Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011"

Transkript

1 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vyvěšeno: Sňato: I Č O :

2 Závěrečný účet města Němčice nad Hanou za rok 2011 Na základě ustanovení 17 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením 17 odst. 2 a 3 výše citovaného zákona. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jejíž obsah je dán zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Příjmy Zastupitelstvo města dne na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši příjmů Kč ,--. Tyto příjmy dosáhly ke konci roku 2011 celkové výše Kč ,01. V roce 2010 činily příjmy roku Kč ,53. Výši příjmů mimo jiné ovlivnil poplatek za uložení odpadu, který z plánovaných Kč ,-- dosáhl nižší částky a to částky Kč ,18, což je o Kč ,82 méně. Jednotlivé daně byly naplněny následovně: daň z nemovitostí se z plánovaných Kč ,-- naplnila do výše Kč ,-- (což je 87,84%), daň z příjmů právnických osob se z plánovaných Kč ,-- naplnila do výše Kč ,77, což je v procentuálním vyjádření 94,45%. Daň z přidané hodnoty se taktéž naplnila do celkové výši Kč ,95, což vyjadřuje 92,45%. Součástí příjmů roku 2011 byly taktéž dotace Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva Zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Během roku byla provedena velká investiční akce (kanalizace a ČOV), která byla částečně financována i z úvěru, který je taktéž zahrnutý v příjmech tohoto roku. Celková výše úvěru byla dočerpána v roce 2012 (březen), výše činí Kč ,-- z plánovaných ,--, které byly schváleny a odsouhlaseny na základě výběrového řízení. Výdaje Zastupitelstvo města dne na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši výdajů Kč ,--. Tyto výdaje během roku dosáhly konečné částky Kč ,53. Výdaje byly navýšeny především na akci Dostavba kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou, které dle smlouvy budou činit po ukončení akce v roce 2012 celkem Kč ,-- (bez nákladů na projekt apod.). 2

3 Mezi největší realizované investiční akce roku 2011 patří: Dostavba kanalizace a ČOV Infrastruktura Vybavení CAS Ulice Chvátalova Ulice Chmelín Hala centrum společenského života - projekt Pozemky Rozdíl mezi příjmy a výdaji k činí ,52 Kč. Výše čerpaného úvěru od KB k tomuto datu činí Kč ,70,--. DPH, která byla hrazena z prostředků města za IV. Q. 2011, bude vrácena na účet města až v roce 2012, jedná se o částku Kč ,--. Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši Kč ,79. Hospodářský výsledek za rok 2011 za město Němčice nad Hanou činí: Kč ,66 Kč před zdaněním. A) Hospodaření města Němčice nad Hanou Příjmy a výdaje k ( výkaz FIN 2-12M ) upravený K Skutečnost K (v Kč) Skutečnost K (v Kč) (v Kč) Příjmy po konsolidaci , , ,53 Výdaje po konsolidaci , , ,40 Přebytek (+) schodek (-) , , ,87 Hospodářský výsledek ( účet 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) Skutečnost K (v Kč) Skutečnost K (v Kč) 6xx výnosy celkem ÚSC , ,53 5xx náklady celkem ÚSC , ,82 Přebytek (+) schodek (-) před zdaněním , ,71 3

4 Hospodářský výsledek - IV. Q ,61 (v Kč) , ,50 Kč rozdíl (+zisk,- ztráta) náklady výnosy Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na

5 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind Odvody příspěvkových organizac Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od obe Splátky půjč.prostředků od ost Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

6 Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Neinvestiční transfery cizím p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Sociální dávky Náhrady z úrazového pojištění Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Neinvestiční půjč.prostředky o Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

7 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) Závěrečný účet za rok rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8.940,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,00 rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,56 třída Skutečnost schválený % upravený % rozdíl 8115 Změna na bankovních účtech ,82 0, , , Půjčené prostředky ,70 0, , , Opravné položky z fin.účtů ,00 0, , ,00 C E L K E M F I N A N C O V Á N Í : ,52 0, , ,56 Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy

