Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:.. Pøídavné funkce *.... Údrba a péèe Zjiování závad..... Kdy volat servis Pokyny... Instalace Likvidace Bezpeènostní pokyny Seznámení se s myèkou nádobí.. Plnìní speciální soli.. Plnìní letidla Nádobí... Mycí prostøedek..... auto 3in Pøehled programù.. materiál prosím pøedpisovì zlikvidujte. Varování Není li spotøebiè umístìn do výklenku a tím je nìkterá jeho boèní strana pøístupná, musí být z bezpeènostních dùvodù zakrytá oblast dveøního závìsu (nebezpeèí poranìní). Toto zakrytí obdríte jako zvlátní pøísluenství u servisní sluby nebo v odborných prodejnách. Pøi instalaci Proveïte postavení a pøipojení podle instalaèních a montáních návodù. Pøi instalaci musí být myèka nádobí odpojená od sítì. instalaci myèky nádobí musí být zástrèka volnì pøístupná. U nìkterých modelù: Umìlohmotné pouzdro na pøipojení vody obsahuje elektrický ventil, v pøívodní hadici se nacházejí pøívodní vodièe. Tuto hadici nikdy neodøezávejte, umìlohmotné pouzdro neponoøujte do vody. V denním provozu Varování Noe a pøíbory s ostrými pièkami musí být v koi na pøíbory uspoøádány pièkou dolù nebo v koi na nádobí ve vodorovné poloze. Pouívejte myèku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému úèelu: k mytí nádobí v domácnosti. Nesedejte si nebo nestoupejte na otevøená dvíøka. Myèka nádobí se mùe pøevrátit. U standardních myèek nádobí dbejte na to, e pøi pøeplnìných koích se myèka nádobí mùe pøevrhnout. Voda v mycím prostoru není pitná. Nedávejte do mycího prostoru ádné rozpoutìdlo. Hrozí nebezpeèí výbuchu. Za chodu programu otvírejte dvíøka myèky nádobí velmi opatrnì. Hrozí nebezpeèí, e ze spotøebièe vystøíkne horká voda. Aby se zabránilo poranìní napø. vlivem klopýtnutí, mìla by se myèka nádobí otevírat pouze krátkodobì k naplnìní nebo vyklizení. Dodrujte bezpeènostní upozornìní, popø. pokyny k pouití na obalech od mycích pøípravkù a letidel. 4 cs Pøi dìtech v domácnosti Pouívejte dìtskou pojistku, jeli k dispozici. Pøesný popis najdete vzadu v obalu. Nedovolte dìtem, aby si hrály se spotøebièem nebo jej obsluhovaly. Udrujte malé dìti v dostateèné vzdálenosti od mycího prostøedku a letidla. Tyto mycí prostøedky mohou zpùsobit poleptání v ústech, hrtanu a oèích nebo vést k uduení. Udrujte dìti v dostateèné vzdálenosti od otevøené myèky nádobí, mohou se v ní nacházet jetì zbytky mycího prostøedku. Jestlie je spotøebiè zabudován ve vyí poloze, dávejte pøi otvírání a zavírání dvíøek pozor na to, aby nebyly dìti pøiskøípnuty nebo zmáèknuty mezi dvíøka spotøebièe a níe se nacházející skøíòku. Pøi likvidaci Uèiòte doslouilé myèky nádobí okamitì nepouitelnými, aby se tím vylouèily pozdìjí úrazy. Dopravte myèku nádobí k øádné likvidaci. Varování Dìti se mohou v myèce nádobí zavøít (nebezpeèí uduení) nebo se dostat do jiných nebezpeèných situací. Z tohoto dùvodu: Vytáhnìte síovou zástrèku, odøíznìte síový kabel a odstraòte jej. Zámek dvíøek a dìtskou pojistku (je li k dispozici) zniète tak, aby se dvíøka dále nedala zavøít. Pøed prvním mytím Pøed oputìním závodu byla Vae myka nádobí pøezkouena. Aby se odstranily moné zbytky zkuební vody, umývejte poprvé bez nádobí, pøi nejvyí teplotì. Naplòte speciální sùl. Letidlo a mycí prostøedek naplòte do k tomu urèených plnicích otvorù. Pøi vzniklých kodách

3 Opravy a zásahy smìjí být provádìny pouze odborníkem. K tomuto úèelu musí být spotøebiè odpojen od sítì. Vytáhnìte síovou zástrèku (netáhnìte za pøipojovací kabel!) nebo vypnìte pojistkový automat. Zavøete vodovodní kohoutek. 5 cs Seznámení se s myèkou nádobí Vyobrazení ovládacího panelu a vnitøního prostoru myèky nádobí se nachází vpøedu na obalu. Na jednotlivé pozice bude upozornìno v textu. Ovládací panel Hlavní vypínaè Otvíraè dvíøek Programový voliè (zápustný*) Pøídavné funkce* Ukazatel kontrola pøívodu vody Ukazatel doplnìní soli Ukazatel doplnìní letidla Èíslicový ukazatel Pro první mytí zakupte - speciální sùl (pouze pøi odpovídající tvrdosti vody, viz návod) - mycí prostøedek - leticí prostøedek.

