Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013"

Transkript

1 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ Co patøí do nájemní smlouvy Dìjištìm jednání o kolektivních smlouvách byly spoleènosti z nejrùznìjších oblastí kovoprùmyslu. Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 Pøedsednictvo OS KOVO projednalo na svém zasedání v Praze materiál Vyhodnocení podnikových K VÌCI Èekají nás opìt volby kolektivních smluv uzavøených na rok V hodnocení bylo zaøazeno 512 PKS. Prezident splnil pøání Poslanecké snìmovny a rozpustil ji. Pravda, i mnohé z tìch, kdo se k tomuto øešení navenek hlásili, tak sice pøíliš nepotìšil, skuteèností zùstává, že brána k pøedèasným volbám se tím zcela otevøela. Pøedvolební kampaò už zaèala. Opìt slyšíme slova o levici a pravici, kdo patøí k tomu èi onomu støedu a koho do nìho nepoèítat, a proto nevolit atd. atd. Myslím, že bychom na podobná dìlení nemìli skoèit. A uchazeèe hodnotit hlavnì podle jejich skutkù v minulosti. Bez ohledu na to, ke kterému smìru se hlásí. Dalším mìøítkem by mìlo být, co ta èi ona strana slibuje a jak reaguje na požadavky, které my, volièi, považujeme za dùležité. Jak konkrétnì odpovídá napø. na otázky k penzijní reformì, agenturní práci, odchodu do dùchodu, možnostem vzdìlání, ale tøeba i k obèanskému zákoníku, který, jak se mnozí obávají, mùže zpùsobit øadu problémù jak lidem tak rùzným organizacím, vèetnì odborù. Nikoli líbivé sliby, ale zájmy volièù by mìly rozhodovat ve volbách. Nenechte si namluvit, že pújde o nìjaký populismus, když to budou volièi, kteøí si budou Z rozsáhlého materiálu vyjímáme: Ze získaných údajù lze odovodit, že závazky z oblasti sociálního dialogu pokraèování na str. 2 urèovat, za jakých podmínek jsou ochotni podpoøit ty, kdo se ucházejí o jejich hlasy. Naopak pùjde o demokracii v praxi. Ostatnì podobnì postupují odbory v sousedním Nìmecku. Pøišly s katalogem požadavkù a politické strany hodnotí podle jejich odpovìdí. O to jde. A také o to, že ventilovat svoji nespokojenost s daným stavem a uplatnit své požadavky, znamená jít k volbám. Nevolit a pak mrmlat nìkde u piva, skuteènì není øešení. (fav) Prekarizace práce se rozšiøuje Ze semináøe zamìstnancù Siemens Setkání zástupcù zamìstnancù spoleènosti Siemens probìhlo formou semináøe ve dnech 20. až na Konopišti. Kromì delegace OS KOVO zde byli pøítomni i pracovníci spoleènosti z Nìmecka a Slovenska. Probírala se obšírnì situace v závodech Siemens u nás i v zahranièí napøíklad i v Èínì, kde má tato nadnárodní spoleènost své poboèky. Jedním z celosvìtových problémù je tzv. prekarizace práce, související zejména se zneužíváním agenturních pracovníkù. pokraèování na str. 2 Prezident Siemens ÈR s.r.o. ing. Palíšek (vlevo) zastøešující všechny výrobní závody i obchodní zastoupení firmy Siemens v ÈR a místopøedseda OS KOVO Jaroslav Souèek.

2 2 KOVÁK èíslo záøí Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 na podnikové úrovni mají mírnì klesající tendenci, kolektivní smlouvy v menší míøe rozpracovávají oblast informování a projednávání mezi sociálními partnery. Podíl PKS, ve kterých jsou konkretizovány podmínky pro èinnost odborové organizace, se nevýznamnì zvýšil. Provádìní výbìru èlenských pøíspìvkù zamìstnavatelem formou srážek ze mzdy zamìstnancù je bìžným standardem. Z údajù vyplývá, že pracovní doba, sjednaná v kolektivních smlouvách, se v roce 2013 oproti roku 2012 nezkrátila. Nedochází ani k významným zmìnám v rozsahu sjednané dovolené. Od 1. ledna 2011 nabyla úèinnosti nová úprava poskytování náhrady mzdy za dobu doèasné pracovní neschopnosti zamìstnance v délce celkem 21 dní. Zamìstnavatelé tedy namísto dvou týdnù poskytují náhradu mzdy za týdny tøi. Situace v poskytování odstupného nad rámec zákoníku práce se meziroènì zhoršila. Sjednání èi stanovení mzdy Z výsledkù hodnocení PKS vyplývá, že odmìòování je stále nejèastìji sjednáváno v kolektivní smlouvì. Pozvolna se pokraèování ze str. 1 Jak se situace vyvíjí u nás a u našich nejbližších sousedù, na to jsme se zeptali místopøedsedy OS KOVO Jaroslava Souèka, který se semináøe zúèastnil. V Nìmecku se tento druh práce rozšiøuje. Je však tøeba rozlišovat práci pøes agentury a práci na jiné smlouvy. U spoleènosti Siemens byla napøíklad v roce 2009 uzavøena celopodniková dohoda, protože zákon dostateènì neøeší zamìstnávání prostøednictvím agentur. Následnì byla v Siemens uzavøena kolektivní smlouva o agenturní