Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013"

Transkript

1 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ Co patøí do nájemní smlouvy Dìjištìm jednání o kolektivních smlouvách byly spoleènosti z nejrùznìjších oblastí kovoprùmyslu. Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 Pøedsednictvo OS KOVO projednalo na svém zasedání v Praze materiál Vyhodnocení podnikových K VÌCI Èekají nás opìt volby kolektivních smluv uzavøených na rok V hodnocení bylo zaøazeno 512 PKS. Prezident splnil pøání Poslanecké snìmovny a rozpustil ji. Pravda, i mnohé z tìch, kdo se k tomuto øešení navenek hlásili, tak sice pøíliš nepotìšil, skuteèností zùstává, že brána k pøedèasným volbám se tím zcela otevøela. Pøedvolební kampaò už zaèala. Opìt slyšíme slova o levici a pravici, kdo patøí k tomu èi onomu støedu a koho do nìho nepoèítat, a proto nevolit atd. atd. Myslím, že bychom na podobná dìlení nemìli skoèit. A uchazeèe hodnotit hlavnì podle jejich skutkù v minulosti. Bez ohledu na to, ke kterému smìru se hlásí. Dalším mìøítkem by mìlo být, co ta èi ona strana slibuje a jak reaguje na požadavky, které my, volièi, považujeme za dùležité. Jak konkrétnì odpovídá napø. na otázky k penzijní reformì, agenturní práci, odchodu do dùchodu, možnostem vzdìlání, ale tøeba i k obèanskému zákoníku, který, jak se mnozí obávají, mùže zpùsobit øadu problémù jak lidem tak rùzným organizacím, vèetnì odborù. Nikoli líbivé sliby, ale zájmy volièù by mìly rozhodovat ve volbách. Nenechte si namluvit, že pújde o nìjaký populismus, když to budou volièi, kteøí si budou Z rozsáhlého materiálu vyjímáme: Ze získaných údajù lze odovodit, že závazky z oblasti sociálního dialogu pokraèování na str. 2 urèovat, za jakých podmínek jsou ochotni podpoøit ty, kdo se ucházejí o jejich hlasy. Naopak pùjde o demokracii v praxi. Ostatnì podobnì postupují odbory v sousedním Nìmecku. Pøišly s katalogem požadavkù a politické strany hodnotí podle jejich odpovìdí. O to jde. A také o to, že ventilovat svoji nespokojenost s daným stavem a uplatnit své požadavky, znamená jít k volbám. Nevolit a pak mrmlat nìkde u piva, skuteènì není øešení. (fav) Prekarizace práce se rozšiøuje Ze semináøe zamìstnancù Siemens Setkání zástupcù zamìstnancù spoleènosti Siemens probìhlo formou semináøe ve dnech 20. až na Konopišti. Kromì delegace OS KOVO zde byli pøítomni i pracovníci spoleènosti z Nìmecka a Slovenska. Probírala se obšírnì situace v závodech Siemens u nás i v zahranièí napøíklad i v Èínì, kde má tato nadnárodní spoleènost své poboèky. Jedním z celosvìtových problémù je tzv. prekarizace práce, související zejména se zneužíváním agenturních pracovníkù. pokraèování na str. 2 Prezident Siemens ÈR s.r.o. ing. Palíšek (vlevo) zastøešující všechny výrobní závody i obchodní zastoupení firmy Siemens v ÈR a místopøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek.