4 Pouijte výhradnì výrobky, které jsou vhodné pro myèky nádobí. Pouívejte výhradnì prostøedky, které jsou vhodné pro myèku nádobí. * u nìkterých modelù Vnitøní prostor myèky na nádobí Horní ko na nádobí Pøídavný ko na pøíbory pro horní ko * Horní ostøikovací rameno Etaér * Dolní ostøikovací rameno Plovák ** Spodní ko na nádobí Zásobní nádrka pro speciální sùl Sítka Ko na pøípory Zásobní nádrka pro letidlo Komora pro mycí prostøedek Uzavírací zástrèka Typový títek * u nìkterých modelù ** Plovák peèuje o to, aby do vnitøního prostoru myèky nádobí nenateklo pøíli mnoho vody. Plovák smí udrovat, popø. demontovat a montovat pouze servisní sluba. 6 cs Zaøízení ke zmìkèování vody Pro dobré výsledky mytí potøebuje myèka nádobí mìkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápna, jinak se na nádobí a vnitøku nádob usazují bílé vápenaté zbytky. Potrubní voda pøesahující urèitý stupeò tvrdosti se pro provoz v myèce nádobí musí zmìkèit tzn. odvápnit. Provádí se to pomocí speciální soli ve zmìkèovacím zaøízení myèky nádobí. Nastavení a tím také potøebné mnoství soli je závislé na stupni tvrdosti vody z vodovodu. Zavøete dvíøka Otáèejte programovým volièem 3 z polohy 12 hod. proti smìru pohybu hodinových ruèièek o jednu západku smìrem doleva. Nastavení zmìkèovacího zaøízení Zjistìte si hodnotu tvrdosti Vaí vody z vodovodu. Zde Vám pomùe vodárenský podnik nebo servisní sluba. Nastavovací hodnotu pøevezmìte z tabulky tvrdosti vody. Tabulka tvrdosti vody Zapnìte hlavní vypínaè 1 a drte jej min. 3 sek. stisknutý. Na èíslicovém ukazateli 8 se zobrazí aktuální nastavená hodnota tvrdosti a ukazatel doplnìní soli 6 bliká (hodnota tvrdosti byla ze závodu nastavená na stupeò 4). Ke zmìné nastavení: Otáèejte programovým volièem 3. Hodnotu nastavení mùete volit mezi 0 a 7, vdy podle tvrdosti Vaí vody. Vypnìte hlavní vypínaè 1. Nastavená hodnota je ve spotøebièi uloena do pamìti. Pro regeneraci zmìkèovacího zaøízení jsou potøebné cca 4 litry vody. Spotøeba vody pro jeden mycí proces se tím zvyuje, podle nastavení tvrdosti vody, o 0 a maximálnì 4 litry. 7 cs Plnìní speciální sol;m mycím procesu nedolo k nadmìrné tvorbì pìny. 9 cs Nádobí Není vhodné Èásti pøíborù a nádobí ze døeva. Choulostivé dekoraèní sklenice, umìleckoprùmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myèkách nádobí. Umìlohmotné díly, citlivé na horkou vodu. M&bo odklopit. Drák malých dílù * * u nìkterých modelù Zde jsou bezpeènì pøidrovány lehké umìlohmotné díly, jako napø. pohárky, víka atd. Sklopné trny * * pouze u nìkterých modelù K lepímu uspoøádání hrncù a mís jsou trny sklopné. 11 cs Pøestavení výky koe * * u nìkterých modelù Horní ko na nádobí je moné podle potøeby výkovì pøestavìt podle toho, potøebujete-li pro vysoké nádobí v horním nebo ve spodním koi více místa. Výka spotøebièe v cm Max. ø v cm nahoøe Max. ø v cm dole 81 20/25 * 30/25 * 86 20/25 * 34/29 * Horní ko s postranními páèkami (Rackmatic) Vytáhnìte horní ko. Ke sputìní zatlaète postupnì obì páèky vlevo a vpravo na vnìjích stranách koe smìrem dovnitø. Drte pøitom ko pevnì ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolù. Podle uspoøádání horního koe u Vaeho modelu myèky nádobí zvolte za tím úèelem jeden ze dvou následujících postupù: Horní ko s horními a spodními páry koleèek Vytáhnìte horní ko. Vyjmìte horní ko a znovu jej zavìste na horní, pøíp. spodní koleèka. Ke zvednutí uchopte ko na stranách na horním okraji a zvednìte jej smìrem nahoru. Døíve ne ko opìt zasunete, pøesvìdète se, e leí na obou stranách ve stejné výce. Jinak se nedají zavøít dvíøka myèky a horní ostøikovací rameno nemá ádné spojení k cirkulaci vody. 12 cs Mycí prostøedek Mùete pouívat v obchodech dostupné kapalné nebo prákové znaèkové mycí prostøedky pro myèky nádobí event. TABS (ádné prostøedky na ruèní mytí!). Pøi pouití mycích prostøedkù neobsahujících fosforeènany mùe pøi tvrdé potrubní vodì snáze docházet k tvorbì bílých usazenin na nádobí a stìnách nádobí.