práci s odborovým svazem IG Metall. Nyní lze doufat, že se podobná dohoda rozšíøí i do menších provozù. I na Slovensku se agenturní fenomén zvyšuje význam vnitøních pøedpisù. Mírnì klesá podíl PKS, ve kterých je sjednáno používání úkolové mzdy. Oproti roku 2012 se podíl PKS, ve kterých je ujednání o mzdovém nárùstu, témìø nezmìnil. Tarifní stupnice Vyšší tarify rostou rychleji než ty nižší, s výjimkou nejnižšího tarifu. Nùžky mezi mzdami nekvalifikovaných a kvalifikovaných zamìstnancù se tak rozvírají. Pøíplatky Prùmìrná sjednaná výše pøíplatku za práci pøesèas ve vyhodnocovaných PKS èiní 25,9 % prùmìrného výdìlku. Ve vìtšinì PKS je výše tohoto pøíplatku sjednána v hodnotì zákonného minima, tedy 25 % prùmìrného výdìlku. Pøíplatek za noèní práci je èastìji sjednán pevnou sazbou, která se pohybuje v rozpìtí od 6 Kè do 50 Kè za hodinu práce. Výše pøíplatku v procentech prùmìrného výdìlku se pohybuje od nejèetnìjší hodnoty 10 % až do maximální hodnoty 50 % prùmìrného výdìlku. I nadále se pøíplatek za práci ve ztíženém pracovním prostøedí nejèastìji sjednává pevnou sazbou za hodinu, jeho výše se pohybuje v rozmezí od zákonného minima do maximální hodnoty 20 Kè za rozšíøil. Odbory po zmìnì vlády požadovaly zmìnu regulace tohoto druhu práce stejné odmìòování jako u kmenových zamìstnancù. Dále požadovaly, aby se agenturní zamìstnanci za nìjakou dobu zmìnili v kmenové zamìstnance. Nyní zde pracovní pomìr na dobu urèitou lze opakovat jen 5x, poté by mìla následovat smlouva na dobu neurèitou. Nicménì dochází k obcházení prostøednictvím smluv o dílo, nebo zamìstnáváním OSVÈ. Odborová organizace však mùže podat návrh na odejmutí licence agentuøe, která takto porušuje pøedpisy. Na Slovensku je asi 1200 agentur (950 aktivních). Agenturní zamìstnanci jsou èasto vypláceni minimální mzdou, zbytek hodinu práce. Pøíplatek sjednaný pevnou sazbou se vyskytuje ve 41 PKS (8,0 %), sazba se pohybuje v rozpìtí 10,60 Kè až 50 Kè za hodinu. Pøíplatek za odpolední práci èi práci v odpoledních smìnách je nejèastìji sjednán formou pevné sazby za hodinu práce (v 328 PKS). Tato sazba se pohybuje v rozmezí od 2 do 30 Kè. Náhrady mzdy V 64 (12,5 %) z hodnocených PKS je na výšena náhrada mzdy pøi prostoji na 100 % prùmìrného výdìlku. Náhrada mzdy pøi pøerušení práce zpùsobeném nepøíznivými povìtrnostními vlivy je navýšena na 100 % ve 27 (5,3 %) vyhodnocovaných PKS. Závìr Podmínky pro kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni se zhoršují. Výsledky kolektivního vyjednávání tak strmý trend k horšímu nevykazují. Pozitivnì je možné hodnotit, že se zamìstnavatelé opìt navracejí k bìžné praxi sjednávání konkrétního mzdového nárùstu. Dá se také øíci, že sociální programy, vèetnì opatøení v oblasti pracovní doby, se zatím daøí uhájit. (Celý materiál lze nalézt mj. na: hodnoceni_pks_2013.pdf) penìz dostávají v cestovních náhradách (nejsou danìny). V ÈR je rovnìž velký poèet agentur, dodává Jaroslav Souèek. Podle nìj však již zaèínají fungovat obranné mechanismy, které se snaží chránit trh v ÈR. Agentury hledají nové a nové zpùsoby, jak vydìlat na zamìstnancích. Èasto se uvádí, že mladí tento typ zamìstnávání preferují. Skuteèností však je, že v mnoha pøípadech jsou i takto zamìstnaní mladí lidé stále závislí na pomoci rodièù. Velké problémy mají mladí konkrétnì ve Španìlsku. Evropa zatím postrádá vizi, která by ji mìla pøivést k øešení této situace. (zpracováno na základì podkladù Mezinárodního odboru OS KOVO, red) Blahopøejeme Jistì si vzpomínáte, jak jsme v èísle 28 vyhlásili, že zavádíme rubriku, do které nám mùžete psát o dùležitých událostech, které èekáte nebo které jste právì zažili. Nemysleli jsme jen rùzná jubilea, ale i mimoøádné zážitky. Napø. když fotbalový, volejbalový nebo tøeba kuželkáøský tým, v nìmž hrajete, vyhraje nìjaký turnaj. Nebo když se zadaøí jiný úspìch, s kterým byste se rádi pochlubili a podìlili o svou radost i s ostatními kováky. Tøeba takový, který se podaøil 24. srpna po sedmé ráno kolegovi Janu Švecovi z Èeských Budìjovic: po nahození udice na Mlýnském rybníku, kdy na háèku byla rousnice, vytáhl z vody kapra dlouhého 82 cm a vážícího 9,35 kg. Ke kapitálnímu úlovku, který je urèitì výzvou pro jiné, gratulujeme. Pište nám do naší nové rubriky i o podobných zajímavých událostech. Ať spoleènì potvrdíme, že kováci nejsou jen o práci. (red) Støípky z pøedsednictva OS KOVO Pøedsednictvo OS KOVO na zasedání v Praze