8 3231 Základní umělecké školy Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti související s Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úpravu a provoz b Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ vlastní zdroje 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ investiční příspěvek-jpo II 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ neinv.dotace-ddm 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: UZ HDM 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Věcné dary Výdaje:

9 UZ Prostředky z Fondu na podporu 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Transfer na krytí poj.souvis.s 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Služby peněžních ústavů Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Trans.na dávky pom.v hm.n.,pří 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Sociální dávky Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje: UZ Podpora výstavby tech.infrastr 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Výstavba a obnova infrastruktu 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Projekty rómské komunity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: UZ Program podpory vzdělávání nár 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy:

10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: UZ Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Sčítání lidu, domů a bytů v ro 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Náhrady mezd v době nemoci Výdaje:

11 UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E : Závěrečný účet za rok Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A 013 Software , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby , , Samost.movité věci a soubory movit.věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Kulturní předměty , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 0,00 0, Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem , , Oprávky k software 0, , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0, , Oprávky ke stavbám 0, , Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0, , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , Materiál na skladě , , Zboží na skladě 8.112, , Opravné položky k odběratelům , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , Běžné účty fondů územních samospr.celků , , Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk , , Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi ,00 0, Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0, , Ostatní krátkodobé pohledávky , , Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0, , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek , , Prodané zboží , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční 4.500,00 495, Daň z nemovitostí 0,00 911, Jiné daně a poplatky , , Jiné pokuty a penále 4.134,00 0, Dary , , Tvorba fondů , , Ostatní náklady z činnosti , ,67 11

12 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek 490, , Ostatní finanční náklady , , Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , , Daň z příjmů , , Dodatečné odvody daně z příjmů 0, ,00 P A S I V A 211 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 1.491, , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , Daň z příjmů 0,00 0, Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k vybr.ústř.vládním institucím ,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,00 0, Výdaje příštích období 4.058, , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly 0,00-940, ,00 0, Ostatní fondy , , ,00 0, ,00 0, Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let 0, , ,00 0, ,00 0, Dlouhodobé úvěry 0, , Dlouhodobé přijaté zálohy , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží , , Výnosy ze správních poplatků , , Výnosy ze místních poplatků , , Jiné výnosy z vlastních výkonů , , Výnosy z daně z příjmů fyzických osob , , Výnosy z daně z příjmů právnických osob , , Výnosy z daně z přidané hodnoty , , Výnosy z majetkových daní , , Jiné pokuty a penále 200,00 0, Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 5.230,00 0, Výnosy z prodeje pozemků , , Ostatní výnosy z činnosti , , Úroky , , Ostatní finanční výnosy 2.793,00 0, ,00 0, Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , ,00 0,00 12

13 Závěrečný účet za rok 2011 Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k k průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery MPSV ČR Transfer na krytí po 4.206, ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MPSV ČR Trans.na dávky pom.v , ,00 0,00 0, MV ČR Neinv.transfery kraj , ,00 0,00 0, MSMT ČR OPVK-oblast 1.4.EU p , ,60 0,00 0, MSMT ČR Projekty rómské komu , ,00 0,00 0, MSMT ČR Program podpory vzdě , ,00 0,00 0, MK ČR Kulturní aktivity , ,00 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0, VPS ČR Sčítání lidu, domů a ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,60 0,00 0,00 Investiční transfery MMR ČR Podpora výstavby tec , ,00 0,00 0, MZe ČR Výstavba a obnova in , ,35 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,35 0,00 0,00 C E L K E M : , ,95 0,00 0,00 13

14 Pěnežní fondy: a) Sociální fond: Položka Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,30 Příděl v roce ,-- Výdej v roce ,-- Zůstatek k ,30 Sociální fond - čerpání PSk přídel v roce 2011 výdej v roce 2011 KS k , , , ,00 b) Fond rozvoje bydlení - zrušen

