. D Stisknìte souèasnì tlaèítko Rychlé chlazení * a tlaèítko pro vypnutí alarmu.

9 a drte je stisknuté po dobu 3 sekund. Pøi aktivovaném ohøevu se v indikaèním poli zobrazí následující hláení: 14 Variabilní uspoøádání vnitøního prostoru Odkládací pøihrádka ve dveøích Chladicí prostor Odkládací plochy vnitøního prostoru a pøihrádky ve dveøích mùete podle potøeby mìnit: Odkládací plochy Výku sklenìných odkládacích ploch lze pøizpùsobit. Nádoby nadzvednìte a vyndejte. D Odkládací plochu vpøedu nadzvednìte a pohybujte ve vedeních nahoru nebo dolù. V poadované výce odkládací plochu vpøedu spuste. Drák zaskoèí do kolejnièek. Nasaïte nádoby do poadované výky a tlaète je smìrem dolù. Zásuvky D Vyndání odkládací plochy: Odkládací plochu vpøedu nadzvednìte a pohybujte v kolejnièkách a k otvorùm. Vyndejte odkládací plochu smìrem dopøedu. K vyndání zásuvky lehce nadzvednìte a vyndejte. Nasaïte odkládací plochu do otvorù kolejnièek a tlaète ji smìrem dolù. Nastavte odkládací plochu na poadovanou výku. K nasazení zásuvky vpøedu lehce nadzvednìte a nasaïte je do vedení zásuvek. Zásuvku spuste a zasuòte dozadu. 15 Rychlé chlazení Mrazicí prostor Zásuvky v mrazicím prostoru lze k èistìní vyndat. Pøi rychlém chlazení bude chladicí prostor po dobu cca 6 hodin chlazen na nejnií monou teplotu. Zapnìte funkci: K rychlému chlazení nápojù. Pøed vloením velkých mnoství potravin. Tato funkce se aktivuje stisknutím tlaèítka Rychlé chlazení V indikaèním poli se pod teplotou pro rychlé chlazení zobrazí symbol u. Nad teplotou se zobrazí zásuvka, pro kterou byla funkce aktivována. i Døíve ne lze vyndat dveøní zásuvku, musí se napøed vyndat horní zásuvka. D Pomocí roubováku pootoète uzávìry na teleskopickém výsuvu o 90. Funkce Rychlé chlazení se ukonèí: opìtovným stisknutím tlaèítka Rychlé chlazení 3; aktivováním funkce Eco; aktivováním reimu Dovolená; D D K vyndání zásuvky lehce nadzvednìte a vyndejte. K nasazení zásuvky vpøedu lehce nadzvednìte a nasaïte je do vedení zásuvek. Zásuvku spuste a zasuòte dozadu. Pomocí roubováku pootoète uzávìry na teleskopickém výsuvu o 90. aktivováním reimu Sabbat. i Po cca 6 hodinách se spotøebiè automaticky pøepne zpátky na teplotu nastavenou pøed rychlým chlazením. D 16 Rychlé zmrazování Funkce Rychlé zmrazování je ideální pøi vloení vìtích mnoství potravin. Mìla by se aktivovat ji 4 6 hodin pøed vloením potravin. Pøi vyuití maximální mrazicí kapacity je zapotøebí 24 hodin. Tato funkce se aktivuje stisknutím tlaèítka Rychlé zmrazování 3.2. V indikaèním poli se pod teplotou pro rychlé zmrazování zobrazí symbol u. Nad teplotou se zobrazí zásuvka, pro kterou byla funkce aktivována. Reim Setup Pro pøizpùsobení spotøebièe na individuální poadavky uivatele je nìkolik menu. Tato pøizpùsobení se provádìjí v reimu