dne mj. projednalo materiál Vyhodnocení podnikových kolektivních smluv uzavøených na rok 2013, kterému je v tomto èísle Kováka vìnován samostatný èlánek. Z dalších projednávaných záležitostí zaznamenáváme: Byl schválen dokument Návrh na svolání 1. zasedání Rady Odborového svazu KOVO ve dnech øíjna 2013 v Kulturním centru ALDIS v Hradci Králové. Pøedsednictvo vzalo na vìdomí materiál Vyhodnocení vzdìlávání OS KOVO za 1. pololetí Z celkového pohledu lze konstatovat, že zámìry ve vzdìlávání èlenù a funkcionáøù OS KOVO se daøí plnit, konstatuje se v Závìru materiálu. K zamyšlení vede skuteènost, že se neprojevuje zájem o ucelené vzdìlávací systémy pro vybrané funkcionáøe ZO OS KOVO. Je totiž nabízeno zvyšování jejich vzdìlanostní úrovnì, potøebné pro efektivní výkon odborové funkce. Zajímavé je, že již nìkolik let nìkteré regiony neobsazují kurzy støedního stupnì. Tím není myšlena úèast pro úèast, ale skuteèný zájem získat poznatky z odborové práce a vìdomí pøíslušnosti k odborùm. Byly schváleny návrhy termínù zasedání Pøedsednictva a Rady OS KOVO v roce Projednána byla nominace èlenù do výborù a pracovních skupin IndustriAll Europe a IndustriALL Global na období

3 Cestování 2. záøí KOVÁK èíslo 29 3 Tipy na výlety v ÈR Den památek v Litomìøicích Den otevøených památek v Litomìøicích nabídne bezplatný vstup do šestnácti pozoruhodných objektù. Mìsto Litomìøice se pøipojuje ke Dnùm evropského dìdictví (European Heritage Days), a to prostøednictvím Dne otevøených památek, který se uskuteèní v sobotu 14. záøí v duchu národního motta Památky v novém svìtle. V dobì od 9 do 17 hodin bude vstup zdarma do šestnácti památkových objektù. Bránu otevøe lidem napøíklad bašta ve Velké Dominikánské ulici, která je zasvìcena pøátelství filipínského národního hrdiny José Rizala a litomìøického støedoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta, jehož sté výroèí úmrtí si Litomìøièané letos pøipomínají. Vstup zdarma bude v sobotu 14. záøí v Litomìøicích do tìchto památkových objektù: Divadlo Karla Hynka Máchy, Máchovy schody. Dùm Kalich, Mírové námìstí. Historické podzemí s lapidáriem na Mírovém námìstí. Kostel sv. Václava, Václavské námìstí. Oblastní muzeum, Mírové námìstí. Kaple sv. Jana Køtitele, Horní Dubina. Kostel Všech svatých, Mírové námìstí. Kostel sv. Vojtìcha, Vojtìšské námìstí. Kostel sv. Jakuba, Dominikánské námìstí. Kostel Zvìstování Panny Marie, Jezuitská ul. Katedrála sv. Štìpána, Dómské námìstí. Hrad, Tyršovo námìstí. Galerie a muzeum litomìøické diecéze, Mírové námìstí. Galerie výtvarného umìní, ul. Michalská. Máchova svìtnièka, Máchova ul. Rizalova bašta, V. Dominikánská ul. Další informace na: Co jsou Dny evropského dìdictví Každoroènì v záøí se otevírají veøejnosti brány nejzajímavìjších památek, budov, objektù a prostor, a to vèetnì tìch, které jsou jinak zèásti nebo zcela nepøístupné. Jde o významnou celoevropskou kulturnì poznávací, spoleèenskou a výchovnou akci, jejímž cílem je hledání cest ke koøenùm naší, evropské i svìtové civilizace. Tip na výlet v Beskydech: Nová rozhledna na Javorníku Nová turistická atrakce vyrostla na vrcholu Velký Javorník nedaleko Frenštátu pod Radhoštìm v Moravskoslezském kraji, kousek od hranice se Zlínským krajem. Je jí zcela nová, døevìná, vícepatrová rozhledna s ocelovými kotevními prvky. Zpøístupnìna veøejnosti byla v polovinì srpna tohoto roku. Velký Javorník leží ve výšce 918 metrù nad moøem a je nejvyšším vrcholem Veøovických vrchù, nejzápadnìjšího pøedhùøí Moravskoslezských Beskyd. Je z nìj velmi dobrý rozhled na nejvyšší vrcholy Moravskoslezských Beskyd Lysou horu, Smrk, Knìhyni, Radhošť a Podbeskydskou pahorkatinu s Palkovickými hùrkami, Èerveným kamenem, Ondøejníkem a nápadným vrcholem Kotouè u Štramberka. Dolù do údolí do Frenštátské brázdy a dále na Moravskou bránu a Ostravskou pánev. Za pøíznivé viditelnosti jsou vidìt za Oderskými vrchy i Jeseníky s Pradìdem. Velký Javorník se nachází cca 4 kilometry od Frenštátu pod Radhoštìm na hranicích Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nová rozhledna na Velkém Javorníku je vysoká skoro 26 metrù a je pojata jako originální døevostavba se dvìma vyhlídkovými plošinami a vazbou na místní tradièní architektonický styl. Pøízemní patro je obloženo v duchu valašské roubené stavby. Náklady na výstavbu rozhledny dosáhly èástky 3,6 milionù korun, financovaly ji Lesy ÈR. Rozhledna má být celoroènì volnì pøístupná.