15 Vyúčtování dotací do konce roku 2011 p.č Název akce UZ/org. Paragraf/položka Dotace (Kč) Termín ukončení 1. Veřejná služba (opracováno 20 hodin) (Minis. Práce a soc. věcí) 2. Hanácký divadelní máj - kultura (od Krajský úřad Olomouc) (v letech 2007,08 byl de minimis) 3. Hanácký divadelní máj - kultura (od Minist. Kultury Praha) 4. Veřejně prospěšné práce Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (od Evropský soc. fod a státních rozpočtu ČR) 5. Dávky pomoci v hmotné nouzi (Minis. Práce a sociálních věcí) 6. Příspěvky (Minis. Financí ČR) Dotace ze státního rozpočtu UZ Org.. Dopsat Není v režimu De minimis Org XXXX Není v režimu De minimis Org Není v režimu De minimis UZ UZ UZ Org. 41XX 5410 Není v režimu De minimis UZ není Příjem na výkon státní spr. - na školství Není v režimu De minimis Do Termín vyúčtování (tabulky z OK) Celkové náklady (Kč) požadované , ,50 finanční příspěvek Nevyúčtovává se Není dán (tabulky z OK) (státní správu) (školství) , Nevyúčtovává se Hotovo 15

16 7. Výstavba multif. haly ZŠ (ROP) Ministerstvo životního pr. Org. 65 (zatím nebyla přidělena) 8. Regenerace veřejné zeleně I. Etapa 9. Hasiči (Minis. Vnitra ČR) Provoz Rozděneno na tři části (přiděleny konkrétně tři částky) UZ Není v režimu De minimis ROP OPŽP XXX - Věcné vybavení a zásah - akceschopnost Refundace můžeme použít na věcné vybavení Sčítání lidu UZ OK ČOV a kanalizace Ministerstvo zemědělství 12. ČOV a kanalizace UZ 551 OK Divadelní pátky s MAS Org. 23 OK Kříž na Vrchoslavice Nebyla přidělena dotace OK Hasiči vybavení (dýchací přístroje, lahve 6ks) Nebyla přidělena dotace OK Infastruktura 14 TI Němčice n/h MMR MMR Hasiči výbava - CAS UZ 8 OK

17 Majetek města: Přehled o majetku (v Kč) Počáteční stav k Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek: Pozemky , ,42 Stavby , ,35 Samostatné movité věci a soubory , ,29 movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,50 Nedokončený dlouhodobý majetek , ,52 Kulturní předměty , ,-- Dlouhodobý finanční majetek , ,-- CELKEM , ,68 Zástavy majetku města: text (v Kč) Zástavní právo ze dne ČR Okr. Úřad Prostějov Budova čp ,-- Zástavní právo ze dne ČR Okr. Úřad Prostějov Budova čp ,-- B) Rozdělení finančních příspěvků města 1. Rozdělení finančního příspěvku města Němčice nad Hanou neziskovým oganizacím z výtěžku za provozování výherních hracích přístrojů V roce 2011 bylo celkem vybráno a přerozděleno neziskovým organizacích Kč ,-- Neziskové organizace Částka v (Kč) 2011 Český svaz chovatelů Český svaz ochránců přírody Český svaz včelařů Skupina historického šermu Onko Diana Myslivecký spolek Svaz postižených civ. Chorobami Svaz tělesně postižených Přátelé otevřené školy TJ Stavební stroje Moravský rybářský svaz Fotbalový klub CELKEM ,-- 17