2 2 KOVÁK èíslo záøí Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 na podnikové úrovni mají mírnì klesající tendenci, kolektivní smlouvy v menší míøe rozpracovávají oblast informování a projednávání mezi sociálními partnery. Podíl PKS, ve kterých jsou konkretizovány podmínky pro èinnost odborové organizace, se nevýznamnì zvýšil. Provádìní výbìru èlenských pøíspìvkù zamìstnavatelem formou srážek ze mzdy zamìstnancù je bìžným standardem. Z údajù vyplývá, že pracovní doba, sjednaná v kolektivních smlouvách, se v roce 2013 oproti roku 2012 nezkrátila. Nedochází ani k významným zmìnám v rozsahu sjednané dovolené. Od 1. ledna 2011 nabyla úèinnosti nová úprava poskytování náhrady mzdy za dobu doèasné pracovní neschopnosti zamìstnance v délce celkem 21 dní. Zamìstnavatelé tedy namísto dvou týdnù poskytují náhradu mzdy za týdny tøi. Situace v poskytování odstupného nad rámec zákoníku práce se meziroènì zhoršila. Sjednání èi stanovení mzdy Z výsledkù hodnocení PKS vyplývá, že odmìòování je stále nejèastìji sjednáváno v kolektivní smlouvì. Pozvolna se pokraèování ze str. 1 Jak se situace vyvíjí u nás a u našich nejbližších sousedù, na to jsme se zeptali místopøedsedy OS KOVO Jaroslava Souèka, který se semináøe zúèastnil. V Nìmecku se tento druh práce rozšiøuje. Je však tøeba rozlišovat práci pøes agentury a práci na jiné smlouvy. U spoleènosti Siemens byla napøíklad v roce 2009 uzavøena celopodniková dohoda, protože zákon dostateènì neøeší zamìstnávání prostøednictvím agentur. Následnì byla v Siemens uzavøena kolektivní smlouva o agenturní práci s odborovým svazem IG Metall. Nyní lze doufat, že se podobná dohoda rozšíøí i do menších provozù. I na Slovensku se agenturní fenomén zvyšuje význam vnitøních pøedpisù. Mírnì klesá podíl PKS, ve kterých je sjednáno používání úkolové mzdy. Oproti roku 2012 se podíl PKS, ve kterých je ujednání o mzdovém nárùstu, témìø nezmìnil. Tarifní stupnice Vyšší tarify rostou rychleji než ty nižší, s výjimkou nejnižšího tarifu. Nùžky mezi mzdami nekvalifikovaných a kvalifikovaných zamìstnancù se tak rozvírají. Pøíplatky Prùmìrná sjednaná výše pøíplatku za práci pøesèas ve vyhodnocovaných PKS èiní 25,9 % prùmìrného výdìlku. Ve vìtšinì PKS je výše tohoto pøíplatku sjednána v hodnotì zákonného minima, tedy 25 % prùmìrného výdìlku. Pøíplatek za noèní práci je èastìji sjednán pevnou sazbou, která se pohybuje v rozpìtí od 6 Kè do 50 Kè za hodinu práce. Výše pøíplatku v procentech prùmìrného výdìlku se pohybuje od nejèetnìjší hodnoty 10 % až do maximální hodnoty 50 % prùmìrného výdìlku. I nadále se pøíplatek za práci ve ztíženém pracovním prostøedí nejèastìji sjednává pevnou sazbou za hodinu, jeho výše se pohybuje v rozmezí od zákonného minima do maximální hodnoty 20 Kè za rozšíøil. Odbory po zmìnì vlády požadovaly zmìnu regulace tohoto druhu práce stejné odmìòování jako u kmenových zamìstnancù. Dále požadovaly, aby se agenturní zamìstnanci za nìjakou dobu zmìnili v kmenové zamìstnance. Nyní zde pracovní pomìr na dobu urèitou lze opakovat jen 5x, poté by mìla následovat smlouva na dobu neurèitou. Nicménì dochází k obcházení prostøednictvím smluv o dílo, nebo zamìstnáváním OSVÈ. Odborová organizace však mùže podat návrh na odejmutí licence agentuøe, která takto porušuje pøedpisy. Na Slovensku je asi 1200 agentur (950 aktivních). Agenturní zamìstnanci jsou èasto vypláceni minimální mzdou, zbytek hodinu práce. Pøíplatek sjednaný pevnou sazbou se vyskytuje ve 41 PKS (8,0 %), sazba se pohybuje v rozpìtí 10,60 Kè až 50 Kè za hodinu. Pøíplatek za odpolední práci èi práci v odpoledních smìnách je nejèastìji sjednán formou pevné sazby za hodinu práce (v 328 PKS). Tato sazba se pohybuje v rozmezí od 2 do 30 Kè. Náhrady mzdy V 64 (12,5 %) z hodnocených PKS je na výšena náhrada mzdy pøi prostoji na 100 % prùmìrného výdìlku. Náhrada mzdy pøi pøerušení práce zpùsobeném nepøíznivými povìtrnostními vlivy je navýšena na 100 % ve 27 (5,3 %) vyhodnocovaných PKS. Závìr Podmínky pro kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni se zhoršují. Výsledky kolektivního vyjednávání tak strmý trend k horšímu nevykazují. Pozitivnì je možné hodnotit, že se zamìstnavatelé opìt navracejí k bìžné praxi sjednávání konkrétního mzdového nárùstu. Dá se také øíci, že sociální programy, vèetnì opatøení v oblasti pracovní doby, se zatím daøí uhájit. (Celý materiál lze nalézt mj. na: hodnoceni_pks_2013.pdf) penìz dostávají v cestovních náhradách (nejsou danìny). V ÈR je rovnìž velký poèet agentur, dodává Jaroslav Souèek. Podle nìj však již zaèínají fungovat obranné mechanismy, které se snaží chránit trh v ÈR. Agentury hledají nové a nové zpùsoby, jak vydìlat na zamìstnancích. Èasto se uvádí, že mladí tento typ zamìstnávání preferují. Skuteèností však je, že v mnoha pøípadech jsou i takto zamìstnaní mladí lidé stále závislí na pomoci rodièù. Velké problémy mají mladí konkrétnì ve Španìlsku. Evropa zatím postrádá vizi, která by ji mìla pøivést k øešení této situace. (zpracováno na základì podkladù Mezinárodního odboru OS KOVO, red) Blahopøejeme Jistì si vzpomínáte, jak jsme v èísle 28 vyhlásili, že zavádíme rubriku, do které nám mùžete psát o dùležitých událostech, které èekáte nebo které jste právì zažili. Nemysleli jsme jen rùzná jubilea, ale i mimoøádné zážitky. Napø. když fotbalový, volejbalový nebo tøeba kuželkáøský tým, v nìmž hrajete, vyhraje nìjaký turnaj. Nebo když se zadaøí jiný úspìch, s kterým byste se rádi pochlubili a podìlili o svou radost i s ostatními kováky. Tøeba takový, který se podaøil 24. srpna po sedmé ráno kolegovi Janu Švecovi z Èeských Budìjovic: po nahození udice na Mlýnském rybníku, kdy na háèku byla rousnice, vytáhl z vody kapra dlouhého 82 cm a vážícího 9,35 kg. Ke kapitálnímu úlovku, který je urèitì výzvou pro jiné, gratulujeme. Pište nám do naší nové rubriky i o podobných zajímavých událostech. Ať spoleènì potvrdíme, že kováci nejsou jen o práci. (red) Støípky z pøedsednictva OS KOVO Pøedsednictvo OS KOVO na zasedání v Praze dne mj. projednalo materiál Vyhodnocení podnikových kolektivních smluv uzavøených na rok 2013, kterému je v tomto èísle Kováka vìnován samostatný èlánek. Z dalších projednávaných záležitostí zaznamenáváme: Byl schválen dokument Návrh na svolání 1. zasedání Rady Odborového svazu KOVO ve dnech øíjna 2013 v Kulturním centru ALDIS v Hradci Králové. Pøedsednictvo vzalo na vìdomí materiál Vyhodnocení vzdìlávání OS KOVO za 1. pololetí Z celkového pohledu lze konstatovat, že zámìry ve vzdìlávání èlenù a funkcionáøù OS KOVO se daøí plnit, konstatuje se v Závìru materiálu. K zamyšlení vede skuteènost, že se neprojevuje zájem o ucelené vzdìlávací systémy pro vybrané funkcionáøe ZO OS KOVO. Je totiž nabízeno zvyšování jejich vzdìlanostní úrovnì, potøebné pro efektivní výkon odborové funkce. Zajímavé je, že již nìkolik let nìkteré regiony neobsazují kurzy støedního stupnì. Tím není myšlena úèast pro úèast, ale skuteèný zájem získat poznatky z odborové práce a vìdomí pøíslušnosti k odborùm. Byly schváleny návrhy termínù zasedání Pøedsednictva a Rady OS KOVO v roce Projednána byla nominace èlenù do výborù a pracovních skupin IndustriAll Europe a IndustriALL Global na období