4 4 KOVÁK èíslo záøí Servis Okénko do regionu Mgr. Jiøí Grim, vedoucí RP OS KOVO Brno Co nového na jižní Moravì? Aniž bychom si to zcela uvìdomili, uplynul rok a my máme opìt pøíležitost v rámci této pravidelné rubriky informovat ètenáøe èasopisu Kovák o odborových aktivitách v našem regionu a podìlit se s nimi o zkušenosti, získané pøi poskytování pomoci ZO a èlenùm OS KOVO. Pøijetím zmìn stanov OS KOVO delegáty VI. sjezdu OS KOVO se ve velké míøe naplnila oèekávání, pøedevším funkcionáøù KS JMK, kteøí byli v mnoha pøípadech iniciátory pøijatých zmìn, nebo se s nimi ztotožnili. Úpravì stanov byla na jižní Moravì, zejména v posledním roce, vìnována maximální pozornost a nebyla vynechána žádná pøíležitost na toto téma se èleny OS KOVO diskutovat. Nìkolikrát byl na jednání pozván místopøedseda OS KOVO Jaromír Endlicher, pøedseda komise pro stanovy, aby kvalifikovanì vysvìtlil a diskutoval pøipravované zmìny a stanoviska komise. Za jednu ze zásadních zmìn stanov považujeme možnost existence organizaèních jednotek OS KOVO bez právní subjektivity, tzv. seskupení èlenù a zastupování individuálních èlenù OS KOVO, evidovaných pøi RP prostøednictvím orgánù tìchto organizaèních jednotek. Ochrana zastupovaných èlenù Již døíve jsme na jižní Moravì praktikovali zpùsob zastupovaní èlenù OS KOVO evidovaných pøi Regionálním pracovišti zamìstnaných u konkrétního zamìstnavatele pøímo prostøednictvím orgánu OS KOVO. Odborový svaz KOVO oznámil zamìstnavateli, že u nìho pùsobí coby odborová organizace, která splòuje zákonné podmínky pro zastupování zamìstnancù dle ustanovení 286 odst. 3, zákoníku práce (min. 3 jeho zamìstnanci jsou èlenové OS KOVO a OS KOVO je dle stanov oprávnìn zamìstnance zastupovat) a souèasnì oznaèil zástupce, kteøí budou pøi zastupování zamìstnancù jednat jménem OS KOVO. Tìmto zástupcùm pak byla vydána povìøení k prokázání oprávnìní jednat ve vymezeném rozsahu jménem OS KOVO. Pøes celou øadu výhod má tento zpùsob zastupování zamìstnancù zásadní nedostatek a to, že žádný zamìstnanec èlen OS KOVO, kde takto OS KOVO pùsobí, nemùže být zamìstnavateli oznámen, protože nemá tzv. ochranu pøed výpovìdí. Toto platí pro zamìstnavatele, kteøí se pùsobení odborové organizace brání a vysílají varovné signály smìrem k zamìstnancùm. Samotná Snímkem se vracíme k pøedsjezdové diskusi v jihomoravském kraji. Zábìr je z konference krajského sdružení OS KOVO jednání se zamìstnavatelem prostøednictvím povìøených zástupcù OS KOVO jsou pak složitá (chybí bezprostøední informovanost o konkrétních podmínkách u zamìstnavatele) a èasovì nároèná. Zamìstnavatelé volají po tom, aby s nimi jednali jejich zamìstnanci, nebo aby byli jednání alespoò pøítomni. Uvedený problém nyní vyøešily stanovy tak, že jménem seskupení èlenù bude jednat výbor seskupení èlenù nebo odborový zástupce, který bude zamìstnancem zamìstnavatele, kde OS KOVO pùsobí a bude pøitom požívat pracovnìprávní ochrany. V souèasné dobì evidujeme na RP v Brnì více než stovku èlenù, kteøí jsou zamìstnáni u ètyø zamìstnavatelù. Ve všech pøípadech tyto èleny dosud zastupují na základì povìøení zamìstnanci RP Brno. S dotèenými zamìstnavateli jednáme o uzavøení kolektivních smluv, vedeme sociální dialog a v jednom pøípadì jsme již jmenovali zástupce zamìstnancù do Evropské rady zamìstnancù. Aktuálnì pøipravujeme vybrané èleny OS KOVO k tomu, aby vystoupili z anonymity a zaujali místo v nových orgánech seskupení èlenù, pùsobících u jednotlivých zamìstnavatelù. Pokrok v evidenci Zamìstnanci RP ve spolupráci s funkcionáøi KS JMK aktivnì pùsobí na zástupce základních organizací a pomáhají jim pøi aktualizaci základních dokumentù ZO, vè. volebních protokolù. Mùžeme konstatovat, že se nám podaøilo naplnit usnesení Rady KS JMK ohlednì elektronické evidence èlenské základy. Na tomto nároèném úkolu jsme pracovali více než jeden rok a v souèasné dobì máme na regionálním pracovišti evidenci èlenù v rámci KS JMK. Musíme ale pøiznat, že u nìkterých èlenù není evidence kompletní, chybí napø. datum narození nebo bydlištì. Zástupci ZO se vymlouvají, že evidenci v požadovaném rozsahu nevedou. Tìmto výmluvám uèinila pøítrž další zmìna stanov, kde je novì stanoven minimální rozsah evidence èlenù v ZO a na RP. Vìøím, že se díky tomu pøi aktualizaci evidence èlenské základy podaøí chybìjící údaje doplnit. V souèasné dobì také vrcholí intenzivní pøíprava na vzdìlávací akce, které se uskuteèní pro všechny volební obvody našeho krajského sdružení v mìsících záøí a øíjnu. Na tìchto semináøích budou kromì standardních a osvìdèených témat jako zákoník práce, kolektivní vyjednávání a oblast BOZP aktuálnì pøedložena Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605