Setup. K aktivování reimu Setup: D Stisknìte tlaèítko W. 18 V indikaèním poli se zobrazí první menu (jednotka teploty). K pøepnutí do následujícího menu: Rychle zmrazování se ukonèí: opìtovným stisknutím tlaèítka Rychlé zmrazování 3; aktivováním funkce Eco; aktivováním reimu Dovolená; aktivováním reimu Sabat. D Stisknìte výbìrové tlaèítko ( nebo ). Zobrazí se následující menu a jeho momentální nastavení (vìtinou o nebo p). i Za 2 dny se spotøebiè pøepne automaticky zpátky na teplotu nastavenou pøed rychlým zmrazováním. K volbì moností nastavení v rozsahu menu: D Stisknìte nastavovací tlaèítko + nebo. Zmìnìné nastavení se uloí, jestlie se tlaèítkem ( nebo ) zvolí následující menu. K deaktivování reimu Setup: D Stisknìte tlaèítko W. Vechna zmìnìná nastavení se uloí. Pokud nebude bìhem 20 sekund stisknuto ádné tlaèítko, ukonèí se reim Setup automaticky. Vechna zmìnìná nastavení se uloí. o Vyp. / p Zap. / o Vyp. zapnutí funkce etøení energie: D D Pøi delí nepøítomnosti mùete spotøebiè pøepnout do energii etøícího reimu Dovolená. Nastavení v reimu Dovolená: Spotøebiè pracuje v reimu etøení energie (viz Reim etøení energie). Vnitøní osvìtlení je vypnuto. Rychlé chlazení nebo Rychlé zmrazování se ukonèí (pokud bylo aktivováno). K zapnutí reimu Dovolená:4. D Stisknìte tlaèítko W. Stisknìte výbìrové tlaèítko ), a se zobrazí ECO MODE a momentální nastavení (o/p). Stisknìte tlaèítko Dovolená $.

10 D Stisknìte nastavovací tlaèítko + nebo, abyste nastavení zmìnili. indikaèním poli se pod teplotou Eco, nastavenou ze závodu, zobrazí symbol v. tlaèítko Dovolená $. indikaèním poli se zobrazí SABAT. Reim Sabbat je zapnutý. datum trvanlivosti. Kdy potraviny zpracujete na hotový pokrm (vaøením nebo peèením), potom mùete tento hotový pokrm znovu zmrazit. Jako obaly jsou vhodné: Umìlohmotné fólie, hadicové fólie z polyetylénu, hliníkové fólie, mrazící dózy. Tyto výrobky najdete v odborných prodejnách. K uzavøení jsou vhodné: Pryové krouky, umìlohmotné sponky, vázací vlákna, lepící pásky odolné proti chladu nebo pod. Sáèky a hadicové fólie z polyetylénu mùete svaøit fóliovým svaøovacím pøístrojem. Trvanlivost zmrazeného zboí Doba uchování je závislá na druhu zmrazeného zboí. Pøi støední teplotì: Ryby, salámy, hotové pokrmy, peèivo Sýry, drùbe, maso Zelenina, ovoce a 6 mìsícù a 8 mìsícù a 12 mìsícù Uitný obsah Údaje k uitnému obsahu najdete na typovém títku. Rozmrazování zmraeného zboí Podle zpùsobu a úèelu pouití lze volit mezi následujícími monostmi: pøi teplotì místnosti v chladnièce v elektrické peèicí troubì, s/bez ventilátoru horkého vzduchu v mikrovlnné troubì Upozornìní: Èásteènì nebo úplnì rozmrzlé zmraené zboí znovu nezmrazujte. Teprve po zpracování (vaøení nebo peèení) jej lze opìtovnì zmrazit. Zmrazování potravin doma Ke zmrazování