3 Cestování 2. záøí KOVÁK èíslo 29 3 Tipy na výlety v ÈR Den památek v Litomìøicích Den otevøených památek v Litomìøicích nabídne bezplatný vstup do šestnácti pozoruhodných objektù. Mìsto Litomìøice se pøipojuje ke Dnùm evropského dìdictví (European Heritage Days), a to prostøednictvím Dne otevøených památek, který se uskuteèní v sobotu 14. záøí v duchu národního motta Památky v novém svìtle. V dobì od 9 do 17 hodin bude vstup zdarma do šestnácti památkových objektù. Bránu otevøe lidem napøíklad bašta ve Velké Dominikánské ulici, která je zasvìcena pøátelství filipínského národního hrdiny José Rizala a litomìøického støedoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta, jehož sté výroèí úmrtí si Litomìøièané letos pøipomínají. Vstup zdarma bude v sobotu 14. záøí v Litomìøicích do tìchto památkových objektù: Divadlo Karla Hynka Máchy, Máchovy schody. Dùm Kalich, Mírové námìstí. Historické podzemí s lapidáriem na Mírovém námìstí. Kostel sv. Václava, Václavské námìstí. Oblastní muzeum, Mírové námìstí. Kaple sv. Jana Køtitele, Horní Dubina. Kostel Všech svatých, Mírové námìstí. Kostel sv. Vojtìcha, Vojtìšské námìstí. Kostel sv. Jakuba, Dominikánské námìstí. Kostel Zvìstování Panny Marie, Jezuitská ul. Katedrála sv. Štìpána, Dómské námìstí. Hrad, Tyršovo námìstí. Galerie a muzeum litomìøické diecéze, Mírové námìstí. Galerie výtvarného umìní, ul. Michalská. Máchova svìtnièka, Máchova ul. Rizalova bašta, V. Dominikánská ul. Další informace na: Co jsou Dny evropského dìdictví Každoroènì v záøí se otevírají veøejnosti brány nejzajímavìjších památek, budov, objektù a prostor, a to vèetnì tìch, které jsou jinak zèásti nebo zcela nepøístupné. Jde o významnou celoevropskou kulturnì poznávací, spoleèenskou a výchovnou akci, jejímž cílem je hledání cest ke koøenùm naší, evropské i svìtové civilizace. Tip na výlet v Beskydech: Nová rozhledna na Javorníku Nová turistická atrakce vyrostla na vrcholu Velký Javorník nedaleko Frenštátu pod Radhoštìm v Moravskoslezském kraji, kousek od hranice se Zlínským krajem. Je jí zcela nová, døevìná, vícepatrová rozhledna s ocelovými kotevními prvky. Zpøístupnìna veøejnosti byla v polovinì srpna tohoto roku. Velký Javorník leží ve výšce 918 metrù nad moøem a je nejvyšším vrcholem Veøovických vrchù, nejzápadnìjšího pøedhùøí Moravskoslezských Beskyd. Je z nìj velmi dobrý rozhled na nejvyšší vrcholy Moravskoslezských Beskyd Lysou horu, Smrk, Knìhyni, Radhošť a Podbeskydskou pahorkatinu s Palkovickými hùrkami, Èerveným kamenem, Ondøejníkem a nápadným vrcholem Kotouè u Štramberka. Dolù do údolí do Frenštátské brázdy a dále na Moravskou bránu a Ostravskou pánev. Za pøíznivé viditelnosti jsou vidìt za Oderskými vrchy i Jeseníky s Pradìdem. Velký Javorník se nachází cca 4 kilometry od Frenštátu pod Radhoštìm na hranicích Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nová rozhledna na Velkém Javorníku je vysoká skoro 26 metrù a je pojata jako originální døevostavba se dvìma vyhlídkovými plošinami a vazbou na místní tradièní architektonický styl. Pøízemní patro je obloženo v duchu valašské roubené stavby. Náklady na výstavbu rozhledny dosáhly èástky 3,6 milionù korun, financovaly ji Lesy ÈR. Rozhledna má být celoroènì volnì pøístupná.