5 Servis 2. záøí KOVÁK èíslo 29 5 témata z oblasti obèanského zákoníku a aktuální stanovy OS KOVO. Centrem pøíprav konference krajského sdružení byly prostory regionálního pracovištì v Brnì Bezpeènost práce Hlavním cílem èinností RP Brno v oblasti BOZP je dosáhnout, aby zamìstnavatelé øádnì plnili povinnosti, vyplývající pro nì z právních a ostatních pøedpisù v této oblasti. K tomu je zamìøena vzdìlávací a poradenská èinnost, poskytovaná na požádání výborùm jednotlivých ZO OS KOVO. Èasovì nejnároènìjší je kontrolní èinnost, provádìná u jednotlivých podnikatelských subjektù. V rámci pùsobnosti RP Brno bylo od poèátku roku uskuteènìno 21 kontrolních akcí. Po obsahové stránce jsou zamìøeny na úplnost a správnost zpracované základní dokumentace BOZP, vypracování hodnocení rizik, školení zamìstnancù v oblasti BOZP, zpracování kategorizace pracovišť, vedení pøedepsané evidence o pracovních úrazech a jejich odškodòování, poskytování OOPP zamìstnancùm a zajištìní pracovnì lékaøských služeb. Výsledky tìchto kontrol nasvìdèují, že u vìtšiny zamìstnavatelù je BOZP vìnována náležitá pozornost a závažné nedostatky jsou zjišťovány pouze ojedinìle. V oblasti právních služeb nás nadále trápí nekoneènì se vlekoucí soudní spory a nízká úroveò vymahatelnosti práva. Z nìkolika aktuálnì probíhajících soudních sporù se v krátkosti zmíním o jednom, který si svým rozsahem, délkou a koneèným øešením zasluhuje mimoøádnou pozornost. Zamìstnanec, øidiè z povolání (oprávnìní k øízení autobusu, náklaïáku a os. auta) utrpìl v roce 1989 pøi autonehodì pracovní úraz. Zamìstnavatel mu pracovní úraz odškodnil v rozsahu bolestného a doplatku za ztrátu na výdìlku po dobu pracovní neschopnosti. Po návratu z pracovní neschopnosti (cca 3 mìsíce) požádal zamìstnanec zamìstnavatele, aby v dùsledku jeho poúrazového zdravotního stavu (pozdìji lékaøi oznaèeného jako chronický algický a pseudoneurastenický syndrom), nebyl vysílán na dlouhé pracovní cesty a øídil pouze osobní automobil. Poté, co zamìstnavatel jeho žádosti vyhovìl, došlo logicky k poklesu výdìlku zamìstnance. Následnì v roce 1992 byl zamìstnanec s ohledem na vývoj jeho zdravotního stavu pøeveden na jinou pozici a došlo k dalšímu poklesu výdìlku. Protože zamìstnavatel odmítal zamìstnanci poskytovat náhradu za ztrátu na výdìlku po skonèení pracovní neschopnosti (již od roku1989), byla v roce 1994 podána žaloba u pøíslušného soudu. Ve vìci byly postupnì a opakovanì vydány rozsudky okresního soudu ve prospìch žalobce, proti tìmto rozsudkùm se však zamìstnavatel vždy odvolal a krajský soud je zrušil. Zastoupení zamìstnance pøed soudem pøevzal OS KOVO až v roce Od té doby probìhlo nìkolik soudních jednání, na kterých byly provádìny další dùkazy. Souèasnì se vedla neúspìšná jednání se snahou o mimosoudní vyøešení sporu. Do roku 2013 bylo ve vìci vypracováno 6 znaleckých posudkù od rùzných soudních znalcù. Poslední soudní jednání bylo naøízeno na Ještì pøed tímto jednáním se podaøilo se zamìstnavatelem uzavøít dohodu o narovnání, jejímž obsahem byla povinnost zamìstnavatele zaplatit zamìstnanci èástku, která plnì nahrazovala žalovanou jistinu, øádovì v milionech Kè. Zásadní je informace, že èástka již byla vyplacena a zamìstnanec tak byl po dlouhých 19 letech, díky své vytrvalosti a zastoupení odborù, odškodnìn. Záøný pøíklad toho, že být èlenem OS KOVO se vyplácí. Sociální rubrika Ing. Marcela Høíbalová, úsek odborové politiky OS KOVO Poplatky za pobyt v nemocnici Mùj tchán, kterému je 86 let, je v domovì dùchodcù již 5 let. Nyní byl pøevezen do nemocnice pro akutní zdravotní potíže. Pøíspìvek na péèi (III. stupeò) mu byl po dobu pobytu v nemocnici pozastaven. Tento pøíspìvek ovšem stejnì náleží domovu. Mùj dotaz se týká regulaèního poplatku za pobyt v nemocnici. Bude ho muset platit? Miloslav B., Liberec V souladu s platným znìním ustanovení 16a odst. 2 písm. f) zákona è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní se hradí regulaèní poplatek ve výši 100 Kè za každý den, kdy je poskytována ústavní péèe. Ústavní péèí se rozumí péèe v nemocnicích a v odborných léèebných ústavech. Pojištìnec tento poplatek nehradí (v zákonì je výjimka), pokud jsou mu podle zákona è. 108/2006 Sb. poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zaøízeních lùžkové péèe. Tato výjimka však platí pouze pro nìkteré pojištìnce v závislosti na jejich pøíjmu. Poplatek nehradí pojištìnec, u nìhož po úhradì za ubytování a stravu v domovì èiní stanovený zùstatek (ve výši alespoò 15 % jeho pøíjmu) ménì než 800 Kè nebo pokud nemá žádný pøíjem. Tuto skuteènost prokazuje pojištìnec potvrzením ne starším než 30 dnù, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb. V praxi to pro vašeho tchána tedy znamená, že aèkoli jsou mu pobytové služby poskytovány v domovì pro seniory, poplatek 100 Kè za den hospitalizace musí hradit, pokud jeho pøíjem pøesahuje Kè mìsíènì. Poznámka. Dne Ústavní soud zrušil mj. zvýšení poplatkù za pobyt v nemocnici ze 60 Kè na 100 Kè. Toto navýšení bylo uzákonìno novelou zákona o veøejném zdravotním pojištìní, která má è. 298/2011 Sb. a nabyla úèinnosti dne 1. prosince Zmìny ve výši a podmínkách platby souèasného stokorunového poplatku musí však být provedeny zákonem a mají zaèít platit od