pouívejte pouze èerstvé a bezvadné potraviny. Potraviny neprodynì zabalte, aby neztratily chu nebo nevyschly. Potraviny by mìly být pokud mono rychle zmrazeny a na jádro. Takto balíte správnì: D D D D Vlote potraviny do obalu. Vytlaète úplnì vzduch. Balení tìsnì uzavøete. Napite na balení obsah a datum zmrazení. Maximální mrazicí kapacita Jako obal není vhodný: Balící papír, pergamenový papír, celofán, pytlíky na odpadky, pouité nákupní pytlíky. Potraviny by mìly být pokud mono rychle zmrazeny a na jádro. Pouze tak zùstanou zachovány vitaminy, výivné hodnoty, vzhled a chu. Údaje o max. mrazicí kapacitì za 24 hodin najdete na typovém títku. Maximální mrazicí kapacity se dosáhne v horní oblasti mrazicího prostoru. 21 Výrobník ledu Výrobník ledu slouí k výrobì kostek ledu. Jakmile spotøebiè dosáhne nastavené mrazicí teploty, zaène výrobník ledu vyrábìt kostky ledu. delím pøeruení, nepouívejte z hygienických dùvodù produkci ledu z prvního dne. Kostky ledu vysypejte a zásobník vyèistìte! 22 Takto mùete etøit energii D Vypnutí a odstavení spotøebièe Vypnutí spotøebièe D Postavte spotøebiè v chladné, vìtrané místnosti, nevystavujte jej pøímému sluneènímu záøení a neumísujte jej do blízkosti tepelných zdrojù (napø. otopné tìleso, sporák). Pouijte popøípadì izolaèní desku. Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdøíve vychladnout, potom je postavte do spotøebièe. Zmrazené zboí urèené k rozmrznutí polote do chladnièky. Vyuívejte chladu akumulovaného ve zmrazeném zboí ke chlazení potravin. Otevírejte dveøe spotøebièe pokud mono co nejkratí dobu. Stisknìte tlaèítko O Zap/Vyp. Odstavení spotøebièe Nebudete-li spotøebiè delí dobu pouívat: D D D Vyndejte ze spotøebièe vechny potraviny. Vytáhnìte síovou zástrèku nebo vypnìte pojistkový automat! Vyprázdnìte zásobník na kostky ledu (viz Výrobník ledu). Spotøebiè zevnitø vyèistìte (viz Èistìní spotøebièe). Aby se zabránilo tvorbì zápachu, nechejte otevøené dveøe. D D D D D Provozní hluky Normální provozní hluky Bruèení bìí chladicí agregát. Bìí ventilátor systému cirkulace vzduchu. Bublavé, bzuèivé nebo klokotavé hluky protéká trubkami. Cvaknutí zapínání nebo vypínání motoru. D Èistìní spotøebièe D chladivo D Stisknìte tlaèítko O Zap./Vyp. a spotøebiè vypnìte! Vytáhnìte síovou zástrèku nebo vypnìte pojistkový automat! Vyèistìte spotøebiè vlanou vodou s trochou mycího prostøedku. Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu nebo osvìtlení. Vyèistìte tìsnìní dveøí pouze èistou vodou a dùkladnì je vytøete do sucha. Pomocí vysavaèe odstraòte neèistoty na vìtracích a odvìtrávacích otvorech. Povrch spotøebièe èistìte vlhkým hadrem. Potom jej vytøete do sucha. Hluky, které se nechají lehce odstranit Spotøebiè nestojí rovnì Proveïte vyváení spotøebièe pomocí vodováhy.