5 Nápravu zjedná pøidání vìtího mnoství mycího prostøedku. Zda je mycí prostøedek vhodný pro støíbrné díly, najdete na jeho obalu. Pøi dalích dotazech Vám doporuèujeme, abyste se obrátili na poradny výrobcù mycích prostøedkù. Tip na úsporu Jestlie je Vae nádobí pouze málo pinavé, staèí obvykle mení mnoství mycího prostøedku ne je uvedeno. Uzavøete víko komory pro mycí prostøedek. K tomu úèelu (1) zastrète víko komory a (2) na konci na nìj lehce pøitlaète, tak aby uzávìr slyitelnì zaskoèil. Komora pro mycí prostøedek s dávkovací pomocí Rozdìlení dávkování v komoøe pro mycí prostøedek Vám pomùe pøi plnìní správného mnoství. Spodní linie: 15 ml Prostøední linie: 25 ml Úplnì naplnìná: 40 ml Je-li komora pro mycí prostøedek 31 jetì uzavøená, stisknìte uzavírací zástrèku 32, abyste komoru otevøeli. Pøi pouití TABS si prosím pøevezmìte z obalu výrobce, kde se mají TABS umístit (napø. v koi na pøíbory, komoøe pro mycí prostøedek atd.). Dbejte na to, aby také pøi pouívání TABS bylo víko mycího prostøedku uzavøeno. Plnìní mycího prostøedku Naplòte mycí prostøedek do komory 31. Dávkování: Viz pokyny výrobce na obalu mycího prostøedku. Upozornìní Vlivem rozdílné rozpustnosti tablet na mytí od rùzných výrobcù se nìkdy mùe stát, e se u krátkých programù nemùe plnì rozvinout jejich mycí úèinek. Pro tyto programy jsou vhodnìjí mycí prostøedky v prákovém provedení. Pøi programu "Intenzivní" (u nìkterých modelù) je dostaèující dávkování jedné tablety TAB. Pøi pouití prákového mycího prostøedku je monost dodateènì nasypat trochu mycího prostøedku na dvíøka spotøebièe. 13 cs auto 3in1 Pøi pouití takzvaných kombinovaných mycích pøípravkù není potøebné pouití letidla a/nebo soli. Nyní lze obdret rùzné druhy kombinovaných mycích pøípravkù. 3in1: Obsahují mycí prostøedek, letidlo a funkci soli. 2in1: Obsahují mycí prostøedek a letidlo nebo funkci soli. >>> Bezpodmíneènì zkontrolujte, o který druh mycího prostøedku nebo kombinovaného pøípravku se jedná! Bezpodmíneènì dodrujte návod na pouití nebo upozornìní na obalu. Mycí program se automaticky pøizpùsobí tak, aby se vdy dosáhlo pokud mono nejlepího mycího a suicího výsledku. Pøi pouití kombinovaných mycích pøípravkù dodrujte následující dùleitá upozornìní: Pouze do tvrdosti vody 21_ dh (37_ fh, 26_ Clarke, 3,7 mmol/l) lze od pouití regeneraèní soli upustit. Ostatní nastavení na spotøebièi jsou zbyteèná. Pøi tvrdosti vody vìtí ne 21_ dh (37_ fh, 26_ Clarke, 3,7 mmol/l) je vak pouití soli potøebné. Naplòte sùl do nádrky pro sùl 27 a nastavte zmìkèovací zaøízení na stupeò 6. V pøípadì pochybností se obrate na výrobce mycího prostøedku, zejména tehdy: je-li nádobí po ukonèení programu velmi mokré. jestlie vznikají vápenaté povlaky. Upozornìní Optimálních výsledkù mytí a suení dosáhnete pouitím obvyklých mycích prostøedkù ve spojení s oddìleným pouitím soli a letidla. Dodrování návodu na pouití nebo upozornìní na obalu kombinovaných mycích pøípravkù rozhoduje o jejich úèinku. Upozornìní Také tehdy, svítí-li ukazatel doplnìní letidla a/nebo soli, probìhne mycí program pøi pouití výrobku 3in1 bezchybnì. Jestlie Vás ukazatel doplnìní letidla 7 nebo doplnìní soli 6 ruí a chcete-li tyto ukazatele vypnout, postupujte následovnì: Vypnutí nebo zapnutí ukazatele doplnìní letidla* * u nìkterých modelù Pouíváte-li mycí prostøedek s integrovaným letidlem, mùete ukazatel doplnìní letidla 7 vypnout. Zavøete dvíøka. Stisknìte tlaèítko A a drte je stisknuté. Drte stisknutý hlavní vypínaè 1 tak dlouho, a se rozsvítí èíslicový ukazatel. Uvolnìte obì tlaèítka. Na èíslicovém ukazateli 8 se zobrazí (ukazatel doplnìní letidla ZAP) a tlaèítko A bliká. Stisknutím tlaèítka A mùete ukazatel nebo doplnìní letidla vypnout zapnout. Vypnìte hlavní vypínaè 1 ; Nastavení zùstane uloeno. Myslete na to, abyste ukazatel doplnìní letidla opìt zapnuli, budete-li pouívat mycí prostøedek bez integrovaného letidla! 14 cs Vypnutí a zapnutí ukazatele doplnìní soli / zmìkèovacího zaøízení Zavøete dvíøka Otáèejte programovým volièem 3 z polohy 12 hod. proti smìru pohybu hodinových ruèièek o jednu západku smìrem doleva.