6 6 KOVÁK èíslo záøí Servis Bydlení Ing. Milan Taraba, poradna Sdružení nájemníkù ÈR Praha Co má být v nájemní smlouvì Poté, co se od nás odstìhoval dospìlý syn, bychom si s manželkou chtìli pronajmout menší byt. Co by mìla obsahovat nájemní smlouva a na co bychom si mìli dávat hlavnì pozor? Karel H., Brno K této otázce pøikládám vzor nájemní smlouvy a až tazatel obdrží návrh nájemní smlouvy od pronajímatele, nechť tuto smlouvu vždy konzultuje s našimi právníky. Kontakt: Sdružení nájemníkù ÈR, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov, tel: , (Pozn. redakce: v zájmu úspory místa jsme zrušili mezery mezi odstavci) Smlouva o nájmu bytu ( 685 a násl. obè.z. ) Pan dat. naroz.. bytem. dále jen pronajímatel a Paní.. dat. naroz. bytem dále jen nájemce uzavøeli níže uvedeného dne, mìsíce a roku tuto nájemní smlouvu: Èl. I. Úvodní ustanovení Pronajímatel prohlašuje, že je výluèným vlastníkem domu è.p..., objektu k bydlení, na parcele p.è.., zapsané na listu vlastnictví è pro katastrální území., u Katastrálního úøadu., katastrální pracovištì. Èl. II. Pøedmìt smlouvy a úèel nájmu Pøedmìtem smlouvy je byt è.. o velikosti..s pøíslušenstvím, o výmìøe.. m 2, nacházející se ve. nadzemním podlaží domu è.p. def. v èl. I této smlouvy. Pronajímatel pøenechává nájemci pøedmìtný byt do užívání výhradnì za úèelem bydlení. Byt je pøedáván ve stavu zpùsobilém k øádnému užívání, souèástí bytu je základní pøíslušenství (WC, koupelna), byt je vytápìn. a vybaven.. Èl. III. Doba nájmu Nájem se sjednává na dobu neurèitou a to od nebo Nájem se sjednává na dobu urèitou od.. do.. Èl. IV. Nájemné a služby spojené s užíváním bytu Nájemné za užívání bytu je sjednáno dohodou stran a èiní.. Nájemné v prùbìhu trvání nájemní smlouvy mùže být mìnìno pouze dohodou stran. V cenì nájemného nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemce je souèasnì s platbou nájemného povinen hradit platby za služby spojené s užíváním bytu tj.:.. a to ve výši.. Kè mìsíènì. Pronajímatel má právo zmìnit v prùbìhu roku mìsíèní zálohu v míøe odpovídající zmìnì ceny služby nebo z dalších oprávnìných dùvodù, zejména zmìny rozsahu nebo kvality služby. Mìsíèní zálohu ve výši zmìnìné mùže pronajímatel požadovat nejdøíve od prvního dne mìsíce následujícího po písemném a zdùvodnìném oznámení nové výše zálohy nájemci. Skuteèná výše cen a záloh za jednotlivé služby se vyúètuje vždy za kalendáøní rok a to nejpozdìji do 31. kvìtna následujícího roku, pokud není jiným právním pøedpisem stanoven jiný postup, nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne jinak. Zálohy za služby dle pøedchozích odstavcù v celkové výši. Kè bude nájemce hradit pronajímateli v pravidelných rovnomìrných mìsíèních splátkách splatných vždy nejpozdìji k dni mìsíce, za který je nájemné hrazeno /dopøedu na mìsíc následující. Nájemné bude hrazeno na úèet pronajímatele vedený u., è.ú, variabilní symbol Nájemné a zálohy za služby za první mìsíc vzniku nájmu budou nájemcem uhrazeny pøi podpisu této smlouvy v hotovosti k rukám pronajímatele/ bezhotovostnì na úèet pronajímatele. Èl. V. Práva a povinnosti smluvních stran Práva a povinnosti pronajímatele: - odevzdat nájemci pøedmìtný byt ve stavu zpùsobilém ke smluvenému, event. obvyklému užívání, a v tomto stavu jej po celou dobu trvání nájmu udržovat - odstranit závady, bránicí øádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen - zajistit nájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, Práva a povinnosti nájemce - platit øádnì a vèas nájemné a veškeré další platby spojené s užíváním bytu, - užívat pøedmìtný byt pouze k úèelu dohodnutému ve smlouvì a øádnì požívat plnìní, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu - pøi výkonu svých práv dbát, aby v domì bylo vytvoøeno prostøedí zajišťující ostatním nájemcùm nerušený výkon jejich práv - hradit drobné opravy a bìžnou údržbu v bytì dle naøízení vlády 258/1995 Sb. - oznámit pronajímateli potøebu oprav, které má pronajímatel provést ze zákona nebo rozhodnutím pøíslušného státního orgánu a umožnit provedení tìchto oprav, v opaèném pøípadì nájemce odpovídá za škodu, která nesplnìním této povinnosti vznikla, - odstranit závady a poškození, které zpùsobil sám nebo ti, kdo s ním bydlí èi pøedmìtný byt jen krátkodobì navštìvují - neprovádìt v pøedmìtném bytì žádné stavební úpravy ani jiné podstatné zmìny bez pøedchozího písemného souhlasu