4 4 KOVÁK èíslo záøí Servis Okénko do regionu Mgr. Jiøí Grim, vedoucí RP OS KOVO Brno Co nového na jižní Moravì? Aniž bychom si to zcela uvìdomili, uplynul rok a my máme opìt pøíležitost v rámci této pravidelné rubriky informovat ètenáøe èasopisu Kovák o odborových aktivitách v našem regionu a podìlit se s nimi o zkušenosti, získané pøi poskytování pomoci ZO a èlenùm OS KOVO. Pøijetím zmìn stanov OS KOVO delegáty VI. sjezdu OS KOVO se ve velké míøe naplnila oèekávání, pøedevším funkcionáøù KS JMK, kteøí byli v mnoha pøípadech iniciátory pøijatých zmìn, nebo se s nimi ztotožnili. Úpravì stanov byla na jižní Moravì, zejména v posledním roce, vìnována maximální pozornost a nebyla vynechána žádná pøíležitost na toto téma se èleny OS KOVO diskutovat. Nìkolikrát byl na jednání pozván místopøedseda OS KOVO Jaromír Endlicher, pøedseda komise pro stanovy, aby kvalifikovanì vysvìtlil a diskutoval pøipravované zmìny a stanoviska komise. Za jednu ze zásadních zmìn stanov považujeme možnost existence organizaèních jednotek OS KOVO bez právní subjektivity, tzv. seskupení èlenù a zastupování individuálních èlenù OS KOVO, evidovaných pøi RP prostøednictvím orgánù tìchto organizaèních jednotek. Ochrana zastupovaných èlenù Již døíve jsme na jižní Moravì praktikovali zpùsob zastupovaní èlenù OS KOVO evidovaných pøi Regionálním pracovišti zamìstnaných u konkrétního zamìstnavatele pøímo prostøednictvím orgánu OS KOVO. Odborový svaz KOVO oznámil zamìstnavateli, že u nìho pùsobí coby odborová organizace, která splòuje zákonné podmínky pro zastupování zamìstnancù dle ustanovení 286 odst. 3, zákoníku práce (min. 3 jeho zamìstnanci jsou èlenové OS KOVO a OS KOVO je dle stanov oprávnìn zamìstnance zastupovat) a souèasnì oznaèil zástupce, kteøí budou pøi zastupování zamìstnancù jednat jménem OS KOVO. Tìmto zástupcùm pak byla vydána povìøení k prokázání oprávnìní jednat ve vymezeném rozsahu jménem OS KOVO. Pøes celou øadu výhod má tento zpùsob zastupování zamìstnancù zásadní nedostatek a to, že žádný zamìstnanec èlen OS KOVO, kde takto OS KOVO pùsobí, nemùže být zamìstnavateli oznámen, protože nemá tzv. ochranu pøed výpovìdí. Toto platí pro zamìstnavatele, kteøí se pùsobení odborové organizace brání a vysílají varovné signály smìrem k zamìstnancùm. Samotná Snímkem se vracíme k pøedsjezdové diskusi v jihomoravském kraji. Zábìr je z konference krajského sdružení OS KOVO jednání se zamìstnavatelem prostøednictvím povìøených zástupcù OS KOVO jsou pak složitá (chybí bezprostøední informovanost o konkrétních podmínkách u zamìstnavatele) a èasovì nároèná. Zamìstnavatelé volají po tom, aby s nimi jednali jejich zamìstnanci, nebo aby byli jednání alespoò pøítomni. Uvedený problém nyní vyøešily stanovy tak, že jménem seskupení èlenù bude jednat výbor seskupení èlenù nebo odborový zástupce, který bude zamìstnancem zamìstnavatele, kde OS KOVO pùsobí a bude pøitom požívat pracovnìprávní ochrany. V souèasné dobì evidujeme na RP v Brnì více než stovku èlenù, kteøí jsou zamìstnáni u ètyø zamìstnavatelù. Ve všech pøípadech tyto èleny dosud zastupují na základì povìøení zamìstnanci RP Brno. S dotèenými zamìstnavateli jednáme o uzavøení kolektivních smluv, vedeme sociální dialog a v jednom pøípadì jsme již jmenovali zástupce zamìstnancù do Evropské rady zamìstnancù. Aktuálnì pøipravujeme vybrané èleny OS KOVO k tomu, aby vystoupili z anonymity a zaujali místo v nových orgánech seskupení èlenù, pùsobících u jednotlivých zamìstnavatelù. Pokrok v evidenci Zamìstnanci RP ve spolupráci s funkcionáøi KS JMK aktivnì pùsobí na zástupce základních organizací a pomáhají jim pøi aktualizaci základních dokumentù ZO, vè. volebních protokolù. Mùžeme konstatovat, že se nám podaøilo naplnit usnesení Rady KS JMK ohlednì elektronické evidence èlenské základy. Na tomto nároèném úkolu jsme pracovali více než jeden rok a v souèasné dobì máme na regionálním pracovišti evidenci èlenù v rámci KS JMK. Musíme ale pøiznat, že u nìkterých èlenù není evidence kompletní, chybí napø. datum narození nebo bydlištì. Zástupci ZO se vymlouvají, že evidenci v požadovaném rozsahu nevedou. Tìmto výmluvám uèinila pøítrž další zmìna stanov, kde je novì stanoven minimální rozsah evidence èlenù v ZO a na RP. Vìøím, že se díky tomu pøi aktualizaci evidence èlenské základy podaøí chybìjící údaje doplnit. V souèasné dobì také vrcholí intenzivní pøíprava na vzdìlávací akce, které se uskuteèní pro všechny volební obvody našeho krajského sdružení v mìsících záøí a øíjnu. Na tìchto semináøích budou kromì standardních a osvìdèených témat jako zákoník práce, kolektivní vyjednávání a oblast BOZP aktuálnì pøedložena Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605