6 Zapnìte hlavní vypínaè 1 a drte jej min. 3 sek. stisknutý. Na èíslicovém ukazateli 8 se zobrazí aktuální nastavená hodnota tvrdosti a ukazatel doplnìní soli 6 bliká (hodnota tvrdosti byla ze závodu nastavená na stupeò 4). Ke zmìné nastavení: Otáèejte programovým volièem 3. Hodnotu nastavení mùete volit mezi 0 a 7, vdy podle tvrdosti Vaí vody. Vypnìte hlavní vypínaè 1. Nastavená hodnota je ve spotøebièi uloena do pamìti. Upozornìní Pouíváte-li mycí prostøedek a letidlo oddìlenì, popø. pøejdete-li z kombinovaných mycích prostøedkù na obvyklé mycí prostøedky dbejte na to, aby byl zapnutý ukazatel doplnìní soli a zmìkèovací zaøízení nastaveno na správnou tvrdost vody. 15 cs Pøehled programù V tomto pøehledu je vyobrazen max. moný poèet programù. Pøísluné programy Vaeho spotøebièe si, prosím, zjistìte na ovládacím panelu. Druh nádobí napø. porcelán, hrnce, pøíbory, sklenice atd. Druh zbytkù pokrmù napø. od Nechou lostivé Smíchané Choulo stivé Smíchané polévek, nákypù, omáèek, brambor, tìstovin, rýe, vajec, peèených jídel mnoho silnì ulpívající polévek, brambor, tìstovin, rýe, vajec, peèených jídel málo kávy, koláèù, mléka, salámu, studených nápojù, salátù velmi málo Mnoství zbytkù pokrmù Stav zbytkù pokrmù Mycí program Osprcho vání, bude li nádobí k umytí uloeno myèce nádobí více dnù. málo ulpívající Inten zivnì 70 Normální 65 Eco 50 Jemnì 40 Rychle 45 Pøedmytí Prùbìh programu Pøedmytí 50 Mytí 70 Mezimytí Mezimytí Mezimytí Letìní 70 Suení Pøedmytí Mytí 65 Mezimytí Mezimytí Letìní 70 Suení Pøedmytí Mytí 50 Mezimytí Letìní 65 Suení Pøedmytí Mytí 40 Mezimytí Letìní 55 Suení Mytí 45 Mezimytí Letìní 55 Pøedmytí Volba programu Podle druhu nádobí a mnoství, popø. stavu zbytkù jídla mùete v pøehledu programù najít pøesné pøiøazení potøebného programu. Pøísluná programová data najdete v krátkém návodu. 16 cs Mytí nádobí Tip na úsporu Pøi ménì naplnìné myèce nádobí èasto staèí nejblií slabí program. Ukonèení programu Program je ukonèen, kdy se na èíslicovém ukazateli 8 zobrazí hodnota. Vypnutí spotøebièe Nìkolik minut po ukonèení programu: Vypnìte hlavní vypínaè 1. Zavøete vodovodní kohout (u Aquastop odpadá). Po vychladnutí vykliïte nádobí. Varování Nechejte prosím dvíøka k vyjmutí nádobí po ukonèení programu úplnì otevøená a nenechávejte je opøená. Eventuálnì jetì unikající vodní pára by mohla pokodit choulostivé pracovní desky. Programová data Programová data najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky. ukazatel zhasne. Program zùstane uloen v pamìti. U teplovodní pøípojky, popø. úplnì vodovodní kohout. hlavní vypínaè 1. cca 3 sek. se na èíslicovém ukazateli zobrazí. Prùbìh programu trvá cca. 1 minutu. hlavní vypínaè 1. Program se automaticky spustí. Ukazatel zbývající doby chodu Po startu se na displeji zobrazí oèekávaná doba trvání programu. Doba trvání programu je ovlivnìna teplotou vody, mnostvím nádobí a rovnì stupnìm zneèistìní. Zmìnou tìchto podmínek se mùe délka programu (v závislosti na zvoleném programu) silnì mìnit. provedeny do konce. misky atd. namoèit a pøedbìnì umýt. dvíøka. obì tlaèítka. 18 cs Údrba a péèe h. Èasová pøedvolba* Sputìní programu mùete oddálit v hodinových krocích a o 19 hodin. Zapnìte myèku nádobí. takové usazeniny, potom: Naplòte komoru mycím prostøedkem. Spuste spotøebiè bez nádobí s programem s nejvyí mycí teplotou. K èistìní spotøebièe pouívejte pouze èistièe/èistièe pro spotøebièe, vhodné speciálnì pro myèky nádobí. Utírejte pravidelnì tìsnìní dvíøek myèky vlhkým hadrem. Nepouívejte k èistìní Vaí myèky nádobí nikdy parní èistiè. Výrobce neruèí za eventuální následné kody. Utírejte pravidelnì èelní stranu spotøebièe a èelní panel vlhkým hadøíkem; staèí voda s trochou mycího prostøedku.