7 Servis 2. záøí KOVÁK èíslo 29 7 pronajímatele, a to ani na svùj náklad; porušení této povinnost se považuje za hrubé porušení povinností nájemce. - oznámit pronajímateli písemnì a bez zbyteèného odkladu zmìny v poètu, jménech, pøíjmeních a datech narození osob v bytì, v pøípadì, že lze mít za to, že tato zmìna potrvá déle než 2 mìsíce; nájemce je rovnìž povinen oznámit pronajímateli uzavøení manželství nebo pøechod nájmu; neuèiní-li to nájemce ani do 2 mìsícù ode dne, kdy zmìna nastala, má se za to, že hrubì porušil svoji povinnost - jestliže nájemce ví pøedem o své dlouhodobé nepøítomnosti v bytì spojené se složitou dosažitelností své osoby, musí oznámit tuto skuteènost pronajímateli; nájemce souèasnì oznaèí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v pøípadì, kdy to bude nezbytnì nutné - pøenechat byt nebo èást bytu do podnájmu tøetí osobì pouze po pøedchozím písemném souhlasu pronajímatele; porušení této povinnost se považuje za hrubé porušení povinností nájemce. Èl. VI. Zánik nájmu bytu Nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovìdí kterékoliv ze stran. Pronajímatel mùže dát výpovìï pouze z dùvodù uvedených v obèanském zákoníku, nájemce mùže dát výpovìï bez udání dùvodu. Výpovìdní lhùta èiní 3 mìsíce a zaèíná bìžet prvním dnem mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž byla výpovìï doruèena druhému úèastníkovi. Nájem bytu zaniká též uplynutím sjednané doby nájmu. Pøi skonèení nájmu bytu je nájemce povinen pøedmìtný byt vyklidit a odevzdat zpìt pronajímateli v pùvodním stavu s pøihlédnutím k bìžnému opotøebení a stavebním úpravám realizovaných s písemným souhlasem pronajímatele. Èl. VII. Závìreèná ustanovení a) nájemce potvrzuje, že si byt, který je pøedmìtem nájmu dle této smlouvy, prohlédl a shledal ho zpùsobilým ke smluvenému užívání, b) tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, c) tuto smlouvu lze mìnit pouze formou písemného, oboustrannì odsouhlaseného dodatku, d) obì smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pøeèetly, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadných podmínek, e) v otázkách neupravených touto smlouvou se použijí ustanovení obèanského zákoníku V. dne..... pronajímatel nájemce Práva spotøebitele JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborná právní poradkynì Brno Mùže pøijít exekutor? Rozešla jsem se s pøítelem, který u mne mìl trvalé bydlištì a doruèovací adresu. Po rozchodu jsem zjistila, že má dluhy. Odstìhoval se a trvalé bydlištì už má jinde. Mám však obavy z toho, abych jednoho dne nemìla ve svém bytì exekutory. Je to možné, aby v pøípadì exekuce šli i do mého bytu? Slyšela jsem, že se to stát mùže. Vùbec nevím, co bych v tomto pøípadì dìlala, dìsí mì jen pøedstava konfliktù, které by mohly nastat. Nesnáším hádky ani nervy, které by to jistì znamenalo. Pavla L., Most Asi Vás nepotìším, ale musím sdìlit, že ano. Exekutor totiž mùže vstoupit do jakéhokoli bytu, pokud se lze domnívat, že se v nìm nacházejí vìci povinného (dlužníka). Pro pøedstavu popíši pravdìpodobný postup exekutora. Po vstupu do bytu provede exekutor soupis movitých vìcí, které jsou v bytì. Kterákoli vìc, která bude zaøazena do takového soupisu, mùže být pozdìji prodána na úhradu dluhu povinného. Máte právo požadovat, aby byl poøízen záznam prùbìhu postupu exekutora. Je tøeba ihned, pokud je to možné, exekutorovi doložit, že vìci jsou Vaše. Dùkazem mùže být paragon o koupi zboží, daòový doklad, záruèní list a podobnì. Proto je dobré tyto doklady vyhledat a pøipravit si je pro tento pøípad. Pokud exekutor i pøes Vámi vznesenou námitku vìc zaøadí do soupisu, je tøeba ihned podat písemný návrh na vyškrtnutí vìcí ze soupisu. Tento návrh je možné podat do 30 dnù, a to u exekutora, který vìc pojal do soupisu. O návrhu na vyškrtnutí vìci ze soupisu potom rozhodne exekutor do 15 dnù od jeho doruèení. V pøípadì, že spolehlivì prokážete, že nìkteré vìci ze soupisu jsou Vaše, tak budou vyškrtnuty. Pokud Vám exekutor ani pøes toto nevyhoví, je tøeba se bránit u soudu žalobou o vylouèení vìci z výkonu rozhodnutí. Tato vyluèovací žaloba slouží k vylouèení vìci z výkonu rozhodnutí. V tomto pøípadì musíte