5 Servis 2. záøí KOVÁK èíslo 29 5 témata z oblasti obèanského zákoníku a aktuální stanovy OS KOVO. Centrem pøíprav konference krajského sdružení byly prostory regionálního pracovištì v Brnì Bezpeènost práce Hlavním cílem èinností RP Brno v oblasti BOZP je dosáhnout, aby zamìstnavatelé øádnì plnili povinnosti, vyplývající pro nì z právních a ostatních pøedpisù v této oblasti. K tomu je zamìøena vzdìlávací a poradenská èinnost, poskytovaná na požádání výborùm jednotlivých ZO OS KOVO. Èasovì nejnároènìjší je kontrolní èinnost, provádìná u jednotlivých podnikatelských subjektù. V rámci pùsobnosti RP Brno bylo od poèátku roku uskuteènìno 21 kontrolních akcí. Po obsahové stránce jsou zamìøeny na úplnost a správnost zpracované základní dokumentace BOZP, vypracování hodnocení rizik, školení zamìstnancù v oblasti BOZP, zpracování kategorizace pracovišť, vedení pøedepsané evidence o pracovních úrazech a jejich odškodòování, poskytování OOPP zamìstnancùm a zajištìní pracovnì lékaøských služeb. Výsledky tìchto kontrol nasvìdèují, že u vìtšiny zamìstnavatelù je BOZP vìnována náležitá pozornost a závažné nedostatky jsou zjišťovány pouze ojedinìle. V oblasti právních služeb nás nadále trápí nekoneènì se vlekoucí soudní spory a nízká úroveò vymahatelnosti práva. Z nìkolika aktuálnì probíhajících soudních sporù se v krátkosti zmíním o jednom, který si svým rozsahem, délkou a koneèným øešením zasluhuje mimoøádnou pozornost. Zamìstnanec, øidiè z povolání (oprávnìní k øízení autobusu, náklaïáku a os. auta) utrpìl v roce 1989 pøi autonehodì pracovní úraz. Zamìstnavatel mu pracovní úraz odškodnil v rozsahu bolestného a doplatku za ztrátu na výdìlku po dobu pracovní neschopnosti. Po návratu z pracovní neschopnosti (cca 3 mìsíce) požádal zamìstnanec zamìstnavatele, aby v dùsledku jeho poúrazového zdravotního stavu (pozdìji lékaøi oznaèeného jako chronický algický a pseudoneurastenický syndrom), nebyl vysílán na dlouhé pracovní cesty a øídil pouze osobní automobil. Poté, co zamìstnavatel jeho žádosti vyhovìl, došlo logicky k poklesu výdìlku zamìstnance. Následnì v roce 1992 byl zamìstnanec s ohledem na vývoj jeho zdravotního stavu pøeveden na jinou pozici a došlo k dalšímu poklesu výdìlku. Protože zamìstnavatel odmítal zamìstnanci poskytovat náhradu za ztrátu na výdìlku po skonèení pracovní neschopnosti (již od roku1989), byla v roce 1994 podána žaloba u pøíslušného soudu. Ve vìci byly postupnì a opakovanì vydány rozsudky okresního soudu ve prospìch žalobce, proti tìmto rozsudkùm se však zamìstnavatel vždy odvolal a krajský soud je zrušil. Zastoupení zamìstnance pøed soudem pøevzal OS KOVO až v roce Od té doby probìhlo nìkolik soudních jednání, na kterých byly provádìny další dùkazy. Souèasnì se vedla neúspìšná jednání se snahou o mimosoudní vyøešení sporu. Do roku 2013 bylo ve vìci vypracováno 6 znaleckých posudkù od rùzných soudních znalcù. Poslední soudní jednání bylo naøízeno na Ještì pøed tímto jednáním se podaøilo se zamìstnavatelem uzavøít dohodu o narovnání, jejímž obsahem byla povinnost zamìstnavatele zaplatit zamìstnanci èástku, která plnì nahrazovala žalovanou jistinu, øádovì v milionech Kè. Zásadní je informace, že èástka již byla vyplacena a zamìstnanec tak byl po dlouhých 19 letech, díky své vytrvalosti a zastoupení odborù, odškodnìn. Záøný pøíklad toho, že být èlenem OS KOVO se vyplácí. Sociální rubrika Ing. Marcela Høíbalová, úsek odborové politiky OS KOVO Poplatky za pobyt v nemocnici Mùj tchán, kterému je 86 let, je v domovì dùchodcù již 5 let. Nyní byl pøevezen do nemocnice pro akutní zdravotní potíže. Pøíspìvek na péèi (III. stupeò) mu byl po dobu pobytu v nemocnici pozastaven. Tento pøíspìvek ovšem stejnì náleží domovu. Mùj dotaz se týká regulaèního poplatku za pobyt v nemocnici. Bude ho muset platit? Miloslav B., Liberec V souladu s platným znìním ustanovení 16a odst. 2 písm. f) zákona è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní se hradí regulaèní poplatek ve výši 100 Kè za každý den, kdy je poskytována ústavní péèe. Ústavní péèí se rozumí péèe v nemocnicích a v odborných léèebných ústavech. Pojištìnec tento poplatek nehradí (v zákonì je výjimka), pokud jsou mu podle zákona è. 108/2006 Sb. poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zaøízeních lùžkové péèe. Tato výjimka však platí pouze pro nìkteré pojištìnce v závislosti na jejich pøíjmu. Poplatek nehradí pojištìnec, u nìhož po úhradì za ubytování a stravu v domovì èiní stanovený zùstatek (ve výši alespoò 15 % jeho pøíjmu) ménì než 800 Kè nebo pokud nemá žádný pøíjem. Tuto skuteènost prokazuje pojištìnec potvrzením ne starším než 30 dnù, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb. V praxi to pro vašeho tchána tedy znamená, že aèkoli jsou mu pobytové služby poskytovány v domovì pro seniory, poplatek 100 Kè za den hospitalizace musí hradit, pokud jeho pøíjem pøesahuje Kè mìsíènì. Poznámka. Dne Ústavní soud zrušil mj. zvýšení poplatkù za pobyt v nemocnici ze 60 Kè na 100 Kè. Toto navýšení bylo uzákonìno novelou zákona o veøejném zdravotním pojištìní, která má è. 298/2011 Sb. a nabyla úèinnosti dne 1. prosince Zmìny ve výši a podmínkách platby souèasného stokorunového poplatku musí však být provedeny zákonem a mají zaèít platit od