7 Nepouívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí èisticí prostøedky, oba mohou zpùsobit pokrábání povrchù spotøebièe. Pozor! Nepouívejte nikdy èisticí prostøedky pro domácnost obsahující chlór! Ohroení zdraví! Úspora èasu (VarioSpeed) * Pomocí funkce >>Úspora èasu<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% a 50%. Pøísluné zkrácení mycího cyklu se zobrazí na ukazateli zbytkového èasu. Aby se pøi zkrácené dobì programu dosáhlo optimálních výsledkù mytí a suení, zvýí se spotøeba vody a energie. Speciální sùl a letidlo Kontrolujte ukazatel doplnìní 6 7. Eventuálnì doplòte sùl a/nebo letidlo. 19 cs Sítka Zneèistìní, která se usazují na sítkách 28, mohou vést k jejich ucpání. Zkontrolujte sítka po kadém mytí z hlediska zbytkù. Vyroubujte válcové sítko a sítka vyndejte. Sítka jsou pevnì vzájemnì spojena a není je mono rozebrat na jednotlivé sloky. Odstraòte hrubé neèistoty, sítka èistì propláchnìte pod tekoucí vodou. Ostøikovací ramena Vápno a neèistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uloení ostøikovacích ramen 22 a 24. Zkontrolujte ostøikovací ramena z hlediska ucpání zbytky jídel. horní ostøikovací rameno 22. vodu odèerpejte. vymontujte sítka 28. odstraòte kryt. opìt kryt. v poøádku domovní pojistka. Není zasunuta zástrèka myèky do zásuvky. Nejsou správnì zavøená dvíøka myèky nádobí. Není otevøen vodovodní kohoutek. Je ucpané sítko hadice pøítoku vody. Sítko se nachází na pøipojení Aqua Stop resp. pøítokové hadice. Vypnìte myèku nádobí. Vytáhnìte zástrèku myèky nádobí. Zavøete vodovodní kohoutek. Potom vyèistìte sítko, nacházející se v hadici pøítoku vody. Nakonec obnovte pøívod el. proudu, otevøete vodovodní kohoutek a myèku nádobí zapnìte. Poruchy Pozor Myslete na to: Opravy smí provádìt pouze odborník. Je-li nutná výmìna nìkteré souèásti, dbejte na to, aby byly pouity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo nepouitím originálních dílù mohou pro uivatele vzniknout znaèné kody a nebezpeèí.... na myèce nádobí Dolní ostøikovací rameno se otáèí ztuha Ostøikovací rameno je blokováno drobnými díly nebo zbytky jídla. Víko komory mycího prostøedku se nedá uzavøít Komora mycího prostøedku je pøeplnìná. Mechanismus je blokován slepenými zbytky mycího prostøedku. Po sputìní blikají kontrolní árovky. Není zvolený ádný program. 22 cs Zbytky mycího prostøedku jsou po mytí nalepené v komoøe pro mycí prostøedek Komora byla pøi plnìní mokrá, mycí prostøedek plòte pouze do suché komory. Kontrolní árovky po ukonèení mytí nezhasnou Je jetì zapnutý hlavní vypínaè. Nesvítí ukazatel doplnìní. Ukazatel doplnìní letidla je vypnutý. (viz kapitola auto 3in1) Ukazatel doplnìní soli je vypnutý. (viz kapitola auto 3in1) Svítí ukazatel "Kontrola pøívodu vody" 5. Je zavøený vodovodní kohoutek, popø.zanesená vápnem. Pøeruení pøívodu vody. Sítko v pøívodu vody je ucpané. Pøívodní hadice je pøelomená. Zablokované èerpadlo odpadní vody. Po ukonèení programu zùstane stát v myèce nádobí voda. Ucpaná nebo pøelomená hadice odpadní vody. Zablokované èerpadlo odpadní vody. Ucpaná sítka. Program jetì není ukonèen. Poèkejte na konec programu (na èíslicovém ukazateli se zobrazí 0) nebo proveïte funkci "Reset". V prùbìhu mytí se myèka nádobí zastaví Pøeruení pøívodu elektrického proudu. Pøeruení pøívodu vody. Proveïte funkci RESET". Tlukot pøi mytí Ostøikovací rameno naráí na nádobí. Klepání pøi mytí Nádobí není správnì uloeno. Tlukoucí zvuk plnicího ventilu Je zpùsoben poloením vodovodního potrubí a nemá vliv na funkci myèky nádobí. Odstranìní není moné.... na nádobí Na nádobí zùstávají èasteènì nalepeny zbytky jídla Nádobí bylo nesprávnì uloeno, vodní paprsky nemohly jeho povrch zasáhnout. Ko na nádobí byl pøeplnìn. Èásti nádobí leí na sobì. Bylo naplnìno pøíli málo mycího prostøedku. Zvolen pøíli slabý mycí program. Zabránìno otáèení ostøikovacího ramena, protoe v jeho cestì stálo nádobí. Trysky ostøikovacího ramena jsou ucpané zbytky jídla. Sítka jsou ucpaná.