11 Pouijte k tomu roubovací noky nebo jej trochu podlote. D D Po èistìní: Zastrète síovou zástrèku event. zapnìte pojistkový automat. Stisknìte tlaèítko O Zap./Vyp. a spotøebiè zapnìte.! Zásuvky, koe nebo odkládací plochy se viklají nebo jsou vzpøíèené Zkontrolujte prosím vyjímatelné díly a eventuálnì je znovu nasaïte. Pozor Nikdy neèistìte spotøebiè parním èistièem! Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu nebo osvìtlení. Nepouívejte ádné èisticí prostøedky a rozpoutìdla obsahující písek nebo kyseliny. Nikdy neèistìte odkládací plochy a nádoby v myèce nádobí. Díly se mohou zdeformovat. Nádoby se dotýkají Odsuòte prosím láhve nebo nádoby lehce od sebe. D D Odmrazení spotøebièe Spotøebiè se odmrazuje automaticky. D D 23 Zápachy Pokud jsou patrné nepøíjemné zápachy: D D D Chyba èidla Stisknìte tlaèítko O Zap./Vyp. a spotøebiè vypnìte! Vyndejte ze spotøebièe vechny potraviny. Vyèistìte vnitøní prostor. Viz odstavec Èitìní spotøebièe. Vyndejte ze spotøebièe vechny potraviny. Vyèistìte vechny obalové jednotky nacházející se ve spotøebièi. Stisknìte tlaèítko O Zap./Vyp. a spotøebiè zapnìte. Uspoøádání potravin. Po 24 hodinách zkontrolujte, zda opìtovnì dolo k tvorbì zápachu. Vymìòte zápachový filtr. D D Pøíèiny Je moná technická závada spotøebièe. Odstranìní Proveïte samoèinný test spotøebièe. D D D Podpìtí D Varovná hláení na displeji Pokud se souèasnì zobrazí více varovných upozornìní, sledujte jednotlivì kadé varování. Dokud je zobrazeno varovné upozornìní, nelze stisknout ádné tlaèítko.6. Pøíèiny Síové napìtí, které je k dispozici, podkroèilo pøípustnou mezní hodnotu. Odstranìní Nejsou moná ádná stisknutí tlaèítek. Dosáhne-li síové napìtí opìt pøedepsanou hodnotu, varovné hláení zmizí. Pøi déletrvajícím varovném hláení informujte energetický podnik. Alarm dveøí Pøíèiny Dveøe spotøebièe nejsou správnì zavøené nebo jsou pøíli dlouho otevøené. Odstranìní Stisknìte tlaèítko pro vypnutí alarmu. Zavøete dveøe. Zobrazení zmizí. 24 Samoèinný test spotøebièe Døíve ne zavoláte zákaznický servis, proveïte samoèinný test spotøebièe. D Vodní filtr! Nebezpeèí tìkých onemocnìní a úmrtí! Vypnìte spotøebiè a poèkejte 5 minut. Bìhem této doby nechejte dveøe zavøené. Zapnutí spotøebièe. Nepouívejte spotøebiè v místech, kde je pochybná nebo nedostateènì známá kvalita vody, bez pøimìøené dezinfekce pøed a po filtraci. Filtraèní patronu pro filtr èástic lze zakoupit v zákaznickém servisu nebo u specializovaného prodejce GAGGENAU. 7. D Dùleitá upozornìní k vodnímu filtru D Vodní systém je po pouití pod malým tlakem. Pozor pøi sundání filtru! Nebude-li spotøebiè delí dobu pouíván nebo voda chutná nepøíjemnì nebo zapáchá, propláchnìte vodní systém. K tomuto úèelu odebírejte vodu nìkolik minut z dávkovaèe vody. Trvá-li nepøíjemná chu nebo zápach nadále, vymìòte filtr. D D Souèasnì stisknìte po dobu 5 sekund tlaèítko Setup W a tlaèítko pro vypnutí alarmu.. Spustí se program samoèinného testu. V indikaèním poli se za sebou zobrazují rùzná hláení. Bude-li bìhem samoèinného testu spotøebièe zjitìna chyba, zobrazí se v indikaèním poli symbol l a vypíe se chybové hláení (napø. E04 chyba èidla). Výmìna filtraèní patrony Informujte zákaznický servis o tìchto chybových hláeních. Nebude-li bìhem samoèinného testu spotøebièe zjitìna ádná chyba, zobrazí se po ukonèení testu v indikaèním poli opìt pøednastavená teplota. D Pootoète krytem filtru na soklu spotøebièe o proti smìru pohybu hodinových ruèièek a filtraèní patronu vytáhnìte. Vyndejte novou filtraèní patronu z obalu a odstraòte ochranné víèko. D D Sundejte kryt filtru z pouité filtraèní patrony a nasaïte jej na novou filtraèní patronu. 25 D Vlote filtraèní patronu s krytem v horizontální poloze a na doraz do otvoru na soklu spotøebièe Pootoète filtraèní patronou o ve smìru pohybu hodinových ruèièek. Odeberte z dávkovaèe vody nìkolik litrù vody. Tím se odstraní vzduch z vodního systému.