6 6 KOVÁK èíslo záøí Servis Bydlení Ing. Milan Taraba, poradna Sdružení nájemníkù ÈR Praha Co má být v nájemní smlouvì Poté, co se od nás odstìhoval dospìlý syn, bychom si s manželkou chtìli pronajmout menší byt. Co by mìla obsahovat nájemní smlouva a na co bychom si mìli dávat hlavnì pozor? Karel H., Brno K této otázce pøikládám vzor nájemní smlouvy a až tazatel obdrží návrh nájemní smlouvy od pronajímatele, nechť tuto smlouvu vždy konzultuje s našimi právníky. Kontakt: Sdružení nájemníkù ÈR, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov, tel: , (Pozn. redakce: v zájmu úspory místa jsme zrušili mezery mezi odstavci) Smlouva o nájmu bytu ( 685 a násl. obè.z. ) Pan dat. naroz.. bytem. dále jen pronajímatel a Paní.. dat. naroz. bytem dále jen nájemce uzavøeli níže uvedeného dne, mìsíce a roku tuto nájemní smlouvu: Èl. I. Úvodní ustanovení Pronajímatel prohlašuje, že je výluèným vlastníkem domu è.p..., objektu k bydlení, na parcele p.è.., zapsané na listu vlastnictví è pro katastrální území., u Katastrálního úøadu., katastrální pracovištì. Èl. II. Pøedmìt smlouvy a úèel nájmu Pøedmìtem smlouvy je byt è.. o velikosti..s pøíslušenstvím, o výmìøe.. m 2, nacházející se ve. nadzemním podlaží domu è.p. def. v èl. I této smlouvy. Pronajímatel pøenechává nájemci pøedmìtný byt do užívání výhradnì za úèelem bydlení. Byt je pøedáván ve stavu zpùsobilém k øádnému užívání, souèástí bytu je základní pøíslušenství (WC, koupelna), byt je vytápìn. a vybaven.. Èl. III. Doba nájmu Nájem se sjednává na dobu neurèitou a to od nebo Nájem se sjednává na dobu urèitou od.. do.. Èl. IV. Nájemné a služby spojené s užíváním bytu Nájemné za užívání bytu je sjednáno dohodou stran a èiní.. Nájemné v prùbìhu trvání nájemní smlouvy mùže být mìnìno pouze dohodou stran. V cenì nájemného nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemce je souèasnì s platbou nájemného povinen hradit platby za služby spojené s užíváním bytu tj.:.. a to ve výši.. Kè mìsíènì. Pronajímatel má právo zmìnit v prùbìhu roku mìsíèní zálohu v míøe odpovídající zmìnì ceny služby nebo z dalších oprávnìných dùvodù, zejména zmìny rozsahu nebo kvality služby. Mìsíèní zálohu ve výši zmìnìné mùže pronajímatel požadovat nejdøíve od prvního dne mìsíce následujícího po písemném a zdùvodnìném oznámení nové výše zálohy nájemci. Skuteèná výše cen a záloh za jednotlivé služby se vyúètuje vždy za kalendáøní rok a to nejpozdìji do 31. kvìtna následujícího roku, pokud není jiným právním pøedpisem stanoven jiný postup, nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne jinak. Zálohy za služby dle pøedchozích odstavcù v celkové výši. Kè bude nájemce hradit pronajímateli v pravidelných rovnomìrných mìsíèních splátkách splatných vždy nejpozdìji k dni mìsíce, za který je nájemné hrazeno /dopøedu na mìsíc následující. Nájemné bude hrazeno na úèet pronajímatele vedený u., è.ú, variabilní symbol Nájemné a zálohy za služby za první mìsíc vzniku nájmu budou nájemcem uhrazeny pøi podpisu této smlouvy v hotovosti k rukám pronajímatele/ bezhotovostnì na úèet pronajímatele. Èl. V. Práva a povinnosti smluvních stran Práva a povinnosti pronajímatele: - odevzdat nájemci pøedmìtný byt ve stavu zpùsobilém ke smluvenému, event. obvyklému užívání, a v tomto stavu jej po celou dobu trvání nájmu udržovat - odstranit závady, bránicí øádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen - zajistit nájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, Práva a povinnosti nájemce - platit øádnì a vèas nájemné a veškeré další platby spojené s užíváním bytu, - užívat pøedmìtný byt pouze k úèelu dohodnutému ve smlouvì a øádnì požívat plnìní, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu - pøi výkonu svých práv dbát, aby v domì bylo vytvoøeno prostøedí zajišťující ostatním nájemcùm nerušený výkon jejich práv - hradit drobné opravy a bìžnou údržbu v bytì dle naøízení vlády 258/1995 Sb. - oznámit pronajímateli potøebu oprav, které má pronajímatel provést ze zákona nebo rozhodnutím pøíslušného státního orgánu a umožnit provedení tìchto oprav, v opaèném pøípadì nájemce odpovídá za škodu, která nesplnìním této povinnosti vznikla, - odstranit závady a poškození, které zpùsobil sám nebo ti, kdo s ním bydlí èi pøedmìtný byt jen krátkodobì navštìvují - neprovádìt v pøedmìtném bytì žádné stavební úpravy ani jiné podstatné zmìny bez pøedchozího písemného souhlasu