18 Finanční příspěvek od města - výherní hrací přístroje Český svaz chovatelů Český svaz včelařů Onko Diana Svaz postižených civ. Chorobami Přátelé otevřené školy Moravský rybářský svaz Český svaz ochránců přírody Skupina historického šermu Myslivecký spolek Svaz tělesně postižených TJ Stavební stroje Fotbalový klub 2. Finanční dary - ostatní Finanční dary příspěvky (ostatní) Částka v (Kč) 2011 Pantlék - národopisný soubor 4 876,-- Dětské centrum 1190 Olomouc 5 000,-- Charita Kojetín 5 000,-- Moravský národní kongres 1 000,-- ZŠ Jistota 7 000,-- SDH Němčice nad Hanou ,-- ALFA HANDICAP ,-- TJ Sokol Němčice ,-- celkem ,-- 18

19 Finanční příspěvek od města Alfa handicap Charita Kojetín ZŠ Jistota SDH Němčice Dětské centrum 1190 Olomouc TJ Sokol Němčice Moravský národní kongres 3. Granty 2011 Využítí příspěvku částka (v Kč) účel datum SDH Hasiči - grant DOM - grant MRS - grant (rybáři) Aqua fortis - grant , , , ,00 Hody s cimbálem Mezinárodní soutěž pořízení majetku masky TJ Sokol - grant ,00 provoz TJ - nájemné NS Pantlék - grant ,00 dovybavení souboru Hasiči - nová okna ,00 nová okna na hasičárně Římskokatolická farnost Němčice celkem , ,00 8. ZM dne x x C) Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Základní škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,-- Dotace - ostatní ,-- Vlastní výnosy ,71 Vlastní výnosy - stravné ,-- Použití fondů ,-- Výnosy ,71 Náklady ,73 Hospodářský výsledek ,98 19

20 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Stálá aktiva Mateřská škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,-- Dotace 0,-- Vlastní výnosy ,49 Vlastní výnosy stravné, školné ,-- Použití fondů 0,-- Výnosy ,48 Náklady ,14 Hospodářský výsledek 4 415,35 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,90 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,90 Stavby 0,-- Oprávky ke stavbám 0,-- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,50 Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí ,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,40 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,40 Stálá aktiva 0,-- Základní umělecká škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,27 Dotace - ostatní 0,-- Vlastní výnosy ,27 Použití fondů 0,-- 20

21 Výnosy ,27 Náklady ,75 Hospodářský výsledek ,52 text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,95 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,95 Stavby 0,- Oprávky ke stavbám 0,- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,40 Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí ,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,30 Stálá aktiva ,- Dům dědí a mládeže Orion Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,-- Vlastní výnosy ,30 Použití fondů ,-- Výnosy ,30 Náklady ,41 Hospodářský výsledek ,89 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 401,-- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 401,-- Stavby ,30 Oprávky ke stavbám ,-- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,-- Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí ,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,41 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,41 Stálá aktiva ,50 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Rozdělení hospodářských výsledků bylo schváleno radou města dne Zápis ze zastupitelstva města není určen ke zveřejnění. 21

22 D) Hospodaření organizací založených městem. Vývoj majetku (v tis. Kč) Němčická rozvojová s.r.o. Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Vývoj VH (v tis. Kč) náklady Němčická rozvojová s.r.o. Výnosy/z toho dotace obce VH VH min. období Roční účetní závěrky založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. E) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje kontrolní oddělení. Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3. písm. b) zákona) územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající ( 10 odst. 3. písm. b) zákona) v překročení působnosti Zastupitelstvo města nerozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Ivana Dvořáková Starostka města Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru města Němčice nad Hanou. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na finančním odboru města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Zpracovala : Bc. Fidrová Olga vedoucí finančního odboru Příloha č. 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27 P Ř Í J M Y - dle tříd ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 688212.94 650000.00 105.88 688300.00

Více

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 769100.02 720000.00 106.82 780000.00 98.60-10899.98 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2100607.72 2300000.00 91.33 2300000.00 91.33-199392.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn N á v r h Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Více

Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 13.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012

Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 13.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Obec Sousedovice KEO 8.02 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 491421.22 495000.00 99.28 495000.00 99.28-3578.78 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012

Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 28.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Obec Brňany KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 669115.34 600000.00 111.52 670000.00 99.87-884.66 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1 KEO 8.01b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2576355.62 2390000.00 107.80 2577000.00 99.97-644.38 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 128548.26

Více

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.94b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1992348.21 2116100.00 94.15 1992350.00 100.00-1.79 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 232078.91 210000.00 110.51 232079.00 100.00-0.09 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1001306.60 800000.00 125.16 1299999.00 77.02-298692.40 1112 Daň z příjmů

Více

zpracováno: 02.05.2012 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.05.2012 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.94c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 197633.39 198000.00 99.81 211800.00 93.31-14166.61 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obec Němčice KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 266029.99 240000.00 110.85 266030.00 100.00-0.01 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Položka Skutečnost schválený % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 178758.52 170000.00 105.15 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Obec Mezouň IČO 00233587 Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Závěrečný účet obce Mezouň vychází ze zák. č. 250/2000 Sb.,

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00 Org:

Více

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 139521.34 158000.00 88.30 139500.00 100.02 21.34 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014

Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014 Obec Chrášťany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.2.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Chrášťany Chrášťany 37304 Chrášťany 00245003 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2011 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 7.6.2012 Zveřejněno elektronicky

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Miskovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013 KEO 8.00 / Uc19s zpracováno: 07.11.2012 strana : 1 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet 1012 Podnikání

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41,38601 Strakonice, IČO: 00667943 e-rnail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2011 byly scvháleny

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Doloplazy Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Doloplazy Doloplazy 78356 Doloplazy 00534927 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 Městys Lukov KEO-W 1.8.151/ Uc19s strana: 1 /9 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob

Více

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek rozpočet rozpočet rozpočtová Par Org Pol N+Z+Uz Popis schválený upravený změna

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek rozpočet rozpočet rozpočtová Par Org Pol N+Z+Uz Popis schválený upravený změna strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2800000.00 2800000.00 0.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2011

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2011 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2011 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Celkem: 0000 1508400.00

Celkem: 0000 1508400.00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů PO-obec Vrbice 20000.00 0000 0000 1337 00000000 Poplatek za provoz systému sch 80000.00 0000 0000

Více

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2141203.78 1700000.00 125.95 2141210.00 100.00-6.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 953204.10 720000.00 132.39 953500.00 99.97-295.90 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Skvrňov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 5.6.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Skvrňov Skvrňov 28144 Skvrňov 00235733 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Řemíčov Závěrečný účet za rok 2014

Obec Řemíčov Závěrečný účet za rok 2014 Obec Řemíčov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 24.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Řemíčov Řemíčov 39143 Řemíčov 00582468 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

Obec Vinařice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012

Obec Vinařice KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Obec Vinařice KEO 8.02 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2961250.57 2600000.00 113.89 2600000.00 113.89 361250.57 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

schválený rozpočet pro rok 2007 zpracováno:

schválený rozpočet pro rok 2007 zpracováno: schválený rozpočet pro rok 2007 Obec Hradčany KEO 7.42b / Uc19z zpracováno: 30.08.2007 R O Z P O Č E T roku: 2007 ===== P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek rozpočet rozpočet rozpočtová Par

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhota Boleslavská 47 27714 Lhota IČ Právní forma 00237001 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail

Více

Celkem: *** Příjmy z poskytování služeb a Org: * *

Celkem: *** Příjmy z poskytování služeb a Org: * * strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1900000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 20000.00 0000 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Plnění příjmů a výdajů A. Údaje o plnění příjmů a výdajů KEO-W 1.8.184 I Uckom Obsah: 1. Příjmy - dle tříd 2. Výdaje - dle tříd 3. Financování 4. Rozpočtové hospodaření dle tříd 5. Daňové příjmy 6. Sdílené