8 Sítka jsou nesprávnì nasazená. Zablokováno èerpadlo odpadní vody. Na umìlohmotných dílech vznikají zabarvení Bylo naplnìno pøíli málo mycího prostøedku.... pøi mytí Tvoøí se pøíli mnoho pìny V zásobníku letícího prostøedku je prostøedek na ruèní mytí. Rozlité letidlo mùe pøi pøítím mycím chodu vést k nadmìrné tvorbì pìny, proto rozlité letidlo utøete hadrem. 23 cs Na nádobí zùstávají èásteènì bílé skvrny, sklenice zùstávají mléèné Bylo naplnìno pøíli málo mycího prostøedku. Mnoství letidla je nastaveno na pøíli malou hodnotu pøidávání. Pøestoe je vyí tvrdost vody, nebyla naplnìna ádná speciální sùl. Zmìkèovací zaøízení je nastaveno na pøíli malou hodnotu. roubovací uzávìr nádoby se solí není pevnì uzavøen. Byl pouitý mycí prostøedek neobsahující fosforeènany, pro srovnání vyzkouejte mycí prostøedek s obsahem fosforeènanù. Nádobí není suché Dvíøka myèky nádobí byla otevøena pøíli brzy a nádobí vyklizeno pøíli rychle. Byl zvolen program bez suení. Mnoství letidla je nastaveno na pøíli malou hodnotu pøidávání. Sklenice dostanou matný vzhled Mnoství letidla je nastaveno na pøíli malou hodnotu pøidávání. Èaj nebo zbytky rtìnky nejsou úplnì odstranìny Mycí prostøedek má pøíli malý bìlicí úèinek. Zvolena pøíli nízká teplota mytí. Stopy rzi na pøíborech Pøíbory nejsou dostateènì odolné proti rezavìní. Pøíli vysoký obsah soli v mycí vodì. roubovací uzávìr nádoby se solí není pevnì uzavøen. Pøi doplòování bylo pøíli mnoho soli rozsypáno. Sklenice jsou matné a zmìnila se jejich barva, povlaky se nedají setøít. Byl naplnìn nevhodný mycí prostøedek. Sklenice nejsou odolné proti mytí v myèce nádobí. Na sklenicích a pøíborech zùstávají mouhy, sklenice dostanou kovový vzhled Mnoství letidla je nastaveno na pøíli velkou hodnotu pøidávání. 24 cs Kdy volat servis Nepodaøí li se Vám závadu odstranit, obrate se prosím na Vai servisní slubu. Adresu nejblií servisní sluby najdete v záruèním listì. Pøi zavolání uveïte èíslo myèky nádobí (1) a výrobní èíslo FD (2), která se nacházejí na typovém títku na dveøích myèky nádobí. Pokyny Pokyny pro srovnávací testy Podmínky pro srovnávací testy najdete na pøídavném listu Pokyny pro srovnávací testy. Hodnoty spotøeby pro odpovídající programy jsou zobrazeny v krátkém návodu. Veobecnì Vestavné a integrovatelné myèky nádobí, které jsou dodateènì postaveny jako stacionární myèky nádobí, se musí zajistit proti pøevrhnutí, napø. pøiroubováním na zeï nebo vestavìním pod prùbìnou pracovní desku, která je seroubována se sousedními skøíòkami. Pouze pro provedení pro výcarsko: Myèku nádobí je mono zabudovat do kuchyòské linky bez dalích døevìných nebo umìlohmotných mezistìn. Není li myèka nádobí pøipojena pomocí zástrèky, musí být pro splnìní pøísluných bezpeènostních pøedpisù k dispozici na stranì instalace vepólový pøeruovaè obvodu, s otevøením kontaktù nejménì 3 mm. 1 FD 2 Pozor Mìjte na paméti, e v pøípadì nesprávné obsluhy nebo popsaných poruch není také v prùbìhu záruèní doby návtìva servisního technika bezplatná. 25 cs Instalace K øádnému provozu musí být myèka nádobí odbornì pøipojena. Údaje pro pøívod a odtok, jako i elektrické pøípojné hodnotym, musí odpovídat poadovaným kritériím, jak jsou stanovena v násle dujících odstavcích, popø. v montáních návodech. Pøi montái dodrujte poøadí pracovních krokù: - kontrola pøi dodání, - postavení, - pøípojka odpadní vody, - pøípojka èerstvé vody, - elektrická pøípojka. Pøípojka èerstvé vody Pøípojku èerstvé vody pøipojte podle montáního návodu pomocí pøiloených souèástí na vodovodní kohout. Dbejte na to, aby pøípojka èerstvé vody nebyla pøelomená, zmáèknutá nebo propletená. Pøi výmìnì spotøebièe musí být vdy pouita nová pøívodní hadice vody pro pøipojení na zásobování vodou, stávající pøívodní hadice se nesmí znovu pouít.

9 Tlak vody: Nejménì 0,05 MPa (0,5 bar), maximálnì 1 MPa (10 bar). Pøi vyím tlaku vody musíte namontovat redukèní tlakový ventil. Pøítokové mnoství: Minimálnì 10 litrù/minutu. Teplota vody: pøednostnì studená voda, pøi teplé vodì max. teplota 60 _C. Dodání Vae myèka nádobí byla v závodì dùkladnì pøezkouena z hlediska její bezvadné funkce. Pøitom vak zùstaly malé skvrny od vody, které zmizí po prvním mycím procesu. Elektrické pøipojení Myèku nádobí pøipojujte pouze na støídavé napìtí 230 V pøes pøedpisovì instalovanou zásuvku s ochranným vodièem. Potøebné jitìní viz typový títek 33. Zásuvka musí být umístìna v blízkosti myèky nádobí a být volnì pøístupná. Zmìny na pøípojce smìjí být provedeny pouze odborníkem. Pøi pouití chránièe s chybovým proudem. se smí pouívat pouze typ se znaèkou Pouze tento typ chránièe zaruèuje splnìní souèasnì platných pøedpisù. Postavení Potøebné rozmìry pro vestavìní si pøevezmìte z montáního návodu. Spotøebiè nastavte s pomocí výkovì nastavitelných noièek do vodorovné polohy. Dbejte pøitom na bezpeènou stabilitu myèky nádobí. U spotøebièù, které jsou zabudovány pod pracovní desku, upnìte spotøebiè lehce pod pracovní desku pomocí výkovì nastavitelných noièek. Pøípojka odpadní vody Potøebné pracovní kroky si pøevezmìte z montáního návodu, pøípadnì namontujte sifón s odtokovým hrdlem. Hadici odpadní vody pøipojte pomocí pøiloených souèástí na odtokové hrdlo sifónu. Dbejte na to, aby hadice odpadní vody nebyla pøelomená, zmáèknutá nebo propletená. (Dbejte na to, aby uzavírací víèko nezabránilo odtékání odpadní vody!) Demontá Také zde je dùleité poøadí èinností: jako první zásadnì odpojte myèku nádobí od elektrické sítì. Vytáhnìte síovou zástrèku. Zavøete pøívod vody. Odroubujte pøípojku odpadní a èerstvé vody. Vyroubujte upevòovací rouby pod pracovní deskou. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno. Myèku nádobí vytáhnìte, pøitom opatrnì vytahujte hadici. 26 cs Pøeprava Myèku nádobí vypuste. Volné souèásti zajistìte. Myèku nádobí pøepravujte pouze na stojato. Nebude li myèka nádobí pøepravována na stojato, mohou se zbytky vody dostat do øízení myèky nádobí a tím vést k chybnému prùbìhu programu. Likvidace Pokyn k likvidaci Pouité myèky nádobí nejsou ádný bezcenný odpad! Zásluhou ekologické likvidace je mono opìtovnì získávat cenné suroviny. U doslouilých myèek vytáhnìte síovou zástrèku. Síový kabel odøíznìte a spolu se zástrèkou odstraòte. Zniète zámek dvíøek. Tím zabráníte tomu, aby se hrající si dìti zavøely do spotøebièe a dolo k ohroení jejich ivota. Vae nová myèka nádobí byla cestou k Vám chránìna prostøednictvím obalu. Vechny pouité materiály jsou ekologicky sluèitelné a opìtovnì pouitelné. Pomozte také prosím a zlikvidujte obal ekologicky. polystyrén). vodovodní kohout, odroubujte pøívodní hadici a nechejte vodu vytéct. 27 cs Likvidace obalu Zlikvidujte prosím pøedpisovì obalový materiál. Obal a jeho èásti nepøenechávejte hrajícím si dìtem. Nebezpeèí uduení vlivem skládaných kartónù a fólií. D Vlnitá lepenka se skládá pøevánì ze starého papíru. Dìti se mohou v myèce nádobí zavøít (nebezpeèí uduení) nebo se dostat do jiných nebezpeèných situací. Z tohoto dùvodu: Vytáhnìte síovou zástrèku, odøíznìte síový kabel a odstraòte jej. Zámek dvíøek a dìtskou pojistku (je-li k dispozici) zniète tak, aby se dvíøka dále nedala zavøít. Likvidace vyslouilých spotøebièù Uèiòte doslouilé myèky nádobí okamitì nepouitelnými, aby se tím vylouèily pozdìjí úrazy. Dopravte myèku nádobí k øádné likvidaci. Tento spotøebiè je oznaèen v souladu s evropskou smìrnicí 2002/96/EG o nakládání s pouitými elektrickými a elektronickými zaøízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato smìrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpìtný odbìr a recyklování pouitých zaøízení. 28 cs cs Zmìny vyhrazeny 24 cs cs Zmìny vyhrazeny 24 Dìtská pojistka * Zapnìte dìtskou pojistku.