7 Servis 2. záøí KOVÁK èíslo 29 7 pronajímatele, a to ani na svùj náklad; porušení této povinnost se považuje za hrubé porušení povinností nájemce. - oznámit pronajímateli písemnì a bez zbyteèného odkladu zmìny v poètu, jménech, pøíjmeních a datech narození osob v bytì, v pøípadì, že lze mít za to, že tato zmìna potrvá déle než 2 mìsíce; nájemce je rovnìž povinen oznámit pronajímateli uzavøení manželství nebo pøechod nájmu; neuèiní-li to nájemce ani do 2 mìsícù ode dne, kdy zmìna nastala, má se za to, že hrubì porušil svoji povinnost - jestliže nájemce ví pøedem o své dlouhodobé nepøítomnosti v bytì spojené se složitou dosažitelností své osoby, musí oznámit tuto skuteènost pronajímateli; nájemce souèasnì oznaèí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v pøípadì, kdy to bude nezbytnì nutné - pøenechat byt nebo èást bytu do podnájmu tøetí osobì pouze po pøedchozím písemném souhlasu pronajímatele; porušení této povinnost se považuje za hrubé porušení povinností nájemce. Èl. VI. Zánik nájmu bytu Nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovìdí kterékoliv ze stran. Pronajímatel mùže dát výpovìï pouze z dùvodù uvedených v obèanském zákoníku, nájemce mùže dát výpovìï bez udání dùvodu. Výpovìdní lhùta èiní 3 mìsíce a zaèíná bìžet prvním dnem mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž byla výpovìï doruèena druhému úèastníkovi. Nájem bytu zaniká též uplynutím sjednané doby nájmu. Pøi skonèení nájmu bytu je nájemce povinen pøedmìtný byt vyklidit a odevzdat zpìt pronajímateli v pùvodním stavu s pøihlédnutím k bìžnému opotøebení a stavebním úpravám realizovaných s písemným souhlasem pronajímatele. Èl. VII. Závìreèná ustanovení a) nájemce potvrzuje, že si byt, který je pøedmìtem nájmu dle této smlouvy, prohlédl a shledal ho zpùsobilým ke smluvenému užívání, b) tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, c) tuto smlouvu lze mìnit pouze formou písemného, oboustrannì odsouhlaseného dodatku, d) obì smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pøeèetly, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadných podmínek, e) v otázkách neupravených touto smlouvou se použijí ustanovení obèanského zákoníku V. dne..... pronajímatel nájemce Práva spotøebitele JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborná právní poradkynì Brno Mùže pøijít exekutor? Rozešla jsem se s pøítelem, který u mne mìl trvalé bydlištì a doruèovací adresu. Po rozchodu jsem zjistila, že má dluhy. Odstìhoval se a trvalé bydlištì už má jinde. Mám však obavy z toho, abych jednoho dne nemìla ve svém bytì exekutory. Je to možné, aby v pøípadì exekuce šli i do mého bytu? Slyšela jsem, že se to stát mùže. Vùbec nevím, co bych v tomto pøípadì dìlala, dìsí mì jen pøedstava konfliktù, které by mohly nastat. Nesnáším hádky ani nervy, které by to jistì znamenalo. Pavla L., Most Asi Vás nepotìším, ale musím sdìlit, že ano. Exekutor totiž mùže vstoupit do jakéhokoli bytu, pokud se lze domnívat, že se v nìm nacházejí vìci povinného (dlužníka). Pro pøedstavu popíši pravdìpodobný postup exekutora. Po vstupu do bytu provede exekutor soupis movitých vìcí, které jsou v bytì. Kterákoli vìc, která bude zaøazena do takového soupisu, mùže být pozdìji prodána na úhradu dluhu povinného. Máte právo požadovat, aby byl poøízen záznam prùbìhu postupu exekutora. Je tøeba ihned, pokud je to možné, exekutorovi doložit, že vìci jsou Vaše. Dùkazem mùže být paragon o koupi zboží, daòový doklad, záruèní list a podobnì. Proto je dobré tyto doklady vyhledat a pøipravit si je pro tento pøípad. Pokud exekutor i pøes Vámi vznesenou námitku vìc zaøadí do soupisu, je tøeba ihned podat písemný návrh na vyškrtnutí vìcí ze soupisu. Tento návrh je možné podat do 30 dnù, a to u exekutora, který vìc pojal do soupisu. O návrhu na vyškrtnutí vìci ze soupisu potom rozhodne exekutor do 15 dnù od jeho doruèení. V pøípadì, že spolehlivì prokážete, že nìkteré vìci ze soupisu jsou Vaše, tak budou vyškrtnuty. Pokud Vám exekutor ani pøes toto nevyhoví, je tøeba se bránit u soudu žalobou o vylouèení vìci z výkonu rozhodnutí. Tato vyluèovací žaloba slouží k vylouèení vìci z výkonu rozhodnutí. V tomto pøípadì musíte postupovat v souladu se znìním 68 zákona 286/2009 Sb., ten k vyškrtnutí vìci ze soupisu uvádí: (1) Ten, jemuž svìdèí právo k vìci, které nepøipouští exekuci (dále jen navrhovatel ) mùže podat návrh na vyškrtnutí vìci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnù ode dne, kdy se navrhovatel dozvìdìl o soupisu vìci, a to u exekutora, který vìc pojal do soupisu. Opoždìný návrh exekutor odmítne. (2) O návrhu na vyškrtnutí vìci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnù od jeho doruèení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opoždìnost, rozhodne exekutor o návrhu na základì znaleckých posudkù, zpráv a vyjádøení orgánù, fyzických a právnických osob, notáøských nebo exekutorských zápisù a jiných listin, pøedložených navrhovatelem spoleènì s návrhem. (3) Exekutor vždy vyškrtne vìc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávnìný. Exekutor vždy vyškrtne vìc ze soupisu, pokud bìhem provádìní exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatøí èi patøit nemùže. (4) Žalobu na vylouèení vìci podle 267 obèanského soudního øádu mùže navrhovatel podat u exekuèního soudu do 30 dnù od doruèení rozhodnutí exekutora, který nevyhovìl, byť jen zèásti, jeho vèas podanému návrhu na vyškrtnutí vìci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem pouèen. Od podání návrhu na vyškrtnutí vìcí ze soupisu do uplynutí lhùty podle vìty první a po dobu øízení o žalobì nelze sepsané movité vìci prodat. Pøeji Vám, abyste tìchto rad nikdy nepotøebovala využít. Vzhledem k tomu, že popsaná situace je velmi nepøíjemná a stresující, je tøeba se na možnost jejího vzniku pøipravit.