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

- rozpočtové hospodaření dle tříd

- rozpočtové hospodaření dle tříd Městys Zlonice KEO 8.04 / Uc15f 05.02.2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 17.948.252,16 17.551.000,00 102.26 17.911.000,00 100.21 37.252,16

Více

zpracováno: 16.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 16.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 420681.17 370000.00 113.70 420681.00 100.00 0.17 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Klobuky zpracováno : strana : 1

Obec Klobuky zpracováno : strana : 1 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2900000.00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 70000.00 0000 0000

Více

2141 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 Org: 0000 38 000,00

2141 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 Org: 0000 38 000,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 400 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 100 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Obec Úmonín KEO 7.65c / Uc15e strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 725623.28 693500.00 104.63 725630.00 100.00-6.72 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014 /NÁVRH/

Závěrečný účet obce za rok 2014 /NÁVRH/ Závěrečný účet obce za rok 2014 /NÁVRH/ 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2014 Příjmy v roce 2014 celkem 35 124 685,65 Výdaje v roce 2014 celkem 36 892 893,99 Hospodářský výsledek 1 655 076,57 Obec

Více

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.02 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 451199.29 400000.00 112.80 451200.00 100.00-0.71 1113 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31 KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1516791.48 1600000.00 94.80 1516000.00 100.05 791.48 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 46393.65

Více

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000.

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000. Výdaje V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 7 000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Závěrečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 443673.31 451000.00 98.38 451000.00 98.38-7326.69 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

zpracováno: 03.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1422840.22 1100000.00 129.35 1425000.00 99.85-2159.78 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Investiční přijaté transfery z ,00

Investiční přijaté transfery z ,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy

Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 IČO: 00250643 Na úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Starosta obce: Toman Jan Plnění rozpočtu Rok Měsíc IČO 2013

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Huštěnovice Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Obec Huštěnovice Adresa Huštěnovice 92 68703 Huštěnovice IČ 00290971 Právní forma obec Kontaktní údaje Telefon 572 585 135 E-mail hustenovice@hustenovice.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění )

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Únor 2011 1 Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 3. R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2013. V Ý D A J E - dle paragrafů a položek.

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 3. R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2013. V Ý D A J E - dle paragrafů a položek. strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 2000.00 2212 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 29000.00 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 290 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 280 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 978687.80 905000.00 108.14 905000.00 108.14 73687.80 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Příjmy z pronájmu ostatních ne Celkem: 3113 Základní školy

Příjmy z pronájmu ostatních ne Celkem: 3113 Základní školy Obec Křelov-Břuchotín N Á V R H R O Z P O Č T U na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2200000.00 0000 0000 1112 00000000

Více

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 130581.40 130000.00 100.45 130600.00 99.99-18.60 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 strana: 1 / 7 PŘÍJMY 0000 XXXX XXXX 000 000000000 000 0000 1111 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 550 00 0000 1112 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 56 00 0000

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06d / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Nákup ostatních služeb Paragraf: 3314 celkem: * Činnosti knihovnické

Nákup ostatních služeb Paragraf: 3314 celkem: * Činnosti knihovnické strana : 1 Změna rozpočtu p.č. 3 ze dne: 26.01.2015 ú p r a v y r o z p o č t u Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo MD DAL text 231 000 000000000 0000 0000 1111 000-5000.00 0.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č

Více

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.05 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 538820.28 478448.00 112.62 538820.28 100.00 0.00 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 502 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2019 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 410000.00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kurovice Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Kurovice Adresa Kurovice 68 76852 Kurovice IČ 00287377 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 354 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4 100,00

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

zpracováno: strana : 1 Plnění rozpočtu za období: (s návrhem RO)

zpracováno: strana : 1 Plnění rozpočtu za období: (s návrhem RO) strana : 1 0000 1031 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 17271.96 0.00 0.00 17300.00 99.84 28.04 0000 1031 Par: Pěstební činnost 17271.96 0.00 0.00 17300.00 99.84 28.04** 0000 2212 5169 000000000 Nákup

Více