10 Powered by TCPDF ( Otevøete dvíøka se zapnutou dìtskou pojistkou. Vypnìte dìtskou pojistku Pøi otevøených dvíøkách neposkytuje dìtská pojistka ádnou ochranu. Rozstøikovací hlava na plechy na peèení * Pomocí této ostøikovací hlavy mùete mýt velké plechy nebo møíky a rovnì talíøe s prùmìrem vìtím ne 30 cm (talíøe pro labuníky, talíøe na tìstoviny, servírovací talíøe). K tomu úèelu vyndejte horní ko a nasaïte ostøikovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákresu. Aby ostøikovací paprsek mohl zasahovat na vechny èásti, uspoøádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na peèení a 2 møíky). Provozujte myèku nádobí vdy s horním koem nebo rozstøikovací hlavou na plechy na peèení! * u nìkterých modelù cs AQUA-STOP-GARANCE (odpadá u spotøebièù bez Aqua-Stop) Dodateènì k záruèním podmínkám obchodníka vyplývajících z kupní smlouvy a k záruce na ná spotøebiè poskytujeme dodateènou náhradu za následujících podmínek: 1. Vzniknou-li kody vodou zpùsobené chybou na eho systému Aqua-Stop, poskytneme náhradu kod soukromému spotøebiteli. 2. Tato záruka platí po celou dobu ivotnosti spotøebièe. 3. Pøedpokladem nárokovat záruku je, e spotøebiè s Aqua-Stopem byl odbornì a odpovídajícím zpùsobem dle naeho návodu nainstalován a pøipojen. Toto zahrnuje také odbornì namontované prodlouení Aqua-Stop (originální pøíslu enství). Na e garance se nevztahuje na vadné pøívody nebo armatury a k pøipojení Aqua-Stopu na vodovodní kohoutek. 4. V zásadì nemusíte spotøebièe s Aqua-Stopem bìhem provozu kontrolovat nebo po ukonèení provozu jistit zavøením vodovodního kohoutku. Pouze v pøípadì Va í del í nepøítomnosti v domácnosti, napø. pøi del í dovolené, doporuèujeme vodovodní kohoutek zavøít. Constructa GmbH CarlWeryStraße München Pro pøímý kontakt pouívejte telefonní èís. event. faxové èís. z pøiloeného seznamu servisù. CONSTRUCTA NEFF VERTRIEBS GMBH cs (8804) 600N Postfach München.