8 8 KOVÁK èíslo záøí Zajímavost / Køížovka IG Metall a volby v Nìmecku 22. září jsou spolkové volby Kdo volí, spolurozhoduje! Vy chcete opravdu jít volit? Proboha, a co když dáte hlas těm nesprávným?! Kdo nevolí, je pøesto ovládán! Pøevzato z webu IG Metall Proto bìžte volit... V Nìmecku se 22. záøí uskuteèní volby do spolkového snìmu. Svými hlasy by v nich mìlo rozhodnout kolem 62 milionù volièù a odpovìdìt si na otázku, v jaké zemi chci žít. Skuteèností však je, že mezi tìmi, kdo jsou oprávnìni jít volit je velká skupina, která tuto otázku chápe po svém. Nevolièi. Lidé zklamaní èasto tím, že politika neøeší palèivé problémy. Pøi posledních spolkových volbách se postarali o to, že nejvìtší úspìch v nich mìla pomyslná strana nevolièù: 18 milionù oprávnìných volièù se vzdalo možnosti jít k volbám a postarali se tak o dosud nejnižší volební úèast v dìjinách SRN (jen 72,2 %). Pøitom i ten, kdo výbìr vlády pøenechá jiným, cítí dopady jejího vládnutí. Zamýšlený políèek politikùm se tak vrátí jako bumerang, následné reptání je nanic. Jak píše èasopis nìmeckých kovákù Metallzeitung, nevolièi nepotrestají žádné strany ani politiky, ale jen sami sebe. Zkušenosti pøitom ukazují, že rozhodovat o smìøování politiky mùže doslova i jen pár hlasù. I proto odbory IG Metall varují pøed nejhorším výbìrem ve volbách, kterým je neúèast. Chceme, aby se voleb zúèastnilo co nejvíce zamìstnancù a aby hlasovali pro politiku, která zaruèí jistou práci za slušných podmínek, zdùrazòuje v této souvislosti pøedseda IG Metall Berthold Huber. Odbory IG Metall se v pøedvolební anketì zeptaly pùl milionu zamìstnancù, co by chtìli od politických stran. Z toho pak formulovaly požadavky na politiku obecnì. Je nyní na politických stranách, aby na základì tìchto požadavkù pøipravily konkrétní a závazné nabídky pro volièe, øíká Berthold Huber. Jde o tøi hlavní okruhy problémù: Zamìstnanci od politiky žádají jasné závazky ohlednì prosazení nového poøádku na pracovním trhu. Chtìjí jistou práci za dùstojných podmínek. Zamìstnanci žádají dùstojný odchod do dùchodu a chtìjí, aby se zamìstnání a rodina navzájem nevyluèovaly, ale zapadaly do sebe. Zamìstnanci požadují pro sebe i své dìti rovné a spravedlivé šance na vzdìlání. To, zda jejich požadavky budou politické strany brát do úvahy, mají podle Metallzeitung zamìstnanci ve svých rukách. Øíká to i Berthold Huber: Kdo chce nìco zmìnit, kdo je pro politiku, která zohlední zájmy zamìstnancù a jejich rodin, ten by mìl pro ni 22. záøí dát svùj hlas. (fav) Správné znìní tajenky z èísla 27: Oko za oko a svìt bude slepý. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Tomáš Turèák z Brna. Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 17. záøí). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 11. záøí na doruèovací adrese redakce nebo na u:

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Stop rizikové zamìstnanosti

Stop rizikové zamìstnanosti 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Dialog s odbory pøináší ovoce

Dialog s odbory pøináší ovoce 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od 1. 8. platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

V Nìmecku o budoucnosti automobilek

V Nìmecku o budoucnosti automobilek 31 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 2 Vzdìlávání 4 6 7 Jde o finanèní gramotnost Zamìstnanost Jaké jsou globální trendy Regiony Co nového v Praze a srdci Èech Exekuce

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Unikátní smlouva podepsána!

Unikátní smlouva podepsána! 5 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 10. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 8 9 NOZ Co nese nicotnost právních jednání Danì Kdy je sleva na vyživované vnouèe Vzdìlávání Distanèní kurs marketingové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni!

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni! 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 6 Nemovitost Na co si dát pozor pøi koupi domu 8 Danì Dokdy musí stát vrátit pøeplatek 9 11 Exekuce Proè mohou ohrozit každého

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností 11 2 Trh práce Pøedpovìï dalšího vývoje je nejlepší od roku 2008 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 15. èervna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Dovolená Kdy vzniká nárok a jak ji lze èerpat 5 Regiony Co

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více