12 Vylejte vodu z pouité filtraèní patrony. Filtraèní patronu lze zlikvidovat v domovním odpadu. D D D Specifikaèní a výkonový údajový list pro kartue do chladnièkového vodního filtru Technické podrobnosti Prùtoková rychlost (maximální) Nominální ivotnost (maximální) Maximální provozní teplota Nejnií tlak Minimální provozní teplota Nejvyí provozní tlak 0,78 GPM (2,9 l/min) 750 gallons (2838 l) 100 F (38 C) 35 psi (241 kpa) 33 F (1 C) 120 psi (827 kpa) Veobecné podmínky uívání Pøeètìte si tento výkonový údajový list a srovnejte si schopnosti této jednotky s Vaimi skuteènými poadavky na úpravu vody. Tento produkt se NEMÁ pouívat bez pøimìøené dezinfekce pøed nebo po pøipojení na systém, je-li voda mikrobiologicky kodlivá nebo je neznámé kvality. Systém certifikovaný pro redukci cyst se smí pouívat pro dezinfikovanou vodu, která za urèitých okolností obsahuje filtrovatelné cysty. POUÍVEJTE POUZE SE STUDENOU VODOU. DODRUJTE MÍSTNÍ ZÁKONY A PØEDPISY. 26 Odstranìní malých poruch vlastními silami Døíve ne zavoláte servisní slubu: Zkontrolujte, zda na základì následujících pokynù nemùete poruchu odstranit sami. Náklady za poradenství prostøednictvím servisní sluby musíte pøevzít sami také bìhem záruèní doby. Spotøebiè Porucha Spotøebiè nemá ádný chladicí výkon. Nefunguje vnitøní osvìtlení. Nesvítí displej. Chladící stroj zapíná stále jp èastìji a na delí dobu. Moné pøíèiny: Výpadek elektrického proudu; zareagovala pojistka; síová zástrèka není pevnì zastrèená. Èasté otevírání dveøí spotøebièe. Bylo vloeno velké mnoství èerstvých potravin. Jsou zakryté vìtrací a odvìtrávací otvory. Teplota v chladicím nebo mrazicím prostoru je pøíli nízká. Nefunguje vnitøní osvìtlení. Volic teploty je nastavený na príli nízkou teplotu. Je vadná árovka. Vzpøíèení spínaèe svìtla. Jsou patrné nepøíjemné zápachy. Silnì vonící potraviny nebyly vzduchotìsnì zabalené. Odstranìní Zkontrolujte, zda je k dispozici elektrický proud. Spotøebiè musí být zapnutý. Zkontrolujte, zda je úplnì zastrèená síová zástrèka. Neotvírejte zbyteènì dveøe. Aktivujte Rychlé chlazení event. Rychle zmrazování. Odstraòte pøekáky a zneèistìní. Nastavte vyí teplotu (viz Nastavení teploty) Výmìna árovky (viz Výmìna osvìtlovacího prostøedku). Pøezkouejte, zda se jím nechá pohybovat. Vyèistìte spotøebiè. Silnì vonící potraviny vzduchotìsnì zabalte (viz Zápachy). Výrobník ledu Porucha Výrobník ledu nepracuje. Moné pøíèiny: Výrobník ledu není pøipojen na napájení proudem. Výrobník ledu nedostává èerstvou vodu. Odstranìní Zavolejte servisní slubu. Zajistìte, e je vodovodní pøípojka øádnì provedená. Jestlie je, zavolejte zákaznický servis. Teplota mrazicího prostoru je pøíli Zkontrolujte teplotu mrazicího prostoru. vysoká. Event. ji snite. Výrobník ledu nedodává dostatek ledu nebo je led deformovaný. ý Spotøebiè nebo výrobník ledu byl teprve pøed krátkou dobou zapnutý. Bylo odebráno velké mnoství ledu. Malý