postupovat v souladu se znìním 68 zákona 286/2009 Sb., ten k vyškrtnutí vìci ze soupisu uvádí: (1) Ten, jemuž svìdèí právo k vìci, které nepøipouští exekuci (dále jen navrhovatel ) mùže podat návrh na vyškrtnutí vìci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnù ode dne, kdy se navrhovatel dozvìdìl o soupisu vìci, a to u exekutora, který vìc pojal do soupisu. Opoždìný návrh exekutor odmítne. (2) O návrhu na vyškrtnutí vìci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnù od jeho doruèení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opoždìnost, rozhodne exekutor o návrhu na základì znaleckých posudkù, zpráv a vyjádøení orgánù, fyzických a právnických osob, notáøských nebo exekutorských zápisù a jiných listin, pøedložených navrhovatelem spoleènì s návrhem. (3) Exekutor vždy vyškrtne vìc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávnìný. Exekutor vždy vyškrtne vìc ze soupisu, pokud bìhem provádìní exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatøí èi patøit nemùže. (4) Žalobu na vylouèení vìci podle 267 obèanského soudního øádu mùže navrhovatel podat u exekuèního soudu do 30 dnù od doruèení rozhodnutí exekutora, který nevyhovìl, byť jen zèásti, jeho vèas podanému návrhu na vyškrtnutí vìci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem pouèen. Od podání návrhu na vyškrtnutí vìcí ze soupisu do uplynutí lhùty podle vìty první a po dobu øízení o žalobì nelze sepsané movité vìci prodat. Pøeji Vám, abyste tìchto rad nikdy nepotøebovala využít. Vzhledem k tomu, že popsaná situace je velmi nepøíjemná a stresující, je tøeba se na možnost jejího vzniku pøipravit.

8 8 KOVÁK èíslo záøí Zajímavost / Køížovka IG Metall a volby v Nìmecku 22. září jsou spolkové volby Kdo volí, spolurozhoduje! Vy chcete opravdu jít volit? Proboha, a co když dáte hlas těm nesprávným?! Kdo nevolí, je pøesto ovládán! Pøevzato z webu IG Metall Proto bìžte volit... V Nìmecku se 22. záøí uskuteèní volby do spolkového snìmu. Svými hlasy by v nich mìlo rozhodnout kolem 62 milionù volièù a odpovìdìt si na otázku, v jaké zemi chci žít. Skuteèností však je, že mezi tìmi, kdo jsou oprávnìni jít volit je velká skupina, která tuto otázku chápe po svém. Nevolièi. Lidé zklamaní èasto tím, že politika neøeší palèivé problémy. Pøi posledních spolkových volbách se postarali o to, že nejvìtší úspìch v nich mìla pomyslná strana nevolièù: 18 milionù oprávnìných volièù se vzdalo možnosti jít k volbám a postarali se tak o dosud nejnižší volební úèast v dìjinách SRN (jen 72,2 %). Pøitom i ten, kdo výbìr vlády pøenechá jiným, cítí dopady jejího vládnutí. Zamýšlený políèek politikùm se tak vrátí jako bumerang, následné reptání je nanic. Jak píše èasopis nìmeckých kovákù Metallzeitung, nevolièi nepotrestají žádné strany ani politiky, ale jen sami sebe. Zkušenosti pøitom ukazují, že rozhodovat o smìøování politiky mùže doslova i jen pár hlasù. I proto odbory IG Metall varují pøed nejhorším výbìrem ve volbách, kterým je neúèast. Chceme, aby se voleb zúèastnilo co nejvíce zamìstnancù a aby hlasovali pro politiku, která zaruèí jistou práci za slušných podmínek, zdùrazòuje v této souvislosti pøedseda IG Metall Berthold Huber. Odbory IG Metall se v pøedvolební anketì zeptaly pùl milionu zamìstnancù, co by chtìli od politických stran. Z toho pak formulovaly požadavky na politiku obecnì. Je nyní na politických stranách, aby na základì tìchto požadavkù pøipravily konkrétní a závazné nabídky pro volièe, øíká Berthold Huber. Jde o tøi hlavní okruhy problémù: Zamìstnanci od politiky žádají jasné závazky ohlednì prosazení nového poøádku na pracovním trhu. Chtìjí jistou práci za dùstojných podmínek. Zamìstnanci žádají dùstojný odchod do dùchodu a chtìjí, aby se zamìstnání a rodina navzájem nevyluèovaly, ale zapadaly do sebe. Zamìstnanci požadují pro sebe i své dìti rovné a spravedlivé šance na vzdìlání. To, zda jejich požadavky budou politické strany brát do úvahy, mají podle Metallzeitung zamìstnanci ve svých rukách. Øíká to i Berthold Huber: Kdo chce nìco zmìnit, kdo je pro politiku, která zohlední zájmy zamìstnancù a jejich rodin, ten by mìl pro ni 22. záøí dát svùj hlas. (fav) Správné znìní tajenky z èísla 27: Oko za oko a svìt bude slepý. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Tomáš Turèák z Brna. Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 17. záøí). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 11. záøí na doruèovací adrese redakce nebo na u:

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

S podnikem rostly i odbory

S podnikem rostly i odbory 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více