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití SRU 55T15 EU 1 B-600-01

Návod k použití SRU 55T15 EU 1 B-600-01 Návod k použití SRU 55T15 EU 1 B-600-01 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Používání mycích prostředků 3 v 1... 15 Seznámení s myčkou............ 6 Přehled programů.............. 17 Zařízení ke změkčování

Více

Návod k použití SE 66T373 EU 1 S-667-01

Návod k použití SE 66T373 EU 1 S-667-01 Návod k použití SE 66T373 EU 1 S-667-01 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

Návod k použití SGI 45M32 EU SGI 45M35 EU 1 B-588-01

Návod k použití SGI 45M32 EU SGI 45M35 EU 1 B-588-01 Návod k použití SGI 45M32 EU SGI 45M35 EU 1 B-588-01 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění

Více

Návod k použití SE 55M580 EU 1 S-663-01

Návod k použití SE 55M580 EU 1 S-663-01 Návod k použití SE 55M580 EU 1 S-663-01 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

Návod k použití SN 65M007EU

Návod k použití SN 65M007EU SN 65M007EU Návod k použití SN 65M007EU Q4ACZM1592 1 2 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití SE 66T372 EU 1 S-545-01

Návod k použití SE 66T372 EU 1 S-545-01 Návod k použití SE 66T372 EU 1 S-545-01 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SGS 43E12 EU B-421-01

SGS 43E12 EU B-421-01 SGS 43E12 EU B-421-01 Obsah Bezpečnostní pokyny........... 4 Seznámení s myčkou........... 6 Zařízení ke změkčování vody..... 7 Plnění speciální soli............ 8 Plnění leštícího prostředku....... 9

Více

Návod k použití SR 56T593EU

Návod k použití SR 56T593EU Návod k použití SR 56T593EU Q4ACZM2432 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů, prvků výbavy a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití SGI 45M1_ CZ 1 B-460-01

Návod k použití SGI 45M1_ CZ 1 B-460-01 Návod k použití SGI 45M1_ CZ 1 B-460-01 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití SMV 50E00EU

Návod k použití SMV 50E00EU Návod k použití SMV 50E00EU Q4ACZM1464 1 3 12 11 10 Reset 3 sec. ABC 9 Reset 3 sec. 6 3 Start End Program 1 2 3 4 5 678 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Na obrázku je vyobrazen maximální počet

Více

Návod k použití SMI 47M35EU

Návod k použití SMI 47M35EU Návod k použití SMI 47M35EU Q4ACZM1486 1 7 8 9 10 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec Start 3 1 2 6 4 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Návod k použití SN 25M285EU

Návod k použití SN 25M285EU Návod k použití SN 25M285EU Q4ACZM1265 1 A B C 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Start Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních

Více

SF 55M551 EU. Návod k použití

SF 55M551 EU. Návod k použití 32 c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti,

Více

Návod k použití SN 26T898EU SN 56T598EU Q4ACZM1491

Návod k použití SN 26T898EU SN 56T598EU Q4ACZM1491 Návod k použití SN 26T898EU SN 56T598EU Q4ACZM1491 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funce, si prosím, zjistěte na panelu vašeho

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Návod k použití SGI 55E95EU

Návod k použití SGI 55E95EU Návod k použití SGI 55E95EU Q4ACZM1311 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití SGI 56E45EU

Návod k použití SGI 56E45EU SGI 56E45EU Návod k použití SGI 56E45EU Q4ACZM1696 1 2 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu

Více

CZ Návod k použití SGS 46A72

CZ Návod k použití SGS 46A72 CZ Návod k použití SGS 46A72 CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...... 3 Seznámení s myčkou...... 5 Zařízení ke změkčování vody 5 Plnění speciální soli....... 6 Plnění leštícího prostředku.. 7 Nevhodné nádobí.........

Více

Návod k použití SN 26T592 EU

Návod k použití SN 26T592 EU Návod k použití SN 26T592 EU SM-350-01 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reinigen fertig in 1:08 Std. A B C 12 11 Reset 3 sec. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Na obrázku je vyobrazen maximální počet

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 120T00. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Návod k použití SKS 50E12 EU

Návod k použití SKS 50E12 EU Návod k použití SKS 50E12 EU BM-423-01 1 Reset 3 sec. 10 9 8 7 6 5 End 9h 6h 3h Start 1 2 3 End 9h 6h 3h 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 cs cs Obsah Obsah Bezpe nostní pokyny.............. 4 P i dodání:.....................

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV64800W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

POW162X CS 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW162X CS 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...3 5.1 Pracovní oblast...3 5.2 Elektrická bezpečnost...4 5.3 Osobní bezpečnost...4

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí.

Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. 1 Boiler Siemens DO 10702 Montážní návod Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. Bezpečnostní upozornění Boiler je nutné nechat zapojit

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní bezpečnost... 4

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

návod k použití myčka nádobí ESL 68040

návod k použití myčka nádobí ESL 68040 návod k použití myčka nádobí ESL 68040 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Laser LAR-200. CZ Návod k použití 16 664 09-06

Laser LAR-200. CZ Návod k použití 16 664 09-06 Laser LAR-200 CZ Návod k použití 16 664 09-06 A 1 2 6 4 5b 5a 10 8 7 9 CZ Návod k pou{ití Rota ní laser STABILA LAR-200 je snadno ovladatelný rota ní laser ur ený pro horizontální nivelaci v etnœ kolmic,

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3565526

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3565526 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE

VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE VÝROBNÍK LEDU NÁVOD K OBSLUZE TYPOVÉ ŘADY : AF ELECTRONIC MODELY : AF 20, AF 30, AF 80, AF100, AF 200 OBSAH 9.9.2004 1ze9 1_15_vyrobnik_ledove_triste_af.doc ÚVOD VŠEOBECNÉ ÚDAJE PŘI DODÁNÍ POPIS PŘÍSTROJE

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Návod k použití SGI 69T05 EU 1 B-867-01

Návod k použití SGI 69T05 EU 1 B-867-01 Návod k použití SGI 69T05 EU 1 B-867-01 Obrázek panelu je pouze ilustrativní. Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální

Více