tlak vody. Ucpaný nebo opotøebovaný vodní filtr. Trvá to cca 24 hodin, ne zaène produkce ledu. Trvá to cca 24 hodin, ne je zásobník na led opìt naplnìn. není zásobován vodou. instalatéra nebo vodárnu. místa pøelomení, event. nechejte vymìnit. doregulujte. Zkontrolujte pozici, event. jetì jednou nasaïte. úplnì uzavírací ventil. doregulujte. Nechejte vymìnit hadici za originální díl výrobce. minimální prùtok. místa pøelomení, event. nechejte vymìnit. Vymìòte vodní filtr. Èástice nejsou kodlivé! Malý tlak vody. Teplota v mrazicím prostoru je pøíli vysoká. Zásobník na kostky ledu není správnì nasazen. Je namontován nesprávný uzavírací ventil. V pøívodní hadici k výrobníku Malý tlak vody. ledu se tvoøí led. Uzavírací ventil není správnì otevøený. Teplota v mrazicím prostoru je pøíli vysoká. Ze spotøebièe vytéká voda. Netìsnost hadice vodní pøípojky. Je namontován nesprávný uzavírací ventil. Proud vody je mení ne obvykle. y Malý tlak vody. Uzavírací ventil není správnì otevøený. Je namontován nesprávný uzavírací ventil. Pøívod vody má místa pøelomení. Ucpaný nebo opotøebovaný vodní filtr.

13 Powered by TCPDF ( V ledu jsou suspendované èástice. Jestlie voda zmrzne a opìt roztaje, tvoøí se ze sedimentù minerálù èástice. 28 Výmìna osvìtlovacího prostøedku! Varování Vytáhnìte síovou zástrèku nebo vypnìte pojistkový automat. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!! Pozor Nedotýkejte se halogenové árovky prsty. Pøi vloení halogenové árovky ji vdy drte mìkkým hadrem. Halogenové árovky nahoøe v chladicím prostoru Typ halogenové árovky: 12 V/20 W/patice G4 D Nasaïte opìt kryt a pøitlaète jej a zaskoèí. Halogenová árovka na stìnì Typ halogenové árovky: 12 V/10 W/patice G4 D D Uvolnìte a sundejte kryt. Vytáhnìte vadnou halogenovou árovku. D D D Odtáhnìte dopøedu krycí litu. Vyndejte dopøedu tabulku. Vytáhnìte vadnou halogenovou árovku. D Vlote novou halogenovou árovku. Pøi vloení halogenové árovky ji vdy drte mìkkým hadrem. D Vlote novou halogenovou árovku. Pøi vloení halogenové árovky ji vdy drte mìkkým hadrem. 29 Výmìna zápachového filtru Náhradní filtr je k dostání u Vaeho prodejce. Servisní sluba Zkontrolujte, zda na základì pokynù v odstavci Odstranìní malých poruch vlastními silami mùete poruchu odstranit. Zákaznický servis ve Vaí blízkosti najdete v telefonním seznamu nebo v seznamu zákaznických servisù. Uveïte prosím zákaznickému servisu èíslo výrobku (E Nr.) a výrobní èíslo (FD) spotøebièe. Pomozte nám prosím uvedením èísla výrobku a výrobního èísla zabránit zbyteèným jízdám. Uetøíte s tím spojené vyí náklady. D Otevøete drák filtru. D D Vyndejte pouitý zápachový filtr. Nasaïte nový zápachový filtr. Tyto údaje najdete na typovém títku. D Zavøete drák filtru. 30 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl Wery Straße 34 D München www. gaggenau.com Zmìny vyhrazeny (8703).

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více